ffil ICII!a, *r.""- i#b&l Serbest btilgelerde dlqticareti ,Rl 40 ISODergisiARALIK1999 '-l KoA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ffil ICII!a, *r.""- i#b&l Serbest btilgelerde dlqticareti ,Rl 40 ISODergisiARALIK1999 '-l KoA"

Transkript

1 ---'-<zr&*w*'

2 Serbest orman tirtinleri vemobilya btilgelerde dlqticareti vrupa Birli!i ve Orlado!u pazarlarrnrnyaktnrndakurulanserbest h n l n p l p rd e 9QQ r r r lr mar t SOnu itibariyle,895'iyerli,366'sryabancltoplam 226 firma bulunmaktadrr.lhracata yonelik yatrrrmve uretimi artrmak, yabancrsermayeve teknolojigiriginihrzlandtrmak, ekonominingirdi ihtiyacrnrucuz ve d uzen lib ir ge k ildet em in et m ekv e dr g finansmanve ticaret irnkanlarrndan daha fazla yararlanmakamacr ile kurulan bu b olg ele rdeyaklagr k5. 000k igiy ede is + ihi^ur r uar r r l^^* J^^x dgr or, ^+, r. ill! u r li\ \t,/. ffil l \* f l L-r.. rrndan daha fazla yararlarrnrak amaoyla serbest bolgelerolugturulmugtur. Ulkeyeyabancrsermayeve teknolojilerin getirilmesineimkan sa!layacak uygun llffze.ll t!il l;4" 7* {' ti l #*," z e m i n y a r a t l l m a s r,s a n a y i ci n i n i h ti ya q tl d u y d u! u b a z rl r a m m a d d ev e ar a m a l l a r r n kolayhkla,istenilenmiktarda ve zaman k a y b ro l m a d a nt e m i n e d i l e b i lm e sisa,!l a n a n t e g v i kv e a v a n t a j l a r l o a u qu k r n a l i ye tli mal uretiml ve ihracatr,turkiye drgrnd a n g e l e n m a l l a r r nl r a n s i to l a ra kd i!e r u l - ll i#b&l C!a, *r.""- KoA h"kr'a{su drr. Aragtrrmadalnternet kayrtlarrndan y ar ar l a n r l m r q O,i E 'd e ne l d e e d i l e n d r g t i - k e l e r es a t r m r y, e n i i s t i h d a mo l a n a kl a r r n r n y a r a t r l m a svr e u r u n l e r i ni h r a ca tr nko r l a y- Turkiye'deorman urunlerive mobilyasacaret de!erleriveri tabanrodamrnaaktanayiidrgticaretison yrllardaonemligeligr r lar a ks o r g u l a m ay o n t e m ii l e d e! e r r e n d i me go ste rmekt ediro. r nelin 990y r hnda rilmigtir. 5 6 milyon $ o lan or m an ana ur unler iv e 2. Serbest Biilge Tonrmr mo bilya ihra ca t r3 k at lr kbir ar lr gla998 Genel olarak, serbest bolgeler;ulkenin b ag rnd a5 6 mily on $' a, 78 m ily on $ s iy as l s r n r r l a ni q i n d e o l m a k l a b e r a b e r olan ithalatise 402 milyon$'a ulagmrgtrr gum r u k h a t t rd r g r n d as a y r l a n u, l k e d eg e (2). Bu arada son derece onemli amaqqerliticari, mali ve iktisadialanlarailiqkin larlaolugturulanserbestbolgelerdeticahuk uki v e i d a r i d u z e n l e m e l e r i u ny g u l a n ri faaliyetlerbaglamrgtrr. m adr f i rv e y a k r s m e nu y g u l a n d r! rs, r n a iv e!i^^-i!_ ^ ti..^ +t^ t^ :^ tr ^ f,^ Bu qalrgmada,serbest Bolgelerhakkrnn o n i c i l,? to i kl o _ iludl l d d l l ytr tl sl l Vl l u d l l d.lcr.?rv.^,cvu ' da kisa bilgilerverilerekserbest Bolgerin tanrndr!rve fiziki olarak ulkenindi!er lerden gereeklegenorman urunleri ve krsrmlanndan aynlanyerlerolaraktanrmmobilyadrqticaretdelerleri incelenmek- lanab i l i r( ). tedir. Boylece3 yrllrkbir uygulamasiireturkiye'deihracatiqin yatrrrmve uretimi cinde T0rkiyeorman urunlerive mobilya adrrmak, yabancr sermaye ve teknoloji igletmelerin,n SerbestBolgelerdenyarargir igi n hi r z l a n d r r m a ke,k o n o m i n i ng i r d i i h lanma duzeylerinintemel urun gruplarr t iy ac r n ru c u z v e d u z e n l ib i r g e k i l d et e m i n bazrndaodaya konmasramaqlanmakta- etmek, drefinansmanve ticaretimkanla- a s t r r m a kv e h r z l a n d, r m aske rb e stb o l g e lerin temel iglevleridir. 3. Ttirkiye'de Serbest Bcilgeler T u r k i y e 'd e y r l r n d ay i r mr l u!e g i r e r r s a y r l rs e r b e s t B o l g e l e rka n u n u i l e f a a l i y e t eg e Q e n 4 S e r b e s tb o l g e a d r e sleri ile birlikteaeaqrda verilmigtir.bunlara. l a v e o l a r a k ; A d a n a Y u n r, r ta l r k,tr a kya /^^-r,,\ ( V o n u ),u a z r a n r e p,i-^r... r p e r y o l u Va d i si se r ^^-:^.^r^^ b e s t b o l g e i l a n e d i l m i Ea n c a k h e n u z fa a l i y e t e g e q m e m i g t i r. K o c ae l i, Bu r sa, $anltuda ve Denizliise kayrtlardaproje agamasrndakiserbest bolgeler olarak gorunmektedir.goruluyor ki Turkiye'de SerbestBolgelerindaha da yaygrnlagtrrrlmasr amaqlanmaktadrr. M e r s i n ( ) : M e r s i n S e r b e sr Bo l g e M u d u r l u! u P. K. 5 M e r s i n Te l : ( ) (4 hat) Faks: (0324) ,Rl '-l i l 40 SODergisiARALK999

3 Antalya (987): Antalya Serbest Bolge Mudurlugu P.K. i, yeniliman, An_ talya Tel: (0242) Faks: (0242) Ege ( 990): Ege Serbest Bolge Mudurlti_ Qu Akgay Cad. No: 44/,354j Gazi_ emir, izmir Tel: (0232) , Faks: (0232) lstanbul-ataturk Havalimanr (990): istanbul Atatr-irk Havalimanr Serbest Bolge [/udlirlugu Havalimanr, yegilkoy, istanbul Tel: (022) (3 Hat) Faks: (022) Trabzon (992): Trabzon Serbest Bolge Mudurlulu 600 Trabzon Limanr, Trab_ zon Tel: (0462) Faks: (0462) istanbul-deri ve Endijstri (995): istanbul Deri ve Endustri Serbest Bolge MudLirlti_ Qu Aydrnlr-Orhanh Mevkii, 8464 Tuzla, lstanbul Tel: (026) 394 ib 87 Faks: DoQu Anadolu (995): Do{u Anadolu Serbest Bolge Mud. 23 Temmuz Fuar Alanr 25050, Erzurum, Tel: (0442) l Fax: (0442) Mardin ( 995): Mardin Serbest Bolge MudurlLtgu Organize Sanayi Bolgesi 47060, Mardin Tet: (0482) Faks: (0482) 25 5 j7 MKB (997): imkb Uluslararasr Menkul Krymetler Serbest Bolge MudLlrlLlgu lstinye, istanbul Tel: (022) Faks: (0482) lzmir Menemen Deri ( 998): izmir Mene_ men Deri Serbest Bolge Mridurlugu pa_ naz Tepe Mevkii Maltepe/Menemen, iz_ mir Tel: (0232) B4Z Faks: (0232) Rize ( 998): Rize Serbest Bolge Mudur_ lu!u Engindere Mah. Kuquk Sanayi Site_ si Yanr 5300, Rize Tel: (0464) 226 Og Faks: (0464) Samsun (998): Samsun Serbest Bolge Mudurlulu limanigi 5500, Samsun Tel: (0362) _4454 Bs Faks: (0362) 445 OB istanbul Trakya (Qatalca) (i998): Serbest Bolge Mud. Karatoprak Mevkii Ferhatpa_ ga Mah. Nato Kargrsr Qatalca, Tel: (022) 7Bg Faks: (022) Kayseri (998): Kayseri Serbest Bolge lv0durlugli P.K.i05, Kayseri Tel: (0352) Faks: (03s2) Serbest Bd,lgelerin Avontoifon Serbest bolgelerde igletmeler igin sa!la, nan bazr onemli tegvik ve avantajlar aga- Qrda maddeler haiinde ozetlenmigtir. Serbest bolgeler gumrllk hattr dtgrnda sayrlmakta olup, bu bolgelerde vergi, re_ srm, harg, gumruk ve kambiyo mrlkellefiyetlerine dair rrevzuat hukr-imleri uygu_ lanmamaktadrr. Mal ve hizmetlere iliqkin faaliyeiler KDV'den istisna edilmigtir. Serbest bolge faaliyetlerinden elde edi_ len kazang ve gelirler hiqbir izne ve vergi_ ye tabi olmaksrzrn yurtdrgrna veya Turki_ ye'ye transfer edilebilmektedir. ggi t.icretlerinden SSK primi drgrnda her_ hangi bir kesinti yaprlmamaktadrr. Fiyat, kalite ve standarllarla ilgili olarak Kamu kurum ve kuruluglarrna kanunlarla ve diler mevzuatla verilen yetkiler ser_ best bolgelerde uygulanmaz. igletici kuruluglar ve kullanrcrlar yatrrrm ve uretim safhalarrnda bakanlar kurulunca belirlenen teqviklerden, yararlandrrrlabi_ lirler. Serbest bolgede sa!lanan tegvik ve avantajlardan yararlanma, firmalarrn yerli ve yabancr oimasrna gore deqiqmemek_ tedir. Diler birgok ulkedeki serbest bolgelerden farklr olarak, ozellikle ekonominin girdi ihtiyacrnrn ucuz ve duzenli olarak temin edilebilmesi agrsrndan Turkiye ser_ best bolgelerinden Turkiye,ye yonelik mat sattslanna ve takas ticaretine krslfla_ ma getirilmemigtir. 5. Serbesf B6lgeden yororlonmq Faaliyet konulan ijretim, alrm satrm, depo igletmeciligi, iqyeri kiralama, montaj_de_ montaj, bakrm-onarrm, bankacrk, sigor_ tacrlrk, kryr bankacrlr$r, finansal kiralama vb. olan igletmeler aga$rda ozeflenen prosedurle Serbest Bolgelerden yararla_ nabilmektedir. lgletmeler, serbest bolgedeki faaliyetleri_ ni olugturacaklarr gubeleri aracrlr!r ile yapmak zorundadrrlar. Bu amaqla son ug yrla ait bilanqolarr, sermaye yaprlarr ve karlr tk durumlarr gibi hususlar gozonun_ de bulundurulmaktadrr. Serbest bolgede faaliyet gosterecek gubenin ticari faaliye_ te baglayabilmesi iqin muilaka sermaye tahsis ve igletme gideri ongormesi gerekmektedir. Faaliyet alanlarr serbest bolge ile srnrrlr olan igletmeler iginde tica_ ret sicili kayrtr istenmekteorr. Yurldrqrnda yerleqik kiqi ve kuruluglar da kendi ulkelerindeki ticaret sicil kayrtlarrnr ibraz etmek zorundadrrlar. Ayrrca, yurtdr_ grnda yerlegik kigilerin serbest bolgeleri adres gostererek serbest bolgede faali_ yet gosterebilmeleri igin yabancr Sermaye Mevzuattna gore izin almalarr, ticaret sicil kayrtlarrnt yaptrrmalarr ve bu ticaret sicil kaydr ile mtlracaatta bulunmalarr ge_ rekmektedir. Faaliyet ruhsatt almak uzere gerekli formiar Serbest Bolgeler Genel Mudurlu_ QLi, Serbest Bolge Mudurlulu veya serbest bolgenin igletici/kurucu_igletici gir_ ketinden temin edilerek bir dilekqe ile bir_ likte iadeli taahhljtlu olarak do!rudan Drg Ticaret Mustegar!r Serbest Bolgeler Genel MudurluQu,ne gonderebilece!i gi_ bi ilgili Serbest Bolge Mr.idurluQune de teslim edilebilir. 6. Serbest Bcilgelerde Ormon Uriinleri ve Mobilyq Dr$ Ticoreri Son ug yrllrk suregte serbest bolgelerde gerqeklegen orman urunleri ve mobilya drq ticaret de!erleri qizelge ve 2,de ih_ 4 SO Dclgisr ARALK 999

4 racat ve ithalat olarak ayrr ayrr veril_ migtir.serbestbolgelerdebugunekadar faaliyettebulunan226 firmadansadece 44 adediorman tjrunlerive mobilyasek_ torune aiitir. BagbakanlrkDrg Ticaret Mustegarlr$r SerbestBolgelerGenelM0durlugu verilerine(999) gore, bu firma_ larrnbuyuk bir krsmristanbulderive EndLlstriSerbest Bolgesinde(29 adet) yo_ y a k a c a k,o d u n,t o m r u k,k e r e s te,m o b i l ya, do!rama, taslaklar,kaplama,kontrp_ lak, ambalaj malzemeleri,kereste drglrdaki ingaatmalzemeleri,levhalar,parke_ rer,ev ve sus eqyalan,bunyeside$igtiril_ mig ve lamine edilmig urunler,di$erleri geklindedir(2). Qizelge3'un incelenmesiyle de goruleceli uzere,serbestbolge_ lerde belirlenen 4 urun grubundan '2'sinden ihracat, g,inden ithalat yaprl_ mrgtrr.9,3 milyon dolarlrktoplam ihracai r a K a m l r T lynu z d e , s r( 5. 9 m i lyo n d o _ lar)tomruk ihracatrndan sa!lanmrgtrr,bu u r u n g r u b u n u y i z d e 7. i l e ke r e ste, yuzde 8.9 ile ev ve sus egyalarr,ylizde Qunlagmaktaolup, bunu 6 igletme ile MersinSerbestBolgesi,5 iqletmeile Ege SerbestBolgesi,2,geriqletmeile Antalya ve Trakya Serbest Bolgeleriizlemekte_ dtr. Turkiye'de ticari faaliyettebulunan i2 serb estbo lge de njg 97 v e g9by t llar r n_ da toplam 3,2 milyar$ drgticaret ger_ qeklegtirilmigtir. Aynr donemde orman urunlerive mobilyadrgticareti0,4 mil_ yon $'da kalmrgtrr.bu donemler ieer_ sinde serbest bolgelerdenyaprlan or_ man urunlerive mobilya drg ticaretinin, serbest bolgelerdenyaprlantoplam drg ticarettekipayl yuzde O,l,in altrndadrr. Qizelge ve 2'de serbest bolgelerden yaprlantoplam dtg iicarei iqerisindeor_ man urunlerive mobilyanrndrg ticareti dzetlenmiqtir. Qizelge,de ihracat,qizel_ ge 2'de de ithalatdelerleri ve ticaretya_ prlan serbest bolgeleryeralmrqtrr. Qizel_ ge 'e g ore 99 6yrlr nda6, j 997 y r lr nda6 ve 998yrhndaB serbestbolgedenihra_ cat yaprlmrgtrr. Toplam.2,4milyon g,lrk ihracatlnyuzde 9,u i996, y Uz de 63, u.997 ve yuzde B'i d e 998 y r nda ger _ geklegtirilmigtir. Toplam rakamlaragore mobilyanrntoplam orman urrjnleriihracat ie ind eki p ayr yu zd e 25, diger or m an urunlerinin payr yuzde 75'dir. Serbesi bolgelerdenyaprlantoplam orman trun_ leri ihra ca trnrn yizde 6 7, 4' 0 M er s inser best Bolgesindenyaprlmrgtrr. DiQersrra_ lama yu zd e.3 ile ist anbulder i v e En_ dust r i,yuzde 8.2 ile Ege,y uz de 7. 5 ile is _ tanbulataiurk Hava Limanr,yizde 2.9 ile izmir MenemenDeri,yuzde 2.-l ile Antaj_ ya, yizde 0.5 ile Trakyave yuzde 0..ile de Trabzon Serbest Bolgesigeklindedir. r nda 4 s e r b e s t b o l g e d e n, 998 y r l r n d a i s e 7 s e r b e s t bolg e d e i t h a l a t y a p r l m r g t r r y r l l a r r l g e r i s i n d e yaprlantoplam ithalatrnyuzde 48.f i Antalya Serbest Bolgesinden gereeklegtirilirken, bu serbest bolgeden y apr lan37 4 b i n d o l a r l l ki t h a l a t r ny a k l a g r k yuzde 97'si di!er orman urunlerindenya_ prlmtgtrr.ithalat yaprlan di!er serbest bolgeler;yizde 2.8 ile istanbulataturk Hava Limanr, yuzde 0.3 ile Trabzon. ynzde 9,4 ile Mersin,yuzde 6.3 ile istan_ bul Deri ve EndLlstri, ylzde 2.2 ile Trak_ y a, y iz de. 8 i l e E g e v e y u z d e 0. i l e i z _ 5.6 ile ambalaj malzerneleri,yuzde 2. ile dolramalar,yizde.6 ile parkeler, yuzde 0.4 ile kontrplak,yuzde 0.3 ile levhalar,yuzde 0.2 ile taslaklar, kerestedrerndaklingaat nralzemeleri, yuzde 0. ile diler urunler ve yrizde 0 'a q o k y a k r no r a n d ab u n y e s id e g i g ti rilmis ve lamine edilmig orman ana u r u n l e r i t a k i p e t m e k t e d i r. Se r b e st b o l g e l e r d e7 u r u n g r u b u n d a n l th a l a i yaprlmaktadrr.ihracatta oldu$u gibi ithalaita da ylizde 64.9 ile iomruk urr-)n grubu. srradayeralmaktadrr. Di$er srralamayuzde 2.5 ile taslaklar,yi_izde.3 ile kereste,y\zde 9.2 ile parke,yuzde 2. ile ambalajmalzemeleri,yizde 0.2 ile dolrama ve yuzde O'a Eok yakrn ola_ rak kerestedrgrndakiingaat malzemeleri geklindedir. Serbest bolgelerdenyapttan ve orman m ir M ene m e n D e r i S e r b e s t B o l g e l e r i urunleriihracatrndaonemli bir yer tutan gek lindes r r a l a n m r g i r r. (ynzde 25) mobilya drq ticaretinin daha. yrllarrnda Qizelge3'te a y r r n t r l ri n c e l e n m e s i n i ny a r a r h ol a ca!r serbest bolgelerdenyaprlandrg ticaret igerisinde duglincesiile bundan sonraki deferlen_ mobilya drgrndakiorman ana urljnlerinin dirmelerbu sanayii dalrnayonelik olarak paylarrozetlenmigtir. Orman ana urunlerj urun gruplarrbazrndaincelenmigtir. 4 0r un gr u b u n d a t o p l a n m r g t t rb. unlar; TurkiyeSerbestBolgelerindemobilyadrg ticaretininen yogun geligti$ibolgeler is- Qizelgeyegore mobilya nracatrndasu_ rekli bir arlrq sozkonusuiken, diler or_ man urunlerindeinlgli grkrg bir durum gozukmektedir, Qizelge2'den de gorulece!irlzere3 ytllrk sureetetoplam 777 bin g,lk ithalatger_ qekleqtirilmigtir. Toplam ithalatrn583 bin dolarr (yuzde 75,i)mobilya drgrndakior_ man ana urunlerinden,.g4 bin dolan (ynzde 25'i) mobilya urunlerindenyaprl_ mrgt rr.3 bin d ola rlrkit haiat r nger qek _ legtlli 99 6 yrlrnd aistanbulder i v e Endustri, Antalya,Ege ve TrabzonSerbest Bolgelerindengerqekleqmigti r. 997 yt_ 'l 42 iso Der_sisi ARALTK999 :ic

5 - t an bu l de ri, lzmir M enem en Der i v e ls tanbul Ataturk HavalimanrSerbest Bolgesi olmugtur.serbest bolgelerdenmobilya lhracatryaklagrk3 milyon dolardtr. Aynr donemdekiithalatise 94 bin dolar olarak gergeklegmigtir. Faaliyettebulunan l4 serbest bolgeninsekizindemodi!er 6 serbilya drg ticaretiyaprlmrgtrr. best bolgeden mobilya urunleriticareti yaprlamamrgtrr. Mobilya ithalait ise yalsernzca 4 serbest bolge ile stnrrlrdtr. best bolgelerdenyaprlanmobilya drq tipayt Eekil ve caretindeurun gruplarrnrn?'do Azctlonmiciir in ce len di!in deser bes tbolgeler dem obilya tica retin inb aeladt $r996 y t lt ndan itibaren,yaprlantoplam 3 milyondolarltk ih racatrnyu zd e 5 6' s r nr n9403 gr up numaralrburo, yemek ve yatak odalarrmobilya urunlerindengergeklegti$igorulmektedir. Dller srralamayizde 42 ile 940 grup numaralroturmaya mahsus m o bilyala r,yizde 2 ile 9404 gr up num aralrso mya larve iqi d oldur ulm ugm obily alar ve yuzde 0.5 ile de 9402 grup numarah berber ve trbbi mobilyalargeklindedir. $ekil uzerindekiyrizdeleryuvarlandr! r n da n g rub unagir en ur unler inihracattaki payr yuzde 0 gozukmektedir. $ekil 2'de serbest bolgelerdenyaprlan mobilya ithalatrndaurun gruplarrnrnpayr donem indey aoze tlen migtir. prla n9 4 bin do lar lr kt oplam it halatis e 2 urun grubundan gereekle$tirilmektedir. Bu urun gruplarryuzde B0 ile oturmaya mahsus mobilyalarve yuzde 20 ile de buro, yemek ve yatak odaiarrdrr. Oturmaya mahsus mobilyalar (940) y ak ur un gru bu nd a y r llar r nda laerk.3 milyon d olar ihr ac at, 55 bin Toplam ihradolarlrk ithalat yaprlmrgtrr. ca trnyuzde 4.8 'i 996,y uz de 20' s i 997 ve yu zd e 'side 998y r lr ndager gek 99 6 y r lr ndaihr ac at ;Ant alleg tirilmigtir, 44 iso DergisiARALK999 i 3 : Ttlrkiye Serbest Bolgeleri DrgTicaretinde AnaUrrinlerinin Payr Orman Qizelge SerhestRnlnelerden vent'anihracatve lhracat o/o thalal Bin$ % J , 2 payr( gruplannrn ithalaita 0rLln doneminde) Bin$ Tomruk Kereste Evvestisesvalan Ambalaj malzemeleri Do0rama Parke Kontrplak Levhalar Taslaklar drsrndaki insaatmalzemeleri Kereste dedistirilmis velamine edilmis Brinvesi urunler Kaplama Toplam rriludo?6 6 ilo trna Qorhaet RAlnoci cr- 997 yrlrndaihracat; rada yeralmaktadrr. Antalya, lstanbul Deri ve Endustri,Ege, lstanbulatat0rk Hava Limanr,Mersinve yaprlmrqtrabzonserbestbolgelerinden trr. 997 yrlrndaen fazla ihracat yuzde 7.4 ile istanbul Ataturk Hava Limanr Serbest Bolgesindengerqekleqtirilmigtir. 998 yrhndasadece 5 serbest bolgeden ihracatyaprlmrgtrr. Bunlar;Antalya,istanbul AtaturkHava Limanr,lstanbulDerive Endiistri,Trakya (Qatalca),lzmir Menemen Deri ve li,4ersin Serbest86lgeleridir. 998y r lr n d ay a p r l a n9 6 8 b i n d o l a r k i h r a.2tln. i ^, \/l t7 d,6 -^/9 2'qr l c t2nbul D er i v e En- dustri Serbest Bolgesinden gerqeklegm igt ir. O t u r m a y a m a h s u s m o b i l y a l a r urun grubundaen yo!un ticarifaaliyetistanbul Deri serbest bolgesindegerqekleqmigtir.starbul Deri ve EndustriSerbes t Bol g e s i n d e n3 y r l d at o p l a m 8 7 b i n dolar ihracatyaprlmrqtrr. Son 3 yrlda sai 4B LO ,2 0, q Diger y a, is t an b u ld e r iv e E n d u s t r i,e g e, l s t a n bul AtaturkHava Limanr,Mersinve Trabzon SerbestBolgelerindenyaprlmrqolup d e c e 5 5 b i n d o l a r l r k i t h a l a t ya p r l m r g o l u p, b u t u n i t h a l a t y r h n d ag e r q e klegtirilmiqtir. Oturmayamahsus mobilyalarda yalnrzcaistanbulataturk Hava Lr- ^^, T -,on ^t,,,^,,^ y q v v v^^r u^, ^- m i k tar d a a4 lzntir MenemenDeri Serbest Bolgelerindenith^l^+ laldt.,^ ^. ^ f, yd Pl l d U l l l l i l - i ^ +i l l \,L l l, Berber ve Trbbi Mobilya Urirnleri (9402) ihracatt,serbest bolgelerdenyap r l a n t o p l a m i h r a c a t r ny u z d e f i n i o l u g t u r m a k t a d t r.b u u r u n g r u b u n da d o n e m i n d es e r b e s tb o l g e l e r d e ni th a l a t y a p r l a m a m r g t r3r.y r l l r ks u r e q teto p lam 5 bin dolarhkihracatrngerqeklegtigi bu urun grubunda7 bin dolarr 996,6 b i n d o l a r t v e 2 b i n d o l a r rd a y r l r n d ag e r q e k l e E m i g i i lrh. r a c a t An ta l ya, i s l a n b u l D e r i v e E n d u s t r i,i s t a n b u lata t u r k H a v al i m a n re, g e v e i z m i rm e n e m e n l-lori Sorhoct halnolorinrjon rrrnrlmrclrr En f azla ihracatyuzde 50 ile Ege Serbest Bolgesindengerqekleqtirilmigtir. Bliro, Yemek ve Yatak Odalarr Mobilyalan (9403) urun grubunda, serbest b o l g e l e r d e n y r l l a r ri gi n d e ya -

6 prlan 3 milyon dolarlrk ihracatrn.7 milyon dolarr yani yuzde 55.5'i, 94 bin dolarlrk ithalatrn da yilzde 20'si bu urun grubundan gerqekleqtirilmigtir. 996 ytlrndan Antalya, istanbul Deri ve Endustri, Fge, istanbul Ataturk Hava Limanr, Mersin ve Trabzon Serbest Bolgelerinde ih-,oualr.^^-+. n,,lqrya, n-+^t,,^ i^+^^r.,r rrra'uur Deri ve Endustri ile Ege Serbest Bolgelerinden ithalat yaprlabilmigtir. Sozkonusu yrlda Ege Serbest Bolgesi yuzde 55 ile en fazla ihracat, Antalya Serbest Bolgesi ise yr-izde 90.9 ile en fazla ithalat yaprlan serbest bolgeler olmugtur. Hiq ithalatrn yaprlamadr$t 997 yrhnda ihracat yaprlan serbest bolgeler Antalya, lstanbul Deri ve Endustri. Foe. isianhrrl Ataturk Hava Limanr, Mersin ve Trabzon serbest bolgeleridir. 676 bin dolarlrk ihracatrn yuzde 37.6'sr lstanbul Deri ve Endustri yuzde 22.3'r-i istanbul Ataturk Hava Limanr Serbest Bolgesinden yaprlmrgtrr..75 dolarlrk toplam ihracatrn yaklagrk yrizde 47.8'i 998 yrlrnda gerqeklegtirilmigtir. Tnnlrm 7 corhoct halnada'r ihrnnnt uu'vsusi liloudr 'nn' ydptlabilmigtlr. Yaprlan 86 bin dolarlrk ihracatrn yuzde 40.4'u istanbul Ataturk Hava Limanr, yuzde 37'si de lzmir Menemen Deri Serbest Bolgesinden gerqeklegtirilmigtir. Sorr 3 yrllrk ihracat rakamlarrna gore yuzde 29.7 il istanbui AtatLirk Hava Limanr, yizde 25.6 ile Antalya ve yuzde 23 ile lstanbul Deri ve Endustri Serbest Bolgeleri oncelikli serbest bolgeler olarak goze garpmaktadrr. 3 yrldaki toplam ithalatrn yuzde 69.2'si istanbul Aiaiurk Hava Limanr, yuzde 25.6'st da Antalya Serbest bolgelerinden yaprlmlqttr. Somyalar ve igi Doldurulmug Mobilyalar (9404) ihracatr, yrllarrnda qtrrhtrql bnlnelerclon nernokloctirilon tnnlanr ihracatrn yuzde 2'sini olugturmaktadrr. Berber ve trbbi mobilyalarda oldulu gibi sozkonusu 3 yrlda hie itl.alat yaprlamamigtrr. lhracat sadece 4 serbest bolgede gerqeklegtirilebilmigtir, 996 yrlrnda yaprlan 4 bin dolarlrk ihracat Antalya ve Ege Serbest Bolgelerinden, 997 yrlrnda yaprlan 33 bin dolarlrk ihracat Ege ile lstanbul Deri ve Endustri Serbest bolgelerinden, 998 yrlrnda yaprlan 26 bin dolarlrk ihracatta istanbul Deri ve Endustri Serbest Bolgesi ile Mersin Serbest bolgelerinden gerqeklegtirilmigtir. Toplam 73 bin dolarlrk ihracatrn yuzde 36.f i Ege, yuzde 26.4'u Mersin, yizde 20.8'i istanbul Deri ve Endustri, yuzde 6.7'si de Antalya Serbest Bolgelerinden yaprlmrgtrr. 7. Sonug Turkiye'de faaliyette bulunan i 4 serbest hnlnc v:rrjrr Rr r nnloelorin nlr rqtr,rr rlm: gerekqeleri ile bugunku ulagrlan drg ticaret verileri kargrlagtrrrldrqtnda iqletmelerin serbesr bolge inrkanlanndan henuz yeterince yararlanamadlklarr soylenebilir. Ornegin 997 yrlrnda gerqeklegen 74.8 milyar dolarlrk drg ticaret hacminjn sadece yuzde 7'si (5.5 milyar dolar) serbest bolgelerden yaprlmrgtrr. Ancak 996, 997 ve 998 yrllarr verileri birarada deqerlendirildi!inde orne!in 997'den 998'e drg SERBEST BOLGE lzmlr Menemen Deri istanbul Deri ve EndListri istanbui Ataturk Hava Limanr (AHL) Antalya Fnp Mersin rsran0ui- r rakyi Trabzon OPLAM +i^^"^+ mindo h^^ riilzde 40'hk bir or ^+,^ Lri ^X-,^ JU4nunusudur. Son iki yrlda bu bolflalardon tonlam 3.2 milyar dolarlrk bir +i^^-^+ L^^ uudt vt tdumi olugtuou ve ticaret hacminin h,-lr lr4ro ^4+,x, 4r LUgt narillmolztedir. Serhact halnol^.i^r,i {^ r9t uen tdaliyette bulunan 226 firma dlkkate ahndrltnda firma bagtna ytlltk ortalama 2.9 milyon dolarlrk bir ticaret hacmi dugmektedir. Turkiye orman [irunleri ve mobilya sanayii igletmelerise genele oranla serbest bolge imkanlarrndan daha az yararlanabilmiglerdir. Serbest bolgelerden yaptlan 2 yrllrk ticaretin sadece yuzde O.f i orman urunleri ve mobilya sektorune aittir. Bu bolgelerde orman urunleri ve mobilya Qize lge :TiirkiyeSerbest 3dlgelerinc 0rmanlninleri ve\4obilya ihracatr URUN GRUBU rn l" TOPLAM ffi er,t !]r_ # urqer urman urunten lvobilva BB2 229 Toplam Orman UrLlnleri t Diqer Orman UrUnleri a/ 2S 04 Mobilya 3B Toplam Orman UrLinlerl Diqer Orman Uninleri Mobilya 32 tlo Toplam Orman Urunleri o4 262 Di{er Orman Urunleri 500 +o lvobilva Toplam Orman Urr.inleri Dlqer Orman Urrinleri q,na N4obilya Toplam 0rman Urunleri 58 66iB Dider 0rman Urunleri 47 Mobilva t3 to Toolam Orman Uriinleri Dider 0rman Urrlnleri Mobilya 5 8 tc Toplam 0rman Urrinleri Diger Orman UrLinleri tt t Mobilya ]OJJ 309 % , ,0 45 SO Dergrsr ARALK 999

7 sanayl alantnda toplam 44 adet firma faaliyet gostermektedir. Son uq yrllrk verilere gore serbest bolgelerden toplam orman urunleri ve rnobilya ihracatt 2.4 milyon dolar, ithalatr ise 777 bin dolar olarak gergeklegmigtir. i996'da 2.4 mil yon dolar olan ihracat 998 yrlnda yaklaqrk 6 katlrk bir arlrgla 2.4 milyon dolara ulagmtqtrr. Orman urunleri ve mobilya ithalatrnda ise 3. bin dolar seviyesinden yaklagrk 2 katlrk bir arlrela 777 bin dolar seviyesine ulagrlmrstrr. Serbest bolgeden yaprlan ihracat ve ithalat rakamlan aftrgrnda hrzl bir geligmenin oldu!u gorulmektedir. Serbest bolgelerdeki drg ticaret sanayii bazrnda incelendi$inde ihracatrn yuzde 75'i orman ana L.jrr_inleri, y0zde 25,i mobilya urunleri geklinde oldu$u gorulmektedir. ithalatta da aynr oranlar sozkonusudur. Orman urunleri ve mobilya ihracatrnda yuzde 67.4 ile Mersin, ylizde 'l.3 ile istanbul Deri ve Endustri, yuzde 8.2 ile de Ege Serbest Bolgeleri oncelikli bolgelerdir. lthalaita ise, yuzde 48. ile Antalya, yuzde 2.8 ile jstanbul Ataturk Hava Limanr ve yuzde 0.3 ile Trabzon Serbest Bolgelerr oncelikli bolgeler olmugtur. Mobilya drgrndaki orman ana 0runleri j4 grup altrnda, bu gruplara gi run ler diqer grubunda deqerlendirilmigtir. Bu srntflamaya gore yrllarr iqerisirrde 2 orman ana urunu grubunda 'hracat, B orman ana ururr grubunda ithalat yaprlmrqtrr, En fazla ihracat yuzde 63.6 ile iomruk, yuzde 7. ile kereste, yuzde 8.9 ile ev ve sus egyalan urunlerinden olmugtur. Yine yuzde 64.9 ile tomruk, yuzde 2.5 tle taslaklar ve yuzde.3 ile kereste urunleri ithalaita oncelikli urunler olarak goze qarpmaktadir. Serbest bolgelerden yaprlan mobilya urunleri incelendi$inde; oturmaya mahsus mobilyalar ile buro, yemek ve yatak odalarr urun gruplarrnrn ihracatta yuzde 98, itha- atta ise yuzde 00'luk bir paya sahip oldu!u gorulmektedir. Oturmaya mahsus mobilya ihracatrndarr ozellikle istanbul Deri (yuzde 63.5) ve istanbul Ataturk Hava Limanr (yuzde24.4j Serbest Bolgesinde yo!unlagmaktadrr. Buro, yemek ve yatak odalarr ihracatrnda ise istanbul Ataturk Hava Limanr (yuzde 29.7), istanbul Deri ve Endustri Serbest Bolgesi Qizelge 2: Tiirkiye serbest Brilgelerinde 0rman Urtinleri ve Mobilya ithalatr DEnbtr5 BOLGE URUN GRUBU urn s TOPLAM Bin S lzmt( Menemen Deri Di6er Orman Urrinleri Mobilya Toplam Orman UrLlnleri 0.3 0,3 Dider Orman UrLinleri lstanbul Deri 4B 48 lvobilya ve 0,5 EndListri Toplam Orman UrLinleri lstanbul Diger Orman Ur0nleri AtatLlrk Hava Mobilya Limanr (AHL) Toplam Orman UrLinleri Di$er Orman UrLinleri zt3 364 Antalya Mobilya 0 0 oplam Orman Urunleri 225 t+v Di$er Orman Urunleri 4 3 Fno Mobilya Toplam Orman UrLinleri 5 7 l 4 Mersin Diger Orman Ur0nleri Mobilya UrLlnleri 73 Di!er Orman Urilnleri 4 stanbul-trakya 4 Mobilya J (Qatalca) 3 Toplam Orman UrLinleri 7 7 Toplam Orman Diger Orman UrLinleri BO BO Trabzon Mobilya Toplam Orman Urrjnleri BO BO TOPLAM Diger Orman UrLinleri Mobilya ' l Toplam Orman Urunleri To o,4 2, l. 7.\ th r 4lr (yuzde 23) ile oncelikli serbest bolgelerdir. izmir Menemen Deri, istanbul Deri ve Arrtalya Serbest Bolgelerinde onemli ticari hareketler gorulmektedir. Bu bulgular qerqevesinde, ornran urunleri ve mobilya sanayiinin serbest bolge imkanlarrndan yeterince yararlanamadrklarr anlaqrlnaktadrr. Zira i997-i998 doneminde yaprlan 3.2 milyar dolarlrk drq trcaret iginde orman urunleri ve nrobilya sanayiinin payr 0.4 milyon dolar rle yuzde 0.f in altrnda kalmrgtrr. Serbest bolgelerde faaliyette bull:nan 226 firmantn sadece 44'u ormarr urunleri ve rrobilya sanayii dalrnda ticari faaliyet gosiermekledir. Bu durum, sanayiinin serbest bolgeler hakkrnda yeierli bilgiye sahip olamadrklarr yada serbest bolgelerde yer alma kogullarrnr yerine getirmekte zoriandrklarr sonucuyla agrklanabilir. Serbest bolgelerde faaliyet gosiermenin sektore gerek ig, gerekse drg piyasalarda rekabet avantajr sa!layaca!t gozonune alrndr!tnda orman urunleri ve mobilya sanayiinin hrzla bu bolgelerde yeralmalan, sanayiinin hrzla gelrgen ya_ prsrna daha da buyuk ivme xazandrra_ ca Ktr.! Kayna klar. T.C. Bagbakanlrk Drg Ticarei M0stegarlrOt Ser best BoJgeler Genel MudurlijOLl, kayrtiarr ve in, ternet erigimi, Kurloolu, A., Koq, K.H., Aksu, 8., TL]rkiye Or man UrLlnleri Sanayii Drg Ticaretinin Geligimi, Cumhuriyetimizin 75. yrlrnda Ormancrlr!lmrz Semoozyunu. B:lo i Verinleri. ts+aroj, Eklm DiE, Dr$ Tlcaret Bllgisayar Kayrflan Doq. Dr. K. HUseyin KOQ Dr. Baki AKSU i.ti. Orman Fakrlltesi Orman Endristri MLihendisli!i Bohimti?: 46 iso Dergisi ARALK 999

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI....4 A. Bütçe

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED -

Detaylı

$m##$,#** ryi. KASlMzor6 Sayr:5

$m##$,#** ryi. KASlMzor6 Sayr:5 D B t$ricaret II ULT ENI KASlMzor6 Sayr:5 BATUGMDENL rrxrvun n nxs o6 ricnrrr aulrrruioh. * $m##$,#** Kalhnmoda Y er el Ortot tnrz B, q II E N EE E -H :'.: * BULTENoE KULLANTLAN veniler zoro eylur- AytNA

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGELERDE SAĞLANAN TEġVĠKLER Hasan YÜKSEK Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENĠN TANIMI VE AMACI II. SERBEST BÖLGELER III. ANTALYA SERBEST BÖLGE IV. SERBEST

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 99-13.02.2015 Karar no ve tarih : 1419-13.02.2015 Toplantı Yeri KAYSERİ Y ozgat İli, Sarıkaya

Detaylı

Dış Ticaretimizin Üçte Birinden Fazlası İstanbul'dan Gerçekleşiyor

Dış Ticaretimizin Üçte Birinden Fazlası İstanbul'dan Gerçekleşiyor Dış Ticaretimizin Üçte Birinden Fazlası İstanbul'dan Gerçekleşiyor GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VERİLERİ (Ocak-Kasım 2013) Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İ İ İ Ş Ğ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ğ ğ ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ğ ö ğ ö ç ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ç ç ç ğ ö ö Ü

İ İ İ Ş Ğ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ğ ğ ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ğ ö ğ ö ç ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ç ç ç ğ ö ö Ü İ İ Ğ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ğ ö ö ç İ ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ç İ ğ ğ ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ç ç ç ğ ö ö ö İ İ İ Ş Ğ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ğ ğ ö ç İ ç ö ç İ ğ ğ ğ ö ğ ö ç ö ç İ ç ö

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI NO YETKİLENDİRİLEN KURULUŞ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI BULUNDUĞ U İL YETKİ ALANI TELEFON FAKS YETKİLENDİR ME TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

SAMSUN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SAMSUN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SAMSUN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (1/8/2010-31/8/2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN) Belge No Sabit Yatırım (TL) Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Belge Tarihi Öngörülen Destek İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) S.N Yatırımın

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR HAZİRAN 2007 BERLİN Ocak 2015 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanmıştır

Detaylı

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12 T EN IO 95 Çok Kademeli Uçtan Emişli antrifüj lar 00 0 Genel Bilgiler Basılabilen ıvılar tipi pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli düşük

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

ᇧ卷 Z Dᗧ勗 ᗧ勗 İ R PORU, İ O R Vᗧ勗 İ O R İ İᗧ勗 İ DİP O R ᗧ勗 B Ğ ጇ卷 Tጇ卷 ጇ卷 ጇ卷 ጇ卷T Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. 吗吗n吗ጇ卷吗m 吗吗吗l吗 nጇ卷 ጇ卷ጇ卷ጇ卷ጇ卷n 吗吗l. Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. n吗n 吗 Bጇ卷nkጇ卷 吗 吗ጇ卷l吗k ጇ卷ጇ卷吗吗 吗吗 吗ጇ卷吗 吗ጇ卷吗吗ጇ卷l吗 吗ጇ卷 吗吗吗lጇ卷nጇ卷n

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı