Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak, yerel kanun ve yönetmelikler ve yetkililer tarafından talep edilen koģullar da yerine getirilecektir. Kullanıcının bu el kitabını ekipmanın kurulumundan ya da kullanımında önce içindekileri okuması ve anlaması gerekmektedir. Bu el kitabı kullanıcının ekipmanın yapısı ve kurulumu ile kullanımı ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı bilgileri içermektedir. Söz konusu ekipman doğru kullanım ve bakım prosedürleri takip edilerek güvenilir çalıģma koģulunda tutulabilmektedir. 4

5 Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm verdirecek metal maddelerin boyutunu tanımlamaya yönelik parametre. Hassasiyet yükseltildiği zaman, daha küçük metal maddeler tespit edilecektir. Ayrımsama Gücü - WTMD nin zararsız maddeleri silahlardan ayırt etme kabiliyetidir. Bir güvenlik kontrol noktasındaki WTMD nin alarm oranı ekipmanın ayrımsama kabiliyetini göstermektedir. Ayrımsama gücü hassasiyet düzeyi, yolcu profili, iklim (soğuk ya da sıcak) vb. gibi bazı etmenlerden etkilenmektedir. Ġstenmeyen Alarm - (= rahatsız eden alarm) WTMD den geçerken insanların taģıdığı zararsız metal maddelerin neden olduğu alarm. YanlıĢ Alarm - Metal nesnelerden baģka bazı nedenlerin sebep olduğu alarm (örneğin elektriksel parazit) metal nesnelerin neden olduğu alarmlar (istenen ya da istenmeyen) bir metal detektörü durumunda yanlıģ değildir. Alarm oranı - WTMD den geçen insanların toplam sayısının yüzdesi olarak metal maddelerden dolayı verilen alarmların miktarı. Alarm oranı WTMD nin ayrımsama kabiliyetinden etkilenmektedir. Eğer ayrımsama gücü zayıfsa, baģka bir deyiģle zararsız maddelerden dolayı meydana gelen pek çok alarm varsa, alarm oranı yüksektir.not! Elektriksel parazitlerin ya da WTMD den geçen maddeler dıģındaki sebeplerin neden olduğu alarmlar alarm oranına dahil edilmemektedir. ĠĢ / Zaman Oranı - Verilen bir süre içerisinde WTMD nin tespit performansını etkilemeden detektörden geçebilecek maksimum insan sayısı. WTMD nin bir kiģi geçtikten sonra hazır durumuna geri dönme kabiliyetini temsil etmektedir. Uygulamada, maksimum iģ / zaman oranı sadece kuramsaldır ve genel olarak kontrol etme prosedürü ve insanların maksimum yürüme hızıyla sınırlandırıldığından dolayı ulaģılamazdır. Nesne hızına tepki verme- Bir WTMD nin insanlar farklı hızlarda geçtiği zaman hassasiyet düzeyini değiģmeden tutabilme kabiliyetidir. Kalibrasyon - Uygulama koģullarına uygun bir Ģekilde en uygu performansa ulaģmak için WTMD nin parametre değerlerini ayarlama prosedürü. Yan Yana Kullanım - Ġki ya da daha fazla WTMD elektromanyetik alanlarının birbirlerinin çalıģmasını etkileyecek kadar çok yakın bir Ģekilde kullanılmaktadır. BitiĢik WTMD nin etkisi farklı çalıģma frekansları kullanılarak en aza indirgenebilmektedir. ÇalıĢma Frekansı - Bir WTMD tarafından oluģturulan elektromanyetik alanın frekansı. Genel olarak WTMDler birkaç farklı çalıģma frekansı bulunmaktadır. Kurulum alanında bir WTMD nin kalibrasyonunun yapıldığı zaman, en düģük parazit düzeyine sahip çalıģma frekansı seçilmektedir. Bazı çalıģma frekansları ayrıca pek çok WTMD nin senkronizasyon kabloları olmadan yan yana kullanılmasını da sağlamaktadır. Tespit Ġstikrarı - Bir WTMD nin metal maddenin Ģekline ve yönlendirilmesine bakmaksızın tüm tespit alanı boyunca tek bir hassasiyeti koruma kabiliyetidir. Tespit istikrarı doğrudan bir WTMD nin ayrımsama kabiliyetini etkilemektedir. Zayıf tespit istikrarının olduğu durumda, geçiģin diğer kısımlarında gereksiz 5

6 yüksek hassasiyete, önemli ölçüde ayrımsama gücünün azalmasına neden olabilmektedir. Bir WTMD nin tespit istikrarı test edildiği zaman, her zaman örneğin silah ya da diğer simülatörler gibi gerçek nesneler kullanılarak yapılması gerekmektedir. Test etme parçaları olarak silindirler ya da küreler bir WTMD nin doğru tespit istikrarıyla ilgili yanlıģ iģaretler verebilmektedir. Parazit Dayanıklılığı - Bir WTMD nin çalıģması elektriksel ya da mekanik parazitlerle etkilenebilmektedir. Elektriksel parazitlere, genel olarak kurulum alanının yakınına yerleģtirilen diğer elektrikli ekipman neden olmaktadır. Elektriksel parazitler ana güç hattı ya da ıģıma aracılığıyla yönlendirilebilmektedir. Mekanik parazitlere ise örneğin WTMD nin yanında hareket eden metal maddeler ya da arkadaki titreģen duvar ya da zemin yapıları neden olmaktadır. Ġyi bir parazit dayanıklılığı sadece uzman elektromanyetik sarmal tasarımının yanı sıra filtreleyen etkili bir donanım ve yazılım vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Kritik test nesnesi - Test nesneleri grubundan en zor tespit edilecek nesne. Tespit etme için en yüksek hassasiyete ihtiyaç duymaktadır. ÖNEMLĠ TALĠMATLAR Bu el kitabında yer alan talimatlar, bu ekipman kurulduğu, kullanıldığı ya da bakımı yapıldığı zaman, tüm koģullarda takip edilecektir. Rapiscan Systems bu el kitabında verilen talimatlarla çeliģen kullanımın neden olduğu her türlü maddi ya da kiģisel zarardan sorumlu tutulamaz. TEHLĠKE Ekipmanı kullanmadan önce bu bölümü dikkatli bir Ģekilde okuyunuz. Her zaman kullanıcı için kullanıma hazır olması için bu el kitabını saklayınız. Tüm güvenlik yönetmeliklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Tehlikeli ya da güvenli olmayan bir çalıģma Ģekli sağlık açısından riskli olabilir. Kurulum sadece kalifiye bir kiģi tarafından gerçekleģtirilebilmektedir. Ekipmanı kurmadan, kullanmadan ya da ekipmanın bakımını yapmadan önce, kiģisel ya da maddi herhangi bir zarar riskine neden olmadığından emin olunuz. Kapı tipi metal arama detektörü biriminin ağır olmasına rağmen, eğer çok fazla güçlü bir Ģey çarparsa, düģebileceğine dikkat edin. Dengesinin bozulma riskini ortadan kaldırmak için WTMD nin zemine tutturulması (bağlanması) gerekmektedir. ÇalıĢtırma konusunda tamamıyla eğitilmeden birimi kullanmayınız. Operatörün birimin kullanım, bakım ve güvenlik talimatlarını ve yerel güvenlik yönetmeliklerini bilmesi gerekmektedir. Sadece yetkili servis personeline bakım iģini yapması için izin verilmektedir. Ekipmanın bakımını yaparken ya da onarırken çalıģma alanında yetkisiz kiģilerin olmadığından emin olunuz. Hastayken ya da alkolün ya da uyuģturucunun etkisi altındayken ekipmanı kullanmak yasaktır. Kurulum için gerekli diğer tüm bağlantılar tamamlanana kadar ekipman ana güç kaynağına bağlanmayabilir. Ekipman her zaman topraklı bir priz çıkıģına bağlanacaktır. 6

7 Ekipmanın bakımı yapılmadan, temizlenmeden ya da taģınmadan önce ekipmanın ana güç kaynağıyla olan tüm bağlantıları kesilecektir. Özellikle orijinal Metor yedek parçaları kullanılacaktır. Ekipmanı temizlemek için nemli bez kullanınız. Herhangi bir kimyasal madde ya da sıvı deterjan kullanmayınız. Son kullanıcı amaçlanan uygulama için ekipmanın nihai kalibrasyonundan sorumludur. Bununla birlikte uygun bir test nesnesi / test nesneleri kullanarak istenilen hassasiyet düzeyi için düzenli bir Ģekilde kalibrasyonu gerçekleģtirmek de son kullanıcının sorumluluğudur. Eğer ekipmanın güvenlik düzeyinin yanlıģ kullanımdan ya da harici zarardan dolayı bozulduğundan Ģüphelenmek için herhangi bir sebep varsa, ekipmanın kullanılmaması ve yetkili bir servis tamircisinin çağrılması gerekmektedir. DĠKKAT Belirtilen talimatları takip etmek önemli olduğu zaman bu semboller kullanılmaktadır. 3. GARANTĠ RAPISCAN SYSTEMLERĠ (RS) ürünlerini normal kullanımda malzeme ve iģçilik ile ilgili bozukluklara karģı müģterilere teslim edildikten sonra iki (2) yıllık ve ancak RS fabrikasından gönderilmesinden sonra geçen en fazla yirmi altı (26) aylık bir süre boyunca garanti altına almaktadır. bu garanti kapsamında, RS kendi takdirine bağlı olarak malzeme ya da iģçilik ile ilgili bir bozukluktan dolayı teslimat tarihinden sonra iki yıl içerisinde bozulan ve peģin ödenen navlunu iade edilen Ürünlerinin herhangi bir parçasını yenisiyle değiģtirecek ya da onaracaktır. Bu garanti sadece RS tarafından verilen bir garantidir ve açık ya da zımni herhangi bir diğer garanti yerine verilmektedir. RS nin bozuk Ürünleri yenisiyle değiģtirme ya da onarma sorumluluğu bu garantiye göre tek ve yegane çözümdür. RS kar kaybı da dahil olmak üzere, dolaylı, özel, kazara ya da sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir hasara için sorumlu olmayacaktır. RS belirli bir amaca yönelik olarak Ürünün pazarlanabilirliği ya da uygunluğu ile ilgili açık ya da zımni hiçbir garanti için sorumluluk kabul etmemektedir. DĠKKAT Ġmalatçı önceden bildirimde bulunmadan ekipmanın yapısını, yazılımını ya da yedek parçalarını ya da bu el kitabını değiģtirme hakkını saklı tutmaktadır. 7

8 4. GĠRĠġ Amaçlanan Kullanım Metor 6M insanların yanlarında taģıdığı metal nesneleri tespit etmek amacıyla tasarlanan bir kapı tipi metal arama detektörüdür (WTMD). Sistem öncelikli olarak silahların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Standart uygulamaları Ģunlardır: Havaalanları, limanlar: yolcu izleme Mahkemeler, federal binalar: ziyaretçi izleme Hapishaneler: ziyaretçi izleme Konferanslar, kamu binaları, spor / özel organizasyonlar, stadyumlar, konserler: eriģim kontrolü Elektrik santralleri / fabrikası: çalıģan, ziyaretçi izleme Sanayi: kayıp önleme Oteller, restoranlar, kumarhaneler, diskolar / gece kulüpleri: ziyaretçi izleme Ġmalatçı eğer ekipman yukarıdaki tanımlara uygun olmayan amaçlar için kullanılırsa, tüm sorumluluğu reddedebilir. Bu ürünün planlanıp düzenlenmesi ve imal edilmesi uzun deneyimlere ve araģtırmalara dayalıdır. Söz konusu ekipman talimatlara uygun bir Ģekilde kullanılması Ģuandaki mevcut bilgilere göre hamile kadınlar, kalp pili olan kiģiler ya da detektörden geçen herhangi bir kiģi açısından herhangi bir sağlık riskine neden olmaması için tasarlanmaktadır. 8

9 9

10 Teknik veriler Güç GiriĢ, nominal 12.5 VDC, 2A GiriĢ, kesin sınırlar VDC, 4A Güç tüketimi, standart 25 W (12 VDC) Güç tüketimi, maksimum 50 W (12 VDC) Tavsiye edilen harici güç kaynağının değerlendirmeleri Ortam sıcaklığı 20 C den + 60 C ye kadar ( 4 F den 140 F ye kadar) yedek batarya kullanıldığı zaman 15 C den + 45 C ye kadar ( 5 F den 113 F ye kadar) Depolama sıcaklığı 30 C den + 70 C ye kadar ( 22 F den 158 F ye kadar) Bağıl nem 0% ila % 95, yoğunlaģma yoktur Koruma harici güç kaynağı hariç IP 55 (IEC 60529) 10

11 11

12 5. KURULUM ALANI Metor 6M in kullanım alanı planlanırken göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli husus vardır. Güvenlik kontrol noktasındaki maksimum trafik akıģının yanı sıra WTMD nin en uygun Ģekilde çalıģması sadece söz konusu etmenler dikkate alındığı zaman sağlanabilmektedir. Kurulum tavsiyeleri WTMD nin çalıģması üzerinde etkisi olabilecek farklı parazit kaynaklarının etkisini en aza indirgemek önemlidir. Kurulum alanını seçerken aģağıda yer alan tavsiyelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Statik metal Büyük statik ya da sabit metal nesnelerin WTMD den en az 20 cm (8 in) uzak olması gerekmektedir. Hassasiyet üzerindeki etkisi küçüktür ancak WTMD nin titreģim etkilerine daha yatkın olmasına neden olabilir. Zemin titreģimi Zeminin düz olması ve titreģimi önlemek için sağlam bir Ģekilde desteklenmesi gerekmektedir. özellikle zeminin altında titreģimli metal yapılar bulunduğunda WTMD den geçen insanlar gereksiz alarmlara neden olabilir. Hareket eden metal nesneler WTMD nin dıģındaki büyük hareket eden metal nesnelerin yanlıģ alarmları önlemek için WTMD den m (20 79 in) uzakta tutulması gerekmektedir. Hareket eden metal ile WTMD arasında gerekli uzaklık metal nesnenin büyüklüğüne bağlı olarak değiģiklik gösterebilir. 12

13 IĢınlar halinde gönderilmiģ elektriksel parazitler Elektriksel parazit kaynakları ile alıcı elektromanyetik sarmalı arasındaki uzaklığın maksimuma çıkarılması gerekmektedir. tavsiye edilen asgari uzaklık 0.5 m den 4 m ye (20 in 157 in) kadardır. Ancak tam uzaklığın her bir durum için ayrı ayrı, baģka bir deyiģle en uygun konum bulunana kadar birbirleriyle ilgili olarak WTMD yi ve parazit kaynağını hareket ettirerek belirlenmesi gerekmektedir. Parazit elektrik kontrol panelleri, radyo ve bilgisayar teçhizatı, görüntü ekranları, güçlü elektrikli motorlar ve dönüģtürücüler, AC güç hatları, tristör (yarı iletken bir anahtarlama elemanı) kontrol devreleri, yanıp sönen flüoresan ıģığı ve elektrik kaynağı ekipmanı ile oluģturulabilir. DĠKKAT Yönetilen elektriksel parazitler Büyük elektronik motorlar gibi herhangi bir ağır yüklemeyi paylaģmayan bir hata güç kablosunu takınız. Hat üzerinde ana güce ya da voltaj dalgalanmalarına neden olabilmektedirler. Ekipman hazır konumda olduğunda ve en fazla 2 4 kutu ekranda yanıp söndüğü zaman, parazit kaynaklarına olan uzaklık yeterlidir. 13

14 Yukarı verilen uzaklıklar tavsiyelerdir. Nihai kurulum uzaklığı kurulum alanı ile belirlenmektedir. Her zaman alıcı panelini (MRXS) parazit kaynağından daha uzak olacak Ģekilde ekipmanı kurunuz. 14

15 Kontrol Noktası YerleĢim Planı Bir güvenlik noktasının yerleģim planının, trafik akıģını maksimum hale getirmek için ekipman kurulmadan önce dikkatli bir Ģekilde gerçekleģtirilmesi gerekmektedir. Kurulum alanında mekanik ve elektriksel parazitlerle ilgili olarak (sayfa 13 te yer alan Kurulum tavsiyeleri ne bakınız) göz önünde bulundurulanlara ek olarak etkin güvenlik kontrolünün de uygun bir Ģekilde organize edilmesi gerekmektedir. Bir kontrol noktasının iģlevselliği aģağıdakilerden oldukça fazla etkilenmektedir: WTMD ye giriģ yapmak için sıra olmanın her seferinde WTMD nin içinde tek bir kiģi olacak Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir; Tespit edilen metal nesnelerin aranmasının WTMD nin normal kontrolünü bozmaması gerekmektedir; El bagajının kontrol edilmesinin yanlıģ alarmlara neden olmayacak Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Güvenlik Kontrol Noktası YerleĢim Planı Örneği Eğer herhangi bir X ray ekipmanı yoksa, bagajın elle aranması gerekmektedir. Alternatif olarak, eğer herhangi bir arama düzenlenmediyse ya da istenmediyse (örneğin ofisler, bankalar), maddeler metal detektöründen önce yerleģtirilen kilitli dolaplara bırakılabilir. Kapıdan geçen yolcunun, metal detektöründen gelen manyetik alan burada en zayıf olacağından dolayı, her zaman alıcı paneli (RX) tarafından sıralanması gerekmektedir. 15

16 Yan Yana ÇalıĢma Yan yana çalıģma iki ya da daha fazla metal detektörünün birbirlerine yakın bir Ģekilde çalıģması anlamına gelmektedir. Yan yanan çalıģtırıldıkları zaman, WTMD lerin (Kapı Tipi Metal Arama Detektörleri) bir ölçüde birbirlerine müdahale edebililer. Müdahalenin düzeyi WTMDler arasındaki uzaklığa, çalıģma frekanslarına ve hassasiyetlerine dayalıdır. Metor 6M in on farklı çalıģma frekansı vardır. Tüm çalıģma frekansları yan yana kullanım için uygundur. ġekilde gösterildiği gibi WTMDleri kurunuz. Asgari yan yana uzaklığa ulaģmak için, iki RX panelini ya da TX panelini birbirlerine en yakın Ģekilde yerleģtiriniz. (eğer mümkünse Rx panellerini birbirlerine en yakın Ģekilde kurun ve TX panelleri ile arasındaki uzaklığı maksimuma çıkarınız.) TX panelini olası parazit kaynağına daha yakın kurunuz. En düģük parazit düzeyini sağlayan frekans kombinasyonunu kullanınız. Yan yana çalıģma uzaklıkları kullanılan hassasiyet seviyesine ve frekans kombinasyonlarına dayalıdır. En az çalıģma uzaklıkları her bir durumda kurulum alanında ayrı ayrı belirlenmektedir. 16

17 Frekans Seçimi Yan yana durumunda otomatik frekans araması ya da elle yapılan frekans seçimi kullanılabilmektedir (aģağıda yer alan örneğe bakınız). eğer otomatik frekans arama iģlevi kullanıldıysa, arama sırasında daha önceki WTMDler arasındaki geçici parazitler olabilir. yan yana kullanımda baģlatma konumunda aramayı kullanmak tavsiye edilmemektedir (Kalibrasyon bölümüne bakınız). Örnek: 1. WTMD 1 i açınız (WTMD 1 dıģında diğer tüm WTMDler kapatılmaktadır). F1 frekansını seçiniz. 2. WTMD 2 yi açınız (WTMD 1 ve WTMD 2 dıģın da diğer tüm WTMDler kapatılmaktadır). F2 frekansını seçiniz. 3. Yukarıda ifade edildiği üzere halihazırda açılan WTMDlerde kullanılan bir frekansı ya da bir WTMD uzaktaki bazı birimlerin frekansını her zaman seç meye devam ediniz. Eğer yan yana on taneden fazla WTMD niz var sa, en uzaktaki WTMD de kullanılan frekansı kullanınız. En düģük parazit düzeyini ver en frekans kombinasyonunu kullanınız. Frekans seçerken, en fazla 2 4 kutunun aydınlatılması gerekmektedir. Eğer 4 ten daha fazla kutu yanıyorsa, henüz kullanımda olmayan bir frekansı ya da en uzaktaki WTMD de kullanılan frekansı seçiniz. 17

18 Kurulumda gerekli olan malzemeler çapraz parçayı içeren bir kutu içerisine paketlenmektedir. Elektromanyetik sarmal panellerinin uzaklığını kontrol etmek için, çapraz parça kutusunda mukavva ölçü vardır. Ref. Parça Adet 1 TX Elektromanyetik sarmal paneli 1 2 RX elektromanyetik sarmal paneli 1 3 Çapraz parça 1 5 montaj vidaları 8 Pul (vida) 8 Alyan anahtarı 4 Resimlerde gösterilen aģağıda yer alan parçalar elektromanyetik sarmal panellerine / çapraz parçaya entegre edilmektedir, ancak montajda göz önünde bulundurulmaları gerekmektedir: Ref. Parça Adet 6 Bölge göstergesi (Tx elektromanyetik sarmal paneli içinde) 1 4 Gösterge (Çapraz parça içerisinde) 1 7 Trafik ıģıkları (isteğe bağlı) 1 Montaj: Montaj elektromanyetik paneller (1) ve (2) yatay düzlük ile daha kolaydır. Çapraz parça her iki Ģekilde kurulabilir. Kurulum alanı montajdan önce kontrol ediniz. 1. Yürüme yönünü belirleyiniz. Daha fazla ayrıntı için Bölüm 5. Kurulum Alanı na bakınız. DĠKKAT! Her zaman alıcı paneli (RX) parazit kaynağından uzak olacak Ģekilde ekipmanı kurunuz. 2. Bölge Göstergesi (6) TX paneli tarafına yerleģtirilmektedir. Bölge göstergesini WTMD nin çıkıģ tarafına monte ediniz. ğer gerekliyse, bölge göstergesinin konumunu değiģtiriniz. 3. Ekran ve klavye çapraz parçaya yerleģtirilmektedir. Çapraz parçayı çıkıģ yönüne doğru ekranla birlikte monte ediniz. 4. Dahil edilen vidaları (5) ve alyan anahtarını kullanarak elektromanyetik sarmal panellerinin her ikisine monte ediniz. 5. Diğer elektromanyetik sarmal panelini vidaları ve alyan anahtarını kullanarak çapraz parçaya monte ediniz. 18

19 Bölge göstergesinin konumunu değiģtirme Eğer gerekliyse bölge göstergesi elektromanyetik sarmal panelinin ters tarafına taģınabilmektedir. 1. Metor 6M i yatık konuma getiriniz. Sadece elektromanyetik sarmal panel düğmeleri yere değmesi için ( örneğin çapraz parçanın geldiği mukavva paket) çapraz parçanın altına bir destek yerleģtiriniz. 2. Dört vidayla yerine tutturulan üst parçayı (1) ayırınız. 3. Tüplerin üst kısmından bölge gösterge kablosunu (2) ve ters taraftaki TX kablosunu (3) ayırınız. 4. Panelin üst kısmında yer alan yeģil ve kırmızı kabloları ÇIKARMAYINIZ. Kabloların konumlarını DÖNDÜRMEYĠNĠZ. 5. Bölge göstergesini ve karģı taraftaki TX tüplerini gösterilen yönde yavaģ bir Ģekilde kaydırınız. 6. Elektromanyetik sarmal panellerin ters tarafında tüpleri yavaģ bir Ģekilde kaydırınız. 7. KarĢılıklı bağlayıcılardaki kabloları yeniden bağlayınız. Bağlayıcıların kilitli durumda olduğunu kontrol ediniz. 8. Üst parçayı yeniden kurunuz e dört vida ile tutturunuz. DĠKKAT Bölge göstergesinin tarafını değiģtirirken ya da ikinci bir bölge göstergesi eklerken, menü BÖLGELER kulanı ara yüzünden doğru bölge göstergesi modunu seçmeniz gerekmektedir, daha fazla bilgi için bölüm 10!a bakınız. RX paneline doğru bölge göstergesini değiģtirmeye ÇALIġMAYINIZ, çünkü bu tür bir faaliyet yanlıģ bir duruma neden olacaktır. Eğer TX paneline ikinci bir bölge göstergesi eklemek istiyorsanız, sadece karģı taraftaki tüpü çıkarın ve ikinci bir bölge göstergesiyle değiģtirin. 19

20 9. Metal detektörünü nihai montaj yerinde dik olarak kaldırınız. Elektromanyetik sarmalların paralel olduğundan, baģka bir deyiģle üst ile alt kısımdaki uzaklığın eģit olduğundan emin olunuz. 10. Dengesinin bozulması riskini ortadan kaldırmak için, WTMD nin zemine tutturulması gerekmektedir. 11. Elektromanyetik sarmal paneller paralel durmasını sağlamak ve kapının üģmesini engellemek istediğiniz zaman, montaj boģluğu (1) faydalıdır. İmalatçı tarafından gösterilen noktalar dışında ekipmanın üzerinde başka bir yerde herhangi bir delik açmak kesinlikle yasaktır. Eğer deliklerin başka bir yerde açılması gerekiyorsa, imalatçı ya da yerel temsilcinizle irtibata geçiniz. Bu ekipmanın tek bir kişi tarafından taşınmadan önce parçalara ayrılması ve uygun taşıma teçhizatının kullanılması gerekmektedir. vidalar / cıvatalar zeminden çıkarıldığı zaman ekipmanın dengesinin bozulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Monte ederken ekipmanı kaldırmak ve indirmek için üç kişinin olması tavsiye edilmektedir. 20

21 Bağlantılar 1. TX paneli bağlayıcısı 2. RX paneli bağlayıcısı 3. Bölge göstergesi / KarĢı taraftaki TX bağlayıcısı (2 adet) 4. KarĢı taraftaki RX bağlayıcısı (2 adet) 5. Seri port bağlantıları (4 adet) Hepsi benzer Ekran Trafik ıģıkları (isteğe bağlı) MetorNet (isteğe bağlı) 6. Röle çıkıģları (2 adet) 7. Dijital giriģler (2 adet) 8. Güç giriģi bağlayıcısı 9. Hafıza kartı yeri 10. Güç kaynağı bağlantı kablosu Düğmeler 11. Uzaktan Kontrol Birimi için ÖĞREN düğmesi 12. Güç düğmesi Elektrik Teçhizatı Montajı TX ve RX kablolarını elektroniğe bağlayınız. Ekranı ve trafik ıģıklarını (isteğe bağlı) kablosunu seri portlardan herhangi birine bağlayınız. DC güç kablosunu elektroniğe bağlayınız. Güç kaynağını TX paneline bağlayınız. Güç kablosunu duvardaki elektrik prizine bağlayınız. Güç düğmesini açınız. Kapağı kapatınız. Ġmalatçı tarafından temin edilen güç kaynağının kullanılması gerekmektedir. DC güç kablosuna baģka bir güç kaynağına bağlamayınız. Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için kolaylıkla eriģilebilir olacak Ģekilde yerleģtirilecektir. DĠKKAT Birim için müdahale meydana getirebileceğinden dolayı RX paneliyle DC güç kablosunu değiģtirmeyiniz. Bağlantılara zarar vermekten kaçınmak için bağlantıları zorlamayınız. 21

22 Güç Kaynağının Çapraz Parçanın içerisine Kurulması Eğer güç kaynağını çapraz parçanın içerisine koymak gerekliyse, bunu aģağıdaki gibi yapınız: Bir çekme yivi kullanarak TX panel kablo kanalı boyunca AC kablosunu itiniz. AC kablonuzun en az 2.5 m uzunluğunda olması gerekmektedir. Eğer diğer uçta erkek araç bağlayıcısı olan bir uzatma kablosu kullanırsanız, ayrıca kabloyu üst taraftan kablo kanalının içerisine itmek mümkündür. Panelin kapağını kaldırdığınız zaman kablo kanalının içini görebileceksiniz. Güç kaynağını örneğin çapraz parça tarafına yerleģtiriniz. Güç kaynağının paraziti önlemek amacıyla TX panelinin yanına yerleģtirilmesi gerekmektedir. Ġki taraflı bant ya da Velcro bandı kullanarak kaynağı koruyabilirsiniz. DC kablosu ve kablo bağlantısı olan elektromanyetik sarmal kablosu takımıyla AC kablosunu koruyabilirsiniz. Eğer söz konusu tarafta yeterli alan yoksa ayrıca güç kaynağını iki taraflı bant ya da Velcro bandı kullanarak kapağa bağlayabilirsiniz C yi (+ 122 F yi) aģan sıcaklıklarda birimi kullandığınızda aģırı ısınmayı engellemek için güç kaynağını çapraz parça içerisine yerleģtirmemeniz gerekmektedir. 22

23 Metor 6M güç düğmesine çapraz parça kapağı açılarak eriģilmektedir. Buna ek olarak Metor 6M gösterge biriminde bekleme özelliği olan bir C düğmesi yer almaktadır (bir sonraki sayfaya bakınız). Bekleme iģlevi Metor 6M i açık ya da bekleme moduna ayarlamak için kullanılmaktadır. Bekleme modunu çalıģtırma iģlevin kullanıcı ara yüzünden sağlanmasını ve gücün güç düğmesinden açılmasını gerektirmektedir. Açıldıktan sonra WTMD kendi kendini test etmeyi çalıģtıracaktır. Ġlk olarak WTMD tüm sinyal lâmbalarını test edecektir. Daha sonra test göstergesi Ģunları gösterecektir: Kullanıcı ara yüzü versiyonu Yazılım versiyonları Kendi kendini kontrol etme tamam (sistem çalıģmaya hazırdır) SW versiyonları resimde yer alanlardan farklılık gösterebilir Hem MDPU nun hem de MCCU nun Kullanıcı Ara Yüzü versiyonu ve yazılım versiyonları eģleģmesi gerekmektedir. 23

24 WTMD nin tüm iģlevleri ekran birimi ile kontrol edilmektedir. Söz konusu ekran birimi alfa sayısal gösterge (1), durum lambaları (2) ve klavyeden (3) oluģmaktadır. Alfa sayısal göstergenin her birinde 20 karakter olan 2 dizisi vardır. orantılı sinyal değerini ve herhangi bir hata mesajını göstermektedir ve birimi kontrol etme konusunda yardımcı olması için kullanılmaktadır. Durum lambaları bir kırmız, sarı ve yeģil ıģıktan oluģmaktadır. Kırmızı ıģık WTMD alarm verdiği zaman yanmaktadır. Sarı ıģık menü gözden geçirilirken ya da WTMD çalıģmaya hazır olmadığı zaman yanmaktadır. YeĢil ıģık yandığı zaman birim hazırdır. Ekran sinyalleri ile ilgili örnekler 1. Normal çalıģma koģulları, çok küçük arka plan parazitleri ekranda gösterilmektedir. Ekipmanın normal çalıģma koģullarında en uygun Ģekilde kullanılması için hiç kimse geçmezken en fazla 2 4 kutunun yanması gerekmektedir. BaĢka Ģekilde çalıģma frekansının değiģtirilmesi ve parazit kaynağının etkisinin en aza indirgenmesi gerekmektedir. 2. Bir kiģinin geçtiği durum bir alarma neden olmamaktadır, ancak izin verilen metal nesnelerin neden olduğu sinyallerdeki değiģiklikler (toka, ayakkabı, gözlük) ekranda gösterilmektedir. 3. Alarm sınırı aģılmıģtır. Durum ıģıkları yanıp sönmektedir (kırmızı ıģık). 4. Ekran ayrıca çalıģma hatalarını ya da yanlıģlarını gösteren olası hata kodlarını da göstermektedir. Sayfa 66 da yer alan Hata Mesajları bölümüne bakınız. 24

25 25

26 Metor 6M in tüm iģlevleri isteğe bağlı uzaktan kontrol birimiyle kontrol edilebilmektedir. Söz konusu uzaktan kontrol birimi göstergede IR ıģını amaçlandığında detektörden 3 m. lik (120 in.) uzaklıkta çalıģmaktadır. Bir uzaktan kontrol birimi bir ekipmanı kontrol etmek için kullanılabilmektedir,ancak birkaç Metor 6M metal detektörünü de kontrol etmek için kullanılabilmektedir. Buna ek olarak uzaktan kontrol bir metal detektöründen diğerlerine çalıģma parametrelerini kopyalamak için de kullanılabilmektedir. Bu birkaç birimin ayarlanmasını kolaylaģtırmaktadır. Uzaktan kontrol birimi iģlevleri ekran birimi iģlevlerine benzemektedir. Uzaktan kontrol birimi ayrıca bir hazırda bekleme iģlevi de içermektedir (C düğmesi). ÇalıĢtırmadan önce uzaktan kontrol birimine pilleri takınız. Kontrol birimi 1.5 V AA boyutunda iki adet pil kullanmaktadır. 1. Kapağı açınız. 2. Pilleri takınız. 3. Kapağı kapatınız. Piller bitmek üzereyken, uzaktan kontrol düğmesine her basıldığında kırmızı bir ıģık ekranda yanıp sönecektir. 26

27 Uzaktan Kontrol Birimini kullanmadan önce seri numarasının elektronik birime tanıtılması gerekmektedir. Bir bip sesi duyana kadar (Öğren) (1) düğmesine basınız. Uzaktan Kontrolün Geçerli Hale Getir. Herhangi bir Düğmeye Basınız mesajı kranda görülmektedir. Ekran Biriminde Uzaktan Kontrol Birimini iģaret ediniz ve seri numarasını Elektronik Birime göndermek amacıyla herhangi bir düğmeye basınız. Yukarıdaki süreci tamamladıktan sonra Metor 6M uzaktan kontrol birimi ile çalıģtırılabilmektedir. Her biri için aynı prosedürü takip ederek Metor 6M için on adet uzaktan kontrol geçerli hale getirilebilmektedir. DĠKKAT Tüm Geçerli Uzaktan Kontrolleri Ortadan Kaldırma iģlevinin kullanılması Metor 6M e öğretilen her bir uzaktan kontrolü geçerliliğini ortadan kaldıracaktır. Öğren düğmesinin iki iģlevi vardır: eğer beģ saniyeden daha fazla bir süre boyunca basılırsa tüm eriģim kodları fabrika ayarlarına geri dönecektir. 27

28 28

29 29

30 Kalibrasyonun amacı, istenilen güvenlik düzeyini karģılamak için WTMD nin çalıģma özelliklerini ayarlamaktır. Güvenlik kontrol noktasına WTMD nin getirilmesinden önce kalibrasyon yapılmaktadır. Kalibrasyondan önce tespit gereksinimlerinin, baģka bir deyiģle büyük bir olasılıkla hangi nesnelerin tehdit unsuru olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Tehdit düzeyinin temsilcileri olan referans nesnelerin WTMD nin kalibrasyonu için seçilmesi gerekmektedir. Kalibrasyonu BaĢlatmadan önce Uygun bir çalıģma frekansı seçerek ekipmanın kalibrasyonunu baģlatınız. Bu yeterince düģük arka plan parazit düzeyi sağlayan frekansı seçme anlamına gelmektedir. 1. Metal detektörünün bu el kitabında yer alan talimatlara uygun bir Ģekilde kurulduğundan emin olunuz. 2. Kemer, metal destekli ayakkabı, vb gibi metal içeren herhangi bir giysi giymediğinizden ve ceplerinizde herhangi bir metal nesne bulunmadığından emin olunuz. DĠKKAT Kalibrasyonu baģlatmadan önce tüm bölümü baģtan sona okuyunuz. 30

31 Uygun bir çalıģma frekansı seçerek ekipmanın kalibrasyonunu baģlatınız. Bu yeterince düģük arka plan parazit düzeyi sağlayan frekansı seçme anlamına gelmektedir. Otomatik frekans arama iģlevinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte elle yapılan frekans araması da kullanılabilmektedir. Frekans ayarlamasının arka plan parazit düzeyi çok yüksek olduğunda ya da birkaç adet birim yan yana kullanıldığı zaman değiģtirilmesi gerekmektedir. Kurulum alanının yakınındaki diğer elektrikli cihazlar ya da yan yana çalıģma durumunda baģka bir metal detektörü parazite neden olabilmektedir (Sayfa 17 de yer alan Yan Yana ÇalıĢtırma bölümüne bakınız). Uygun bir çalıģma frekansı kurulum ortamına ve parazit kaynaklarına dayalı olarak değiģiklik gösterebilmektedir. Frekans araması yaparken, frekanslar arasındaki farklılıkların gözlemlenmesini daha fazla kolaylaģtırmak için hassasiyet seviyesini yükseltebilirsiniz. Bununla birlikte sayfa 39 da yer alan Tam hassasiyetin Elle Ayarlanması bölümüne de bakınız. 1. ÇalıĢma frekansı F1 i kullanıma ayarlayınız. 2. Ekranda ıģığı yanan parlak kutuların sayısına bakınız. 3. Her seferinde tek bir çalıģma frekansını (F1 F10) seçiniz ve ekranda arka plan parazit miktarını gözlemleyiniz. Ekipmanın en uygun Ģekilde çalıģması için, hiç kimse kapıdan geçmiyorken yanan parlak kutuların sayısının 2 4 ü aģmaması gerekmektedir. 4. Sinyal ekranında en az sayıda yanan parlak kutuları sağlayan çalıģma frekansını kullanmaya baģlayınız. Frekans araması Frekans ayarlaması (1.3.1) elle seçilen pek çok frekansa ek olarak ilk frekans maddesi olarak frekans ayarlamasını otomatik olarak yapan bir frekans arama özelliğine sahiptir. Bir frekans araması sırasında WTMD cihazının etrafında herhangi bir metal nesnenin olmaması tavsiye edilmektedir. Eğer baģlangıçtaki arama (1.3.2) etkinleģtirilirse, aygıtın her açıldığı zaman otomatik frekans araması uygulanabilmektedir. Frekans araması sırasında yakındaki birimler bozulabileceğinden dolayı yan yana çalıģma durumunda baģlangıçtaki aramayı kullanmak tavsiye edilmemektedir. 31

32 Kapı Tipi Metal Arama Detektörünün farklı nesne hızlarındaki tespit performansını devam ettirme kabiliyetine nesne hızına verdiği tepki denmektedir. Metor 6M in nesne hızı tepkisi iki parametreden etkilenebilmektedir: Yüksek Hız ve DüĢük Hız. Uygulamada, söz konusu parametrelerin etkisi nesne hızlarının aģırı uçtaki sınırlarında baģka bir deyiģle çok hızlı ve çok yavaģ hızlarda fark edilebilmektedir. Normal yürüyüģ hızında söz konusu parametrelerin etkisi çok azdır. Yüksek Hız çok yüksek nesne hızlarında Metor 6M in tespit kabiliyetini etkilemektedir. Söz konusu parametre H1 den H2 ye kadar ayarlanabilmektedir. En hızlı hız tepkisi Yüksek Hız H2 ayarı ile eriģilmektedir. Fabrika ayarı en yüksek normal yürüyüģ hızını kapsayan H1 dir. DüĢük Hız ayarı ise çok yavaģ nesne hızında Metor 6M in tespit kabiliyetini etkilemektedir. Bu parametre L1 den L2 ye kadar ayarlanabilmektedir. En düģük hız tepkisine DüĢük Hız L1 ayarı ile eriģilmektedir. Fabrika ayarı ise en düģük normal yürüyüģ hızını kapsayan L2 dir. Yüksek Hız ayarı ayrıca elektriksel parazitlerin azalmasını da etkilemektedir. Değer arttığı zaman, parazit azalması daha düģmektedir. Parazit azalması üzerindeki etkisinden dolayı Yüksek Hız parametresinin uygulama için talep edilenden daha yüksek bir değere ayarlanmaması gerekmektedir. DüĢük Hız ayarının ise elektriksel parazitin azalması üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. DĠKKAT Normal kullanımda söz konusu ayarların genel olarak herhangi bir ayarlamaya ihtiyacı yoktur. 32

33 Metor 6M in tespit programları üç gruba ayrılmaktadır: 1. Metor Güvenlik Programları. Bu grup genel güvenlik kullanımı için amaçlanan tespit programlarını içermektedir. Söz konusu programlar çeģitli alaģımlardan (manyetik ya da manyetik olmayan) ya da alaģımlardan oluģan bir kombinasyondan (manyetik ya da manyetik olmayan) yapılan tehdit maddeleri tespit etmek için tasarlanmaktadır. 2. Uluslararası Güvenlik Programları. Bu grup çeģitli güvenlik organizasyonlarının ve güvenlik standartlarının gereksinimlerine uygun bir Ģekilde tasarlanan tespit programlarını içermektedir. 3. Malzeme Seçici Programlar. Üçüncü grup güvenlik uygulamalarının yanı sıra hırsızlık uygulamalarına ve belirli bir nesnenin (nesnelerin) tespit edilmesi gerektiği uygulamalara uyan malzeme seçici tespit programlarını içermektedir. 33

34 Metor 6M tespit programlarının ilgili hassasiyetleri bir sonraki sayfada yer alan iki tablonun ilkinde gösterilmektedir. Ġkinci tabloda her bir program için aynı değere ayarlanan maksimum hassasiyete sahip her bir programın ilgili malzeme hassasiyetlerini göstermektedir. Test koģulları Ayarlar: SE = 50, tüm bölge hassasiyetleri % 100 Test Yeri: WTMD nin ortası Test nesneleri: metal silindirler (çap 40 mm): çelik (Fe 37), paslanmaz çelik (AISI316), alüminyum, bakır, pirinç ve kurģun. 34

35 35

36 36

37 Metor 6M çeģitli tespit programları içermektedir. Bildiğiniz bir güvenlik organizasyonunun gereksinimlerine dayalı olarak bir program seçene kadar farklı programları karģılaģtırmanız tavsiye edilmektedir. Farklı programları karģılaģtırırken uygulamanızla ilgili olan çeģitli tehdit edici ve zararlı nesneleri kullanınız. Test nesneleri Kalibrasyonu gerçekleģtirirken uygulamanızla ilgili olan farklı birkaç tehdit edici ve zararsız nesne de kullanınız. Tehdit unsuru nesneleri seçme Testler için, büyük bir olasılıkla tespit edilecek tehdit unsuru nesneleri seçiniz. Genel olarak bu nesneler arasında çeģitli tabancalar ya da bıçaklar yer almaktadır. En az 3 5 tane farklı nesne seçiniz. Söz konusu nesnelerin hem manyetik olan hem de manyetik olmayan farklı metallerden yapılması gerekmektedir. (Bir mıknatıs kullanarak manyetik metalleri ve manyetik olmayan metalleri belirleyebilirsiniz: bir mıknatıs manyetik metalleri çekerken manyetik olmayan metalleri çekmemektedir). Özellikle manyetik olmayan metallerden yapılan küçük bıçaklarla yapılan gerekli tespitin genel olarak tabancaların tespiti için yapılandan önemli ölçüde yüksek olduğunu unutmayınız. Aynı zamanda, bu durum zararsız nesnelerin neden olduğu istenmeyen alarm durumlarının sayısını da arttıracaktır. Zararsız nesneleri seçme Tehdit unsuru nesnelere ek olara, kalibrasyon sırasında ayırt etme kapasitesini test etmek amacıyla kullanabileceğiniz kapsamlı bir dizi zararsız maddeyi de belirleyiniz. Zararsız nesneler arasında örneğin metal destekli ayakkabı, bir takım anahtar, kemer tokası, metal parçaları olan gözlük yer alabilir. 37

38 Tespit hassasiyetini ayarlama Tespit hassasiyetini ayarlamanın amacı söz konusu tespit programını kullanan test nesnelerini hala güvenilir bir Ģekilde tespit eden en düģük hassasiyet ayarını bulmaktır. Zararsız nesnelerin neden olduğu istenmeyen alarmları en aza indirgediğinden dolayı yüksek iģ üretme oranlarına ulaģmak bu yolla mümkündür. Hassasiyet ayarı ayrıca WTMD nin parazit bağıģıklığını da etkilemektedir. Bu nedenle uygulama için tavsiye edilenden daha yüksek bir hassasiyet ayarı kullanılması tavsiye edilmemektedir. Tespit hassasiyetini ayarlamak için test nesnelerinin vücudun farklı kısımlarına yerleģtirilerek ve çeģitli yönlerde kapıdan geçirilmesi gerekmektedir. Tespit hassasiyetinin ayarlanması iki aģamada yapılmaktadır. Tam hassasiyet ilk olarak ayak bileği (1) seviyesinde ya elle ya da otomatik hassasiyet ayarı kullanılarak belirlenmektedir. Ġkinci aģamada ise (2) ayak bileğindeki hassasiyet belirtilmektedir (Bölge Hassasiyetleri). Hassasiyet elle ya da otomatik zemin hassasiyet ayarı kullanılarak ayarlanmaktadır Ayak bileği seviyesi (2) her zaman ayrı olarak ayarlanacaktır, çünkü zemin yapıları her zaman hassasiyet ayarını etkileyebilecek metal destekler içermektedir. Kapı ile iliģkili zemindeki metalin miktarı ve yönü farklı kurulum alanları arasında değiģiklik göstermektedir. Bu nedenle zemin düzeyinde istenilen hassasiyet ayarı da değiģiklik gösterebilmektedir. 38

39 Tam hassasiyeti Otomatik Hassasiyet ĠĢlevini Kullanarak Ayarlama (tavsiye edilen) 1. Otomatik hassasiyet iģlevini seçiniz. 2. WTMD den önemli bir test nesnesiyle geçiniz. Her bir geçiģten sonra gösterge geçiģlerin toplam sayısını, son geçiģte alarm vermek için gerekli olan hassasiyeti ve tüm geçiģlerde alarm vermek için gerekli olan hassasiyeti göstermektedir. BaĢarılı geçiģler arasında birkaç saniye bekleyiniz. WTMD nin amaçlanan kullanım yönünde yürüyünüz. Ġki yönlü kullanım olması durumunda her iki yöne doğru yürüyünüz. Son hassasiyet değerinin göstergesi önemli test nesnesini belirlemek için kullanılabilir. En yüksek hassasiyet değerlerini gerektiren söz konusu test nesneleri üzerinde yoğunlaģınız. Birkaç yerde ve yönde bu nesneleri WTMD den geçiriniz. Yürümeyi bitirdiğiniz zaman, yeni hassasiyet ayarını kabul etmek için OK düğmesine basınız. En az üç (3) geçiģ gerekmektedir. Eğer yeni hassasiyet ayarını kabul etmeden çıkıģ yapmayı seçerseniz, C tuģuna basınız. Eğer beģ (5) dakika içerisinde herhangi bir geçiģ olmazsa, WTMD hassasiyeti değiģtirmeden normal çalıģma moduna geri dönecektir. (orijinal metin sayfa 40 da yer alan Ģekle bakınız) Tespit programının test nesnesi için uygun olmadığı ve istenilen hassasiyetin ayar dizisini sona erdirdiği durumda, bir uyarı verilmektedir. Otomatik hassasiyet modundan çıkınız ve farklı bir program seçiniz. Tam hassasiyetin Elle Ayarlanması tuģuna basınız. Program KULLANICI KĠMLĠĞĠNĠ GĠRĠNĠZ talebinde bulunursa, 0 yazınız. 2. Kullanıcı 0 eriģim kodunu uzaktan kontrol birimine giriniz (fabrika ayarı 1, 2, 3). OK tuģuna basınız. 3. Hassasiyeti seçiniz. OK tuģuna basınız. 4. Tüm test nesnelerinin tespit edilmesi için yön tuģlarıyla hassasiyeti ayarlayınız. OK tuģuna basınız. 5. ÇıkıĢ yapmak için C tuģuna basınız. 6. Hassasiyet ayarlarını kontrol etmek için test nesnesiyle birlikte WTMD den geçiģ yapınız. Eğer WTMD her geçiģte alarm vermiyorsa, hassasiyeti arttırınız. Eğer hassasiyet çok fazlaymıģ gibi görünüyorsa, hassasiyeti azaltınız. 39

40 Zemin Düzey Hassasiyetini Ayarlama Zemin seviyesinde ekipmanın hassasiyeti kontrol edilmekte ve kapının tam hassasiyeti ayarlandığı zaman ayarlanmaktadır. Tam hassasiyeti ayarladıktan sonra, önemli test nesnesini ayak bileğine bağlayınız ve kapıdan geçiģ yaparak tespiti test ediniz. en az iki Ģekilde kapıdan geçiģ yapınız: kapının ortasına test nesnesi olan ayağınızı yerleģtirerek (ġekil 1) ve ayağınızı kapıdan atlatarak (ġekil 2) Eğer test nesnesi kapı tarafından güvenilir bir Ģekilde tespit edilirse, geriye kalan test nesneleri için de aynı testi tekrar ediniz. Eğer bazı test nesneleri tespit edilemediyse ya da zemin düzeyinde hassasiyet çok yüksek gibi görünüyorsa aģağıda yer alan prosedüre göre zemin seviyesi hassasiyetini ayarlayınız. 40

41 1. Otomatik Zemin Hassasiyeti fonksiyonunu seçin. 2. Bileğinize takılmıģ bir test nesnesiyle birlikte WTMD den geçin. En az iki farklı Ģekilde kapıdan geçin: Kapının ortasından test nesnesiyle birlikte adımınızı atarak (ġekil 1) ve kapıya doğru ayağınızı sallayarak (ġekil 2). Her geçiģin ardından ekranda toplam geçiģ sayısı ve nesneyi en iyi Ģekilde tespit eden alan ve son geçiģte bir alarma sebep olmak için gereken hassasiyet değeri görüntülenecektir. Arka arkaya geçiģler arasında birkaç saniye zaman bırakın. Eğer gerekli ise baģka bir test nesnesi ile tekrarlayın. WTMD nin amaçlanan kullanım yönünde geçiģ yapın. Ġki yönlü bir kullanım söz konusu ise, her iki yönde de yürüyün. Yürümeyi sona erdirdiğinizde yeni zemin seviyesi hassasiyet ayarını kabul etmek için OK a basın. Asgari üç (3) yürüyüģe ihtiyaç vardır. Eğer yeni hassasiyet ayarını kabul etmeden çıkmayı seçerseniz, C ye basın. BeĢ (5) dakika içinde hiçbir yürüyüģ olmamıģsa, WTMD, zemin seviyesi hassasiyetini değiģtirmeksizin normal çalıģma moduna geri dönecektir. Tespit programı test nesnesine uygun olmadığında ve istenen hassasiyet, belirlenen aralığın üzerinde olduğunda, bir uyarı verilir. Otomatik zemin hassasiyet modundan çıkın ve farklı bir program seçin. 41

42 Zemin Seviyesi Hassasiyetini Elle Ayarlama AĢama 1 Kapının ortasından test nesnesiyle birlikte adımınızı atarak geçin. Test nesnesini güvenilir bir biçimde tespit eden daha düģük limit ayarlarını belirleyin. 1. Kapıdan yürüyerek geçerken tespit iģlemi testi 2. ALAN 1 ve ALAN 2 hassasiyetlerini aģağıdaki Ģekilde ayarlayın: 2.1. Eğer test nesnesi her seferinde bir alarma sebep olduysa, öncelikle alarm çalmayınc aya kadar ALAN 1 hassasiyetini düģürün. Aynı Ģeyi ALAN 2 için de tekrar edin Eğer test nesnesi bir alarma sebep olmadıysa, ilk önce ALAN 1 hassasiyetini bir alarm çalıncaya kadar arttırın. ALAN 1 i orijinal değerine kadar getirin ve ALAN 2 hassasiyetini arttırın. Ġki değerin en düģüğünü seçin. 42

43 Alanların hassasiyetini ayarlama Eğer belirli bir alanın hassasiyetini diğerlerinden farklı bir seviyeye getirmek isterseniz, alan hassasiyet ayarlamasını kullanın. Alan hassasiyet ayarlaması, ekipmanın genel hassasiyetini etkilemez. Alan hassasiyet ayarlaması genellikle sadece büyük bir sabit metal nesnenin kapıya çok yakın olması gibi durumlarda kullanılır. Çoğu durumda farklı alanların hassasiyetini değiģtirmeye gerek olmaz; ancak buradaki tek istisna bilek seviyesi hassasiyetini ayarlarken söz konusu olur. Bazen alan hassasiyetleri üretilen iģi geliģtirmek için kullanılabilir. Örneğin önemli bir nesnenin önemli bir konumu, diğer bir deyiģle önemli nesnelerin en küçük sinyali verdiği konum baģın üstünde durduğu konum olduğunda, ilgili alanın alan hassasiyetini arttırmak ve genel hassasiyeti arttırmak yerine düģürmek daha iyidir. Tespit programının seçilmesi Tipik zararsız nesnelerin sinyallerini seçmiģ olduğunuz farklı tespit programlarında kıyaslayın. Zararsız nesnelerden en az sinyali veren tespit programını seçin. Test Etme Ekipmanı açarken örneğin günlük kontroller yapın: 1. WTMD nin çalıģması Örneğin bir test nesnesi kullanarak 2. WTMD nin mekanik montajı Bobinlerin paralelliği ve montaj vidalarının sıkılığı. Bkz. 19. sayfadaki Mekanik montaj. 3. Görsel denetim Mekanik durum, kablolar vb. Metor 6M; mekanik kurulum, bağlantı ve ayarlamalar tamamlandıktan sonra çalıģmaya hazırdır. Detektörün çalıģmasını etkileyen ayarlamalar, her uygulama için çalıģmadan en yüksek verimi alacak Ģekilde düzgün bir biçimde yapılmalıdır. 43

44 44

45 45

46 46

47 Rastgele Alarmı Rastgele alarm çalıģması, detektörden geçen 100 alarm sebep olmayan kiģiden oluģan gruplara dayanarak gerçekleģtirilir. Rastgele alarmların sayısı, 100 alarma sebep olmadan yapılan geçiģlerden oluģan her bir gruba yönelik yüzdeler setidir. Rastgele alarmlar, %1 kesinlik oranıyla verilir. Örneğin geçiģ yapan 120 kiģiden 20 si, üstlerinde metal nesne taģıdıkları için alarma sebep olur. 100 kiģi bir alarma sebep olmaksızın geçiģ yapar. Rastgele alarmlar, 100 alarma sebep olmayan insan geçtiğinde gerçekleģir. Eğer rastgele alarm oranı %15 olarak ayarlanırsa, alarma sebep olmayan kiģiler rastgele bir alarm verilmesine neden olacaktır. 100 alarma sebep olmadan yapılan geçiģlerin değeri, her zaman temizdir; sayaçlar temizlendiğinde MetorNet sayacı temizleme komutu alınır ya da rastgele alarm oranı ayarlanır. Rastgele alarm aģağıdakilerle gösterilir: Ekranda yanan kırmızı ıģık RND Ekran ayarına göre ekranda alarmın gösterilmesi RND TONU ve RND Sesinde yer alan parametre ayarlarına bağlı olarak duyusal bir alarm, ton ve ses çıkması. Tüm alan ekranını aydınlatma 47

48 Alarma Sebep Olan Ġnsanlar için Rastgele Alarm Alarma sebep olan insanlar için rastgele alarm (RDN (rastgele) / ALARM) detektörden geçen 100 alarma sebep olmayan kiģiden oluģan gruplara dayanarak gerçekleģtirilir. Rastgele alarmların sayısı, 100 alarma sebep olmadan yapılan geçiģlerden oluģan her bir gruba yönelik yüzdeler setidir. Rastgele alarmlar, %1 kesinlik oranıyla verilir. Örneğin geçiģ yapan 1000 kiģiden 100 ü, alarma sebep olur. 100 kiģi bir alarma sebep olmaksızın geçiģ yapar. Eğer rastgele alarm oranı %10 olarak ayarlanırsa, 100 kiģiden 10 u rastgele bir alarm verilmesine neden olacaktır. 100 alarma sebep olmadan yapılan geçiģlerin değeri, her zaman temizdir; sayaçlar temizlendiğinde MetorNet sayacı temizleme komutu alınır ya da rastgele alarm oranı ayarlanır. Rastgele alarm aģağıdakilerle gösterilir: Ekranda yanan kırmızı ıģık RND Ekran ayarına göre ekranda alarmın gösterilmesi RND TONU ve RND Sesinde yer alan parametre ayarlarına bağlı olarak duyusal bir alarm, ton ve ses çıkması. Tüm alan ekranını aydınlatma DĠKKAT Rastgele alarmları kullanırken DüĢürme Modu, kapalı olarak ayarlanmalıdır; çünkü azalan yolcu sayacı, rastgele alarm hesaplamalarıyla karıģır. 48

49 49

50 Alan Ekranı Alan ekranı (1), alarma sebep olan nesnenin yaklaģık yüksekliğini göstermek için bir kırmızı ıģık kullanır. Alan ekranı, tespit edilen madde(ler)in konumunu göstermek için ayrı ayrı yanabilen yirmi dikey ıģık unsurundan oluģur. Alan ekranı aktif /etkisiz hale getirilebilir ve aktif kısım, menü ALANLAR menüsü kullanılarak seçilebilir. TaĢıma söz konusu olduğunda alan ekranı, DIR1 tarafının üzerine kurulur. 2. ĠĢitsel/Görsel parametreler > 2.4. Alan Ekran Parametreleri > Alanlar Duyulabilir alarm, kullanıcı arayüzü ekrandan açıldığında; diğer bir deyiģle herhangi bir tuģa basıldığında otomatik olarak sessize alınır. 50

51 51

52 EriĢim kodları Ekipmanın iki fabrika ayarı kullanıcı ID si vardır. bunlar ID 0 ve 1 dir. Kullanıcı 0, SUPER USER (süper kullanıcı) grubuna aittir ve tüm menülere eriģimi vardır. EriĢim kodu için fabrika ayarı 1,2,3 tür. Kullanıcı 0 silinemez ve SUPER USER (süper kullanıcı) grubu değiģtirilemez. Kullanıcı 1, KULLANICI (USER) grubuna aittir. Menülere eriģimi sınırlıdır. EriĢim kodu için fabrika ayarı 7,8,9 dur. Kullanıcı 1 silinebilir ve USER (kullanıcı) grubu değiģtirilebilir. 52

53 Kullanıcı 0 ın eriģim kodunu değiģtirme 1. OK a basın. Program, Kullanıcı ID ni Gir isterse, 0 yazın ve OK a basın. 2. Kullanıcı 0 eriģim kodunu girin ve OK a basın. 3. EriĢilebilirlik parametreleri ni görüntülemek için iki kez 2 aģağı oka basın. 4. Kendinizin eriģim kodunu değiģtirin i görüntülemek için üç kez 3 aģağı oka basın ve daha sonra da OK a basın. 5. Program Ģunu ister: Operasyonu Doğrula OK = EVET, C = ĠPTAL ET. OK a basın. 6. Yeni kodu girin ve ardından OK a basın. 7. Yeni kodu yeniden girin ve OK a basın. Ekranda Operasyon baģarıyla tamamlandı metni görüntülenecektir. 8. Normal moda dönmek için birkaç saniye C ye basılı tutun. BaĢka bir kullanıcının eriģim kodunu değiģtirme Yukarıdaki iģlemi uygulayın; fakat Kullanıcı N EriĢim Kodu menü kısmını kullanın. Yukarıda belirtilen menü kısmına eriģimi olan bir kullanıcı grubuna ait olan bir kullanıcı ile giriģ yapmalısınız. Alfa sayısal eriģim kodunu kullanarak (GiriĢ türü) Menüden eriģim kodunun alfa sayısal girilmesi kısmını seçin (EriĢilebilirlik parametreleri giriģ parametreleri giriģ türü) Bundan sonra aģağıdaki talimatlar doğrultusunda eriģim kodu normal olarak değiģtirilebilir: 1. EriĢim kodunu girerken, karakterler listesinden aģağı yukarı oklarla ilk karakteri seçin. 2. Doğru karakter seçildiğinde 3 sağ ok ile kabul edin. 3. Bir sonraki karakteri seçin ve kabul edin. Eğer yanlıģ karakteri seçerseniz, C ile silme iģlemi yapabilirsiniz. 4. EriĢim kodu girildiğinde OK a basın. 53

54 Kullanıcı 0 eriģim kodunu değiģtirme ihtiyacı duyacağınız durumlar olabilir. bunu yapmak için LEARN (Öğren) tuģuna (1) 5 saniyeden fazla basılı tutun. Kullanıcı ID kilitlenmesi Bazı kullanıcı ID leri için eriģim kodu eğer üç kez yanlıģ girilirse, kullanıcı ID si kilitlenecektir. Her kullanıcı ID si ayrı ayrı ele alınır. Üç kez yanlıģ girilen eriģim kodları, baģka bir kullanıcı girmeye çalıģsa bile kullanıcı ID sini kilitleyecektir. Örneğin X kullanıcısı için bir kiģi iki kez yanlıģ eriģim kodu girer; daha sonra kullanıcı Y için doğru eriģim kodunu girer ve yanlıģ kullanıcı X eriģim kodunu yeniden dener. Kullanıcı X böyle bir durumda kilitlenir. Girilen yanlıģ eriģim kodlarının sayısı, söz konusu kullanıcı ID için doğru eriģim kodu girildiğinde silinecektir. KilitlenmiĢ bir kullanıcı, Kullanıcıyı DeğiĢtir menü kısmını kullanarak yeterli istisnalarla birlikte baģka bir kullanıcı tarafından açılacaktır. KilitlenmiĢ bir kullanıcı 0 sadece Learn (Öğren) tuģuyla eriģim kodunu sıfırlayarak açılabilir. 54

55 Yeni Kullanıcı ID si Yaratma 1. OK a basın. Program, Kullanıcı ID ni Gir isterse, 0 yazın ve OK a basın. 2. EriĢim kodunu girin ve OK a basın. 3. EriĢilebilirlik parametreleri ni görüntülemek için iki kez 2 aģağı oka basın. 4. Kullanıcılar ı görüntülemek için bir kez 3 sağ oka basın ve daha sonra da OK a basın. 5. Kullanıcılar yönet i görüntülemek için bir kez 2 aģağı oka basın. 6. Yeni kullanıcı ekle yi görüntülemek için bir kez 3 sağ oka basın ve daha sonra da OK a basın. 7. Program Ģunu ister: Operasyonu Doğrula OK = EVET, C = ĠPTAL ET. OK a basın. 8. Ġlk serbest kullanıcı ID si görüntülenir. Bunu seçmek için OK a basın ya da seçim yapmak amacıyla gezinmek için 2 aģağı oku ya da 0 yukarı oku kullanın. Alternatif olarak ise sayı tuģlarıyla ID girmek için tuģunu kullanabilirsiniz. 9. Yeni kullanıcı ID için eriģim kodunu girin. OK a basın. 10. EriĢim kodunu tekrar girin. OK a basın aģağı oku ya da 0 yukarı oku kullanarak kullanıcı grubunu seçin. OK a basın. Ekranda Operasyon baģarıyla tamamlandı metni görüntülenecektir. 12. Normal moda dönmek için birkaç saniye C ye basılı tutun. Grup istisnalarını tanımlama 1. OK a basın. Program, Kullanıcı ID ni Gir isterse, 0 yazın ve OK a basın. 2. EriĢim kodunu girin ve OK a basın. 3. EriĢilebilirlik parametreleri ni görüntülemek için 2 aģağı oka basın. 4. Kullanıcılar ı görüntülemek için bir kez 3 sağ oka basın ve daha sonra da OK a basın. 5. Kullanıcı gruplarını görüntülemek için iki kez 2 aģağı oka basın. 6. Grup istisnalarını tanımla yı görüntülemek için bir kez 2 aģağı oka basın ve daha sonra da OK a basın. 7. Program Ģunu ister: Operasyonu Doğrula OK = EVET, C = ĠPTAL ET. OK a basın aģağı oku ya da 0 yukarı oku kullanarak kullanıcı grubunu seçin. OK a basın yukarı ok, 2 sol ok, 2 aģağı ok, 3 sağ ok tuģlarıyla ayarlanacak menü kısmını seçin. 10. (Program Ģunu isteyebilir: Grubu sil = 0, Grubu değiģtir = 1, değiģtirmek için 1 e basın). 55

56 11. OK tuģunu kullanarak menü kısmı için istenen eriģilebilirlik ayarını seçin. Seçenekler Ģöyledir: GĠZLĠ, SADECE OKU ya da TAM ERĠġĠM. 12. Tanımların ayarı yapıldığında C ye basın. Program sorar: Düzenlenen istisnalardan çıkılsın mı? OK / C. Bu durumda OK a basın. 13. OK a basın. Ekranda Operasyon baģarıyla tamamlandı metni görüntülenecektir. Klavyenin Etkisiz Olması Fonksiyon sadece bir uzaktan kumanda ile AÇIK konuma getirilebilir. Fonksiyon açıldığında klavye AÇIK çalıģmaz; fakat uzaktan kumanda aktiftir. Eğer uzaktan kumanda kaldırılırsa, fonksiyon otomatik olarak KAPALI konuma geçecektir. Eğer uzaktan kumanda tertibatı bozulursa ya da kaybolursa, klavyeyi etkisiz hale getirme fonksiyonu AÇIK konuma getirildiğinde fonksiyonu KAPALI konuma getirmek için aģağıdaki yolları uygulayın: 1. Çapraz parçanın altındaki kapağı açın. 2. Learn (Öğren) tuģuna basın ve Uzaktan kumanda geçerli hale gelsin mi? sorusu ekranda belirinceye kadar basılı tutun. 3. Çapraz parça klavyesindeki OK tuģuna basın. Artık klavye iģlemeye baģlar. 56

57 Sayaçların azami değeri tir. Eğer bir sayaç kendi azami değerine ulaģırsa, azami seviyede kalacaktır. Sayacı sıfırlamak için Ġstatistikleri sil fonksiyonunu kullanın. 57

58 Ekipman, geçiģ yapan kiģilerin ve alarmların sayısını kaydeden bir sayaca sahiptir. Sayaçlar, Tx ve Rx panel profillerindeki örnekte gösterildiği gibi IR ileticisi ve alıcısını kullanır. Bir sayaç, iki çalıģma modunda ayarlanabilir: Toplam okuma, bir yönde artar; fakat karģıt yöndeki trafik okumayı etkilemez ya da KarĢıt taraftaki trafik düģürürken toplam okuma tek yönde artar Sayma Yönü fonksiyonu Sayma Yönü fonksiyonu, trafiğin yönünü seçmek için kullanılır C. KiĢiler için sayaç okuma sadece bu yönde insanlar geçtiğinde eklenecektir. Kapalı seçildiğinde sayaç kapanacaktır; sayaç okuması artmayacak ya da azalmayacaktır. DIR1 seçildiğinde sayaç okuması insanlar geçtiğinde artacaktır; böylece Tx paneli sağ taraflarında kalacaktır. DIR2 seçildiğinde sayaç okuması insanlar geçtiğinde artacaktır; böylece Tx paneli sol taraflarında kalacaktır. Yönü otomatik olarak seçmek için fonksiyonu otomatik olarak ayarlanır. Ġlk geçiģ yapan, sayacın yönünü belirleyecektir. Eğer ilk geçiģ sağdaki Tx panelinden yapılırsa, sayaç yönü DIR 1 olarak ayarlanacaktır. PAX = GeçiĢ yapan kiģi sayısı ALRM = Alarm sayısı Alarm oranı: Alarm yüzdesi, yukarıdaki rakamlara dayanarak otomatik olarak hesaplanır. 58

59 MetorNet Modu MetorNet Modu ya NORMAL (okuma ve yazma olanağı var) ya da SADECE OKU konumdadır. MetorNet Bağlantı Noktası NORMAL parametre değeri, MetorNet yazılımının tertibatta kullanılmasına olanak sağlar. FDATA parametre değeri, özel bilgisayar izleme yazılımlarının kullanılmasına olanak sağlar. MetorNet kullanılması mümkün değildir. Bu değer sadece yetkili hizmet personeli tarafından kullanılmalıdır. 59

60 Bekleme Modu Bekleme modu aktif olduğunda normal çalıģma sırasında C ye 2 sn basılarak aktif hale getirildiğinde tertibat bekleme moduna geçecektir. Bekleme sırasında: TX bobinleri kapatılır. Trafik ıģıkları ve olası güç göstergeleri kapatılır. MCDS / MDPS ekranı kapatılır. Tertibattan geçiģ yapan insan olduğuna dair alarm çalmaz. Yeniden C ye basmak (2 saniye olmak zorunda değildir) normal operasyona geri dönülmesini sağlayacaktır. I/O Ayarı Metor 6M, iki ayarlanabilir dijital I/O girdileri ve iki ayarlanabilir I/O çıktılarına sahiptir. Girdi ayarı: Girdiler aģağıdaki Ģekilde ayarlanabilir: ÇalıĢma yok (Kapalı). Bu varsayılan değerdir. DeğiĢtirme tuģu. Ġsteğe bağlı bir değiģtirme tuģunun girdi ile bağlantısı sağlanırsa ve kapak açılırsa bir değiģiklik alarmı verilir. Geçersiz eriģim sesi açıktır ve tüm ıģıklar kırmızı olur ve kapak kapatılıncaya kadar KAPAK AÇIK mesajı görüntülenir. DeğiĢtirme alarmı eğer öğren (learn) tuģuna basılırsa durur ve baģka bir çalıģma yapıldıktan sonra ya da zaman aģımı gerçekleģinceye kadar devam eder. Elle alarm verme: Girdi kapalıyken tüm alan unsurları açıkken normal bir a larm verilir. Alarmı engelleme: Girdi kapalıyken, hiçbir görsel ya da iģitsel alarm verilmez. IĢık çubuğu normal olarak çalıģır. Ġki ayarlama girdisinin çatıģması durumunda, öncelik aģağıdaki gibidir: 1. DeğiĢiklik 2. Elle alarm verme 3. Alarmı engelleme Eğer her iki girdi de aynı operasyon için ayarlanmıģsa, bir OR operasyonu aralarında gerçekleģtirilir. Girdilerin 12 V lik bir kaldırma direnci vardır. azami girdi voltajı 15 VDC dir. Tavsiye edilen bağlantı ise girdiği (pin 1) zeminle (pin 3) bağlantılı hale getirecek bir düğmedir. Bir sonraki paragrafa da bakın. 60

61 Çıktı ayarı Çıktılar aģağıdaki Ģekilde ayarlanabilir: ÇalıĢma yok (Kapalı). Bu varsayılan değerdir. ALARM. Çıktı, alarm anahtarı gibi çalıģır. Bunun anlamı ise alarm açıkken kapalıdır. PAX. PAX sayacı arttığında çıktı, 0.2 sn için kapanır. I/O için Bağlantılar Her çıktı anahtarı için azami yük 24 V ve 1 A dır. Güç Koruması Metor 6M, tertibat güç kaybettiğinde (diğer bir deyiģle güç kordonu bağlantısız hale geldiğinde) alarm veren Güç Koruması fonksiyonuna sahiptir. TEHLĠKE Hat voltajı ya da hat voltajı ile bağlantılı herhangi bir devre, elektronik aksamdaki bağlantılardan biriyle bağlanamaz. Buna anahtar çıktısı da dahildir. Harici yalıtım devresi (çift / güçlendirilmiģ izolasyon), eğer bir devre hat voltajıyla bağlantılı hale getirilirse kontrol edilerek kullanılmalıdır. Güç Koruması Metor 6M, tertibat güç kaybettiğinde (diğer bir deyiģle güç kordonu bağlantısız hale geldiğinde) alarm veren Güç Koruması fonksiyonuna sahiptir. 61

62 Örnek Hassasiyet ayarını değiģtirme e basın. Program, Kullanıcı ID ni Gir isterse, 0 yazın ve OK a basın. 2. Kullanıcı 0 eriģim kodunu girin (fabrika varsayılan değeri 1, 2, 3 tür) ve OK a basın. 3. Metal tespit parametreleri ekranda görüntülenir. Hassasiyeti görüntülemek için iki kez 3 sağ oka basın. 4. OK a basın. Ok tuģlarını kullanarak istenen değeri ayarlayın. (Alternatif olarak 123 e basın ve sayı tuģlarını kullanarak değeri doğrudan girin). OK a basarak seçilen değeri kabul edin. 5. Normal moda dönmek için birkaç saniye C ye basılı tutun. 62

63 EM Sesi EM Sesi, sadece ortamdan gelen elektromanyetik karıģmaları ölçer. OK a basarak EM Sesi ölçümünü baģlatın. Ekranda sol köģesinde kullanılan çalıģma frekansı ve ortasında da ÖLÇÜLÜYOR metni görüntülenecektir. Ölçme yaklaģık on saniye sürer ve bunun ardından ilk ses seviyesi hem sözlü hem de sayısal formatta aģağıdaki tabloya göre gösterilecektir. Ses seviyesi ve seviye sayısı OK ya da C ye basılıncaya kadar güncellenecektir. Daha sonra ise normal metal tespit çalıģması yeniden baģlayacaktır. Toplam ses Toplam ses, titreģim ve hareket eden metal gibi hem elektromanyetik hem de mekanik karıģmaları ölçer. Toplam Ses ölçümleri sırasında WTMD ye yakın bir yere gidilmesine izin verilmez. 63

64 15. AKSESUARLAR Metor 6M nin standart kurulumda yer almayan ve ayrıca sipariģ edilebilen aģağıdaki isteğe bağlı aksesuarları vardır. Uzaktan Kumanda Seti MRCS 5116 Metor 6M nin tüm fonksiyonları, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Bir uzaktan kumanda cihazı, bir ekipmanın yanısıra çok sayıda metal detektörün kontrol edilmesi için kullanılabilir. Ayrıca uzaktan kumanda cihazı, bir metal detektörden diğerlerine çalıģma parametrelerini kopyalamak için kullanılabilir. (Parça no ) Trafik ıģıkları seti MTLS 5169 Metor 6M, trafik akıģından en iyi Ģekilde yararlanmak ve üretilen iģ oranını arttırmak için çapraz parça üzerinde açıkça iģaretlenmiģ trafik ıģıklarıyla donatılmıģtır. (Parça no ) 64

65 16. AĞ KURMA MetorNet Pro Web MetorNet 3 Pro Web, Metor yürüyerek içinden geçilen metal arama detektörleri için Uzaktan Güvenlik Yönetimi Sistemine dayalı bir göz atma sistemidir. MetorNet 3 Pro Web, Ethernet üzerinden çalıģır ve bir ağda 255 Metor ile bağlantılı hale getirilebilir. (Parça no. SW ) 65

66 17. BAKIM Hata Mesajları 66

67 67

68 68

69 Girdi sigortasını değiģtirme Elektronik aksamın (MELS 5208) içinde elektronik aksamı koruyan bir 5.0 AT sigorta F8 yer alır. Sigorta tipi Littlefuse Manofuse MR dir. parça numarası tür. TEHLĠKE Yangın riskinden kaçınmak için sigortaları sadece aynı türde sigortalarla DeğiĢtirin PĠLĠ DEĞĠġTĠRME Elektronik aksamın (MELS 5208) içinde güç kapalıyken gerçek zamanlı saati çalıģtıran bir CR2032 tipi 3 V lityum pil vardır. pil boģ olduğunda saat 1 Ocak 2010 tarihine geri döner. BoĢ pil aynı zamanda sayaç istatistiklerine de zarar verebilir. Tipik pil ömrü on yıldan fazladır. Yangın riskinden kaçınmak için pilleri sadece aynı türde sigortalarla değiģtirin. 69

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP FALCO 101 Ventilatörleri Kullanım Kılavuzu Üretici İsmi: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. Üretici Adresi: Via Giulio Pastore, 18 40056 Crespellano (Bologna)- İtalya REV:07/2010 1 GĠRĠġ Evde

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SĠSTEM BAKIM YAZILIMLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

MDRC Serisi. Kullanıcı Kılavuzu

MDRC Serisi. Kullanıcı Kılavuzu MDRC Serisi Kullanıcı Kılavuzu Telif hakkı uyarısı Bu doküman telifli bir belgedir. Tüm hakları saklıdır. Ne bu doküman ne de herhangi bir parçası Barco nun yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde ve şekilde

Detaylı

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

HD Video Camera. Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. 4-529-126-93 (1) HD Video Camera Kullanım Talimatları Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. MCC-500MD 2014 Sony Corporation UYARI Yangın veya elektrik çarpması

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v P/NO : MMBB0369520 (1.0) G www.lgmobile.com Bluetooth QD ID B016193 En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere

Detaylı

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 1 Başlangıç... 2 Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar... 2 Uzaktan Kumanda... 5 Bağlantılar...

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI

MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI MICROSOFT POWERPOINT(SUNU) 2003 HAZIRLAMA PROGRAMI Sunular toplantılar, tanıtımlar, seminerler vb. oturumlarda konuģmanın kullanacağı görsel materyalin hazırlanması, kurgulanması ve sunulması iģlemlerini

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Yasal Bildirim 2015 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, bunların ilgili logoları, Caterpillar Yellow, Power Edge ticari sunum şekli ve burada kullanılan

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router İdeal Telekomünikasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Dereboyu Cad. Naci Kasım Sok. No:7 Kat:5 Mecidiyeköy / İSTANBUL Çağrı Merkezi:0216 444 86 47 Tel : 0212 217 50 80 Fax

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 1 Giriş Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 Giriş İçindekiler BÖLÜM 1: Giriş İçindekiler... 1-2 Yönetmelikler ve Bildirgeler... 1-4 FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... 1-4 FCC Koşulları...

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı