: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret"

Transkript

1 BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul PAZARLAMA YATAK!'E YORGAN SANAY TiCARET A.$. (agalrda krsaca istanbul Pazartama olarak anrlacaktrr) ile diger taraftan merkezi Organize Sanayi Bdlgesi 18. Cadde No:6 Kayseri adresinde olup, Kayseri Ticaret Siciline sicil numarasr ile kayrth YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARf,T A.9. (a$agrda krsaca Yalaq olarak anrlacaktrr) arasrnda, ig bu l3 maddeden olugan BIRLE$ME SOZLE$Mf, SI akdedilmi gtir. ORTAKLAR HAKKINDA BiLGILER l.tanitici BiLGiLER a) Devrahnan Ortakllk I -Ticaret Unvanr A.$. 2- Merkez ve $ube Adresleri : Cumhuriyel Mah. Kartal Cad. No:31 Yakacrk Kartal istanbul izmir $ube - Yeqillik Caddesi No: 463 Karaba[lar izmir 3- Tescil Tarihi 'Iicaret Sicili Numarasr ve Ticaret Sicil Memurlugu 4- Stiresi : Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret I 1.0? istanbul Ticaret Sicil Memurlulu $irketin siiresi slnrrsrzdlr 5- Faaliyet Konusu Yatak, Modtiler Mobilya, Yorgan, Koltuk, Kanepe, Ev Tekstili ve Ev Mobilyasr ahm satrmrdrr. b) Devralan Ortaklk I- t tcarel unvadl : Yatat Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.$. 2- Merkez ve $ube Adresleri :Organize Sanayi Bdlgesi l8.cad No:6 Melikgazi Kayseri Yatak fabrikasr Ev tekstili fabrikasr S0nger iiretim fabrikasr Baza fabrikasr Kanepe fabrikasr 3- Tescil Tarihi Ticaret Sicili Numarasr ve Ticaret Sicil Memurlugu 4- Siiresi - Organize Sanayi 86lgesi l8.cad No:6 Melikgazi Kayseri - Organize Sanayi B<ilgesi l8.cad No:6 Melikgazi Kayseri - Organize Sanayi B<ilgesi l8.cad No:6 Melikgazi Kayseri - Organize Sanayi B0lgesi l2.cad No:88 Melikgazi Kayseri - Organize Sanayi B<ilgesi l2.cad No:88 Melikgazi Kayseri Modiiler Mobilya Fabrikasr - Hasanoglan Organize Sanayi Bdlgesi No:6 Hasano[lan Ankara Ankara Kanepe Fabrikasr - Hasanollan Organize Sanayi Biilgesi No:6 ljasanollan Ankara E Kayseri Ticaret S icil Memurlu$u $irketin siiresi srnlrslzdrr 070cat Faaliyet Konusu Yatak, Modi.iler Mobilya, Yorgan, Koltuk, Kanepe Uretimi - Er Tekstili ve Ev Mobilyasr alrm satrmrdlr.

2 II- MEVCUT SERMAYI, VE PAYLAR ILE ILGILT BILGILER a) Devralan Ortakhk l. Odenmig Sermaye l 7,010,000 TL 2. Son durum itibariyle odenmig sermayenin onaklar arasrnda dagrhmr OnaIrn; Sermaye Payr Ticaret Unvanr / Adr Soyadr Pay Tutarr (TL) Oranr (%) Y rlmaz Oaaqkrn I,618,740 %9.52 Hacr Nuri Oaagkrn,493,722 %8.78 Muammer Oztagkrn 1,367,101 %8.10 $iikran Balgrk I,020,600 %6.00 Igrl Belendik i Oaagkrn r,020,600 %6.00 Hakkr Alrop 850,499 %5.00 Tijrkan Oztafkln 680,400 %4.00 Hatice Altop 5 r0,300 %3.00 Nimet Egelioilu / Altop 510,300 %3.00 Yavuz Altop 460,200 VoZ.7 Osman Altop 408,652 Yo2.40 Serhan Sinan Altop 340,200 %2.00 $olen Ash Altop 340,200 %2.00 Habibe Altop 140,200 %2.00 Tiirkan Kulkuloglu %0.00 Canan Oztaqkrn %0.00 Halka agrk krsrm / Diger 6,041,686 %35.49 TOPLAM 17,010,000 % Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanrnan imtiyazlar ile mevcut imtiyazlann devam edip etmeyecegi (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz tiirleri itibariyle ayn ayrr): Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanrnan herhangi bir imtiyaz yoktur 0 7 0calt Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasrnda varsa intifa senetlerile tahvil ve benzeri borglanma senetlerine iligkin agrklama: Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasrnda intifa senetleri, tahvil ve benzeri borglanma senetleri bulunmamaktadrr.

3 b) Devrolan Orraklrk l. Odenmig Sermaye I 0,700,000 TL Son durum itibariyle odenmig sermayenin ortaklar arasrnda dagrhml onagrn; Ticaret Unvanr / Adr Soyadr Sermaye Payr Pay Tutarr (TL) Oranr (%) Yrlmaz Oaagkrn 4,482,580 %4t.89 Hakkr Altop t,640,?30 %\5.33 Yavuz Aitop r,406,280 %13.14 Muammer Oztagkrn 732,480 %6.85 Canan Oaagkrn 732,480 o 6.85 Tiirkan Kulkulo!lu %6.85 Rezzan Oztagkrn 644,6t0 %6.02 Osman Altop 328,360 %3.07 TOPLAM 10,700,000 % Sermayeyi lemsil eden hisse senetlerine tanrnan imtiyazlar ile mevcul imtiyazlarrn devralan onaksk btnyesinde devam edip etmeyeceii (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz tiirleri itibariyle ayrr ay1). Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanrnan herhangi bir imtiyaz yoktur. 4- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasrnda varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borclanma senetlerine iliqkin agrklama: Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasrnda intifa senetleri, tahvil ve benzeri borglanma senetleri bu Iunmamaktadrr. 07 0cal 2011

4 Madde I ; Birlegme isranbul Pazarlama' nrn, Yatag' a katrlarak tasfiyesiz infisaht ve lstanbul Pazarlama' ntn, biitijn aktif ve pasifiyle kiil halinde Yatag tarafindan "devir" ahnmasr geklinde olacaktrr. Birlegmede, her iki Sirketin tarihli mali tablolarr esas ahnacaktrr. Bu birlegme Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri:1 No:31 sayrlr Birlegme iglemlerine iligkin Esaslar Tebligi, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kuruntlar Vergisi Kanunu'nun l maddeleri hiikijnrlerine istinaden gergeklegtiri Iecektir. Madde 2 : Uzman kuruluq Saygrn Yeminli Mali Miiqavirlik ve Balrmsrz Denetim A.$. taraflndan dilzenlenen tarihli rapor ve Kadrkdy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin I l.l tarih ve 2010/1441 ' Esas sayrh karan kapsamrnda yaprlan bilirkigi incelemesi sonucu diizenlenen tarihli bilirkigi raporlanna ek olarak, Sermaye Piyasast Kurulu'na yaprlan bagvuru sonrasl yaptlan degerlendinnelerde halka agrk YATA$ ortaklarrnrn lehine ohnasr dolaytsryla INA yonteminin ben imsenmesine karar verilm igtir. Yatap' rn devir sonrasrnda Erkarrlmrg sermayesi, ) 09.8?8 TL (Y Lizdokuz bin Sekizyiizyetmigsekiz Tiirk Lirasr) artrrrlmak suretiyle I TL (Onyedi milyon on bin Tiirk Lirasr)'slndan tamamt ddenmig l7.l TL (Onyedi milyon yiizondokuz bin sekizyi.izyetmigsekiz Tiirk Lirasr) 'srna yiikseltilmig olacakrrr. Birlegme igleminin uygun bulunduluna Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Ob.fQlf2llarih ve ll)5. sayr ' karanyla onay verilmigtir. Stjz konusu birlegme (devir) nedeniyle artrrrlacak (Yiizdokuz bin Sekizyi.izyetmiqsekiz T0rk Lirasr) sermaye igin beheri I (Bir) Kurug nominal degerde 10,987,800 (On milyon dokuzy0zseksenyedi bin sekiz yiiz) adet hamiline yazrh yeni pay grkarrlacaktrr. Uzman kurulug Saygrn Yeminli Mali Miigavirlik ve Bagrmsrz Denetim A.$.tarafrndan diizenlenen tarihli raporda birleqme nedeniyle yaprlan somut olay yciniinden en uygun de[erleme qahgmasr sonucunda hesaplanan ve Kadrkdy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tarih ve 20l0ll44l Esas sayrlr karan kapsamrnda yaprlan bilirkiqi incelemesi sonucu dtizenlenen l0.l1.20l0 tarihli bilirkigi raporunda da lespite ballanan iizkaynak ybnteminde, %15,90'lrk deli$me oranrna ulagrlmtgtr. Ancak Sermaye Piyasasr Kurulu'na yaprlan bagvuru sonrast yaprlan deperlendirmelerde halka agrk YATA$ ortaklarrnrn lehine olmasr dolaylsryla INA ydnteminin benimsenrnesine karar verilmigtir. Bu ydnteme gdre; birlefme oranrnrn o/o99.35, de!igtirme oranrnrn o/01.03 olarak kullanrlmasr ile hesaplanan attrrrlacak sermaye tutart TL ile ulagrlacak birlegme sonrasr sermaye rutan l? TL birlegme iplemi igin Lrygun bulunmuqtur. Buna gdre; l0 TL itibari deperdeki I adet istanbul pazarlama payrna I (Bir) Kuruq itibari de[erde 10 adet YATA$ payt olmak iizere, istanbul Pazarlama'nrn ortaklarrna, toplam 109,878 TL itibari de[erde toplam 10,987,800 adet hamiline yazrh yeniyata$ payr bedelsiz olarak verilecektir. Bu gekilde birlegme sonrast yeni sermaye paylarr gtiyle olugacaktrr: Yata; l TL 0 i 0cak 2011 Birle$me Sonrast Sermaye Paylart lstanbu I Pazarlama TL Toplam 17,119,878 TL

5 Birlegme (devir) nedeniyle gergeklegtirilecek serma)e arttnml sonucu grkarrlacak Yata; paylarr, istanbul Pazarlama'nrn mevcut sermayesini temsil eden nama yazrh muvakkat pay ilniihaberlerin in Yatag' a teslimi kargrh!rnda. ilmiihaberleri teslim eden lstanbul Pazarlama' nrn hissedarlanna Merkezi Kayrt Kurulugu nezdinde agrlan hesaplara kaydedilerek bedelsiz olarak daertrlacaktrr. istanbul Pazarlanra' nrn hissedarlanna, 1 (Bir) Kurug itibari delerde I adet Yatal pay almaya yeterli olmayan miktarlar (l Kurug'un altrndaki kesirler) igin kesir makbuzu verilecektir. Buna gore birlegme nedeniyle Yatat' ta yaprlacak sermaye artrnmr sonucu istanbul Pazarlama' nrn eski ortaklarrna verilecek toplam I (Bir) Kurug itibari delerdeki hamiline yazrlr paylann ortaklara dalrhmr agalrda yer alan tablodaki eibi olacaktrr: Adr ve Soyadr Pay Nevi Toplam Pay Adedi Toplam iribari Deler ( TL) Yrlmaz Oaagkrn Hamiline Hakk r A ltop Hamiline r r Yavuz A ltop Hamiline L444. r Muammer Oztagkrn Hamiline Canan Oaaqkrn Hamiline 'r.522 T0rkan Kulkulo[lu Hamiline Rezzan Oaagkrn Hamiline Osman Altop Hamiline TOPLAM r09.8?8 Yatag' rn esas srizlegmesi ekteki tadil tasansrnda iinerildi!i $ekilde degigtirilecektir. Madde 3 : Birlegme igleminde, her iki girketin tarihli rnali tablolarr esas ahnacakrrr. Madde 4: Birleqmeye taraf girketlerin sermayelerini temsil eden oydan yoksun hisse senetleri yoktur. Madde 5 : 0 7 0cak 2011 Yata;' ta birlegme (devir) nedeniyle yaprlacak sermaye artrnmrnrn Tiirkiye Ticaret sicili Cazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami l5 giin zarfrnda, Istanbul Pazarlama' nrn devir tarihi itibariyle ortaya grkan kazanglarrnr ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannameleri (devir beyannameleri), ekinde bilango ve gelir tablolarr ile birlikte mii;tereken imzalanarak iki <jrnek halinde lstanbul Pazarlama' nrn vergi dairesine verilecek ve bu beyannamelere Yatag'rn, tahakkuk etmig ve edecek tiim vergi borglarrnt 6deyece!ini ve diler vecibelerini yerine getirecelini bildiren taahhiitnamesi eklenecektir. Vergi dairesinin aynca teminat istemesi halinde, Yatag gerekliteminatl da verecektir. 'tl.: 1

6 Aynca tarafgirketler, V.U.K.' nun 168. maddesi ile diger mevzuatla yer alan bildirim mecburiyetlerrnr de sliresi iginde yerine getireceklerd ir. Madde 6 : istanbul Pazarlama' nrn birlegme tarihi itibariyle gergek ve tiizel kigilere olan borglarr ile ilgili olarak Tiirk Ticaret Kanunu'nun 445 ve 451. maddelerine grire yaprlmasr gereken iglemler, Yataq Ytinetim Kurulu' nca gergeklegtiri Iecektir. Yataq Ydnetim Kurulu; alacakhlann beyana davet edilmesinden ve borglan ddenene veya temin edifene kadar Istanbul Pazarlama' ya ait mallann ayrr olarak idaresinden gahsen ve miiteselsilen sorumlu olacak ve T0rk Ticaret Kanunu'nda yer alan bu konudaki hiikiimlere iligkin iglemleri yapacak ve yiikiiml0l0kleri iistlenecektir. istanbul Pazarlama' nrn iigiincii gahrslara olan borglarrnrn vadesinde tam ve eksiksiz olarak ddenmesi Yatag tarafrndan gergek leqtirilecektir. Bu konudaki sorumluluk Yatag'a ait olacakttr. Madde 7 : Birlegme sonucunda, devralan Yatal, kendisine katrlarak tasfiyesiz infisah edecek olan istanbul Pazarlama' dan ktil halinde devraldrgr tilm aktif ve pasifleri aynen bilangosuna gegirecektir. Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimleri ve muhasebe teknigi geregi, kargrlrkh borg ve alacaklann ortadan kalkmasr ile olupan deiigiklikler bunun zorunlu istisnalarrnr teqkil edecektir. Madde 8 : Taraflar yukarrdaki hususlardan bagka, birlegme (devir) konusunda Ttirk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, dif,er vergi kanunlarr, Sermaye Piyasasr Mevzuatr ve sair mevzuata gdre kendilerine terettiip eden diger ttim gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleqme sdzlegmesinden kaynaklanan yiikiimliiliikleri yerine getirmeyen taraf, diger tarafrn bu yi.izden ulradr!r tiim zararlan tazmin edeceklerdir. Birlegmenin gergeklegmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altrnda bir talepte bulunmayacaklardrr. Bu sozlegmede hiikiim bulunmayan hallerde Tiirk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleqme (devir) ile ilgili hiikiimleri uygulanacaktrr. Madde 9 : Devralan qirketin yapmak durumunda bulundugu sermaye artrnmrnailiqkin iglemin Ticaret Sicilinde tescilitibarivle devrolan sirket miinfesih olacaktrr. Madde l0 : 0 7 0cak 20ll Birlepme (devir) iglemlerinin Ti.irk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasasr Mevzuatl hiikiimlerine gdre yaprhp tamam lanmasrndan sonra, Yatat, birleqme sebebiyle yaprlacak sermaye artlnmrnl; istanbul Pazarlama ise tasfiyesiz infisahr, kendi ticaret sicillerine tescil ve ilan ettirecekler, bdylece istanbul Pazarlama' ya ait tiim varlrklar aynen ve kiil halinde, kendili!inden Yata9' a intikal etmii olacaktrr. Birlegme (devir), birlegme sebebiyle Yata$'ta yaprlacak sermaye arllrrmrnrn Ticaret Siciline tescil edildipi tarihten itibaren gegerli olacak ve birlepme nedeniyle kendilerine pay verecek istanbul

7 Pazarlanta hissedarlarr, ilk defa birlegme sebebiyle raprlacak senraye arlrnmlnrn tescil edildigi hesap donemi itibariyle kar payrna hak kazanacak lard rr. tstanbul Pazarlama, tarihinden sonraki tiim kayrtlannr 2010 yrlr iginde tasdik enirdigi defterlere iglemeye devam edecektir. Birlegme tarihinde, istanbul Pazarlama kayrtlan devir suretiyle Yatag agrhg defterlerinde yer alacaktrr. Madde l1- lqbu birlegme sozlegmesi, 4 niisha diizenlenmig ve imzalanmrg olup, her iki qirketin pay sahipleri taraftndan genel kurullarrnda oylandrktan sonra yiir0rliipe girecektir. istanbul Pazarlama ve Yatag Ycinetim Kurullarr, igbu birlegme sozlegmesinin Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan onaylanmasrnr miiteakip, 15 giin iginde Cenel Kurullannr toplantrya davet edecektir. Bu s<izf egme tarihinde kabul ve imza edilmigtir. YATA$ YATAK VE YORGAN SANAYi ve TiCARET A,$. YATA$ ISTANBUL PAZARLAMA YATAK VE YORGAII SANAY TiCARET A.S. EK 1: Esa s6zlesme tadil tasansr metni 0 7 0cak 2011

8 ) A l,\l,.rr,.r, r l- \ (.i,r.,.,.,.',,.."! I ;!i.," r\,,, A\Asozlt-$)rL 1'Al)iLTASAITISI ESKI $EKIL: YENI $EKIL : Srrmaye ve Hisse Senellerinin Nev'i luadde 6- fi.ker.s6rmaye Piyasasr Kanunu hok0nrlerine gore Iayrrlr sermale sjslemini kabul eimrs!e Sermaye Piyasasr Kurulu'nun laflh ve 3l/859 sayllr imi ile bu srsteme gegmigtir. Sirkelin ka)'rtl sermayesi TL (Yetmiibet milyon Turk t-irasr) olup, her biri l(brr) Kuru$ nominal deaerde (Yedi milyat be$yuz milyon) add paya aynlrnrstrr. Sirkern frkanrlmrt s mrafsi tamamr odenmij ) TL {On}cdi milyon onbin ldrk lira5r) dir. Bu sermaye her b;i I (Bir) Kuru! nominal degerde i (Bir milyar yediy02bir mrlyon ) ader paya bolunm0trur Sermaye ve Hisse Senetlerinio Ner'i Nladd 6- $rrket,sermaye PiyasLs' Kanunu hilkumlerine g6re kaytllt sermaye srslemini kabul elmis ve Sermaye Pryasasr Kurulu n(n larih ve I l/e59 sayrlr rzni ile bu sisleme gesmiitir. $irkerin kayrilr sermaye tavanr TL (Yetmitbet milyon Tiirk Lirasr) olup. her biri I(Bir) Kurut nominal degerde? (Yedi milyat besy0z milyon) adel hamile yazrh paya ayrllmlsttr. Sirlie!in g,lan))m't semrayssilardamr Ddetmis I7 II9.8?8 TL (Oryed' milyon yuzondokuz bin sektzlrlzyetmi; sekiz lurk Lirasl)'dir. Bu scmraye her biri I (Bir) Kuru! nonlinal d gerde (Bir milyar yediy0zonbir milyon dokuzyilaeksenyedr brn sekizyoz) adet hamile yazllr paya bol0nm0sr0r. Bu defa anrnlan 109.8?8 TL (Y0zdokuz bin sekizy0zyermitsekiz) TL sermayenin tamamr, TUrk Ticdrel Kanunu nun 451'inci maddesi ve Kurumlar VerBisi Kanunu'nun 18, l9 ve 20'nci ntaddeleri h0kumlenne gore bdtun akrrt)cri, pasrneri. hukuk vc vccibelenyl birlitte k0lliyed der,ralnra sursljyje Srrketimiz il brrlesen lstanbul Ticaret Sicil Memurlugu nun srcil sayrsrnda kayrtlr YataT lnanbul Pararlama Yalak ve Yorgan Sanayi Trcare( Anonim $llketi unvanh Sirketin pay sahiplerine $irkelimize cklenen varlrklara karlrlrk verilecek pay rulafln, gdstermekle olup, bu rutar T.C. Kadrkoy 5. Asliye Ticarel Mahk mesi'nin 2010/1441 Esas sayrlr ve ll/ll/2010 tarihli larafl ile, ahnan Bilirkrti Heyeti'nin l0/)l/2010 larihli Raporu ve lj2man Kuruluf Saygrn Yenrnli N4ali Musavrrlik ve Bagrmsrz Denetrm A.5.' in b(rl.linrcye rlr$kin 26110/2010 tarihlr Rapo.u ile respir edrlmil ozvarhklar rtrbafl oldrak birlegme sozlegmesirdeki es&slara gore iesaplanmr$trr. Anrnm nedeniyle ihraq olunan beheri I (BiO Kurus nominal degerde l0 98?.800 adel pay birlelme ile Yalas lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.S onaklanna birlesme sozlesmesinde belinrldigi lekliyle devir olan $irlelrn pavlanyla degitlirilmek lizerb dagrrrlacaklrr Paylafln lamamr hamiline ya2rlrdrr. Sermayeyr temsrl eden paylar. kaydilellimls esaslafl QerQevesiDde kayd n izlenir Ybnetim Kurulu. Sermaye Piyasasr Kanunu l{0k0nrlerine uygun olarak gerekli gordiigu zamanlarda kayrllr sermale tavanrna kadai. hrmiline yazrlt paylar ihrat ederek bedelli ve/vcya bedelsiz olarak kar_dileilirme esaslan Cer(e\esinde lrlar)lmrl rermalej i arn'rabilir Yonelrnr Kurulu itibari degerinin uzerinde pay crkarmaya ve pay sahiplerinrn yeni pay alfta haklannr srnrrlallcr nrrelikte karar almaya yelkilidir. Yeni pay alma hakkrnr srnrrlama yelkisi, pay sahipleri ararrnda elilsrzlige yol a9acak gekilde kullanrlamaz. Bu maddede lanrnan yetki {erfevesinde Ydnelim Kurulunca bhdan kararlar Sermaye Piyasasr Kurulu'nun belirledigi esaslar Qerfevesrnde ilan edilir. grkafllzm paylafln lamamr latrip bedelleri tahsil edilnredikte, yeni pay crkarlamaz. Sermay Piyasasr Kurulunca verilen ka)([ sermaye layanr izni, J yrllar' (5 Yrl) ge9erlrdrr.20l3 yrlr sonunda venlen kayrtlr sermaye Evanrna ulasrlamamr$ olsa dahi,20l3 yrlrndan sonra yonelim kurulunun sermaye am)nm karan alabilmesi icin daha once izin verilen ravan ya da yeni bir lavan tuefl iqin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak sureti ile Cenel Kurul'dan yeni bir sure iein yetki abnmasr zorunludur. Soz konusu yelkinrn aldmamasr durunlunda firkel kayrlh sermale sisleminden grlmrt sayllrr Cecici Nfudd : Paylafln nominal degeri L iken dnce 5274 sayrh T0rk Ticare( Kanununda Degitiklik Yaprlmasrna Dak Kanun ve 4 Nisan 2007 taflh ve 200?/l1963 sayrh Balanlar KDrulu Karan Serqevesinde I Kurul olarak d gititirilmrtrir. 8u degisim sebebiyle. roplarn pay sayrsr azalmrs olup 1.000,- Tl'lik )0 adet pay kartrlrgrnda I Kuruf nominal degedi pa) verilmrslir. Sdz konusu deairirm il ij8ili o)etak onaklafln sah)p o)duller pallatdan dogan haklr-l saklrdrr.)./ /.K/ // /,-,,4 -Y-- //w q- ' / -U Sermayeyi temsil eden paylar, kaldilel(irm esaslan qcrgc! srnde kayden rzlenrr Y0n 1im Kurulu, Sermaye Piyasarr Kanunu ll0kiimterine uygun olarak gerekli gordiigil zamanlbrda kayrl sermaye tavanrna kadar hamilrne y^zrlr piylar rhraq ederek Qrkanlmrl sermayeyi artlrrmaya yetkilidir. Ydnelim Kurulu ilrbari deg rinin uzerindc pay Crkamaya t pay sahiplerinin yeni pay alma haklaflnr srnrrlayrcr nitclikre karar almaya yetkilrdir. Y ni pal alma hakkrnr srnrdama yerkisi, pay sahrpleri arasrnda elilsizlige yol afacal sekilde kullanrlamaz. qrkanlan paylafln tamamr satrlrp bddellefl tahsil edrlmedlk{e. yeni pay grkanlamaz. Sermaye Piyasasr Kurulunca verilen kayrllr sermaye tavanr izni, yrllar' (5 Yrl)-geQerlidir. 20ll yrlr sonunda veril n kayrth sermaye tavanrna ulasrlamamrl olsa dahi. 20ll yrindan sonra ydn tim kurulunun serrnaye amrnm karafl alabilmesi iqin dahs once izin verilen tavan ya da yeni bir lavan tutarr icin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndai izin almak sureli ile Cenel Kurul'dan yeni bir sure iqin yerki alrnnrasr zorunludur. Sdz konusu yctkinin alrnmamasr durumunda lrrkel kayrllr semray! srsleminden qrkmrg sa)rlrr Cecici Madde: Paylann nomrnal degeri 1.000,-TL iken dnce 5274 sayrt Tilrk '[icarel Kanununda Degisiklik Yaprlmasrna Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 say'lr Bakanlar Kurulu Karai Qergevesinde I Kuru$ olarak degittirilmigtir. Bu degitim sebebiyle, roplam pay sayrsr azalm'9 olup 1.000,- Tl'lik l0 adcr pa) karyrlrgrnda I Kurut ndminal degedi pay venlmiflh. S0z lionusu degisim ile rlbrlr olaral onaklann sa}ip olduklarr parlardan dogan haklan saklldrr. 0cal 2011

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA. vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.GT Yataq Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR.

TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLARIN BİRLEŞME GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILARAK OY KULLANMA HAKLARI BULUNMAKTADIR. ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN (ACIBADEM) YENİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (YENİ SAĞLIK) VE TURUNCU GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu nun Olağan olarak, 31/03/2006 Cuma günü saat 16:00 da İstanbul, Mecidiyeköy,

Detaylı

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ (22.11.1960 tarih ve 1117 sayılı TTSG) Madde 1 Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterildiği üzere çıkartılması kararlaştırılan

Detaylı

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet:

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: Şirketin kuruluşu,nevi ve kurucuları: BÖLÜM -1 Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

[Sğı 3] SAYILI KARARI İLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL

[Sğı 3] SAYILI KARARI İLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL ,. MIGROS TİCARET ANONİMŞİRKETİ NİN ADES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, AMAÇ GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE EGEDEN GIDA TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ ANONIM ŞİRKETİ Nİ DEVRALMA YOLUYLA

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1. 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARĐHĐ : 24/04/2006 TOPLANTI NO : 607 TOPLANTI SAATĐ : 10:30 TOPLANTI YERĐ : ĐSTANBUL MERKEZ FABRĐKA KATILANLAR MÜŞTAK H. ĐŞERĐ

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2006 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI SAYIN ORTAĞIMIZ,

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ RWE ENERJİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1. KURULUŞ: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Anonim

Detaylı