l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re"

Transkript

1 DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU

2 DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN FINANSAL TABLOLARA ILISKIN 9TRKET BEYANI lligikte sunulan 30 EylUl 2011 tarihi itibariyle duzenledilimiz finansal tablolar ile bunlara iligkin agrklama ve dipnotlann sigortacrlk mevzuatr geregi yururlukte bulunan muhasebe ilke ve standartlanna gore hazrrlandr0rnr ve ilgili mevzuat ile girketimiz kayrflartna uygun oldu!unu beyan ederiz. Dubai Group Sigorta A.g. Genel MUdUilUgU lstanbul, 01 Kasrm di** Korhan ttlrakan YOnetim Kurulu Uyesi ve Genel MUdilr Mali ve ldari lgler Genel MUdUr Yardrmcrsr Nihat Tavganll Kanuni Denetgi 'e/ha Ergen Aktiier Sicil No: 20

3 DUBAi GROUP SiGORTA A.$. r OCAK - 30 I,YLUL 2OTT ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR icindekiler SAYFA l-5 o-/ NAKIT AKIS TABLOLARI

4 DUBAI GROUP SIGORTA A.S. 30 DYLiiL 2OII VE 31 ARALIK 2OIO TARIHLERi itibariyle AYRINTILI BiLANCOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikqe TUrk Lirasr ("TL") olarak gttstedlmigtir.) VARLIKLAR Bagrms'z Srnrrll Denetimden Geqmemit Dipnot 30 Eylill20ll Bagrmslz Denetimden Ge{mit 31 Arrl'k 2010 l- Cari Varhlriar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlrklrr l- Kasa 2- Al,nan Cekler 3- Bankalar 4' Verilcn Cekler ve Odeme Emnlefi C) 5- Diger Nakir ve Nakit Benzeri Varhklar B- Finansal Varlrkiar ile Riski Sigortal'lrra ait Finansrl Ystrnmlar l- Satrlmaya Hazrr Finansal Varlklar 2- Vadeye Kadar EIde Tululacak Finansal Varhklar 3- AIrm Salm Amalh Finansal Varlrklar 4- Krediler 5- Krediler Kargrlrgr C) 6- Riski Hayat Polieesi Sahjplerine ait Finansal Yatrnmlar 7- $rrket Hisses' 8- Finansal Varhklar Deger Dusukhigri Karsrlrgr (,) C- Esas Faaliyetlerden Al$c3klar I- Sigonacrlrk laaliyetlerinden Alacaklar 2- Sjgonacrllk Faaliyellerinden Alacaklar Kaqrhg, (-) 3- Reasurans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasurans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar$rhgr G) 5- Sjgona vc Reasiirans $irketleri Nezdindeki Dcpolar 6- Sigorlalllara Krediler (ikrazlar) 7- Sisortalrlara Krediler (lkrazla0 Kar$rhgr G) 8' Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Stlpheli Alacaklar I0- Esai Faaliyetlerden Kaynaklanan. Supheli Alacaklar Karsrlrgr G) D- llitkili Tar.flsrdsn Alacaklar l- OnaklardanAlacaklar 2- lstiraklerdenalacaklar 3- Bagl Ortakhklardan Alacaklar 4- Mutlerek Ydnetime Tabi TeSebbri6lerden Alacaklar 5- PersoneldenAlacaklar 6- Diger iliskili Taraflardan Alacaklar 7- iliskili Taraflardan Alacaklar Reeskontu r/ 8- ilirkili Taraflardan Stipheli Alacaklar 9' ilitkili Taraflardan Suphelj Alacaklar Kanrhg' C) E- DigerAlacaklar l- Finansal Kiralama Alacaklan 2- Kazanrlmamr$ Finansal Kiralama Faiz celirleri C) 3- Verilen Depozito ve Teninatlar 4- DigerCet'tliAlacaklar 5- Diger Qet itli Alacak lar Reeskontu C) 6- $ilpheli DigerAlacaklar 7- Supheli DigerAlacaklar Karsrlrg o F- GelecekAylara Ait Gidcrlcrve celir Tahakkukiarl l- Gelecek Aylara Ait Gideder 2- Tahakkuk Etmif Faiz ve Kira celirleri 3- Gelir Tahakkuklafr 4- Gelecek Aylara Ait Diger crderler ve Gelir Tahakkuklan G' Diler Cari Varhklar I' Gelecek Aylar ihtiyacr Stoklar 2- Pe9in Odenen Versiler ve Fonlar 3- Enelenmi$ Vergi Varhklarr 4' i5 Avanslarr 5- Personele Verrlen Avandar 6- Sayrm ve Teselliim Noksanlafl 7- Dig r qeiitli Cari Varhklar 8- Drger CariVarlrklar Kargr gr C) I- Cari Varhklar Topleml l4 l4 28vell.l 46.51s ; ll vc J t (r ) (249.31t-' Q4e 37;) 744 (t.744) 12,t t t ,t l l : r.210.r't2 4t.t l9 I20 I 815 2t5 (l.8r9.616) ; 17M 0 744\ 10.61J.39,t t r6; s Takip edcn dipnotlaram ddnem finansal tablolann iamamlayrcr pargasrnl olugrururlar. I

5 DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLIJL 2OIT VE 31 ARALIK 2OIO TARiHLERi itibariyle AYRINTILI BiLANCOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikge Turk Lirasr ("TL") olarak gdstetilmigtir') VARLIKLAR ll- Crri Olmaran Varlrldar A- Esrs FaBliletlerden Alscrklar I Sicod;crlrl faali!etler Inden Alacallar ) SrEorucrlrk Faalrietlerinden {lacallar Kdrgrlrgr r-' l- RLdsuruns l.rali\ ellerrnden Alacallat 4- Reasurans Faaliietlerinden Alacaklar Kar$rhgr (-) 5- Sisona ve Reaslrans $irketleri Nezdindeki Depolar 6- srconalrlara Klediler (IkraTlar) 7' Siiortahlara Krediler (ikrazlar) Kaqrlrgr G) 8- fmell'lrt FdJlryetlennden Aldcaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Siipheli Alacaklar l0- Esas Faaliietlerden Kaynaklanan $uphelr Alacaklar Karsn'g' C) B- llislili Tiraflardan A l crklar l- Onaklaldon Alacdkla 2- IttiraklerdenAlacaklar 3' Batll Ortaklrklardan Alacaklar 4- N4u;terek Yonetime Tabi Tegebbuslerd n Alacaklar 5- PersoneldenAlacaklar 6- Di[er Iliskili Taraflardan Alacaklar 7- ilis:kili T;raflardan Alacaklar Reeskontu () 8- ilrskilr Taraflardan Supheli Alacaklsr o- llrrkrlr taraflardan 5lphelr {lacaklar KartrlrAr C) C- DiEer Ahcaklir l- Finansal Kiralama Alacaklafl 2- Kazanrlmamr$ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri G) 3- Verilen Depozito ve Teminallar 4- DrgerC<$illi Alacoklar 5. Drger qetrtli Alacaklar Reeskonru (-) b- $rrpheli Diger Alacaklar 7- $upheli Diger Alacaklar Kar$tl'g' (-) D- finrnsal Varhklar I- Bagh Menkul Krymeller 2- Istrrakler 3' i$tifakler Sermate Taahhiitleri G) 4- BaAlr O(aklrklar 5- BaE Ortakhklar Sermaye Taahhutleri! / 6- Miisterek Yonetime Tabi TetebbUsler 7- Mualerek Yr)netime Tabi Teqebbiis ler Sermaye TaahhttleriG) 8- Finansal Varlrklar ve Riski Sigortahlara a( Finansal Yatrnmlar 9- Diler Finansal Varlrklar l0' Fin;nsal Varlrklar DeAer D0auklugii Karsrlrgr G) tr- Maddi Varlrklar l- Yatram Amac Gayrimenkuller 2' Yatrnm AmaQlr Cayrimenkuller Deger Dotuklug0 KaAIlrgr G) 3- Kullanrm Amaqh Gayrimenkuller 4- Makjne ve Te9hizatlar 5- Demirbat ve Tesisatlar 6, Motodu Tatrtlar 7- Diger Maddi Varlrklar (Ozel Maliyet Bedelleri Dahil) 8- Kiralama Yoluyla EdinilmiS Maddi varlrklar 9- Birikmii Amonismanlar (-) l0- Maddi Varlrklara iliskin Avanslar (Yaprlmakta Olan Yahnmlar Dahil) F- Maddi Olnsy$n Varlrldar l- Haklar 2- Serefiye 3- Faalye! Oncesi Doneme ait Giderler 4- Arajtrrma ve Gelistirme Giderler' 5- Diter MaddiOlmavan Varhklar 6, Bi;kmis iifalar (Amonismanlar) C) 7- Maddi Olmayan Varhklara lli$lan Avanslar G- G lec k Yrllrra Ait Giderler ve Gelir Tahakkukhrl l- Gelecek Yrllara Art Grderler 2- Gelir Talrakkuklart 3- Gelecek Yrllara Ait Diger Giderler ve Gelir Tahakkuklarr H- Diger Cari Olmeyan Varlrklar l- EfeklifYabancr Pata Hesaplan 2- D)viz Hesaplan I- Gelecek Yrllar ihtiyacr Stoklar 4- Petin Odenen Vergiler ve Fonla[ 5- Ertelenmis VergiVarlrklan ve35 6- DrEer Cesnli Cari Olma! 0n Vadrklar 7. DrEer cair olmalan Va;lrkldr Amonismanr t) 8' Diger Cari Olmayan Varlrklar Karsrlrgr \-./ II- Cari Olmryrn Varlrklar Toplam' Vrrhklar Toplamt (I+II) Ba!'mslz S'n'rl' Denetimden G {memit Bagrmsz Denetimden Geqmi$ Dipnot 30 Eyliil Atthk ve r,e t-*: t ',721 6 ( ') r /t K,?41\ ' l4.rs.6s tt Takip eden dipnotlar am donem finansal tablolann tamamlayrcr parqasrnr oluttururlar. l5l 808. : - : : I t3t ',721 (2 48r.9r 5) s ' (t ) l.l9; l , S ; ?,110

6 DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLI'L 2OI1 VE 3I ARALIK 2O1O TARiHLERi itibariyle AYRINTILI BiLANCOLAR (Para birimi aksi bclirtilmedikee Turk Lirasl ("TL") olarak gatstcrilmi$dr.) YiiKiiML0L0KLER III- K$o Vadeli A- FimnsrlBorqlar l- Kredi KurulWlarrna Borelar 2- Frnansal Kiralama iilemlerinden Borglar 3- Ertelenmis Finansal Kiralama Borglanma Maliyetleri G) 4- llzun Vadeli Kredil rin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5- qrkafrlmr$ Tahviller (Bonolar) Anapara. Taksit ve Faizleri 6- Qrkafllm$ Diger Finansal Vadrklar 7- C'kanlm's Diger Finansal Varhklar lhra9 Farkr o 8- Diger Finansal Borelar (Yukr)mlulitkl r) B- Esas Fraliyetlerden Borglar l- Srgo(acrllk Faaliyederinden BorQIar 4ve Reas0rans Faaliyetlerinden Borelar 3- Sigorta ve Reasiifans Sirketlerinden Ahnan D polar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borglar 5- Diger Esas Faaliyealerden Borelar 119'/e Diger Esas Faalryetlerden Bor9lar Borq Senetleri Reeskontu C) C- Ilitkili Taraflara Borclar l- Ortaklara Borqlar iftirakl re Borqlar 3- Baglr Onakllklara Bor9lar 4- Milgerek Yonetime Tabi Te$ebbnslere BorQIar i- Personele BorClar 6- Diger II'Skili Taraflara Borglar D- Diger Bor(lrr I- Alrnan Depozjto ve Teminatlar 2- D iger Ce$itli BorAIar 3' Tedavi Ciderlerine iliskin SGK ya Borglar tr- Sigorlacrlrk Tekn ik Kartrhklarl l- Kazanrlmamr$ Primler KartrhEr - N t 2- Devam Eden Riskler Karsrlrgr - Net l- Hayat Malematik Kar$rhEr, Net 4' Muauak Hasar ve Tzzminat Karirhgr - Net 5- lkramiye ve Indirimler Karsrlrgr - Net 6' Yalrnm Riski Hayat Sigortasr PoliAe Sahiplerine Art Poligeler igin Aynlan KarDrhk - Net 7" Diger Teknik Kartrlklar- Net F- OdcnecekV rgi ve Benzeri Diger Yiikiimliilnkler ile Kar$rhklan I Odenecek Vergi v Fon'ar 2' Odenecek Sosyal G0venlik Kesintjleri 3- Vades' Ge9mis. Enelenmb veya TaksitlendirilmiS Vergi ve Diger Yrjklimlulukler 4- Odenecek Diger Vcrgi ve Benzeri Yilkomlnliikler 5- Donem Kar Vergi ve Diger Yasal Yuk0ml0luk KaQr[klal 6- Donern Kanrrn Petin Odenen Vergi ve Diger YLtk0mlulukleri C) 7- Diger Vergi ve Benzeri Yiikijmlulilk KarSrl*lafl C- Diger Riskiere ili$kin Karir}klar l- Krdem Tazminatr KarSrhgi 2- Sosyal Yardrm Sandrgr Varlft Agrklafl Karsrlrgr l- Maliyet Ciderleri Kar$rlrgr H- GelccekAylara Ait Gelirlerve Gider Tahakkuldart l- Gelecek Aylara Art Gelirl r 2- cider Tahakkuklarl 3- Gelelek Aylara Ait Diger celirler ve G ider Tahakkuklafl I- Diger K'st Vadeli Yik0ml ltlkler I- Ertelenmii Vergi Yitkiimliigu 2- Sayrm ve Tesellum Fazla!klafl 3- Diger Cesrtli Krsa Vadeli Yrikiimliilukler III- K$a Vadeli Y$knmlnlnkler Toplaml 4. l9 ve \e l \e 1l 224 4ve l'7 23 l7 17 Bagms'z Srnrrh Denetimden Ge{memit 30 [yliil20ll t i t ; 1.o ; , r I BaEunslz Dene(imden GegmiS 3l Arrhk 2ot0 37.t r I55 09; ,r L t t Takrp eden drpnotlaram donem finansal tablolann tamamlayrcr pargairnl oluttururlar

7 DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 DYLIJL 2OT1 VE 31 ARALIK 2OTO TARiHLERI itibariyle AYRINTILI BiLANQOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikqe Trirk Lirasl ("TL") olarak gdsterilmittir.) YUKUMLULUKLER lv- Uzun Vrdeli Ytknmlillilkler A- Finansal Borgl.r l- Kredi Kurulutlarrna Borflaf 2- Finansal Kiralama Itlemlerinden BorElar 3- ErtelenmiS Finansal Kiralama Borqlanma Maliy tleri (,) 4- Crkafilmri TahviUer 5- qrkafllm$ Diger Finansal Varlrklar 6- Crkarlmrs Diger Finansal Varl*lar ihraq Farkr G) 7- Diger Finansal Borclar (Yuk0ml0lukler) B- Itsts Iaaliyetlerd n Borqlar l- S igortacr lrk Faaliyetlerinden BorClar 2- Reasurans Faaliyederinden Bortlar 3- Sigorla ve Reasiirans $irketlerinden Alrnan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borglar 5- Diger Esas Faaliyetlerden Borqlar 6- Dig r Esas Faaliyetlerden Borglar Bort Senetleri Re skonru G) C- Ili$kili Ttraflrra Borqlar l- Onaklara BorElar 2- Iltrrakler Borqlar 3' Baglr Otukhklara Borqlar 4- Mtltterek Yonetime Tabi lttebbuslere Borglar 5- Personele BorQlar 6- Diger lliikili Tarauara Borglar D- Diger Bor+lar I- Alnan Depozito ve Tem'natlar 2- Diger Cegirli BorQlar l- Tedavi Caderlcrine iligkin SGK'ya Odenecek Borelar tr- Sigortacrhk Teknik Krr$rlrkla l- Kazanrlmamrf Pnmler KaelLgr - Nel 2- Devam Ed n Rrskler Karsrlrgr - Net 3' Hayat Matematik Karyrhgr - Nel 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karsrlrgr - Nel 5- Ikramrye ve Indirimler Kanrlrgr - Net 6- Yatrrrm Riski Ilayat Sigortasr Poli$e Sahiplerine Ait Polifeler iein Aynlan Karqrlrk - Net 7- Diger Teknik Kaarlrklar - Net F- DiEer Ytlk0mliiliiklcr ve Itur$rhldarl 1- Odenecek Diger Yokthhihlkler 2- Vadesi GeQmi$. ErlelenmiS veya Taksjtlendiralmi$ Vergi ve Drger Ylikthl0lukler 3- DiEer Borr v Gider Karfrlrklarl G- Diger Risklere ili$kin Krrtrlrklar I- Krdem Tazmrnah Ka$rlrAr 2' Sosyal Yardrm SandrF Vadrk Acrklan Karsrlgr H- Gelecek Yrllari Ait Gelirler v Gider Tahakkuklarr l- Gelecek Yrllara Ait Celirler 2' G ider Tahakkuklan 3- Gelecet Yrllam Ait Diger Gelirlerve Cider Tahakkuklan I- Dig r Uzun V3deli Y0kiim itkter l- Ertelenmi$ Vergi Y0kiimlul0gu 2- Diger Uzun Vadelj Yukumltllilkler IV- Uzun Vadeli Yilkilmltlilkler Toplaml Brgmstz Srnrrll Denetimden G $memit Dipnol 30 tryl \e ve i (r.704) rr t I t6.5',77 BaE'ms'z D nelimden Gcqmis 3l Arrhk (l 7,18) t n ,,t , Takrp eden drpnotlaram donem fi nansal tablolaln tamamlayrcr parqasrnr oluttururlaf

8 DUBAi GROUP SIGORTA A.$. I ocak - 30 EYLiiL 2011 ve 2010 ARA HESAP DoNEMLERiNE Air,lvRINrrLr GELiR TABLOLARI (Para bjrimi aksi belirtilnedik9e furk Lirasr ("TL") olarak gatslerilmiltir') OZSDRMAYf, V- Ozsermaye A- Odenmii sermaye l' (Nominal) Sennaye 2- Od nmemrg Sermaye (-) 3- Scrmaye Duzelnnesi Olumlu Farklafl.t' Sermaye Diizeltmesj Olumsuz Farklafl G) Sernaye Ycd kleri I- Hiss S nedi ihra9 Primleri 2- Hisse Senedi iplalkarlan 3- Sermayeye Eklenecek SatrS Karlan 4- Yabancr Para Cevkim Farklan 5- Diger Sermaye Yedeklerl C- Krr Y dekleri l- Yasal Yedekler 2 Srard Yedekleri I, Olaganustu Yedekler 4- Ozel Fonlar (Yedekler) 5- Finansal Varlrklann Degerl mesl 6- Diger Kar Yedekleri D- Gefmi$ Yrllar Iturlarr l- ceqmii Yrllar Karlarr Gegmi$ Yrllar Ztrarlan G) I' CetmiiYnlarZararlan Don m Net Karr l- Donem Net Kan 2- Donem Net Zarafl G) Oz!ermaye Toplaml Y0kitmlilllikler Top 3mr (UI+IV+V) Bsgrmsrz Srmrh Denetimd n G {m mit Dipnot 30 f,ylill 20ll 2.13 ve l5 213 ve (3s ) ( s6) (13.2s3.312) (13.2s3.312) rr BaErms'z Den limden Geqmig 3l Aralrk S ( ) ( r) ( r) ( ) ( s) O9'l l0 Takip eden dipnodar ara ddnem finansal tablolann lamamlayrcr parcasrnr olutlururlar

9 DUBAi GROUP SiGORTA A.S. r ocak - 30 EyLUL 20ll ve 2010 ARA HESAp DONEMLERiNE Ait aynlnrrlt GELiR TABLOLARI (Para birimi aksi belirtjlmedikge Turk Lirasr ("TL") olarak g6sterilmi$tir.) I _ TEKNIK BOLUM A- Ilaylt D'sr T knik Gelir l- Katan,lnriPrinler(Reas I l- Yazrlan PrimlerlRer L l.l, Bdt Y ILJ 2- l- B- Payr Diisnhiir Olaral) r Payr Diiriilmijl Olarak) SCK Payr (jr) ' Ol.iat) P.y' Diitijl,niis Old.k) P?' Dnriih\ OIaral) oldal) (-r) olanl) (+/') BrE'msr Srn"l' B.!rmr/.S'nrl' Ba!'msrz Srnrr B.!'m$z Shrrt' Dfnetind r Denetindrn Den.r'nden Gecnemit Ce(memi) cefmrmi$ -D ne.mde. Cecmemis 0t,01,20-0t.0?.u 0!l - 0t.01,u010-0t.0i.20t0 Dionot t0,09.201t ou :r0 os 2orn 2 2t ve24 24 t1 t7 t7 t1 t1 t7 LO 91, (8.512.r93) ( ) t u5.5t0 7.t A (t t1j t r lrsr rziy toz rci {101.t99.001) (66.1r2.589) (67.583, s76 r5o ( t73) t (6? ) (r ( (t l6r.041 ( ) (3 7r5 864) a7a (681961) 2 t32 94A' ,796? r02. t46.l0t (7 0J4.l6D (22.?l1.088) ( I 16)? : t oss z:i z.t:s z:i (t ( {5? ( ( ) fl ) (5.0r l 8221 ( (4.252O4e) , , (t 946?06) 3 926? I l,16 (r.1.408) - SS+,1:C ,tt.ts4.$ar 32.t ij rji iiij ( ) (8 16l4sl) 3, c- D- I t Dntiilrni'r Olrak) (+l) Pal I Dutulnur OlffaIl rpalrdutulmurol.ral), (+f) 3l ve 32 a (454.t23) ( ) 00.r21.1s2) (Jl I lt6) (a2991) ( l2:) (2ol44lori) (ci4o1a7) (e, ) (2J,?.t8,t5.1, (a.,r7r.z.r) olmk) (+/-) 2- l- E- l- nryal Teknik Gid l l t- I l2- Payr Dotolnut olarak) P?-' Dngnlmnr Oluak) olamk)(+r) P.y, (+) olarar) (+r) Dniiil'niir OlaralX+r) 5- Par, (+) Diitiilrnijt Olarak) (+f ) 8- f- G, I, 2- l- () Gelden C) fi- I, 2- t- I- DeEs Aahs ciderlen C) EnekliliL (C - ll) Takip eden dipnotlarara ditnem finansal tablolann tamamlayrcr pargas Inr oluttururlar 7

10 DUBAI GROUP SIGORTA A.S. 1 OCAK - 30 EYLUL 2011 VE 2OTO ARA HESAP D6NEMLERiNE AiT AYRINTILI GELiRTABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikqe Turk Lirasr ("TL") olarak gdsterilmi$tir.) II-TEKNiK OLMAYAN BOLOM BrE'msz5'n'rt ArErnsr Sm'rl' BrE'msz S'n'rl' B.grnsz Srnrl' D n rimden Den (imden Denetimden Denerimden c cmenir c gnemit CeCmemi! cecnemis 01,01, , , , Dipnot C- leknik Biiltn Dcngsi- H.yat Drrr (A-B) F- Teknik Biiliim Deng6i- Hrylt (D-E) l- Teknik B6lnm Der96i- Emeklilil (G-H) J- Gen l T knik Bitlnn Dengesi (C+F+r) K- Ydt'r'm Gelirl ri l- l'inanmi Yat,nnlardan Elde Edilen Celnler 2- l inansal Yat'nnland Natde Cevrilmesinden Elde Edilen Karla 3- Ft&sal Yat'nhldn DeEerl nesi 4- Kanbryo Kdlan 5- IrliratlerdehCelnler 6- BaEl Onalhtlarve Mogierel Yanelime- Tabi Tetebbijslerden Gelirler 7- Arazi Arsa ile Binalardm EIde Edilen Gelnler 8- Tiirev Ur0nlerden Eld EdilenCelirler 9'DiE{Y.tnnld 10, Hayat Teknik Bdliihnnden Attarlm Yahnn C.lirlei L- Y.nnn Giderle.i C) l- Yal,nn Ydneiim Gidederi' FaizDahilC) 2- Yar,nnld DeEd Azar,rrm C) 26 3' Yaft,nlMn Nalde Ctrilmesi sonucunda Olnrs Zaralr C),l- Hayat Drtt Teknik Biiliimiine Aklanlo Yani,n Ccl'deri C).7 a vrusan zaratr.rt) 6' Knmbiyo zudla. C) t- Anodisn.n Gid*lei C) 8- Diee. Yatrnm Cidcrl*iC) it- DiE.Frrliyetl.rd.nveOlrE.nd'!'Faali] tlerden Gelirve Karlar ile Gider v Zmrlr (+r) I' Kari,l,klar Hesab' (+/-) 2' Re$konl Hesab, (+^) 3' Ozellikli Sigonalar Hesab' (+/') 4' Enllasyon Diirllmesi Hesab, (+/-) 5- Eftelennit veqi varl'!' Hesab' (+r) 6- Ertelem\ Vergi Yiikiinlijliilij Gid{iC)?' DiE rceliive Krlar 8- DiEe.Cid*veZrarltrC) 9' Onceti Y,lGeln ve Knld, l0' OncetiYd Cider vezararlanc) N- Dijn h Ner Krn veya Z..rn I- Danem Kan leyazamf, 2- D.ine'n Kao Ve.give Dig r Yasal Y.ihnloltk K.r9d'tlflfl C) I- Diinem Net Kan veyazddl 4- Enflasyon Diizehne Hesab' ) o0.r21.352) O52 26 I l tl (J.479.J11) (e1.085) (r ) 6 ( ?4) 34.r (l2l306) ( ) 17 5 ( ) 2l ve (35.?6D 01.25J.312) ( ) 11 ( ) ( ) (2t.?t8.2sl) ) {2J.718.2s3) 1.254, lrl (1.4s2.928) (93.085) ( ) ( ) - (12 686) (414011) (r.247.1l4) {45.482) (69 89r) (57J.9:r9) 4.01s.801 ( ) \t.21t.921) t 646 lt2.t42) ( ) (9.171.r63) (l7.r8s) 516.1l6 (592 2r4) ( ) 1t ) (33J) (r4 104) ( ) (,12 686) ( ) (40.t0t) l.??1,480 ( ) 5.2? t88. t21 1.0?5 (32.032) (32 032) ?36) ( r) ( t ( ) ( D $ ) (r ) (2r 0e6.58r) ( ) Takip eden dipnotlar ara dodem finansallablolarn tamamlayrcr par9asrnr olugtururlar

11 DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 1 OCAK - 30 EYLIJL 2O1I VE 2O1O ARA HESAP DONEMLERiNE AiT NAKIT AKIS TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikge Turk Lirasr ("1'L") olarak gdsterilmi$tir ) Dipnot Bagrms'z S'rrrh D nerihden Gegmemit I Ocak - 30 Eyliil 20ll Brgrms z Srflrll Denetinden Gefm mi$ I Ocak- 30 f,yliil20l0 A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI l- Sigortacrlrk lhaliyellerinden elde edilen nakil girifleri 2- Reasumns faaliyetlerinden elde edilen nakit giritleri l- Emeklilik faaliyetl nnden elde edilen nakir giritleri 4- Sigonacrhk faaliyetlcri nedeniyle yaprlan nakit qrkrsr o 5- Rcasijrans faaliyetleri nedeniyle nakit Qrkrsr G) 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit grkdr (-) 7- f,sas faaliyeller sonucu olutan nakit (Al+A2+A3-44-A5-A6) 8- Faiz odemeleri(-) 9- Ge lir vergisi 0demeleri G) l0- Diger nakit girilleri I l- Diger nakit grkrtlan C) l2- Itsas faaliyetlerden kiynaklanin net nakit B- YATIRIM FAALiYETLERiNDf,N KAYNAKLANAN NAKiT AKIMLARI l- Maddi varhklann sansl 2- Maddivarhklarrn iktisabr C) l- Malivarlk iktisabr G) 4- Mali varhklarn sar$r 5- Alrnan firizler 6- Alrnan temettuler 7' Drger nakit girigleri 8- Drger nakit ArkrSlan G) 9- Yatrnm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit c- Fi\A\sMA\ FA 4 LiYETLERiNDEN KAY\AKLANA\ l\akit AKI\'ILARt l- Hisse senediihracr Kredilerle ilgili nakrr girisleri 3- Finansal kiralama borclan ddemelefl (-) 4- odenenremeitdler(-) 5- Diger nakit grrislerj 6- Diger nakit glkrilan C) 7- Finansman faaliye(lerinden kiynakhnan net naki( D- KUR FARKLARTNT\ NAKiT ve NAKiT BENZERLf,RiNC olan ETKisi E- Nakit v nakit beozerlerinde meydans gelen net art$ F- Diincm batrndaki nakitve naki( b nzerleri m vc du G- Ditncm sonundaki nakitve nakil benzerleri mevcudu (E+F) 2,12 t ( ),r.ru,.oti- 1:n otr leel ( ) ( ') u.r,1r.rti (2r6.391) ,o rrr r.ro s t ( ) (r4.3 r l ) ta.! (156.r l7) ( r4l) ( s) (737 22'/),ooo.tt, (70 226) ,$5., ( ) ta.ora.aai s3.927 Takip eden dipnotlar ara donem finansaltablolann ramamlayrcr pareasrnr olu$lururlar 8

12 83 ']q!q 9 3* *EJ F z j z z 6'- 62 >:!E5 d;= '72E ie a - t E E a o. E a i ar.'l : < ;3 x F'x.X X,P'Y -t:- jf a >tr ;) ri ri O e), < i6 n 9a D ON,J!- J! F 6 < :. _G =_?,S ;. _S*E! E{ : E *!.EE.Fbg: E; E EgE ;ggi!ee Eg l*i;=*;e3iie;, 3E EirE-iJ$!3F;5tE o O Ar,ii.oi"r- I _? a f -!,: = +.-5 ;.E*IE F < :!i='ee5!a S e EeE a'f,i!tr; 'i E!;s!:nes!NE E = l= g-q Y as; E: e FEiE;Isir;sEit re : 3.!? i: ; t.!ir: E 1*' ( -rd O >>O!:OOJ: E r+ E< :+,6= 6 E s ll E E,o

13 DUBAI GROUP SIGORTA A.S. 1 OCAK - 30 EYLUL 2OTT ARA HESAP DONEMiNE AiT FINANSAL TABLOLARA ili$kin AqrKlAyrcr DipNoTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikqe Tnrk Lirasr ("TL") olarak gdsterilmi$tir.) l. l.l t.4 Genel Bilgiler Ana girketin adr: 30 Eyliil 201 I ve 3l Arahk 2010 tarihleri itibariyle Dubai Group Sigorta A.$.'nin ("$irket") do[rudan ana ortapr Dubai lnsurance Group L.L.C. olup nihai ana ortagl merkezi Dubai'de bulunan Dubai Group'tur. Kurulupun ikam tgahr ve yasal yaprsr. $irket olarak olugtueu iilke v kayrth biironun adresi: $irket. lstanbul'da 7 Mayrs 2008 tarihinde kurulmug olup l3 Mayrs 2008 tarih ve 7061 sayrlr Ticaret Sicil Gazetesi'nde yeni unvanrnr Dubai Group Sigofta A.$. olamk tescil ettirmi$tir. $irketin ana merkezi Altunizade Mah. Mahir iz Cad. No:23 Altunizade/Uskiidar adresindedir. $irket'in istanbul, Ankara, izmir, Adana, Antalya ve Bursa'da brilge mtidtrliikleri bulunmaktadrr. $irket 1.3 no'lu dipnotta belirtilen hayat dlgl sigorta branglannda faaliyette bulunmak iizere T.C. Bagbakanhk Hazine Miistegarh Pt'ndat 21 Ekim 2008 tarihi itibariyle ruhsat almrs bulunmaktadrr. $irket sigorta poligesi tanzimine 17 Arahk 2008 tarihinden sonra baglamlstlr. igletmenin fiili faaliyet konusu: $irket tijm alt branglar dahil olmak iizere, Kaza, Hastahk/ Sa$lk, Kara Araglan, Su Araglan, Nakliyat, Yangrn ve Dogal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araglan Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Emniyeti Suiistimal, Finansal Kayrplar, Hukuksal Koruma ve Destek branglarr olmak lizere hayat drgl sigortacrhk alanrnda faaliyet gdstermektedir. Kurulutun faaliyetl rinin ve esas gahgma alanlannln niteliklerinin agrklamasr: 1.2 ve 1.3 no'lu dipnotlarda agrklanmrgtrr. 1.5 Kategorileri itibariyle diinem iginde gahgan personelin ortalama sayrsr: Ust ve orta kademeli ydneticiler Diier personel Toplam 30 Eyliil20ll Eyliil20l0 1.6 Yiinetim Kurulu baqkan ve iiyeleriyle genel miidiir. genel koordinattir. genel miidiir yardrmcrlarr gibi iist ytin ticilere cari diinemde saglanan iicr t ve benzeri menfaatlerin toplam tutarr: TL (l Temmuz - 30 Eyliil 20ll: TL). (30 Eylul 2010: TL). (l Temmuz - 30 Eyliil20l0: TL). 1.7 Finansal tablolarda; yatrrrm gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel. yain tim. arattrrma geligtirme. pazarlama ve satrl. dllarldan sablanan fayda ve hizmetler ile diler faaliyet giderl ri) dafrtrmrnda kullanrlan anahtarlar: $irket tarafindan hayat drgr teknik kargtltklart kargtlayan varlklann yatrnma ydnlendirilmesinden elde edilen tiim gelirler, teknik olmayan bdli.imden teknik bdltime aktanlml$trr. Diper yatrnm gelirleri ise teknik olmayan bdliim altrnda srnlflandlnlm$tr. girket faaliyetlerine 2008 yrh igerisinde baglamrg oldugundan, teknik bitliime aktardrgr faaliyet giderlerini, elinde bulunan mevcut verileri dikkate alarak cari ddnemde iiretilen polige sayrsr. briit yazllan prim miktan ve hasar ihbar adedini kullanarak alt branglara dagltmlgtlr. 1.8 Finansal tablolann tek bir girketi mi yoksa lirketl r grubunu mu igerdifi: Finansal tablolar tek bir girketi (Dubai Group Sigorta A.g.) igermektedir. 1.9 Raporlayan igletmenin adr veya diger kimlik bilgileri ve bu bilgide iinceki bilanqo tarihinden beri olan defipiklikler; girket'in adr ve diper kimlik bilgileri l l ve 1.3 no'lu dipnotlarda belirtilmig olup bu bilgilerde rinceki bilango tarihinden bu yana herhangi bir de!igiklik olmamrghr Bilango tarihinden sonraki olaylar: 1 Ocak - 30 Eylill 2011 ara hesap diinemine ait finansal tablolar 0l Kasrm 2011 tarihinde $irket Yiinetimi tarafrndan onaylanmlgtlr. Bilango tarihinden sonraki olaylar 46 no'lu dipnotta agrklanmrqtr. 93 ll7 l0

14 DUBAI GROUP SIGORTA A.S. 1 OCAK - 30 EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FINANSAL TABLOLARA iliskin ACIKLAYICI DiPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikge Tiirk l-irasr ("TL") olar;k gdsterilmittir.) nemli Muhasebe Politikalarrnrn 6zeti Hazrrhk Esaslarr $irket. finansal tablolannr saylh Sigortacrlrk Kanunu ile Hazine Miistegarhfr'nrn sigorta ve reasiirans girketleri igin iingiirdtilii esaslara g6re hazrrlamaktadrr. Finansal tablolar Hazine Mtistegarhgr tarafindan. 30 Arahk 2004 tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Sigortaclhk Hesap Planr ve izahnamesi Hakkrnda Teblif, (Sigortacrhk Muhasebe Sistemi Teblig No: l) igerisinde yer alan Sigortacrlk Hesap Planr uyannca diizenlenmektedir. Dtizenlenen finansal tablolann bigim ve igerikleri ile bunlarrn agrklama ve dipnotlan 18 Nisan 2008 tarih ve saylll Resmi Gazete'de yayrmlanan Finansal Tablolann Sunumu Hakkrnda Teblig uyarrnca belirlenmektedir. $irket I Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini. l4 Temmuz 2007 tarihinde yayrmlanan ve I Ocak 2008 tarihinde yiidirliige giren "Sigorta ve Reasilrans girketleri ile Emeklilik $irketlerinin Finansal Raporlamalan Hakkrnda Y<inetmelik" do[rultusunda. sdz konusu ydnennelik ve Tiirkiye Muhasebe Standartlarr Kurulu ("TMSK") taraflndan aglklanan Tiirkiye Muhasebe Standartlan ("TMS") ve Ttirkiye Finansal Raporlama Standartlan ("TFRS") ile Hazine Mtistegarllgr tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslarna iligkin yayrmlanan diger ydnetmelik. agrklama ve genelgeler gergevesinde muhasebelegtirmektedir. Hazine Miistegarhgr'nrn 18 $ubat 2008 tarih ve 9 sayrh yazrsrna istinaden 2008 yrhnda "TMS l- Finansal Tablolar ve Sunum". "TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar". "TFRS l-tfrs'ye Gegig" ve "TFRS 4-Sigorta Sdzlegmeleri" bu uygulamamn kapsamr drgrnda tutulmugtur. Bununla birlikte. sigorta girketlerinin 31 Aralrk 2008 tarih ve sayrll Resmi Gazete'de yaylmlanan Sigorta ve Reasurans $irketleri ile Emeklilik girketlerinin Konsolide Finansal Tablolaflnrn Dijzenlenmesine lliqkin Teblif'i 3l Maft 2009 tarihinden itibaren uygulamalarr gerekmekte olup $irket'in bu kapsamda konsolide etmesi gereken bafih ortakhpr bulunmadrprndan. konsolide finansal tablo hazrrlamasr gerekmemektedir. Finansal tablolar. makul degerleri ile gdsterilen finansal varhklann dtglnda. maliyet esasr baz altnarak TL olarak hazrrlanmrgtrr. $irket.30 Eyliil 2011 tarihi itibariyle. sigortacrlk ile ilgili teknik kargrhklarrnr Sayrh Sigortacrhk Kanunu qergevesinde yayrmlanan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve sayrh Resmi Cazete'de yayrmlanarak 30 Eyliil 2010 tarihi itibariyle yiidirliige girmig olan deligiklikler sonrasr "Sigorta ve reasiirans ile Emeklilik $irketlerinin Teknik Karqrhklarrna ve Bu Kargrhklann Yatlracagl Varhklara ili$kin Ydnetmelik" ("Teknik Kargrhklar Yiinetmelifii") ve ilgili diger meyzuat gergevesinde hesaplamrg ve finansal tablolara yansrtmrgtrr. (2.24 no'lu dipnot). Cari ddnemde finansal tablolann sunumu ile uygunluk saglamasr agrsrndan kargrlagtrrmah bilgiler. gerekli giiriildiifiinde yeniden srnrflandrnlmrqtrr. Finansal tablolarrn hazrrlanmasnda izlenen muhasebe politikalan ve kullanrlan delerleme esaslan. aqalrda yet alan 2.4 rla2.24 no'ht dipnotlarda agrklanmaktadlr. T rkiye Finansal Rapo ama Standa lannda de i$iklikler: I Ocak 2011 tarihinde baglayan yrlhk ddnemler veya I Ocak 201I tarihinde baglayan yrla ait ara donemler igin geqerli olan ve $irket'in finansal tablolan iizerinde dnemli etkisi olmayan TMS/TFRS'lerdeki degigiklik ve yorumlar:. TMS 24 (Defiigiklik). "iligkili Taraf Agrklamalan". (I Ocak 201I tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan ylllft raporlama ddnemlerinde gegerlidir).. TFRS I (Degi$iklik). "TFRS'nin llk Defa Uygulanmasr". (1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yrllrk raporlama ddnemlerinde gegerlidir). lt

15 DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 1 OCAK - 30 EYLUL 2OTT ARA HESAP DONEMiNE AiT FINANSAL TABL0LARA ili$kin AqrKlAyrct DipNorLAR (Para birimi aksi belirlilmedikge Turk Lirasr ("TL") olarak gaisterilmittir.) Onemli Muhasebe Politikalarrnrn Ozeti (Devamr) 2.1 Hazrrhk Esaslarr (Devamr). TFRYK 14. "Asgari Fonlama Cerekliliginin Pegin Odenmesi". (l Ocak 201I tarihinde veya bu tarihten sonra ba$layan yrlhk raporlama ddnemlerinde gegerlidir).. TFRYK 19. "Finansal Borglarrn Ozkaynala Dayalr Finansal Araglarla Odenmesi". ( I Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama drinemlerinde gegerlidir).. TMS 32 (Deiigiklik). "Finansal Araglar: Sunum". (1 $ubat 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama ddnemlerinde gegerlidir) Yrlhk Geligtirme Projesi kapsamrndaki standartlar I Ocak 2011 tarihinden sonra baglayan yrlhk raporlama dtinemleri igin gegerlidir. Sdzkonusu proje. aqaprdaki 6 standart ve I yorumdaki de[iqiklikleri igermektedir: - TFRS l. "TFRS'nin ilk Defa Uygulanmasf'. - TFRS 3. "lgletme Birlegmeleri". - TFRS 7. "Finansal Araglar: Agrklamalar". - TMS l. "Finansal Tablolann Sunumu". - TMS 27. "Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar". - TMS 34. "Ara Ddnem Finansal Raporlama". - TFRYK 13. "Mii$teri Sadakat Programlarf'. Heniiz yiidirliige girmemig ve $irket tarafindan erken uygulanmasr benimsenmemiq standartlar:. TFRS 7 (Degigiklik). "Finansal Araglar: Agrklamalar". I Temmuz 2011 ve sonrasrnda baglayan yrllk ddnemler igin gegerlidir. Defiqiklikler. transfer iqlemlerinde geffaflrlr arttrrma ve finansal varhk transferleri ile ilgili maruz kalnan risklerin ve bu risklerin isletmenin finansal durumu tizerindeki etkilerinin daha iyi anlagrlmasr amacrnr taslmaktadlr.. TFRS I (Degigiklik). "TFRS'nin ilk Defa Uygulanmasr". I Temmuz 201I ve sonrasrnda baglayan yrlhk ddnemler igin gegerlidir. Defigiklik. bir igletmenin fonksiyonel para biriminin hiper enflasyona maruz kalmasr sebebiyle TFRS'lere uygunluk saglayamadrlr bir dijnemin ardrndan nasrl TFRS'ye uygun finansal tablo yayrnlayaca[rnr aglklamaktadlr.. TMS 12 (Defigiklik). "Gelir Vergileri". I Ocak 2012 ve sonrasrnda baglayan yrlhk dtinemler igin gegerlidir. Degigiklik. makul degeri ile iilgtlen yatrnm amaglr gayrimenkullere iligkin ertelenen vergi varhk ve yiiktjmliiliiklerinin dlgiimlemesine iligkin mevcut prensiplere istisna getirmektedir.. TMS 19 (Det$iklik). "Qahganlara Sallanan Faydalar". I Ocak 2013 ve sonrasrnda ba5layan yrlhk ddnemler igin gegerlidir. Degigiklikler. koridor metodunu ytidirliikten kaldrrmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasrnr <ingdrmektedir.. TMS I (Depigiklik). "Finansal Tablolarrn Sunumu". I Ocak 2012 ve sonrasrnda baglayan yrlhk d6nemler igin gegerlidir. De[igikler sonucu ortaya grkan temel geligme igletmelerin di[er kapsamh gelir altrnda gitsterdigi hesaplan potansiyel olarak gelir tablosu ile iligkilendirilecek olarak gruplamasr zorunlulu!unun getirilmesidir.. TFRS 9. "Finansal Araglar". I Ocak 2013 tarihine kadar gegerli delildir. ancak erken uygulanmasr miimkiindiir. Bu standart. TMS 39 "Finansal Araglar: Muhasebelegtirme ve Olgme" standardrnrn deligtirilme siirecinde ilk adrmdrr. TFRS 9 finansal araqlarrn tilgtimiinde ve srnrflandrnlmasrnda yeni zorunluluklar getirmektedir.. TFRS 10. "Konsolide Finansal Tablolar". I Ocak 2013 ve sonrasrnda baglayan yrlhk ddnemler igin gegerlidir. Standart. kontrol konseptini bir igletmenin konsolidasyon kapsamrna ahnmasr igin belirleyici unsur kabul ederek varolan prensipleri geligtirmektedir. Standart. kontroliin belirlenmesinin zor oldufu durumlarda ek agtklamalar getirmekledir. l2

16 DUBAi GROUP SiGORTA A.$. I OCAK - 30 EYLUL 2OT1 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA ili$kin ACIKLAYICI DiPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikg Turk Lirasr ("TL") olarak Bosterilmi$tir.) Onemli Muhasebe Politikalarrnrn Ozeti (Devamr) 2.1 Hazrrhk Esaslarr (Devamr). TFRS I 1. "Ortak Diizenlemeler". I Ocak 2013 ve sonrasrnda ba5layan yrlhk d<inemler igin gegerlidir. Standart. oftak diizenlemelerin yasal gekli yerine diizenlemenin sagladrgr haklara ve yijkiimliillkleri vurgulayarak ortak diizenlemelere daha gergekgi biibakrg agrsl g tirmektedir. lki 9e9it ortak diizenleme tantmlanmaktadrr: ortak faaliyetler ve ig ortakhklan. Standart.ile ig ortaklannm oransal konsolidayon y<intemine son verilmi$tir.. TFRS 12. "Diper Igletmelerdeki Paylar ile Ilgili Agrklamalar". I Ocak 2013 ve sonrasrnda baglayan yrlhk drinemler igin geqerlidir. Standaxt ortak diizenlemeler. igtirakler. ttzel amagh araglar ve diper bilango drgr araqlar da dahil olmak iizere diler igletmelerde bulundurulan.ttim paylarla ilgili agrklama yiikiimlijliiklerini igermektedir.. TFRS 13. "Makul Deger Olgumii". I Ocak 20l3 ve sonrasrnda baglayan yrlhk ddnemler igin gegerlidir. Standart. tam bir makul deler tanrmr ve tiim TFRS'lerde uygulanacak tek bir dlgtim ve agrklamalar kayna[r saplayarak tutarhhgrn geligtirilmesi ve karmagrkhgrn azaltllmastnl amaclamaktadrr.. TMS 27. "Bireysel Finansal Tablolar". I Ocak 2013 ve sonrastnda baglayan yrlhk diinemler igin gegerlidir. Standad. TMS 27'nin kontrol ile ilgili hiiktimlerinin yeni TFRS l0'da ele ahnmasrndan sonra geride kalan bireysel finansal tablolar ile ilgili hiikiimleri iaermektedir.. TMS 28. "igtiraklar ve i9 ortakhklarf'. I Ocak 2013 ve sonrasrnda baglayan yrlhk ddnemler igin gegerlidir. Standart. yeni TFRS I I'in yayrnlanmasmrn ardrndan dzkaynak ydntemiyle muhasebelegtirilecek ig ortakhklarr ve igtirakler ile ilgili ytikiimliiliikleri icermektedir. $irket y<inetimi. yukandaki Standart ve Yorumlarrn uygulanmasrnrn gelecek dcinemlerde $irket'in finansal tablolan iizerinde dnemli bir etki yaratmayacagl g<iriigiindedir. Konsolidasyon $irket'in "TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar" kapsamrnda konsolide etmesi gereken bagh ortakhlr bulunmamaktadrr. Biiliim Raporlamasr $irket 30 Eyliil 20 I ve 3 1 Arahk 2010 tarihleri itibariyle yurt gaprnda (Ttirkiye) hayar dr5r sigortaclllk branglarda faaliyetlerini siirdiirmekte olup halka aglk olmadlgr igin biiliim raporlamasl yapmamaktadlr. Yabancr Para Qevrimi $irket'in fonksiyonel para birimi Tiirk Lirasr'dtr. Yabancr para ile yaprlan iglemler. iglemin gergeklegtifi tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine gevrilir. Bu iglemlerden dogan ve yabancr para cinsinden parasal varhk ve yiiktmliiliiklerin ddnem sonu ddviz kurundan fonksiyonel para birimine gevrilmesiyle olugan kur farkr kar ve zararr gelir tablosuna yansrttllr. Parasal varhklardan satllmaya hazrr olarak slntflandrtlmlg yabanct para cinsinden finansal varhklarrn iskonto edilmig degerleri iizerinde olugan kur farklan gelir tablosuna. bu varhklarrn makul deferindeki difer ttim degigiklikler ve bunlar iizerinde olugan kur farklan dzsermaye igerisinde ilgili hesaplara yansrtrlrr. Parasal olmayan finansal varhk ve yiikiimliiliiklerden kaynaklanan kur gevrim farklarr ise makul deger defi5ikliginin bir pargasr olarak kabul edilir ve sciz konusu farklar difier makul deger deligikliklerinin takip edildi!i hesaplarda yansrtlllr. l3

17 DUBAI GROUP SIGORTA A.$. I OCAK - 30 EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiIIE AiT FiNANSAL TABLOLARA ili$kin AqIKLAYICI DIPNoTLAR (Para birimi aksi belirlilmedikge Tiirk Lirasr ("TL") olarak gitsterilmistir.) Onemli Muhasebe Politikalarrnrn 6zeti (Devamr) Maddi Duran Varltklar Maddi duran varlrklar. elde etme maliyetinden birikmig amortismanrn diigiilmesi ile gdsterilmektedir. Amortisman. maddi varllklann faydah dmiirleri esas ahnarak dolrusal amofiisman ydntemi kullanrlarak ayrrlmaktadrr. Maddi duran varhklafln. faydah timiirleri esas allnarak tahmin edilen amortisman ddnemleri. agaprda belirtilmigtir: Demirbas ve tesisatlar Di[er maddi varhklar (Ozel maliyet bedelleri dahil) Kiralama yoluyla edinilmiq maddi varhklar 4-15 yrl 5 yrl 4-5 yrl Maddi varhklarda deger dij$uklugu oldufuna igaret eden ko$ullann mevcut olmasr halinde. olasr bir de[er dii$tikl gunin tespiti amaclyla inceleme yaprlrr ve bu inceleme sonunda maddi varhgln kaylth degeri geri kazanrlabilir deferinden fazla ise kayrth de[eri. kargrhk aynlmak suretiyle geri kazanrlabilir de[erine indirilir. Maddi varhklarrn elden gkartrlmasr dolayrsryla olugan kar ve zararlar diler faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplanna dahil edilirler. 30 Eyliil 2011 itibariyle $irket'in deper diiglkliigune ulramls maddi duran varhlr bulunmamaktadrr. (31 Arahk 2010: Yoktur) (6 no'lu dipnot). 2.6 Yatrrrm Amagft Gayrimenkuller Yoktur (31 Arahk 2010: Yoktur). 2.7 Maddi Olmayan Duran Va rhklar Maddi olmayan duran varhklar iktisap edilmi$ bilgi sistemleri. imtiyaz haklannr ve bilgisayar yazrlrmlaflnr igermektedir. Maddi olmayan duran varhklar. elde etme maliyeti iizerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydah dmiirleri i.izerinden dogrusal amortisman ydntemi ile amortismana tabi tutulur. Deger duqiikliigiiniin olmasr durumunda maddi olmayan duran varhklann kayrth degeri. geri kazanllabilir deperine getirilir. 30 Eyliil 20ll itibariyle $irket'in deger dii$iiklflgfine ugraml$ maddi olmayan duran varhlr bulunmamaktadrr (3 I Arahk 2010:Yoktur) (8 no'lu dipnot). Maddi olmayan duran varllklarn amortisman siireleri agagrdaki gibidir: Yazrhmlar Finansal Varhklar 3 ytl $irket. ltnansal varhklarrnr "Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)" ve "Makul defer farkr gelir tablosuna yansrtllan finansal varhklar" olarak srnrflandrrmakta ve muhasebelegtirffrektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar. sigorta siizlegmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda finansal varhk olarak snrflandrrrlmaktadrr. S<iz konusu finansal varhklarrn ahm ve satlm iflemleri "Teslim tarihi"ne giire kayltlara ahnmakta ve kayrtlardan grkanlmaktadrr. Finansal varhklarrn srnrflandrrrlmasr. ilgili varhklarrn $irket ydnetimi tarafindan satln alma amaglarr dikkate ahnarak. elde edildikleri tarihlerde kararlastrrlmaktadrr. Krediler ve aktcaklar (Esas fadiyetlerden alacaklar): Krediler ve alacaklar. borgluya para veya hizmet saplama yoluyla yaratrlan finansal varhklardr. Sdz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti iizerinden kayda ahnmakta ve miiteakip ddnemlerde maliyet bedelleri iizerinden muhasebelegtirilmektedir. ilgili alacaklann teminatl olarak allnan varhklara iligkin iidenen harglar ve benzeri diler masraflar iglem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplanna yansltllmaktadlr. l4

18 DUBAi GROUP SiGORTA A.$. r OCAK - 30 EYLIJL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA ili$kin ACIKLAYICI DiPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikqe Turk Lirasr ("TL") olarak gosterilmistir.) 2. Onemli Muhasebe Politikalartnln Oz ti (Devamr) 2,8 Finansal Varhklar (Devamt) $irket. yiinetimin deperlendirmeleri ve tahminleri dolrultusunda alacaklart igin "Sigofia ve Reasiirans girketleri ile Emeklilik girketlerinin Finansal Raporlamalarr Hakktnda Ydnetmelik"i de dikkate alarak kargrhk ayrrmaktadrr. Stiz konusu kargrhk. bilangoda "Sigortacrhk faaliyetlerinden alacaklar kargrlgf' altrnda srnrflandtrtlmtgtrr. $irket tahminlerini belirlerken risk politikalarr ve ihtiyatllhk prensibi dogrultusunda. mevcut alacak portfiiyiiniin genel yaprst sigortah ve aracrlann finansal btinyeleri. finansal olmayan verileri ve ekonomik konjonktiirii dikkate almaktadrr. Sigortacrhk faaliyetlerinden alacaklar kargrh[rna ilaveten. Vergi Usul Kanunu'nun 323'ijncii maddesine uygun olarak $irket. yukanda belirtilen "Sigortacrhk faaliyetlerinden alacaklar" kargrhgrnrn iqinde bulunmayan giipheli alacaklar iqin alaca[rn deferini ve niteligini gdz dniinde bulundurarak idari ve kanuni takipteki alacaklar kargrhfr ayrrmaktadtr. Sdz konusu karqtltk bilangoda "Esas faaliyetlerden kaynaklanan giipheli alacaklar" altrnda stntflandtrtlmrgttr. Ayrrlan giipheli alacak kargrhklan o yrhn gelirinden dugtilmektedir. Daha dnce kargtltk ayrtlan gtpheli alacaklar tahsil edildifinde ilgili kargrhk hesabrndan diigiilerek "Kargrhk giderleri" heiabrna yanstttlmaktadrr. Tahsili miimkiin olmayan alacaklar biltiin yasal iglemler tamamlandrklan sonra kayrtlardan silinmektedir. Aynlan giipheli alacak kargrhklarr o yrhn gelirinden dii$tilmektedir. Daha tince karqrhk aynlan giipheli alacaklar tahsil edildiginde ilgili kargrhk hesabndan dtiqiilerek "Kargrltk giderleri" heiabrna yansrtrlmaktadrr. Tahsili miimkiin olmayan alacaklar biittin yasal iglemler tamamlandrktan sonra kayrtlardan silinmektedir (12 no'lu dipnot) Makul deler farh gelir tablosuna yanstttlan finansal varlftlar (Ahm safim amaqh rtnansal varl*lar): Sirket tarafrndan makul deferiyle dlgiilen ve gelir tablosuyla iligkilendiren finansal varltklar finansal tablolarda allm-satrm amaqh finansal varhklar hesap kalemi altrnda stntflandtnlmtgttr. Makul deferiyle ijlgiilen ve gelir tablosuyla iligkilendirilen finansal varltklar piyasada ktsa d6nemde olugan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar saglama amacryla elde edilen veya elde edilme nedeninden baltmsrz olarak. ktsa ddnemde kar sa[lamaya ydnelik bir portfityiin pargast finansal enstri.imanlar ile $irket'in performanstnt makul deferine giire deperlendirdifi ve bu amagla altm esnasrnda bu kategoride stntflandrrdrlt finansal enstrti man lard an olusmaktadlr. Alrm satrm amaqlt finansal varhklar ilk olarak kayda altnmalartnda makul deferleri kullanrlmakta ve kayda ahnmalannr izleyen ddnemlerde makul degerleri ile de[erlenmektedir. Yaprlan delerleme sonucu oluqan kazang ve kayrplar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Ahm satrm amagll menkul krymetlerin degerlemesi sonucu ortaya grkan deger artll ve azal$larl kar/zarar tablosunda yattrtm gelirleri ve yaturm giderleri hesap kalemleri altrnda takip edilmektedir (l I no'lu dipnot). 2.9 Va rlrklarda De[er Diigiikliifii Varhklarda deger diiiiikltigii ile ilgili hususlar. ilgili varhklara iligkin muhasebe politikalarrnrn agrklandr[r dipnotlarda yer almaktadrr. Aktif degerler iizerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarlafl 4i no'lu dipnotta. vadesi gelmig bulunan ve hentiz vadesi gelmeyen alacaklar igin aynlan giipheli alacak kargtltgl tutarlarr 12.1 no'lu dipnotta. dttnemin reeskont ve kargrltk giderleri ise 47.5 no'lu dipnotta agrklanmlstlr Tiirev Finansal Araclar Yoktur (3 t Aralk 2010: Yoktur). l5

19 DUBAI GROUP SIGORTA A.S. r OCAK - 30 EYLUL 2OTT ARA HESAP D6NEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLARA it igrhl aqrxr,ayrcr DipNorLAR (Para birimi aksi belirtilmedikge Ttirk Lirasr ("TL") olarak gdsterilmi$tir.) 2. 6nemli Muhasebe Politikalarrnrn Ozeti {Devamr) 2.11 Finansal Varhklarrn Netlegtirilmesi (Mahsup Edilmesi) Finansal varlrk ve yiikiimliiliikler. gerekli kanuni hakkrn bulunmasr. sdz konusu varhk ve yiikijmlfilukleri net olarak degerlendirmeye niyet olmasr veya varhklann elde edilmesi ile yiikuml0liiklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettigi durumlarda net olarak gdsterilirler. 2.li Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzerleri. eldeki nakit. banka mevduatlan ile tutan belirli. nakde kolayca gevrilebilen. krsa vadeli. yiiksek likiditeye sahip ve degerindeki degigim riski dnemsiz olan 3 aydan krsa yatrnmlan iqermektedir. Nakit akrq tablosuna esas te$kil eden nakit ve nakit benzerleri aga[rda gdsterilmigtir: Bankalar(14 no'lu dipnor) (+J Djger Nakit ve Nakit Benzeri Varhklar Kasa Ek\i 'Bloke me\dualla-r /l4 no lu dipnot) (*) Eki - Kredrlr mevjuat hesabr ters bakryeler (14 no lu dipnot) (*) Eki - Faiz hhakkuklarr 30 Eylill2011 3lArahk Eyliil20l0 31Arahk t ( r 5;) (t ) ( ) ( ) ( ) (140.5s8) (14.911) (8.50S.390) (r22.5r r) Nakit ve nakit b nz rl ri toplaml 31.E65.r e) Hazine Miiste$arllgr lehine bloke vadeli mevduatlardaki degi;im nakit aklm tablosunda esas faaliyetlerden drger nakit grkr;lan ilerisinc dahil edilmi$lir. Kredili m vduat hesabr ters bakiyeleri bilangoda Bankalar kalemi ig risinde netlc$tirilerek gdsterilmi$ olup. bilangodaki Bankalar bakiyesi TL'dlr (3 t Arallk 2010r I TL) Sermaye 30 Eyliil 20ll ve 3l Arahk 2010 tarihleri itibariyle girket nominal sermayesinin dagrhmr agaprdaki gibidir: Sermayedarrn Adr 30 Evliil20ll Fay0-a;i--EiTutar; Dubai lnsurance Group L.L.C. % % Erciiment Qetin A Ianya Mehmet Aydo[du % Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali Aljassim % Fareed Lutfi Ali Hussain Harmouzi % s00 Dubai Group L.L.C % vol % %0.01 % Nominal sermaye 7o " Odenmemig sermaye (-) ( ) Odenmis sermave 6s Eyliil 2011 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanrnan imtiyazlar bulunmamaktadrr. (31 Arahk 2010:Yoktur). 30 Eyliil 201 I tarihi itibariyle girket kaylth sermaye sistemine tabi delildir. $irket'in sermayedarlan tarafrndan. 6 Mayrs 2011 tarihinde ? TL tutarrndaki sermaye taahhiidii nakden aidenerek girket'in ddenmig sermayesi TL'den TL,ye glkanlmlgtlr. Sermaye ile ilgili diler bilgiler 15 no'lu dipnotta agtklanmrgtrr. I6

20 DUBAI GROUP SiGORTA A.S. 1 OCAK - 30 EYLUL 2OI1 ARA HESAP DONEMiNE AiT 2. Onemli Muhasebe Politikalarrnrn Ozeti (Devamr) 2.14 Sigorta ve Yatrrrm Sdzlepmeleri - Srnrflandrrma Sigorta sdzlegmeleri sigorta riskini transfer eden sdzleqmelerdir. Sigorta sdzlegmeleri sigortallyr hasar olayrnrn olumsuz ekonomik sonuglanna kargr sigorta poligesinde taahhut edileri;art ve kosullar altrnda korur- $irket tarafindan iiretilen tem l- sigorta s<izlegmeleri agafrda da anlatrldlgl gibi kaza. yangrn. saghk. miihendislik ve nakliyat bagta olmak tizer; hayat drgr lra-nglardaki 'sigirta scizlegmeleridir: girket'in en ytiksek prim iiretimi kara araglan sorumluluk (irafik) branfrnda gergekleqtirilmektedir. Sagltk brangrnda iiretilen sigorta sdzlegmelerinde sigortahnrn teshis. tanr ve tedavi hasarlal stizlegme teminatlannr olu$turmaktadrr. Yangrn sigorta sdzlegmeleri. ev ve ig yeri igin yangrn ve hrrsrzlrk teminafi bagta olmak iizere mali mesuliyet. kira kaybr. cam krnlmasr ve kar liaybr gibi farkh ek teminatlart. da kapsamakladrr. Nakliyat sigortasr (tekne. kara veya hava nakil vasrtalil) ve ta$rma halindeki mal sigortalanm kapsamaktadrr. $irket ingaat. montaj. makine krrrlmasr. elektronik cihaz. kar kaybr gibi teminatlann verildili genel zararlar sigorta siizlegmeleri ile kasko. trafik. muhtelif iigiincii qahrs sorumluluk. emniyeti suistimal gibi teminatlann verildi[i kara araglart ve kara araglan sorumluluk branglan sigorta sdzlegmeleri de yazmaktadrr. AyrrCa DASK Kurumu tarafindan iiretilen zorunlu deprem sigortasl sdzlegmeleri de bulunmaktadrr. Sigorta sdzlelmelerinden olugan gelir ve ytikiimliiliiklerin hesaplama esaslafl 2.21 ve 2.24 no'lu dipnotlarda agrklanmlgtlr. Reas rans Siizle;meleri Reasiirans s6zleqmeleri. $irket tarafindan imzalanan bir veya daha fazla sigorta srizlegmesiyle ilgili oluiabilecek kayrplar igin $irket ve reasiirans girketi tarafindan yiiriirliiee konulan. bedeli ridenen sigorta scizlegmeleridir. $irket. kasko ve trafik risklerini reasiirans yolu ile paylaqmak amacryla I Nisan 2010 tarihinden gegerli olmak iizere 3l Mart 2013 tarihinde sona erecek 3 yrlhk Oto Kotpar anla$masl imzalamr$trr. Bu anlatmanln plasmanr %60 Oto Kotpar tretesi ve 7o40 konservasyon geklinde dagrtrlmr$trr. Saiz konusu anla5manrn gartlannda. anlagmada beliftilen ytintem ile belirlenecek hasar prim oranm 0285 ile %ll5 arasrnda kalmasr durumunda. bu krsrmla srnrrh olarak. reasiirans girketinin. ilgili ddnemdeki hasarlarla ile ilgili sorumlulu[unun ortadan kalkmasr hiikmii yer almakta olup reasihdri.in sorumlululu tete anla$masmrn bitig tarihinden itibaren 72 ay soua zorunlu olarak sona erecektir. Bu fesihe bafih olarak alnan komisyon kesinleqeceginden en son ayarlama hesabr 72. ay sonunda yaprlacaktrr. Bu siire zarfrnda reaslirdre pdm ve hasarlar ile ilgili olarak 6 ayhk siirelerde hesap giinderilmesine devam edifecektir. Bu anlagma gartlanna gdre geqici komisyon orant Vo 20 olup. "Kazanrlmrg Prim/Gergekleqen Hasar" oranr %45 ile %85 arahlrndayken. eqel komisyon oranr en diigiik %10 en yiiksek %50 olarak belirlenmigtir. Sdz konusu reasiirans anlagmasrnrn 12 Agustos 20ll tarihinde ahnan Yiinetim Kurulu kararr ile baglangrcndan itibaren iptal edilmesine karar verilmig olup; 30 Eyl[l 20ll tarihli finansal tablolarda sdz konusu reasiirans siizlesmesinin iptaline iligkin olarak diizeltmeler yaprlml$tlr. $irket'in faaliyette bulundugu branqlara ba[h olarak 30 Eyliil 2011 tarihi itibariyle ytiriirliikte bulunan briliigmesiz hasar fazlast trete anlagmalan ve bdlugmeli eksedan ve kot-par anlagmalan bulunmaktadlr. $irket'in nakliyat. genel kaza. miihendislik bran5lannda eksedan anla5malarr bulunmakta olup. hasar fazlasr anlagmalan ise $irket'in saklama payrnda kalan yangrn. muhendislik. teriir. ve tabi afetler sonucu olugacak kasko hasarlarnr ve nakliyat teminatlannr belirlenmip limitler dahilinde koruma altrna almaktadrr. Hasar fazlasr reasijrans anlasmalal gergevesinde ddenen primler ilgili dtinem boyunca tahakkuk esasma uygun olarak muhasebelegtirilir. Diper yrlhk reastirans sdzleqmeleri gergevesinde devredilen prim ve hasarlar ilgili olduklarr sigorta sdzlegmelerinden kaynaklanan gelir ve yiikiimliiliikler ile aynr bazda kayrtlara yansrtrhr. $irket'in. ferdi kaza Otobiis Zorunlu Koltuk. Oto Kotpar ve sagltk branqlarrnda bdli.igmeli kolpar trete anlagmalan bulunmaktadrr. t7

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı