qokivedi 'i,l: ciiven bunar,l EK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "qokivedi 'i,l: ciiven bunar,l EK:"

Transkript

1 T.C. BA$BAKANI,IK D enizcilik Miisteqa rhfr izmir Biilge Miidiirlii gii Sayr : B.02.1.DNM.l Konu : OTV'siz Yakrt Uvgulama Talimatr qokivedi LIMAN BASKANLIGNA ilgi : Deniz Ticareti Genel Miidtirliigini.in tarih ve B.02.l.DNM saytlt yaztst. Ilgi yazrda kabotaj hattrndaki deniz araglannda OTV'si stfirlanmtq yakrt kullantlmastna yonelik olarak Maliye Bakanh[rnca yayrmlanmrg olan 6, 9, 10 ve 14 Seri Nolu OTV Genel Tebli[leri kapsamrnda OTV'siz yakrt uygulamasl genel esasalanntn yeniden belirlendifii, daha iince yiiriirliikte bulunan uygulamayta ilgili tiim talimatlarrn kaldrnldrfrndan bahisle; tarihinde baqlayacak olan 2010 yrh Yakrt Ahm Defterlerinin '6Ge' Seri Numarah olacafr ve uygulama ve takibinin ilgili Tebli$erdeki esaslar ve Ek'teki Genel uygulama Talimatr dofirultusunda yaprlmasr bildirilmiqtir' Konunun aciliyeti ve onemine binaen rlgryazr ve ekleri Liman Bagkanhklarrmrza ait e-posta adreslerine gonderilmiq olup, uygulamanrn ilgi ya^ ve eki talimatlara uygun yaprlmast hususunda bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim. 'i,l: ciiven bunar,l '6SK Bagkant" ts61ge Mtidiirii a. EK: 1- ilgi yazlve ekleri fotokopisi (17 sayfa) DAGITIM: Bdlgemiz Bafhsr Liman Baqkanhklarr NOT; Buyazr ve Ekler Liman Bagkanhklanmtz e-posta adreslerine gdnderilmigtir. Adres: Atattirk Cad No:178 Tel : (0232) Fax : (0232) 463' Pasapoft IZMIR Bilgi igin : F. $AHIN GSK Llzmant e-posta : izmirbolgelidcnizcrilik.gov.tr Elektronik ag: ul1r,:z11u-dst1iz.ci 1ik. gor"i{

2 T.C. BA9BAKANLTK DENizcilir lrusrega.nrtgr Deniz Ticareti Genel Miidiirlti$i Sayr : DNM t ti C 'l 2 I Konu : OTv'siz Yakrt Uvsulama Talimatlan ivsmf ) \.lrrt20r0 izlrin NOIC;E MUDURLUGUNP Bilindigi tizere, kabotaj hattrndaki deniz araglannda OtV'si stfrrlanmrq yakrt kullanrlmasrna 01.0I.2004 tarihinden itibaren baqlanmrq olup, karann uygulama esaslannt belirlemek iizere Maliye Bakanhfrnca 6, ve 14 Seri Nolu OTV Genel Tebli[leri yayrmlanmrgtrr. Yaprlan de[erlendirmeler \ e yaytmlanan OfV Tebli[leri kapsamtnda $Tv'siz yakrt uygulamasr genel esaslan yeniden belirlenmig olup, daha once yiirtirltikte bulunan uygulamayla ilgili tiim talimatlar kaldrrrlmrqtrr' Bu itibarla, tarihinde baqla.,,acak olan 2010 yrh Yakrt Ahm Defterleri oog" seri numarah olup, uygulamarun kontrol ve takibinin ilgili Tebli[lerdeki esaslar ve Ek'teki Genel Uygulama Talimatr do[rultusunda yajnlmast hususunda bilgilerinizi ve gerefini rica ederim..,-,t:. " - 1 Mehmei SOLGLIN Mtisteqar V. EKLER: 1- Genel Uygulama Talimatr ve Ekleri (10 sa1'fa) 2- Komisyon Raporu (6 sayfa) DAGITIM: Dz. Mi.ist. Bolge Mi.idiirltiklerine Adres: GMK Bulvart No:128/A Maltepe ANKARA Tel : (03 12\ Fax : ( 03 l2t Bilgi igin :B.PAKSOY Mi.ih. e-posta : Elektronik ag: gov.tr

3 GEF{EL UYGE_L.{h{ 4 TALi]U.qTE Eir-1 I ) Yakit Ahm Defterleri (YAD). gemilerin sicii ve bagiama iimaruna bakrlmaksrzrn Trabzon, Giresun, Ordn:, Sarnsun, Sinop, inebolu. Arnasra, Zonguidak, istanbul, Karasu, $ile, isneada, TekirdaS, danakkale, Gemlik, Bandls-ma, Edremit, h{arrnara Adast, Gelibo}*. izmir, Qegme, Giilltik, Bodrurn- Mar*raris, Fethil'e, Antall'a, llfersin, iskenderun, Anarnur, Tagucu ve Karatas liman baskanhklan tarafindan dtrzenl en eceii'lir. Y.A.D'lar her 1'rl 0i Araiik tarihrn,cen itibaren duzenleruneve ba;lanacaktr. Bu tarihten itibaren me\,'cut ),ri ietn YAD Crizenlenlrievecektir. Limair baskanliklarlmiz,{ralik a}'rnda )'apilan muracaaliarda sunulan er-rakrn u)'gun oimasi ka1'i1r.iu donataniann ba;r,rrularrnr kab';l ederek YAD'r ona-va hazrr haie getirecek-ierdir. Donaian bu sure zaritnda i'eni YAD'i aiana kadar mevcut ),ila ai: \'.4D'i kulianabileceiitir. Donatan r,ent YAD'r almal'a geldigincie eski YAD'Lrzerincie eerekii kontrolier r-apriarak iprai ediiecek ve eski YAD'in 6zet cilgisi airnaiak ciosvasina konulacakiir. Eski \'-{D'rn ash sorijiun inral rslerrrr r,ai:iimadan veni rlla ait Y-{D kesinlikle teslim edilnevecektir iigili Tebiifler kapsamuida usulsuziuk sebebille YAD ie diler belgelerine bioke konulaiak. serekii 1'asal inceieme vapr;mar uz;re iigili i,erui ciairesine gonderiien genaive 1'tinelik 5'asai islem sonuelanana kadar YAD dilzeeeennrel'ecektir. Ancak. ilgiii i,erei dairesinden YAD dtizenienmesince sakinca bulunrnadr$i liususunda yaz:. gelmesi haiinde (\,rergr ciairesi vazlsr ekiarie YAD'rn ilgiii sarr'alannin onal'h iotokopisinin clmasi kal'cii!at r enr ] {D ciuzenlenebilecek:ii. iq suiarca lican amaqir iaaiivet gosteren kamuva ait r,,-iii \/e -\'oicu gei';iileri CTi si sifirlai:mrs ".'al,ir uvgulamasrndan iavdaianabiiecelitir, 3; kapsamda: Soz konusu gemiierin 6icum i'e belgetrendirme i;iemleli. mer"i mevzuat ciahiiincie GSK uzmaniar, nezaretinde,uerqeliie;tiril ecekii r. 5. YAD basnirusu sirasrnca rbraz edileceli beieeiei: &. Ba;r'uiu dilekqesi iek-1 1) b. Gemi Sicil Tasdiknamesinin ilim". hqcl-qnt,l-ie*.rr^?),,ash giirrjernt!gttir" onavh kop-''asi. c" Denize Eiveri;lilik Beieesinin (liman 'oaskanirklai:rnca.r "ash giirtiemr!$r{ir" onal'h kopi asr (iq Sr.rlarcia veriien h4ua,v-eire Bel-eesi DEB )'erine liabul ediiecektir.)" d. Bahkcr gemiier, icir,. Su Urunieri Ruhsat Tezkelesinin ist--rtl (Tanm ve Kcvigieri Bakanirgr ta;ra teskiiatrnca) "ash giiri.ilnaiiqtiir" onar-ir kopvasi. e" \iergi dair"esi. \'eigi kimlili nurnarasr ve vergi trirunu gosterii miikelief kavdi belgesi (Adi ortakhllarda i,ergi ciairesincen ahnacak ortali vergi numarasl ve,\ra vekaiet veriien donatanin mrikelief ka1,di istenecektir. Diger orlaklarrn Adr So-vadi, T.C. Kimlik numarasr YAD'rn Defiqikiikietr \/e Tespitler sa1'fasrna lgienecektir. i f. Yerninii \4aii \4tsai'ir (Y1i4h4 r Raporu vermek zoruncia olanlar igin: onceki f ihn birinci 6 a1-rnda Y.{D almrg gemi donataru veva kiracriarrndan. bagir oidukian vergi dairesinden alacaklarr YM\4 Raporu verildi$ine dair beigenin ash t'eva kopl'asr (1'enr vrlda ilir defa fal,iluiutru.aklardan veva onceki 1'rlin ikinci 6 a1'rnda ciefter aianiarcian aranma\,acakttr. Ancak yeni 1,rlda $ubat a1'rndan soffa defter talebinde buiunacail olan mtikelleflerden onceki 1'rirn OT\t'siz.vakit kullanlmlnl kapsa-u-an 1 inci r,e,'r,e)''a 2 nci 6 ai{rk donemine iligliin \.MN4 Raporu verildiiine iiiskin belge istenecelitir.).

4 b' h I..t' Onceki 1'r1a ait YAD'rn ilk 7 sar-fasr ile aiman 1'akrt biigilerini igeren \-.{D'rn ozet bilgisi airnarak cionatana imzalatrlacaktrr. i.halen kullanrlan YAD cir-izenleme sa1-fasrnda Ozet Biigi Yazdrr veva SorguEarna adrmrndan). Bir girket adrna YAD talebinde buiunan gahstan: girket adlna iqiemleri 1'ririitrne-v-.e S,etkili clduf;una dair noter cnal'lt belge ii-iman ba;hanlil<larrnca) "ash giirtilmti;tt!r" ona;, h kopvasr. iie ;irket adrna duzenlenmis noter onavlr irnza sirkiilerinin t'liman ba;iranlikiarrnca) "asfl giir{llrnii;ti!r" onavli kopl,asr (r,ei,il tarafincian qirket adina atrian imzalarda- girf:et unvani e1.-ienecektir'.). OT\i'si sifirianmrr. 1'akrt, ur,eulaniasindan fayciaianacak olan eeminln donatanr tarafincian imzair 6 Seri Numarair Teblig'cie 'oelutiien taahhtitnarnenin \,anl slra ek taahhiltname (Ek-1.2 t {2 niisha hazlr}anacak oiup I nilshasr cionatana iad e edilecektir. 1. \-AD ','e Genii Hareket Kal'rl iuinali beceiinin lattrrldrgrna dair banka dekontu. (YAD Beige nuri:aiasi clekoni uzerine vazrlacal:tr. ). Yeni l.ad ciiizenlemecen i1nce. iinoeki -,r'ria ait YAD'in onavlannin hontrol edil"mesini muteakip. YAD'a islenmis olan 1'akii miktaii ile sistene giriien vakn miktart kar;r1a;tiniacaktir. I..'{iktariarrn fari.li oimasi duiumunia soiunun qoztmtini-i nuteairip 1'eni YAD irizenlenecel,lir. Bununla biriii;te YAD'iann Araiil' af inda dr-izenlenecegt goz cnrinde bulundurularak. iona""an ),eni 1.AD'ffii ainai'a geldlginde eski YAD Lizerinde gerekii konr;roiier vaprlarak (iirnn agtmlan. bioke. el.:sik veri lia),cit..r'b.) -,'eri cir-izeni enen l'ad resiirn ediiecektir. YAD duzenleneceli deniz aiaclna art brigiier gemi sicii l:ar,itianndan ekrana gelecektir. Bu 'bilgilerden gerni adi. teknik k{iteik nuxr!afasr tr'e gerni cinsr kesinlikle,iegi;tirilememektedrr. Bu nederrie YAD duzenlemeden once dim sicil biigileii mutlaka kontr"cl edilecekiir. Farkll olmasr haiinde gemi sicil bilgilerinin duzeitiimesi ge;ei.:r-rekredil. {llca Ceni: aracrna aii bei{:-leiiri tiincel i-,lnasrna dilxat ediiecektir. YAD diizenlenmesi asan:.asinda dentz aracrna aii eiektronik ortamdan iemin edilen beigelercie elle duzsitng vaprld:grrurr ania;rlmasr ilaiinde sozkonusu evraii i$ieme aimmavacaktir. 9. Deiriz 313r;lar^rna iahsis ediien 1'rllrk 1'ai,rt miktan. mai.ine gr.icu:e$rsimi veva cins degisikli!i gibi iredenlerle i'r1 ig,erisincie kesiniilile antlnlma\.acaktrr. Bu nedenle YAD duzenleme agamasrnda ana \re 1'ardimcl *rakineeer iqin Fiesinlikle Makime St!n'e1' Raporu {Ek-1.3} aranacaktrr fsadece afia makinesi rian tei<neler igin DEB )'eterlidir.). \4akine Son'er- R-aporunun dtrzenlenmesi asamasinda be1'an e,ciiraeyen ve belgede.r,er alinavan vardimcr makinelei. daha sonia beigeve iglenrnesi halinde biie o -"il igin tahsis ediien vakt limiti degistiriha:-v-ecei.trr.a.r'rrca, f ii igeiisince irerharrgl'oir nedenle ikinci iiez,luzenlenen Y,A.D'lar igin ilk Cuzenienen YLD'iariai:i maf:ine cieierleri esas ahnacaiitrr'. \4akine gdgielrnin azalr::ast ciut'uniunia ise i'tiitk vaktt limitleri dii$ririiiecektrr. Ancaii. damga velgisl necientr'le ionatan taiafindan f ilirk limitinin altrnda taiep ediien 1'akrt iimiti, donatan defi;ikligi dut'umuncia,veniden degerl encirilecel:tir'. i0. Bilindifi iizere. donatanlardan kesilen damga lergisi. sisteinin belirledigi 1'akrt limitr r.izerinden tahakkuk enrrilmektedir. Sistemin beliriedigi i'aku miktanndan daha az,vakrt kullanacafrm bel an eden donatanlar igin YAD ciuzenieme asamasrnda makine gucieli savfasmda. donatarun taahhiit edecegi miktara iiiskin giris r,*tiiisi verilmi;tir. Bu krsma giriien miktar iie taairhutnamede beiirtilen miktal ar-m clmahdrr..{ncak hatah giris durumunda. hatarun r,'eri tabanmdan diizeltiimesi igin durum 1'azrh oiarak \{iiste;arirglmrza bildirilecektir. Sorunun gozilmiinil mr-iteakip YAD'rn 7'rnct sa1'fastna ka1'rt drigiiieiek r,ergi dairesi tarafindan onavlarunali uzere YAD, ilgilisine resiirn edilecektir.

5 ii, OT\i'siz I'akrt u1'gulamalarinda diizenlenrnesi zorunlu olan taairhritnaritenin bir asrl. ric suret olarak di-izenlerulesi. uvgulamanm takibi aqisrndan aslinln ilgili vergi dairesine. suretinin ise liman bagkanhir ve/r'eva tr)to'3'r veriimesi cerekmektedir. Liman bagkanlr$iilrzca donalan ve \rarsa kiiacrlardan airnaii taahh'itname sureti igin odenmesi gereken 50 krs.lull maktu damga vergisi tahsiiinin. r erqi dairesiue i'erilecek olan taahhutname aslt iizerine "lirnan lia;ka*irfunrzca taahhiitnamenin bir sureti allnmig olup, 50 krg.luei maktu damga vergisi bedeeinin, dairenizce taahhiltnamenin ash igin tahsie ediien i;inde 7.5 nisbi damga 'r'ergisi iie biriikte alrnmasl " ibaresi dr-isulecektir. Avnca iirtil'ag du-vulmasr halinde iigili versi daireierine danga r er gilerinin tahsiii ve Y.{D onat i icin vazt vazilacaktrr. il.. A;a$rda belirtilen nedenierden cioia-r,i 2'inci kez )'AD dilzenienecek;"ir. z. Donatan degi;ikli$i b, Sicil limanl \ieva YAD duzenlenen liman desislkirsi c. Defter liavbr d. Gemi ismi degi$irligi e. Gemi cinsi degi5iiligi i. SI N l'un na5ka bir gernir e akiartmtnda 'Ccgi;:"r,rsinde r g Tarifeii sefere gecis i'a da talifell seiercien grlcg h. Tarifeliden tarileirl'e geqiq i. Topiu Ahm Beigesi'ne (TAB) giri; r'a da TAB' dan Erk:9 i3. Bahlt ar'lama gemilerinde SURT ar'lan:na trirunr,in troi ler-a gu'glidan di!er'e gegmesi haiinde i-rlirk 1'akrt li,nitinin dusurnu Deniz Tjcareii Genei \4udiiririgri'ne bir 1'azr iie bildiriieceltrr, Yenicien beiirlenen re 0Tt-BS've kardediien yeni vrlhk 1'akrt iirniti dci,e:irr Ce$isil,likicr r: tespitiei sar fasrira r7'inc sai'fa, islenerek-. \-\D Tanm il lr/iudiilliiklerinde 1'aprlacak ruhsat i,ocu defi;ikiigi iqin ionatana tesliiir eiliiecektir. Donaiana. veni SURT beisesi dofrultusunda tahsrs eciilmesi sereken vakit miktannin YAD Cuzenieme a;amasmda belirlenen ),aklt militanndan fazla olmasr nedenir'le ;'ilhk i'akrt riliktarurda herhangi bir de$i;iklik vaprlmamasl duruntu 7'inci sat'fat'a iglenerek YAD donatana tesiim eclilecektir. i4,derrrz araclilrn f,ii igelrsinde kiralanmasi halinde cionatan tarafincan 5 r'e 9 Seri nolu 0T\,' Genel Teblig'i dogruitusunda gernide bulunan vakitrn be1'anr iigili vergi daj.resine l.aprlacaktrr. Kirac; tarafindan da ilgili taahhuiname dtizenienelek iigiii r-erqi dairesine -^^1--" ' iri 1--'' "e tll4f\iu \-'U JU;,.-. rrishi rhinde 7 ) ) damsa veroisi bedelleri i-atiriiacaktrr. Bu islemieiin ardrndan kira sozie;mesi ile birlikte. Y-tD'r ciaha 6nce onaf iamrg olan lirnan ba;kanirlrna mriracaat ecilecektir. I-iman baskanhii tarafindan. serekli kontroller 1'aprlarak kira sozlegmesi YAD'a. eielitronili ortarnda da Kira Vizesi acrmrndan kira soziesn-iesinin hitis tarihi ve diger bilsiier. sisterne isienecektit. -A.r'nca. donatan ve kiraci tarafi.ncan I'aprlan odemelerie ilgili \/ergi dairesi airndtst ilgili liman haskanlrsrna tbraz ediiecektir. Kira sozlesmesinin uzatiimast halinde ki:'avl tlzat adrmrndan. donatanrn YAD'r kullanabiimesi iqin ise kiravi kaldrr adrmrndan igiem vapilacaktir. 15. Geminin teklik"-',e donatan bilgileri ile sicil iimanr degi;medi[i srirecer \4i1li Gemi Sicilinden, Uluslararasr Gemi Siciline veva telsine geqiglerde veniden YAD dr,izenlenmevecektir. Yaprlan degigililik YAD'tn 7'inci savfasrna ve elektronik ortarnda i;lemin 1'aprldrgr liman bagkanh$rnca Diizeltme Kavdr adrmrndan sisteme isieneceiitir. 16. Sicil limanr \/e YAD d'jzenlenen liman degigikli$inde ba;r.uru 1'aprian iiman ba;kanligr tarafindan baqruru tarihi itibaril'le YAD'tn elektronik ortamda bloke edihnesi. i'eni sicil limanrnda )'eni YAD dtizenletme talebinde buiunuimasr durumuncia eski YAD'rn iptal edilmesini miltealiip iqiemlere devam edileceiitir.

6 17, Ifatali veri girisi sonrasincia dr-izeltihnesi geleken bir defada ve bii 1'rlda verilebilecek 5'akrt miktarlan. once Deniz Ticareti Genel li4rid'jritigti'ne bir 5'azr ile biidirilecek ve u)'guir goriiimesinden sonia beiirlenen ve sisteme kavdedilen,veni de$er defterin degi;iklikler ve tespitier savfasma (7.sa:-r,ai rglenerek donatana tesiim edilecektir. 18 Y.A.D Cirzenieme asamasrnda belge nlllnarasulln sisteme hatah giriimesi hahnde,jeilerin ilk Uq sa,r-fasrnrn fotokopisi ile birlikte hatarun oiug nedenini belirten 1'azi Deniz Ticaieti Genel \4'idulirigrl'ne gonclerilciikten soru-a. qerekii diizeitile Deniz Ticareri Genel li4uci,-iriufu taiairndan vaprlacaiitrr. Yaprian de!i;iklik defrerin degigikiikler ve tespitler sar.fasina r7'rncr sait-at iglenelek donatana tesiim edilecektir. Yilhk 1'akrt iirniiini etl:i1eme1'ecef: clcr,aian ve gemir'1e ilgili bilgiier ise O]'VBS'de duzelirre iiavdr adimrndan duzehilip 7'rnci sa1-fa1'a iglenerek iisili vergi dairesine onal-i atili:iak uzere cionatana teslini ecil ec eittir. 19. za. Seferden men ve benzeri necenlerle YAD'a trloke k*r.rna ve bloke kaldrrnra iglemleri i\ -{* dtizenlernel'en Eiman baqkanliklanr da dahil} biitiln Lirnan Ba-sFianhkEari tarafxndan vaprlabilecek oiup. biidenfazla sef-erden men kaian sisteme rgier:e'niiec:ktlr. A1'rrca. +,aciiiat leva orjanm gibi ama';1aria deniz arac1nlil. karal'a crkanlmasi durumunia iiman bagkanhklair YAD'r elektronik ortamda bloke eclecei' r'e ceniz dia;c';nrrt denize indiriinesi ciurumunda ar'ru liman baskanher tarafindan scziionusu bloke iialciinlacaktrr. Hem fuel cii henr Ce notc,rin kullanan cemilerin fariih seier sureieri i'e farkit inakine Szeliikleli nedenif ie ruei oil tahsr.satrnr bitirmesi durnmunda. donatanrn talebi iralinde 5'riilk *piam valilt iirnitlerinin artlrllrnarnasr kar-dr--vla. 1'r1 igerisinde bir defal'a mairsi:s.rima1.: iizere. 1'rlhk motorin iimitinden k*llanrknar,an biitriirn fuel oii taiqsrsairrra.jiintisfilrecektir" Bu i:apsanda {donatan. YAD ve iurnai defieli rie ri-l il',; ril\;,:?i..*.'.'.*.' s:i:r' sa\ tqi. :oi.lar, ici:* q.eaii i:nanevrf r c bo!.az q.-'cisl::'i haric ' r e tanl,:lnoa buiunan vakit rnil.-rarr bileilerini igeren bir dilekce ile \-AD'r diizeniel'en iiman bagkanirgrna basvuracakai. Liman bagkanirlrnca YAD ve iurnal lialitlarr ;. CT\-siz \-akrt Bilsi Sistemi (OT\;BS) iie karsrlastriiacak ve defterlerin usulune uygun oiarak,coldurulup dolduruir:racirfr i.:ontrol edi1etek,"ir, Ar,rrca, sefer bil-cileri Liman Biigi Sisremi'nde (LBS) me\/cut oian YEB bilgileri ile kar;rlagiriilarakita.lebin u]'gun buiunmasi haiinde liman bagkanhgr'nrn gonigrir.ie biriiliie sozkonusu raiep Deniz Ticareti Genel \4r-idurlu$une gonderiiecektir. Goncieriien bilgiler dogiuitusunda, ir IOaieir-r.iz;e uygun hrrlrrnen ralenlorg yoneiik 1'aprlacak de$i;ihlik OT\IBS'de goruri',iit"" ;;l'i-ir;; ;;:sl"a igte,rlp onar,lanmasrni miiteairip. ilgiii \rergi Dairesi rarafindan da onaviarunasr icin donatana teslirn ececekiir. 11. CT\"siz 1'akrt u1'guiainasr kapsarnlnda liman baskanliklarr taiafindan a;'1{< denetimlerie ilgiii ola;^ak: a. Deniz Ticareti Genei Mudrirlugu'ne af irk denetim 6zeti gonderilmesi kaldrriimr;trr. b. Usulsuzhik tespit ediien. ihbai veva gtiphe buiunan tekneler 1'erinde r.e habersiz denetienecektir. \'aprlan bu denetimler iqrn ornek formdan (Ek-1.4) 1'ararianilmasr u\ run gdruinrektedir c. Donatanlar YEB. DEB r izesi. SURT r,izesi ve YAD iizerinde degigikiik igeien diger iglemler igin liman bagkanhklanna ba;r,urduklannda Y-{D'1arr ve gemi hareket ka1'rt. :.--.- iurnalieri OTYBS ile karsrlastrllacaktrr..\rrrca. guiene.iurnaline leia harekei kavri lumaline. denerimin ;r,aprldr$i tarihi havi sai.fal'a denetimi ) apan personel tarafindan paraf atriaiak " OTV'siz 5'akrt u"vgulamasr kapsamtnda kontrolii 1'aprtmrqtlr" kaydr ciugriiecektir. d. \'aprian incelemelei'de uygunsuzlutri tespiti halinde liman baghanhgr tarafindan YAD'a bloke konularak iigiii mevzuat kapsamrnda i;iem vaptlacakttr

7 sa1.lh Petrol Pi1'asasr Kanunu le iigiii inevzuat ularrnca. Enerji Pi-vasasr Denetleme Kurumu va da ilgiii Ciger kurulu;lai tarzfrntran 1'aprlan denetimiercie. deniz arac;. }-alltinin standadiaia u)'g'jn oimamast ve1'a kagali 1'3pt, niteliginde olmast nedenif ie 1'akrtianna el konulun mahkemel'e intikal etmi; r'e halen mahkemesi devam etmekte olan gemiler hai'lcrldaki bilgilerin vergi me'n'zuatr aersndan de$erlendrriimek izere. scz konusu lii;inin mukeilefil'etinin buiurrdugu i ergi dairesrne. bu gibi duiumlann',espitrni nuteakiben ivedi o1aiak bi]diriiecektir'. 23. SURT beieesinin halisrz \re 1'asai oimavan 1'oiiarla ediniidiginin anlastlmast durumunda. YAD'rn On-gS'Ce bloke edilmesi ve haksrz ediniien SUnf beigesi ile ahnan 0T\-'siz I'akrt ve cieniz i,2];1tr 1;Lillanrcrsrna ait bilgiler (YAD ve Jui-nali incelenmek uzere iigili vergi dairesine gonderilecektir'. Ancai'. iptal neceni aqrk ve anlagrlir olm.a1'an StRT 3elgel:i iqin ilgili Tanm Ii N4uCurlugr.ine iptal nedeni soruiarai, cevabi vazr gelene kaciar \-{D oioke ediiecektir. Biolie edilerek vergi caii'esine biidirilerr Cfi-'si in,iiiilmr$ Y.{D'a iii5kin gerekli igiernlerin vaprldt$rna iair ve YAD diizenienebilecegi I'a cia iade ediiecegr irususundalii vazlnin ilgili liman bagl:anirirmrza uiagrraslru mr!',eakip i':r'a.io.naian taraitndan geceiii belgelerin lbrazt haiincie YAD donatana ia-ce eiilecei;tir. SLIR-l''urr oeiismesi <iurumuncia ise YAD l'eniienecektir. 14. Lrsulsuzluk sebebivle ilgili vergl dalresl tarairndan 1'aptian inceleme ueticesinde tekne sairinie:ine bir iaira :,enr \-AD venimemesi iiaran i'eriien donatanlar OT\IBS'de YAD Yasaiih Listesi'ne eiileneceiitir. Bii iiibarta. \'"{D duzenlerne agamastnda gergek liisiierin vergi dairesi ve T.C. f:imlik nlllnarasi" tuzel ki;ilelin ise versl dairesi ve I'ergi numaiasl gii'iiniesi zorunludur. 2-,i. YtD uzerincie va'piiacak DEB ve St-iiT i-izelel'i eiektrcnik oilamda bi-ltirn liman oasiraniii:-lan tarafilian -, aprimar-a Cer'am e,iilecektir'. \ticaii. r-ize rglerni iqin alinan dilekce-',e eii ciar:l: oelgenir fotol:opisinin aitnarak "ash gorulmiigtfir" ona\ I vapriacaktrr. Bu lionr-icla i,etkilendiriien personelir^ de$i;niesi durumunda. ;ifre iptali ver.a r'sni qifi"e icin ivecii oiarak Deniz Ticareti Genel \4iiduriugu'ne biigi ver:ilecektir. j5. DEB i,e SURT vizeleli haiicinde l:ilalama ve defter za-\:'\ i;iemleri YAD'tn duzenlendi!i iiman ba;kanligrncia vaptlzrcaktir. 17. Tealig'de tacilat \/e]'a onanrn gibi amagiaria cieniz aracinln karal'a qrkarrlmast durumunda YAD'rn. liman bagkar-iirklanna teslirn edilmesi gerektigi belir-tililorsa da. u1'gularnarun elei;tronik ortamca da iakip ve kontroluuuu vapiiabildigi goz onrine airndrlrndan: YAD liman ba5l.:anirklari tarafindan CTt-BS'de (Blr'ke ekle-karal,a Q.eknte ad.munctan.; bloi;e ediiecektir. Deniz araclnln denize donmesi duruinunda a.-ttt iiman ba;kanir$ taiafincian soz i,:onusu trioiie kaldtlliacai.trr. 18.Bakanlar Kululu Karan uvarlnca ett"siz val:ttin sadece riabotai liapsamrndaki faaiil'etlercie rullanrlmasr gereitmektecii. Soz konusu y'akitrn bunun drgrndaki faaiil'eiier iein liulianrldrgrnrn tespiti durumunda. YAD'a bloke konularak incelenmek iizere iigiii velei daireslne gonderiiecektir. 29. Ticari 5'atlann amator denizci ehlil,eili kigiler tarafindan kiralanalak kullamimasr durumunda. kira suresince Y-{D'a bioke konulacaktr. i0. Ozel Tuketim \rergisi indiiiimil \'.{D'rn zar,i olmasr halinde YAD'r diizenieyen liman baqkanirir tarafindan YAD'a bioke iionuiarak i0 Serj Nolu Teblif'e gore iglem r,adriacaktir.

8 I I Genrj iirrnalinirr \ e\ a qerrti 11213'per Lavrr irrrnzlinin - 1, Ullrll rl.\s IuiultT]amast. eksik lutultx35t. -JJrarqrrrrrrl :Lr:rl.lsrrrsrrtr:rr bunlann kal,bolmasl \'eva rg1'erinde buiunduruhnan:lasr haiinde. bu gemiiere ait YAD'ln OTVBS'de bioke ediimesi ve deniz r,akrtr kullamcisrna ait bilsiielin incelenmek iizere 14 Seri Nolu OfV Genel TebliAi u\ annca ileili versi darresi mudrirltiklerine bil ciiriimesi gerel.,mekiedir. 31.0T\,-'si srfirianinrs lakir ii1'guiariiasr liakkrrrda genei ve uvgulamaain avnntrianna )'onelik bilgilere. uvgulamamn l,urui'jidiiqu elektronik sa1'fada S*qa Sorulan Sorular adrmrndan ula; ri abihneiitedir.

9 Ek-1.1 LiMAN BA$KANLIGINA Aqa[rda ozellikleri belirtilen tekne adrna ekteki belgeler do[rultusunda OTV'siz Yakrt Ahm Defteri ve/veya Gemi Hareket Kayrt Jurnali diizenlenmesi hususunda gere[ini arz ederim. Donatanrn Ad nt: Vergi Dai. Vergi No: X Tel. No 0 T.C.Kimlik No Adres Geminin Tekne Kiitiik Limanl / Numarast Geminin Adr Geminin Cinsi / Grostonu Makine Giicii Ana/ Yardrmcr (BHP) Talep Edilen Yrlhk Yakrt Miktarr Motorin (m') : Fuel Oil (mton) Ekler ve Kontrolu (X l-) Yakrt Ahm Defteri ve Gemi Hareket Kayrt Jurnali Banka Dekontu 2-) Gemi Sicil Tasdikn amesi (Belgenin ash veya linan baskanltklarmdan aslt gortilmiistiir onayh kopyasl 3-) Denize Elveriglilik Belgesi (Belgenin ash veya liman baskanltklarmdan ash gariilmiisttir onaylt kopyasl 4-) Su Uriinleri Ruhsat Tezkeresi (Belgenin ash veya Tarm itiilge Miidtirliiklerinden ash gbr[ilmtistiir onayll kopyasl 5-) Vergi Dairesi, Vergi Kimlik Numarasr ve Vergi Tiiriinii Ciisterir Miikellef Kaydt Belgesi 6-) Yaht Talep Formu ve Taahhiitnamesi (Kiralanmts i.se kiracdan da allnacaktrr) 7-) Ek Taahhtitname (Kiralanmts ise kiraudan da almacaktr) 8-) YAD Ozet Bilgi (Liman ba;kanlt[mcaverilecektir.l 9-) Yeminf i Maf i Miigavir Raporu Verildifine Dair Belge (Gergek usulde vergilendirilenler iqin) 10-) Noter Tasdikli Vekaletnam Q (Donatan adma islem yaptranlardan istenecek olltp, belgenin ash veya liman baskanlrklarmdan dsh gartilmiisttir onat lt koptasr) 1l-) Noter Onayh Sdzlegme Ornefi (Kiralamada) l2-) Makine Stirvey Raporu (Sadece ann ntakine varsa DEB yeterlidir') Not: 9-12 'deki belgeler yapilacak ielemin kapsamma gore talep edilmektedir' Bu Krsrm Kayrt Memuru :T.arafindan Eoldurulacfur Teslim Tarihi Dilekgenin Teslim Saati Kayrt Memuru (Para l Defter Acretleri: l8 GRT tlizeri gemilerden YAD igin 100.-TL., Gemi Hareket Kayi Jtrnali igin 30.-TL. lsgrtaln gemilerdenyadiqin 50.-TL,GemiHareketKaltftJurnaliiginl5.-TL.'dir Bedel hesabayatutlry, dekontunttn 2'inci niishast lintan baskanlr{tna verilecektir.

10 Ek-1.2 EK EAAF{HL'T}iAFfE 6 Seri Noiu Cif- Genei Tebiiginin i'inci }vfacidesinin tbi bendincie beiirtiien" sicil teii,inini gerektirecek ba;ka bir deniz aiacrrn oiinadriini. l- Yakrt AiLlr Defreii taiebincie b'*iunduguin deniz aracinin seferini engellel'ei: herhangi 'nir veti',iii kurum tasarufunull ',ie,/\'eva mahkemece verilnis seferden nien kararinin bulunmacr3:tnr ' j- 10, tarih ve 5Jl9 savrit Ttr:l:i;'e Isratisiik Ka-nunu'nun 5'incl maddesi hukmu u),arulca Denizcilik \4fiste5arirEtnca teinin edilmesi zoruniu ktirnan tagrmaiara iilskin isratistil:leri zvtrrdrlrnda tan:r I'e doit.l'] olarak biidireceglmi. 4- Tadilai \ie)'a onarim gibi amaqiaria oeniz aracfirrrn Larava gil:arrliirasmda ve/rrs1:3 taciilar \ 3 onarliti i;lelnine oaslanlimastndarr once. en 1'aicrn iiraan baskanlrirna bilqi veiece&iini" YukarrCalii be1'anlarrn hiia-fina hareket ettilir:rin tespiti halinde lehime/iehimize tairsis ediien OT\i'siz.r,atr'li alim hakkrmdan feragat edeceliiri.,"ecieceeimizi \'e hei: turlui vasai soruiiilululu aienen kabui etiif;imi'ettigimizi taairhut ederimiederiz. Talep Ederr Firma Yetk:iiisii Sahrs Ad- So1'ad it ImzaiKase

11 orv'siz Yakrt Hesabrnda De$erlendirilecek Makineter Listesi Uretici Firma Makine Gi,icti (BHP) Kullanrlan Yaklt Fuel Oil (F.O.) Motorin (D.O.),,...'.''',Ana...i.i Jeneratcirler Balrkgr tekneleri igin a$ gekme ve serme ekipmanlarr DEB'e kayltll servis botlarr Uretici Firma En, Derinlik Makine GUcii (BHP) Kullanrlan Yaklt Fuel Oil (F.O.) GcizdnUnde Bulundurulacak Kriterler 1- Jenerat6rler : Emergency jenerat6rler harig tutulacaktlr. 2- Kazanlar: Baca kazanr harig tutulacaktrr. 3- Baltkgl tekneleri igin a$ gekme ve serme ekipmanlan : Yanllzca Dizel oil tahrikli ekipman kaydedilecektir. 4- DEB'e kayltll servis botlan :Makine Scirvey Raporuna da kaydedilmig olacaktlr. 5- Kazan ve jeneratdrler igin sadece BHP de$eri gdzcini.inde bulundurulacakttr. Etiketi (ptakasl) tizerinde bulunmayan kazan ve jeneratdrler igin yetkili kurumlann (iiretici firma, Gemi Makine Mtihendisleri Odasr. Makine Miihendisleri Odasr, tiniversiteler) herhangi birinden belge istenecektir. 6- Tankerler ve yuk gemilerindeki dizel tahrikli yukleme, bogaltma ve baglama ekipmanlarr (kargo pompalarr, ving, kreyn, lrgat v.s.) degerlendirmeye alrnmayacaktlr. 1 kw = 1,34 Beygir gilcu (BHP) 1 kva = 1,072 Beygir giici.i (BHP) kw de$eritesbit edilememig Jenerattirler igin uygulanacaktrr. Agrklamalar: Deniz Aracl Yetkilisi Kontrolti Yapan

12 Eh-1.+ 6T'\r'si iruniaii,nris verrs LTyGULANTASI pexiz ARAcI on-\sr KSNTRoL FoRMU Geminin Adr : Yakrf Ahm Defteri Nu:narast : Denetimi }'apan Lirnan : Denetlmin }-apridrfi Ye:^ : Tarih Saaf at i- TEBLiGE CYGUNLEIK Gpr.rirrin i;s''r2 ji r,!--u ev ii3;glqgl kar :'. -il.r"uii iurnaii ile I'alir: aiu::r cie{teri tebli$ u1'arrnca mevcnt iriir? I E!.J t d) Defterlerdeki onay'iar-tan ve u\ gun iilli t Gemrnin jurnaii ve,r'a haieket lial it.,iii.terr' i e :cieii,:irri ;utulrirr-is tntt ' '-:_' t';;-naii ile )'akri alrni ciefier; kontroiun I'arrictgl? giine kaciat G,..-rr,.. clefterde beliriiien "kaboui liakkina sairip" l.:iract veva cionatan tarafi*iar iqietilrvor nu c 'li F [] L ti ; L, i-- r- il i I e) Gemi kendisine vat ri tairsisatl t,apririrlr clrs dogr',iitiisutrda faaiil'et stisterivoi mu? F i Gbsteimivorsa qemlnin faafi;"eiin, belirtii:iz ) I I z- csnefr.e naei<-ixr KoNTRoLi- Geminin 1'al;ii alt::r Cellerlncie beiii-tllerr ioplan.l r'aiitt iankt kapasitesi iie me','cut vaktt ra;rkr kapas;iesi avni nir?!ltt FE5 b) Geminln vakrt altni defterincie belirtilen ropiam makine gu:iirie esas olan a1.ta \re i'ardtmct mal:ineier gernide 63r,gut mu? Frf L liil _t1 3- JL RIiAI- \-E YAKIT AI-ENf SEFTERI KONTRGLU a) Geminin 1,akrt airm defterincieki yakrt alrm tarihleri iie miktallar-i 0T\''siz Yaktt veri tabanrnciaki i.-lei:t;'crri't orra:rrda't i ' ile tu:llr ll'ilu I l, l! H ti I h\ Geininin giii,gil.,iurnaiiiideki ver.'a lraleket ka'r,rr jurnalindek,i I'aklt 3i111 1,sii. tar-lhi ve miliiar ile r,akrt aiiin defterincieki bilgiler birbirini tutuyoi m''i? lll: {, _5t lt; Gernili6 aiirgt 1.akn iie 'ih'etre -j urnair vei a irareiiei kavti-ir"rrnaiindef:i faaiii'et sonllcu harcanan vai<.rt biicisi tutarir mi i' (T':tai"stz ise tutarsizitga esas biigiieri beiirtiniz.) d) Gernide kullaniian OT\''siz vakrtrn tesiimattntn "DaEtitm izin Belgesi' sahibi firma tarafindan i,aprlrp I'apilmadr!r? (Farklr bir ieslirnat BYdr l,arsa beh*inrz. j AEIKLAh{ALAR: Lti l-_-l t-- iili EI{ f-_l i--] ttt (lmaa) Gemi Ternsiicisi (lmza) Kontrolii Yapan Not Bu form iki nirsha dtizeni:nir Brr ll iniisiiasr gernrcie kartr. iiitnci ni.lsl.las: iifilar baskanirgtilca dosvaiant:

13 G=i"{l ai{s::p.ii!- Gf ;-ii : i.iii i -r{; lii '_i"_ -z.j:nilii- :anf fiaf,asites reia: iia asa;liar ;:'rrl::: ir3saf,ian: d??:: i.a:91;:>:,-llr,;i't: v: I l:j, ::t t==e' a'trria:::a:::.1.eni:: i3r :!3ic; ;r3r nficili litiia:riii'::s:: iu:iti' fiji;aiai iarii::re-ri] it.:la:: g]:: e;ai aii:iaia!" -'3ai?n i:j3i3il ia:i' t'.af ssiies c rrcrti;i lltliafa: maiiin:re-ii ro:tair :gll?s:: : iia: ar il:ri?:, -ra-ro:ia:::it Ki:;as:i3s i'.aialzt. irasatrian::.?:tariirs ie19rai::" 3 il?;3i fika: m?!iitaie:t:r ':JiElti:tl Setaf li: troi: l,-\' st:.' :!.;i ; gsa ll :na 11:iteiiS: ; L.ii:c:.', I ia :r irt,: ilt;laiar -i:.-,3:a:jil 9 i Jai;k:, r=kriei:r; icir a! i3rire,'a s: rr,f ai{liiiiarr:l 'l';:a li; :anr;{i l J-3'? iia\ji:i: sar':s :o:larl,aia iii?{lr: S:-v':v 1::'c'liia il:u:eliim:' ::e':,'.::ar \.:.i:rgrai):iei '1:;r szc-:: 9i:) i=g:ri lrz:rnlrni: ::lt:il:t:aczr.i i. : i'?i rl,ir.zs L::-t":: ouiunrava: ii::al ve i:a:i:i]:i3- :il1li3tki:i1'.u.rila:lil:::1l:iii:tia.]i?f.: l..'ai.1irl3illui,'nji:'::;--:asilij;ai:ae!v1rlgndisie.l]lla;'ul,.=.;;'.. :: 1t-i'r:r:'r t3itr? rsi3ngcekiir ]*l,si:\l:xl..j!rcj;ama3l-:!*.--:jf-ia a:]:,:ai]inr:naxin:l..ii!l'};1]l:'q:j.l,3.iia!}ru:^.a:j -'3n3.:3 i!i']:l--lt:::il-i-ln:.:i::'iu a3t. ij:mania.i iaiar!nf :n i3: -':3 feriesr?iz3r 3- -?; a:-.:" ::intr: :l,llr' llr:)!r'],3:3' r -. i:;'r: sanal \rsua liallianlna ;nza;aiir.ilacak:tr F! :lrt i;zg:i:ic: ::iir{: f,eiri;!".:rii: i.rlllan3tgl s*-. rs :'Ji;a'inri?, :rli \: :ar,n: :-,:t3: ri: f,3i1:i3vitr :leiiil'ii3-1: l;r:la:allir.. i,n:al, :arrrt:ria- \i: \: ',r' f,:-!!:-l:ceii :i:el :3:rririi \,'ariri:a: ::.,-sai:aa ve :a::iam: a :l3tan;ai ika-;: nl:::a;:- ' in: i:'= ',.j:1.-;-l--r.. i' ^,.-.1:-i'-:- f,j:- Ai,v: :vunti G"T tinsii:: i:::rsi:r:: \,e: a;naia: o:- rs-l : -. : L 'il-irt'ls '?!:;; :r'lir :)3hgi d:::ni3iln:t'e::xii: 3: :emlt:it: :ai3i!er ttinas, naiinf,::tn:eiifii:::--lia-lir aias'arir'l:': l.='\'3 lrijt'! il3mi :i:s1:i:i:1: o:'::siisii:i;n?s :a:?ktrr:f:i3i' G:t:ir, FF,1 f.:,,rn;, fi;-'- iv+:_ -r. -- J,-,/*\-j,, ::4 -r!4 5 a.!, ''. Y;'-4/ 'i, -':--, 'ii. -.)' :a :.

14 ',a,-,*,- r,,--lr! l:= ',)lja : Tfl ::-;-: \-.-;:,!:r,- \';,: r-.r\lr1=: : -- s! :!.N"=: -ta: -Lr,,it r:---r_ ;-i.1":a:l

15 'll:rl::. ::: liitiarr = i: ;, 3 saai : l:;tial in'i,;i: e li:: ii:: r,,-.rrlr; = ;-,r.:r>r' ;:afi1!r;it;i 7 ti:'-z' = ;\' ) :l.i;rii ::T4,.':: ). l: f!: - -:.::;;. *ll,: l.:,_r5l _:=iri._j? :: -f j.._; { :r f SiJii ::?. 'l:-riur 5ai- if i;lia: ' rl.ra lr'iar.i:: = ll ). i i 3a::'- I fli:xi-,: -',::; -:'z iliai:'r:' :3*i3 ':. jiiijf: 3a:: irri: i:arr : i:'a:ti;irt h'iairi13, =':1 )i a Saa: I irtatt;-t: :J:l 'ai3l;l: l/j3fiia: \': i::t:-.:'::i' aji-' 3u:iur 1a:fiira: = Ginli.'( S:: ivllr::ai I- Guiili 3a- fgiiti':- : 3i- i'irca a;aliie:=gr a:af,-,: ;a;i': mif:;a' =! -r ) 3:lrirr Sa-iL'a: l. ll l;l ' i:t;i:: )l:- 3!?: f,ti e3r!: S:a:i::la3E:ir.3ia:. :tail(: 3::::l- l- 1,9;i::: = 'l l:,'ii' 33133: ",3: "i::rr=:3:'::' ailil'113ll Jia?;. ila\':331'tr;s tli.-?llti,a,rkci*=f.. i'r:i I r i.'-z "-=":l;:-==ii!,j=,.,i]f ln, : 3Cr--AF: l:rl:li s::* mir::rr = {:1 :3i:: X -:li:n lfraxin: ]::: 3i: ='!i ri-: a;alii3cei; azeni!i;iri: r'iiii?' = ' 1 L\. ; 3r:i]'tii:. S-a:frv:i j- 2! f ':' flrri::. sai:::rikizii = il : r -i::. ). i:jfi;i Mai:;r:3:i:: ir-,,'ti3: 5ie:li!933gr erarr: \r3!:i: mi,iiar = ' a 1\ ) ltr:ilf '--r:'l: -' at;r a: ) :: -j::i ',:!

16 i- :,, liilif :. a.;.:,s-i-ip:: '': =3 ;rij ;ii:,.*:? -_r.1,:.1 :;r- :':f_:: _t ;I:tiiJ-:.-.:I*;; '1 l,::.,ii::.ijli-=;. =ii :a: al:ln3: :--1,3:.-.: r.: t;:-ja-- r:' l:-i- "=-!:,:,t : : ll,r:- tr'"lr?lif i aall. laia- :zsi:;i:t jitr \'::i3l f,3t'f 3-li zt?a:z{iali \i3 i':ii1ii:ier::s:ig"savtla:l?s:jg'ri.":;i:r3-tit:izlloi,:.z..ri':-ri::-:: t3:.ii]-a:]-,z]3l:si,?]]3i.:'.:li1;.'.'"=' ::r::i...:t]e-:s;c::\:.-.::'-';]:,.i-'l:'..i.:-=..-!.'':'-'.):.!.'a-:'n1{a-:l.li-''''l:,lj:rj:j:--.'''1-::'.,::':7-' j''. v3 asail;2ili s3kii;,9 3?sa3ia:z:3li:ii i--f:-lia:at: acrrlsr'i- -- :-=t ilrr- :i::r ---='' -t-t=- :?sl''il ::--i 3113" I uv333: fljse:3ri:l: 3Jnilx Sai. i{iiiiar = :i i, -::lar ir';ai<ire 3L:: r3ri-l)i 3i-:u- l::-rs:',1:r,i a-:a;:;2 :3irS;ra:aa! 3r: vila!a aiabiig;e? a:anr \i:!]: -iir.i:a- = 3i...,i i;:i:s!ill?f: l-:aiai-,: :;1rsi: a! 1,. lil::i:i 3ari''a: ) lrr g'. i::::si:,j3i'- a:aiar'a:ailsn',3 :url iltr,si s;1r-iarrn:s \,a -;: J\,qJiame:t..\17i ;-a'iaz\?ijtai \! i se- ',: r:, - -, l-:' : i:riiir:;:e ::ii-:i'gr ler: '': a-.--"-'z =::-'.t) ioai:r:: il,j:ei iear_.iaii. 3ei:div=ie- '.: s:-iavssi-rt. '1.,,',' v?\'a trai,e ia:i3s :J',i:"a ai: l!?-: l-r-:i>.:- ll" r?i:'-! ' a3s?t \': f::,3rar;n2 3llnnr9l.jUl:1.=^.s=!ei;nil\iar Sli:ai:a:ia'3::arl!:]raa:.:rialtl;:::i::s::3a]i: 1-iio3; arryrg$!r!.akti {ri!::3-.::ii l:.:::i -a:tl-- _:-ii 3zsr.zr,r',r;a-rra str-a?aa}i:ai.:r: -.i-ai : zsf:a:il'{ia-in:a 31rsl!'iiaca}!i:rilsvcf ia air:lga:u1.rull3l::-!iei\/aiii..ii!::a:ia'll:a33:xi,!.j rj]1;: ::toes: \':tii,- Bl n'-l::r:r,/1:.ulils;a:l: itsl:iig-rn:! 3ai:sir'iiar f f:j-!!ar::1ii3-i1: :l-e- ":-" 3 i:' ji:;i;ti:. vaxi: a ri: I el:." :::a:ii?ni:. AxcaL', a^af.taxi', iag;itr. fi:maiarinir :esirr;a:ia-rn dizglra:re: ar :iet?::9.: '..13r6r,3s i:ii. i3:-3"i31 - i r:r;a;:ar zia:::s:rc: :?litiisr \;aki! i]aiii3i.iieilciil[5iinis.sii;':iaray:i?se:1i:ji'i:33n;nl::i:f:= ia:lu.ti]i:i::-]i:sa:':;:::iz1':i]sou.j1.1t.:]a::-s:aiir]3r;ifiaia in.1rn l.i.ij;t,'i!,.ii!iruix3ia:i]-s:a.:!::t:::ilir:a-ei.jlalr':?rl.a(i::a-3:-ii:'iiil::i:-'':-].,'t'.-: }., 3 'jiulmasl33i3!ieir.lsi-.l:a- i:..\,a i;iii l,ii;l:=:l'..l::l::t::_ii::_:-;l._1:::-i]:'i:i. IXu;ur,ku:tiu: so-:ia-irusl -!?-amijai: tr2 f n?:r'i3ii- i:suia::aiaaiivaia:si:-e-it-ir,rj\.:a-::\'a:i:\r:,,1i:-.:3:t\':rrtg::ir:-,t::-;l,ll:rl r3,.':la:::::a\':is;:if:1-','s s'';-:'ra-,a::!afi JJf U:-tTfas'Jatr?: \'=->-"z.ie' -.'! -i. '

17 r- 31,,' s _T*!t-t-5 r.!,rt ;is f!1.;-. 1:.d.,-i.; li=iriir ie +71:1 S!.N:r- 4!:4 iaijl-:): ra: ri'il'.'i\- r!.^,4 ij

GENEL UYGULAMA TALİMATI (2011)

GENEL UYGULAMA TALİMATI (2011) GENEL UYGULAMA TALİMATI (2011) Ek-1 1. Yakıt Alım Defterleri (YAD), gemilerin sicil ve bağlama limanına bakılmaksızın Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, İnebolu, Amasra, Zonguldak, İstanbul, Karasu,

Detaylı

İLGİ : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü nün 26.11.2007 tarih ve 38458 sayılı yazısı.

İLGİ : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü nün 26.11.2007 tarih ve 38458 sayılı yazısı. Sayı: 5679 Tarih: 30.11.2007 Konu: ÖTV siz Yakıt 2008 Yılı Uygulamaları Hk. Sirküler No: 478 / 2007 İLGİ : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü nün 26.11.2007 tarih ve 38458

Detaylı

GENEL UYGULAMA TALİMATI (2014)

GENEL UYGULAMA TALİMATI (2014) GENEL UYGULAMA TALİMATI (2014) Ek-1 1. Yakıt Alım Defterleri (YAD), gemilerin sicil ve bağlama limanına bakılmaksızın Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, İnebolu, Amasra, Zonguldak, İstanbul,

Detaylı

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT KULLANIMI ÖTV siz yakıt uygulaması; 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar ile, I sayılı tarifedeki,

Detaylı

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2. Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu, 3.

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

GEMİ CİNSLERİNE GÖRE YAKIT TÜKETİM KAPASİTELERİNİN TESPİTİ (2013) I- Yakıt Miktarlarının Tespiti

GEMİ CİNSLERİNE GÖRE YAKIT TÜKETİM KAPASİTELERİNİN TESPİTİ (2013) I- Yakıt Miktarlarının Tespiti Ek :2 GEMİ CİNSLERİNE GÖRE YAKIT TÜKETİM KAPASİTELERİNİN TESPİTİ (2013) I- Yakıt Miktarlarının Tespiti Yakıt miktarlarının tespitinde geminin cinsi (AB ye uyumlu), grostonu, kayıtlı makine güçleri, tank

Detaylı

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Cüzdanı/ Zayiinden Cüzdanı/ Cüzdanı/ Belgesi Değiştirme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

* Deniz taşıtlarına ÖTV siz olarak yakıt verilmesini düzenleyen 6 Seri No lu ÖTV Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

* Deniz taşıtlarına ÖTV siz olarak yakıt verilmesini düzenleyen 6 Seri No lu ÖTV Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 24/05/ 2012 SİRKÜLER NO : 2012/44 23 SERİ NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI: 22 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 23 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği sirkülerimiz

Detaylı

BOZCAADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZCAADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZCAADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (T.C. Kimlik No, İkametgah, Sabıka kaydına ilişkin ve Askerlikle

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 1. KONU: 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31, 32 ve 33 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile ÖTV uygulamasında

Detaylı

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi b) T.C. Kimlik

Detaylı

Tercih ve Yerleqtirme iglemlerinin yaprlmasr

Tercih ve Yerleqtirme iglemlerinin yaprlmasr Mi.iracaatlann Kabulti Tercih ve Yerleqtirme iglemlerinin yaprlmasr Sosyo- AH Biilgesi ekonomik geliqmiqlik srralamast 16 No'lu Arag BoYalt ASM 38 No'lu $enpazar ASM * Niifuslar MART 2014 KDS Kayrtlarrna

Detaylı

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı Zayiinden Cüzdanı Cüzdanı Değiştirme STCW ilk düzenleme Süresi dolan STCW Belgelerinin Değiştirilme

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı, c) Diploma, mezuniyet

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 3) Sağlık Raporu sureti (Tam Heyet) 4) STCW kurs bitirme

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/86-1 31 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 31 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 31.12.2003 ÇARŞAMBA Sayı : 25170 3. Mükerrer 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(1)

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı veya Gemiadamı Cüzdanı için sicil dosyası oluşturulması Zabitan Sınavına Girmek için Doysa Oluşturulması

Detaylı

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İlk defa Cüzdanı/Gemia damı Cüzdanı/ 1- Dilekçe(TC Kimlik

Detaylı

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Harç makbuzları

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa / Belgesi Zayiinden / Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs başarı belgesi 5)Sınav

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

CİDE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CİDE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamları Belgesi Değiştirme- Yenileme STCW Belgesi

Detaylı

ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı

Detaylı

DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

ŞİLE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİLE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİLE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış sınav harç dekontu,

Detaylı

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Liman Çıkış Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Beyan ve Taahhüt) b) Eski Yola Elverişlilik Belgesi c) Asgari Donatım Belgesi

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 9 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTV uygulamalarına

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Talebi 2) Döner

Detaylı

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU. Form dilek9e. Dilekce

T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU. Form dilek9e. Dilekce T.C. ^ TERME KAYMAKAMLIGI ItgE MUFTULUGU HIZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO fflzmetin ADI BA VURUDA ISTENEN BELGELER HTZMETIN TAMAMLANMA SURES! (EN GEQ) 1 ile veya bizzat gelerek somlan dini sorularm

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR 3 7 GELİR S. (MUHTASAR) D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR 11 KURUMLAR STOPAJI (KVKM24)

Detaylı

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (T.C. Kimlik No, İkametgah, Sabıka kaydına ilişkin ve Askerlikle

Detaylı

No: 2012/65 Tarih: 22.05.2012. Konu: 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2012/65 Tarih: 22.05.2012. Konu: 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2012/65 Tarih: 22.05.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUNLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemi adamıcüzdanı 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 43 İST, SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 43 İST, SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 43 İST, 24.05.2012 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve

Detaylı

AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa CüzdanıTalebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2)Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İLK DEFA GEMİADAMI CÜZDANI/BELGESİ TALEBİ: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe(TC Kimlik Numarası, İkamet ve Askerlik Durum

Detaylı

i,ff;:"":t:,,,", 20 00; Diler Sabit Krymetler

i,ff;::t:,,,, 20 00; Diler Sabit Krymetler rtinrivn odalar ve BoRSALAR BTRLIGI KAPASITE RAPORU - oe YE eo'^ r"de? "- &*!,?.H;'j1 '.?os$.'' israngul. TiCARET ODASI Gegerlilik Siiresi Sonu 02.05.2015 RaporTarihi :27.04.2012 Rapor No :11147 FiTma

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER NO : 2005/75 DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 22 Ağustos

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 23)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 23) Tarih: 22.05.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/61 Konu: 23 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı Özet:. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddeleri

Detaylı

22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300

22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 23) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi 2)Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/120 Ref: 4/120. Konu: (23) SERİ NUMARALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/120 Ref: 4/120. Konu: (23) SERİ NUMARALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.05.2012 Sayı: 2012/120 Ref: 4/120 Konu: (23) SERİ NUMARALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete de (23) Seri No.lı Özel

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa /Gemiada mı Belgesi Zayiinden /Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs

Detaylı

E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! U"q6; : : k,, - B< : : J z a Hr] : : za : : E\.]L S: :

E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! Uq6; : : k,, - B< : : J z a Hr] : : za : : E\.]L S: : 9.1 "[*E EE eg;: EE EIH H; FI{ B IEI ; EF: I o Htl N- E' sh H {r E 6t E *c E [[ A f,e t ne 5 Efr d* o h c Fl F= ;:E 'H' *R F 6 E E9 P. i., i45 5 N E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! U"q6; :

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlkdefa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2. Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1 HAK EDİŞ İSTENİLEN BELGELER 1. İLGİLİ BİRİMDEN ÖDEME TALİMATI YAZISI 2. FATURA 3. HAK EDİŞ RAPORU 4. HAKEDİŞ İCMALİ 5. SÖZLEŞME 6. ONAY BELGESİ 7. HARCAMA TALİMATI 8. GERÇEK KİŞİLERDEN;

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

Ek-1 GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA BAŞVURU BELGESİ

Ek-1 GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA BAŞVURU BELGESİ Ek-1 İNŞA BAŞVURU BELGESİ GEMİ ADI/ İNŞA NO GEMİ KLASLI İNŞA EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU GEMİ KLASSIZ İNŞA EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARINA ATIF YAPILAN KLAS KURULUŞU PROJE MÜHENDİSİ (Oda Sicil

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010

Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010 Sayı: 2010 / 163 Konu: Belge İptali 23 Haziran 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner

Detaylı

TİREBOLULİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİREBOLULİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİREBOLULİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk Defa CüzdanıTalebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

İĞNEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İĞNEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İĞNEADA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner

Detaylı

BelgeninAsh. fk, 24t}2t2}l4 Sef :U.$AHIN Uf 24t02t2014 Yazr lpleri M0diirO : A. y AVUZ1. 24t\2t2Tl4 Memur; B. DUY A* Sayr : 88108280-010.

BelgeninAsh. fk, 24t}2t2}l4 Sef :U.$AHIN Uf 24t02t2014 Yazr lpleri M0diirO : A. y AVUZ1. 24t\2t2Tl4 Memur; B. DUY A* Sayr : 88108280-010. T.C. SULTANBEYLI KAYMAKAMLI6I ilge Yazr lgleri Miidurl0gii Sayr : 88108280-010.04-517 Konu : Htikilmet Konagl Amirler Uygulma Y0nergesi Hiikiimet Konaglmlz Htik0met Konagr Amirler Uygulma Yonergesi iligikte

Detaylı

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU

KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU KİRA YARDIMI UYGULAMALARI KILAVUZU Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (Riskli Olarak Tespit Edilmiş Yapılar) ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.01.2015 [Metni yazın] 1. Amaç; Bu

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı