3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl"

Transkript

1 F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin ithalini,ihractnt ve ticaretini ya pma k, H)Her tiirli.l medikal hasta cihazlannrn itha Iini,ihracrn ve ticaretini ya pmak. 2-Konusu ile ilgili yurtigi ve yurtdrsr ttim nakliye faaliyetlerinde bulunmak,bu i5leri yiiri.itmek igin yurtiqinde ve dr5rnda Subeler agm a k. 3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl firmalarrn mi.imessilligini, temsilciligini ve distribntorliieiini.in yapmak, nakil vasrtalarl almak, satmak, kiralama k, gayrimenkul satrnalmak, inga ettirmek, kiralamak, kiraya vermek,lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektidinde bu rehin ve ipotekleri kaldtrmak, gayrimenkule iligkin haklarr devir ve ferai etm e k. 4-Konu ile ilgili araq gereg ve malzemenin imalini gerqeklettirmek igin telif, patent ihtira beratr, marka know how, lisans gibi srnai haklarr iktisab etmek ve anlasmalar yapmak.bu imalat ile ilgili makinelerin teghizat ve yedek pargalann imal,ithal ve ihracatlnl yapmak.lmalat ile ilgili makine ve her tijrlii fabrika ve tesisi kurmak ve isletmektir. Sermaye Piyasast Mevzuattna uymak kaydtyla Kendisinin veya baekalartntn sahibi olduiu gayrimenkulleri i.izerinde gerek kendi gerek iigtinc0 Sahrslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek tigiincti 5ahrslarrn herttirlii borelarrna karglllk teminat olmak ijzere rehin edebilir, bunlar iizerinde ticari itleme rehnitesis edebilir ve si.ingerlerinin imalini, ithalini, ihractnt ve ticaretini yapmak, F)Mobilya ve aksesuar olarak antlan her tiirlii esyanrn altm, sattm ve ticaretini yapma k, G)Sii nge rden mamul hasta yataklarlnln metal ve ah5ap ktstmlartntn imaliyle ilsili her tilrlii ara!-gereg ve malzemenin ithalini, ihracrnr ve ticaretini ya pma k, H)Her tiirlii medikal hasta cihazlarlnrn ithalini, lhracrn ve ticaretini yapmak. 2-Konusu ile ilgili yurtigi ve yurtdlgl tiim nakliye faaliyetlerinde bulunmak, bu isleri yuriitmek igin yurtiginde ve dt5tnda Subeler 3 Sermaye Piyasast Kanunu'nun madde 21/1 hokm0 sakh kalmak kaydtyla,sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle'tirmek amacryla yerli ve yabanct lirketlere ortak olmak, yurti9i ve yurtdt5t firmalartn m0messilliiini, te msilcilif ini ve distribiitorli.ldiini.]n yapmak, nakil vasrtalan almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul satrn almak, insa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektifinde bu rehin ve ipotekleri ka ld rrmak, gayrimenkule iliskin hakiarr devir ve ferai etmek. 4 Konu ile ilgili arag-gereg ve malzementn imalini gereeklegtirmek igin telif, patent ihtira beratr, marka know how, lisans gibi srnai haklart iktisap etmek ve anla5malar yapmak. Bu imalat ile ilgili makinelerin teghizat ve yedek pargalarln imal, ithal ve ihracatrnr yapmak. imalat ile ilgili makine ve her tiirlir fabrika ve tesisi kurmak ve igletmektir. Sermaye Piyasasr Mevzuatlna uymak kaydryla Kendisinin veya baskalarlnrn sahibi oldu$u gayrimenkulleri Ozerinde gerek kendi gerek 09i.incil gahrslar lehife ipotek te3is

2 Sirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasasr Mevzuatrna uymak kaydryla Gergek ya da ti.lzel i.jeiinci.l kiqiler lehine her tirrli.i ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarrnr tahsili ve temini igin ayni veya qahsi her tirrlii teminatr alabilir veya verebilir ve bunlar iizerinde her tilrlii tasarrufta bulunabilir. $irket kendi borglarr igin iigiincri kigilerin alacakhlara ipotek de dahil olmak ozere her ti.irlii ayni veya gahsi teminat vermesini sa{layabilir, yaprlacak bu kabil teminat is ve muamelelerini kabul edebilir. Yatrflmcrlafln aydrnlatrlmasrnr teminen ozel haller kapsamrnda Sermaye Piyasasr Mevzuatr uyannca gerekli agrklamalarrn yaprlmasr ve ilgili hilkilmlerine uyulmasr kaydryla, Sirket yonetim KOnLI(JtU illltltuil uutundn tlllidkte Ile Ke l (JtdIJlltI, Baranti verebilir, gerektieinde de bu talr iltiraklerinin alacagr kredilere kargrhk girket gayrimenkulleri iizerinde ipotek tesis edebilir, i5letrne rehni verebilir. girketin kendi adrna ve 3. kigiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkr tesis etmesi hususlarrnda Sermaye Piyasasr Mevzuatl qerqevesinde belirlene n esaslara uyulur. Sirket Ti]rk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hi.iki.imlerine grire tahvil ve diger sermaye piyasasr araclan ihrag edebilir. Sirket Ydnetim Kurulu, Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 13. maddesi gergevesinde tahvil ve sermaye piyasasr aracr niteliginde diier borglanma senetlerini ihrag yetkisine haizdir. Bu durumda Tiirk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hiikmii uygu la n maz. Yukanda gcisterilen konulardan bagka ileride girket igin faydalr ve lllzumlu gorillecek ba5ka i5lere giri9ilmek istenildiei takdirde yonetim kurulunun teklifi iizerine durum Sirket genel kurulunun onaylna sunulacaktrr. Ana sozlesme tadili niteliginde olan bu kararrn uygulanabilmesi iqin, 'i, i/i, : edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek i]glincii lahrslann her tilrlii borglarrna kar5rlrk teminat olmak tizere rehin edebilir, bunlar iizerinde ticari isleme rehni tesis edebilir ve Sirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasasr Mevzuatrna uymak kaydryla Gergek ya da tiizel ilgiinci.l kigiler lehine her ttirlii ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklannr tahsili ve temini igin ayni veya gahsi her tiirlii teminatr alabilir veya verebilir ve bunlar []zerinde her ti.irli.l tasarrufta bulunabilir. $irket kendi borglarr igin ijgirncii klsilerin alacaklrlara ipotek de dahil olmak ilzere her tiirlii ayni veya Sahsi ter.rinat vermesini saglayabilir, yaprlacak bu kabil teminat i5 ve muamelelerini kabul edebilir. Yatrn mcrlann aydrnlatrlmasrnr teminen ozel haller kapsamrnda sermaye Piyasast Mevzuatl uyaflnca gerekli agtklamalartn yaprlmasl ve ilgili h0kilmlerine uyulmast kaydryla, Sirket yonetim kontrolii altrnda bulunan istiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiginde de bu ttir istiraklerinin alacagr kredilere karstltk Sirket gayrimenkulleri iizerinde ipotek tesis edebilir, isletme rehni verebilir. $irketin kendi adtna ve 3. ki5iler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek ddhil rehin hakkr tesis etmesa hususlarrnda Sermaye Piyasast Mevzuatl gereevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarrda gcisterilen konulardan ba5ka ileride Sirket iein faydah ve liizumlu gori.llecek baska iglere girigilmek istenildigi takdirde ydnetim kurulunun teklifi 0zerine durum girket Senel kurulunun onayrna sunulacaktrr. Ana scizlesme tadili niteliginde olan bu karafln uygulanabilmesi iein, tirketin ttim ana sozlegme degigikliklerinde oldugu gibi, Giimrilk ve Ticaret Bakanhgl ve Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan gereken izinlerin alrnmasr gerekmektedir.,v \ ii,!,t t

3 Sirketin ti.lm ana sozlesme defiiqikliklerinde oldufu gibi, Gi.imri.ik ve Ticaret BakanLgr ve Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan gereken izinlerin alrnmasr gerekmektedir. SURE: YENI SEKLI MADDE 5 Sirketin si.lresi tescil tarihinden itibaren 99 yrldrr. SURE: MADDE 5 5irketin hukuki var gr belli bir sijre ile stnrrlandrfl lmamrgtlr. YENI SEKtl SERMAYE, PAYLARIN NEV VE DEVRI MADDE 6 SERMAYE, PAYLARIN NEVI VE DEVR MADDE 5irket 2499 sayri Sermaye Piyasasr Kanunu hiiki.lmlerine gore kayrth sermaye sistemini kabul etmig ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 06/10/20LL Iarih ve 32/92I sayrh izni ile bu sisteme gegmistir. Sirket, Sermaye Piyasasr Kanunu hi-rkiimlerine gore kayrtlr sermaye sistemini kabul etmi! ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 06/10/2011 tarih ve 32/921 sayrh izni ile bu sisteme geqmistir. Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtll sermaye tavanl tzni, 20LL-20L5 yrllafl (5 yrl) igin gegerlidir. lzin verilen kayrtlr sermaye tavanrna ula5rlamam15 olsa dahi, 2015 yrlrnrn bitiminden sonra yonetim kurulunun, sermaye artrnm kararl alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasasl Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir si.ire igin yetki almasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda Sirket,til L^My Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayttll sermaye tavanl izni,20l yrllan (5 yrl) igin gegerlidir. lzin verilen kayrtl sermaye tavantna ula5rlamamrg olsa dahi, 2015 ythnln bitiminden sonra yonetim kurulunun, sermaye artlnm kararr alabilmesi igin; daha cince izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutafl igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir silre iqin yetki almasl zorunludur. Sdz konqqu yd\inin al'nryrrdlsr ii / 1 vl / '---'.' L\-/

4 kayrtlr sermaye sisteminden grkmrs sayrlrr. durumunda Sirket kayrtll ErKmr$ saylrr. sermaye siste m inden Sirket'in kayrth sermayesi (yt.izmilyon) TL olup, her biri 1(bir) itibari deger lira itibari deeerde adet paya ayfl lm r5trr. Sirket'in kayrth sermayesi (ynzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari degerde adet paya aynlmrstrr. $irketin grkarrlmrs sermayesi Tiirk Lirasrdrr. Qrkarrlmrg sermaye, her biri 1{bid TL itibari defierde adet paya ayrrlm15 olup bu paylarrn adedi (A) grubu nama yazrlr adedi (B) Grubu hamiline yazrh paylardan olutmaktadrr. Vrinptim Krrrrrlrr )011-)O1\ vrll:rr erecrn.l:. Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hi.lkilmlerine uygun olarak, gerekli gord0eii zamanlarda kayrtlr sermaye tutanna kadar nama veya hamiline yazrlr paylan Sermaye Piyasasl Kurulu d iizen lemelerine uygun $ekilde ihrae ederek grkarrlmrt sermayeyi artrrmaya yetkilidir. Ay ca Ydnetim Kurulu imtiyazh ve itibari deierinin 0zerinde pay grkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklannr krsmen veya tamamen srnrrlandlrmaya veya imtiyazlr pay sahiplerinin haklarrnr krsrtlayrcr nitelikte kararlar a lmaya yetkilidir. l5bu ana sozlegme maddesi ile tanrnan yetki Eereevesinde Sirket Yonetim Kurulunca alrnan kararlar Sermaye Piyasasr Kurulu'nun belirlediil esaslar qergevesinde ila n edilir. 5irketin grkanlmrs sermayesi TLirk Lirasr'drr. Qrkarrlmr5 sermaye, her biri 1(bir) TL itibari deeerde adet paya aynlmrs olup bu paylarrn adedi (A) grubu nama yazrlr adedi (B) Grubu hamiline yazrlr paylarda n olutmaktadrr. Yonetim Kurulu,2Ol-1-2O15 yrllarr a rasrnda, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak, gerekli gordi.lfii zamanlarda kayrtlr sermaye tutanna kadar nama veya hamiline yazrlr paylarr Sermaye Piyasasr Kurulu dtizen leme lerine uygun Sekilde ihrag ederek grkarrlmrg sermayeyi artrrmaya yetkilidir. Ayflca Ydnetim Kurulu imtiyazlt ve itibari delerinin iizerinde pay Erkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklartnt ktsmen veya tamamen srnrrlandrrmaya veya imtiyazlt pay sahiplerinin haklarrnr krsrtlayrcr nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermaye artrnmlannda (A) grubu pay kar5rlrfrnda (A) grubu pay, {B) grubu pay kargrlrfrnda (B) grubu pay gtkartlacakttr. '\- 'i, (A) grubu nama yazrh paylann devrl igln yonetim kurulunun onayr sarttrr. Ydnetim kurulu sebep gostermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazrlr paylar ilgili meyzuat hrikiimlerine uygun olarak serbestee lgbu ana sozle5me maddesi ile tanlnan yetki gergevesinde Sirket Ydnetim Kurulunca allnan kararlar 5ermaye Piyasast Kurulu'nun belirlediii esaslar Eergevesinde ila n edilir. " 'i : //t <'.'/ 1

5 devredilebilir. (A) grubu paylar i5bu Ana yonetim ve denetim belirlenmesi ve oy hakkr sahiptir. Sozlesme gergevesinde kurulu ijyelerinin kulla nrmrnda imtiyaza Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esasla n qergevesinde kayden izlenir. (A) grubu nama yazrh paylar ve (B) grubu hamiline yazrh paylar ilgili mevzuat htik0mlerine uygun ola ra k serbestge devredilebilir. (A) grubu paylar igbu Ana Sozlegme eereevesinde ydnetim kurulu iiyelerinin belirlenmesi ve oy hakkr kullanrmrnda imtiyaza sa hiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilegtirme esaslarr gergevesinde kayde n irlenir. YONET M KURULU VE SU RES YENI5EKLI MADDE 7 ''\,1 / //t 'r--il1[ Sirk t, genel kurul tarafrndan segilecek 3, 5 veya 7 Uyeden olu5an bir yonetim kurulu tarafrndan yonetilir. Sirket Yonetim Kurulu 3 ijyeden olutursa 2'si;5 i.iyeden olusursa 3'0; 7 iiyeden olusursa 5'i ; (A) grubu pay sahiplerinin gostereceei adaylar arasrndan Genel Kurul tarafrndan seeilir. Yonetim Kurulu ilk toplantrsrnda aralarrndan bir bagkan ve ba5kan yardrmcrsr seger. Yonetim kurulu 0yeleri en goh 3 (U9) yrl igin segilirler. Setim stiresi sond eren yonetim kurulu iiyeleri yeniden segilebilirler. Genel Kurul liizum gori.irse, yijnetim kurulu i]yelerini her Taman dpeittire bilir. YONETiM KURULU SURESi VE TOPLANTILARI: MADDE 7 Ltrl\ 7.1 KURULUSU Sirketin igleri ve idaresi genel kurul taraftndan Ti]rk Ticaret Kanunu hukiimleri EerEevesinde seqilecek 3, 5 veya 7 i]yeden olusan bir yonetim kurulu taraftndan yiiriit0li.ir. Sirket Yonetim Kurulu 3 iryeden olu5ursa 1iiye;5 iiyeden olusursa 2 ilye;7 iiyeden^olusursa 3 i.lye; (+ /1,/ tr'lt *1

6 grubu pay sahiplerinin gosterecegi adaylar arasrndan seeilir. Yonetim kuruluna bairmsrz kigiler de seeilebilir. Yonetim kurulunda icrada gdrevli olan ve olmayan alyeler bulunabilir. Tilzel kigiler yonetim kuruluna segilebilirler. Yonetim Kurulu her yll i.iyeleri arastndan bir ba5kan ve bulunmadrgr zamanlarda ona vek5let etmek l]zere en az bir bagkan vekili seger. 7.2 YONETiM KURULU'NUN SU RES roneum KuTuru uyeten en EoK J y tgtn segilebiliiler. Gorev siiresi sona eren ydnetim kurulu ilyeleri yeniden segilebilirler. Bagrmsrz yonetim kurulu i.iyelerinin gdrev siiresi iig yrl olup, tekrar aday gosterilerek segilmeleri m i.1m ki]nd i.lr. Genel Kurul liizum gciri.irse, ydnetim kurulu ilyelerin i her zaman de$istirebilir. 7.3 YONETiM KURULU TOPLANTILARI Yonetim Kurulu Sirket isleri muameleleri Iilzum gdsterd ikge toplanrr. Ydnetim kurulu tiye tam sayrsrnrn gogunlubu ile toplanrr. Kararlar toplantrda hazrr bulunan i.iyelerin gogunluiu ile ahnrr. Toplantr ve karar nisaplafl elektronik ortamda yijnetim kurulu toplantrsr yaprlmasr halinde de gegerlidir. \ i \/ I Y/i,I [N\,.,//{ Yonetim Kurulu toplantrlarr $irket merkezinde yahut Sirketge elveri5li il srnrrlarrnda bagka bir yerde yaprlabilecefi gibi elektronik ortamda da,/\ L l^\ { \i I "l

7 ya prlabilir. Sirketin ydnetim kurulu toplantrsrna kattlma hakkrna sahip olanlar bu toplanttlara, Tiirk Ticaret Kanununun L527 nci maddesi uyarrnca elektron ik ortamda da kattlabilir. Sirket, Ticaret 5;rketlerinde Anonim Sirket cenel Kurullarr Drgrnda Elektronik Ortamda Yaprlacak Kurullar Hakkrnda Teblig hi.ik0mleri uyarrnca hak sahiplerinin bu toplantrlara elektronik ortamda katrlmalanna ve oy vermelerine imkan tantyacak Elektronik Toplantt Sistemini kurabilecefi gibi bu amag igin olu5turulmug sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak toplanttlarda Sirket scizlegmesinin bu hilkmi.i uyannca kurulmut olan sistem 0zerinden veya destek hizmeti altnacak sistem ijzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarrnr Tebli! hllki.lmlerinde belirtilen.ar.ovo.if kulla na bilmesi safla nrr. YENISEKLI SiRKET N TEMsili VE YoNETiM KURULU TAHVIL CIKARILMASI MADDE 8 UYELERiN in G0REV DAGTLTMT: MADDE 8 Sirket, T.T.K'nun 420. Ve 433. Maddeleri uyarrnca iidenmi5 sermayesi tutarrnda tahvil grkarabilir. Tahvillerden faiz, sijre ve ijdeme Sartlari, gtkarma yetkisini veren Genel Kurul kararrnda belirtilmemi$ ise, buniarr Yonetim Kurulu karqrlar. /, Sirketin yonetimi ve ortaklarla i.igi.in ci.i ki5ilere kargr temsili, yonetim kuruluna aittir. Yonetim Kurulu Sirket amacrna dahil olan ve $irketin idamesi iqin gerekli her nevi isleri ve hukuki iglemleri Sirket ad Ina yapmaya ve $irket u nvafuq ',. ] frfiil-\ 1 \ //._t-- ;.r'

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Telefon ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: MADDE 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Genel hükümler: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL)

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) Ticari Merkezi : İstanbul Esenler Ferhatpaşa Metro Tesisleri Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı