Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric"

Transkript

1 Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt Schneider Electric markas

2 Varlogic NR6 / NR12 Güç Faktörü Kontrol Rölesi Kullan m K lavuzu çindekiler 1. Genel Güvenlik Tan mlama Kontrol rölesinin montaj ve ba lant s Ekran Bafllatma Prosedürü Menü ifllemleri Genel Ana Menü Ön konfigürasyon Devreye alma Parametrelerin otomatik kurulumu Parametrelerin manuel olarak kurulumu Ölçüm menüsü Parametre güncelleme Alarm menüsü Bak m menüsü Çeflitli Kademe programlar C/K de erinin manuel hesaplanmas NR6/NR12 nin yüksek gerilimde kullan m Sözlük Teknik özellikler

3 1. Genel 1.1 Güvenlik Kontrol cihaz n n montaj ve çal flt r lmas aflamas nda afla daki önlemler dikkate al nmal d r. Kontrol cihaz yetkili bir elektrikçi taraf ndan monte edilmelidir. Kontrol cihaz enerjiliyken konnektörlere dokunmay n, kontrol cihaz n n arka taraf ndaki herhangi bir parçaya dokunmadan önce enerjinin kesildi ine ve gerilim olmad na emin olun Enerjili bir ak m devresini açmay n, tehlikeli olabilecek afl r gerilime yol açabilir. Kontrol rölesini bir panoya yerlefltirirken veya ç kar rken her zaman ak m transformatörünü k sa devre yap n. Kontrol cihaz n n mahfazas n açmay n, içinde kullan c n n onarabilece i bir parça bulunmamaktad r Kullan lan terminolojiyi daha iyi anlayabilmek için bu kullan m k lavuzunun sonundaki Sözlük (7. Bölüm) bölümüne bak n z. 1.2 Tan mlama Önden görünüm: flaretler A B C D E F Ekran Tufllar Kapa n aç lmas Kapak Alarm bilgisi Panoya montaj için montaj tokas 3

4 Arkadan görünüm: flaretler G H I J K L M Kademe ç k fl konnektörleri Etiket Panoya montaj için montaj tokas DIN ray na montaj için tutturma yay Ak m/gerilim ba lant giriflleri Fan ve alarm ç k fllar DIN ray na montaj bölümü Yandan görünüm: flaretler N Tornavida ba lant yeri Teknik özellikler için 8. bölüme bak n z. 4

5 2. Kontrol rölesinin montaj ve ba lant s Kontrol cihaz panoya (138 x 138 mm kesilmifl) ya da DIN ray na montaj için tasarlanm flt r. Tornavida ile çal flan bir sabitleme yay ile raya ve yandan geçmeli bir yayla panoya kilitlenir. Kontrol cihaz n flebekeye ba laman n iki yolu vard r. Gerilim LN (Faz - Nötr) Gerilim LL (Faz - Faz) (Ak m trafosu ayn faz üzerinde) (Ak m trafosu gerilim için kullan lmayan faz üzerinde) Ana Menüden Otomatik Kurulum seçildi inde hatal ba lant lar kontrol cihaz taraf ndan otomatik olarak düzeltilir. Dikkat : YG flebekede kullan m için önce Bölüm 6.3 e bak n z Faz-Nötr Ba lant s Faz-Faz Ba lant s Yük Yük Alarm devresi Alarm devresi Güç Faktörü Kontrol Rölesi NR12 Güç Faktörü Kontrol Rölesi NR aras kademeler aras kademeler aras kademeler aras kademeler Kondansatör 1. Kademe Kondansatör 12. Kademe Kondansatör 1. Kademe Kondansatör 12. Kademe fiekil 1: Kontrol rölesi ba lant lar 5

6 3. Ekran The controller is equipped with a backlighted LCD-display. Menü Sembolleri Endüktif Ölçüm Kapasitif Parametreler Alarmlar Afla /Yukar istek Bak m Kondansatör Kademeleri Menü kilidi Fan Editör Alarm Alarm numaralar EKRAN DÜZEN DE ERLER: Güç faktörü Gerilim / V Ak m / A Reaktif Güç / kvar Aktif Güç / kw Görünen Güç / kva S cakl k / deg C Bozulma / Ak m trafosu oran / % Ak m Trafosu Oran A/5 A Tepki de eri Gecikme / s Ba lant süreleri Kademe say s fiekil 2 : Ekran düzeni ve semboller 4. Bafllatma Prosedürü Enerji vermeden önce kontrol rölesinin tüm terminallerinin ba lant lar n kontrol edin. Do ru çal flma geriliminde çal flt n za emin olun. Hatal gerilim girifli seçmek kontrol rölesine kal c zarar verebilir. lk enerji verildi inde kontrol rölesi otomatik olarak menünün dil ayar n n yap lmas n ister. 6

7 Enerji verildi Ana menü fiekil 3: Dil ayar 5. Menü ifllemleri 5.1 Genel Farkl menü seviyeleri aras nda gezinme Yanl fl kullan mlara önlem olarak, belirli menülerin girifli, belirli bir menü eleman n n kullan m na izin veren tufllar n, özel bir s ralamas yla gerçekleflen, bir tufl kilidiyle korunmaya al nm flt r. 7

8 Menü Ayn anda bas n (2 sn boyunca) Alt menü fiekil 4: Menüye tufl kilidiyle girmenin genel yöntemi Bir de er ayarlama maximum / ilk Ö e A tamam minimum / son fiekil 5: Bir de er ayarlama Özel durum: Ba lant editörü Önceki Sonraki Her ikisini de kald r Önceki Sonraki Kabul fiekil 6: Ba lant editörü 8

9 5.2 Ana Menü Ana menü, kontrol rölesinin kurulum ve iflletilmesi için gerekebilecek tüm temel alt menüleri içerir. Hangi menü seçilmeli? Pano üreticisi atölyesinde Sahada: Kullan ma sunma Sahada: flletim s ras nda 3. Parametrelerin otomatik kurulumu Otomatik çal flma Ölçüm Yok Uzmanl k gerekli mi? Evet Ön konfigürasyon Devreye alma Otomatik çal flma Parametrelerin manuel kurulumu Otomatik çal flma Parametre güncelleme Otomatik çal flma Alarm kurulumu Parametre güncelleme Alarm kurulumu Otomatik çal flma Otomatik çal flma Otomatik çal flma Sadece uzmanlar Bak m fiekil 7: Gerekli uzmanl k ve menü seçimi Ön konfigürasyonu düzgün bir biçimde tamamland ysa devreye alma için özel bir uzmanl k gerekmez. 9

10 (1) Ön konfigürasyon Fabrika ayarlar de ifltirilmedi inde bu menü, pano üreticisine atelyesinde panonun ön konfigürasyonu olana sa lar. Ön konfigürasyondan sonra bu ana bafll k, yerini (2) Kontrol rölesinin hizmete kondu u Devreye Alma ya b rak r. (3) Parametrelerin Otomatik Kurulumu Kontrol rölesinin ön konfigürasyonunun yap lmad bir durumda, deneyimsiz bir kullan c tüm karakteristikleri otomatik olarak kurabilir ve kullan ma haz r hale getirir. (4) Parametrelerin manuel olarak ayarlanmas Kontrol rölesinin ön konfigürasyonunun yap lmad bir durumda, deneyimli bir kullan c tüm karakteristikleri manuel olarak kurabilir ve kullan ma haz r hale getirir. (5) Ölçüm Ölçüm menüsü tesisattan en yayg n ölçümleri al r ve pano hakk nda baz bilgiler verir. Bu salt okunur bir menüdür. (6) Parametre Güncelleme Deneyimli bir kullan c ihtiyaç duydu u herhangi bir zamanda bu menüden en yayg n iflletim parametrelerine ulaflabilir. Bu menü konfigürasyon ve kurulum menülerinden farkl olarak tüm ö elerine serbest ve s n rs z girifl sunar ve geçici&aras ra bir parametre girifli gerekti inde kullan lmal d r. (7) Alarm ayarlar Alarm durumu ve alarm parametrelerinin ayarlanmas için kullan l r. fiekil 8: Ana menü (8) Bak m Bak m menüsü kompanzasyon panosu, kondansatör ve kontaktör kullan m ile ilgili kullan fll bilgiler sunar. Baz yard mc ayarlar ve faaliyetler de sa lanm flt r. Menü as l olarak üreticinin bak m ekibi taraf ndan kullan lmak üzere haz rlanm flt r. 10

11 5.3 Ön Konfigürasyon Bu menünün ö elerine girifl yapmak zorunludur, yani ön konfigürasyonun tamamlanmas için menünün tüm ö elerinin girifli tamamlanm fl olmal d r. NOT: Ön Konfigürasyon menüsü YG flebeke uygulamalar için kullan lmamal d r. fllemden tufluna bas larak ç k labilir. Parametre tan mlar için Sözlü e (7. Bölüm) bak n z. 11

12 ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) fiekil 9: Ön Konfigürasyon. 12

13 5.4 Devreye alma Ön Konfigürasyonu yap lm fl bir kontrol rölesi bu menüyle kullan ma haz r hale getirilir. Bu menüde manuel olarak girifli yap lan parametrelerin kullan lan flebeke ile uyumunu kontrol etmek üzere, otomatik bir parametre onaylama sistemi yer al r. Parametre tan mlar için Sözlü e (7. Bölüm) bak n z. NOT: Ön konfigürasyon menüsü YG flebeke uygulamalar için kullan lmamal d r. Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Hay r Evet Hata göstergeleri Kullan ma sunma fiekil 10: Devreye alma Hata durumunda ne yap lmal? Hata kodlar bir sorunu tan mlaman za ve düzeltmenize yard mc olur. 13

14 Kod Meaning Dengesiz flebeke: Kontrol cihaz flebekedeki afl r yük de iflimleri sebebiyle ifllem yapamamakta. Ak m trafosu büyük boyutland r lm fl. Çok küçük kademe boyutu: lk kademenin etkisi ölçülemiyor. Ak m trafosu büyük boyutland r lm fl, ba lant hatas, ifllemeyen kademeler. S ra bulunam yor: Kademe oran mevcut kademe s ralar yla örtüflmüyor. Çok büyük kademe boyu: Ölçülen kademenin ilk kademe ile karfl laflt r ld nda çok büyük olmas. Kademe s ras çözülemiyor. Bu kompanzasyon panosu konfigürasyonuyla ilgili olmayan otomatik kurulum ifllemleri. Yap lacaklar Parametre güncelleme menüsünü kullanarak parametre ayarlar n elle girin. Devreye alma menüsünü yeniden çal flt r n. Ba lant lar, ak m trafosunu ve kondansatör kademelerinin (ilk kademenin) durumunu kontrol edin Kademelerin ve kontaktörlerin boyutunu ve durumunu kontrol edin Kademe ve kontaktörlerin boyutunu ve durumunu kontrol edin Otomatik kurulumun verdi i bilgileri düzeltmek veya onaylamak için manuel kurulum yap n to Rezerve. Ba lant onay hatas : Kontrol rölesinin ba lant lar do ru yap lmam fl. Kademe sayma hatas : Kademe Say s ayar hatal Kademe s ras hatas : Kademe boyut oranlar seçilmifl kademe s ras ndan farkl. C/K de eri hatas. Gerilim ve ak m girifllerindeki ba lant lar kontrol edin Parametre güncelleme menüsündeki ba lant lar ayarlar n kontrol edin Kademe say s ayar n (number of step setting) kontrol edin Panodaki kademe say s n ve kademelerin durumunu kontrol edin Kademe S ras (step sequence) ayar n kontrol edin Panoda kullan lan kademe boyutlar n kontrol edin Kullan lan C/K oran n kontrol edin Panodaki ilk kademenin boyutunu kontrol edin 5.5 Parametrelerin Otomatik Kurulumu Otomatik kurulum menüsü deneyimsiz kullan c lar n kompanzasyon panosunu minimum ön bilgiyle devreye alabilmelerini sa lamak amac yla haz rlanm flt r. Kullan c en yayg n parametrelerden sadece üçünün giriflini yapmak durumundad r, di er parametreler için otomatik bir arama bafllatmas yeterli olur. NOT: YG flebeke uygulamalar nda Parametrelerin Otomatik Kurulum menüsünün kullan lmas yasakt r. Hata durumunda Devreye Alma Menüsüne (5.4. Bölüm) baflvurunuz. 14

15 Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Hay r Evet Hata göstergeleri Kullan ma haz r hale getirme fiekil 11: Parametrelerin Otomatik Kurulumu. 5.6 Parametrelerin manuel olarak kurulumu Manuel kurulum menüsü deneyimli kullan c lar için haz rlanm flt r. Kontrol rölesi kullan ma haz r hale gelmeden önce dokuz önemli parametre girifli yap lmal d r. Bu menü önceden bu menüde girilmifl parametrelerin otomatik olarak onaylanmas ile tamamlan r. Bu menünün ö elerine girifl yapmak zorunludur, yani kurulumun geçerlili ine geçmeden önce menünün tüm ö elerinin girifli tamamlanm fl olmal d r. Menü tufluna bas larak yar da kesilebilir. Parametre tan mlar için sözlü e (7. bölüme) bak n z. Hata durumunda Bölüm 5.4 deki Devreye Alma Menü süne baflvurun. 15

16 Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Hata göstergeleri Hay r Evet Kullan ma haz r hale getirme fiekil12: Parametrelerin Manuel Kurulumu. 16

17 5.7 Ölçüm menüsü Ölçüm menüsü tesisattan al nm fl en yayg n ölçümleri içerir. Bu salt okunur bir menüdür. Temel gösterge veya Gerilim ölçümleri Harmonik bozulma Ak m trafosu primer ak m Aktif güç Reaktif güç Görünen güç S cakl k fiekil 13: Ölçüm menüsü 17

18 5.8 Parametre güncelleme En yayg n iflletim parametrelerine bu menüden ulafl labilir. Bu menü, konfigürasyon ve kurulum menülerinden farkl olarak tüm ö elerine serbest ve s n rs z girifl sunar ve geçici aras ra bir parametre eriflimi gerekti inde kullan lmal d r. Parametre tan mlar için Sözlü e (7. Bölüm) bak n z. Hata durumunda Bölüm 5.4 deki Devreye Alma Menü süne baflvurun. Editör: De eri düzeltmek için fluna bas n: de eri art rmak için de eri düflürmek için Sonra fluna bas n: de eri kabul etmek için ya da; Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) düzeltilmifl de eri iptal etmek için fiekil 14: Parametre güncelleme 18

19 5.9 Alarm menüsü Alarmlar menüsünde her bir alarm etkinlefltirilebilir ya da devre d fl b rak labilir. Alarm yaratan bir durum olufltu unda ona karfl l k gelen alarm numaras ekran n üst k sm nda belirir ve alarm sembolünün fl yanar. Ayn zamanda alarm rölesi de etkinlefltirilir. Herhangi bir alarm, tufluna bir süre bas l rsa s f rlanabilir, bu tüm edilgen alarmlar kald r r. E er alarm yaratan durum hala aktif durumdaysa s f rlanamaz. Alarm listesi: Alarm No Alarm Olas nedeni Kontrol cihaz ifllemi Düflük güç faktörü Yakalama (düzensiz kompanzasyon) Normal olmayan Cos Phi de eri Düflük gerilim Afl r kapasitif Hatal frekans Ba lant ya da LL/LN tan m hatas Kapasitör gücü yetersiz Çok düflük C/K de eri Yanl fl program seçimi Hatal kondansatör (Optimal program) Ba lant hatas Afl r kapasitif flebeke (Kaynaklanm fl kontaktörler) Çok düflük ak m Ba lant ya da LL/LN tan m hatas Sabit kademenin uygunsuz kullan lmas Bafllang çta hatal ya da dengesiz flebeke frekans tespiti 10 dakikal na denetimi durdurur Gerilim normale dönene kadar ba lant kesilmesi Düzenleme durur. Otomatik olarak yeniden bafllamaz. 7 Afl r ak m Düflük de erde seçilmifl ak m trafosu 8 Afl r gerilim Kademe ba lant lar nda geçici kesinti 9 Afl r s cakl k Çok yüksek ortam s cakl So utma sisteminde hata Kademe ba lant lar nda geçici kesinti 10 Gerilimde bozulma Harmonik kirlenme Rezonans Kademe ba lant lar nda geçici kesinti Alarm kontaklar rölede enerji olmad nda kapal d r rölede enerji var ama alarm durumu yoksa aç l r rölede enerji var ve alarm durumu varsa kapan r ALARM AYARI (ALARM SET) her alarm n durumu hakk nda bilgi verir: devrede ya da devre d fl her bir alarm ON ya da OFF olarak ayarlayarak devreye sokar ya da devre d fl b rak r. E er bir alarm OFF olarak ayarlanm flsa hiçbir koflulda alarm vermez. Alarm verilebilmesi için uygun alarm devrede, yani ON durumuna ayarlanm fl olmal d r. Baz alarmlar n tetikleme seviyesi ayarlanabilir Alarm No 9 (afl r s cakl k), s cakl k s n r ayar yla Alarm No 10 (gerilimde bozulma), THD(U) s n r ayar yla 19

20 veya ki konumlu alarm ON/OFF Ayar kabul et ve bir sonraki alarm ayar na geç ( den sonra ç k) Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Kesme, tüm de erleri iptal et fiekil 15: Alarm menüsü 5.10 Bak m menüsü Bak m menüsü kompanzasyon panosu, kondansatör ve kontaktör kullan m ile ilgili gerekli bilgiler sunar. Ayn zamanda baz yard mc ayarlar da içerir. D KKAT: Bu menüye sadece uzman kullan c lar eriflebilir. D KKAT: Bir YG panosunda (gerilim trafosu ile) kullan lacak ise, fabrika ayarlar n de ifltirmeniz gerekmektedir. Kondansatörlerin zarar görmemesi için tekrar ba lanman n gecikme süresi daha büyük bir de ere ayarlanmal d r (600 sn. gibi). 20

21 Kademe seçin Ayn anda bas l tutun (2 saniye boyunca) Devam sonraki sayfada fiekil 16/1: Bak m menüsü 21

22 Bir önceki sayfadan devam Otomatik geri dönüfl Temizle Otomatik geri dönüfl 10 sn bekle fiekil 16/2: Bak m menüsü 22

23 6. Çeflitli 6.1 Kademe programlar Kontrol rölesinin algoritmas C/K de erine ba l olan bir tolerans alan içinde hedef cos ϕ de erine ulaflmaya çal fl r. De erine ilgili uygun kademeleri aç p kapayarak ulafl r. Düzenleme kademe program seçimi afla daki gibidir: a) Do rusal Program (stack): Tüm kondansatör kademeleri ayn boyuttad r ( ör. : ). flletim s ras last-in-first-out (son giren ilk ç kar) LIFO- ilkesine ba l olarak çal fl r. Ba lanan ilk kademe ba lant s kesilecek son kademedir ya da tam tersi. Bkz. fikl. 17 b) Normal program (2+ do rusal) Normal program kademe boyut oran olan bir panoda kullan labilir. Do rusal s ra 3. kademe ile bafllar. lk iki kademe ince ayar için kullan l r. Kontrol rölesi her zaman için önce birinci sonra ikinci kademeyi devreye alarak bafllar. Di er kademeler s ras yla kullan l r Bkz. fikl. 18. c) A tipi dairesel program Tüm kondansatör kademeleri ayn boyuttad r ( ör. : ). flletim s ras first-in-first-out (ilk giren ilk ç kar) FIFO- ilkesine ba l olarak çal fl r. Ba lanan ilk kademe ba lant s kesilecek ilk kademedir ya da tam tersi. Bunu dairesel bir s ra takip eder. Düzgün bir biçimde ifllemesi için kontrol rölesinde programlanan kademe say s n n fiziksel kademelerle örtüflmesi gerekmektedir Bkz. fikl. d) B tipi dairesel program (1 +Dairesel) B tipi dairesel program kademe boyut oran olan panoda kullan labilir. Etkinlefltirme s n r afl ld nda ilk kademe ayarlama için kullan l r. Dairesel s ra 2. kademe ile bafllar. Kademe Kademe say s talep Kademe Kademe say s talep X + X X + X X X + X X X X + X X X X X + X X X X X X - X X X X X - X X X X - X X X - X X + X X X + X X X X + X X X X X - X X X X - X X X - X X - X fiekil 17: Do rusal program flletim s ras 1:1:1:1 + X + X X + X X X + X X X X - X X X - X X + X X X + X X X X + X X X X X - X X X X - X X X - X X - X fiekil 18: Normal program flletim s ras 1:2:4:4 23

24 Kademe Kademe say s talep Kademe Kademe say s talep X + X X + X X X + X X X X - X X X - X X + X X X + X X X X - X X X - X X + X X X + X X X X - X X X fiekil 19: A tipi dairesel program - flletim s ras 1:1:1 + X + X X + X X X - X X + X X X + X X X X - X X X - X X - X + X X + X X X + X X X X + X X X X X - X X X X - X X X - X X fiekil 20: B tipi dairesel program - flletim s ras 1:2:2 e) Optimal Program : Optimal program bir çok kademe konfigürasyonuyla birlikte çal fl r: Hedef cos ϕ gücüne en az zamanda en az say da kademe kullarak ulafl l r. Dairesel program gibi bu algoritma da kademe kullan mlar n eflitler. Bu program hedef reaktif güce yaklafl rken seçili kademe boyutlar n en uygun flekilde kullan r. Ayn zamanda cevap verme gecikmelerini k salt l r. Özellikle de kvar için ciddi bir gereksinim söz konusu oldu unda ya da tesis birden kapasitif duruma geçerse. Normal ve optimal program n karfl laflt r lmas : Normal program cos ϕ hedefine kvar en küçük kademe boyutuna ba l olarak ardarda ba lay p/ba lant s n keserek ulafl r. Optimal program cos ϕ hedefine kvar ilgili en uygun büyük kademe boyutuna ve mevcut kademe de erine ba l olarak ardarda ba lay p/ba lant s n keserek ulafl r. 24

25 Optimal Kademe Program Kompanze edilmemifl reaktif güç Q Kompanze edilmifl reaktif güç +4 Kademe ba lant lar Kademe boyutlar : 1:2:4: Endüktif Kapasitif Kademeler devrede: 4 +1 Kademeler devrede: Kademeler devrede: t -4 Kademe ba lant lar n n kesilmesi -4 Normal Kademe Program Q Kademe boyutlar : 1:2:4:4 +4 Endüktif Kapasitif Kademeler devrede: Kademeler devrede: t Kademeler devrede: 4-4 fiekil 21: Düzenleme örne i - Optimal Normal karfl laflt rmas -4 25

26 6.2 C/K de erinin manuel hesaplanmas Normalde C/K de eri, Otomatik Kurulum un bir parças olarak otomatik olarak ayarlan r ancak bu de erlerin manuel olarak girilmesi gerekti i durumlar da vard r. Do ru de er, ilk kademe boyutu (VAr cinsinden), kullan lan flebekedeki faz-faz gerilim (volt cinsinden) ve ak m trafosu oran n kullanan bir denklemle afla daki gibi hesaplan r. C / K = I 1 Q1 st 5A U LL 3 Q 1st = ilk kademenin var cinsinden de eri U LL = faz-faz geriliminin volt cinsinden de eri I 1 /5A = ak m trafosu oran Alternatif olarak, C/K de eri afla daki tablodan da al nabilir (400 V flebekeler için geçerli) n1/n2 En küçük kademe (kvar) 12, /5 0,91 1,44 150/5 0,60 0,96 1,20 1,44 200/5 0,45 0,72 0,90 1,08 1,44 250/5 0,36 0,58 0,72 0,87 1,16 1,44 300/5 0,30 0,48 0,60 0,72 0,96 1,20 1,44 400/5 0,36 0,45 0,54 0,72 0,90 1,08 500/5 0,29 0,36 0,43 0,58 0,72 0,87 1,44 600/5 0,30 0,36 0,4 0,60 0,72 1,20 800/5 0,27 0,36 0,45 0,54 0, /5 0,29 0,36 0,43 0, /5 0,24 0,29 0, /5 0,22 0, /5 0, /5 0,24 Tablo 1: 400 V flebeke için C/K-de erleri Reaktif güç, kademeleri ardarda devreye alarak (ya da ba lant lar n keserek) C/K de erine karfl l k gelen iki simetrik s n r aras nda ayarlan r. 26

27 Kompanze edilmifl güç Bir kademenin etkisi Kompanze edilmemifl güç kap. C/K end. C/K Endüktif hedef Kapasitif hedef fiekil 22: Kompanzasyon örne i ve sonuçlar 6.3 NR6/NR12 nin Yüksek Gerilim de kullan m Bu kontrol rölesi as l olarak AG flebekesi için haz rlanm flt r ancak afla daki noktalar dikkate al nd nda, tüm sorumluluk devreye alan kiflide olmak üzere YG flebekelerinde de kullan labilir. Gerilim ve ak m trafosu ba lant lar afla daki resme uyun olarak yap lmal d r. YG uygulamalar nda Ölçüm Menüsünde gösterilen güç de erleri gerilim trafosunun sadece sekonder de erlerini temsil eder. Olas yanl fl anlamalar önlemek için ak m trafosu oran n yüzde ölçe ine ayarlay n. Güvenlik ( ya da yeniden ba lanma) gecikmesi kondansatörlerin yük boflaltma direnç de erlerine uyumlu olarak ayarlanmal d r, en çok kullan lan de er 10 dakikad r (600 saniye). Kontrol rölesinin varsay lan tepki gecikmesi AG kullan m için uyarlanm flt r.çok k sa süreli tepki gecikmesi kullanmak kondansatörlere zarar verebilir. Önemli: tüm devreye alma ifllemleri Manuel Kurulum menüsü ile Parametre menüsüne baflvurarak yap lmal d r devreye alan kifli Ön Konfigürasyon ve Devreye Alma menülerini kullanmamal d r kondansatörlere hasar vermemek için Otomatik Kurulum menüsünün kullan m kesinlikle yasakt r 27

28 NR6/NR12 nin YG ba lant s Örnek 20 kv 50/60 Hz YÜK Yard mc gerilim 230 VAC Alarm devresi Güç Faktörü Kontrol Rölesi NR aras kademeler aras kademeler Kondansatör 1. kademesi Kondansatör 12. kademesi fiekil 23: Kontrol cihaz n n YG kullan m 28

29 7. Sözlük Gösterge bilgileri ALARMS ALRM.SET AUTO AUTO.SET BANK.PRE BANK.TST CIRC.A CIRC.B C/K CLR.STAT COMMISS Alarm menüsü Alarm kurulumu (Devre / Devre d fl ) C/K de erlerinin otomatik olarak aranmas Otomatik kurulum menüsü Ön konfigürasyon menüsü Kompanzasyon panosu testi: Her kademe s rayla ba lan r ya da ba lant s kesilir. Bu her kompanzasyon kontaktörünün çal flmas n n test edilmesini kolaylaflt r r Bkz. Kademe testi. Dairesel A tipi program Dairesel B tipi program C/K de eri, normalde kontrol rölesi taraf ndan otomatik olarak ayarlan r statistikleri siler Devreye alma menüsü COS PHI Hedef cos ϕ de eri 0,8 end ,9 kap. CT Ak m trafosu primer ayar, xxx/5 A 25/5 % 6000/5 DELAY Güvenlik gecikmesi veya yeniden ba lanma gecikmesi. 10s 50s 600s Tepki gecikmesi yeniden ba lanma gecikmesinin %20 sine sabitlenmifltir. Varsay lan de er 50V 1 dk lik iç yük boflaltma dirençli kondansatörlere denk gelir ENGLISH ERR NN Diller: Örne in ngilizce Parametre arama veya do rulama hatas NN= hata numaras FACTOR.S Fabrika ayarlar na geri dön IGNORED Kontrol rölesinin Optimal d fl ndaki hiçbir programda, kademe s ras bilgisine gereksinimi olmaz. Kontrol rölesi bunu otomatik olarak tan mlar. I HIGH Ak m çok yüksek > %115 I N I LOW Ak m çok düflük < %2,5 I N LANGUAG LL LN LV MAINTEN MAN.SET Menüler için dil seçimi Faz-Faz (Line to Line) ba lant s Faz-Nötr (Line to Neutral) ba lant s Alçak gerilim Bak m menüsü Manuel kurulum menüsü MANUAL C/K de erinin manuel olarak ayarlanmas dev. bkz. 0,01 0,50 1,99 MEASURE Metnin aç l m Ölçüm menüsü Min. de er Varsay lan de er Maks de er 29

30 Gösterge bilgileri Metnin aç l m Min. de er Varsay lan de er Maks de er N.CONNEC Ba lant say s N.STEPS Kullan lan kademelerin say s 1 6/12 12 NORMAL Normal, standart kademe program OPTIM Optimal program PARAMET Parametreler menüsü PROGRAM Uygun kademe program n n seçilmesi (Bkz. 6.1 kademe programlar ) Kontrol rölesinin algoritmas C/K de erine ba l olan bir tolerans alan içinde hedef cos ϕ e ulaflmaya çal fl r. Hedefe, de erle ilgili mevcut kademeleri aç p kapayarak ulafl r. Do rusal Normal A tipi dairesel B tipi dairesel Optimal SEARCH SERIAL.N STACK STEP.SEQ STEP.TST Arama (C/K de eri, kademe boyutu, ba lant...) Ürünün seri numaras (üretici dahili kullan m için) Do rusal program Kademe boyutu s ras n n ayarlanmas Bu, optimal program ile ilgilidir. Kademe s ras baflka programlarla önceden tan mlanm flt r ve sonradan yap lan de ifltirme istekleri göz önünde bulundurulmaz. Kademe testi: her kademe manuel olarak ba lan r ya da ba lant s kesilir. Bu her kompanzasyon kontaktörünün çal flmas n n test edilmesini kolaylaflt r r. Bkz. Bank Testi. TEMP.LIM S cakl k s n r (ayarlanabilir). Fan açma s n r 20 C 50 C 60 C s cakl k s n r ndan 15 C düflüktür THD.U Toplam harmonik gerilim bozulmas THD.U.LIM Maksimum harmonik gerilim bozulmas (ayarlanabilir) %5 %7 %20 U LOW Gerilim çok düflük < %85U N UPTIME Uptime (Aç k kalma süresi) VERIFY Parametrelerin otomatik olarak onaylanmas VERSION Yaz l m sürümü (üretici dahili kullan m için) VOLTAGE Gerilim alarmlar için girifl gerilim referans de eri 80V 400V 460V WIRING Gerilim ve ak m girifllerinin ba lant lar. Örnek: U.L2-L3 (2. ve 3. fazlar aras nda gerilim ba l ) Örnek: I.1.AUTO (Faz 1 e otomatik kutup seçimi ile ak m ba l ) Ak m kutup seçimleri: DIR = do rudan (direct) ba lant INV = çevrilmifl (inverted) ba lant AUTO = otomatik kutup (kontrol rölesi taraf ndan tan ml ) 30

31 8. Teknik özellikler Kademe say s 6 veya 12 Boyutlar Frekans Ak m ölçümü Ölçüm ve besleme gerilimleri Röle ç k fllar Ekran Koruma s n f Hedef cos ϕ -aral C/K s n rlar Yeniden ba lanma gecikmesi Tepki gecikmesi Gösterilen ölçümler Montaj yöntemi Muhafaza Çal flma s cakl k aral Alarm kayd Kademe sayaçlar Özel ayarl röle ile fan denetimi 155 x 155 x 70 mm Hz, Hz A V V V 120 Vac/5A, 250 Vac/2A, 400 Vac/1A 110 Vdc/0,3A, 60 Vdc/0,6A, 24 Vdc/2A 160 sembollü arkadan ayd nlatmal LCD ekran IP41 ön panel, IP20 arka k s m 0,85 end...1,00...0,90 kap. 0,01...1,99 simetrik s yeniden ba lanma gecikmesinin %20 si, min. 10 sn. cos ϕ, P, Q, S, THD(U), s cakl k Panoya montaj, DIN-raya montaj Darbelere dirençli PC/ABS, UL94V C Son 5 alarm n listesi Hassasiyet (FS de) Is: % 5 Iq: % 5 U/I-örnekleri: % 5 Faz: 5 Bozulma: ±3 db (11. ye kadar) S cakl k: ±3 C Var Var Ak m trafosu ayarlama aral 25/ /5 Enerji kesintisi alg lamas Tepki süresi > 15 ms Onaylar IEC IEC IEC IEC

32 Standartlar ve donan mlarda meydana gelen de ifliklikler nedeniyle, bu belgede yer alan karakteristikler ve resimler, taraf m zca teyit edilmedikçe ba lay c de ildir. Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi. Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Göztepe fl Merkezi, No: Göztepe, stanbul Tel : pbx Faks : Schneider Electric Müflteri Yard m Hatt Tel : Faks : e-posta: Rec NM39TR 06/04

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Ç NDEK LER. FX Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri

Ç NDEK LER. FX Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri FX Serisi Reaktif Güç Kontrol Röleleri Ç NDEK LER FX 5 FX 7 FX 12 1 Faz 1 Faz 1 Faz FX Reaktif Güç Kontrol Rölesi Özellikler Teknik Tablo Bağlantı Şeması EasyVr Reaktif Güç Kontrol Rölesi Özellikler Teknik

Detaylı

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 1. GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformatör vb.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması

Detaylı

RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Not : Bu çalışma Elk.Müh. İrfan ARABACI tarafından Elektrik Mühendisleri Odası eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. EMO dışındaki

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Merlin Gerin Alçak Gerilim Kompanzasyon Çözümleri ve Harmonikler

Merlin Gerin Alçak Gerilim Kompanzasyon Çözümleri ve Harmonikler Merlin Gerin Alçak Gerilim Kompanzasyon Çözümleri ve Harmonikler Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas çindekiler Merlin

Detaylı

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik 0.18-15 kw aras 3 fazl asenkron motorlar için M teri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider

Detaylı

RVT2 Reaktif Güç Kontrol Rölesi Otomatik kompanzasyon sistemleri için akıllı kontrol rölesi

RVT2 Reaktif Güç Kontrol Rölesi Otomatik kompanzasyon sistemleri için akıllı kontrol rölesi RVT2 Reaktif Güç Kontrol Rölesi Otomatik kompanzasyon sistemleri için akıllı kontrol rölesi Öne çıkan özellikler Dengeli ve dengesiz yükler için güç faktörü düzeltme Günümüzde işletmelerde ve özellikle

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Varlogic NRC12. Güç Faktörü Kontrol Rölesi. Kullanım Kılavuzu

Varlogic NRC12. Güç Faktörü Kontrol Rölesi. Kullanım Kılavuzu Varlogic NRC12 Güç Faktörü Kontrol Rölesi Kullanım Kılavuzu Menu Yap s lk al ma n ayardan sonra al t rma Dil seçimi Dil seçimi Ana Menü BANK PRECONF AUTO SETUP MANUAL SETUP MEASUREMENTS PARAMETERS ALARMS

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız...

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız... H-SVC10 Reaktif Enerji Regülasyonlu Endüktif yük sürücü. Bu kitapçık 1 Adet H-SVC10 Cihazı kullanımı ve montajıyla ilgili son kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ Bahadır Yalçın ECT Mühendislik Ltd. Şti. Sabit Bey Sokak No : 1/9 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL 0 216 327 14 80 0 216 428 50 40 ectmuh @superonline.com ÖZET Bu bildiride,enerji

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... 00A F131E / F132E / F133E 20A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

L1 L2 L3 V I> C> ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ

L1 L2 L3 V I> C> ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ Bağlantı şekli cihazın arka yüzündeki etikette olduğu gibi yapılmalıdır. Cihaza enerji geldiği anda 3 ekranda da önce COS Q görüntülenir. Diğer değerleri görmek için YUKARI veya AŞAĞI yön tuşları kullanılır,

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı

Deney 4: Güç Ölçümü. Şekil 4.1 : Alternatif akımda alıcıların akım ve gerilim vektörleri ile faz farkı Deneyin Amacı: Deney 4: Güç Ölçümü Elektrik devrelerinde gücün tanımının yapılması ve güç bileşenlerinin öğrenilmesi. Elektrik panolarının kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesi. A.ÖNBİLGİ Güç, iş

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı