akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S."

Transkript

1 bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi 717.sokak No:15/1 (ankaya/ankara. TeL:0f12 O ] A-69. FaksiO312 44LO4 74 Ticaret Sicil Yeri ve No: Ankara

2 */ Not lclruoerlun Sayfa Ba[rmsrz Denetim Raporu Finansal Durum Tablosu Kar Zarar Tablosu 6zsermaye De!i5im Tablosu Nakit Akrm Tablosu I. $irketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2. Finansal Tablolarrn Sunumuna lli5kin temel Esaslar 3. igletme Birlegmeleri 4. lq Ortaklrklarr 5. B6lUmlere G6re Raporlama 5. Nakit ve Nakit Benzerleri 7. Finansal Borqlar 8. Ticari Alacaklar ve Borglar 9. Diler Alacaklar ve Borqlar I0. Stoklar II. Odenmig Gelirler 12. anlara Sa!lanan Faydalar amrnda borqlar I 3. Ertelenmil Celirler I4. Maddi Duran Varhklar 15. Maddi Olmayan Duran Varhklar t6. rhklar,kosullu Varllk ve YilkUml0lijkler 17. Cah$anlara Sa!lanan Faydalara lligkin Kargrlrklar 18. Di{er Varhk ve Ytikiimli.ilUkler 19. Ozkaynaklar 20. Hasrlat ve SatrSlarrn Maliyeti 21. Faaliyet Giderleri 22. Niteliklerine Gcire Giderler 23. Esas Faaliyetlerden Celir ve Ciderler 24. Finansman Gelir ve Giderleri 25. Vergi Varhk ve YUkiimli.iliikleri 26. Hisse Bagrna 27. lliskili Taraf Aqrklamalarr 28. Finansal Kaynaklanan Risklerin Nitel i ve Di.jzeyi 29. Bilango Tarihinden Sonraki Olaylar 30. Finansal Tablolarr Onemli Etkileyen masr Gereken Diler Hususlar I r t 4l baerlusrz denetirr danrsmnhk yemintlqral.i mugayir{ik a.9- -.\ ;'

3 <",',- baf,,rmsrz denetim danrgmanttk yeminti mati mii;avirtik a.9. udrusrz orxnriu RAPoRU AKTENTA$ AKSARAY TARIM txuosrnisi TiCARET A.S. Ydnetim Kurulu'na Girig AKTENTA$ Aksaray Tarrm Endiistrisi Ticaret A.$.'nin 31 Aralrk 2013 tarihr itibariyle hazrrlanan ve ekte yer alan bilangosunu, aynt tarihte sona eren yrllara ait gelir tablosunu, ozsermaye def,iqim tablosunu ve nakit aktm tablosunu, 6nemli muhasebe politikala nrn 6zetini ve dipnotlarr denetlemig bulunuyoruz. Finansal Tabtolatla gili Otara* igletme Y\netirninin Sorumtulu[u lgletme ydnetimi finansal tablolarrnr Uluslararasr Finansal Raporlama standartla na gdre hazlrlanmasr ve d0r0st bir gekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarrn hata velveya hile ve usulstizliikten kaynaklanan tinemli yanhghklar igermeyecek bigimde hazrrlanarak, gergeli dtlrust bir gekilde yansrtmasrnr sa[lamak amacryla gerekli ig kontrol sisteminin tasarlanmasrnr, uygulanmasrnr ve devam ettirilmesini, kogullarrn gerektirditi muhasebe tahminlerinin yaprlmasrnr ve uygun muhasebe politikalarrnrn segilmesini igermektedir. B a$tmstz Denetim Kuru lagumuzu n So r umlu I u lu SorumluluEumuz, yaptt[rmlz baf,rmsrz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkrnda g6rti9 bildirmektir. Bagtmslz denetimimiz, Uluslararasr Denetim Standartlanna uygun olarak gergeklegtirilmigtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmaslnl ve baglmslz denetimin, finansal tablolann gergeli dolru ve d0riist bir bigimde yansltlp yansrtmadrlr konusunda makul bir govenceyi saglamak {izere planlanarak yurutlilmesini gerektirmektedir. Batrmsrz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili balrmsrz denetim kanltr toplamak amacryla, ba$rmsrz denetim tekniklerinin kullanrlmasrnr igermektedir. Balrmsrz denetim tekniklerinin segimi, finansal tablolarrn hata ve/veya hileden ve usulsuzltlkten kaynaklanrp kaynaklanmadrlr hususu da dahil olmak llzere Onemli yanllghk igerip igermedifine dair risk delerlendirmesini de kapsayacak gekilde, mesteki kanaatimize gore yapllmlstlr. Bu risk delerlendirmesinde, igletmenin ig kontrol sistemi g62 ononde bulundurulmugtur. Ancak, amacrmrz i9 kontrol sisteminin etkinlili hakkrnda g6ru9 vermek delil, bablmsrz denetim tekniklerini kogullara uygun olarak tasarlamak amacryla, i$letme y6netimi taraftndan haztrlanan finansal tablolar ile i9 kontrol sistemi arasrndaki ili$kiyi ortaya koymaktrr. Balrmsrz denetimimiz, aynca illetme y6netimi tarafrndan benimsenen muhasebe potitikalarr ile yaprlan dnemli muhasebe tahminlerinin ve finansal btltiln olarak sunumunun uygunlu[unun delerlendirilmesini igermektedir. Mah.atl.esi 717. Sokak No:15/1 Cankaya/Ankara. Tet: Faks:O3L2 44L Slgperi ve No: Ankara

4 Baglmslz denetim srrasrnda temin ettieimiz baf,tmslz denetim kanttlartntn, gdrtigiimiizlin olugturulmasrna yeterli ve uygun bir dayanak oluqturduluna inantyoruz. Gdrllg Goriisiimitze gdre, iligikteki finansal tablolar, $irket'in 3l Arahk 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynl tarihte sona eren yrla ait finansal performanstnt ve nakit akrmlarrnr, Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarl gergevesinde do$ru ve diiriist bir bigimde yansltmaktadlr. Mevzuallan Kayna*lanan Di(er Ylihtlmltllllklere iliskin Rapor l sayrlr T0rk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarlnca; Ydnetim Kurulu tarafimlza denetim kapsamtnda istenen aglklamalan yapmtg ve istenen belgeleri vermi$tir, ayrrca $irket'in I Ocak - 3l Arahk 2013 hesap ddneminde defter tutma dtizeninin, kanun ile tirket esas s6zleqmesinin finansal raporlamaya iligkin hukumlerine uygun olmadr[rna dair tinemli bir hususa rastlanmaml$tlr. 2- Gdrii$UmUze g6re ydnetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu iginde yer alan bilgiler, denetlenen finansal tablolar ile tutarllllk gdstermektedir. Ankara, Akademik Ba[rmsrz Denetim Danrgmanlrk ve Sorumlu Ortak Bag Denetgi b.fhs,z den.tim d.nrtmahtrk yeminti mati molavirtik a.!.

5 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S r.r 2.20r 3 HESAP D0NEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA llls(ln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir. FINANSAL DURUM TAEIOSU VARUKI.AR Dlpnot 3 t,12.20i Ddnen varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar - lliskili Taraflardan Ticari Alacaklar - lli5kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Stoklar Petin Odenmil ciderler Di6er D6nen Varltklar Duran varkklar Diqer Alacaklar Maddi Duran Varlrklar Maddi Olmayan Duran Varhklar TOPI.AM VARIIXI.AR 6 8 l0 t l4 l r 4 33.s E r E79 r.r I E r r t I I r t2 KAYNAKLAR Krsa Vadell Y0k0ml0l0kler Finansal Borglar Ticari BorClar - llitkili Taraflara Ticari Borclar - lligkili Olmayan Taraflara Ticari Borclar Oiqer Borclar - llilkili Taraflara Diler Borglar - lliskili olmayan Taraflara Diger Borclar Cahsanlara Saglanan Faydalar Kapsamrnda Borqlar Enelenmi5 Gelirler Uzun Vadell Y0k0ml0l0kler Finansal BorClar L.Jzun Vadeli Kar5rlrklar - (a ganlara Sa!lanan Faydalara ilitkin Karstltklar Ertelenen Verqi YiikiimlUliiqii OZSER,MAYE 6denmi5 Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Slntflandtnlmayacak BirikmiS Diger Kapsamh Gelir ve Ciderler - Maddi Duran Varltk Delerleme Antslan - Dioer Kapsamh Gelir ve Giderler Kardan Ayrrlan Krsrrlanmtt Yedekler Cecmit Ytllar Kar (Zararlan) Net Ddnem Kan (Zara ) TOpr-AM ozsenrraye VE Y0K0ML0L0K rr t2 l3 't7 25 l9 't ?qzgl9 l E t 4.68r o 3.t r r l I 2I s r O43 r r r (34.02 s) (r.948.3s6) (88.073) I r O44 4t5.058 r r r r 6.s (2 7. s93) (2.r 2r.927) baenpr'z-den.dfl dan'tm.ntrr

6 AKTENTAs AKSARAY TARIM ENDUSTRISI TICARET A r 3-3t HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLoLAR ve BUNLARA lllskln DIPNoTLAR Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmittir. KAR - ZARAR TAELOSU Dhnar 0t.0t r.-3r.r 2.20t 2 SORDOROLEN FMLIYETLER Hasrlat Satrslann Maliyeti (-) BROT rar CZAIIiAR) Pazarlama, Saui ve Da6rtrm Ciderleri (-) Genel Y6netim Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden DiSer celirler Esas Faaliyetlerden Diier ciderleri (-) Esas Faallylt Kan/Zaran Yatrrlm Faaliyetlerinden Celirler Yatrnn! Faaliyetlerinden Ciderler FINANSMAN 6IDERI ONCE5I FMLIYET KARI/ZARARI Finansman Celirleri 25 Finansman Giderleri (-) 25 SORDOROLEN FMLIYEILER VERGI ONCESI KAR/ZARARI SUrdor0len faallyetler vergl gellr/glderl - Dainem Vergi Celir/cid ri - Ertelenmis Vergi celir/cideri SORDOROLEN FMI-IYETLER DONEM KARUZAMRI Durdurulan Faaliyetler D6nem Ka / Zaran DONEM KARI/ZARARI t -22 2t ( ) ( s0) 0.r r 2.983) (r ) t ( ) 4. t 6t.400 ( r 0) (849.9r 3) (76t ) 93.s ( ) ) 4t (88.073) 56r.686 ( ) ( (7.229') (88.073) Hisse Batrna Kazan( Seyreltilmit Hisse Baltna KazanC (0,4r 82) (0,4182) o,8242 o,8242 DICER KAPSAMLI GELIR TABLoSU DONEM KARI/ZARARI DICER KABAI,U aetirler Kar veya zararda venld n stnlfl andtnlmavacaklar - Tanlmlanmti Fayda Planlan Yeniden 6lCi.im KazanClan/Kaytplan - Maddi Duran Varhk Degerlemesi - Kar veya Zararda Yeniden Stntflandtnlmayacak Di0er Kapsamlt Cellre llitkin Vergiler - Ddnem Vergi Cideri/Celiri TOPTAII KAPSAMU GELIR l9 t9 orllrrt]*l2-2oljt ol-or-: (88.073) r (8.040) I t.608 (6.432) (94.505) 1.9s ( ) 0 ( ) t 22 t o.un",,o1"*oj.',,,-un l"iiflilr;nfa,trri[ ".r. '\.?.

7 AKTENTTS AKSARAY TARIM ENDOSTR.ISI TICARET A.S 0r.0r r.r 2.20 r 3 HEsAp DoNEMINE AIT FINANSAL TAELOLAR VE EUNLARA lllskln DIPNOTLAR Ak1 bglllllggi&g tutarlar Turk Lirasr "Tl-" olarak ifade edilmittir. Kar Zararda Yeniden Srnrfl andrfl lmayacak Diger Kapsamlr Gelir Ciderler BirikmiS Karlar Not Se rmaye MDV Deoer Anrt Fonu Tan. Fay.Plan. Yeniden OlCiim KazanC/Kayrplafl Ertelenmii Vergi Gelir/Gideri Kardan Ayfllmlt Yedekler GeCmig Yrllar Kar lzaru Net Donem Kar/Zarafl Ozkaynaklar 0l.o I.20't 2 2r (36.447',t (r.349.s39) ( \ (r.9r 2.889) TrarsFerler Toparn (apsamlr Gelir l ( ) ( \ 't t (34.491) (E64.973) ( t 't r,0r r (34.491) ( ) ( t73.s7t Traisfeier Topam fupsamlt Gelir l9 (8.040) ( ) ( ) 0 (94.s05) t 3 2t (42.s3r) (863.35s) (r ) (88.073)

8 AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.5 0l HESAP DONEMINE AiT FINANSAL TABLoLAR ve BUNLARA lllskln DIpNoTLAR Aksi belirtilmedikqe tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir. NAKITAKIM TABLOSU CTL) ISUTue FAAIfi,ETLER,INDEN KAYNAKIANAN NAKIT AKIMI DIpnot 0r.0r.-3r r.-3r D6nem Net Kan/Zaran D6nem Net Karr/Zararr Mutabakatl lte llglll D0zeltmeler Amortisman ve ltfa Paylarr lle llgili Dtizeltmeler Deler DU5UklugU lle llgili Drjzeltmeler Kar5rhklar lle llgili DUzeltmeler Faiz Geliri / Gideri lle llgili Dtizeltmeler Duran Varhk Satl5 Kan I Zararr Vergi Gelir Gideri Di!er Drizeltme ve Delerlemeler I gletme se rmayrsl ndekt deu I ll m Oncesl faal lyetlerden elde edllcn naklt ahm : l4-15 l (88.073) I73.s7l r s9 r 63.s03 r (s6.830) ( (l.03 s) I (r r 3.9r s) (s6.97s) r 5.3r 2 r Ticari Alacaklardaki ArtrS (-) / Azalrg Stoklardaki Arut (-) / Azah5 Diler Varhklardaki Artr5 (-) / Azah5 Ticari Borqlardaki Artr5 / Azahg (-) Diler Borglardaki Artr5 / Azalrq (-) Diler YUkUmli.iliiklerdeki ArtrS / Azalrt (-) Krdem Tazminatr Odemeleri ltletme faaltrrctlerlnden kavnaklanan naklt 8-27 l l ( ) r (43.3 r 7) 40I.051 ( r ) (29 s.073) (r ) 898.s r 3 (l ) (97.84r ) (23.s73t (sr 2.023) Yatrnm faallyetlerlnden kaynaklanan naklt akm : Maddi ve maddi olmayan duran varlrk ahmr, net Duran varltk sattsl nedeniyle elde edilen nakit girisleri (+) Yafi nm faallretlerlnden kaynaklanan naklt t4-15 (ss2.972\ (296.s40) r ( ) ( ) Flnansman faallyetlerlnden kaynaklanan naklt Finansal Borglarr ile llgili Nakit cirisleri (+) / erkrglarr (-) 7 (4r.308) r Flnansman faalltretlerlnden elde edllen naklt (41.308) r Naklt ve naklt benzerl delerlerdekl net azah$ / artrs D6nem balr naklt rrc naklt benzerlerl D6nem sonu naklt ve naklt benzerlerl 6 6 (22.8e0) s ffi+. ba g1 r\srz deneti m da nrgmanh k ffi '<

9 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDUSTRISI TICARET A.S ol.ol.2o HESAP DoNEMINE AiT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikge tutarlar TUrk Lirasl "TL" olarak ifade edilmiltir' NOT T - SIR,KETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU Aktentat Aksaray Tanm Endaistrisi Ticaret A.5. (AKTENTAS, Sirket) Aksaray Ticaret Sicil MemurluOu'nun 937 sicil numarasr ile 1972 ylllnda kurulmustur" Sirketin ana faaliyet konusu rafine tuz Uretimi ve tuz allm-satlml yapmaktlr' Ayrlca bu faaliy tinin yantnda zeytin altm-sattmt da yapmaktadtr. Sirketin merkezii Karasu Mevkii PK:70 AKSARAY adresindedir. $irketin 3l.t tarihi itibariyle t.174 adet orta6l bulunmaktadlr.(2012: 1.180) 31.'l tarihi itibariyle lirkette calltan saylsr 49'dir. (2012: 45) 5irketin sermayesi 2lO.600 TL olup, bu sermaye her biri I TL nominal deoerinde 210,600 adet hisse senedinden olugmaktadtr. Sirketin pay defterinde 3l tarihinde ortakltk yaprsr ataerdaki g ib id ir. H isse Adedi Hlsse Dctcrl Pav Orant(X) Ahmet Mahmut Perek I r r TL 56,36 Yakup Kadri Perek r TL 9,29 Hiisnii Selim Perek I TL 9,27 Mahmut Hakkr Perek r r TL 9,29 Oiger Ortaklar TL r 5,79 2 r r TL xr 00 NOT 2 - FINANSAL TABLOTARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR 2.r.r. SUNUMA lll$kln TEUEL ESASLAR Sirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarrnt TUrk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatrnca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazrrlamaktadrr. Ancak ekteki finansal tablolar a$a0tda belirtilen paragraflara uyum saflamak amacryla, vergi yasalarrna uygun gekilde elde edilmit finansal tablolara TFRS/TMS'lerin gerektirdigi ilave ve indirimler yaprlarak elde ed ilmigtir. u.6\, a""itr-.a."'1-r"r'r.

10 AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.g HESAP DONEMINE AIT FiNANSAL TABLoLAR ve BUNLARA lr-l5rln DiPNoTLAR Aksi belirtilmedikge tutarlar Trirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir. TU rkiye'de han gi 5irketleri n Tti rkiye Mu hasebe / Fi nan sal Raporlama Standartlarrna uygun raporlama yapaca!r Bakanlar Kurulu kararr ile belirlenmektedir. Bu muhasebe sistemine uygun finansal tablolar ise Kamu G6zetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu taraftndan 6rnek tablolar 5eklinde belirlenmektedir. Ancak Sermaye piyasasr Kurumu hisse senetleri bir borsada i5lem g6ren 5irketler iqin tarih ZOl610 saytlt karart ile finansal tablo modellerini aynca belirlemigtir. Ekte yer alan finansal tablolar bu formata uygun olarak di.izenlenmi5tir. 2.l.2.Kullanllan Para BIrlml ve Yabancr Para Delerlemeslnde Kutlantlan Kurlar $irketin faaliyetlerinde kullanrlan para birimi TUrk Lirasr olup, raporlamada da aynl para birimi kullanllmtgtrr. girketin ilgili diinem ait finansal tablolarrnrn hazrrlanmasrnda kullanrlan kurlar a5a!rda belirtilmigtir. 3r.r2.20r2 3r.r2.20r3 ahr 't,7826 2,1343 USD Satr I,79't 2 2, I 38r AL' 2,3517 2,936 5 Euro Satr I 2, , I.3 Kargrlagtlrmah Bllgller ve Oncekl Ddnem Tarlhll Flnansal Tablotarrn D0zeltllmesl Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkin vermek iizere, girket,in 2013 ytlrna ait finansal tablolarr 6nceki d6nemlerle kar5rla5trrmalr olarak hazlrlanmr5trr. Cari d6nem finansal tablolartnrn sunumu ite uygunluk sa!lanmasr aqrsrndan kargrla5trrmalr bilgiler gerekli g6rrildti!rinde yeniden srnrflandrrrlmr$trr. Sermaye Piyasast Kurulu'nun I3 tarih ve 2Ol67O saytlt toplantrsrnda altnan karar uyartnca 3l Mart 2013 tarihinden sonra sona eren d6nemlerden itibaren yi'irurltj!e girmek iizere finansal tablo cirnekleri ve kulanrm rehberi yayrnlanmr5trr. Yiirtirlu!ti giren bu formatlar uyannca 5irket'in finansal tablolarrnda ge5itli stntflandlrmalar yaptlmtgtrr. Yaprlan srnrflandrrmalann d6nem kar/zararrnda veya dzkaynak toplamrnda herhangi bir etkisi bulunmamaktadrr.

11 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTR,ISI TICARET A.5 0r.0r r.r 2.20r 3 HESAP DoNEMINE AIT FINANSAL TAELOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmcdlkce tutarlar TUik Lirast "TL" olarak ifade edilmistir Yenl ve Rcvlzc Edllmls Uluslararast Flnansal Raporlama Standanlarr Yayrnlanmrg olmakla birlikte henuz zorunlu uygulamasr baglamamr5 standartlarrn ve daha tince uygulamaya ba5lanmr5 olmakla birlikte bunlarda de0itiklikler yapan standartlann kullanrm 5ekli ve bunlarrn isletmenin finansal tablolar iizerine etkileri aga! rd a agrklanmaya qalrsrlmaktadrr. TMS I Flnansal Tablolarrn Sunumu Standardr: Bu standart, bizzat standardtn kendisinin revize edilmesi veya di!er standartlann revize edilmesi veya yeni bir standart uygulamaya konulurken de!igtirilebilmektedir. Finansal Tablolarrn ilgili oldu!u ddnemlerde standartta yaptlan degi$iklikler veya iyile itirmele r atagtdaki g ibid ir. Dl6.r Kapsamlt Gellrlerln Sunumu: Di6er Kapsamlr Gelirler Tablosu iizerinde muhasebele5tirildikten sonra 6zkaynaklarda raporlanan kazanrlmamr5 gelirlerin veya giderlerin "Kar veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacaklar" ve "Kar veya Zararda yeniden Srnrflandrrrlacaklar" ieklinde srnrflandrrrlarak garsterilmesin iliskindir. Bu diizenleme tum ytllar iqin uygulanmr$ttr. Yenlden Stntflama Dozeltmelerlnln Sunumu Bu deiiiiklik di!er kapsamlr gelir iizerinden iizkaynaklarda,,kar veya Zararda Yeniden Srntflandrrrlacaklar" kalemine dahil kazanrlmamr5 gelir ve gider yaratan unsurlann bilanqo dr5r kalmalarr durumunda, dofan kar veya zarann diinem kar zaranna altnrrken, itzkaynaklarda yer alan tutann iptalinin yine Dioer Kapsamlr Gelirler Tablosunda ters islemle yeniden srnrflama drizeltmesi olarak g6sterilmesini gerektirmektedir. B6ylece ilgili gelir veya giderler iki defa g6sterilmi5 olmayacaktrr. Uzun vc Krsa Vadell Flnansal Varlrklarrn/Borclarrn Srnlflamasr: Bu de!i5iklikle finansal varlrk ve borqlarrn klsa vadeli / uzun vadeli ayt mtna aqtklrk getirilmektedir. Buna girre krsa vaderi borqrar normar faariyet d6ngusi.i i(inde yer almayan ancak vadeleri raporrama d6neminden itibaren on iki ay iqinde doracak oran veya 6ncelikle ticari amacla elde tutulan borqlardrr.

12 AKTENTAs AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5 0l r.r 2.20r 3 HESAP D0NEMINE AiT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lliskin DiPNOTLAR Aksi belirtilmedik(e tutarlar TLjrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir. Alrm satrm amacryla elde bulundurulan olarak stntflandtnlmri bazr finansal borclar, kredili mevduat hesaplarr, uzun vadeli finansal borglarrn ktsa vadeli krsrmlarr, temett0 6demeleri, gelir vergileri ve diier ticari olmayan 6demeler bunlara 6rnektir. Uzun vadede finansman saqlayan finansal borqlar (drnedin itletmenin normal faaliyet dttngusunde kullanrlan iiletme sermayesinin bir parqasr olmayan) ve raporlama diineminden sonraki on iki ay icerisinde iidenmeyecek olan finansal borqlar, uzun vadeli borqlardr r. Kar vcya Zarar Tablosu'nda ayn blr kalem olarak odsterllccek Gellr yeya Glderlcr: Kar Zat Tablosu'nda asa0tdaki kalemlerin diierlerinden aynca g6sterilece0i be lirlen me kted ir.. ltfa edilmis maliyetinden dlgulen finansal varllklarrn finansal durum tablosu (bilanco) dr5r brrakrlmasrndan kaynaklanan kazang veya kayrplar. 8ir finansal varlr!rn yeniden srnrflandrrrlmasr neticesinde gerqe!e uygun de!eri 0zerinden olciilmesi durumunda, dnceki defter dederi ile yeniden srnrflandrrma tarihindeki gerceie uygun de$eri arasrndaki farktan kaynaklanan kazanq ya da kayr plar TMS l9 Qafiganlara Saolanan Faydalar Standardr TMS l9 standardrnda yapllan de!i5iklikler, tanrmlanmrs fayda planlarr ve krdem tazminatr ile ilgili muhasebe illemlerine degifiklik getirmektedir. Bu kapsamda do!an aktiier kazanclann kar zararda muhasebelestirilebilme olana!r kaldrrrlmakta ve bunlarrn tamamlnrn 6zkaynaklarda muhasebelettirilmesi dngiiriilmektedir. Aynca aktiier kazanqlarrn % l0'luk bir koridorda kalan krsmrnrn muhasebelestirilmesinin ertelenmesine ili5kin diizenlemede kaldrrrlmr5 bulunmaktadrr. Ancak Sirket bu uygulamayr ilk olarak TFRS/TMS'lere geqi5 ile benimsemig bulunmaktadtr. Konsolldasyon pakctt IASB taraftndan Mayts ZOll, de TUrkiye Finansal Raporlama Standartla., ntn konsolidasyonla ilgili standartlarda yaprlan degitiklikleri, Kamu c6zetimi Muhasebe ve Denetim standartlan Kurumu tarafrndan 28.'r o.2or r tarihinde Resmi cazete'de yaytnlanarak Turkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama standartla. olarak yiiriirli.iie konulmustur. Bu standartla.n or.or.20r 3 de baglayan hesap donemleri iein kullanrlmasr zorunludur. 6nceki diinemler icinde kullantlmast ihtiyaridir. l0

13 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S 0r.0r.20r 3-3r.12.20r 3 HESAP DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi b lirtllm.dikfe tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmittir. TFRS l0 Konsolide Finansal Tablolar TFRS ll Mi.iSterek AnlaSmalar TFRS l2 Di0er lgletmelerdeki Paylara lliskin Aqrklamalar TFRS l3 Gercege Uygun Deler dlgiimti TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 lttiraklerdeki ve l5 Ortaklrklan nd aki paylar Bu standartlann lirketimize etkileri aiagrda sunulmaktadrr. TFRS l0 Konsoltde Malt Tablolar Bu standart daha 6nceki "TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, ve "TYs l2 Konsolid asyon -6zel Amagrr lgretmerer" standardrnrn yerine gegmek uzere Mart 201 de yayrnlanmr5 ve Kamu G6zetimi Kurumu tarafrndan da kabul edilerek I tarihli Resmi Gazete'de yayrnranarak yijrurru6e girmittir. 3r.r2.20t3 tarihinde ve daha sonra ba5layan hesap d6nemlerinde zorunlu uygulanmasr gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verirmektedir. Bu standart konsoridasyon ydntemrerinde bir yenirik getirmemektedir. Ancak hangi Sirketrerin konsoridasyon kapsamrna arrnaca!rnrn daha kolay belirlenmesi iqin 'Kontror" kavramr daha somut bir Sekirde acrkranmaktadrr, Buna g6re, yattnm yaptlan bir illetmenin yavru (ba!lr 5irket) saytltp, tam konsolidasyon kapsamrna alrnabilmesi icin atagrdaki i.iq ko5urun tamamrnrn kargrranmasr gerekmektedir. ' lrletme, diger isrerme tizerinde "guc" ku[anabirecek oranakrara sahip olmasr, Bu ittirak ve kattltmdan dolayr de6ilken getirilere maruz kalmalr, Bu getiriler en aztnda kendi gucu dlqiisunde sahip olduou 9UC ile etkilenebilme lid ir. Bunun drstnda standart, irletmenin nasrl veya ne kogullarda bu giiciini.i kullanryor ordu!una iriikin uyguramarara agrkrrk getirmektedir. ornegin % so nin artrnda bir hisse oranrna sahip olunduounda, hangi ko5ullarda, nastl veya ne zaman g(iciin varlr!rnrn kabul edileceiine 6rnekler vermektedir_ \ II b.gr,!srz mali m t.virtil a.t.

14 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S 0r.0r.20r 3-3r.r 2.20r 3 HEsAp DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR ve BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmistir. Daha sonra yaprlan giincelleme 17.O7.2Ot3 tarihli Resmi Gazete'de yaytnlanmrgtrr. Bu giincellemeye giire; menkul ktymet yatrnm fonlarr ve Sirketlerindeki paylar tam konsolidasyon (TMS l0) ve l5tirakler ve l5 Ortaklrklarrna yaprlan yatrrrmlar (TMS l2) standartlanna g6re deoerlenmeyecek, bunla n yerine, bu tur paylann gerqe6e uygun degerinde meydana gelen deoisiklikler Kar Zarar Tablosu,na aktanlmak suretiyle de$erlenecektir. Bu standart iligik mali tablolar konsolide olmadr!r ve konsolidasyon esaslarrnda deiisiklik getirmediii icin iirketimizi etkilememektir. TFRS lt: M0lt.r.k Anlagmalar Bu standart da daha onceki,,tms 3l: lg Ortaklrklarrndaki paylar,' ve " TyS l3 Mi.igtereken Kontrol Edilen lsletmeler - ortak ciriiimcilerin parasal olmayan payla.,, standartlarn yerine gegmek iizere 28.ro.2ort tarihli Resmi cazete'de yayrnlanmr5trr tarihinde ve daha sonra ba5rayan hesap dainemrerinde zorunru uyguranmasr gerekmektedir' Bu standart ta miisterek anratma, miitterek kontrol, is ortaklr!r kavramlarr somutlasfirrmaktadrr. Miiiterek anra5ma, iki veya daha fazra tarafrn iizerinde maisterek kontrole sahip ordu!u anragmadrr. M0Sterek kontror, bir anrafma ozerindeki kontroliin sdzleimeye dayalr olarak payla5tlmasldrr. Bu kontrol, ilgili faaliyetlere ilirkin kararlarrn kontroli.i paylagan tarafla,n oy birli6i ile mutabakatrnr gerektirdigi bi. durumda vardrr. M0sterek anraimanrn sonugra. muhaseberegtirme acrsrndan iki farkrr durumla sonuglanrr. Bu kontror ya mii5terek faariyettir, yada i5 ortakrr!rdrr. Miirterek faaliyetler faaliyete katrranrarrn varrrk veya borcu gibi finansar tabrorara yansrrken, ii ortaklrklarr i$tiraklerde ordu!u gibi "6zkaynak ydntemine" q6re konsoride mari tabrorara altnrrlar. B6ylece daha dnce gecerli olan,,oranttlr konsolidasyon,, ydnteminden vazgeeilmil olmaktadrr. Sirketin bdyle bir faaliyeti olmadr!r icin standarttan ekonomik veya mali durumun raporlanmastna bir etkisi olmaml5trr. TFRS t 2 Dtglr lgletmelerdekt paylara lltlktn Agrklamalar tarihinden itibaren d0zenlenecek finansal tablolar iqin geqerlidir. Bu standardtn amact, finansal tablo kullantcrlannrn;. Itletmenin diger i$letmelerdeki paylannrn nitelioi ile bunla.a iliikin riskler ve siiz konusu payrarn i$retmenin finansar durumuna, finansar performansrna ve nakit akt Slan n a etkile rin i.-'.1-- /t uaglmsru derietim dnrrmanr i yeminti mati moiavirtik a.t. t2

15 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A 't r BESAP D0NEMINE AIT FINANSAL TAELOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedik(e tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade dilmiitir. Anlamalarrnr sa!layacak bilgilerin igletme tarafrndan aqrklanmasrnr saelamakttr. Bunu sa!lamak amaclyla her bir Sirker veya yattnm ti.iru icin yaptlmast gerekli acrklamalar bu standart ile belirlenmektedir. Standart yeni bir de!erleme h0kmii getirmediei icin tirketimiz i.izerinde bir etkisi olmamtsttr. TFIS I 3 GGrgcUc Uygun Deger Olgomo Bu standart bir yeni diizenleme olarak, aizellikle finansal ve finansal olmayan tum varlrk ve borq kalemlerin delerlemesinde sorun olan "gercege uygun deler" in nastl belirlenece!ine iliqkin agrklamalar getirmektedir. EEer di6er standartlarda gercege uygun de0erin nasrl hesaplanaca6t aqrklanmryor ise bu standardtn huki.imlerine g6re de!erleme yaptlacaktrr. Standart; gerceoe uygun deoeri, piyasa katrlrmcrlafl arastnda 6lC0m tarihinde ola$an bir iglemde, bir varlrgtn sattttndan elde edilecek veya bir borcun devrinde iidenecek fiyat olarak tanrmlar. cerqeie uygun deoer, fiyattn do!rudan giizlem lenebilir olmaslna veya baika bir de6erleme ytintemi kullanrlarak tahmin edilmesine bakrlmaksrzrn, mevcut piyasa kogullarrnda iilcum tarihinde asrl (ya da en avantajlr) piyasada olagan bir iglemd bir varltetn sattitndan elde edilecek veya bir borcun devrinde 6denecek fiyatttr (baska bir ifadeyle CtktS fiyatrdtr). Bu TFRS, gerce6e uygun de0er 6lC0mlerinde ve ilgili agrklamalarda tutarltltit ve kargrla5trrrlabilirli6i arttrrmak amacryla, gergefe uygun deieri 6lcmek uzere kullanrlan de!erleme y6ntemlerine ilitkin girdileri ilq seviyede srnrflandrran bir gerceie uygun deeer hiyerarsisi olusturur. Gerqe!e uygun deier hiyerarlisi, en yiiksek 6nceliOi 6zde, varltklann ve borglarrn (Seviye 't girdileri) aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlanna (diizeltilmemil olan fiyatlar), en diiiuk 6nceli6i ise g62lemlenebilir olmayan girdilere (seviye 3 girdileri) verir. Aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlanna dayanrlarak tiiretilen fiyatlar ise 2. seviye fiyatlardrr. Bu standart da t.l.20l 3 tarihinden sonra ba5layan hesap dirnemleri icin zorunlu olarak uygulanacaktrr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Daha iinceki tarihler icin kullan r lmasr ihtiyaridir. Bu standardrn kullanrlmasr ile birlikte $irketin varlrk ve borqlarrnrn degerinde bir deoiliklik olmamaktadrr. I 13 bafmi'z denetini danrrmantrk yemintl,(nati miilavirtik a. t.

16 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDoSTRISI TICARET A.5 0l l.l HESAP DoNEMINE AIT F NANSAL TABLOLAR VE BUNLARA iliskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikge tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmistir. TMS 27 Blreysel Flnansal Tablolar TFRS l0 ve TFRS I I'nin yaytnlanmasrnrn sonucu olarak TMS 27 'de de!igiklikler yaptlmttttr. Yaptlan degi5iklikler sonucunda, " Konsolide Finansal Tablolar" ile "igtirakler ve l5 Ortakltklan" standartlannrn uygulanmast durumunda 5irketlerin kendi "bireysel finansa! tablolarrnln2 duzenlenme esaslarrnr belirlemektedir. Bireysel finansal tablolar, bir ana ortaklrk (baska bir ifadeyle bir ba!lr ortaklr!rn kontroli.ine sahip bir yatlrrmcr) veya yattnm yaprlan isletme iizerinde mu5terek kontrolti veya 6nemli etkisi olan bir yatrnmcr tarafrndan sunulan ve yattnmtann, maliyet bedeli tizerinden ya da TFRS 9 Finansal Araglar uyannca muhasebele5tirildi!i finansal tablolardrr. Buna gtire e!er Sirket konsolide finansat tablolarr diizenliyor ise kendisi bireysel finansal tablolartnt konsolide finansal tablolarrnln yan rnda sunabilir. Bu tur finansal tablolarda itletmenin di!er i5letmelere yaptr!l yatrnmlar "maliyet bedeli" veya,,gerqe!e uygun de!er" ile de!erlenir. $irketin konsolide mali tablo diizenleme ytikumlillu!r.i bulunmadr!r igin briyle bir tabloya da ihtiyaq duymamaktadrr. TMS 28 lgttrakler ve lg Ortaktrklarrndaki paylar Bu standart da.l tarihinden sonra ba5layacak hesap d6nemleri igin gegerlidir. Bu standart; daha 6nce i5 ortaklrklarrndaki paylarrn orantrlr konsolidasyona gdre konsolide finansal tablolara alrnrrken, bundan sonra aynr l5tirak yatrlmlal gibi Ozkaynak Y6ntemi'ne " g6re konsolide finansal tablolara alrnmasrnr drizenlemektedir. $irketin i5 ortaklr!l olmadr!r iqin bu standardrn bir etkisi olmamrsttr. Yukarrda belirtilenlere ek olarak KGK TUrkiye Muhasebe standartlarrnrn Uygulanmaslna ycinelik a5a!rdaki ilke kararlarrnr yayrmlamr$trr. "Finansal tablo 6rnekleri ve kullanlm rehberi" yaytnlanma tarihi itibariyle ge6erlilik kazanmrgtrr ancak di!er kararlar 3l Aralrk 2012 tarihinden sonra ba5layan yrllrk raporlama d6nemlerinde gegerli olmak Uzere uygulanacaktrr MUHASEBE POLITIKALARINDA DECISIKLIKLER Hesap dcineminde herhangi bir muhasebe politikasr de!i5ikli!i olmamrgtrr. t4

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı