{/.. t oa /2ors. Sayr : t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri"

Transkript

1 SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri ihtiyacrna binaen alrrumasr talep edilen KiT KAR$ILIdI ahmr igin yaklaqrk maltiyetinin tespitine gerek duyulmugtur. Yaklagrk maliyete esas olmak fizere, aga[rda cinsi, malzemelerin KDV harig birim fiyatlannrn en geg ?015 gdnderilmek suretiyle M.i.idiirliiliimiize cincelikle fax ile bildi Aynca konu ile ilgili bilgilere Miidiirltigi.imiiz duyurular krsmmdan ulagrlabilir. lge Entegre Hastanelerinin I LABORAT{JVAR.TEST n ve dzellikleri belirtilen ne kadar ash posta yolu ile i (wvlw.tuncelihsm.gov.tr) EK: - Birim Fiyat Listesi (21 Sayfa) - Teknik $artname (6 fiayfa) MoSultay Mah.Cengiz TOPEL Cad.

2 TABLO.I QALI$ILACAK TESTLER, SUT KODLARI VE ITEST r,isrnsi S.NO TEST cixsi uirrm olqu nininai SU: X )DU xnvrr,q.riq ninivr riylr TL I GLUKOZ 1 TEST $i KOLESTEROL I TEST 9r J TRIGLISERIT I TEST 9r I-IDL-KOLESTEROL 1 TEST 9t LDL-KOLESTEROL 1 TEST 9t ASPARTA TMNSAMNAZ (ASr) ALANIN AMINOTRANSF]ERAZ (ALT) 1 TEST 1 TBST 9l n 80 9l rnearinin(crea) 1 TEST 9l 2."10 9 GAMMA GLUTA,I\4 L TRANSFERAZ (GGT) I TEST 9l 1.:90 10 SODYTJM CNA) I TEST 9( 3.(70 tl POTASYUM (K) I TEST 9(3.:30 t2 KLOR(CL) 1 TEST 9() (90 x bv IL T( DPLAI R IT v VAT:

3 TABLO-2 CALI$ILACAT< TESTLER, SUT KODLARI VE TEST SAYILARI T,iSTNSi s.no TEsr cinsi I 2 nnixran or,qu nininri SUT KODU ASPARTAT rranseuinaz(ast) ALANIN I TEST 900,590 aunotransferaz(alt) i TEST 900,200 a l GAMMA CIUT,IUUIL(GGT) 1 TEST 901,390 4 GLTKOZ(cLU) I TEST 901,500 5 rnrarinin(criba) I TEST 902,210 6 KolesteroI(CHOL) I TEST 902,110 7 rnicriserir(r<;) I TEST 903,990 8 rersrn_nu1ce; 1 TEST 901,910 9 FIDL KOLESTROL 1 TEST 901, SoDYUM(NA) I TEST 903,670 1l KLOR(CL) 1 TEST 902,090 I2 POTASYUM(K) I TEST 903,130 l3 alnuvin(alb) I TEST 902,21,0 t4 ALP(ALKELEN IIOSFATAZ) 1 TEST 900,340 t5 TorAL nirinunng.bri.) 1 TEST 900,690 t6 URE 1 TEST 901,940 I7 eruirez(evry) 1 TEST 900, TP(TOTAL pnotpw) I TEST 903,340 I9 ASO I TEST 900, osndir I TEST 901, nnum. eagrarvre 1 TEST 901, unir asir LAKTIK 1 TEST 904,L20 ZJ opsiurocenaiz(ldh) 1 TEST 902, LWAZ 1 TEST 902, sir,iruein pinm 1 TEST 900, LDL-KOLESTER(f,L I TEST 902,29O 27 noruaroio FAKToR(RF) I TEST 903,380 rov Henig ToPLAM rivnr rnv nanic niniu riv.rr TL rnrr,it. EDEN ADt,soyADt-ricRRrr u NVANT-KA5e-i vzn.../ 06 / 20rs

4 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Trl{cBLi HALK saglrgr nauntinrugu rr,inix LAnoRATUAR TEsTi rnrxix gnnrxanansi 1. r$rn ADr: Tunceli Halk Sa$hgr Miidi.irli.i[tine ba$lr saglr kuruluglarrna "l(it l(argrlr[r I(linik Laboratuvar testi,, safin ahnmasr igidir. TANIMLAR: inann: Tunceli Halk Sa[hfir Miidrirlrilij yuxr,nnici : ihaleyi kazanan ve sozlegme yi imzalayan gerr;ek ya da tilzel l:igi HIZMET ALACAK SAGLIK KURULU$LARI: Tunceli Halk Safilrflr Mridiirliigiine ba[lr Qemisgezek Entegre ilge Hastanesi, Pertek Entegre ilge Hastalesi, Ovacrk Eltegre ilge Hasta'esi, Mazgirt Entegre ilge Hastanesi, Nazirniye TSM, ptiltimlir TSM ve Hozat TSM I.A.OVACIK ENTEGRE iiqn HASTAI\ESi, PUIUTVIUN TSM., MAZGiRT ii,qt HASTANESI VE NAZIMiYE TSM,DE KURULUCAK X:URU niyotiluya CiIIAZLARTN, REAKTIFLERiN TEKNIT( lznrrixreri LisrESi vll isrrnnn nigen dznlrirl,nn A$AGIDAKI cini or,nna.lrdltr A.1. Teklif edilen sistem kuru kirnya ydnterni( kolorimetrik, immunorate, potansiyornetrik vb.. ) prensibi ile gahgabilmel idir. A.2. Teklif edilen sistem, tek bir ornek pipetlemesi ile eg zamanh birgok test gahgmasr imkdnr veren goklu test fonksiyonuna sahipr ohnalrdrr. Panel olarak galrgabilmelidir. A.3. Ornek cihaza yilrklendikten sonra en az l5-20 dakika igerisinde gok sa;yrda test sonucunlr aynr anda verebihnelidir. Kartuglar kurlrrnun ihtiyacrna gore, isterrilen testler egit miktarda ve maliyette olmak kaydr ile farkll panel kaftuglan ile kendi aralarrnda clegigtirilebilmeljdir. BLr de[igimde test parametresi toplarn sonug sayrlan tablo I deki sayrlar olrnalrdrr, A.4. Cihaz en fazla 200 p I ornel<le gal r gmas r na imkan vereb i I nnel idir. A.5. Cihaz prob gereksinirni duymadan Tarrr l<an, Plazma ve serlnn omekleriyle galrqabilmelidir. bu gahgma siiresince rllunllne ktiveti veya deiyorrize su sistemi gerekmemelidir Opsiyonel olarak barkod okuyucr,r takrlabihnelidir. A.7. Dahili ve harici printer ile sonuglar alrnabilmelidir. A.8. Ytiksek ve diigtik sonu5:lardi cihaz ekranrncla ve grktr sonucunda uyan vermelidir. A.9. Kendi 6zel yanlnlr iler herhangi bir bilgisayara sonug gdnderebihneli, bu program ile yazrlrrnr otomatik olarak gtincellenebi I rnel idir. A.10. Cihaz distile su, klivt:t, prob, santrifiij sarflanna gereks;inim duymama.lrdrr.numllne pipetleme iglerninden sonra otomatik olarak gahgrnalrdrr. A.11. Analizorler, Laboratrr;var Bilgi Sistemirrin (LiS) qift yonlii ba$lanttslna imkan verrnelidir. Analizorlerin laboratuvar bilgisayar otomasyonr"rna (LBS) ba$lanmastnda ilgili genelge hiikiimleri gegerlidir. Otomasyon baflantrsr igin gerekli yazfim, tanttrm CD' si vs, firma taraflndan hastanenin iigili otomasyon birirnine tesiirn edilecektir. 'l it't r" tll I iil!!' ir]? '4u&n,/n VT "'

5 A.12.Analizorlerde olmalr,ig kalitel<ontrol sonuglarrnrn grafikler QC (iq kalitekontrol)programr geklindede[erlendirilmesineolanak vermeli ve glin igi olasr tekrar verilen kontroller silinmemeli, verilen biitlin kontroller analizorlerinhaflzasrndasaklanmahdrr.analizdrler, test kalibrasyonlalnr hafizasrnda saklayabihneli, Analizorlerdeki kalibrasyon egrileri ekranda gdsterilebilmeli ve print edilebilmelidir. A.13. Analizorlerinyagt "0 -'l0" arah$rrtda olmahdrr.sdzlegrnebitim tarihindeapaliz6rler10 yagrnr gegmernigolacaktrr.firma teslim eui$i analizoriinyagrnriir,eticifirmadan ahnan (Analizoriin ieri numaraslrllve modelini goste,rir)bir belge ile belgelendirecektir. Yiiklenici firma bu belgeyimllayene ve kabul komisyonunateslintedecektir. A.14. AnalizdrlerTtirkiye genelindekigebekegerilirnine v, 50 Hz Lrygunolmalr ve gebeke gerilimindekide[igmelerinett az+/- 10 kompanseedebilecekdirzenepesahip olmalrdrr.analizorleri veren firma her analizorlerebirer adet 2 kwa, en azyartm silat strelik grig kapasitesildekesintisiz gtigkaynapurrda birlikte kullanrmigin vermelidir. A.15. Firrnalann teklif edeceklerikitlerin ve analizorlerin'l.c.ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrrra(TifUee;kayrtlrc,lmasrve TitUBB 'clasallrk Bakranlr[rtarafindanonaylrolmasr $arftrr. A.16. SaSltkkurumlart idareleri,ihale edilen toplam test sayrsn'un%o20 eksik veya fazlasrnralryrakla serbesttir. A.17. Finnalar tarafindanteklif edilecekciliazlardakullanrlac,ak kitler cihaz ile tam uyumlu olarak kullanrlabilmelidir.teklif edilen kitler firmaya ait orijinal etiket ta$rmalr,etiketin i.izerindeson kullanmatarihi, seri numarasrve saklamakogullanbelirtilmigolmalrdrr. A.18. Firrnalartarafindante,lilifedilecekreaktiflerve kitlerin birim test maliyeti hesaplanrrken teklif edilen cihazdagi.ivenilir,do$r:uve tutarh sonuglaralmak kaydryla sarf malzemelerininmiktarlan 96z oniinde bulurrdlrrulmalrdrr. S,5zkonusu sarf malzemelerilaboratuvannistedi$i periyotlardaiicretsiz olarakverilmelidir. A.19. Firmalartarafrndanteklif edilecekreaktiflerve kitler orijinal ambalajrnda olmalrdrr. A.20. Firmalartarafindanteklif edilecekreaktifve kitler en kiigtil<ambalajlarrnda olmalrdrr. 2.B.QE:MTZGEZTKENTEGRE ilqr HASTANESi, PBRTBK BNTEGRB ILCB HASTANESi VE HOZAT TSM DE KUF.ULU OLACAK CiHAZ REAI(TIFLERINiN OZNT,T,IXT,TRi VB isrnnnnnicnn reknir(ozrr,r,irl.nri A$ACIDAKi: cini olmalidir. gahgrlacak B.1. Cihazlarda reraktiflerin cinsive iki yrllrktoplamtestpuanlantablo.2'debelirtilmigtir Teklif edilecek'reaktifl'lrve kitler' birlikteteklif edilencihazile tam uyumlukullanrlabilmelidir. Ttim'reaktifler ve kitler'iiretici firrnaya ait orijinal etiketi tarprmalr, etiketin lizerindeson kullanina tarihi, seri numarasrve saklarnakogr"rllarr belinilmigolmalrdrr Sisternve kitlerin ozellilclerinegdre her bir test igin yaprlmasrgerekenkalibrasyonve kalibrasyon sonrasrkontrol galrgmalanile sistemdeolugabilecekteknik sorunlar nedeni ile tekrarlanacakolan kalibrasyon ve sonrasl kontrr:ller igin gerekli olan kit ve sarllan ayrrca ticret talep edilmeden test saytstndanba$rmsrz olarak kargtlanmahdrr.laboratuvarakurulacak cihazlara verilecek kontrollaboratuvarsorumlusubelirler. kalibrasyonsrklr[rnrilgili har;tanenin 8.4. Cihazlarrnhepsi igin en az iki seviyeli bir i9 (intemal) kalite l<ontrolsa$anmalr ve kontrol Cihazlaraait kontrol ve kalibratdr sonuglanistenildi[indecihazlardangrl<trolarak alrnabilmelidir. soltisyonlanfirma tarafindansaplanmalrdrr. sorumlusunlulor-rayladr[r drg kalite B.5. Yiiklenici firma cihazlarilait galrgrlantestlerigin laboratu,rar kontrol programlru, cihazlat' kurulup galrgmaya bagladrktan sonra, en geg I (bir) ay iginde saflarnahdrr. B.6.Kit tesliminde mutlaka sopuk zincire uyulmalrdrr. Bo:zr"rkveya sonug altnamayankitlerin yenileriyle degigtirilmesini{inna taahhiit etrnelidir,l(urumurr ihtiyacrrrave talebinegore, istenilen de$igtirilerbilrnelidir. testleregitmaliyetteolmak k.aydrile kendiaralarrnda 8.7. Reaktiflerve kitlere tek.lif veren firmalar telcliflerindekitlerin hangi prensiplegahgtr$tnr,kag testlik ambalajlardaoldu[unu ve iiretici firma isimlerini agrk olarak belirteceklerdir,kitler orijinal olmalrve kit stabilitesininkorunmasr,kitlerdenolugacakzararrrten aza indirilebilmesiigin ozellikleaz olacaktrr. kullanrlanreaktiflerve kitler en kiietikambalajlannda siiresinceahnanreaktiflerve kitlerin miatlan tesliimtarihindenitibarenen az 6 ay olacak B.g.Sozleqme Miat itibaren hastanelerin2 aylil<ihtiyacr kadar stoklar bulundurlrlacal<ttr. ve ihale baqlangrcrndan

6 problemiolart,reaktiflervr: kitler son kullanmatarihinden2 ay oncesinde firmayahabervermek kaydrylamiktarrne olursaolsunfirmatarafindan Lrzr-rn miatlrlarla degigtirilecektir. B'10'Dtizgiin sonugverme)opkitlerkullantlmayacak, firrnatarafrndanyenileri ile de$igtirilecektir. B'11'Finna, kit ve sarf malzemelerir-rin temininclekiaksaklrkiardanve.it,u, anzalannm dolayr,;ahgrlamayan her testigin idarigartnamede belirtilenhiikiimleregoreceza lft^tltt:,tlesinden oqevecektlr. B'l''Herhangi bir nedenleal<sayan her test, laboratuvarsorumlusununbelirleyece$isaflrk bakallr[r tarafindanruhsatlandtnlmrg gi.ivenilirbir laboratr:varda ylikleni.i nrriu; hastasonuglarr galrgrlacaktrr. ve galtgrlansistemeait referansde$erlerinien fazlaiki(2) giin igerisindehastane otomasyorlsistemine girilmesini sa[layacaktr' Ci]taza iligkin sonrn 3 gi.iniginje g6zi.ilemediyse, firma crhaztegde$erbir cihazladepigtirecektir'bu nledenlerle olugacakttirn giderleridrrna kargrlayacaktrr. B'l3'Cihazlardaeksternalvr: internalkalite kontrolionuglanna gore sistematik hata saptandrprnda ve giderilemeyenartzahalinde erksayanher test igin firma tarafindairchglaboratuvar hizmeti verilecektir. Bu hizmet;maddeb.12'tebelirrildipigibiolacaktrr. B'14'Cihaztnrutin galtglnasresnastnda test sonuglanndan gi.ipheduyuldu$undademonstrasyon istenen qartlar Iaboratuvarsorumlul;u tarafindan yeniden deferlendirrrly" u'i,,-rubilir,bu deperlendirrne sonucundahatah br-rlunantest sonuglannrfirma dijzelimekleytiktimltidiir ve aksayan her test igin ftrma tarafindandrq laborat'uvarhizrneti verilecektir.bu hizmet; Madde B.l2,ti belirtildifi gibi olacaktrr A'za veya di[er nedenlerledrg laboratuvarhizmeti ahnan laboratuvarlann ilgili testleri igin, internal ve elcsternalkalite kontrol sonuglannr hastanelerinlaboratuvar sorumlusuna 3 avlrk periyotlarlaulagtrrrhnasrnr yiiklenici firma sa[layacaktrr. B.16.Kitlerarastnda kurumunbelirleyece[i ihtiyacag6rede[igim yaprlabilmelidir. -oiugan B.l7.Kontrol,Kalibrasyon,tekrar ve di$er nedenlerden kit kayrplarrfinna tarafindan kargtlanacaktrr. C-KiT ii,n vrnir,ecek CLHAZLARIN TEKNLI<}znrrirl,nni C.1. Tunceli QemizgezekEntegrenlgel-lastanesi, PerlekEntegreilge lrastanesive l-lozattsm igin kurulacak otoanalizdri.inhlzri, biri satte en az 400ltestfotomeirik oimak izere, test/saat ISE olmalrdrr. C.2. Teklif edilen cihazlarrngalrgmaydntemi lon SelectiveElektrode(ISE) veya lntegratedchip Technology(ICT), fotometrik.vb. yontemlerolmalrdrr.teklif edilen cihazlarlab;i btittin halinde Ion SelectiveElektrode(ISE) vel,rllntegratedchip Technology(ICT) modilliinesahipolma;drr. C.3. Otoanalizdrlerserum,plazma,viicut srvrsr,idrar ve BOS drnekleriile galrgrlabilmeliclir. C.4. Teklif edilecek her bir cihaz, hastanelerintalep ettikleri tesilerin tiimiipij aynr anda gahgabilmelidir. C.5. Cihazlardurdurulmakstz:tn orneklerirrdevamlryiiklenmelerineimkan verebilmelidir. C.6.Teklif edilen sisternlerdenumune, reaktif ve ise proplarr ayil ayil olmaldrr ve srvr sevive dedektori.ine sahip olmalrdrr. C.7. Cihazlarhesaplamayadeuyah (VLDL, LDL, GIobLrlin,indirekt Bilirubin, Total Demir Bailama Kapasitesi)sonuglanotomatikolarakhesaplayrp verebiimelidir. C.8. Cihaz tjzerinde reaktiflerrinstabiliteleriigin sopr-rtma iinitesi bulunmalrdrr.cihazlarstald-by konumundaiken de so[utma iinitesigalrgrrolrnalrdrr. CS. Clhazlar tam otomatik ohnalrdrr. Otoanalizorleranaliz iglemlerini random access(rastgele segimli) gahgabilmelidir.otoanalizdrlerselektif bir analiz sisteminesahip ohnah ve parametreler numunelerden kullanrctnrnislnfiineba$r olaral<segilipanalizedilebilrnelidir. C.10.Tiim cihazlarbarkodokuyucusistemesahipolmalrve primertiiple galrgabilmelidir C.11. Otoanalizorleracil (STAT) hasta galrgmaozellifi bulunmah, acil ornek girigi cihazr yaprlabilmelidir. durdurmadan Cihazlaradevamlrornekyiiklenebihnelidir. C.12, Cihaz analitik aralr$ragantest sonugiarrvarlrfirndanumuneleriotomatik olarak veya hornutile seyreltiliptekrar gahgrlabilmerli ve cihazlar bu sonuglansulandrrmafbktori..iile garparakotomatik olarakotomasyonsisternineaktarmahdrr.c.13. Otoanalizorler, LaboratuvarBilgi Sisteminin(LiS) gift yonlii baflantrsrna imkan vermelidir. Cihazlann laboratuvar bilgisayar otomasyonuna(lbs) i I ft t ri lli

7 baelanrnasrnda ilgili genelgehiiki.imlerige.gerlidir, otomasyonbaflantrsrigin gerekli yazrlm, tanrt'n CD' si vs, firma tarafindanhastaneninilgili otomasyonbirimineteslim eclilecektir. c'14' cihazlardaqc-(i9 ka]]te kontrol) programrolmalr, otoanalizorlerde i9 kalite kontrol sonugla' Levey-Jenningsgrafifi.gehlinde giinliik ve giinler arasr kalite kontrol deferlendirilmesineolanak vermeli ve gtin igi olasr tekrar verilen kontroller silinmemeli, verilen btitiln kontroller cihaz lrafizastndaen az 30 giln saklanrnaltdtr.cil'razlar, test kalibrasyonlarrnr hafrzasrnda saklayabilneli, cihazlardal<i kalibrasy.on elrileri ekranclagosterilebilmelive print edilebilmelidir, c'15' cihazlartnyagl"0-110"aralrlrndallrnalrdrr. Sozlegrne bitirn tarihindecihaz l0 yagrnrgegmernig olacaktrr' Finna teslim. ettigi cihazrn ya$rnl liretici firmadan alnan (cihazrn seri numaraslnrve modelini gosterir) bir belg;eile belgelendirecektir. Yi.il<lenicifirma br"rbelgeyi muayeneve kabul komisyonr:na teslim edecektir. c'r6' cihazlar Tiirkiye ge'elindeki gebekegerilimine 220/380v, 50 Hz uygun olma6 ve gebeke gerilirnindekidesigrnelerinen az +l- 10 kompanse edebilecekdiizenepe,ut,ii ot,nutrdrr.cihazlarr veren firma her ciliaza birer adet 2 lcwa, en az 1 saat siirelik gtig kapasiiesindekesintisizgiiq kayna$urr da birliktekullan;migin vennelidir. c'17' otoanalizlr yazthlntrltnistatistikmodtilii veya prograrnr olmarrlrasta,kontrol, kalibrasyonaait istatistikisayrlan verebilmeltidir. c'18' Bu cilrazlartnkurlrlcluluilgelere yedek cihaz olaral<bu teknik gartrranreninla baglr$r'rn altrndaki maddelerin.6zelliklerinikargrlayanl<urlrbiyokirnya sistemi ile galrganui.". adet cihaz kurulacaktrr'yedek cihaz anacihaztn arrza verclipiclurlrmlaria arna firrnataiafindangiderilenekaclar kullarirlacakttr'arrca giderllme siiresi i.iggiinii gegnriyecektir. Kuru biyokimyadagalrgrlacakkitler cihazlabirlikte laboratuvarsorumlusununbjirteyjcegisay,cta verilecektir. D-DiGERisrrrr,nn D.1. Cihazlannkurulacaltlaboratuvarda istenile' genel ihtiyaglaragagrdabelirtilmigtir.ylil<lenici firma istenenkalemlerieksiksizverecekve sozleqmesiiresince oh.rgacak a'za ciurumlarrncla bakrm hizrnetlerin i gergeklegtirecektir. D'2'Buzdolaplarr; Laboratuvar soruurluslnlluronayl ile laboratuvarrn fiziki gartlarrve ihtiyacrna uyglrn olacak gekilde,.t adet cam kapaklr veya nofrort olmalrdrr.dolap igi srcur<r,g,nr takip igin tennometrebulunmalrdrr. Santrifiij; 7 adeten az 6llurnuuekapasitelive et1a24000 clevirdeolrraldtr. Klima; Yiiklenici firmaca laboratuvara7 adet12000btu klirna sistemikurmahdrr. D.3. Ytikle'ici firmaca laboratuvaradeiyonizesu sistemi sa$lan'ralrdrr. D'a' ilgili finnateklif edilenreaktiflerile birliktel<lrlla'rlaik cil-raztngalrgmasr igin gerekliveciltaza uygun, ytkama ve temizlik soltisyonlartnt,reaksiyonki]vetlerini, numune kaplannr, printer kafrdr, cihaz bilgisayaryaztcrtonerigibi diler gereklitiim sarf malzemeleri temin edecektir. D'5' Ytiklenici firma tarafindan,i takrrn I 0- I 00 pl, 100-I 000 pl, otomatil< pipet setisaflanacaktrr. D'6' ilgili firma cihazlartntestlerigalrgabilrnesi oz 10,' kadar igin verilentoplamtestsonugsayrsrnrn vakumlujelli tiip(5 ml l6xl00'ltik ), verilent"rironug ruy,r,n,,., o/o5,ikadar sayrda lcanalrm ipnesi, Yo 5'i kadar da enjeksiyonbandr ve 50 acletkan alrni igriesinelryglur adaptortivereceklerdir.ilgili firma her hastanenintest saytslntn o/o5'ikadarmavi ve saripipet ucunutemil edecektir. D'7' Madde D.6 belirtilen sarf malzemeler laboratuvarsorumlusununmalzemeleri clenemesive onaylamasr sonucltkabul edilecektir. D.8. Cihazlardangrktralrnabilmesiigin her ci tazalrygunbir yazrcrbaflanmalrdrr. D'9' Cihazlarla birlikte kitilerin saklanmasrnrsa[layacak blrzdolabryiiklenici finna tarafarndan sa[lanacaktrr. B-rGiriivr E.L. Analizorleri kullanacak personeline[itimi firma tarafindan verilecek ve e[itim sertifikala' diizenlenecektir. E[itim alacal<eleman saylslnn] belirlenrnesineve verilen e$itfinin yeterli olr-rp olmadt$rnailgili kurum karar verecektir.e$itim srrasrnda harcanacak kitler firmacaterni' edilecektir. F. DEMONSTRASYONF.l. Analizdrlerin muayeneve kabulii her kurumun rnuayeneve kabul komisyonuncayaprlacaktrr.f.2.teklifleri de$erlerrdirrne komisyonlrgerekli gorcitigtidurumlarda demonstrasyonisteyebilir. t)emonstrasyoniste$i firmaya bilclirildi[i tarihten itibaren ilci(2) hafta igindeyaprlaca$rfi rma tarafrndarrtaahhi)tedi ImeI idir, t. r; #/fl i 1frt'l i L:,!

8 Firma a'alizor ve kullanllacak kitler'/reaktifler igin derno'strasyon ba$lantrs esnasrnda r hari g aga$rdaki otomasyon gartl arr saslayacaktrr: a' Demonstrasyorlur-r en fazla s(be)-is gi.iniinii agmamak iizere kag giin uzmanlar siirece$ini bel irleyecektir. sorumlu b' Firma; iiretici firmantn test ktlavuzla'nr (kit uelveya'eaktif prospekti.isti), ve kaiibratcjr prospektiisleri'i ig karite kontror bir aosya trati.a.,o,.,rlu uzrnanlarateslim c' Demonstrasyon eclecektir. stiresincen az ilii di.izeylig karite kontrol deserlendirilecelctir. galrgmasr yaprlacak I(ontrol g.alrgma ve srl<lr$rnr sor,,,rlu -6l9.timrer. uzmanlar d' Giin iginde belirleyecektir. ve farklr gi.inlercleki yupltu"ut 't;;r arasr varyasyon of variation, katsayrrarr zcv; i;'' u".it"c"k krlavuzdaki'deferler!in:[:;:rt. " diizeyini G. GARANTi VE TEKNiI( SERVIS G'l' A'alizorlere' a'za bildiriminden itibaren en geg 7 saat, geg iginde yerilde 48 saat iginde mi.idahale analizo.r tiira edilecek fonksiyorrlarr^ile.9l,i'rrrui"'getirirecektir, ve en de ijretici veya Bu ithalatgr/clist'ibiitor garanti hem satrcr firma hem tarafindan verilmeli-ve yedek taalihiit edilme-lidir. yiiklenici parga gereksinimi firma, durumundaksayan her rest igin Madde B.l2,te belirtildigi gibi hizmet *"n isinde tarniri ;:!ffiil:.ff,,: vaprlamavan unutitlir," firma tarafrnoan egaeger bir a'arizorre G'2' Analizorler; kullanrlacak yeclek parga clahil s6zlegme sliresince telcnik Analizorii* bakrm periyodik garantili baktr't olacaktrr. ve geiekii.p.afa J"ciii"ri ;;;" rarafindan bakrma analizore kargrranacarctrr. ait her tiirlii yedek-parga Teknik dahildir. G'3' Firma kitlerin kullanrm siiresi'boyunca analiz6ri.in kesintis i.z periyodik orarak gahgabilmesi bakrmla'(aylrk, igin gereke' tir; aylrk, altiaylrk, yrlr'k uu.j, fugiiririr,lisi gereken bir arna pargararr hali'de yedek parga ve herhangi teminini saglayacat<t,r. ptanlun"a,, bu bakrn,tarr kuru igeren lum gizelgeyi unda laboratuvar analizor soru m r u ra' na tjs r i nr edecekrerd ir. G'a' ilgili firma 24 saat boyunca hizmet verebilecek teknik servis elemanla'nrn nutnaralartnl ve ev, mail cep adres telefon bilgilerini analizcir kurulumuncla laboratuvar sorurnlusuna G'5' Firmalar teslim teknik.servis edecektir. gahganlarrnrn iiretici veya ithalatgr/distriblitor gdrdtiklerine firma tarafrndan dair servis e$iti'r elitim sertifikalarrrl belgeleyip ihale dosyasrna koyacaklardrr. G'6'Teklif edilen kit- ve analizdr igin iiretici r'i*a firmaya ""y" itrr"lgrldistrib1itor firma verilen yetki tarafindan belgesi ('onayr satrcr il. UirtiLt"; olmalrdrr. Tablo.l Qahqrlacak restrr:r; sur Kodra' ve TEST saylsr S.NO TEST CiNSI SUT KODU Test saylst I \JZ. 901.s IJ-DO I EK('L r NJ\JLIJDITI I r /1 a L-I\\,,,LED I,i(\JL 901, \,,,L,-ED I EI\IJL r ASPARJAT TRA]{SAMiNAZ (AST) ALANIN AMiNO' RANSFERAZ (ALT) KREATTNN(CREA) l 1 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERAZ (GGT) SODYUM TNA) r POTASYUM (r() 903, t2 KLOR(CL) r TOPLAM TEST isr,nlr PUANi ,"$,t 'ft fu

9 Tablo.2 Qahgrlacak Testler ; SUT Kodlan ve TBST SAYILARI I SUT KODU TBST SAYISI I r KAI\).A.lvl A AS ) 900,s 80 A] A\I JI. DI\AZ(AL rf\ \JLU I ATVIIL(UU 901, \Jrrrr\\Jz,t \Jl,u l 901, KREATININ(CREA 902, Kol.C'..ci?eHoL) TzuCLISELIT(TG) ulvr(l-a o 901,910 2s000 r r\\jl 901,580 2s , I KLOR(CL) 902, z POTASYUM(K) 903, a % I ALBUMTN(ALB) _ 902,210 2s000 A a ALP(ALKPLEN FOSE e00,340 2s000 5 I \-,, I AL TJILIT(UtJ1N( I.bIL) 900, URE 901" f\tvrrlaz(alvl Y ) 900, rp(rotal PBOTEiN) 903, ASO DEMIR 901,020 2s DEMIR BAGLAMA 90 i URIK ASIT 904, ZJ LAKTIT! D EHIDROCEMZG,D r{) 902, a1 LA LIPAZ 902, BILIRUBIN DiREi( 900, LDL-KOLESTEROL s ROMATOID FAI(TORIRF) 903,3 B TOPLAM Uz.Dr. Fat Mikrobiyol Mik. Imdat KAPLAN B;rol ismai l D-evr-im. DEMIRYUREK

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN Kamu İhale Kanunu nun 12. maddesi teknik şartnameler konusuna yer vermektedir. Buna göre teknik şartname bir mal veya hizmet alımında esas olan

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 29/12/2015-15727 *BD470239983* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır.

Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. 0.02-0.2 ml ARASI AYARLANABİLİR 1. Pipetlerin hacim aralıkları, hacim ayarlama değeri, ve hata payları aşağıdaki gibi olmalıdır: Sistematik Rasgele Hacim Hacim

Detaylı

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU

S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU S:,r.!:;.R.iTO\1 IGNE UQLU..:-i F qaprnda olacali l-lgne ucu 5 nrrl'den fazla qrknrayacak l-t{crrdle bolgesi olacak 4-Fleksibillesi uyburl olacak 5-Katatcr in trcu incelerek sonlanacak 6-KrlavLrz tel gegecek

Detaylı

Toplam Fiyat. T,C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastauesi. YAKLA$IK MALiYET icindir. tt Son Teklif Tarihi: 2l.

Toplam Fiyat. T,C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastauesi. YAKLA$IK MALiYET icindir. tt Son Teklif Tarihi: 2l. T,C. Harran Universitesi Arattrrma ve Uygulama Hastauesi YAKLA$IK MALiYET icindir Fi,'-alar KDV Harig olarak verilmelidir. tt Son Teklif Tarihi: 2l. l+, Z=l b Toplam Fiyat AraStrrma Yc irtibal relefon

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

rnrnir gnnrn.lvrnsi ciu rz d, ^q.ir rn rn ix 6znu,ixr, nn nnixnogivot o.ri LABoRATUvART sonue x,lngiligi ToRC ve EBv crubu TESTLER an.q.

rnrnir gnnrn.lvrnsi ciu rz d, ^q.ir rn rn ix 6znu,ixr, nn nnixnogivot o.ri LABoRATUvART sonue x,lngiligi ToRC ve EBv crubu TESTLER an.q. T.C. SAGLIK BAKANLIGI runrivn KAMU HAsrANElnni niruici KURUMU KAMU HASTANEInni sirtigi KoNYA il, snrnnrnru,igi KoNyA ngiriu ve ARA$TIRMA HASTANESi v6nnriciligi nnixnogivot o.ri LABoRATUvART sonue x,lngiligi

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

Aynı anda 75 numune yükleme, 3 elektrolit ve 58 reaktif kapasiteli. Otomatik prob temizleme, sıvı seviye sensörü, dikey ve yatay çarpma koruyucusu

Aynı anda 75 numune yükleme, 3 elektrolit ve 58 reaktif kapasiteli. Otomatik prob temizleme, sıvı seviye sensörü, dikey ve yatay çarpma koruyucusu Random Access (çoktan rastgele seçimli), Tam otomatik. Fotometrik 300 test / saat, ISE ile birlikte 450 test / saat Aynı anda 75 numune yükleme, 3 elektrolit ve 58 reaktif kapasiteli. Soğutmalı reaktif

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif)

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif) KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM ISN ADI TAX-H : 30.03.2015 : TURKiYE ilaq VE TIBBI CiHM KURTJMU : Kurumumuz Araliz ve Ko rol Laboratuvan Drire BatkadrEmm; lhriyacr ola.d Pipet ucu ve Cam Siie (Malzeme)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamak PROGRAMIN ÖZETİ 2002 yılında başlatıldı Programın 7. yılı Aktif laboratuvar

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr.

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr. T.U.R. ORTU SET Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. 1 ADET T.U.R. ortusu (T.U.R. DRAPE )200-240 CM 1 ADEr DUZ ortu ( DRAPE ) 100.120 CM 1 ADET ALET MASA ortusu PE/NW ( BACK TABLE DRAPE PE/NW ) 150-200CM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07/08/2013 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (5) kalem 5 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI işi

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi Laboratuvar bilgi sistemini mikrobiyolojide ne kadar uygulayabiliyoruz? Dr. Alper AKÇALI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi Laboratuvar Bilgi Sistemleri Laboratuvarlar Çok sayıda ve farklı

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı LABPT Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programı PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamakğ PROGRAMIN ÖZETİİ 2002 yılında başlatıldı ld Programın

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs,

H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs, H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs, SIRA NO 1 2 ruruceli HALK sngltgt nuounlugu treorrtuar ve rreai sarf MALZEMELeni lisresi MiKTARI KDV HARig eininl riyal 3 A- 5 6 7 8 I '10 11 12 13 ABD RH f:akt6ru

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birligi Kuzey Genel Sekreteriigi Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 Fax: 487 3 27 jhaleno ilgili Birim l in Adi 203/624 DONER SERMAYE

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

-!.1. sayr, 3{g. Konu : Teklif. dnnuli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... I...1 2015 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

-!.1. sayr, 3{g. Konu : Teklif. dnnuli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi... I...1 2015 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. sayr, 3{g Konu : Teklif T.C. Adana Valilili Halk Saih$ Miidiirliigi TEKLiFFORMU ADANA -!.1 15 Miidiirliiliimiiziin ihtiyacr olan.aqagda cinsi, miktan ve dzellikleri belirtilen ( I ) kalem Kamu ihale Kanunun

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki Protein elektroforezinin (SPEL431) bilim mimarı VEQ, CEQAL ise diğer tüm programların bilim mimarıdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

Sayr : 78s6r7r3 tt{+? Konu: Birim Fiyat TesPit Yaztst

Sayr : 78s6r7r3 tt{+? Konu: Birim Fiyat TesPit Yaztst + $aslrk Fekar*t$t TuNGE]-1HALKSA6Ll6l T.C. TUNCELI VALiLiGi Halk Sa$h$r Miidiirlii$ Sayr : 78s6r7r3 tt{+? Konu: Birim Fiyat TesPit Yaztst MiidiirltigUmiize baph Toplum Sa$1[r Merkezleri ve i19e Entegre

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. Harran Universitesi Trp Faktiltesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi. SUT Kodu. :0 (414) 318 33 9l E-Posta: aliinci@harran.

T.C. Harran Universitesi Trp Faktiltesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi. SUT Kodu. :0 (414) 318 33 9l E-Posta: aliinci@harran. T.C. Harran Universitesi Trp Faktiltesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi SUT Kodu Genel Toplam(K DV Haric): :0 (414) 318 33 9l E-Posta: aliinci@harran.edu'tr Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi kargrlanmahdrr.

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı