qokivedi 'i,l: ciiven bunar,l EK:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "qokivedi 'i,l: ciiven bunar,l EK:"

Transkript

1 T.C. BA$BAKANI,IK D enizcilik Miisteqa rhfr izmir Biilge Miidiirlii gii Sayr : B.02.1.DNM.l Konu : OTV'siz Yakrt Uvgulama Talimatr qokivedi LIMAN BASKANLIGNA ilgi : Deniz Ticareti Genel Miidtirliigini.in tarih ve B.02.l.DNM saytlt yaztst. Ilgi yazrda kabotaj hattrndaki deniz araglannda OTV'si stfirlanmtq yakrt kullantlmastna yonelik olarak Maliye Bakanh[rnca yayrmlanmrg olan 6, 9, 10 ve 14 Seri Nolu OTV Genel Tebli[leri kapsamrnda OTV'siz yakrt uygulamasl genel esasalanntn yeniden belirlendifii, daha iince yiiriirliikte bulunan uygulamayta ilgili tiim talimatlarrn kaldrnldrfrndan bahisle; tarihinde baqlayacak olan 2010 yrh Yakrt Ahm Defterlerinin '6Ge' Seri Numarah olacafr ve uygulama ve takibinin ilgili Tebli$erdeki esaslar ve Ek'teki Genel uygulama Talimatr dofirultusunda yaprlmasr bildirilmiqtir' Konunun aciliyeti ve onemine binaen rlgryazr ve ekleri Liman Bagkanhklarrmrza ait e-posta adreslerine gonderilmiq olup, uygulamanrn ilgi ya^ ve eki talimatlara uygun yaprlmast hususunda bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim. 'i,l: ciiven bunar,l '6SK Bagkant" ts61ge Mtidiirii a. EK: 1- ilgi yazlve ekleri fotokopisi (17 sayfa) DAGITIM: Bdlgemiz Bafhsr Liman Baqkanhklarr NOT; Buyazr ve Ekler Liman Bagkanhklanmtz e-posta adreslerine gdnderilmigtir. Adres: Atattirk Cad No:178 Tel : (0232) Fax : (0232) 463' Pasapoft IZMIR Bilgi igin : F. $AHIN GSK Llzmant e-posta : izmirbolgelidcnizcrilik.gov.tr Elektronik ag: ul1r,:z11u-dst1iz.ci 1ik. gor"i{

2 T.C. BA9BAKANLTK DENizcilir lrusrega.nrtgr Deniz Ticareti Genel Miidiirlti$i Sayr : DNM t ti C 'l 2 I Konu : OTv'siz Yakrt Uvsulama Talimatlan ivsmf ) \.lrrt20r0 izlrin NOIC;E MUDURLUGUNP Bilindigi tizere, kabotaj hattrndaki deniz araglannda OtV'si stfrrlanmrq yakrt kullanrlmasrna 01.0I.2004 tarihinden itibaren baqlanmrq olup, karann uygulama esaslannt belirlemek iizere Maliye Bakanhfrnca 6, ve 14 Seri Nolu OTV Genel Tebli[leri yayrmlanmrgtrr. Yaprlan de[erlendirmeler \ e yaytmlanan OfV Tebli[leri kapsamtnda $Tv'siz yakrt uygulamasr genel esaslan yeniden belirlenmig olup, daha once yiirtirltikte bulunan uygulamayla ilgili tiim talimatlar kaldrrrlmrqtrr' Bu itibarla, tarihinde baqla.,,acak olan 2010 yrh Yakrt Ahm Defterleri oog" seri numarah olup, uygulamarun kontrol ve takibinin ilgili Tebli[lerdeki esaslar ve Ek'teki Genel Uygulama Talimatr do[rultusunda yajnlmast hususunda bilgilerinizi ve gerefini rica ederim..,-,t:. " - 1 Mehmei SOLGLIN Mtisteqar V. EKLER: 1- Genel Uygulama Talimatr ve Ekleri (10 sa1'fa) 2- Komisyon Raporu (6 sayfa) DAGITIM: Dz. Mi.ist. Bolge Mi.idiirltiklerine Adres: GMK Bulvart No:128/A Maltepe ANKARA Tel : (03 12\ Fax : ( 03 l2t Bilgi igin :B.PAKSOY Mi.ih. e-posta : Elektronik ag: gov.tr

3 GEF{EL UYGE_L.{h{ 4 TALi]U.qTE Eir-1 I ) Yakit Ahm Defterleri (YAD). gemilerin sicii ve bagiama iimaruna bakrlmaksrzrn Trabzon, Giresun, Ordn:, Sarnsun, Sinop, inebolu. Arnasra, Zonguidak, istanbul, Karasu, $ile, isneada, TekirdaS, danakkale, Gemlik, Bandls-ma, Edremit, h{arrnara Adast, Gelibo}*. izmir, Qegme, Giilltik, Bodrurn- Mar*raris, Fethil'e, Antall'a, llfersin, iskenderun, Anarnur, Tagucu ve Karatas liman baskanhklan tarafindan dtrzenl en eceii'lir. Y.A.D'lar her 1'rl 0i Araiik tarihrn,cen itibaren duzenleruneve ba;lanacaktr. Bu tarihten itibaren me\,'cut ),ri ietn YAD Crizenlenlrievecektir. Limair baskanliklarlmiz,{ralik a}'rnda )'apilan muracaaliarda sunulan er-rakrn u)'gun oimasi ka1'i1r.iu donataniann ba;r,rrularrnr kab';l ederek YAD'r ona-va hazrr haie getirecek-ierdir. Donaian bu sure zaritnda i'eni YAD'i aiana kadar mevcut ),ila ai: \'.4D'i kulianabileceiitir. Donatan r,ent YAD'r almal'a geldigincie eski YAD'Lrzerincie eerekii kontrolier r-apriarak iprai ediiecek ve eski YAD'in 6zet cilgisi airnaiak ciosvasina konulacakiir. Eski \'-{D'rn ash sorijiun inral rslerrrr r,ai:iimadan veni rlla ait Y-{D kesinlikle teslim edilnevecektir iigili Tebiifler kapsamuida usulsuziuk sebebille YAD ie diler belgelerine bioke konulaiak. serekii 1'asal inceieme vapr;mar uz;re iigili i,erui ciairesine gonderiien genaive 1'tinelik 5'asai islem sonuelanana kadar YAD dilzeeeennrel'ecektir. Ancak. ilgiii i,erei dairesinden YAD dtizenienmesince sakinca bulunrnadr$i liususunda yaz:. gelmesi haiinde (\,rergr ciairesi vazlsr ekiarie YAD'rn ilgiii sarr'alannin onal'h iotokopisinin clmasi kal'cii!at r enr ] {D ciuzenlenebilecek:ii. iq suiarca lican amaqir iaaiivet gosteren kamuva ait r,,-iii \/e -\'oicu gei';iileri CTi si sifirlai:mrs ".'al,ir uvgulamasrndan iavdaianabiiecelitir, 3; kapsamda: Soz konusu gemiierin 6icum i'e belgetrendirme i;iemleli. mer"i mevzuat ciahiiincie GSK uzmaniar, nezaretinde,uerqeliie;tiril ecekii r. 5. YAD basnirusu sirasrnca rbraz edileceli beieeiei: &. Ba;r'uiu dilekqesi iek-1 1) b. Gemi Sicil Tasdiknamesinin ilim". hqcl-qnt,l-ie*.rr^?),,ash giirrjernt!gttir" onavh kop-''asi. c" Denize Eiveri;lilik Beieesinin (liman 'oaskanirklai:rnca.r "ash giirtiemr!$r{ir" onal'h kopi asr (iq Sr.rlarcia veriien h4ua,v-eire Bel-eesi DEB )'erine liabul ediiecektir.)" d. Bahkcr gemiier, icir,. Su Urunieri Ruhsat Tezkelesinin ist--rtl (Tanm ve Kcvigieri Bakanirgr ta;ra teskiiatrnca) "ash giiri.ilnaiiqtiir" onar-ir kopvasi. e" \iergi dair"esi. \'eigi kimlili nurnarasr ve vergi trirunu gosterii miikelief kavdi belgesi (Adi ortakhllarda i,ergi ciairesincen ahnacak ortali vergi numarasl ve,\ra vekaiet veriien donatanin mrikelief ka1,di istenecektir. Diger orlaklarrn Adr So-vadi, T.C. Kimlik numarasr YAD'rn Defiqikiikietr \/e Tespitler sa1'fasrna lgienecektir. i f. Yerninii \4aii \4tsai'ir (Y1i4h4 r Raporu vermek zoruncia olanlar igin: onceki f ihn birinci 6 a1-rnda Y.{D almrg gemi donataru veva kiracriarrndan. bagir oidukian vergi dairesinden alacaklarr YM\4 Raporu verildi$ine dair beigenin ash t'eva kopl'asr (1'enr vrlda ilir defa fal,iluiutru.aklardan veva onceki 1'rlin ikinci 6 a1'rnda ciefter aianiarcian aranma\,acakttr. Ancak yeni 1,rlda $ubat a1'rndan soffa defter talebinde buiunacail olan mtikelleflerden onceki 1'rirn OT\t'siz.vakit kullanlmlnl kapsa-u-an 1 inci r,e,'r,e)''a 2 nci 6 ai{rk donemine iligliin \.MN4 Raporu verildiiine iiiskin belge istenecelitir.).

4 b' h I..t' Onceki 1'r1a ait YAD'rn ilk 7 sar-fasr ile aiman 1'akrt biigilerini igeren \-.{D'rn ozet bilgisi airnarak cionatana imzalatrlacaktrr. i.halen kullanrlan YAD cir-izenleme sa1-fasrnda Ozet Biigi Yazdrr veva SorguEarna adrmrndan). Bir girket adrna YAD talebinde buiunan gahstan: girket adlna iqiemleri 1'ririitrne-v-.e S,etkili clduf;una dair noter cnal'lt belge ii-iman ba;hanlil<larrnca) "ash giirtilmti;tt!r" ona;, h kopvasr. iie ;irket adrna duzenlenmis noter onavlr irnza sirkiilerinin t'liman ba;iranlikiarrnca) "asfl giir{llrnii;ti!r" onavli kopl,asr (r,ei,il tarafincian qirket adina atrian imzalarda- girf:et unvani e1.-ienecektir'.). OT\i'si sifirianmrr. 1'akrt, ur,eulaniasindan fayciaianacak olan eeminln donatanr tarafincian imzair 6 Seri Numarair Teblig'cie 'oelutiien taahhtitnarnenin \,anl slra ek taahhiltname (Ek-1.2 t {2 niisha hazlr}anacak oiup I nilshasr cionatana iad e edilecektir. 1. \-AD ','e Genii Hareket Kal'rl iuinali beceiinin lattrrldrgrna dair banka dekontu. (YAD Beige nuri:aiasi clekoni uzerine vazrlacal:tr. ). Yeni l.ad ciiizenlemecen i1nce. iinoeki -,r'ria ait YAD'in onavlannin hontrol edil"mesini muteakip. YAD'a islenmis olan 1'akii miktaii ile sistene giriien vakn miktart kar;r1a;tiniacaktir. I..'{iktariarrn fari.li oimasi duiumunia soiunun qoztmtini-i nuteairip 1'eni YAD irizenlenecel,lir. Bununla biriii;te YAD'iann Araiil' af inda dr-izenlenecegt goz cnrinde bulundurularak. iona""an ),eni 1.AD'ffii ainai'a geldlginde eski YAD Lizerinde gerekii konr;roiier vaprlarak (iirnn agtmlan. bioke. el.:sik veri lia),cit..r'b.) -,'eri cir-izeni enen l'ad resiirn ediiecektir. YAD duzenleneceli deniz aiaclna art brigiier gemi sicii l:ar,itianndan ekrana gelecektir. Bu 'bilgilerden gerni adi. teknik k{iteik nuxr!afasr tr'e gerni cinsr kesinlikle,iegi;tirilememektedrr. Bu nederrie YAD duzenlemeden once dim sicil biigileii mutlaka kontr"cl edilecekiir. Farkll olmasr haiinde gemi sicil bilgilerinin duzeitiimesi ge;ei.:r-rekredil. {llca Ceni: aracrna aii bei{:-leiiri tiincel i-,lnasrna dilxat ediiecektir. YAD diizenlenmesi asan:.asinda dentz aracrna aii eiektronik ortamdan iemin edilen beigelercie elle duzsitng vaprld:grrurr ania;rlmasr ilaiinde sozkonusu evraii i$ieme aimmavacaktir. 9. Deiriz 313r;lar^rna iahsis ediien 1'rllrk 1'ai,rt miktan. mai.ine gr.icu:e$rsimi veva cins degisikli!i gibi iredenlerle i'r1 ig,erisincie kesiniilile antlnlma\.acaktrr. Bu nedenle YAD duzenleme agamasrnda ana \re 1'ardimcl *rakineeer iqin Fiesinlikle Makime St!n'e1' Raporu {Ek-1.3} aranacaktrr fsadece afia makinesi rian tei<neler igin DEB )'eterlidir.). \4akine Son'er- R-aporunun dtrzenlenmesi asamasinda be1'an e,ciiraeyen ve belgede.r,er alinavan vardimcr makinelei. daha sonia beigeve iglenrnesi halinde biie o -"il igin tahsis ediien vakt limiti degistiriha:-v-ecei.trr.a.r'rrca, f ii igeiisince irerharrgl'oir nedenle ikinci iiez,luzenlenen Y,A.D'lar igin ilk Cuzenienen YLD'iariai:i maf:ine cieierleri esas ahnacaiitrr'. \4akine gdgielrnin azalr::ast ciut'uniunia ise i'tiitk vaktt limitleri dii$ririiiecektrr. Ancaii. damga velgisl necientr'le ionatan taiafindan f ilirk limitinin altrnda taiep ediien 1'akrt iimiti, donatan defi;ikligi dut'umuncia,veniden degerl encirilecel:tir'. i0. Bilindifi iizere. donatanlardan kesilen damga lergisi. sisteinin belirledigi 1'akrt limitr r.izerinden tahakkuk enrrilmektedir. Sistemin beliriedigi i'aku miktanndan daha az,vakrt kullanacafrm bel an eden donatanlar igin YAD ciuzenieme asamasrnda makine gucieli savfasmda. donatarun taahhiit edecegi miktara iiiskin giris r,*tiiisi verilmi;tir. Bu krsma giriien miktar iie taairhutnamede beiirtilen miktal ar-m clmahdrr..{ncak hatah giris durumunda. hatarun r,'eri tabanmdan diizeltiimesi igin durum 1'azrh oiarak \{iiste;arirglmrza bildirilecektir. Sorunun gozilmiinil mr-iteakip YAD'rn 7'rnct sa1'fastna ka1'rt drigiiieiek r,ergi dairesi tarafindan onavlarunali uzere YAD, ilgilisine resiirn edilecektir.

5 ii, OT\i'siz I'akrt u1'gulamalarinda diizenlenrnesi zorunlu olan taairhritnaritenin bir asrl. ric suret olarak di-izenlerulesi. uvgulamanm takibi aqisrndan aslinln ilgili vergi dairesine. suretinin ise liman bagkanhir ve/r'eva tr)to'3'r veriimesi cerekmektedir. Liman bagkanlr$iilrzca donalan ve \rarsa kiiacrlardan airnaii taahh'itname sureti igin odenmesi gereken 50 krs.lull maktu damga vergisi tahsiiinin. r erqi dairesiue i'erilecek olan taahhutname aslt iizerine "lirnan lia;ka*irfunrzca taahhiitnamenin bir sureti allnmig olup, 50 krg.luei maktu damga vergisi bedeeinin, dairenizce taahhiltnamenin ash igin tahsie ediien i;inde 7.5 nisbi damga 'r'ergisi iie biriikte alrnmasl " ibaresi dr-isulecektir. Avnca iirtil'ag du-vulmasr halinde iigili versi daireierine danga r er gilerinin tahsiii ve Y.{D onat i icin vazt vazilacaktrr. il.. A;a$rda belirtilen nedenierden cioia-r,i 2'inci kez )'AD dilzenienecek;"ir. z. Donatan degi;ikli$i b, Sicil limanl \ieva YAD duzenlenen liman desislkirsi c. Defter liavbr d. Gemi ismi degi$irligi e. Gemi cinsi degi5iiligi i. SI N l'un na5ka bir gernir e akiartmtnda 'Ccgi;:"r,rsinde r g Tarifeii sefere gecis i'a da talifell seiercien grlcg h. Tarifeliden tarileirl'e geqiq i. Topiu Ahm Beigesi'ne (TAB) giri; r'a da TAB' dan Erk:9 i3. Bahlt ar'lama gemilerinde SURT ar'lan:na trirunr,in troi ler-a gu'glidan di!er'e gegmesi haiinde i-rlirk 1'akrt li,nitinin dusurnu Deniz Tjcareii Genei \4udiiririgri'ne bir 1'azr iie bildiriieceltrr, Yenicien beiirlenen re 0Tt-BS've kardediien yeni vrlhk 1'akrt iirniti dci,e:irr Ce$isil,likicr r: tespitiei sar fasrira r7'inc sai'fa, islenerek-. \-\D Tanm il lr/iudiilliiklerinde 1'aprlacak ruhsat i,ocu defi;ikiigi iqin ionatana tesliiir eiliiecektir. Donaiana. veni SURT beisesi dofrultusunda tahsrs eciilmesi sereken vakit miktannin YAD Cuzenieme a;amasmda belirlenen ),aklt militanndan fazla olmasr nedenir'le ;'ilhk i'akrt riliktarurda herhangi bir de$i;iklik vaprlmamasl duruntu 7'inci sat'fat'a iglenerek YAD donatana tesiim eclilecektir. i4,derrrz araclilrn f,ii igelrsinde kiralanmasi halinde cionatan tarafincan 5 r'e 9 Seri nolu 0T\,' Genel Teblig'i dogruitusunda gernide bulunan vakitrn be1'anr iigili vergi daj.resine l.aprlacaktrr. Kirac; tarafindan da ilgili taahhuiname dtizenienelek iigiii r-erqi dairesine -^^1--" ' iri 1--'' "e tll4f\iu \-'U JU;,.-. rrishi rhinde 7 ) ) damsa veroisi bedelleri i-atiriiacaktrr. Bu islemieiin ardrndan kira sozie;mesi ile birlikte. Y-tD'r ciaha 6nce onaf iamrg olan lirnan ba;kanirlrna mriracaat ecilecektir. I-iman baskanhii tarafindan. serekli kontroller 1'aprlarak kira sozlegmesi YAD'a. eielitronili ortarnda da Kira Vizesi acrmrndan kira soziesn-iesinin hitis tarihi ve diger bilsiier. sisterne isienecektit. -A.r'nca. donatan ve kiraci tarafi.ncan I'aprlan odemelerie ilgili \/ergi dairesi airndtst ilgili liman haskanlrsrna tbraz ediiecektir. Kira sozlesmesinin uzatiimast halinde ki:'avl tlzat adrmrndan. donatanrn YAD'r kullanabiimesi iqin ise kiravi kaldrr adrmrndan igiem vapilacaktir. 15. Geminin teklik"-',e donatan bilgileri ile sicil iimanr degi;medi[i srirecer \4i1li Gemi Sicilinden, Uluslararasr Gemi Siciline veva telsine geqiglerde veniden YAD dr,izenlenmevecektir. Yaprlan degigililik YAD'tn 7'inci savfasrna ve elektronik ortarnda i;lemin 1'aprldrgr liman bagkanh$rnca Diizeltme Kavdr adrmrndan sisteme isieneceiitir. 16. Sicil limanr \/e YAD d'jzenlenen liman degigikli$inde ba;r.uru 1'aprian iiman ba;kanligr tarafindan baqruru tarihi itibaril'le YAD'tn elektronik ortamda bloke edihnesi. i'eni sicil limanrnda )'eni YAD dtizenletme talebinde buiunuimasr durumuncia eski YAD'rn iptal edilmesini miltealiip iqiemlere devam edileceiitir.

6 17, Ifatali veri girisi sonrasincia dr-izeltihnesi geleken bir defada ve bii 1'rlda verilebilecek 5'akrt miktarlan. once Deniz Ticareti Genel li4rid'jritigti'ne bir 5'azr ile biidirilecek ve u)'guir goriiimesinden sonia beiirlenen ve sisteme kavdedilen,veni de$er defterin degi;iklikler ve tespitier savfasma (7.sa:-r,ai rglenerek donatana tesiim edilecektir. 18 Y.A.D Cirzenieme asamasrnda belge nlllnarasulln sisteme hatah giriimesi hahnde,jeilerin ilk Uq sa,r-fasrnrn fotokopisi ile birlikte hatarun oiug nedenini belirten 1'azi Deniz Ticaieti Genel \4'idulirigrl'ne gonclerilciikten soru-a. qerekii diizeitile Deniz Ticareri Genel li4uci,-iriufu taiairndan vaprlacaiitrr. Yaprian de!i;iklik defrerin degigikiikler ve tespitler sar.fasina r7'rncr sait-at iglenelek donatana tesiim edilecektir. Yilhk 1'akrt iirniiini etl:i1eme1'ecef: clcr,aian ve gemir'1e ilgili bilgiier ise O]'VBS'de duzelirre iiavdr adimrndan duzehilip 7'rnci sa1-fa1'a iglenerek iisili vergi dairesine onal-i atili:iak uzere cionatana teslini ecil ec eittir. 19. za. Seferden men ve benzeri necenlerle YAD'a trloke k*r.rna ve bloke kaldrrnra iglemleri i\ -{* dtizenlernel'en Eiman baqkanliklanr da dahil} biitiln Lirnan Ba-sFianhkEari tarafxndan vaprlabilecek oiup. biidenfazla sef-erden men kaian sisteme rgier:e'niiec:ktlr. A1'rrca. +,aciiiat leva orjanm gibi ama';1aria deniz arac1nlil. karal'a crkanlmasi durumunia iiman bagkanhklair YAD'r elektronik ortamda bloke eclecei' r'e ceniz dia;c';nrrt denize indiriinesi ciurumunda ar'ru liman baskanher tarafindan scziionusu bloke iialciinlacaktrr. Hem fuel cii henr Ce notc,rin kullanan cemilerin fariih seier sureieri i'e farkit inakine Szeliikleli nedenif ie ruei oil tahsr.satrnr bitirmesi durnmunda. donatanrn talebi iralinde 5'riilk *piam valilt iirnitlerinin artlrllrnarnasr kar-dr--vla. 1'r1 igerisinde bir defal'a mairsi:s.rima1.: iizere. 1'rlhk motorin iimitinden k*llanrknar,an biitriirn fuel oii taiqsrsairrra.jiintisfilrecektir" Bu i:apsanda {donatan. YAD ve iurnai defieli rie ri-l il',; ril\;,:?i..*.'.'.*.' s:i:r' sa\ tqi. :oi.lar, ici:* q.eaii i:nanevrf r c bo!.az q.-'cisl::'i haric ' r e tanl,:lnoa buiunan vakit rnil.-rarr bileilerini igeren bir dilekce ile \-AD'r diizeniel'en iiman bagkanirgrna basvuracakai. Liman bagkanirlrnca YAD ve iurnal lialitlarr ;. CT\-siz \-akrt Bilsi Sistemi (OT\;BS) iie karsrlastriiacak ve defterlerin usulune uygun oiarak,coldurulup dolduruir:racirfr i.:ontrol edi1etek,"ir, Ar,rrca, sefer bil-cileri Liman Biigi Sisremi'nde (LBS) me\/cut oian YEB bilgileri ile kar;rlagiriilarakita.lebin u]'gun buiunmasi haiinde liman bagkanhgr'nrn gonigrir.ie biriiliie sozkonusu raiep Deniz Ticareti Genel \4r-idurlu$une gonderiiecektir. Goncieriien bilgiler dogiuitusunda, ir IOaieir-r.iz;e uygun hrrlrrnen ralenlorg yoneiik 1'aprlacak de$i;ihlik OT\IBS'de goruri',iit"" ;;l'i-ir;; ;;:sl"a igte,rlp onar,lanmasrni miiteairip. ilgiii \rergi Dairesi rarafindan da onaviarunasr icin donatana teslirn ececekiir. 11. CT\"siz 1'akrt u1'guiainasr kapsarnlnda liman baskanliklarr taiafindan a;'1{< denetimlerie ilgiii ola;^ak: a. Deniz Ticareti Genei Mudrirlugu'ne af irk denetim 6zeti gonderilmesi kaldrriimr;trr. b. Usulsuzhik tespit ediien. ihbai veva gtiphe buiunan tekneler 1'erinde r.e habersiz denetienecektir. \'aprlan bu denetimler iqrn ornek formdan (Ek-1.4) 1'ararianilmasr u\ run gdruinrektedir c. Donatanlar YEB. DEB r izesi. SURT r,izesi ve YAD iizerinde degigikiik igeien diger iglemler igin liman bagkanhklanna ba;r,urduklannda Y-{D'1arr ve gemi hareket ka1'rt. :.--.- iurnalieri OTYBS ile karsrlastrllacaktrr..\rrrca. guiene.iurnaline leia harekei kavri lumaline. denerimin ;r,aprldr$i tarihi havi sai.fal'a denetimi ) apan personel tarafindan paraf atriaiak " OTV'siz 5'akrt u"vgulamasr kapsamtnda kontrolii 1'aprtmrqtlr" kaydr ciugriiecektir. d. \'aprian incelemelei'de uygunsuzlutri tespiti halinde liman baghanhgr tarafindan YAD'a bloke konularak iigiii mevzuat kapsamrnda i;iem vaptlacakttr

7 sa1.lh Petrol Pi1'asasr Kanunu le iigiii inevzuat ularrnca. Enerji Pi-vasasr Denetleme Kurumu va da ilgiii Ciger kurulu;lai tarzfrntran 1'aprlan denetimiercie. deniz arac;. }-alltinin standadiaia u)'g'jn oimamast ve1'a kagali 1'3pt, niteliginde olmast nedenif ie 1'akrtianna el konulun mahkemel'e intikal etmi; r'e halen mahkemesi devam etmekte olan gemiler hai'lcrldaki bilgilerin vergi me'n'zuatr aersndan de$erlendrriimek izere. scz konusu lii;inin mukeilefil'etinin buiurrdugu i ergi dairesrne. bu gibi duiumlann',espitrni nuteakiben ivedi o1aiak bi]diriiecektir'. 23. SURT beieesinin halisrz \re 1'asai oimavan 1'oiiarla ediniidiginin anlastlmast durumunda. YAD'rn On-gS'Ce bloke edilmesi ve haksrz ediniien SUnf beigesi ile ahnan 0T\-'siz I'akrt ve cieniz i,2];1tr 1;Lillanrcrsrna ait bilgiler (YAD ve Jui-nali incelenmek uzere iigili vergi dairesine gonderilecektir'. Ancai'. iptal neceni aqrk ve anlagrlir olm.a1'an StRT 3elgel:i iqin ilgili Tanm Ii N4uCurlugr.ine iptal nedeni soruiarai, cevabi vazr gelene kaciar \-{D oioke ediiecektir. Biolie edilerek vergi caii'esine biidirilerr Cfi-'si in,iiiilmr$ Y.{D'a iii5kin gerekli igiernlerin vaprldt$rna iair ve YAD diizenienebilecegi I'a cia iade ediiecegr irususundalii vazlnin ilgili liman bagl:anirirmrza uiagrraslru mr!',eakip i':r'a.io.naian taraitndan geceiii belgelerin lbrazt haiincie YAD donatana ia-ce eiilecei;tir. SLIR-l''urr oeiismesi <iurumuncia ise YAD l'eniienecektir. 14. Lrsulsuzluk sebebivle ilgili vergl dalresl tarairndan 1'aptian inceleme ueticesinde tekne sairinie:ine bir iaira :,enr \-AD venimemesi iiaran i'eriien donatanlar OT\IBS'de YAD Yasaiih Listesi'ne eiileneceiitir. Bii iiibarta. \'"{D duzenlerne agamastnda gergek liisiierin vergi dairesi ve T.C. f:imlik nlllnarasi" tuzel ki;ilelin ise versl dairesi ve I'ergi numaiasl gii'iiniesi zorunludur. 2-,i. YtD uzerincie va'piiacak DEB ve St-iiT i-izelel'i eiektrcnik oilamda bi-ltirn liman oasiraniii:-lan tarafilian -, aprimar-a Cer'am e,iilecektir'. \ticaii. r-ize rglerni iqin alinan dilekce-',e eii ciar:l: oelgenir fotol:opisinin aitnarak "ash gorulmiigtfir" ona\ I vapriacaktrr. Bu lionr-icla i,etkilendiriien personelir^ de$i;niesi durumunda. ;ifre iptali ver.a r'sni qifi"e icin ivecii oiarak Deniz Ticareti Genel \4iiduriugu'ne biigi ver:ilecektir. j5. DEB i,e SURT vizeleli haiicinde l:ilalama ve defter za-\:'\ i;iemleri YAD'tn duzenlendi!i iiman ba;kanligrncia vaptlzrcaktir. 17. Tealig'de tacilat \/e]'a onanrn gibi amagiaria cieniz aracinln karal'a qrkarrlmast durumunda YAD'rn. liman bagkar-iirklanna teslirn edilmesi gerektigi belir-tililorsa da. u1'gularnarun elei;tronik ortamca da iakip ve kontroluuuu vapiiabildigi goz onrine airndrlrndan: YAD liman ba5l.:anirklari tarafindan CTt-BS'de (Blr'ke ekle-karal,a Q.eknte ad.munctan.; bloi;e ediiecektir. Deniz araclnln denize donmesi duruinunda a.-ttt iiman ba;kanir$ taiafincian soz i,:onusu trioiie kaldtlliacai.trr. 18.Bakanlar Kululu Karan uvarlnca ett"siz val:ttin sadece riabotai liapsamrndaki faaiil'etlercie rullanrlmasr gereitmektecii. Soz konusu y'akitrn bunun drgrndaki faaiil'eiier iein liulianrldrgrnrn tespiti durumunda. YAD'a bloke konularak incelenmek iizere iigiii velei daireslne gonderiiecektir. 29. Ticari 5'atlann amator denizci ehlil,eili kigiler tarafindan kiralanalak kullamimasr durumunda. kira suresince Y-{D'a bioke konulacaktr. i0. Ozel Tuketim \rergisi indiiiimil \'.{D'rn zar,i olmasr halinde YAD'r diizenieyen liman baqkanirir tarafindan YAD'a bioke iionuiarak i0 Serj Nolu Teblif'e gore iglem r,adriacaktir.

8 I I Genrj iirrnalinirr \ e\ a qerrti 11213'per Lavrr irrrnzlinin - 1, Ullrll rl.\s IuiultT]amast. eksik lutultx35t. -JJrarqrrrrrrl :Lr:rl.lsrrrsrrtr:rr bunlann kal,bolmasl \'eva rg1'erinde buiunduruhnan:lasr haiinde. bu gemiiere ait YAD'ln OTVBS'de bioke ediimesi ve deniz r,akrtr kullamcisrna ait bilsiielin incelenmek iizere 14 Seri Nolu OfV Genel TebliAi u\ annca ileili versi darresi mudrirltiklerine bil ciiriimesi gerel.,mekiedir. 31.0T\,-'si srfirianinrs lakir ii1'guiariiasr liakkrrrda genei ve uvgulamaain avnntrianna )'onelik bilgilere. uvgulamamn l,urui'jidiiqu elektronik sa1'fada S*qa Sorulan Sorular adrmrndan ula; ri abihneiitedir.

9 Ek-1.1 LiMAN BA$KANLIGINA Aqa[rda ozellikleri belirtilen tekne adrna ekteki belgeler do[rultusunda OTV'siz Yakrt Ahm Defteri ve/veya Gemi Hareket Kayrt Jurnali diizenlenmesi hususunda gere[ini arz ederim. Donatanrn Ad nt: Vergi Dai. Vergi No: X Tel. No 0 T.C.Kimlik No Adres Geminin Tekne Kiitiik Limanl / Numarast Geminin Adr Geminin Cinsi / Grostonu Makine Giicii Ana/ Yardrmcr (BHP) Talep Edilen Yrlhk Yakrt Miktarr Motorin (m') : Fuel Oil (mton) Ekler ve Kontrolu (X l-) Yakrt Ahm Defteri ve Gemi Hareket Kayrt Jurnali Banka Dekontu 2-) Gemi Sicil Tasdikn amesi (Belgenin ash veya linan baskanltklarmdan aslt gortilmiistiir onayh kopyasl 3-) Denize Elveriglilik Belgesi (Belgenin ash veya liman baskanltklarmdan ash gariilmiisttir onaylt kopyasl 4-) Su Uriinleri Ruhsat Tezkeresi (Belgenin ash veya Tarm itiilge Miidtirliiklerinden ash gbr[ilmtistiir onayll kopyasl 5-) Vergi Dairesi, Vergi Kimlik Numarasr ve Vergi Tiiriinii Ciisterir Miikellef Kaydt Belgesi 6-) Yaht Talep Formu ve Taahhiitnamesi (Kiralanmts i.se kiracdan da allnacaktrr) 7-) Ek Taahhtitname (Kiralanmts ise kiraudan da almacaktr) 8-) YAD Ozet Bilgi (Liman ba;kanlt[mcaverilecektir.l 9-) Yeminf i Maf i Miigavir Raporu Verildifine Dair Belge (Gergek usulde vergilendirilenler iqin) 10-) Noter Tasdikli Vekaletnam Q (Donatan adma islem yaptranlardan istenecek olltp, belgenin ash veya liman baskanlrklarmdan dsh gartilmiisttir onat lt koptasr) 1l-) Noter Onayh Sdzlegme Ornefi (Kiralamada) l2-) Makine Stirvey Raporu (Sadece ann ntakine varsa DEB yeterlidir') Not: 9-12 'deki belgeler yapilacak ielemin kapsamma gore talep edilmektedir' Bu Krsrm Kayrt Memuru :T.arafindan Eoldurulacfur Teslim Tarihi Dilekgenin Teslim Saati Kayrt Memuru (Para l Defter Acretleri: l8 GRT tlizeri gemilerden YAD igin 100.-TL., Gemi Hareket Kayi Jtrnali igin 30.-TL. lsgrtaln gemilerdenyadiqin 50.-TL,GemiHareketKaltftJurnaliiginl5.-TL.'dir Bedel hesabayatutlry, dekontunttn 2'inci niishast lintan baskanlr{tna verilecektir.

10 Ek-1.2 EK EAAF{HL'T}iAFfE 6 Seri Noiu Cif- Genei Tebiiginin i'inci }vfacidesinin tbi bendincie beiirtiien" sicil teii,inini gerektirecek ba;ka bir deniz aiacrrn oiinadriini. l- Yakrt AiLlr Defreii taiebincie b'*iunduguin deniz aracinin seferini engellel'ei: herhangi 'nir veti',iii kurum tasarufunull ',ie,/\'eva mahkemece verilnis seferden nien kararinin bulunmacr3:tnr ' j- 10, tarih ve 5Jl9 savrit Ttr:l:i;'e Isratisiik Ka-nunu'nun 5'incl maddesi hukmu u),arulca Denizcilik \4fiste5arirEtnca teinin edilmesi zoruniu ktirnan tagrmaiara iilskin isratistil:leri zvtrrdrlrnda tan:r I'e doit.l'] olarak biidireceglmi. 4- Tadilai \ie)'a onarim gibi amaqiaria oeniz aracfirrrn Larava gil:arrliirasmda ve/rrs1:3 taciilar \ 3 onarliti i;lelnine oaslanlimastndarr once. en 1'aicrn iiraan baskanlrirna bilqi veiece&iini" YukarrCalii be1'anlarrn hiia-fina hareket ettilir:rin tespiti halinde lehime/iehimize tairsis ediien OT\i'siz.r,atr'li alim hakkrmdan feragat edeceliiri.,"ecieceeimizi \'e hei: turlui vasai soruiiilululu aienen kabui etiif;imi'ettigimizi taairhut ederimiederiz. Talep Ederr Firma Yetk:iiisii Sahrs Ad- So1'ad it ImzaiKase

11 orv'siz Yakrt Hesabrnda De$erlendirilecek Makineter Listesi Uretici Firma Makine Gi,icti (BHP) Kullanrlan Yaklt Fuel Oil (F.O.) Motorin (D.O.),,...'.''',Ana...i.i Jeneratcirler Balrkgr tekneleri igin a$ gekme ve serme ekipmanlarr DEB'e kayltll servis botlarr Uretici Firma En, Derinlik Makine GUcii (BHP) Kullanrlan Yaklt Fuel Oil (F.O.) GcizdnUnde Bulundurulacak Kriterler 1- Jenerat6rler : Emergency jenerat6rler harig tutulacaktlr. 2- Kazanlar: Baca kazanr harig tutulacaktrr. 3- Baltkgl tekneleri igin a$ gekme ve serme ekipmanlan : Yanllzca Dizel oil tahrikli ekipman kaydedilecektir. 4- DEB'e kayltll servis botlan :Makine Scirvey Raporuna da kaydedilmig olacaktlr. 5- Kazan ve jeneratdrler igin sadece BHP de$eri gdzcini.inde bulundurulacakttr. Etiketi (ptakasl) tizerinde bulunmayan kazan ve jeneratdrler igin yetkili kurumlann (iiretici firma, Gemi Makine Mtihendisleri Odasr. Makine Miihendisleri Odasr, tiniversiteler) herhangi birinden belge istenecektir. 6- Tankerler ve yuk gemilerindeki dizel tahrikli yukleme, bogaltma ve baglama ekipmanlarr (kargo pompalarr, ving, kreyn, lrgat v.s.) degerlendirmeye alrnmayacaktlr. 1 kw = 1,34 Beygir gilcu (BHP) 1 kva = 1,072 Beygir giici.i (BHP) kw de$eritesbit edilememig Jenerattirler igin uygulanacaktrr. Agrklamalar: Deniz Aracl Yetkilisi Kontrolti Yapan

12 Eh-1.+ 6T'\r'si iruniaii,nris verrs LTyGULANTASI pexiz ARAcI on-\sr KSNTRoL FoRMU Geminin Adr : Yakrf Ahm Defteri Nu:narast : Denetimi }'apan Lirnan : Denetlmin }-apridrfi Ye:^ : Tarih Saaf at i- TEBLiGE CYGUNLEIK Gpr.rirrin i;s''r2 ji r,!--u ev ii3;glqgl kar :'. -il.r"uii iurnaii ile I'alir: aiu::r cie{teri tebli$ u1'arrnca mevcnt iriir? I E!.J t d) Defterlerdeki onay'iar-tan ve u\ gun iilli t Gemrnin jurnaii ve,r'a haieket lial it.,iii.terr' i e :cieii,:irri ;utulrirr-is tntt ' '-:_' t';;-naii ile )'akri alrni ciefier; kontroiun I'arrictgl? giine kaciat G,..-rr,.. clefterde beliriiien "kaboui liakkina sairip" l.:iract veva cionatan tarafi*iar iqietilrvor nu c 'li F [] L ti ; L, i-- r- il i I e) Gemi kendisine vat ri tairsisatl t,apririrlr clrs dogr',iitiisutrda faaiil'et stisterivoi mu? F i Gbsteimivorsa qemlnin faafi;"eiin, belirtii:iz ) I I z- csnefr.e naei<-ixr KoNTRoLi- Geminin 1'al;ii alt::r Cellerlncie beiii-tllerr ioplan.l r'aiitt iankt kapasitesi iie me','cut vaktt ra;rkr kapas;iesi avni nir?!ltt FE5 b) Geminln vakrt altni defterincie belirtilen ropiam makine gu:iirie esas olan a1.ta \re i'ardtmct mal:ineier gernide 63r,gut mu? Frf L liil _t1 3- JL RIiAI- \-E YAKIT AI-ENf SEFTERI KONTRGLU a) Geminin 1,akrt airm defterincieki yakrt alrm tarihleri iie miktallar-i 0T\''siz Yaktt veri tabanrnciaki i.-lei:t;'crri't orra:rrda't i ' ile tu:llr ll'ilu I l, l! H ti I h\ Geininin giii,gil.,iurnaiiiideki ver.'a lraleket ka'r,rr jurnalindek,i I'aklt 3i111 1,sii. tar-lhi ve miliiar ile r,akrt aiiin defterincieki bilgiler birbirini tutuyoi m''i? lll: {, _5t lt; Gernili6 aiirgt 1.akn iie 'ih'etre -j urnair vei a irareiiei kavti-ir"rrnaiindef:i faaiii'et sonllcu harcanan vai<.rt biicisi tutarir mi i' (T':tai"stz ise tutarsizitga esas biigiieri beiirtiniz.) d) Gernide kullaniian OT\''siz vakrtrn tesiimattntn "DaEtitm izin Belgesi' sahibi firma tarafindan i,aprlrp I'apilmadr!r? (Farklr bir ieslirnat BYdr l,arsa beh*inrz. j AEIKLAh{ALAR: Lti l-_-l t-- iili EI{ f-_l i--] ttt (lmaa) Gemi Ternsiicisi (lmza) Kontrolii Yapan Not Bu form iki nirsha dtizeni:nir Brr ll iniisiiasr gernrcie kartr. iiitnci ni.lsl.las: iifilar baskanirgtilca dosvaiant:

13 G=i"{l ai{s::p.ii!- Gf ;-ii : i.iii i -r{; lii '_i"_ -z.j:nilii- :anf fiaf,asites reia: iia asa;liar ;:'rrl::: ir3saf,ian: d??:: i.a:91;:>:,-llr,;i't: v: I l:j, ::t t==e' a'trria:::a:::.1.eni:: i3r :!3ic; ;r3r nficili litiia:riii'::s:: iu:iti' fiji;aiai iarii::re-ri] it.:la:: g]:: e;ai aii:iaia!" -'3ai?n i:j3i3il ia:i' t'.af ssiies c rrcrti;i lltliafa: maiiin:re-ii ro:tair :gll?s:: : iia: ar il:ri?:, -ra-ro:ia:::it Ki:;as:i3s i'.aialzt. irasatrian::.?:tariirs ie19rai::" 3 il?;3i fika: m?!iitaie:t:r ':JiElti:tl Setaf li: troi: l,-\' st:.' :!.;i ; gsa ll :na 11:iteiiS: ; L.ii:c:.', I ia :r irt,: ilt;laiar -i:.-,3:a:jil 9 i Jai;k:, r=kriei:r; icir a! i3rire,'a s: rr,f ai{liiiiarr:l 'l';:a li; :anr;{i l J-3'? iia\ji:i: sar':s :o:larl,aia iii?{lr: S:-v':v 1::'c'liia il:u:eliim:' ::e':,'.::ar \.:.i:rgrai):iei '1:;r szc-:: 9i:) i=g:ri lrz:rnlrni: ::lt:il:t:aczr.i i. : i'?i rl,ir.zs L::-t":: ouiunrava: ii::al ve i:a:i:i]:i3- :il1li3tki:i1'.u.rila:lil:::1l:iii:tia.]i?f.: l..'ai.1irl3illui,'nji:'::;--:asilij;ai:ae!v1rlgndisie.l]lla;'ul,.=.;;'.. :: 1t-i'r:r:'r t3itr? rsi3ngcekiir ]*l,si:\l:xl..j!rcj;ama3l-:!*.--:jf-ia a:]:,:ai]inr:naxin:l..ii!l'};1]l:'q:j.l,3.iia!}ru:^.a:j -'3n3.:3 i!i']:l--lt:::il-i-ln:.:i::'iu a3t. ij:mania.i iaiar!nf :n i3: -':3 feriesr?iz3r 3- -?; a:-.:" ::intr: :l,llr' llr:)!r'],3:3' r -. i:;'r: sanal \rsua liallianlna ;nza;aiir.ilacak:tr F! :lrt i;zg:i:ic: ::iir{: f,eiri;!".:rii: i.rlllan3tgl s*-. rs :'Ji;a'inri?, :rli \: :ar,n: :-,:t3: ri: f,3i1:i3vitr :leiiil'ii3-1: l;r:la:allir.. i,n:al, :arrrt:ria- \i: \: ',r' f,:-!!:-l:ceii :i:el :3:rririi \,'ariri:a: ::.,-sai:aa ve :a::iam: a :l3tan;ai ika-;: nl:::a;:- ' in: i:'= ',.j:1.-;-l--r.. i' ^,.-.1:-i'-:- f,j:- Ai,v: :vunti G"T tinsii:: i:::rsi:r:: \,e: a;naia: o:- rs-l : -. : L 'il-irt'ls '?!:;; :r'lir :)3hgi d:::ni3iln:t'e::xii: 3: :emlt:it: :ai3i!er ttinas, naiinf,::tn:eiifii:::--lia-lir aias'arir'l:': l.='\'3 lrijt'! il3mi :i:s1:i:i:1: o:'::siisii:i;n?s :a:?ktrr:f:i3i' G:t:ir, FF,1 f.:,,rn;, fi;-'- iv+:_ -r. -- J,-,/*\-j,, ::4 -r!4 5 a.!, ''. Y;'-4/ 'i, -':--, 'ii. -.)' :a :.

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 2 Mos 2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA Konu : Vergi

Detaylı

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT KULLANIMI ÖTV siz yakıt uygulaması; 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar ile, I sayılı tarifedeki,

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER SIRA LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G Gemiler İçin Yanaşma/ Demir Ordinosu Liman Çıkış Belgesi (LÇB) Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Özel Tüketim

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü f uıûpsan Capiul Û J Spot İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[153-TAMÎM/VI-2012/VUK2-6161]-

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA!

inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA! MUHASEBAT VaktfBank BANKAYA GiTMEDEN, inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA! Giimriik Kart Nedir? ) Giimrtik vergisi ddemelerinizde kullamlan ve

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ

ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ (SAYI: 2007/1) 1. Giriş (1) Bilindiği üzere Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2005/9913

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza

ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (II): Sorumluluk ve Ceza MEHMET ERKAN Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı I - GENEL AÇIKLAMALAR 1985 yılında genel tüketim vergileri alanında yapılan reformla,

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı