ffil ICII!a, *r.""- i#b&l Serbest btilgelerde dlqticareti ,Rl 40 ISODergisiARALIK1999 '-l KoA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ffil ICII!a, *r.""- i#b&l Serbest btilgelerde dlqticareti ,Rl 40 ISODergisiARALIK1999 '-l KoA"

Transkript

1 ---'-<zr&*w*'

2 Serbest orman tirtinleri vemobilya btilgelerde dlqticareti vrupa Birli!i ve Orlado!u pazarlarrnrnyaktnrndakurulanserbest h n l n p l p rd e 9QQ r r r lr mar t SOnu itibariyle,895'iyerli,366'sryabancltoplam 226 firma bulunmaktadrr.lhracata yonelik yatrrrmve uretimi artrmak, yabancrsermayeve teknolojigiriginihrzlandtrmak, ekonominingirdi ihtiyacrnrucuz ve d uzen lib ir ge k ildet em in et m ekv e dr g finansmanve ticaret irnkanlarrndan daha fazla yararlanmakamacr ile kurulan bu b olg ele rdeyaklagr k5. 000k igiy ede is + ihi^ur r uar r r l^^* J^^x dgr or, ^+, r. ill! u r li\ \t,/. ffil l \* f l L-r.. rrndan daha fazla yararlarrnrak amaoyla serbest bolgelerolugturulmugtur. Ulkeyeyabancrsermayeve teknolojilerin getirilmesineimkan sa!layacak uygun llffze.ll t!il l;4" 7* {' ti l #*," z e m i n y a r a t l l m a s r,s a n a y i ci n i n i h ti ya q tl d u y d u! u b a z rl r a m m a d d ev e ar a m a l l a r r n kolayhkla,istenilenmiktarda ve zaman k a y b ro l m a d a nt e m i n e d i l e b i lm e sisa,!l a n a n t e g v i kv e a v a n t a j l a r l o a u qu k r n a l i ye tli mal uretiml ve ihracatr,turkiye drgrnd a n g e l e n m a l l a r r nl r a n s i to l a ra kd i!e r u l - ll i#b&l C!a, *r.""- KoA h"kr'a{su drr. Aragtrrmadalnternet kayrtlarrndan y ar ar l a n r l m r q O,i E 'd e ne l d e e d i l e n d r g t i - k e l e r es a t r m r y, e n i i s t i h d a mo l a n a kl a r r n r n y a r a t r l m a svr e u r u n l e r i ni h r a ca tr nko r l a y- Turkiye'deorman urunlerive mobilyasacaret de!erleriveri tabanrodamrnaaktanayiidrgticaretison yrllardaonemligeligr r lar a ks o r g u l a m ay o n t e m ii l e d e! e r r e n d i me go ste rmekt ediro. r nelin 990y r hnda rilmigtir. 5 6 milyon $ o lan or m an ana ur unler iv e 2. Serbest Biilge Tonrmr mo bilya ihra ca t r3 k at lr kbir ar lr gla998 Genel olarak, serbest bolgeler;ulkenin b ag rnd a5 6 mily on $' a, 78 m ily on $ s iy as l s r n r r l a ni q i n d e o l m a k l a b e r a b e r olan ithalatise 402 milyon$'a ulagmrgtrr gum r u k h a t t rd r g r n d as a y r l a n u, l k e d eg e (2). Bu arada son derece onemli amaqqerliticari, mali ve iktisadialanlarailiqkin larlaolugturulanserbestbolgelerdeticahuk uki v e i d a r i d u z e n l e m e l e r i u ny g u l a n ri faaliyetlerbaglamrgtrr. m adr f i rv e y a k r s m e nu y g u l a n d r! rs, r n a iv e!i^^-i!_ ^ ti..^ +t^ t^ :^ tr ^ f,^ Bu qalrgmada,serbest Bolgelerhakkrnn o n i c i l,? to i kl o _ iludl l d d l l ytr tl sl l Vl l u d l l d.lcr.?rv.^,cvu ' da kisa bilgilerverilerekserbest Bolgerin tanrndr!rve fiziki olarak ulkenindi!er lerden gereeklegenorman urunleri ve krsrmlanndan aynlanyerlerolaraktanrmmobilyadrqticaretdelerleri incelenmek- lanab i l i r( ). tedir. Boylece3 yrllrkbir uygulamasiireturkiye'deihracatiqin yatrrrmve uretimi cinde T0rkiyeorman urunlerive mobilya adrrmak, yabancr sermaye ve teknoloji igletmelerin,n SerbestBolgelerdenyarargir igi n hi r z l a n d r r m a ke,k o n o m i n i ng i r d i i h lanma duzeylerinintemel urun gruplarr t iy ac r n ru c u z v e d u z e n l ib i r g e k i l d et e m i n bazrndaodaya konmasramaqlanmakta- etmek, drefinansmanve ticaretimkanla- a s t r r m a kv e h r z l a n d, r m aske rb e stb o l g e lerin temel iglevleridir. 3. Ttirkiye'de Serbest Bcilgeler T u r k i y e 'd e y r l r n d ay i r mr l u!e g i r e r r s a y r l rs e r b e s t B o l g e l e rka n u n u i l e f a a l i y e t eg e Q e n 4 S e r b e s tb o l g e a d r e sleri ile birlikteaeaqrda verilmigtir.bunlara. l a v e o l a r a k ; A d a n a Y u n r, r ta l r k,tr a kya /^^-r,,\ ( V o n u ),u a z r a n r e p,i-^r... r p e r y o l u Va d i si se r ^^-:^.^r^^ b e s t b o l g e i l a n e d i l m i Ea n c a k h e n u z fa a l i y e t e g e q m e m i g t i r. K o c ae l i, Bu r sa, $anltuda ve Denizliise kayrtlardaproje agamasrndakiserbest bolgeler olarak gorunmektedir.goruluyor ki Turkiye'de SerbestBolgelerindaha da yaygrnlagtrrrlmasr amaqlanmaktadrr. M e r s i n ( ) : M e r s i n S e r b e sr Bo l g e M u d u r l u! u P. K. 5 M e r s i n Te l : ( ) (4 hat) Faks: (0324) ,Rl '-l i l 40 SODergisiARALK999

3 Antalya (987): Antalya Serbest Bolge Mudurlugu P.K. i, yeniliman, An_ talya Tel: (0242) Faks: (0242) Ege ( 990): Ege Serbest Bolge Mudurlti_ Qu Akgay Cad. No: 44/,354j Gazi_ emir, izmir Tel: (0232) , Faks: (0232) lstanbul-ataturk Havalimanr (990): istanbul Atatr-irk Havalimanr Serbest Bolge [/udlirlugu Havalimanr, yegilkoy, istanbul Tel: (022) (3 Hat) Faks: (022) Trabzon (992): Trabzon Serbest Bolge Mudurlulu 600 Trabzon Limanr, Trab_ zon Tel: (0462) Faks: (0462) istanbul-deri ve Endijstri (995): istanbul Deri ve Endustri Serbest Bolge MudLirlti_ Qu Aydrnlr-Orhanh Mevkii, 8464 Tuzla, lstanbul Tel: (026) 394 ib 87 Faks: DoQu Anadolu (995): Do{u Anadolu Serbest Bolge Mud. 23 Temmuz Fuar Alanr 25050, Erzurum, Tel: (0442) l Fax: (0442) Mardin ( 995): Mardin Serbest Bolge MudurlLtgu Organize Sanayi Bolgesi 47060, Mardin Tet: (0482) Faks: (0482) 25 5 j7 MKB (997): imkb Uluslararasr Menkul Krymetler Serbest Bolge MudLlrlLlgu lstinye, istanbul Tel: (022) Faks: (0482) lzmir Menemen Deri ( 998): izmir Mene_ men Deri Serbest Bolge Mridurlugu pa_ naz Tepe Mevkii Maltepe/Menemen, iz_ mir Tel: (0232) B4Z Faks: (0232) Rize ( 998): Rize Serbest Bolge Mudur_ lu!u Engindere Mah. Kuquk Sanayi Site_ si Yanr 5300, Rize Tel: (0464) 226 Og Faks: (0464) Samsun (998): Samsun Serbest Bolge Mudurlulu limanigi 5500, Samsun Tel: (0362) _4454 Bs Faks: (0362) 445 OB istanbul Trakya (Qatalca) (i998): Serbest Bolge Mud. Karatoprak Mevkii Ferhatpa_ ga Mah. Nato Kargrsr Qatalca, Tel: (022) 7Bg Faks: (022) Kayseri (998): Kayseri Serbest Bolge lv0durlugli P.K.i05, Kayseri Tel: (0352) Faks: (03s2) Serbest Bd,lgelerin Avontoifon Serbest bolgelerde igletmeler igin sa!la, nan bazr onemli tegvik ve avantajlar aga- Qrda maddeler haiinde ozetlenmigtir. Serbest bolgeler gumrllk hattr dtgrnda sayrlmakta olup, bu bolgelerde vergi, re_ srm, harg, gumruk ve kambiyo mrlkellefiyetlerine dair rrevzuat hukr-imleri uygu_ lanmamaktadrr. Mal ve hizmetlere iliqkin faaliyeiler KDV'den istisna edilmigtir. Serbest bolge faaliyetlerinden elde edi_ len kazang ve gelirler hiqbir izne ve vergi_ ye tabi olmaksrzrn yurtdrgrna veya Turki_ ye'ye transfer edilebilmektedir. ggi t.icretlerinden SSK primi drgrnda her_ hangi bir kesinti yaprlmamaktadrr. Fiyat, kalite ve standarllarla ilgili olarak Kamu kurum ve kuruluglarrna kanunlarla ve diler mevzuatla verilen yetkiler ser_ best bolgelerde uygulanmaz. igletici kuruluglar ve kullanrcrlar yatrrrm ve uretim safhalarrnda bakanlar kurulunca belirlenen teqviklerden, yararlandrrrlabi_ lirler. Serbest bolgede sa!lanan tegvik ve avantajlardan yararlanma, firmalarrn yerli ve yabancr oimasrna gore deqiqmemek_ tedir. Diler birgok ulkedeki serbest bolgelerden farklr olarak, ozellikle ekonominin girdi ihtiyacrnrn ucuz ve duzenli olarak temin edilebilmesi agrsrndan Turkiye ser_ best bolgelerinden Turkiye,ye yonelik mat sattslanna ve takas ticaretine krslfla_ ma getirilmemigtir. 5. Serbesf B6lgeden yororlonmq Faaliyet konulan ijretim, alrm satrm, depo igletmeciligi, iqyeri kiralama, montaj_de_ montaj, bakrm-onarrm, bankacrk, sigor_ tacrlrk, kryr bankacrlr$r, finansal kiralama vb. olan igletmeler aga$rda ozeflenen prosedurle Serbest Bolgelerden yararla_ nabilmektedir. lgletmeler, serbest bolgedeki faaliyetleri_ ni olugturacaklarr gubeleri aracrlr!r ile yapmak zorundadrrlar. Bu amaqla son ug yrla ait bilanqolarr, sermaye yaprlarr ve karlr tk durumlarr gibi hususlar gozonun_ de bulundurulmaktadrr. Serbest bolgede faaliyet gosterecek gubenin ticari faaliye_ te baglayabilmesi iqin muilaka sermaye tahsis ve igletme gideri ongormesi gerekmektedir. Faaliyet alanlarr serbest bolge ile srnrrlr olan igletmeler iginde tica_ ret sicili kayrtr istenmekteorr. Yurldrqrnda yerleqik kiqi ve kuruluglar da kendi ulkelerindeki ticaret sicil kayrtlarrnr ibraz etmek zorundadrrlar. Ayrrca, yurtdr_ grnda yerlegik kigilerin serbest bolgeleri adres gostererek serbest bolgede faali_ yet gosterebilmeleri igin yabancr Sermaye Mevzuattna gore izin almalarr, ticaret sicil kayrtlarrnt yaptrrmalarr ve bu ticaret sicil kaydr ile mtlracaatta bulunmalarr ge_ rekmektedir. Faaliyet ruhsatt almak uzere gerekli formiar Serbest Bolgeler Genel Mudurlu_ QLi, Serbest Bolge Mudurlulu veya serbest bolgenin igletici/kurucu_igletici gir_ ketinden temin edilerek bir dilekqe ile bir_ likte iadeli taahhljtlu olarak do!rudan Drg Ticaret Mustegar!r Serbest Bolgeler Genel MudurluQu,ne gonderebilece!i gi_ bi ilgili Serbest Bolge Mr.idurluQune de teslim edilebilir. 6. Serbest Bcilgelerde Ormon Uriinleri ve Mobilyq Dr$ Ticoreri Son ug yrllrk suregte serbest bolgelerde gerqeklegen orman urunleri ve mobilya drq ticaret de!erleri qizelge ve 2,de ih_ 4 SO Dclgisr ARALK 999

4 racat ve ithalat olarak ayrr ayrr veril_ migtir.serbestbolgelerdebugunekadar faaliyettebulunan226 firmadansadece 44 adediorman tjrunlerive mobilyasek_ torune aiitir. BagbakanlrkDrg Ticaret Mustegarlr$r SerbestBolgelerGenelM0durlugu verilerine(999) gore, bu firma_ larrnbuyuk bir krsmristanbulderive EndLlstriSerbest Bolgesinde(29 adet) yo_ y a k a c a k,o d u n,t o m r u k,k e r e s te,m o b i l ya, do!rama, taslaklar,kaplama,kontrp_ lak, ambalaj malzemeleri,kereste drglrdaki ingaatmalzemeleri,levhalar,parke_ rer,ev ve sus eqyalan,bunyeside$igtiril_ mig ve lamine edilmig urunler,di$erleri geklindedir(2). Qizelge3'un incelenmesiyle de goruleceli uzere,serbestbolge_ lerde belirlenen 4 urun grubundan '2'sinden ihracat, g,inden ithalat yaprl_ mrgtrr.9,3 milyon dolarlrktoplam ihracai r a K a m l r T lynu z d e , s r( 5. 9 m i lyo n d o _ lar)tomruk ihracatrndan sa!lanmrgtrr,bu u r u n g r u b u n u y i z d e 7. i l e ke r e ste, yuzde 8.9 ile ev ve sus egyalarr,ylizde Qunlagmaktaolup, bunu 6 igletme ile MersinSerbestBolgesi,5 iqletmeile Ege SerbestBolgesi,2,geriqletmeile Antalya ve Trakya Serbest Bolgeleriizlemekte_ dtr. Turkiye'de ticari faaliyettebulunan i2 serb estbo lge de njg 97 v e g9by t llar r n_ da toplam 3,2 milyar$ drgticaret ger_ qeklegtirilmigtir. Aynr donemde orman urunlerive mobilyadrgticareti0,4 mil_ yon $'da kalmrgtrr.bu donemler ieer_ sinde serbest bolgelerdenyaprlan or_ man urunlerive mobilya drg ticaretinin, serbest bolgelerdenyaprlantoplam drg ticarettekipayl yuzde O,l,in altrndadrr. Qizelge ve 2'de serbest bolgelerden yaprlantoplam dtg iicarei iqerisindeor_ man urunlerive mobilyanrndrg ticareti dzetlenmiqtir. Qizelge,de ihracat,qizel_ ge 2'de de ithalatdelerleri ve ticaretya_ prlan serbest bolgeleryeralmrqtrr. Qizel_ ge 'e g ore 99 6yrlr nda6, j 997 y r lr nda6 ve 998yrhndaB serbestbolgedenihra_ cat yaprlmrgtrr. Toplam.2,4milyon g,lrk ihracatlnyuzde 9,u i996, y Uz de 63, u.997 ve yuzde B'i d e 998 y r nda ger _ geklegtirilmigtir. Toplam rakamlaragore mobilyanrntoplam orman urrjnleriihracat ie ind eki p ayr yu zd e 25, diger or m an urunlerinin payr yuzde 75'dir. Serbesi bolgelerdenyaprlantoplam orman trun_ leri ihra ca trnrn yizde 6 7, 4' 0 M er s inser best Bolgesindenyaprlmrgtrr. DiQersrra_ lama yu zd e.3 ile ist anbulder i v e En_ dust r i,yuzde 8.2 ile Ege,y uz de 7. 5 ile is _ tanbulataiurk Hava Limanr,yizde 2.9 ile izmir MenemenDeri,yuzde 2.-l ile Antaj_ ya, yizde 0.5 ile Trakyave yuzde 0..ile de Trabzon Serbest Bolgesigeklindedir. r nda 4 s e r b e s t b o l g e d e n, 998 y r l r n d a i s e 7 s e r b e s t bolg e d e i t h a l a t y a p r l m r g t r r y r l l a r r l g e r i s i n d e yaprlantoplam ithalatrnyuzde 48.f i Antalya Serbest Bolgesinden gereeklegtirilirken, bu serbest bolgeden y apr lan37 4 b i n d o l a r l l ki t h a l a t r ny a k l a g r k yuzde 97'si di!er orman urunlerindenya_ prlmtgtrr.ithalat yaprlan di!er serbest bolgeler;yizde 2.8 ile istanbulataturk Hava Limanr, yuzde 0.3 ile Trabzon. ynzde 9,4 ile Mersin,yuzde 6.3 ile istan_ bul Deri ve EndLlstri, ylzde 2.2 ile Trak_ y a, y iz de. 8 i l e E g e v e y u z d e 0. i l e i z _ 5.6 ile ambalaj malzerneleri,yuzde 2. ile dolramalar,yizde.6 ile parkeler, yuzde 0.4 ile kontrplak,yuzde 0.3 ile levhalar,yuzde 0.2 ile taslaklar, kerestedrerndaklingaat nralzemeleri, yuzde 0. ile diler urunler ve yrizde 0 'a q o k y a k r no r a n d ab u n y e s id e g i g ti rilmis ve lamine edilmig orman ana u r u n l e r i t a k i p e t m e k t e d i r. Se r b e st b o l g e l e r d e7 u r u n g r u b u n d a n l th a l a i yaprlmaktadrr.ihracatta oldu$u gibi ithalaita da ylizde 64.9 ile iomruk urr-)n grubu. srradayeralmaktadrr. Di$er srralamayuzde 2.5 ile taslaklar,yi_izde.3 ile kereste,y\zde 9.2 ile parke,yuzde 2. ile ambalajmalzemeleri,yizde 0.2 ile dolrama ve yuzde O'a Eok yakrn ola_ rak kerestedrgrndakiingaat malzemeleri geklindedir. Serbest bolgelerdenyapttan ve orman m ir M ene m e n D e r i S e r b e s t B o l g e l e r i urunleriihracatrndaonemli bir yer tutan gek lindes r r a l a n m r g i r r. (ynzde 25) mobilya drq ticaretinin daha. yrllarrnda Qizelge3'te a y r r n t r l ri n c e l e n m e s i n i ny a r a r h ol a ca!r serbest bolgelerdenyaprlandrg ticaret igerisinde duglincesiile bundan sonraki deferlen_ mobilya drgrndakiorman ana urljnlerinin dirmelerbu sanayii dalrnayonelik olarak paylarrozetlenmigtir. Orman ana urunlerj urun gruplarrbazrndaincelenmigtir. 4 0r un gr u b u n d a t o p l a n m r g t t rb. unlar; TurkiyeSerbestBolgelerindemobilyadrg ticaretininen yogun geligti$ibolgeler is- Qizelgeyegore mobilya nracatrndasu_ rekli bir arlrq sozkonusuiken, diler or_ man urunlerindeinlgli grkrg bir durum gozukmektedir, Qizelge2'den de gorulece!irlzere3 ytllrk sureetetoplam 777 bin g,lk ithalatger_ qekleqtirilmigtir. Toplam ithalatrn583 bin dolarr (yuzde 75,i)mobilya drgrndakior_ man ana urunlerinden,.g4 bin dolan (ynzde 25'i) mobilya urunlerindenyaprl_ mrgt rr.3 bin d ola rlrkit haiat r nger qek _ legtlli 99 6 yrlrnd aistanbulder i v e Endustri, Antalya,Ege ve TrabzonSerbest Bolgelerindengerqekleqmigti r. 997 yt_ 'l 42 iso Der_sisi ARALTK999 :ic

5 - t an bu l de ri, lzmir M enem en Der i v e ls tanbul Ataturk HavalimanrSerbest Bolgesi olmugtur.serbest bolgelerdenmobilya lhracatryaklagrk3 milyon dolardtr. Aynr donemdekiithalatise 94 bin dolar olarak gergeklegmigtir. Faaliyettebulunan l4 serbest bolgeninsekizindemodi!er 6 serbilya drg ticaretiyaprlmrgtrr. best bolgeden mobilya urunleriticareti yaprlamamrgtrr. Mobilya ithalait ise yalsernzca 4 serbest bolge ile stnrrlrdtr. best bolgelerdenyaprlanmobilya drq tipayt Eekil ve caretindeurun gruplarrnrn?'do Azctlonmiciir in ce len di!in deser bes tbolgeler dem obilya tica retin inb aeladt $r996 y t lt ndan itibaren,yaprlantoplam 3 milyondolarltk ih racatrnyu zd e 5 6' s r nr n9403 gr up numaralrburo, yemek ve yatak odalarrmobilya urunlerindengergeklegti$igorulmektedir. Dller srralamayizde 42 ile 940 grup numaralroturmaya mahsus m o bilyala r,yizde 2 ile 9404 gr up num aralrso mya larve iqi d oldur ulm ugm obily alar ve yuzde 0.5 ile de 9402 grup numarah berber ve trbbi mobilyalargeklindedir. $ekil uzerindekiyrizdeleryuvarlandr! r n da n g rub unagir en ur unler inihracattaki payr yuzde 0 gozukmektedir. $ekil 2'de serbest bolgelerdenyaprlan mobilya ithalatrndaurun gruplarrnrnpayr donem indey aoze tlen migtir. prla n9 4 bin do lar lr kt oplam it halatis e 2 urun grubundan gereekle$tirilmektedir. Bu urun gruplarryuzde B0 ile oturmaya mahsus mobilyalarve yuzde 20 ile de buro, yemek ve yatak odaiarrdrr. Oturmaya mahsus mobilyalar (940) y ak ur un gru bu nd a y r llar r nda laerk.3 milyon d olar ihr ac at, 55 bin Toplam ihradolarlrk ithalat yaprlmrgtrr. ca trnyuzde 4.8 'i 996,y uz de 20' s i 997 ve yu zd e 'side 998y r lr ndager gek 99 6 y r lr ndaihr ac at ;Ant alleg tirilmigtir, 44 iso DergisiARALK999 i 3 : Ttlrkiye Serbest Bolgeleri DrgTicaretinde AnaUrrinlerinin Payr Orman Qizelge SerhestRnlnelerden vent'anihracatve lhracat o/o thalal Bin$ % J , 2 payr( gruplannrn ithalaita 0rLln doneminde) Bin$ Tomruk Kereste Evvestisesvalan Ambalaj malzemeleri Do0rama Parke Kontrplak Levhalar Taslaklar drsrndaki insaatmalzemeleri Kereste dedistirilmis velamine edilmis Brinvesi urunler Kaplama Toplam rriludo?6 6 ilo trna Qorhaet RAlnoci cr- 997 yrlrndaihracat; rada yeralmaktadrr. Antalya, lstanbul Deri ve Endustri,Ege, lstanbulatat0rk Hava Limanr,Mersinve yaprlmrqtrabzonserbestbolgelerinden trr. 997 yrlrndaen fazla ihracat yuzde 7.4 ile istanbul Ataturk Hava Limanr Serbest Bolgesindengerqekleqtirilmigtir. 998 yrhndasadece 5 serbest bolgeden ihracatyaprlmrgtrr. Bunlar;Antalya,istanbul AtaturkHava Limanr,lstanbulDerive Endiistri,Trakya (Qatalca),lzmir Menemen Deri ve li,4ersin Serbest86lgeleridir. 998y r lr n d ay a p r l a n9 6 8 b i n d o l a r k i h r a.2tln. i ^, \/l t7 d,6 -^/9 2'qr l c t2nbul D er i v e En- dustri Serbest Bolgesinden gerqeklegm igt ir. O t u r m a y a m a h s u s m o b i l y a l a r urun grubundaen yo!un ticarifaaliyetistanbul Deri serbest bolgesindegerqekleqmigtir.starbul Deri ve EndustriSerbes t Bol g e s i n d e n3 y r l d at o p l a m 8 7 b i n dolar ihracatyaprlmrqtrr. Son 3 yrlda sai 4B LO ,2 0, q Diger y a, is t an b u ld e r iv e E n d u s t r i,e g e, l s t a n bul AtaturkHava Limanr,Mersinve Trabzon SerbestBolgelerindenyaprlmrqolup d e c e 5 5 b i n d o l a r l r k i t h a l a t ya p r l m r g o l u p, b u t u n i t h a l a t y r h n d ag e r q e klegtirilmiqtir. Oturmayamahsus mobilyalarda yalnrzcaistanbulataturk Hava Lr- ^^, T -,on ^t,,,^,,^ y q v v v^^r u^, ^- m i k tar d a a4 lzntir MenemenDeri Serbest Bolgelerindenith^l^+ laldt.,^ ^. ^ f, yd Pl l d U l l l l i l - i ^ +i l l \,L l l, Berber ve Trbbi Mobilya Urirnleri (9402) ihracatt,serbest bolgelerdenyap r l a n t o p l a m i h r a c a t r ny u z d e f i n i o l u g t u r m a k t a d t r.b u u r u n g r u b u n da d o n e m i n d es e r b e s tb o l g e l e r d e ni th a l a t y a p r l a m a m r g t r3r.y r l l r ks u r e q teto p lam 5 bin dolarhkihracatrngerqeklegtigi bu urun grubunda7 bin dolarr 996,6 b i n d o l a r t v e 2 b i n d o l a r rd a y r l r n d ag e r q e k l e E m i g i i lrh. r a c a t An ta l ya, i s l a n b u l D e r i v e E n d u s t r i,i s t a n b u lata t u r k H a v al i m a n re, g e v e i z m i rm e n e m e n l-lori Sorhoct halnolorinrjon rrrnrlmrclrr En f azla ihracatyuzde 50 ile Ege Serbest Bolgesindengerqekleqtirilmigtir. Bliro, Yemek ve Yatak Odalarr Mobilyalan (9403) urun grubunda, serbest b o l g e l e r d e n y r l l a r ri gi n d e ya -

6 prlan 3 milyon dolarlrk ihracatrn.7 milyon dolarr yani yuzde 55.5'i, 94 bin dolarlrk ithalatrn da yilzde 20'si bu urun grubundan gerqekleqtirilmigtir. 996 ytlrndan Antalya, istanbul Deri ve Endustri, Fge, istanbul Ataturk Hava Limanr, Mersin ve Trabzon Serbest Bolgelerinde ih-,oualr.^^-+. n,,lqrya, n-+^t,,^ i^+^^r.,r rrra'uur Deri ve Endustri ile Ege Serbest Bolgelerinden ithalat yaprlabilmigtir. Sozkonusu yrlda Ege Serbest Bolgesi yuzde 55 ile en fazla ihracat, Antalya Serbest Bolgesi ise yr-izde 90.9 ile en fazla ithalat yaprlan serbest bolgeler olmugtur. Hiq ithalatrn yaprlamadr$t 997 yrhnda ihracat yaprlan serbest bolgeler Antalya, lstanbul Deri ve Endustri. Foe. isianhrrl Ataturk Hava Limanr, Mersin ve Trabzon serbest bolgeleridir. 676 bin dolarlrk ihracatrn yuzde 37.6'sr lstanbul Deri ve Endustri yuzde 22.3'r-i istanbul Ataturk Hava Limanr Serbest Bolgesinden yaprlmrgtrr..75 dolarlrk toplam ihracatrn yaklagrk yrizde 47.8'i 998 yrlrnda gerqeklegtirilmigtir. Tnnlrm 7 corhoct halnada'r ihrnnnt uu'vsusi liloudr 'nn' ydptlabilmigtlr. Yaprlan 86 bin dolarlrk ihracatrn yuzde 40.4'u istanbul Ataturk Hava Limanr, yuzde 37'si de lzmir Menemen Deri Serbest Bolgesinden gerqeklegtirilmigtir. Sorr 3 yrllrk ihracat rakamlarrna gore yuzde 29.7 il istanbui AtatLirk Hava Limanr, yizde 25.6 ile Antalya ve yuzde 23 ile lstanbul Deri ve Endustri Serbest Bolgeleri oncelikli serbest bolgeler olarak goze garpmaktadrr. 3 yrldaki toplam ithalatrn yuzde 69.2'si istanbul Aiaiurk Hava Limanr, yuzde 25.6'st da Antalya Serbest bolgelerinden yaprlmlqttr. Somyalar ve igi Doldurulmug Mobilyalar (9404) ihracatr, yrllarrnda qtrrhtrql bnlnelerclon nernokloctirilon tnnlanr ihracatrn yuzde 2'sini olugturmaktadrr. Berber ve trbbi mobilyalarda oldulu gibi sozkonusu 3 yrlda hie itl.alat yaprlamamigtrr. lhracat sadece 4 serbest bolgede gerqeklegtirilebilmigtir, 996 yrlrnda yaprlan 4 bin dolarlrk ihracat Antalya ve Ege Serbest Bolgelerinden, 997 yrlrnda yaprlan 33 bin dolarlrk ihracat Ege ile lstanbul Deri ve Endustri Serbest bolgelerinden, 998 yrlrnda yaprlan 26 bin dolarlrk ihracatta istanbul Deri ve Endustri Serbest Bolgesi ile Mersin Serbest bolgelerinden gerqeklegtirilmigtir. Toplam 73 bin dolarlrk ihracatrn yuzde 36.f i Ege, yuzde 26.4'u Mersin, yizde 20.8'i istanbul Deri ve Endustri, yuzde 6.7'si de Antalya Serbest Bolgelerinden yaprlmrgtrr. 7. Sonug Turkiye'de faaliyette bulunan i 4 serbest hnlnc v:rrjrr Rr r nnloelorin nlr rqtr,rr rlm: gerekqeleri ile bugunku ulagrlan drg ticaret verileri kargrlagtrrrldrqtnda iqletmelerin serbesr bolge inrkanlanndan henuz yeterince yararlanamadlklarr soylenebilir. Ornegin 997 yrlrnda gerqeklegen 74.8 milyar dolarlrk drg ticaret hacminjn sadece yuzde 7'si (5.5 milyar dolar) serbest bolgelerden yaprlmrgtrr. Ancak 996, 997 ve 998 yrllarr verileri birarada deqerlendirildi!inde orne!in 997'den 998'e drg SERBEST BOLGE lzmlr Menemen Deri istanbul Deri ve EndListri istanbui Ataturk Hava Limanr (AHL) Antalya Fnp Mersin rsran0ui- r rakyi Trabzon OPLAM +i^^"^+ mindo h^^ riilzde 40'hk bir or ^+,^ Lri ^X-,^ JU4nunusudur. Son iki yrlda bu bolflalardon tonlam 3.2 milyar dolarlrk bir +i^^-^+ L^^ uudt vt tdumi olugtuou ve ticaret hacminin h,-lr lr4ro ^4+,x, 4r LUgt narillmolztedir. Serhact halnol^.i^r,i {^ r9t uen tdaliyette bulunan 226 firma dlkkate ahndrltnda firma bagtna ytlltk ortalama 2.9 milyon dolarlrk bir ticaret hacmi dugmektedir. Turkiye orman [irunleri ve mobilya sanayii igletmelerise genele oranla serbest bolge imkanlarrndan daha az yararlanabilmiglerdir. Serbest bolgelerden yaptlan 2 yrllrk ticaretin sadece yuzde O.f i orman urunleri ve mobilya sektorune aittir. Bu bolgelerde orman urunleri ve mobilya Qize lge :TiirkiyeSerbest 3dlgelerinc 0rmanlninleri ve\4obilya ihracatr URUN GRUBU rn l" TOPLAM ffi er,t !]r_ # urqer urman urunten lvobilva BB2 229 Toplam Orman UrLlnleri t Diqer Orman UrUnleri a/ 2S 04 Mobilya 3B Toplam Orman UrLinlerl Diqer Orman Uninleri Mobilya 32 tlo Toplam Orman Urunleri o4 262 Di{er Orman Urunleri 500 +o lvobilva Toplam Orman Urr.inleri Dlqer Orman Urrinleri q,na N4obilya Toplam 0rman Urunleri 58 66iB Dider 0rman Urunleri 47 Mobilva t3 to Toolam Orman Uriinleri Dider 0rman Urrlnleri Mobilya 5 8 tc Toplam 0rman Urrinleri Diger Orman UrLinleri tt t Mobilya ]OJJ 309 % , ,0 45 SO Dergrsr ARALK 999

7 sanayl alantnda toplam 44 adet firma faaliyet gostermektedir. Son uq yrllrk verilere gore serbest bolgelerden toplam orman urunleri ve rnobilya ihracatt 2.4 milyon dolar, ithalatr ise 777 bin dolar olarak gergeklegmigtir. i996'da 2.4 mil yon dolar olan ihracat 998 yrlnda yaklaqrk 6 katlrk bir arlrgla 2.4 milyon dolara ulagmtqtrr. Orman urunleri ve mobilya ithalatrnda ise 3. bin dolar seviyesinden yaklagrk 2 katlrk bir arlrela 777 bin dolar seviyesine ulagrlmrstrr. Serbest bolgeden yaprlan ihracat ve ithalat rakamlan aftrgrnda hrzl bir geligmenin oldu!u gorulmektedir. Serbest bolgelerdeki drg ticaret sanayii bazrnda incelendi$inde ihracatrn yuzde 75'i orman ana L.jrr_inleri, y0zde 25,i mobilya urunleri geklinde oldu$u gorulmektedir. ithalatta da aynr oranlar sozkonusudur. Orman urunleri ve mobilya ihracatrnda yuzde 67.4 ile Mersin, ylizde 'l.3 ile istanbul Deri ve Endustri, yuzde 8.2 ile de Ege Serbest Bolgeleri oncelikli bolgelerdir. lthalaita ise, yuzde 48. ile Antalya, yuzde 2.8 ile jstanbul Ataturk Hava Limanr ve yuzde 0.3 ile Trabzon Serbest Bolgelerr oncelikli bolgeler olmugtur. Mobilya drgrndaki orman ana 0runleri j4 grup altrnda, bu gruplara gi run ler diqer grubunda deqerlendirilmigtir. Bu srntflamaya gore yrllarr iqerisirrde 2 orman ana urunu grubunda 'hracat, B orman ana ururr grubunda ithalat yaprlmrqtrr, En fazla ihracat yuzde 63.6 ile iomruk, yuzde 7. ile kereste, yuzde 8.9 ile ev ve sus egyalan urunlerinden olmugtur. Yine yuzde 64.9 ile tomruk, yuzde 2.5 tle taslaklar ve yuzde.3 ile kereste urunleri ithalaita oncelikli urunler olarak goze qarpmaktadir. Serbest bolgelerden yaprlan mobilya urunleri incelendi$inde; oturmaya mahsus mobilyalar ile buro, yemek ve yatak odalarr urun gruplarrnrn ihracatta yuzde 98, itha- atta ise yuzde 00'luk bir paya sahip oldu!u gorulmektedir. Oturmaya mahsus mobilya ihracatrndarr ozellikle istanbul Deri (yuzde 63.5) ve istanbul Ataturk Hava Limanr (yuzde24.4j Serbest Bolgesinde yo!unlagmaktadrr. Buro, yemek ve yatak odalarr ihracatrnda ise istanbul Ataturk Hava Limanr (yuzde 29.7), istanbul Deri ve Endustri Serbest Bolgesi Qizelge 2: Tiirkiye serbest Brilgelerinde 0rman Urtinleri ve Mobilya ithalatr DEnbtr5 BOLGE URUN GRUBU urn s TOPLAM Bin S lzmt( Menemen Deri Di6er Orman Urrinleri Mobilya Toplam Orman UrLlnleri 0.3 0,3 Dider Orman UrLinleri lstanbul Deri 4B 48 lvobilya ve 0,5 EndListri Toplam Orman UrLinleri lstanbul Diger Orman Ur0nleri AtatLlrk Hava Mobilya Limanr (AHL) Toplam Orman UrLinleri Di$er Orman UrLinleri zt3 364 Antalya Mobilya 0 0 oplam Orman Urunleri 225 t+v Di$er Orman Urunleri 4 3 Fno Mobilya Toplam Orman UrLinleri 5 7 l 4 Mersin Diger Orman Ur0nleri Mobilya UrLlnleri 73 Di!er Orman Urilnleri 4 stanbul-trakya 4 Mobilya J (Qatalca) 3 Toplam Orman UrLinleri 7 7 Toplam Orman Diger Orman UrLinleri BO BO Trabzon Mobilya Toplam Orman Urrjnleri BO BO TOPLAM Diger Orman UrLinleri Mobilya ' l Toplam Orman Urunleri To o,4 2, l. 7.\ th r 4lr (yuzde 23) ile oncelikli serbest bolgelerdir. izmir Menemen Deri, istanbul Deri ve Arrtalya Serbest Bolgelerinde onemli ticari hareketler gorulmektedir. Bu bulgular qerqevesinde, ornran urunleri ve mobilya sanayiinin serbest bolge imkanlarrndan yeterince yararlanamadrklarr anlaqrlnaktadrr. Zira i997-i998 doneminde yaprlan 3.2 milyar dolarlrk drq trcaret iginde orman urunleri ve nrobilya sanayiinin payr 0.4 milyon dolar rle yuzde 0.f in altrnda kalmrgtrr. Serbest bolgelerde faaliyette bull:nan 226 firmantn sadece 44'u ormarr urunleri ve rrobilya sanayii dalrnda ticari faaliyet gosiermekledir. Bu durum, sanayiinin serbest bolgeler hakkrnda yeierli bilgiye sahip olamadrklarr yada serbest bolgelerde yer alma kogullarrnr yerine getirmekte zoriandrklarr sonucuyla agrklanabilir. Serbest bolgelerde faaliyet gosiermenin sektore gerek ig, gerekse drg piyasalarda rekabet avantajr sa!layaca!t gozonune alrndr!tnda orman urunleri ve mobilya sanayiinin hrzla bu bolgelerde yeralmalan, sanayiinin hrzla gelrgen ya_ prsrna daha da buyuk ivme xazandrra_ ca Ktr.! Kayna klar. T.C. Bagbakanlrk Drg Ticarei M0stegarlrOt Ser best BoJgeler Genel MudurlijOLl, kayrtiarr ve in, ternet erigimi, Kurloolu, A., Koq, K.H., Aksu, 8., TL]rkiye Or man UrLlnleri Sanayii Drg Ticaretinin Geligimi, Cumhuriyetimizin 75. yrlrnda Ormancrlr!lmrz Semoozyunu. B:lo i Verinleri. ts+aroj, Eklm DiE, Dr$ Tlcaret Bllgisayar Kayrflan Doq. Dr. K. HUseyin KOQ Dr. Baki AKSU i.ti. Orman Fakrlltesi Orman Endristri MLihendisli!i Bohimti?: 46 iso Dergisi ARALK 999

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar: KOSBAŞ Örneği

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar: KOSBAŞ Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5) 2003/1 : 117-131 Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar: KOSBAŞ Örneği Ayhan Orhan * Özet: Bu çalışmada serbest bölgelerin dünyada ve Türkiye

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı

İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No: 20 ı O- ı 07 Istanbul, 201 ı GraAk Tasa rım KOit H~klamcıhk Ltd btıkl.ıl Cd. Erol D< m~k Sk. 5110 BeyoQiu /Istanbul T 'lo,,, ısı

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı