YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA"

Transkript

1 EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin 2013 Yrlr Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26 Mayrs 2014tarihinde saat: 13.00'da, Ayaza}a Mah. Kemerburgaz Cad. No. 1, Sarryer / STANBUL adresinde, T.C lstanbul Valili$i il Ticaret MUdUrlU$U'nUn 23 Mayrs 2014 Iarih ve sayrh yazrsryla gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Sayrn Hasan Yrlmaz gozetiminde yaprlmrgtrr. Toplantrya iligkin davetin TUrk Ticaret Kanunu ve $irket Ana Sdzlegmesi gere$ince, gundemi de ihtiva edecek gekilde; TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Mayts 2014 tarih ve 8566 sayrlr gazetesinde ve PTT Beyo$lu $ubesi'nden gdnderilen iadeli taahhritlu postayla ve Milliyet Gazetesi'nin 10 Mayrs 2014 nushasrnda ilan edilmek suretiyle toplantr gun, yer ve gundeminin usulune uygun gekilde bildirildi$i ve toplantt mahallinde girket pay defterinin ve ana sozlegmenin hazrr bulundu$u anlagrlmrgtrr. T.T.K'nin 414. maddesine istinaden yaprlmasr istenilen bu toplantrda pay sahipleri ve vekillerinin toplantrnrn yaprlmasrna, aynca ydnetim kurulunca hazrrlanan ve pay defterine uygunlulu tasdik edilen hazirun cetveline herhangi bir itiraz bulunmadr$rnrn, girket hazirun cetvelinin tetkikinden, girketin toplam ,80 TUrk Lirahk sermayesine tekabul eden ,00 adet hissesinin adedinin asaleten adedinin ise vekaleten temsil edildiginin ve boylece gerek kanun ve gerekse ana sdzlegmede dngdrulen asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldu$unun anlagrlmasr Uzerine toplantr y6netim kurulu Uyesi Mehmed Evyap tarafrndan agrlarak gundemin gdrligulmesine gegilmigtir. 1. ' BASKANLIGI'NA YAZMANLIGA TOPLANTI : CUneyt Can O$uzer'in : Sarper Ozmert'in segilmelerine oybirli!i ile karar verildi. 2. Ydnetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan yrlhk faaliyet raporu okundu ve muzakereye agrldr. Sdz alan Nebahat Evyap lgbilen ve Selime Evyap vekilleri "Ydnetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan 2013 Yrlr Yrllrk Faaliyet Raporu "$irketlerin Yrllrk Faaliyet Raporunun Asgari igeri$inin Belirlenmesi Hakkrnda Ydnetmelikte sayrlan gartlan tagrmamakta, agrklayrcr bilgi igermemektedir. Ornegin; y6netmeli$in 4. maddesine gore "Yrllrk faaliyet raporu, girketin ilgili hesap ddnemine ait ig ve iglemlerinin akrgrnr, her y6nuyle finansal durumunu, girketin hak ve yarannr da gdzetecek gekilde, do$ru, eksiksiz, dolambagsrz, gerge$e uygun ve durust bir gekilde yansrtrr. Yrllrk faaliyet raporunda, yanrltrcr, abartrh ve yanlrg kanaat uyandrncr, gerge$e aykrrr ifadelere yer verilemez." denilmektedir. Ancak bir yandan ydnetim kurulu Uyelerine Ucret, prim, ikramiye vb. 6denmedi$i s6ylenmig, diler yandan iist diizey yoneticilere TL Ucret verildi$i ifade edilmigtir. Ustelik tarihli genel kurulda ydneticilere Ucret ddenmesi konusunda bir karar ahnmamrgtrr. Yalnrzca her bir kigi igin net TL huzur hakkr takdir edilmigtir. Ydnetim Kurulunun 4 kigiden olugtu$u goz 6nUnde bulunduruldu$unda verilen Ucretin senede olmasr gerekti$i agrktrr. Ustelik ydnetim kuruluna Ucret verildisi Evyap Sabuna kargr agrlan bir davaya iligkin girket merkezinde gergeklegtirilen incelemede verilen belge ile sabittir. Genel kurulda belirlenen rakamrn Uzerindeki usulsuz ddemeler hakkrnda bilgi verilmesi gerekir. Bu meyanda Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporunda Pay sahiplerine gerge$e aykrrr ve geligkili bilgi verilmesi de kabul edilemez. Di$er taraftan ydnetim kurulu Uyelerine ve ust duzey ydneticilere verilen Ucretler toplam olarak belirtilmig olup, Odemeler konusunda birey bazrnda ve hangi mahiyette oldu$u konusunda bilgi verilmesini talep ederiz. Yine ydnetmeli$in 9. maddesinde ydnetim kurulu liyelerine verilen odenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlann tutarlarrna iligkin bilgilerin de faaliyet raporunda bulunmasr gerekti!i belirtilmigtir. Ancak raporda bu hususta bilgiye rastlanmamtgttr. Aynt gekilde y6netmeli$in 12. maddesinin d bendinde "KAr payr da$rtrm politikasrna iligkin bilgiler ve kar

2 i I I 1tr&, daltttmt yaptlmayacaksa gerekgesi ile da$ilrlmayan kdrrn nasrl kullanrlacalrna iligkin onerinin yer almast gerektili ifade edilmigtir. Faaliyet raporunda bu bilgilere de somut olarak yer verilmemigtir. Son olarak Yurt drgr igtiraklerine aktanlan paralar ve bu girketlerin ne konuda faaliyet gdsterdigi, kar elde edip etmedi$i, yaprlan yatrnmrn kargrh$rnrn ahnrp ahnmadr!r konusunda da bilgi verilmemig olup bu konuda izahatta bulunulmasrnr talep edenz. Hal boyleyken pay sahiplerini bilgilendirmekten uzak geffaf olmayan ve geligkili bilgiler igeren 2013 yrh ydnetim kurulu yrllrk faaliyet raporunu benimsemedi$imizi, ydnetim kurulunun gdrevini gere$i gibi yerine getirmedi$ini belirtiriz" dedi. 56z alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " Yukartda soztl edilen ve yonetim kurulu tiyelerine yonetim kurulu ticreti - huzur hakkt olarak odenen Tl'nin, brute ibla$ edilmesi halinde, bu rakam TL, brtit ricrete tekabul etmektedir. Aynca, brut TL de bordro kargrh$r Odenen Ucrettir." dedi Yrhna iligkin ba$rmsrz denetim raporu okundu Yrlrna iligkin Finansaltablolar okundu. MUzakereye agrldr. SOz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Qo$unluk gucli abartrlr bir gekilde kullantlarak kuguk hissedarlan zarata u$ratmaktadrr. Uzun yrllardan beri pay sahiplerine bilgi, hesap ve tatmin edici bir kar payt vermeyen; geffafltktan uzak muhasebeye dayalr olarak kanuna, esas s6zlegmeye ve iyi niyet kurallartna ayktrt olarak hazrrlanan finansal tablolara onay verilmesi mlimkt]n de$ildir. Bu nedenle finansal tablolarrn tasdikine olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiyoruz Ayrtca onceki ddnem gider ve zararlan hesabr, cari ddnemden dnceki ddnemlere ait olan ve ilgili ddnemin mali tablolarrnda yer almasr gerekti$i halde, hata veya unutma nedeniyle, ilgili donemde kayda altnmayan ya da sonradan ortaya grkan tutarlann gdsterildi$i hesaptrr. Bu tutar Evyap Sabun girketinde TL'dir. SOz konusu giderlerin mahiyeti hakkrnda bilgi verilmelidir. igletmenin normal gider ve zararlanna kaydedilmeyen tutarlardan olugan Di$er Ola$an Drgr Gider ve Zararlar, TL'dir. Bunlar girket ydneticilerin veya personelin kusurlarrndan kaynaklanan ceza mahiyetindeki ddemeler olabilir. Bu gekilde bir ddemenin ise ilgililerden tahsili gerekir." dedi. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " TL'lik tutarrn tamamr 2013 yrlrnda ddenen ve gider yaalan krdem ve ihbar tazminatlarrndan kaynaklanmaktadrr. Ydnetici ve personelin kusurundan bahsedilemez.3198j04 Tl'lik mebla$ ise tek dlizen hesap planrna gdre, " Di$er ola$an drgr gider ve zararlat''hesabrna kaydedilmesi gerekti$i igin bu hesaplarda izlenmektedir. Bu Tl'lik rakamrn; TL'si ba$rg ve yardrmlar, TL'si, vergi dairesi takdir komisyonu kararr ile gider yazrlan tutardan, TL'si de yrl sonu envanter sayrm farkrndan kaynaklanmaktadrr. Kalan krsrm da; mutabakat farkr vs nedenlerden kaynaklanan farktrr." Dedi. Finansal tablolarrn onaylanmasrna gegildi. Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin red oyuna kargrlrk adet kabul oyuyla finansal tablolann onaylanmasrna, oygoklu!u ile karar verildi. 5. Yonetim Kurulu riyeleri ve denetginin ibra edilmesine gegildi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Yonetim kurulu tiyeleri ve denetgi kanuna, esas sdzlegmeye ve objektif iyi niyet kurallarrna aykrrr faaliyetlerde bulunmug, girketi ve girket ortaklannr zarara u$ratmrgtrr. Bu nedenle Ydnetim Kurulu uyeleri ve denetginin ibra edilmesine olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dedi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili "$irketimizin tum ig ve iglemleri yasa ve usule uygun,olup bu durum tam tasdik ve ba$rmsrz denetim rapodarr ile de sabittir. Evyap Sabun son derece karh, &L

3 \ biiytime trendi iginde bagany4a y6netilen bir girket olup, ibra karartna ydnelik beyanlar hakszdrr." dedi. Yonetim Kurulu Uyelerinin ibrasrna gegildi. Ydnetim Kurulu Uyeleri kendi ibralannda oy kullanmadrlar. Yonetim Kurulu 0yelerinden Ahmet Fikret Evyap ; Mehmet Fethi Evyap ; Mehmed Evyap ve Nimet Evyap ise 'ar oyla Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oylartna kargtn ibra edildiler. Bagrmsrz denetginin ibrasrna gegildi. Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oyuna kargrlrk adet kabul oyuyla ba$rmstz denetginin ibrasrna oygoklu$u ile karar verildi. 6. KArrn kullanrm geklinin, da!rtrlacak kar ve kazang paylarr oranlanntn belirlenmesine gegildi. Ahmet Fikret Evyap vekili "Da$rtrlacak kar ve kazang paylan oranlartntn y6netim kurulunun aga$rdaki gekildeki teklifine uygun olarak belirlenmesini teklif etti. Y6netim kurulunun karrn kullanrm gekli ile ilgili 6nerisinin.aga$tdaki gekilde oldu$u goruldu. " $irketimiz tarafrndan TMS'ye uyumlu olarak hazrrlanan ve Tam Ba$tmsrz Denetim ve SMMM A$ tarafrndan denetlenen hesap ddnemine ait finansal tablolarlmtza gdre ,00 TL net donem k6rr elde edilmigtir. "$irketin 2013 ytlt ,00 -IL tutanndaki net kanndan; a) ,15 -TL tutartnda 1. Tertip yasal yedek akge aynlmasna, b) l.tertip yasal yedek akge aynldktan sonra kalan ,85 -TL'den brilt ,14- TL'nin oftaklara hisse/eri oranrnda l.temettti olarak da!ftilmaana, c) l.temett1 daqfumtndan sonra kalan ,71-TL'den ,52-TL tutannda 2. Tertip yasal yedek akge aynlmastna, d) 2. Tertip yasalyedek akge aynldktan sonra kalan brtit ,19 -TL'nin ortaklara hisseleri oran t nd a 2.temettil ol arak d aq ttilm au n a, e) Ancak, yasal defterlerimizde VUK'a gore olugan ,35-TL net ddnem kdn, TMS'ye gdre olugan net ddnem kanndan ,35-TL farklt olup aradaki bu fark yasal defterlerde olaqanilsttl yed e kl e re e kl e n m i gti r. Yapllan oylama sonucunda, ydnetim kurulunun ve Ahmet Fikret Evyap vekilinin yukarrda yer alan k6r da$rtrm Onerisi aynen oybirli$i ile kabul edildi. 7. Y6netim kurulu Uyeleri ve Ust duzey yoneticilere 2014 yrh igerisinde yaprlacak her turlu Odemenin karara ba$lanmast hususunun g6rugulmesine gegildi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " 2014 yrhnda, ydnetim kurulu Uyelerine, Ust dozey ydnetici ve personele toplamda brtrt TL'yi gegmeyecek bigimde 6deme yaptlmastnt, genel kurulun onayrna sunuyoruz" dedi. 56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Ydnetim kurulu Uyeleri ve Ust duzey yoneticilerine yaprlacak olan her turlu ddemenin karara ba!lanaca$r ifade edilmesine ra$men, hangi y6netim kurulu Uyesine ne kadar hangi mahiyette 6deme yaprlaca$r karar altlna alrnmamlgttr. Bu gergevede, $irketin hakim ortaklarr, y6neticileri ve bunlartn yaktnlartna; Ucret, harctrah, huzur hakkt, ikramiye, tazminat, gider kargrh$r, temsil a$rrlama, kigisel giderler, avans ve sair adlarla yaptlan her turlu bdeme ve sa$lanan mali menfaatlerin tutart, Ucret bordrosuna dahil edilmesin.e gerek olmayanlal da kapsayacak gekilde, her bir kigi baztnda ayn ayrt karara ba$lanmaltdtr. Ote yandan muvekkillerimizin elde ettili kar payr dikkate ahndr$lnda ydnetim kurulu Uyelerine ve Ust duzey y6neticilere verilen huzur hakkr ve sair Ucretlerin son derece yuksek oldu$u da agikardtr. Bu nedenle a nan karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapla gegiriyoruz" dedi. 1 fi A,

4 Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " Kanunda ve Yrlhk Faaliyet Raporunun Asgari igerilinin Belirlenmesi Hakkrndaki Ydnetmelik'te yonetim kurulu Uyeleri ve Ust duzey ydneticilere yapllacak toplam odemeden bahsedilmekte olup, birey bazrnda bir ayngtrrma yiiktrmlulugu bulunmamaktadrr. Ote yandan Ucretlerin birey bazrnda ayrrgtrrrlmasr, kigisel verilerin hukuka aykrrr olarak ifga edilmesi anlamrna gelii'dedi yrlrnda, ydnetim kurulu Uyelerine, Ust duzey ydnetici ve personele toplamda brtlt TL'yi gegmeyecek bigimde 6deme yaprlmasrna, Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet kabul oyuyla ve oygoklu$u ile karar verildi. 8. Ydnetim kurulu Uyelerinin segimi ve g6rev surelerinin belirlenmesine iligkin gundem maddesinin gdrugulmesine gegildi. Ydnetim kurulu Liyeli$ine, 3 yrl sure ile g6rev yapmak Uzere, genel kurulda bulunmamalarrna ra$men y6netim kuruluna segilmeye bir itirazlarr olmadr$tnr yazh muvafakatnameleri ile bildiren, o Ahmet Fikret Evyap T.C No: Emirgan Mah. Qamfrstr$r Sokak No: 15 Sarryer- istanbul r Mehmet Fethi Evyap T.C No: Ayaza}a Mah. Kemerburgaz Cad. No: 1 Sarryer- istanbul. Mehmed Evyap T.C No: Acarlar Mah. Zarif Sok. 9/1 Beykoz, istanbul o Nimet Evyap T.C No: Ozlemli Sok. Evyap Apt. No: 2311 Bebek, Begiktag - istanbul lsimli kigilerin ydnetim kurulu Uyeliklerine segilmeleri hususu oya sunuldu. Oylamaya gegilmeden once 56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Ydnetim Kurulu Uyeleri daha 6nce sdgilen kigilerle aynr olup, bu kimseler gegmig yrllarda gdrevlerini gere$i gibi yerine getirmemig, kanuna, ana sdzlegmeye ve objektif iyi niyet kurallarrna aykrrr davranmrg, muvekkillerimize ihtarname yoluyla sorduklarr hususlarda bilgi vermekten imtina etmig, yrllrk faaliyet raporunu hazrrlarken dahi yasal zorunluluklarr yerine getirmemig, pek gok usulsuz ig ve iglem ile mrlvekkillerimiz ile Evyap Sabun A$'yi zarara u$ratmrgtrr. Hal bdyleyken aynr kimselerin y6netim kurulu Uyesi olarak faaliyette bulunmasr kabul edilemez. Bu nedenle y6netim kurulu Uyelerinin segimi ve gdrev surelerinin belirlenmesine iligkin karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dedi. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili; Evyap Sabun A$, son 5 yrlda dzvarhklarrnr yaklagrk 108 Milyon TL artrrmrg, girket 5 kat buyumugtur. Elegtiriler hakstz ver yersizdir. " dedi. Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet kabul oyuyla, yukarrda T.C kimlik numaralan ve adresleri bildirilen Ahmet Fikret Evyap, Mehmet Fethi Evyap, Nimet Evyap ve Mehmed Evyap'rn 3 yrl sure ile gdrev yapmak Uzere yonetim kurulu Uyesi olarak segilmelerine oygoklu$u ile karar verildi. 9. Ddnem igerisinde istifa eden ba$rmsrz denetim firmasrnrn yerine 2 Aralk 2013 tarihli ydnetim kurulu kararr "Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin ba$tmstz denetgi olarak atanrnasr genel kurulun onaytna sunuldu. SOz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri " tarihli genel kurulda tum muhalefetimize ra$men girketin uzun yrllar ig denetgisi olan ve bu suregte usule ayktrr iglemler Murat Erigti'nin sahip oldu$u girket ba$rmsrz denetgi olarak atanmtgttr. Bunun tlzerine yapan / i

5 tarafrmrzca Balrmsrz Denetginin de$igtirilmesi talebiyle dava agrlmrg, lstanbul 42. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde E. sayr ile gdrulen dava devam ederken davanrn kaybedilecelini ve girkete gergek anlamda ba$rmsrz olan bir denetginin atanaca$rnr anlayan girket y6neticileri, bu durumu engellemek adrna segilen balrmsrz denetgiyi istifaya zorlamrg ve yine yakinen tanrdrklarr Tam Ba$rmrz Denetim ve Danrgmahk A.$'yi k6tu niyetle denetgi olarak atamrgtrr. Nitekim Ba$rmsrz denetgi tarafrndan hazrrlanan son derece yetersiz rapor da tarafh davranrldr$rnrn gdstergesidir. Bu nedenle anrlan raporu onaylamryor, bu konuda altnan karara olumsuz oy kullanryor muhalefetimizi zapta g egi riyoruz" ded i. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, "Segilen ba$rmsrz denetgi ttim yasal nitelikleri haiz olup, yaprlan segim usul ve yasaya uygundu/'dedi. Yaprlan oylama sonucunda, 2 Aralrk 2013 tarihli y6netim kurulu kararr ile Tam Ba$rmsz Denetim ve Dantgmanhk Anonim $irketi'nin ba$rmsrz denetgi olarak atanmasr iglemi, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrlrk adet oyla ve oy goklu$uyla onaylandr. 10. Ba$rmsrz denetgi atanmasr ve gorev suresinin belirlenmesi hususunun gorugulmesine gegildi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "GUndemin g. Maddesine iligkin b6lumde de izah etti$imiz gibi Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanlrk A.$ kdtu niyetle segilmig olup, bu firmanrn ba$rmsrz denetgi olarak segilmesine iligkin karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetim izi zapta gegiriyoruz" dedi. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " Bir dnceki gundem maddesinin gdrugulmesi srrasrnda beyan etti$imiz Uzere, Segilen ba$rmsrz denetgi tum yasal nitelikleri haiz olup, yaprlan segim usul ve yasaya uygundud'dedi. Yaprlan oylama sonucunda, BUytikdere Cad.No.1 27 K.22D.2201Astoria A Kule Esentepe - istanbul adresinde faaliyet gosteren Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin 1 yrl sure ile girketin ba!rmsrz denetgisi olarak atanmasrna, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrlrk adet oyla ve oy goklu$uyla karar verildi 11.$irket ile Evyap Egypt Soap Personal Care Products and Detergents lndustries S.A.E. unvanlt girkete satrlan mahn bedeline mahsuben, nakit tahsilat yaptlmayrp, USD tutannda pazarlama ve pazarc girig gideri olarak duzenlenen faturalar hakktnda genel kurula bilgi sunulmasr maddesinin gdriig0lmesine gegildi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " GUndemimizin bu maddesinde; Gtimrtlk ve Ticaret Bakanhgr'nrn 8 Kasrm 2013 tarih ve 8960 sayrlr talimatr uyarrnca Evyap Egytp Soap Personel Care Products and Detengents lndustries S.A.E. unvanlt girkete sattlan maltn bedeline mahsuben nakit tahsilat yaprlmayrp USD tutarrnda Pazarlama ve Pazara Girig giderleri olarak dtrzenlenen faturalar hakkrnda aga!rdaki bilgileri Genel Kurul'a sunanz: " EVYAP Holding A.$.'nin do$rudan ya da dolaylr olarak paylartntn %99'una sahip oldu$u Evyap Egytp Soap Personel Care Products and Detengents lndustries S.A.E. ("Evyap Mtst/'); Evyap Sabun A.$.'den satrn almrg oldu$u "sabun makarnast" tabir edilen UrUnU igleyerek mamul haline getirmekte ve Mrsrr'da ve Mrsrr kanahyla Ortado$u ve Kuzey Afrika pazarlarna satmaktadrr. " Evyap Sabun Ag tarafrndan, grup girketi olan Evyap lnternatioanl Dtg Ticaret A$ aractlt!t ile Evyap Mrsrr'a satmrg oldu$u sabun makarnasrnr oncelikle reel piyasa kogullartna gdre fatura etmigtir. Ancak ilgili d6nem sonlarrnda bu fiyatlann Transfer Fiyatlamast mevzuattna uygun 9 LL

6 olmadr!r delerlendirmesi yaprlarak "Telafi edici faturala/ d0zenlenmigtir. Bu faturalar ile satrn ahnan mal maliyeti, Evyap Mrsrr'rn iginde bulundu$u piyasalarda tagryamayaca$r seviyelere grkmrg olup, sadece Transfer Fiyatlamasr mevzuatrna uygunluk sa$lamak amacryla duzenlenmigtir. Evyap Sabun A$ tarafrndan kesilen telafi edici faturalar ile yukselen maliyetler ve Evyap Mrsrr'rn Ortado$u ve Kuzey Afrika pazarlarna girmek ve Pazar payrnr artrrmak amacryla katlanmrg oldulu giderler sonucunda, Evyap Mrsrr'rn faaliyeti kar edemez ve stirdurulemez bir noktaya gelmigtir. Bu durum hem reel piyasa kogullannr hem de Mrsrr'da gegerli olan Transfer Fiyatlamasr mevzuat hukumlerine uygun olmadrlrndan, Evyap Mrsrr'da, Pazarlama Satrg giderlerini, aynr tutarda Evyap Sabun A$'ye fatura ile yansrtmrgtrr. " Anlagrlaca$l Uzere; her iki Ulke mevzuatrna uyum sa$lamak amacryla kargthklr olarak kesilen faturalar nakit hareketi dolurmadan cari hesap mahsubu geklinde gergeklegmigtir. Bu iglem Mrsrr mevzuatr uyannca ana girkete (Marka sahibi) yanstttlmast gereken pazarlama sattg da$rtrm giderlerinden ibaret olup, Evyap Sabun A$ ve Evyap Mrstr girketi Evyap Holding A$ igtiraki oldu$undan; bu girketler arasrndaki faturalagmalar ortaklara da$rtrlacak temetttiyli azaltan bir iglem de$ildir. Kaldr ki; olayrmrzda aynr tutarda kargrlrklr faturalagma oldu$undan, iki girketin de kar zararnda bir de$igiklik olmamrgtrr. Yani ortakhk hukuku agrsrndan herhangi bir kar transferinden bahsed ilemez. "Di$er yandan Evyap Sabun A$'de telafi edici faturalar hasrlata dolayrsryla vergi matrahlna eklenip, Evyap Mrsrr'dan gelen faturalar KKEG kaydedilerek vergi guvenli$i de temin edilmigtir. Esasen pay sahiplerimizin bu konudaki itirazr Uzerine Telafi edici ve yansrtma faturalan ile cari hesap ekstresi de derdest davalarda pay sahiplerimize iletilmigtir." dedi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Bu tutarrn Mrsrr girketinin defterlerine ne gekilde kaydedildi$i, bu tutarrn Mrsrr girketinin vergi matrahrna dahil edilerek bu Ulkede vergilenip vergilenmedi$i konusunda bilgi verilmesi garttrr. Belirmek gerekir ki; Evyap Sabun A.$.nin Evyap Egypt $irketine kesilen 13 adet fatura kargrlr!r toplam ,- USD tutarrnda sabun hamuru ve hammadde ihrag etmesi kargrlr$rnda olugan alaca$rnrn, Mrsrr $irketi tarafrndan 6denmesi yerine, avnr tutarda satrs pazarlama oideri adr altrnda duzenlenen, mahiyet ve miktarr itibariyle gergekli$i belirlenemeyen ve tarihli iki adetfaturayla kapatrlarak bututarda $irket kayna$rnrn yurt drgrndaki bir girkete aktanlmastdtr. Yonetim bu iglemleri, "transfer fiyatlandrrmasr mevzuatrna uygunluk sa$lamak igin yaptldt$t" geklinde izah etmeye gahgmaktadrrlar. Oysa, Evyap Sabun A.$. kaynaklanntn yurt dtgtndaki bir girkete aktarrldl$t gerge$i o denli agrk ve grplaktrr ki, ycinetimin bilimsel temelden ve piyasa gergeklerinden yoksun olarak yaptrsr bu agrklamalar, anlamsrzdrr. Zira, transfer fiyatlandrrmastntn blittrn kurallarrnr ihlal eden bir iglem 6rne$i gdsterilmek istense, Ozerinde durdu$umuz somut olay, "tipik 6rnek" olarak gdsterilebilir. Konuyu transfer fiyatlandtrmast mevzuatrna gdre agrklamak isteyen yonetim agrklamalan, Evyap Sabun A.$ bunyesinde yaprlan iglemlerin yasal duzenlemelere ne denli ayktrt oldu$unu da gostermigtir. Konunun daha iyi anlagrlabilmesi igin, Evyap Sabun A.$. b0nyesinde yaprlan sdz konusu iglemlerin, transfer fiyatlandrrmasr kurallan, vergi mevzuafi ve muhasebe ilkelerine uygun olup olmadr$r ydniinden de$erlendirilmesi gerekir. Evyap Sabun A.$.'nin mal sattgr kargrlr$r olugan ,- USDtutarrndaki alacaltna kargtltk, Evyap Egypt $irketi tarafrndan gdnderilen aynr tutardaki iki adet fatura, Evyap Sabun A.$.'nin kanuni defterlerine "262 Kurulug ve OrgUtlenme Giderleri Hesabr"na borg kaydedilmig ve daha sonra bu hesaptan Di$er Olagan Drgr Gider ve Zararlar Hesabrna (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) alacak kaydt suretiyle kapattlmtgttr. Vergi Usul Kanununun 282 nci maddesinde, " ljk tesis ve taazzuv giderleri, kurumun tesis olunmasr veya yeni bir gube agrlmasr veyahut da iglerin devamlt surette genigletilmesi igin 7 ga,

7 yaptlan ve karglhgtnda maddi bir krymet iktisap olunmayan giderlerdir." hukmune yer verilmigtir. i Srra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli$inde de, "262 Kurulug ve OrgUtlenme Giderleri" baghkh hesabrn; igletmenin kurulmast, yeni bir gube agtlmast, iglerin s0rekli olarak genigletilmesi igin yaprlan ve kargrlr$rnda maddi bir de$er elde edilmeyen giderlerin aktiflegtirilmeleri durumunda izlendi$i hesap, oldu$u agtklanmtgttr. Kanunda yer alan bu duzenlemeye g6re, aktiflegtirilmeleri kurumlartn segimine btraktlmtg olan kurulug ve orgutlenme giderleri, girketin kurulmast veya faaliyetini genigletmesi; drgutlenme giderleri ise, kurulugunu tamamlayan bir girketin normal faaliyete gegmesi igin yaptlan ve kargrh$rnda maddi bir krymet edinilmeyen giderleri kapsamtna almaktadlr. Bu giderlerin dzelligi, girketin kurulugunu tamamlayarak normal faaliyete gegmesini sa$lamak amact ile yaprldrklarrndan, sarf edildikleri hesap ddnemlerinden ziyade gelecek ytllart ilgilendiren ve kargrh!rnda dogrudan do$ruya maddi bir krymet elde edilemeyen ve muhasebe teknigi ydnunden de sabit krymetlerin maliyetine yuklenemeyen giderler olmastdtr. Mrsrr'da bu Ulke kanunlarrna qdre kurulan yrlrnda yattrtma baglaytp 2002 ytltnda fiilen tlretime gegen, avrr bir vadrda ve tuzel kisilide sahip bulunan Evyap Egypt $irketinin sattg, da$rtrm, pazarlama,drgutlenme ve sair adlarla yapmrg oldu$u giderler munhastran bu sirketin qideridir. Nasrl ki, bu girketin elde etti$i hastlat, bu Ulkede gelir hesaplanna intikal ettiriliyorsa, harcamalarr da gider hesaplarrna intikal ettirilmek zorundadtr. Aksi bir dugunce, yurt dtgtnda kurulu bir girketin giderinin TUrkiye'deki bir girket taraftndan gider yaztlmastntn kabulu anlamtna gelir ki, bdyle bir durum TUrkiye'nin vergileme hakkrndan di$er Ulke lehine vazgegmesi sonucunu dogurur. DoSaldrr ki, higbir gelir idaresi btiylesine bir gider aktanmlna izin vermez. Aga$rda, transfer fiyatlandrrmasr kurallarr agrklanrrken de anlatrlaca$t Uzere, TUrkiye'de ve/veya yurt drgrnda kurulu bulunan grup igi girketlerin aralartndaki gider aktarmalart sadece " ortak hizmetlere" iligkin giderlerle srnrrh olup, bu gider aktanmlartna da ancak transfer fiyatlandtrmast kurallarrna uygun y6ntemler kullanrlarak yaprlmast halinde izin verilmektedir. Evyap Sabun A.$ btrnyesinde sdz konusu kaynak aktarma iglemlerini yapanlar, yapttklart iglemlerin kanuna ve muhasebe ilkelerine tamamen ayktrt oldu$unun bilincindedirler. Esasen, 18,7 milyon dolara tekabul eden tutarrn tamamtnr KKEG olarak kaydetmeleri bu hususu teyit etmektedir. Aynr gekilde, bu tutarr kurulug ve drgutlenme giderine kaydedip 5 yrlda 5 egit taksitle itfa etmek suretiyle, olayrn vahametini ve b{.iyuklu$tin0 aztnltk paytna sahip ortaklann dikkatinden kagrrmaya gahgmalarr da bizi, iglemin son derece bilingli ve planlt yaptldt!t sonucuna gdttirmektedir. Gergekten 18,7 milyon Dolar kargrlr$r Tl'nin birdefada KKEG olarak matraha dahil edilmesi halinde, bu durumun aztnltk paytna sahip ortaklar ve UqUncU taraflarca hemen fark edilip sorgulanaca$r bilindi!inden, sanki bir itfa iglemi yaplltyormug gibi, giderlegtirme iglemi 5 ytla yaytlmtgttr. Evyap Holding ve ba$ll girketlerin hakim ortaklan, aynt zamanda ytinetim kurulu liyeleri bu ydntemle, 18,7 milyon Dolarlrk bir kayna$r yurt dtgtnt aktararak, miinhaslran kendilerinin kultanacagr ve iizerinde serbestge tasarrufta bulunabilecekleri bir fon yaratmrg olmaktadtrlar. Bdylece, bu kaynak hem aztnhk paytna sahip ortaklarln, hem de TUrk idari Makamlanntn ve Mahkemelerinin bilgisive denetimi dtgtna glkanlmtgtlr. Kurumlar Vergisi Kanununun "Transfer Fiyatlandrrmasr Yoluyla OrtUtU Kazang Da$tttmt" baglklr 13 tincu maddesine gdre, kurumlarrn, ilgili kigilerle emsallerine ayktrt olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat Uzerinden mal veya hizmet altm ya da sattmtnda bulunmalart durumunda, kazang tamamen veya krsmen transfer fiyatlandrrmasr yoluyla drtulii olarak da$rtrlmrg sayrlrr. Madde metninde yer alan "mal veya hizmet altm ya da satlml" ifadesinden; a1m, sairm, imalat ve ingaat, kiralama veya kiraya verme, 6dUng para altnmasl ve verilmesi iglemleri ile ikramiye, iicret ve benzeri 6demeleri gerektiren diler iglemlerin anlagtlmast'gerekti$i Kanun maddesinin devamtnda belirtilmigtir. Y,L' ta'-

8 Madde metninde gegen iligkili kigi kavramr; kurumlann kendi ortaklarr, kurumlann veya ortaklannrn ilgili bulundu$u gergek kigi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakrmrndan do$rudan veya dolaylr olarak ba$h bulundu$u ya da nufuzu altrnda bulundurdulu gergek kigiveya kurumlart ifade eder.(kvk Md.13/2) Emsallere uygunluk ilkesi ise; iligkili kigilerle yaprlan mal veya hizmet ahm ya da satrmrnda uygulanan fiyat veya bedelin, aralarrnda b6yle bir iligkinin bulunmamasr durumunda olugacak fiyat veya bedele uygun olmastnt ifade eder. Dikkat edilece$i Uzere, iligkili kigiler arasrnda yaprlan mal veya hizmet altm ya da sattmtnda uygulanan fiyat veya bedeli ifade eden transfer fiyatlandrrmasr; iligkili kigiler arastndaki mal ve hizmet ahm satrmlannrn, iktisadi ve ticari kogullar dikkate altnarak nastl belirlenmesi erekti$i ydnunde temel ilkeleri ortaya koyan ve transfer fiyatlandrrmasr kurallarrna ig mevzl'itlarrnda, yer veren biltun tilkelerde aynr gekilde anlagtlan, bir kavramdrr. OrtUlU kazang da!rtrmr ise kurum kazancrnrn emsale uygun olmayan fiyat veya bedellerle kurum dtgtna aktarrlmasrnr ifade eder. Dolayrsryla "transfer fiyatlandrrmasr" ve '6rtUlU kazang da!rtrmr" kavramlarr bir arada de$erlendirildilinde, transfer fiyatlandrrmasr yoluyla ortulu kazang da$rtrmrnrn iligkili kigilerin aralarrnda yaptrklarr mal veya hizmet ahm ya.da sattm iglemlerindeki fiyat veya bedeli emsallerinden farkh tespit etmek suretiyle, vergi matrahrnr agrndrrmalarrnr ve kurum kazancrnr ortaklarrna veya di$er iligkili kigilere aktarmalartnt ifade etti$i anlagrlmaktadrr. Bu gergevede, yaprlan dtizenlemelerin amacr, iligkili kigilerle mal veya hizmet ahm ya da satrmrnda bulunan gergek veya tuzel kigilerin gelirlerinin tam ve do$ru olarak beyan edilmesini sa$lamak ve transfer fiyatlandrrmasr yoluyla vergi matrahrnrn a9rndrnlmasrna engel olmaktrr. Transfer fiyatlandrrmasr muessesesinin 6nemli konularrndan birisi de, "grup igi hizmetle/' konusudur. Kurumlar Vergisi Kanununun 1 Seri No'lu Transfer Fiyatlandrrmasr Yoluyla OrttilU Kazang Da$rtrmr Hakkrndaki Genel Tebli$i'nde, grup igi hizmetler; "... iligkili girketler arasrnda gergeklegen, genellikle ana girketin ba$h girketlerine veya aynr gruba ba$h girketlerden birinin di$erlerine verdi!i hizmetleri ifade etmektedir. Bu hizmetler tum grup igin ydnetim, koordinasyon ve kontrol iglevlerinin sa$lanmasrnr da igermekte olup, bu tur hizmetleri sa$lamanrn maliyeti, ana girket, bu amag igin gdrevlendirilen bir grup Uyesi veya di$er grup tiyesi ( grup hizmet merkezi) tarafrndan Ustlenebilmektedir." geklinde agrklanmrg; grup igi hizmetlere iligkin giderlerin kurumlar vergisinin hesaplanmasrnda kabul edilebilir nitelikte bir gider olabilmesi igin; - hizmetin fiilen sa$lanrp sa$lanmadt$tntn, - hizmeti alan girkevgirketlerin s6z konusu hizmete ihtiyacr olup olmadr$tnrn, - hizmetin altnmrg olmasl halinde hizmet bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olup olmad r$ r n rn belirlenmesinin gerekti$i belirtilm igtir. Evyap Sabun A.$. ve Evyap Egypt S.A.E. $irketinin aynr sermaye grubuna dahil olmalan hasebiyle, "iligkili kigi" tanrmrna girdikleri hususunda tereddut yoktur. Bu ydnuyle, iki girket arasrndaki her turlu mal ve hizmet alrm ya da satrmrnda uygulanan fiyat veya bedelin, aralartnda boyle bir iligki bulunmayan herhangi uguncu bir kigiyle yaptlmasr durumunda olugacak fiyat veya bedele uygun olmasr gerekir. Evyap Sabun A,$. y6neticileri yaptrklan bu iglemin kulliyen kanunlara ayktrt oldu$unun ve TUrk Vergi idaresinin elegtirilerine maruz kalacaklarrnrn o denli farkrndadrrlar ki, ,- US Dolarrna tekabul eden tutarrn tamamrnr KKEG yazmak suretiyle, buradan gelecek elegtiriyi bertaraf etmeye gallgmrglardrr. Ancak, vergi yontinden bu tedbirin altnmtg olmast Evyap Sabun A.$.'nin 18,7 milyon Dolar tutarrndaki kayna$rnrn yurt drgtna aktanldt!r gerge$ini de$igtirmemektedir. Uzerinde durdu$umuz somut olay, esasen transfer fiyatlandrrmasr kurallarryla da agrklanamayacak bir olaydrr. Transfer Fiyatlandrrmastnda nihayetinde iglem bedelinin duguk veya yuksek belirlenmesi yoluyla kazancrn bir krsmrnrn aktarrmt sdz konusudur. Somut fa.

9 olayrmrzda ise, transfer fiyatlandrrmasr kurallarrnrn tamamen ihlal edilmesinin yant stra, kazancrn bir miktan de$il, mal satrgr kargrlt$r olugan hasrlatrn tamamrnrn fatura adr altrnda duzenlenen bir ki$rt kargrh$r yurt drgrna aktanlmasr s6z konusudur. Ti,irk Ticaret Kanununun "Hakimiyetin hukuka aykrrr kullanrlmasr" baghkh 202 nci maddesinde," Hakim girket, hakimiyetini ba$h girketi kayba u$ratacak gekilde kullanamaz. Ozellikle ba$h girketi, ig, varhk, fon, personel, alacak ve borg devri gibi hukuki iglemler yapmaya; kannr azaltmaya ya da aktarmaya...y6neltemez." htikmtine yer verilmigtir. Bilindigi Uzere, madde metninde gegen "kayrp" terimi zarardan farkh ve onu da kapsayacak geniglikte olup, bir mal varh$rnrn eksilmesi veya malvarhlrnrn artmasrnrn dnlenmesi geklinde de ortaya grkabilmektedir. Evyap Sabun A.$ kaynaklarrnrn higbir hakh neden yokken, ftargrlrksrz olarak yurtdrgrnda kurulu bir girkete aktarrlmasr ve bu yolla $irketin ilanihaye bu kayna$rn yarataca$r gelirden mahrum kalmasr, ortaklan zarara u$ratrcr mahiyette bir iglem olup, tum Grup $irketlerinin ydnetimini elinde bulunduran hakim ortaklar ile girket denetgilerinin sorumlulu$unu da gerektirdisi kugkusuzdur. Sonug itibariyle; Evyap Sabun A.$.'nin kaynaklannrn satrg, pazarlama,drgutlenme ve benzeri adlarla duzenlenen ve higbir gekilde TUrkiye'ye yansrtrlmasr mumkun bulunmayan, mtrnhasrran yabancr girkete ait olup ilgili Ulkede gider yazrlmasr ve bu girketin kannrn tespitinde dikkate alrnmasr gereken fiktif gider faturalan kargrhlr aktarrlmasrnrn kabul ve onay gdrmesi halinde, butun grup girketlerinin kaynaklarrnr aynr ydntem ile yurt drgrna aktarmasr dnunde higbir engel kalmayacaktrr. Boylesine bir iglemin ise hukuken savunulabilir bir tarafrnrn bulunmadr$r izahtan varestedir. Bu nedenle girketge verilen bilgiyi onaylamryor, bakanhk raporunda da belirtildi$i gibi bu iglem nedeniyle muvekkillerimizin ulradt$t zararn kargrlanmasrnr talep ediyoruz. " dedi. GUndemin bu maddesiyle ilgili olarak gdrugulecek bagka bir husus kalmadr$r anlagrldr. 12. Vadistanbul projesi ile ilgili genel kurula bilgi sunulmasr yonundeki gundem maddesinin. gdrugulmesine gegildi. Soz alan Ahmet Fikret Evyap vekili: " GrimrUk ve Ticaret Bakanh$r'nrn 8 Kasrm 2013 tarih ve 8960 Sayrlr talimatr uyannca, Vadistanbul Projesi'ne iligkin genel kurula bilgi sunulmasr ydnundeki gundem maddesi uyannca, aga$rdaki hususlar pay sahiplerimizin bilgisine sunulmugtur. " Vadistanbul Projesi'ne iligkin 'DUzenleme $eklinde Hasrlat Paylagrmr ve Kat Kargrlr$r ingaat Sozlegmesi, alelade bir satrm veya kat kargrlr$r ingaat sdzlegmesi de$ildir. Zira, sdzlegmeye konu tagrnmaztn mrilkiyeti halen Evyap Sabun'a ait olup UgUncU kigilere yaprlan herhangi bir MULK vet DEVR VEvA TEML K igleui MEVCUT DEG LD R. Anrlan sozlegme, adrndan da anlagrlaca$r Uzere hasrlat paylagrmh ingaat sdzlegmesidir. Hastlat paylagtmlt ingaat s6zlegmesi, arsa sahibinin arsa Uzerinde ingaat yaprlmasrna katlanmasrnr, kargrlrlrnda yuklenicinin arsa Uzerinde ingaatr yapmastnt ve sonugta olugacak ba$tmstz bdlumlerin UgUncU kigilere sattlmast ile elde edilen kazancrn arsa sahibi ile yuklenici arasrnda bdlugturulmesini konu edinen bir sdzlegmedir. " Bu sdzlegmenin, tipik bir kat kargrlr$r ingaat s6zlegmesinden farkr gudur; qelir pavlastmlt insaat sdzlesmesinde insaatrn tamamlanmasrvla olusan badrmsrz bdlumlerin hic birinin mulkiveti vrlklenicive devredilmez; meydana gelen ba!rmsrz b6lumler UgUncU kigilere sattlarak elde edilen hasrlat taraflar arasrnda paylagtrrrlrr. O nedenle sdzlegme ile girketin yuklenicilere yaptt$t veya yapacagr bir malvarlr$l devri s6z konusu de$ildir. Sdzlegme'ye konu taglnmaz mulkiyeti halen dahi Evyap Sabun'a ait olup, "6nemli miktarda girket malvarlt$tntn toptan satrgt" gibi bir durum s6z konusu de$ildir. " Konu ile ilgili sair agtklamalarrmz gu gekildedir: ya.

10 r.= a. b. Evyap Sabun A$, Uretim tesislerinin bulundu$u arazinin artrk "rr?eskun mahaf' haline gelmesi, gehir iginde kalmasr nedeniyle, gerek mevzuat, gerek sair zorluklar, Uretim tesislerinin gehir drgrnda bir alana tagrnmasrnr zorunlu hale getirmigtir. Bu durumun dogal sonucunun, meskun mahal olan fabrika arazisinin, $irket ve pay sahipleri igin en uygun bagka bir bigimde de$erlendirilmesi oldu$u agrktrr. Bu amagla, yaprlan uzun aragtrrma ve muzakerelerin sonucunda, EWAP Sabun'la, Artag- Aydtnlt- Kelego$lu Adi Ortakh$t ("YUklenici Firmalad') araslnda, Beyo$lu 18. Noterli$i'nce 24 Haziran 2011 tarih ve sayr ile "Diizenleme $eklinde Hastlat Paylagrmr ve Kat Kargrhsr ingaat Sdzlegmesi" imzalanmrgtrr Sozlegme, Evyap Sabun'un maliki oldu$u aga$rda tapu kayrtlarr bildirilen arazileri ilgilendirmektedir: istanbul ili gigti ilgesiayazala Mahallesi 60 parsel m2 yuzdlgumtu arsa, istanbul iti gigti ilgesi, Ayaza}a K6yU, Cendere sokagr 3 pafta, 64 parsel 5234 m2 ytizolgrim[i arsa, istanbul itigigti ilgesi, Ayazapa Mahallesi, Cendere Soka$r,2 pafta, 415 parselsayrh 9380 m2 yiizolgtimhi arsa, istanbul ili $igli ilgesi, Ayaza}a Mahallesi, Cendere soka$r, 2 pafta, 412 parsel sayrh 2330 m2 ytizolgtjmlti arsa, istanbul iti gigti ilgesi, Ayaza}a Mahallesi, Cendere sokagr 3 pafta,413 parsel sayrh 8980 m2 yrizdlqi.im lti arsa, istanbul iti gigti ilgesi Ayaza$a Mahallesi, Cendere sokagr, 2 pafta,410 parsel sayrlr m2 yrizolqtimhl arsa, istanbul iti gigti, ilgesi Ayaza$a KoyU, Hanrm kege Cendere bolazr mevkii 3 pafta, 63 parselsayrh m2 yuz6lgumlti arsa, istanbul iti gigti ilgesi, Ayaza$a Mahallesi, Cendere sokalr, 3 pafta, 61 parsel sayrh, m2 ytizdlgtimlti arsa, istanbul iti gigti ilgesi, Ayazaga Mahallesi, Cendere sokagr, 3 pafta, 55 parsel, m2 yrizdlgrimlti arsa, - istanbul ili gigli ilgesi, Ayaza}a Mahallesi, 3 pafta, 56 parsel sayrh, m2 yuzdlgumlu arsa, - istanbul ili $igli ilgesi, Ayaza}a Mahallesi, 3 pafta, 504 parsel sayrh, m2 yi.izdlgrimlti arsa. d) Soz konusu arsalarda imal edilecek konut, ofis ve di$er ticari Uniteler igin ticari gartlar da 6zet olarak aga$rdaki gibidir: - Satrlacak ba$rmsrz b6lumler igin YUklenici Adi Ortakhk m2 bagrna ABD Dolarr'ndan az olmamak Uzere elde edilecek hasrlatrn o/o43,75'ni arsa payr olarak EVYAP Sabun'a ddeyecektir. - Ayrrca hig satrg olmasa bile toplam 60 ay igerisinde ingaat tamamlanacak bu sure iginde sattlamayan bastmstz b6lumler ise SPK tarafrndan onaylr bir Gayrimenkul Degerleme Firmastna yapttrtlacak de$erlemeye uygun olarak o/o43,75'i EVYAP Sabun'da kalacaktrr. - Sdz konusu arsalarda imal edilecek Ahg Verig Merkezi (AVM) ise EWAP Sabun ve YUklenici Firmalar tarafrndan kurulacak bir anonim girkete devredilecek ve.bu girket tarafrndan igletilecektir. Evyap Sabun bu girkette deo/o43,75 oranrnda pay sahibi olacaktrr, I,/^ l0

11 - Aynca, YUklenici Firmalar, Projenin 1. Etabrnrn lngaat Ruhsatrnrn alrmrndan itibaren EVYAP Sabun'a ABD Dolan avans ddemeyi kabul etmigler ve bu avans girket'e banka havalesi yoluyla 6denmig ve $irket'in resmi kayttlarrna iglenmigtir. " Gdri.ilece$i gibi, Tagrnmaz devri yaprlmamrg, aksine son derece elverigli kogullarda bir Sdzlegme akdedilmigtir. d) Ayrrca belirtmek gerekir ki, VAD STANBUL Projesi, emsallerine g6re de son derece bagarrh ve kdrh bir projedir. Gergekten de, VAD STANBUL Projesine komgu alanlarda bulunup da, rakip sayrlabilecek 2 Proje bulunmaktadrr. Bunlar: (i) A$ao$lu " STANSUL 1453'projesi ve; (ii) Ero$lu'SKYLAND" projesidir. - Agaollu 1453 Projesinde arsa sahibine taahhut edilen hasrlat payr %35,5'dir. Ero$lu ise SKYLAND Projesinin arsasrnr yine Emlak Konut GYO'dan toplam KDV Dahil 265 milyon TL'ye satrn almrgtrr. - Her iki projede de mulk sahibi TOK ve TOK igtiraki olan Emlak Konut GYO'dur. Bu iki proje de kamu tarafrndan hasrlat paylagrmr ve arsa satrg ihalesi yapllarak ihale edilmigtir. - EVYAP Sabun, sahibi oldu$u arsalar igin, emsallerine g6re gok daha iyi kogullarda hasrlat paylagrmr ydntemiyle Sdzlegme imzalamrgtrr. Sdzlegme'nin buy0k bir ticari bagart oldu$u EVYAP Sabun ve Pay Sahiplerine buyuk kazang sa$layaca$r agikardrr. " Aynca belirtmemez gerekir ki; VAD STANBUL Proiesi'nde %43.75 ile en viiksek pavr EWAP Sabun almrstrr. Proie kapsamrndaki diser maliklerin paylan gdyledir: - B MS ingaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.g. - Turgut llaglarra.$. - Ftisun Gengsu-Bekir Srtkr $ahinbozkrr - NuralAtrlrm Grda Temizlik Ltd. $ti. - Ug E A.$., Y.H. Arpacro$lu ve A. Ozprnar - Demirkol Meg. Grda Paz. Ve Da$rtrm Ltd. $ti. - Dem-Tor Grda Megrubat Paz. Ve Da$rtrm Tic. Ltd. $ti. %41; o/o41,5: %40; o/o40; %40; %40; %40. " Ote yandan, genel kurulun bilgisine sunanz ki, bazr pay sahiplerimizin sdzlegmenin gegersiz oldu$u iddiasryla lstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde (Dosya No: E) ikame ettikleri davada sunulan Bilirkigi Raporu'nda: ' Dava konusu "Diizenleme $eklinde Hasrlat Paylagtmr ve Kat Karghfir ingaat Srizlegmesi'nin, alelade bir safim veya kat kargil$r ingaat scizlegmesinden farkh nitelik tagld$t gisriilmeffiedir. Zira, siszlegmeye konu taynryaz miilkiyeti halen davah $.irke(e. ait olup iigiinc.ii kigilere yapilan herhangi bir MULKIYET DEVRI VEYA TEMLIK lflleml MEVCUT DEGILDIR. '.,.anrlan si5zlegme, ailndan da anlagrlaca{r iizere hasilat paylaymh ingaat sdzlegmesidir. Hasrlatpaylagmh ingaat sdzlegmesi, arsa sahibinin arsa iizerinde ingaat yapilmastna katlanmasrm, kargilqrnda yiiklenicinin arsa iizerinde ingaafi yapmasnr ve sonugta olugacak baflrmsrz b6liimleiin iigiincli kigilere safilmasr ile elde edilen kazancrn arsa sahibi ile yiiklenici arasrnda b6lligtiiriilmesini konu edinen bir sdzlegmedir., FLI 11

12 ' Btt PAY, siizlegmenin, tipik bir kat karyhfit sdzlegmesinden farh gudur; TIN TAMAMLANMASIYLA meydana gelen bafltmsrz bdliimler iigiincii kigilere safilarak elde edilen hastlat taraflar arasrnda paylagfinhr., o nedente -siiztegm.e ile davah g.irkelq vtixrctticircne_uapnet,ye_ya YAPA9AG BiR M ALVARLI Gt D EVR, N I N KESI N Ll KLE B U LU N M AD I G I, S U P H ES IZD I R.' "denilerek, Sdzlegme'nin mal varlr$r devri yukumlu$u tagrmadr$r agtk ve net bir bigimde tespit edilmigtir. Raporda; '... bir an igin st5z konusu arazinin hasilat kargil$t ingaat si5zlegmesihe konu edilmesinin, girketin faaliyetlerine devam edememesi sonucunu doluracak kadar isnemli oldujunu ve dolayrsryla GK karan olmaksrzrn YK'ntn b6yle bir siszle.gme akdedemeyece{i ve akdeder rse s6zle9ry1eni4 gggefsiz gllugun! vars_ayahm. BOYLE BIR DURUMDA GK KARARININ SOZLE MENIN IMZALANMAS'TVDA'V SO'VRA *sozlegmeye icazet" 1EKLINDE NiTELENMES/ suneriyle, GEQERSIZ sdzzegmeuitt GE2ERLI HALE GETIRILMESI mamx0tt olacak MtDtR?' sorusu ydneltilmig ve; girket ile aralannda kural olarak vekalet sdzlegmesi bulundufiu genellikle, dolayrsryla,vekil hlikmiinde olan YK iiyelerinin, YETKISIZ OLARAK imzatao6wt va YE ONAY " denilerek, Vadistanbul Projesi'ne iligkin tum iglemlerin yasaya uygun oldu$u agtkga belirtilmigtir. " Tilm bu hususlan saytn pay sahiplerimizin bilgisine sunarlz." Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri, "Grubun en 6nemli malvarlt$t sayrlan (degeri yaklagrk 4 milyar dolar de$_erinde) tagrnmaza iligkin yaprlan 'VAD STANBUL HAstLAr envnglvil ve KAT KARglLtGt irugnnr SOZLESMESI" gaibelidir. sdzlegmenin igerisinde birgok gri alan mevcuttur. Sdzlegme, girketin desil, tamamtyla Ahmet Fikret Evyap'tn menfaailerini Onceleyen ve koruyan gekilde diizenlenmigtir. Orne$in Bakanhk raporunda da belirtildigi gibi: i. Evyap Grubunun hikim durumdaki orta$r olan Ahmet Fikret Evyap'tn girketi temsili yantnda aynr bdlgede bulunan pafta 3, parsel 54 sayrh m'tagtnmazrn sahibi srfatryla da imzalamast, ii. S6zlegmenin tutarr ve sdzlegmeye konu edilen tagtnmaztn girketin varltklart igerisinde 6nemli bir yer tutmast, iii. Sdzlegmenin "Temlik Hakkr" bdlumunde arsa sahiplerinin sdzlegmeden dolan haklartnt kurulacak olan Evyap Gayrimenkul A. $.'ne devredeceklerinin belirtilmesi, iv. Kurulacak girkette Evyap Sabun A.$. ve Ahmet Fikret Evyap'tn arsa paylart oranlnda hisse sahibi olacaklart hususunda tum hissedarlartn bilgilendirilmemesi, : ya{ t2

13 v. S6zlegmede arsa sahibi Evyap Sabun A.$ ve Ahmet Fikret Evyap'tan mugtereken "Evyap" olarak bahsedilmesi, vi. Evyap Sabun A.$.'nin haklarrntn Ahmet Fikret Evyap'tan ayrtlmamast, vii. Arsa sahiplerinden sdzlegmeden elde edecekleri payrn ayn ayn belirtilmemesi, viii. Arsa sahiplerinin kendi aralarrnda elde edece$i paylartn agtk re kesin bir gekilde belirtilmemesi, ix. Evyap Sabun A.$ ile Ahmet Fikret EVYAP arasrndaki paylagrmtn usul ve esaslartna yer verilmemesi, x. Ahmet Fikret Evyap'rn sdzlegmeye konu olan ve Evyap Sabun A.$.'nin hastlat paylagtml ve kat kargrhgr olarak verdi$i tagrnmaza eklenerek yukleniciye verilen tagtnmaz hakktnda diler hissedarlara bilgi verilmemesi, xi. Proje kapsamrnda yaprlacak Ahg Verig Merkezi'nin (AVM) kurulacak bir AVM $irketine devredilecek olmasr ve bu girketin sermayesinin satrg bedeli Uzerinden belirlenecek olmast, xii. Evyap Sabun A.$., dort yuklenici ve di$er arsa sahibi olan Ahmet Fikret Evyap'a gore en buyuk pay sahibi olmastna ra$men kurulacak girketin hissedarlartn kar payt dtgtndaki konularda egit oranda sdz sahibi olacaklartntn belirtilmesi, xiii. Ahmet Fikret Evyap'rn da sdzlegmenin taraflart arastnda bulunmast gdz dnunde bulunduruldu$unda bazr ba$rmsrz bdltrmlerin sattlmayarak bu sdzlegme hukmune tabi tutulmasr durumunda Evyap Sabun A.$.'nin aleyhine bir taksimat yaptlma ihtimalinin olmasr,. xiv. Ayrrca sdzlegmenin no'lu maddesinde satrglarrn ilk yrldan itibaren baglattlacaltntn belirtilmesi,, xv no'lu maddesinde sdzlegmede belirtilen alrg verig merkezi, konut ve ofis alanlanntn ingasrnrn birinci etabrnrn ruhsatrnrn ahnmasrndan itibaren toplam 60 ay igerisinde bitirilme yukumlulugunun konulmast, xvi. Bu sdzlegme maddeleri bir arada de$erlendirildi$inde 4077 sayilt TUketicinin Korunmast Hakkrnda Kanunun 7'nci maddesinin yedinci ftkrast uyannca tuketiciye yapllan konut satrglarrndan itibaren 30 aylrk strrenin gegilmesi halinde aynt Kanunun "Ceza HUkUmleri" baghkh 25'inci maddesinin dokuzuncu frkrast uyannca bu hukme ayktrt olarak sattlan konutlartn bedeli orantnda cezaya neden olunmast, xvii. S6zlegme hukumleri gere$ince satrglardan arsa sahiplerine yaprlacak ddemelerle ilgili agrlacak banka hesabryla ilgili ayrrnttlt bilgiye yer verilmemesi, xviii. Evyap Sabun A.$ ve Ahmet Fikret Evyap'rn mugtereken arsa sahibi olarak antlmasl, xix. Agrlacak banka hesabrnda arsa sahiplerinin ne gekilde tasarrufta bulunacaklart konusunda belirsizlik bulunmast s6z konusu olup, yukarrda madde madde olarak de$inilen tum konulara iligkin bilgi verilmesini talep ederiz." dediler. GUndemin bu maddesiyle ilgili olarak gdrugulecek bagka bir husus kalmadr$r anlagrldr. 13. girket Esas Sdzlegmesi'nin 3. Maddesi'nin tadil edilmesi hususunun gdrugulmesine geqildi. YA\ l3 I

14 Soz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri 'Evyap Sabun A.$ yaprlan ana sdzlegme degigikligi ile yalnrzca "girket; Evyap Grubu $irketleri, yurt igi ve yurt dtgt igtirakleri, UgUncU gergek veya tuzel kigiler lehine borglanabilir, her turlu teminat verebilir, kefil olabili/' maddesini metne ilave etmigtir. Ancak bu ana s6zlegme de$igikligi, kanuna ve objektif iyi niyet kurallartna ayktrtdtr. Zira 6102 sayrlr TTK'nrn 395. Maddesinin 2. Frkrasrna g6re "Pay sahibi olmayan ydnetim kurulu uyeleri ile yonetim kurulu i.iyelerinin pay sahibi olmayan 393. maddede saytlan yaktnlart girkete nakit borglanamaz. Bu kigiler igin girket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yuklenemez, bunlarrn borglarrnr devralamaz." denilmektedir. Getirilen dtizenleme, TK.395 htikmu ile getirilen yasa$r da agan ve bazen onu da dolanabilecek bir dlizenleme olup, girketin amaglan ile bagdagmamaktadrr. UgUncU gergek veya tuzel kigiler lehine borglanrlabilece$i, her turlu teminat verebilecegi, kefil olunabilecesine iligkin ana s6zlegme degigikli$inin yapllmasr mumkun de$ildir. Bu nedenle ahnan karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz." dedi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " Esas sdzlegmedeki bu de$igiklik, Evyap Grubu'nun, bankalar ile olan kredi iligkisi nedeni ile bankalarrn talebi do$rultusunda yaprlmrgtrr. Bu yetkinin yasa ve usule aykrrr kullanrlmasr halinde elbette sorumluluk sdz konusu olacakttr. Ancak boyle bir durumun gu anda sdz konusu olmadt$t agikardtr" dedi. Yaprlan oylamada, $irket Esas S6zlegmesi'nin, "$irketin Amact ve Faaliyet Konusu" bagltklt 3. Maddesinin, ekli, tadil metninde belirtildigi gekilde tadil edilmesine, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet oyla ve oy goklu$uyla karar verildi. Tadil metni divan taraftndan imzalanarak tutana$a eklendi. 14. Yonetim Kurulu tiyelerine Trirk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde tantmlanan, girketle ig yapma ve rekabet yasa$rnrn kaldrrrlmasr konusunda yetki ve gegmigteki ig ve iglemlere icazet verilmesi konusunun g6rugulmesine gegildi. Soz alan Nebahat Evyap lgbilen ve Selime Evyap vekilleri "$irket ortaklarrndan Mehmet Fethi Evyap gegmig yrllarda herhangi bir yetkisi olmadr$r halde girketle iglem yaparak girketi zarara u$ratmtgttr. Allnan bu kararla ydnetim kurulu segimlerine de muhalefet etti$imiz kimselerin girketle iglem yapmast ve rekabef etmesi halinde, girket ve muvekkillerimiz zarara u$rayabilecektir. Ote yandan Mehmet Fethi Evyap'rn TTK'ntn 395. yetkisi bulunmadr$r halde girketle iglem yapmast sebebiyle girket zarata ulramrg olup, kanuna ayktrt olan bu iglem derdest davalarda konu edilmigtir. Bu sebeple davalarrn seyrini de$igtirmek maksadryla kotu niyetle 6nceki ig ve iglemlere icazet verilmesine de higbir gekilde muvafakatimiz bulunmamaktadrr. Ydnetim kurulu Uyelerine TTK'ntn 395. ve 396. maddelerinde tanrmlanan girketle iglem yapma ve rekabet yasa$tntn kaldtrtlmast konusunda yetki ve gegmigteki ig ve iglemlere icazet verilmesi konusunda altnan karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz. Ayrtca dnceki d6nemlerde ydnetim kurulu Uyelerinden herhangi bir kimse girketle iglem yaptr ise bunun da genel kurulda bilgimize sunulmastnt istiyoruz." dedi. Y6netim Kurulu liyelerine Ttirk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde tanrmlanan, girketle ig yapma ve rekabet yasagrntn kaldrrrlmasr konusunda yetki ve gegmigteki ig ve iglemlere icazet verilmesine, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin 2Q muhalif oyuna kargtltk adet oyla ve oy gokluluyla karar verildi. 15. Yonetim Kurulu'na 2014 yrlt igerisinde $irket'in d6nem kan bulunmast ve mali durumunun mtlsait olmasr halinde, TL'yi gegmemek ilzere, e$itim, sa$ltk, haytr - hasenat vb konularda bagrg yaprlmasr yontinde yetki verilmesi hususunun g6rugulmesine gegildi. 56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Belirtmek gerekir ki Evyap Sabun A.$ dernek, vakrf veya herhangi bir hayrr kurumu de$ildir. $irketin kurulug amacl da ba$r9 yapmak de$il, kar da!rtmaktrr. Her ne kadar ydnetim kurulunun hayrr yapmak konusundaki iradelerini takdir etsek & l4

15 de, yaprlacak tiivn hayrr hasenatrn girket hesabrndan de$il, gahrslarrn kendi hesabrndan yaprlmasr gerektilini bdartmek gerekir. Nitekim muvekkillerimiz bu amagla Mehtap E$itim Vakfr'nr kurmug olup, girkeften tir gelir elde edebilmesi halinde bu vakrf aractlt$tyla ba$rgta bulunacaktrr. Bu nedenle Ydnetim Kurulu 0yelerini de trpkr m0vekkillerimiz gibi kendi hesaplanndan ba$tgta bulunmaya davet ediyor, girketin ba!6 yapmasr ydnundeki karann, kanuna ana sozlegmeye ve objektif iyi niyet kurallanna aykrrr oldu$unu sdylemek istiyoruz. Diler taraftan baltg igin belirlenen miktar da sembolik bir rakam olmayrp, muvekkillerimizin tlim Evyap grup girketlerinden elde etti$i kar paytndan gok daha yuksektir. Bu da objektif iyi niyet kurallarrna aykrndrr. Bu sebeple Yonetim Kurulu'na 2014 yrh iginde girketin ddnem karr bulunmasr ve mali durumunun musait olmast halinde TL'yi gegmemek Uzere elitim, salhk, hayrr, hasenat vb. konularda ba$rg yapma yetkisinin verilmesi kararrna olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dedi. Sdz alan Ahmet Fikret Evyap vekili, " GUnUmiizde sermaye girketlerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamrnda, kazanglannrn bir krsmrnr, e$itim, sa$lrk gibi kamu yarannr ilgilendiren konularda degerlendirmeleri, haylr ve ba$rglarda bulunmalarr galdag ydnetim anlaytgtntn bir gere$i olup, ba$tg konusundaki yetki, donem k6rr bulunmasr ve mali durumun mllsait olmast haline ba$lr tutuldu$ undan, elegtiriler hakstz ve yersizdir. Yonetim Kurulu'na 2014 yrlt igerisinde $irket'in d6nem karr bulunmasr ve mali durumunun mtlsait olmasr halinde, TL'yi gegmemek tizere, elitim, sa$hk, hayrr - hasenat vb konularda ba$rg yaprlmasr ydnunde yetki verilmesine, Selime Evyap ve Nebahat Evyap igbilen vekillerinin muhalif oyuna kargrhk adet oyla ve oy goklu$uyla karar verildi. /6, G;r;eJ/e ce4 LoALa hu$,:s ka(^"j' njan lpf /c"jrya Jv,^, vqtf/&"' BAKANLIK TEMSiLCiSi Hasan Yrlmaz TOPLANTT BA$KANT CUneyt Can O$uzer rz\\---lr YAZMAN Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekili Ergun 6zkan t;,( J l5

16 i EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ rlriniruoe YApILAN 2013 ytlt'nn iligxitt ougnn cenel KURULU,NDA KABUL eoileru ESAS s6zle$ue rroil uerrui N MADDE 3 - AMACI VE F KONUSU Genel olarak girket, bir yandan kurdu$u veya katrldr$r diger girketlerin ig alanlarrndaki baganlannt artttrmak Uzere sureklili$ini sa$lamak, yonetimlerinde ileri organizasyon teknigi ile randrmant yukseltmek ve ortak hizmet alanlarr dozenleyerek bu hizmetlerin mali kulfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal geligmelerin bunyelerinde yaratabilece$i sarsrntrlarr topluluk iginde gidermek ve kendinin ve girketlerin oz kaynaklarrnr birlikte de$erlendirerek girigimlere daha guglu gekilde y6neltmek, organizasyon y6netim ve denetimlerine yardrmcr olmak ve tek bagrna veya bagka kigilerle belirli alanlara do$rudan do$ruya yatrrrmlar yapmak amactnt gutmektedir. $irket, aynca ve ozel olarak aga$rdaki maksat gergevesinde faaliyette bulunacaktrr. girket, kanuni istisnalar harig olmak kaydryla, TUrk Medeni Kanunu'nun 48. Maddesi gergevesinde but0n haklardan yararlanabilir ve borglan Ustlenebilir, aga!rdaki faaliyetlerle srnrrh olmamak kaydryla kanunen yasak olmayan her tiirlir ticari faaliyette bulunabilir. $irket, aynca ve 6zel olarak aga$rdaki maksat gergevesinde fdaliyette bulunacaktrr: A) $irket maksat ve mevzuu gunlardrr: 1. Her nevi nebative hayvaniya$lar, sabunlar, sabun mugtaklan, deterjanlar, gliserin her neviorganik ya$larda dizelve benzeri yakrtlar, kremler, pudralar, itriyat maddeleri, trbbi mustahzarat, kimyevi mevad kozmetik ve temizlik maddeleri, egya ve mekan temizleyicileri seluloz ve dokuma drgr tirunlerden olugan konfeksiyon tazr imalatlar, bebek ve anne hijyenine ydnelik tuketim mallarr hassaslagtrrrlmrg ve dzel tip ka$ttlar dahil ka$tt ve turevleri ile bilegiklerinden mamul gocuk, hasta, kadrn temizlik bezleri sa$ltk UrUnleri, petler, mendiller, tuvalet ka$rtlarr, havlu kalrt ve sair her ttirlir temizlik malzemeleri erkek baktm iirunleri, jilet, ttrag brga!r, trrag frrgasr ve di$er trrag aksesuarlarr her nevi lamine teneke aluminyum, plastik karton ve di$er metallerden tupler, gigeler, kaplar, kahplar, ambalaj malzemeleri ile o $anyo UrUnleri ( katr sabunlar, srvr sabunlar, sentetik sabunlar, dug jelleri, banyo kopukleri, bariyo tuzlarr ). Sag Bakrm UrUnleri ( gampuanlar, j6leler, sag kremleri, kopukler, sag boyalarr. ). A0tz Baktm Uriinleri ( dig macunlarr, dig frrgalan, a$rz sularr, koku gidericiler, dig ipleri, dig beyazlatrcrlar, sakrzlar gibi agrz ve dig bakrm UrUnleri ) o Elve VUcut Baktm UrUnleri ( cilt kremleri, losyonlar, yaflar, sutler, renk agrcr kremler. YUz Bakrm UrUnleri ( kremler, losyonlar, jeller, maskeler, rslak mendiller, olil hi.icre temizleyicileri o ) GUneg Baktm UrUnleri (kremler, ya$lar, guneg sutleri, guneg sonrasrjeller, cilt renklendiriciler. ) Erkek Bakrm UrUnleri ( trrag sabunlan, trrag kremleri, trrag kopukleri, trrag jelleri, trrag sonrasr kremler, balmlar, trrag sonrasr losyonlar, kolonyalar, trrag brgaklarr, trrag frrgalarr, parfumler ) o Bebek Bakrm UrUnleri (kremler, losyonlar, ya$lar, gampuanlar, pudralar, kolonya, rslak mendiller ). Ferahlatrcr UrUnler ( kolonyalar, genglik kolonyalarr, rslak mendiller, parfrimler ) Deodorant ( sprey bilyeli ve gubuk deodorantlar, rslak mendiller ) Qamagrr deterjanlan ( toz, srvr, tablet, deterjanlar, 6zel katkrlar ) Qamagrr Yumugatrcrlarr ( srvr yumugatrcrlar, yumugatro mendiller o Bulagtk Deterjanlarr ( likit jel, makine tozu, makine likidi, makine kokulandlrrcrlarr, makine koruyuculan ). Yuzey Temizleyicileri (ovma toz ve likitler, gizmeyen likitler, kremler kdpukler, rslak y0zey mendilleri, gamagrr sularr, oda kokulandrncrlarr ) o KaOrt Sa$hk UrUnleri ( gocuk ve hasta bezleri, rslak mendiller, kadrn temizlik ba!larr, go$us pedleri, tamponlar, alt bezleri ). Ozel Ka$rt UrUnleri ( tuvalet ka$rtlarr, ka$rt havlu pegete, mendil, rslak mendil ) o Ambalaj UrUnleri ( Her nevi lamine, aluminyum plastik cam karton ve di$er emtialardan tiipler, gigeler, kutular, ambalajlar ve benzeri paketleme UrUnleri) ile her turlii sair temizlik ve hijyenik UrUnlerin imalatr, ithalatr, ihracatr ve dahiliticaretini yapmak. 2. Yukarrda birinci maddede sayrlan maddelerin UrUnlerin irretimi mamulve yan mamul hale getirilmesi igin gerekli ham madde, yardrmcr madde makine tesisat ambalajr ile teferruatlarrnr ithal etmek, ihrag etmek ve imal etmek ve dahiliticaretini vaomak. / /--,F\

17 3. Yine yukanda tadat edilen mevzularrn mamul veya yan mamul hale getirilmesi igin her t0rlu stnai tesisler, fabrikalar, depolama tanklarr inga etmek kurmak ve igletmek. Elektrik piyasasr mevzuattna uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve rsr enerjisi ihtiyacrnr kargrlamak Uzere otoprodukt6r lisansr gergevesinde tiretim tesisi kurmak, elektrik ve rsr enerjisi Uretmek, Uretim fazlast olmast halinde sdz konusu mevzuat gergevesinde Uretilen elektrik ve rsr enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diler tuzel kigilere ve serbest tuketicilere satmak ve ticari olmak kaydtyla tesis ve ilgili tum teghizat ve yaktttn ithal edilebilmesine iligkin faaliyette bulunmak. 4. Ozel iskele ve limanlar inga etmek bunlarrn igletmecili$ini yapmak, kiralamak, kiraya vermek, antrepolar ve fiktif gumruk antrepolarr ve her turlu depolama tanklan inga etmek, igletmek, igletmeye vermek, TUrk ve yabancr gemilerin deniz acenteli$ini yapmak, gemi kiralama acenteli$i ve komisyonculu$u yapmak, deniz arag ve geregleri ile yuk tagtmactlt$t yapmak, her turlu deniz vasrtalannr inga etmek, gahgtrrmak, deniz vasrtalartna yukleme ve bogaltma yapmak, yapttrmak, hizmetler vermek, ithal etmek, almak/satmak, kiralamak/kiraya vermek. 5. Millive yabancr gemilerin limana u$radrklannda veya transit gegiglerinde ihtiyaglan olan yaktt ya$.ve her turlu gemi levazrmatrnr sallamak bunlarr gemilere teslim etmek, kumanyacrltk yapmak, transit ticaret ile ilgili emtianrn depolanmasr ve nakliyesi. lgletme konusuyla ilgili olmak ve ilgili mevzuat hukumlerine de uymak kaydryla her turlu petrol UrUnlerinin ithalini ve ihracrnr yapmak. B) $irket yukarrda tadat edilen maksat ve mevzuunu gergeklegtirebilmek igin ayrrca aga$rdaki iglemleri yapabilir. 1. lgletme konularryla ilgili tegebbus ve ortakhklar tarafrndan grkanlan hisse senetlerini, tahvilleri ve di$er menkul krymetleri borsa bankerli$i ve aracrhk faaliyeti tegkil etmemek ve menkul krymet borsalan Uyelerine 6z9U iglemlerden olmamak kaydryla satrn almak, satmak bunlarrn ihraglanna ait taahhotlerde bulunmak, de$igtirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak gdstermek ve bunlar uzerinde her tiirlu iglemlerde bulunmak. 2. lgletme konularryla ilgili olarak ihtira beratr, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, srnai resim ve modeller, ticari iinvanlar iktisap etmek, kullanmak gerekirse satmak, kiraya vermek ve devretmek. 3. $irketin mevzularr ile ilgili her turl0 mumessillikler komisyonculuk ve acentelikler almak, vermek, ithalat ve ihracat ve ddhili ticaret yapmak. 4. $irketin mevzuu ile ilgili iglerle meggul olan di$er muesseseler ve girketlerle her nevi igtirakler ve ortakhklar tesis etmek mevcut olanlara igtirak etmek veya devir almak icabrnda bunlarr tasfiye etmek. 5. lgletme mevzuu her turlu ticari faaliyetler igin resmi veya 6zel bilumum taahhut iglerini deruhte ve ihalelere katrlma. 6. $irket ayrrca, maksat ve mevzuunun gergeklegmesi igin veya sosyal sebeplerle her nevi g4yrimenkul, menkul nakil vasrtalan satrn almak, satabilir, kiraya verebilir, yeniden inga edebilir, kiralayabilir, ipotek ahp, verebilir, ipotekleri fek edebilir velhasrl sair ayni haklar tesis edebilir ve kaldrrabilir, teminatlr veya teminatsrz borg ahp verebilir. $irkete ait gayrimenkulleri krsmen veya tamamen bedelli veya bedelsiz yola terk edebilir, bagka terk muameleleri yapabilir. lfraz, tevhit veya tefrik edebilir veya ettirebilir. $irketimiz adrna kayrth bilumum gayrimenkullerimizin girketimiz adtna hareketle yola veya yegil sahaya terki gereken krsrmlartn ilgili belediye ve kamu yaranna terk edebilir veya yoldan ihdas edebilir. Ayni gahsi veya benzeri her turlu haklar tesis edebilir, ettirebilir ve bunlart kaldrrabilir velhasrl menkul ve gayrimenkul Uzerinde her turlu tasarrufta bulunabilir. 7. $irket; Evyap Grubu $irketleri, yurtigi ve yurtdrgr igtirakleri, UgUncU gergek veya tuzel kigiler lehine borglanabilir, her tlirllr teminat verebilir, kefil olabilir. BAKANLIK TEMSiLC Si Hasan Yrlmaz TOPLANTT BA$KANI,M: Cunevt Can Oduzer YAZMAN /";*

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012-31.03.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU I. Raporun Dönemi Raporun Dönemi 01.01.2012-31.03.2012 dir. II. Ortaklıgın Unvanı Şirketimizin

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı