akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S."

Transkript

1 bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi 717.sokak No:15/1 (ankaya/ankara. TeL:0f12 O ] A-69. FaksiO312 44LO4 74 Ticaret Sicil Yeri ve No: Ankara

2 */ Not lclruoerlun Sayfa Ba[rmsrz Denetim Raporu Finansal Durum Tablosu Kar Zarar Tablosu 6zsermaye De!i5im Tablosu Nakit Akrm Tablosu I. $irketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2. Finansal Tablolarrn Sunumuna lli5kin temel Esaslar 3. igletme Birlegmeleri 4. lq Ortaklrklarr 5. B6lUmlere G6re Raporlama 5. Nakit ve Nakit Benzerleri 7. Finansal Borqlar 8. Ticari Alacaklar ve Borglar 9. Diler Alacaklar ve Borqlar I0. Stoklar II. Odenmig Gelirler 12. anlara Sa!lanan Faydalar amrnda borqlar I 3. Ertelenmil Celirler I4. Maddi Duran Varhklar 15. Maddi Olmayan Duran Varhklar t6. rhklar,kosullu Varllk ve YilkUml0lijkler 17. Cah$anlara Sa!lanan Faydalara lligkin Kargrlrklar 18. Di{er Varhk ve Ytikiimli.ilUkler 19. Ozkaynaklar 20. Hasrlat ve SatrSlarrn Maliyeti 21. Faaliyet Giderleri 22. Niteliklerine Gcire Giderler 23. Esas Faaliyetlerden Celir ve Ciderler 24. Finansman Gelir ve Giderleri 25. Vergi Varhk ve YUkiimli.iliikleri 26. Hisse Bagrna 27. lliskili Taraf Aqrklamalarr 28. Finansal Kaynaklanan Risklerin Nitel i ve Di.jzeyi 29. Bilango Tarihinden Sonraki Olaylar 30. Finansal Tablolarr Onemli Etkileyen masr Gereken Diler Hususlar I r t 4l baerlusrz denetirr danrsmnhk yemintlqral.i mugayir{ik a.9- -.\ ;'

3 <",',- baf,,rmsrz denetim danrgmanttk yeminti mati mii;avirtik a.9. udrusrz orxnriu RAPoRU AKTENTA$ AKSARAY TARIM txuosrnisi TiCARET A.S. Ydnetim Kurulu'na Girig AKTENTA$ Aksaray Tarrm Endiistrisi Ticaret A.$.'nin 31 Aralrk 2013 tarihr itibariyle hazrrlanan ve ekte yer alan bilangosunu, aynt tarihte sona eren yrllara ait gelir tablosunu, ozsermaye def,iqim tablosunu ve nakit aktm tablosunu, 6nemli muhasebe politikala nrn 6zetini ve dipnotlarr denetlemig bulunuyoruz. Finansal Tabtolatla gili Otara* igletme Y\netirninin Sorumtulu[u lgletme ydnetimi finansal tablolarrnr Uluslararasr Finansal Raporlama standartla na gdre hazlrlanmasr ve d0r0st bir gekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarrn hata velveya hile ve usulstizliikten kaynaklanan tinemli yanhghklar igermeyecek bigimde hazrrlanarak, gergeli dtlrust bir gekilde yansrtmasrnr sa[lamak amacryla gerekli ig kontrol sisteminin tasarlanmasrnr, uygulanmasrnr ve devam ettirilmesini, kogullarrn gerektirditi muhasebe tahminlerinin yaprlmasrnr ve uygun muhasebe politikalarrnrn segilmesini igermektedir. B a$tmstz Denetim Kuru lagumuzu n So r umlu I u lu SorumluluEumuz, yaptt[rmlz baf,rmsrz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkrnda g6rti9 bildirmektir. Bagtmslz denetimimiz, Uluslararasr Denetim Standartlanna uygun olarak gergeklegtirilmigtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmaslnl ve baglmslz denetimin, finansal tablolann gergeli dolru ve d0riist bir bigimde yansltlp yansrtmadrlr konusunda makul bir govenceyi saglamak {izere planlanarak yurutlilmesini gerektirmektedir. Batrmsrz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili balrmsrz denetim kanltr toplamak amacryla, ba$rmsrz denetim tekniklerinin kullanrlmasrnr igermektedir. Balrmsrz denetim tekniklerinin segimi, finansal tablolarrn hata ve/veya hileden ve usulsuzltlkten kaynaklanrp kaynaklanmadrlr hususu da dahil olmak llzere Onemli yanllghk igerip igermedifine dair risk delerlendirmesini de kapsayacak gekilde, mesteki kanaatimize gore yapllmlstlr. Bu risk delerlendirmesinde, igletmenin ig kontrol sistemi g62 ononde bulundurulmugtur. Ancak, amacrmrz i9 kontrol sisteminin etkinlili hakkrnda g6ru9 vermek delil, bablmsrz denetim tekniklerini kogullara uygun olarak tasarlamak amacryla, i$letme y6netimi taraftndan haztrlanan finansal tablolar ile i9 kontrol sistemi arasrndaki ili$kiyi ortaya koymaktrr. Balrmsrz denetimimiz, aynca illetme y6netimi tarafrndan benimsenen muhasebe potitikalarr ile yaprlan dnemli muhasebe tahminlerinin ve finansal btltiln olarak sunumunun uygunlu[unun delerlendirilmesini igermektedir. Mah.atl.esi 717. Sokak No:15/1 Cankaya/Ankara. Tet: Faks:O3L2 44L Slgperi ve No: Ankara

4 Baglmslz denetim srrasrnda temin ettieimiz baf,tmslz denetim kanttlartntn, gdrtigiimiizlin olugturulmasrna yeterli ve uygun bir dayanak oluqturduluna inantyoruz. Gdrllg Goriisiimitze gdre, iligikteki finansal tablolar, $irket'in 3l Arahk 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynl tarihte sona eren yrla ait finansal performanstnt ve nakit akrmlarrnr, Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarl gergevesinde do$ru ve diiriist bir bigimde yansltmaktadlr. Mevzuallan Kayna*lanan Di(er Ylihtlmltllllklere iliskin Rapor l sayrlr T0rk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarlnca; Ydnetim Kurulu tarafimlza denetim kapsamtnda istenen aglklamalan yapmtg ve istenen belgeleri vermi$tir, ayrrca $irket'in I Ocak - 3l Arahk 2013 hesap ddneminde defter tutma dtizeninin, kanun ile tirket esas s6zleqmesinin finansal raporlamaya iligkin hukumlerine uygun olmadr[rna dair tinemli bir hususa rastlanmaml$tlr. 2- Gdrii$UmUze g6re ydnetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu iginde yer alan bilgiler, denetlenen finansal tablolar ile tutarllllk gdstermektedir. Ankara, Akademik Ba[rmsrz Denetim Danrgmanlrk ve Sorumlu Ortak Bag Denetgi b.fhs,z den.tim d.nrtmahtrk yeminti mati molavirtik a.!.

5 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S r.r 2.20r 3 HESAP D0NEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA llls(ln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir. FINANSAL DURUM TAEIOSU VARUKI.AR Dlpnot 3 t,12.20i Ddnen varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar - lliskili Taraflardan Ticari Alacaklar - lli5kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Stoklar Petin Odenmil ciderler Di6er D6nen Varltklar Duran varkklar Diqer Alacaklar Maddi Duran Varlrklar Maddi Olmayan Duran Varhklar TOPI.AM VARIIXI.AR 6 8 l0 t l4 l r 4 33.s E r E79 r.r I E r r t I I r t2 KAYNAKLAR Krsa Vadell Y0k0ml0l0kler Finansal Borglar Ticari BorClar - llitkili Taraflara Ticari Borclar - lligkili Olmayan Taraflara Ticari Borclar Oiqer Borclar - llilkili Taraflara Diler Borglar - lliskili olmayan Taraflara Diger Borclar Cahsanlara Saglanan Faydalar Kapsamrnda Borqlar Enelenmi5 Gelirler Uzun Vadell Y0k0ml0l0kler Finansal BorClar L.Jzun Vadeli Kar5rlrklar - (a ganlara Sa!lanan Faydalara ilitkin Karstltklar Ertelenen Verqi YiikiimlUliiqii OZSER,MAYE 6denmi5 Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Slntflandtnlmayacak BirikmiS Diger Kapsamh Gelir ve Ciderler - Maddi Duran Varltk Delerleme Antslan - Dioer Kapsamh Gelir ve Giderler Kardan Ayrrlan Krsrrlanmtt Yedekler Cecmit Ytllar Kar (Zararlan) Net Ddnem Kan (Zara ) TOpr-AM ozsenrraye VE Y0K0ML0L0K rr t2 l3 't7 25 l9 't ?qzgl9 l E t 4.68r o 3.t r r l I 2I s r O43 r r r (34.02 s) (r.948.3s6) (88.073) I r O44 4t5.058 r r r r 6.s (2 7. s93) (2.r 2r.927) baenpr'z-den.dfl dan'tm.ntrr

6 AKTENTAs AKSARAY TARIM ENDUSTRISI TICARET A r 3-3t HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLoLAR ve BUNLARA lllskln DIPNoTLAR Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmittir. KAR - ZARAR TAELOSU Dhnar 0t.0t r.-3r.r 2.20t 2 SORDOROLEN FMLIYETLER Hasrlat Satrslann Maliyeti (-) BROT rar CZAIIiAR) Pazarlama, Saui ve Da6rtrm Ciderleri (-) Genel Y6netim Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden DiSer celirler Esas Faaliyetlerden Diier ciderleri (-) Esas Faallylt Kan/Zaran Yatrrlm Faaliyetlerinden Celirler Yatrnn! Faaliyetlerinden Ciderler FINANSMAN 6IDERI ONCE5I FMLIYET KARI/ZARARI Finansman Celirleri 25 Finansman Giderleri (-) 25 SORDOROLEN FMLIYEILER VERGI ONCESI KAR/ZARARI SUrdor0len faallyetler vergl gellr/glderl - Dainem Vergi Celir/cid ri - Ertelenmis Vergi celir/cideri SORDOROLEN FMI-IYETLER DONEM KARUZAMRI Durdurulan Faaliyetler D6nem Ka / Zaran DONEM KARI/ZARARI t -22 2t ( ) ( s0) 0.r r 2.983) (r ) t ( ) 4. t 6t.400 ( r 0) (849.9r 3) (76t ) 93.s ( ) ) 4t (88.073) 56r.686 ( ) ( (7.229') (88.073) Hisse Batrna Kazan( Seyreltilmit Hisse Baltna KazanC (0,4r 82) (0,4182) o,8242 o,8242 DICER KAPSAMLI GELIR TABLoSU DONEM KARI/ZARARI DICER KABAI,U aetirler Kar veya zararda venld n stnlfl andtnlmavacaklar - Tanlmlanmti Fayda Planlan Yeniden 6lCi.im KazanClan/Kaytplan - Maddi Duran Varhk Degerlemesi - Kar veya Zararda Yeniden Stntflandtnlmayacak Di0er Kapsamlt Cellre llitkin Vergiler - Ddnem Vergi Cideri/Celiri TOPTAII KAPSAMU GELIR l9 t9 orllrrt]*l2-2oljt ol-or-: (88.073) r (8.040) I t.608 (6.432) (94.505) 1.9s ( ) 0 ( ) t 22 t o.un",,o1"*oj.',,,-un l"iiflilr;nfa,trri[ ".r. '\.?.

7 AKTENTTS AKSARAY TARIM ENDOSTR.ISI TICARET A.S 0r.0r r.r 2.20 r 3 HEsAp DoNEMINE AIT FINANSAL TAELOLAR VE EUNLARA lllskln DIPNOTLAR Ak1 bglllllggi&g tutarlar Turk Lirasr "Tl-" olarak ifade edilmittir. Kar Zararda Yeniden Srnrfl andrfl lmayacak Diger Kapsamlr Gelir Ciderler BirikmiS Karlar Not Se rmaye MDV Deoer Anrt Fonu Tan. Fay.Plan. Yeniden OlCiim KazanC/Kayrplafl Ertelenmii Vergi Gelir/Gideri Kardan Ayfllmlt Yedekler GeCmig Yrllar Kar lzaru Net Donem Kar/Zarafl Ozkaynaklar 0l.o I.20't 2 2r (36.447',t (r.349.s39) ( \ (r.9r 2.889) TrarsFerler Toparn (apsamlr Gelir l ( ) ( \ 't t (34.491) (E64.973) ( t 't r,0r r (34.491) ( ) ( t73.s7t Traisfeier Topam fupsamlt Gelir l9 (8.040) ( ) ( ) 0 (94.s05) t 3 2t (42.s3r) (863.35s) (r ) (88.073)

8 AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.5 0l HESAP DONEMINE AiT FINANSAL TABLoLAR ve BUNLARA lllskln DIpNoTLAR Aksi belirtilmedikqe tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir. NAKITAKIM TABLOSU CTL) ISUTue FAAIfi,ETLER,INDEN KAYNAKIANAN NAKIT AKIMI DIpnot 0r.0r.-3r r.-3r D6nem Net Kan/Zaran D6nem Net Karr/Zararr Mutabakatl lte llglll D0zeltmeler Amortisman ve ltfa Paylarr lle llgili Dtizeltmeler Deler DU5UklugU lle llgili Drjzeltmeler Kar5rhklar lle llgili DUzeltmeler Faiz Geliri / Gideri lle llgili Dtizeltmeler Duran Varhk Satl5 Kan I Zararr Vergi Gelir Gideri Di!er Drizeltme ve Delerlemeler I gletme se rmayrsl ndekt deu I ll m Oncesl faal lyetlerden elde edllcn naklt ahm : l4-15 l (88.073) I73.s7l r s9 r 63.s03 r (s6.830) ( (l.03 s) I (r r 3.9r s) (s6.97s) r 5.3r 2 r Ticari Alacaklardaki ArtrS (-) / Azalrg Stoklardaki Arut (-) / Azah5 Diler Varhklardaki Artr5 (-) / Azah5 Ticari Borqlardaki Artr5 / Azahg (-) Diler Borglardaki Artr5 / Azalrq (-) Diler YUkUmli.iliiklerdeki ArtrS / Azalrt (-) Krdem Tazminatr Odemeleri ltletme faaltrrctlerlnden kavnaklanan naklt 8-27 l l ( ) r (43.3 r 7) 40I.051 ( r ) (29 s.073) (r ) 898.s r 3 (l ) (97.84r ) (23.s73t (sr 2.023) Yatrnm faallyetlerlnden kaynaklanan naklt akm : Maddi ve maddi olmayan duran varlrk ahmr, net Duran varltk sattsl nedeniyle elde edilen nakit girisleri (+) Yafi nm faallretlerlnden kaynaklanan naklt t4-15 (ss2.972\ (296.s40) r ( ) ( ) Flnansman faallyetlerlnden kaynaklanan naklt Finansal Borglarr ile llgili Nakit cirisleri (+) / erkrglarr (-) 7 (4r.308) r Flnansman faalltretlerlnden elde edllen naklt (41.308) r Naklt ve naklt benzerl delerlerdekl net azah$ / artrs D6nem balr naklt rrc naklt benzerlerl D6nem sonu naklt ve naklt benzerlerl 6 6 (22.8e0) s ffi+. ba g1 r\srz deneti m da nrgmanh k ffi '<

9 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDUSTRISI TICARET A.S ol.ol.2o HESAP DoNEMINE AiT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikge tutarlar TUrk Lirasl "TL" olarak ifade edilmiltir' NOT T - SIR,KETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU Aktentat Aksaray Tanm Endaistrisi Ticaret A.5. (AKTENTAS, Sirket) Aksaray Ticaret Sicil MemurluOu'nun 937 sicil numarasr ile 1972 ylllnda kurulmustur" Sirketin ana faaliyet konusu rafine tuz Uretimi ve tuz allm-satlml yapmaktlr' Ayrlca bu faaliy tinin yantnda zeytin altm-sattmt da yapmaktadtr. Sirketin merkezii Karasu Mevkii PK:70 AKSARAY adresindedir. $irketin 3l.t tarihi itibariyle t.174 adet orta6l bulunmaktadlr.(2012: 1.180) 31.'l tarihi itibariyle lirkette calltan saylsr 49'dir. (2012: 45) 5irketin sermayesi 2lO.600 TL olup, bu sermaye her biri I TL nominal deoerinde 210,600 adet hisse senedinden olugmaktadtr. Sirketin pay defterinde 3l tarihinde ortakltk yaprsr ataerdaki g ib id ir. H isse Adedi Hlsse Dctcrl Pav Orant(X) Ahmet Mahmut Perek I r r TL 56,36 Yakup Kadri Perek r TL 9,29 Hiisnii Selim Perek I TL 9,27 Mahmut Hakkr Perek r r TL 9,29 Oiger Ortaklar TL r 5,79 2 r r TL xr 00 NOT 2 - FINANSAL TABLOTARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR 2.r.r. SUNUMA lll$kln TEUEL ESASLAR Sirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarrnt TUrk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatrnca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazrrlamaktadrr. Ancak ekteki finansal tablolar a$a0tda belirtilen paragraflara uyum saflamak amacryla, vergi yasalarrna uygun gekilde elde edilmit finansal tablolara TFRS/TMS'lerin gerektirdigi ilave ve indirimler yaprlarak elde ed ilmigtir. u.6\, a""itr-.a."'1-r"r'r.

10 AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.g HESAP DONEMINE AIT FiNANSAL TABLoLAR ve BUNLARA lr-l5rln DiPNoTLAR Aksi belirtilmedikge tutarlar Trirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir. TU rkiye'de han gi 5irketleri n Tti rkiye Mu hasebe / Fi nan sal Raporlama Standartlarrna uygun raporlama yapaca!r Bakanlar Kurulu kararr ile belirlenmektedir. Bu muhasebe sistemine uygun finansal tablolar ise Kamu G6zetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu taraftndan 6rnek tablolar 5eklinde belirlenmektedir. Ancak Sermaye piyasasr Kurumu hisse senetleri bir borsada i5lem g6ren 5irketler iqin tarih ZOl610 saytlt karart ile finansal tablo modellerini aynca belirlemigtir. Ekte yer alan finansal tablolar bu formata uygun olarak di.izenlenmi5tir. 2.l.2.Kullanllan Para BIrlml ve Yabancr Para Delerlemeslnde Kutlantlan Kurlar $irketin faaliyetlerinde kullanrlan para birimi TUrk Lirasr olup, raporlamada da aynl para birimi kullanllmtgtrr. girketin ilgili diinem ait finansal tablolarrnrn hazrrlanmasrnda kullanrlan kurlar a5a!rda belirtilmigtir. 3r.r2.20r2 3r.r2.20r3 ahr 't,7826 2,1343 USD Satr I,79't 2 2, I 38r AL' 2,3517 2,936 5 Euro Satr I 2, , I.3 Kargrlagtlrmah Bllgller ve Oncekl Ddnem Tarlhll Flnansal Tablotarrn D0zeltllmesl Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkin vermek iizere, girket,in 2013 ytlrna ait finansal tablolarr 6nceki d6nemlerle kar5rla5trrmalr olarak hazlrlanmr5trr. Cari d6nem finansal tablolartnrn sunumu ite uygunluk sa!lanmasr aqrsrndan kargrla5trrmalr bilgiler gerekli g6rrildti!rinde yeniden srnrflandrrrlmr$trr. Sermaye Piyasast Kurulu'nun I3 tarih ve 2Ol67O saytlt toplantrsrnda altnan karar uyartnca 3l Mart 2013 tarihinden sonra sona eren d6nemlerden itibaren yi'irurltj!e girmek iizere finansal tablo cirnekleri ve kulanrm rehberi yayrnlanmr5trr. Yiirtirlu!ti giren bu formatlar uyannca 5irket'in finansal tablolarrnda ge5itli stntflandlrmalar yaptlmtgtrr. Yaprlan srnrflandrrmalann d6nem kar/zararrnda veya dzkaynak toplamrnda herhangi bir etkisi bulunmamaktadrr.

11 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTR,ISI TICARET A.5 0r.0r r.r 2.20r 3 HESAP DoNEMINE AIT FINANSAL TAELOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmcdlkce tutarlar TUik Lirast "TL" olarak ifade edilmistir Yenl ve Rcvlzc Edllmls Uluslararast Flnansal Raporlama Standanlarr Yayrnlanmrg olmakla birlikte henuz zorunlu uygulamasr baglamamr5 standartlarrn ve daha tince uygulamaya ba5lanmr5 olmakla birlikte bunlarda de0itiklikler yapan standartlann kullanrm 5ekli ve bunlarrn isletmenin finansal tablolar iizerine etkileri aga! rd a agrklanmaya qalrsrlmaktadrr. TMS I Flnansal Tablolarrn Sunumu Standardr: Bu standart, bizzat standardtn kendisinin revize edilmesi veya di!er standartlann revize edilmesi veya yeni bir standart uygulamaya konulurken de!igtirilebilmektedir. Finansal Tablolarrn ilgili oldu!u ddnemlerde standartta yaptlan degi$iklikler veya iyile itirmele r atagtdaki g ibid ir. Dl6.r Kapsamlt Gellrlerln Sunumu: Di6er Kapsamlr Gelirler Tablosu iizerinde muhasebele5tirildikten sonra 6zkaynaklarda raporlanan kazanrlmamr5 gelirlerin veya giderlerin "Kar veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacaklar" ve "Kar veya Zararda yeniden Srnrflandrrrlacaklar" ieklinde srnrflandrrrlarak garsterilmesin iliskindir. Bu diizenleme tum ytllar iqin uygulanmr$ttr. Yenlden Stntflama Dozeltmelerlnln Sunumu Bu deiiiiklik di!er kapsamlr gelir iizerinden iizkaynaklarda,,kar veya Zararda Yeniden Srntflandrrrlacaklar" kalemine dahil kazanrlmamr5 gelir ve gider yaratan unsurlann bilanqo dr5r kalmalarr durumunda, dofan kar veya zarann diinem kar zaranna altnrrken, itzkaynaklarda yer alan tutann iptalinin yine Dioer Kapsamlr Gelirler Tablosunda ters islemle yeniden srnrflama drizeltmesi olarak g6sterilmesini gerektirmektedir. B6ylece ilgili gelir veya giderler iki defa g6sterilmi5 olmayacaktrr. Uzun vc Krsa Vadell Flnansal Varlrklarrn/Borclarrn Srnlflamasr: Bu de!i5iklikle finansal varlrk ve borqlarrn klsa vadeli / uzun vadeli ayt mtna aqtklrk getirilmektedir. Buna girre krsa vaderi borqrar normar faariyet d6ngusi.i i(inde yer almayan ancak vadeleri raporrama d6neminden itibaren on iki ay iqinde doracak oran veya 6ncelikle ticari amacla elde tutulan borqlardrr.

12 AKTENTAs AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5 0l r.r 2.20r 3 HESAP D0NEMINE AiT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lliskin DiPNOTLAR Aksi belirtilmedik(e tutarlar TLjrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir. Alrm satrm amacryla elde bulundurulan olarak stntflandtnlmri bazr finansal borclar, kredili mevduat hesaplarr, uzun vadeli finansal borglarrn ktsa vadeli krsrmlarr, temett0 6demeleri, gelir vergileri ve diier ticari olmayan 6demeler bunlara 6rnektir. Uzun vadede finansman saqlayan finansal borqlar (drnedin itletmenin normal faaliyet dttngusunde kullanrlan iiletme sermayesinin bir parqasr olmayan) ve raporlama diineminden sonraki on iki ay icerisinde iidenmeyecek olan finansal borqlar, uzun vadeli borqlardr r. Kar vcya Zarar Tablosu'nda ayn blr kalem olarak odsterllccek Gellr yeya Glderlcr: Kar Zat Tablosu'nda asa0tdaki kalemlerin diierlerinden aynca g6sterilece0i be lirlen me kted ir.. ltfa edilmis maliyetinden dlgulen finansal varllklarrn finansal durum tablosu (bilanco) dr5r brrakrlmasrndan kaynaklanan kazang veya kayrplar. 8ir finansal varlr!rn yeniden srnrflandrrrlmasr neticesinde gerqe!e uygun de!eri 0zerinden olciilmesi durumunda, dnceki defter dederi ile yeniden srnrflandrrma tarihindeki gerceie uygun de$eri arasrndaki farktan kaynaklanan kazanq ya da kayr plar TMS l9 Qafiganlara Saolanan Faydalar Standardr TMS l9 standardrnda yapllan de!i5iklikler, tanrmlanmrs fayda planlarr ve krdem tazminatr ile ilgili muhasebe illemlerine degifiklik getirmektedir. Bu kapsamda do!an aktiier kazanclann kar zararda muhasebelestirilebilme olana!r kaldrrrlmakta ve bunlarrn tamamlnrn 6zkaynaklarda muhasebelettirilmesi dngiiriilmektedir. Aynca aktiier kazanqlarrn % l0'luk bir koridorda kalan krsmrnrn muhasebelestirilmesinin ertelenmesine ili5kin diizenlemede kaldrrrlmr5 bulunmaktadrr. Ancak Sirket bu uygulamayr ilk olarak TFRS/TMS'lere geqi5 ile benimsemig bulunmaktadtr. Konsolldasyon pakctt IASB taraftndan Mayts ZOll, de TUrkiye Finansal Raporlama Standartla., ntn konsolidasyonla ilgili standartlarda yaprlan degitiklikleri, Kamu c6zetimi Muhasebe ve Denetim standartlan Kurumu tarafrndan 28.'r o.2or r tarihinde Resmi cazete'de yaytnlanarak Turkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama standartla. olarak yiiriirli.iie konulmustur. Bu standartla.n or.or.20r 3 de baglayan hesap donemleri iein kullanrlmasr zorunludur. 6nceki diinemler icinde kullantlmast ihtiyaridir. l0

13 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S 0r.0r.20r 3-3r.12.20r 3 HESAP DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi b lirtllm.dikfe tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmittir. TFRS l0 Konsolide Finansal Tablolar TFRS ll Mi.iSterek AnlaSmalar TFRS l2 Di0er lgletmelerdeki Paylara lliskin Aqrklamalar TFRS l3 Gercege Uygun Deler dlgiimti TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 lttiraklerdeki ve l5 Ortaklrklan nd aki paylar Bu standartlann lirketimize etkileri aiagrda sunulmaktadrr. TFRS l0 Konsoltde Malt Tablolar Bu standart daha 6nceki "TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, ve "TYs l2 Konsolid asyon -6zel Amagrr lgretmerer" standardrnrn yerine gegmek uzere Mart 201 de yayrnlanmr5 ve Kamu G6zetimi Kurumu tarafrndan da kabul edilerek I tarihli Resmi Gazete'de yayrnranarak yijrurru6e girmittir. 3r.r2.20t3 tarihinde ve daha sonra ba5layan hesap d6nemlerinde zorunlu uygulanmasr gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verirmektedir. Bu standart konsoridasyon ydntemrerinde bir yenirik getirmemektedir. Ancak hangi Sirketrerin konsoridasyon kapsamrna arrnaca!rnrn daha kolay belirlenmesi iqin 'Kontror" kavramr daha somut bir Sekirde acrkranmaktadrr, Buna g6re, yattnm yaptlan bir illetmenin yavru (ba!lr 5irket) saytltp, tam konsolidasyon kapsamrna alrnabilmesi icin atagrdaki i.iq ko5urun tamamrnrn kargrranmasr gerekmektedir. ' lrletme, diger isrerme tizerinde "guc" ku[anabirecek oranakrara sahip olmasr, Bu ittirak ve kattltmdan dolayr de6ilken getirilere maruz kalmalr, Bu getiriler en aztnda kendi gucu dlqiisunde sahip olduou 9UC ile etkilenebilme lid ir. Bunun drstnda standart, irletmenin nasrl veya ne kogullarda bu giiciini.i kullanryor ordu!una iriikin uyguramarara agrkrrk getirmektedir. ornegin % so nin artrnda bir hisse oranrna sahip olunduounda, hangi ko5ullarda, nastl veya ne zaman g(iciin varlr!rnrn kabul edileceiine 6rnekler vermektedir_ \ II b.gr,!srz mali m t.virtil a.t.

14 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S 0r.0r.20r 3-3r.r 2.20r 3 HEsAp DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR ve BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmistir. Daha sonra yaprlan giincelleme 17.O7.2Ot3 tarihli Resmi Gazete'de yaytnlanmrgtrr. Bu giincellemeye giire; menkul ktymet yatrnm fonlarr ve Sirketlerindeki paylar tam konsolidasyon (TMS l0) ve l5tirakler ve l5 Ortaklrklarrna yaprlan yatrrrmlar (TMS l2) standartlanna g6re deoerlenmeyecek, bunla n yerine, bu tur paylann gerqe6e uygun degerinde meydana gelen deoisiklikler Kar Zarar Tablosu,na aktanlmak suretiyle de$erlenecektir. Bu standart iligik mali tablolar konsolide olmadr!r ve konsolidasyon esaslarrnda deiisiklik getirmediii icin iirketimizi etkilememektir. TFRS lt: M0lt.r.k Anlagmalar Bu standart da daha onceki,,tms 3l: lg Ortaklrklarrndaki paylar,' ve " TyS l3 Mi.igtereken Kontrol Edilen lsletmeler - ortak ciriiimcilerin parasal olmayan payla.,, standartlarn yerine gegmek iizere 28.ro.2ort tarihli Resmi cazete'de yayrnlanmr5trr tarihinde ve daha sonra ba5rayan hesap dainemrerinde zorunru uyguranmasr gerekmektedir' Bu standart ta miisterek anratma, miitterek kontrol, is ortaklr!r kavramlarr somutlasfirrmaktadrr. Miiiterek anra5ma, iki veya daha fazra tarafrn iizerinde maisterek kontrole sahip ordu!u anragmadrr. M0Sterek kontror, bir anrafma ozerindeki kontroliin sdzleimeye dayalr olarak payla5tlmasldrr. Bu kontrol, ilgili faaliyetlere ilirkin kararlarrn kontroli.i paylagan tarafla,n oy birli6i ile mutabakatrnr gerektirdigi bi. durumda vardrr. M0sterek anraimanrn sonugra. muhaseberegtirme acrsrndan iki farkrr durumla sonuglanrr. Bu kontror ya mii5terek faariyettir, yada i5 ortakrr!rdrr. Miirterek faaliyetler faaliyete katrranrarrn varrrk veya borcu gibi finansar tabrorara yansrrken, ii ortaklrklarr i$tiraklerde ordu!u gibi "6zkaynak ydntemine" q6re konsoride mari tabrorara altnrrlar. B6ylece daha dnce gecerli olan,,oranttlr konsolidasyon,, ydnteminden vazgeeilmil olmaktadrr. Sirketin bdyle bir faaliyeti olmadr!r icin standarttan ekonomik veya mali durumun raporlanmastna bir etkisi olmaml5trr. TFRS t 2 Dtglr lgletmelerdekt paylara lltlktn Agrklamalar tarihinden itibaren d0zenlenecek finansal tablolar iqin geqerlidir. Bu standardtn amact, finansal tablo kullantcrlannrn;. Itletmenin diger i$letmelerdeki paylannrn nitelioi ile bunla.a iliikin riskler ve siiz konusu payrarn i$retmenin finansar durumuna, finansar performansrna ve nakit akt Slan n a etkile rin i.-'.1-- /t uaglmsru derietim dnrrmanr i yeminti mati moiavirtik a.t. t2

15 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A 't r BESAP D0NEMINE AIT FINANSAL TAELOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedik(e tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade dilmiitir. Anlamalarrnr sa!layacak bilgilerin igletme tarafrndan aqrklanmasrnr saelamakttr. Bunu sa!lamak amaclyla her bir Sirker veya yattnm ti.iru icin yaptlmast gerekli acrklamalar bu standart ile belirlenmektedir. Standart yeni bir de!erleme h0kmii getirmediei icin tirketimiz i.izerinde bir etkisi olmamtsttr. TFIS I 3 GGrgcUc Uygun Deger Olgomo Bu standart bir yeni diizenleme olarak, aizellikle finansal ve finansal olmayan tum varlrk ve borq kalemlerin delerlemesinde sorun olan "gercege uygun deler" in nastl belirlenece!ine iliqkin agrklamalar getirmektedir. EEer di6er standartlarda gercege uygun de0erin nasrl hesaplanaca6t aqrklanmryor ise bu standardtn huki.imlerine g6re de!erleme yaptlacaktrr. Standart; gerceoe uygun deoeri, piyasa katrlrmcrlafl arastnda 6lC0m tarihinde ola$an bir iglemde, bir varlrgtn sattttndan elde edilecek veya bir borcun devrinde iidenecek fiyat olarak tanrmlar. cerqeie uygun deoer, fiyattn do!rudan giizlem lenebilir olmaslna veya baika bir de6erleme ytintemi kullanrlarak tahmin edilmesine bakrlmaksrzrn, mevcut piyasa kogullarrnda iilcum tarihinde asrl (ya da en avantajlr) piyasada olagan bir iglemd bir varltetn sattitndan elde edilecek veya bir borcun devrinde 6denecek fiyatttr (baska bir ifadeyle CtktS fiyatrdtr). Bu TFRS, gerce6e uygun de0er 6lC0mlerinde ve ilgili agrklamalarda tutarltltit ve kargrla5trrrlabilirli6i arttrrmak amacryla, gergefe uygun deieri 6lcmek uzere kullanrlan de!erleme y6ntemlerine ilitkin girdileri ilq seviyede srnrflandrran bir gerceie uygun deeer hiyerarsisi olusturur. Gerqe!e uygun deier hiyerarlisi, en yiiksek 6nceliOi 6zde, varltklann ve borglarrn (Seviye 't girdileri) aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlanna (diizeltilmemil olan fiyatlar), en diiiuk 6nceli6i ise g62lemlenebilir olmayan girdilere (seviye 3 girdileri) verir. Aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlanna dayanrlarak tiiretilen fiyatlar ise 2. seviye fiyatlardrr. Bu standart da t.l.20l 3 tarihinden sonra ba5layan hesap dirnemleri icin zorunlu olarak uygulanacaktrr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Daha iinceki tarihler icin kullan r lmasr ihtiyaridir. Bu standardrn kullanrlmasr ile birlikte $irketin varlrk ve borqlarrnrn degerinde bir deoiliklik olmamaktadrr. I 13 bafmi'z denetini danrrmantrk yemintl,(nati miilavirtik a. t.

16 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDoSTRISI TICARET A.5 0l l.l HESAP DoNEMINE AIT F NANSAL TABLOLAR VE BUNLARA iliskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikge tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmistir. TMS 27 Blreysel Flnansal Tablolar TFRS l0 ve TFRS I I'nin yaytnlanmasrnrn sonucu olarak TMS 27 'de de!igiklikler yaptlmttttr. Yaptlan degi5iklikler sonucunda, " Konsolide Finansal Tablolar" ile "igtirakler ve l5 Ortakltklan" standartlannrn uygulanmast durumunda 5irketlerin kendi "bireysel finansa! tablolarrnln2 duzenlenme esaslarrnr belirlemektedir. Bireysel finansal tablolar, bir ana ortaklrk (baska bir ifadeyle bir ba!lr ortaklr!rn kontroli.ine sahip bir yatlrrmcr) veya yattnm yaprlan isletme iizerinde mu5terek kontrolti veya 6nemli etkisi olan bir yatrnmcr tarafrndan sunulan ve yattnmtann, maliyet bedeli tizerinden ya da TFRS 9 Finansal Araglar uyannca muhasebele5tirildi!i finansal tablolardrr. Buna gtire e!er Sirket konsolide finansat tablolarr diizenliyor ise kendisi bireysel finansal tablolartnt konsolide finansal tablolarrnln yan rnda sunabilir. Bu tur finansal tablolarda itletmenin di!er i5letmelere yaptr!l yatrnmlar "maliyet bedeli" veya,,gerqe!e uygun de!er" ile de!erlenir. $irketin konsolide mali tablo diizenleme ytikumlillu!r.i bulunmadr!r igin briyle bir tabloya da ihtiyaq duymamaktadrr. TMS 28 lgttrakler ve lg Ortaktrklarrndaki paylar Bu standart da.l tarihinden sonra ba5layacak hesap d6nemleri igin gegerlidir. Bu standart; daha 6nce i5 ortaklrklarrndaki paylarrn orantrlr konsolidasyona gdre konsolide finansal tablolara alrnrrken, bundan sonra aynr l5tirak yatrlmlal gibi Ozkaynak Y6ntemi'ne " g6re konsolide finansal tablolara alrnmasrnr drizenlemektedir. $irketin i5 ortaklr!l olmadr!r iqin bu standardrn bir etkisi olmamrsttr. Yukarrda belirtilenlere ek olarak KGK TUrkiye Muhasebe standartlarrnrn Uygulanmaslna ycinelik a5a!rdaki ilke kararlarrnr yayrmlamr$trr. "Finansal tablo 6rnekleri ve kullanlm rehberi" yaytnlanma tarihi itibariyle ge6erlilik kazanmrgtrr ancak di!er kararlar 3l Aralrk 2012 tarihinden sonra ba5layan yrllrk raporlama d6nemlerinde gegerli olmak Uzere uygulanacaktrr MUHASEBE POLITIKALARINDA DECISIKLIKLER Hesap dcineminde herhangi bir muhasebe politikasr de!i5ikli!i olmamrgtrr. t4

17 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5 or.or.2ol3-3r.r 2.20r 3 HESAP DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi brlirtilmedlkce tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmiltir MUHASEBE TAHMINLERINDEKI DECISIKLIKLER VE HATALAR, Muhasebe tahminlerindeki deditiklikler, yalnrzca bir ddneme iliskin ise, deoisikli0in yaprldror cari ddnemde, gelecek ddnemlere iliskin ise, hem degi5ikli!in yaprldr!r donemde hem de gelecek dtinemde, ileriye y6nelik olarak, net d6nem kan veya zaraflnrn belirlenmesinde dikkate alrnacak 5ekilde finansal tablolara yansrtrlrr. 31.'l tarihinde sona eren hesap doneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir ded is iklik yaprlmam rstrr. Sirket, yasal mevzuata (vergi ve ticaret yasalan) uygun 5ekilde, ticari defterler iizerinden Uretilmil mali tablolann TFRS/TMS'lere uyumu icin 20l l ve 2012 yrllarrnrn diizeltmelerinde "TMS l0: Raporlama Diineminden Sonraki Olaylar" ve "TMS 8 Muhasebe Politikalan, Muhasebe Tahminlerinde DeEitiklikler ve Hatalar" standartlarrnr esas alm r 5t rr ONEMLI MUHASEBE DE6ERLENDIRUE, TAHMIN VE VARSAYIMLAR,I HAstLAr Satrg gelirleri, UrUnUn teslimi veya hizmetin verilmesi, iirunle ilgili 6nemli risk ve getirilerin alrcrya nakledilmii olmasr, gelir tutannrn guvenilir bir 5ekilde tilg0lebilmesi ve itlemle ilgili ekonomik faydalarrn sirket tarafrndan elde edileceoinin kuwetle muhtemel olmasr Uzerine alrnan veya alrnabilecek bedelin gergeoe uygun deoeri i.izerinden tahakkuk esasrna gaire kayttlara altntr. Net sattslar, sattlmti 0rUn ya da tamamlanmt, hizmetin satrl vergisi haric faturalanmrl deqerinden, iadeler ve komisyonlarrn indirilmi5 leklini goste rir. lsletme tarafrndan illemin kargr taraflarryla asaordakiler uzerinde anlagmaya vardrktan sonra glivenilir tahminlerde bulunabileceqi kabul edilir: (a) Taraflarca sunulacak ve alrnacak hizmetle ilgili olarak her iki taraftn yaptrnma ba! lan m rg haklarr, (b) Hizmet bed eli, (c) Odeme lekli ve kotullan. Daha iince muhaseberegtirirmii oran hasrrat tuta.nrn tahsir edirebirirrioi konusunda bir belirsizrik ortaya crkarsa, tahsir ediremeyen veya tahsir edirebirmesi muhtemel olmaktan (rkan tutar ba5rangrqta kayda arrnmr5 hasrratrn duzertirmesi yerine gider olarak finansal tablolara yanstttltr. l5 yemin$.{nati mufvirtik a.l.

18 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTR,ISI TICARET A.5 0r.0r.20r 3-31.r 2.20r 3 HESAP DoNEMiNE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lllskln OIPNOTLAR Aksi belirtilmedik(e tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmistir, Vadeli sattllann net deoerine indirgenmesi igin belirli faiz orant iizerinden, alaca6rn vadeleri de dikkate altnarak iskonto edilir ve iskonto sonucunda do{an vade farkr hisrlattan qrkarrlarak, gelecek aylara ait gelir olarak kaydedilir. Bunlarda gegen s0reye paralel bir tekilde ddnemsel olarak faiz gelirlerine intikal ettirilirler. EilanCo gunii ile alaca!rn beklenen vadesine kadar olan gune isabet eden faiz bilancoda ticari alacaklardan dii5i.ilerek, alacaklarrn iskonto edilmis maliyetiyle g6sterilmesi saolanrr. 2,4.2.MaDol VaRLt(LAR Maddi Duran Varlrklardan, arsalar yeniden de!erlenmi5 degeriyle bunun dr5rndakiler maliyet bedeli ile deoerlenmektedir. i5letmede bir yrldan fazla sure kullanrlaca!r tahmin edilen maddi varlrklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alrnrrlar. Daha sonraki d6nemlerde de maliyet bedeli ile de!erlenirler Hesap d6neminden 6nce alrnmrs maddi varlrklar o d6nemin mevzuattna uygun gekilde enflasyon muhasebesine tabi tutulmuslar ve dolayrsryla diizelrilmis tarihi maliyetleri ile tagrnmrglardrr. Duzeltilmi5 delerler uzerinden de amortismana tabi tutulmutlardrr. Bu nedemle mali tablolara yansryan maddi varlrklar duzeltilmii tarihi maliyetlerinden birikmi5 amortismanlar di.itiildukten sonra kalan net de!erleri yansrtmaktadrr. yasal defter kayrtlarrnda amortisman oranr olarak Vergi Usul yasasr,na uygun amortisman oranlafl kullantlmrs olmakla birlikte, TMS l6'ya uyum sa6lamak amacryla uygun 5ekilde d0zenlenen mali tablolarda ekonomik iimiir tahminlerine dayalr amortisman oranlan kullanrlmrgtrr. Kullanrlan amortisman oranlarr a5a!rdaki gibidir. Maddl Varlt6tn T0r0 AmortlsmanOrant Amortlsmanydntcml B in alar Makin e ve TeGh izat Tagrtlar Diiseme ve Dem irbatlar Di6er %20 % 6-33 % 20-2s *i 5-20 %20 Normal Normal Normal Normal Normal Yine vergi yasalanna gtire ay ktsttlt amortisman ayrrlmasr mumki.in olmadt6l durumlarda TFRS'na uyum sadlamak iqin ay krsrtlt amortisman ayrrlmaktadrr. Amortisman oranla nrn asgari olarak her hesap d6nemi sonunda giizden gecirllmesi gerekmektedir. Di6er taraftan yine maddi varrrklarda deoer dutiikliidiinun olup olmadtotna iliskin testlerin yaprlmasr gerekir. l6

19 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S or.or r.r 2.20r 3 HESAP DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedikce tutarlar Trirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir. Ancak henuz batyle bir Calrtma gercekleitirilmemil olmakla birlikte, deqer azalmasrnrn oldugu bir varlrk grubu da bulunmamaktadtr. Sirket tarihi itibariyle aktiflerinde yer alan ve bir biiliim0nde fabrika ve idari binalannrn da bulundugu, Aksaray ili Merkez ilgesi TaSpazar Mahallesi lsjl pafta 5226 Adall ve 5226 Ada/3 yer alan iki adet arsayr yeniden de!erlemit ve finansal durum tablosunda degerlenmis tutarlan ile raporlamrttrr. Eder bir varlr0rn defter deoeri yeniden de!erleme sonucunda artmrtsa, bu artrs di{er kapsamlr gelirde muhasebeleltirilir ve doorudan tizkaynak hesap grubunda yeniden deeerleme de!er artr;r adr altrnda toplanrr. Ancak, bir yeniden de!erleme de0er artrsr, aynt varltftn daha iince kar ya da zarar ile ilitkilendirilmis bulunan yeniden degerleme de!er artr5rnr tersine gevirdi0i iilciide gelir olarak muhasebele5tirilir. Eier bir varltetn defter deberi yeniden degerleme sonucunda azalmr5sa, bu azalma gider olarak muhasebeleitirilir. Ancak, daha 6nce yeniden deeerleme yaprlarak, deier arttgt iiz kaynaklarda raporlanryorken, herhangi bir deder, 6zkaynakta ki fondan azaltma suretiyle m u h asebe leitirilir MADDI OLMAYAN VAR.LIKLAR Maddi olmayan varlrklar, haklardan olu5maktadrr. Maddi olmayan duran varlrklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alrnrrlar. Daha sonraki d6nemlerde de maliyet bedeli ile de!erlenirler. Ancak hesap d6neminden 6nce alrnmtt maddi olmayan varlrklar o ddnemin mevzuattna uygun gekilde enflasyon muhasebesine tabi tutulmuslar ve dolayrsryla duzeltilmis tarihi maliyetleri ile ta5rnmr5lardrr. Diizeltilmii de!erler 0zerinden de amortismana tabi tutulmuilardrr, Dolayrslyla mali tablolara yanstyan maddi olmayan varlrklar diizeltilmil tarihi maliyetlerinden birikmil amortismanlar dusuldiikten sonra kalan net de{erleri yan srtmaktad rr. 5irket mali tablolarrnda amortisman oranr orarak vergi usur yasasr'na berirtiren ekonomik 6miirleri dikkate alarak amortisman hesaplamrstrr, Amortisman ayrrma ydntemi olarak normal amortisman yaintemi berirrenmis ve krst esasa gdre amortisman gideri hesaplanmrstrr. Kulranrran amortisman oranrarr ve yitntemreri asagrdaki gibidir. Maddl Olmavan Varltk T0r0 Bilgisayar Program lafl Amortlsman Orant %33 Amortlsman Y6ntcml Normal t7 yerninti\ati itha:irtii a.l.

20 AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.9 ol.ol.2ol3-31.r HESAP OoNEMINE AIT F NANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lllskln DIPNOTLAR Aksi belirtilmedik(e tutarlar Tiirk Lirasr "TL'olarak ifade edilmiltir. 2.4,4.VARLrXLARD^ OEdER D090KLoC0 TMS 36 -Varlrklarda De!er Oi.itiikliiqU standardtna gdre; duzenli araltklarla maddi, maddi olmayan varltklar ve Serefiyenin defter degerleri ile geri kazanrlabilir de!erlerinin karqrlagtrrrlmast gerekir. E!er varlrotn defter deoeri geri kazantlabilir deoerini astror tahmin ediliyor ise varlr0rn degerinde de!er dn5i.iklu!0nun oldu0u kabul edilir. Geri kazanrlabilir de!er kullanrm fiyatr ile piyasa fiyatrndan du$uk olantdtr. Tahmin edilen deier dutukluiu tespitin yaprldr!r d6nemde zarar kaydedilir. Ancak bttyle bir deler d0t0klii60nun varlr!r g6zlen meme kted ir BoRCLANMA MALIYETLERI Tijm faiz giderleri tahakkuk ytintemine giire celir Tablosu'na alrnrr ve finansman giderleri iqinde raporlanrr. Kullanrlan yabancr para cinsinden kredilerle ilgili olarak gerqeklegen kur farklarr (olumlu, oltmsuz) finansman maliyetleri ile ili5kilendirilir. Kullanrma hazrr hale getirilmesi dnemli ttlqude uzun zaman isteyen varlrklarrn iktisabr igin katlanrlan finansman maliyetleri varltetn maliyetine ilave edilir. Vadeli alrmlarda katlanrlan vade farklarr vadeli bedelden indirgenerek net alrm de0eri (makul de{er) ile kayda alrnmalarr sa!lanrr. Vade farklarr finansman giderleri iqerisinde m u h asebelettirilir ,F NA s^l ARAqL r. 2,4.6.I. Naklt vc Naklt Bcnzcrlerl Kasadaki nakit TL ve bankalardaki mevduattn nominal ve kayttlt deoerleri gerceoe uygun deeeri kabul edilir. Bankalarda vadeli mevduat cari hesap!eklinde olabildiqi gibi, getiri amaclt yatrflm portfdyiiniin bir parqasr olarak vadeli mevduat,eklinde olabilmektedir. vadeli mevduata faiz oranr esas alrnarak diinemsel olarak gelir tahakkuku yaptlmaktadtr. Ters repo s6zlesmeleri ile satrlan paralar banka mevduatlarr olarak mali tablolara altnmakta, bilanco tarihi itibariyle gelir tahakkuku yaprlmaktadrr Ttcarl Alacaklar/ Borclar Ticari alacaklar fatura tutarrarndan bu aracakrar icin ay.ran deoer d0tukruo0 kargrlrklarrnrn indirilmesi suretiyle mali tablolarda gtisterilir. l8 '-l. --2

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu - - dur. 31.03.2015 tarihi iti 11.05.2015 tarihinde Faaliyet konusu 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar uygun olarak haz 17 Mart 2005 tarih ve 11/367

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ 6 ŞUBAT 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız denetim raporu Mali durum

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli Faaliyet konusu 30.06.2015 tarihi iti

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı