ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i."

Transkript

1 LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i.

2 ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I ryskt KUEZ, Gilrun YAITYAOGLW itfun GUNSELJ IGilven Group Finance Director Murt 0niversitesi Yenice Meslek Yilksekokulu Bankaahk Bdliimii u iiniversitesi llukuh Fakiiltesi Ktbns 6zet : Artan talepler nedeni ile Ircr ve satrcr arasrnda ya$anan en <inemli sorunlartn baqrndayrplt mal gelmektedir. Bu gallqmada822 sayrh Tiiketicinin Korunmast Hakkrndaki Kanun kapsamrnda qahema gergekleqtirilmiqtir. Tt ir ve tu-ketici konumundaki her iki tarafrn ugradr[r magduriyet ve bu magduriyetin nedenlerine il ;kin literattir galrqrnasr gergekleqtirilrnii5tir' Taraflar arastnda.olugan ihtilaf nedenleri, bu nedenleri ziimlerine iliskin u'ygulamalar ele altnnrtgtlr Halen girntimdzde bir ayrbrn gizli mi, aqrk mr guna dair uzun tartl$rnalar yaqanrrken, sezonun geqmesi' moda ve al rskanlrklar ile ti.iketici egiliml inin degiqmesi sebebiy le ihti lafl ar goziimstizliige sdriiklenebilmekte; e6ztimlense de faraflar tat olamamaktadrr. Hukuk uygulamastnrn oziinde' zamanln olumsuz etkisi hep olacakttr, Ancak' i krsaltmak iqin ugraqmanrn gerekli$i de aqrktrr' Bazen' bir ihtilafrn ticaret mi, Yoksa tiiketici m resince nr i goziim lenrnesi gerekti$i tartrqr lmakta; ticaret mahkenteemesinin sdrev alantna girdieinden bahisle Yargrtay'ca bozulmast sinin bir karartntn, ti.iketici neticesinde, verilett Yeni kar dognraktadrr. Biz, b'u yazrdaayph nrallara iliekin ihtilaffarla ilgili bile anlagrlamadan, Yeni bir k ' Mihkeme kararlartnt, Borqlar Kanunu' Tijrk Ticaret Kanunu ve 6nemli gdrdtigtimliz bazr Yiik Ti.iketici l{aklannr Koruma K unu ilkelerinden bahsederek irdelemevi amaqladrk' Anahtar Kelimeler: Mal. Ti DEFECT IN Alrm. Satrm. UrUn, Tacir. Ttiketici, Reklam RCHASE OF GOOD AND SERViCES Abstract : Defectlve good is e leading factor of the most important problems between buyer and seller because ofthe increasindemands. ln this stud'y. a research was carried out within the scope of Law on the Protection of mernuntbered4s22.aliteraturestudyconcerningu lust[rea[- ment experienced by both tr and consumers anld causes of this unjust treatnrent was carried out. Causes ofdispute parties and practices rjirected to solution of these disputes were disg argument; regarding whether a defect is hidden or open' disputes cussed. While there are still may lead to deadlocks - unr.uroned feature. fashion. habits and consumer inclinattons; even ifthey are solved' Parti won't "f satisry. At ihe eore of law practice, negativeffect of tinre.will always take Place' However : need for struggle to shorten this process is clear' It is somettmes arsued that a dispute should solved by a commercial court or consumer courtl concerning that a decision of the commercial falls within the l'emlit of consumer court and after it is reversed by Court of ApPeal, a new decis appears without understanding that the new decision is examined ing'to which different criteria". ln this writing' we aimed to discuss by the consumer ooud "acco urt which we think as lmportant concerning disputes about defective some decisions o1" SuPreme goods by mentioning the Pr iples of Code of ObliSiations, Turkish rconlmercial Code and Law on Protection of Consumer Ri s, Key Words: Cood. Trade. ing, Selling, Product., Trader, Consumer, Advertisentent

3 tiluslararas HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL l,ktnt-kusttn-,4rultk l0ll 5u.vt\t \al'r 2 ( ilt: I Aururnn()rtohcr'Nt)\'('uh(t-lJt'ctuhq:()tl BiILiMLER DERGiSi Ii'lu"'" 0)I:tuc(tl lcl Ktdu cinig Artan talep ile Paralel inde olan teknoloji, ttiketim ihtiyaglann karglanbutiiniin masl ydniinde ayrtlmayan pargalarr gibidir" Bu nedenle ve hizere met iireten kurulu$lar, bu ta kargt cevap arayl$l igindedir' F ttiketicinin kurumlar ve igletmeler r$lstndaki gilvencesi, korunmast, haklarrntn safilanarak devamlrlrfr onemli bir noktayt olugturmaktadrr. Bu nedenle: tiiketici ve tiretici iligkisinin dtizenl her iki tarafinda lcorunm n yasalar, ydnelik olmal tdrr. Tiiketici bilincinin iqtirilmesi. sosyal bir nitelik oldu[u k, kurumsal bir sorumlulugu da urmaktadrr. Ttiketici lerin kandtrr lmasr ve Y rltrlmastntn ijniine gegilmelidir" UYgun reklam ve rekabet kogullartntn ortadankaldrnlarak ti.iketicilerin yanr ltr lmast ve ka lnlmaslnin 6niine geqilmelidir" "'Ti.iketicinin haklanndan ha rdar olmasr ve ihtiyaglan dofrultusunda rqveriq yaplinci geliqti- mast sa$lanmaltdtr. Tiiketici rilerek. i.irtin hizmetler konu da bilgi sanasrl. hangi hibi edilmelidin. NeYi" nered kosullarda alabilece[ine dair lgiler kendi- sine hrzlr ve gtivenli bir gekil bildirilmeli- dir"" (Soylemez, I 0: 7). Bu koqullar alttnda ti'iketici hem de aldr[r iirlintin nitelik d parasln l, rlerinibilir"?044 Sayr I r Ti.iketicin in sr Hakkrnda Kanun'la bu kurallar belirl iqtir. Ilgili yasa gerefiince. SanaYi ve Ti Bakanltgr, tuketici orgutleri, tuketicin Korunmast amacryla kurulan bazt dernekler. vaktf veya bunlartn tisttirrde bulunan kuruluqlar ttiketicinin bilinqlendirilmesi ve korunmastna,cair galrgmalar gerqekleetirmektedir. Ayrtca il ve ilqelerde bulunan hakem heyetleri, ttiketici mahkenneleri, konun la yetki lendiri len bazt kurum ve kuruluglar tuketicinin korunmasrna dair hareket etmektedir' N4al ve hizmetlerde meydana gelen aqtk ayrp, henren gdrtilebilecek bir nitelik taqrmayabilir. Fark edilmeden hizmet ya da i.iri.in temin edilerek kullanrmr sa[lanabilir' Tilketici almrq oldu$u iirtintin niteliklerini daha dnceden bilmeden alrp tuketimini sa[- layabilir" Bu tuketimden dogan sorun ve zarardan iiretici firma yetkili krltnmalr" rnal ve hizmetlerin kullanrmrndan do[an zarar ve ziyam kargrlamalrdtr. Kullantn siiresi iginde onaya qrkan gizli ve aqtk ayrp. tuketiciye tazmin edilrneli ve zarart kargtlanrnalldtr' Yine itgili kanun gere[ince gizli aytp saytlan satrqlarda hak arama suresi 2 yrl olarak belirlenmiq" bu siire iqinde konut ve tatil gibi saflanan tafrnmaz mallarda siire 5 yrl olarak tayin edilmigtir. Fakat ortaya qrktr[t andan itibaren tiiketici bu haklartnt aramaz zorundadtr. []ir larklr husus ise; hileli olarak yaprlan sattglarda tuketici bu hileyi anladr- [r andan itibaren hakkrnr aramaya baqlama imkan ve olanafltna sahip bulunmaktadrr" Yine ilgili 'yasa gere$ince aqrk ayrplarda hak arama stiresi 30 gi.in olarak slntrlandtnlmrg ve ta)'in edilmiqtir. Amaq: Ttiketicilerin korunmasrna dair ilgili yasa gere$ince kalite, fiyat' ambalaj, reklam ve di[er vazgeqilmezlere iligkin haklantn 145

4 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiI-iMLER DERGiSi l.ktnt-kusrn-arultk )0t I Suyttt Su.y't: 2 ('ilt I ALttutnn ()ttohtr- tuttrnthtr- l)rcrnhar l0l I lolwn( 0) lt;uc 0l ful Krxlu llil K aranmaslna dair tuketicinin bilinelenmesi amaglanml;tlr. Dayanrklr ve dayanrksrz mallar otarak ikiye ayffdt$tm.z tiiketim iiriin lerin i h i zm et tiri.in leri i I e tamam I am aktayrz. Bu nedenle tiiketicinin ugrayacagr ayrplr mallar, "Gizli aylp' A91k aytp" olmak i.izere iki farkh aerdan de[erlendirmek gerekliliii ortaya grkmaktadrr. Ttiketicinin bilinglendirilmesi, kullanrm ktlavuzlartntn dofru, anla$rlrr, net ve agrk bir gekilde di'izenlenerek" ti.iketicinin aldrfl iirtin ya da hizmetin ne olduflunu anlamasl saflanma- Irdrr. Garanti kapsamr iginde UnUni.in hangi koqullar altrnda garanti edildi[i ve ti'iketicinin bu sorumlulufu hangi orand]a tistlendi$i net ve agrk bir gekilde ifade edifmelidir' Bu galrqmada i.iretici konumunda ofan kuruluglar. iqletmeler, tacirler v.d" haltkrnda ilgili kanun kapsamrnda ti.iketicinin mal ve hizmet altmlannda u[radrfir ayrp defierlendirilmiq ve ele ahnmtgttr" Konu bagh[r altrnda defierlendirme gergekleqtirilerek literatiir galrgmasr kapsamtnda tiiketicinin korunmasr ve bilinglendirilmesi sa$lanmaya galtqtl- 1- Devletin Ahm-Satrma Miidahalesi mrstlr. Anayasa Mahkemesi'ne g6re kamu di'izeni" "toplumun huzur ve stik0nunun sa[lanmasrnr. devletin ve devlet kuruluqlartntn korunmaslnt hedef tutan her qeyi kapsayan, bir bagka deyigle toplumun her sahadaki diizeninin temelini olu;turan btitiin kurallarr" ifade etmektedir (AY Mah. 6' T.E 86121;K86123 RG s )' Kamu duzeni kavramtntn. ekonomik kamu duzen in i de igerecek gen i9l ikte dusiintil mesi gerekir. QUnki.i ekonomik yapr, devlet dtizeninin temellerinden birini olup" toplumun s;osyal yaprst iqinde yer almaktadtr. "Geligen teknolojiye paralel olarak gittikr;e karmagtk hal alan ticari iligkiler. yeni ve l<armagrk hukuki problemlerin ortaya 9tkmasrna neden olmaktadrr." Sistem hukuku lgeligen toplurnsal iligkilere paralel olarak geligmekte ve biiyiik girketlere kar;r, bireylere gittikqe a.rtan bazt haklar tanrmak ihtiyacr duyrnaktadrr. Serbest piyasa ekonomisine bafilr olarak, bu haklarrn tanlnmaslna olan ihtiyactnl daha da artacafirnr soylemek mtimktindur. Bu do$rultuda ttiketicilerin de giderek daha fazla bilgilendirilmesi ve sistemin iglerli$inin safllanmast iqin cesur davrantlarak uygulanmasr safllanmalrdrr" Ti.iketici haklan, halkrn hak arama miicadelesinin en onemli halkalarrndan biridir' tsu amagla dev qirketlere karql geli;en bireysel ekonomik halklar qerqevesinde ele alrnabilecek ttjketici haklartntn onemi gun geqtikqe daha fazlaon aya q r km aktad r r" Tti ket i c i I eri n, ti.iketim amacryla satrn aldrfr mal ve hizmetlerle ilgili mutsuzluklarrnr yasal zemine oturtab i lmelerri iqin "tuketici haklarr" gereklidir. Serbest rekabet iqinde tacirler, ayakta kalabilmek iqin tuketici haklarrnr bilip, takip etmek ve ticari iligkide bulunduklarr diger tacirlerle ili;;kilerini belirlerken ttiketici haklartna dilckat etmek zorundadrrlar' Zira iyi niyetli dr: olsa bir tacir. di[er bir tacirin hatast sebebiyle, ti.iketicisine tazminat 6demek durumunda kalabilmektedir (E'ren, 2003:26).

5 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiILiMLER DERGISI l,.ktnt-kuttttt-,4roltk J0l/ Sirlrrr,\'rr1 t 2 ( rlt I Atttunn ()tlrhil' \iotenthtt-!)tccmhtr l0li litluut (t) l:ttrc l)l lrl Krxlu ll l K Anayasasr devlete" tiiketicileri koruyucu bir tidev yi.iklemigtir. Anayasantn 172'nci maddesi, "Devlet, tiiketicileri koruyucu ve aydlnlatlcl tedbirler alrr: tiiketicilerin kendilerini koruyucu girigimlerini tegvik eder.", geklind,;dir' Buna dayanarak, 8.9"1995 tarihinde qeirqeve yasa niteligindeki 4077 Sayrlr TUrketicinin Korunmast Hakkrnda Kanun yiiri.irlii[e girmiqtir' Kanunun amacl. kamu )rararlna uygun olarak ttiketicinin saplrk ve gi.ivenli[i ile ekonomik gtkarlannt koruyucu, aydrnlattct. e[itici' zararlarnr [azmin eclici, gevresel tehlikelerden korunmastnl sa$layrcr 6nlemleri almak ve tuketicilerin kendilerini koruyucu girigimlerini 6zendirrnek ve bu konudaki politikalarrn olugturulmasrnda gdniillti tirgi.itlenmeleri tegvik etmeye iligkin hususlart duzenlemektir" Kanutt, bu amaqlaria mal ve hizmet piyasaianda ttiketic i nin tarafl ardan birini olugturdufiu her tiirlii hukuki iglemi kapsamaktadrr. Bir eli[er ifadeyle, akit taraflardan birinin tiiketici oldu[u her iglemde bu kanun hiiktimlerii Lrygulanmalrdlr (Aslan, N997: 45-73). K'anun tarih ve 4822 sayrlr yasa ile koklii bir defliqikli[e tabi tutulmu$tur. Bu de[iqiklikte, sosyal ve ekonomik hayatta rneydana gelen defiiqimlerin yarattl[t sorunlartn agtlmast ve Avrupa Birli[i iiyelik stireci dofirultusunda birlifiin tiiketicinin korunmast politikalarrna iligkin direktiflerin iq hukul':aktartlmast amaqlanml$tlr (4077 Sayrlr Korunmast 'ftiketicinin Hakkrnda Kanun. 08'03'1995 Tarih, Sayrlr Remi Gazete). De[igikliklerin' AB Utkelerinde ti.iketicilerin korunmast iqin benimsenen gereksinirnlerin giderilmesi hakkr. mal ve hizmetle rin serbestqe seqilmesi hakkr, bilgi edinme hakkr" e[itilme hakkt, l:azmin edilme hakkr. gtivenlik ve gliven rjuyma hakkr, sa[lrklr bir gevreye sahip,:lma haklkr gibi temel ttiketici haklart goz,snunde bulundurularak yaplldrgt, kanunun genel ge4ekgesinde ozellikle vurgulanmtgtrr. Bu do[rurltuda. 2'nci md.de yer alan "hukuki iqlenr" ibaresi"'"tuketici iqlemini" olarak dq[ietirilmigtir" Ti.iketiciSlemi: Mal veya hizmet priyasalarrnda ti'iketici ile sattctsafilayrcr aras;tnda yaprlan her tiirlii hukuki iqlem. anlamtna gelmektedir sayrlr yasada ypr alan "standart, TUrk standardrnr ifade eder" aiglklamaslnrn (md. 3le), 4822 sayrlr yagada yer almamasr dikkat gekicidir' AB mevzuattna entegrasyon qalrgmalartntn iiri.inti ol4n de[igiklikte, lilkemizdeki mal ve hizmet s[andardtntn yerli standafilara gore deferlen$irilrocefi ilkesi rafa kalkmtg, ancak AB stanrcartlartna do[rudan atrf yaprlmaktan gekinilmigtir (Eren, 2003: 7 I )' 2" Ahm-satlrndan Umulan FaYda insanlaro kendi baqlartna kar;r layamadrklan tuketim ihtiyaglarrnr mecburen drpandan karqrlanlaktadtrlar. Bu ihtiyaqlar da genelde mal ve hizmet altmlart ile kargrlanmaktadrr' Mal ve hiznret altmlartna iliekin sozleqme tipleri satlm, hizmet, istisna vekdlet" yayrn vp bazr hallerde qirket sdzleqmeleri leklindq ortaya grkmaktadrr. Mal ve hizmet sa[layalrlar l<argrsrnda guqstiz durumda olan bireylerin ilstismarlntn onlenmesi iqin de hukuksal bin siireq baqlatmrqtrr' Bu siirecin bir Uriiinti olarak bireyler. orgtitlenme yoluna gitnrektedirler. Taraflann karqrlrklt hak ve menfaatlerinin korunmast amactyla 147

6 KEML AKADEMiIK SOSY TILUSLARARASI H likin-ku:tn-,4raltk 20ll Suvt;t Suyt: 2 ( tll I Atililnn Oclobcr- Ntttcuhtr- l)t BiLiNILER DERGiSi 1()lI lbltrn( t)2 lrtuc ()l lt'l Krx/l ll l k kanunlarda Yer alan genel htikiimler, sadece alacaklt ve sozlegme hi.ikiimlerine sa[lamaya Y6neliktir. OYsa olarak bir tiiketici sosyal ahnmaktadrr (TekinaY, 1990: 5 Bir alrm satrm iliqkisinde n problemlerin bagrnda, sattn altnan n umu- Umulan fayda" bir maltn "ay r" olmast lan faydanrn saglanamamasllmektedir. durumunda ortaya grkar' Pek nedir bu "umulan fayda"? Umulan fi ln sa[- lanamamast hukuken ne anlam gelir? Bu sorulartn cevabtna geqmeden, aytp kavramtnt tantmlamak gerekir" keticinin Korunmast Hakkrnda Kanun ( KHK) md 4'de, '"aytplr mal ve hizmet" kavramlart stivle belirtilmektedir. "A ajrnda, etirlavuzunda ketinde. tanltma ve kullanma ya da reklarn ve ildnlannda Y satrcr tarafindan bildirilen v iizenleyici ulartn ymalartnt 6zel CSAS alan veya standarinde tespit yen nicelia kullantm drnda veya teknik diizenlem edilen nitelik veya niteli[i etki [ine aykrrr olan Ya da tahsis amacr bakrmrndan deferini v ttiketicinin ondan bekledifii faydalart azalt veya ortaa ekonomik dan kaldrran maddi, hukuki ve eksiklikler ieeren mallar, aytplmal olarak kabul edilir." "Sa[laytcl tarafl bildirirnda len reklam ve il6nlannda veya veya teknik kuralrnda tespit ilen nitelik veya niteli[i etkileye niceli[i aykrn olan ya da yararlanma amacl ba rndan depeledi[i fay- rini veya tiiketicinin ondan dalan azaltan veya ortadan ka rran maddi, hukuki veya ekonomik eksilikler iqeren hizmetler, ayrplr hizmet olarak bul edilir." T tiketici, veya hi otuz giin i lr: yiiki.im lrn teslimi tarihinden itibaren tin ifa edildi[i tarihten itibaren risinde aytbt sattctya bildirmektir. Ti.iketici bu durumda" bedel iadesini d igeren sbzleqmeden donme, mamisliyle Irn a orantnda de[igtirilmesi veya aytp el indirimi Ya da Ucretsiz onahaklarrna flm lste sahiptir" Sattct veya saflaytct"ti.iketicinin tercih ettiii bu talebi )/enne irmekle yi.ikilmli.idi.ir' Tiiketici bu r;eqimlik klanndan biri ile birlikte ayrplt malrn n oldusu tjli.im ve/veya Yaralanagan maya yo ve/veya kullanrmdaki difier rmallarda a neden olan hallerde imalat-,gr-tiretici nzminat isteme hakkrna da salu" hiptir ( 1992: 23-24)" Imalatgt retici, sattct. bayi, acente. ithalatqt ve kredi erern aytplt maldan ve ttiketicinin bu madd yer alan seqimlik haklartndan dolayt silin sorumludur (OzaY" r ee6). rplr rnaltn neden olduflu zarardan dolayt fazla kimse sorumlu oldugu takdirde lar mtiteselsil in sorum ludurlar' Satrlan alrn veya hizmetin ayrplr oldu[umemesi bu sorumlulufiu ortadan nun bili kald Bu madde ile ayrba karqt sorumlu tutul lar. ayrba karqr daha uzun bir sijre ile lutuk Ustlenmemiqlerse, ayrplr maldan rnluluk, ayrp daha sonra orta- ya qrkms olsa bile malrn tiiketiciye teslimi tarih ind itiibaren iki yrlltk zamana$lmrna tabidir. s,lire konut ve tatil amaglt tagtnlarda maz m beq yrldrr. Ayrplr maltn neden oldu[u ttirlii zararlardan dolayt yapllaer cak tale iise iiq yrllrk zamanaqrmrna tabi- dir. Bu lepler zarara sebep olan tnalrn piriildiifti yasaya gi,inden baqlayarak on yrl t48

7 ULUSLARARASI I'I likin-kustn-,'lrultk 20ll Sa.ust Suvt: 2 sonra ortadan kalkar' Ancak, rlan maltn ayrbr, tiiketiciden sattctnln aglr usuru veya hile ile gizlenmiqse zamana$lms0resinden yararlanrlam az (6zaY, l ). TKHK'da garanti si.iresi asgari yrl olarak di.izenlenmigtir. TKHK' un 13" addesinde duzenlenmi$ olan 2 Yrllrk i stiresine paralel olarak 4'ncU maddesi ayrplr mal- zamana- dan dolayr sorumluluk daa2yrrk srmr stiresine ba[lanm tqttr. ler arastnda paralellik bulunmaktadrr" Ge garanti si.i- iiretici resinin gerekse aylptan soruml lu[a iliqkin zamana$tm I siiresin in tarafl arcaveya tarafindan daha uzun tespit edi mesi mtimrn kullanrl- ktindiir" TKHK md. l3'de y ll garanti belgesinden doflan tamir hakkr mast iein bir stire kaydr Yokt r. Ti.iketici, tamir hakkrnr garanti siiresi i inde olmak kaydryla diledi$i zaman kul ilecektir. 'ncii Eger tuketici ayrp nedeniyle madde de yazrlr haklannr kullanmaksterse, bunu satrct veya sorumlu olanlara0 gtin igine ihbar etmek zorundadrr" Tiik ici olmayan alrctlar yoniinden BK md'207" efer alrcrlar tacir ise TTK md"25 geqerli acaktrr. BK 207' de ayrbr ihbar ve aytba [lr her ttirli.i dava 1 yrllrk si.ireye ba$lanmt rr. Ancak bu si.ir emredici olmaytp sattm inin tarafla- nr bu siireyi diledifi Eekilde art abilecekler- ilecek olsa dir. Kanund a Yaz\ siire arttrt bile I yrldan azolarakkarar trrtltp kararlagtrnlamayaca[r tartrqmal rd. Doktrinde, burada genelin (BK md.l27 bir istisnast olabilecegi ve satlm konusuayrplr malrn tamir edilmesinin tabi oldu zamana$lml suresi I yrldan az belirlenebi ktir. lsatrga sufrulat;ak ayrplr mal tizerine ya da ambalajrria" irnalatqr veya sattctaraflndan r:iiketicinih kolaylrkla okuyabilece[i gekiribaresini iqeren bir etiket,konulmadr zorunludur. Yalntzcayrplr mal satrlan vdya bir kat ya da reyon gibi bir bil- Itimti surbkli olarak ayrplr mal satlgrna' tliketicinin bilebilece[i gekilde tahsis edilmie yerlerde, bu r:tiketin konulma zorunlulu[u yoktur. \halrn ayrplr oldufu hususu, tuketiciye vefilen fatura, fiq veya satre belgesi Uzerinde gaisterilir. Giivenli olmayan maledileme/. Bu iirunlere,4703 sayrlr Uriinlere lar, piya$aya oztirltidur etiketiyle dahi arz ililt<in knik Mevzuattn Haztrlanmasr ve Uygulanfnastna Dair Kanun hiikumleri uy- gulantr. Yukarrd i tantmda geqen, "tuketicinin oni!,i faydalar'" ibaresi aqrk degil- dan bek dir. Bu edenle, altctntn maldan en fazla neyi ur ileceei sorusunun cevabtnt. Yine tanrmdageqen"standardtnda veya teknik dlizen inde tespit edile nitelik" ibaresiyle bi likte de[erlendirmek gerekecektir' Gerge satrma konu iiriintin, belli bir standa l varsa. kriterleri de[erlendirmek mum olabilecektir.. Ancak. kriter belli deiilsetartr$ma kaqrnllmazd rc. Yazrmlzrn baqrnda da belirttiiimiz gibi. ozellikle yeni tiretileniiri.inlerin belli bir standardr olmall sy. Md. 3/o uyarrnca' bir i'irii- yabilir. ni.in ve izmetin. ilgili idari htikiimler de dahil o Li:zere. ilzellikleri. iqleme ve [iretim yo temleri. bunlarla ilgili terminoloji' sembolambalajlama, igaretleme, etiketleunluk defierlendirilmesi lqlemleri me ve husus an biri veya birkaqtnl belirten t49

8 filuslararasi H l:ktttt-ku;tn-arultk )0ll \lr't\t Sur:1 : ilgili Bakanlrk tarafindan R i Gazetede yayrm lanarak mecburi uygu I ya konulan standartlar dahil olmak iizere lmast zo- 'eknik runlu olan her turli.i dtizenleme, Di.izenleme niteli[inde kabul edilm$tir. Ayrplr Malrn Neden Old [u Zararonetmelik lardan Sorumluluk Hk. (RG ,s.25 I 37) htik lerine gore (md.5) ayrp. malrn PiYasaYanum tarzl. makui kullanlm gekli ve PiYa a siiriildiigozontine $i.i an ve benzeri difer hususl alrnarak, bir kimsenin o maldan lrolarak bekleyebilece[i gi.ivenliii sa[l ayan mal, olarak tantmlanmtgtrr. Bir ma srrf sonrastirulmesi dan piyasaya daha iyi bir mal sebebiyle aytplt sayrlmaz" Ayrp. genelde" maddi" ek ki, agrk ve gizli olacak Seki qrkar. TKHK'da, sattqa konu ik" hukukargtmtza ir mal veya hizmetin ayrplr olmasr halindeti.iketicinin hangi haklara sahip oldu[u ile ime ve nastl riicu edebilece[i konularr lenmiqtir. Satrn altnan bir tiri.iniin bu e tanrmlinde sattct. landr$r gekilde ayrplr olmasr h bayi, acente" Uretici ve ithala rlardan her biri, ti.iketiciye kargr mi.iqterek ve miiteselkendisinin silen sorumludur. Yani sattct yalnvca bayi oldufu, ana bay veya distriimalater da butbr olmadr$r ; ithalatqr v olmadr[rnr vb. lleri siirerek luluktan kurtulamayacaktrr. Benzer ;ek lde. tirnefin distribiittirun de. imalatqr ol adrirnr ileri surerek sorumluluktan kurtu sr soz ko- nusu de[ildir. Yasa koyucu bu nlemey- malanndaki le ttiketiciyi, Iretim ve satl$ a iliqki ve aksaklrklardan ba!r rz tutmayl hedefl emigtir" Tacirlerin kend aralarrndaki ihti lafl ardhn ttiketici lerin etki lenmemelerin i s;aflamaki en temel tiiketici haklanndandrr ( Ozsunayl I 99t3 : ). 'Vargttay, iatrn alrnan ve ayrplr olduflu iddia r:dilen bii' ararqla ilgili olarak. ayrba karer tekeffiil hk. bir karartnda, aylbrn aqrk veya lgizli olup olmadrgr. ayrp ihbar si'ireleri igin-,le ihbardh bullunulup bulunulmadt[t ve aracrn herhatrgi btir kazay a kanirp karrqmadrirmigtir. Dfvacr. satrn aldr[r aracrn boyastnolmazsa pdedisi bedelin satrq tarihinden i9- letilecek reeskont faiziyle davalrdan tahsihalatqr olup davantn tarafl olamayacafltnt' yan niteiikte ayrplar oldu[u. ancak aytbrn ne zaman (sartre antnda mt. yoksa sonradan mr) olu$tueunun belirlenemedi[i: aytpantnda yarlr[rnrn ispatr durumunda tenkis istenebileceg;i, garanti siiresinin dolmamast sebebiylp ayrp ihbarrnrn suresinde olup olmadr[r Ye zamanaitmt hususunun deflerlen- Em n iyet M i.idi.irli'i[ii n hangi bir kazaya rasl clen. davantn ktsmen 150

9 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK S6SYA!- BiILiMLER DERG Si l,.ktnt-kusttn-arultk )0ilSuy^tSo1,t 2 ('ilt lautunn()(:tobcr-,\io\'(nth r-l)eccmbtrl0tllt'olunte()llstue0l lelkrxlu llil K alaca{a dava tari h i n de n ree skont fai zi yu ri.i - ttilmesine karar verilmigtir" Temyiz izerine Yargrtay l9 HD, 2009 T.li karartnda, aracln karrqtrfir herhangi bir kazaya rastlanmadrel bildirilmigse de, dosya igerisinde bulunan delil tespit raporunda aracrn darbe gdrdu$u agrklandr[r belirtildi[inden, yeterli araqtrrmadan verilen karann bozulmastna hukmetmiqtir (Mimaroflu " 1973:56). NIal ve hizmet altmtna iligkin sdziesmeler Borqlar Kanun'umuzda (md.l ) dijzenlemigtir" Bununla birlikte TTK "nda da satrq s6zleqmelerine iligkin hi'ikiimler yer almaktadrr. TTK md. 25"de, konunun temelde BK'da di.izenlendiii belirtilmig ve ticari satrplar hakkrnda ozel kurallara yer verilmigtir. Konusu mal ve hizmet ifast olan sdzlegme geqitleri ile ilgili olarak BK'da yer alan huktimlerde ayrplr ifaya karqr ilgili taraflart koruyucu hukumler yer almaktadrr' Bunlar iginde en genel ve teferruatlr diizenleme sattm s6zleqmesi iqin satrctntn ayrba karqr tekeffiil borcuna dair h0kiimlerdir' Yargttay, ayrplr eqyantn iadesine ydnelik 2003 tanihli bir kararrnda. davactntn. davalrya ait mafiazadan doqemelik koltuk kumaqr sattn alarak koltuklarrna doqettiiini. ancak kumaqta yer yer renk de[igikli$i oldufunu. durumu davalrya bildirdiiini ancak sonug alamadl[rnt. hakem heyetinin lehine karar verdifiini ileri siirerek, kumagtn aynen, olmadr[r takdirde ilamrn icrast slrasrnda iik md.24 gere[ince bedelinin davalrdan tahsiline karar verilmesini istemigtir' Mahkemece davantn kabulii ile kumaqtntn avnen. bu nriimktin olmadr[r takdirde icra agamasrnda b,elirlenecek deperinin davalrdan alrnarak davacrya verilmesine karar 'verilmi$; hi.ikrntin davalr tarafrndan temyiz edilmigtiri 6zellikle Ttiketici Hakem Heyeti l<ararlart 407-l sayfi kanunun 22' maddesi gere[ince Ttiketici mahkemelerinde delil,rlarak kabul edilebilmektedir' 4077 saytlr lkanunun 4.maddesi. sattlan malrn ayrplr olmasr halitrde, alcrya aldrfr malr firmaya geri vererek defliqrtirilmesini veya 6dedigi bedelin iadesini veya ayrbtn neden oldu[u de[er kaybrnrn. satrrn bedelinden indirilmesi ya da ijcretsiz tamir talebi imkdnr tantmtqttr' Bu haklar bpzucu yenilik do[uran haklardan olup, buplardan biri kullanrldrktan sonra davaltntn ale;yhine olacak Sekilde de[igtirilemez. Davact, dava dilekqesinde oncelikle kumaglanrn yenilerile de[iqtirilmesini istemigtir" Davact bu hakkrnr kullanrrken aytplr malr da iadleye hazrr olduflunu bildirmek zorundadtr. lvlahkemece davactntn davalrdan alrp ftullandr[r kumaqlarr iade ydni'inde bir karar verilmemig olmast sebebiyle' yerel mahkembnin karartnt bozmu;tur. Karartn. denkleqtirici adalet ilkesinin gerqekleqtirilmesine 516nellik oldufunu belirtmekte fayda vardtr ((ocayusufpaqaoglu. I 995:58-59)' Satrlan maldaki ayrp kavramt hem BK, hem TKFtrK <da tarif edilmigtir. Aytp kavramr maddi ve hukuki ayrplarr kapsar" Satrctntn. qyrba kargr tekeffiil borcu, kanunda tingiiri.ilfliifi.i iqin kanuni bir borqtur' Sattct sozleqmb ile aynca tekeffi.il etmese bile satrlantn ayrbrndan dolayl sorumludur" Ancak bu sorumluluk karnu hukuku niteli[inde de$ildirr Sar[tcrntn hile ile gizledi$i aytplardan sorumlulu$unu kaldrran scizleqme

10 ULUSLARARASI tiakemli AKADEMiK SOSYAL Bit'iMLER DERGiSi likrm-kustnt-arolrk 2()ll sul,rstsu]t 2 ( rlt: I Autumn odrht'r- Nrt't'nhe r' lttct'nhcr ]0ll lltlwnr 0l lrtuc 0l lrl Krdu ll:l I' htiki.imlerinden veya altctntn malln kontroliinti engelleyen sorumsuzluk kayrtlarrndan yararlanmasr miimki'in de[ildir' Sattct satrlan maldaki ayrplarr bilmese bile ayrba karqt sorumlu olur. Sattctntn bu borcu kusura dayanmayan bir sorumluluktur. Altctntn, satlclntn sorumlulufu igin onun kusurlu oldu[unu ispat etme yi.iki.imliiliifiii buiunmadrfr gibi, sattct da satrlandaki ayrbrn kendi kusurundan ileri gelmedifiini ispat ederek sorumlulukfan kurtularnaz (Korah, :l-14)" BK'na giire satrlan bir maldaki ayrbr, maddi ayrplar ve hukuki ayrplar olmak iizere ikiye ayrrabiliriz" Bu aynmda" ekonomik ayrplann maddi aylp kavramt iginde diigiiniilmesi gerekecektir" Hukuki ayrp, hukuki bir sebepten dolayr altctntn sattlan maldan gerefi gibi istifade edememesidir' E$er, brnefiin satrga konu mal tizerinde 3' gahrslar hak ileri siirmekte ise, miilkiyeti mtinazaalt ise vb. bu hallerde malda hukuki ayrp var sayrlmalrdrr" Zira, bu tiir durumlarda" altctntn maldan istifadesi hukuken engellenebilecek demektir. 3' gahsrn. mal tizerindeki talebinin mahkemece reddedilmesi durumunda, htiki.imden once, altctnln stizlegmeyi feshetmesi sebebiyle satrct u[radtit zarart her halde 3. Sahrstan talep edecektir' Kanunumuzda bu konuda aqrk bir hiikiim bulunmamaktadrr. Satrlan maldaki aytbrn ekonomik mahiyette olmast' ekonomik ayrbr olugturur. Ekonomik ayrplar, altclnln maldan bekledifi faydalanma ve kullanma imk6nrnr azaltan, kullanrlabilse bile maltn maddi de[erini dtigtiren ozelliklerdir' Bu nedenle. ekonomik ayrplarrn maddi ayrplar olarak diiqiflniilrnesi gerekti[ini ifade etmistil< (Karayalgrn, 1968: l6-34). 3, Borqlar Kanunu'na Giire Sattctnln Sorumlulufitt Sattctntn sattlarn maldaki aylptan sorumlu olabilmesi iqin:;ayrbrn nef i (fayda) ve hasann mal ve hizrnetin ulaqtr[r zamantnda var olmast: gizli vr: tinemli olmast. nihayet' satlclnln sorumsuzlu kaydrnrn bulunmamast gereklidir" Ticari altm satrmlarda karqrlaqrlan problemlerden biri, alrcrya henuz teslim edilmemip olup, yolda hasarlanan mallarda zarara kimin katlanacagrdrr. Bu konu. s6zl,:$menin tekemmtil etti[i anrn tesbiti bakrmtndan onem tagtmaktadrr. E[er, sattma konu mal, "parqa mal" niteliflinde ise, nef i ve hasar, sdzleqmenin kuruldufu zamanda ; "'misli mal" rniteliiinde ise, emsallerinden ayrrldr[r anda; gdnderilecek mal sattqtnda ise, maltn gbnderilmek ijzere nakliyeciye teslimi antnda geqer. Belirtilen andan sonra, artrk malda meydana gelebilecek bozukluk, malrn ayrbt olilca[tndan artrk alrcrya ait olur,ve bunlardan satlcl sorumlu olmaz' Buna l<argrlrk dnceden mevcut bir ayrp daha sonra lbagka bir bozuklufla sebep olursa. bu sonue onceki ayrbrn devamt oldu[u igin tekeffiile konu olur. Orn: Satrcrya ula;trnlmak ijzere nakliyeciye er;lim edilen bir kamyon liztirnde kasalardan birindeki qiiriik olanlarrn' di- [er kasalardarkilerin de qiir0mesine sebep olmast hali",ancak. nakliyecinin kusuru - hatalr arag kullanrmr- sebebiyle gtiriik maltn safilam olanlarla kartqmastna sebep olup olrnadrir dikkate altnrnalrdrr' Altctntn bildigi veya bilmesi gereken ayrplar tekeffiile konu 152

11 ULUSLARARASI HA liktm-kustn'arultk 20 I Soytst Soyi: 2 ( EMLi AKADEMi h: SOSYAL BiLiIMLER DERGiSi I Autuilln ()ctohcr-'\rtvnthcr- l)ecanber l0ll com lolune 0) l:trc 0l lel Kodu llil' K 0lmaz. AYrbrn gizlili[i ise, altc igin soz konusu olmalrdrr. Yani, altct, n aldrfr maldaki ayrbr biliyor veya bi lecek duk mtim- rumda ise gizli bir aytptan sdz e kiin olmaz" Sattctntn ayrbr bilmi olmast sonucu de$iqtirmez. Yani sattct r[r maltn ayrplr oldufunu bilmedifini ve bilebilei surerek cek durumda dahi otmadrfrnt i sorum luluktan kurtulamaz' A hcr rn normal ve makul derecede dikkati son unda fark edebilecefli ayrplar gizli aytp rlmaz. Tarmal" ol- cirler igin bu dikkatin 6l9i'isii, "' maktan ayrtitp, "basiretli" dav ma kriteribekleneni ne dayantr' AYtbtn, alrnan mald gergekleqtirememesi veya hi tin yeterli olmamast gerekir' Eksikligin 6n ialtctntn qahsi de[erlendirmelerine gore Iil; malrn hhsis amacrnr gerqekleqtirip kleqtirterle tespit memesine gbre objektif bir k edilmelidir. Satrlan maltn iyonlartnt hiq gereekleqtirmemesi en 6n li eksiklik olup, ayrp saytltr' Satrlanrn fi ksiyonuna uygun olmastna ra[men" onda bekleneni tam safilamamaslnln aylp sayl bilmesi igin trnemli olmast gerekir. Burada a rbrn ttnemli olmast gart de[ildir' AYrbrn bne liolmastnt sbzlegmeye gbre tespit etmek iimktindiir. Zira,bir aytp, bazt hallerde al rntn nraldan istifadesini engellerken, baqkain alrcr igin engel tegkil etmeyebilir: veya r altct aynt ayrptan ayil zarlfl gbrmeye ir. Orne[in. ttiketicinin satrn aldrir ayrplr r ig makinezarnanl sini kullanamamasr sebebiyle zarar glrmesi ile aynr sezondakullanma ihyaca$t za- tiyacr duymayan bir altctntn u rar elbette farklr olacaktrr' Stiz mede altctuygun nln amacl belli ise sattlantn bu olup olmadr[rnrn bilinmesi du mun aydtn- lanmastna yardtmct olur' Aynca' sozleqmedr: sattct lehinr: bir sorumsuzluk kaydlnrn bulunmast, ayrbtn di[er qartlarr bulunsa bile satrctyt sorumluluktan kurtartr' Buna karqt- Irk sattctntn hile ile gizledi[i ayrplardan da sr:rum lu lu[unu kald rran sorumsuzluk kayttlart geqersizdir' Bu ti.ir kayrtlar, ancak hafif ihmal hallerin,ce gegerli kabul edilmelidir veten" maltn muayenesi lle tesbit edilen ayttrrn derhal satlclya ihbar edilmesini gerektirmektedir" Bu sebeple altct malt muayene etmelidir. Muilyene uygun bir zamanda oltnaltdtr. Uygun zaman kavramtndan ne anlagrlmasr gerekti[i net olmaytp' her olayda 'nda di.izenleme bulunmaktadrr' Muayene zamant malrn teslim altnmast ile baqlasa dahi her zaman teslim muayene zamanlnln baglangrcr olrnayabi lir (inan' 1998:67-77)' Ticari satrqlarda TTK rnd'25 hi'ikmtine gbre ayrp teslim strastnda aqrkqa belli de[ilse altct, teslimden itibaren I gtin iginde muayene halinde altctntn, derhal ayrbr ihbar etmesi ihbarda bulunulabilir' ihbar etti$i ayrplarr altctntn ispat etmesi gerekir' Ayrbrn 8 gi'inltik muayene suresinin son giiniinde anlaqrlmasr halindr:. 8 gtinltik sure geqmig olmastna rafimen derhal ihbar yaprlmak qartryla gegerli olma r' Yani, muayene sonucu anlaqrlamayan li ayrplann ise sonradan an- t-))

12 ULUSLARARASI lihm-kusm-arultk 20ll Sul'ttt Sut't 2 H KEMLI AKADEMiiK SOSYAL BiILiMLER DERGiSI 'ilt : l Aut umn octoh(r- Noy(mher- l)eceuler 20 l l tr'01unrc 02 lttuc :0 l.ltl Kodu.ll:1. K lasrlmast halinde. altct durumu ederek ayrba karfl tekefftil h vararlanabi I ir (imre, 982:40 4. TKHK'na Gtire Sattctntn kapsamrnda sattctntn aytba sorumlulu[u. biitiin sattm soz s6z konusudur. TKHK <na sorumluluk, menkul mal sat ayrplartna ve imalat ayrplan konusu olmaktadrr. Yani, bir y kapsam t detaylandrrt ltrken, bir karqr stiz an aytbtn andan konu srnrrlamast getirilmigtir. Ayrrca bir tarafinrn da mutlaka enin ici olmast Eerekmektedir. Tiiketici sr trnr haiz olmayanlar, bu Yasanln k yararlanamayacaklardrr' Yani" taraflanndan birinin ti.iketic mastndan legmenin olmamast halinde TKHK ttygulanmay Kanunu'ndan farklr olarak" ne zamana kadar tegekktil konusunda TKHK 'da bir Ancak, tuketicinin, teslim iligkin yasal haklarrnr 30 g erhal ihbar lerinden 0). mlulu[u TKHK aytp kavramrnr BorglarK >ndan farklr ve daha detaylr tarif etmi ir. Yasada ayrbrn kapsamt, maddi" hukuk ve ekonomik ayrp olarak belirtilmistir' HK 'nda. BK <ndan farklr olarak ekonomk ayrp kavramrna da yer veriligtir" Borq Kanunu tekeffiil melerigin ayrba kargr na, hizmet rr.^borglar ln en son i gerektiii yoktur" dr[r mala iqerisinde kullanabilecefi diizenlenmistiburada ilk bakrsta "teslim alma" anlna ar aytbtn mevcut olmast gerektiii ucu qrkar. Ancak. teslim alma ant, k unda geqen haklann kullanrlmasr iqin ngrg teqkil eder. Bu bakrmdan ayrbrn kteqtiii en son an Yukanda satlcln ayrba kargr tekeffiil borcunun anlatrldr[r gibi" nef>i ve Irasartn intikall antnda var olmast gerekmektedir. Buradan. sozlegmenin akdi anrnrja malda var olan -hatta belki de hile ite bile- satrptntn altctdan gizlediii ayrp, teslim anrna kadar sattctarafindan tam ir veya baqlkaca bir suretle giderilmigse, strf bu nedenle alrcr akdi haklr nedenle fesih edemeyebilir. Bu ornek, tabiatryla, maldaki ori.linalliiinin bozulmadrir haller igin geqerli olabilir. Ornek olarak, qalrgrr vaziyette olmayan' eski model bir biq,erdoveri, tamir ederek Ealrgtr hale getirdiiiini ve sattqa haztr oldu[unu soyleyen sattclntn, teslimden cince siiresinde malr tamir ederek qalrqrr hale getirmesi hali gosterilebilir (Erol. 1996:28-44). TKHK uygullamasr bakrmtndan da ayrbrn gizli olnnasr gerekmektedir' Buradaki gizlilikten maksat. altctntn ayrbr bilmemesidir. Alrcrntn ayrbr bilerek aldr[r mal ve hizmetler iqin TKHI( hukumleri uygulanmaz. Aytp onemli olmas;a bile. sadece varlrflr kanunun uygulanmasl igin yeterlidir. Buna karqrltk ti.iketicinim b,eklediii fayda salt tiiketicinin si.ibjektif belrlentilerine baktlarak degil; o mal ve hizmr:tin tahsis amacrna 96re tespit edilmelidin. l\yrplr Urtin satanlar [.ru ltususu altctntn kola'yca okuyabilece$i qekilde yazmak ve bu durumun fatura ve fi;te gosterilmesi gartryla oziirlii mal sattqtndan sorumlu olmazlar. Dolayrsryla TKHK 'un uygulanmast kapsamtnda satlclnln ayrba kargt tekeffi.il sprum luluflunu kaldrran sorumsuzluk anlaqmalart lgeqersizdir (BK md.99)' Ticari ve tuketici haklart kapsamr dr;rnda kalan sattmlarda, satlcrnln hafif ihmali ile ilgili sorumluluktiln peginen kurtulmasrnr iqeren t54

13 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiT( SOSYAL BiLiMLER DERGiSi lifun-kaynr-arultk 201 t suytst su1't: 2 (''itr: I Autumn ocrrthct' Noventher' l)ecernher l0l I lktlume 02 lstuc:01 lel Kodu llilk qartlaqmalarrn geqersizlifine parllel bir dtizenleme getirilmiqtir. Bu nokta(la. borglu- Haklarl tr:nzili yoluna gidilir. Tenzil edilecek semen miktan, malrn ayrplr deferi ile ayrpsrz de[erinin orant bulunarak bu oran satrq bedeline uygulanrnak s'uretiylelde edilecek miktar l:adardrr. Yaprrlan hesaplama sonunda bulunan indirilecel< de[er, rnalrn de[erine tekabul ediyorsa L,u hakkrn kullanrlmasna izin verilmez. Altctntn ayrp dolayrstyla zarara uframast da mtimkundur. Orne[i altct' sattn irldr[r Uri.intin ayrplr olmast sebebiyle, zamanrnda tarlastnt stirememi;se" aracl kullanrp lgelir elde edememisse. bankaya ek faiz 6demek zorunda l<almlqsa vb" haller s6z konusu olabilir. Bu tuir durumlarda. zarartn tazmini iqin genel hukilmlere miiracaat etmek gerekecektir. Eiler" alrcr' malr. kanyla bir 3' gahsa satacak idiyse ve ayrp sebebiyle kardan mahrum kalmr;sa, ttiketici haklarrndan ( n ihai kr,r I lan rc r olmad r[r i gin) yararlanamayacakttr. Bu halde de TTK htikiimleri uygulanacakttr. SaLttlan misli mal ise, altct aytplt mal ile aylpslz benzerinin defliqtirilmesini isteyebilir. Sattctntn elinde malrn benzeri olmasa dahi rjefigtirme istenebilir' Satrcr bu durumda malrn aytpsrz mislini temin etmek zorundadtr" Piyasadan tedariki de mumkun olamtyor ise. bu malr ya misli mal olarak gormemek I'eya bedeline hijkmetmek gerekecektir. l\yrplr mal dolayrxyla zarara ugrayan tiiketici, seqimlik haklarrndan biri ile birlikte \/eya ayn ayrt tazminat davast agabilir. Bu durumda genel htikiimlere gore dava agtlrr. Ayrplr mal veya hizmet nedeniyte, tiiketici taleplerini satlcrya' saflaytcrya' beyiye. acerlteye siiresi igerisinde bildirir' TKHK 'a gore, tiiketicinin isteflini firma yerine getirmekle yi'ikiimli'idiir' Ayrplr bir mal veya hizmet nedeniyle tuketicilgili firmar55

14 ULUSLARARAS HAKEMLiAKADEMiKSoSYAuBiLiiM ',ERDERGiSi l''ktn-k.usttn.)rultl](///sur,rrisuyt2('ilt:lau untn()t rthct-\rlrtnlltct.!)cct'nthe.]() tl unr lardan olumsuz cevap altrsa, Tiiketici Haklan Dernefi'ne (THD), qubelerine' gubesi kr" olarak goriilmediiini" ancak sonradan bu gbriigtin de[iqerek. kigilerin ekonomik n il Hakem Heyetlerine, Sanayi ve Ticaret Bakanh[r Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmasl Genel MUdiirlii$tine, Ti'iketici Mahkemelerine baqvurabilir' Sattn altnan mal veya hizmetlerde mutlaka fi9 - fatura' sozleqme" garanti kapsamrndaki mallar iqin ise Sanayi ve Ticaret BakanlrIrnca onaylanml$ garanti belgesi, Ttirkqe tanltma ve kullanma krlavuzu istenmelidir" Alrnan yerli ya da ithal malrn Tiirkge Kullanrm Ktlavuzu yoksa Sanayi ve Ticaret Bakanlr[r'na qikdyet yoluna baqvurulmal tdrr (Eren. 1994:26-7 l)' 6. Borglar Kanunu ile TKItrK 'nun Kartqlagttrtlmast Hukukumuzda s6zleqme i li gkisi temel olarak Borglar Kanunu'nda di'izenlenmigtir' Iligkide taraflartnrn nitelipine gbre" TKHK yahut TTK'nun uygulanmasr gtindeme gelmektedir. BK 'nda yer alan hiiktimlere' her iki durumda da refer edilebilmektedir' Borqlar Kanunu aqtstndan ayrplr mal ve hizmet' satrlan ;eyde, sattclnln aqrkladr[r ve taahhiit veya ortadan kaldrran her t0rlii eksiklilerdir' Doktrindekonomik eksiklikler de ayrp ifade edilmektedir' Ancak. nelerin ekonomik eksiklik oldu[u tartrqmalrdrr' Bu noktada' Avrupa lnsan Haklan Mahkemesi'nce' bidayett ekonomik menfaatlerin "insan hak- yoktur. Doktrinde rniktar eksiklerinin teinelde ayrp kabul edilmemesi gerekti[ileri si.irtilmekte<lir' TKHK ise" aqrkqa miktar r:ksikliklerini de ayrp olarak ele almaktadtr' 'Tantm. ozi.itibariyle aynt olmakla birlikte '"ilan ve reklamlarda belirtilen 6zelliklerin'" bulunmamasr da ayrp olarak duzenlenmigtir. Gerqekten, ttjketicilerin tercihlerinin lerin rnaida rnevcut olmamast durumunda' altctntn 4'tincii md' deki seqimlik haklart kullanrlabilmesi doflal bir sonuqtur" Sattctntn vaadetlttigi niteliklerin bulunmamasl ifadesi yerinrl, satrcrnrn bildirdiii niteliklerin bulunmarnasr ifadesinin kullanrlmasr da 6nemlidir" Zirabir hususun vaadi ile bildiriimesi (taahrhtit) tazminat ytiktimitiii'i$iinil do[rudpn etkilemektedir' Sadece satrct In bildirdi$i nirteliklerdeki eksikli[in ayrp a- bulu, tiiketicilerin mafldur olmamalart a- r56

15 ULUSLARARASI H liktm-kustm-,lroltk )01 SuYrsr Sq't: 2 ( KEMLi AKADEMiI( SOSYAL BiLiMLER DERGiSi I Atrtunn ()ttrhcr- \rtt't'nbcr- l)ecenhtr l0jl litlunt 0l ls'ru 0l lcl Krrlu zenlemelerin uyumla$tlrllmasl h nda 25 Temmuz 1985 tarih ve yrlr Konvramlna sey Direktifi'nde. ayrplr imalat yer verilmigtir. Direktife gore mamul, ti.iketicinin tiim durumlan goz alarak. o mamulden beklemeye mezun duflu gi.irplr (bo- venligi saglamlyorsa, o mamul zuk) mamul saytltr". (Yavuz, I :56). BK rnd" 198, miisteri kabz ettifi lini orf ve 6dete gdre imkdn hi maz muayene etmek borcu i olup, mebi de bayiin tekefflilii bir ayrp giirdi.i$i zaman, bunu ihbar etmesi 16zrm gelir. Bunu halde" mebii kabul etmiq sayrl ebiin ha- I olur olmiikellef rnda olan bayie mal etti$i. Me[erki mebide 6di bir muayene ile ydana gtkanlamayacak bir ayrp bul Bu kagrkarsa bilden bir ayrp sonradan nteyd derhat bayie ihbar edilmelidir' ksi takdirde" mebi bu ayrp ile beraber I edilmiq olur" Yani, sattn altnan maltn muayenesl alrcr iqin bir yi.iktimliiltikttir. G li aytp ol- masr halinde de derhal satlcrybildirilme- yrba ba[lt lidir. GtirUldtisti gibi. altctntn haklartnr kullanabilmesi igin ayrbr BK md.l98 uyartnca, gizli aytp konusu olbildirmek madr[r surece. sattctya "de zorundadtr" Burada "derhal" limesinden kastedilen stire aytbtn ortaya Ql qekline gbre tayin edilecektir. Basit muayeneyi gerektirir ayrplarda bu bildi min derhal olmast gerekirken, gizli ayry a bu siire aytbtn tespit gekline gdre u abilecektir" Ornefiin. satln allnan gama;rr akinesinin camtnln gatlak oldu[u derhal lebilecek iken, pervane arlzasl. ancak alrgtrrdrktan sonra ortaya grkabilir. QeYizi alrnan bir maltn uzun stirr: kullantlmadan ambalajrnda bekletilmesi beraberinde s0re sorunlart dofurabilmektr:dir. Bu tip sorunlartn goziimi.inde teamiillere refere edilmelidir' Eiuradan. gizli ayrbrn sonradan ortaya qrknrast durumunda, altctnrn, bildirimi "derhal" yapma sorumlulu[u kalkttit sonucu qlkartlmamaltdrr. Gizli veya aerk. muayeneli veya muayenesiz. ne qekilde ortaya qrkarsa gtkstn" ayrp. anlaqrldrfir andan baqlayarak en krsa zamanda ihbar edilmelidir (Yavuz, 1996:56). Ilorglar kanununda tamir hakkr alrcrya do[- rudan bir seqimlik hak olarak tanrnmamr$ olmastna ra[men. yorum yoluyla bu hakkrn tanrnmastna erngel de yoktur' Doktrin de bu do[rultuda bagka fikirler de vardtr" Aytplr maltn tamir edilmesi MK md'2 uyartnca rluri.istliik gartrdtr' Avrupa Konseyi"nce ya- 'yrmlanan nolu Direktifte de, 4703 Sayrh Uri.inlere iligkin Teknik Mevzuattn Haztrlanmast ve IJygulanmasr Flakklnda Kanunla altctlara sunulan genel iglem gartlart ve i.ireticinin sorumlulu[u gibi kavramlar qergevesinde, tiiketici olmayan altctlartn da genel hiikiimlere gore tamir talep hakkr bulundu[unurn kabul edilmesi gerekti[i belirtilmektedir, Malrn ayrplr qrkmast halinde, alrcr (Md ) sdzleqmenin t-eshi ile semenin iadesini. bedelin tenzilini veya maltn ayrpsrz misliyle de[igtirilmesini talep edebilir. Borglar Kanunu'nun, Tiiketicinin Korunmast Haklr<rnda Kanun'a gore eksik tarafr. malrn ayrp,lt qrkmasr halinde altctntn malrn tamirini talep hakkrnrn bulunmamastdtr' Gergekten, llorqlar Kanunu'nda satlclnln ayrplr malr tilmir yi'iktimltiliigti yoktur' An- t57

16 ULUSLARARASI HA l'.ktnrkttsm')tultk )0ll '\avt\t \tytt 2 7 EMLi AKADEMiI( SOSYAL BiL IMLER DERG Si l Attturtttt ()tlohcr- \rtltnthct- l)t'ctuhn l()l l t'ilultr (l) lstrc 0l ltl krrlu ll l K cak, BK md"36012 de mi.iteahhidkusurlu eseri tamir ytikiimii; md 250 g ;i. kiralar bertaraf yanrn aylpll tagtnmazdaki kusurl vi.iki.imi.i: md. 194 ve 196 gere[ satlclnln aylpsrz malteslim etme borcu nlenmigr maltn tir. Bu diizenlemeler, klyasen a tamiri igin de kullanrlabilir. TK K gerepi, sattn altnan bir malrn ayrplr oldu anlaqrlr tarihten dr[inda, ti.iketici. malr teslim ald itibaren 30 giin igerisinde iade [icreterefli de. siz tamir talep edebilir. Md" l3 satrcr. malzeme, iggilik veya mo taj hatala- iq- nndan dolayr maltn artzalanmaslalinde gilik, parga bedeli veya bagkaca r ad altrnle ytiktim- da iicret talep etmeksizin tamir liidi.ir. Satrcr igin bu tamir Yii i.imliil0[i.i. garanti siiresince geqerlidir' Ya tay" 2007 tarihli bir kararrnda da. davac rn. bayisilgelerinin ne sattlgr jeneratdrlerin garanti bulunn'lamasrnrn hukuki aytp il etti$ine ve bu nedenle allctntn sozl i fesihte haklr olduguna dain verilen Ye mahkeme karartnt onaml$tlr (Yrlmaz. I :79-102). Genel hiiktimler gerqevesindesatrq akdi sattct ile altct arastnda kurul. Ithahaklarrnt latqt, genel hukiimlerden d kullanan altctlardan gelen ta ri ithalatr[t siirece, qr olarak, do[rudan sattct olm dikkate almayabilecektir. Al rlartn yuan bayi ve kanda Yazrlr BK hilkiimleri trm akdinden dolayr sattctlart toptanctlara baqvurmalart ve cak somut olaya giire kendilerine uyan K'da yanlr segimtik haklan kullanmalarterekmekte- r alan veya dir. TKHK, ambalajrnda, etik ma ve kullanma ktlavuzunda satlcl taraflndan vaat edilen ya standardrnda tespit edilen nitelik ve/veya niceli[ine ay'krrr olan ya dia tahsis veya kullanlm amacl bakrmrndan delierini veya tiiketicinin ondan bekledi[i faydalan azaltan veya ortadan kaldrran maddi, htrkuki veya ekonomik eksiklil<ler igeren mal veya hizmetler, ayrplr mal vr:ya aytplr hizrnet olarak kabul edilir' Sattn alrnan malrn ayrplr oldu[unun anlastlmast halinde: ti.iketici. malr teslim aldrir tarihten itibaren 30 giin iqerisinde bu mallart sattct firmaya geri vererek defligtirilmesini veya odediii bedelin iadesini veya ayrbtn neden oldugu de[er. Kaybrnrn bedelden indirimini ya da tjcretsiz olarak tamirini talep edebilir, Tiiketici bu talepierden herhangi birisini tercihte serbesttir' Sattct, tijketicinin tercih ettiii bu talebi yerine g,etirmekle yi.ilctiml[d0n" Ayrplr maldan ve/ v'eya ayrplr maltn neden oldu[u her ttirlii z:,arardan dolayr tuketiciye karqt satrcl' bayi" acente" imalatqr-tiretici ve ithalatqt' rniigtereken ve mtjteselsilin sorumludurlar" Iiatrlan maltn aylplr oldu[unun bilinmernesi bu sorumluluflu ortadan kaldrrmaz' Satrlan malrn aytbt 24izli nitelikte ise veya aytp tiiketiciden hile ile gizlenmigse, sattcr 30 giin igerisinde kendisine baqvurulmadr[rnr ileri siirerek sorurnluluktan kurtulamaz" Sattct,Caha uzun bir si'ire iqin garanti vermemiq lse. ayrplr maldan ve ayrplr maltn neden oldufiu her ttirlii zararlardan dolayr aqrlacak davalar. ayrp daha sonra ortaya qrkmrq olsa bi le mal rn tliketiciye tesl im i nden baqlayarak 2 yrllrk zamana$lmlna tabidir' Satrct' aytbt hile ile giz:lemi9 ise. zamana$rmrndan faydalanama:r. Ayrplr hizmetler de aynl htiki.imlere tabidir. Ayrplr hizmetin yeniden gori.ilme si imkdnsrzlaqm tq veya amaca 158

17 ULUSLARARASI H l:ktnt-kusm-arultk 20ll Suvt\t \uy: 2 KEMLi AKADEMiK SOSYAL BiI,iMLER DERGISI tlt I Autunn ()ctohet-,\rtt't'nthct- l)t'cembcr 2oll Vrluue 0l Jttua 0l Jel Ktnlu ll l K aykrn sonuqlar dofuracak likteyse. bedel iadesinde t[keticinin ayrplhizmetten sagladrir fayda kadar indiri yapr lrr" Ayrplr oldufu bilinerek sattn Irnan mal ve hizmetler hakkrnda lse huktimler uygulanmaz" Satrga sunulacak ullantlmtq, tamir edilmig veya ayrplr mal i.i ne veya ambalajtna, imalatqr veya satlc tarafindan ahcrntn kolaylrkla okuyabi iqekilde <tiztirl i.idi.in> (defo I udur) i baresii igeren bir etiket konulmast zorunludur. B durum" turq belge- keticiye verilen fatura. fiq veya sinde de gdsterilir. Defolu mal rlan iqyerargrtay l3 lerine bu htiktim uygulanmaz' HD"2005 tarihli bir karartnda, HK gerefi alrcr maltn tesliminden 30 giin inde ayrbt satrcrya bildirmekle YUktimlti de" gizli ayrbtn ne zaman ihbar edilec ine dain yaple, TKHK sada bir htiktim Yoktur. Bu md. 30 gere[ince" genel ler uygula- satt- nacakttr" Gizli ayrplann hangistirede erya ihbar edilece[ine dair, HK'da bir hiiktim bulunmadr[tna gore, K md. 198 hukmu uygulanrr" Buna gore, a rp sonradan meydana qtkarsa. derhal sattcl ihbar edilbu ayrp ile melidir. Aksi takdirde sattlan, beraber kabul edilmig addolun ktrr (Yurt- can. 1996:23). TTK md. 25 gerefii, taci arasrndaki ticari satrg ve trampalarda i Borglar Kanunu>nun satl$ ve trampa h rndaki hii- mahiyeti- kiimleri uygulanrr' Sdzlegmen ne. taraflartn maksadrna veya riinun cinsiicrast miim- ne gdre sozleqmen ktstm ktst kiinse veya altct krsmi teslimi, ihtirazt kaytt ileri siirmeksizin kabul etmi sozlegme- nin yerine getirilmemesi Y den altctntn haiz oldufiu haklar yalaz teslim edilmemig olan ktstm hakkrnda kullanrlabilir' Alrcr mtitemerrit olldufiu takdirde sattct" maltn :;attgtna izin igin mahkemeye baqvurabilir' lmahkeme, sa1,l$tn aqrk artrrmayla veya bu irge memur edilen bir kimse marifetiyle yaprlmastna karar verir. Satrcrtalep ederse" sa- [l$a memur eclilen kimse, sattqa grkartlacak,3mtianrn vastllartnt bilirkiqi marifetiyle tesbit ettirir. Satrg masraflart satrq bedelinden grkarrldrktan sonra artan para. satlclnln takas hakkr malrfuz kalmak $artlyla. satlcl tarafrndan altct namtna bir bankaya ve banka bulunmadr[r takdirde notere tevdi olunur ve keyfiyet hemen altcrya bildirilir" Emtianrn ayrplr oldu$u teslim strastndaqrkqa belli ise" alrcl iki gun iginde keyfiyeti satrclya bildirmeye mecburdur" Aqrkqa belli defilse alrct emtiayt Leslim aldrktan sonra sekiz gtin iqinde muayene etmeye veya ettirip. emtianrn ayrplr lse" haklannr muhafaza etmek igin keyfiyeti yine bu siire iqinde bildirmeye mecburdur. TTK tacirler aqrslndan licari sattmlarda hem ayrp ihbar miiddeti. hem de zamanaglml ktsalttlmrgtrr" Buna gore muayene ve ihbarr stiresi aerk ayrplarda 2 gun, gizli ayrplarda 8 gi.in olarak belirlenmiqtir' Zamanaqtmt suresise 6 aydrr. TTK md 20 gerefli, tacirler arastnda, difler tarafl temerrtide di.igi.irmek veya mukaveleyi fesih yahut ondan riicu maksadryla yaprlacak ihbar veya ihtarlartn muteber olmast iqin noter marifetiyle,reya iadeli taahhi'itlii bir mektupla yahut t,elgrafla yaptlmasr $arttlr' Tacirler arastndaki satrmlardayrp gizli dahi olsa TTK md. 2:5/3 gere$ince 8 gunliik stirede muayene yaprlmamasr nedeniyle yasal Sart gerqeklegmemiq olacaktrr' Yargrtay l9 HD' 159

18 ULUSLARARASI H lifum-kastn-arttltk 20I I Suyttt Soyt 2 EMLi AKADEMiIK SOSYAL BiT,iMLER DERGiSi tltlaltlutnnoclober-nrn'enhet-l)rc(mhet20ltlt?ttunt0llstuc:ollelktrlu:llilk tarihli bir karannda, malln im altm tarihinden itibaren l0 giin sonra rbrn agtsiiresinde [a grktrirnr, ancak aylp ihbarl ve usuliine uygun bigimde YaPrl r$r 96zrnr doflru den kaqrrtlarak hi.iktim kurul gtiri.ilmemigtir. Bir baqka karart da, alrctn ya- nrn, aytba karqr tekefflil hiiktim rarlanabilmesi igin. TTK md 25. ve BK md. 198 "de dtizenlenen aqrk ve gizli yrplar igin ong6riilen Yasal stirelere uyul aslnln $an oldu[unu; davactntn. mallartn i belayrp ihba- gesiz oldufiunu bfirendifi hal rrnr belirtilen suremeyecefine h tmiqtir (Van Den Bossche, 1997:24-37 TTK nrd 2514'de krsaltrlmrq n zarnanalirtilmiqtir. grmr siiresin in azaltr labilece[i Siirenin azaltllabilece[i htikm baflanmtg olmakla. buradan stiresin arttrt ayaca!r 6 aylrk siirenin kesin bir stire old unu soyleiireticilerin mek mtimki.indtir. ithalatgr Ya d ithal etti[i mallan sattn alanl ttiketici olirler. Ticari maylp tacir iseler, md. 25'e tabi satrmlarda ihbar si.iresi 2 ile 8 n^zamanandiiinden qrmr siiresi de 5 ay olarak beli tacirlerin haklannt bu suredeullanmalart Eerekir" SONUQ ve ONBN Geligen teknoloji ve ticari il paralel olarak gittikge karmaqt Bu durum karmaqrk hukuki len birbirine halalmrqttr. lemlerin lerin uyguladrlgr ttiketici politikalarrna ybnelik, aftan haksrzlrklar nedeni ile bireysel tiiketicilere ba:zr haklann tanlnmasr ihtiyact c,rtaya grkmtqtrr" Serbest piyasa ekonomlsine ba[lr olarak. bu haklartn tanlnmaslna olan ihtiyacrn daha da artaca[rnr siiylemek rni.imki.indiir. Oluqan bu koqullar nedeni ile ttiketicilerin bilinqlendirilmesi. sistemin clahaktif iglerli[inin saflanmastve mevcut )iasa ve ydnetmeliklerin cesur davrantlarak uygulanmasr gerekir. llir alrm satrm iliqkisinde yaqanan problemlerin bagrnda, satln allnan maldan umulan laydanrn sa[lanamamast gelmektedir' GtintimUzde tiikr:tici aldanmasr olarak adlan-,drrtlan reklarnlar "'Aldatrcl Reklamlartn" tiiketici yantlmastna y6nelik oldukqa katkr saflladrir giirtilmektedir" Uygulanan tuketicinin korunmastna iligkin kanunda sattct kargtsrnda ttil,;eticinin ayrplr mala karqr gok korunmadr[r ve ytiriiti.ilen ilgili kanunun teketliil borucu agtstndan qok da onemli de$igiklikler igerrnedigi gdrulmektedir' Yine "Ma[" ve "Hizmet" kavramlartntn iktisat brilimi iqerisinde yer almast" mevcul kavram I arl n i kti satq r lar tarafl ndan daha fazla kullanllrnasr, hukuk ve iktisat bilimleri arastnda gortiq ve yaklagrm kargaqalarlntn ya$anmasrna neden olduflu g6rulmektedir' Ttiketicinin llorunmast ve ayrplt malrn iadesinde uygulanan l5 giinltik siire ttiketicinin haklarrnr korumast aqtstndan onemli bir uygulamadrr" Aynca. ayrplr mal sebebi ile ttiketicinin hal<lartnr korumast ve dava aema suresinde uygulanan 2 yrllrk zaman agrm siirec i ti.iketic i hak lart n rn korunmast aqtst ndan ortaya gtkmastna neden olmak drr. Sistem: uygulanan ti.iketici kanunlart geliqen top- lumsal iligkilere Paralel olara geligtirmek- rn korunma- tedir" Bireysel ti.iketici hak srna Yonelik olarak" buyuk i9l me ve girkett60

19 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMi K SOSYA L BiILIMLER DERG St ltktnt-kusttn',4rultk l0ltsuvrst'\tt1'r 2'('ilt latttumn()ctrthcr-\rttentbet-l)ecembcr201t\olunr())l:'uc0l JclKttlu llil K isabetl i ol m u5tur" Fakat ti.iketicin u$radr[t zarafln tazmin edilmesi igin lacak olan tazminat davalannda uy gu I anan2 yrlhk zaman a$lm si.irecindeki krsrtlar i (TkiYrlda Zaman Agtmtna U$rar) tiiketici in aleyhine bi r sonue oluqturmaktadrr. Ayrplr mal kavramrnda tuketicin tacir ve satrct karqtsrnda haklannrn: ilgii kanun ge- nisletilerek etkin olarak kullanrl asl gereklili$i ve zorunlulugu gtjsterm ir. Halen TUketicinin Korunmastna iligki yi.irtitiilen kanunda eksiklikler bulun lr" Bunla- nn ivedilikle iyileqtirilmesi ve ygulamaya gegiri lmesi gereklid ir. Ayrplr Malrn Neden Ol u Zararonetmelik lardan Sorumluluk Hk. (RG. I ,s.25 l 37) lerine gdre (md.5) aytp. nralrn PiYasaYanurn larzl. makul kullanrm gekli ve PiYa ya stiriildii- 6ni.ine fiti an ve benzeri diper hususlagoz alrnarak, bir kimsenin o mald haklr ola- nak bekleyebilecefi gtivenli[isa[lamayan mal. olarak tantmlanmasl da ikkat geken hususlar arastndadtr. Bu neden uygulanan kanunun tuketicinin lehine ku tiiketici haklartntn zarar g6rm rlmast ve i agtstna dan geni gleti lerek uygul ay ama geqirilme- si onem arz etmektedir' TKHK aytp kavramrnr Borglar anunu'ndan farklr ve daha detaylr tarif iqtir" Yasada avrbtn kapsamt. maddi, huk i ve ekonomik ayrp olarak belirtilmiqtir ḲHK'nda. BK 'ndan farklr olarak ekon ik aytp kavlar Kanunu ramrna da Yer verili;tir. kapsamtnda sattctntn aytba tekefliil s;orumlulu[u. bi.itiin sattm sijzleqmeleri igin soz konusudur" ]KAYNAKLA,R "4 N, i. )WLMAZ (1997)""R.ekabet Hukuku ve Rekabetin Korunmast Hakkrnda Kanun", Ezgi YaYrnlarr, Bursa. ss AY Mah T.E 8612l; K RC s' 9400 EREN, FIKAIET (2003). "'Borqlar Hukuku Genel F{tikiimler, Cilt:1, istanbul, s.26 E'R IET (2003). "'Borqlar Hukuku Genel lhtikiimler"' Cilt: ll, istanbul' s.7 Hukuku'". Ticari Ceza Hukuku Vll, istanbul. ss" l9-28 MAN, StlHiR (19s7)."'Devletin Ekonomik itibarrnr Sarsma/Aqr[a Atrlan imzantn Ktiti.iye Kullanrlmasr/ Hileli Taksirartlr iflas> -konulu tebliiin sonundaki (tartl$malar> krsmr- Ekonomik Suglan ve Ceza Kanunu On Tasartst SemPozYumu, l7- I 8 Nisan istanbul Ticaret Odasr Yaytn No: ss lunun Yaprsr ve Yetkileri ve Usul>' tnnn. Nurkut, Rekabetin Korunmast Hakkrrrda Kanunun Kiiqiik ve Orta Olqekli igletmelere Etkisi. TES-AR Yayrnlan No: 20. Ankara" ss' 28-44'

20 ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiI< SOSYAL BiLiMLER DERGiSi l.ktnt-kusun-,4rulrk )0l l Suvryr Strt,t 2 ( rlt I Autunrn (.)(toher-,rioven'hcr- l)cccrnfur l0l l ltrtluttte (tl ls;ut 0l lcl Ktrlu ll:1, K LMRE, ZAHIT (1973)" <Ttirk Medeni Hukukuna Gdre Hakimin iktisadi Meseleler Kargtsrnda Durumu). Kemal Fikret ARIK>a Arma[an. Ankara. s tin Esasr Uzerine Bazr Diigtinceler", IUHFM, DoSumunun 100. Yrlrnda Atatiirk'e Arma[an, C.XLV-X II, S.l-4" 1979" , Istanbul" s in.q,x, N KUT (1998)" <Maddi Hukuk Agtsrndan Ttirk Rekabet Yasast>, Ti.irk Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu [Jygulamalarl Semineri, Qimento Mi.istahsilleri I qve ren I eri Sendikasr Yayrnr. Ankara. s" " Law and Practice"" Oxl'ord. KORAI{, VAL, TINE (1997)""lnvalidity of Exclusive Provisions in Distribution Contracts under EC Competition Law". in GORMLEY Laurence, Current and Future PersPectives on EC Competit.ion Law" EuroPean Monographs, hlluwer 14. s lt[iroglu, s, KEMAL ( 1973). "E,konomi, Ticaret ve Ifletme Hukuku", Prof. Dr. Kemal Fikret ARIK'a Arma[an, Ankara Universitesi Yayrnlarr. Ankara" s.56 S:EYiDoGLa, LIL(1992)."'Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sozliik", Gazi Kitapevi, Ankara. ss YALQIN, VA$AR (1968)""Ticaret Hukuku", I. Giriq - Ticari Iqletme, Ankara. ss.l6-34 RAYAL)trN, YA$AR (1975); "6zel Hukukda Meseleler ve GoriiEler"" Ankara Universitesi Yayrnlarr, Ankara. ss F{ukukda Meseleler ve Goriigler", III, Ankara Universitesi Yaytnlarl, s.49 KOCAYUSUFPA$AOGLU, NE- CiP( 1994). "BorElar Hukuku Dersleri", L Fasiki.il. istanbul Universitesi Yayrnlan. ss KORAH, VALENTINE (1990). "An Introductory Guide to EEC ComPetition t ketici Bilinci'"; KSAD. Kadrn Sorunlartnt Araqttrma Dernegi Araqttrma Yaztst, E,ASY Aragttrma Yazlst kasd.org.tr s.3-7 "Kiqilik Haklarrna Iligkin Yasal De[iqiklikler Hakkrnda Eleqtiriler"" Prof. Dr. Haluk NDOGAN'tn Hattrastna Armafian, Ankara 1990, s " UNAY ERGUN (i,993). <TiirkiYe>de Kartellen ve Rekabet Stntrlamalartna iligkin Bir Kanun Haztrlanmasrna Yonelik Qalrgmalar ve <Rekabetin Korunmast Hakkrnda Kanun Tasartstr>na lligkin Gori.igler>' Avrupa Toplulullu Rekabet Politikalart Hukuk DUzeni ve TUrk Rekabet Kat62

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ AYIPLI MAL Madde 4 - (Değişik madde: 06/03/2003-4822 S.K./4. md.) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder.

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder. Tanrmlar Madde 4- Bu yonetme Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel r personeli. ifade eder. E) ilan ve Santral Birimi. Belediye iginde birimler ve bu birimlerde galrqan

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. TANIMLAR 28 İKİNCİ BÖLÜM AYIPLI MAL VE HİZMET TÜKETİCİNİN

Detaylı

TÜKETİCİNİN AYIPLI MAL VE HİZMET İFALARINA KARŞI KORUNMASI

TÜKETİCİNİN AYIPLI MAL VE HİZMET İFALARINA KARŞI KORUNMASI TÜKETİCİNİN AYIPLI MAL VE HİZMET İFALARINA KARŞI KORUNMASI GİRİŞ Doç. Dr. İhsan ERDOĞAN Modern hayatta fertler, bizzat kendilerinin karşılayamadıkları tüketim ihtiyaçlarını sosyal işbölümünün gereği olarak

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak ,1,':,-... 1.rr rr^d/atrfa\/ I II.I\\JI I ft I ^\mi_i\-,ri.ttr.rlrrr. ul\ltllul\!,r ra u r\!..j \ - r-lr{ires i KARAR 200s19999 SAYISI DAVACI DAVALI YARGITAY KARARI :lstanbul 2.Fikri ve Snai Haklar l{ukuk

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1

Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1 dare Kararlar Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1 Konusu: Genel Uygul 26/04/2014 ta- tibaren 2.1. Ge KDV lemelerin uygula- usul ve esas 2 getirilen istisnalarda (KDV Kanu- istisnalar- den tisna belgesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

r. cinig SicoRTA r{ukuku \re \mrgi HUKUKU QERQE\rEsiNnp sicorta rnxxik r{arg rlrkr,arr Au. Giilsen Cnni(

r. cinig SicoRTA r{ukuku \re \mrgi HUKUKU QERQE\rEsiNnp sicorta rnxxik r{arg rlrkr,arr Au. Giilsen Cnni( SicoRTA r{ukuku \re \mrgi HUKUKU QERQE\rEsiNnp sicorta rnxxik r{arg rlrkr,arr Au. Giilsen Cnni( r. cinig Sigorta teknik karqrhklarr, sigortacrhk ve vergi mevzuatrnda tammlanmrq olup, diizenlemelerin temel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ TİS nde - EHLİYET ve - YETKİ Ehliyet TİS yapma ehliyeti, hukuken geçerli bir TİS nin tarafı olabilmeyi ifade eder. 1. İşçi Tarafının Ehliyeti

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

LOJ. : 115O- rll7. KONU : lhale Edilen 19.

LOJ. : 115O- rll7. KONU : lhale Edilen 19. LOJ. : 115O- rll7-1s/tuk Mlz.igl' KONU : lhale Edilen 19. SANAYI VE TICARET ODASI BA$KANLIGINA ilgi :Kastamonu J. Blg. K.lrlrnrn 04 Aoustos 2015 tarihli, LoJ:1 150-1 1642-1s/lhl. Kom ' 89k 650367 sayrlr

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

Prof. Dr. Samim UNAJV*

Prof. Dr. Samim UNAJV* KARAYOLU TASIMA IqNT]NU'NDAKi E$YA TASIMASINA, TA$rMAcr AcEr{TEsiNE, TASrn{A igr,nni ytrxr nmcisinp ve zorunlu siconreya iligxin BAzryANLrg DUZENLEMELER Prof. Dr. Samim UNAJV* Tiirkiye cumhuriyeti 2003

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Olay: Buyer A.Ş. (Buyer) gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup ürünlerinin tamamını kendi üretip, dağıtmaktadır. Bay James, şirketin yönetim

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

veya seruiste uzun siireli ECMO ve ECLS 16 (10+ ) ml olmahdr ve bu hacim ile tum "r, indiren YaPrda olmahdr' altiir, alxtl tqill den

veya seruiste uzun siireli ECMO ve ECLS 16 (10+ ) ml olmahdr ve bu hacim ile tum r, indiren YaPrda olmahdr' altiir, alxtl tqill den EcMo ERI$KN SETI veya seruiste uzun siireli ECMO ve ECLS 16 (10+ ) ml olmahdr ve bu hacim ile tum "r, indiren YaPrda olmahdr' altiir, alxtl tqill den elxte.grs ahuahdu' amahdu' t Port olmahdrr' clizayn

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Tüketicinin Korunması Alanında AB Yönergeleri ve Türk Hukukunda Karşılıkları 1984 Karşılaştırmalı Reklamlar 1985 İmalatçının

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

6znr. TURK TICARET KANUNU TAS,{RISI'NDA uariuix cnxigrnvnn noru. Prof. Dr. Hamdi YASAMAN*

6znr. TURK TICARET KANUNU TAS,{RISI'NDA uariuix cnxigrnvnn noru. Prof. Dr. Hamdi YASAMAN* TURK TICARET KANUNU TAS,{RISI'NDA uariuix cnxigrnvnn noru Prof. Dr. Hamdi YASAMAN* 6znr Pro.f. Dr. Reha Poroy, gerek billmsel gerek insani agdan rirnek almma:t gereken bir bilin adamrydr, Onunla galtsnn

Detaylı

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU

WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası. Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU WPB600 Manual Breast Pump Manuel Göğüs Pompası Göğüs Pompaları USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU EN TR Türkiye Garanti Koşulları Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi BMIN. Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig

SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi BMIN. Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig BMIN SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig sermaye piyasasr, orta ve uzun vadeli iidiinq verilebilir fonlagn, menkul krymetlerin ahm satrmr suretiyle tasarruf sahiplerinden yatlnmcrlara

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 29/12/2015-15727 *BD470239983* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı