Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r"

Transkript

1 Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir, B aronuz mensubu meslektagl aflmrza duyurulmasrnr rica ederim, Saygrlarrmla, Avukat Metin FEYzioGlu Tiirkiye Barolar Birlifi Baqkanr -ol--oy l,"tf' :_ort/ t\1 o ='-' Adres: Oiuzlar Mah. Barrg Mango Cad, Av.Ozdemir Ozok Sokak No:B Balgat - ANKARA Tel: 0 (312) Faks : 0 (312) s internetadresi:www.barobirlik.ors.tr

2 T.C. YARGITAY Birinci Bapkanhfr Sayr : rcaaq20 _fb Konu : ip Bohimri 22t0\t20Is runrtve BARoLAR sirliii BA$KANLTiTNA iligkin o1up, lanmrp Bilgilerinizi, barolara ve avvkatlara duyurulmaslnln sa[lanmasrnr rtca ederim. AIi ALKAN Yargrtay Bapkanr EK : Karar sureti (CD) nflftiltiluflftll ## Tip ;Gelen 22" IlgirIV-21 Yazr Igleri Yargrtay Birinci Bagkanh!r Ankara *Bu belge, 5070 sayrhkanun hiiktimlerine uygun orarak elektronik imza ile imzalanmrshr. AtahirkBulvanNo:1()Uffi Telefon: (0312) rarc: o 1:tzj+ZieS-t+ Elek"onik A!: wwrv.yargitay.gov,rr Bilgi iein irtibat: L. aratffitazffiimiidtj,li Telefon: (0312) 4\6 to 94 E-p osta: yrb genely gov.rr UYAP Biligim Sisteminde yer aran hrr rrokiimano adresinden /TUD'I'B - kmzz6v/ - prvrc*uffi

3 Yalgrtay Birinci Baqkanhk Kurulunun 19/ tarih ve g sayrh Kararr Yargttay Kanunu,nun 10. maddesi gere$ince toplanan Kurulum uzoa: "'n1;;h,"#*j!il#hhi j ji?,:,:r,tsanunu,nun27.si G e r e sin c e 2 0 I s y, rr n ; ii, ilift;il lx:' AHf ffi H: i1lffi: i;,:: i :1, o. ait i9 Biiltimiirliir. truuur. arasrndaki fii{.: -i.'i3ll"i1[xxht.?'j;ff;;]i[t1r is"i,il,r,l' ycnl o.tu$an Birinci rn,?,^.:uodesi i]e ek,enen Gesici 14 ei*i-^: n,. _---:.-ilnri yeniden belirler,, ilfl :?'#j5','r'i[il4ifl HT.ffilr;gl]i]]:iltii,ili1i:.:';1r'#T;i;f r;?.ij. I il; ix:tj j'i:i 3; H,T;,TL#: fi1t;'"1,t'ffiiil ;i "' nlikm'li ge re gi n c e' B i ; i :::' +r::: F ti#tr ;Utr?l:f,?:frfi il'5i. 'f -:::":':'"1'*"i'litoi#ffi i. rfi:t l art rs bdriimu "u n",lll :ilffi ::i::::i::iil'^:::llo:, JffJlilJ:ifi ffi ziiii'i,r,na liskin ::",11i.?.',f ;i#f, il-:i'"flili; Hr 14) Hukuk Dai la T 7eloaoi HUKIiK naio n nukl.lk Genel Kurulrr Hukuk Dairesi Z.HUKUK DA TCSJ o.nukuk Dairesi. nukuk uairesi lg YILINDA GELEN DOSYA YILINDA qikan DOSYA :_ 4 44F t. tzc '18, A te^ Q e, -7A^ t.+v a.jvz A n^^ o.ou r', a Q 7na 1J.25 / , o+J re tg Bg? O r.co / &i5; a s '/ Aooe Birinci Bagkan'k Kururunun 19 / 0 1 /201 5tarih, B sayr' kara'. 1/35

4 ts) Ceza Dairelerinin Durum I CEZA DAiRELERi 2013'DEN DEViR 2014 YILINDA GELEN DOSYA 2014 YILINDA qrkan DOSYA 2015 YILINA DEViR Ceza Genel Kurulu EE/1 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi zv. I c6 JO.+YZ Ceza Dairesi ro,ujc Ceza Dairesi oc.ljj 5.Ceza Dairesi Bl 6.Ceza Dairesi 6R OO' tt Ceza Dairesi zz.zaz B,Ceza Dairesi Ceza Dairesi o. / Ceza Dairesi Ceza Dairesi.)l zz.oy I JI Ceza Dairesi Ceza Dairesi Ceza Dairesi Ceza Dairesi JZ,Z+J CEZA DAiRETERiTOPLAM Hukuk ve CezaDairelerinin ig durum gizelgeleri incerendi, qnnbgi conusulnir: I) YARGITAY HUKUK DAIRELERI ARASINDI. I$NoIUNNU ilxnr,nni 1) Yargrtay "Hukuk Daireleri" arasmda igbdliimri, temyiz incelemesinin sonuglandrnlmasmda zaman kayrplarrnr iqbirligini desteklemek, hukuksal sorunlar, :,i:?:i,",: olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal k rv*rvrrurrrwr [rcla yer alan "ihtisas alanr ve temel gorev esaslarl" gergevesin 2) Ihtisas Alanr; 2'I) Yargrtay "Hukuk Daireleri", "Medeni Hukuk Daireleri,l,,,Gayrimenkul Hukuku Daireleti", "Ticaret ve Borglar Hukuku Daireleri", ';ii r. Soryur'c.i;;;itk Hukuku Daireleri" olmak izere ddrt,;i. tisas aiaru,, altrnda toplamr. 2'2)Her hukuk dairesi, kural olarak yalntzcabir ihtisas alanr altrnda yer alrr. ^,^r?;?) Zaruret bulunmasr halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanr altrnd a yer atao]ltr. 3) Temel Gdrev; 3.1) Her bir hukuk dairesi, ihtisas alarnna giren temel gcirev ya d,a gorevlere sahiptir, 3'2) Hukuk dairelerine, kural olarak, temel gdrevi ile bafdagmayan gorevler verilmez. 3'3) Zorunluluk bulunmasr halinde bir daireye, bu durum ortad.an kalkrncaya kadar, ihtisas alaru ve temel gorevi drgrnda da gcirev verilebilir. Birinci Baqkanhk Kurulunun r9r0u20r5 tarih. g sayrh karan. 213s

5 B) ortaknuruurnn l l) 2791 sayrh Yargrtay Kartrinu'na 65J2 sayrh Kanun'un2J. maddesi i]e eklenen Gegici 14' maddesi gerefince; Birinci Bagkanhk Kurulu tarafindan yaprlan ig bohimrirpe iligkin kararlar Resmi Gazete'de yaytm tarihinden itibaren on gtin soffa uygulanmaya baglanrr. Yeni ig boliimti i1e dairesi defigtirilen dava dosyalarr, Yargrtay daire b[gkanlan, riyeleri ve tetkik hakimlerinin hangi dairelerde gorev yapaca1nrn belirlenmesinden itibaren 1d grin iginde mevcut halleri ile ilgili daireye gonderilir, Karar dozeltme inccjlemesi de vini to'*t';iilt1iffrffill?*ll'h110,'i'lor."li hale geren daire, ieboriimri ou,.u,.,n],n arrncrr[r tarihte esaslna kayrth bulunan ve gdrevli hale geldigi dosyalarrntemytz incelemesini yapar; doryunrn ilk ge1i9 tarihinde gorevli bulunmadr[rndan bahisle gorevsizlik karan veremez. ]- 3) Dosyamn, eksiklikleri nedeniyle geli gevrilmig olmasr, temyiz ingeleme gorevinirl benimsendi[i anlamrna gelmez. Ancak geri gevirme karannr veren daire, dosl,aprn Yur.frtay'a iik gelig tarihinde ya da geri gevirme soffasr geldifi tarihte temyiz incelemesiyie jgcirevli daiie ise, gorevsizlik kalan v eremez. 4 )Dairece hukuki nitelendirmenin yanhgh[r gerekgesiyle bozulan daigd,a, mahkemece: bozmaya uyularak yeniden yapilan yargrlama iizerine hukuki nitelifi defigerok verilen karann temyiz incelemesi, gorevli ilgili dairece yaprlrr. 5) Dairelerin, ihtisas alanlan ve temel gorevleri ile baflantrh ve/veya fer''isi durumunda bulunan davalar hakkrnda gorevsizlik kararr veiebilmesi, soz konusu davanin fagka bir dairenin gorevleri arasrnda agrkgayazth olmasr gaftma ba[hdrr. i 6) Daireler, on inceleme yapmadan durugma giinii veremezler, Dairenin femel g6rev alanr ile ilgili bil konuda durugma giinri vermiq olmasr halinde gorevsizlik karal Iveriliez, Daire, temel gorev alam ile ilgili bulunmayanbtr konuda durugma giinii vermig ise, {urugma giinrimin verilmig olmasl gorevsizlik karart verilmesine engel tegkil etmez. Bu durumdu, d.rrrgrrr* giinunden once dosyarun gdrevli daireye ulaqmasr temin edilir ve durugma grinri gelecek taraflarm mafdur edi.lmemesi igin gerekli tedbirler alrrur, Ancak, durugma yupti-tg ve taiaflar.ca ig bolrimrine ycinelik bir ttftazdabulunulmamrgsa gdrevsizlik kararr verilmez, i 7) Asrl davayla ilgili ihtiyatihaciz ve ihtiyati tedbir taleplerine iliqkin kararlann temytz" inceleme golevi, asrl davaya bakacak olan daireye aittir. i ' 8) Temyize konu davada eski kanun maddelerinin uygulanmrg bulunmadr halinde gcirevin belirl elerde yazir miiesseselerin dtizenlendigi yeni yas4 maddelji esas altnir yapilan kanun maddelerinin deligmesi hilinde, y.ni gelen ikanuoun kargrhk lmrg sayrlrr, 9) Bir davada, bir kag hukuk dairesinin gorevine giren uyugm azhk sozkbnusu ise, temyiz incelemesi, uyuqmazh[r dofuran asrl hukuki ltlgtdye uit htitti- ve kararlarr inceleyen daire tarafindan yaprlrr. Uyuqmazhk konusu hukuki iligki bir kag dailenin gorev alaprna giren karyna sozie$meye yahut birden ziyade sozlegme tririine ayfi ayfl dayanryors a, teinyrz"incelemesi, bunlardan Tiirk Borglar Kanunundaki cjzel s lzlegme tuir-ine liigtdn davalai;a ait hiiktim ve kararlarr incelemekle gorevli daire tarafindan vaorhl 10) Bir davad,a, uyuqmazhk konusu fruf.uf.i iligki Trirk Borglar Kanunu'pda (TBK) yazit ozel scizlegme tiirleri arasrndaki karma bir srizlegm eye ya da TBK'da diizenlqnen birden fazla ozel sdzlegme tririine._ayr1 ayrl dayaruyors a, temyiz incelemesi, ozel sozlegme tiirlerinin kanunda yer aldrfr sralama dikkate almarak cince drizenlenen sozlegme tririine iligkin 6ava]arault n.itiive kararlarr incelemekle gorevli daire tarafindan yaprlrr. 1i) Yabanct mahkeme kararlanrun tamnmasl ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere iliqkin her tiirlu iglerle ilgili hrikiirn ve kararlarrn incelenmesi' esas davaya ait hrikmti incelemekle gdrevli d,aie tarafindan yaprlrr,i 12) Ebniye Kanunu, 2570 sayir iskan K-anunu ve 4753 sayrh Qiftgiyil Topraklandrrma Kanunu gibi kanunlardan dofan ve aym davasr agrlmasr imkanr buiunmayan'd,irrumlard a agian akemeleri Kanunu'nun (HMK) 125. maddesi domigtririilen davalara iliqkif olarak verilen r inceleyecek daire ta4afindan yaprlrr. er arasrnda ig paylaqrrhr: ' Birinci Bagkanhk Kurulunun 1,gr0u20r5 tarih, g sayrh karan. I 3135

6 13,1) O glin ya dahafta iginde "Hukuk Dairesine" gelen ve llp paylagrma konu dosyalar esasa kaydedilmeksizin n ibetgi oian dairede toplanrr.fe'.iit 'iti nrufu aynldrktan soma kura gekilmesi suretiyle bohigturiihip di-fier dai]eye liste ha'iind. teslim edilir. i 13'2) Bu dairelerce daha cjnce bozulan dosyalalda, bozmaya uyular.ak yenide.n yaprlan yargiama iizerine v Emyiz incelemesi bozlna kararrnr veren daire tarafindan yaprlrr; bu d a ddhil edilmez. 13.3) Paylagrma dahit i olmadrfr halde, paylaqrma dahil gibi mristakilen gorevli olmayan daireye gonderilen dosyalar, esasa kaydedilmeksizin bir. lirt. ekinde mtistakilen gorevli daireye teslim edilir., 14) Yargftay 5 ve 18' Hukuk Daireleri arasrnda kamulagtrrma davalanna iligkin dosyalarrn paylaqrmr: ', f4.1) iki daire arastnda gorev bohigiimiine esas olan iller agafrda srralandrfr gekilde iki grup halinde belirlenmigtir: l Birinci Grup: Adryaman, A[n, Amasya larlrn, Ratman, Bayburt, Bingol, Bitlis, Bolu,, Dizce,.Edirne, Er zincan, Erz :lrum, G aziarrtep, G I[drr, istanbul, Kalabrik, Kars, Kastamonu, Krrrkkale, lkrrklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mug, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sifrt, Sinop, Sl,rur, $anhurfa, $trnak, Tekirdaf, lokat, Trfuzon, Tunceli, Vanq yaloya,yozgat-, Zonguldak. Ikinci Grup: Adana, Bilecik, Bursa, Buldur, Izmr, Igel (Mersin), K Krrgehir, Malatya, Manisa, M 14.2) yukarrda belirtilen dairel mahkemelerden gelen dosyalar ile dosyalar esasa kaydedilmeksizin mukabilinde teslim edilir. 15) Yargrtay J, 9 ve 22. Hukuk Daireleri dosyalarrn paylagrmr: 15.1) Dosyalarrn paylaqtmrna esas gosterilmigtir: arasrnda ig hukuku temo/ gorevine iligkirl olan iller aga[rda up grup halinde Birinci Grup: Adana, Adryaman, Amasya, Antalyaf Afivin, Bartrn, Batman, Baybufi, Bolu, Bu G azianlep, Giresun, Gtimtighan Kastamonu, Kilis, Konya, Ma Samsun, Siirt, Sinop, $anhurfa, ikinci Grup: Bahkesir, Qan Sakarya, Tekirdaf, yalova. Ugiincii Grup: Afyonkarahisar, Bilecik, Bingcil, Bitlis, e krr,. Eskigehir, HakkAri, I[drr, K ram Kiitahya, Malatya, Manisa, Mtlla Ugak, Yan,yozgat. ) airelerin gorevli bulundulu grub{ dahil olmayan ile mristakilen gorevli buiunmaydp dairey. g.l".t n aynr gtin dairesine bir liste I ekinde zimmet, 15; diizeltilmesi ve direnrire karal rizerine geten d dan yaprlrr; bu dosyalar yanhq daireye gonderi dairesine liste ek#e l"rfi", edilir, i l ' ) ' i Birinci Bagkanhk Kurulunun rgl0u20r5 tarih, B sayrh kararr. I q1s

7 i 15'4) Birinci gluba ddhil olup yeni ilave edilen illerin m.r(e, ve ilgelerinde bulunan mahkemelerce veriien hiikrim ve kararlarabakacak olan daireye, be]irtilen iliere daha once bakan dairelerin uhdesinde bulunan ve henr.iz kararaba[lanmamrg dosyap{r da devredilir. 16) 6100 sayrh Hukuk Muhakemereri Kanunu,nun 47. maddesi,rya.npa, hakimlerin fiil ve kararianndan dolayr Devlet aleyhine aqian davarun temytz incelemesini yapmakla gorevli i. Hukuk daireler.inin sdrevleri incelemesi ile gorevli hukuk daiiesinin be onlemek ve gozden kagabilecek farkhhklara dikkat cekmektir. c) HUKUK DAiRELEniniN COnnu,nni. :i:. ' ]:t i: Ihtisas Alanr : Gayri Temel Giirev : Gay i r 1) Taqrnmaz mallara hq:ol,no to.,or. +,' l;ff'ffi*il*1'?31'#'1iii.'',",:1":l ::'::lt-:1ir::l; '1kir davalar sonucu ver.ilen hrikiim ve Kararlar Hattrlulma...^.., uybur "*"' )"*^"'orr'' rrlurlrlr c Kadastro sonucu olusan tapu kaydm i nedenlere da)alt iptal ve tescili (KK m.12) istemti davalar ile mtikerre naklantan aoro4o, sonucu verilen hakam ve kararlarm temyiz inceleme gdrevi I6. Hukuk Dairesi,ne, l ' Hazine taraftndan agilan devletin hilkum ve tasarrufu altmdaki yeri ya da zilyetlikle iktisap kosullarunm olusmadt{t iddiasma dayah davalar sonucu v,erilen htiktint ve kararlartn temyiz inceleme gorevi g. Hukuk Dairesi,ne, it - i zilyetli{e dayalt dayalt. olanlarm igtihatlan Birlegtirme Kararrnh konu edilen ve: n hukuksal nedene,nr,i. r^_,^r dayal tafiu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis d.avaran sonucu verilen hiikiim ve kararlar, i Hattrlatma;.TBK'run 19. maddesine davalt kararlarm temyiz inceleme garevi 3) Mrilkiyet hakkrna dayanrlarak agr nakledilmesini amaglayan tapu iptal davalarr ( kararlar, 4) Batrl ve gegerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok htikmtinde oldufu ileri sr-inilen temliki tasanuflar hakkrnda ugimtf iavalur(tmk m. 1025)TMK m, 15 vd.) sonucu verilen hrikrim ve kararlar, esine ba[lan ar ak y apian tpmliki tasanufl ar iddiasryla (TBK m. 611 ivd.) agrlan rapu I emliki tasamrflar haklanda, {ekdletin hile ile. 502) aqiantapu iptal ve tescif davalarr sonucu I Birinci Bagkanhk Kurulunun 1g10U2015 tarih, g sayrh karan I I

8 9) Hazine tarafindan agrlan, TMK'mn 588. maddesine dayah gaiplik ve puna ba[h tapu iptai ve tescil davalarr I sonucu verilen hriktjm ve kararlar, i0) Cemaat vakrflarrnca agian tapu iptal ve tescil davalarr sonucu verlilen hiikrim ve Kararlal' Hattrlahna; o Kadasro oncesi nedenlere dayah olarak agtlan tapu iptal inceletne gorevi I6. Hukuk Dairesi,ne ait bulunmaktadr. ve tescil dav,,,alartrun temyiz 11) Vaktflarn, 5737 sayrlt Vakrflar Kanununun IJ ve 30. maddeleri pyarrnca agml$ olduklarr tapu iptal ve tescil davalan sonucu verilen hrikiim ve kararlar, 12) Tapu kayrt maliki ile davacrrun aynl kigi olduklannln tespitine iliqkin jdavalar sonucu velilen hrikrim ve kararlar, 13) 4121 sayrh TMK'run maddesine dayanrlalak tapu sicilindeki yanhqh[rn diizeltilmesi istemiyle (ad ve soyadr duzeltilmesi istemleri dahil) agrlan davalarjsonucu veriien htlkrim ve kararlar. I i Ihtisas Alanr : Medeni Hukuk Temel Giirev : Aile Hukuku (Evlilik Hukuku) 1) 4721 sayrli TMK'nrn "Aile Hukuku" baghkh baglrkh 1, Krsmrnda yet alan hrikiimlerden kaynaklanan kararlar. Hatrlatma: ikinci Kitabmrn, "E[lilik Hukuku" davatar sonucu verilen hi.ikrim ve cni$an bozmadan kaynaklanan davalar ile milnhasran aqtlan nafaka v'b esya davalart sonucu verilen hukum ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 3. Hukuk Dai/gsi'ne,. Mal rejiminden (IMK 202-2Sl) kaynaklanan davalar sonuclt verilen hakam ve kararlarm temyiz inceleme gorevi 8. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmakta&r.ti 2) hkh ikinci Kitabmm, "Fhsr4lhk" bashkh 2. Krsmrnda 1. Bollimriniin 5, 6 ve 7. ayrlmlarr jle,,aile" baglrkl 2, m. 321 ila 395) kavnaklanani d,avalar sonucu verilen hli, Hattrlatma: ohtstmltkktsmtntn l. Balamtiniln 1,2, 3 ve 4. aytrtmlarmdayer alan (fn. 282 ita 320; Kocanm babal k, evlat edinme) htiktimlerden kayanqklanan davalqr sonucu verilen tumyiz inceleme gorevi 18. Hukuk Dairesi,ne, 'Ev basknrum (IMK m.369) kaynaklanan davalarlsonucu verilen ht'ikilm ve kararlarm temyiz inceleme gorevi ise 3, Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadr. 3) 6284 sayrh Ailenin Korunmasr ve Kadma Kargr $iddetin Onlenmesirte Dair Kanun'a dayarul arak ahnan tedbirler, 4) uluslalarasr Qocuk Kagrrmamn Hukuki veghelerine Dair Scjzl 'ye ve 5717 uluslararasr Qocuk Kagrrmarun Hukuki yon ve Kapsamrna Dair Kanu a gole agrlan (gocuklann mutad meskeni olan illkeye iadesi) davalar sonucu verilen hiiktim ve ararlat, 5) 2828 sayrh Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayrh Qocuk Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan (korunmaya muhtag gocuklar hakkr altnacak karar ve tedbirlere iligkin) davave talepler hakkrnda verilen hrikiim ve kararlar. Ihtisas Alanr : Borglar-Ticaret Hukuku Temel Giirev : Sebepsiz Zenginleqme, Kusursuz Sorumluluk, Abonel Adi Ortaldrk, Aile Hukuku (Nafaha, Tazminat) 1- Karan veren mahkemenin srfatrna, nitelendirmesine ve sozlegme [tist irl bulunmadr[rna bakrlmaksrzrn, gegersiz sozlegmeden kaynaklairan zenginlegmeden) (TBK m.77 iia 82) davalar sonucu verilen hiikiim ve kaiarlar. Birinci Bagkanhk Kurulunun tarih, 8 sayrh karan. ] Sdzlegmeleri, bulunup (sebepsiz 6t35

9 I Hattrlatma: 4077 sayilt Ti.iketicinin Korunmast Hakkmdaki Kanunda duzenlenen s,zlesmelerden ' (devre mt'ilk, devre tatil, paket htr, kaptdan satry gibi) kaynaklanan sebep'piz zenginlesme,, davalart sonucu verilen hakam ve kararlarln temyiz inceleme girevi ls. Aukuk Dair esi'ne ait bulunmaktadrr. 2) Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK'nrn 65 vd. maddeleri. TMK m. 369 vb.) sonucu verilen hiiktim ve kararlar! 3) Noterlerin hukuki sorumlulufuna iligkin davalar sonucu verilen hiikiim ve kar.arlar. 4) Estetik amagh ameliyatlar ile dig tedavi, protez vb yaprmrndan kaynaklanan davalar sonucu verilen htiktim ve kararlar, 5) Araq tamirine iligkin davalar nedeniyle velilen hr-ikiim ve kararlar, 6) Fotopraf ve video gekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hrikdm ve kararlar. 7) Karalr veren mahkemenin ve taraflarrn srfatma bakrlmaksrzrn kagak elgktrik, kagak su ve kagak dolalgaz kullanma nedeniyle agrlan d,avalar sonucu verilen hrikilm ve k4rarlar, 8) Kararr veren mahkemenin ve taraflarrn srfatma bakrlmakslzln su, elei<trik, dopalgaz, telefon ve intemet aboneli!i sozlegmelerinden ve bu sozlegmelerin kurufmasrna iliskin uyugnrazlrklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hiikrim ve karallar, 9) Kararr veren mahkemenin ve taraflarn srfatma bakrlmaksrnn atrkl su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hrikrim ve kararlar,, 10) Karart vel'en mahkemenin ve taraflarrn srfatma bakrlmaksran iadt ortakhktan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hrikrim ve kararlar, II) 4l2I sayrh TMK'ntn "Miras Hukuku" baqhkh 3. Kitabrndayer alan "Vasiyetname" hrikiimlerinden (TMK m , , , sll-s5g, ve '5g5-5g7) kaynaklanan davalar sonucu verilen hiikrim ve kararlar, : 12) Boqanma davastndan ba[rms:z olarak agrlan, her gegit nafakaya iliqkin davalar ile kart-koca arasrnda Turk Borglar Kanunu'ndan kaynaklanan eqya davalur6oru.rj verilen hrikrim ve kararlar, 13) Niqan bozma nedeniyle hediyelerin geri ahnmasr ve tazminat istemliidavalal sonucu verilen hriktm ve kararlar ' Ihtisas Alanr : Borqlar-Ticaret Hukuku Temel Giirev : Haksrz tr'iil Tazminatr i 1) Taraflann srfatrna bakrlmaksrzrn (tacirler dahil), haksrz eylemden k{ynaklanan (sr-rg tegkil eden eylemler, haksrz haciz, haksrz ihtiyati tedbir. haksrz qikdyet vb.l ddhil) davalar nedeniyle verilen hrikiim ve kararlar. Hattrlatma ' Trafi'k hilkilm I mdan kayn erm temyiz r i zararlar dahil) lsonucu verilen I 17. Hukuk Dairesi,ne, ' KaQak su ve do{a dan kaynaklanan davalar sonucl.t verilen hakum ve knrarlartn temyiz inceleme gdrevi 3. Hukuk Dairesi,ne, i ' Taraflar arastnda sozlesme iliskisi bulunup, bu sozlesmeden kaynaklanqn hakstz eylem nedeniyle agilan davalar sonuclt verilen ht)kilm ve kararlarm temyiz ince)leme gareit t S. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadr. i 2) Taraflattn stfatma bakrlmaksrzrn, TMK'nn 24 ve TBK'run 58. madcileleri sereeince kiqilik haklarrna saldrlt nedeniyle (basrn yoluyla saldrr dahil) agrlan tazmrnat pu"utai*olnu., verilen hrikiim ve kararlar, 3) Menkul egyalara iligkin alacakve tespit davalan sonucu verilen hriktim ive kararlar. 4) Taraflar arastnda sozlegme iligkisi bulunmayan arag mtilkiyetinin itespiti d,avalan sonucu verilen htikrim ve kararlar, 5) Qevre kirlenmesinden kaynaklanan clavalar sonucu verilen hiikiim ve kdrarlar. 6) i9 akdi ile gahgmayan kamu gorevlilerinin, gahgtrfr kuruma kargr verdi$leri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hiiktim ve kararlar, Birinci Bagkanhk Kurulunun tarih, 8 sayrh karan, 7 t35

10 7) OzeI yasalardan kaynaklanrp (Maden Kanunu, Tag Ocakiarr Nizalnnamesi, Milli Mtidafaa Miikellefiyeti Kanunu gibi) difer hukuk dairelelinin gorevi drqrnd4 kalan davalar nedeniyle vedlen htikrim ve karar.lar, Hattrlatma; o Ozel yasalara gore yaptlan sozlesmelerden knynaklanan davalar sonuc!.t verilen hakum ve kararlartn temyiz inceleme gdrevi 13. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadr. 8) Orman Kanunu'ndan kaynaklanantazminat davalan sonucu veriien hrikr"im vekararlar, 9) 3530 sayrh Tahkim Kanunu'ndan kaynaklanan uyuqmazhklar nedeniyle veriien hrikrim ve kararlar, 10) Taraflartn tacir ve igin ticari iqletmeyle ilgili bulunmadr[r icra ve iflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davalarrcon r"u verilen hokrim ve kararlar. Hattrlcttma, Taraflart tacir olup, ijk,run 89. verilen hakim ye kararlarm bulunmaktadu. 11) Taraflartn tacir ve igin ticari igletmeyle ilgili olmadrfr, gemi siciiins kayrtsrz deniz araglartntn galpl$maslndan kaynaklanandavalar ron r.r, verilen hiikiim ve kar.arla,r.. 12) Idati yargt kararlanntn uygulanmamasrndan kaynaklanan maddi ve manevi tazmjnat davaiarr sonucu verilen hiikiim ve kararlar, 13) Hdkimlerin sorumlulufundan kaynaklanrp Devlet aleyhine agrlan davalar ile buna iliqkin riicu davalan sonucu verilen hiikum ve kararlar Hattrlatma: maddesi uyarmcq aqilmry menfi tespit davalan sonucu temyiz inceleme gorevi 19. Hukuk Dai.resi,ne ait ', c ortak htik[imler boltimtiniln ]6. mqddesinde yanh davalar ayrtktr. 14) Yediemin-lerin sorumlulu[una iliqkin d,avalar sonucu verilen hiiktim vg kararlar, 15) icra ve iflas Kanunu'mrn 5. maddesi gerelince icra memurlannrn eylemi nedeniyle Adalet Bakanhfr aleyhine agrlan davalar sonucu verilen hiiktim ve kararlar I, 16) 2330 sayrh Nakdi Tazminat Kanunu'ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hrikiim ve kararlar. ihtisas Alanr Gayri M."f."f ffu^'"f.u Temel Giirev : Kamulaqtrrma, Devlet Tarafindan Mtilkiyet Haklqnrn Ihlalinden Kaynaklanan Tazminat 1) Ofiak hrikrimler bohimtiniin 14. maddesinde yanh "Birinci Grup"tajyer alan illerin il1ffi J": l ::T:*i : j*::: "r:n*ff1:i l1i1' 9 *, 2e 42 s av il Kamur as tr ia kaynaklanan davalar sonucu verilen hriktim ve kararlar., Hattrlatma; K anu,'un d an o Ortak hakumler bolt)muniln ikinci grubunda yer alan illerin merke) ve ilqelerincle bulunan mahkemeler taraftndan kamulashrmasu el atmadan kavnaklanan davalar sonucu verilen hiikilm ve kararlarm temyiz inceleme gorevi I8. Hukui Dairesi,ne, o Ortak hakumler baltimilniln ikinci grubunda yer alan illerin merke) ve ilqelerinde bulunan mahkemeler tarafrndan 2942 sayth yasadan kaynaklanan dayalar ned.eniyle verilen ht'ikilm ve kararlarm temyiz inceleme gorevi I8. Hukuk i Dairesi,ne ait bulunmaktadtr. 2) Ortak htikrimler bdhimiiniin 14. maddesinde yazrh "Birinci Grup"talyer alan illerin merkez ve ilgelerinde bulunan mahkemeler tarafindan, kamulagtlrmastz el itmadinkaynaklanan el atmarun onlenmesi, taqtnmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili d,avalan sonucu verilln hr-ikiim vekaraiar, j Hattrlatma; o ortak htiktimler boltimilntin ibinci grubunda yer alan illerin bulunan mahkemeler taraftndan knmulastrmasu el atmaclan sonucu verilen hukilm ve kararlarm temyiz inceleme g\revi JB. bulunmaktadtr. merkei ve ilgelerinde kaynal,<lanan datrtlar Hukuk Dairesi'ne ait Birinci Baqkanhk Kurulunun 19l0rl20r5 tarih. 8 savrh kararr. 8135

11 3) imar uygulamasl sonucu bedele ddntiqtiirrilen tagrnmaz bedelleri ile imar uygulamasr sebebi ile olugturulan ipotek bedellerinin artnlmasl ve eksiltilmesi ile ileili dava\at sonucu verilen hirkrirn ve kararlar, 4) 715 saytlt Gecekondu Kanunu'ndan kaynaklanan tazminat davalan sonucu verilen htikum ve kararlar. DAiRESi Temel Giirev : Kira Hukuku 1) Taraflarrn stfatma bakrlmaksrzrn,kna iligkisinden kaynaklanan d,avalat. (kira tespiti ve uyarlama dahil) sonucu verilen hiikiim ve kararlar, Hattrlatma: o Finansal kiralama sozlesmesinden kaynaklanan her trir dava sonuncla tterilen htiklim ve kararlann temyiz inceleme gdrevi I9, Hukuk Dairesi'ne ait bulunntaktadr. 2) 2004 saytlt iik'nrn 10. babrnda yazit hiikiimlerden (kila alacalt ve tahliye) kaynaklanan rtitazrn kaldrnlmasr ve tahliyeye iligkin olup icra mahkemelerince verilen hiikiim ve kalarlar, 3) Kira alacafl nedeniyle baglatrlan takipler iizerine icra mahkemelerince verilen itjrazn kaldrlrlmastkarurlan. Temel Gtirev : Ig Hukuku 1) Aqafrda yanh davalar hakkmda, ortak hiiktimlerin 15, maddesinde yer alan ve ig hukuku dairelerine ozgr.i birinci grup illerin merkezve ilgelerinde bulunal mahkemelerce verilen hr,ikrim ve kararlar: 1.1) 4857 sayrh ig Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, Hattrlatma; ' 4857 sayth Kanun'un J7. maddesine dayah ig kazasr ve meslek hastphfirndan do[an maddi ve manevi tazminat davalart ile bunlarla birlikte agrlan iggilik alacaklarrna iligkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte agian iggilik alacaklarrna iligkin tdavalar sonucu verilen hrikrim ve kararlarrn Iemyiz inceleme gorevi 21. Hukuk, Dairesi'ne ait bulunmaktadrr. I'2) 4857 sayrh ig Kanunu'na gdre iggi sayrlan kimselerle igverenler arasrnda, 818 sayrlr Borglar Kanunu'ndan, 5580 sayrh Ozel Ofretim Kurumlarr Kan,unu'ndan,6JJ2 sayrh Kamtn'da ongoriilen ilave tediye alaca[rndan ve ig sozlegmesi kapsamrnda 5188 sayrh ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanun'dan kaynaklanan davaiar..1.3) 4851 sayrh ig Kanunu'na gore iggi sayrlan kimselerle igverenlel arasmda Icra ve iflas Kanunu'nun 67. maddesi gerelince agrlan itiraztn iptali davalan, J2. madde gelefince agrlan menfi tespit davalan ve istirdat d,avalan ile ig sozlegmesinin yaprlmasr veya devamr srrasrnda iggiden ahnan senedin iptali davalarr, \.4) 5953 sayth Bastn Meslefinde Qahganlarla Qahgtrranlar Arasrndaki Mrinasebetlerin Tanzimi Hakkrnda Kanun' dan kaynakl anan dav arar, 1.5) 854 sayrh Deniz ig Kanunun'dankaynaklanan davalar, L6) 2547 sayrlt Yriksek O[retim Kanunu'nun Ek 2. maddesi gere[ince kurulan vakrf tiniversitelerinin ofretim elemanlarr ile riniversite arasrnda iq Kanunu ve ig sozlegmesinden kaynaklanan dav aiar, L7) 6356 sayrh Sendikalal ve Toplu ig Sdzlegmesi Kanunu'ndanj(mrilga282l ve 2822 sayit Kanunlar) ve toplu ig sozlegmesinden kaynaklanan davalarj 1.8) 4688 sayrh Kamu Golevliieri Sendikalarr Kanunu'ndan kayn{klanan davalar, L9) 444l sayrh iqsizlik Sigor-tasr Kanunu'ndan kaynaklanandava\ar, Birinci Bagkanhk Kurulunun I9l0Il20I5 tarih, 8 sayrh kararr. 9/35

12 1,10) Taraflarrn srfatrna bakrlmaksr zrn, 4046 sayrlr Hakkrnda Kanun,un 21. maddesi^ t Jirumnda ig kaybr uyugmazhklara iliqkin d,av alat Ozeilegtirme Uygulamalan tazrninatmdan kaynak lanan ihtisas Alanr Temel Giirev AH uayrrmenkul Hukuku, k : ZilyetlikHukuku, Miras Hukuku, icra ve iflas Hukuku 7 tapusu rlct d * ; 3402 scil,onucu o Kadastro sryqstnda' kadastro harici brakrlan tasmmazlar hakkmcla aqilan tescil f;,i!x;:"::ifl,,fi,,;il::no* ve k",;;;;";;, tumyiz inceteme gorevi j6 Hukuk dele TMK'nrn 713/2. maddesine dayanrlar.ak agrlan tapu iptai ve karatlar, 4)Hazineta*nndan,o.,,lili#iJ:"ffi J:::;:,:,,::,;ffi ffi.*:; ile agrlan tapu iptal' tescil, *t"i,.ro ahale, ""ril;il ; kal davararr sonucu verilen hiikrim ve kalar.lar, Hahrlatma; c Kadas tapu kaytlartntn, ve tesci kqdastro oncesi nedenlere clayantlarak oovalar ile iptat agtlan kadastro, harici urrlot rion iosrrmorlor hakkmda Hukuk Dairesi,ne U",;::#;:;,:re.n httktim ve karartarm "li. temyiz inceteme gar,"r,i "r, "u y:ptrun g"'1ltrt. d,ayaniarak kesi'legmig sicillere karsr rh Kanun m. 14) tapu iptal ve tes"iilsteklit davalar sonucu 7) 4721 sayrh TMK, sdzlegmesi ve miras paylrun yasarun 527 ve 52g. maddele tescil davalarr sonucu verilen h bulunan yapt, apag ve benzer ejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202_2gl) idavalar sonucu 11) icra mahkemeleri tarafindar sonucu verilen hrikrim ve kararlar genel hrikrimler gergevesinde gcirtilen istihkak davalalr i,.. 'ri-j:;!:rf-ai rhtrsas Alanr -I'a* : is ve Temel ^l rr Giirev I --, +' iq HuLuLu _,.rrr. I::r;X{ dzgri ;:'3#i1i 2' Grup 3;, I *t3,.:?o-,tir 1*1" r 5 m a crde s i nde yer af an, iq Hukuku kararlar: P;.'"'r','r',1* 'r*'i" '-'r.-;;1?,:,r:,,#fiiij; ff#:;:[:jjl$fi:;t#*"1: 1) 4857 sayrh iq Kanunu,ndan kaynaklanan d,avalar, Birinci Baqkan,k Kurulunun 19/0r/2or5tarih, g sayr' karar, t 10t35

13 Hattrlatma: ' 4857 sayrh Kanunun JJ. maddesine dayah ig kazasr ve meslek hastahfirndan do[an maddi ve manevi tazminat davalart ile bunlarla birlikte agrlan iggilik alacakiarrna iliq-kin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte agrlan iqgilik alacaklarrna iligkin davalar sonucu verilen hrikrim ve kararlartn temyiz inceleme gorevi 2L Hukuk Dair.esi'ne art bulunmaktadrr. 2) 4851 sayrh ig Kanunu'na, gore.iggi sayrlan kimselerle igverenler arasrnda, 818 sayrl Borglar Kanunu'ndan, 5580 sayrh Ozel Ofretim Kurumlan Kanunu'ndan,67J2 sayrli Kanunda dngdnilen ilave tediye alacafrndan ve iq sdzlegmesi kapsamrnda 5188 sayrl Ozel Grivenlik Hiznretl erine D air Kanun' dan kaynaklanan d,av alar, 3) 4851 sayrlt ig Kanunu'na gdre iggi sayrlan kimselerle igverenler arasmda icra ve iflas Kanunu'nun 67. maddesi gerefince agrlan itirazn iptali davalan, ]2 maddesi gerelince agrlan menfi tespit davalart ve istirdat davalan i1e ig sdzlegmesinin yaprlmasr veya devamr srrasrnda iggiden ahnan senedin iptali davalarr, 4) 5953 sayrlt Bastn Meslelinde Qahganlarla Qahgtranlar Arasrndaki Mtinasebetlerin Tanzimi Hakkrnda Kanun' dan kaynaklanan dav alar, 5) 854 sayrh Deniz ig Kanunu'ndan kaynaklanan davarar, 6) 2547 sayrlt Ytiksek Ofretim Kanunu'nun Ek 2. maddesi gere[ince kurulan vakrf tiniversitelerinin cilretim elemanlan ile oniversite arasrnda ig Kanuni ve ig scizlegmesindel kaynaklanan davalar, 7) 6356 sayrh Sendikalar ve Toplu ig Sozlegmesi Kanunu'ndan (mrilga 2821 ve 2g22 sayrir Kanunlar') ve toplu ig sozlegmesinden kaynaklanan davalar, 8) 4688 sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 9) 4447 sayrh Igsizlik sigortasr Kanunu,ndan kaynaklanan divalar, 10) Taraflartn stfattna bakrlmaksrzn, 4046 sayrh Ozellegtirme Uygulamalalr Hakkrnda Kanun'un 27. maddesi kapsamrnda ig kaybr tazmrnarindan kaynaklanan ulruqmazhklara iligkin davalar. nicu davalal, - ::... ' i.':,::i ihtisas Alanr : ig syal Giivenlik Hukuku Temel Giirev : Sosyal Gi.ivenlik Hukuku 1) 1.1) Sosyal Grivenlik Kurumu tarafindan sosyal grivenlik mevzuatma gore agrlan 1'2) Sosyal giivenlik mevzuatt kapsamrnda kurum aleyhine agrlan alacak ve tespit davalarr sonucu verilen hriktim ve kararlar, 2) Aqa$rda y_azir davalarla ilgili verilen hriki.im ve kararlarrn temyiz inceleme gor.evi Yatgfiay 10 ve 21. Hukuk Daireleri arasrnda eqit olarak paylagrlmak suretiyle yaprlrr: 2'I) 5510 sayth Sosyal Sigortalar va Genel Sa[hk Sigoitusr Kanulu,nclarr kaynaklanan davalar, 2.2) 506 sayrh Sosyal Sigorlalar Kanunu'ndan kaynakl anan daval4r, 2'3) 5434 sayrh Tiirkiye Cumhuriyeti Emekli Sandr[r Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 2'4) 1479 sayth (Ba[-Kur) Esnaf ve Sanatkdrlar ve Difer Balrmsrz Qalganlar. sosyal Sigofialar Kurumu Kanunu'ndan kaynakl anan davarar, 2'5) 2925 sayrh Tarrm iggileri Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan kaynaklanan davalar, 2'6) 2926 sayrlt Tartmda Kendi Adrna ve Hesabrna Qahganlar Sosyal Sigortalar Kanunu' nd an kay na7<1anan dav alar, 2108 sayrh Muhtar Odenek ve Sosyal Grivenlik Kanunu'n{an kaynaklanan ^"..3r^l) davalar. 2'8) 2829 sayrh Sosyal Giivenlik Kurumlarrna Tabi Olarak Gegen Hizmetlerin B irl e gtirilmesi Hakkrnda Kanun' dan kaynakl anan dav alar, Birinci Baqkanhk Kurulunun lgl0ll20l5 tarih, 8 sayrh karan. i II/35

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ 1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde: Birinci Hukuk Dairesi; 1. Taşınmaz mallara ilişkin ve mülkiyet hakkına dayanılarak paydaşlar arasındaki veya üçüncü kişilere

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı,

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.ġ. adına..... ġubesi (aģağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aģağıda kısaca MüĢteri olarak anılacaktır) ve bu sözleģmede

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir.

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir. GĠRĠġ Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. 1 Bu özel takip yolu İcra ve İflas Kanunun 171 ve 176/b maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 30 / HAZİRAN 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı