Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric"

Transkript

1 Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt Schneider Electric markas

2 Varlogic NR6 / NR12 Güç Faktörü Kontrol Rölesi Kullan m K lavuzu çindekiler 1. Genel Güvenlik Tan mlama Kontrol rölesinin montaj ve ba lant s Ekran Bafllatma Prosedürü Menü ifllemleri Genel Ana Menü Ön konfigürasyon Devreye alma Parametrelerin otomatik kurulumu Parametrelerin manuel olarak kurulumu Ölçüm menüsü Parametre güncelleme Alarm menüsü Bak m menüsü Çeflitli Kademe programlar C/K de erinin manuel hesaplanmas NR6/NR12 nin yüksek gerilimde kullan m Sözlük Teknik özellikler

3 1. Genel 1.1 Güvenlik Kontrol cihaz n n montaj ve çal flt r lmas aflamas nda afla daki önlemler dikkate al nmal d r. Kontrol cihaz yetkili bir elektrikçi taraf ndan monte edilmelidir. Kontrol cihaz enerjiliyken konnektörlere dokunmay n, kontrol cihaz n n arka taraf ndaki herhangi bir parçaya dokunmadan önce enerjinin kesildi ine ve gerilim olmad na emin olun Enerjili bir ak m devresini açmay n, tehlikeli olabilecek afl r gerilime yol açabilir. Kontrol rölesini bir panoya yerlefltirirken veya ç kar rken her zaman ak m transformatörünü k sa devre yap n. Kontrol cihaz n n mahfazas n açmay n, içinde kullan c n n onarabilece i bir parça bulunmamaktad r Kullan lan terminolojiyi daha iyi anlayabilmek için bu kullan m k lavuzunun sonundaki Sözlük (7. Bölüm) bölümüne bak n z. 1.2 Tan mlama Önden görünüm: flaretler A B C D E F Ekran Tufllar Kapa n aç lmas Kapak Alarm bilgisi Panoya montaj için montaj tokas 3

4 Arkadan görünüm: flaretler G H I J K L M Kademe ç k fl konnektörleri Etiket Panoya montaj için montaj tokas DIN ray na montaj için tutturma yay Ak m/gerilim ba lant giriflleri Fan ve alarm ç k fllar DIN ray na montaj bölümü Yandan görünüm: flaretler N Tornavida ba lant yeri Teknik özellikler için 8. bölüme bak n z. 4

5 2. Kontrol rölesinin montaj ve ba lant s Kontrol cihaz panoya (138 x 138 mm kesilmifl) ya da DIN ray na montaj için tasarlanm flt r. Tornavida ile çal flan bir sabitleme yay ile raya ve yandan geçmeli bir yayla panoya kilitlenir. Kontrol cihaz n flebekeye ba laman n iki yolu vard r. Gerilim LN (Faz - Nötr) Gerilim LL (Faz - Faz) (Ak m trafosu ayn faz üzerinde) (Ak m trafosu gerilim için kullan lmayan faz üzerinde) Ana Menüden Otomatik Kurulum seçildi inde hatal ba lant lar kontrol cihaz taraf ndan otomatik olarak düzeltilir. Dikkat : YG flebekede kullan m için önce Bölüm 6.3 e bak n z Faz-Nötr Ba lant s Faz-Faz Ba lant s Yük Yük Alarm devresi Alarm devresi Güç Faktörü Kontrol Rölesi NR12 Güç Faktörü Kontrol Rölesi NR aras kademeler aras kademeler aras kademeler aras kademeler Kondansatör 1. Kademe Kondansatör 12. Kademe Kondansatör 1. Kademe Kondansatör 12. Kademe fiekil 1: Kontrol rölesi ba lant lar 5

6 3. Ekran The controller is equipped with a backlighted LCD-display. Menü Sembolleri Endüktif Ölçüm Kapasitif Parametreler Alarmlar Afla /Yukar istek Bak m Kondansatör Kademeleri Menü kilidi Fan Editör Alarm Alarm numaralar EKRAN DÜZEN DE ERLER: Güç faktörü Gerilim / V Ak m / A Reaktif Güç / kvar Aktif Güç / kw Görünen Güç / kva S cakl k / deg C Bozulma / Ak m trafosu oran / % Ak m Trafosu Oran A/5 A Tepki de eri Gecikme / s Ba lant süreleri Kademe say s fiekil 2 : Ekran düzeni ve semboller 4. Bafllatma Prosedürü Enerji vermeden önce kontrol rölesinin tüm terminallerinin ba lant lar n kontrol edin. Do ru çal flma geriliminde çal flt n za emin olun. Hatal gerilim girifli seçmek kontrol rölesine kal c zarar verebilir. lk enerji verildi inde kontrol rölesi otomatik olarak menünün dil ayar n n yap lmas n ister. 6

7 Enerji verildi Ana menü fiekil 3: Dil ayar 5. Menü ifllemleri 5.1 Genel Farkl menü seviyeleri aras nda gezinme Yanl fl kullan mlara önlem olarak, belirli menülerin girifli, belirli bir menü eleman n n kullan m na izin veren tufllar n, özel bir s ralamas yla gerçekleflen, bir tufl kilidiyle korunmaya al nm flt r. 7

8 Menü Ayn anda bas n (2 sn boyunca) Alt menü fiekil 4: Menüye tufl kilidiyle girmenin genel yöntemi Bir de er ayarlama maximum / ilk Ö e A tamam minimum / son fiekil 5: Bir de er ayarlama Özel durum: Ba lant editörü Önceki Sonraki Her ikisini de kald r Önceki Sonraki Kabul fiekil 6: Ba lant editörü 8

9 5.2 Ana Menü Ana menü, kontrol rölesinin kurulum ve iflletilmesi için gerekebilecek tüm temel alt menüleri içerir. Hangi menü seçilmeli? Pano üreticisi atölyesinde Sahada: Kullan ma sunma Sahada: flletim s ras nda 3. Parametrelerin otomatik kurulumu Otomatik çal flma Ölçüm Yok Uzmanl k gerekli mi? Evet Ön konfigürasyon Devreye alma Otomatik çal flma Parametrelerin manuel kurulumu Otomatik çal flma Parametre güncelleme Otomatik çal flma Alarm kurulumu Parametre güncelleme Alarm kurulumu Otomatik çal flma Otomatik çal flma Otomatik çal flma Sadece uzmanlar Bak m fiekil 7: Gerekli uzmanl k ve menü seçimi Ön konfigürasyonu düzgün bir biçimde tamamland ysa devreye alma için özel bir uzmanl k gerekmez. 9

10 (1) Ön konfigürasyon Fabrika ayarlar de ifltirilmedi inde bu menü, pano üreticisine atelyesinde panonun ön konfigürasyonu olana sa lar. Ön konfigürasyondan sonra bu ana bafll k, yerini (2) Kontrol rölesinin hizmete kondu u Devreye Alma ya b rak r. (3) Parametrelerin Otomatik Kurulumu Kontrol rölesinin ön konfigürasyonunun yap lmad bir durumda, deneyimsiz bir kullan c tüm karakteristikleri otomatik olarak kurabilir ve kullan ma haz r hale getirir. (4) Parametrelerin manuel olarak ayarlanmas Kontrol rölesinin ön konfigürasyonunun yap lmad bir durumda, deneyimli bir kullan c tüm karakteristikleri manuel olarak kurabilir ve kullan ma haz r hale getirir. (5) Ölçüm Ölçüm menüsü tesisattan en yayg n ölçümleri al r ve pano hakk nda baz bilgiler verir. Bu salt okunur bir menüdür. (6) Parametre Güncelleme Deneyimli bir kullan c ihtiyaç duydu u herhangi bir zamanda bu menüden en yayg n iflletim parametrelerine ulaflabilir. Bu menü konfigürasyon ve kurulum menülerinden farkl olarak tüm ö elerine serbest ve s n rs z girifl sunar ve geçici&aras ra bir parametre girifli gerekti inde kullan lmal d r. (7) Alarm ayarlar Alarm durumu ve alarm parametrelerinin ayarlanmas için kullan l r. fiekil 8: Ana menü (8) Bak m Bak m menüsü kompanzasyon panosu, kondansatör ve kontaktör kullan m ile ilgili kullan fll bilgiler sunar. Baz yard mc ayarlar ve faaliyetler de sa lanm flt r. Menü as l olarak üreticinin bak m ekibi taraf ndan kullan lmak üzere haz rlanm flt r. 10

11 5.3 Ön Konfigürasyon Bu menünün ö elerine girifl yapmak zorunludur, yani ön konfigürasyonun tamamlanmas için menünün tüm ö elerinin girifli tamamlanm fl olmal d r. NOT: Ön Konfigürasyon menüsü YG flebeke uygulamalar için kullan lmamal d r. fllemden tufluna bas larak ç k labilir. Parametre tan mlar için Sözlü e (7. Bölüm) bak n z. 11

12 ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) fiekil 9: Ön Konfigürasyon. 12

13 5.4 Devreye alma Ön Konfigürasyonu yap lm fl bir kontrol rölesi bu menüyle kullan ma haz r hale getirilir. Bu menüde manuel olarak girifli yap lan parametrelerin kullan lan flebeke ile uyumunu kontrol etmek üzere, otomatik bir parametre onaylama sistemi yer al r. Parametre tan mlar için Sözlü e (7. Bölüm) bak n z. NOT: Ön konfigürasyon menüsü YG flebeke uygulamalar için kullan lmamal d r. Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Hay r Evet Hata göstergeleri Kullan ma sunma fiekil 10: Devreye alma Hata durumunda ne yap lmal? Hata kodlar bir sorunu tan mlaman za ve düzeltmenize yard mc olur. 13

14 Kod Meaning Dengesiz flebeke: Kontrol cihaz flebekedeki afl r yük de iflimleri sebebiyle ifllem yapamamakta. Ak m trafosu büyük boyutland r lm fl. Çok küçük kademe boyutu: lk kademenin etkisi ölçülemiyor. Ak m trafosu büyük boyutland r lm fl, ba lant hatas, ifllemeyen kademeler. S ra bulunam yor: Kademe oran mevcut kademe s ralar yla örtüflmüyor. Çok büyük kademe boyu: Ölçülen kademenin ilk kademe ile karfl laflt r ld nda çok büyük olmas. Kademe s ras çözülemiyor. Bu kompanzasyon panosu konfigürasyonuyla ilgili olmayan otomatik kurulum ifllemleri. Yap lacaklar Parametre güncelleme menüsünü kullanarak parametre ayarlar n elle girin. Devreye alma menüsünü yeniden çal flt r n. Ba lant lar, ak m trafosunu ve kondansatör kademelerinin (ilk kademenin) durumunu kontrol edin Kademelerin ve kontaktörlerin boyutunu ve durumunu kontrol edin Kademe ve kontaktörlerin boyutunu ve durumunu kontrol edin Otomatik kurulumun verdi i bilgileri düzeltmek veya onaylamak için manuel kurulum yap n to Rezerve. Ba lant onay hatas : Kontrol rölesinin ba lant lar do ru yap lmam fl. Kademe sayma hatas : Kademe Say s ayar hatal Kademe s ras hatas : Kademe boyut oranlar seçilmifl kademe s ras ndan farkl. C/K de eri hatas. Gerilim ve ak m girifllerindeki ba lant lar kontrol edin Parametre güncelleme menüsündeki ba lant lar ayarlar n kontrol edin Kademe say s ayar n (number of step setting) kontrol edin Panodaki kademe say s n ve kademelerin durumunu kontrol edin Kademe S ras (step sequence) ayar n kontrol edin Panoda kullan lan kademe boyutlar n kontrol edin Kullan lan C/K oran n kontrol edin Panodaki ilk kademenin boyutunu kontrol edin 5.5 Parametrelerin Otomatik Kurulumu Otomatik kurulum menüsü deneyimsiz kullan c lar n kompanzasyon panosunu minimum ön bilgiyle devreye alabilmelerini sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Kullan c en yayg n parametrelerden sadece üçünün giriflini yapmak durumundad r, di er parametreler için otomatik bir arama bafllatmas yeterli olur. NOT: YG flebeke uygulamalar nda Parametrelerin Otomatik Kurulum menüsünün kullan lmas yasakt r. Hata durumunda Devreye Alma Menüsüne (5.4. Bölüm) baflvurunuz. 14

15 Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Hay r Evet Hata göstergeleri Kullan ma haz r hale getirme fiekil 11: Parametrelerin Otomatik Kurulumu. 5.6 Parametrelerin manuel olarak kurulumu Manuel kurulum menüsü deneyimli kullan c lar için haz rlanm flt r. Kontrol rölesi kullan ma haz r hale gelmeden önce dokuz önemli parametre girifli yap lmal d r. Bu menü önceden bu menüde girilmifl parametrelerin otomatik olarak onaylanmas ile tamamlan r. Bu menünün ö elerine girifl yapmak zorunludur, yani kurulumun geçerlili ine geçmeden önce menünün tüm ö elerinin girifli tamamlanm fl olmal d r. Menü tufluna bas larak yar da kesilebilir. Parametre tan mlar için sözlü e (7. bölüme) bak n z. Hata durumunda Bölüm 5.4 deki Devreye Alma Menü süne baflvurun. 15

16 Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Hata göstergeleri Hay r Evet Kullan ma haz r hale getirme fiekil12: Parametrelerin Manuel Kurulumu. 16

17 5.7 Ölçüm menüsü Ölçüm menüsü tesisattan al nm fl en yayg n ölçümleri içerir. Bu salt okunur bir menüdür. Temel gösterge veya Gerilim ölçümleri Harmonik bozulma Ak m trafosu primer ak m Aktif güç Reaktif güç Görünen güç S cakl k fiekil 13: Ölçüm menüsü 17

18 5.8 Parametre güncelleme En yayg n iflletim parametrelerine bu menüden ulafl labilir. Bu menü, konfigürasyon ve kurulum menülerinden farkl olarak tüm ö elerine serbest ve s n rs z girifl sunar ve geçici aras ra bir parametre eriflimi gerekti inde kullan lmal d r. Parametre tan mlar için Sözlü e (7. Bölüm) bak n z. Hata durumunda Bölüm 5.4 deki Devreye Alma Menü süne baflvurun. Editör: De eri düzeltmek için fluna bas n: de eri art rmak için de eri düflürmek için Sonra fluna bas n: de eri kabul etmek için ya da; Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) düzeltilmifl de eri iptal etmek için fiekil 14: Parametre güncelleme 18

19 5.9 Alarm menüsü Alarmlar menüsünde her bir alarm etkinlefltirilebilir ya da devre d fl b rak labilir. Alarm yaratan bir durum olufltu unda ona karfl l k gelen alarm numaras ekran n üst k sm nda belirir ve alarm sembolünün fl yanar. Ayn zamanda alarm rölesi de etkinlefltirilir. Herhangi bir alarm, tufluna bir süre bas l rsa s f rlanabilir, bu tüm edilgen alarmlar kald r r. E er alarm yaratan durum hala aktif durumdaysa s f rlanamaz. Alarm listesi: Alarm No Alarm Olas nedeni Kontrol cihaz ifllemi Düflük güç faktörü Yakalama (düzensiz kompanzasyon) Normal olmayan Cos Phi de eri Düflük gerilim Afl r kapasitif Hatal frekans Ba lant ya da LL/LN tan m hatas Kapasitör gücü yetersiz Çok düflük C/K de eri Yanl fl program seçimi Hatal kondansatör (Optimal program) Ba lant hatas Afl r kapasitif flebeke (Kaynaklanm fl kontaktörler) Çok düflük ak m Ba lant ya da LL/LN tan m hatas Sabit kademenin uygunsuz kullan lmas Bafllang çta hatal ya da dengesiz flebeke frekans tespiti 10 dakikal na denetimi durdurur Gerilim normale dönene kadar ba lant kesilmesi Düzenleme durur. Otomatik olarak yeniden bafllamaz. 7 Afl r ak m Düflük de erde seçilmifl ak m trafosu 8 Afl r gerilim Kademe ba lant lar nda geçici kesinti 9 Afl r s cakl k Çok yüksek ortam s cakl So utma sisteminde hata Kademe ba lant lar nda geçici kesinti 10 Gerilimde bozulma Harmonik kirlenme Rezonans Kademe ba lant lar nda geçici kesinti Alarm kontaklar rölede enerji olmad nda kapal d r rölede enerji var ama alarm durumu yoksa aç l r rölede enerji var ve alarm durumu varsa kapan r ALARM AYARI (ALARM SET) her alarm n durumu hakk nda bilgi verir: devrede ya da devre d fl her bir alarm ON ya da OFF olarak ayarlayarak devreye sokar ya da devre d fl b rak r. E er bir alarm OFF olarak ayarlanm flsa hiçbir koflulda alarm vermez. Alarm verilebilmesi için uygun alarm devrede, yani ON durumuna ayarlanm fl olmal d r. Baz alarmlar n tetikleme seviyesi ayarlanabilir Alarm No 9 (afl r s cakl k), s cakl k s n r ayar yla Alarm No 10 (gerilimde bozulma), THD(U) s n r ayar yla 19

20 veya ki konumlu alarm ON/OFF Ayar kabul et ve bir sonraki alarm ayar na geç ( den sonra ç k) Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Kesme, tüm de erleri iptal et fiekil 15: Alarm menüsü 5.10 Bak m menüsü Bak m menüsü kompanzasyon panosu, kondansatör ve kontaktör kullan m ile ilgili gerekli bilgiler sunar. Ayn zamanda baz yard mc ayarlar da içerir. D KKAT: Bu menüye sadece uzman kullan c lar eriflebilir. D KKAT: Bir YG panosunda (gerilim trafosu ile) kullan lacak ise, fabrika ayarlar n de ifltirmeniz gerekmektedir. Kondansatörlerin zarar görmemesi için tekrar ba lanman n gecikme süresi daha büyük bir de ere ayarlanmal d r (600 sn. gibi). 20

21 Kademe seçin Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Devam sonraki sayfada fiekil 16/1: Bak m menüsü 21

22 Bir önceki sayfadan devam Otomatik geri dönüfl Temizle Otomatik geri dönüfl 10 sn bekle fiekil 16/2: Bak m menüsü 22

23 6. Çeflitli 6.1 Kademe programlar Kontrol rölesinin algoritmas C/K de erine ba l olan bir tolerans alan içinde hedef cos ϕ de erine ulaflmaya çal fl r. De erine ilgili uygun kademeleri aç p kapayarak ulafl r. Düzenleme kademe program seçimi afla daki gibidir: a) Do rusal Program (stack): Tüm kondansatör kademeleri ayn boyuttad r ( ör. : ). flletim s ras last-in-first-out (son giren ilk ç kar) LIFO- ilkesine ba l olarak çal fl r. Ba lanan ilk kademe ba lant s kesilecek son kademedir ya da tam tersi. Bkz. fikl. 17 b) Normal program (2+ do rusal) Normal program kademe boyut oran olan bir panoda kullan labilir. Do rusal s ra 3. kademe ile bafllar. lk iki kademe ince ayar için kullan l r. Kontrol rölesi her zaman için önce birinci sonra ikinci kademeyi devreye alarak bafllar. Di er kademeler s ras yla kullan l r Bkz. fikl. 18. c) A tipi dairesel program Tüm kondansatör kademeleri ayn boyuttad r ( ör. : ). flletim s ras first-in-first-out (ilk giren ilk ç kar) FIFO- ilkesine ba l olarak çal fl r. Ba lanan ilk kademe ba lant s kesilecek ilk kademedir ya da tam tersi. Bunu dairesel bir s ra takip eder. Düzgün bir biçimde ifllemesi için kontrol rölesinde programlanan kademe say s n n fiziksel kademelerle örtüflmesi gerekmektedir Bkz. fikl. d) B tipi dairesel program (1 +Dairesel) B tipi dairesel program kademe boyut oran olan panoda kullan labilir. Etkinlefltirme s n r afl ld nda ilk kademe ayarlama için kullan l r. Dairesel s ra 2. kademe ile bafllar. Kademe Kademe say s talep Kademe Kademe say s talep X + X X + X X X + X X X X + X X X X X + X X X X X X - X X X X X - X X X X - X X X - X X + X X X + X X X X + X X X X X - X X X X - X X X - X X - X fiekil 17: Do rusal program flletim s ras 1:1:1:1 + X + X X + X X X + X X X X - X X X - X X + X X X + X X X X + X X X X X - X X X X - X X X - X X - X fiekil 18: Normal program flletim s ras 1:2:4:4 23

24 Kademe Kademe say s talep Kademe Kademe say s talep X + X X + X X X + X X X X - X X X - X X + X X X + X X X X - X X X - X X + X X X + X X X X - X X X fiekil 19: A tipi dairesel program - flletim s ras 1:1:1 + X + X X + X X X - X X + X X X + X X X X - X X X - X X - X + X X + X X X + X X X X + X X X X X - X X X X - X X X - X X fiekil 20: B tipi dairesel program - flletim s ras 1:2:2 e) Optimal Program : Optimal program bir çok kademe konfigürasyonuyla birlikte çal fl r: Hedef cos ϕ gücüne en az zamanda en az say da kademe kullarak ulafl l r. Dairesel program gibi bu algoritma da kademe kullan mlar n eflitler. Bu program hedef reaktif güce yaklafl rken seçili kademe boyutlar n en uygun flekilde kullan r. Ayn zamanda cevap verme gecikmelerini k salt l r. Özellikle de kvar için ciddi bir gereksinim söz konusu oldu unda ya da tesis birden kapasitif duruma geçerse. Normal ve optimal program n karfl laflt r lmas : Normal program cos ϕ hedefine kvar en küçük kademe boyutuna ba l olarak ardarda ba lay p/ba lant s n keserek ulafl r. Optimal program cos ϕ hedefine kvar ilgili en uygun büyük kademe boyutuna ve mevcut kademe de erine ba l olarak ardarda ba lay p/ba lant s n keserek ulafl r. 24

25 Optimal Kademe Program Kompanze edilmemifl reaktif güç Q Kompanze edilmifl reaktif güç +4 Kademe ba lant lar Kademe boyutlar : 1:2:4: Endüktif Kapasitif Kademeler devrede: 4 +1 Kademeler devrede: Kademeler devrede: t -4 Kademe ba lant lar n n kesilmesi -4 Normal Kademe Program Q Kademe boyutlar : 1:2:4:4 +4 Endüktif Kapasitif Kademeler devrede: Kademeler devrede: t Kademeler devrede: 4-4 fiekil 21: Düzenleme örne i - Optimal Normal karfl laflt rmas -4 25

26 6.2 C/K de erinin manuel hesaplanmas Normalde C/K de eri, Otomatik Kurulum un bir parças olarak otomatik olarak ayarlan r ancak bu de erlerin manuel olarak girilmesi gerekti i durumlar da vard r. Do ru de er, ilk kademe boyutu (VAr cinsinden), kullan lan flebekedeki faz-faz gerilim (volt cinsinden) ve ak m trafosu oran n kullanan bir denklemle afla daki gibi hesaplan r. C / K = I 1 Q1 st 5A U LL 3 Q 1st = ilk kademenin var cinsinden de eri U LL = faz-faz geriliminin volt cinsinden de eri I 1 /5A = ak m trafosu oran Alternatif olarak, C/K de eri afla daki tablodan da al nabilir (400 V flebekeler için geçerli) n1/n2 En küçük kademe (kvar) 12, /5 0,91 1,44 150/5 0,60 0,96 1,20 1,44 200/5 0,45 0,72 0,90 1,08 1,44 250/5 0,36 0,58 0,72 0,87 1,16 1,44 300/5 0,30 0,48 0,60 0,72 0,96 1,20 1,44 400/5 0,36 0,45 0,54 0,72 0,90 1,08 500/5 0,29 0,36 0,43 0,58 0,72 0,87 1,44 600/5 0,30 0,36 0,4 0,60 0,72 1,20 800/5 0,27 0,36 0,45 0,54 0, /5 0,29 0,36 0,43 0, /5 0,24 0,29 0, /5 0,22 0, /5 0, /5 0,24 Tablo 1: 400 V flebeke için C/K-de erleri Reaktif güç, kademeleri ardarda devreye alarak (ya da ba lant lar n keserek) C/K de erine karfl l k gelen iki simetrik s n r aras nda ayarlan r. 26

27 Kompanze edilmifl güç Bir kademenin etkisi Kompanze edilmemifl güç kap. C/K end. C/K Endüktif hedef Kapasitif hedef fiekil 22: Kompanzasyon örne i ve sonuçlar 6.3 NR6/NR12 nin Yüksek Gerilim de kullan m Bu kontrol rölesi as l olarak AG flebekesi için haz rlanm flt r ancak afla daki noktalar dikkate al nd nda, tüm sorumluluk devreye alan kiflide olmak üzere YG flebekelerinde de kullan labilir. Gerilim ve ak m trafosu ba lant lar afla daki resme uyun olarak yap lmal d r. YG uygulamalar nda Ölçüm Menüsünde gösterilen güç de erleri gerilim trafosunun sadece sekonder de erlerini temsil eder. Olas yanl fl anlamalar önlemek için ak m trafosu oran n yüzde ölçe ine ayarlay n. Güvenlik ( ya da yeniden ba lanma) gecikmesi kondansatörlerin yük boflaltma direnç de erlerine uyumlu olarak ayarlanmal d r, en çok kullan lan de er 10 dakikad r (600 saniye). Kontrol rölesinin varsay lan tepki gecikmesi AG kullan m için uyarlanm flt r.çok k sa süreli tepki gecikmesi kullanmak kondansatörlere zarar verebilir. Önemli: tüm devreye alma ifllemleri Manuel Kurulum menüsü ile Parametre menüsüne baflvurarak yap lmal d r devreye alan kifli Ön Konfigürasyon ve Devreye Alma menülerini kullanmamal d r kondansatörlere hasar vermemek için Otomatik Kurulum menüsünün kullan m kesinlikle yasakt r 27

28 NR6/NR12 nin YG ba lant s Örnek 20 kv 50/60 Hz YÜK Yard mc gerilim 230 VAC Alarm devresi Güç Faktörü Kontrol Rölesi NR aras kademeler aras kademeler Kondansatör 1. kademesi Kondansatör 12. kademesi fiekil 23: Kontrol cihaz n n YG kullan m 28

29 7. Sözlük Gösterge bilgileri ALARMS ALRM.SET AUTO AUTO.SET BANK.PRE BANK.TST CIRC.A CIRC.B C/K CLR.STAT COMMISS Alarm menüsü Alarm kurulumu (Devre / Devre d fl ) C/K de erlerinin otomatik olarak aranmas Otomatik kurulum menüsü Ön konfigürasyon menüsü Kompanzasyon panosu testi: Her kademe s rayla ba lan r ya da ba lant s kesilir. Bu her kompanzasyon kontaktörünün çal flmas n n test edilmesini kolaylaflt r r Bkz. Kademe testi. Dairesel A tipi program Dairesel B tipi program C/K de eri, normalde kontrol rölesi taraf ndan otomatik olarak ayarlan r statistikleri siler Devreye alma menüsü COS PHI Hedef cos ϕ de eri 0,8 end ,9 kap. CT Ak m trafosu primer ayar, xxx/5 A 25/5 % 6000/5 DELAY Güvenlik gecikmesi veya yeniden ba lanma gecikmesi. 10s 50s 600s Tepki gecikmesi yeniden ba lanma gecikmesinin %20 sine sabitlenmifltir. Varsay lan de er 50V 1 dk lik iç yük boflaltma dirençli kondansatörlere denk gelir ENGLISH ERR NN Diller: Örne in ngilizce Parametre arama veya do rulama hatas NN= hata numaras FACTOR.S Fabrika ayarlar na geri dön IGNORED Kontrol rölesinin Optimal d fl ndaki hiçbir programda, kademe s ras bilgisine gereksinimi olmaz. Kontrol rölesi bunu otomatik olarak tan mlar. I HIGH Ak m çok yüksek > %115 I N I LOW Ak m çok düflük < %2,5 I N LANGUAG LL LN LV MAINTEN MAN.SET Menüler için dil seçimi Faz-Faz (Line to Line) ba lant s Faz-Nötr (Line to Neutral) ba lant s Alçak gerilim Bak m menüsü Manuel kurulum menüsü MANUAL C/K de erinin manuel olarak ayarlanmas dev. bkz. 0,01 0,50 1,99 MEASURE Metnin aç l m Ölçüm menüsü Min. de er Varsay lan de er Maks de er 29

30 Gösterge bilgileri Metnin aç l m Min. de er Varsay lan de er Maks de er N.CONNEC Ba lant say s N.STEPS Kullan lan kademelerin say s 1 6/12 12 NORMAL Normal, standart kademe program OPTIM Optimal program PARAMET Parametreler menüsü PROGRAM Uygun kademe program n n seçilmesi (Bkz. 6.1 kademe programlar ) Kontrol rölesinin algoritmas C/K de erine ba l olan bir tolerans alan içinde hedef cos ϕ e ulaflmaya çal fl r. Hedefe, de erle ilgili mevcut kademeleri aç p kapayarak ulafl r. Do rusal Normal A tipi dairesel B tipi dairesel Optimal SEARCH SERIAL.N STACK STEP.SEQ STEP.TST Arama (C/K de eri, kademe boyutu, ba lant...) Ürünün seri numaras (üretici dahili kullan m için) Do rusal program Kademe boyutu s ras n n ayarlanmas Bu, optimal program ile ilgilidir. Kademe s ras baflka programlarla önceden tan mlanm flt r ve sonradan yap lan de ifltirme istekleri göz önünde bulundurulmaz. Kademe testi: her kademe manuel olarak ba lan r ya da ba lant s kesilir. Bu her kompanzasyon kontaktörünün çal flmas n n test edilmesini kolaylaflt r r. Bkz. Bank Testi. TEMP.LIM S cakl k s n r (ayarlanabilir). Fan açma s n r 20 C 50 C 60 C s cakl k s n r ndan 15 C düflüktür THD.U Toplam harmonik gerilim bozulmas THD.U.LIM Maksimum harmonik gerilim bozulmas (ayarlanabilir) %5 %7 %20 U LOW Gerilim çok düflük < %85U N UPTIME Uptime (Aç k kalma süresi) VERIFY Parametrelerin otomatik olarak onaylanmas VERSION Yaz l m sürümü (üretici dahili kullan m için) VOLTAGE Gerilim alarmlar için girifl gerilim referans de eri 80V 400V 460V WIRING Gerilim ve ak m girifllerinin ba lant lar. Örnek: U.L2-L3 (2. ve 3. fazlar aras nda gerilim ba l ) Örnek: I.1.AUTO (Faz 1 e otomatik kutup seçimi ile ak m ba l ) Ak m kutup seçimleri: DIR = do rudan (direct) ba lant INV = çevrilmifl (inverted) ba lant AUTO = otomatik kutup (kontrol rölesi taraf ndan tan ml ) 30

31 8. Teknik özellikler Kademe say s 6 veya 12 Boyutlar Frekans Ak m ölçümü Ölçüm ve besleme gerilimleri Röle ç k fllar Ekran Koruma s n f Hedef cos ϕ -aral C/K s n rlar Yeniden ba lanma gecikmesi Tepki gecikmesi Gösterilen ölçümler Montaj yöntemi Muhafaza Çal flma s cakl k aral Alarm kayd Kademe sayaçlar Özel ayarl röle ile fan denetimi 155 x 155 x 70 mm Hz, Hz A V V V 120 Vac/5A, 250 Vac/2A, 400 Vac/1A 110 Vdc/0,3A, 60 Vdc/0,6A, 24 Vdc/2A 160 sembollü arkadan ayd nlatmal LCD ekran IP41 ön panel, IP20 arka k s m 0,85 end...1,00...0,90 kap. 0,01...1,99 simetrik s yeniden ba lanma gecikmesinin %20 si, min. 10 sn. cos ϕ, P, Q, S, THD(U), s cakl k Panoya montaj, DIN-raya montaj Darbelere dirençli PC/ABS, UL94V C Son 5 alarm n listesi Hassasiyet (FS de) Is: % 5 Iq: % 5 U/I-örnekleri: % 5 Faz: 5 Bozulma: ±3 db (11. ye kadar) S cakl k: ±3 C Var Var Ak m trafosu ayarlama aral 25/ /5 Enerji kesintisi alg lamas Tepki süresi > 15 ms Onaylar IEC IEC IEC IEC

32 Standartlar ve donan mlarda meydana gelen de ifliklikler nedeniyle, bu belgede yer alan karakteristikler ve resimler, taraf m zca teyit edilmedikçe ba lay c de ildir. Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi. Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Göztepe fl Merkezi, No: Göztepe, stanbul Tel : pbx Faks : Schneider Electric Müflteri Yard m Hatt Tel : Faks : e-posta: Rec NM39TR 06/04

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar H z kontrol cihaz enerjilendirildi inde, güç komponentleri ve baz kontrol komponentleri flebekeye ba lan r. Bunlara

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı