{/.. t oa /2ors. Sayr : t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri"

Transkript

1 SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri ihtiyacrna binaen alrrumasr talep edilen KiT KAR$ILIdI ahmr igin yaklaqrk maltiyetinin tespitine gerek duyulmugtur. Yaklagrk maliyete esas olmak fizere, aga[rda cinsi, malzemelerin KDV harig birim fiyatlannrn en geg ?015 gdnderilmek suretiyle M.i.idiirliiliimiize cincelikle fax ile bildi Aynca konu ile ilgili bilgilere Miidiirltigi.imiiz duyurular krsmmdan ulagrlabilir. lge Entegre Hastanelerinin I LABORAT{JVAR.TEST n ve dzellikleri belirtilen ne kadar ash posta yolu ile i (wvlw.tuncelihsm.gov.tr) EK: - Birim Fiyat Listesi (21 Sayfa) - Teknik $artname (6 fiayfa) MoSultay Mah.Cengiz TOPEL Cad.

2 TABLO.I QALI$ILACAK TESTLER, SUT KODLARI VE ITEST r,isrnsi S.NO TEST cixsi uirrm olqu nininai SU: X )DU xnvrr,q.riq ninivr riylr TL I GLUKOZ 1 TEST $i KOLESTEROL I TEST 9r J TRIGLISERIT I TEST 9r I-IDL-KOLESTEROL 1 TEST 9t LDL-KOLESTEROL 1 TEST 9t ASPARTA TMNSAMNAZ (ASr) ALANIN AMINOTRANSF]ERAZ (ALT) 1 TEST 1 TBST 9l n 80 9l rnearinin(crea) 1 TEST 9l 2."10 9 GAMMA GLUTA,I\4 L TRANSFERAZ (GGT) I TEST 9l 1.:90 10 SODYTJM CNA) I TEST 9( 3.(70 tl POTASYUM (K) I TEST 9(3.:30 t2 KLOR(CL) 1 TEST 9() (90 x bv IL T( DPLAI R IT v VAT:

3 TABLO-2 CALI$ILACAT< TESTLER, SUT KODLARI VE TEST SAYILARI T,iSTNSi s.no TEsr cinsi I 2 nnixran or,qu nininri SUT KODU ASPARTAT rranseuinaz(ast) ALANIN I TEST 900,590 aunotransferaz(alt) i TEST 900,200 a l GAMMA CIUT,IUUIL(GGT) 1 TEST 901,390 4 GLTKOZ(cLU) I TEST 901,500 5 rnrarinin(criba) I TEST 902,210 6 KolesteroI(CHOL) I TEST 902,110 7 rnicriserir(r<;) I TEST 903,990 8 rersrn_nu1ce; 1 TEST 901,910 9 FIDL KOLESTROL 1 TEST 901, SoDYUM(NA) I TEST 903,670 1l KLOR(CL) 1 TEST 902,090 I2 POTASYUM(K) I TEST 903,130 l3 alnuvin(alb) I TEST 902,21,0 t4 ALP(ALKELEN IIOSFATAZ) 1 TEST 900,340 t5 TorAL nirinunng.bri.) 1 TEST 900,690 t6 URE 1 TEST 901,940 I7 eruirez(evry) 1 TEST 900, TP(TOTAL pnotpw) I TEST 903,340 I9 ASO I TEST 900, osndir I TEST 901, nnum. eagrarvre 1 TEST 901, unir asir LAKTIK 1 TEST 904,L20 ZJ opsiurocenaiz(ldh) 1 TEST 902, LWAZ 1 TEST 902, sir,iruein pinm 1 TEST 900, LDL-KOLESTER(f,L I TEST 902,29O 27 noruaroio FAKToR(RF) I TEST 903,380 rov Henig ToPLAM rivnr rnv nanic niniu riv.rr TL rnrr,it. EDEN ADt,soyADt-ricRRrr u NVANT-KA5e-i vzn.../ 06 / 20rs

4 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Trl{cBLi HALK saglrgr nauntinrugu rr,inix LAnoRATUAR TEsTi rnrxix gnnrxanansi 1. r$rn ADr: Tunceli Halk Sa$hgr Miidi.irli.i[tine ba$lr saglr kuruluglarrna "l(it l(argrlr[r I(linik Laboratuvar testi,, safin ahnmasr igidir. TANIMLAR: inann: Tunceli Halk Sa[hfir Miidrirlrilij yuxr,nnici : ihaleyi kazanan ve sozlegme yi imzalayan gerr;ek ya da tilzel l:igi HIZMET ALACAK SAGLIK KURULU$LARI: Tunceli Halk Safilrflr Mridiirliigiine ba[lr Qemisgezek Entegre ilge Hastanesi, Pertek Entegre ilge Hastalesi, Ovacrk Eltegre ilge Hasta'esi, Mazgirt Entegre ilge Hastanesi, Nazirniye TSM, ptiltimlir TSM ve Hozat TSM I.A.OVACIK ENTEGRE iiqn HASTAI\ESi, PUIUTVIUN TSM., MAZGiRT ii,qt HASTANESI VE NAZIMiYE TSM,DE KURULUCAK X:URU niyotiluya CiIIAZLARTN, REAKTIFLERiN TEKNIT( lznrrixreri LisrESi vll isrrnnn nigen dznlrirl,nn A$AGIDAKI cini or,nna.lrdltr A.1. Teklif edilen sistem kuru kirnya ydnterni( kolorimetrik, immunorate, potansiyornetrik vb.. ) prensibi ile gahgabilmel idir. A.2. Teklif edilen sistem, tek bir ornek pipetlemesi ile eg zamanh birgok test gahgmasr imkdnr veren goklu test fonksiyonuna sahipr ohnalrdrr. Panel olarak galrgabilmelidir. A.3. Ornek cihaza yilrklendikten sonra en az l5-20 dakika igerisinde gok sa;yrda test sonucunlr aynr anda verebihnelidir. Kartuglar kurlrrnun ihtiyacrna gore, isterrilen testler egit miktarda ve maliyette olmak kaydr ile farkll panel kaftuglan ile kendi aralarrnda clegigtirilebilmeljdir. BLr de[igimde test parametresi toplarn sonug sayrlan tablo I deki sayrlar olrnalrdrr, A.4. Cihaz en fazla 200 p I ornel<le gal r gmas r na imkan vereb i I nnel idir. A.5. Cihaz prob gereksinirni duymadan Tarrr l<an, Plazma ve serlnn omekleriyle galrqabilmelidir. bu gahgma siiresince rllunllne ktiveti veya deiyorrize su sistemi gerekmemelidir Opsiyonel olarak barkod okuyucr,r takrlabihnelidir. A.7. Dahili ve harici printer ile sonuglar alrnabilmelidir. A.8. Ytiksek ve diigtik sonu5:lardi cihaz ekranrncla ve grktr sonucunda uyan vermelidir. A.9. Kendi 6zel yanlnlr iler herhangi bir bilgisayara sonug gdnderebihneli, bu program ile yazrlrrnr otomatik olarak gtincellenebi I rnel idir. A.10. Cihaz distile su, klivt:t, prob, santrifiij sarflanna gereks;inim duymama.lrdrr.numllne pipetleme iglerninden sonra otomatik olarak gahgrnalrdrr. A.11. Analizorler, Laboratrr;var Bilgi Sistemirrin (LiS) qift yonlii ba$lanttslna imkan verrnelidir. Analizorlerin laboratuvar bilgisayar otomasyonr"rna (LBS) ba$lanmastnda ilgili genelge hiikiimleri gegerlidir. Otomasyon baflantrsr igin gerekli yazfim, tanttrm CD' si vs, firma taraflndan hastanenin iigili otomasyon birirnine tesiirn edilecektir. 'l it't r" tll I iil!!' ir]? '4u&n,/n VT "'

5 A.12.Analizorlerde olmalr,ig kalitel<ontrol sonuglarrnrn grafikler QC (iq kalitekontrol)programr geklindede[erlendirilmesineolanak vermeli ve glin igi olasr tekrar verilen kontroller silinmemeli, verilen biitlin kontroller analizorlerinhaflzasrndasaklanmahdrr.analizdrler, test kalibrasyonlalnr hafizasrnda saklayabihneli, Analizorlerdeki kalibrasyon egrileri ekranda gdsterilebilmeli ve print edilebilmelidir. A.13. Analizorlerinyagt "0 -'l0" arah$rrtda olmahdrr.sdzlegrnebitim tarihindeapaliz6rler10 yagrnr gegmernigolacaktrr.firma teslim eui$i analizoriinyagrnriir,eticifirmadan ahnan (Analizoriin ieri numaraslrllve modelini goste,rir)bir belge ile belgelendirecektir. Yiiklenici firma bu belgeyimllayene ve kabul komisyonunateslintedecektir. A.14. AnalizdrlerTtirkiye genelindekigebekegerilirnine v, 50 Hz Lrygunolmalr ve gebeke gerilimindekide[igmelerinett az+/- 10 kompanseedebilecekdirzenepesahip olmalrdrr.analizorleri veren firma her analizorlerebirer adet 2 kwa, en azyartm silat strelik grig kapasitesildekesintisiz gtigkaynapurrda birlikte kullanrmigin vermelidir. A.15. Firrnalann teklif edeceklerikitlerin ve analizorlerin'l.c.ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrrra(TifUee;kayrtlrc,lmasrve TitUBB 'clasallrk Bakranlr[rtarafindanonaylrolmasr $arftrr. A.16. SaSltkkurumlart idareleri,ihale edilen toplam test sayrsn'un%o20 eksik veya fazlasrnralryrakla serbesttir. A.17. Finnalar tarafindanteklif edilecekciliazlardakullanrlac,ak kitler cihaz ile tam uyumlu olarak kullanrlabilmelidir.teklif edilen kitler firmaya ait orijinal etiket ta$rmalr,etiketin i.izerindeson kullanmatarihi, seri numarasrve saklamakogullanbelirtilmigolmalrdrr. A.18. Firrnalartarafindante,lilifedilecekreaktiflerve kitlerin birim test maliyeti hesaplanrrken teklif edilen cihazdagi.ivenilir,do$r:uve tutarh sonuglaralmak kaydryla sarf malzemelerininmiktarlan 96z oniinde bulurrdlrrulmalrdrr. S,5zkonusu sarf malzemelerilaboratuvannistedi$i periyotlardaiicretsiz olarakverilmelidir. A.19. Firmalartarafrndanteklif edilecekreaktiflerve kitler orijinal ambalajrnda olmalrdrr. A.20. Firmalartarafindanteklif edilecekreaktifve kitler en kiigtil<ambalajlarrnda olmalrdrr. 2.B.QE:MTZGEZTKENTEGRE ilqr HASTANESi, PBRTBK BNTEGRB ILCB HASTANESi VE HOZAT TSM DE KUF.ULU OLACAK CiHAZ REAI(TIFLERINiN OZNT,T,IXT,TRi VB isrnnnnnicnn reknir(ozrr,r,irl.nri A$ACIDAKi: cini olmalidir. gahgrlacak B.1. Cihazlarda reraktiflerin cinsive iki yrllrktoplamtestpuanlantablo.2'debelirtilmigtir Teklif edilecek'reaktifl'lrve kitler' birlikteteklif edilencihazile tam uyumlukullanrlabilmelidir. Ttim'reaktifler ve kitler'iiretici firrnaya ait orijinal etiketi tarprmalr, etiketin lizerindeson kullanina tarihi, seri numarasrve saklarnakogr"rllarr belinilmigolmalrdrr Sisternve kitlerin ozellilclerinegdre her bir test igin yaprlmasrgerekenkalibrasyonve kalibrasyon sonrasrkontrol galrgmalanile sistemdeolugabilecekteknik sorunlar nedeni ile tekrarlanacakolan kalibrasyon ve sonrasl kontrr:ller igin gerekli olan kit ve sarllan ayrrca ticret talep edilmeden test saytstndanba$rmsrz olarak kargtlanmahdrr.laboratuvarakurulacak cihazlara verilecek kontrollaboratuvarsorumlusubelirler. kalibrasyonsrklr[rnrilgili har;tanenin 8.4. Cihazlarrnhepsi igin en az iki seviyeli bir i9 (intemal) kalite l<ontrolsa$anmalr ve kontrol Cihazlaraait kontrol ve kalibratdr sonuglanistenildi[indecihazlardangrl<trolarak alrnabilmelidir. soltisyonlanfirma tarafindansaplanmalrdrr. sorumlusunlulor-rayladr[r drg kalite B.5. Yiiklenici firma cihazlarilait galrgrlantestlerigin laboratu,rar kontrol programlru, cihazlat' kurulup galrgmaya bagladrktan sonra, en geg I (bir) ay iginde saflarnahdrr. B.6.Kit tesliminde mutlaka sopuk zincire uyulmalrdrr. Bo:zr"rkveya sonug altnamayankitlerin yenileriyle degigtirilmesini{inna taahhiit etrnelidir,l(urumurr ihtiyacrrrave talebinegore, istenilen de$igtirilerbilrnelidir. testleregitmaliyetteolmak k.aydrile kendiaralarrnda 8.7. Reaktiflerve kitlere tek.lif veren firmalar telcliflerindekitlerin hangi prensiplegahgtr$tnr,kag testlik ambalajlardaoldu[unu ve iiretici firma isimlerini agrk olarak belirteceklerdir,kitler orijinal olmalrve kit stabilitesininkorunmasr,kitlerdenolugacakzararrrten aza indirilebilmesiigin ozellikleaz olacaktrr. kullanrlanreaktiflerve kitler en kiietikambalajlannda siiresinceahnanreaktiflerve kitlerin miatlan tesliimtarihindenitibarenen az 6 ay olacak B.g.Sozleqme Miat itibaren hastanelerin2 aylil<ihtiyacr kadar stoklar bulundurlrlacal<ttr. ve ihale baqlangrcrndan

6 problemiolart,reaktiflervr: kitler son kullanmatarihinden2 ay oncesinde firmayahabervermek kaydrylamiktarrne olursaolsunfirmatarafindan Lrzr-rn miatlrlarla degigtirilecektir. B'10'Dtizgiin sonugverme)opkitlerkullantlmayacak, firrnatarafrndanyenileri ile de$igtirilecektir. B'11'Finna, kit ve sarf malzemelerir-rin temininclekiaksaklrkiardanve.it,u, anzalannm dolayr,;ahgrlamayan her testigin idarigartnamede belirtilenhiikiimleregoreceza lft^tltt:,tlesinden oqevecektlr. B'l''Herhangi bir nedenleal<sayan her test, laboratuvarsorumlusununbelirleyece$isaflrk bakallr[r tarafindanruhsatlandtnlmrg gi.ivenilirbir laboratr:varda ylikleni.i nrriu; hastasonuglarr galrgrlacaktrr. ve galtgrlansistemeait referansde$erlerinien fazlaiki(2) giin igerisindehastane otomasyorlsistemine girilmesini sa[layacaktr' Ci]taza iligkin sonrn 3 gi.iniginje g6zi.ilemediyse, firma crhaztegde$erbir cihazladepigtirecektir'bu nledenlerle olugacakttirn giderleridrrna kargrlayacaktrr. B'l3'Cihazlardaeksternalvr: internalkalite kontrolionuglanna gore sistematik hata saptandrprnda ve giderilemeyenartzahalinde erksayanher test igin firma tarafindairchglaboratuvar hizmeti verilecektir. Bu hizmet;maddeb.12'tebelirrildipigibiolacaktrr. B'14'Cihaztnrutin galtglnasresnastnda test sonuglanndan gi.ipheduyuldu$undademonstrasyon istenen qartlar Iaboratuvarsorumlul;u tarafindan yeniden deferlendirrrly" u'i,,-rubilir,bu deperlendirrne sonucundahatah br-rlunantest sonuglannrfirma dijzelimekleytiktimltidiir ve aksayan her test igin ftrma tarafindandrq laborat'uvarhizrneti verilecektir.bu hizmet; Madde B.l2,ti belirtildifi gibi olacaktrr A'za veya di[er nedenlerledrg laboratuvarhizmeti ahnan laboratuvarlann ilgili testleri igin, internal ve elcsternalkalite kontrol sonuglannr hastanelerinlaboratuvar sorumlusuna 3 avlrk periyotlarlaulagtrrrhnasrnr yiiklenici firma sa[layacaktrr. B.16.Kitlerarastnda kurumunbelirleyece[i ihtiyacag6rede[igim yaprlabilmelidir. -oiugan B.l7.Kontrol,Kalibrasyon,tekrar ve di$er nedenlerden kit kayrplarrfinna tarafindan kargtlanacaktrr. C-KiT ii,n vrnir,ecek CLHAZLARIN TEKNLI<}znrrirl,nni C.1. Tunceli QemizgezekEntegrenlgel-lastanesi, PerlekEntegreilge lrastanesive l-lozattsm igin kurulacak otoanalizdri.inhlzri, biri satte en az 400ltestfotomeirik oimak izere, test/saat ISE olmalrdrr. C.2. Teklif edilen cihazlarrngalrgmaydntemi lon SelectiveElektrode(ISE) veya lntegratedchip Technology(ICT), fotometrik.vb. yontemlerolmalrdrr.teklif edilen cihazlarlab;i btittin halinde Ion SelectiveElektrode(ISE) vel,rllntegratedchip Technology(ICT) modilliinesahipolma;drr. C.3. Otoanalizdrlerserum,plazma,viicut srvrsr,idrar ve BOS drnekleriile galrgrlabilmeliclir. C.4. Teklif edilecek her bir cihaz, hastanelerintalep ettikleri tesilerin tiimiipij aynr anda gahgabilmelidir. C.5. Cihazlardurdurulmakstz:tn orneklerirrdevamlryiiklenmelerineimkan verebilmelidir. C.6.Teklif edilen sisternlerdenumune, reaktif ve ise proplarr ayil ayil olmaldrr ve srvr sevive dedektori.ine sahip olmalrdrr. C.7. Cihazlarhesaplamayadeuyah (VLDL, LDL, GIobLrlin,indirekt Bilirubin, Total Demir Bailama Kapasitesi)sonuglanotomatikolarakhesaplayrp verebiimelidir. C.8. Cihaz tjzerinde reaktiflerrinstabiliteleriigin sopr-rtma iinitesi bulunmalrdrr.cihazlarstald-by konumundaiken de so[utma iinitesigalrgrrolrnalrdrr. CS. Clhazlar tam otomatik ohnalrdrr. Otoanalizorleranaliz iglemlerini random access(rastgele segimli) gahgabilmelidir.otoanalizdrlerselektif bir analiz sisteminesahip ohnah ve parametreler numunelerden kullanrctnrnislnfiineba$r olaral<segilipanalizedilebilrnelidir. C.10.Tiim cihazlarbarkodokuyucusistemesahipolmalrve primertiiple galrgabilmelidir C.11. Otoanalizorleracil (STAT) hasta galrgmaozellifi bulunmah, acil ornek girigi cihazr yaprlabilmelidir. durdurmadan Cihazlaradevamlrornekyiiklenebihnelidir. C.12, Cihaz analitik aralr$ragantest sonugiarrvarlrfirndanumuneleriotomatik olarak veya hornutile seyreltiliptekrar gahgrlabilmerli ve cihazlar bu sonuglansulandrrmafbktori..iile garparakotomatik olarakotomasyonsisternineaktarmahdrr.c.13. Otoanalizorler, LaboratuvarBilgi Sisteminin(LiS) gift yonlii baflantrsrna imkan vermelidir. Cihazlann laboratuvar bilgisayar otomasyonuna(lbs) i I ft t ri lli

7 baelanrnasrnda ilgili genelgehiiki.imlerige.gerlidir, otomasyonbaflantrsrigin gerekli yazrlm, tanrt'n CD' si vs, firma tarafindanhastaneninilgili otomasyonbirimineteslim eclilecektir. c'14' cihazlardaqc-(i9 ka]]te kontrol) programrolmalr, otoanalizorlerde i9 kalite kontrol sonugla' Levey-Jenningsgrafifi.gehlinde giinliik ve giinler arasr kalite kontrol deferlendirilmesineolanak vermeli ve gtin igi olasr tekrar verilen kontroller silinmemeli, verilen btitiln kontroller cihaz lrafizastndaen az 30 giln saklanrnaltdtr.cil'razlar, test kalibrasyonlarrnr hafrzasrnda saklayabilneli, cihazlardal<i kalibrasy.on elrileri ekranclagosterilebilmelive print edilebilmelidir, c'15' cihazlartnyagl"0-110"aralrlrndallrnalrdrr. Sozlegrne bitirn tarihindecihaz l0 yagrnrgegmernig olacaktrr' Finna teslim. ettigi cihazrn ya$rnl liretici firmadan alnan (cihazrn seri numaraslnrve modelini gosterir) bir belg;eile belgelendirecektir. Yi.il<lenicifirma br"rbelgeyi muayeneve kabul komisyonr:na teslim edecektir. c'r6' cihazlar Tiirkiye ge'elindeki gebekegerilimine 220/380v, 50 Hz uygun olma6 ve gebeke gerilirnindekidesigrnelerinen az +l- 10 kompanse edebilecekdiizenepe,ut,ii ot,nutrdrr.cihazlarr veren firma her ciliaza birer adet 2 lcwa, en az 1 saat siirelik gtig kapasiiesindekesintisizgiiq kayna$urr da birliktekullan;migin vennelidir. c'17' otoanalizlr yazthlntrltnistatistikmodtilii veya prograrnr olmarrlrasta,kontrol, kalibrasyonaait istatistikisayrlan verebilmeltidir. c'18' Bu cilrazlartnkurlrlcluluilgelere yedek cihaz olaral<bu teknik gartrranreninla baglr$r'rn altrndaki maddelerin.6zelliklerinikargrlayanl<urlrbiyokirnya sistemi ile galrganui.". adet cihaz kurulacaktrr'yedek cihaz anacihaztn arrza verclipiclurlrmlaria arna firrnataiafindangiderilenekaclar kullarirlacakttr'arrca giderllme siiresi i.iggiinii gegnriyecektir. Kuru biyokimyadagalrgrlacakkitler cihazlabirlikte laboratuvarsorumlusununbjirteyjcegisay,cta verilecektir. D-DiGERisrrrr,nn D.1. Cihazlannkurulacaltlaboratuvarda istenile' genel ihtiyaglaragagrdabelirtilmigtir.ylil<lenici firma istenenkalemlerieksiksizverecekve sozleqmesiiresince oh.rgacak a'za ciurumlarrncla bakrm hizrnetlerin i gergeklegtirecektir. D'2'Buzdolaplarr; Laboratuvar soruurluslnlluronayl ile laboratuvarrn fiziki gartlarrve ihtiyacrna uyglrn olacak gekilde,.t adet cam kapaklr veya nofrort olmalrdrr.dolap igi srcur<r,g,nr takip igin tennometrebulunmalrdrr. Santrifiij; 7 adeten az 6llurnuuekapasitelive et1a24000 clevirdeolrraldtr. Klima; Yiiklenici firmaca laboratuvara7 adet12000btu klirna sistemikurmahdrr. D.3. Ytikle'ici firmaca laboratuvaradeiyonizesu sistemi sa$lan'ralrdrr. D'a' ilgili finnateklif edilenreaktiflerile birliktel<lrlla'rlaik cil-raztngalrgmasr igin gerekliveciltaza uygun, ytkama ve temizlik soltisyonlartnt,reaksiyonki]vetlerini, numune kaplannr, printer kafrdr, cihaz bilgisayaryaztcrtonerigibi diler gereklitiim sarf malzemeleri temin edecektir. D'5' Ytiklenici firma tarafindan,i takrrn I 0- I 00 pl, 100-I 000 pl, otomatil< pipet setisaflanacaktrr. D'6' ilgili firma cihazlartntestlerigalrgabilrnesi oz 10,' kadar igin verilentoplamtestsonugsayrsrnrn vakumlujelli tiip(5 ml l6xl00'ltik ), verilent"rironug ruy,r,n,,., o/o5,ikadar sayrda lcanalrm ipnesi, Yo 5'i kadar da enjeksiyonbandr ve 50 acletkan alrni igriesinelryglur adaptortivereceklerdir.ilgili firma her hastanenintest saytslntn o/o5'ikadarmavi ve saripipet ucunutemil edecektir. D'7' Madde D.6 belirtilen sarf malzemeler laboratuvarsorumlusununmalzemeleri clenemesive onaylamasr sonucltkabul edilecektir. D.8. Cihazlardangrktralrnabilmesiigin her ci tazalrygunbir yazrcrbaflanmalrdrr. D'9' Cihazlarla birlikte kitilerin saklanmasrnrsa[layacak blrzdolabryiiklenici finna tarafarndan sa[lanacaktrr. B-rGiriivr E.L. Analizorleri kullanacak personeline[itimi firma tarafindan verilecek ve e[itim sertifikala' diizenlenecektir. E[itim alacal<eleman saylslnn] belirlenrnesineve verilen e$itfinin yeterli olr-rp olmadt$rnailgili kurum karar verecektir.e$itim srrasrnda harcanacak kitler firmacaterni' edilecektir. F. DEMONSTRASYONF.l. Analizdrlerin muayeneve kabulii her kurumun rnuayeneve kabul komisyonuncayaprlacaktrr.f.2.teklifleri de$erlerrdirrne komisyonlrgerekli gorcitigtidurumlarda demonstrasyonisteyebilir. t)emonstrasyoniste$i firmaya bilclirildi[i tarihten itibaren ilci(2) hafta igindeyaprlaca$rfi rma tarafrndarrtaahhi)tedi ImeI idir, t. r; #/fl i 1frt'l i L:,!

8 Firma a'alizor ve kullanllacak kitler'/reaktifler igin derno'strasyon ba$lantrs esnasrnda r hari g aga$rdaki otomasyon gartl arr saslayacaktrr: a' Demonstrasyorlur-r en fazla s(be)-is gi.iniinii agmamak iizere kag giin uzmanlar siirece$ini bel irleyecektir. sorumlu b' Firma; iiretici firmantn test ktlavuzla'nr (kit uelveya'eaktif prospekti.isti), ve kaiibratcjr prospektiisleri'i ig karite kontror bir aosya trati.a.,o,.,rlu uzrnanlarateslim c' Demonstrasyon eclecektir. stiresincen az ilii di.izeylig karite kontrol deserlendirilecelctir. galrgmasr yaprlacak I(ontrol g.alrgma ve srl<lr$rnr sor,,,rlu -6l9.timrer. uzmanlar d' Giin iginde belirleyecektir. ve farklr gi.inlercleki yupltu"ut 't;;r arasr varyasyon of variation, katsayrrarr zcv; i;'' u".it"c"k krlavuzdaki'deferler!in:[:;:rt. " diizeyini G. GARANTi VE TEKNiI( SERVIS G'l' A'alizorlere' a'za bildiriminden itibaren en geg 7 saat, geg iginde yerilde 48 saat iginde mi.idahale analizo.r tiira edilecek fonksiyorrlarr^ile.9l,i'rrrui"'getirirecektir, ve en de ijretici veya Bu ithalatgr/clist'ibiitor garanti hem satrcr firma hem tarafindan verilmeli-ve yedek taalihiit edilme-lidir. yiiklenici parga gereksinimi firma, durumundaksayan her rest igin Madde B.l2,te belirtildigi gibi hizmet *"n isinde tarniri ;:!ffiil:.ff,,: vaprlamavan unutitlir," firma tarafrnoan egaeger bir a'arizorre G'2' Analizorler; kullanrlacak yeclek parga clahil s6zlegme sliresince telcnik Analizorii* bakrm periyodik garantili baktr't olacaktrr. ve geiekii.p.afa J"ciii"ri ;;;" rarafindan bakrma analizore kargrranacarctrr. ait her tiirlii yedek-parga Teknik dahildir. G'3' Firma kitlerin kullanrm siiresi'boyunca analiz6ri.in kesintis i.z periyodik orarak gahgabilmesi bakrmla'(aylrk, igin gereke' tir; aylrk, altiaylrk, yrlr'k uu.j, fugiiririr,lisi gereken bir arna pargararr hali'de yedek parga ve herhangi teminini saglayacat<t,r. ptanlun"a,, bu bakrn,tarr kuru igeren lum gizelgeyi unda laboratuvar analizor soru m r u ra' na tjs r i nr edecekrerd ir. G'a' ilgili firma 24 saat boyunca hizmet verebilecek teknik servis elemanla'nrn nutnaralartnl ve ev, mail cep adres telefon bilgilerini analizcir kurulumuncla laboratuvar sorurnlusuna G'5' Firmalar teslim teknik.servis edecektir. gahganlarrnrn iiretici veya ithalatgr/distriblitor gdrdtiklerine firma tarafrndan dair servis e$iti'r elitim sertifikalarrrl belgeleyip ihale dosyasrna koyacaklardrr. G'6'Teklif edilen kit- ve analizdr igin iiretici r'i*a firmaya ""y" itrr"lgrldistrib1itor firma verilen yetki tarafindan belgesi ('onayr satrcr il. UirtiLt"; olmalrdrr. Tablo.l Qahqrlacak restrr:r; sur Kodra' ve TEST saylsr S.NO TEST CiNSI SUT KODU Test saylst I \JZ. 901.s IJ-DO I EK('L r NJ\JLIJDITI I r /1 a L-I\\,,,LED I,i(\JL 901, \,,,L,-ED I EI\IJL r ASPARJAT TRA]{SAMiNAZ (AST) ALANIN AMiNO' RANSFERAZ (ALT) KREATTNN(CREA) l 1 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERAZ (GGT) SODYUM TNA) r POTASYUM (r() 903, t2 KLOR(CL) r TOPLAM TEST isr,nlr PUANi ,"$,t 'ft fu

9 Tablo.2 Qahgrlacak Testler ; SUT Kodlan ve TBST SAYILARI I SUT KODU TBST SAYISI I r KAI\).A.lvl A AS ) 900,s 80 A] A\I JI. DI\AZ(AL rf\ \JLU I ATVIIL(UU 901, \Jrrrr\\Jz,t \Jl,u l 901, KREATININ(CREA 902, Kol.C'..ci?eHoL) TzuCLISELIT(TG) ulvr(l-a o 901,910 2s000 r r\\jl 901,580 2s , I KLOR(CL) 902, z POTASYUM(K) 903, a % I ALBUMTN(ALB) _ 902,210 2s000 A a ALP(ALKPLEN FOSE e00,340 2s000 5 I \-,, I AL TJILIT(UtJ1N( I.bIL) 900, URE 901" f\tvrrlaz(alvl Y ) 900, rp(rotal PBOTEiN) 903, ASO DEMIR 901,020 2s DEMIR BAGLAMA 90 i URIK ASIT 904, ZJ LAKTIT! D EHIDROCEMZG,D r{) 902, a1 LA LIPAZ 902, BILIRUBIN DiREi( 900, LDL-KOLESTEROL s ROMATOID FAI(TORIRF) 903,3 B TOPLAM Uz.Dr. Fat Mikrobiyol Mik. Imdat KAPLAN B;rol ismai l D-evr-im. DEMIRYUREK

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar:

Detaylı

NÜKLEER TIP A.D. Prof.Dr. A. Tayyar AKPINAR

NÜKLEER TIP A.D. Prof.Dr. A. Tayyar AKPINAR FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENB53 INDIUM-111 PENTETREOTIDE (OCTREOTIDE) (TAKIM) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 8567 NÜKLEER TIP A.D Düzenleme Tarihi : 02/08/2010 1. Teklif

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci

Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci Kanser Taramaları Toplum tabanlı taramalar; Meme Kanseri Serviks Kanseri Kolorektal Kanser 40-69 yaş kadın 2 yılda bir Mamografi çekilmesi 30-65 yaş kadın

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞE AİT BİLGİLER 1- İzmir ilinde hastaların sağlık kurumundan sağlık kurumuna, sağlık kurumundan eve nakli için aşağıda belirtilen miktar ve özellikte

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı