Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý"

Transkript

1 Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim 2006 Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz 2006 o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn Açýklamalar hazýrladýðý * meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. Örneðin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algýlama bozukluðu olan görme engellilerin Sýnýf Öðretmeni olarak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan atamasý yapýlmamaktadýr. b) (1) Tercih etmek istediðiniz (2) programdaki öðrenim (3) sýrasýnda (4) (5) ve (6) programýn (7) hazýrladýðý (8) meslekte (9) (10) baþarýlý (11) olabilmeniz (12) için gerekli (1) becerilere sahip (2) olmanýz gerekir. Örneðin, (3) bazý (4) alanlarda (5) (6) el (7) ve parmaklarý (8) ustalýkla (9) kullanabilme (10) (11) önemlidir, (12) bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; Merkezi Yerleþtirme Ýþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu bir kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,74,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,74, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,74, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,74,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,77 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,74, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,74, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75,80 *** Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2, Biyoloji (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Biyoloji (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Fizik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Fizik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Matematik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Psikoloji 4 EA ,15,16, Sosyoloji 4 EA ,15,16, Tarih 4 SÖZ ,15,16, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,15,16, Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,15,16, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ,11,15, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,15,16, Týp Fakültesi 6 SAY *** Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4 SAY ,74 *** ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Matematik 4 SAY Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY , ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Arkeoloji 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Felsefe 4 EA

2 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Fizik 4 SAY Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,85, Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði 4 SAY Nazilli Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (ÝÖ) 4 EA Sosyal Hizmet 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78, Hemþirelik 4 SAY ,38, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,11,15,16, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 EA ,11,15,16,80, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði(ÝÖ) 4 EA ,2,11,15,16,80, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,11,15,16, AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Fizik 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Ýktisat 4 EA ,15, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA ,15, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17, Maliye 4 EA ,15, Maliye (ÝÖ) 4 EA Uluslararasý Ticaret ve Finansman 4 EA ,15, Gýda Mühendisliði 4 SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4 SAY Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY , Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. (ÝÖ) 4 SAY , Metal Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Afyon Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15, AÐRI DAÐI ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRÞEHÝR) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,

3 Baþýrý Sýrasý 52 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Arkeoloji 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Eski Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,16, Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat 4 EA ,16, Ýþletme 4 EA ,16, Kamu Yönetimi 4 EA ,16, Maliye 4 EA ,16, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,16, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,16, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,16, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,16, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,16, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,16, Makine Mühendisliði 4 SAY ,16, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY ,16,21,134 *** Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,16, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,16, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,16,19,21 Antalya Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,3, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 EA ,11,16, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA , Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA , Alanya Ýþletme Fakültesi Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,16, AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþletme 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Çevre Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 SÖZ , Felsefe 4 EA , Sanat Tarihi 4 SÖZ , Sosyoloji 4 EA , Tarih 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,21, Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,125,127,162, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,46,75,169 *** Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,127,129,162, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77,162,169 *** Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) 4 DÝL 39 1,68, Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) (%50 Burslu) 4 DÝL 1 1,68,251, Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,80,169 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75,169 *** Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,169 ***

4 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY ,21, Fizik 4 SAY ,21, Ýstatistik 4 SAY ,21, Kimya 4 SAY ,21, Matematik 4 SAY ,21, Hukuk Fakültesi 4 EA , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA , Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,21,28, Ýktisat (UOLP-SUNY Cortland) 4 EA , Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,21,28, Maliye 4 EA , Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 SÖZ ,21,86, Ýletiþim 4 SÖZ ,16,21, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ ,21,86, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,21,86, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28,169 *** Çevre Mühendisliði 4 SAY ,21,86, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,21,86, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28, Mimarlýk 4 SAY ,21,86, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým 4 SAY , Moda Tasarýmý 4 EA ,46, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY ,11,16,21,169 *** Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 EA ,11,16,21,169 *** Uçak Gövde - Motor Bakým 4 SAY ,11,16,21,169 *** Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 EA ,16,21, Açýköðretim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði (Adana) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Ankara) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Balýkesir) Açýköðretim 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Edirne) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Erzurum) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Eskiþehir) (Açýköðretim)4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Ýzmir) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Konya) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) ,9, Ýktisat Fakültesi Çalýþma Eko. ve Endüstri Ýliþkileri(Açýköðretim)4 9, Ýktisat (Açýköðretim) 4 9, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) 4 9, Maliye (Açýköðretim) 4 9,10 Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Açýköðretim) 4 9, ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** Antropoloji 4 EA Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arkeoloji 4 SÖZ Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA Bulgar Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Coðrafya 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Dilbilim 4 DÝL *** Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 EA Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Halkbilim 4 SÖZ Hindoloji 4 DÝL Hititoloji 4 SÖZ Hungaroloji 4 DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 1 *** Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Latin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Leh Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Psikoloji 4 EA Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Sanat Tarihi 4 SÖZ Sinoloji 4 DÝL Sosyoloji 4 EA ,15, Sümeroloji 4 SÖZ Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Urdu Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,46,75 *** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,46,75 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75 *** Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,46, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 *** Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY

5 Baþýrý Sýrasý 54 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Hukuk Fakültesi 4 EA *** Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,46 *** Gazetecilik 4 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16 *** Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,15, Fizik Mühendisliði 4 SAY ,15, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,15, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY ,15, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,15, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,15, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAY ,46, Hemþirelik 4 SAY , Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Maliye 4 EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,15, Týp Fakültesi 6 SAY ,15,16 *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,15, Ziraat Mühendisliði 4 SAY , ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arkeoloji 4 SÖZ Arkeoloji (ÝÖ) 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Coðrafya (ÝÖ) 4 SÖZ Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,15,77 *** Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sanat Tarihi 4 SÖZ Sanat Tarihi (ÝÖ) 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY , Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ *** Gazetecilik 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,

6 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY ,15, Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY Erzurum Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15, Bayburt Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 35 21,77, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5 21,77,92 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL 5 21,77, Matematik 4 SAY ,21, Matematik (Burslu) 4 SAY ,21, Matematik (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL 35 21,77, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Burslu) 4 DÝL 5 21,77,92 *** Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (%50 Burslu) 4 DÝL 5 21,77, Psikoloji 4 EA ,21, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 SÖZ ,21, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Burslu) 4 SÖZ ,21, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (% 50 Burslu) 4 SÖZ ,21, Ýktisat 4 EA ,21, Ýktisat (Burslu) 4 EA ,21, Ýktisat (%50 Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme 4 EA ,21, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme (Türkçe) 4 EA Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA Ýþletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,21, Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA ,21, Turizm Ýþletmeciliði (% 50 Burslu) 4 EA ,21, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,21, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði 4 SAY ,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,21, Ýnþaat Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Ýnþaat Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Malzeme Mühendisliði 4 SAY ,21, Malzeme Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Malzeme Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Mekatronik Mühendisliði 4 SAY ,21, Mekatronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Mekatronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Üretim Mühendisliði 4 SAY ,21, Üretim Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Üretim Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21, Yazýlým Mühendisliði 4 SAY ,21, Yazýlým Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Yazýlým Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 SAY ,21, Hukuk Fakültesi 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA ,21, BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 30 18, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 10 18,21 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,17,18, Bilgisayar ve Öðretim Tekn. Öðr.(Burslu) 4 SAY ,17,18,21 *** Bilgisayar ve Öðretim Tekn.Öðr.(%50 Burslu) 4 SAY ,17,18, Matematik-Bilgisayar 4 SAY ,18, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY ,18, Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Sosyoloji 4 EA ,18, Sosyoloji (Burslu) 4 EA ,18, Sosyoloji (%50 Burslu) 4 EA ,18, Hukuk Fakültesi 4 EA ,18, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,18,21 *** Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ ,18, Halkla Ýliþkiler (Burslu) 4 SÖZ ,18, Halkla Ýliþkiler (% 50 Burslu) 4 SÖZ ,18, Reklamcýlýk 4 EA ,18, Reklamcýlýk (Burslu) 4 EA ,18, Reklamcýlýk (% 50 Burslu) 4 EA ,18,

7 Baþýrý Sýrasý 56 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,18, Sinema ve Televizyon (Burslu) 4 SÖZ ,18, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) 4 SÖZ ,18, Ýþletme Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri 4 EA ,18, Avrupa Birliði Ýliþkileri (Burslu) 4 EA ,18, Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) 4 EA ,18, Ekonomi 4 EA ,18, Ekonomi (Burslu) 4 EA ,18, Ýþletme 4 EA ,18, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,18, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,18, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,18, Uluslararasý Finans 4 EA ,18, Uluslararasý Finans (Burslu) 4 EA ,18, Uluslararasý Finans (%50 Burslu) 4 EA ,18, Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY ,18, Mimarlýk (Burslu) 4 SAY ,18, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,18, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Çevre Mühendisliði 4 SAY ,18, Çevre Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18, Çevre Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,18, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,18, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,18, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18,21 *** Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 SAY , Enerji Sistemleri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY , Mekatronik Mühendisliði 4 SAY ,18, Mekatronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18, Yazýlým Mühendisliði 4 SAY ,18, Yazýlým Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,18, BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Endüstri Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Necatibey Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2, Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78, Hemþirelik 4 SAY ,38, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA , Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA , Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Turist Rehberliði 4 DÝL , Balýkesir Bandýrma Saðlýk Y.O Hemþirelik 4 SAY ,3,38, Bandýrma Ýktisat 4 EA ,16, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,11,16, Ýþletme 4 EA ,16, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,11,16, Kamu Yönetimi 4 EA ,16, Maliye 4 EA ,16, Maliye (ÝÖ) 4 EA ,11,16, BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,20, Diþ Hekimliði Fakültesi (%50 Burslu) 5 SAY ,20,21 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,16,20, Bilgisayar ve Öðretim Tekn.Öðr. (%50 Burslu) 4 SAY-1 6 1,16,20,21 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,16,20, Ýlköðretim Matematik Öðr. (%50 Burslu) 4 SAY-2 7 1,16,20,

8 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL 47 1,20,21, Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 DÝL 8 1,20,21,77 *** Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,16,20,21, Matematik Öðretmenliði (%50 Burslu) 5 SAY-2 6 1,16,20,21,76 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,16,20, Okul Öncesi Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 EA-1 6 1,16,20, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,16,20, Sýnýf Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 EA-2 6 1,16,20, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,16,20,21, Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (%50 Burslu) 5 SÖZ-2 5 1,16,20,21,76 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,16,20, Türkçe Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 SÖZ-2 7 1,16,20,21 *** Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 26 20,21, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL 4 20,21,77 *** Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY ,20, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,20, Türk Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 SÖZ ,20, Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZ ,20, Sanat Tarihi (%50 Burslu) 4 SÖZ ,20, Hukuk Fakültesi 4 EA ,20, Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 4 EA ,20,21 *** Ýktisat 4 EA ,20, Ýktisat (%50 Burslu) 4 EA ,20, Ýþletme 4 EA ,20, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,20, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,20, Siyaset Bilimi ve Ulu. Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,20, Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA ,20, Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA ,20, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,20, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (%50 Burslu) 4 SÖZ ,20, Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ ,20, Ýletiþim Tasarýmý (%50 Burslu) 4 SÖZ ,20, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,20, Radyo, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) 4 SÖZ ,20, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,20, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20,21 *** Biyomedikal Mühendisliði 4 SAY ,20, Biyomedikal Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20,21 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,20, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20,21 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,20, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20,21 *** Makine Mühendisliði 4 SAY ,20, Makine Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY ,20, Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) 4 SAY ,20, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY ,20, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 4 SAY ,20,21 *** Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri (Burslu) 4 SAY ,20,21, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 4 EA ,20, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (%50 Burslu) 4 EA ,20, Sosyal Hizmetler 4 EA ,20, Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) 4 EA ,20, Týp Fakültesi 6 SAY ,20,21 *** Týp Fakültesi (%50 Burslu) 6 SAY ,20,21 *** Ticari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk 4 EA ,20, Bankacýlýk (%50 Burslu) 4 EA ,20, Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA ,20, Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) 4 EA ,20, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 4 EA ,20, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (%50 Burslu) 4 EA ,20, Turizm ve Otelcilik 4 EA ,20, Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) 4 EA ,20, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,20, Uluslararasý Ticaret (%50 Burslu) 4 EA ,20, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA ,20, Yönetim Biliþim Sistemleri (%50 Burslu) 4 EA ,20, BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Teknik Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 30 21,95, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5 21,95,127 *** Matematik-Bilgisayar 4 SAY ,21, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY ,21, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 SÖZ , Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,21, Sinema ve Televizyon (Burslu) 4 SÖZ ,21, Sinema ve Televizyon (Türkçe) 4 SÖZ Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Burslu) 4 SÖZ Bankacýlýk ve Finans 4 EA ,21, Bankacýlýk ve Finans (Burslu) 4 EA ,21, Ýktisat 4 EA ,21, Ýktisat (Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme 4 EA ,21, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21, Ýþletme (Türkçe) 4 EA , Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA , Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,21, Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA ,21, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,21, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA ,21, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA ,21, Yönetim Biliþim Sistemleri (Burslu) 4 EA ,21,

9 Baþýrý Sýrasý 58 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 SAY ,21, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Burslu) 4 SAY ,21, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,21, Kimya Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21, Mimarlýk 4 SAY ,21, Mimarlýk (Burslu) 4 SAY ,21, Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL 30 21,95, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Burslu) 4 DÝL 5 21,95,127 *** Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) 4 DÝL 30 95, Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) (Burslu) 4 DÝL 3 95, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4 EA ,21, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Burslu) 4 EA ,21, BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 5 SAY ,17,21,23,24,76, Bilgisayar ve Öðretim Tekn. Öðr. (Burslu) 5 SAY-1 8 1,17,21,23,24,76 *** Fen Fakültesi Fizik 4 SAY ,21,23, Fizik (Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Kimya 4 SAY ,21,23, Kimya (Burslu) 4 SAY ,21,23, Matematik 4 SAY ,21,23, Matematik (Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY ,21,23, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 4 EA ,21,23, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým 4 EA ,21,23, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým (Burslu) 4 EA ,21,23, Hukuk Fakültesi 4 EA ,21,23, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 EA ,21,23, Ýktisat (Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) 4 EA , Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 4 EA ,252,255 *** Psikoloji 4 EA ,21,23, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Siyaset Bilimi 4 EA ,21,23, Siyaset Bilimi (Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,23, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 50 21,23,24, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5 21,23,24,77 *** Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 SÖZ ,21,23, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Burslu) 4 SÖZ ,21,23, Felsefe 4 EA ,21,23, Felsefe (Burslu) 4 EA ,21,23, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 12 21,23,24,77 *** Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA ,21,23, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,23, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,21,23, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,23, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,23,24 *** Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Y.O Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 4 SAY ,17,21,23, Bilgisayar Tekn.ve Biliþim Sistemleri (Burslu) 4 SAY-1 5 1,17,21,23,24 *** Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 EA ,21,23, Ýþletme Bilgi Yönetimi (Burslu) 4 EA ,21,23,24 *** Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA ,17,21,23, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA-1 5 1,17,21,23,24 *** Uygulamalý Yabancý Diller Y.O Bankacýlýk ve Finans 4 EA ,17,21,23,24, Bankacýlýk ve Finans (Burslu) 4 EA-1 5 1,17,21,23,24,96 *** Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 EA ,17,21,23,24, Muhasebe Bilgi Sistemleri (Burslu) 4 EA-1 5 1,17,21,23,24,96 *** Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) 4 DÝL 60 21,23,24, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe)(Burslu) 4 DÝL 5 21,23,24,96 *** BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,17,21,28,75,98 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,17,21,28,75, Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,17,21,28,76, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,17,21,28,75,98 *** Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,28,75,77,98 *** *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,17,21,28,76,98 *** Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,17,21,28,75,76,98 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,17,21,28,75,98 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,21,28,75,98 *** Çeviribilim 4 DÝL ,28,98,127 *** Felsefe 4 EA ,21,28,

10 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Fizik 4 SAY ,21,28, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,98 *** Kimya 4 SAY ,21,28, Matematik 4 SAY ,21,28,98 *** Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY ,21,28,98 *** Psikoloji 4 EA ,21,28,98 *** Sosyoloji 4 EA ,21,28,98 *** Tarih 4 SÖZ ,21,28,98 *** Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,21,28,98 *** Ýktisat 4 EA ,21,28,98 *** Ýþletme 4 EA ,21,28,98 *** Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,28,98 *** Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Kimya Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Makine Mühendisliði 4 SAY ,21,28,98 *** Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,17,21,28,98 *** Uluslararasý Ticaret 4 EA ,17,21,28,98 *** Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA ,17,21,28,98 *** BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ (YOZGAT) Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Ýþletme 4 EA Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38, CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,3,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,3, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,3, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,3, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,3, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,99 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,3, Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Ýktisat 4 EA ,15, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA ,15, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Maliye 4 EA ,15, Maliye (ÝÖ) 4 EA Gýda Mühendisliði 4 SAY Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Manisa Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY ,3, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 EA Bankacýlýk ve Finans (ÝÖ) 4 EA , Uluslararasý Ticaret 4 EA ,15,17, Tütün Eksperliði Yüksekokulu 4 SAY , CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76, Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 5 SAY ,2,76, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,265 *** Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Antropoloji 4 EA Biyoloji 4 SAY

11 Baþýrý Sýrasý 60 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77,265 *** Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Matematik 4 SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY Sanat Tarihi 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA , Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3, Kamu Yönetimi 4 EA , Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,3, Maliye 4 EA , Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ ,265 *** Çevre Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Jeofizik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Kimya Mühendisliði 4 SAY Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Maden Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,38, Sivas Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78, ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 50 21,27, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Baþarý Burslu) 4 DÝL 10 21,27,77 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Destek Burslu) 4 DÝL 20 21,27, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL 40 1,21,27, Ýngilizce Öðretmenliði (Baþarý Burslu) 4 DÝL 10 1,21,27,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (Destek Burslu) 4 DÝL 10 1,21,27, Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ ,21,27, Halkla Ýliþkiler (Baþarý Burslu) 4 SÖZ ,21,27, Halkla Ýliþkiler (Destek Burslu) 4 SÖZ ,21,27, Ýþletme 4 EA ,21,27, Ýþletme (Baþarý Burslu) 4 EA ,21,27, Ýþletme (Destek Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Finans 4 EA ,21,27, Uluslararasý Finans (Baþarý Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Finans (Destek Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (Baþarý Burslu) 4 EA ,21,27, Uluslararasý Ýliþkiler (Destek Burslu) 4 EA ,21,27, Hukuk Fakültesi 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (Baþarý Burslu) 4 EA ,21, Hukuk Fakültesi (Destek Burslu) 4 EA ,21, ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15,77 *** Japonca Öðretmenliði 4 DÝL , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Fizik 4 SAY ,15, Fizik (ÝÖ) 4 SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Kimya 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sanat Tarihi 4 SÖZ Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ ***

12 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði 4 SAY Gýda Mühendisliði 4 SAY Jeofizik Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi (ÝÖ) 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði 4 SAY Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Acil Yardým ve Afet Yönetimi 4 SAY ,7, Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15, Biga Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Maliye 4 EA Maliye (ÝÖ) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 21,28,31, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 15 21,28,31,77 *** Matematik-Bilgisayar 4 SAY ,21,28, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY ,21,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL 25 21,28, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) (Burslu) 4 DÝL 10 21,28,31 *** Hukuk Fakültesi 4 EA , Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA ,46 *** Ýktisat 4 EA ,21,28, Ýktisat (Burslu) 4 EA ,21,28, Ýþletme 4 EA ,21,28, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21,28, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,28, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA ,21,28, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Burslu) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Ýktisat 4 EA Ýþletme 4 EA Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY ,131 Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,46, ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,46,173 *** Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127, Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,3,75,173 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2,3 *** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,173 *** Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA ,3,76, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,3,75, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85,127, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77,173 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,21,77 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,3,75,173 *** Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,3, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,173 *** Biyoloji 4 SAY , Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Fizik 4 SAY ,46, Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Ýstatistik 4 SAY ,46, Kimya 4 SAY ,46, Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Matematik 4 SAY ,46, Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Ekonometri 4 EA ,16, Ýktisat 4 EA ,16, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme 4 EA ,16, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Maliye 4 EA ,16, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,3,173 *** Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16, Çevre Mühendisliði 4 SAY , Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,46,

13 Baþýrý Sýrasý 62 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,46, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,46, Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Maden Mühendisliði 4 SAY , Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Mimarlýk 4 SAY ,46, Tekstil Mühendisliði 4 SAY ,46, Tekstil Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY , Su Ürünleri Fakültesi (ÝÖ) 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY ,173,188 *** Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,15,16, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,4, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,4,19,173 Adana Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78, Hemþirelik 4 SAY ,3,38, Karataþ Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16,130, DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Arkeoloji 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY ,15, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,11,15, Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY ,15, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,11,15, Kimya 4 SAY ,15, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,11,15, Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Hukuk Fakültesi 4 EA Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ *** Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY ,15, Makine Mühendisliði 4 SAY Mimarlýk 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,15,16, Ziya Gökalp Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Diyarbakýr Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,3, DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýletiþim Bilimleri 4 SÖZ ,21,28, Ýletiþim Bilimleri (Burslu) 4 SÖZ ,21,28, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 35 21,28,33, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 4 21,28,33,77 *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL 6 21,28,33, Matematik 4 SAY ,21,28, Matematik (Burslu) 4 SAY ,21,28, Psikoloji 4 EA ,21,28, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,21,28, Psikoloji (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Ekonomi ve Finans 4 EA ,21,28, Ekonomi ve Finans (Burslu) 4 EA ,21,28, Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Ekonomi ve Finans (Türkçe) 4 EA , Ekonomi ve Finans (Türkçe) (Burslu) 4 EA , Ýþletme 4 EA ,21,28, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21,28, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Ýþletme (Türkçe) 4 EA , Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA , Ýþletme (Türkçe) (% 50 Burslu) 4 EA , Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 4 EA ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28,

14 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Biliþim Sistemleri Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (% 50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Burslu) 4 SAY ,21,28, Elektronik ve Haberleþme Müh. (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY , Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY , Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (% 50 Burslu) 4 SAY , DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Buca Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,11,15,16,75 *** Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY , Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY , Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY , Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** Arkeoloji 4 SÖZ Fizik 4 SAY ,17, Ýstatistik 4 SAY ,16, Kimya 4 SAY ,15, Matematik (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Mütercim-Tercümanlýk (Türkçe-Almanca-Ýng.) 4 DÝL *** Tarih 4 SÖZ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA *** Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA ,15, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA ,11,15, Ekonometri 4 EA ,15, Ekonometri (ÝÖ) 4 EA ,11,15, Ýktisat 4 EA ,15, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,11,15, Ýþletme 4 EA ,15, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,11,15, Kamu Yönetimi 4 EA ,15, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,11,15, Maliye 4 EA ,15, Maliye (ÝÖ) 4 EA ,11,15, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ *** Ýþletme Fakültesi Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,17, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17, Turizm Ýþletmeciliði (Ýngilizce) 4 EA ,17,28, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA ,17, Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY ,15, Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY ,15, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** Çevre Mühendisliði 4 SAY , Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY , Jeoloji Mühendisliði 4 SAY , Maden Mühendisliði 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY , Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY , Tekstil Mühendisliði 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY ,16 *** Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Ýngilizce) 4 EA ,15,17, Güverte (Ýngilizce) 4 SAY ,15,28,49,105 *** Makine (Ýngilizce) 4 SAY ,15,28,49, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,15,16, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY ,15,16,87 *** DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,3, Arkeoloji 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Fizik 4 SAY , Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,3, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,77 ***

15 Baþýrý Sýrasý 64 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Kimya 4 SAY , Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,3, Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Sosyoloji 4 EA Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA , Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Ýktisat 4 EA , Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýþletme 4 EA , Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3, Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA , Maliye 4 EA Maliye (ÝÖ) 4 EA , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY , Endüstri Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði 4 SAY Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY Seramik Mühendisliði 4 SAY Seramik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3 Kütahya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY ,3,87 *** Hemþirelik 4 SAY ,3,38, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 EA , Muhasebe 4 EA ,3 *** Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 4 EA , Simav Teknik Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY , Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY , DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY Orman Mühendisliði 4 SAY Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** Elektrik Öðretmenliði 4 SAY , Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , Akçakoca Turizm iþl. ve Otelcilik Y.O. 4 EA EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,16 *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY ,16 *** Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Arkeoloji 4 SÖZ , Coðrafya 4 SÖZ , Felsefe 4 EA , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Psikoloji 4 EA , Sanat Tarihi 4 SÖZ , Sosyoloji 4 EA , Tarih 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ , Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,15,16,75,94 *** Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,11,15,16,75 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,16,75, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,15,16,75, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY , Biyokimya 4 SAY , Biyokimya (ÝÖ) 4 SAY ,15, Biyoloji 4 SAY , Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,15, Fizik 4 SAY , Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,15, Ýstatistik 4 SAY , Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY ,15, Kimya 4 SAY , Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,15, Matematik 4 SAY , Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,15, Ýktisat 4 EA ,16, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,11,16, Ýþletme 4 EA ,16, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,11,16, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,16, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ,11,16, Gazetecilik 4 SÖZ ,16, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,16, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,16, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,16,94 *** Biyomühendislik 4 SAY ,15,16, Deri Mühendisliði 4 SAY ,16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,16,94 *** Gýda Mühendisliði 4 SAY ,16, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,16, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21, Makine Mühendisliði 4 SAY ,16, Tekstil Mühendisliði 4 SAY ,108,

16 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY ,15, Su Ürünleri Fakültesi (ÝÖ) 4 SAY ,11,15, Týp Fakültesi 6 SAY ,16 *** Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY , Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,16, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,15,16, Ýzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,11,15,16,38, Hemþirelik 4 SAY ,11,15,16, Ýzmir Ödemiþ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,15,16,38, Çeþme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15, Turist Rehberliði 4 DÝL ,11,15, ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,40, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,40, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,40,75,77 *** Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,40, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,40,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2, Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Çin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Sanat Tarihi 4 SÖZ Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat 4 EA ,16,21, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3,16,21, Ýþletme 4 EA ,16,21, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3,16,21, Maliye 4 EA ,16,21, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,3 *** Gazetecilik 4 SÖZ Gazetecilik (ÝÖ) 4 SÖZ , Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY ,21, Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY ,16,21, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,16,21, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,11,16,21, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Makine Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,16,21, Tekstil Mühendisliði 4 SAY ,16,21, Týp Fakültesi 6 SAY ,21,40 *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Kayseri Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 SAY ,11,16,21,87 *** Hemþirelik 4 SAY ,11,16,21,38, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik 4 SAY ,11,16,21,41,87 *** Uçak Gövde - Motor 4 SAY ,11,16,21,41,87 *** Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Matematik 4 SAY Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Hukuk Fakültesi 4 EA Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,3,

17 Baþýrý Sýrasý 66 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,3,46,59,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,3,46,59, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,3,46,59, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3,46,59, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Biyoloji 4 SAY ,46, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,3, Fizik 4 SAY ,46, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,3, Ýstatistik 4 SAY ,46, Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY ,3, Karþýlaþtýrmalý Edebiyat 4 DÝL ,59,236 *** Kimya 4 SAY ,46, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,3, Matematik 4 SAY ,46, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,3, Tarih 4 SÖZ ,46, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,3, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Ýktisat 4 EA ,46, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýþletme 4 EA ,46, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3, Maliye 4 EA ,46, Maliye (ÝÖ) 4 EA ,3, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,15,16, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,46, Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,46, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,46, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,46, Maden Mühendisliði 4 SAY ,46, Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3, Makine Mühendisliði 4 SAY ,46, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY ,46, Mimarlýk 4 SAY ,46, Týp Fakültesi 6 SAY ,46,59 *** Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,19,46, Eskiþehir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,46,59, Hemþirelik 4 SAY ,3,38,46, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA ,16,59, FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL *** Biyoloji 4 SAY ,21,28, Biyoloji (Burslu) 4 SAY ,21,28, Biyoloji (Türkçe) 4 SAY Biyoloji (Türkçe) (Burslu) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ ,21,28, Coðrafya (Burslu) 4 SÖZ ,21,28, Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (Burslu) 4 SÖZ Çin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Çin Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL *** Felsefe 4 EA ,21,28, Felsefe (Burslu) 4 EA ,21,28, Fizik 4 SAY ,21,28, Fizik (Burslu) 4 SAY ,21,28, Fizik (Türkçe) 4 SAY Fizik (Türkçe) (Burslu) 4 SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL *** Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Ýspanyol Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL Kimya 4 SAY ,21,28, Kimya (Burslu) 4 SAY ,21,28, Kimya (Türkçe) 4 SAY Kimya (Türkçe) (Burslu) 4 SAY Matematik 4 SAY ,21,28, Matematik (Burslu) 4 SAY ,21,28,222 *** Matematik (Türkçe) 4 SAY Matematik (Türkçe) (Burslu) 4 SAY Psikoloji 4 EA ,21,28, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,21,28, Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Rus Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL Sosyoloji 4 EA ,21,28, Sosyoloji (Burslu) 4 EA ,21,28, Sosyoloji (Türkçe) 4 EA Sosyoloji (Türkçe) (Burslu) 4 EA Tarih 4 SÖZ ,21,28, Tarih (Burslu) 4 SÖZ ,21,28, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 SÖZ *** Ekonomi 4 EA ,21,28, Ekonomi (Burslu) 4 EA ,21,28, Ekonomi (Türkçe) 4 EA Ekonomi (Türkçe) (Burslu) 4 EA Ýþletme 4 EA ,21,28, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,21,28,222 *** Ýþletme (Türkçe) 4 EA Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA Kamu Yönetimi 4 EA ,21,28, Kamu Yönetimi (Burslu) 4 EA ,21,28, Kamu Yönetimi (Türkçe) 4 EA Kamu Yönetimi (Türkçe) (Burslu) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,28, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA ,21,28,

18 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28,222 *** Bilgisayar Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY Bilgisayar Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY *** Çevre Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Çevre Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28, Çevre Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY Çevre Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28,222 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY Elektrik-Elektronik Müh. (Türkçe) (Burslu) 4 SAY *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,21,28, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY ,21,28,222 *** Endüstri Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY Endüstri Mühendisliði (Türkçe) (Burslu) 4 SAY *** Genetik ve Biyomühendislik 4 SAY ,21,28, Genetik ve Biyomühendislik (Burslu) 4 SAY ,21,28, FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. (ÝÖ) 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ , Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY Coðrafya 4 SÖZ Fizik 4 SAY Ýstatistik 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ *** Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY Çevre Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Kimya Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** Bilgisayar Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Elektrik Öðretmenliði 4 SAY , Elektrik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Elektronik Öðretmenliði 4 SAY , Metal Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði 4 SAY Týp Fakültesi 6 SAY *** Veteriner Fakültesi 5 SAY Elazýð Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY ,38, GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Felsefe 4 EA ,117, Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,118 *** Matematik 4 SAY ,117, Sosyoloji 4 EA ,117, Hukuk Fakültesi 4 EA ,117,118 *** Ýktisat 4 EA ,117,118 *** Ýþletme 4 EA ,117,118 *** Siyaset Bilimi 4 EA ,117,118 *** Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,117,118 *** SÖZ ,117,118 *** Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,117,119 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,117,119 *** GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,15,16,120 *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY *** Endüstriyel Sanatlar Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði 4 EA , Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 *** Endüstriyel Teknoloji Öðretmenliði 4 SAY ,75, Ýþletme Öðretmenliði 4 EA ,120 ***

19 Baþýrý Sýrasý 68 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Biyoloji 4 SAY Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY , Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ Felsefe 4 EA Fizik 4 SAY Fizik (ÝÖ) 4 SAY , Ýstatistik 4 SAY Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY , Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY , Matematik 4 SAY Matematik (ÝÖ) 4 SAY , Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Sanat Tarihi 4 SÖZ Tarih 4 SÖZ Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ , Türk Halkbilimi 4 SÖZ Gazi Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Arapça Öðretmenliði 4 DÝL , Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75,120 *** Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,76, Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,76, Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA ,76, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,76, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85,127, Görme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,120 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 *** Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15,77 *** Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,76, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76,120 *** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2, Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ ,76, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76,120 *** Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 *** Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,120 *** Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 *** Hukuk Fakültesi 4 EA *** Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA ,15,16, Ekonometri 4 EA ,15,16, Ekonometri (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýktisat 4 EA ,15,16, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3, Ýþletme 4 EA ,15,16, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3, Kamu Yönetimi 4 EA ,15,16, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,3, Maliye 4 EA ,15,16, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,15,16, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ,3, Gazetecilik 4 SÖZ , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ Mesleki Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 EA , Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði 4 SÖZ ,120 *** Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 4 SÖZ , Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 4 EA , Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ , Moda Tasarýmý Öðretmenliði 4 EA , Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75, Tekstil Dokuma ve Örgü Öðretmenliði 4 SAY , Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16,120 *** Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,17,86,120 *** Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,17,86, Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,86, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,17,86, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,17,86, Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,86, Makine Mühendisliði 4 SAY ,17,86, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,86, Mimarlýk 4 SAY ,17,86, Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY ,17,86, Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,16,75,120 *** Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 *** Döküm Öðretmenliði 4 SAY , Döküm Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Elektrik Öðretmenliði 4 SAY ,15,16,75, Elektrik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Elektronik Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,16,75,120 *** Elektronik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Kalýpçýlýk Öðretmenliði 4 SAY , Kalýpçýlýk Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY ,15,16, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2, Matbaa Öðretmenliði 4 EA , Matbaa Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Metal Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,16, Metal Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY , Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,16, Otomotiv Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY , Talaþlý Üretim Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Tesisat Öðretmenliði 4 SAY , Tesisat Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Yapý Öðretmenliði 4 SAY , Yapý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2, Týp Fakültesi 6 SAY ,16,120 ***

20 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Ticaret ve Turizm Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ , Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 EA ,11,15,16, Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði 4 EA ,120 *** Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,120 *** Pazarlama Öðretmenliði 4 EA , Seyahat Ýþl. ve Turizm Rehberliði Öðr. 4 EA ,11,15,16, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,38, GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Arkeoloji 4 SÖZ Biyoloji 4 SAY Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** Matematik 4 SAY Sosyoloji 4 EA Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Gaziantep Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Fizik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Fizik Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Gýda Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Gýda Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17, Tekstil Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17, Týp Fakültesi 6 SAY ,11,15,16 *** Gaziantep Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY , GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 4 SAY ,75 *** Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,46, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Kimya (ÝÖ) 4 SAY Matematik 4 SAY Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Ýktisat 4 EA Ýktisat (ÝÖ) 4 EA , Ýþletme 4 EA Ýþletme (ÝÖ) 4 EA , Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA , Týp Fakültesi 6 SAY ,15,16,237 *** Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,46 Tokat Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,46, Hemþirelik 4 SAY ,3,38, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ Fen Fakültesi Fizik 4 SAY ,16, Matematik 4 SAY ,16, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,16, Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,16, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4 SAY ,16, GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA Sýnýf Öðretmenliði 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** Biyoloji 4 SAY Fizik 4 SAY Kimya 4 SAY Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Ýktisat 4 EA Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38, Hemþirelik 4 SAY , HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** Eczacýlýk Fakültesi 5 SAY ,123 *** Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,124,125, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77,123 *** Arkeoloji 4 SÖZ Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA ,21, Felsefe 4 EA Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127,128,

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiþtir. Ýlk iki sütunda sütun) "- - -" iþareti bulunuyorsa bu programý, ilgili ÖSS puan türünde 120,000 alfabetik sýrayla üniversitelerin adlarý verilmektedir.

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15,

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler 11 sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133 100110124 Fizik (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3182 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3240 100110169

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 4

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL Cerrahpaşa Tıp Cerrahpaşa Tıp Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

2010-DGS EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2010-DGS EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2010-DGS EK YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2010-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 13-18 Ekim 2010 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 40 70-110 - 30 75-105 -4,5% Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 384 - - - 384 342 - - - 342-10,9% Adli Bilişim Mühendisliği 58 - - - 58 58 - - - 58 0,0% Ağaç İşleri Endüstri

Detaylı