rlgrltsrz oonnriu n rponu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rlgrltsrz oonnriu n rponu"

Transkript

1 DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu

2 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARIN icerdikleri icindekiler SAYFA BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BILANCO GELIR TABLOSU NAKIT AKrS TA81OSU... ozkaynaklar DEGi$iM TABLosu FiNANSAL TABLoLAR ile ilgili AcIKLAYIcI NOTLAR. EK-I KAR DAGITIM TABLOLARI 68 9 l0 1t-49 50

3 -q, - BAKER TILLY GURELi GORELi YEMiNLi MAI- MUSAviRtiK ve BAGTMSTZ DENETIM HiZMEILERi A.5. BAdIMSIZ DENETIM RAPORU DUBAi STARR SiGORTA ANONiM $irketi Yiinetim Kurulu' na: Girit Dubai Starr Sigorta Anonim $irketi' nin ("$irket") 3l Arahk 2013 tarihi itibariyle hmrrlanan ve ekle yer alan bilanqosunu, alnl tarihte sona eren ylla ait gelir tablosunu, 6zkaynak degifim tablosunu ve nakit aklm tablosunu, dnemli muhasebe politikaiarinln dzetini ve dipnotlannt denetlemig bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak 9irket Yiinetiminin SorumluluEu $irket Ydnetimi finansal tablolarln sigortacrhk mevzuah geregi yiiriirltikle bulunan muhasebe ilke ve standadlanna gdre hazrlarmasr ve diirtist bir gekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolann hata velveya hile ve usulsiizliillen kaynaklanan dnemli yanlghklar igermeyecek bigimde hazrrlaaarak, gerqeei diiriist bir gekilde yalsltmasrnl saelamak amacryla gerekli ig kontrol sisteminin tasarlanmasrm, uygulairmasml ve devam ettirilmesini, kogullarln gerektirdipi muhasebe tahminlerinin yaprlmasrnr ve uygun muhasebe politikalaflnm segilmesini igermeidedir. BaEu stz Denelih Kurulutunun Sorundulu4u Sorumlulufumuz, yaphgimrz bagrmslz denetime dayanank bu finansal tablolar hakkmda gdriig bildirmelftir. Bagrmslz denetimimiz, sigortacrhk mevzuatr geregi yiiriirliiktc bulunan bagmsu denetim ilkelerine ili$kin diizeolemelere uygun olarak gergeklegirilmi$tir. Bu di.izenlemeler, etik ilkelere uyrlmasrnr ve bagrmslz denetimin, finansal tablolann gergefi dofru ve dtiriist bir bigimde yansttlp yansrtmadlel konusunda makul bir giivenceyi saglamak iizere planlanarak ytiriitiiimesini gerektirmekted ir. BagrmsE denetimimiz, finansai tablolardaki tuta.lar ve dipnotlar ile ilgili baitmsz denetim kanrl toplamak amacryla, baermsz denetim tekniklerinin kullanrlmasu I igemektedir. Bagrmsrz denetim tekniklerinin segimi, ltnansal tablolarln hata ve/veya hileden v usulsiizliikten kaynaklaarp kaynaklanmadrfr hususu da dahil olmak iizere iinemli yar $ltk igerip igermedi{ine dair risk deferlendirmesini de kapsayacak gekilde, mesleki kanaatimize gtire yap mr$tr. Bu risk de[erlendirmesinde, Sirket'in i9 kontrol sistemi giiz Oniinde bulundurulmugur. Ancak, amaclmlz i9 kontrol sisteminin etkinligi haktrnda gdriii vermek degil, baglmsu denetim tekniklerini kolullala uygun olarak tasarlarnak amacryla, $irket Ydnetimi tarafindan haarlanan finansal tablolar ile ic kontrol sistemi arasrndaki iliqkiyi ortaya koymaktr. Bagrmsrz denetimimiz, atnca Sirket Ydnetimi tarafindan benimsenen muhasebe politikalai ile yaprlan atnemli muhasebe tahminlenntn ve finansal tablolann bi btitiin olalak sunumunun uygunlugunun deberl ndirilmesini igermeldedir. Bagtmslz denetim slrasrnda temin eftigimiz baelmslz denetim kanltlaflnld, gdrii$iimiiziin olulturulmasma yeterli ve uygun bir dayanak oluf turduguna inamyoruz. Giiria; G6riiliimiize gatre, ilifildeki finarsal tablolar, Dubai Starr Sigorte Anonim $irketi'nin 31 Aralk 2013 tarihi itibaiyle finansal durumunu, a]'nl tarihte sona erer yrla ait finalsal performanslnl ve nakit akrmlarlll, sigortacrhk mevzuatl ge.egi yiirurliikte bulunan muhasebe ilke ve standartlanna g.gevesinde dogru ve diiriist bir bigimde yansltmaldadlr. GSY GdSsh YEMINLI EAGIM I TILLY IATIONAL

4 -'> - BAKER TILLY cuneli GtiREll YEMiNri MAL. MUSAviRtiK. ve BAGIMSIZ DENETIM HIzMETLERI A.5. Giiriifii Elkilemelen Dikkar Cekilmeh i"tenen Husu. $irket'in 31 Aralk 2013 tarihli dzse.mayesi, T.C. Baibakanhk llazine Miisteiarhgr tarailndan gergekle;tirilen Sennaye Yeterlilik ve Teminat Denetimi sonucunda hazrrlanan 26 Nisar 2013 tarih ve I saylil rapora gdre, Sigorta ve Reastirans ile Emeklilik $irketleri'nin Sermaye Yeterliliklerinin Olgiilmcsine ve DeEerlendirilmesine ili$kin Ydnetmelik uyannca belirlenen gerekli asgari dzsermayeden TL daha diifiildiir. $irket'in iinceki ddnem finansal tablolajlnin baglmslz denetimi bagka bir denetim firmasr tarafrndan gergekle$tirilmiitir. 562 konusu bagrmslz denetim $irketi 28 $ubat 2013 tarihli bagrmsrz denetim raporunda olumlu gdriil bildirmiitir ci,r.eli YEMrxLi iu{i rrr[ 5,$ Lru-ir ve BAe tmsv DEvETL\,I Hiz\4Er LLRi A.S. An IndeDendent Member of BAKERTILLY INTERNATIONAL i r'r {i neli M USAViRIIfiVE lmsil D!NETif,l :;:i!,1. A.S- Dr. Hakkr DEDE Sorumlu Ortak Ba$denetgi Istanbul, 14 Mart2014.-LY NAL tska, :Nlrbi Eir Pllrd, Dereboy! (oddlritlydn 50hl fio:l htl t6ht / it n0ut I.l (0?l2l? hhl ftr l02l2l lidlrl tiil l0: 206t80 kr* tor E lllrw-lutrli oe h tiroili lrkll! 0li' lto ruh;lrlr.rl luh!f o: 193 t!r:9 r!v0ll,d.n / AluM hl: Nl?0 lehl t!r: { l{'?l hh}'! ofi' :hmt l Sdot Io: 36 Dln :l l.!f / tyl Ll:102{21324t200 {Dbrl fd {01{? t{o1fliu hwlu'dno.n hni ofr ltd'i* C!d. ttm lrl.llo.ltlll lltl0dirr:9lkolol / lz r lcl (021?l{?l?l34hbrl fd:(0?3?l{ i Emil. gyrtel }!or.li.(0n.tr lehp 0li! llrtu,t luhrn ilo:{l D0ne9l0 rt mm hlj0? ?61 6? 5( for: t.noiir l0tx0f0dudlulkiolhi&0dsni(!dd"ir.l0hmkr.'t.nd!hl[0ljd:3llti i.t^ur5^hl1024 {'l2/ 0 Dbil u10t?{l ' 27l9 :hd+lereld *rdmlkoy tuly. l5di lt lhll t&ll -b ttz l$ la6!di* VGlZtfip H{m102]t$mbhl hhmlt !* r"j."e i* r.;h-, r"r {ed rri., y:,.n (.( lii.!-!-r r-ilr..rr i.r.r.lirrr(11 t2 l^r,l r;.lrrttl rri t1! r-.ir'-;";l"l,,5i",riild L

5 DUBAi srarr sicorta ANoNi*l sinxnri 3l ARALTK 2013 ve 2012 ranisr,bni irinaniyln AYRTNTILI nir-anqor,an (Para birimi aksi belirtilmedikqe Tiirk Lirasr ("TL") olarak gitste lmi$tir.) Bagrnsrz BrFnsrz Deoctimd n Denetimden VARLIKLAR Gef mil c Cmi5 Notlar 3l Aralk2013 3l Arafik 2012 I - Cari Varhklar A - Nakit ve Nakit Benzerlcri l- Kasa 2- Ahnan Cekler l- Bankalar 4- Verilen Qekler ve Odeme lmirleri 5- Banka Caranlili ve U9 Aydan Krsa Vadeli Kredi Kartt Alacaklarl 6- Drger Nakit ve Nakit Benzeri Varllklar B - FinaDsal Vrrhkhr ile Riski Sigortaltlara Ait Finansal Yatlnmlar l- Satrlmaya Hazrr Finansal Varlrklar 2- Vadeye Kadar EIde Tutulacak Finansal Varhklar 3- A m Satrm Amaglr Finansal Varltklar 4- Krediler 5- Krediler Karsrhgr C) 6- Riski Hayat Poligesi Sahiplerine Ait finansal Yattnmlar 7- girket Hissesi 8- Finansal Varlrklar Deger Drlgukliigri Kars'l'Er o C - f,sas Faaliyetlerden Ahcaklar I - Sigortaclhk Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacrhk Faaliyetlerinden Alacaktar Kar$rIgr (-) 3- Reasnrans Faaliyetlerinden Alacaklar,l- Reasiirans Faaliyetlerinden Alacaklar Karftltgl (-) 5- Srgorta Ve Reasiirans girketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigonahlara Krediler (ikrazlar) 7- Sigortalrlara Krediler (lkrazlar) Karsrhgr C) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanal g0pheli Alacaklar l0- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan giipheli Alacaklar KarSrlgr (-) D - Ilitkili Taraflardan Alacaklar I - Ortaklardan Alacaklar 2- i$tiraklerden Alacaklar 3- Bagh Ortakhklardan Alacaklar 4- Mii$terek Ydnetime Tabi Te$ebbiislerden Alacaklar 5- Pcrsonelden Alacal(lar 6- DiEer ili$kili Taraflardan Alacaklar 7 -ilifkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu C) 8- ilitkili Tarafl ardan gupheli Alacaklar 9- lli$kili Taraflardan gopheli Alacaklar Kar$rfigr (-) f, - Digcr Alacaklsr l- Finansal Kiralama Alacaklarr 2- Kazanrlmamrf Finansal Kiralama Faiz Gelirleri C) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diger Qesitli Alacaklar 5- Diger Qe$itli Alacaklar Reeskontu(-) 6- $0pheli Diger Alacaklar 7- $ripheli Diger Alacaklar Kar$rIgr G) l - GelecekAylars AitGid rler ve Gclir Tahakkuklarl l- Gelecek Aylara Ait Giderler 2- Tahalikuk EtmiS Faiz ve Kira celirleri 3- Gelir Tahakkukla 4- Gelecek AylaraAit DiEer ciderler ve celir Tahakkuklan G - DiEcr Ceri Varlklrr 1- Gelecek Aylar lhtiyacr Stoklar 2- Pegin Odenen Vergiler ve Fonlar 3- Ertelenmil Vergi VarLklan 4- i$ Avanslan 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayrm ve Teselltim Noksanlan 7- Diger qe$itli Cari Varl,klar 8- Diger Cari Varhklar Kar$rhgr (-) I- Cari Varhklar Toplaml 2.12 v. l4 2.t2 2.8 ve ll.l ll,l ve ve l2.l t2.l t2.l t I t7 47.l r t72 57,r,orr.roi 22 0t2', l3l (688.38?) t (7.s24.942) I15.930,,r.nro,.sss.e'ri ' ' t t.,ron lo4 u.anr.uri ,r.rol..unn I ( \ (4.54r.995) 30E.r ,.'roi (t.744) t I t s7.3t I Ekteki finansal tablolara iliskin dipnotlar, bu finansal tablolafln tamamlaylcrsldtr

6 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM $irketi 3r ARALIK 2013 ve 2012 TARiHLERi irinanivln AYRINTTLT sil-a.ncolln (Para birimi aksi belirrilmedikqe Tiirk Lirasr ("TL") olarak gdsterilmiitir') VARLIKLAR Il - Cari Olmryrn v0}klrr A - Elrs Fraliyetlerden Alacaklat I' Si gorlacrhk Faaliyetlerinden Alacakld 2' Sigortacrhk Faaliyetlerinden Alacakld Kdgrhsr C) 3- Reasiirans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasiaans Faaliyellerinden Alacakla. Kartrl,gr C) 5- Sigorta ve Reasiirans Sirkelle.i Nezdindeki Depolar 6- Sisortallara Kredilcr (lkrazlar)?- sisot.llarn Krediler (ikrazla, Karrrhsr C) 8' Enreklilik Faaliyellerinden Alacaklar 9- Esas F.aliyerleriDden Kaynaklanan Suplreli Alacaklar l0- Esas raaliyetlerinden Kaynakl.nan $iipheli Alacaklar Kartrlrs C) B - ilitkili Tar.flrrdrn Alacaldrr I' Onaklafdan Alacaklar 2- i$liraklerde' Alacakld 3- BaElr Odaklrklardan Alacaklar 1- Mnierek Yonetime Tabi Tegebbiislerden Alacaklar 5- Personelden Alacakla. 6- Diger lliskili Taiaflardan Alacahlar?- ilirkili Taraflardan Alacallar Reeskontu C) E- iligkili Ta.aflardan Stpheli Alacaklar 9- llitkilitaraflardan Snpleli Alacaklar Kart'l'E C) C - DiterAlacaklrr l" Finansal Kiralama Alacaklan 2' KaanrlmaDrr Fin.nsal Knalama Faiz Gelnleri C) l- Verilen Depozito ve Teminatlar 1- Diser qetirli Alacaklar 5- D;ser Cetilli Alacaklar Reeskontu(-) 6- Siipheli Diser Alacaklar?- S pheli DaEerAlacallar Karfll,F C) D - Finrnsal Varhklsr l- B.gl Menktrl KryDetler 2- irlirakler 3- iriirakler Sennaye Taahhiilleri C) 4- BaAl' Onakl'klaJ 5- BagI Ortakhklar Set maye TaalhnlleiiC) 6- Miglerek Ydneinne Tabi Telebbiisler?- Mi$lerek Yonetnne Tabi TeFbbiisler Seflnaye Taahhnderi C) 8- Diger Finansal varlklar 9- FinaDsal VarhklarDeger Dntiikliigii Karrrl'8t G) D - Mrddi Duran Vrrhklar I- Yatfln ADafl' Caynmenkuue. 2- Yahnm A'narl' Cayn'nenkuller Deger DiitnkliiAd Kart'IF C) 3- Kullanm ADagh GaynmenkuUer 4- Makine ve Teglr'zallar 5- Dentirbat ve Tesisatla. 6- Motorlu Tasrllar 7- DiEer Madd'Duran Varhklar (Ozel Maliyet BedeueriDalril) 8- Kiralarna (Leasing) Yohyla Eduilmir MaddiVarhklar 9- Birikmi! ADortismanlar (-) lo-madda Dura varlklam llitkid Avansld F- MrddiOlm.yrn Durrn Vrrl'klar l- Haklar 2' Serefiye 3- Faaliyei OncesiDiheme Ait Giderler 4- Aratl,nna ve Gelistime Ciderleri 5- Diser Maddi Olmayan Duran varhklar 6- Birikmif Itfal (Anortjsmanla0 (-) 7- Madd;Olmayan Duran Varlklara ilirkin Avanslar G - Gelccek Ydlara Ait Cid$ler!e celir Trhakkunarr I' Celecek Y,llara Ait Giderler ve celir Talakkuklan 2- Gelir Tahakkuklafl 3- Celecek Y,llaraAit DigerGide.ler Ve celir Tahakl*ld' H - DiAer Cari Olmayitr v.rl'klrr l- Gelecek Yrllar ihtiyac' Stoklar 2- letin Odenen V rgiler ve Fonlar l- Enelenen Vergi Varlklan 4- Diger qetitli Cari Olmayan varlklar 5- Diger CdiOlmayaD varlklar Amodismam C) 6' Disei CariOhnayan Varhklar Karg,lrE C) II - CrriOlmayrn VrlrklarTopkmr YARI,IKL R TOPLAMI O+II) BaE ms'z Bag'ms'z Dcrctimden Den timden Crqmig Ce(mi) Notlar 3l Aral,k20lJ Jl Arul'k 2012 I t0.901 t ll0.90l t ve ?0 818 I I ( ) ( ) ? E ( ) ll.2t l ve t l.9l1.815 : ( ) L , ? Ekteki finansal tablolara ili$kin dipnotlar, bu finansal tablolann tamamlaytclstdrr.

7 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETI 3r ARALIK2013 ve 2012 TARiHLERi irislrivln AYRINTILI BILANCOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikte Tiirk Lirast ("TL") olarak gdsterilmiftir.) YtrKUIrLiiLUKLf,R lll - Krsa Vadeli Ytkiimliiliikler A - Finansal Borglar l- Kredi Kurulu$laflna Borglar 2- Finansal Kiralama islemelerinden BorQlar 3- Ertelenmit Finansal Kiralama Borqlanma Maliyetleri C) 4- Uzun vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5- qrkanlm'l Tahviller(Bonola0 Anapara, Taksit v Faizleri 6- qrkafllmrl Diger Finansal Varhklar 7- grkanlmr$ Diger Finansal Varlklar ihraq Farkr (-) 8- Diger Finansal Bor9lar (Yukijmliilukler.) B - Esas Fialiyctlerden Borglar l- Sigortaclhk Faaliyetlerinden Borglar 2- Reasiirans Faaliyederinden IJorglar 3- Sigorta Ve Reasorans Sirketlerinden ALnan Depolar 4- Dmeklilik Faaliyetlerindcn Bortlar 5- Diger Esas Faaliyetl rden BorQIar 6- Diger Esas Faaliyetlerden Borqlar Borq Senetleri Reeskontu(-) C - lli$kili Taraflarr Borglar l- Onaklara Borglar 2- Istiraklere Borqlar 3- BagL Ortaklftlara Borglar 4- Musterek Ydnetime Tabi Tesebbuslere BorQlar 5- Personele Borglar 6- Diger ilifkili Taraflara BorQIar D - Diger Bor9lar l- Alnan Depozito v Teminatlar 2- Tedavi Giderlerine ili$kin SGK'ya Borelar 3- Diger 9 $itli Borglar 4- Diger Ce$itli BorQlar Reeskontu (-) E - Sigortacrhk Teknik Kertr}klarl l- Kazanrlmamrs Prinrler Karsrhgr Net 2- Devam Eden Riskler Karfrhgr - Net 3- Hayat Matematik Karfr gr - Net 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karsrhg - Net 5- lkramiye Ve lndirimler Kar$rlg - Net o- Yatrnm Riski Hayar Srg.Pol.Sc}.Arr Pol.iCrn Ayr Kar$. - Nel 7- Diger Teknik Ka.rfrlftlar - Net F - Odenec k Vergi ve Benzeri Diger Yiikiimliiliiklcr Karphldarl l- Odcnccek V rgi ve Fonlar 2- Odenecek Sosyal Gilvenlik Kesintileri 3- Vadcsi GeQmiS, Ertelenmi$ veya Taks.Vergi ve Diger Y0k. 4- Odenecek Diger Vergi ve Benzeri Y0kliml0lokler 5- Ddnem Kafl Vergi ve Diger Yasal Yiiki:mlUhk Kar$thklafl 6- Ddncm Kainln PeSin Odenen Vergi ve Diger Y0kumliiltikleri C) 7- Diger Vergive Benzeri YiikiimlUlUk Kar$rl'klarl G - Diger Risklere ititkin Kar$rhklar l- Krdem Tazminatr Karllhgr 2- Sosyal Yardrm Sandrg Varhk Aqrklafl Kar rher 3- Maliyet Giderleri Karsrlrgr II - Celecek rylarr Ait Gclirler v Gider Tahakkuklirr 1- ErtelenmiS Komisyon Gelirleri 2- Gider Taha.kkuklarr l- Gclecek Aylara Ait Diger Gelirler ve Cider Tahakkuklafl I - Diger Krsa Vadeli Y0kiimliiliikl r I' Ertelenmil Vergi YiikUmlugU 2- Sayrm ve Tesell0m Fazlalklan 3- DiEer qetitli Krsa Vadeli Y0kiimliilukler III - Krsa Vadeli Y[kiimliiliiklcr Toplamr Bagrmslz DeDetimden Gef mit Notlar 3l Aralrk ve19 19 ve ve ve ,4 ve ,4 ve ,4 \e , l7 vc 19 l f, ,.,,r.ru, (,6 l l t ' r.0r9.341 I0r9l4r 5.1r lll Bagrmsrz Dcnctimden Ge$mit 3l AratL 20l ? l _ r52.6E5 Ekteki finansal tablolara iliskin dipnotlar, bu finansal tablolann tamamlaytclstdtr.

8 DUBAi STARR SiGORTA ANoNiM SiRKETi 31 ARALIK ye 2012 TARiHLERi irin.qniyln AYRTNTTLT nir-^lnqor,^tn (Prra birimi aksi bclinilmedikfe Tiirl Lirasr t- fl" ) olarak gdsterilmi$tir. ) Yil Kt'iNr L ii L fikler IV - Uzur Vadeli Yiiktlml0ltlkler A - finansal Borglor l- Kredi Kurulu$lanna BorQlar 2- Finansal Kiralama lslemlerinden Borglar 3-Ertelenmi$ Finarsal Kiralama BorglanmaMaliyetleri (-) 4- qrkanlmr$ Tahviller (Bonolar) Anapar4 Tatsit ve Faizleri 5- qrkarrlmrf Diger Finansal Varhklar 6- Qrkafllmr$ Diger Finansal Varlrklar ihraq Farkr (-) 7- Diger Finansal Borqlar (Y0komluluklcr) B - llsas Faaliyetlerden Borclar l- Sigonacrhk Faaliyetlerinden Borglar 2- Reasiirans Faaliyetlerinden BorQlar 3- Sigorta ve Reasiirans $irketlerinden Allnan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borglar 5- Diger Esas Faaliyetlerden Borglar 6- DiEer Esas Faaliyetlerden Borqlar Borg Senetleri Reeskontu (-) C - iliskili Taraflrra Borqlar I- Ortaklara Borglar 2- ifliraklere Borglar 3- Bagh Ortaklklara Borglar 4- Miitterek Ydnetimg Tabi TeFbbiislere BorQlar 5- Personele BorQlar 6- Diger ili$kili Taraflara Borqlar D - DiEer Borghr l- ALnan Depozito ve Tenlinatlar 2- Tedavi Ciderlerine ilitkin SGK'ya BorQlar 3- Diger Qe$itli Borclar 4- Diger Qesitli BorQlar Reeskontu (-) E - Sigortacrhk Teknik Kargrlklarl l- Kazanllmamr$ Primler Kar$ll'gt - Net 2- Devam Eden Riskler Kar$,ltgt - Net 3- Hayat Matematik Karllhgt - Net 4- Muallak Hasar ve Tazminat Kantllgt - Nct 5- lkramiye Ve lndirimler Karstllgt - Net 6- Diger Teknik Kar$rlklar - Net F - Diger Yitk0nliilliL'ler ve Kartrhklarl l- Odenecek Diger YUkUmlul0kler 2- Vadesi Gegmi$, Ertelenmit veyataks. Vergive Diger Yuk. 3- Diger Borq ve cider Kar l*lafl G - Diter Risklerc Ilitkin KergrlrklAr l- Krdem Tazminah Karstllgr 2- Sosyal Yardrm Sandrg! Varltk Agtklan Kar$tlrgt 3- Maliyet Giderleri Ka$rhgl II - Celecrk Aylars Ail celirlcr ve Gider Tah{kkuktsrl l- Ccleoek Aylara Ait Cclirler 2- Cider Tahakkuklafl 3- Gelecek Aylara Ait Diger celirlcr ve Gider Tahakkuklan I - Diger tlzun Vedeli Y0kiimliiliikler l- Ertelenmif Vergi Yukiimliigii 2- Diger Qe$itli Uzun Vadeli YijkUmlUI0kler IV - tjzun Vadeli Ytik[mlill0kler Toplaml l9 Bagrmslz Dcnctitnden Cegmit 3l AraIk l9l.063,.rru.rri Baglmsrz Denetimden Geqmit 3l Aralrk ,4,11\e ve l3l.385 3,t a Ekteki finansal tablolara ili$kin dipnotlar, bu finansal tablolann tamamlayrclstdlr.

9 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM $irketi 3l ARALIK 2013vr.2012 TARiHLERi irinlnivlr AYRTNTTLI nillncor-.tn {Para birimi aksi belinilmediksc TUrk Lirasr t ' IL ') olarak gitsterilmislir.) BaErmstz Denetimden 6ZSERMAYE Gegmil Geqmig Notlar 3l Arahk l Aralrk 2012 V - Ozsermaye A - Odenmig Sermaye ' l- (Nominal) Sermaye 2.13 ve Odcnmemiq Sermaye (-) 3- Sermaye Diizeltmesi Olunlu Farklarr 4- Sermaye Diizeltmesi Olumsuz Farklan (-) 5- Tescili Beklenen Sermaye B - Sermaye Yedekleri l- Hisse Senedi ihraq Primleri 2- Hisse Senedi Iptal Karlan 3- Scrmayeye Eklenecek Satlg Karlart 4- Yabancl Para Ccvrim Farklarr 5- Diger Sermaye Yedeklcri C - Kar Yed kleri l- Yasal Yedekler 2- Statii Yedekleri 3- Olaganustu Yedekler 4- Ozel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varllklar Degerlemesi 6- Diger Kar Ycdekleri D - Gesmil Yrllar Karlarr l- Gegmi$ Yrllar Karlan f, - Gegnil Yrllar Zararlan G) l- Cegmi5 Yrllar Zararlan 15 F - Dainem Net Karr/(Zararr) l- Ddnem Net Kan 2- Ddnem Net Zaran (-) Dagrtrma Konu Olmyan Datnem Kan V - 0zsermaye Toplamr u.uro.rti1- (6.624.'739) Ba!tmstz Denetimd n r,o.uro.orr1 ( ) ( r2)_ (3'7.186.'7 t2) Ozsermaye ve Yiikiimliiltikler Toplamr (lii+iv+v) Ekteki finansal tablolara ilifkin dipnotlar, bu finansal tablolal n tamamlayrcrsrdrr.

10 DUBAi STARR SiGORTA A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DONEMLERiNE AiT AYRINTILI GELiR TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikge Ttirk Lirasr ("TL") olarak gdsterilmi$tir.) I-TEK:\iK BOLUM A- llayst Drtr Teknik Gelir l- Kazanrlm't Primlcr (Reas0rdr Payr Dii$ijlmu$ Olarak) I. I - Yazr lan I'rimler (Reas uror Payr Duf0lmiig Olarak) I Ll- BrUt Yaztlan Primler (+) L1.2 - Reasurore Devredilen Primler (-) Ll.3 - SGK'ya Altafllan Primler C) 1.2- Kazrn,lmamr$ Primler Kart'hgrnda Degisim (Reasiiror Payr ve Devreden Krs,m Du$iilmuf Olaral)(+/-) L2 l- Kazanrlmamr$ Primler Kartrlrgr G) Kazanrlmamrs Primler Kar$lllgrnda Reasiirdr Payt (+) Kaz. Primler Kar. Deg. SGK Payl (Devreden Krs,m D0$iilmii$) 1.3- Devam Eden Riskler Karsrhgrnda Degifim (Rcastiriir Payr ve Devreden Krslm Du$r.rlmui OIarak)(+/-) L3.1- D vam Eden Riskler Kar$rlgr (-) Devam Eden Riskler Kar$ rgrnda Reas0rdr Payr (+) 2- Teknik Olnayan Bdlumden Aktarrlan Yatlnm Celirleri 3- Diger Teknik Gelirler (Reas0riir Payr Diifnlmu$ Olarak) 3.1- Brtit Diger Teknik Gelirler (+) 1.2" Briit Diger Teknik Celirlerde Rcas0ror Payr (-) 4 - Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri B- Hryst Dr$r Teknik Cider(-) l- Cergekle en Hasarlar (Reas[rdr Payr D0$illm0$ Olarak) l.l- Odcnen Hasarlar (Reas0rdr Payr Dii$UImUi Olarak) L L l- Brilt Odenen llasarlar (-) L1.2- Odenen Hasarlarda Rcas0ror Payr (+) I 2- Muallak Hasarlar Ka'trl'grnda Degrt n (Reasuror Payt ve Devreden Klsrm DUSiilmUS Olarak) (+/-) Muallak Hasarlar KanrIgt (-) Muallak l{asarlar Kar$rllgrnda Reastir Payr(+) 2- Ikrarn'!e re lndiflmler Karsrlrgrnda Degigim (RcasUrdr Payr ve D vreden Krsrm DU$0lmii$ Olarak) (+/-) 2.1- lkramiye ve lndirimler Kanrlrgr (-) 2.2- lkramiye ve Indirimlcr KanrhErnda Reasurdr Payr (+) 3- l)iger Teknik Karsrhklarda Degisim (Reasilror Payr ve D vreden Krsrm DiilUlmri$ Olarak) (+/-) 4- Faaliyet Giderleri C) 5- Matematik Karfrlrklarda Degi;im (ReasUrdr Payr ve Devrcdcn Krsrm Do$0lm0s Olarak) (+/-) 5.1- Matematik Kar$rIklar (-) 5.2- Maiematik Kars'hklarda Reas0rdr Payr (+) 6- Diger Teknik Giderler C) 6.l- Brot Diger Teknik Ciderler C) 6.2-Brut Diger Teknik Giderlerde Reasiiror Payr (+) C- Tcknik Biiliim Denges! llayat Dr$r (A - B) Bagrmsrz Dcnetimden Ge9ni Baglmsrz Denetimden Ge+mit Notlar 'e24 24 l0 ve 24 l0 ve \7 l0 ve I7 l0 ve 17 t1 l0 ve l? l0ve l7 t0 t7 3l ve E I ( ) ( ) '7.3', ( ) 16.5?5.313 ( ) j33 ( \ ( ) (6J.,?.079) ( ) (41.87 s.326) ( ) t7 ( ) ( ) 1.5s0.t ( \ (9.rs7.171) (t t4) (2392.t02) 2l t (2.l r 1.597) ( ) 8s ( ) (l :t) ( ) ( ) ( r) ( ) (7.0s2.73t) 2.\ ( ) ( ,13r) (33.9ss.8r7) Ekteki finansal tablolara ili$kin dipnotlar, bu finansal tablolafln tamamlaylclstdrr.

11 DUBAi STARR SiGORTA A.$. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DONEMLERiNE AiT AYRINTILI GELiR TABLOLARI (l'ara birimi aksi belirtilmedikce Ttirk Lirasr ("TL") olarak Bagrmsrz Baglmsrz Dcncfimd n D o timden Gefmit Cecmi$ I-Tf,KNiK BOLiiM (DevsmD 0l'01 20t '2012 Notlar D- Hayat Teknik Gelir l- KazaDrlm,$ Primler (Reasurdr Payt Dul lmo$ Olarak) Lt- Yazrlan Primler (Reasurdr payt Du$ulmul Olarak) Ll.l.- Briit Yazrlan Primler (+) L1.2.- lleasiiror Devredilen Prlmler (, L2- Kazanrlmamrt Primler KaQrhgrnda Degifim (Reasiiror Payr ve Devreden Ktslm Dti$iilmus Olarak) (+^) I Kazanllmamrf Primler Kartrlgr r./ Kazanrlmamrs Primler Ka$,llglnda Reastrdr Payl (+) LJ- DevaD) Fden Rirklcl Kar$lllgrnda Degl$,m (tieastlrbr Payr ve Dcvreden K'srm Dustilmiiq Olarak) (+/-) I Devam Eden Riskler Kar$rl'gr G) I Devam Edcn Riskler Kartllglnda Reasuror Payl (+) 2- IIayat Bransl Yatrrrm Geliri 3- Yatrnmlardakr GcrQeklesmemig Karlar 4- Diger Teknik Gelirler (Reasurdr Payt Dut0lmus Olarak) 4.1- Briit Digcr Teknik Gelirler (+/-) 4.1- Brilt Diger Teknik Gelirlerde Reasuror Pay (+/-) 5- ]'ahakkuk Eden Rucu Celirleri (+) E- Ilayat Teknik Gider l- CerqekleFn Hasarlar (Reasuritr Payl Du$ulmiiS OIarak) Ll- Odenen Tazminatlar (Reas0ror Payr Dutulmu$ Olarak) L l.l- Ilrut Odenen T^zminatlar C) L l.2- Odenen Tazminatlarda Reasiirdr Payl (+) L2- Mualtak Tazminatlar Kar Igrnda Degi$im (Reasiirdr Payr ve Devreden Krsrm Diis0lmu$ Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar Ka$llgr (-) Muallak Hasarlar Kanlhgrnda Reasiirdr Payl (+) 2- lkramiye ve Indirimler Kar$rllgrnda Degittm (Reasuror Payr ve Devreden Krsrm Dusulmut Olarak) (+/-) 2.1- Ikramiye ve lndirimler Karttlrgr G) 2.2- ikramiye ve indirimler Kar$rl,grnda Reasuror Pay (+) 3- MateDratik Kar$'hklarda Degigim (Rcasiiror Pay, ve Devreden Klsrm D0$0lmii$ Olarak)(+/-) 3 l- Matcnatik Kar lklar (-) 3 Ll.- Akt0eryal Matematik Kar$rl'k (+f) Kar Payr KarqrhEl (Yatrrrm Riski Poligc Sahiplerine Ait Poligeler iqin Ayfllan Ka4.) 3 2- Matemalik Kar$rhgrnda Reasuror Payr (+) Aktucryal Matematik Karfrlklar Reas0rdr Payr (+) Kar Pay' Kar$rllgr Reasilrdr Payr (Yatrflm Riski Polige Sahiplerine Ait Poligeler igin Aynlan Kar$-) 4- Digcr Teknik Ka$rlrklarda Degisim (Reasiiror Payl ve Devreden Krsrm Du$01m0$ Olarak) (+/-) 5- Faaliycl Ciderleri (-) 6- Yatram Giderleric) 7- Yahflmlardaki GerQekle$memi$ Zararlai (-) 8- Teknik Olmayan Bdlume Aktafllan Yanrtm Gelirleri (-) l-'lcknik Bdliim Dengesi- Hayat (D -E) c- f,neklilik 'feknik Gelir l- Fon isletim Gelirleri 2- Ydnetim Gideri Kesintisi l- Giri$ Aidatr Gelirleri 4- Ara Vermc Halinde Ydn tim Gideri Kesintisi 5- ozel Hizmet Gideri Kesintisi o- Scrmaye lahsrs Aransr Deger An,l Celirlcri 7- Digcr Teknik Gelirler H- ErnelJilik Teknik Gideri l- Fon itletim Gidcrleri G) 2- Sernaye Tahsis Avanslan DeEer Azalll Giderleri G) 3- Faaliycl Ciderleri (-) 4- Diger Teknik Giderler C) I- l ckrik lliiliim Dengesi- f,meklilik (G - H) Ekleki fidansal tablolara ilitkin dipnotlar, bu finansaltablola n tamamlaylcrsld,r.

12 DUBAi STARR SiGORTA A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 YE2OI2 HESAP DONEMLERiNE AiT AYRINTILI GELiRTABLOLARI (Para birimi aksi Ttirk Lirasr ("TL") olarak II-Tf,KNiK OLMAYAN BOLi]M C- Teknik Bijliim Dengesi- Hayat Dr$r (A-B) F- Teknik Bijliim Dengesi- Hayat (D-E) l- Teknik Bailiim Dengesi- Emeklilik (c-h) J- Genel Teknik Btiliim Dengesi (C+F+I) K- Yatrnm Gelirleri l- Finansal Yatlnmlardan Elde Edilen Gelirler 2- finansal Yatrnmlann Nakde Cevrilmesinden Elde Edilen Karlar l- Finansal Yatrnmlann Degerlemesi 4- Kambiyo Karlan 5- Igtiraklerden Gclirler 6- Bagh Ortakhklar vc Mti$terek Ydnctime Tabi Tesebbiislerden Gelirler 7- Arazi. Arsa ile Binalardan Eldc Edilen Gelirler 8- Ttirev Uriinlerden Elde Edilen GelirlEr 9- Diger Yatlnmlar l0- Hayat Teknik Briliimiinden Aktarrlan Yatrnm Celirleri L- Yatrnm Giderleri(-) 1- Yatrflm Ytinctim Giderleri - Faiz Dahil (-) 2- Yatrnmlar Deger Azah$lafl (-) 3- Yatrnmlarrn Nakde Qevrilmesi Sonucunda OIuSan Zararlar G) 4- Hayat DrSr Tcknik 86liimiine Aktanlan Yatrnm Gelirledc) 5- Tijrev Urtinler Sonucunda Olugan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararlarr () 7- Amortisman Giderleri (-) 8- Digcr Yatrnm Giderleri G) M- DiEer Faaliyetlerden ve Ola!andrgr Faaliyetlerd n Gelir ve Karlar ile Gider v Zararlar (+/-) - Karsrhklar Hesabr (+/-) 2- Reeskont Hesabr (+/-) 3- Ozellikli Sigortalar Ilesabr (+/, 4- Enflasyon Diizeltmesi Hesabr (+/-) 5- Ertelenmif Vergi Varhgr Hesabr (+/-) 6- Ertelenmi$ Vergi Yijkiimliilogii Gideri C) 7- Diler Gelir ve Karlar 8- Diger Cider ve Zararlar (-) 9- Onceki Yll Gelir ve Karlan l0- OncekiYrl Cider ve Za"atla (-) N- Diinem Net Karr yey, Z^r^rr l- Diinem Kafl veya Zararl 2- Diinem Kan Vergi ve Diger Yasal ytikiimliiliik Karsrhklan G) 3- D6nem Net Kafl veya Zaran 4- Enflasyon Diizeltme Hesabl '7 Bafrmsrz BaEtmstz Denetimden Denetimden Gegmiq Cegmit t.20t2 J (9.1s7.r7r) (33.95s.8r 7) (9.157.l7l) t29 3.t t.'734.85; (s.s73.64r) ( \ - (578.88r) (t42.631) ( ) s42 79t5; (r ) ( \ ( ) (6.624.'739) (33.9ss.817) (s ) /4?5l',tl?1 (t69.944; ( ) ( ) (r ) ( ) '7 (92.2t 5)- (37.186,112) (37.t86.7 t2)_ (3',t.)86.7\2) Ekteki finansal tablolara iligkin dipnotlar, bu finansal tablolafln tamamlaytcrstdtr

13 DUBAI STARR SIGORTA A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DONEMLERiNE AiT NAKiT AKI$ TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr ("'l'l") otarak gitsterilmiltir.) A) ESAS F EN KAYNAKLANAN l- Sigorlacr k faaliyetlerinden elde edilen nakit giri$leri 2- Reas0rans faaliyetlerinden elde edilen nakit giisleri 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakir gi Sleri 4- Sigortacrhk faaliyetleri ncdeniyle yaprlan nakit 9*lsr C) 5- Reasi.irans faaliyetleri nedeniyle nakit grkrer (-) 6- Emcklilik faaliyetlerinedeniyle nakit grkr5r (-) 7- Esas faaliyetler sonucu olu$an nakit (Al+A2fA3-A4-A5-A6) 8- Faiz ddemeleri (-) 9- Celir vergisi iidemeleri (-) l0- Diler nakit giriqleri I l- Digcr nakit grkr$lan C) l2- Esas faaliyetlerden kaytaklanan net nakit B. YATIRIM FAALiYETLERiNDDN KAYNAKIANAN NAKiT AKIMLARI l- Maddi varlklarm sahst 2- Maddi varlklarrn iktisabr G) 3- Mali varlk iktisabr C) 4- Mali varhklafln sah$l 5- ALnan faizler 6- ALnan temettiiler 7- Diler nakit giriqleri 8- Diger nakit grkr9larr C) 9- Yatrrrm faaliyetl rinden krynaklanan net nakit C- FiNANSMAN I.AALiYETLf,RINDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKIMLARI l- Hisse senedi ihracr 2- Kredilerle ilgili nakit giritleri 3- Finansal kiralama borglan iidemeleri (-) 4- Odcnen temettiiler (-) 5- Diger nakit girigleri 6- Diger nakit Qrkrglan G) 7- Finansmin faaliyetlcrinden kaynaklanan net nakit D- KUR FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERINE OLAN ETKjSi E- Nakit ve nakit benzerl rinde meydana gelen net art$ F- Diincm basrndaki nnkit ve nakit b nzerleri mevcudu G- Diinem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 Ba!rmsrz Dcnetimden Gegmiq Notlsr Bsgrmsrz Denctimdcn Ge+mis r ' ( ) ( ) (1t ) ( ) (23.46r.026) ( ) 3.t t7.2',t' t f,4.852 ( ) 21.2r2.5r a7 (3 t ) (4s ) ( ) t5.819 (612) 22.9s ; ( ) ( ?) , t5 Ekteki finansaltablolara iligkin dipnotlar, bu finansal tablolann tamamlaylcrsrdu

14 9++ ^ EEE * I 955 : I 'Fjj " ' "l *l [=- :l 53 3 XG G z :-" 0'-l - J o o 9l x9nl z i! ]E' A I E &d I E E E S.F I s:.: I F z E r!,5eo I F (ar z z F U) a F a p Fl z z a fxl : OA rl: >? R> v'd <ti da < rrl.r< -r )r ^ie <= ON Er ; '-j t tsi! ;.- l^,a t! I lx!r :l+si l; Iii'iiiiiicFFili I I I I t.9 E* i8:r -469 ae-: P o-;1 i E EN : ^ te?!t.! -!== - - I F!r o = ^: E=9qe,!S ie:-.5ieft?= ie *EgEE$TEE!a;iEitsiE!i.l-,'_:n:Y:1!::o =< ol)olrr40e-r

15 DUBAi STARR SiGORTA ANoNiM sirketi 1 OCAK - 31 ARALIK 2OT3 HESAP D6NEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA ir,igxin lqrxr,eyrcr nipnou,an birimi aksi bel Tiirk Lirasr ("TL") olarak I Ocak- I Ocak- 3l Arahk 2012 l5 l l. Genel Bilgiler l.l $irketin adr 3l Araltk 2013 tarihi itibariyle Dubai Starr Sigona Anonim $irketi'nin (eski unvanryla Dubai Group Sigorta Anonim $irketi) ('glrket") dolrudan ana ortaklan Oman lnsurance Company'(p.S.C) ve Stan Insurance and Reinsurance Limited'dir (2. l3 no'lu dipnol). l^haziran 2012 tarihinde. $irket ana ortagl Dubai Insurance Group L.L.c.. oman Insurance company (P.S.C) ve Stan Insurance and Reinsurance Limited ile imzaladiar hisse satrs ve alrm s<jzlesmisini istinaden, l9 Haziran2012 tarihinde T.C. Pa$akanhk Hazine Mitste-parhgr'ndan ("Hazine Miiste;aihgf') 5684 sayrlr- Sigonalrlrk Kanunu'nun 9. Maddesi uyannca izin ta-lebinde bulunmusrur. Hazine Miiste$arlrgr'nrn l7 Temmuz 2012 tarihli ve sayrlr onayrna istinaden. l3 Apustos 20l2 rarihli Ydnetim Kurulu toplantrsrnda $irket'in her biri I TL nominal deferdeki ad;t hissesinin Oman Insur^ance Company P.S.C'ye adet hissesinin Stari Insurance and Reinsurance Limired'e, 6,500 adet hissesinin Starr Intemational Investments Limited'e, adet hissesinin Abdul Aziz Ai Ghurair'e ve 6,500 adet hissesinin Patrick Claude Franklin Choifel'e devredilmesine ovbirliei ile karar rerijmistir. 6 Kastm 2013 larihli 8437 sayrlt Ttirkiye Ticaret Sicil Cazetesi'nde belirtildiai iizere: Tiirk Ticarer K^anunu nun maddesi gergevesinde i,e Ticaret ve Ctimrijk Baknlrgl'nrn iznine istinaden 3l Aralrk 2tJl2lartht rlrbarivle secmis yrl.zararlart olan '734 TL'nrn,kaparrlmasr-ic^i1_$jq\el!n sermalesi TL'de;r 3.Tqi.266-TL'ye indirilmig ve e5 zamanh olarak sirmaye tl.816.'734 f l- ariiriiimax iizere TL'ye grkarrlmrgtrr. Artrnlan sermayenin tamamr 2013 yrhiginde Odenmigtir. 3l Arahk I 3 larih^i itibariyle $irket'in her biri I TL nominal delerdeki hisse adedine iligkin sermaye ^20 TL olup,. Oman lnsurance Company p.s.c'nin hisse adedi , Starr Insurance and Reinsurance Limired'in hisse adedi 10.2fi.799, Star Intemational Investments Liniited,in hisse adedi 2.101, Abdul Aziz Al Ghurair'in hisse adedi ve Patrick Claude Franklin Choffel'in hisse adedi 2.10 I olarak tescil edilmigtir. $irket'in l7 Arahk 2012 tarihli Yitnetim Kurulu toplantrsmda Dubai Group Sisorta Anonim Sirketi olan ticari unvantntn Dubai Stan Sigorta.Anonim $irketi olarak deligtirilmdsine- ve bu degi$iklikle ilgili gerekli izinlerin ahnmasrna karai verilmigtir. Bu gergevede, T.C:'Gumriik ve Ticaret B"ai<anlAr'nui- 2 Ocak 2013 tarihli dn iznine istinaden.8 Ocak 20li Itihinde yaprlan OlaganUsrii Genel Kurul di ahnan!:trtll].lvan.gg.gltikligine i.li*in ana.sdztefme_ degi$_iktigi yirpitarak; s6i konusu unvan degi$iktigi I0 wcakzurjraflnil I lcaret 5lcll Uazetest nde tesctl etttnlmistir. Kurulugun ikametgahr ve yasal yaprsr, $irket olarak oluftueu iilke ve kayrth bilronun adresi $irket. 7 Mayrs 2008 tarihinde istanbul da kurulmustur. Sirket, 20 Subat 20t3 tarihinde ydnetim Kurulu'nun almr5 oldugu 75 nolu karar ile ana merkezini Ahunizade Mah. Mahir iz Cad. No: 23 Uskiidar/lstanbul adresinden Alrunizade Mah. Krsrklr cad. Sarkuysan Ak-i5 Merkezi 4/B Kat:2 Da,l.e:l Uskudar/istanbul adresine ta$rmrltrr. Ayrrca $irket'in Ankara, izmir ve Eiursa'da bolge mudurliikleri bulunmaktadrr. Sirket 1.3 no'lu dipnotta belirtilen hayat drsl siqorla branslarrnda faalivene bulunmak iizere Hazine.Miislesarlrgi'ndan.27-Ekim 2008 tarihi iribari/le ruhsat almr$ olup iigona poligesi tanzimine ise l6 Aralrk 2008 larihinde baslamrstrr. iqletmenin fiili faaliyet konusu $irket tiim alt branglar dahil olmak iizere, Kaza, Hasralrlv Sa[lrk, Kara Araclan. Ravlr Araclar. Hava Araqlan. su Araqlarr._Nakliyat. Yangrn ve Do$al Afetler, Genel Zararlar. kara Araqlarr s6rumluluk, Hava Araglarr Sorumluluk. Su Araqlafl Sorumluluk, Cenel Sorumluluk, Kredi. Emniveri Suistimal- Finansal Kayrplar, Hukuksal Koruma ve Destek branqlarr olmak iizere hayat drsi sigorticrlrk alanrnda faaliyet giistermektedir. 1.4 Kurulugun faaliyetlerinin ve esas Caltsma alanlarrnrn niteliklerinin actklamasr 1.2 ve 1.3 no'lu dipnotlarda agrklanmr$trr. 1.5 Kategorileri itibariyle diinem iginde 9ah9an personelin ortalama sayrsr Diger Personel 11

16 DUBAI STARR sigorta ANoNiM SiRKETi 1 OCAK - 3I ARALIK 2013 HESAP D6NEMiNE AiT FINANSAL TABLOLARA ili$kin AerKLAyrcI DipNorLAR (Para birimi aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr ("TL") olarak gatsterilmi$tir.) 1.6 Ust diizey ytlneticilere saelanan iicret ye benzeri menfaatler Ytinetim Kurulu bapkan ve iiyeleriyle genel miidiir. genel miidiir )ardrmcrlan gibi tisr liineticilere cari dttnemde saglanan iicret ve benzeri menfaatlerin toplam tutan: I Ocak-31 Aralk 20lj: TL (l Ocak - 3l Aralk 2012 : TL). 1.7 Finansal tablolarda yatrrrm gelirlerinin ye faaliyet giderlerinin (personel, yiinetim, arattrrma geligtirme'_ paza-rlama ve satr9, dr$arrdan sallanan fayda ve hizmetii:r ile diler faaliy6t gid-erleri) daetttmlnda kullantlan anahtarlar $irketlerce hazrrlanacak olan finansal tablolarda kullanllan anahtara iliskin usul ve esaslar. Hazine Musletarlrgr tarafrndan 4 Ocak 2008 rarih ve 2008/l sayrlr -siqonacrlik Hesap Planr Cercevesinde Haztrlanmakla OIan Finansal Tablolarda Kullanrlan Anahiarlafln Usul ve Esaslanna ilis(in tienelse' gergevesinde belirlenmi5tir. $irket laranndan_ hayat dtgr leknik kar$rltklan kar5rlayan varlrklarrn yatrrrma yiinlendirilmesinden elde edrten titm gettrter, teknlk olmayan b6liimden teknik b6lume aklafllmtstrr. DiAer vatlnm eelirleri ise teknik olmayan biiliim allrnda srnrflandrrrlmrqtrr. Sirkel leknik bdltime dktardrai failiyet sijerlerjni alt brantlara dagtttrken. Uretilen poliqe.saylsr. briit yazrlan prim miktarr ve hasar ihbar adedin-in son iiq yrl iqindeki agrrlrklarrnrn oftalamasr dikkaie alrnmrqtir. 1.8 Finansal tablolarrn tek bir lirketi mi yoksa girkeder grubunu mu igerdigi Finansal tablolar tek bir girketi (Dubai Staff Sigona Anonim girketi) igermekte olup 31 Arahk 2013 ve 3l Arahk 2012 tarihleri itibariyle kontrol ettigi bagh veya ortak ydnetime tabi odakhgi bulunmamaktadrr. 1.9 Raporlayan itletmenin adr veya difer kimlik bilgileri ve bu bilgide dnceki bilango tarihinden beri olan degigiklikler $trket'in adt ve diler kimlik bilgileri ile bu bilgilerde iinceki bilanqo tarihinden bu yana meydana gelen degiiiklikler 1.1, 1.2, ve 1.3 no'lu dipnotlarda belirtilmi$tir. l.l0 tsilango tarihinden sonraki olaylar: I Ocak-3l Aralrk 2013 hesap diinemine ait finansal tablolar 14 Matl- 2Ol4 tarihinde yiinetim Kurulu tarafindan onaylanmrq ve Yonetim Kurulu adrna Genel Miidiir Vekili GdktuE Giir ye Genel Mijdiir Yardtmcrsr Tuba Tokses taraftndan imzalanmlftr. Siiz konusu finansal tiblolar Cenel Kurul'da onaylanmast sonucu kesinlegecektir. Bilango tarihinden sonraki olaylar 46 no'lu dipnotta agftlanmrgtrr. 2. onemli Muhasebe Politikalannrn Ozeti 2.1 Hazrrhk Esaslarl $irket, finansal tablolarrnr 5684 sayrh Sigortacrhk Kanunu ile Hazine Miiste$arhgr'nrn sigorta ve reasiirans qirketleri igin iingdrdiigii esaslara giire hazrlamaktadrr. Finansal tablolar Hazine Miistegarhgr tarafindan, 30 Arahk 2004 tarih ve sayrh Resmi Cazete'de yaytmianan.sigortacrhk Hesap Plant ve izahnamesi Hakkrnda Teblig (Sigortaclhk Muhasebe Sistemileblig No:l) igerisinde yer alan Sigortacrlrk Hesap Planr uyarnca dlizenlenmektidir. Diizenlenen finansal tablolarri bigim.ve igerikleri ile bunlarm agrklama ve dipnotlan 18 Nisan 2008 tarih ve sayrlr Resmi Cur"t.,ae yaytmlanan Finansal Tablolann Sunumu Hakkr;da Tebli! ve 3l Mayrs 2012 taih ye ZTli/j sayrl yeni i""op Kodla. ile Finansal rablolarn Sunumuna iliqkin sektor tuyurusu uya'nca belirlenmektedir. $irket, 14 Temmuz 2007 tarihinde yaytmlanan ve I Ocak 2008 tarihinde yiiriirliige giren "sigorta ve Reasiirans $irketleri.ile Emeklilik $irketlerinin Finansal Raporlamalan Hakkrnda Yonetmeiik""dogrultu"sundu, roi tonuru ydnetmelik ve Kamu Giizetimi Muhasebe ve i)enetim Standartlarr Kurumu ("KGK",,) tarafindin agrklanan Tiirkile Muhasebe Standanlan ( 'TMS') ve Tiirkiye Finansal Raporlama Standanlafl (..TFRS"; ile Hazine Miistegarhgr tarafindan muhasebe ve {inansal raporlama esaslarina iligkin yayrrnlanan diger'yoneimelik, agrklama ve genelgeler gergevesinde muhasebeleqtirmektedir. Hazine Mtistegarhgr'nrn ts guuat"zooi tarih ve 9 sa)rlr yaztsrna istinaden 2008 yrlrnda "TMS l-finansal Tablolar ve Sunum", "TiaS 27-Konsolide ve Konsolide olmayan Finansal rablolar", "TFRS l-tfrs'ye ceqi5" ve.'tfrs 4-sigona sdzlesmeleri.. bu uveulamanrn kapsamr.drsmda tutulmuftur. Bununla birlikte, sigorta girketlerinin 31 Ara'irk 2008 ta;ih ve Z;O9Z s'aiiti iesrnr Gazete'de yaytmlanan Sigorta ve Reasiirans -$irkeileri ile Emeklilik girketlerinin l(on*uae' -Finunruf Tablolartntn Diizenlenmesine iliqkin Teblig'i 3l Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamatatt geret.itteii. -

17 DUBAi srarr sicorta ANoNiNI $irketi 1 OCAK _ 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA it igxin aqirc,lvtcr nipnotlar (Para birimi aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr ("TL") olarak gdsterilmistir') 2 Kasrm 2011 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanan Kanun Hiikmiinde Karamame uyannca kurulan Kamu Gitzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") diger yetki ve gdlevlednin yanr srra, tabi olduklan kanunlar gereli defter tutmakla yukumlu olanlara ait finansal tablolann; ihtiyaca uygunlugunu, geffaflrprnr, giivenilirlipini, anlagrlabilirligini, kargrlaqtrnlabilirligini ve tutarhhltnr saplamak amactyla, uluslararasr standartlarla uyumlu TMS'leri olugturmak ve yaytmlamakla ve Ttrkiye Muhasebe Standartlannln uygulamasrna yonelik ikincil duzenlemeleri yapmak ve gerekli kararlan almakla, bu konuda kendi alanlart itibanyla duzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluglarrn yapacaklan diizenlemeler hakkrnda onay vermeye yetkilidir. girket'in iglevsel ve raporlama para birimi Tiirk Lirasr ("TL")'drr. $irket finansal tablolarrnr ve dipnotlardaki tutarlarr, aksi belirtilmedikqe TL olarak sunmuftur. girket, 3 I Arahk 2013 tarihi itibariyle, sigortacrhk ile ilgili teknik kargr hklarrn I, 5684 Sayrh Sigortactltk Kanunu gergevesinde grkanlan ve 28 Temmuz tarih ve sayrlt Resmi Gazete ile; l'7 'femmuz 2012 ve sayth Resmi Gazete'de yayrmlanarak yururltlge girmig olan deliqikler sonrasr "Sigorta ve Reasiirans ile Emeklilik $irketlerinin Teknik Kargrlklanna ve Bu Kargthklarrn Yatrnlacagr Varlrklara Iligkin YOnetmelik" ("Teknik Kargrhklar Yonetmeligi") ve ilgili diler mevzuat gergevesinde hesaplamrg ve finansal tablolara yansrtmr$trr (2.24 no'lu dipnot). Cari ditnemde finansal tablolann sunumu ile uygunluk saplamasr agrsrndan kar$rlagtlrmalt bilgiler, gerekli gitriildiigiinde yeniden srnrfl andrnlmrgtrr. Finansal tablolann hazrrlanmasrnda izlenen muhasebe politikalarr ve kullanrlan deierleme esaslan, agagrda yer alan 2.4 rla 2.24 no' lu dipnotlarda agftlarmaktadr. Yeni ve Revize Edilmi{ Tiirkb,e Finenssl Raporlama Standarllart 3l Arahk 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap diinemine ait finansal tablolafln hazrrlanmasrnda esas altnan muhasebe politikalafl asagrda iizetlenen I Ocak 2013 tarihi itibariyle gegerli yeni ve de$igtirilmig standartlar ve TFRYK yorumlan drqrnda dnceki yrlda kullanrlanlar ile tutarh olarak uygulanmrgtrr. Bu standartlann ve yorumlarrn $irket'in finansal durumu ve performansr iizerindeki etkileri ilgili paragraflarda agftlanmr$tlr. I Ocak 2013 tarihinden itibaren gecerli olar yeni standart, depigiklik ve yorumlar aqa[rdaki gibidir:. TMS I (Degitiklikler) DiEer Kapsamh Gelir Kalemlerinin Sunumu Sdz konusu degiqiklik diper kapsamh gelir tablosunda sunulan kalemlerin gruplama farklannr iqermektedir. Deliqiklik sadece di$er kapsamh gelir kalemlerinin sonraki ddnemlerde gelir tablosunda yeniden srnrflandrnhp srnrflandrnlamayacapr ile ilgili sunumunu etkilemig olup, $irket'in finansal durumu veya performansr iizerinde bir etkisi olmamrstrr.. TFRS I (Degitiklikler) TFRS' nin ilk uygulanmasr Siiz konusu degigiklik ilk kez TFRS uygulayan $irketlerin piyasa faiz oranrndan daha du$uk bir faiz oranr ile kullandrklarr kamu kredilerinin muhasebelegtirilmesine iligkin dtizenlemeleri igermektedir. $irket'in finansal tablolan iizerinde bir etkisi olmamlstrr.. TFRS 7 (DeEiliklikl r) Sunum - Finansal Varhk ve Borglarrn Netlegtirilmesi Deliqiklik sadece agrklama esaslarrnr etkilemekte olup, $irket'in finansal tablolan iizerinde bir etkisi olmamrgtrr. r TMS 27 (Degiiiklikl r) Bireysel Finansal Tablolar TFRS l0' un ve TFRS 12' nin yayrnlanmasrnrn sonucu olarak, KGK TMS 27' de de defigiklikler yapmr$trr. Yaptlan deligiklikler sonucunda, artlk TMS 27 sadece bagh ortakhk, miistereken kontrol edilen igletmeler ve iqtiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebelegtirilmesi konularnr iqermektedir. Siiz konusu deliqikli!in $irket'in finansal durumu veya performansr iizerinde bir etkisi olmaml$trr. l3

18 DUBAi STARR SiGORTA ANoNiM sirketi 1 OCAK-31 ARALIK2Ol3 HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLoLARA ir,igrin AqrKLAyrfl nipnorr,an birimi aksi Tiirk Lirasr ("TL") olarak. TMS 28 (Degigiktikler) igtirakler ve ig Ortaktrklanndaki yatrrrmlar TFRS ll'in ve TFRS l2'nin yayrnlanmasrnrn sonucu olarak, KGK TMS 2g'de de deliqiklikler yapmrg ve standardn ismini TMS 28 igtiraklerdeki ve i9 Ortakhklanndaki Yattrrmlar olarak digigtirmiqtii. 'yaprlan degigiklikler ile istiraklerin yant stra, iq ortakhklannda da iizkaynak ytintemi ile muhasebelegiirme -getidlmiitir. Sdz konusu standardrn $irket'in finansal durumu veya performansr iizerinde higbir etkisi olmamrgtrr.. TFRS l0 Konsolide Finansal Tablolar TMS 27 Konsolide ve Bireysel Tablolar Standardr'nrn konsolidasyona iligkin krsmrnrn yerini almrgtrr. Bu standart hangi Sirketlerin konsojidasyon kapsamrna girecelini belirlemede kullanrlacak y"ni bit kont oi tan,ml yapml$tlr. Sdz konusu standardrn $irket'in finansal durumu veya performansr iizerinde higbir etkisi olmamrgtrr. o TFRS l1 Miilterek Diizenlemeler Standart kapsamrnda It Ortakhklan'nrn oransal konsolidasyon ydntemi kullanrlarak konsolide editmesr uygulamasna son verilmig, bunun yerine ttzkaynaktan pay alma ydnteminin uygulanmasr getirilmigtir. Sdz konusu standardrn $irket'in finansal durumu veya performansr tizerinde higbir etkisi olmamrgtrr.. TFRS 12 Diler igtetrnelerd ki Yatrnmlann Agrklamalarr TFRS l2 iqtirakler, i9 ortakhklarl, baflr ortakhklar ve yaprsal i;letmelere iligkin verilmesi gereken tiim dipnot agrklama gerekliklerini igermektedir. Sdz konusu standardln $irket'in finansal durumu veya performansr iizerinde higbir etkisi olmamr$trr.. TFRS l3 Gerqe[e Uygun Delerin Olgiimii Standart gergege uygun degerin TFRS kapsamnda nasrl Olgiilece$ini agrklamaktadrr ve gergege uygun def,er tilgtimleri ile ilgili rehber nitelipindedir. Standart ile getirilen ek agrklama zorunluluklari bulunma'ktadrr. Soz konusu standardrn $irket'in finansal durumu veya performansr 0zerinde higbir etkisi olmaml$hr, o TFRYK 20 Yeriistii Maden igletmelerinde iiretim Atamasrndaki Hafriyat Maliyefleri Sdz konusu yorum $irket ile ilgili delildir ve $irket'in finansal durumu veya performansr iizerinde higbir etkisi olmaml$ttr. o TMS 19 (DeEiiiklikler) qalryanlara SaElanan Faydalar Siiz konusu degigiklik tantmlanmtq fayda planlarrnda aktiieryal kayrp/kazanglarrn diler kapsaml gelir altrnda giisterilmesini kapsamaktadrr. $irket TMS 19 "Qalrsanlara sa{lanan Faydalar" standardlnda meydana gelen ve I ocak 20l3,ten itibaren gegerli olan de$isiklik gergevesinde krdem tazminatr kargrh!rna ili$kin tiim aktiieryal kaylp ve kazanglarr diler kapsamlt gelir tablosunda muhasebelegtirmiqtir. $irket, etkisi dnemlilik seviyesinde olmadrgr igin 2012 ylna iligkin finansal tablolartnt revize etmemiltir. Ddnem igerisinde bagka bir muhasebe politikasinda degifiklik yaprlmamrg olup, uygulanan muhasebe politikalan Onceki ddnemlerle tutarhdrt.. Uygulama Rehberi..TFRS 10, TFRS ll ve TFRS l2 de[igiktik" Degitiklikler geriye ddniik diizeltme yapma gereklilipini ortadan kaldrrmak amacryla sadece uygulama rehberinde yaprlmrqhr. $irket'in finansal durumu veya pedormansr iizerinde higbir etkisi olmamrqtrr. t4

19 DUBAI STARR sigorta ANoNiM sirketi 1 OCAK - 3T ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT birimi aksi belirtilmedikqe Tiirk Lirasr Yaytnlanan ama yiirtrliige girmemig ve erken uygulamaya konulmayan standardar Finansal tablolarrn onaylanma tarihi itibariyle yaylmlanmr$ fakat cari raporlama ddnemi igin henuz yiiriirliige girmemis ve $irket tarafrndan erken uygulanmaya baglanmamrg yeni itandartlar ve degipiklikter agagrdaki gibidir. $irket aksi belirtilmedikge yeni standart ve yorumlarrn yiirurltige girmesinden sonri finansal tablolarrm ve dipnotlannr etkileyecek gerekli depigiklikleri yapacaktrr. r TMS 32 Finansal Varhk ve Finansal Borglann Netleftirilmesi (Defigiklikler) (l Ocak 2014) (36z ' konusu standardtn $irket finansal tablolarr iizerinde dnemli bir etkisi olmayacagr beklenmektedir) TFRS 9 Stntflandtrma ve Agrklama (1 Ocak 2015) (Sdz konusu standardrn Sirket finansal tablolal iizerinde dnemli bir etkisi olmayacagl beklenmektedir) TFRS'deki iyilettirmeter TMSK, mevcut standartlarda deligiklikler ieeren donemi Yrlhk TFRS iyilegtirmelerini yayrnlamrstrr. Siiz konusu iyilegtirmelerin $irket'in finansal durumu veya performansr iizerinde onemli bir etkisi olmamrstrr. r TMS I Finansal Tablolarrn Sunuqu o TMS 16 Maddi Duran Varltklar r TMS 32 Finansal Araglar: Sunum o TMS 34 Ara Donem Finansal Raporlama Uluslararasr Muhasebe standartlarr Kurumu tarafindan yaylmlanmrg fakat Kamu Gaizetim Kurumu tarafindan heniiz yaytnlanmaml$ yeni ve dizeltilmig standarflar ve yorumlar Agaltdaki standafilar, yorumlar ve de[iqiklikler TMSK tarafindan yaytnlanmrg fakat, Kamu Gdzetim Kurumu tarafrndan TFRS' ye uyarlanmamlltlr, r TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Defigiklik) (Siiz konusu standardrn Sirket'in finansal tablolarl iizerinde dnemli higbir etkisi olmayacagl beklenmektedir) o TFRYK Yorum 2l Zorunlu Vergiler (Saiz konusu Yorumun Sirket'in finansal tablolan ilzerinde dnemli hiebir etkisi olmayacagl beklenmektedir) r TMS 36 Varltklarda Deger Diisiikliigii - (S0z konusu Standardrn girket'in finansal tablolarr iizerinde dnemli higbir etkisi olmayacalr beklenmektedir) e TMS 39 Finansal Aragl.ar: Muhasebele$tirme ve Olgme - Tiirev Uriinlerin Devri Riskten Korunma Muhasebesinin Devamhhf,r (Deliqiklik) (Sdz konusu Standardm girket'in finansal tablolarr iizerinde tinemli higbir etkisi olmayacafir beklenmektedir) Kamu Gaizetim Kurumu tarafindan yayulanan ilke kararlarl o Finansal Tablo Omekleri ve Kullanrm Rehberi 20 Mayrs 2013 tarihinde finansal tablolarda standartral saslamak amacr ile yayrnlanmrgtrr. $irket rehbere uyum saplamak amacr ile gerekli srnrflama de!igikliklerini finansal tablolanna uygulamrqtr. Ortak Kontrole Tabi igletme Birlepmelerinin Muhasebeleqtirilmesi (562 konusu karaln Sirket,in finansal tablolan iizerinde onemli higbir etkisi olmamr$tr) ' r Intifa Senetlerinin Muhasebelegtirilmesi (Sdz konusu kararrn $irket'in finansal tablolal uzerinde <inernli higbir etkisi olmaml5trr) o Kar$tltklt lgtirak Yatrrmlartntn Muhasebeleqtirilmesi (Sdz konusu karann girket'in finansal tablolarr iizerinde 6nemli higbir etkisi olmamrqtrr) Yukarrda belirtilenlere ek olarak KGK Tiirkiye Muhasebe Standartlarnm uygulanmasrna yrinelik agalrdaki ilke kararlartnt yayrmlamtettr. "Finansal tablo rimekleri ve kullanrm rehberi" yayrnlanma tarili itibariile-gegerlilik kazanml$trr ancak di$er kararlar 3l Arahk 2012 tarihinden sonra baglayan yrllk raporlama ddnemlirinje gegerli olmak iizere uygulanacaktrr. l5

20 DUBAi STARR SiGORTA ANONiM $irketi l ocak - 3l ARALTK 2013 HESAp DONBnriNo dr KGK, 20 Mayts 2013 tarihinde finansal tablolannrn yeknesak olmasrnr sallamak ve denetimini kolaylaqtrrmak amactyla "Finansal tablo drnekleri ve kullanrm rehberi" yayrnlamrgttr. Bu diizenlemede yer alan finunrul tablo cirnekleri, bankacthk, sigortacrhk, bireysel emeklilik veya sermaye piyasasr faaliyetleiinde bulunmak iizere kurulan finansal kuruluglar dlglnda TMS'yi uygulamakla yukiimiii olin girketlerin hazrrlayacaklarr finansal lablolara drnek tegkil etmesi amactyla yayrnlanmrgtr. Bu karann $irket'in yrlhk finansal tabiolan iizerinde bir etkisi olmamlltlr. 2.2 Konsolidasyon $irket'in 3l Arahk 2008 tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan ye 3l Mart 2009 tadhi itibariyle yiiriirliigc giren 'Sigorta ve Reasiirans $irketleri ve Emeklilik $irketlerinin Konsolide Finansal Tablolannrn Diizenlenmesine lligkin Teblip" kapsamtnda konsolide etmesi gereken bagh ortakhfir bulunmamaktadrr. 2.3 BiiliimRaporlamasr $irket 31 Aralk 2013 ve 3l Ara\k 2012 tarihleri itibariyle sadece Tiirkiye'de ve sadece tek bir raporlanabilir bdliim olarak takip edilen hayat drqr sigortacrhk alanrnda faaliyetlerini siirdurmektedir. $irket halka agrk olmayrp, TFRS 8 - "Faaliyet Bdliimleri" standardl kapsamrnda bdliim raporlamasr yapmamaktadf. 2,4 Yabancl Para Cevrimi $irket'in fonksiyonel para birimi Tiirk Lirasr'dr. Yabancr para ile yaprlan iglemler, iglemin gergeklegtili tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine gevrilir. Bu iqlemlerden dolan ve yabancr para cinsiiden parasal varlk ve yiikiimliiliiklerin diinem sonu ddviz kurundan fonksiyonel para birimine gevrilmesiyle olugan kur farkr kar ve zararr gelir tablosuna yansrtrlr. Finansal varltk ve yiikiimliiliiklerden kaynaklanan kur gerrim farklarr ise makul de$er deliqiklilinin bir pargasr olarak kabul edilir ve sdz konusu farklar diler makul deger degisikliklerinin takip "Oitaigi iesapilou yunr',t,1r. 2.5 Maddi Duran Varhklar Maddi duran varhklar, elde etme maliyetinden birikmig amortismanln dugiilmesi ile gosterilmektedir. Amortisman, maddi duran varltklartn faydal dmiirleri esas almarak do$rusal amortisman yontemi kullanllarak aynlmaktadrr. Maddi duran varltklartn, faydah dmiirleri esas alnarak tahmin edilen amortisman ddnemleri, a$agrda belirtilmiitir: Makin ve teghizatlar Demirba$ ve tesisatlar Diger maddi duran varhklar (Ozel maliyet bedelleri dahil) Ekonomik 6miir 2-10 yrl 3-12 ytl l-10 yrl Maddi duran varhklarda deler dijqiikliigu olduguna igaret eden koqullann mevcut olmasr halinde, olasr bir de$er dii$iiklugiiniin tespiti amacryla inceleme yaprlrr ve bu inceleme sonunda maddi duran varhfrn kaytl deserr gerr kazanrlabilir deierinden fazla ise kayrtlr deferi, kargrhk aynlmak suretiyle geri kazanrlab'llir delerine indirilir. Maddi duran varlrklann elden grkartrlmasr dolayrsryla olugan kar ve zararlaidiger faaliyet gelir[ri ve giderleri hesaplarrna dahil edilirler. $irket'in 3l Arahk 2013 ve 3l Arahk 2012 tarihleri itibariyle deper dii$iikliigiine upramrg maddi duran varlgr bulunmamaktadrr. 2.6 Yatrnm Amagb Gayrimenkuller $irket'in 3 I Ara k 2013 ve 31 Arahk 2012 tarihleri itibariyle yahnm amaglt gay.imenkulleri bulunmamaktadrr. t6

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı