ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i."

Transkript

1 LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i.

2 ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I ryskt KUEZ, Gilrun YAITYAOGLW itfun GUNSELJ IGilven Group Finance Director Murt 0niversitesi Yenice Meslek Yilksekokulu Bankaahk Bdliimii u iiniversitesi llukuh Fakiiltesi Ktbns 6zet : Artan talepler nedeni ile Ircr ve satrcr arasrnda ya$anan en <inemli sorunlartn baqrndayrplt mal gelmektedir. Bu gallqmada822 sayrh Tiiketicinin Korunmast Hakkrndaki Kanun kapsamrnda qahema gergekleqtirilmiqtir. Tt ir ve tu-ketici konumundaki her iki tarafrn ugradr[r magduriyet ve bu magduriyetin nedenlerine il ;kin literattir galrqrnasr gergekleqtirilrnii5tir' Taraflar arastnda.olugan ihtilaf nedenleri, bu nedenleri ziimlerine iliskin u'ygulamalar ele altnnrtgtlr Halen girntimdzde bir ayrbrn gizli mi, aqrk mr guna dair uzun tartl$rnalar yaqanrrken, sezonun geqmesi' moda ve al rskanlrklar ile ti.iketici egiliml inin degiqmesi sebebiy le ihti lafl ar goziimstizliige sdriiklenebilmekte; e6ztimlense de faraflar tat olamamaktadrr. Hukuk uygulamastnrn oziinde' zamanln olumsuz etkisi hep olacakttr, Ancak' i krsaltmak iqin ugraqmanrn gerekli$i de aqrktrr' Bazen' bir ihtilafrn ticaret mi, Yoksa tiiketici m resince nr i goziim lenrnesi gerekti$i tartrqr lmakta; ticaret mahkenteemesinin sdrev alantna girdieinden bahisle Yargrtay'ca bozulmast sinin bir karartntn, ti.iketici neticesinde, verilett Yeni kar dognraktadrr. Biz, b'u yazrdaayph nrallara iliekin ihtilaffarla ilgili bile anlagrlamadan, Yeni bir k ' Mihkeme kararlartnt, Borqlar Kanunu' Tijrk Ticaret Kanunu ve 6nemli gdrdtigtimliz bazr Yiik Ti.iketici l{aklannr Koruma K unu ilkelerinden bahsederek irdelemevi amaqladrk' Anahtar Kelimeler: Mal. Ti DEFECT IN Alrm. Satrm. UrUn, Tacir. Ttiketici, Reklam RCHASE OF GOOD AND SERViCES Abstract : Defectlve good is e leading factor of the most important problems between buyer and seller because ofthe increasindemands. ln this stud'y. a research was carried out within the scope of Law on the Protection of mernuntbered4s22.aliteraturestudyconcerningu lust[rea[- ment experienced by both tr and consumers anld causes of this unjust treatnrent was carried out. Causes ofdispute parties and practices rjirected to solution of these disputes were disg argument; regarding whether a defect is hidden or open' disputes cussed. While there are still may lead to deadlocks - unr.uroned feature. fashion. habits and consumer inclinattons; even ifthey are solved' Parti won't "f satisry. At ihe eore of law practice, negativeffect of tinre.will always take Place' However : need for struggle to shorten this process is clear' It is somettmes arsued that a dispute should solved by a commercial court or consumer courtl concerning that a decision of the commercial falls within the l'emlit of consumer court and after it is reversed by Court of ApPeal, a new decis appears without understanding that the new decision is examined ing'to which different criteria". ln this writing' we aimed to discuss by the consumer ooud "acco urt which we think as lmportant concerning disputes about defective some decisions o1" SuPreme goods by mentioning the Pr iples of Code of ObliSiations, Turkish rconlmercial Code and Law on Protection of Consumer Ri s, Key Words: Cood. Trade. ing, Selling, Product., Trader, Consumer, Advertisentent

3 tiluslararas HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL l,ktnt-kusttn-,4rultk l0ll 5u.vt\t \al'r 2 ( ilt: I Aururnn()rtohcr'Nt)\'('uh(t-lJt'ctuhq:()tl BiILiMLER DERGiSi Ii'lu"'" 0)I:tuc(tl lcl Ktdu cinig Artan talep ile Paralel inde olan teknoloji, ttiketim ihtiyaglann karglanbutiiniin masl ydniinde ayrtlmayan pargalarr gibidir" Bu nedenle ve hizere met iireten kurulu$lar, bu ta kargt cevap arayl$l igindedir' F ttiketicinin kurumlar ve igletmeler r$lstndaki gilvencesi, korunmast, haklarrntn safilanarak devamlrlrfr onemli bir noktayt olugturmaktadrr. Bu nedenle: tiiketici ve tiretici iligkisinin dtizenl her iki tarafinda lcorunm n yasalar, ydnelik olmal tdrr. Tiiketici bilincinin iqtirilmesi. sosyal bir nitelik oldu[u k, kurumsal bir sorumlulugu da urmaktadrr. Ttiketici lerin kandtrr lmasr ve Y rltrlmastntn ijniine gegilmelidir" UYgun reklam ve rekabet kogullartntn ortadankaldrnlarak ti.iketicilerin yanr ltr lmast ve ka lnlmaslnin 6niine geqilmelidir" "'Ti.iketicinin haklanndan ha rdar olmasr ve ihtiyaglan dofrultusunda rqveriq yaplinci geliqti- mast sa$lanmaltdtr. Tiiketici rilerek. i.irtin hizmetler konu da bilgi sanasrl. hangi hibi edilmelidin. NeYi" nered kosullarda alabilece[ine dair lgiler kendi- sine hrzlr ve gtivenli bir gekil bildirilmeli- dir"" (Soylemez, I 0: 7). Bu koqullar alttnda ti'iketici hem de aldr[r iirlintin nitelik d parasln l, rlerinibilir"?044 Sayr I r Ti.iketicin in sr Hakkrnda Kanun'la bu kurallar belirl iqtir. Ilgili yasa gerefiince. SanaYi ve Ti Bakanltgr, tuketici orgutleri, tuketicin Korunmast amacryla kurulan bazt dernekler. vaktf veya bunlartn tisttirrde bulunan kuruluqlar ttiketicinin bilinqlendirilmesi ve korunmastna,cair galrgmalar gerqekleetirmektedir. Ayrtca il ve ilqelerde bulunan hakem heyetleri, ttiketici mahkenneleri, konun la yetki lendiri len bazt kurum ve kuruluglar tuketicinin korunmasrna dair hareket etmektedir' N4al ve hizmetlerde meydana gelen aqtk ayrp, henren gdrtilebilecek bir nitelik taqrmayabilir. Fark edilmeden hizmet ya da i.iri.in temin edilerek kullanrmr sa[lanabilir' Tilketici almrq oldu$u iirtintin niteliklerini daha dnceden bilmeden alrp tuketimini sa[- layabilir" Bu tuketimden dogan sorun ve zarardan iiretici firma yetkili krltnmalr" rnal ve hizmetlerin kullanrmrndan do[an zarar ve ziyam kargrlamalrdtr. Kullantn siiresi iginde onaya qrkan gizli ve aqtk ayrp. tuketiciye tazmin edilrneli ve zarart kargtlanrnalldtr' Yine itgili kanun gere[ince gizli aytp saytlan satrqlarda hak arama suresi 2 yrl olarak belirlenmiq" bu siire iqinde konut ve tatil gibi saflanan tafrnmaz mallarda siire 5 yrl olarak tayin edilmigtir. Fakat ortaya qrktr[t andan itibaren tiiketici bu haklartnt aramaz zorundadtr. []ir larklr husus ise; hileli olarak yaprlan sattglarda tuketici bu hileyi anladr- [r andan itibaren hakkrnr aramaya baqlama imkan ve olanafltna sahip bulunmaktadrr" Yine ilgili 'yasa gere$ince aqrk ayrplarda hak arama stiresi 30 gi.in olarak slntrlandtnlmrg ve ta)'in edilmiqtir. Amaq: Ttiketicilerin korunmasrna dair ilgili yasa gere$ince kalite, fiyat' ambalaj, reklam ve di[er vazgeqilmezlere iligkin haklantn 145

4 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiI-iMLER DERGiSi l.ktnt-kusrn-arultk )0t I Suyttt Su.y't: 2 ('ilt I ALttutnn ()ttohtr- tuttrnthtr- l)rcrnhar l0l I lolwn( 0) lt;uc 0l ful Krxlu llil K aranmaslna dair tuketicinin bilinelenmesi amaglanml;tlr. Dayanrklr ve dayanrksrz mallar otarak ikiye ayffdt$tm.z tiiketim iiriin lerin i h i zm et tiri.in leri i I e tamam I am aktayrz. Bu nedenle tiiketicinin ugrayacagr ayrplr mallar, "Gizli aylp' A91k aytp" olmak i.izere iki farkh aerdan de[erlendirmek gerekliliii ortaya grkmaktadrr. Ttiketicinin bilinglendirilmesi, kullanrm ktlavuzlartntn dofru, anla$rlrr, net ve agrk bir gekilde di'izenlenerek" ti.iketicinin aldrfl iirtin ya da hizmetin ne olduflunu anlamasl saflanma- Irdrr. Garanti kapsamr iginde UnUni.in hangi koqullar altrnda garanti edildi[i ve ti'iketicinin bu sorumlulufu hangi orand]a tistlendi$i net ve agrk bir gekilde ifade edifmelidir' Bu galrqmada i.iretici konumunda ofan kuruluglar. iqletmeler, tacirler v.d" haltkrnda ilgili kanun kapsamrnda ti.iketicinin mal ve hizmet altmlannda u[radrfir ayrp defierlendirilmiq ve ele ahnmtgttr" Konu bagh[r altrnda defierlendirme gergekleqtirilerek literatiir galrgmasr kapsamtnda tiiketicinin korunmasr ve bilinglendirilmesi sa$lanmaya galtqtl- 1- Devletin Ahm-Satrma Miidahalesi mrstlr. Anayasa Mahkemesi'ne g6re kamu di'izeni" "toplumun huzur ve stik0nunun sa[lanmasrnr. devletin ve devlet kuruluqlartntn korunmaslnt hedef tutan her qeyi kapsayan, bir bagka deyigle toplumun her sahadaki diizeninin temelini olu;turan btitiin kurallarr" ifade etmektedir (AY Mah. 6' T.E 86121;K86123 RG s )' Kamu duzeni kavramtntn. ekonomik kamu duzen in i de igerecek gen i9l ikte dusiintil mesi gerekir. QUnki.i ekonomik yapr, devlet dtizeninin temellerinden birini olup" toplumun s;osyal yaprst iqinde yer almaktadtr. "Geligen teknolojiye paralel olarak gittikr;e karmagtk hal alan ticari iligkiler. yeni ve l<armagrk hukuki problemlerin ortaya 9tkmasrna neden olmaktadrr." Sistem hukuku lgeligen toplurnsal iligkilere paralel olarak geligmekte ve biiyiik girketlere kar;r, bireylere gittikqe a.rtan bazt haklar tanrmak ihtiyacr duyrnaktadrr. Serbest piyasa ekonomisine bafilr olarak, bu haklarrn tanlnmaslna olan ihtiyactnl daha da artacafirnr soylemek mtimktindur. Bu do$rultuda ttiketicilerin de giderek daha fazla bilgilendirilmesi ve sistemin iglerli$inin safllanmast iqin cesur davrantlarak uygulanmasr safllanmalrdrr" Ti.iketici haklan, halkrn hak arama miicadelesinin en onemli halkalarrndan biridir' tsu amagla dev qirketlere karql geli;en bireysel ekonomik halklar qerqevesinde ele alrnabilecek ttjketici haklartntn onemi gun geqtikqe daha fazlaon aya q r km aktad r r" Tti ket i c i I eri n, ti.iketim amacryla satrn aldrfr mal ve hizmetlerle ilgili mutsuzluklarrnr yasal zemine oturtab i lmelerri iqin "tuketici haklarr" gereklidir. Serbest rekabet iqinde tacirler, ayakta kalabilmek iqin tuketici haklarrnr bilip, takip etmek ve ticari iligkide bulunduklarr diger tacirlerle ili;;kilerini belirlerken ttiketici haklartna dilckat etmek zorundadrrlar' Zira iyi niyetli dr: olsa bir tacir. di[er bir tacirin hatast sebebiyle, ti.iketicisine tazminat 6demek durumunda kalabilmektedir (E'ren, 2003:26).

5 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiILiMLER DERGISI l,.ktnt-kuttttt-,4roltk J0l/ Sirlrrr,\'rr1 t 2 ( rlt I Atttunn ()tlrhil' \iotenthtt-!)tccmhtr l0li litluut (t) l:ttrc l)l lrl Krxlu ll l K Anayasasr devlete" tiiketicileri koruyucu bir tidev yi.iklemigtir. Anayasantn 172'nci maddesi, "Devlet, tiiketicileri koruyucu ve aydlnlatlcl tedbirler alrr: tiiketicilerin kendilerini koruyucu girigimlerini tegvik eder.", geklind,;dir' Buna dayanarak, 8.9"1995 tarihinde qeirqeve yasa niteligindeki 4077 Sayrlr TUrketicinin Korunmast Hakkrnda Kanun yiiri.irlii[e girmiqtir' Kanunun amacl. kamu )rararlna uygun olarak ttiketicinin saplrk ve gi.ivenli[i ile ekonomik gtkarlannt koruyucu, aydrnlattct. e[itici' zararlarnr [azmin eclici, gevresel tehlikelerden korunmastnl sa$layrcr 6nlemleri almak ve tuketicilerin kendilerini koruyucu girigimlerini 6zendirrnek ve bu konudaki politikalarrn olugturulmasrnda gdniillti tirgi.itlenmeleri tegvik etmeye iligkin hususlart duzenlemektir" Kanutt, bu amaqlaria mal ve hizmet piyasaianda ttiketic i nin tarafl ardan birini olugturdufiu her tiirlii hukuki iglemi kapsamaktadrr. Bir eli[er ifadeyle, akit taraflardan birinin tiiketici oldu[u her iglemde bu kanun hiiktimlerii Lrygulanmalrdlr (Aslan, N997: 45-73). K'anun tarih ve 4822 sayrlr yasa ile koklii bir defliqikli[e tabi tutulmu$tur. Bu de[iqiklikte, sosyal ve ekonomik hayatta rneydana gelen defiiqimlerin yarattl[t sorunlartn agtlmast ve Avrupa Birli[i iiyelik stireci dofirultusunda birlifiin tiiketicinin korunmast politikalarrna iligkin direktiflerin iq hukul':aktartlmast amaqlanml$tlr (4077 Sayrlr Korunmast 'ftiketicinin Hakkrnda Kanun. 08'03'1995 Tarih, Sayrlr Remi Gazete). De[igikliklerin' AB Utkelerinde ti.iketicilerin korunmast iqin benimsenen gereksinirnlerin giderilmesi hakkr. mal ve hizmetle rin serbestqe seqilmesi hakkr, bilgi edinme hakkr" e[itilme hakkt, l:azmin edilme hakkr. gtivenlik ve gliven rjuyma hakkr, sa[lrklr bir gevreye sahip,:lma haklkr gibi temel ttiketici haklart goz,snunde bulundurularak yaplldrgt, kanunun genel ge4ekgesinde ozellikle vurgulanmtgtrr. Bu do[rurltuda. 2'nci md.de yer alan "hukuki iqlenr" ibaresi"'"tuketici iqlemini" olarak dq[ietirilmigtir" Ti.iketiciSlemi: Mal veya hizmet priyasalarrnda ti'iketici ile sattctsafilayrcr aras;tnda yaprlan her tiirlii hukuki iqlem. anlamtna gelmektedir sayrlr yasada ypr alan "standart, TUrk standardrnr ifade eder" aiglklamaslnrn (md. 3le), 4822 sayrlr yagada yer almamasr dikkat gekicidir' AB mevzuattna entegrasyon qalrgmalartntn iiri.inti ol4n de[igiklikte, lilkemizdeki mal ve hizmet s[andardtntn yerli standafilara gore deferlen$irilrocefi ilkesi rafa kalkmtg, ancak AB stanrcartlartna do[rudan atrf yaprlmaktan gekinilmigtir (Eren, 2003: 7 I )' 2" Ahm-satlrndan Umulan FaYda insanlaro kendi baqlartna kar;r layamadrklan tuketim ihtiyaglarrnr mecburen drpandan karqrlanlaktadtrlar. Bu ihtiyaqlar da genelde mal ve hizmet altmlart ile kargrlanmaktadrr' Mal ve hiznret altmlartna iliekin sozleqme tipleri satlm, hizmet, istisna vekdlet" yayrn vp bazr hallerde qirket sdzleqmeleri leklindq ortaya grkmaktadrr. Mal ve hizmet sa[layalrlar l<argrsrnda guqstiz durumda olan bireylerin ilstismarlntn onlenmesi iqin de hukuksal bin siireq baqlatmrqtrr' Bu siirecin bir Uriiinti olarak bireyler. orgtitlenme yoluna gitnrektedirler. Taraflann karqrlrklt hak ve menfaatlerinin korunmast amactyla 147

6 KEML AKADEMiIK SOSY TILUSLARARASI H likin-ku:tn-,4raltk 20ll Suvt;t Suyt: 2 ( tll I Atililnn Oclobcr- Ntttcuhtr- l)t BiLiNILER DERGiSi 1()lI lbltrn( t)2 lrtuc ()l lt'l Krx/l ll l k kanunlarda Yer alan genel htikiimler, sadece alacaklt ve sozlegme hi.ikiimlerine sa[lamaya Y6neliktir. OYsa olarak bir tiiketici sosyal ahnmaktadrr (TekinaY, 1990: 5 Bir alrm satrm iliqkisinde n problemlerin bagrnda, sattn altnan n umu- Umulan fayda" bir maltn "ay r" olmast lan faydanrn saglanamamasllmektedir. durumunda ortaya grkar' Pek nedir bu "umulan fayda"? Umulan fi ln sa[- lanamamast hukuken ne anlam gelir? Bu sorulartn cevabtna geqmeden, aytp kavramtnt tantmlamak gerekir" keticinin Korunmast Hakkrnda Kanun ( KHK) md 4'de, '"aytplr mal ve hizmet" kavramlart stivle belirtilmektedir. "A ajrnda, etirlavuzunda ketinde. tanltma ve kullanma ya da reklarn ve ildnlannda Y satrcr tarafindan bildirilen v iizenleyici ulartn ymalartnt 6zel CSAS alan veya standarinde tespit yen nicelia kullantm drnda veya teknik diizenlem edilen nitelik veya niteli[i etki [ine aykrrr olan Ya da tahsis amacr bakrmrndan deferini v ttiketicinin ondan bekledifii faydalart azalt veya ortaa ekonomik dan kaldrran maddi, hukuki ve eksiklikler ieeren mallar, aytplmal olarak kabul edilir." "Sa[laytcl tarafl bildirirnda len reklam ve il6nlannda veya veya teknik kuralrnda tespit ilen nitelik veya niteli[i etkileye niceli[i aykrn olan ya da yararlanma amacl ba rndan depeledi[i fay- rini veya tiiketicinin ondan dalan azaltan veya ortadan ka rran maddi, hukuki veya ekonomik eksilikler iqeren hizmetler, ayrplr hizmet olarak bul edilir." T tiketici, veya hi otuz giin i lr: yiiki.im lrn teslimi tarihinden itibaren tin ifa edildi[i tarihten itibaren risinde aytbt sattctya bildirmektir. Ti.iketici bu durumda" bedel iadesini d igeren sbzleqmeden donme, mamisliyle Irn a orantnda de[igtirilmesi veya aytp el indirimi Ya da Ucretsiz onahaklarrna flm lste sahiptir" Sattct veya saflaytct"ti.iketicinin tercih ettiii bu talebi )/enne irmekle yi.ikilmli.idi.ir' Tiiketici bu r;eqimlik klanndan biri ile birlikte ayrplt malrn n oldusu tjli.im ve/veya Yaralanagan maya yo ve/veya kullanrmdaki difier rmallarda a neden olan hallerde imalat-,gr-tiretici nzminat isteme hakkrna da salu" hiptir ( 1992: 23-24)" Imalatgt retici, sattct. bayi, acente. ithalatqt ve kredi erern aytplt maldan ve ttiketicinin bu madd yer alan seqimlik haklartndan dolayt silin sorumludur (OzaY" r ee6). rplr rnaltn neden olduflu zarardan dolayt fazla kimse sorumlu oldugu takdirde lar mtiteselsil in sorum ludurlar' Satrlan alrn veya hizmetin ayrplr oldu[umemesi bu sorumlulufiu ortadan nun bili kald Bu madde ile ayrba karqt sorumlu tutul lar. ayrba karqr daha uzun bir sijre ile lutuk Ustlenmemiqlerse, ayrplr maldan rnluluk, ayrp daha sonra orta- ya qrkms olsa bile malrn tiiketiciye teslimi tarih ind itiibaren iki yrlltk zamana$lmrna tabidir. s,lire konut ve tatil amaglt tagtnlarda maz m beq yrldrr. Ayrplr maltn neden oldu[u ttirlii zararlardan dolayt yapllaer cak tale iise iiq yrllrk zamanaqrmrna tabi- dir. Bu lepler zarara sebep olan tnalrn piriildiifti yasaya gi,inden baqlayarak on yrl t48

7 ULUSLARARASI I'I likin-kustn-,'lrultk 20ll Sa.ust Suvt: 2 sonra ortadan kalkar' Ancak, rlan maltn ayrbr, tiiketiciden sattctnln aglr usuru veya hile ile gizlenmiqse zamana$lms0resinden yararlanrlam az (6zaY, l ). TKHK'da garanti si.iresi asgari yrl olarak di.izenlenmigtir. TKHK' un 13" addesinde duzenlenmi$ olan 2 Yrllrk i stiresine paralel olarak 4'ncU maddesi ayrplr mal- zamana- dan dolayr sorumluluk daa2yrrk srmr stiresine ba[lanm tqttr. ler arastnda paralellik bulunmaktadrr" Ge garanti si.i- iiretici resinin gerekse aylptan soruml lu[a iliqkin zamana$tm I siiresin in tarafl arcaveya tarafindan daha uzun tespit edi mesi mtimrn kullanrl- ktindiir" TKHK md. l3'de y ll garanti belgesinden doflan tamir hakkr mast iein bir stire kaydr Yokt r. Ti.iketici, tamir hakkrnr garanti siiresi i inde olmak kaydryla diledi$i zaman kul ilecektir. 'ncii Eger tuketici ayrp nedeniyle madde de yazrlr haklannr kullanmaksterse, bunu satrct veya sorumlu olanlara0 gtin igine ihbar etmek zorundadrr" Tiik ici olmayan alrctlar yoniinden BK md'207" efer alrcrlar tacir ise TTK md"25 geqerli acaktrr. BK 207' de ayrbr ihbar ve aytba [lr her ttirli.i dava 1 yrllrk si.ireye ba$lanmt rr. Ancak bu si.ir emredici olmaytp sattm inin tarafla- nr bu siireyi diledifi Eekilde art abilecekler- ilecek olsa dir. Kanund a Yaz\ siire arttrt bile I yrldan azolarakkarar trrtltp kararlagtrnlamayaca[r tartrqmal rd. Doktrinde, burada genelin (BK md.l27 bir istisnast olabilecegi ve satlm konusuayrplr malrn tamir edilmesinin tabi oldu zamana$lml suresi I yrldan az belirlenebi ktir. lsatrga sufrulat;ak ayrplr mal tizerine ya da ambalajrria" irnalatqr veya sattctaraflndan r:iiketicinih kolaylrkla okuyabilece[i gekiribaresini iqeren bir etiket,konulmadr zorunludur. Yalntzcayrplr mal satrlan vdya bir kat ya da reyon gibi bir bil- Itimti surbkli olarak ayrplr mal satlgrna' tliketicinin bilebilece[i gekilde tahsis edilmie yerlerde, bu r:tiketin konulma zorunlulu[u yoktur. \halrn ayrplr oldufu hususu, tuketiciye vefilen fatura, fiq veya satre belgesi Uzerinde gaisterilir. Giivenli olmayan maledileme/. Bu iirunlere,4703 sayrlr Uriinlere lar, piya$aya oztirltidur etiketiyle dahi arz ililt<in knik Mevzuattn Haztrlanmasr ve Uygulanfnastna Dair Kanun hiikumleri uy- gulantr. Yukarrd i tantmda geqen, "tuketicinin oni!,i faydalar'" ibaresi aqrk degil- dan bek dir. Bu edenle, altctntn maldan en fazla neyi ur ileceei sorusunun cevabtnt. Yine tanrmdageqen"standardtnda veya teknik dlizen inde tespit edile nitelik" ibaresiyle bi likte de[erlendirmek gerekecektir' Gerge satrma konu iiriintin, belli bir standa l varsa. kriterleri de[erlendirmek mum olabilecektir.. Ancak. kriter belli deiilsetartr$ma kaqrnllmazd rc. Yazrmlzrn baqrnda da belirttiiimiz gibi. ozellikle yeni tiretileniiri.inlerin belli bir standardr olmall sy. Md. 3/o uyarrnca' bir i'irii- yabilir. ni.in ve izmetin. ilgili idari htikiimler de dahil o Li:zere. ilzellikleri. iqleme ve [iretim yo temleri. bunlarla ilgili terminoloji' sembolambalajlama, igaretleme, etiketleunluk defierlendirilmesi lqlemleri me ve husus an biri veya birkaqtnl belirten t49

8 filuslararasi H l:ktttt-ku;tn-arultk )0ll \lr't\t Sur:1 : ilgili Bakanlrk tarafindan R i Gazetede yayrm lanarak mecburi uygu I ya konulan standartlar dahil olmak iizere lmast zo- 'eknik runlu olan her turli.i dtizenleme, Di.izenleme niteli[inde kabul edilm$tir. Ayrplr Malrn Neden Old [u Zararonetmelik lardan Sorumluluk Hk. (RG ,s.25 I 37) htik lerine gore (md.5) ayrp. malrn PiYasaYanum tarzl. makui kullanlm gekli ve PiYa a siiriildiigozontine $i.i an ve benzeri difer hususl alrnarak, bir kimsenin o maldan lrolarak bekleyebilece[i gi.ivenliii sa[l ayan mal, olarak tantmlanmtgtrr. Bir ma srrf sonrastirulmesi dan piyasaya daha iyi bir mal sebebiyle aytplt sayrlmaz" Ayrp. genelde" maddi" ek ki, agrk ve gizli olacak Seki qrkar. TKHK'da, sattqa konu ik" hukukargtmtza ir mal veya hizmetin ayrplr olmasr halindeti.iketicinin hangi haklara sahip oldu[u ile ime ve nastl riicu edebilece[i konularr lenmiqtir. Satrn altnan bir tiri.iniin bu e tanrmlinde sattct. landr$r gekilde ayrplr olmasr h bayi, acente" Uretici ve ithala rlardan her biri, ti.iketiciye kargr mi.iqterek ve miiteselkendisinin silen sorumludur. Yani sattct yalnvca bayi oldufu, ana bay veya distriimalater da butbr olmadr$r ; ithalatqr v olmadr[rnr vb. lleri siirerek luluktan kurtulamayacaktrr. Benzer ;ek lde. tirnefin distribiittirun de. imalatqr ol adrirnr ileri surerek sorumluluktan kurtu sr soz ko- nusu de[ildir. Yasa koyucu bu nlemey- malanndaki le ttiketiciyi, Iretim ve satl$ a iliqki ve aksaklrklardan ba!r rz tutmayl hedefl emigtir" Tacirlerin kend aralarrndaki ihti lafl ardhn ttiketici lerin etki lenmemelerin i s;aflamaki en temel tiiketici haklanndandrr ( Ozsunayl I 99t3 : ). 'Vargttay, iatrn alrnan ve ayrplr olduflu iddia r:dilen bii' ararqla ilgili olarak. ayrba karer tekeffiil hk. bir karartnda, aylbrn aqrk veya lgizli olup olmadrgr. ayrp ihbar si'ireleri igin-,le ihbardh bullunulup bulunulmadt[t ve aracrn herhatrgi btir kazay a kanirp karrqmadrirmigtir. Dfvacr. satrn aldr[r aracrn boyastnolmazsa pdedisi bedelin satrq tarihinden i9- letilecek reeskont faiziyle davalrdan tahsihalatqr olup davantn tarafl olamayacafltnt' yan niteiikte ayrplar oldu[u. ancak aytbrn ne zaman (sartre antnda mt. yoksa sonradan mr) olu$tueunun belirlenemedi[i: aytpantnda yarlr[rnrn ispatr durumunda tenkis istenebileceg;i, garanti siiresinin dolmamast sebebiylp ayrp ihbarrnrn suresinde olup olmadr[r Ye zamanaitmt hususunun deflerlen- Em n iyet M i.idi.irli'i[ii n hangi bir kazaya rasl clen. davantn ktsmen 150

9 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK S6SYA!- BiILiMLER DERG Si l,.ktnt-kusttn-arultk )0ilSuy^tSo1,t 2 ('ilt lautunn()(:tobcr-,\io\'(nth r-l)eccmbtrl0tllt'olunte()llstue0l lelkrxlu llil K alaca{a dava tari h i n de n ree skont fai zi yu ri.i - ttilmesine karar verilmigtir" Temyiz izerine Yargrtay l9 HD, 2009 T.li karartnda, aracln karrqtrfir herhangi bir kazaya rastlanmadrel bildirilmigse de, dosya igerisinde bulunan delil tespit raporunda aracrn darbe gdrdu$u agrklandr[r belirtildi[inden, yeterli araqtrrmadan verilen karann bozulmastna hukmetmiqtir (Mimaroflu " 1973:56). NIal ve hizmet altmtna iligkin sdziesmeler Borqlar Kanun'umuzda (md.l ) dijzenlemigtir" Bununla birlikte TTK "nda da satrq s6zleqmelerine iligkin hi'ikiimler yer almaktadrr. TTK md. 25"de, konunun temelde BK'da di.izenlendiii belirtilmig ve ticari satrplar hakkrnda ozel kurallara yer verilmigtir. Konusu mal ve hizmet ifast olan sdzlegme geqitleri ile ilgili olarak BK'da yer alan huktimlerde ayrplr ifaya karqr ilgili taraflart koruyucu hukumler yer almaktadrr' Bunlar iginde en genel ve teferruatlr diizenleme sattm s6zleqmesi iqin satrctntn ayrba karqr tekeffiil borcuna dair h0kiimlerdir' Yargttay, ayrplr eqyantn iadesine ydnelik 2003 tanihli bir kararrnda. davactntn. davalrya ait mafiazadan doqemelik koltuk kumaqr sattn alarak koltuklarrna doqettiiini. ancak kumaqta yer yer renk de[igikli$i oldufunu. durumu davalrya bildirdiiini ancak sonug alamadl[rnt. hakem heyetinin lehine karar verdifiini ileri siirerek, kumagtn aynen, olmadr[r takdirde ilamrn icrast slrasrnda iik md.24 gere[ince bedelinin davalrdan tahsiline karar verilmesini istemigtir' Mahkemece davantn kabulii ile kumaqtntn avnen. bu nriimktin olmadr[r takdirde icra agamasrnda b,elirlenecek deperinin davalrdan alrnarak davacrya verilmesine karar 'verilmi$; hi.ikrntin davalr tarafrndan temyiz edilmigtiri 6zellikle Ttiketici Hakem Heyeti l<ararlart 407-l sayfi kanunun 22' maddesi gere[ince Ttiketici mahkemelerinde delil,rlarak kabul edilebilmektedir' 4077 saytlr lkanunun 4.maddesi. sattlan malrn ayrplr olmasr halitrde, alcrya aldrfr malr firmaya geri vererek defliqrtirilmesini veya 6dedigi bedelin iadesini veya ayrbtn neden oldu[u de[er kaybrnrn. satrrn bedelinden indirilmesi ya da ijcretsiz tamir talebi imkdnr tantmtqttr' Bu haklar bpzucu yenilik do[uran haklardan olup, buplardan biri kullanrldrktan sonra davaltntn ale;yhine olacak Sekilde de[igtirilemez. Davact, dava dilekqesinde oncelikle kumaglanrn yenilerile de[iqtirilmesini istemigtir" Davact bu hakkrnr kullanrrken aytplr malr da iadleye hazrr olduflunu bildirmek zorundadtr. lvlahkemece davactntn davalrdan alrp ftullandr[r kumaqlarr iade ydni'inde bir karar verilmemig olmast sebebiyle' yerel mahkembnin karartnt bozmu;tur. Karartn. denkleqtirici adalet ilkesinin gerqekleqtirilmesine 516nellik oldufunu belirtmekte fayda vardtr ((ocayusufpaqaoglu. I 995:58-59)' Satrlan maldaki ayrp kavramt hem BK, hem TKFtrK <da tarif edilmigtir. Aytp kavramr maddi ve hukuki ayrplarr kapsar" Satrctntn. qyrba kargr tekeffiil borcu, kanunda tingiiri.ilfliifi.i iqin kanuni bir borqtur' Sattct sozleqmb ile aynca tekeffi.il etmese bile satrlantn ayrbrndan dolayl sorumludur" Ancak bu sorumluluk karnu hukuku niteli[inde de$ildirr Sar[tcrntn hile ile gizledi$i aytplardan sorumlulu$unu kaldrran scizleqme

10 ULUSLARARASI tiakemli AKADEMiK SOSYAL Bit'iMLER DERGiSi likrm-kustnt-arolrk 2()ll sul,rstsu]t 2 ( rlt: I Autumn odrht'r- Nrt't'nhe r' lttct'nhcr ]0ll lltlwnr 0l lrtuc 0l lrl Krdu ll:l I' htiki.imlerinden veya altctntn malln kontroliinti engelleyen sorumsuzluk kayrtlarrndan yararlanmasr miimki'in de[ildir' Sattct satrlan maldaki ayrplarr bilmese bile ayrba karqt sorumlu olur. Sattctntn bu borcu kusura dayanmayan bir sorumluluktur. Altctntn, satlclntn sorumlulufu igin onun kusurlu oldu[unu ispat etme yi.iki.imliiliifiii buiunmadrfr gibi, sattct da satrlandaki ayrbrn kendi kusurundan ileri gelmedifiini ispat ederek sorumlulukfan kurtularnaz (Korah, :l-14)" BK'na giire satrlan bir maldaki ayrbr, maddi ayrplar ve hukuki ayrplar olmak iizere ikiye ayrrabiliriz" Bu aynmda" ekonomik ayrplann maddi aylp kavramt iginde diigiiniilmesi gerekecektir" Hukuki ayrp, hukuki bir sebepten dolayr altctntn sattlan maldan gerefi gibi istifade edememesidir' E$er, brnefiin satrga konu mal tizerinde 3' gahrslar hak ileri siirmekte ise, miilkiyeti mtinazaalt ise vb. bu hallerde malda hukuki ayrp var sayrlmalrdrr" Zira, bu tiir durumlarda" altctntn maldan istifadesi hukuken engellenebilecek demektir. 3' gahsrn. mal tizerindeki talebinin mahkemece reddedilmesi durumunda, htiki.imden once, altctnln stizlegmeyi feshetmesi sebebiyle satrct u[radtit zarart her halde 3. Sahrstan talep edecektir' Kanunumuzda bu konuda aqrk bir hiikiim bulunmamaktadrr. Satrlan maldaki aytbrn ekonomik mahiyette olmast' ekonomik ayrbr olugturur. Ekonomik ayrplar, altclnln maldan bekledifi faydalanma ve kullanma imk6nrnr azaltan, kullanrlabilse bile maltn maddi de[erini dtigtiren ozelliklerdir' Bu nedenle. ekonomik ayrplarrn maddi ayrplar olarak diiqiflniilrnesi gerekti[ini ifade etmistil< (Karayalgrn, 1968: l6-34). 3, Borqlar Kanunu'na Giire Sattctnln Sorumlulufitt Sattctntn sattlarn maldaki aylptan sorumlu olabilmesi iqin:;ayrbrn nef i (fayda) ve hasann mal ve hizrnetin ulaqtr[r zamantnda var olmast: gizli vr: tinemli olmast. nihayet' satlclnln sorumsuzlu kaydrnrn bulunmamast gereklidir" Ticari altm satrmlarda karqrlaqrlan problemlerden biri, alrcrya henuz teslim edilmemip olup, yolda hasarlanan mallarda zarara kimin katlanacagrdrr. Bu konu. s6zl,:$menin tekemmtil etti[i anrn tesbiti bakrmtndan onem tagtmaktadrr. E[er, sattma konu mal, "parqa mal" niteliflinde ise, nef i ve hasar, sdzleqmenin kuruldufu zamanda ; "'misli mal" rniteliiinde ise, emsallerinden ayrrldr[r anda; gdnderilecek mal sattqtnda ise, maltn gbnderilmek ijzere nakliyeciye teslimi antnda geqer. Belirtilen andan sonra, artrk malda meydana gelebilecek bozukluk, malrn ayrbt olilca[tndan artrk alrcrya ait olur,ve bunlardan satlcl sorumlu olmaz' Buna l<argrlrk dnceden mevcut bir ayrp daha sonra lbagka bir bozuklufla sebep olursa. bu sonue onceki ayrbrn devamt oldu[u igin tekeffiile konu olur. Orn: Satrcrya ula;trnlmak ijzere nakliyeciye er;lim edilen bir kamyon liztirnde kasalardan birindeki qiiriik olanlarrn' di- [er kasalardarkilerin de qiir0mesine sebep olmast hali",ancak. nakliyecinin kusuru - hatalr arag kullanrmr- sebebiyle gtiriik maltn safilam olanlarla kartqmastna sebep olup olrnadrir dikkate altnrnalrdrr' Altctntn bildigi veya bilmesi gereken ayrplar tekeffiile konu 152

11 ULUSLARARASI HA liktm-kustn'arultk 20 I Soytst Soyi: 2 ( EMLi AKADEMi h: SOSYAL BiLiIMLER DERGiSi I Autuilln ()ctohcr-'\rtvnthcr- l)ecanber l0ll com lolune 0) l:trc 0l lel Kodu llil' K 0lmaz. AYrbrn gizlili[i ise, altc igin soz konusu olmalrdrr. Yani, altct, n aldrfr maldaki ayrbr biliyor veya bi lecek duk mtim- rumda ise gizli bir aytptan sdz e kiin olmaz" Sattctntn ayrbr bilmi olmast sonucu de$iqtirmez. Yani sattct r[r maltn ayrplr oldufunu bilmedifini ve bilebilei surerek cek durumda dahi otmadrfrnt i sorum luluktan kurtulamaz' A hcr rn normal ve makul derecede dikkati son unda fark edebilecefli ayrplar gizli aytp rlmaz. Tarmal" ol- cirler igin bu dikkatin 6l9i'isii, "' maktan ayrtitp, "basiretli" dav ma kriteribekleneni ne dayantr' AYtbtn, alrnan mald gergekleqtirememesi veya hi tin yeterli olmamast gerekir' Eksikligin 6n ialtctntn qahsi de[erlendirmelerine gore Iil; malrn hhsis amacrnr gerqekleqtirip kleqtirterle tespit memesine gbre objektif bir k edilmelidir. Satrlan maltn iyonlartnt hiq gereekleqtirmemesi en 6n li eksiklik olup, ayrp saytltr' Satrlanrn fi ksiyonuna uygun olmastna ra[men" onda bekleneni tam safilamamaslnln aylp sayl bilmesi igin trnemli olmast gerekir. Burada a rbrn ttnemli olmast gart de[ildir' AYrbrn bne liolmastnt sbzlegmeye gbre tespit etmek iimktindiir. Zira,bir aytp, bazt hallerde al rntn nraldan istifadesini engellerken, baqkain alrcr igin engel tegkil etmeyebilir: veya r altct aynt ayrptan ayil zarlfl gbrmeye ir. Orne[in. ttiketicinin satrn aldrir ayrplr r ig makinezarnanl sini kullanamamasr sebebiyle zarar glrmesi ile aynr sezondakullanma ihyaca$t za- tiyacr duymayan bir altctntn u rar elbette farklr olacaktrr' Stiz mede altctuygun nln amacl belli ise sattlantn bu olup olmadr[rnrn bilinmesi du mun aydtn- lanmastna yardtmct olur' Aynca' sozleqmedr: sattct lehinr: bir sorumsuzluk kaydlnrn bulunmast, ayrbtn di[er qartlarr bulunsa bile satrctyt sorumluluktan kurtartr' Buna karqt- Irk sattctntn hile ile gizledi[i ayrplardan da sr:rum lu lu[unu kald rran sorumsuzluk kayttlart geqersizdir' Bu ti.ir kayrtlar, ancak hafif ihmal hallerin,ce gegerli kabul edilmelidir veten" maltn muayenesi lle tesbit edilen ayttrrn derhal satlclya ihbar edilmesini gerektirmektedir" Bu sebeple altct malt muayene etmelidir. Muilyene uygun bir zamanda oltnaltdtr. Uygun zaman kavramtndan ne anlagrlmasr gerekti[i net olmaytp' her olayda 'nda di.izenleme bulunmaktadrr' Muayene zamant malrn teslim altnmast ile baqlasa dahi her zaman teslim muayene zamanlnln baglangrcr olrnayabi lir (inan' 1998:67-77)' Ticari satrqlarda TTK rnd'25 hi'ikmtine gbre ayrp teslim strastnda aqrkqa belli de[ilse altct, teslimden itibaren I gtin iginde muayene halinde altctntn, derhal ayrbr ihbar etmesi ihbarda bulunulabilir' ihbar etti$i ayrplarr altctntn ispat etmesi gerekir' Ayrbrn 8 gi'inltik muayene suresinin son giiniinde anlaqrlmasr halindr:. 8 gtinltik sure geqmig olmastna rafimen derhal ihbar yaprlmak qartryla gegerli olma r' Yani, muayene sonucu anlaqrlamayan li ayrplann ise sonradan an- t-))

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR Yajar GOK Say~jtay Bajdenetgsl Yaplm sozlegmelerini de kapsam~nalan eser (istisna) sozlegmelerinde

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BAKIŞ, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, AYIPLI İFA KAVRAMLARINA GETİRDİĞİ

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

BORSA OPS YON SÖZLE MES

BORSA OPS YON SÖZLE MES BORSA OPS YON SÖZLE MES Ba ak Bak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ara rma Görevlisi Özet Borsa opsiyon sözle meleri, belirli finansal varl klar n al veya sat na ili kin olarak opsiyon al

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING Serkan AĞAR * 1 Özet: Türkiye de transfer fiyatlandırması uygulaması,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü KAMPANYALI KONUT SATIŞLARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE KAMPANYALI SATIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ömer Faruk KOÇ Tüketici ve

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI

TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI Sema AYDIN * Hasan Ali KAPLAN ** Arzu ŞEN KALYON *** ÖZET 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 11. maddesi ile ticari

Detaylı

ACENTENİN HAK VE BORÇLARI

ACENTENİN HAK VE BORÇLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ACENTENİN HAK VE BORÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ YUSUF KORUN 0910032005 Prof. Dr. MERİH KEMAL OMAĞ Tez Danışmanı Anabilim Dalı : Hukuk Programı :

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

web.enerjiuzmanlari.org

web.enerjiuzmanlari.org web.enerjiuzmanlari.org ENERJ P YASA VE DÜZENLEME enerji piyasas na ve düzenlenmesine ili kin makalelerinizi beklemektedir. Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanlar Derne i taraf ndan y lda

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~

HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ HUKUK BOL~JM~J GUVENCES~ UYUSMAZLIGININ OZEL HAKEME GOTURULMES~ Prof. Dr. Ercan AKYIGIT* "M.N.E. adlna Avukat S.A. ile Turk Dig Ticaret Bankas~ AS. adlna Avukatlar E.S.M. ve H.E.6. aralarrndaki dava hakkrnda

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde

Detaylı