TRABZ N. igortasr Kanunu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZ N. igortasr Kanunu."

Transkript

1 SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat LOJ. : ?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel Sa$hk igortasr Kanunu. 1. Sosyal GUvenlik Reformu kapsamrnda; Sosyal duzenleyen ilgi Kanun gere$i 15 Ekim 2010 tari sdzlegmeli sivil sa$lrk hizmet sunuculanndan sa$hk aynntrlr hususlarr duzenleyen Sosyal GUvenlik Ku Alrm Sdzlegmesi" imzalanmrgtrr. 2. ilgi Kanun kapsamrnda olmayan erbag, er, ask ayrrlmrg uzman erbag ve aileleri, misafir askeri d$renciler ile uzun sureli tedavi gerektiren hastahkl sure ile askeri sa$hk hizmetlerinden faydalanma im giderleri ise, Maliye Bakanlr$rnca lgigleri Bakanlr$rna genel butgeden kargrlanmaktadrr. ortalar ve Genel Sa$lrk Sigortasr sistemini inden itibaren TSK sa$hk tegkillerinden ve izmeti satrn alma ve 6deme esaslan ile ilgili u (SGK) ile TSK arasrnda "Sallrk Hizmeti 6$renci ve yedek subay adaylan, TSK' dan rsonel ve bunlann aileleri, misafir askeri nedeniyle terhis tarihinden itibaren 1 (bir) yrl nr olan erbag, er ve yedek subaylarrn tedavi (J.Gn.K.h$r ve Sahil GUvenlik K.h$r) aktanlan 3. TSK sa$hk tegkillerinde sunulan sa$hk hizmeti tegkillerinde mevcudu bulunmayan ilaglann, sivil an esaslan igeren idari hususlann, Maliye Bakanh$r ile imzalanan "Eczanelerden ilag Teminine itigt<in Pro d uzenlenmesi gerekmekted ir. 4. Bu kapsamda; ilgi kanun gere$i Trabzon, Rize, protokol yapmak isteyen eczanelere EK'te 6rne$i g 22 $ubat 2013 tarihine kadar Komutanh$rmrza Komutanlr$rmrza gondermig olduklan faturalarrn eki isminin yer aldr$r kupuru de eklemeleri hususunun eticesinde regete edilen ancak TSK sa$hk gmalr eczanelerden teminine iligkin usul ve Urk Eczacrlar Birli$i Merkez Heyeti arasrnda hukumlerine aykrrr olmayacak gekilde Giresun ve Hopa'da bulunan eczanelerden: protokol iki nusha olarak yaptrrrlarak ildirilmesini ve protokol yapan eczanelere e bulunan regetelerin Uzerine karekod ve ilag hatrrlatrlmasrnl Rica ederim. v Trabzon EKI EK-A (1 Adet idari Hususlar Protokol Ornegi) DAGITIM Geredi 18. Bolge Trabzon Eczacr Odastna 42. B6lge Giresun Eczas Odaslna Ba$lantr noktasr: Svl.Me.Nuray BAYIR

2 LIGINDA AYAKTA TEDAVI GOREN SAH L GUVENLIK TRABZON GRUP KOMUT... ECZANESINDEN TEMININDE VE ERBAS.ER REQETELERI N I N TESLIMINDE UYULMASI G EN IDARI HUSUSLAR 1. TANIMLAR: 1.1. B RL I(KURUM ADI: Sahil GUvenlik Tra Grup Komutanh$r 1.2. ECZANE: 2. IDARI HUSUSLAR: 2.1. Regetelerin anlagmah sivil eczanelerden getirtilmesinde, mesai saatleri igerisinde asker hastane bas eczacrh$ r, di$er birliklerde revir veya dispanser baghekimi/eczane sorumlusu mesai saatleri haricinde asker irlik n6betgi amirli$i sorumludur. g-er regetesi temin etmek isteyen eczane 2.2. Kuruma yatan hasta, askeri 6$renci ve sahiplerine regeteler, her yrl Ocak-Haziran ve T muz-arahk d6nemlerini igerecek gekilde i ile da$rtrlacaktrr. Her ddnem basrnda 6(altr) aylrk periyotlarla esit parasal tutar lacaktrr. ltf ddnem slralamada olan slralama ve egit parasal da$rtrm yeniden aynf belgeleri ibraz etmesi hususu eczanenin ikinci ddnem devam etmesi hali aranmayacakttr. in ddenmesinde tahakkuk ydnunden 2.3. Kuruma muracaat eden hastalann, rebilir. Bu nedenle tahakkuk ydnunden ba$h olduklan komutanhk ve kurumlar farkhlrk g askeri 6$renci ve erbag-er regetelerinin ba$h farkh komutanhk ve kuruma ba$h yatan ha eczanelere egit parasal tutar prensibi ile da$rtrm nln sa$lanabilmesi ve hastalarrn ma$dur edilmemesi amacryla, eczanelerin TUrk Silahlr Ku 'vetleri (TSK) ve Sosyal GUvenlik Kurumu (SGK) ile s6zlegme yapmrg ve TSK SPTS ve SG. provizyon sistemine dahil olan eczaneler olmasrna dikkat edilecektir. TSK ve SGK ile yapr n sdzlegme fotokopileri, eczanenin ba$h bulundu$u eczacr odasr/temsilcisinden "ash gibi i/' onayh olarak idari hususlarla beraber getirilecek, aksi takdirde regete da$ilrm srrasrna hil edilmeyecektir. regetesi temin etmek isteyen eczane 2.4. Kuruma yatan hasta, askeri 6lrenci ve :...'de, 6!leden sonra ise saat...:'de sahipleri regeteleri, srrasr oldu$u gunlerde sabah birliukuruma gelerek tutanakla teslim alacaklardr Acil hallerde, eczane sorumlusu, mesai saatleri igerisinde olmasr kaydryla bu saatler drgr a da regete teslim edilmek Uzere kuruma gelen, aynr gun igerisinde ilaglarr ga$nlabilecektir. Tedavi igin garnizon drgrndan gereken r, askeri o$renci regetelerinin birli$ine donmesi kargrlanarak, tarafrndan ihtiyag duyuldu$unun yazilt kargrfanabilmesi maksadryla; bas eczad ve ba rumlar tarafrndan aynr gun igerisinde olarak tutanak altrna ahnmasr durumunda, birli kh$r farkh iki eczaneden egit parasal tutar eczacr odasr tarafrndan bildirilen birlik/kuruma prensibi korunmak gartryla ilag temin edilebilecekti g, prlmasr (SGK'ya tabi hastalar igin SGK 2.5. Regetelere TSK SPTS kapsamrnda iglem p, hatah TC kimlik no. girigi, Sa$hk provizyon sistemine) eczane sorumlulu$unda Uygulama Tebli$ine aykrnlrk, ilag kullanrm suresin dolmamasr gibi regetede grkabilecek her all sivil eczane sorumlu olacaktrr. Bu turlu aksaklrktan kurum mesul olmayacak, a nedenle eczane tarafrndan, regete muhteviyatr aglarr teslim etmeden 6nce tabi oldu$u provizyon sisteminden kontrolu yaprlacaktrr TSK SPTS ile ilag Takip Sistemi (lts) arasrnda teyitlegmeye ydnelik alt yapr, Savunma Sanayi MUstegarh$t tarafrndan yurutu n proje kapsamrnda gergeklegtirilinceye r sivil eczanelerde olmak koguluyla, kadar; her turlu hukuki ve mali sorumluluk anl anlagmatr eczaneler tarafrndan llag regete kargrlt$t verdi$i tum ilaglann karekod bildi birimine teslim edilirken bu husus yaalt Takip Sistemine yaptlacak ve regeteler tahakk rh ofdu$u krsrm kesilerek regete ekinde olarak beyan edilerek, ilacrn karekodu ve adrnrn teslim edilecektir.

3 2.7. Regete muhteviyatr ilaglar, regetenin igerisinde kurum yetkilisine teslim edilecektir. yururlukteki mevzuat hukumlerine aykrn eczane tarafrndan tanzim edilerek birlik/kuruma im alrnmasrndan itibaren en geg 3 saat 2.8. Regete muhteviyatrndaki ilaglann tam Regete srrasr gelen eczane tarafrndan kargrlanam edilmedi$i veya ecza depolannda bulunmadr$r, ecza deposundan alrnacak kaseli imzalr belge ile iglenecektir. Regetede yer alan ancak srradaki tarafrndan anlagmah di$er eczanelerden ilag edilirse, regete bedeli kadar tutar regeteyi edilecektir. r ilgili eczane tarafrndan '.C.Kimlik No.su do$rulanamayan veya igin Lahika-1'deki tutanak anlamsah sivil im edilecektir. kargrlanacaktrr. ilaglar igin, Uretimi olmadr$r veya ithal ici/ithafatgr firmadan veya en az 2(ikt) elendirilecek ve Lahika-1'deki tutana$a bulunmayan ilaglar igin, birlil</kurum lrrlacak, di$er eczanelerden ilag temin rgrlayamayan eczanenin limitine dahil rg olan varsa, provizyon sisteminden 2.9. Regetedeki ilaglardan kullanrm suresi d ilaglar ise temin edilerek Lahika-1'deki alrnacak grktr ile belgelenecek, regetedeki d fiyatlandrrma gizelgesine iglenecektir. Tum belged kase, imza ve tarih olacaktrr Eczane regete tutarrnr Lahika-1'deki formata isleyerek, her ilag tesliminde birlik/kurum yetkilisine vereceklerdir. Bu konu, es parasal tutar prensibi ile regete da$rtrmr ahnan grktrdaki ilacrn Odenen fiyatr (en igin buyuk 6nem tagrmaktadrr. Provizyon sistemin alt klsrmda yer alan toplam kurum payr) regete rihinde gegerli guncel flyat esas ahnarak yaprlacaktrr. Limit tamamlanrnca kurum ndan aynca toplu fiyat ddktim listesi istenmeyecektir. k yetkili kigiler, 6ncelikle eczacr olmak Eczane tarafrndan kuruma ilag teslimi ya r. Bu kigilerin drgrnda yaprlacak olan ilag lizere bu formun altrndaki ilgili krsrmda beli ra uymamrg olarak igem g6recektir. teslimleri kabul edilmeyecek ve eczane idari h yazil ma bildifilecektir. lmza 6rne$i igin noter olarak Bildirilen isimlerde de$igiklik olursa onayr aranmayacaktrr ilag teslimleri, bizzat birlik/kurum eczan nde gorevli yetkili kigilere yaprlacak, ilaglar ndan ilag tesliminin en krsa surede nizamiyelere brrakrlmayacaktrr. Birlik/kurumlar gerekli tamamlanabilmesi igin tedbirler ahnacak, rlik/kurum yetkilisince teslim alrnan ilaglara ait regetelerin arkasrna teslim alanrn kimlik bilgileri igeren kage basrlarak imzalanacaktrr. gibi de$igtirme gereken durumlarda, Regete tizerinde ilacrn gekli, sayrsr, d birliukurum yetkilisi ile koordine kurulacak, kuru yetkilisinin haber ve onayl olmadan ilgili doktora herhangi bir duzeltme yaptrnlmayacaktrr., askeri 6$renci ve erbag-er regetelerinin ektedir. Bunun igin bahse konu bu ve her Qargamba saat:14.00'a kadar regeteler Lahika-1'te yer alan form ile fiyatlandrnl kuruma getirilecektir. Kurum tarafrndan regete tutarlan ilgili eczanenin regete da!rtrm Mesai saati haricinde yazrlan yatan ha de regete da$rtrm srralamasrna dahil edilmesi kotasrna dahil edilecektir. igikliklerini kuruma dilekge ile yazrlr olarak Eczaneler adres, telefon, adresi bildirmek zorundad rlar. r dair dilekge verirse, ait oldu$u yrlrn bir Eczane srralr da$rtrmdan grkmak istedi$i giremeyecektir. Eczacr Odas/temsilcisi sonraki 6(altr) aylrk ddneminde de srralam tarafrndan kapatma, iflas, vefat ve gegerli maze i sebebiyle n6betin icra edilememesi gibi durumlar ilgili birlik/kuruma en krsa surede gifahi farak bildirilecek, muteakiben yaalt olarak bildirilecektir Eczane yururlukte olan tedavi yardtmtna aynen uyacaktrr. il n Sa$ltk Uygulama Tebli$ hukumlerine

4 2.18. Eczane, yururlukteki mevzuat farmasotik egde$er ilaglan birlil</kurum hukum gore provizyon sistemlerinde yer alan onayrna olmadan verebilecektir Majistral preparath regetelerde, haztrlanan Uzerine kullanrlrgtna uygun etiket yaprgttrrlacak adr-soyadr-imzasr, hastanln adl soyadl, ilacrn t surette etikette belirtilecektir llaglann tesliminde kurum tarafrndan Regetelerini teslim alan eczane, regetelerini tarafrndan higbir sorumluluk kabul edilmeyecektir. parat uygun ambalajlanacak, ambalajrn ilacr hazrrlayan eczanenin adl, eczactntn ibi, imal tarihi ile kullanlllg sekli mutlak her turlu iglemi tamamlanmtg olacaktlr. k teslim alacaktrr. Aksi halde kurum ilag tesliminde ilaglar hasta ismine g6re a UstUne hastanrn adl-soyadr ve getiren eczanenin ilag kutulannrn Uzerlerine tabip tarafrndan belirti ibareleri okunakll olarak yazrlacak, ilaflan tesli personel tarafrndan kontrol edilerek, hasta/refa ise di$er ilaglar serum kutusuna konulmayacaktlr. soyadt ve eczanenin ismi yazrlacaktrr. ayrr geffaf pogetlere konulup, pogetlerin ismi ve kasesi basrlacakttr. Teslim edilen kullanrm miktarr ile sabah/dgle/aksam alan birlik kurum eczanesinde gdrevli ne verilecektir. Serum olan regeteler var Serum kutusunun uzerine de hastanrn adl Ddnemi igerisinde yukarrda yaalt kurallara mayan eczaneler yaalt olarak 2(iki) defa uyarrlacak, regete kargtlanmrg gibi isleme tabi tutu rak regete bedeli regete da$rtrm kotasrna dahil edilecektir. 3'UncU (UgUncU) kez ihlallerinde ise bu eczanelere bulundugu 6(altl) ayllk ddnemde ve aynr yrl igindeki takip eden 6(altr) ayl k ddnemde yatan hasta, askeri o$renci ve ayaktan erbag-er regetesi gdnderilmeyecektir. Eczanenin Adr : Eczane Mesul MUdUTU Adr-Soyadr : Eczane Adresi. Eczane Telefon Numarasr, Mesul MUdUr Cep Nu Eczane Mesul MudUrU Elektronik Posta Adresi : Kapsadr$r Ddnem : Ocak-Haziran T Eczane Mesul MUdUTU adrna regetelere islem yap yasrndan buyuk enfazla 2(iki) personele ait kimlik -Aralrk 2013 ya yetkili biri eczas olmak sartryla 18 il$ileri ve imza drnekleri: Adr Soyadr : lmza Orne$i : Adr Soyadr : lmza Orne$i : Yukanda yer alan idari hususlardayaah tum kural ra uyaca$rmr taahhut ederim. Tarih Birlil</Kurum Eczane Eczaq lmzasr Sorumlusunun Kase ve lmzasr Eczane Kasesi ONAY...t...t2013 Birlik/Kurum

5 $ 5 z tr \l z f tr = =o lrj se <g -i9 U.g H lrj < lrj tyz EU> *=t5 8tz O C tjo tr6 C'E c, -g 5ct -Y= os o(5 E, 8E Eil o ='= 69 co- (!L P'6 Eo ;: Tt '6 p) :EE (l)o :5tr O"O 6.P G\, -c.=o vo (5C rhe tro (sc ES E:i :te =- -ct = g.e o lrj d = :Eg 'U.Hg =6E free Eg, = EE EEE (JE SBE 've 6 E E=E' sf =E..>d= EgE, EzV, cv.= L:= g.ee 8.Y 8. ppe 300 id E -g.y (}. I

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarına gerek müracaatlarında, gerekse muayene ve tedaviler aşamasında öncelikli konumda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100THG0100002-3120 25.02.2005 03526 KONU :Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya

Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları 28 Kasım 2014 Malatya T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Ülkemizde sosyal sigorta hizmetini gerçekleştirmek üzere kurulmuş idarî ve malî açıdan özerk

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER - SDE Birim Ücreti 3 - Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması 4 Sayfa - İlan ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 5-7 Konusunda Danıştay

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 2 Mos 2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA Konu : Vergi

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ADSL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

ADSL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ADSL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1.TARAFLAR İŞ BU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), merkezi Kükürtlü Mh. İnci Sk. YILMAZER 2 Apt. No:2 Daire:9 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü T.C. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.01.02/157 15/03/2011 Konu : Silikozis hastaları ile ilgili iş ve işlemler GENELGE 2011/27 Bilindiği üzere 25.02.2011 tarihli ve 27857 (mükerrer)

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES. Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr.

2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES. Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr. 2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES 1-KONU: Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr. 2- TARAFLARIN KISA HUVIYCTLERil: igbu gartnamede Mithatpaga ClOOesi No: 19

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı