Ntisha. Sarkiyat Ara~brmalan Dergisi Journal of Oriental Studies. Y1:VV olume: V, Say1/lssue: 18, Yaz/Summer 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ntisha. Sarkiyat Ara~brmalan Dergisi Journal of Oriental Studies. Y1:VV olume: V, Say1/lssue: 18, Yaz/Summer 2005"

Transkript

1 Ntisha Sarkiyat Ara~brmalan Dergisi Journal of Oriental Studies 9 Y1:VV olume: V, Say1/lssue: 18, Yaz/Summer 2005

2 PERTEV PA~A VE DURR-i MUSAFFA NA'TI Ali Bulut" Ozet : Bu makalenin amaet, Osmanh devlet aclann ve air Pertev Pa~'nm Durr-i Musa.ffd adh na 'tmm tamttlmasubr. <;alt ma ur;: boli.imden olu maktadrr. Birinci boli.imde Pertev Pa a'mn biyografisi verilmi, ikinci boli.imde na 't kavrami ar;:tldanmt, i.ir;:i.incii boli.imde ise na 't, Arapr;:a ash ve Tiirkr;:e r;:evirisiyle birlikte takdim edilmi~. Anahtar Kelimeler : Pertev Pa a, na 't, Durr-i Musaffa Pertev Pasha and the Eulogy of Durr-i Musaffa Summary: The purpose of this article is to present the Durr-i Musaffii eulogy of Pertev Pasha that Ottoman State Man and poet. The article consists of three sections: While the first section deals with the life and works of the poet, the second section examines the concept of eulogy. The third present the eulogy with the Arabic origin and Turkish translation.. Keywords: Pertev Pasha, eulogy, Durr-i Musaffii. Ara. Gor. Dr., O.M.U. il3hiyat Fakiiltesi Arap Dili ve Belagatt ABD NUSHA, YIL: V, SA YI: 18, Y AZ

3 Giri~: PERTEV PA~A VE DURR-i MUSAFFA NA'TI islam'm ilk devirlerinden itibaren Mtishimanlar Hz. Peygamber'e olan sevgi ve muhabbetlerini degi ik ekillerde ifade ettikleri gibi, iir yoluyla da dile getirmi lerdir. Bu ttir ovgli iirleri sahabeden ba layarak glintimtize kadar her donemde ve her memlekette devam etmi tir. 0 (sav)'na soyleyecekleri her soziin ba ma Fiddke ebi ve ummi yd Raszlla '/ldh!anam babam sana feda olsun diyen sahabilerin kimisi Efendimiz'e olan Muhabbetini ac;1kc;a ifade ederken kimisi de sava larda bedenlerini O'nun bedenine siper ederek bu sevgilerini fiil1 olarak gostermi lerdir. Sair olan sahabller ise, Efendimiz'e olan sevgi ve muhabbetlerini ic;lerindeki CO kuyu m1sralarla dile getirmi lerdir.abdullah b. Revaha, Ka'b b. Zuheyr, Ebft Bekr S1ddlk, Omer b. el-hattab, Osman b. Aflan, Ali b. Eb'.i Talip, Hassan b. Sabit, Ka'b b. Malik gibi bir c;ok sahabi Hz. Peygamber'e olan co kun duygulanm ~iirleriyle ifade etmi lerdir. Baz1 airier birkac; beyitle bu duygular1m ifade ederken, baz1lan da sadece Peygamber (sav) sevgisini ic;eren c;ok say1daki kasidelerini Divanlannda toplallli lardit. Baz1 alimler de Hz. Peygamber (sav)'in methine dair degi ik $3irler tarafmdan kaleme alman kasideleri hacimli eserlerde toplama yoluna gitmi lerdir. Daha soma Hulefay-1 Ra idin, Emevller, Abbasiler doncmlerinde de ~airier Efendimiz'e olan gorevlerini O'na yazd1klan ovgli ~iirleriyle ifade etmi~lerdir. Osmanhlar Doneminde de Ttirk airier ~iirleriyle Efendimiz'e olan sevgilerini iirleriyle dile getirmi~lerdir. Divan sahibi her airin Divan'mda mutlaka l'iktir kabilinden D'.ivan'in ba mda veya herhangi bir boli.imiinde bir na't.:.1 erifbulunmaktad1r. Osmanh'mn bu degerli airlerinden birisi de 19. yy. devlet adamlanndan ve Efendimizin neslinden Pertev Pa~a ad1yla me hur Scyyid Muhammed Said'dir. Pertev Pa a'mn Durr-i Musajfd ad1m verdigi na 'ti tic; ayn alim tarafmdan ikisi Arapc;a biri Ttirkc;e olarak erhedilmi tir. Once Bursah Seyyid Mehmet Efendi Arapc;a bir ~erh yazm1, bu erh ba ka bir alim tarafmdan 1252'de Tiirkc;eye c;evirilmi, aynca Selimiye Dergah1 miiderrisi Vezirkoprtilii Ali Cami Efendi tarafmdan da el-murtecd ad1yla erh edilmi tir PERTEV PASA ( ) As1l ad1 Mehmed Said'dir. Dedeleri, Hicaz'dan Antakya'ya, oradan Nablus'a, Nablus'tan Konya'ya, oradan Kmm'a ve oradan da Bahc;esaray'a goc; etmi lerdir. Seyyid neslinden gelen bu aile Osmanl1 1 da Nakibiile raftayin edilmi lerdir. K1nm 1 m Rusya Devleti tarafmdan zaptolunmas1 iizerine, Seyhiilislam Es'ad Zade Mehmed Serif Efendi, Pertev Pa a'nm biiyiik babas1 Hafiz isa Efendi'ye istanbul'a gelmesini tavsiye ettiginden isa Efendi, I. Abdillhamid'e Arapc;a bir kaside takdim ederek iikranlarm1 ifade etti. Emlak ve arazisini satarak istanbul'a gelmeye hazulanan isa Efendi'nin vefat etmesi iizerine aile}ri oglu Hamdullah Efendi istanbul'a getirdi. Hamdullah Efendi, Tophane'de, Dskiidar-ihsaniye'de ve Bahc;ekapts1 1 nda birer konak, Danca- 34 NUSHA, YIL: V, SA YI: 18, Y AZ 2005

4 ALiBULUT Demirciler Koyfi ve Alemdagi'nda birer tlik alch. 0, kt m konaklann birinde yazm da Danca'daki tliginde otururdu. Pertev Pa a, Hamdullah Efendi'nin torunu ulemadan ibrahim Efendi'nin oglu olup 1785 (h. 1200) ydmda bu 9iftlikte dogdu. Annesi orduy-1 htimayun eyhi <;erkes Halil Efendi'nin klz1 Hatice Hamm'cbr3. Pertev ve agabeyi Mehmed Emin, s1byan mektebini bitirdikten soma Hoca Mehmed Ataullah Efendi'den ilim tahsil ederek icazetname aldllar. Me hur Hoca Ne 'et Efendi'den de Fars9a olrudular. Ne 'et Efendi, Pertev'e me reb mahlasim verdi. 0, bir gazelinde bu mahlasiru kullandi. Ne 'et Efendi'nin vefatmdan soma Pertev ve agabeyi Hoca Vahyi Efendi'nin Mesnevi dersine devam ettiler 4 Pertev, annesinin akrabalarmdan olan Beylik~ Kisedan Hac1 Ahmed Efendi'nin yonlendinnesiyle ilim tahsilini b1rakarak 1804 (h. 1219) ydmda Divam Hiimayun Dairesi'nde once Rufis Kalemi'ne bir sene sonra da Divan Kalemi'ne girdi. Kalem'in adeti geregi kendisine Kisediir Ahmed Efendi'nin uygun gordugu Pertev mahlas1 verildi. Bu adla antlmaya ba landi ve asd ismi unutuldu 5. Pertev, bir sene soma Sadaret Mektubi Odas1'na nakledildi. Reisillklittab/D1 i leri Bakam Galib Efendi, bir ak am ustii Kalem'lerden adam aratti. Kendisine Pertev Efendi'den ba ka kimsenin kalmachgi soylendi. Pertev'i 9agrrtti ve bir musvedde yazchrch, sohbet etti ve Pertev'in liyakatini takdir etti. Rusya Devleti ile ate kes artlanm belirlemek lizere gorevlendirilince Pertev Efendi'yi de beraberinde gotfudii (h. 1226) yilmda. ban artlanrun tayini i<;:in Petersburg'a gittiginde yine katip slfatiyla Pertev Efendi'yi beraberinde gotlirdu 6 Donii tinde Amedi Kalemi'ne memur oldu. Galib Efendi'nin vezir olarak Bolu ve Viran ehir Valiligi'ne tayin edilnce Pertev Efendi de Amedi Kalemi'nden <;:IkanldI. Galip Pa a, Sivas Valiligi'ne atarunca Pertev Efendi'yi oraya ald1. Pertev Efendi, bir sene sonra istanbul'a dondu ve Halet Efendi vesilesiyle tekrar Amedi Odas1'na memur oldu (Sevval 1236) senesinde Amedicilige tayin edildi. Gosterdigi gayret ve ehliyeti, padi ah nezdinde takdir edilerek Arallk'ta bagt lar ve Ramazanlarda Has Kiler'den re9eller ve i<;:ecekler gonderilmek suretiyle taltif edilir ve te ekkiir i<;:in saraya gittiginde huzura kabul edilirdi. F akat bu durum ba ta Tebs1ra sahibi Akif Pa a olmak lizere bir <;:ok ki inin klskan9hgma sebep olur 8. Pertev Efendi, 1824 (Sevval 1240) ydmda Divan-1 Humayftn Beylik9iligi'ne, 1826 (Saban 1242) ytlmda da Reisulkiittaphga tayin olunur (1245) senesinde bir rivayete gore padi ah huzurunda halk1 savunan bir konu ma yapmas1, ba ka bir rivayete gore de Rusya ve Yunan rneselelerinde ihmalkar davranmas1 nedeniyle padi ah tarafmdan Reisillklittapllk gorevinden azledilir ve Meclis-i VUkelaJBakanlar Kurulu'na rnemur olarak atamr 10. NUSHA, YIL: V, SA YI: 18, Y AZ

5 PERTEV PA~A VE DURR-i MUSAFFA NA'TI Girit'te isyan c;1kmas1 ve Devletin, Mtstr Valisi Mehmet Ali Pa~ ile aras1mn a91lmas1 i.izerine padi~ah baz1 bakanlarla isti~are etti. Bakanlar Mehmet Ali Pa~a ile olan meselenin halli i9in Pertev Efendi'nin M1str'a gonderilmesini teklif ettiler. Bu iki mesele i9in Pertev Efendi, en bi.iyi.ik karde~i Mehittin Efendi'nin oglu Divam Hi.imayun Miihime Niivisam'ndan Ahmed Edip Efendi ve Amedi memurlarmdan Mustafa Re~it Bey'i katip slfat1yla yanma alarak 1829 (Muharrem 1246)'da gemiyle Misir'a gitti. Mehmet Ali Pa~a'y1 Devletin isteklerini kabule ikna etti. Bunun sonucunda padi~ kendisine "Efendi! i~te bu sana aferin klhc1du 11 diyerek pirlanta ile siislti bir klh9 hediye etti. Sadaret Kethi.idal1gi makamma getirildi ve kendisine vezir ri.itbesi verildi 11. Pertev Efendi, 1836 (h. 1251) y1lmda Kethi.idah.k makam1mn Umfui Miilkiye Nezareti/i9i~leri Bakanhgi'na donti~tiirtilmesiyle ilk i9i~leri Bak.am oldu (Rebitilevvel 1252)'de kendisine Pa~ tinvaru verildi. Bakanhg1 doneminde Serif Bey'e miiste~ar tinvaru verilerek bu unvan ilk defa kullantlrm~ oldu 12. Sultan Mahmut'un zaman zaman Pertev Pa~a'nm Beylerbeyi'ndeki yahsma ve istanbul'daki konagma giderek baz1 geceler de buralarda kalmas1; yine Pertev Pa~a'mn damadt K6pri.iltizade 13 Vassaf Efendi'nin Fmdtkh'daki sahil evine gitmesi baz1lanmn Pertev Pa~a'ya olan dti~manl1klanm arttrdl. Bunun yanmda Pertev Pa~a'nm Seyhzade Abdiilmecit ve Abdulaziz hakkmdaki ovgti dolu sozleri padi~aha ba~ka ti.irli.i nakledildi. Damat Halil Rifat Pa~a, Akif Pa~a, Hi.isrev Pa~a gibi 9ekemeyenlerin de ~ikayeti uzerine Pertev Pa~a ve MtihimmatI Harbiye Naz1n Emin Efendi 1837 (11 C. Ahir 1253)'de gorevlerinden azledilerek Pertev Pa~a Edime'ye, Emin Efendi Kiitahya'ya ve damad1 VassafEfendi de Varna'ya si.irtildiiler 14. Si.irgtinden otuz dort gtin sonra istanbul'daki yabanc1 devlet elc;ileri padi~a Pertev Pa~a'mn aff1 ic;in istekte bulundular ve padi~ yakmda Pertev'i geri getirecegini soyledi. Pertev Pa~a'y1 c;ekemeyenler padi~ah II. Mahmud'a onun Sehzade Abdi.ilmecid Efendi'yi tahta gec;irmek i.izere oldugu iftirasmda bulundular. Bunun tizerine padi~ah, "Vali Emin Pa~a'ya bir fennan yaztlsm, ula~1ginda idam edilsin" dedi. Daha onceden haztrlamm~ olan fennan1 bir tatarla/postac1 hemen Edime'ye gonderirler. Ertesi sabah padi~ah pi~man olarak tekrar bir ferman gondererek idarmn icra edilmemesini emretti. Ancak Deli Emin Pa~a olarak bilinen V ali Emin Pa~a, o gece idam emrini yerine getirir ve Pertev Pa~a, cellathga memur edilen kavas/koruma gorevlisi Topuz Hasan tarafmdan yaglanm1~ kay1~ ile bogulur (1837/Saban 1253). Fakat halka ans1zm oldtigu bildirilir. Cenazesi Seyyid Celalettin Ttirbesi'nin yanmdaki kabre defnedilir. Padi~ah, Pertev Pa~a'mn oliimtine tiziiltir ve buna sebep olanlan cezalanduacag1m soylerse de daha sonra bunlar unutulur. Kabri Sultan Mahmut'un emriyle devlet biit9esinden yaptmhr 15. Pertev Pa~a, orta boylu, zay1f, yiizti uzunca, gozleri kii9uk, biraz c;ukur ve eta, bumu 9ekme ve kemerlice, sol tarafa az meyilli, sakah kumral ve hafif idi. Giileryiizltiydti ve kimseyi incitmemege 9ah~udt. Giyime ve temizlige 36 NlJSHA, YIL: V, SA YI: 18, Y AZ 2005

6 ALiBULUT ozen gosterirdi. Agrr ytiriirdu. Sigara tiryakisiydi. Hannmna ve ktzma mfulasip gordiigu bi~imde elbise bi~erdi ve elbiseyi goren hammlar yeni moda imi gibi aymru yaptmrlanh 16 Pertev Pa a, hem Arap~a ve Fars~a konu Ul', hem de nazim ve nesir tfirlinde bu dillerde yazardt. Biraz Rus~a da bilirdi. ~air kimligiyle kendisi devrinin sultanu ' - Uartisz kabul edilmi ti 17 Nak i eyhlerinden Ali Behc;et Efendi'nin mfiritlerinden olan 18 Pertev Pa a'nm Divan' (h. 1256) senesinde hem istanbul, hem de Bulak'ta bastlm1 trr. Bunun yamnda Edime'de sfirgtinde ge~en Yazdtgi arkt sozlerinin Sultan Mahmut tarafmdan bestelenerek sarayda saz fastllan tertiplendigi soylenir1 9 Su beyit Pertev Pa aya aittir2 : Yolunda Z k sebeptir lisana gelmemize Degil lisana ve belki cihane gelmemize Divam Hiimayun Beylik~isi Raif Efendi, Pertev ve Akif Pa alan oyle k1yaslar: "Akif Pa a gayet buyfik bir elmastrr, fakat ic;i tfirlu aibelerle doludur. Pertev Pa a kii~ fakat temiz bir prrlantadrr. " 21 inal'a ve Bursab Mehmet Tahi.r'e gore Akif Pa a'nm Tebszra adh eserde Pertev Pa a hakkmda yazdtgi eyler tarafstz degildir. <;iinkfi Akif Pa a, Pertev Pa a'ya hep dii manca bir tutum izlemi tir NA'T KA VRAMI a. Sozliik Anlam1 : Na't kelimesi, Arap~a ne-'a-te fiilinden, fa'l vezninde siilasi bir mastardrr. Na 't, sozliikte bir eyi vasfetmek, medih ve ovgiiyle beraber tammlamak ve anlatmak, miibalagah bir ekilde vasfetmek, medih ve sena ederek vasrllanm gostererek bir eyi anlatmak anlamlanna gelir. Coguiu nu 'ut eklindedir2 3. Aynca gramerde "Bir ismi niteleyen stfat" kar 1hgiDda da kullamlmaktacitr2 4 b. Terim Anlam1 : Terim olarak ise na't, i EvsMu medayih-i Cenab-1 Risfilet-Penahl'yi miitezammm kaside", "Hz. Peygamber (sav)'i oven ve vasfeden kaside, na't-1 erif', "Peygamberimiz (sav)'i methederek yaztlan kaside", "Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'i methetmek maksadtyla yaztlan iirler" vb. anlamlara gelmektedi.r2 5. Hz. Peygamber (SA V)'in mehdine dair yaztlan manzfuneler ic;in na 't, na't-1 erlf, na't-1 nebevi, na't-1 peygamberi, na't-1 resfil tabirleri kullamlrrken, dort halife (Ebu Bekir, Omer, Osman, Ali)'nin medihleri hakkmda yaztlan manzfunelere "Na't-1 <;ar-yar", yalmz Hz. Ali'nin mehdi hakkmdakilere de "Na 't-1 Ali" denir2 6. NUSHA, YIL: V, SA YI: 18, -Y AZ

7 PERTEV PA~A VE DURR-i MUSAFFA NA'TI Divan edebiyatmda, Peygamberimiz (sav) ic;:in yazllan na'tlar c;:ogunluk te~kil etmekle beraber, diger peygamberler, a~ere-i mtibe~~ere, dart halife, Hz. Hasan ve Hz. Hiiseyin, Hz. Hazma, Hz. Abbas, Ebu Hanife, imam Safii, imam Mfilik, imam Ahmed, imam Buhfui, imam Muslim ve Seyh ibni'i Vela, Abdfilkadir Geylani gibi sahabi, alim, mezhep imamlan ve tarikat buytikleri hakkmda da na 'tier kaleme abnnn tir2 7. Fakat na 'tin en me hur ve en yaygm manas1 Hz. Peygamber (sav)'in oviildugu iirlerdir. XVI. asrrda, iran sahasmda Hz. Ali hakkmda yazilmt olan na 'tier geni~ bir yer tutmaktachr2 8. Divan airlerinin hemen hepsinin na't yazd1g1 bilinmektedir. Na'tlar, ~airlere ait Divan'larda genelde tevhid ve mfinacat bolumlerinden sonra yer almakla beraber, sadece na 'tla ba~layan Divan'lar da mevcuttur. Tevhid, mfinacatlar gibi, Divanlar dt~mdaki islami eserlerin ba~mda yine na 'tlar yer almaktachr2 9. c. Konusu: Na 'tm konusu edebi bir dille bir ~airin Sezai Karakoc;:'un kaleminden U ekilde anlattlnu~rr: "insanm ufku mu'mindir. Mii'minin ufku Peygamber, Peygamber'in u:tku da mutlak gerc;:eklerin habercisi, her peygamberi ahsiyetinin katlannda bir yaprak gibi bulunduran son Peygamber... Peygamber, nastl insanm ufkuysa, na't da iirin ufkudur. Na 't, insanm, kendini Peygamber'de aramas1, gen;egi onun c;:evresinde dola~arak bulmaya c;:ah mas1, ona yakla~maya c;:ah~arak yaratih rn s1mna erilecegini idrak edi~idir. Na't, Peygamber'in ~iirle yaptlmak istenen bir portresidir. Her ~air, durdugu terden ve gorme kabiliyeti olc;:iisunde ona bakar; o buyiik mtikemmelligin kar~1smdaki duygulariru zaptetmeye c;:ah~tr. Biitfin na 'tlar adeta, tarih boyunca yapdan tek bir portrenin farkh cephelerden hirer omegi gibidir ve tek bir portre ic;:indir. Bir portre ki, tarih ve insan devam ettikc;:e bitmeyecektir. Biitfin na'tlar, bir me~ale orman1 gibi partldar, insanhgm ilstfinde; ve insanllk, Peygamber'e dogru bu 1~1klarin altmda sevinc;:le, a~kla, giivenle yiiriir. Na 't, en ileri ve en miikemmel bir sevgi abidesidir. Na'tta, biitfin unsurlar, kelimeler, nusralar ve biitiiniiyle ~iir canhchr. Na 'tm atmosferi, sahabelerin ic;:inde bulundugu atmosferden bir omektir. Peygamberlik yolunun diri havas1ru tatmak. Yani na't, sahabelige bir uzaru. 0 ideal diinyadan bir 1~1k, bir renk, bir ses getirmek, oraya bir yiirek, bir goniil ta tmak geleneginin ~iirdeki c;:ah~rilasmm bir verimidir. Fuzftli'nin Su Kasidesi'nde insan, denizini arayan bir kaynak suyu gibi, o aleme dogru gider. 0 alemin a k ve aynllk ac1s1yla ba~1m ta tan ta~ vurup gezer. 38 NlJSHA, YIL: V, SAYI: 18, YAZ 2005

8 ALiBULUT Seyh Galib 1 in na 'tmda da insan, ebedi sultanhgt ilfilli takdirle takdir ve ilfilli hukiimlerle teyid edilmi olan Peygamber (sav)'i, sonsuza kadar butiin ufuklan dolduran funmetinin ortasmda, dimdik ve pml pml durur gibi gorur. Na 'tlarda, Peygamberimize kar t duyulan muhabbet, sevgi ve saygi dile getirilir. 0 (sav), be eriyetin en hayirhs1drr; alem 0 (sav)'nun nuru ile aydmlanmt tlr. Hie; kimse Allah'a yakla mada 0 (sav)'nun ula tlgt makama erememi tir. insanhgm ruhlanna ytikseklik bah eden 0 (sav)'dur. 0 (sav), her hastal1gm devas1, Cennet yolunun klavuzu, Hakk'm Habibi'dir. Allahu Tefila, ismin 0 (sav)'nun ismine yakm kt1mi tlr. Peygamberimizin 9e itli meziyetleri, butiin glizel stfatlan anlaulchktan sonra, dogdugu zaman meydana gelen harikulade hadiselerden bahsedilir. Uzunca olan na 'tlerin hemen hepsinde mii terek olarak zikredilen mucize Sakku'l-Kamer(Ayin yanbnas1 mucizesidir3 1. Peygamber a kl ve sevgisini ihtiva eden na 't, aym zamanda a k ve sevginin mfisikide terennlim edildigi bir ekildir. EdebiyatlmIZda kasideden tek rmsraa kadar butiin nazim ekilleriyle, aym zamanda nesirle ele ahnan bu till; Tlirk Din Mfisikisi'nde; hem cami hem de tekke musikisine dahil bir ekil olmu tur. Bu sebeple na 't kelimesinin manalan iizerinde dururken musiki terimi olarak "ilfilll usftlleriyle bestelenen, ilfilliden daha uzun, daha ta:iltanah, daha tumturak11, daha agrr ve daha ytiksek olmasina dikkat edilen 11 ve edebiyatim1zdaki manzfun na 'tlarm bestelenmi ekline verilen bir isimdir. Itri'nin Rast makammda ve Darb-1 Tfuki usfillindeki me hur eseri, bu eklin Tlirk Musikisi'ndeki fiheseridir3 2 Bir de na 't mastarmm nisbe eki alrm na 'tiyye eklindeki kull3illffil vardrr. Bu ekildeki kullanim yalmzca Enderunlu Faztl Bey'in Divan'mda. gorillmektedir. 0, Divan'mda Hz. Peygamber dt mda Hz. Ebil Bekir, Hz. Ali, Meviana, Sah-1 Nak ibend, Seyh Abdiilkadir Geylam ve Ahmed er-rif"ai gibi ahislara yazd1g1 na 'tlar ic;in na 'tiyye terimini kullanmi llr3 3. Na't yazanlara na 'tgu, Cuma giinleri bazi selatin camilerinde ve tekkelerde giizel sesle na't okuyan hanende ve zakire na 'than denir. Glizel na't okumakla me hur olandede Efendi onemli na'thanlardan biridir3 4. Na'tlarm iiri ekseriya don rmsrah, bazen de be hatta on iki m1sral1dtr3 5. Osmanh airlerinin hemen hepsi na 't yazrm larsa da ic;lerinde en c;ok na 't yazan istanbullu Nazim ile Neccarzade Seyh Rtza 1 dtr3 6 Tlirk iirinin en onemli na 'tlan arasmda Fuzftli'nin Su Kasidesi'ni, Seyh Galip ve Seyyad Hamza'mn Na'tlan, Siileyman Celebe'nin Mevlid'i, Hilye-i Hdkani, Mirar;nameleri, Nazim'in na 'tlan, Cumhuriyet devrinde ya alill miihtedi ve mevlevi bir air olan Y aman Dede'nin ic;li, derin ve yamk iirleri zikredilebilir3 7 Tlirk edebiyatinda, hem sayi hem de nitelik baklrmndan oldukc;a onemli bir yer tutan ve Peygamber a klm dile getiren na'tlar, yabanc1 Tiirkologlann da dikkatini c;ekmi tir. Bunlardan Anne-Marie Schimmel, Tiirk airlerinin NlJSHA, YIL: V, SAYI: 18, YAZ

9 PERTEV PA~A VE DURR-i MUSAFFA NA'TI yazd1g1 na ttardan yapt1g1 antolojileri Almanya ve Amerika'da terctimeleriyle birlikte yay1mlad1gm1 ve btiyiik bir alaka gordiigunti ifade etmektedir. Kendisi Hristiyan olmasma ragmen, Hristiyanlar arasmda ve bilhassa Amerika'da boyle bir duygunun ve bu tiir 9ah~malann olmad1gma i~et etmektedir3 8. Bunun yanmda Alman ~leri Goethe ve Rilke'nin Hz. Peygamber (sav)'i oven ~iirlerine de burada i~et etmemiz gerekir. Tiirk edebiyatmda na 't teriminin bu denli yaygm kullamh~1na kar~1hk Arap edebiyatmda bu tfir i9in medih, Fars edebiyatmda ise sitayi terimleri kullanllffil~t1r3 9. d. Medih Kavram1 Tiirk Edebiyat1'nda na't kavrami sadece Hz. Peygamber'e ve sahabenin ileri gelenlerine yazilan kaside tiirleri i9in kuljamhrken, Arap Edebiyatmda medih kavrammm daha geni~ bir anlamda kullan1ld1gi gorillmektedir. Hz. Peygamber'i ovmek amac1yla yaztlan ~iirlere medih dendigi gibi sultan, vezir, vali, kumandan gibi bir devlet adamimn, bir kavmin ya da gelen olarak Arap milletinin ovtildugu ~iirlere de medih ach verilmektedir. Bu ovgtiler bazen ge9im saglamak, bazen siyasi bir menfaat elde etmek bazen makam ve mevki sahibi birisinin ~errinden korunmak gibi bir 9ok gayeye yonelik yaz1ld1g1 gibi s1rf bir insana olan sevgiden dolayi da bu tiirden ~iirler yaztlm1~1u 40. Sairlerin medih ~iirlerini gazellerle de giizelle~tirdikleri gortiliir. Sair, mehdine memleketini, dostlanm, tabiat tasvirlerini, sevin9, htiztin vb. psikolojik durumunu, hayat tecrtibelerini, hikmetli sozlerini ve ogutlerini de katarak medhiyesini muhteva a91smdan zenginle~tirmi~tir 41 Cahiliye ~iirinde medih tarzmdaki kasidelerde ki~iler kahramanhk, ctimertlik, iyilik, ~arap i9me, ata binme, sava~, yagma. ve esir alabilme konulanndaki kabiliyet gibi Araplann ovtindtigu degerler etrafmda stiylenmekteydi 42. Hz. Peygamber (sav)'in gonderilmesiyle birlikte Mtisliiman olan ~irler 0 (sav)'nu methetmeye yonelmi~ler, bu ~ekilde Hz. Peygamber i9in soylenen medih ~iirleri ba~lami~tu. Klsaca "Hz. Peygamber (sav) hakkmda soylenen her ~iir" 43 olarak tarif edilen medihlerde ~airier, 0 (sav)'nun yiiksek ahlak1m, ~ i ~erifini, gtizel soz ve fiillerini 0 (sav)'na olan a~klannda yogurarak dile getirmi~lerdir. Ka'b b. Malik ve Hassan b. Sabit gibi sahabilerin soylemi~ olduklan Efendimiz'i oven medih ~iirleri daha sonra yazilan medih ve na 't ~iirleri i9in ilk numilneler olmu~tur. Hz. Peygamber'in dan bakaya irtihfilinden soma da devam eden bu ovgii ~iirleri i9in mersiye tabiri kullamlmami~tu 44. <;tinkii hayatta olan ki~i i9in yaztlan ovgii ~iirlerine medih denirken, oltintin arkasmdan soylenen ~iire mersiye denir 45. Oysa 0 (sav)'na vahyedilen Kur'ful-1 Kerim ve siinneti seniyyesi ile ogretileriyle aramizda ya~amakta, 0 (sav)'na okunan her salatii selam kendisine ul~maktachr NUSHA, YIL: V, SAYI: 18, YAZ 2005

10 ALiBULUT J. DURR-i MUSAFFA NA'TI VE.;EviRisi Dizilmi inci anlamma gelen Du"-i Musajfd veya Du"etu'l-Musajfd adb na't-1 erifine daha once de ifade edildigi gi.bi, fi~ ayn erh yaztlmt t.tr. Aynca na 't, Pertev Pa a'nm matbu olan Divan'tnm ba mda da yer ahnaktadtr 47. ~imdi be mtsrah olarak yaztlmt na 'tm once Arap~a metnini soma da Arap~a ve Ti.irk~e erhlerinden yararlanarak yapttgtmtz ~evirisini verecegiz: '",j.t '4 ~ ~t ~_fa.. ~'~ ~... ~'"".<'-~'. ija' "' ('...J-,,,,r ~ tt'). ti T ~lj i.,.ia"_;yl,'1 ti Burasz Haremdir 48 ; kalemle in a eden Ar tzr; azerinde sancak gibi nur-u Muhammed dalgalanan Ezelde yaceltilip eref9e ebedile tirilen Semada degerli, meleklerle destekli Goklerin ve yerin efendisi efendimiz Muhammed ~~_; ~f ':.([.,. ~ Ll:;JI ~fol ~~~l t:j~ ~ ~~' ~~t ~~~ i~' ~ ~~.J ~ tai:. L;\S ~.. _...,,._ ~ ~ ~, t..j~ r,.....). j ~lt'fi <.>~,~~ Nurunun parlaklzgmdan batan varlzklar aydmlanan Peygamberligi kalplerdeki szrlarz ortaya 91karan 0 (sav) 'dur ezelde hi9bir varlzk yokken var olan 0 (sav)'dur gecenin karanlzgmda dolunay gibi dogan Hidayetin dogdugu gilne Efendimiz Muhammed " tbj\ _ 1'\.:..,, ~' _"...,. ~' U' r-,,,r <.S, t...a ~ I r:- ~ -:.."\!".! 11 t. tr -:., " I ~, b. ~ i.s»- _y.is <.S ~- v--- ~. ~ ll..'1 ~I,jt_i~ ~ Bir yildzz gibi parlayzp cehalet karanlzklarma l lldayan Tepedeki giine gibi yukselip varlzklara nur sa9an Rabbini goren beri olarak her tiirlii mahzurdan NUSHA, YIL: V, SAYI: 18;YAZ

11 PERTEV PA~A VE DURR-i MUSAFFA NA'TI Sireti miinezzeh olan butiin be eri kusurlardan Kudsi cevherlerin yzld1z1 Efendimiz Muhammecf 9 Yiice zatmdan ilimler ortaya pkan. 50 Sag elinde giizellikler toplanan Allah'm dini gelmeden once de peygamber o/an. 51 A.dem (as), 0 (sav)'na ehddet getirerek kalkm1 r;amur halinden Dost/arm goz aydmllg1 Efendimiz lvfuhammed :t:..w:..ji.. At. 1-_ " I ~,. 09, _. (..},4 ~-,,.J.Y ~I u:.i t.. ~-.. u, ~ ~i..s--- ~'-' ~~1-... ~-,.., :.tc::, Li ~ y, \-""' _) ~tl..ji ~ ~. ~ i..,, 1,.., (j,4 _)~_)_) Cemalinin nuru ezelde parlayan Giizelligiyle Yusuf (as)'u a an 1\1usa (as), fesahatte yiiriimii izinden jsa (as), Ravzas1m ziyaret ir;in gelmi semadan Biitiin peygamberlerin oviinr; kaynag1 efendimiz Muhammed -~,,'.1\."I 11. ~, t!i ~, r--- ~':: J u.a _)_J -~.. -:. 11 w. 4.nJ.. _., u:is. t-:-,, (j,4 c Ji:!... _1.:..:.'.1\ -:.l'.:.11. Ajl~ " ' "',., r--- ~--: _JC _,;A fe -".:.."."'.1\.IC::., Ajt.i...:i. c& IS~ ~~UC,.J ~ts'\!,.~)11e:w4.lj..j Kokusu giildiir saba riizgar1yla yaylian Ne ho tur o sozler tebessiimlii agzmdan r;1kah 0 (sav) e siz bir cevherdir yiiksek ah/aka sahip olan 0 (sav) bir incidir sifatlar1 m1sralara s1gmayan Peygamberlik tacmm zineti Efendimiz lvluhammed 42 NUSHA, YIL: V, SAYI: 18, YAZ 2005

12 ALiBULUT.uG ul.i '.. Uli tr.~ 1t ~.-9'..}"WJ ~4~~~~J~u~ <LiL 1...Jf A ~ '" - -r.~ <: u~ ' ' y up ~... <..»i <LiL u'.jls ~,.,..,,,,. ~ -. t.. -. ~u~u:! Kapzsznzn kubbesi arijlerin lablesi Kapzszmn perdesi Arafat'm vakfesi Kapzszmn topragz Kabe'nin Hi/ bolgesi Muradzmdzr a/mmm kapzsmdaki latmirlerin topuklarma degmesi Pertev aciz bir kuldur, ancak Efendimiz Muhammed Wt! ~.lj -. "' ~ LS LI l.j:h.).) f '{j -...i. ~' 4.t1 ~~, Lui """' ~.;A ".....) W1.l... 4.t... t~ - 4 "'t- ~...}U... u...:a Rabbim! 0 (sav)'nu katmdayuce/tttn O(sav)'nu o gece uyamk bir ha/de yuriittan 0 (sav) 'na ebediyyyen salat daima selam olsun Ummeti Ramazanlarz orur;la sardarsan $efaat bayram1m1z Efendimiz Muhammed Sonm;: Asn saadetten itibaren peygamber sevgisinin edebiyatnruzda ayn bir yeri olmu tur. Hz. Peygamber (sav)'in peygamberligini ilan etmesinden itibaren airler, m1sralanyla O'nu ovmii ler, O'nun ini ve ahlalaru anlatmt lar, O'na olan sevgi ve a klanm ifade etmi lerqir. Bu edebi gelenek Osmanhlarda da devam etmi, aider, Divanlanm O'na yazd1klan na 'tlarla stislemi lerdir. i te bu airlerden birisi de Osmai1h devlet adamlanndan ve de Hz. Peygamber (sav)'in neslinden olan Pertev Pa a lakaph Mehmet Said'dir. 0, be m1sra tizerine sekiz kttadan olu an ve her k1tasmda ayn bir kafiyenin gozetildigi bu na'tmda, Ravza-y1 Mutahhara'nm degerinden ve Hz. Peygamber'in Allah katmdaki yiiceliginden bahsetmi tir. Na'tta, Hz. Peygamber'in tistiin vas1flan anlatihrken hiiyiik ol9fide te bih ve istiare sanatlanndan yararlamld1g1 gortiltir. 0, cehalet karanhklanm aydmlatmas1 a<;1smdan giine, ay ve ytld1za; diger insanlara tisttinltigfi a91smdan inci ve cevhere; giizel kokusu itibariyle de giile benzetilmi tir. NUSHA, YIL: V, SAYI: 18,YAZ

13 PERTEV PA~A VE DURR-i MUSAFFA NA'TI.. 1 Mahmud Kemal inal, Son Aszr Turk $air/eri, MEB Yay., istanbul, 1969, III, Bu ~erhlcr Siileymaniya Ktitiiphanesi Pertev Pa~a Boliimti no. 279'da bir mecmua ir;inde bulunmaktadu. 2 inal, a.g. e., III, Inal, a.g.e., III, Inal, a.g.e., III, inal, a.g.e., III, 1302; Serafeddin Turan, "Pertev Pa~a" mad., lv!eb hlam Ansik/opedisi, IX, Inal, a.g.e., III, 1302; Turan, a.g.e., IX, Inal, a.g.e., III, Inal, a.g.e., III, inal, a.g.e., III, 1302; Sahaflar Seyhizade Seyyid Mehmed Es'ad Efendi, ltak'anuvis Esad Efendi Tarihi (Bahir Efendi'nin Zey/ ve j/dveleriyle) / , N~r. Ziya Y1lmazer, OSAV, istanbul, 2000, s inal a.g.e., III, ;; Turan, a.g.e., IX, inal, a.g.e., III, ;; Turan, a.g.e., IX, inal a.g.e., III, 1304; ; Turan, a.g.e., IX, 554; AnaBritanica, Ana Yaymc1hk, istanbul, 1990, XVII, Orban Siireyya, Sicilli Osmani,, IV/II, inal, a.g.e., III, ; ; Turan, a.g.e., IX, 555.; M.B. Poujoulat, Voyage en l'asie Mineure, Paris, 1841, I, 227 vd; 15 inal, a.g.e., III, 1307;; Turan, a.g.e., IX, ; Osman Nuri Pererneci, Edirne Tarihi, istanbul, 1940, s Inal, a.g.e., III, Inal, a.g.e., III, Hur Mahmut Yiiceer, Osmanlz Toplumunda Tasavvuf (19. YuzyII), insan Yaymlan, istanbul, 2003, s. 263; Bursah Mehmet Tahir, Osmanlz lvfiiellifleri, II, Inal, a.g.e., III, Pererneci, a.g.e., s ,]. - Inal, a.g.e., III, inal, a.g.e., III, 1310; Mehrnet Tahir, a.g.e., II, ibn Manzur, Lisdnu'l- 'Arab, II, 99; Feyyfiml, el-misbahu'l-munir, II, 612; Semseddin Sarni, Kdmus-i Tiirki, Enderun Kitapevi, istanbul, 1989, s. 1464; Abdullah Yegin vd., Osmanlzca-Tiirkr;e Ansiklopedik Buyuk Lugat, Ttirdav, istanbul, 1992, s. 769; Emine Yeniterzi, Divan $iirinde Na 't, DiA Yay., Ankara, 1993, s Semseddin Sarni, a.g.e., s Semseddin Sarni, a.g.e., s. 1464; Yegin vd., a.g.e., s. 769; Adem <;alt~kan, Fuzuli'nin Su Kasidesi ve $erhi, Diyanet i~leri Ba~kanhg1 Yaymlan, Ankara, 1992, s Tahiru'l-Mevlevl, Edebiyat Lilgatz, Enderun Kitapevi, istanbul, 1973, s. 113; Yeniterzi, a.g.e., s. l; Mehmet Z. Pakalm, Osmanh Tarih Deyirnleri ve Terirnleri Sozhigu, istanbul, 1983, II, y emterz1, a.g.e., s NOSHA, YIL: V, SAYI: 18, YAZ 2005

14 ALiBULUT 28 <;alt~an, a.g.e., s <;alt~an, a.g.e., s Abdullah Oztemiz Haettahiroglu, Hazret-i Peygamber'e $iirler Antolojisi (Na 'tlar), Yagmur Yaymlan, istanbul, 1996, s. 6-7; Yeniterzi, a.g.e., s <;alt~an, a.g.e., s Ytlmaz Oztuna, Turk Musikisi Ansiklopedisi, istanbul, 1974, II, 64; Nuri Ozcan, On Sekizinci Aszrda Osmanlzlarda Dini Mtlsiki, istanbul Yliksek islam Enstitiisfi, Y ayimlanmann Ogretim Uyeligi Tezi, istanbul, 1982, I, 40; Yeniterzi, a.g.e., s Enderunlu Faztl Bey, Divan, Bulak, 1258, s ; Yeniterzi, a.g.e., s Semseddin Sarni, a.g.e., s. 1464; Yeniterzi, a.g.e., s. 3; Pakalm, a.g.e., II, 664; Turk Dili ve Edebiyatz Ansiklopedisi, VI, 529; Oztuna, a.g.e., II, Pakalm, a.g.e., II, Tfilriru'l-Mevlevi, a.g.e., s. 113; Pakahn, a.g.e., II, Bekir Oguzba aran, "Na't Gelenegimiz ve Muhsin ilyas Suba t'run Siirlerinde Hz. Peygamber (sav)", jsldmi Edebiyat, Ocak-Mart 2001, istanbul, s Oguzba aran, a.g.m., s y emterzt,.. a.g.e., s Mahmud Salim Muhammed, el-meddihu'n-nebeviyye hattd Nihdyeti'l- 'Asri'l-Memluki, Daru'l-Fikr, Beyrut, 1996, s Salim Muhammed, a.g. e., s Salim Muhammed, a.g. e., s Muhammed b. Sa'd b. Huseyn, el-meddihu'n-nebeviyye beyne'l Mu 'tedilin ve'l-guldt, Riyad, 1986, s Salim Muhammed, a.g.e., s Ancak Salim Muhammed'e gore baz1lan Hz. Peygamber'in ahirete irtihalinden sonra sahabenin soyledigi iirler i m mersiye ifadesini kullanmt lardtr. 45 ibn Re ik el-kayravani, el- 'Umde fl Mehdsini' -$i 'ri ve Adabihi ve Nakdihi, Daru'l-Ceyl, Beyrut, 1972, II, 147; Sa'd b. Huseyn, a.g.e., s Salim Muhammed, a.g.e., s Pertev Pa a, Divan, Babt Hazreti Seraskeriye Matbaas1, istanbul, 1256, s ilk arihe gore Harim ifadesinden maksat Mescidi Nebevi iken, diger arih Vezirkoprillu Ali Cami'ye gore maksat Kabe'dir. Ancak iir bir biitfin olarak goz onfine almd1gmda Harim'den maksadm Mescidi Nebevi olmast daha kilvvetlidir. Bkz. Me~hul Yazar, Durr-i Musaffd $erhi, v. 4a; Vezirkoprulu Ali Cami, el-murtecd 'aid Kasideti Durr-i Musajfa, SUleymaniye Kutiiphanesi Pertev Pa a Bollimu, no. 279, v. 78a. 49 ilk arihe gore kutbu devtiiri'l-uld'dan maksat kudsi cevherler degil, yedi kat gok, ar ve kiirsfi olup Efendimiz bunlann kutbu yani yortingesidir. Bkz. Me~hul Yazar, Durr-i Musajfd $erhi, v. 22a-22b. 50 Vezirkoprillu Ali Cami'ye gor cebin/alm'dan maksat cuz'i ve killli alakaya binaen zatt ve gfizelligidir. Suhuf lafztrun, cebin lafzma muzm olmas1 NUSHA, YIL: V, SA YI: 18;Y AZ

15 (;j.1 PERTEV PASA VE DURR-i MUSAFFA NA'TI 51 mu~ebbehun bih'in mu~ebbeh'e izafeti kabilindendir. Bkz. Vezirkopriilii Ali Cami, a.g.e., v. 88b-89a. Burada "Bizim biitiin peygamberlerden: Senden, Nuh'tan, ibrahim'den, Musa'dan, Meryem oglu isa'dan soz ald1g1m1z1 hatirla. Biz onlann hepsinden saglam bir soz ald1k" (Ahzab 3317) ayetiyle "Ben yarat1h~ itibariyle peygamberlerin ilki, gonderili~ itibariyle sonunculany1m 11 ve 11 Adem, su ve ~amur halindeyken ben peygamberdim" (el-'aclfmi, Keifu'l Hafd' ve Afuzilu'-ilbds 'amma' tehera mine'l-ehddisi 'aid Elsineti'n-Nds, Darn ihya'i't-turasi'l-'arabi, Beyrut, 1351, II, ) hadis-i ~eriflerine i~aret vardu. Me~hul Yazar, Durr-i Afusajfd $erhi, v. 26b-27a. 46 NlJSHA, YIL: V, SAYI: 18, YAZ 2005

16 ERZURUMLU ibrahim HAKKl'NIN TILLO METBiYESi Ekrem Bekta, Ozet: Erzurumlu ibrahim Hakkt, XVIII. ytizytl tasavvuf edebiyatnnn en onemli temsilcilerinden birisi olup, Marifet-name adlt ansiklopedik eseriyle me hur olmu tur. Hacimli bir Divan'a sahip olan Hakkt'mn ehir ovgiislinde ui; manzumesi vardtr. Bunlar, Hasankale, Bitlis ve Tillo'dur. Sairin Tillo methiyesi diger iki manzumeden farklt olarak Arap~ yaztlmt ttr. Bu yaztda, bugiine kadar airle ilgili yaptltm i;alt malarda hii; deginilmemi bu manzume ele almacakttr. Anahtar Kelimeler: ibrahim Hakkt, ehir methiyesi, Tillo ovgiisli, Divan iiri. Tillo's Verse by Er.mrumlu ibrahim Hakkl Abstract: Erzurumlu ibrahim Hakkt, who was well known as author of mystery and encyclopedic book "Marifet-name" in the literature world, one of the representative of XVIII th century Islamic Mysticism ("Sufism"). There are three piece of poem related to city praise of ibrahim Hakkt. These cities are, Hasankale, Bitlis, and Tillo. Tillo's verse was written as Arabic as to be different from the others. In spite of many investigation was done about "Erzurumlu ibrahim Hakkt" by many researchers, nobody studied on Tillo's verse. In this article, as city praise, Tillo's verse is being studied that it is not touched upon until today. Keywords: ibrahim Hakkt, the praise of city, the praise of Tillo, Divan poetry. Ar. Gor. Dr., Harran Uni. Fen-Edb. Fak. Tlirk Dili ve Edebiyat1 BolUmu, (e-posta: NUSHA, YIL: V, SAYI: 18,YAZ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sunuş Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan -ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Maalesef du nyanın pek çok yerinde Mu slu manlar, bu ramazana da boynu bu ku k, yu reği yaralı, gözleri

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah ın sav onlarla ne gibi akrabalığı vardır?

Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah ın sav onlarla ne gibi akrabalığı vardır? Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah ın sav onlarla ne gibi akrabalığı vardır? Cevap: Hz. Ebubekir ra ve Hz. Ömer e ra şeyheyn denir. Her ikisi de Hz. Resulüllah ın sav kayınpederi idiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

II. BÂYEZÎD İÇİN YAZILAN ŞEYH HAMDULLAH MUSHAF-I ŞERÎF İNİN TEZYİNAT BAKIMINDAN İNCELENMESİ

II. BÂYEZÎD İÇİN YAZILAN ŞEYH HAMDULLAH MUSHAF-I ŞERÎF İNİN TEZYİNAT BAKIMINDAN İNCELENMESİ T. C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (TEZHİP) ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ II. BÂYEZÎD İÇİN YAZILAN ŞEYH HAMDULLAH MUSHAF-I ŞERÎF İNİN TEZYİNAT

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ

SON GÜN. için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ SON GÜN için/içinde KURAN-HABER DE EZAN MUCĐZESĐ Ezan Mucizesi 1 Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek Ezanda saklı olan 19 kodlu, en muazzam Simetrik

Detaylı

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems:

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems: Hoca Dehhânî yi iyle : 1 ÖZET Mücahit KAÇAR 2, kaside Dehhân neredeyse bütün antoloji ve edebiyat tarihi söz konusu görülmektedir. Oysaki hem atfedilen gazellerine yeniden Anahtar Kelimeler: Dehhânî, Kemâl

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ Arş. Gör. Halil Sercan KOŞĐK Özer Şenödeyici, Osmanlının Görsel Şiirleri, Kesit Yayınları, Đstanbul 2012, 199 s. Görme, John Berger in de belirttiği

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN *

Yusuf DO 0 5AN * Tahirhan AYDIN * 1 3C. 0 5. 0 2lahiyat Fak ltesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Say 0 3: 1 Sayfa: 33-51 1 9 1 8 1 9 1 2 1 7 1 8 1 9 1 2 1 9 1 8 1 2 1 4 1 2 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 7 1 8 1 4 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları ...aa"-.u.!.i. :...T!.!O!!.!r~ki!.l y.!!-at!..!a~r!..!!a~stl!..!1 rwm!!!8",la!!.r.!...e!2.n!!.!s~ti~to~s.!!.o...,d",e!.jrgl!;is!!..i... S:l!.8yı.!I'-'1'""6-'E"'r-"z.!!1ur'-"u"'m'--"'20!!lO!.!1~ ~-209-

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - -

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - - 1. Adı Soyadı: Ahmet Atillâ Şentürk 2. Doğum Tarihi: 24 Eylül 1958, İstanbul 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İ. Ü. Ed. Fak. Yeni İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı