Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r"

Transkript

1 Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir, B aronuz mensubu meslektagl aflmrza duyurulmasrnr rica ederim, Saygrlarrmla, Avukat Metin FEYzioGlu Tiirkiye Barolar Birlifi Baqkanr -ol--oy l,"tf' :_ort/ t\1 o ='-' Adres: Oiuzlar Mah. Barrg Mango Cad, Av.Ozdemir Ozok Sokak No:B Balgat - ANKARA Tel: 0 (312) Faks : 0 (312) s internetadresi:www.barobirlik.ors.tr

2 T.C. YARGITAY Birinci Bapkanhfr Sayr : rcaaq20 _fb Konu : ip Bohimri 22t0\t20Is runrtve BARoLAR sirliii BA$KANLTiTNA iligkin o1up, lanmrp Bilgilerinizi, barolara ve avvkatlara duyurulmaslnln sa[lanmasrnr rtca ederim. AIi ALKAN Yargrtay Bapkanr EK : Karar sureti (CD) nflftiltiluflftll ## Tip ;Gelen 22" IlgirIV-21 Yazr Igleri Yargrtay Birinci Bagkanh!r Ankara *Bu belge, 5070 sayrhkanun hiiktimlerine uygun orarak elektronik imza ile imzalanmrshr. AtahirkBulvanNo:1()Uffi Telefon: (0312) rarc: o 1:tzj+ZieS-t+ Elek"onik A!: wwrv.yargitay.gov,rr Bilgi iein irtibat: L. aratffitazffiimiidtj,li Telefon: (0312) 4\6 to 94 E-p osta: yrb genely gov.rr UYAP Biligim Sisteminde yer aran hrr rrokiimano adresinden /TUD'I'B - kmzz6v/ - prvrc*uffi

3 Yalgrtay Birinci Baqkanhk Kurulunun 19/ tarih ve g sayrh Kararr Yargttay Kanunu,nun 10. maddesi gere$ince toplanan Kurulum uzoa: "'n1;;h,"#*j!il#hhi j ji?,:,:r,tsanunu,nun27.si G e r e sin c e 2 0 I s y, rr n ; ii, ilift;il lx:' AHf ffi H: i1lffi: i;,:: i :1, o. ait i9 Biiltimiirliir. truuur. arasrndaki fii{.: -i.'i3ll"i1[xxht.?'j;ff;;]i[t1r is"i,il,r,l' ycnl o.tu$an Birinci rn,?,^.:uodesi i]e ek,enen Gesici 14 ei*i-^: n,. _---:.-ilnri yeniden belirler,, ilfl :?'#j5','r'i[il4ifl HT.ffilr;gl]i]]:iltii,ili1i:.:';1r'#T;i;f r;?.ij. I il; ix:tj j'i:i 3; H,T;,TL#: fi1t;'"1,t'ffiiil ;i "' nlikm'li ge re gi n c e' B i ; i :::' +r::: F ti#tr ;Utr?l:f,?:frfi il'5i. 'f -:::":':'"1'*"i'litoi#ffi i. rfi:t l art rs bdriimu "u n",lll :ilffi ::i::::i::iil'^:::llo:, JffJlilJ:ifi ffi ziiii'i,r,na liskin ::",11i.?.',f ;i#f, il-:i'"flili; Hr 14) Hukuk Dai la T 7eloaoi HUKIiK naio n nukl.lk Genel Kurulrr Hukuk Dairesi Z.HUKUK DA TCSJ o.nukuk Dairesi. nukuk uairesi lg YILINDA GELEN DOSYA YILINDA qikan DOSYA :_ 4 44F t. tzc '18, A te^ Q e, -7A^ t.+v a.jvz A n^^ o.ou r', a Q 7na 1J.25 / , o+J re tg Bg? O r.co / &i5; a s '/ Aooe Birinci Bagkan'k Kururunun 19 / 0 1 /201 5tarih, B sayr' kara'. 1/35

4 ts) Ceza Dairelerinin Durum I CEZA DAiRELERi 2013'DEN DEViR 2014 YILINDA GELEN DOSYA 2014 YILINDA qrkan DOSYA 2015 YILINA DEViR Ceza Genel Kurulu EE/1 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi zv. I c6 JO.+YZ Ceza Dairesi ro,ujc Ceza Dairesi oc.ljj 5.Ceza Dairesi Bl 6.Ceza Dairesi 6R OO' tt Ceza Dairesi zz.zaz B,Ceza Dairesi Ceza Dairesi o. / Ceza Dairesi Ceza Dairesi.)l zz.oy I JI Ceza Dairesi Ceza Dairesi Ceza Dairesi Ceza Dairesi JZ,Z+J CEZA DAiRETERiTOPLAM Hukuk ve CezaDairelerinin ig durum gizelgeleri incerendi, qnnbgi conusulnir: I) YARGITAY HUKUK DAIRELERI ARASINDI. I$NoIUNNU ilxnr,nni 1) Yargrtay "Hukuk Daireleri" arasmda igbdliimri, temyiz incelemesinin sonuglandrnlmasmda zaman kayrplarrnr iqbirligini desteklemek, hukuksal sorunlar, :,i:?:i,",: olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal k rv*rvrrurrrwr [rcla yer alan "ihtisas alanr ve temel gorev esaslarl" gergevesin 2) Ihtisas Alanr; 2'I) Yargrtay "Hukuk Daireleri", "Medeni Hukuk Daireleri,l,,,Gayrimenkul Hukuku Daireleti", "Ticaret ve Borglar Hukuku Daireleri", ';ii r. Soryur'c.i;;;itk Hukuku Daireleri" olmak izere ddrt,;i. tisas aiaru,, altrnda toplamr. 2'2)Her hukuk dairesi, kural olarak yalntzcabir ihtisas alanr altrnda yer alrr. ^,^r?;?) Zaruret bulunmasr halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanr altrnd a yer atao]ltr. 3) Temel Gdrev; 3.1) Her bir hukuk dairesi, ihtisas alarnna giren temel gcirev ya d,a gorevlere sahiptir, 3'2) Hukuk dairelerine, kural olarak, temel gdrevi ile bafdagmayan gorevler verilmez. 3'3) Zorunluluk bulunmasr halinde bir daireye, bu durum ortad.an kalkrncaya kadar, ihtisas alaru ve temel gorevi drgrnda da gcirev verilebilir. Birinci Baqkanhk Kurulunun r9r0u20r5 tarih. g sayrh karan. 213s

5 B) ortaknuruurnn l l) 2791 sayrh Yargrtay Kartrinu'na 65J2 sayrh Kanun'un2J. maddesi i]e eklenen Gegici 14' maddesi gerefince; Birinci Bagkanhk Kurulu tarafindan yaprlan ig bohimrirpe iligkin kararlar Resmi Gazete'de yaytm tarihinden itibaren on gtin soffa uygulanmaya baglanrr. Yeni ig boliimti i1e dairesi defigtirilen dava dosyalarr, Yargrtay daire b[gkanlan, riyeleri ve tetkik hakimlerinin hangi dairelerde gorev yapaca1nrn belirlenmesinden itibaren 1d grin iginde mevcut halleri ile ilgili daireye gonderilir, Karar dozeltme inccjlemesi de vini to'*t';iilt1iffrffill?*ll'h110,'i'lor."li hale geren daire, ieboriimri ou,.u,.,n],n arrncrr[r tarihte esaslna kayrth bulunan ve gdrevli hale geldigi dosyalarrntemytz incelemesini yapar; doryunrn ilk ge1i9 tarihinde gorevli bulunmadr[rndan bahisle gorevsizlik karan veremez. ]- 3) Dosyamn, eksiklikleri nedeniyle geli gevrilmig olmasr, temyiz ingeleme gorevinirl benimsendi[i anlamrna gelmez. Ancak geri gevirme karannr veren daire, dosl,aprn Yur.frtay'a iik gelig tarihinde ya da geri gevirme soffasr geldifi tarihte temyiz incelemesiyie jgcirevli daiie ise, gorevsizlik kalan v eremez. 4 )Dairece hukuki nitelendirmenin yanhgh[r gerekgesiyle bozulan daigd,a, mahkemece: bozmaya uyularak yeniden yapilan yargrlama iizerine hukuki nitelifi defigerok verilen karann temyiz incelemesi, gorevli ilgili dairece yaprlrr. 5) Dairelerin, ihtisas alanlan ve temel gorevleri ile baflantrh ve/veya fer''isi durumunda bulunan davalar hakkrnda gorevsizlik kararr veiebilmesi, soz konusu davanin fagka bir dairenin gorevleri arasrnda agrkgayazth olmasr gaftma ba[hdrr. i 6) Daireler, on inceleme yapmadan durugma giinii veremezler, Dairenin femel g6rev alanr ile ilgili bil konuda durugma giinri vermiq olmasr halinde gorevsizlik karal Iveriliez, Daire, temel gorev alam ile ilgili bulunmayanbtr konuda durugma giinii vermig ise, {urugma giinrimin verilmig olmasl gorevsizlik karart verilmesine engel tegkil etmez. Bu durumdu, d.rrrgrrr* giinunden once dosyarun gdrevli daireye ulaqmasr temin edilir ve durugma grinri gelecek taraflarm mafdur edi.lmemesi igin gerekli tedbirler alrrur, Ancak, durugma yupti-tg ve taiaflar.ca ig bolrimrine ycinelik bir ttftazdabulunulmamrgsa gdrevsizlik kararr verilmez, i 7) Asrl davayla ilgili ihtiyatihaciz ve ihtiyati tedbir taleplerine iliqkin kararlann temytz" inceleme golevi, asrl davaya bakacak olan daireye aittir. i ' 8) Temyize konu davada eski kanun maddelerinin uygulanmrg bulunmadr halinde gcirevin belirl elerde yazir miiesseselerin dtizenlendigi yeni yas4 maddelji esas altnir yapilan kanun maddelerinin deligmesi hilinde, y.ni gelen ikanuoun kargrhk lmrg sayrlrr, 9) Bir davada, bir kag hukuk dairesinin gorevine giren uyugm azhk sozkbnusu ise, temyiz incelemesi, uyuqmazh[r dofuran asrl hukuki ltlgtdye uit htitti- ve kararlarr inceleyen daire tarafindan yaprlrr. Uyuqmazhk konusu hukuki iligki bir kag dailenin gorev alaprna giren karyna sozie$meye yahut birden ziyade sozlegme tririine ayfi ayfl dayanryors a, teinyrz"incelemesi, bunlardan Tiirk Borglar Kanunundaki cjzel s lzlegme tuir-ine liigtdn davalai;a ait hiiktim ve kararlarr incelemekle gorevli daire tarafindan vaorhl 10) Bir davad,a, uyuqmazhk konusu fruf.uf.i iligki Trirk Borglar Kanunu'pda (TBK) yazit ozel scizlegme tiirleri arasrndaki karma bir srizlegm eye ya da TBK'da diizenlqnen birden fazla ozel sdzlegme tririine._ayr1 ayrl dayaruyors a, temyiz incelemesi, ozel sozlegme tiirlerinin kanunda yer aldrfr sralama dikkate almarak cince drizenlenen sozlegme tririine iligkin 6ava]arault n.itiive kararlarr incelemekle gorevli daire tarafindan yaprlrr. 1i) Yabanct mahkeme kararlanrun tamnmasl ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere iliqkin her tiirlu iglerle ilgili hrikiirn ve kararlarrn incelenmesi' esas davaya ait hrikmti incelemekle gdrevli d,aie tarafindan yaprlrr,i 12) Ebniye Kanunu, 2570 sayir iskan K-anunu ve 4753 sayrh Qiftgiyil Topraklandrrma Kanunu gibi kanunlardan dofan ve aym davasr agrlmasr imkanr buiunmayan'd,irrumlard a agian akemeleri Kanunu'nun (HMK) 125. maddesi domigtririilen davalara iliqkif olarak verilen r inceleyecek daire ta4afindan yaprlrr. er arasrnda ig paylaqrrhr: ' Birinci Bagkanhk Kurulunun 1,gr0u20r5 tarih, g sayrh karan. I 3135

6 13,1) O glin ya dahafta iginde "Hukuk Dairesine" gelen ve llp paylagrma konu dosyalar esasa kaydedilmeksizin n ibetgi oian dairede toplanrr.fe'.iit 'iti nrufu aynldrktan soma kura gekilmesi suretiyle bohigturiihip di-fier dai]eye liste ha'iind. teslim edilir. i 13'2) Bu dairelerce daha cjnce bozulan dosyalalda, bozmaya uyular.ak yenide.n yaprlan yargiama iizerine v Emyiz incelemesi bozlna kararrnr veren daire tarafindan yaprlrr; bu d a ddhil edilmez. 13.3) Paylagrma dahit i olmadrfr halde, paylaqrma dahil gibi mristakilen gorevli olmayan daireye gonderilen dosyalar, esasa kaydedilmeksizin bir. lirt. ekinde mtistakilen gorevli daireye teslim edilir., 14) Yargftay 5 ve 18' Hukuk Daireleri arasrnda kamulagtrrma davalanna iligkin dosyalarrn paylaqrmr: ', f4.1) iki daire arastnda gorev bohigiimiine esas olan iller agafrda srralandrfr gekilde iki grup halinde belirlenmigtir: l Birinci Grup: Adryaman, A[n, Amasya larlrn, Ratman, Bayburt, Bingol, Bitlis, Bolu,, Dizce,.Edirne, Er zincan, Erz :lrum, G aziarrtep, G I[drr, istanbul, Kalabrik, Kars, Kastamonu, Krrrkkale, lkrrklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mug, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sifrt, Sinop, Sl,rur, $anhurfa, $trnak, Tekirdaf, lokat, Trfuzon, Tunceli, Vanq yaloya,yozgat-, Zonguldak. Ikinci Grup: Adana, Bilecik, Bursa, Buldur, Izmr, Igel (Mersin), K Krrgehir, Malatya, Manisa, M 14.2) yukarrda belirtilen dairel mahkemelerden gelen dosyalar ile dosyalar esasa kaydedilmeksizin mukabilinde teslim edilir. 15) Yargrtay J, 9 ve 22. Hukuk Daireleri dosyalarrn paylagrmr: 15.1) Dosyalarrn paylaqtmrna esas gosterilmigtir: arasrnda ig hukuku temo/ gorevine iligkirl olan iller aga[rda up grup halinde Birinci Grup: Adana, Adryaman, Amasya, Antalyaf Afivin, Bartrn, Batman, Baybufi, Bolu, Bu G azianlep, Giresun, Gtimtighan Kastamonu, Kilis, Konya, Ma Samsun, Siirt, Sinop, $anhurfa, ikinci Grup: Bahkesir, Qan Sakarya, Tekirdaf, yalova. Ugiincii Grup: Afyonkarahisar, Bilecik, Bingcil, Bitlis, e krr,. Eskigehir, HakkAri, I[drr, K ram Kiitahya, Malatya, Manisa, Mtlla Ugak, Yan,yozgat. ) airelerin gorevli bulundulu grub{ dahil olmayan ile mristakilen gorevli buiunmaydp dairey. g.l".t n aynr gtin dairesine bir liste I ekinde zimmet, 15; diizeltilmesi ve direnrire karal rizerine geten d dan yaprlrr; bu dosyalar yanhq daireye gonderi dairesine liste ek#e l"rfi", edilir, i l ' ) ' i Birinci Bagkanhk Kurulunun rgl0u20r5 tarih, B sayrh kararr. I q1s

7 i 15'4) Birinci gluba ddhil olup yeni ilave edilen illerin m.r(e, ve ilgelerinde bulunan mahkemelerce veriien hiikrim ve kararlarabakacak olan daireye, be]irtilen iliere daha once bakan dairelerin uhdesinde bulunan ve henr.iz kararaba[lanmamrg dosyap{r da devredilir. 16) 6100 sayrh Hukuk Muhakemereri Kanunu,nun 47. maddesi,rya.npa, hakimlerin fiil ve kararianndan dolayr Devlet aleyhine aqian davarun temytz incelemesini yapmakla gorevli i. Hukuk daireler.inin sdrevleri incelemesi ile gorevli hukuk daiiesinin be onlemek ve gozden kagabilecek farkhhklara dikkat cekmektir. c) HUKUK DAiRELEniniN COnnu,nni. :i:. ' ]:t i: Ihtisas Alanr : Gayri Temel Giirev : Gay i r 1) Taqrnmaz mallara hq:ol,no to.,or. +,' l;ff'ffi*il*1'?31'#'1iii.'',",:1":l ::'::lt-:1ir::l; '1kir davalar sonucu ver.ilen hrikiim ve Kararlar Hattrlulma...^.., uybur "*"' )"*^"'orr'' rrlurlrlr c Kadastro sonucu olusan tapu kaydm i nedenlere da)alt iptal ve tescili (KK m.12) istemti davalar ile mtikerre naklantan aoro4o, sonucu verilen hakam ve kararlarm temyiz inceleme gdrevi I6. Hukuk Dairesi,ne, l ' Hazine taraftndan agilan devletin hilkum ve tasarrufu altmdaki yeri ya da zilyetlikle iktisap kosullarunm olusmadt{t iddiasma dayah davalar sonucu v,erilen htiktint ve kararlartn temyiz inceleme gorevi g. Hukuk Dairesi,ne, it - i zilyetli{e dayalt dayalt. olanlarm igtihatlan Birlegtirme Kararrnh konu edilen ve: n hukuksal nedene,nr,i. r^_,^r dayal tafiu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis d.avaran sonucu verilen hiikiim ve kararlar, i Hattrlatma;.TBK'run 19. maddesine davalt kararlarm temyiz inceleme garevi 3) Mrilkiyet hakkrna dayanrlarak agr nakledilmesini amaglayan tapu iptal davalarr ( kararlar, 4) Batrl ve gegerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok htikmtinde oldufu ileri sr-inilen temliki tasanuflar hakkrnda ugimtf iavalur(tmk m. 1025)TMK m, 15 vd.) sonucu verilen hrikrim ve kararlar, esine ba[lan ar ak y apian tpmliki tasanufl ar iddiasryla (TBK m. 611 ivd.) agrlan rapu I emliki tasamrflar haklanda, {ekdletin hile ile. 502) aqiantapu iptal ve tescif davalarr sonucu I Birinci Bagkanhk Kurulunun 1g10U2015 tarih, g sayrh karan I I

8 9) Hazine tarafindan agrlan, TMK'mn 588. maddesine dayah gaiplik ve puna ba[h tapu iptai ve tescil davalarr I sonucu verilen hriktjm ve kararlar, i0) Cemaat vakrflarrnca agian tapu iptal ve tescil davalarr sonucu verlilen hiikrim ve Kararlal' Hattrlahna; o Kadasro oncesi nedenlere dayah olarak agtlan tapu iptal inceletne gorevi I6. Hukuk Dairesi,ne ait bulunmaktadr. ve tescil dav,,,alartrun temyiz 11) Vaktflarn, 5737 sayrlt Vakrflar Kanununun IJ ve 30. maddeleri pyarrnca agml$ olduklarr tapu iptal ve tescil davalan sonucu verilen hrikiim ve kararlar, 12) Tapu kayrt maliki ile davacrrun aynl kigi olduklannln tespitine iliqkin jdavalar sonucu velilen hrikrim ve kararlar, 13) 4121 sayrh TMK'run maddesine dayanrlalak tapu sicilindeki yanhqh[rn diizeltilmesi istemiyle (ad ve soyadr duzeltilmesi istemleri dahil) agrlan davalarjsonucu veriien htlkrim ve kararlar. I i Ihtisas Alanr : Medeni Hukuk Temel Giirev : Aile Hukuku (Evlilik Hukuku) 1) 4721 sayrli TMK'nrn "Aile Hukuku" baghkh baglrkh 1, Krsmrnda yet alan hrikiimlerden kaynaklanan kararlar. Hatrlatma: ikinci Kitabmrn, "E[lilik Hukuku" davatar sonucu verilen hi.ikrim ve cni$an bozmadan kaynaklanan davalar ile milnhasran aqtlan nafaka v'b esya davalart sonucu verilen hukum ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 3. Hukuk Dai/gsi'ne,. Mal rejiminden (IMK 202-2Sl) kaynaklanan davalar sonuclt verilen hakam ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 8. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmakta&r.ti 2) hkh ikinci Kitabmm, "Fhsr4lhk" bashkh 2. Krsmrnda 1. Bollimriniin 5, 6 ve 7. ayrlmlarr jle,,aile" baglrkl 2, m. 321 ila 395) kavnaklanani d,avalar sonucu verilen hli, Hattrlatma: ohtstmltkktsmtntn l. Balamtiniln 1,2, 3 ve 4. aytrtmlarmdayer alan (fn. 282 ita 320; Kocanm babal k, evlat edinme) htiktimlerden kayanqklanan davalqr sonucu verilen tumyiz inceleme gorevi 18. Hukuk Dairesi,ne, 'Ev basknrum (IMK m.369) kaynaklanan davalarlsonucu verilen ht'ikilm ve kararlarm temyiz inceleme gorevi ise 3, Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadr. 3) 6284 sayrh Ailenin Korunmasr ve Kadma Kargr $iddetin Onlenmesirte Dair Kanun'a dayarul arak ahnan tedbirler, 4) uluslalarasr Qocuk Kagrrmamn Hukuki veghelerine Dair Scjzl 'ye ve 5717 uluslararasr Qocuk Kagrrmarun Hukuki yon ve Kapsamrna Dair Kanu a gole agrlan (gocuklann mutad meskeni olan illkeye iadesi) davalar sonucu verilen hiiktim ve ararlat, 5) 2828 sayrh Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayrh Qocuk Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan (korunmaya muhtag gocuklar hakkr altnacak karar ve tedbirlere iligkin) davave talepler hakkrnda verilen hrikiim ve kararlar. Ihtisas Alanr : Borglar-Ticaret Hukuku Temel Giirev : Sebepsiz Zenginleqme, Kusursuz Sorumluluk, Abonel Adi Ortaldrk, Aile Hukuku (Nafaha, Tazminat) 1- Karan veren mahkemenin srfatrna, nitelendirmesine ve sozlegme [tist irl bulunmadr[rna bakrlmaksrzrn, gegersiz sozlegmeden kaynaklairan zenginlegmeden) (TBK m.77 iia 82) davalar sonucu verilen hiikiim ve kaiarlar. Birinci Bagkanhk Kurulunun tarih, 8 sayrh karan. ] Sdzlegmeleri, bulunup (sebepsiz 6t35

9 I Hattrlatma: 4077 sayilt Ti.iketicinin Korunmast Hakkmdaki Kanunda duzenlenen s,zlesmelerden ' (devre mt'ilk, devre tatil, paket htr, kaptdan satry gibi) kaynaklanan sebep'piz zenginlesme,, davalart sonucu verilen hakam ve kararlarln temyiz inceleme girevi ls. Aukuk Dair esi'ne ait bulunmaktadrr. 2) Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK'nrn 65 vd. maddeleri. TMK m. 369 vb.) sonucu verilen hiiktim ve kararlar! 3) Noterlerin hukuki sorumlulufuna iligkin davalar sonucu verilen hiikiim ve kar.arlar. 4) Estetik amagh ameliyatlar ile dig tedavi, protez vb yaprmrndan kaynaklanan davalar sonucu verilen htiktim ve kararlar, 5) Araq tamirine iligkin davalar nedeniyle velilen hr-ikiim ve kararlar, 6) Fotopraf ve video gekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hrikdm ve kararlar. 7) Karalr veren mahkemenin ve taraflarrn srfatma bakrlmaksrzrn kagak elgktrik, kagak su ve kagak dolalgaz kullanma nedeniyle agrlan d,avalar sonucu verilen hrikilm ve k4rarlar, 8) Kararr veren mahkemenin ve taraflarrn srfatma bakrlmakslzln su, elei<trik, dopalgaz, telefon ve intemet aboneli!i sozlegmelerinden ve bu sozlegmelerin kurufmasrna iliskin uyugnrazlrklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hiikrim ve karallar, 9) Kararr veren mahkemenin ve taraflarn srfatma bakrlmaksrnn atrkl su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hrikrim ve kararlar,, 10) Karart vel'en mahkemenin ve taraflarrn srfatma bakrlmaksran iadt ortakhktan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hrikrim ve kararlar, II) 4l2I sayrh TMK'ntn "Miras Hukuku" baqhkh 3. Kitabrndayer alan "Vasiyetname" hrikiimlerinden (TMK m , , , sll-s5g, ve '5g5-5g7) kaynaklanan davalar sonucu verilen hiikrim ve kararlar, : 12) Boqanma davastndan ba[rms:z olarak agrlan, her gegit nafakaya iliqkin davalar ile kart-koca arasrnda Turk Borglar Kanunu'ndan kaynaklanan eqya davalur6oru.rj verilen hrikrim ve kararlar, 13) Niqan bozma nedeniyle hediyelerin geri ahnmasr ve tazminat istemliidavalal sonucu verilen hriktm ve kararlar ' Ihtisas Alanr : Borqlar-Ticaret Hukuku Temel Giirev : Haksrz tr'iil Tazminatr i 1) Taraflann srfatrna bakrlmaksrzrn (tacirler dahil), haksrz eylemden k{ynaklanan (sr-rg tegkil eden eylemler, haksrz haciz, haksrz ihtiyati tedbir. haksrz qikdyet vb.l ddhil) davalar nedeniyle verilen hrikiim ve kararlar. Hattrlatma ' Trafi'k hilkilm I mdan kayn erm temyiz r i zararlar dahil) lsonucu verilen I 17. Hukuk Dairesi,ne, ' KaQak su ve do{a dan kaynaklanan davalar sonucl.t verilen hakum ve knrarlartn temyiz inceleme gdrevi 3. Hukuk Dairesi,ne, i ' Taraflar arastnda sozlesme iliskisi bulunup, bu sozlesmeden kaynaklanqn hakstz eylem nedeniyle agilan davalar sonuclt verilen ht)kilm ve kararlarm temyiz ince)leme gareit t S. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadr. i 2) Taraflattn stfatma bakrlmaksrzrn, TMK'nn 24 ve TBK'run 58. madcileleri sereeince kiqilik haklarrna saldrlt nedeniyle (basrn yoluyla saldrr dahil) agrlan tazmrnat pu"utai*olnu., verilen hrikiim ve kararlar, 3) Menkul egyalara iligkin alacakve tespit davalan sonucu verilen hriktim ive kararlar. 4) Taraflar arastnda sozlegme iligkisi bulunmayan arag mtilkiyetinin itespiti d,avalan sonucu verilen htikrim ve kararlar, 5) Qevre kirlenmesinden kaynaklanan clavalar sonucu verilen hiikiim ve kdrarlar. 6) i9 akdi ile gahgmayan kamu gorevlilerinin, gahgtrfr kuruma kargr verdi$leri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hiiktim ve kararlar, Birinci Bagkanhk Kurulunun tarih, 8 sayrh karan, 7 t35

10 7) OzeI yasalardan kaynaklanrp (Maden Kanunu, Tag Ocakiarr Nizalnnamesi, Milli Mtidafaa Miikellefiyeti Kanunu gibi) difer hukuk dairelelinin gorevi drqrnd4 kalan davalar nedeniyle vedlen htikrim ve karar.lar, Hattrlatma; o Ozel yasalara gore yaptlan sozlesmelerden knynaklanan davalar sonuc!.t verilen hakum ve kararlartn temyiz inceleme gdrevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadr. 8) Orman Kanunu'ndan kaynaklanantazminat davalan sonucu veriien hrikr"im vekararlar, 9) 3530 sayrh Tahkim Kanunu'ndan kaynaklanan uyuqmazhklar nedeniyle veriien hrikrim ve kararlar, 10) Taraflartn tacir ve igin ticari iqletmeyle ilgili bulunmadr[r icra ve iflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davalarrcon r"u verilen hokrim ve kararlar. Hattrlcttma, Taraflart tacir olup, ijk,run 89. verilen hakim ye kararlarm bulunmaktadu. 11) Taraflartn tacir ve igin ticari igletmeyle ilgili olmadrfr, gemi siciiins kayrtsrz deniz araglartntn galpl$maslndan kaynaklanandavalar ron r.r, verilen hiikiim ve kar.arla,r.. 12) Idati yargt kararlanntn uygulanmamasrndan kaynaklanan maddi ve manevi tazmjnat davaiarr sonucu verilen hiikiim ve kararlar, 13) Hdkimlerin sorumlulufundan kaynaklanrp Devlet aleyhine agrlan davalar ile buna iliqkin riicu davalan sonucu verilen hiikum ve kararlar Hattrlatma: maddesi uyarmcq aqilmry menfi tespit davalan sonucu temyiz inceleme gorevi 19. Hukuk Dai.resi,ne ait ', c ortak htik[imler boltimtiniln ]6. mqddesinde yanh davalar ayrtktr. 14) Yediemin-lerin sorumlulu[una iliqkin d,avalar sonucu verilen hiiktim vg kararlar, 15) icra ve iflas Kanunu'mrn 5. maddesi gerelince icra memurlannrn eylemi nedeniyle Adalet Bakanhfr aleyhine agrlan davalar sonucu verilen hiiktim ve kararlar I, 16) 2330 sayrh Nakdi Tazminat Kanunu'ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hrikiim ve kararlar. ihtisas Alanr Gayri M."f."f ffu^'"f.u Temel Giirev : Kamulaqtrrma, Devlet Tarafindan Mtilkiyet Haklqnrn Ihlalinden Kaynaklanan Tazminat 1) Ofiak hrikrimler bohimtiniin 14. maddesinde yanh "Birinci Grup"tajyer alan illerin il1ffi J": l ::T:*i : j*::: "r:n*ff1:i l1i1' 9 *, 2e 42 s av il Kamur as tr ia kaynaklanan davalar sonucu verilen hriktim ve kararlar., Hattrlatma; K anu,'un d an o Ortak hakumler bolt)muniln ikinci grubunda yer alan illerin merke) ve ilqelerincle bulunan mahkemeler taraftndan kamulashrmasu el atmadan kavnaklanan davalar sonucu verilen hiikilm ve kararlarm temyiz inceleme gorevi I8. Hukui Dairesi,ne, o Ortak hakumler baltimilniln ikinci grubunda yer alan illerin merke) ve ilqelerinde bulunan mahkemeler tarafrndan 2942 sayth yasadan kaynaklanan dayalar ned.eniyle verilen ht'ikilm ve kararlarm temyiz inceleme gorevi I8. Hukuk i Dairesi,ne ait bulunmaktadtr. 2) Ortak htikrimler bdhimiiniin 14. maddesinde yazrh "Birinci Grup"talyer alan illerin merkez ve ilgelerinde bulunan mahkemeler tarafindan, kamulagtlrmastz el itmadinkaynaklanan el atmarun onlenmesi, taqtnmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili d,avalan sonucu verilln hr-ikiim vekaraiar, j Hattrlatma; o ortak htiktimler boltimilntin ibinci grubunda yer alan illerin bulunan mahkemeler taraftndan knmulastrmasu el atmaclan sonucu verilen hukilm ve kararlarm temyiz inceleme g\revi JB. bulunmaktadtr. merkei ve ilgelerinde kaynal,<lanan datrtlar Hukuk Dairesi'ne ait Birinci Baqkanhk Kurulunun 19l0rl20r5 tarih. 8 savrh kararr. 8135

11 3) imar uygulamasl sonucu bedele ddntiqtiirrilen tagrnmaz bedelleri ile imar uygulamasr sebebi ile olugturulan ipotek bedellerinin artnlmasl ve eksiltilmesi ile ileili dava\at sonucu verilen hirkrirn ve kararlar, 4) 715 saytlt Gecekondu Kanunu'ndan kaynaklanan tazminat davalan sonucu verilen htikum ve kararlar. DAiRESi Temel Giirev : Kira Hukuku 1) Taraflarrn stfatma bakrlmaksrzrn,kna iligkisinden kaynaklanan d,avalat. (kira tespiti ve uyarlama dahil) sonucu verilen hiikiim ve kararlar, Hattrlatma: o Finansal kiralama sozlesmesinden kaynaklanan her trir dava sonuncla tterilen htiklim ve kararlann temyiz inceleme gdrevi I9, Hukuk Dairesi'ne ait bulunntaktadr. 2) 2004 saytlt iik'nrn 10. babrnda yazit hiikiimlerden (kila alacalt ve tahliye) kaynaklanan rtitazrn kaldrnlmasr ve tahliyeye iligkin olup icra mahkemelerince verilen hiikiim ve kalarlar, 3) Kira alacafl nedeniyle baglatrlan takipler iizerine icra mahkemelerince verilen itjrazn kaldrlrlmastkarurlan. Temel Gtirev : Ig Hukuku 1) Aqafrda yanh davalar hakkmda, ortak hiiktimlerin 15, maddesinde yer alan ve ig hukuku dairelerine ozgr.i birinci grup illerin merkezve ilgelerinde bulunal mahkemelerce verilen hr,ikrim ve kararlar: 1.1) 4857 sayrh ig Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, Hattrlatma; ' 4857 sayth Kanun'un J7. maddesine dayah ig kazasr ve meslek hastphfirndan do[an maddi ve manevi tazminat davalart ile bunlarla birlikte agrlan iggilik alacaklarrna iligkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte agian iggilik alacaklarrna iligkin tdavalar sonucu verilen hrikrim ve kararlarrn Iemyiz inceleme gorevi 21. Hukuk, Dairesi'ne ait bulunmaktadrr. I'2) 4857 sayrh ig Kanunu'na gdre iggi sayrlan kimselerle igverenler arasrnda, 818 sayrlr Borglar Kanunu'ndan, 5580 sayrh Ozel Ofretim Kurumlarr Kan,unu'ndan,6JJ2 sayrh Kamtn'da ongoriilen ilave tediye alaca[rndan ve ig sozlegmesi kapsamrnda 5188 sayrh ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanun'dan kaynaklanan davaiar..1.3) 4851 sayrh ig Kanunu'na gore iggi sayrlan kimselerle igverenlel arasmda Icra ve iflas Kanunu'nun 67. maddesi gerelince agrlan itiraztn iptali davalan, J2. madde gelefince agrlan menfi tespit davalan ve istirdat d,avalan ile ig sozlegmesinin yaprlmasr veya devamr srrasrnda iggiden ahnan senedin iptali davalarr, \.4) 5953 sayth Bastn Meslefinde Qahganlarla Qahgtrranlar Arasrndaki Mrinasebetlerin Tanzimi Hakkrnda Kanun' dan kaynakl anan dav arar, 1.5) 854 sayrh Deniz ig Kanunun'dankaynaklanan davalar, L6) 2547 sayrlt Yriksek O[retim Kanunu'nun Ek 2. maddesi gere[ince kurulan vakrf tiniversitelerinin ofretim elemanlarr ile riniversite arasrnda iq Kanunu ve ig sozlegmesinden kaynaklanan dav aiar, L7) 6356 sayrh Sendikalal ve Toplu ig Sdzlegmesi Kanunu'ndanj(mrilga282l ve 2822 sayit Kanunlar) ve toplu ig sozlegmesinden kaynaklanan davalarj 1.8) 4688 sayrh Kamu Golevliieri Sendikalarr Kanunu'ndan kayn{klanan davalar, L9) 444l sayrh iqsizlik Sigor-tasr Kanunu'ndan kaynaklanandava\ar, Birinci Bagkanhk Kurulunun I9l0Il20I5 tarih, 8 sayrh kararr. 9/35

12 1,10) Taraflarrn srfatrna bakrlmaksr zrn, 4046 sayrlr Hakkrnda Kanun,un 21. maddesi^ t Jirumnda ig kaybr uyugmazhklara iliqkin d,av alat Ozeilegtirme Uygulamalan tazrninatmdan kaynak lanan ihtisas Alanr Temel Giirev AH uayrrmenkul Hukuku, k : ZilyetlikHukuku, Miras Hukuku, icra ve iflas Hukuku 7 tapusu rlct d * ; 3402 scil,onucu o Kadastro sryqstnda' kadastro harici brakrlan tasmmazlar hakkmcla aqilan tescil f;,i!x;:"::ifl,,fi,,;il::no* ve k",;;;;";;, tumyiz inceteme gorevi j6 Hukuk dele TMK'nrn 713/2. maddesine dayanrlar.ak agrlan tapu iptai ve karatlar, 4)Hazineta*nndan,o.,,lili#iJ:"ffi J:::;:,:,,::,;ffi ffi.*:; ile agrlan tapu iptal' tescil, *t"i,.ro ahale, ""ril;il ; kal davararr sonucu verilen hiikrim ve kalar.lar, Hahrlatma; c Kadas tapu kaytlartntn, ve tesci kqdastro oncesi nedenlere clayantlarak oovalar ile iptat agtlan kadastro, harici urrlot rion iosrrmorlor hakkmda Hukuk Dairesi,ne U",;::#;:;,:re.n httktim ve karartarm "li. temyiz inceteme gar,"r,i "r, "u y:ptrun g"'1ltrt. d,ayaniarak kesi'legmig sicillere karsr rh Kanun m. 14) tapu iptal ve tes"iilsteklit davalar sonucu 7) 4721 sayrh TMK, sdzlegmesi ve miras paylrun yasarun 527 ve 52g. maddele tescil davalarr sonucu verilen h bulunan yapt, apag ve benzer ejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202_2gl) idavalar sonucu 11) icra mahkemeleri tarafindar sonucu verilen hrikrim ve kararlar genel hrikrimler gergevesinde gcirtilen istihkak davalalr i,.. 'ri-j:;!:rf-ai rhtrsas Alanr -I'a* : is ve Temel ^l rr Giirev I --, +' iq HuLuLu _,.rrr. I::r;X{ dzgri ;:'3#i1i 2' Grup 3;, I *t3,.:?o-,tir 1*1" r 5 m a crde s i nde yer af an, iq Hukuku kararlar: P;.'"'r','r',1* 'r*'i" '-'r.-;;1?,:,r:,,#fiiij; ff#:;:[:jjl$fi:;t#*"1: 1) 4857 sayrh iq Kanunu,ndan kaynaklanan d,avalar, Birinci Baqkan,k Kurulunun 19/0r/2or5tarih, g sayr' karar, t 10t35

13 Hattrlatma: ' 4857 sayrh Kanunun JJ. maddesine dayah ig kazasr ve meslek hastahfirndan do[an maddi ve manevi tazminat davalart ile bunlarla birlikte agrlan iggilik alacakiarrna iliq-kin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte agrlan iqgilik alacaklarrna iligkin davalar sonucu verilen hrikrim ve kararlartn temyiz inceleme gorevi 2L Hukuk Dair.esi'ne art bulunmaktadrr. 2) 4851 sayrh ig Kanunu'na, gore.iggi sayrlan kimselerle igverenler arasrnda, 818 sayrl Borglar Kanunu'ndan, 5580 sayrh Ozel Ofretim Kurumlan Kanunu'ndan,67J2 sayrli Kanunda dngdnilen ilave tediye alacafrndan ve iq sdzlegmesi kapsamrnda 5188 sayrl Ozel Grivenlik Hiznretl erine D air Kanun' dan kaynaklanan d,av alar, 3) 4851 sayrlt ig Kanunu'na gdre iggi sayrlan kimselerle igverenler arasmda icra ve iflas Kanunu'nun 67. maddesi gerefince agrlan itirazn iptali davalan, ]2 maddesi gerelince agrlan menfi tespit davalart ve istirdat davalan i1e ig sdzlegmesinin yaprlmasr veya devamr srrasrnda iggiden ahnan senedin iptali davalarr, 4) 5953 sayrlt Bastn Meslelinde Qahganlarla Qahgtranlar Arasrndaki Mtinasebetlerin Tanzimi Hakkrnda Kanun' dan kaynaklanan dav alar, 5) 854 sayrh Deniz ig Kanunu'ndan kaynaklanan davarar, 6) 2547 sayrlt Ytiksek Ofretim Kanunu'nun Ek 2. maddesi gere[ince kurulan vakrf tiniversitelerinin cilretim elemanlan ile oniversite arasrnda ig Kanuni ve ig scizlegmesindel kaynaklanan davalar, 7) 6356 sayrh Sendikalar ve Toplu ig Sozlegmesi Kanunu'ndan (mrilga 2821 ve 2g22 sayrir Kanunlar') ve toplu ig sozlegmesinden kaynaklanan davalar, 8) 4688 sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 9) 4447 sayrh Igsizlik sigortasr Kanunu,ndan kaynaklanan divalar, 10) Taraflartn stfattna bakrlmaksrzn, 4046 sayrh Ozellegtirme Uygulamalalr Hakkrnda Kanun'un 27. maddesi kapsamrnda ig kaybr tazmrnarindan kaynaklanan ulruqmazhklara iligkin davalar. nicu davalal, - ::... ' i.':,::i ihtisas Alanr : ig syal Giivenlik Hukuku Temel Giirev : Sosyal Gi.ivenlik Hukuku 1) 1.1) Sosyal Grivenlik Kurumu tarafindan sosyal grivenlik mevzuatma gore agrlan 1'2) Sosyal giivenlik mevzuatt kapsamrnda kurum aleyhine agrlan alacak ve tespit davalarr sonucu verilen hriktim ve kararlar, 2) Aqa$rda y_azir davalarla ilgili verilen hriki.im ve kararlarrn temyiz inceleme gor.evi Yatgfiay 10 ve 21. Hukuk Daireleri arasrnda eqit olarak paylagrlmak suretiyle yaprlrr: 2'I) 5510 sayth Sosyal Sigortalar va Genel Sa[hk Sigoitusr Kanulu,nclarr kaynaklanan davalar, 2.2) 506 sayrh Sosyal Sigorlalar Kanunu'ndan kaynakl anan daval4r, 2'3) 5434 sayrh Tiirkiye Cumhuriyeti Emekli Sandr[r Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 2'4) 1479 sayth (Ba[-Kur) Esnaf ve Sanatkdrlar ve Difer Balrmsrz Qalganlar. sosyal Sigofialar Kurumu Kanunu'ndan kaynakl anan davarar, 2'5) 2925 sayrh Tarrm iggileri Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 2'6) 2926 sayrlt Tartmda Kendi Adrna ve Hesabrna Qahganlar Sosyal Sigortalar Kanunu' nd an kay na7<1anan dav alar, 2108 sayrh Muhtar Odenek ve Sosyal Grivenlik Kanunu'n{an kaynaklanan ^"..3r^l) davalar. 2'8) 2829 sayrh Sosyal Giivenlik Kurumlarrna Tabi Olarak Gegen Hizmetlerin B irl e gtirilmesi Hakkrnda Kanun' dan kaynakl anan dav alar, Birinci Baqkanhk Kurulunun lgl0ll20l5 tarih, 8 sayrh karan. i II/35

14 2'9) 2147 saylh Yurt Drgrnda Qahgan Tiirk Vatandaglanrln, Yurt Drgrnda Qalgma Srirelerinin Sosyal Grivenlikleri Bakrmrndan De[erlendirilmesi Hakkrnda I(anun,dan kaynakianan davalar, 2'10) 3201sayrh Yurl Drgrnda Bulunan Tr-irk Vatandaglannrn yurt Drgrnda Gegel Srirelerinin Sosyal Giivenlikleri Bakrmrndan De$erlendirilmesi Hakkrnda KanundarL Kaynaklanan davalar, 2.II) 6183 sayrh Amme Alac yapian takiplerden (Sosyal Giivenii difer alacaklanrun tahsiline iligkin o tlir az, menfi tespit, haczinkaldrrrlmas 2'12) Sosyal grivenlik prim alacaklannrn yeniden yaprlandrrrlmasrna iligkin kanunlardan kaynaklanan davalar. 3) ofiak Hrikiimle'bcihimtiniin, 13.1 bendi agafrdaki qekilde uyguranrr. % dapfitma tabj igler, haftahk olarak esasa rine gore tasnif edilerek ikiye aylrhp haftanrn bcihigtrinihip liste halinde dailelere zimrnet aynt dava trininden egit gekilde ig verilmesine i davlar mrimkrin oldukga bdhinmez ancak her. dikkat edilir' ktan sonra Dozultlrsa, iki daileye 'l ":':lli : i'.d rd ta Hukuku yer alan ticari igletme, ticaret sicili ve unvant, anonim, limited, kollektif ve komandit), krymetli a tagrma, deniz ticareti,(gemi, donatma, mal, sorumluluk ve deniz sigortalarr) ve prim alacaklarma iliqkin davalar sonucu Hahrlatma; o 6098 sayilt sozlesmesinden inceleme gorevi e. maddelerinde dilzenlenen simsarl* (tettol*) hr sonucu verilen hukum ye kararlarm tenryiz o Tacirler arast hizmet altm sozlesmesinden kaynaklanan davalar (rticu ddhil) s,onucu verilen hakam ve kararlarm temyiz inceleme gc)revi 23. Hukuk Dairesi,ne ait bulunmqktadff 2) TTK'nrn 4' maddesi atfiyla, Turk Medeni Kanununda yer alan, rehin kargrlfrnd aiwaz ile meggul olma (TMK m' 962-g6girT< a/1)) iglerinj.n t uynut lanan d,avalansonucu verilen hiikrim ve kararlar, 3) TTK'nrn 4'rnaddesinin atfryla, Trirk Borglar Kanununrla. yer alan, iqletmenin satrlma ve de$igtirilmesi GB5'-T: 202-2(D: yaytm sozlegmesi lrer m ), kredi mektubu ve kledi emri (TBK m' r9), ticai temsilciler, ticari vekiuer ve di[er tacir yardrmcrla., (TBK Birinci Bagkanhk Kurulunun r9r0u20r5 tarih, B sayrh karan. r2l3s

15 m' ), ticari nitelikli havale (TBK m ), sakiama sozlegmeleri (TBK m. 561 vd.) iliqkilerinden kaynakl anan alacak davalarr sollucu verilen hiikrim ve kaiallar, 4) Bankacrltk I(anunu, Ticari igletme Rehni Kannnu, Sermaye Piyasasr Kanunu, 5684 sayrlr Sigorlacrhk Kanunu ve 5941sayrh Qek Kanunu'ndan kaynakl an-an alicak davala', Hattrlatma: 'Bu yasalardan kaynaklanan itirazm iptali ve menfi tespit davalart sonucu verilen ht)kt)nt ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 19. Hukuk Dairesi'ne, tttiketici lcredisi sozleqmelerinden davalar sonucu verilen hukum ye kararlartn temyiz inceleme gorevi 13. si,ne ait bulunmaktadr. 5) 6102 sayth Tiirk Ticaret Kanununun I52L maddesinden kaynaklanan (Ticar.et 'ketle veya birbirleriyle girket orlakhfrnd an v ey a girketin yonetim kurulu riyeleri, yoneticileri, kargr agrlacak davalar) davalar ile tagrma (kan, davararr yanrnda iik,nrn 67 mad.deri,,. ouyjr, Tol"?l.il,lii-*"it11t,:^tT:',ffi^.3?::l kaynakianan borglu olmadr[tnrn tespiti davalari sonucu verilen hrikrim ve kararlar, 6) Taraflartn stfattna bakrlmaksrzrn,556 sayrh Markalarm Korunmasr, 551 sayrl patent Haklarrnrn Korunmast, 554 sayrh Endristriyel Tasarrmlann Korunmasr ve 555 sayrir Co[rafi Igaretlerin Korunmasl Hakkrnda Kanun Hrikmtindeki Kararnameleri ile 5g46 sayrli Fikir ve Sanat Eselleri Kanunu'ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen htikum ve kararlar. " - _- '_: '. : ihtisas Alanr : Borgla DAiRESi Temel Gtirev : icra ve iflas Hukuku 1) 2004 sayrh icra ve iflas Kanunu uyarlnca yapian icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan gikdyet, ttfuaz ve ttftaztn kaldrrrlmasr taleplerl hakkrnda icra Mahkemelerince verilen hrikr.im ve kararlar; Hahrlatma: ' Kira alacaklarmm tahsili ve tahliye amactyla yapt naklanan itirazm kaldtrilmas -ve tahliye talepleri sonucu verilen ht) temyiz inceleme gc)revi 6. Hukuk Dairesi,ne, 'ilamh icra yoluyla yaptlan takiplerden kaynaklanan sikayet, itiraz ve icranm geri braktlmast talepleri sonucu verilen hiltnim ve'kararlarm ir*yr, inceleme gorevi g,hukuk Dairesi'ne, a agilan istihkak davalart ile icra mtidtirtti\ilnce haczin sikdyetler tizerine (iik 96, 97, gg) verilin hiiki)m t,e 8. Hukuk Dairesi'ne, o IIK uyartnca dilzenlenen srct cetveline itiraz ve sikdyetler hakkmda verilen htiktim ve kararlartn temyiz incereme gorevi 23, Hukuk Dairesi,ne, ' iik'dan kaynaklanan suglar hakkmda verilen hakum ve kararlarm temyiz inceleme gc)revi I l.ceza Dairesi,ne ait bulunmaktadr.. 2) iik uyann tarafindan cebri icra yolu ile satrlan menkul ve mankemererme yaorl rk iqlemleri nedeniyle icra 3) Sulh iuiuk mahkemelerince verilen ortakhgrn satrlarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle sattq memurluklarmca yaprlacak-satrqlar rr",uirgu hanrhkiglemlerine iliqkin gik6.yetler ve ihalenin feshi talepleri hakkrnda sulh hukuk mahkemelerince verilen hrikum ve kararlar, 4) 6183 sayrh Kanunu'nun 99. maddesi uyannca yaprlan gikayet sonucu icra mahkemesince verilen tagtnmaz ihalesinin feshi ile ilgili iliktim vikar*lar,' 5) T maddesine gdre borgluy a,taqrwrazbagkalarr tarafindan i tahliye emrine yonelik qikdyetler ile iik,mn emelerince verilen hiikrim ve kararlar, 276, madde 6) Alacakhlarrn iik'mn 89. maddesi uyannca borglularrn tigiincii kiqilerdeki alacaklarr ile ilgili I' ve 2' hactz ihbarnamelerine karyhk ilgtincii kiqilerin icra mahkemelerine vaki Birinci Bagkanhk Kurulunun r9l0u20l5 tarih. g sayrh kararr. 13t3s

16 gikayetleri r'izerine icra mahkemesince verilen hiikrim ve kararlar ile scizri frkrasr uyannca rigr-incti kiginin tazminatamahktm edilmesi istegi ilzerine verilen hrikrim ve kararlar, edilen maddenin 4. icra mahkemesince '.. t t..::.. :.4. :.j:: Ihtisas Alanr : Borgla Temel Giirev : Siizlegme Hukuku, Tii D 1) 6099 sayrh Trirk Borglar Kanunu, da yer alan ve diler gdrevine dairelerin girmeyen scizlegmeler ile cjze gllmeyen sdzlegmelerden kaynaklanan Hattrlatma. c Abonelik sdzles,melerinden ve bu,s eaen 6e dis reda aklanan gorevi 3. Hukuk Dairesi,ne. Dairesi,ne, t apr p diger dairelerin gorevine ilen htjkiim ve kararlar, zti edilen ve ticari dava saytlan clavalar (rehin mejctubu ve leredi emri, ticari temsilci, vei:kil ve vi niterikri havare, sakrama sozresmesinden kararlarm temyiz inceleme gorevi I L Hukuk 'Eser sdzlesmesinlen kaynaklanan davalarm (yukarda yaztlt ve 3. Hukuk Dairesi,nin gorevi dtstnda kalan)sonucu verilen hr)kt)m ve kararlarm temyiz incelente gorevi 15, Flukuk Dairesi,ne, o okutma' egitim-ogretim ve yetiqtirme giderleri ite ilgiti olarak yasadan veyq sdzlesmeden do{an her trlrlt) daialarcoiuru verilen ninam ve kararlarm temyiz inceleme gorevi I B. Hukuk Dairesi,ne, o Ticari nitelikteki alrm-sattm, finansal kiralama ve faktoring sozlesntelerind.en kaynaklanan davalar sonuc'tt veriien hukam ve lcararlarm temyiz inceleme gorevi 19. Hukuk Dqiresi,ne, rla, arsa payr_kat sozlesmesinden karstltfir insaat kaynaklanan davalar ilen -ve hr,iktim kararlcrm inceleme gt)revi temyiz 23. Hukuk Dairesi,ne ait dtr. Korunmasr Hakkrndaki Kanunlarda drizenlenen leri drqrndaki sozleqmelerden (devre miilk. davalar sonucu verilen htikrim ve kararlar, o Tacirler arast hizmet altm sr)zlesme. Abonelik sozlesmelerinden ve bu sdzlesmelerin tesisinden nedeniyle yerilen kaynctklanan davalar hakam ve kararlarm temyiz inceleme g1revi 3. Hukuk bulunmalctadtr. Dairesi,ne ait runmasl Hakkrnda Kanun ile getirilen eser, tagrma, sigofia d zl e gmel erinden kaynakl anan a av arar a go revl i D airer erinde davalar (Triketicinin Korunmasr Hakkrnda rumlu olmasrna ra[men ttiketici ile akdi iliskisi arasmda dopan davalar dahil) sonucu u.ril.., 4) Alacaptn temliki ve borcun naklinden dofan ve 11, 15 ve 19. Hukuk Dairelerinin gorevleri drgrnda kalan d,avalarailigkin olarak verilen htikrim ve kararlar. Birinci Bagkanhk Kurulunun tarih, 8 sayrh karan, r4/35

17 ihtisas Alanr : Gayrimenkul Hukuku-Medeni Hukuk Gayrimenkul Miilkiyetinin srnrrla., ortakrrfrn Giderilmesi, Miras "t":t:if;.,lf:-:^.,f1-t:1 Tu*T, Srnrrh _Ayni Hakrar, Kamu orta Malrarr, 1) Srnrrh ayni haklara (TMK m. 17g" vd.) iligkin davalar sonucu verilen hrikrim ve karatlar, hakk' lt;l'-hilixy"ffi }:1'J?ffi'f,'"-,1il $HT-,T;#31"'^f;,?ff1'fi verilen 3) Kamu orta mallartndan mera' yaylak, krqlak iddiasr ile agrlan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hrikrim vekararlai, ' Hahrlatma; o Kadqstro -sonucu' olusan sicile karqt, kadastrodan hnceki ned.enlerle aqtlan iptal ve tescil davalart sonucu verilen hakam ve kqrarlarm temyiz inceleme gorevi 16, Hukuk D air e s i,ne ait bulunmaktadtr. 4) Aqagrda yazir davalar gibi gahsi haklara d.ayah ve tagrnmaz mailarra ilgili davalar. sonucu verilen hrikrim ve kararlar: c sat].f vaadi sdzlesmelerine dayah tapu iptali ve el atmanm onlenmesi davalart, oyilkleniciden haricen sattn alman bipmsu bolilnte iliskin olup, j9g8 tarihli 1987/2 E' 19BB/2 K. sayth Yargttay iitihadt Birlestirmi Kararma dayalr tapn iptali ve tescil davalart, o Tahsis kararlarma dayah el atmanm onlenmesi ve tapu iptali ve tescil davalart, 'inanq sozl.esmesine dayalr tapu iptalive tescil davalqrt ( g47 tarihti 20/65 sayilt yargtay igtiha& Birlegtirme Kirart), Hattrlatma ' Millkiyet hakhndan kaynaklanan ve inanq sc)zleqmesine dayalt taptt iptal ve tescil dqvalart sonucu verilen hakum ve kararlarin temyiz inceleme gc)revi 1. Hukuk D air esi,ne ait bulunmaktadu. ' Olt'inceye kadar bakma akdine dayalt tapu iptali ve tescil davalart. 5) 4721 sayrh Tiirk Medeni Kanunu'nun 724,725 ve 129. madd,elerine dayah (temliken tescil) tapu iptali ve tescil davalar sonucu verilen hrikrim ve kararlar, 6) Ferman ve hr'iccet gibi tasanuf belgelerinin sahteligi nedeniyle agrlan iptal davala' sonucu verilen hiiktim ve kararlar, 7) Karz (odling) ipoteklerinin kaldrrrlmasr ile ilgili davalar sonucu verilen hrikiim ve kararlar, 8) Gegit ve mecra hakkr ile ilgili davalar 9) Su yoluna vaki mridahalenin meni ve i, rh ffiht,i:" ilfff ijixffi " asrlan tapucla o Kadastro sonuclt olusan sicil hakkmda agtlan stnm ve yrizc)lqilmti dtlzeltilmesine iliskin davalar sonucu verilen hillnim ve kararlar),"*yi, inceleme gorevi J 6. Hukuk Dairesi,ne ait bulunmaktqdff. n 737, maddesine dayah komguiuk (komguluk hukukundan kaynakianan tnlr ve taqnmaz mallann taksimi ve qtiylrunun daghktan grkanna dahil) sonucu verilen hriklim Birinci Bagkanhk Kurulunun rgr0u2015 tarih, g sayrh kara'. r5/35

18 15) Elbirli[i miilkiyetinin payh miilkiyete doniigtiiriilmesi istemli davalar sonucu verilen hiikrim ve kar.arlar, 16) imar mevzuattndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hiikrim ve kalarlar. Hattrlatma; o Imar uygulamasl sonuclt bedele daniisttirt;len tasmmaz bedelleri ile imar uygulamast sebebi ile olusturulan ipotek bedellerinin artrtlmail ve eksiltilmest ile ftgilt davalar sonuclt verilen huln;m ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 5. Hukuk Dairesine, o 3194 sayth Imar Kanun'Ltnun, 29Bl sayth Kanunve itgili di{er imar mevzuah uyarmca yapilan kadastro qalryrnalarmdan kaynaklanan tapu -iptal le tuscil davalart sonucu verilen hilkilm ve kararlarm temyiz inceleme gorevi I6. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadtr. I1) 4121 sayrh TMK'nrn "Miras Hukuku" (TMK 3, Kitap) hriki.imlerilden kaynaklanan ve difer dairelerin gorevine girmeyen davalar sonucu verilen hiikum ve kararlar. Hattrlatma: o Muris muvazaasl olarak adlandtrtlan hukuksal nedene dayah tapu iptali ve tes'cil istemli davalar ile tenkis davalart sonucu verilen ht)laim ve karariarm r)myi, inceleme gorevi l. Hukuk Dair e si'ne ait bulunmaktadr, o4721 s'ayilt TMK'nm "Miras Hukuku" Basl*h 3. Kitabmda yer alan "Vasiyetname,, ht'ikt'imlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen huhim ve kararlarm temviz inceleme gorevi 3. Hukuk Dairesi,ne ait bulunmaktadu. rd 4721 sayrh TMK'run 598. maddesi hrikmtine dayaniarak agrlmrg mirasgrhk belgesi, atanmtq mirasgt belgesi veya vasiyet alacakhsr belgesi velilmesi ya'da mirasgrhk belgesinin iptali istemiyle agrlmrg davalar sonucunda veriie hrikrim ve kararlar. :;.,,,i:,: ;,,ONE Ihtisas Alanr : Borglar-Ticaret Hukuku Temel Giirev : Eser Siizlegmeleri. Igin niteligi ve taraflann srfatma bakrlmaksrzrn eser (istisna) sdzlegmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m g6) hrikiim ve kararlar. HatLrlatma o ArsQ, arsa payt ya da kat karstlqt insaat sdzlesmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hakum ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 23. Hukuk Dairesi,ne, o Di{ tedavi, protez v.s, estetik amagh ameliyatlar, areg tamiri ile foto{raf ve video qekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hakam ve kararlarm temyiz inceleme gdrevi ise 3. Hukuk Dairesi,ne ait buluntnaktadu. Ihtisas Alanr : Gayrimenkul Hukuku Temel Giirev : Kadastro Hukuku, l) 2613, 5602 ve 766 sayrh kanunlar ile 3402 sayrh Kadastro Kanunu uyarlnca yaprlan ilk tesis kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu kadastro mahkemelerince verilen hriki.im ve karar'lar Hattrlatma: o Hazinenin ya da Orman ldaresinin taraf olup, gekismeli tasmmann orman oldu{u iddiastnda bulundu{u davalar sonucu verilen hakam ye kararlarm temyiz inceleme gdrevi 20. Hukuk Dairesi,ne ait bulunmaktadff. 2) 7269 sayrh Umumi Hayata Mriessir Afetler Dolayrsryla Ahnacak Tedbirler.le Yaprlacak Yardtmlara Dair Kanunun 18. maddesi uyannca yaprlan "Afet Kadastrosu,,ndan kaynaklanan dav arar sonucu verilen hrikiim v e kar arrar, 3) Kadastro d19esi nedenlere (zilyetlik, kamu orta mah iddiasr dahil) dayanrlarak genel mahkemelerde agrlan (3402 Kadastro Kanunu m. r2)tapu iptal ve tescil d,avaian, 4) Kadastro strasmda tespit harici brrakrlan ve hakkrnda kadastro tutanafr diizenlenmeyen tagtnmazlar hakkrnda agrlan tescil davala4 sonucu verilen h1iktim ve kararlar. Birinci Baqkanhk Kurulunun r9lorl20r5 tarih. g sayrrr karan. r6l3s

19 5) Hazine tarafindan, kadastro srrasmda tespit harici brrakrlan taqtwnaztar hakkrnda, 3402 sayrlr Kadastro Kanununun 18, maddesi uyurur.u, Hazine adrna tescil istemiyle ' acrlan d,avalar sonucu verilen hiikrim ve kararlar, 6) Kadastro sonucu tescil ediien taqnmazlar hakkrnda slrur ve yiizolgrimrinrin dtizeltilmesi istemiyle agrlan davalar (KK. m, 41) sonucu verilen hiikrim vekararlar, 7) Taraflann stfatma ve iddianrn rnahiyelins falqlrnak5ltm, 2959 saylh 1apu1am4 ys Kadastlo Paftalanntn Yenilenmesi Hakkrndaki Kanun uyarlnca yapian yenileme kadastrosu ile 3402 sayilt Kanun'un 2212-a maddesi uyarmca yaprlan uygulama-kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hiikiim vekararlar, 8) Talaflarm stfattna ve talebin mahiyetine bakrlmaksrnn 2924 sayrh kanun ya da 3402 sayrh Kadastro Kanununun (5831 sayrh Kanun'un 8, maddesi ile eklenen) Ek 4, rnaddesi uyarrnca 2lB alanlarrnda yaprlan kullanrm kadastrosundan veya kesiniegmi q 2lB alanlart hakkrnda zilyetlik ve muhdesat qerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen htikrim ve kararlar, 9) 3194 sayrh imar Kanunu, 2981 sayrh Kanun ve ilgili difer imar mevzuatt uyar.lnca yapllan kadastlo gahqmalanndan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaiarl sonucu verilen hriktim ve kararlar, Hattrlatma; ' Imar uygulamast sonuclt bedele dc;nusmrulen tct$mmaz bedelleri ile imar uygulantas,t sebebi ile olusturulan ipotek bedellerinin artutlmafl ve el<siltilmesi ile itgill davalar sonucu verilen ht'ilaim ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 5. Hukuk Dairesine, ' imar mevzuatmdan kaynaklanan di{er davalar sontlcl,t verilen hrikam ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 14. Hukuk Dairesine ait bulunmalctadtr. 10) Miikerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptal ve tescil d,avalan. Temel Giirev : Trafik Kazalanndan i::i:t :irj.{*''t': Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku, Merci Tayini 1) Trafik kazasmdan kaynaklanan tazmrnat d,avalan (bedensei zarat tle oliimden kaynaklanan tazminatrar dahid sonucu verilen htikiim ve karar, 2) 6102 sayir Ti.irk Ticaret - Kanunu'nun maddesinden (6162 sayrh Tiirk Ticaret Kanununun maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortasr ile ilgili r.ticuan tazminal:. davalarr sonucu velilen hrikiim ve kararlar. aslna, trafik sigofiasrrun da kendi sigortahsrna iligkisi dahil sigortanrn taraf oldufu her turlu an davalar nedeniyle verilen hrikiim ve kararlar, n'dan kaynaklanan tasarufun iptaii davalar.r sollucu verilen hriklim ve kararlar, 5) TBK'nrn 19. maddesi gerefince m:wazaa iddiasrna iligkin davalar sonucu verilen htikrim vekararlar, Hattrlqtma; o Muris muvaz(lastndan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davalart sonltclt verilen hr,iktint ve kararlarrn temyiz inceleme gorevi l. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaldadr. 6) 6183 Sayrh Amme Alacaklarrmn Tahsili Usulii Hakkrndaki Kanundan dogan ve difer Dairelerin gorev alantna girmeyen her trirhi davalarailigkin hiikrim vekararlar, 7) Riziko mahalli konut ve iqyeri olan mal ve s-orumluluk sigortasr sdzlegmesi ile taqrma hukukundan do[up dolmadr[rna balalmaksrzrn can-hayal -sigortasr sdzlegmelerinden kaynaklanan davarar sonucu (riicu d6hil) verileh hrikiim ve kararlar. Birinci Baqkanhk Kurulunun r9l0u20r5 tarih. g sayrh kara'. tl t3s

20 Ihtisas Alanr : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk Temel Giirev : Kat Miilkiyeti, Kamulagtrrma, Kigiler Hukul<u, Hrsrmhk, Vesayet I) 634 sayrh Kat Miilkiyeti Kanunu'nun uygulanmasrndan kaynaklanan uyu$mazirklarla ilgili davalara iliqkin hiiktim ve kararlar, 2) Payh mlilkiyete ya da eibirli[i mrilkiyetine tabi tastnmazlarda paydaglardan veya birlikte malik olanlardan birinin, tagnmaz miilkiyetinin kat miilkiyetin. g*ril*.sini istedifi ortakh[rn giderilmesi davalart (634 sayfi Kanun'un 72. madd,esi)- sonucu verilen hrikrim ve kararlar, 3) Birden gok palsel tizerinde yer alan toplu konut ve difer yaprlann ortak ycinetiminden kaynaklanan uyugmazhklara iliqkin d,avalar ronucu verilen hiikii; vekararlar, 4) Otak hiikiimler boliimriniin 14, maddesinde yazrh "ikinci Grup;'ta yer alan illelin merkez ve ilgelerinde bulunan mahkemeler tarafindan, Zg4Z sayrh Kamuiaituma Kanunu,ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hiikiim ve kararlar, Hatrrlatma: t Ortak ht'ikilmler boliimilniln birinci grubunda yer alan mahkemeler taraftndan kamulaettrmasu el atmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hukt)m ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 5. Hukuk Dairesi,ne, o Ortak hilkuimler balumuiniin birinci grubunda yer alan mahkemeler taraftndan 2942 sayilt yasadan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hakum ve karailarm temyiz inceleme gorevi 5. Hukuk Dairesi'ne ait burunmaktadr. 5) Ortak hiiktimler boliimiiniin 14. maddesinde yazrh "ikinci Grup"ta yer. alan iilerin metkez ve ilgelerinde bulunan mahkemeler tarafindan, kamulagtrrmaslz el atmadan kaynaklanan el atmarun dnlenmesi, tagrnntaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davalan sonucu verilen hrikrim ve karallar, Hattrlatma,' o Ortak haktimler bolilmilni)n birinci grubunda yer alan mahkemeler taraftndan knmulasttrmasz el atmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hukam ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 5. Hukuk Dairesi,ne ait bulunmalaadtr. 6) 4121 sayrh TMK'mn Kigiler Hukuku baghkh 1. Kitabrnrn "Gergek Kiqiler" baglk1 1, Krsmtnda yer alan maddelerden (TMK m, 8-46) kaynaklanan d,avalar sonucu verilen hrikiim ve kararlar, 7) 5490 sayrh Nrifus Hizmetleri Kanunu uya-:rncamifus kayrtlannrn drizeltilmesine iligkin davalar sonucu verilen hiikiim ve kararlar ile vatandaghlrn tespitine iligkin hrikum vekarcrlai, 8) 4721 sayrh TMK'nrn "Kiqilel Hukuku" baghkh 1. Kitabrnrn "Tiizel Kigiler" bag1k1 2. Krsmtnda yer alan hrikiimlerden (TMK m. 47-II7) kaynaklanan davalar sonucu verilen htikrim ve kararlar, 9) 472I say/rt Trirk Medeni Kanunu'nun - 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayrh Dernekler Kanunu hiikiimlerine gore agrlmrq derneklerin feshi, derne[in sona erdiginin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her ttirlii dava sonucunda veiilen hrikr.im ve kararlar, 10) Siyasi partilere, - meslek kuruluglarrna (Esnaf Odalan, Ticaret Borsalan gibi) ve bu kululuglarla r-iyelefi arasmda grkan uyugmazhklara iligkin davalar sonucu verilen hrikrim ve karartar, 11) 472I sayrh Trirk Medeni Kanunu'nun 101 vd. maddeleri kapsamrnda kalan vakrflarrn kuruluq ve tescil iglemleri, vakrf senedinin diizenlenmesi ve de[igtirilmesi, vakfin tegkilatr etiminin amacmln ve mallarrnrn de[igtiriimesi, h diineminde kurulan ve 5737 sayrh Vakrflar e[i vakrf evladr veya ilgilisi oldupunun ya da f azlasrndan y ar arlannta (i nti fa) hakl arr yl a i I g i 1 i "Hrsrmhk" baghkh 2, Krsmrnda yer alan "Soy 2, 3 ve 4. ayrrmlannda yer aian maddelerclen evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle Birinci BagkanhkKurulunun lgl01l20r5 tarih. g sayrh kararr, 18l3s

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI Sayı : 2016 / 1 Tarih : 06.05.2016 5235 sayılı Kanunun 35/1 maddesi uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk ve Ceza Dairelerinin numaralarını

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

YARGITAY KARARI Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY KARARI Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY KARARI Yargıtay Başkanlığından: Sayı : 2015/8 Karar Günü : 19/O l/2015 YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU KARARI 2797 Sayılı Yargıtay Kanununa 6572 sayılı Kanunun 27. maddesi ile eklenen Geçici

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı

Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı Yargıtay Başkanlığından : Sayı : 2016 / 1 Karar Günü : 12 / 02 / 2016 Yargıtay Başkanlar Kurulunun 16.01.2016 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

nsclni Ucnnr ra,nirnsi

nsclni Ucnnr ra,nirnsi ESKi$EHiR BAROSU TAvsiYE NiTEr,iciNoB AVUKATLIK nsclni Ucnnr ra,nirnsi (01.01.2017-1.12.2017) ESKi$ErriR BAROSU 01.01.20 17 - r.12.2017 DONEMi AwKAT-tutrvnrril ARASINDATi mvsivn nnir,nx EN Az AvuKATLrr

Detaylı

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19/01/2015 tarih ve 8 sayılı Kararı Yargıtay Kanunu nun 10. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca:

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19/01/2015 tarih ve 8 sayılı Kararı Yargıtay Kanunu nun 10. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19/01/2015 tarih ve 8 sayılı Kararı Yargıtay Kanunu nun 10. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 2797 sayılı Yargıtay Kanununa 6572 sayılı Kanunu nun 27. Maddesi

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Başkanlar Kurulu

T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Başkanlar Kurulu KONU : Daireler arası iş bölümü SAYI : 2016/ 1 TARİH : 02.05.2016 T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Başkanlar Kurulu Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu İşbölümünü görüşmek üzere önceden

Detaylı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 24.01.2014 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca:

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 24.01.2014 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 24.01.2014 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ 1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik

Detaylı

YARGITAY HUKUK VE CEZA DAİRELERİ 2013 YILI İŞBÖLÜMÜ KARAR TASARISI

YARGITAY HUKUK VE CEZA DAİRELERİ 2013 YILI İŞBÖLÜMÜ KARAR TASARISI YARGITAY HUKUK VE CEZA DAİRELERİ 2013 YILI İŞBÖLÜMÜ KARAR TASARISI I) YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ 1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin

Detaylı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 17.07.2014 tarih ve 2 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca:

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 17.07.2014 tarih ve 2 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 17.07.2014 tarih ve 2 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

YARGITAY KARARI YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

YARGITAY KARARI YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI YARGITAY KARARI Yargıtay Başkanlığından: Sayı: 2014/2 Karar Günü: 17/07/2014 YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı

Detaylı

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri İş Bölümü

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri İş Bölümü Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri İş Bölümü Karar Resmi Gazete : Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih, 1 sayılı kararı. : 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı. Yürürlük Tarihi : Yargıtay Kanununun

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. YARGITAY Birinci Başkanlığı. Sayı : /15010/ /12/2016 Konu : Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı

T.C. YARGITAY Birinci Başkanlığı. Sayı : /15010/ /12/2016 Konu : Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı T.C. YARGITAY Birinci Başkanlığı Sayı : 60482426/15010/19107 30/12/2016 Konu : Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞINA Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK)

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK) BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK) Gayrimenkul Hukuku, Borçlar-Ticaret Hukuk Gayrimenkul Mülkiyeti Tapu Sicili, Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk,Adi Ortaklık, Eser Sözleşmesi, Kişiler

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09.02.2012 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca:

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09.02.2012 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09.02.2012 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri Đş Bölümü

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri Đş Bölümü Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri Đş Bölümü Karar Resmi Gazete : Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 12.02.2016 tarih, 1 sayılı kararı. : 26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Yürürlük Tarihi : Yargıtay

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 24 18 Şubat 2012 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28208 YARGITAY KARARI Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI Sayı : 2012 / 1 Karar Günü : 09 / 02 / 2012 14.02.2011 tarih ve

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku)

AVUKATLIK HUKUKU (Avukatlık sözleşmesi, disiplin hukuku) CMK UYGULAMALARI (Son soruşturma ve İnfaz hukuku) IMIZDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN MESLEK İÇİ SEMİNERİ II.DÖNEM PROGRAMI (Uygulanmakta Olan Program) A GRUBU İKİNCİ PROGRAMI (Toplam Baro Sayısı 12) 10 Ocak 2015 7 Şubat 2015 11 Nisan 2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

DAVA KONUSUNA GÖRE HUKUK MAHKEMELERİNE AÇILAN DAVA,DAVACI VE DAVALILAR (1.1.2014-31.12.2014) AÇILAN DAVA KONUSU SAYISI

DAVA KONUSUNA GÖRE HUKUK MAHKEMELERİNE AÇILAN DAVA,DAVACI VE DAVALILAR (1.1.2014-31.12.2014) AÇILAN DAVA KONUSU SAYISI NA GÖRE HUKUK MAHKEMELERİNE,CI VE LILAR CI LI Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma 3 13 13 Ad Üzerindeki Hakların Korunması 92 108 118 Aile Konutu Şerhi Konulması 1186 1203 1687 Aile Konutu Şerhinin Terkini

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Prof. Dr. Samim UNAJV*

Prof. Dr. Samim UNAJV* KARAYOLU TASIMA IqNT]NU'NDAKi E$YA TASIMASINA, TA$rMAcr AcEr{TEsiNE, TASrn{A igr,nni ytrxr nmcisinp ve zorunlu siconreya iligxin BAzryANLrg DUZENLEMELER Prof. Dr. Samim UNAJV* Tiirkiye cumhuriyeti 2003

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Asliye Hukuk Mah. Hâkimi Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı ------CİLT 2------ -TAŞINMAZ

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1]

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] GENEL HÜKÜMLER Konu ve Kapsam : Madde 1- Bütün hukuki yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı