Yazan: Prof, Dr. Muhammed HAMIDULLAH Ceviren: Yrd. D&. Dr. fsmail YAKIT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazan: Prof, Dr. Muhammed HAMIDULLAH Ceviren: Yrd. D&. Dr. fsmail YAKIT"

Transkript

1

2 * - Yazan: Prof, Dr. Muhammed HAMDULLAH Ceviren: Yrd. D&. Dr. fsmail YAKT Hz. Peygamber'in biyografisi ve Kur'an-1 Kerim'in tercemesi ile - her ikisi de 1959 da yayinlandl- me~gul oldugum sirada, qok kere kendi kendime ~u soruyu sorma mecburiyetinde kaldrm: Niye bu ~ahis boyle davraniyor? Bazan de beni rahatsiz etmekte olan karanhk meseleler iizerine biraz i~ik tutulmasinl gerekti-.recek bir tahm hadiseler iizerinde durma Sansinl elde ettim. Burada onlan bir ara: ya getiriyorum. Bana gore bu, kaqinilmaz hatalariyla, sonuca gdtiirecek bir yolu aqma ~ahynasidir ve okuyucularimvn bilgileri, kendilerine biiyiik bir sadelikle takdim zay~f vefileri mutlak surette zenginle$irecektir. Materyel ile ilgili bollugu'bir yana b~rakarak, 1slam Peygamberi'nin en azgin dii~rnanlar~mn psikolojisi konusunu seqmeme agirlik veren bir ba~ka neden daha vardir. ~er&kten herhangi birinin krallik'iddialar~, cagda~larl aras~nda qok sayida kiskanqhklari ortaya q~karacaginm farhnda olmak kolaydlr. Fakat bir manevi yenilikqi (reformateur spirituel), bir peygamber prensip olarak kim olursa olsun ne bir kimseyi ortadan kaldlmmayi, ne de kendini zorla kabul ettirmeyi gaye eder. Bilakis, maddi veya benzeri hiqbir miikafat aramaksizln yegane gayesi herkesin mutlulugudur. Araplar iqinde Hz. Muhammed'e oldujju kadar, islam oncesi geg mi$ peygambererin mukabil olarak kendi kavimlerinin iqinde aynl reaksiyonlarla kar~~lagtlklarfndan ~iiphe etmiyorum.. Bu giri~i ozetliyelim ve bizzat konuya donelim. Dii~manlar kendilerini bazan agga vurmu~lar ve bazan da kendilerini dostluklarda gizlemi~lerdir. f~te bunun ic;in, tipkt ha& olarak kendilerine miinafik lakabi verilenlerdeki gibi bau miisliiman olmiyanlardan bahsedecegiz. fk kategoride tlpki yabancilar kadar yahn akrabalar1,-yahudi-hristiyanlar (Judeo-Chretiens) kadar putperest arablar var. Listeyi sonuna Eadar getirmek amacinda dejjilim, ama her tiirden birkar; temsilciyi sadece misdl olarak altp onlardan bahsetmek arzusundaylm (x) M. HAM~DULLAH La ~sychologie des Grad Eilnen~is du Prophete, "Rgue des Etudes islanriques" de maknle, ayrl baslm, s R , Paris, 1965.

3

4 oturmug elinde bir baston, slrtmda siyah bir elbise bulunan, parlak bir yiize sahip seyrek sakalh esmerimsi birini goriirlerdi. Evde, i(;inde deve horgiicii ve cigeri bulunan, kurgun renkli biiyiik kaplar vardi." Aslen Suleym kabilesinden olan nakilci devamla: "Biz oraya ilk girenlerden ve en son qlkanlardandk Kardegimden once doydum ve ona: Kalk, Allah mideni asla doyurmasm! dedim. 0 slrada sedirde oturan kigi bag1111 kddwdr ve gunlari soyledi: Haylr, kimse doymadan gitmemelidir. Zira yemek, sadece onu yemek iqin hanilandi." 0 zaman onun gag1 bakmakta, oldugunu farkettim. 0biir kapldan qllctlk ve orada yere yilulmg diger devel-eri gordiik. Sorumuza cevaben, bize gene1 bir yemem sozkonusu oldugu ve sahibinin de 'Amr fbn Higiim Ebu'l-Hakem oldugu soylendi". 6. Hz. Peygamber'le hiq anlagamamgtrr. Bu nth$ aqiklamak igin, iki rivayetten belki istifade edebiliriz. a) Bir giin Hz. Peygamber Ka'be avlusunda, Ebu Bekir 6mer ve Saad fbn Ebi Vakkas ile birlikte otururken; Zebid kabiles&den Yemenli biri Ka'be'nin oniine gelmig ve yiiksek sesle gikayete baglamg. "Ey Kureyg hall! tacirlere zulmedip durduanuz halde, erzak ve emtalarm size ulasacagml siz nasll iimid edersi-, nlz?" Kendinin pek o kadar bir tasasi yok. Gurup gurup Hz. Peygamber'in arka- - daglarlyla birlikte oturduklan yere gelmigler. Hz. Muhammet ona: "Kim sana hak-, szhk etti?" diye sormug. Yemenli cevaben: "Ebu'l-Hakem; sahip oldugum develerin en iyileri olan iiq deveyi satm almak istedi. Onlan zararlna satmayl gonliim razl olmadl. Kimse de, ona hiirmeten onlan satm almak istemiyor. Ahgverigimi - bozdu, dolaylsiyla qok zarar etmeme sebeb oldu." demig. Hz. Peygamber: "Develer rerede?" diye sormug. Yemenli "i~te surac~kta, el-hazawara'nm yamda" demig. Hz. Peygamber develeri ondan satin alrm~, soma iiq deveden ikisini, Yemenlinin her iiqii iqin istedigi fiata satmg. Daha soma da iiqiinciiyii ayrlca satmlg veparaslnl da Abdu'l-Muttalibin soyundan olan dullarm yararlna hediye olmak iizere aylrmg. Ebu Cehil pazann bir kosesinde bir kelime bile sdylemeden duruyormug. Hz. Peygamber ona do&u ilerlemig ve gunlarl soylemig: "Ey 'Amr, bu bedeviye yapt~klarm bir kere daha yapmaktan kendini sabn, yoksa tarafmdan hoguna gitmiyecek olam goreceksin!" Ebu Cehil cevabin~ tekrarlamg durmug: "Bir daha boyle yapmyaca&m ey Muhammet!" Hz. peygamber orayl terkedince, Umeyye fbn Halef ve orada bulunan oteki miigiikler Ebu Cehil'in yatuni gelmigler ve ona: "Muhammet'in oniinde o kadar dqak goniillii davrandln ki sonunda onun pegini takip edecew samyorduk." demigler. 0 da goyle cevap vermig: "Onu ada takip etmiyecegim, sihrini gorerek al~ddim. GereeMen samda ve solunda bana kar~i. mmaklar~m sallay~p duran kimseler vardl ve eger karg gelseydim her gey bitmigti." (Belazuri, Ensdb,, 130). b) Rivayet edilir ki: ArSsa kabilesinden biradam develeriyle Mekke'ye gelmig. Ebu Cehil onlan satin dm~g ve ijdemeyi geciktirmig. Adam da' Kureyglilerin kuliibiine (nadi) gitmig ve: "Ey Kureygliler! ben bir yabanc~ylm, yolcuyum. Ebu'l-

5 r. Haltem develerimi'satm al&, fakat odemeyi geciktiriyor ve virdi$i bu dyanda* bir, yere de gidkmiyorum. Bana olan borcunu ondan almak ve benimle gelmek iqin. ipinizde herhangi biri yokmu?" demig. 0 sirada Hz. Peygamber de Ka'be'nin avlusunda oturuyormug. Tacire alayli olarak:?'orada oturan adam1 goriiyorsun. Hakkin olanlar~ alivermede kabiliyetlidir. Haydi!" demigler. Tacir Hz. Peygamber- 1 in onune gelmig ve ona gunlarl soylemig: "Ey Muhammet, ben bir yabanciyim." -Soma hikayesini ona anlatmlg. Beraberinde Hz. Peygamber kalkmig ve Ebu Ce- hil'in kapisini qalmaya gitmig. Beriki iqeriden: "Kim var orada" deyince,- Hz. 1 Peygamber cevap vermis: "Ben, Abdullah oklu Muhammet. Buraya beni gormeye gel." Kapiy~ aqip pihnca, Hz. Peygamber ona: "Bu adama olan borcunu ode" demig. 0 da: vet" deyince, Hz. Peygamber: "Evet ama, sen ona borcunu iade etmeden ben buradan gitmem." demig. 0 zaman Ebu Cehil eve girmis, yabanc~ya odiyeceklerini getirmig ve borcunu odemig. Bundan sonra Hz. Peygamber de gitmig. - Tacire gelince de, o da Kureyglilerin kuliibiine yeniden gelmig ve gunlar~ siiylemi~ "Allah Hz. Muhammet'i hayirla miikafatlandqsin. Zira qok kolay olarak hakkimi ahverdi." Soma yoluga koyulmug. Neden soma Ebu Cehil kulube gelmig ve orada-. kiler ona: "Ne yaptm? Andolsun ki, biz bu adam1 sadece kendisiyle alay etmek ipin Muhamrhed'e gondermigtik." demigler. Ebu Cehil de cevaben: "Oyleyse beni blralun, Andolsun o kapiml qalar qalmaz kendimi kaybettim. Onu gormeye plktl- gmda, yanrnda gimdiye kadar hiq a m aqlk, bas1 ve digleriyle tehdit eden bir deve vard~. Andolsun, eger onu kovmu~ olsaydlm, deve beni bir lokmada yutmus olacakti. Bunun ipin o adama hakk~ni odedim." demig. Goriiluyor ki: "Bu da Hz. Muhammet'in sihrinden bir boliim!" (ibn Hi$Bm, Sira, s ; Belami?, EnsBb, 128-9). BN UBEYY ~edi6e'de kardeg ama rakipi ki kabife vardl: Evs ve Hazrec. iq harpler nesiller boyu onlarr kana bulamaktaydl. ibn Ubeyy Hazrecl&di. fbn HigBm (a.g.e., s. 41). gunlar~ belirtiyor: "Ne fbn Ubeyy'den once ne de sonra, Evs ve Hazrecliler islanun q~hglna kadar, ibn ~beyy'in kendisi tek istisna olmak uzere, yalruz bir kigiye itaat hususunda asla mutab~k kalamamglard~r. Halhn bu itibar~, yiiksek bir karekter, tarafsiz biradalet anlay181 vs. olmaks~vn mumkiin hale gelmez. Bununla beraber, ayni rbn Ubeyy, fslam Tarihi kaynaklar~nda' "miinfaiklar zincirinin bag" olarak tanmir. Medine'de kimse onun kadar Hz. Muhammet'e keder vermemigtir. fbn High (a.g.e., s. 734). Hz. Peygamber'in egi Hz. Ayge'nin itibar~ hususunda: onun iffetini: itham edilmig olan skandahn en buyiik sorumlusunun fbn Ubeyy oldugunu rivayet eder. 0 biitiin hayatl'boyunca miisliimanlar aras~nda tefrika qikarmaya, geqimsizlik yaratmaya gayret gostermigtir. Niqin? Belki de gu sebeblerden: - Kaynaklar~mi~in bir qoguna gore, Buhari'ninkinden (Sahih, 79, 20) ba~ka digerleri arasinda: Tabari (~efsir; Munafikun Suresi, ayet 8 in agklamasinda;

6

7 sohbete girigmek igii onlarla bulu~uyor ve kendini Ekistiyan kegigleri tarafmdan cezbedilmig goriiyordu. Bunun igin, onlarla bulugmak gerekqesiyle Suriye ve. / Filistin'e birqok seyahatlarda bulundu. 0 bu kadar did temayiie sahip olmasma raben, Hz. Muhammet ile an lag am am^ olmas~ ve aym zamanda bir Hristiyan ' 1 rahibi olmaslyla beraber, lulrc~m qekmekten, iiliimiine kadar bu muhalefetine ara, vermeden kanh qarplgmalara bilfiil igtirak etmekten tereddiit etmemi~ olmasi ' acalianedendir?. 1 El-Heysem jbn 'Adi'nin tarihi vesikas~ (la chronique) bugiin kaybolmugtur. ama el-belazuri (Estib,, 282) nin anlamh bir rivayeti bize 'kadar ulagmgtrr. Gerqekte o gunlan oyliiyor: "Ebu 'Amr kendini peygamber olarak taslama niyeti" deydi, ama Hz. Muhammet teblig gorevine (mission) baglay~p bagariya zaman, Ebu 'Amr luskanqhk duydu." fbn Hi$im da (Sira, s ), aym hadise gibi goziiken bu meselede bagka detaylar da veriyor. Diyorki: Hz. Muhammet Medine'ye hicret ettiande, Ebu 'Amr onun yanma gelmi9 've aralarinda ~oyle bir konugma geqmigtir: Ebu 'Amir : Getirdia bu din nedir? Hz. Muhammet : Hz. ibrahim'in dini, tevhid (le ~aifisme). (1) Ebu 'Amir : Ama bu bana ait bir din.. Hz. Muhammet : Hay~r, hiq de dea. Ebu 'Amir : Bilakis, Hz. fbrahim'e ait olmayam onun dinine gave eden. sensin ey Muhammet! Hz. Muhammet ; Hayx, tam tersine, ben o dini katlus~z ve mutlak bir sadelikle getirdim. Ebu 'Amir : Yalanclya, Hz. ibrahim ve onun dininden sapmg biganeye Allah oliimle cezalandlrsm. Hz. Muhammet: Cok giizel, kim yalan soliiyorsa Allah ona bu talihi versin. 1 Sonunda bu talihe sahip olan Ebu 'Arnir idi. 1 : Casanova, "Muhammet ve Diinyarun sonu" (Mohammed et la Fin du Monde) adh eserinde bize gu bilgileri veriyor: "Hz. Muhammet zamanmda-vaktiyle Aziz Yuhanna (St. Jean,, 19-28) zamamda olduii, u gibi-, arap geleneklerinin konuyla ilgili suk6tuna ragmen, Hristiyanlar, Mesih'in doniigii ve luyamet giiniiyle zorunlu ve s~kl s~euya bagh olan Hz. Peygamber'in geligine qok kuwetle kabul (1) Yahudi ve Hristiyanlar, kendilerini Hz. ibrahim'in dininden olduklarlm ve onun dinini devam ettirdiklerini iddia etmiglerdu. Halbuki o miislimdi. Hz. Peygamben'mFz'de Hz. ibrahim'in dinini getirmigtir. ~itekiird Ali han Suresi 67 nci ayetinde: "ibrahirfl, ne y&hddi ne de hristiyanh. 0, Kakk'a yonelen bir miislim (hanifen muslimen) di. Miigriklerden da hic; olmadp. buyurulmaktadu. (Cevirenin notu.) 216, - i

8

9 (Sahife 217'den devam) terince tanlma ve yaklagma imkam verdigi gibi; onlarla, tarihte, giiniimtizde ve gelecekteki d9gmanlar araslnda bir irtibat kurmam~z~ da sagllyor. ate yandan islam'm bu ilk dugmanlar1111, kendilerinden sonra gelmig ve gelecekdiigmanlar~n birer onemli temsilcileri olarak gorme imkanlni bize vermig olmas~ baklmlndan daaynca bir onem arzetmektedir. bozukluklar iqinde klvranan; kiiltiirlu ve entellektuel tecessus sahibi goriinmelerine ragmen, kendilerini biiyiikliik kompleksinden kuitaramamlg kigiler ve cahiliye devri geleneklerine s~kl slhya bagl~, govenist ruhlu vs. gahlslara varana kadar birtalam menfi sifatlarl kendilerinde toplamg kigiler olduklarln~ giirmekte~iz. (Ceviren) 218, i

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak

9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak 9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا إ ن ت ت ق وا الل ه ي ج ع ل ل ك م ف ر ق ان ا و ي ك ف ر ع ن ك م س ي ئ ات ك م و ي غ ف ر ل ك م و الل ه ذ و ال ف ض ل ال ع ظ يم Ey iman

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

W,llilffxltlul!iltfl ffi

W,llilffxltlul!iltfl ffi Ilnffi*r T$lrkfintnn ve k*$ T*i*i*ta*t vq Uyfiur T{lrkleri Arasrnda istimiyet cl o CtCl( Prnf. Dr. Zekeriya Kitapcr Prof. Dr. Zekeriya Kitapcr ro A,...Ne varki dilertrirk boylannda olrlrrtf rr rlilrt,

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

The Veil Problem Between Customs and Preyers

The Veil Problem Between Customs and Preyers Dicle Üniversitesi ilahiyat F~kültesi Yayınlar No: 16 ISSN 1303-5231 DICLE UNIVERSilESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI HAKEMLI DERGI ClLT: VIII SAYI: ll DIYARBAKIR-2006 ADETLER VE ibadetler ARASINDA PEÇE SORUNU

Detaylı

Faziletin Başı Utanma Duygusudur. Yayınlayan : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları

Faziletin Başı Utanma Duygusudur. Yayınlayan : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları Faziletin Başı Utanma Duygusudur حليا حليا [تريك- Türkçe-Turkish ] Yayınlayan : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları حيا حيا لكتا لكتا لسنة لسنة با نقر با نقر مكتبة 2009-1430 Faziletin Başı Utanma Duygusudur

Detaylı

Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır

Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır بسم االله الرحمن الرحيم Şirk İşleyen Bir İnsanın Müslüman Olması İmkansızdır Kur'ân ve Sünnet'ten Özetli Deliller Ebu Hamza El Afghani İçindekiler: İçindekiler:... 2 Selef ve Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

Tekfir etme inancı, müslümanların inancıdır. Kafirleri tekfir etmek gereklidir. Kendini müslüman zanneden kafirleri tekfir etmek, dinin aslıdır.

Tekfir etme inancı, müslümanların inancıdır. Kafirleri tekfir etmek gereklidir. Kendini müslüman zanneden kafirleri tekfir etmek, dinin aslıdır. Cehalet mazeret değildir. Küfre düşen direk tekfir edilir. Tekfir etme inancı, müslümanların inancıdır. Kafirleri tekfir etmek gereklidir. Kendini müslüman zanneden kafirleri tekfir etmek, dinin aslıdır.

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı

Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri

Kudüs ten, İstanbul a, büyük İslâm fetihlerinin Kur an ayetlerinde parıldayan mucizevî haberleri yayın no: 273 KUR AN DA FETİH MÜJDELERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: 978 975 261 184 9 Sertifika no: 14452 Mahmutbey mh. Deve Kald r

Detaylı

HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar

HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar HANGİ İSLAM? Gerçek İslamiyet ve ALLAH ile aldatanlar! Mustafa Çelebi Araştırmacı Yazar Hangi İslam: Ruhbanlar Siz hangi İslam'ı yaşıyorsunuz? 1) Kuran'daki İslam mı? 2) Kültürel İslam mı? 3) Ilımlı İslam

Detaylı

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi

Detaylı

Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır:

Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır: Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır: 1. Bazen musibetler mümin iman seviyesini ölçebilsin diye gelirler. Bazıları buna şaşırabilirler. Kendi iman

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır.

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Bir hikâyeye göre bir felsefe adamı bedevi olan cahil bir çiftçiye Sen Allah a

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı

Hilâfet Devleti Yayænædær. -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur-

Hilâfet Devleti Yayænædær. -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- 1-3- -3-2 3-3- -3-4 -Rahman ve Rahîm olan Allah'æn adæyla- Hilâfet Devleti Yayænædær Cemaziyel-Evvel 1418 (Eylül 1997) -Her hakkæ mahfuzdur- Adres: Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya Tlf: +49/(0)221/976553-0

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 43-67 Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Adem Apak Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

KUR AN A TEMİZ OLANLARDAN BAŞKASI EL SÜREMEZ

KUR AN A TEMİZ OLANLARDAN BAŞKASI EL SÜREMEZ Kurana hangi hallerde dokunulabilir 1 KUR AN A TEMİZ OLANLARDAN BAŞKASI EL SÜREMEZ Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine andolsun. 75 Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. 76 Hiç tartışmasız

Detaylı

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C.1, TDK Yay.:629, Ankara 1995

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C.1, TDK Yay.:629, Ankara 1995 Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C.1, TDK Yay.:629, Ankara 1995 Bilindigi gibi Cumhuriyet devri, siyasal hayatimlz baklmindan oldugu kadar sosyal yaplmiz ve kiilturel gekillenmemiz

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Anne Ben Nerden Geldim?

Anne Ben Nerden Geldim? Anne Ben Nerden Geldim? Çocuklar İçin Cinsel Eğitim YAYIN NO: 77 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar tashih: Emine Aydın bask, cilt: Vesta Ofset tel:0

Detaylı