YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA"

Transkript

1 EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin 2013 Yrlr Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26 Mayrs 2014tarihinde saat: 13.00'da, Ayaza}a Mah. Kemerburgaz Cad. No. 1, Sarryer / STANBUL adresinde, T.C lstanbul Valili$i il Ticaret MUdUrlU$U'nUn 23 Mayrs 2014 Iarih ve sayrh yazrsryla gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Sayrn Hasan Yrlmaz gozetiminde yaprlmrgtrr. Toplantrya iligkin davetin TUrk Ticaret Kanunu ve $irket Ana Sdzlegmesi gere$ince, gundemi de ihtiva edecek gekilde; TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Mayts 2014 tarih ve 8566 sayrlr gazetesinde ve PTT Beyo$lu $ubesi'nden gdnderilen iadeli taahhritlu postayla ve Milliyet Gazetesi'nin 10 Mayrs 2014 nushasrnda ilan edilmek suretiyle toplantr gun, yer ve gundeminin usulune uygun gekilde bildirildi$i ve toplantt mahallinde girket pay defterinin ve ana sozlegmenin hazrr bulundu$u anlagrlmrgtrr. T.T.K'nin 414. maddesine istinaden yaprlmasr istenilen bu toplantrda pay sahipleri ve vekillerinin toplantrnrn yaprlmasrna, aynca ydnetim kurulunca hazrrlanan ve pay defterine uygunlulu tasdik edilen hazirun cetveline herhangi bir itiraz bulunmadr$rnrn, girket hazirun cetvelinin tetkikinden, girketin toplam ,80 TUrk Lirahk sermayesine tekabul eden ,00 adet hissesinin adedinin asaleten adedinin ise vekaleten temsil edildiginin ve boylece gerek kanun ve gerekse ana sdzlegmede dngdrulen asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldu$unun anlagrlmasr Uzerine toplantr y6netim kurulu Uyesi Mehmed Evyap tarafrndan agrlarak gundemin gdrligulmesine gegilmigtir. 1. ' BASKANLIGI'NA YAZMANLIGA TOPLANTI : CUneyt Can O$uzer'in : Sarper Ozmert'in segilmelerine oybirli!i ile karar verildi. 2. Ydnetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan yrlhk faaliyet raporu okundu ve muzakereye agrldr. Sdz alan Nebahat Evyap lgbilen ve Selime Evyap vekilleri "Ydnetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan 2013 Yrlr Yrllrk Faaliyet Raporu "$irketlerin Yrllrk Faaliyet Raporunun Asgari igeri$inin Belirlenmesi Hakkrnda Ydnetmelikte sayrlan gartlan tagrmamakta, agrklayrcr bilgi igermemektedir. Ornegin; y6netmeli$in 4. maddesine gore "Yrllrk faaliyet raporu, girketin ilgili hesap ddnemine ait ig ve iglemlerinin akrgrnr, her y6nuyle finansal durumunu, girketin hak ve yarannr da gdzetecek gekilde, do$ru, eksiksiz, dolambagsrz, gerge$e uygun ve durust bir gekilde yansrtrr. Yrllrk faaliyet raporunda, yanrltrcr, abartrh ve yanlrg kanaat uyandrncr, gerge$e aykrrr ifadelere yer verilemez." denilmektedir. Ancak bir yandan ydnetim kurulu Uyelerine Ucret, prim, ikramiye vb. 6denmedi$i s6ylenmig, diler yandan iist diizey yoneticilere TL Ucret verildi$i ifade edilmigtir. Ustelik tarihli genel kurulda ydneticilere Ucret ddenmesi konusunda bir karar ahnmamrgtrr. Yalnrzca her bir kigi igin net TL huzur hakkr takdir edilmigtir. Ydnetim Kurulunun 4 kigiden olugtu$u goz 6nUnde bulunduruldu$unda verilen Ucretin senede olmasr gerekti$i agrktrr. Ustelik ydnetim kuruluna Ucret verildisi Evyap Sabuna kargr agrlan bir davaya iligkin girket merkezinde gergeklegtirilen incelemede verilen belge ile sabittir. Genel kurulda belirlenen rakamrn Uzerindeki usulsuz ddemeler hakkrnda bilgi verilmesi gerekir. Bu meyanda Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporunda Pay sahiplerine gerge$e aykrrr ve geligkili bilgi verilmesi de kabul edilemez. Di$er taraftan ydnetim kurulu Uyelerine ve ust duzey ydneticilere verilen Ucretler toplam olarak belirtilmig olup, Odemeler konusunda birey bazrnda ve hangi mahiyette oldu$u konusunda bilgi verilmesini talep ederiz. Yine ydnetmeli$in 9. maddesinde ydnetim kurulu liyelerine verilen odenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlann tutarlarrna iligkin bilgilerin de faaliyet raporunda bulunmasr gerekti!i belirtilmigtir. Ancak raporda bu hususta bilgiye rastlanmamtgttr. Aynt gekilde y6netmeli$in 12. maddesinin d bendinde "KAr payr da$rtrm politikasrna iligkin bilgiler ve kar

2 i I I 1tr&, daltttmt yaptlmayacaksa gerekgesi ile da$ilrlmayan kdrrn nasrl kullanrlacalrna iligkin onerinin yer almast gerektili ifade edilmigtir. Faaliyet raporunda bu bilgilere de somut olarak yer verilmemigtir. Son olarak Yurt drgr igtiraklerine aktanlan paralar ve bu girketlerin ne konuda faaliyet gdsterdigi, kar elde edip etmedi$i, yaprlan yatrnmrn kargrh$rnrn ahnrp ahnmadr!r konusunda da bilgi verilmemig olup bu konuda izahatta bulunulmasrnr talep edenz. Hal boyleyken pay sahiplerini bilgilendirmekten uzak geffaf olmayan ve geligkili bilgiler igeren 2013 yrh ydnetim kurulu yrllrk faaliyet raporunu benimsemedi$imizi, ydnetim kurulunun gdrevini gere$i gibi yerine getirmedi$ini belirtiriz" dedi. 56z alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " Yukartda soztl edilen ve yonetim kurulu tiyelerine yonetim kurulu ticreti - huzur hakkt olarak odenen Tl'nin, brute ibla$ edilmesi halinde, bu rakam TL, brtit ricrete tekabul etmektedir. Aynca, brut TL de bordro kargrh$r Odenen Ucrettir." dedi Yrhna iligkin ba$rmsrz denetim raporu okundu Yrlrna iligkin Finansaltablolar okundu. MUzakereye agrldr. SOz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Qo$unluk gucli abartrlr bir gekilde kullantlarak kuguk hissedarlan zarata u$ratmaktadrr. Uzun yrllardan beri pay sahiplerine bilgi, hesap ve tatmin edici bir kar payt vermeyen; geffafltktan uzak muhasebeye dayalr olarak kanuna, esas s6zlegmeye ve iyi niyet kurallartna ayktrt olarak hazrrlanan finansal tablolara onay verilmesi mlimkt]n de$ildir. Bu nedenle finansal tablolarrn tasdikine olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiyoruz Ayrtca onceki ddnem gider ve zararlan hesabr, cari ddnemden dnceki ddnemlere ait olan ve ilgili ddnemin mali tablolarrnda yer almasr gerekti$i halde, hata veya unutma nedeniyle, ilgili donemde kayda altnmayan ya da sonradan ortaya grkan tutarlann gdsterildi$i hesaptrr. Bu tutar Evyap Sabun girketinde TL'dir. SOz konusu giderlerin mahiyeti hakkrnda bilgi verilmelidir. igletmenin normal gider ve zararlanna kaydedilmeyen tutarlardan olugan Di$er Ola$an Drgr Gider ve Zararlar, TL'dir. Bunlar girket ydneticilerin veya personelin kusurlarrndan kaynaklanan ceza mahiyetindeki ddemeler olabilir. Bu gekilde bir ddemenin ise ilgililerden tahsili gerekir." dedi. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " TL'lik tutarrn tamamr 2013 yrlrnda ddenen ve gider yaalan krdem ve ihbar tazminatlarrndan kaynaklanmaktadrr. Ydnetici ve personelin kusurundan bahsedilemez.3198j04 Tl'lik mebla$ ise tek dlizen hesap planrna gdre, " Di$er ola$an drgr gider ve zararlat''hesabrna kaydedilmesi gerekti$i igin bu hesaplarda izlenmektedir. Bu Tl'lik rakamrn; TL'si ba$rg ve yardrmlar, TL'si, vergi dairesi takdir komisyonu kararr ile gider yazrlan tutardan, TL'si de yrl sonu envanter sayrm farkrndan kaynaklanmaktadrr. Kalan krsrm da; mutabakat farkr vs nedenlerden kaynaklanan farktrr." Dedi. Finansal tablolarrn onaylanmasrna gegildi. Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin red oyuna kargrlrk adet kabul oyuyla finansal tablolann onaylanmasrna, oygoklu!u ile karar verildi. 5. Yonetim Kurulu riyeleri ve denetginin ibra edilmesine gegildi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Yonetim kurulu tiyeleri ve denetgi kanuna, esas sdzlegmeye ve objektif iyi niyet kurallarrna aykrrr faaliyetlerde bulunmug, girketi ve girket ortaklannr zarara u$ratmrgtrr. Bu nedenle Ydnetim Kurulu uyeleri ve denetginin ibra edilmesine olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dedi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili "$irketimizin tum ig ve iglemleri yasa ve usule uygun,olup bu durum tam tasdik ve ba$rmsrz denetim rapodarr ile de sabittir. Evyap Sabun son derece karh, &L

3 \ biiytime trendi iginde bagany4a y6netilen bir girket olup, ibra karartna ydnelik beyanlar hakszdrr." dedi. Yonetim Kurulu Uyelerinin ibrasrna gegildi. Ydnetim Kurulu Uyeleri kendi ibralannda oy kullanmadrlar. Yonetim Kurulu 0yelerinden Ahmet Fikret Evyap ; Mehmet Fethi Evyap ; Mehmed Evyap ve Nimet Evyap ise 'ar oyla Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oylartna kargtn ibra edildiler. Bagrmsrz denetginin ibrasrna gegildi. Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oyuna kargrlrk adet kabul oyuyla ba$rmstz denetginin ibrasrna oygoklu$u ile karar verildi. 6. KArrn kullanrm geklinin, da!rtrlacak kar ve kazang paylarr oranlanntn belirlenmesine gegildi. Ahmet Fikret Evyap vekili "Da$rtrlacak kar ve kazang paylan oranlartntn y6netim kurulunun aga$rdaki gekildeki teklifine uygun olarak belirlenmesini teklif etti. Y6netim kurulunun karrn kullanrm gekli ile ilgili 6nerisinin.aga$tdaki gekilde oldu$u goruldu. " $irketimiz tarafrndan TMS'ye uyumlu olarak hazrrlanan ve Tam Ba$tmsrz Denetim ve SMMM A$ tarafrndan denetlenen hesap ddnemine ait finansal tablolarlmtza gdre ,00 TL net donem k6rr elde edilmigtir. "$irketin 2013 ytlt ,00 -IL tutanndaki net kanndan; a) ,15 -TL tutartnda 1. Tertip yasal yedek akge aynlmasna, b) l.tertip yasal yedek akge aynldktan sonra kalan ,85 -TL'den brilt ,14- TL'nin oftaklara hisse/eri oranrnda l.temettti olarak da!ftilmaana, c) l.temett1 daqfumtndan sonra kalan ,71-TL'den ,52-TL tutannda 2. Tertip yasal yedek akge aynlmastna, d) 2. Tertip yasalyedek akge aynldktan sonra kalan brtit ,19 -TL'nin ortaklara hisseleri oran t nd a 2.temettil ol arak d aq ttilm au n a, e) Ancak, yasal defterlerimizde VUK'a gore olugan ,35-TL net ddnem kdn, TMS'ye gdre olugan net ddnem kanndan ,35-TL farklt olup aradaki bu fark yasal defterlerde olaqanilsttl yed e kl e re e kl e n m i gti r. Yapllan oylama sonucunda, ydnetim kurulunun ve Ahmet Fikret Evyap vekilinin yukarrda yer alan k6r da$rtrm Onerisi aynen oybirli$i ile kabul edildi. 7. Y6netim kurulu Uyeleri ve Ust duzey yoneticilere 2014 yrh igerisinde yaprlacak her turlu Odemenin karara ba$lanmast hususunun g6rugulmesine gegildi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " 2014 yrhnda, ydnetim kurulu Uyelerine, Ust dozey ydnetici ve personele toplamda brtrt TL'yi gegmeyecek bigimde 6deme yaptlmastnt, genel kurulun onayrna sunuyoruz" dedi. 56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Ydnetim kurulu Uyeleri ve Ust duzey yoneticilerine yaprlacak olan her turlu ddemenin karara ba!lanaca$r ifade edilmesine ra$men, hangi y6netim kurulu Uyesine ne kadar hangi mahiyette 6deme yaprlaca$r karar altlna alrnmamlgttr. Bu gergevede, $irketin hakim ortaklarr, y6neticileri ve bunlartn yaktnlartna; Ucret, harctrah, huzur hakkt, ikramiye, tazminat, gider kargrh$r, temsil a$rrlama, kigisel giderler, avans ve sair adlarla yaptlan her turlu bdeme ve sa$lanan mali menfaatlerin tutart, Ucret bordrosuna dahil edilmesin.e gerek olmayanlal da kapsayacak gekilde, her bir kigi baztnda ayn ayrt karara ba$lanmaltdtr. Ote yandan muvekkillerimizin elde ettili kar payr dikkate ahndr$lnda ydnetim kurulu Uyelerine ve Ust duzey y6neticilere verilen huzur hakkr ve sair Ucretlerin son derece yuksek oldu$u da agikardtr. Bu nedenle a nan karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapla gegiriyoruz" dedi. 1 fi A,

4 Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " Kanunda ve Yrlhk Faaliyet Raporunun Asgari igerilinin Belirlenmesi Hakkrndaki Ydnetmelik'te yonetim kurulu Uyeleri ve Ust duzey ydneticilere yapllacak toplam odemeden bahsedilmekte olup, birey bazrnda bir ayngtrrma yiiktrmlulugu bulunmamaktadrr. Ote yandan Ucretlerin birey bazrnda ayrrgtrrrlmasr, kigisel verilerin hukuka aykrrr olarak ifga edilmesi anlamrna gelii'dedi yrlrnda, ydnetim kurulu Uyelerine, Ust duzey ydnetici ve personele toplamda brtlt TL'yi gegmeyecek bigimde 6deme yaprlmasrna, Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet kabul oyuyla ve oygoklu$u ile karar verildi. 8. Ydnetim kurulu Uyelerinin segimi ve g6rev surelerinin belirlenmesine iligkin gundem maddesinin gdrugulmesine gegildi. Ydnetim kurulu Liyeli$ine, 3 yrl sure ile g6rev yapmak Uzere, genel kurulda bulunmamalarrna ra$men y6netim kuruluna segilmeye bir itirazlarr olmadr$tnr yazh muvafakatnameleri ile bildiren, o Ahmet Fikret Evyap T.C No: Emirgan Mah. Qamfrstr$r Sokak No: 15 Sarryer- istanbul r Mehmet Fethi Evyap T.C No: Ayaza}a Mah. Kemerburgaz Cad. No: 1 Sarryer- istanbul. Mehmed Evyap T.C No: Acarlar Mah. Zarif Sok. 9/1 Beykoz, istanbul o Nimet Evyap T.C No: Ozlemli Sok. Evyap Apt. No: 2311 Bebek, Begiktag - istanbul lsimli kigilerin ydnetim kurulu Uyeliklerine segilmeleri hususu oya sunuldu. Oylamaya gegilmeden once 56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Ydnetim Kurulu Uyeleri daha 6nce sdgilen kigilerle aynr olup, bu kimseler gegmig yrllarda gdrevlerini gere$i gibi yerine getirmemig, kanuna, ana sdzlegmeye ve objektif iyi niyet kurallarrna aykrrr davranmrg, muvekkillerimize ihtarname yoluyla sorduklarr hususlarda bilgi vermekten imtina etmig, yrllrk faaliyet raporunu hazrrlarken dahi yasal zorunluluklarr yerine getirmemig, pek gok usulsuz ig ve iglem ile mrlvekkillerimiz ile Evyap Sabun A$'yi zarara u$ratmrgtrr. Hal bdyleyken aynr kimselerin y6netim kurulu Uyesi olarak faaliyette bulunmasr kabul edilemez. Bu nedenle y6netim kurulu Uyelerinin segimi ve gdrev surelerinin belirlenmesine iligkin karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dedi. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili; Evyap Sabun A$, son 5 yrlda dzvarhklarrnr yaklagrk 108 Milyon TL artrrmrg, girket 5 kat buyumugtur. Elegtiriler hakstz ver yersizdir. " dedi. Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet kabul oyuyla, yukarrda T.C kimlik numaralan ve adresleri bildirilen Ahmet Fikret Evyap, Mehmet Fethi Evyap, Nimet Evyap ve Mehmed Evyap'rn 3 yrl sure ile gdrev yapmak Uzere yonetim kurulu Uyesi olarak segilmelerine oygoklu$u ile karar verildi. 9. Ddnem igerisinde istifa eden ba$rmsrz denetim firmasrnrn yerine 2 Aralk 2013 tarihli ydnetim kurulu kararr "Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin ba$tmstz denetgi olarak atanrnasr genel kurulun onaytna sunuldu. SOz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri " tarihli genel kurulda tum muhalefetimize ra$men girketin uzun yrllar ig denetgisi olan ve bu suregte usule ayktrr iglemler Murat Erigti'nin sahip oldu$u girket ba$rmsrz denetgi olarak atanmtgttr. Bunun tlzerine yapan / i

5 tarafrmrzca Balrmsrz Denetginin de$igtirilmesi talebiyle dava agrlmrg, lstanbul 42. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde E. sayr ile gdrulen dava devam ederken davanrn kaybedilecelini ve girkete gergek anlamda ba$rmsrz olan bir denetginin atanaca$rnr anlayan girket y6neticileri, bu durumu engellemek adrna segilen balrmsrz denetgiyi istifaya zorlamrg ve yine yakinen tanrdrklarr Tam Ba$rmrz Denetim ve Danrgmahk A.$'yi k6tu niyetle denetgi olarak atamrgtrr. Nitekim Ba$rmsrz denetgi tarafrndan hazrrlanan son derece yetersiz rapor da tarafh davranrldr$rnrn gdstergesidir. Bu nedenle anrlan raporu onaylamryor, bu konuda altnan karara olumsuz oy kullanryor muhalefetimizi zapta g egi riyoruz" ded i. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, "Segilen ba$rmsrz denetgi ttim yasal nitelikleri haiz olup, yaprlan segim usul ve yasaya uygundu/'dedi. Yaprlan oylama sonucunda, 2 Aralrk 2013 tarihli y6netim kurulu kararr ile Tam Ba$rmsz Denetim ve Dantgmanhk Anonim $irketi'nin ba$rmsrz denetgi olarak atanmasr iglemi, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrlrk adet oyla ve oy goklu$uyla onaylandr. 10. Ba$rmsrz denetgi atanmasr ve gorev suresinin belirlenmesi hususunun gorugulmesine gegildi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "GUndemin g. Maddesine iligkin b6lumde de izah etti$imiz gibi Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanlrk A.$ kdtu niyetle segilmig olup, bu firmanrn ba$rmsrz denetgi olarak segilmesine iligkin karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetim izi zapta gegiriyoruz" dedi. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " Bir dnceki gundem maddesinin gdrugulmesi srrasrnda beyan etti$imiz Uzere, Segilen ba$rmsrz denetgi tum yasal nitelikleri haiz olup, yaprlan segim usul ve yasaya uygundud'dedi. Yaprlan oylama sonucunda, BUytikdere Cad.No.1 27 K.22D.2201Astoria A Kule Esentepe - istanbul adresinde faaliyet gosteren Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin 1 yrl sure ile girketin ba!rmsrz denetgisi olarak atanmasrna, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrlrk adet oyla ve oy goklu$uyla karar verildi 11.$irket ile Evyap Egypt Soap Personal Care Products and Detergents lndustries S.A.E. unvanlt girkete satrlan mahn bedeline mahsuben, nakit tahsilat yaptlmayrp, USD tutannda pazarlama ve pazarc girig gideri olarak duzenlenen faturalar hakktnda genel kurula bilgi sunulmasr maddesinin gdriig0lmesine gegildi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " GUndemimizin bu maddesinde; Gtimrtlk ve Ticaret Bakanhgr'nrn 8 Kasrm 2013 tarih ve 8960 sayrlr talimatr uyarrnca Evyap Egytp Soap Personel Care Products and Detengents lndustries S.A.E. unvanlt girkete sattlan maltn bedeline mahsuben nakit tahsilat yaprlmayrp USD tutarrnda Pazarlama ve Pazara Girig giderleri olarak dtrzenlenen faturalar hakkrnda aga!rdaki bilgileri Genel Kurul'a sunanz: " EVYAP Holding A.$.'nin do$rudan ya da dolaylr olarak paylartntn %99'una sahip oldu$u Evyap Egytp Soap Personel Care Products and Detengents lndustries S.A.E. ("Evyap Mtst/'); Evyap Sabun A.$.'den satrn almrg oldu$u "sabun makarnast" tabir edilen UrUnU igleyerek mamul haline getirmekte ve Mrsrr'da ve Mrsrr kanahyla Ortado$u ve Kuzey Afrika pazarlarna satmaktadrr. " Evyap Sabun Ag tarafrndan, grup girketi olan Evyap lnternatioanl Dtg Ticaret A$ aractlt!t ile Evyap Mrsrr'a satmrg oldu$u sabun makarnasrnr oncelikle reel piyasa kogullartna gdre fatura etmigtir. Ancak ilgili d6nem sonlarrnda bu fiyatlann Transfer Fiyatlamast mevzuattna uygun 9 LL

6 olmadr!r delerlendirmesi yaprlarak "Telafi edici faturala/ d0zenlenmigtir. Bu faturalar ile satrn ahnan mal maliyeti, Evyap Mrsrr'rn iginde bulundu$u piyasalarda tagryamayaca$r seviyelere grkmrg olup, sadece Transfer Fiyatlamasr mevzuatrna uygunluk sa$lamak amacryla duzenlenmigtir. Evyap Sabun A$ tarafrndan kesilen telafi edici faturalar ile yukselen maliyetler ve Evyap Mrsrr'rn Ortado$u ve Kuzey Afrika pazarlarna girmek ve Pazar payrnr artrrmak amacryla katlanmrg oldulu giderler sonucunda, Evyap Mrsrr'rn faaliyeti kar edemez ve stirdurulemez bir noktaya gelmigtir. Bu durum hem reel piyasa kogullannr hem de Mrsrr'da gegerli olan Transfer Fiyatlamasr mevzuat hukumlerine uygun olmadrlrndan, Evyap Mrsrr'da, Pazarlama Satrg giderlerini, aynr tutarda Evyap Sabun A$'ye fatura ile yansrtmrgtrr. " Anlagrlaca$l Uzere; her iki Ulke mevzuatrna uyum sa$lamak amacryla kargthklr olarak kesilen faturalar nakit hareketi dolurmadan cari hesap mahsubu geklinde gergeklegmigtir. Bu iglem Mrsrr mevzuatr uyannca ana girkete (Marka sahibi) yanstttlmast gereken pazarlama sattg da$rtrm giderlerinden ibaret olup, Evyap Sabun A$ ve Evyap Mrstr girketi Evyap Holding A$ igtiraki oldu$undan; bu girketler arasrndaki faturalagmalar ortaklara da$rtrlacak temetttiyli azaltan bir iglem de$ildir. Kaldr ki; olayrmrzda aynr tutarda kargrlrklr faturalagma oldu$undan, iki girketin de kar zararnda bir de$igiklik olmamrgtrr. Yani ortakhk hukuku agrsrndan herhangi bir kar transferinden bahsed ilemez. "Di$er yandan Evyap Sabun A$'de telafi edici faturalar hasrlata dolayrsryla vergi matrahlna eklenip, Evyap Mrsrr'dan gelen faturalar KKEG kaydedilerek vergi guvenli$i de temin edilmigtir. Esasen pay sahiplerimizin bu konudaki itirazr Uzerine Telafi edici ve yansrtma faturalan ile cari hesap ekstresi de derdest davalarda pay sahiplerimize iletilmigtir." dedi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Bu tutarrn Mrsrr girketinin defterlerine ne gekilde kaydedildi$i, bu tutarrn Mrsrr girketinin vergi matrahrna dahil edilerek bu Ulkede vergilenip vergilenmedi$i konusunda bilgi verilmesi garttrr. Belirmek gerekir ki; Evyap Sabun A.$.nin Evyap Egypt $irketine kesilen 13 adet fatura kargrlr!r toplam ,- USD tutarrnda sabun hamuru ve hammadde ihrag etmesi kargrlr$rnda olugan alaca$rnrn, Mrsrr $irketi tarafrndan 6denmesi yerine, avnr tutarda satrs pazarlama oideri adr altrnda duzenlenen, mahiyet ve miktarr itibariyle gergekli$i belirlenemeyen ve tarihli iki adetfaturayla kapatrlarak bututarda $irket kayna$rnrn yurt drgrndaki bir girkete aktanlmastdtr. Yonetim bu iglemleri, "transfer fiyatlandrrmasr mevzuatrna uygunluk sa$lamak igin yaptldt$t" geklinde izah etmeye gahgmaktadrrlar. Oysa, Evyap Sabun A.$. kaynaklanntn yurt dtgtndaki bir girkete aktarrldl$t gerge$i o denli agrk ve grplaktrr ki, ycinetimin bilimsel temelden ve piyasa gergeklerinden yoksun olarak yaptrsr bu agrklamalar, anlamsrzdrr. Zira, transfer fiyatlandrrmastntn blittrn kurallarrnr ihlal eden bir iglem 6rne$i gdsterilmek istense, Ozerinde durdu$umuz somut olay, "tipik 6rnek" olarak gdsterilebilir. Konuyu transfer fiyatlandtrmast mevzuatrna gdre agrklamak isteyen yonetim agrklamalan, Evyap Sabun A.$ bunyesinde yaprlan iglemlerin yasal duzenlemelere ne denli ayktrt oldu$unu da gostermigtir. Konunun daha iyi anlagrlabilmesi igin, Evyap Sabun A.$. b0nyesinde yaprlan sdz konusu iglemlerin, transfer fiyatlandrrmasr kurallan, vergi mevzuafi ve muhasebe ilkelerine uygun olup olmadr$r ydniinden de$erlendirilmesi gerekir. Evyap Sabun A.$.'nin mal sattgr kargrlr$r olugan ,- USDtutarrndaki alacaltna kargtltk, Evyap Egypt $irketi tarafrndan gdnderilen aynr tutardaki iki adet fatura, Evyap Sabun A.$.'nin kanuni defterlerine "262 Kurulug ve OrgUtlenme Giderleri Hesabr"na borg kaydedilmig ve daha sonra bu hesaptan Di$er Olagan Drgr Gider ve Zararlar Hesabrna (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) alacak kaydt suretiyle kapattlmtgttr. Vergi Usul Kanununun 282 nci maddesinde, " ljk tesis ve taazzuv giderleri, kurumun tesis olunmasr veya yeni bir gube agrlmasr veyahut da iglerin devamlt surette genigletilmesi igin 7 ga,

7 yaptlan ve karglhgtnda maddi bir krymet iktisap olunmayan giderlerdir." hukmune yer verilmigtir. i Srra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli$inde de, "262 Kurulug ve OrgUtlenme Giderleri" baghkh hesabrn; igletmenin kurulmast, yeni bir gube agtlmast, iglerin s0rekli olarak genigletilmesi igin yaprlan ve kargrlr$rnda maddi bir de$er elde edilmeyen giderlerin aktiflegtirilmeleri durumunda izlendi$i hesap, oldu$u agtklanmtgttr. Kanunda yer alan bu duzenlemeye g6re, aktiflegtirilmeleri kurumlartn segimine btraktlmtg olan kurulug ve orgutlenme giderleri, girketin kurulmast veya faaliyetini genigletmesi; drgutlenme giderleri ise, kurulugunu tamamlayan bir girketin normal faaliyete gegmesi igin yaptlan ve kargrh$rnda maddi bir krymet edinilmeyen giderleri kapsamtna almaktadlr. Bu giderlerin dzelligi, girketin kurulugunu tamamlayarak normal faaliyete gegmesini sa$lamak amact ile yaprldrklarrndan, sarf edildikleri hesap ddnemlerinden ziyade gelecek ytllart ilgilendiren ve kargrh!rnda dogrudan do$ruya maddi bir krymet elde edilemeyen ve muhasebe teknigi ydnunden de sabit krymetlerin maliyetine yuklenemeyen giderler olmastdtr. Mrsrr'da bu Ulke kanunlarrna qdre kurulan yrlrnda yattrtma baglaytp 2002 ytltnda fiilen tlretime gegen, avrr bir vadrda ve tuzel kisilide sahip bulunan Evyap Egypt $irketinin sattg, da$rtrm, pazarlama,drgutlenme ve sair adlarla yapmrg oldu$u giderler munhastran bu sirketin qideridir. Nasrl ki, bu girketin elde etti$i hastlat, bu Ulkede gelir hesaplanna intikal ettiriliyorsa, harcamalarr da gider hesaplarrna intikal ettirilmek zorundadtr. Aksi bir dugunce, yurt dtgtnda kurulu bir girketin giderinin TUrkiye'deki bir girket taraftndan gider yaztlmastntn kabulu anlamtna gelir ki, bdyle bir durum TUrkiye'nin vergileme hakkrndan di$er Ulke lehine vazgegmesi sonucunu dogurur. DoSaldrr ki, higbir gelir idaresi btiylesine bir gider aktanmlna izin vermez. Aga$rda, transfer fiyatlandrrmasr kurallarr agrklanrrken de anlatrlaca$t Uzere, TUrkiye'de ve/veya yurt drgrnda kurulu bulunan grup igi girketlerin aralartndaki gider aktarmalart sadece " ortak hizmetlere" iligkin giderlerle srnrrh olup, bu gider aktanmlartna da ancak transfer fiyatlandtrmast kurallarrna uygun y6ntemler kullanrlarak yaprlmast halinde izin verilmektedir. Evyap Sabun A.$ btrnyesinde sdz konusu kaynak aktarma iglemlerini yapanlar, yapttklart iglemlerin kanuna ve muhasebe ilkelerine tamamen ayktrt oldu$unun bilincindedirler. Esasen, 18,7 milyon dolara tekabul eden tutarrn tamamtnr KKEG olarak kaydetmeleri bu hususu teyit etmektedir. Aynr gekilde, bu tutarr kurulug ve drgutlenme giderine kaydedip 5 yrlda 5 egit taksitle itfa etmek suretiyle, olayrn vahametini ve b{.iyuklu$tin0 aztnltk paytna sahip ortaklann dikkatinden kagrrmaya gahgmalarr da bizi, iglemin son derece bilingli ve planlt yaptldt!t sonucuna gdttirmektedir. Gergekten 18,7 milyon Dolar kargrlr$r Tl'nin birdefada KKEG olarak matraha dahil edilmesi halinde, bu durumun aztnltk paytna sahip ortaklar ve UqUncU taraflarca hemen fark edilip sorgulanaca$r bilindi!inden, sanki bir itfa iglemi yaplltyormug gibi, giderlegtirme iglemi 5 ytla yaytlmtgttr. Evyap Holding ve ba$ll girketlerin hakim ortaklan, aynt zamanda ytinetim kurulu liyeleri bu ydntemle, 18,7 milyon Dolarlrk bir kayna$r yurt dtgtnt aktararak, miinhaslran kendilerinin kultanacagr ve iizerinde serbestge tasarrufta bulunabilecekleri bir fon yaratmrg olmaktadtrlar. Bdylece, bu kaynak hem aztnhk paytna sahip ortaklarln, hem de TUrk idari Makamlanntn ve Mahkemelerinin bilgisive denetimi dtgtna glkanlmtgtlr. Kurumlar Vergisi Kanununun "Transfer Fiyatlandrrmasr Yoluyla OrtUtU Kazang Da$tttmt" baglklr 13 tincu maddesine gdre, kurumlarrn, ilgili kigilerle emsallerine ayktrt olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat Uzerinden mal veya hizmet altm ya da sattmtnda bulunmalart durumunda, kazang tamamen veya krsmen transfer fiyatlandrrmasr yoluyla drtulii olarak da$rtrlmrg sayrlrr. Madde metninde yer alan "mal veya hizmet altm ya da satlml" ifadesinden; a1m, sairm, imalat ve ingaat, kiralama veya kiraya verme, 6dUng para altnmasl ve verilmesi iglemleri ile ikramiye, iicret ve benzeri 6demeleri gerektiren diler iglemlerin anlagtlmast'gerekti$i Kanun maddesinin devamtnda belirtilmigtir. Y,L' ta'-

8 Madde metninde gegen iligkili kigi kavramr; kurumlann kendi ortaklarr, kurumlann veya ortaklannrn ilgili bulundu$u gergek kigi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakrmrndan do$rudan veya dolaylr olarak ba$h bulundu$u ya da nufuzu altrnda bulundurdulu gergek kigiveya kurumlart ifade eder.(kvk Md.13/2) Emsallere uygunluk ilkesi ise; iligkili kigilerle yaprlan mal veya hizmet ahm ya da satrmrnda uygulanan fiyat veya bedelin, aralarrnda b6yle bir iligkinin bulunmamasr durumunda olugacak fiyat veya bedele uygun olmastnt ifade eder. Dikkat edilece$i Uzere, iligkili kigiler arasrnda yaprlan mal veya hizmet altm ya da sattmtnda uygulanan fiyat veya bedeli ifade eden transfer fiyatlandrrmasr; iligkili kigiler arastndaki mal ve hizmet ahm satrmlannrn, iktisadi ve ticari kogullar dikkate altnarak nastl belirlenmesi erekti$i ydnunde temel ilkeleri ortaya koyan ve transfer fiyatlandrrmasr kurallarrna ig mevzl'itlarrnda, yer veren biltun tilkelerde aynr gekilde anlagtlan, bir kavramdrr. OrtUlU kazang da!rtrmr ise kurum kazancrnrn emsale uygun olmayan fiyat veya bedellerle kurum dtgtna aktarrlmasrnr ifade eder. Dolayrsryla "transfer fiyatlandrrmasr" ve '6rtUlU kazang da!rtrmr" kavramlarr bir arada de$erlendirildilinde, transfer fiyatlandrrmasr yoluyla ortulu kazang da$rtrmrnrn iligkili kigilerin aralarrnda yaptrklarr mal veya hizmet ahm ya.da sattm iglemlerindeki fiyat veya bedeli emsallerinden farkh tespit etmek suretiyle, vergi matrahrnr agrndrrmalarrnr ve kurum kazancrnr ortaklarrna veya di$er iligkili kigilere aktarmalartnt ifade etti$i anlagrlmaktadrr. Bu gergevede, yaprlan dtizenlemelerin amacr, iligkili kigilerle mal veya hizmet ahm ya da satrmrnda bulunan gergek veya tuzel kigilerin gelirlerinin tam ve do$ru olarak beyan edilmesini sa$lamak ve transfer fiyatlandrrmasr yoluyla vergi matrahrnrn a9rndrnlmasrna engel olmaktrr. Transfer fiyatlandrrmasr muessesesinin 6nemli konularrndan birisi de, "grup igi hizmetle/' konusudur. Kurumlar Vergisi Kanununun 1 Seri No'lu Transfer Fiyatlandrrmasr Yoluyla OrttilU Kazang Da$rtrmr Hakkrndaki Genel Tebli$i'nde, grup igi hizmetler; "... iligkili girketler arasrnda gergeklegen, genellikle ana girketin ba$h girketlerine veya aynr gruba ba$h girketlerden birinin di$erlerine verdi!i hizmetleri ifade etmektedir. Bu hizmetler tum grup igin ydnetim, koordinasyon ve kontrol iglevlerinin sa$lanmasrnr da igermekte olup, bu tur hizmetleri sa$lamanrn maliyeti, ana girket, bu amag igin gdrevlendirilen bir grup Uyesi veya di$er grup tiyesi ( grup hizmet merkezi) tarafrndan Ustlenebilmektedir." geklinde agrklanmrg; grup igi hizmetlere iligkin giderlerin kurumlar vergisinin hesaplanmasrnda kabul edilebilir nitelikte bir gider olabilmesi igin; - hizmetin fiilen sa$lanrp sa$lanmadt$tntn, - hizmeti alan girkevgirketlerin s6z konusu hizmete ihtiyacr olup olmadr$tnrn, - hizmetin altnmrg olmasl halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olup olmad r$ r n rn belirlenmesinin gerekti$i belirtilm igtir. Evyap Sabun A.$. ve Evyap Egypt S.A.E. $irketinin aynr sermaye grubuna dahil olmalan hasebiyle, "iligkili kigi" tanrmrna girdikleri hususunda tereddut yoktur. Bu ydnuyle, iki girket arasrndaki her turlu mal ve hizmet alrm ya da satrmrnda uygulanan fiyat veya bedelin, aralartnda boyle bir iligki bulunmayan herhangi uguncu bir kigiyle yaptlmasr durumunda olugacak fiyat veya bedele uygun olmasr gerekir. Evyap Sabun A,$. y6neticileri yaptrklan bu iglemin kulliyen kanunlara ayktrt oldu$unun ve TUrk Vergi idaresinin elegtirilerine maruz kalacaklarrnrn o denli farkrndadrrlar ki, ,- US Dolarrna tekabul eden tutarrn tamamrnr KKEG yazmak suretiyle, buradan gelecek elegtiriyi bertaraf etmeye gallgmrglardrr. Ancak, vergi yontinden bu tedbirin altnmtg olmast Evyap Sabun A.$.'nin 18,7 milyon Dolar tutarrndaki kayna$rnrn yurt drgtna aktanldt!r gerge$ini de$igtirmemektedir. Uzerinde durdu$umuz somut olay, esasen transfer fiyatlandrrmasr kurallarryla da agrklanamayacak bir olaydrr. Transfer Fiyatlandrrmastnda nihayetinde iglem bedelinin duguk veya yuksek belirlenmesi yoluyla kazancrn bir krsmrnrn aktarrmt sdz konusudur. Somut fa.

9 olayrmrzda ise, transfer fiyatlandrrmasr kurallarrnrn tamamen ihlal edilmesinin yant stra, kazancrn bir miktan de$il, mal satrgr kargrlt$r olugan hasrlatrn tamamrnrn fatura adr altrnda duzenlenen bir ki$rt kargrh$r yurt drgrna aktanlmasr s6z konusudur. Ti,irk Ticaret Kanununun "Hakimiyetin hukuka aykrrr kullanrlmasr" baghkh 202 nci maddesinde," Hakim girket, hakimiyetini ba$h girketi kayba u$ratacak gekilde kullanamaz. Ozellikle ba$h girketi, ig, varhk, fon, personel, alacak ve borg devri gibi hukuki iglemler yapmaya; kannr azaltmaya ya da aktarmaya...y6neltemez." htikmtine yer verilmigtir. Bilindigi Uzere, madde metninde gegen "kayrp" terimi zarardan farkh ve onu da kapsayacak geniglikte olup, bir mal varh$rnrn eksilmesi veya malvarhlrnrn artmasrnrn dnlenmesi geklinde de ortaya grkabilmektedir. Evyap Sabun A.$ kaynaklarrnrn higbir hakh neden yokken, ftargrlrksrz olarak yurtdrgrnda kurulu bir girkete aktarrlmasr ve bu yolla $irketin ilanihaye bu kayna$rn yarataca$r gelirden mahrum kalmasr, ortaklan zarara u$ratrcr mahiyette bir iglem olup, tum Grup $irketlerinin ydnetimini elinde bulunduran hakim ortaklar ile girket denetgilerinin sorumlulu$unu da gerektirdisi kugkusuzdur. Sonug itibariyle; Evyap Sabun A.$.'nin kaynaklannrn satrg, pazarlama,drgutlenme ve benzeri adlarla duzenlenen ve higbir gekilde TUrkiye'ye yansrtrlmasr mumkun bulunmayan, mtrnhasrran yabancr girkete ait olup ilgili Ulkede gider yazrlmasr ve bu girketin kannrn tespitinde dikkate alrnmasr gereken fiktif gider faturalan kargrhlr aktarrlmasrnrn kabul ve onay gdrmesi halinde, butun grup girketlerinin kaynaklarrnr aynr ydntem ile yurt drgrna aktarmasr dnunde higbir engel kalmayacaktrr. Boylesine bir iglemin ise hukuken savunulabilir bir tarafrnrn bulunmadr$r izahtan varestedir. Bu nedenle girketge verilen bilgiyi onaylamryor, bakanhk raporunda da belirtildi$i gibi bu iglem nedeniyle muvekkillerimizin ulradt$t zararn kargrlanmasrnr talep ediyoruz. " dedi. GUndemin bu maddesiyle ilgili olarak gdrugulecek bagka bir husus kalmadr$r anlagrldr. 12. Vadistanbul projesi ile ilgili genel kurula bilgi sunulmasr yonundeki gundem maddesinin. gdrugulmesine gegildi. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili: " GrimrUk ve Ticaret Bakanh$r'nrn 8 Kasrm 2013 tarih ve 8960 Sayrlr talimatr uyannca, Vadistanbul Projesi'ne iligkin genel kurula bilgi sunulmasr ydnundeki gundem maddesi uyannca, aga$rdaki hususlar pay sahiplerimizin bilgisine sunulmugtur. " Vadistanbul Projesi'ne iligkin 'DUzenleme $eklinde Hasrlat Paylagrmr ve Kat Kargrlr$r ingaat Sozlegmesi, alelade bir satrm veya kat kargrlr$r ingaat sdzlegmesi de$ildir. Zira, sdzlegmeye konu tagrnmaztn mrilkiyeti halen Evyap Sabun'a ait olup UgUncU kigilere yaprlan herhangi bir MULK vet DEVR VEvA TEML K igleui MEVCUT DEG LD R. Anrlan sozlegme, adrndan da anlagrlaca$r Uzere hasrlat paylagrmh ingaat sdzlegmesidir. Hastlat paylagtmlt ingaat s6zlegmesi, arsa sahibinin arsa Uzerinde ingaat yaprlmasrna katlanmasrnr, kargrlrlrnda yuklenicinin arsa Uzerinde ingaatr yapmastnt ve sonugta olugacak ba$tmstz bdlumlerin UgUncU kigilere sattlmast ile elde edilen kazancrn arsa sahibi ile yuklenici arasrnda bdlugturulmesini konu edinen bir sdzlegmedir. " Bu sdzlegmenin, tipik bir kat kargrlr$r ingaat s6zlegmesinden farkr gudur; qelir pavlastmlt insaat sdzlesmesinde insaatrn tamamlanmasrvla olusan badrmsrz bdlumlerin hic birinin mulkiveti vrlklenicive devredilmez; meydana gelen ba!rmsrz b6lumler UgUncU kigilere sattlarak elde edilen hasrlat taraflar arasrnda paylagtrrrlrr. O nedenle sdzlegme ile girketin yuklenicilere yaptt$t veya yapacagr bir malvarlr$l devri s6z konusu de$ildir. Sdzlegme'ye konu taglnmaz mulkiyeti halen dahi Evyap Sabun'a ait olup, "6nemli miktarda girket malvarlt$tntn toptan satrgt" gibi bir durum s6z konusu de$ildir. " Konu ile ilgili sair agtklamalarrmz gu gekildedir: ya.

10 r.= a. b. Evyap Sabun A$, Uretim tesislerinin bulundu$u arazinin artrk "rr?eskun mahaf' haline gelmesi, gehir iginde kalmasr nedeniyle, gerek mevzuat, gerek sair zorluklar, Uretim tesislerinin gehir drgrnda bir alana tagrnmasrnr zorunlu hale getirmigtir. Bu durumun dogal sonucunun, meskun mahal olan fabrika arazisinin, $irket ve pay sahipleri igin en uygun bagka bir bigimde de$erlendirilmesi oldu$u agrktrr. Bu amagla, yaprlan uzun aragtrrma ve muzakerelerin sonucunda, EWAP Sabun'la, Artag- Aydtnlt- Kelego$lu Adi Ortakh$t ("YUklenici Firmalad') araslnda, Beyo$lu 18. Noterli$i'nce 24 Haziran 2011 tarih ve sayr ile "Diizenleme $eklinde Hastlat Paylagrmr ve Kat Kargrhsr ingaat Sdzlegmesi" imzalanmrgtrr Sozlegme, Evyap Sabun'un maliki oldu$u aga$rda tapu kayrtlarr bildirilen arazileri ilgilendirmektedir: istanbul ili gigti ilgesiayazala Mahallesi 60 parsel m2 yuzdlgumtu arsa, istanbul iti gigti ilgesi, Ayaza}a K6yU, Cendere sokagr 3 pafta, 64 parsel 5234 m2 ytizolgrim[i arsa, istanbul itigigti ilgesi, Ayazapa Mahallesi, Cendere Soka$r,2 pafta, 415 parselsayrh 9380 m2 yiizolgtimhi arsa, istanbul ili $igli ilgesi, Ayaza}a Mahallesi, Cendere soka$r, 2 pafta, 412 parsel sayrh 2330 m2 ytizolgtjmlti arsa, istanbul iti gigti ilgesi, Ayaza}a Mahallesi, Cendere sokagr 3 pafta,413 parsel sayrh 8980 m2 yrizdlqi.im lti arsa, istanbul iti gigti ilgesi Ayaza$a Mahallesi, Cendere sokagr, 2 pafta,410 parsel sayrlr m2 yrizolqtimhl arsa, istanbul iti gigti, ilgesi Ayaza$a KoyU, Hanrm kege Cendere bolazr mevkii 3 pafta, 63 parselsayrh m2 yuz6lgumlti arsa, istanbul iti gigti ilgesi, Ayaza$a Mahallesi, Cendere sokalr, 3 pafta, 61 parsel sayrh, m2 ytizdlgtimlti arsa, istanbul iti gigti ilgesi, Ayazaga Mahallesi, Cendere sokagr, 3 pafta, 55 parsel, m2 yrizdlgrimlti arsa, - istanbul ili gigli ilgesi, Ayaza}a Mahallesi, 3 pafta, 56 parsel sayrh, m2 yuzdlgumlu arsa, - istanbul ili $igli ilgesi, Ayaza}a Mahallesi, 3 pafta, 504 parsel sayrh, m2 yi.izdlgrimlti arsa. d) Soz konusu arsalarda imal edilecek konut, ofis ve di$er ticari Uniteler igin ticari gartlar da 6zet olarak aga$rdaki gibidir: - Satrlacak ba$rmsrz b6lumler igin YUklenici Adi Ortakhk m2 bagrna ABD Dolarr'ndan az olmamak Uzere elde edilecek hasrlatrn o/o43,75'ni arsa payr olarak EVYAP Sabun'a ddeyecektir. - Ayrrca hig satrg olmasa bile toplam 60 ay igerisinde ingaat tamamlanacak bu sure iginde sattlamayan bastmstz b6lumler ise SPK tarafrndan onaylr bir Gayrimenkul Degerleme Firmastna yapttrtlacak de$erlemeye uygun olarak o/o43,75'i EVYAP Sabun'da kalacaktrr. - Sdz konusu arsalarda imal edilecek Ahg Verig Merkezi (AVM) ise EWAP Sabun ve YUklenici Firmalar tarafrndan kurulacak bir anonim girkete devredilecek ve.bu girket tarafrndan igletilecektir. Evyap Sabun bu girkette deo/o43,75 oranrnda pay sahibi olacaktrr, I,/^ l0

11 - Aynca, YUklenici Firmalar, Projenin 1. Etabrnrn lngaat Ruhsatrnrn alrmrndan itibaren EVYAP Sabun'a ABD Dolan avans ddemeyi kabul etmigler ve bu avans girket'e banka havalesi yoluyla 6denmig ve $irket'in resmi kayttlarrna iglenmigtir. " Gdri.ilece$i gibi, Tagrnmaz devri yaprlmamrg, aksine son derece elverigli kogullarda bir Sdzlegme akdedilmigtir. d) Ayrrca belirtmek gerekir ki, VAD STANBUL Projesi, emsallerine g6re de son derece bagarrh ve kdrh bir projedir. Gergekten de, VAD STANBUL Projesine komgu alanlarda bulunup da, rakip sayrlabilecek 2 Proje bulunmaktadrr. Bunlar: (i) A$ao$lu " STANSUL 1453'projesi ve; (ii) Ero$lu'SKYLAND" projesidir. - Agaollu 1453 Projesinde arsa sahibine taahhut edilen hasrlat payr %35,5'dir. Ero$lu ise SKYLAND Projesinin arsasrnr yine Emlak Konut GYO'dan toplam KDV Dahil 265 milyon TL'ye satrn almrgtrr. - Her iki projede de mulk sahibi TOK ve TOK igtiraki olan Emlak Konut GYO'dur. Bu iki proje de kamu tarafrndan hasrlat paylagrmr ve arsa satrg ihalesi yapllarak ihale edilmigtir. - EVYAP Sabun, sahibi oldu$u arsalar igin, emsallerine g6re gok daha iyi kogullarda hasrlat paylagrmr ydntemiyle Sdzlegme imzalamrgtrr. Sdzlegme'nin buy0k bir ticari bagart oldu$u EVYAP Sabun ve Pay Sahiplerine buyuk kazang sa$layaca$r agikardrr. " Aynca belirtmemez gerekir ki; VAD STANBUL Proiesi'nde %43.75 ile en viiksek pavr EWAP Sabun almrstrr. Proie kapsamrndaki diser maliklerin paylan gdyledir: - B MS ingaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.g. - Turgut llaglarra.$. - Ftisun Gengsu-Bekir Srtkr $ahinbozkrr - NuralAtrlrm Grda Temizlik Ltd. $ti. - Ug E A.$., Y.H. Arpacro$lu ve A. Ozprnar - Demirkol Meg. Grda Paz. Ve Da$rtrm Ltd. $ti. - Dem-Tor Grda Megrubat Paz. Ve Da$rtrm Tic. Ltd. $ti. %41; o/o41,5: %40; o/o40; %40; %40; %40. " Ote yandan, genel kurulun bilgisine sunanz ki, bazr pay sahiplerimizin sdzlegmenin gegersiz oldu$u iddiasryla lstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde (Dosya No: E) ikame ettikleri davada sunulan Bilirkigi Raporu'nda: ' Dava konusu "Diizenleme $eklinde Hasrlat Paylagtmr ve Kat Karghfir ingaat Srizlegmesi'nin, alelade bir safim veya kat kargil$r ingaat scizlegmesinden farkh nitelik tagld$t gisriilmeffiedir. Zira, siszlegmeye konu taynryaz miilkiyeti halen davah $.irke(e. ait olup iigiinc.ii kigilere yapilan herhangi bir MULKIYET DEVRI VEYA TEMLIK lflleml MEVCUT DEGILDIR. '.,.anrlan si5zlegme, ailndan da anlagrlaca{r iizere hasilat paylaymh ingaat sdzlegmesidir. Hasrlatpaylagmh ingaat sdzlegmesi, arsa sahibinin arsa iizerinde ingaat yapilmastna katlanmasrm, kargilqrnda yiiklenicinin arsa iizerinde ingaafi yapmasnr ve sonugta olugacak baflrmsrz b6liimleiin iigiincli kigilere safilmasr ile elde edilen kazancrn arsa sahibi ile yiiklenici arasrnda b6lligtiiriilmesini konu edinen bir sdzlegmedir., FLI 11

12 ' Btt PAY, siizlegmenin, tipik bir kat karyhfit sdzlegmesinden farh gudur; TIN TAMAMLANMASIYLA meydana gelen bafltmsrz bdliimler iigiincii kigilere safilarak elde edilen hastlat taraflar arasrnda paylagfinhr., o nedente -siiztegm.e ile davah g.irkelq vtixrctticircne_uapnet,ye_ya YAPA9AG BiR M ALVARLI Gt D EVR, N I N KESI N Ll KLE B U LU N M AD I G I, S U P H ES IZD I R.' "denilerek, Sdzlegme'nin mal varlr$r devri yukumlu$u tagrmadr$r agtk ve net bir bigimde tespit edilmigtir. Raporda; '... bir an igin st5z konusu arazinin hasilat kargil$t ingaat si5zlegmesihe konu edilmesinin, girketin faaliyetlerine devam edememesi sonucunu doluracak kadar isnemli oldujunu ve dolayrsryla GK karan olmaksrzrn YK'ntn b6yle bir siszle.gme akdedemeyece{i ve akdeder rse s6zle9ry1eni4 gggefsiz gllugun! vars_ayahm. BOYLE BIR DURUMDA GK KARARININ SOZLE MENIN IMZALANMAS'TVDA'V SO'VRA *sozlegmeye icazet" 1EKLINDE NiTELENMES/ suneriyle, GEQERSIZ sdzzegmeuitt GE2ERLI HALE GETIRILMESI mamx0tt olacak MtDtR?' sorusu ydneltilmig ve; girket ile aralannda kural olarak vekalet sdzlegmesi bulundufiu genellikle, dolayrsryla,vekil hlikmiinde olan YK iiyelerinin, YETKISIZ OLARAK imzatao6wt va YE ONAY " denilerek, Vadistanbul Projesi'ne iligkin tum iglemlerin yasaya uygun oldu$u agtkga belirtilmigtir. " Tilm bu hususlan saytn pay sahiplerimizin bilgisine sunarlz." Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri, "Grubun en 6nemli malvarlt$t sayrlan (degeri yaklagrk 4 milyar dolar de$_erinde) tagrnmaza iligkin yaprlan 'VAD STANBUL HAstLAr envnglvil ve KAT KARglLtGt irugnnr SOZLESMESI" gaibelidir. sdzlegmenin igerisinde birgok gri alan mevcuttur. Sdzlegme, girketin desil, tamamtyla Ahmet Fikret Evyap'tn menfaailerini Onceleyen ve koruyan gekilde diizenlenmigtir. Orne$in Bakanhk raporunda da belirtildigi gibi: i. Evyap Grubunun hikim durumdaki orta$r olan Ahmet Fikret Evyap'tn girketi temsili yantnda aynr bdlgede bulunan pafta 3, parsel 54 sayrh m'tagtnmazrn sahibi srfatryla da imzalamast, ii. S6zlegmenin tutarr ve sdzlegmeye konu edilen tagtnmaztn girketin varltklart igerisinde 6nemli bir yer tutmast, iii. Sdzlegmenin "Temlik Hakkr" bdlumunde arsa sahiplerinin sdzlegmeden dolan haklartnt kurulacak olan Evyap Gayrimenkul A. $.'ne devredeceklerinin belirtilmesi, iv. Kurulacak girkette Evyap Sabun A.$. ve Ahmet Fikret Evyap'tn arsa paylart oranlnda hisse sahibi olacaklart hususunda tum hissedarlartn bilgilendirilmemesi, : ya{ t2

13 v. S6zlegmede arsa sahibi Evyap Sabun A.$ ve Ahmet Fikret Evyap'tan mugtereken "Evyap" olarak bahsedilmesi, vi. Evyap Sabun A.$.'nin haklarrntn Ahmet Fikret Evyap'tan ayrtlmamast, vii. Arsa sahiplerinden sdzlegmeden elde edecekleri payrn ayn ayn belirtilmemesi, viii. Arsa sahiplerinin kendi aralarrnda elde edece$i paylartn agtk re kesin bir gekilde belirtilmemesi, ix. Evyap Sabun A.$ ile Ahmet Fikret EVYAP arasrndaki paylagrmtn usul ve esaslartna yer verilmemesi, x. Ahmet Fikret Evyap'rn sdzlegmeye konu olan ve Evyap Sabun A.$.'nin hastlat paylagtml ve kat kargrhgr olarak verdi$i tagrnmaza eklenerek yukleniciye verilen tagtnmaz hakktnda diler hissedarlara bilgi verilmemesi, xi. Proje kapsamrnda yaprlacak Ahg Verig Merkezi'nin (AVM) kurulacak bir AVM $irketine devredilecek olmasr ve bu girketin sermayesinin satrg bedeli Uzerinden belirlenecek olmast, xii. Evyap Sabun A.$., dort yuklenici ve di$er arsa sahibi olan Ahmet Fikret Evyap'a gore en buyuk pay sahibi olmastna ra$men kurulacak girketin hissedarlartn kar payt dtgtndaki konularda egit oranda sdz sahibi olacaklartntn belirtilmesi, xiii. Ahmet Fikret Evyap'rn da sdzlegmenin taraflart arastnda bulunmast gdz dnunde bulunduruldu$unda bazr ba$rmsrz bdltrmlerin sattlmayarak bu sdzlegme hukmune tabi tutulmasr durumunda Evyap Sabun A.$.'nin aleyhine bir taksimat yaptlma ihtimalinin olmasr,. xiv. Ayrrca sdzlegmenin no'lu maddesinde satrglarrn ilk yrldan itibaren baglattlacaltntn belirtilmesi,, xv no'lu maddesinde sdzlegmede belirtilen alrg verig merkezi, konut ve ofis alanlanntn ingasrnrn birinci etabrnrn ruhsatrnrn ahnmasrndan itibaren toplam 60 ay igerisinde bitirilme yukumlulugunun konulmast, xvi. Bu sdzlegme maddeleri bir arada de$erlendirildi$inde 4077 sayilt TUketicinin Korunmast Hakkrnda Kanunun 7'nci maddesinin yedinci ftkrast uyannca tuketiciye yapllan konut satrglarrndan itibaren 30 aylrk strrenin gegilmesi halinde aynt Kanunun "Ceza HUkUmleri" baghkh 25'inci maddesinin dokuzuncu frkrast uyannca bu hukme ayktrt olarak sattlan konutlartn bedeli orantnda cezaya neden olunmast, xvii. S6zlegme hukumleri gere$ince satrglardan arsa sahiplerine yaprlacak ddemelerle ilgili agrlacak banka hesabryla ilgili ayrrnttlt bilgiye yer verilmemesi, xviii. Evyap Sabun A.$ ve Ahmet Fikret Evyap'rn mugtereken arsa sahibi olarak antlmasl, xix. Agrlacak banka hesabrnda arsa sahiplerinin ne gekilde tasarrufta bulunacaklart konusunda belirsizlik bulunmast s6z konusu olup, yukarrda madde madde olarak de$inilen tum konulara iligkin bilgi verilmesini talep ederiz." dediler. GUndemin bu maddesiyle ilgili olarak gdrugulecek bagka bir husus kalmadr$r anlagrldr. 13. girket Esas Sdzlegmesi'nin 3. Maddesi'nin tadil edilmesi hususunun gdrugulmesine geqildi. YA\ l3 I

14 Soz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri 'Evyap Sabun A.$ yaprlan ana sdzlegme degigikligi ile yalnrzca "girket; Evyap Grubu $irketleri, yurt igi ve yurt dtgt igtirakleri, UgUncU gergek veya tuzel kigiler lehine borglanabilir, her turlu teminat verebilir, kefil olabili/' maddesini metne ilave etmigtir. Ancak bu ana s6zlegme de$igikligi, kanuna ve objektif iyi niyet kurallartna ayktrtdtr. Zira 6102 sayrlr TTK'nrn 395. Maddesinin 2. Frkrasrna g6re "Pay sahibi olmayan ydnetim kurulu uyeleri ile yonetim kurulu i.iyelerinin pay sahibi olmayan 393. maddede saytlan yaktnlart girkete nakit borglanamaz. Bu kigiler igin girket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yuklenemez, bunlarrn borglarrnr devralamaz." denilmektedir. Getirilen dtizenleme, TK.395 htikmu ile getirilen yasa$r da agan ve bazen onu da dolanabilecek bir dlizenleme olup, girketin amaglan ile bagdagmamaktadrr. UgUncU gergek veya tuzel kigiler lehine borglanrlabilece$i, her turlu teminat verebilecegi, kefil olunabilecesine iligkin ana s6zlegme degigikli$inin yapllmasr mumkun de$ildir. Bu nedenle ahnan karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz." dedi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " Esas sdzlegmedeki bu de$igiklik, Evyap Grubu'nun, bankalar ile olan kredi iligkisi nedeni ile bankalarrn talebi do$rultusunda yaprlmrgtrr. Bu yetkinin yasa ve usule aykrrr kullanrlmasr halinde elbette sorumluluk sdz konusu olacakttr. Ancak boyle bir durumun gu anda sdz konusu olmadt$t agikardtr" dedi. Yaprlan oylamada, $irket Esas S6zlegmesi'nin, "$irketin Amact ve Faaliyet Konusu" bagltklt 3. Maddesinin, ekli, tadil metninde belirtildigi gekilde tadil edilmesine, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet oyla ve oy goklu$uyla karar verildi. Tadil metni divan taraftndan imzalanarak tutana$a eklendi. 14. Yonetim Kurulu tiyelerine Trirk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde tantmlanan, girketle ig yapma ve rekabet yasa$rnrn kaldrrrlmasr konusunda yetki ve gegmigteki ig ve iglemlere icazet verilmesi konusunun g6rugulmesine gegildi. Soz alan Nebahat Evyap lgbilen ve Selime Evyap vekilleri "$irket ortaklarrndan Mehmet Fethi Evyap gegmig yrllarda herhangi bir yetkisi olmadr$r halde girketle iglem yaparak girketi zarara u$ratmtgttr. Allnan bu kararla ydnetim kurulu segimlerine de muhalefet etti$imiz kimselerin girketle iglem yapmast ve rekabef etmesi halinde, girket ve muvekkillerimiz zarara u$rayabilecektir. Ote yandan Mehmet Fethi Evyap'rn TTK'ntn 395. yetkisi bulunmadr$r halde girketle iglem yapmast sebebiyle girket zarata ulramrg olup, kanuna ayktrt olan bu iglem derdest davalarda konu edilmigtir. Bu sebeple davalarrn seyrini de$igtirmek maksadryla kotu niyetle 6nceki ig ve iglemlere icazet verilmesine de higbir gekilde muvafakatimiz bulunmamaktadrr. Ydnetim kurulu Uyelerine TTK'ntn 395. ve 396. maddelerinde tanrmlanan girketle iglem yapma ve rekabet yasa$tntn kaldtrtlmast konusunda yetki ve gegmigteki ig ve iglemlere icazet verilmesi konusunda altnan karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz. Ayrtca dnceki d6nemlerde ydnetim kurulu Uyelerinden herhangi bir kimse girketle iglem yaptr ise bunun da genel kurulda bilgimize sunulmastnt istiyoruz." dedi. Y6netim Kurulu liyelerine Ttirk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde tanrmlanan, girketle ig yapma ve rekabet yasagrntn kaldrrrlmasr konusunda yetki ve gegmigteki ig ve iglemlere icazet verilmesine, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin 2Q muhalif oyuna kargtltk adet oyla ve oy gokluluyla karar verildi. 15. Yonetim Kurulu'na 2014 yrlt igerisinde $irket'in d6nem kan bulunmast ve mali durumunun mtlsait olmasr halinde, TL'yi gegmemek ilzere, e$itim, sa$ltk, haytr - hasenat vb konularda bagrg yaprlmasr yontinde yetki verilmesi hususunun g6rugulmesine gegildi. 56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Belirtmek gerekir ki Evyap Sabun A.$ dernek, vakrf veya herhangi bir hayrr kurumu de$ildir. $irketin kurulug amacl da ba$r9 yapmak de$il, kar da!rtmaktrr. Her ne kadar ydnetim kurulunun hayrr yapmak konusundaki iradelerini takdir etsek & l4

15 de, yaprlacak tiivn hayrr hasenatrn girket hesabrndan de$il, gahrslarrn kendi hesabrndan yaprlmasr gerektilini bdartmek gerekir. Nitekim muvekkillerimiz bu amagla Mehtap E$itim Vakfr'nr kurmug olup, girkeften tir gelir elde edebilmesi halinde bu vakrf aractlt$tyla ba$rgta bulunacaktrr. Bu nedenle Ydnetim Kurulu 0yelerini de trpkr m0vekkillerimiz gibi kendi hesaplanndan ba$tgta bulunmaya davet ediyor, girketin ba!6 yapmasr ydnundeki karann, kanuna ana sozlegmeye ve objektif iyi niyet kurallanna aykrrr oldu$unu sdylemek istiyoruz. Diler taraftan baltg igin belirlenen miktar da sembolik bir rakam olmayrp, muvekkillerimizin tlim Evyap grup girketlerinden elde etti$i kar paytndan gok daha yuksektir. Bu da objektif iyi niyet kurallarrna aykrndrr. Bu sebeple Yonetim Kurulu'na 2014 yrh iginde girketin ddnem karr bulunmasr ve mali durumunun musait olmast halinde TL'yi gegmemek Uzere elitim, salhk, hayrr, hasenat vb. konularda ba$rg yapma yetkisinin verilmesi kararrna olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dedi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " GUnUmiizde sermaye girketlerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamrnda, kazanglannrn bir krsmrnr, e$itim, sa$lrk gibi kamu yarannr ilgilendiren konularda degerlendirmeleri, haylr ve ba$rglarda bulunmalarr galdag ydnetim anlaytgtntn bir gere$i olup, ba$tg konusundaki yetki, donem k6rr bulunmasr ve mali durumun mllsait olmast haline ba$lr tutuldu$ undan, elegtiriler hakstz ve yersizdir. Yonetim Kurulu'na 2014 yrlt igerisinde $irket'in d6nem karr bulunmasr ve mali durumunun mtlsait olmasr halinde, TL'yi gegmemek tizere, elitim, sa$hk, hayrr - hasenat vb konularda ba$rg yaprlmasr ydnunde yetki verilmesine, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet oyla ve oy goklu$uyla karar verildi. /6, G;r;eJ/e ce4 LoALa hu$,:s ka(^"j' njan lpf /c"jrya Jv,^, vqtf/&"' BAKANLIK TEMSiLCiSi Hasan Yrlmaz TOPLANTT BA$KANT CUneyt Can O$uzer rz\\---lr YAZMAN Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekili Ergun 6zkan t;,( J l5

16 i EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ rlriniruoe YApILAN 2013 ytlt'nn iligxitt ougnn cenel KURULU,NDA KABUL eoileru ESAS s6zle$ue rroil uerrui N MADDE 3 - AMACI VE F KONUSU Genel olarak girket, bir yandan kurdu$u veya katrldr$r diger girketlerin ig alanlarrndaki baganlannt artttrmak Uzere sureklili$ini sa$lamak, yonetimlerinde ileri organizasyon teknigi ile randrmant yukseltmek ve ortak hizmet alanlarr dozenleyerek bu hizmetlerin mali kulfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal geligmelerin bunyelerinde yaratabilece$i sarsrntrlarr topluluk iginde gidermek ve kendinin ve girketlerin oz kaynaklarrnr birlikte de$erlendirerek girigimlere daha guglu gekilde y6neltmek, organizasyon y6netim ve denetimlerine yardrmcr olmak ve tek bagrna veya bagka kigilerle belirli alanlara do$rudan do$ruya yatrrrmlar yapmak amactnt gutmektedir. $irket, aynca ve ozel olarak aga$rdaki maksat gergevesinde faaliyette bulunacaktrr. girket, kanuni istisnalar harig olmak kaydryla, TUrk Medeni Kanunu'nun 48. Maddesi gergevesinde but0n haklardan yararlanabilir ve borglan Ustlenebilir, aga!rdaki faaliyetlerle srnrrh olmamak kaydryla kanunen yasak olmayan her tiirlir ticari faaliyette bulunabilir. $irket, aynca ve 6zel olarak aga$rdaki maksat gergevesinde fdaliyette bulunacaktrr: A) $irket maksat ve mevzuu gunlardrr: 1. Her nevi nebative hayvaniya$lar, sabunlar, sabun mugtaklan, deterjanlar, gliserin her neviorganik ya$larda dizelve benzeri yakrtlar, kremler, pudralar, itriyat maddeleri, trbbi mustahzarat, kimyevi mevad kozmetik ve temizlik maddeleri, egya ve mekan temizleyicileri seluloz ve dokuma drgr tirunlerden olugan konfeksiyon tazr imalatlar, bebek ve anne hijyenine ydnelik tuketim mallarr hassaslagtrrrlmrg ve dzel tip ka$ttlar dahil ka$tt ve turevleri ile bilegiklerinden mamul gocuk, hasta, kadrn temizlik bezleri sa$ltk UrUnleri, petler, mendiller, tuvalet ka$rtlarr, havlu kalrt ve sair her ttirlir temizlik malzemeleri erkek baktm iirunleri, jilet, ttrag brga!r, trrag frrgasr ve di$er trrag aksesuarlarr her nevi lamine teneke aluminyum, plastik karton ve di$er metallerden tupler, gigeler, kaplar, kahplar, ambalaj malzemeleri ile o $anyo UrUnleri ( katr sabunlar, srvr sabunlar, sentetik sabunlar, dug jelleri, banyo kopukleri, bariyo tuzlarr ). Sag Bakrm UrUnleri ( gampuanlar, j6leler, sag kremleri, kopukler, sag boyalarr. ). A0tz Baktm Uriinleri ( dig macunlarr, dig frrgalan, a$rz sularr, koku gidericiler, dig ipleri, dig beyazlatrcrlar, sakrzlar gibi agrz ve dig bakrm UrUnleri ) o Elve VUcut Baktm UrUnleri ( cilt kremleri, losyonlar, yaflar, sutler, renk agrcr kremler. YUz Bakrm UrUnleri ( kremler, losyonlar, jeller, maskeler, rslak mendiller, olil hi.icre temizleyicileri o ) GUneg Baktm UrUnleri (kremler, ya$lar, guneg sutleri, guneg sonrasrjeller, cilt renklendiriciler. ) Erkek Bakrm UrUnleri ( trrag sabunlan, trrag kremleri, trrag kopukleri, trrag jelleri, trrag sonrasr kremler, balmlar, trrag sonrasr losyonlar, kolonyalar, trrag brgaklarr, trrag frrgalarr, parfumler ) o Bebek Bakrm UrUnleri (kremler, losyonlar, ya$lar, gampuanlar, pudralar, kolonya, rslak mendiller ). Ferahlatrcr UrUnler ( kolonyalar, genglik kolonyalarr, rslak mendiller, parfrimler ) Deodorant ( sprey bilyeli ve gubuk deodorantlar, rslak mendiller ) Qamagrr deterjanlan ( toz, srvr, tablet, deterjanlar, 6zel katkrlar ) Qamagrr Yumugatrcrlarr ( srvr yumugatrcrlar, yumugatro mendiller o Bulagtk Deterjanlarr ( likit jel, makine tozu, makine likidi, makine kokulandlrrcrlarr, makine koruyuculan ). Yuzey Temizleyicileri (ovma toz ve likitler, gizmeyen likitler, kremler kdpukler, rslak y0zey mendilleri, gamagrr sularr, oda kokulandrncrlarr ) o KaOrt Sa$hk UrUnleri ( gocuk ve hasta bezleri, rslak mendiller, kadrn temizlik ba!larr, go$us pedleri, tamponlar, alt bezleri ). Ozel Ka$rt UrUnleri ( tuvalet ka$rtlarr, ka$rt havlu pegete, mendil, rslak mendil ) o Ambalaj UrUnleri ( Her nevi lamine, aluminyum plastik cam karton ve di$er emtialardan tiipler, gigeler, kutular, ambalajlar ve benzeri paketleme UrUnleri) ile her turlii sair temizlik ve hijyenik UrUnlerin imalatr, ithalatr, ihracatr ve dahiliticaretini yapmak. 2. Yukarrda birinci maddede sayrlan maddelerin UrUnlerin irretimi mamulve yan mamul hale getirilmesi igin gerekli ham madde, yardrmcr madde makine tesisat ambalajr ile teferruatlarrnr ithal etmek, ihrag etmek ve imal etmek ve dahiliticaretini vaomak. / /--,F\

17 3. Yine yukanda tadat edilen mevzularrn mamul veya yan mamul hale getirilmesi igin her t0rlu stnai tesisler, fabrikalar, depolama tanklarr inga etmek kurmak ve igletmek. Elektrik piyasasr mevzuattna uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve rsr enerjisi ihtiyacrnr kargrlamak Uzere otoprodukt6r lisansr gergevesinde tiretim tesisi kurmak, elektrik ve rsr enerjisi Uretmek, Uretim fazlast olmast halinde sdz konusu mevzuat gergevesinde Uretilen elektrik ve rsr enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diler tuzel kigilere ve serbest tuketicilere satmak ve ticari olmak kaydtyla tesis ve ilgili tum teghizat ve yaktttn ithal edilebilmesine iligkin faaliyette bulunmak. 4. Ozel iskele ve limanlar inga etmek bunlarrn igletmecili$ini yapmak, kiralamak, kiraya vermek, antrepolar ve fiktif gumruk antrepolarr ve her turlu depolama tanklan inga etmek, igletmek, igletmeye vermek, TUrk ve yabancr gemilerin deniz acenteli$ini yapmak, gemi kiralama acenteli$i ve komisyonculu$u yapmak, deniz arag ve geregleri ile yuk tagtmactlt$t yapmak, her turlu deniz vasrtalannr inga etmek, gahgtrrmak, deniz vasrtalartna yukleme ve bogaltma yapmak, yapttrmak, hizmetler vermek, ithal etmek, almak/satmak, kiralamak/kiraya vermek. 5. Millive yabancr gemilerin limana u$radrklannda veya transit gegiglerinde ihtiyaglan olan yaktt ya$.ve her turlu gemi levazrmatrnr sallamak bunlarr gemilere teslim etmek, kumanyacrltk yapmak, transit ticaret ile ilgili emtianrn depolanmasr ve nakliyesi. lgletme konusuyla ilgili olmak ve ilgili mevzuat hukumlerine de uymak kaydryla her turlu petrol UrUnlerinin ithalini ve ihracrnr yapmak. B) $irket yukarrda tadat edilen maksat ve mevzuunu gergeklegtirebilmek igin ayrrca aga$rdaki iglemleri yapabilir. 1. lgletme konularryla ilgili tegebbus ve ortakhklar tarafrndan grkanlan hisse senetlerini, tahvilleri ve di$er menkul krymetleri borsa bankerli$i ve aracrhk faaliyeti tegkil etmemek ve menkul krymet borsalan Uyelerine 6z9U iglemlerden olmamak kaydryla satrn almak, satmak bunlarrn ihraglanna ait taahhotlerde bulunmak, de$igtirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak gdstermek ve bunlar uzerinde her tiirlu iglemlerde bulunmak. 2. lgletme konularryla ilgili olarak ihtira beratr, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, srnai resim ve modeller, ticari iinvanlar iktisap etmek, kullanmak gerekirse satmak, kiraya vermek ve devretmek. 3. $irketin mevzularr ile ilgili her turl0 mumessillikler komisyonculuk ve acentelikler almak, vermek, ithalat ve ihracat ve ddhili ticaret yapmak. 4. $irketin mevzuu ile ilgili iglerle meggul olan di$er muesseseler ve girketlerle her nevi igtirakler ve ortakhklar tesis etmek mevcut olanlara igtirak etmek veya devir almak icabrnda bunlarr tasfiye etmek. 5. lgletme mevzuu her turlu ticari faaliyetler igin resmi veya 6zel bilumum taahhut iglerini deruhte ve ihalelere katrlma. 6. $irket ayrrca, maksat ve mevzuunun gergeklegmesi igin veya sosyal sebeplerle her nevi g4yrimenkul, menkul nakil vasrtalan satrn almak, satabilir, kiraya verebilir, yeniden inga edebilir, kiralayabilir, ipotek ahp, verebilir, ipotekleri fek edebilir velhasrl sair ayni haklar tesis edebilir ve kaldrrabilir, teminatlr veya teminatsrz borg ahp verebilir. $irkete ait gayrimenkulleri krsmen veya tamamen bedelli veya bedelsiz yola terk edebilir, bagka terk muameleleri yapabilir. lfraz, tevhit veya tefrik edebilir veya ettirebilir. $irketimiz adrna kayrth bilumum gayrimenkullerimizin girketimiz adtna hareketle yola veya yegil sahaya terki gereken krsrmlartn ilgili belediye ve kamu yaranna terk edebilir veya yoldan ihdas edebilir. Ayni gahsi veya benzeri her turlu haklar tesis edebilir, ettirebilir ve bunlart kaldrrabilir velhasrl menkul ve gayrimenkul Uzerinde her turlu tasarrufta bulunabilir. 7. $irket; Evyap Grubu $irketleri, yurtigi ve yurtdrgr igtirakleri, UgUncU gergek veya tuzel kigiler lehine borglanabilir, her tlirllr teminat verebilir, kefil olabilir. BAKANLIK TEMSiLC Si Hasan Yrlmaz TOPLANTT BA$KANI,M: Cunevt Can Oduzer YAZMAN /";*

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt EVyAp sabun yagi cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 25 Mart ZOta rnriliuoe YAPILAN yrlrnn ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt iil$xih 20{2 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

olması halinde 4.000.000 TL yi geçmemek üzere, eğitim, sağlık, hayır- hasenat vb konularda bağış yapma yetkisi verilmesi

olması halinde 4.000.000 TL yi geçmemek üzere, eğitim, sağlık, hayır- hasenat vb konularda bağış yapma yetkisi verilmesi EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2013 Yılı na ilişkin Olağan Genel

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi TIIRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERIGZi TrBBi Cftr4ZALrM io,tri ganrxaursi ixer-et.tir KoNUsu ve $exli Madde I - TUrk Krztlayr, Altrntepe Trp Merkezi ihtiyact olan agaltda cins Kapalr zarfla teklif altnmak

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan EK: 5 iq v0nnncn onnngi DERMAN MOBILYA slnlyi TiCARET ve TAAHHUT Anonim girketi Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Haklanda ig yiinerge BiRiNCi BdLtiM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

Tiirkiye Cumhuriyeti. 5infeil'nin 4l6l2OLS tarihinde yaprlan 2014 yrli. ri:l. onruer. kararrnrn aynrsr oldufiunu onaylartm. (Dort Ha 04l06lzoLs .

Tiirkiye Cumhuriyeti. 5infeil'nin 4l6l2OLS tarihinde yaprlan 2014 yrli. ri:l. onruer. kararrnrn aynrsr oldufiunu onaylartm. (Dort Ha 04l06lzoLs . Tiirkiye Cumhuriyeti T.C. BEYOGLU 35. NoTERLG onruer BEYOGLU 35. NOTER YA$AR GEMici Bu ornefiin, ibraz edilen Beyoflu 35. Noterli[inden 28lL2l2OL2 tarih ve 65003 yevmiye numarast ile tasdik edilmis EREN

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Fırat MUMCU (Vergi Müfettişi) (E. Maliye Müfettişi) Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Giriş Katma Değer Vergisi Kanunu nun ii (KDVK) 8/2. maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui

KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui KiLER HoLDING ANoNiM ginxeri TADiL TASARISI luerrui esri sexli AMAC VE KONUSU Madde 3 $irketin amag ve konusu agagrdaki gibidir: $irketin esas amact kurulmug veya kurulacak girketlerin sermaye ve ydnetimine

Detaylı

Tarih: VUK-79 / Damga Vergisi Beyannameleri. mesi gereken Ba ve Bs bildirim. 2. Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin

Tarih: VUK-79 / Damga Vergisi Beyannameleri. mesi gereken Ba ve Bs bildirim. 2. Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin dare Kararlar / 79 Tarih: 14.09.2015 VUK-79 / 2015-9 Konusu: sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyanna- kadar elektronik ortamda maddesindeki na kadar verilmesi gereken

Detaylı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Numara : 1 Tarih : 1.1.2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/1 KONU: Ücretlerin

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

2. Halka Arz Bilgileri

2. Halka Arz Bilgileri Halka Az $ekli Sermaye Artrgr 10.000.000 TL nominal 'Fiyat Tespit Raporu' De$erlendirme ve Analiz Raporu Royal Hah iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.$. 24t0412013 Royal Hah iplik Tekstil Mobilya

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.04.2014 Sayı: 2014/094 Ref: 4/094 Konu: GAYRĐMENKULLERĐN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGĐSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı nca gayrimenkullerin elden çıkarılmasının

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu Genel Kurul İşlemlerine

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

usok 0 serom ik" Sayfa No: 2

usok 0 serom ik Sayfa No: 2 usok 0 serom ik" Sayfa No: 2 KURUMsAL ydnnrinr ilrnr,pni unuvr naponu KURUMSAL y6nbriu ir,rcr,nninn uwla BEyANT $irketimiz pay sahipleriyle olan iliqkilerini Mali iqler Mudiirltigii tarafindan yiiriitmektedir.

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : DİREN HOLDİNG A.Ş. Ticaret sicili numarası : 5492 Merkez

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İNŞAATLAR Özel İnşaatlar - Satmak Amacıyla Yapılan Daire, Kat ve Dükkânlar - Kendi Gereksinimi İçin, Satma Amacı Gütmeksizin Yapılanlar

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 2012 Yılı Mali Hesap Dönemi b-) Şirketin ticaret ünvam, ticaret sicil numarası, merkez

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr ADABANK ANoNiM $irketi'nin 26.03.2013 r,q.ritrindn varilan 2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr Adabank Anonim $irketi'nin 2012 yilrna ait Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26.03.2013 tarihinde,

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri)

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri) T.C. D A N r$ TA Y ALTINCI DAIRE -i.t. 02-o6 %l\ Temviz Eden (Davahlar) Vekili Vekili :1- istanbul Biiytikgehir Belediye Bagkanh{r ISTANBUL :Av. $ugle Krnrk (Aynr Yerde) 2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ 6 ŞUBAT 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız denetim raporu Mali durum

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. Temel Kavramlar... 5 1.1. İnşa ve İnşaat... 5 1.2. Yapı... 6 1.3. Bina... 6 1.4. Onarım... 6 1.5. Hakediş ve

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı