rlgrltsrz oonnriu n rponu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rlgrltsrz oonnriu n rponu"

Transkript

1 DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu

2 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARIN icerdikleri icindekiler SAYFA BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BILANCO GELIR TABLOSU NAKIT AKrS TA81OSU... ozkaynaklar DEGi$iM TABLosu FiNANSAL TABLoLAR ile ilgili AcIKLAYIcI NOTLAR. EK-I KAR DAGITIM TABLOLARI 68 9 l0 1t-49 50

3 -q, - BAKER TILLY GURELi GORELi YEMiNLi MAI- MUSAviRtiK ve BAGTMSTZ DENETIM HiZMEILERi A.5. BAdIMSIZ DENETIM RAPORU DUBAi STARR SiGORTA ANONiM $irketi Yiinetim Kurulu' na: Girit Dubai Starr Sigorta Anonim $irketi' nin ("$irket") 3l Arahk 2013 tarihi itibariyle hmrrlanan ve ekle yer alan bilanqosunu, alnl tarihte sona eren ylla ait gelir tablosunu, 6zkaynak degifim tablosunu ve nakit aklm tablosunu, dnemli muhasebe politikaiarinln dzetini ve dipnotlannt denetlemig bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak 9irket Yiinetiminin SorumluluEu $irket Ydnetimi finansal tablolarln sigortacrhk mevzuah geregi yiiriirltikle bulunan muhasebe ilke ve standadlanna gdre hazrlarmasr ve diirtist bir gekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolann hata velveya hile ve usulsiizliillen kaynaklanan dnemli yanlghklar igermeyecek bigimde hazrrlaaarak, gerqeei diiriist bir gekilde yalsltmasrnl saelamak amacryla gerekli ig kontrol sisteminin tasarlanmasrm, uygulairmasml ve devam ettirilmesini, kogullarln gerektirdipi muhasebe tahminlerinin yaprlmasrnr ve uygun muhasebe politikalaflnm segilmesini igermeidedir. BaEu stz Denelih Kurulutunun Sorundulu4u Sorumlulufumuz, yaphgimrz bagrmslz denetime dayanank bu finansal tablolar hakkmda gdriig bildirmelftir. Bagrmslz denetimimiz, sigortacrhk mevzuatr geregi yiiriirliiktc bulunan bagmsu denetim ilkelerine ili$kin diizeolemelere uygun olarak gergeklegirilmi$tir. Bu di.izenlemeler, etik ilkelere uyrlmasrnr ve bagrmslz denetimin, finansal tablolann gergefi dofru ve dtiriist bir bigimde yansttlp yansrtmadlel konusunda makul bir giivenceyi saglamak iizere planlanarak ytiriitiiimesini gerektirmekted ir. BagrmsE denetimimiz, finansai tablolardaki tuta.lar ve dipnotlar ile ilgili baitmsz denetim kanrl toplamak amacryla, baermsz denetim tekniklerinin kullanrlmasu I igemektedir. Bagrmsrz denetim tekniklerinin segimi, ltnansal tablolarln hata ve/veya hileden v usulsiizliikten kaynaklaarp kaynaklanmadrfr hususu da dahil olmak iizere iinemli yar $ltk igerip igermedi{ine dair risk deferlendirmesini de kapsayacak gekilde, mesleki kanaatimize gtire yap mr$tr. Bu risk de[erlendirmesinde, Sirket'in i9 kontrol sistemi giiz Oniinde bulundurulmugur. Ancak, amaclmlz i9 kontrol sisteminin etkinligi haktrnda gdriii vermek degil, baglmsu denetim tekniklerini kolullala uygun olarak tasarlarnak amacryla, $irket Ydnetimi tarafindan haarlanan finansal tablolar ile ic kontrol sistemi arasrndaki iliqkiyi ortaya koymaktr. Bagrmsrz denetimimiz, atnca Sirket Ydnetimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalai ile yaprlan atnemli muhasebe tahminlenntn ve finansal tablolann bi btitiin olalak sunumunun uygunlugunun deberl ndirilmesini igermeldedir. Bagtmslz denetim slrasrnda temin eftigimiz baelmslz denetim kanltlaflnld, gdrii$iimiiziin olulturulmasma yeterli ve uygun bir dayanak oluf turduguna inamyoruz. Giiria; G6riiliimiize gatre, ilifildeki finarsal tablolar, Dubai Starr Sigorte Anonim $irketi'nin 31 Aralk 2013 tarihi itibaiyle finansal durumunu, a]'nl tarihte sona erer yrla ait finalsal performanslnl ve nakit akrmlarlll, sigortacrhk mevzuatl ge.egi yiirurliikte bulunan muhasebe ilke ve standartlanna g.gevesinde dogru ve diiriist bir bigimde yansltmaldadlr. GSY GdSsh YEMINLI EAGIM I TILLY IATIONAL

4 -'> - BAKER TILLY cuneli GtiREll YEMiNri MAL. MUSAviRtiK. ve BAGIMSIZ DENETIM HIzMETLERI A.5. Giiriifii Elkilemelen Dikkar Cekilmeh i"tenen Husu. $irket'in 31 Aralk 2013 tarihli dzse.mayesi, T.C. Baibakanhk llazine Miisteiarhgr tarailndan gergekle;tirilen Sennaye Yeterlilik ve Teminat Denetimi sonucunda hazrrlanan 26 Nisar 2013 tarih ve I saylil rapora gdre, Sigorta ve Reastirans ile Emeklilik $irketleri'nin Sermaye Yeterliliklerinin Olgiilmcsine ve DeEerlendirilmesine ili$kin Ydnetmelik uyannca belirlenen gerekli asgari dzsermayeden TL daha diifiildiir. $irket'in iinceki ddnem finansal tablolajlnin baglmslz denetimi bagka bir denetim firmasr tarafrndan gergekle$tirilmiitir. 562 konusu bagrmslz denetim $irketi 28 $ubat 2013 tarihli bagrmsrz denetim raporunda olumlu gdriil bildirmiitir ci,r.eli YEMrxLi iu{i rrr[ 5,$ Lru-ir ve BAe tmsv DEvETL\,I Hiz\4Er LLRi A.S. An IndeDendent Member of BAKERTILLY INTERNATIONAL i r'r {i neli M USAViRIIfiVE lmsil D!NETif,l :;:i!,1. A.S- Dr. Hakkr DEDE Sorumlu Ortak Ba$denetgi Istanbul, 14 Mart2014.-LY NAL tska, :Nlrbi Eir Pllrd, Dereboy! (oddlritlydn 50hl fio:l htl t6ht / it n0ut I.l (0?l2l? hhl ftr l02l2l lidlrl tiil l0: 206t80 kr* tor E lllrw-lutrli oe h tiroili lrkll! 0li' lto ruh;lrlr.rl luh!f o: 193 t!r:9 r!v0ll,d.n / AluM hl: Nl?0 lehl t!r: { l{'?l hh}'! ofi' :hmt l Sdot Io: 36 Dln :l l.!f / tyl Ll:102{21324t200 {Dbrl fd {01{? t{o1fliu hwlu'dno.n hni ofr ltd'i* C!d. ttm lrl.llo.ltlll lltl0dirr:9lkolol / lz r lcl (021?l{?l?l34hbrl fd:(0?3?l{ i Emil. gyrtel }!or.li.(0n.tr lehp 0li! llrtu,t luhrn ilo:{l D0ne9l0 rt mm hlj0? ?61 6? 5( for: t.noiir l0tx0f0dudlulkiolhi&0dsni(!dd"ir.l0hmkr.'t.nd!hl[0ljd:3llti i.t^ur5^hl1024 {'l2/ 0 Dbil u10t?{l ' 27l9 :hd+lereld *rdmlkoy tuly. l5di lt lhll t&ll -b ttz l$ la6!di* VGlZtfip H{m102]t$mbhl hhmlt !* r"j."e i* r.;h-, r"r {ed rri., y:,.n (.( lii.!-!-r r-ilr..rr i.r.r.lirrr(11 t2 l^r,l r;.lrrttl rri t1! r-.ir'-;";l"l,,5i",riild L

5 DUBAi srarr sicorta ANoNi*l sinxnri 3l ARALTK 2013 ve 2012 ranisr,bni irinaniyln AYRTNTILI nir-anqor,an (Para birimi aksi belirtilmedikqe Tiirk Lirasr ("TL") olarak gitste lmi$tir.) Bagrnsrz BrFnsrz Deoctimd n Denetimden VARLIKLAR Gef mil c Cmi5 Notlar 3l Aralk2013 3l Arafik 2012 I - Cari Varhklar A - Nakit ve Nakit Benzerlcri l- Kasa 2- Ahnan Cekler l- Bankalar 4- Verilen Qekler ve Odeme lmirleri 5- Banka Caranlili ve U9 Aydan Krsa Vadeli Kredi Kartt Alacaklarl 6- Drger Nakit ve Nakit Benzeri Varllklar B - FinaDsal Vrrhkhr ile Riski Sigortaltlara Ait Finansal Yatlnmlar l- Satrlmaya Hazrr Finansal Varlrklar 2- Vadeye Kadar EIde Tutulacak Finansal Varhklar 3- A m Satrm Amaglr Finansal Varltklar 4- Krediler 5- Krediler Karsrhgr C) 6- Riski Hayat Poligesi Sahiplerine Ait finansal Yattnmlar 7- girket Hissesi 8- Finansal Varlrklar Deger Drlgukliigri Kars'l'Er o C - f,sas Faaliyetlerden Ahcaklar I - Sigortaclhk Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacrhk Faaliyetlerinden Alacaktar Kar$rIgr (-) 3- Reasnrans Faaliyetlerinden Alacaklar,l- Reasiirans Faaliyetlerinden Alacaklar Karftltgl (-) 5- Srgorta Ve Reasiirans girketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigonahlara Krediler (ikrazlar) 7- Sigortalrlara Krediler (lkrazlar) Karsrhgr C) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanal g0pheli Alacaklar l0- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan giipheli Alacaklar KarSrlgr (-) D - Ilitkili Taraflardan Alacaklar I - Ortaklardan Alacaklar 2- i$tiraklerden Alacaklar 3- Bagh Ortakhklardan Alacaklar 4- Mii$terek Ydnetime Tabi Te$ebbiislerden Alacaklar 5- Pcrsonelden Alacal(lar 6- DiEer ili$kili Taraflardan Alacaklar 7 -ilifkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu C) 8- ilitkili Tarafl ardan gupheli Alacaklar 9- lli$kili Taraflardan gopheli Alacaklar Kar$rfigr (-) f, - Digcr Alacaklsr l- Finansal Kiralama Alacaklarr 2- Kazanrlmamrf Finansal Kiralama Faiz Gelirleri C) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diger Qesitli Alacaklar 5- Diger Qe$itli Alacaklar Reeskontu(-) 6- $0pheli Diger Alacaklar 7- $ripheli Diger Alacaklar Kar$rIgr G) l - GelecekAylars AitGid rler ve Gclir Tahakkuklarl l- Gelecek Aylara Ait Giderler 2- Tahalikuk EtmiS Faiz ve Kira celirleri 3- Gelir Tahakkukla 4- Gelecek AylaraAit DiEer ciderler ve celir Tahakkuklan G - DiEcr Ceri Varlklrr 1- Gelecek Aylar lhtiyacr Stoklar 2- Pegin Odenen Vergiler ve Fonlar 3- Ertelenmil Vergi VarLklan 4- i$ Avanslan 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayrm ve Teselltim Noksanlan 7- Diger qe$itli Cari Varl,klar 8- Diger Cari Varhklar Kar$rhgr (-) I- Cari Varhklar Toplaml 2.12 v. l4 2.t2 2.8 ve ll.l ll,l ve ve l2.l t2.l t2.l t I t7 47.l r t72 57,r,orr.roi 22 0t2', l3l (688.38?) t (7.s24.942) I15.930,,r.nro,.sss.e'ri ' ' t t.,ron lo4 u.anr.uri ,r.rol..unn I ( \ (4.54r.995) 30E.r ,.'roi (t.744) t I t s7.3t I Ekteki finansal tablolara iliskin dipnotlar, bu finansal tablolafln tamamlaylcrsldtr

6 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM $irketi 3r ARALIK 2013 ve 2012 TARiHLERi irinanivln AYRINTTLT sil-a.ncolln (Para birimi aksi belirrilmedikqe Tiirk Lirasr ("TL") olarak gdsterilmiitir') VARLIKLAR Il - Cari Olmryrn v0}klrr A - Elrs Fraliyetlerden Alacaklat I' Si gorlacrhk Faaliyetlerinden Alacakld 2' Sigortacrhk Faaliyetlerinden Alacakld Kdgrhsr C) 3- Reasiirans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasiaans Faaliyellerinden Alacakla. Kartrl,gr C) 5- Sigorta ve Reasiirans Sirkelle.i Nezdindeki Depolar 6- Sisortallara Kredilcr (lkrazlar)?- sisot.llarn Krediler (ikrazla, Karrrhsr C) 8' Enreklilik Faaliyellerinden Alacaklar 9- Esas F.aliyerleriDden Kaynaklanan Suplreli Alacaklar l0- Esas raaliyetlerinden Kaynakl.nan $iipheli Alacaklar Kartrlrs C) B - ilitkili Tar.flrrdrn Alacaldrr I' Onaklafdan Alacaklar 2- i$liraklerde' Alacakld 3- BaElr Odaklrklardan Alacaklar 1- Mnierek Yonetime Tabi Tegebbiislerden Alacaklar 5- Personelden Alacakla. 6- Diger lliskili Taiaflardan Alacahlar?- ilirkili Taraflardan Alacallar Reeskontu C) E- iligkili Ta.aflardan Stpheli Alacaklar 9- llitkilitaraflardan Snpleli Alacaklar Kart'l'E C) C - DiterAlacaklrr l" Finansal Kiralama Alacaklan 2' KaanrlmaDrr Fin.nsal Knalama Faiz Gelnleri C) l- Verilen Depozito ve Teminatlar 1- Diser qetirli Alacaklar 5- D;ser Cetilli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Siipheli Diser Alacaklar?- S pheli DaEerAlacallar Karfll,F C) D - Finrnsal Varhklsr l- B.gl Menktrl KryDetler 2- irlirakler 3- iriirakler Sennaye Taahhiilleri C) 4- BaAl' Onakl'klaJ 5- BagI Ortakhklar Set maye TaalhnlleiiC) 6- Miglerek Ydneinne Tabi Telebbiisler?- Mi$lerek Yonetnne Tabi TeFbbiisler Seflnaye Taahhnderi C) 8- Diger Finansal varlklar 9- FinaDsal VarhklarDeger Dntiikliigii Karrrl'8t G) D - Mrddi Duran Vrrhklar I- Yatfln ADafl' Caynmenkuue. 2- Yahnm A'narl' Cayn'nenkuller Deger DiitnkliiAd Kart'IF C) 3- Kullanm ADagh GaynmenkuUer 4- Makine ve Teglr'zallar 5- Dentirbat ve Tesisatla. 6- Motorlu Tasrllar 7- DiEer Madd'Duran Varhklar (Ozel Maliyet BedeueriDalril) 8- Kiralarna (Leasing) Yohyla Eduilmir MaddiVarhklar 9- Birikmi! ADortismanlar (-) lo-madda Dura varlklam llitkid Avansld F- MrddiOlm.yrn Durrn Vrrl'klar l- Haklar 2' Serefiye 3- Faaliyei OncesiDiheme Ait Giderler 4- Aratl,nna ve Gelistime Ciderleri 5- Diser Maddi Olmayan Duran varhklar 6- Birikmif Itfal (Anortjsmanla0 (-) 7- Madd;Olmayan Duran Varlklara ilirkin Avanslar G - Gelccek Ydlara Ait Cid$ler!e celir Trhakkunarr I' Celecek Y,llara Ait Giderler ve celir Talakkuklan 2- Gelir Tahakkuklafl 3- Celecek Y,llaraAit DigerGide.ler Ve celir Tahakl*ld' H - DiAer Cari Olmayitr v.rl'klrr l- Gelecek Yrllar ihtiyac' Stoklar 2- letin Odenen V rgiler ve Fonlar l- Enelenen Vergi Varlklan 4- Diger qetitli Cari Olmayan varlklar 5- Diger CdiOlmayaD varlklar Amodismam C) 6' Disei CariOhnayan Varhklar Karg,lrE C) II - CrriOlmayrn VrlrklarTopkmr YARI,IKL R TOPLAMI O+II) BaE ms'z Bag'ms'z Dcrctimden Den timden Crqmig Ce(mi) Notlar 3l Aral,k20lJ Jl Arul'k 2012 I t0.901 t ll0.90l t ve ?0 818 I I ( ) ( ) ? E ( ) ll.2t l ve t l.9l1.815 : ( ) L , ? Ekteki finansal tablolara ili$kin dipnotlar, bu finansal tablolann tamamlaytclstdrr.

7 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETI 3r ARALIK2013 ve 2012 TARiHLERi irislrivln AYRINTILI BILANCOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikte Tiirk Lirast ("TL") olarak gdsterilmiftir.) YtrKUIrLiiLUKLf,R lll - Krsa Vadeli Ytkiimliiliikler A - Finansal Borglar l- Kredi Kurulu$laflna Borglar 2- Finansal Kiralama islemelerinden BorQlar 3- Ertelenmit Finansal Kiralama Borqlanma Maliyetleri C) 4- Uzun vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- qrkanlm'l Tahviller(Bonola0 Anapara, Taksit v Faizleri 6- qrkafllmrl Diger Finansal Varhklar 7- grkanlmr$ Diger Finansal Varlklar ihraq Farkr (-) 8- Diger Finansal Bor9lar (Yukijmliilukler.) B - Esas Fialiyctlerden Borglar l- Sigortaclhk Faaliyetlerinden Borglar 2- Reasiirans Faaliyederinden IJorglar 3- Sigorta Ve Reasorans Sirketlerinden ALnan Depolar 4- Dmeklilik Faaliyetlerindcn Bortlar 5- Diger Esas Faaliyetl rden BorQIar 6- Diger Esas Faaliyetlerden Borqlar Borq Senetleri Reeskontu(-) C - lli$kili Taraflarr Borglar l- Onaklara Borglar 2- Istiraklere Borqlar 3- BagL Ortaklftlara Borglar 4- Musterek Ydnetime Tabi Tesebbuslere BorQlar 5- Personele Borglar 6- Diger ilifkili Taraflara BorQIar D - Diger Bor9lar l- Alnan Depozito v Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine ili$kin SGK'ya Borelar 3- Diger 9 $itli Borglar 4- Diger Ce$itli BorQlar Reeskontu (-) E - Sigortacrhk Teknik Kertr}klarl l- Kazanrlmamrs Prinrler Karsrhgr Net 2- Devam Eden Riskler Karfrhgr - Net 3- Hayat Matematik Karfr gr - Net 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karsrhg - Net 5- lkramiye Ve lndirimler Kar$rlg - Net o- Yatrnm Riski Hayar Srg.Pol.Sc}.Arr Pol.iCrn Ayr Kar$. - Nel 7- Diger Teknik Ka.rfrlftlar - Net F - Odenec k Vergi ve Benzeri Diger Yiikiimliiliiklcr Karphldarl l- Odcnccek V rgi ve Fonlar 2- Odenecek Sosyal Gilvenlik Kesintileri 3- Vadcsi GeQmiS, Ertelenmi$ veya Taks.Vergi ve Diger Y0k. 4- Odenecek Diger Vergi ve Benzeri Y0kliml0lokler 5- Ddnem Kafl Vergi ve Diger Yasal Yiiki:mlUhk Kar$thklafl 6- Ddncm Kainln PeSin Odenen Vergi ve Diger Y0kumliiltikleri C) 7- Diger Vergive Benzeri YiikiimlUlUk Kar$rl'klarl G - Diger Risklere ititkin Kar$rhklar l- Krdem Tazminatr Karllhgr 2- Sosyal Yardrm Sandrg Varhk Aqrklafl Kar rher 3- Maliyet Giderleri Karsrlrgr II - Celecek rylarr Ait Gclirler v Gider Tahakkuklirr 1- ErtelenmiS Komisyon Gelirleri 2- Gider Taha.kkuklarr l- Gclecek Aylara Ait Diger Gelirler ve Cider Tahakkuklafl I - Diger Krsa Vadeli Y0kiimliiliikl r I' Ertelenmil Vergi YiikUmlugU 2- Sayrm ve Tesell0m Fazlalklan 3- DiEer qetitli Krsa Vadeli Y0kiimliilukler III - Krsa Vadeli Y[kiimliiliiklcr Toplamr Bagrmslz DeDetimden Gef mit Notlar 3l Aralrk ve19 19 ve ve ve ,4 ve ,4 ve ,4 \e , l7 vc 19 l f, ,.,,r.ru, (,6 l l t ' r.0r9.341 I0r9l4r 5.1r lll Bagrmsrz Dcnctimden Ge$mit 3l AratL 20l ? l _ r52.6E5 Ekteki finansal tablolara iliskin dipnotlar, bu finansal tablolann tamamlaytclstdtr.

8 DUBAi STARR SiGORTA ANoNiM SiRKETi 31 ARALIK ye 2012 TARiHLERi irin.qniyln AYRTNTTLT nir-^lnqor,^tn (Prra birimi aksi bclinilmedikfe Tiirl Lirasr t- fl" ) olarak gdsterilmi$tir. ) Yil Kt'iNr L ii L fikler IV - Uzur Vadeli Yiiktlml0ltlkler A - finansal Borglor l- Kredi Kurulu$lanna BorQlar 2- Finansal Kiralama lslemlerinden Borglar 3-Ertelenmi$ Finarsal Kiralama BorglanmaMaliyetleri (-) 4- qrkanlmr$ Tahviller (Bonolar) Anapar4 Tatsit ve Faizleri 5- qrkarrlmrf Diger Finansal Varhklar 6- Qrkafllmr$ Diger Finansal Varlrklar ihraq Farkr (-) 7- Diger Finansal Borqlar (Y0komluluklcr) B - llsas Faaliyetlerden Borclar l- Sigonacrhk Faaliyetlerinden Borglar 2- Reasiirans Faaliyetlerinden BorQlar 3- Sigorta ve Reasiirans $irketlerinden Allnan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borglar 5- Diger Esas Faaliyetlerden Borglar 6- DiEer Esas Faaliyetlerden Borqlar Borg Senetleri Reeskontu (-) C - iliskili Taraflrra Borqlar I- Ortaklara Borglar 2- ifliraklere Borglar 3- Bagh Ortaklklara Borglar 4- Miitterek Ydnetimg Tabi TeFbbiislere BorQlar 5- Personele BorQlar 6- Diger ili$kili Taraflara Borqlar D - DiEer Borghr l- ALnan Depozito ve Tenlinatlar 2- Tedavi Ciderlerine ilitkin SGK'ya BorQlar 3- Diger Qe$itli Borclar 4- Diger Qesitli BorQlar Reeskontu (-) E - Sigortacrhk Teknik Kargrlklarl l- Kazanllmamr$ Primler Kar$ll'gt - Net 2- Devam Eden Riskler Kar$,ltgt - Net 3- Hayat Matematik Karllhgt - Net 4- Muallak Hasar ve Tazminat Kantllgt - Nct 5- lkramiye Ve lndirimler Karstllgt - Net 6- Diger Teknik Kar$rlklar - Net F - Diger Yitk0nliilliL'ler ve Kartrhklarl l- Odenecek Diger YUkUmlul0kler 2- Vadesi Gegmi$, Ertelenmit veyataks. Vergive Diger Yuk. 3- Diger Borq ve cider Kar l*lafl G - Diter Risklerc Ilitkin KergrlrklAr l- Krdem Tazminah Karstllgr 2- Sosyal Yardrm Sandrg! Varltk Agtklan Kar$tlrgt 3- Maliyet Giderleri Ka$rhgl II - Celecrk Aylars Ail celirlcr ve Gider Tah{kkuktsrl l- Ccleoek Aylara Ait Cclirler 2- Cider Tahakkuklafl 3- Gelecek Aylara Ait Diger celirlcr ve Gider Tahakkuklan I - Diger tlzun Vedeli Y0kiimliiliikler l- Ertelenmif Vergi Yukiimliigii 2- Diger Qe$itli Uzun Vadeli YijkUmlUI0kler IV - tjzun Vadeli Ytik[mlill0kler Toplaml l9 Bagrmslz Dcnctitnden Cegmit 3l AraIk l9l.063,.rru.rri Baglmsrz Denetimden Geqmit 3l Aralrk ,4,11\e ve l3l.385 3,t a Ekteki finansal tablolara ili$kin dipnotlar, bu finansal tablolann tamamlayrclstdlr.

9 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM $irketi 3l ARALIK 2013vr.2012 TARiHLERi irinlnivlr AYRTNTTLI nillncor-.tn {Para birimi aksi belinilmediksc TUrk Lirasr t ' IL ') olarak gitsterilmislir.) BaErmstz Denetimden 6ZSERMAYE Gegmil Geqmig Notlar 3l Arahk l Aralrk 2012 V - Ozsermaye A - Odenmig Sermaye ' l- (Nominal) Sermaye 2.13 ve Odcnmemiq Sermaye (-) 3- Sermaye Diizeltmesi Olunlu Farklarr 4- Sermaye Diizeltmesi Olumsuz Farklan (-) 5- Tescili Beklenen Sermaye B - Sermaye Yedekleri l- Hisse Senedi ihraq Primleri 2- Hisse Senedi Iptal Karlan 3- Scrmayeye Eklenecek Satlg Karlart 4- Yabancl Para Ccvrim Farklarr 5- Diger Sermaye Yedeklcri C - Kar Yed kleri l- Yasal Yedekler 2- Statii Yedekleri 3- Olaganustu Yedekler 4- Ozel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varllklar Degerlemesi 6- Diger Kar Ycdekleri D - Gesmil Yrllar Karlarr l- Gegmi$ Yrllar Karlan f, - Gegnil Yrllar Zararlan G) l- Cegmi5 Yrllar Zararlan 15 F - Dainem Net Karr/(Zararr) l- Ddnem Net Kan 2- Ddnem Net Zaran (-) Dagrtrma Konu Olmyan Datnem Kan V - 0zsermaye Toplamr u.uro.rti1- (6.624.'739) Ba!tmstz Denetimd n r,o.uro.orr1 ( ) ( r2)_ (3'7.186.'7 t2) Ozsermaye ve Yiikiimliiltikler Toplamr (lii+iv+v) Ekteki finansal tablolara ilifkin dipnotlar, bu finansal tablolal n tamamlayrcrsrdrr.

10 DUBAi STARR SiGORTA A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DONEMLERiNE AiT AYRINTILI GELiR TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikge Ttirk Lirasr ("TL") olarak gdsterilmi$tir.) I-TEK:\iK BOLUM A- llayst Drtr Teknik Gelir l- Kazanrlm't Primlcr (Reas0rdr Payr Dii$ijlmu$ Olarak) I. I - Yazr lan I'rimler (Reas uror Payr Duf0lmiig Olarak) I Ll- BrUt Yaztlan Primler (+) L1.2 - Reasurore Devredilen Primler (-) Ll.3 - SGK'ya Altafllan Primler C) 1.2- Kazrn,lmamr$ Primler Kart'hgrnda Degisim (Reasiiror Payr ve Devreden Krs,m Du$iilmuf Olaral)(+/-) L2 l- Kazanrlmamr$ Primler Kartrlrgr G) Kazanrlmamrs Primler Kar$lllgrnda Reasiirdr Payt (+) Kaz. Primler Kar. Deg. SGK Payl (Devreden Krs,m D0$iilmii$) 1.3- Devam Eden Riskler Karsrhgrnda Degifim (Rcastiriir Payr ve Devreden Krslm Du$r.rlmui OIarak)(+/-) L3.1- D vam Eden Riskler Kar$rlgr (-) Devam Eden Riskler Kar$ rgrnda Reas0rdr Payr (+) 2- Teknik Olnayan Bdlumden Aktarrlan Yatlnm Celirleri 3- Diger Teknik Gelirler (Reas0riir Payr Diifnlmu$ Olarak) 3.1- Brtit Diger Teknik Gelirler (+) 1.2" Briit Diger Teknik Celirlerde Rcas0ror Payr (-) 4 - Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri B- Hryst Dr$r Teknik Cider(-) l- Cergekle en Hasarlar (Reas[rdr Payr D0$illm0$ Olarak) l.l- Odcnen Hasarlar (Reas0rdr Payr Dii$UImUi Olarak) L L l- Brilt Odenen llasarlar (-) L1.2- Odenen Hasarlarda Rcas0ror Payr (+) I 2- Muallak Hasarlar Ka'trl'grnda Degrt n (Reasuror Payt ve Devreden Klsrm DUSiilmUS Olarak) (+/-) Muallak Hasarlar KanrIgt (-) Muallak l{asarlar Kar$rllgrnda Reastir Payr(+) 2- Ikrarn'!e re lndiflmler Karsrlrgrnda Degigim (RcasUrdr Payr ve D vreden Krsrm DU$0lmii$ Olarak) (+/-) 2.1- lkramiye ve lndirimler Kanrlrgr (-) 2.2- lkramiye ve Indirimlcr KanrhErnda Reasurdr Payr (+) 3- l)iger Teknik Karsrhklarda Degisim (Reasilror Payr ve D vreden Krsrm DiilUlmri$ Olarak) (+/-) 4- Faaliyet Giderleri C) 5- Matematik Karfrlrklarda Degi;im (ReasUrdr Payr ve Devrcdcn Krsrm Do$0lm0s Olarak) (+/-) 5.1- Matematik Kar$rIklar (-) 5.2- Maiematik Kars'hklarda Reas0rdr Payr (+) 6- Diger Teknik Giderler C) 6.l- Brot Diger Teknik Ciderler C) 6.2-Brut Diger Teknik Giderlerde Reasiiror Payr (+) C- Tcknik Biiliim Denges! llayat Dr$r (A - B) Bagrmsrz Dcnetimden Ge9ni Baglmsrz Denetimden Ge+mit Notlar 'e24 24 l0 ve 24 l0 ve \7 l0 ve I7 l0 ve 17 t1 l0 ve l? l0ve l7 t0 t7 3l ve E I ( ) ( ) '7.3', ( ) 16.5?5.313 ( ) j33 ( \ ( ) (6J.,?.079) ( ) (41.87 s.326) ( ) t7 ( ) ( ) 1.5s0.t ( \ (9.rs7.171) (t t4) (2392.t02) 2l t (2.l r 1.597) ( ) 8s ( ) (l :t) ( ) ( ) ( r) ( ) (7.0s2.73t) 2.\ ( ) ( ,13r) (33.9ss.8r7) Ekteki finansal tablolara ili$kin dipnotlar, bu finansal tablolafln tamamlaylclstdrr.

11 DUBAi STARR SiGORTA A.$. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DONEMLERiNE AiT AYRINTILI GELiR TABLOLARI (l'ara birimi aksi belirtilmedikce Ttirk Lirasr ("TL") olarak Bagrmsrz Baglmsrz Dcncfimd n D o timden Gefmit Cecmi$ I-Tf,KNiK BOLiiM (DevsmD 0l'01 20t '2012 Notlar D- Hayat Teknik Gelir l- KazaDrlm,$ Primler (Reasurdr Payt Dul lmo$ Olarak) Lt- Yazrlan Primler (Reasurdr payt Du$ulmul Olarak) Ll.l.- Briit Yazrlan Primler (+) L1.2.- lleasiiror Devredilen Prlmler (, L2- Kazanrlmamrt Primler KaQrhgrnda Degifim (Reasiiror Payr ve Devreden Ktslm Dti$iilmus Olarak) (+^) I Kazanllmamrf Primler Kartrlgr r./ Kazanrlmamrs Primler Ka$,llglnda Reastrdr Payl (+) LJ- DevaD) Fden Rirklcl Kar$lllgrnda Degl$,m (tieastlrbr Payr ve Dcvreden K'srm Dustilmiiq Olarak) (+/-) I Devam Eden Riskler Kar$rl'gr G) I Devam Edcn Riskler Kartllglnda Reasuror Payl (+) 2- IIayat Bransl Yatrrrm Geliri 3- Yatrnmlardakr GcrQeklesmemig Karlar 4- Diger Teknik Gelirler (Reasurdr Payt Dut0lmus Olarak) 4.1- Briit Digcr Teknik Gelirler (+/-) 4.1- Brilt Diger Teknik Gelirlerde Reasuror Pay (+/-) 5- ]'ahakkuk Eden Rucu Celirleri (+) E- Ilayat Teknik Gider l- CerqekleFn Hasarlar (Reasuritr Payl Du$ulmiiS OIarak) Ll- Odenen Tazminatlar (Reas0ror Payr Dutulmu$ Olarak) L l.l- Ilrut Odenen T^zminatlar C) L l.2- Odenen Tazminatlarda Reasiirdr Payl (+) L2- Mualtak Tazminatlar Kar Igrnda Degi$im (Reasiirdr Payr ve Devreden Krsrm Diis0lmu$ Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar Ka$llgr (-) Muallak Hasarlar Kanlhgrnda Reasiirdr Payl (+) 2- lkramiye ve Indirimler Kar$rllgrnda Degittm (Reasuror Payr ve Devreden Krsrm Dusulmut Olarak) (+/-) 2.1- Ikramiye ve lndirimler Karttlrgr G) 2.2- ikramiye ve indirimler Kar$rl,grnda Reasuror Pay (+) 3- MateDratik Kar$'hklarda Degigim (Rcasiiror Pay, ve Devreden Klsrm D0$0lmii$ Olarak)(+/-) 3 l- Matcnatik Kar lklar (-) 3 Ll.- Akt0eryal Matematik Kar$rl'k (+f) Kar Payr KarqrhEl (Yatrrrm Riski Poligc Sahiplerine Ait Poligeler iqin Ayfllan Ka4.) 3 2- Matemalik Kar$rhgrnda Reasuror Payr (+) Aktucryal Matematik Karfrlklar Reas0rdr Payr (+) Kar Pay' Kar$rllgr Reasilrdr Payr (Yatrflm Riski Polige Sahiplerine Ait Poligeler igin Aynlan Kar$-) 4- Digcr Teknik Ka$rlrklarda Degisim (Reasiiror Payl ve Devreden Krsrm Du$01m0$ Olarak) (+/-) 5- Faaliycl Ciderleri (-) 6- Yatram Giderleric) 7- Yahflmlardaki GerQekle$memi$ Zararlai (-) 8- Teknik Olmayan Bdlume Aktafllan Yanrtm Gelirleri (-) l-'lcknik Bdliim Dengesi- Hayat (D -E) c- f,neklilik 'feknik Gelir l- Fon isletim Gelirleri 2- Ydnetim Gideri Kesintisi l- Giri$ Aidatr Gelirleri 4- Ara Vermc Halinde Ydn tim Gideri Kesintisi 5- ozel Hizmet Gideri Kesintisi o- Scrmaye lahsrs Aransr Deger An,l Celirlcri 7- Digcr Teknik Gelirler H- ErnelJilik Teknik Gideri l- Fon itletim Gidcrleri G) 2- Sernaye Tahsis Avanslan DeEer Azalll Giderleri G) 3- Faaliycl Ciderleri (-) 4- Diger Teknik Giderler C) I- l ckrik lliiliim Dengesi- f,meklilik (G - H) Ekleki fidansal tablolara ilitkin dipnotlar, bu finansaltablola n tamamlaylcrsld,r.

12 DUBAi STARR SiGORTA A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 YE2OI2 HESAP DONEMLERiNE AiT AYRINTILI GELiRTABLOLARI (Para birimi aksi Ttirk Lirasr ("TL") olarak II-Tf,KNiK OLMAYAN BOLi]M C- Teknik Bijliim Dengesi- Hayat Dr$r (A-B) F- Teknik Bijliim Dengesi- Hayat (D-E) l- Teknik Bailiim Dengesi- Emeklilik (c-h) J- Genel Teknik Btiliim Dengesi (C+F+I) K- Yatrnm Gelirleri l- Finansal Yatlnmlardan Elde Edilen Gelirler 2- finansal Yatrnmlann Nakde Cevrilmesinden Elde Edilen Karlar l- Finansal Yatrnmlann Degerlemesi 4- Kambiyo Karlan 5- Igtiraklerden Gclirler 6- Bagh Ortakhklar vc Mti$terek Ydnctime Tabi Tesebbiislerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Eldc Edilen Gelirler 8- Ttirev Uriinlerden Elde Edilen GelirlEr 9- Diger Yatlnmlar l0- Hayat Teknik Briliimiinden Aktarrlan Yatrnm Celirleri L- Yatrnm Giderleri(-) 1- Yatrflm Ytinctim Giderleri - Faiz Dahil (-) 2- Yatrnmlar Deger Azah$lafl (-) 3- Yatrnmlarrn Nakde Qevrilmesi Sonucunda OIuSan Zararlar G) 4- Hayat DrSr Tcknik 86liimiine Aktanlan Yatrnm Gelirledc) 5- Tijrev Urtinler Sonucunda Olugan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararlarr () 7- Amortisman Giderleri (-) 8- Digcr Yatrnm Giderleri G) M- DiEer Faaliyetlerden ve Ola!andrgr Faaliyetlerd n Gelir ve Karlar ile Gider v Zararlar (+/-) - Karsrhklar Hesabr (+/-) 2- Reeskont Hesabr (+/-) 3- Ozellikli Sigortalar Ilesabr (+/, 4- Enflasyon Diizeltmesi Hesabr (+/-) 5- Ertelenmif Vergi Varhgr Hesabr (+/-) 6- Ertelenmi$ Vergi Yijkiimliilogii Gideri C) 7- Diler Gelir ve Karlar 8- Diger Cider ve Zararlar (-) 9- Onceki Yll Gelir ve Karlan l0- OncekiYrl Cider ve Za"atla (-) N- Diinem Net Karr yey, Z^r^rr l- Diinem Kafl veya Zararl 2- Diinem Kan Vergi ve Diger Yasal ytikiimliiliik Karsrhklan G) 3- D6nem Net Kafl veya Zaran 4- Enflasyon Diizeltme Hesabl '7 Bafrmsrz BaEtmstz Denetimden Denetimden Gegmiq Cegmit t.20t2 J (9.1s7.r7r) (33.95s.8r 7) (9.157.l7l) t29 3.t t.'734.85; (s.s73.64r) ( \ - (578.88r) (t42.631) ( ) s42 79t5; (r ) ( \ ( ) (6.624.'739) (33.9ss.817) (s ) /4?5l',tl?1 (t69.944; ( ) ( ) (r ) ( ) '7 (92.2t 5)- (37.186,112) (37.t86.7 t2)_ (3',t.)86.7\2) Ekteki finansal tablolara iligkin dipnotlar, bu finansal tablolafln tamamlaytcrstdtr

13 DUBAI STARR SIGORTA A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DONEMLERiNE AiT NAKiT AKI$ TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr ("'l'l") otarak gitsterilmiltir.) A) ESAS F EN KAYNAKLANAN l- Sigorlacr k faaliyetlerinden elde edilen nakit giri$leri 2- Reas0rans faaliyetlerinden elde edilen nakit giisleri 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakir gi Sleri 4- Sigortacrhk faaliyetleri ncdeniyle yaprlan nakit 9*lsr C) 5- Reasi.irans faaliyetleri nedeniyle nakit grkrer (-) 6- Emcklilik faaliyetlerinedeniyle nakit grkr5r (-) 7- Esas faaliyetler sonucu olu$an nakit (Al+A2fA3-A4-A5-A6) 8- Faiz ddemeleri (-) 9- Celir vergisi iidemeleri (-) l0- Diler nakit giriqleri I l- Digcr nakit grkr$lan C) l2- Esas faaliyetlerden kaytaklanan net nakit B. YATIRIM FAALiYETLERiNDDN KAYNAKIANAN NAKiT AKIMLARI l- Maddi varlklarm sahst 2- Maddi varlklarrn iktisabr G) 3- Mali varlk iktisabr C) 4- Mali varhklafln sah$l 5- ALnan faizler 6- ALnan temettiiler 7- Diler nakit giriqleri 8- Diger nakit grkr9larr C) 9- Yatrrrm faaliyetl rinden krynaklanan net nakit C- FiNANSMAN I.AALiYETLf,RINDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKIMLARI l- Hisse senedi ihracr 2- Kredilerle ilgili nakit giritleri 3- Finansal kiralama borglan iidemeleri (-) 4- Odcnen temettiiler (-) 5- Diger nakit girigleri 6- Diger nakit Qrkrglan G) 7- Finansmin faaliyetlcrinden kaynaklanan net nakit D- KUR FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERINE OLAN ETKjSi E- Nakit ve nakit benzerl rinde meydana gelen net art$ F- Diincm basrndaki nnkit ve nakit b nzerleri mevcudu G- Diinem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 Ba!rmsrz Dcnetimden Gegmiq Notlsr Bsgrmsrz Denctimdcn Ge+mis r ' ( ) ( ) (1t ) ( ) (23.46r.026) ( ) 3.t t7.2',t' t f,4.852 ( ) 21.2r2.5r a7 (3 t ) (4s ) ( ) t5.819 (612) 22.9s ; ( ) ( ?) , t5 Ekteki finansaltablolara iligkin dipnotlar, bu finansal tablolann tamamlaylcrsrdu

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş NİN 01 OCAK 30 HAZİRAN

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı