ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr"

Transkript

1

2

3 DiCLE UNi\TRsiTEsi ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr Hasan YAVUZ idari ve Mali igler Daire Bagkanr

4

5 DEGERLERLMLZ

6 -M.Tuncay OGETURK.MtiSIiiInYUCEL - Abdullah DEI\dRAIAY - MehmetAYCAN - ednan OZDEMiR - irfan 6ZMEN. Bedri TURKER - Ahmet ALACA

7 iq xoxrnor- STANDARTLART uyum EvLEM rlani CALI$MA GRUBU T t- ADI-SOYADI IUIWAN $ube Mtdiirti le-edu.tr cle.edu.tr Saymanr

8

9

10

11 Planda bu genel gart igin "Birimler faaliyetleri ile mali karar ve iglemlerini (yetki devirlerini, gdrevlendirmelerini, ig akrgrndaki ye&ilileri belirleme gibi) mevzuat gergevesinde yazrh hale getirip uygulamaya koyacaklardrr. Birimlerin her faaliyetleri belirli olacak ve yazrh olarak ifade edilecektir. Yazrh hale getirilecek prosediirler (i9 akrg siireglerine esas olan) ve dokiimanlar her birimin web sitesinde yayrnlanacaklrr. " eylemi 6ngdrtilmtiqtiir. 8,2. Prosedllrler ve ilgili dokiimanlar, laaliyet veya mali karar ve $lemin baglamas4 uygulanmast ve sonuglandtnlmasr asamalann, kapsamald* Birimlerimizin tarafindan hazrrlanan iq akrg gemalan faaliyet veya mali karar ve iglemin ba5lamasr, uygulanmasr ve sonuglandmlmasr a5amalanru kapsayacak gekilde belirlenmigtir iiniversitemiz birimlerinin faatiyet ve glemlerinin baglangtct, uygulanmasr, sonuglandrnlmast, sonuglann raporlanmosr asamalanrun gelistirilmesine ydnelik galqmalarda bulunulmasu Bu kapsamrnda i9 akrq gemalan siireglerin baglangrcmdan sonuglandrnlmasrna kadar olan biitiin agamalan kapsayacak gekilde belirlenmiqtir.

12

13 SATIN ALMA $UBE MUDURLUGU Gdrevli Listesi ve izinlhastahk/gdrevden Aynlma vb. Durumlarda Yerine Gdrevlendirilecek Gdrevli Listesi G0revli Personel G0revlendirilecek G6revli Listesi Adr-Soyadr Unvanr Adr-Soyadr Unvanr Kemal YOLDA$ Ayniyat Saymam Bedir BE$KAT Teknisyen Bilgisayar igletmeni Teknisyen Bilgisayar iqletmeni Bilgisayar igletrneni Bilgisayar iqletmeni

14 Adr-Soyadr Unvanr Adr-Sovadr Unvanr Ayniyat Saymam CEvRE AGACLANDIRMA gube wtuotlru,ticu Gdrevli Listesi ve izin/hastahk/gorevden Ayrrlma vb. Durumlarda Yerine G0revlendirilecek Giirevli Listesi G0revli Personel G6revlendirilecek Gdrevli Listesi Adr-Soyadr Unvanr Adr-Soyadr Unvanr $ube Miidtiru M.Tuncay ocsrunx Teknisyen Bilgisayar \lt. Teknisven Tekniker golor

15 Adr-Soyadr Unvanr Adr-Soyadt Unvanr Uzman $6hin AKKAYA Teknisyen Yrd. Teknisyen Yrd. HUseyin MERCAN S.Selguk ilhan $oftir $oftir Hasan QALI $oftr $ofiir $oftir goftr $oftir $oftir $oftir $oftir gofiir $oftir $oftir $oftir Hasan QALI $ofiir

16 Kadrolu iggi Veysi GUNEg $ofiir M.Yahya HASANO6LU Omer KrLrqo6LU

17

18

19 EY--1.1 trnvanr GOREVI Kemal YOLDA$ Sube Mudur V. Teknisven Sahn Alma Satrn Alma Satrn Alma lslcmlerini organize ctrnek Satrn Alma iilemleri-butgc Kontrolo -DMO Allm illemlerini Yilr0tmek lhtiyas halinde verilen gorevler ihriyag halirdc verilen gdrevler Bilgisayar igletmeni Satln Alma Satrn Alma islemleri-biitge Konrolu -DMO Ahm iflemlerini YuflItnek lhtiyag halinde verilen gdrcvler Bilgisayar iqletmeni Bilgisayar igletmeni Satln Alma Satrn Alma Satln Alma Arqiv Hastane I l. Kat Ycmckhane Aylft odemelcr-btto ve yazl iglcri Ayhk odemeler -Bltro ve yazr igleri YuniCi v Yurdrsr gorev yolluklan ve ilgili yaagmlan ihtiyag halinde verilen g0revlcr ihtiyag halinde verilen gorevler lhtiyag halinde verilen gorcvlcr f htiyag halinde verilcn gdrevler Evraktann dosyatama ve artivteme itlemlerini yijrijtmek. ihtiyag halinde vedler gdrevler

20 DiCLE ONiVERSiTESi IDARI ve MALI I$LER DAiRE BASLANLICI 9E!'RE }'E ACACLANDIRMA $UBE MIJDTT,LIJ6tI PERSONEL GOREV LiSTESi G6REvi $ube Miidnr ihtiyag halinde verilen gdrcvlor ihtiyag halinde verilen gorevle. ig Makineleri, ilaglama i9 ve ltlemlcri )tdtmek. ihtiyag halinde verilen qtirevler Teknisyen Qevre ve Agatlandrma $b.md. gdrevlcr ihtiyag halinde vcrilen Bilgisayar i6letrneni Yaa ve Perso[el itlerini yurotmck ihtiya9 halinde verilen gdrevler Cevre Temizti6i l$terini yiiri.itmek ihtiyag halinde vcrilen gdrevler Eevre Dijzenteme sorumtusu ve AraC $ofiirij Ihtiyag halinde vcrile! gdrevlcr 9ofiir ihtiyag halinde verilen gdrevlcr

21 DiCLE i:iniversitf,si idari ve MALi isler DAiRE BASLANLICI TA$IT ISLETME 9UBE MLDI]N.LUdiJ PERSONEL G6R.EV LiSTESi Sube Miidiirii Atolye Sorumlusu Teknisven Yrd. B0ro ve yazr lplcri Ava$ Mulemedi Arag sevk ve idarc Hiisevin MERCAN sorumlusu 9ofbr A.LAtif GULTEKiN lhtiyag halinde verilen sllrevler ihtiya9 halinde ve len c0revlcr Mustsfa ALTUNKIRAN ihtiyac halindo verilen gorcvler ihtiyac halinde verilen gdrcvlcr $oflir Ihtiyaq halinde verilcn gdrevler ihtiyaq halindc verilcn qdrevler S.selguk iliian $ofllr lhtiyag halinde verilen gdrevler $oltr ihtiyag halindc verilen gdrcvler S.Selquk ILHAN Hasar CAII Teknisyen Yrd. $oflir go$r lnan OCAK $oftir lhtiyag halindc verilen gorevler Ihtiyag halinde verilen gdrevler Kadrolu i59i hizrct aracr pfdru hizmet alacl Soforil fhtiyag halinde verilen gdrovler lhtiyag halinde verilen ihtiyag halinde verilen gdrevler Yapr iller goforil A.Latif ca6layan $ottrr Hianet aracr lofdru Hizmet aracl $ofdrii ihtiyag halinde verilen qdrevler lhtiyag halinde verilen gdrevler lhtiyac halindc verilen gdrevler $oldr )oror $ofdr goftir $ofiir $oftir Kadrolu itgi )oror M.Yahya HASANOCLU ihtiyag halinde vcrilcn g0rcvler 0mer KILICOGLU

22

23

24

25 Teknisyen Bilgisayar igletmeni Bilgisayar ipletmeni Bilgisayar isletmeni

26

27

28 Ayniyat Saymanr

29

30 Adr-Soyadr M.Tuncay OGETURK Teknisyen Bilgisayar Iqlt. $oftr

31 BiRiM GOREV TANIMLARI BiRiM: TA$IT i$letme $ube TVTUDURLUGU BAdLr oldugu einir\4: idari ve MALI I$LER DAIRE BA$KANLTGT GOREyLi PERSoNEL Adr-Soyadr Mintag DEMIRKOL Unvanr Uzman Teknisyen Yrd. Hiiseyin MERCAN $oftir $oftir $ofiir

32 Kadrolu iqgi A.Latif QAGLAYAN $ofiir

33

34 GERCEKLESTIRME GOREVLISI DOGRUDAN TEMiN YOLUYLA ALIMLARI P YASA ARASTIRMASI YAPILMASI (En az iki firmadan, yazrh, daha 6nce ahm yaprlmr5sa faturanrn fotokopisi veva telefonla teklif a hnrr.) MUAYENE KoMlsYoNu

35 Memur Her yrl ihalcsi yaprlan hiaret arstlaruu akaryakrt ihliy8clnln ayhk odcmclcri yaprhr 4734 saylh Kanu ihale Kanununu 17. Maddesi Memur Ay sonunda EPKD'dan ahnan bayi satt$ fiyatlan ile blr ay boyunca araclara altnan akaryakt fi gleri kargrlasttnlarak ffyat ve litre tespiti yaprlr. Memur Yaprlan tespit ne ceslne Siire odeme Emri BelSesi d0zenlenlr. l(ontrol edilerek onaya sunulur. odeme Emrlrksiksiz ve doru ise 0alre Bagkant taraflndan onaylantr. Memur

36 Ey-4.9 idari VE MALI i$ler DAIRE BA$KANLIGI ARAS GdRTYLf,NOILMT- ls Arir6 SlrnEci Hata v. Eks*lgnn - *,ir Llurun 8.relf.srll. rlxrl, hnm. bddurlr <F

37 Committedtoucellence Sorumlu Teknik Raporla aflzall oldugu tespit edilen malzemelerin teslimi Tasrnlr Kayrt ve Konrol Yetilisi Kayrnan DU5me Teklif ve Onay Tutanagr hazulanrr ve imzalalr Komisyon Tatmlr Kay v. Kontol Yetkilisi Harcama Y.lkilisi Ust Yonetici. FR.396 Kayttm D0Smc Teklifvc Onay Tutanagl lmha Komisyonu tarafiodan imha illemi gergekle$tirilir Komisyon Tatmrr Kayrt ve Kontrol Ye&ilisi Harcama Yetkilisi

38 Satrn alma girisleri faturaya dayanrlarak yaptltr. Harcama birimi tarafrndan sattn altnan mal fatura muhteviyatrna giire sayrlrr ve komisyonca muayene edilerek depoya ahnrr. faflnrrlann kayrtlan ydnetmeliein belirlediei ilgili kodlara g6re Kamu Bilgi sistemi Tatlnlr Ydnetim Sistemi otomasyonundan yapthr. TKYS Tatrnrr Kayrt ve Yonetim sistemi sekmesi agrlrr GiriS iglemleri men0s0nden satrn Alma sekmesi ttklantr. sistemde tincelikle firma ve malzemeler tanlmlr olup olmadrgrna bakrlrr, eger firma ismi tanrmlr degilse tanrmlar mentisiinden faturada ismi gegen firmanrn vergi kimlik numarast sorgusu yaprlarak tanlmlanrr. Daha sonra sattn Alma sekmesinde malzeme ekle butonu trklantr ve ekrana tanlmll malzemeler gelir, girigi yaptlacak malzemeler tek tek segilir ve her malzeme adt trklandr[rnda malzemeye ait form bil8ileri (malzemenin adr, dlgii birimi, itlem fniktan, miktan, KOV'siz tutarr, birim fiyatr, KDV branr, ambar adr gibi) doldurularak kaydet butonu fte malzemeler ekleme listesine eklenmis olur. llisteye eklenmis malzemeler istenildidi takdirde hilinebilir veya diizenle butonu ttklanarak duzeltme Laorlabilir. ISLEM ( snrcg Ak'i Senos ) uygun ";:;; DdN0LECEK SAREC aotmt Faturayla g6nderilen mal arasrnda tutarsrzhk varsa firmaya iade yaprlrr. ILGILI MEVZUAT. va&{. YdNETMELIK/D ok0man lvb,t Fatura toplam tutart alantna faturantn geneltoplaml yazrlrr. Tatrnrr Kayt Kontrol Yetkilisi TIF'in listelendigi satrra trklantr onaysrz TiFonaylanmadan 6nce muhakkak rapor butonuna trklanarak ekrana gelen dtikiim Uzerinden gerekli kontrollerin yaprlmasr gerekir. Bu atamada onaysrz TiF istenildiginde silinebilir veya duzeltilebilir. Hata yoksa onayla butonu ile girig TiF'i onaylanrr. TiF onaylandrktan sonra hem numara ahyor hem de dayanrklr tatlnlrlara sicil numarasrveriliyor,

39 satrn ArMA yoruyra TAgtNtR MAL GiRi$LERi ig nxrg gruasr Onaysrz TiF onaylandrdrnda sistem tarafrndan "Onayh Tattnrr i'lem Fiileri,, men0siiniin altrnda yer alrr. Onayh giri' TlFleri arasrnda bulunan satrn alma TiF'i segilerek ijst sekmede yer alan Harcama Ytinetimi Sistemine Gdnder butonu trklanarak TIF'in ddeme emri belgesi diizenleme mod0tii olan Tagrnrr Kayt Kontrol Yetkilisi

40 isakts s REcl DdNALECEK sarec adtmt Uygun TKYS 0zerinde kurumlar arasr ve harcama birimleri aralr olmak ijzere ikit0r devir alma islemiyaprlmaktadrr. Tagrnrr Mal Ydnetmellti (urumlar Ara$ Devir Alma tlemi Adrmlafl: l(8s mod0l0tatrnrr Kayt Kontrol Sisteminden Tatrnrr Mal tlemleri >> cirit tlemi meniisunden Devir Alma sekmesi trklanrr. Maheme Ekle butonu trklanrr, ekrana tanrmlr malzemeler listesi gelecektir. Ekrana gelen tanrmlr malzemeler listesinden girilini yapacaermrz malzeme tanrmrnr bulunur, tanrml malzemeler listesinde buldulunuz tanrmrn ozerine trkladrktan ekrana gelen malzeme Birit formuna malzemeye ait bilgilerin girigi ya prlrr(ma lzeme nin adr,0lcii birimi,i5lem miktan,mikar,birim fiyat,ambar adr, Garanti bitim tarihi)8ibi. Girit lormundaki alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonu ile malzemeler ekleme listesine eklenmit olur. Listeye eklenmit malzemeler istenildiginde silinebilir veya sol battaki dllzenle butonu ile gerekli diizeltmeler yaprlabilir. Malzeme ekleme islemi bittikten sonra dayanagr belge tarih ve numarasr alanlan doldurulur. (Devir alma itleminde iki kurum arasrnda yaprlan bedelsh devlr protokolo bu tlemin dayanagr belgesldlr.) Talrnrr Kayrt Kontrol Yetkilisi TaSrnrr Mal YdnetmeliEi/ KBS (urum setiniz butonu ile acrlan penceredeki sekmelerden devri yapan kurum bilsileri tek tek secilir. TaSrnrr Kayrt Kontrol Yetkilisi Ta,nrr Mal Y6netmeligi/ KBS

41 Eirimleri Arast Oevir Alma Itlemi Adtmlan: Harcama birimleri arasl devir alma TIF'leri manuel olarak hazrrlanamar. Her iki harcama birlmi de aynt sistemi kullandrklan lcin iki birlm arastndaki devir alma TiF'leri otomatik olarak olulur. OnaysE giril TIF'leri arasrnda otomatik olarak olusan TIF secilir, D0renle & Oetay Goster butonu ile s6z konusu onaysrz TIF dijzeltmeye a9rftr. ACrlan diizeltme formundaki ekll malzemelerin 6niindekl kutucuklar segllir ve 'Ambar Giincelle' butonuna trklanrr, ACtlan sekmeden malzemelerin kaydedilecegi ambar segimi yaprhr, Kaydet butonu ile yaprlan giincelleme islemi kaydedilir. Yaprlan gijncelleme itlemlerlnden sonra nonayla, butonu ile onaysru devir alma TIF onaylanrr. TIF onaylandrktan sonra numara altr ancak yeni blr sicil numarasr almaz. Dayanlkll tattntnn ilk harcama biriminde aldrlr sicil numarasr yeni harcama biriminde de gecerli olur. Onaysrz TIF onaylandtgtnda sistem tarafrndan "onaylt tatrnrr itlem fitleri" meniisijniin altrna atrlrr. Onayh girls TiF'leri arasrnda bulunan devir alma TiF'l segilerek sekmede yer alan Ha.cama Yonetlm Slstemine G6nder butonuna basrlarak TIF*in HYSIe gitmesi saelanrr. TaSrnrr Kayt Xontrol Yetkillsi

42 ls ak$ sareci DANALECEK s0re9 adtmt Birimlerden EalkanlIrmrza gelen mal ve malzeme talepleri de6erlendirilerek Crkrt onayr aft nrr. aylrk d6nemlerde onaylanarak Stratejl Daire Batkan[Erna g6nderilir, TaSrnrr Mal Ydnetmeliti Devir voluyla erkrsr yaprlan mal ve malzeme listesi iicer

43 lsa(/ssareci Tiiketim Crkr$r baslamadan 6nce tattntr kayt kontrol yetkilisi tatrnrr moduliinde tanrmlar krsmrndan istek birimi ve istek birimi yetkilisini tantmlamast gerekiyor, Tijketim malzemeleri qrkrt Itleminin dayanak belgesi TaSrnrr lstek Eelgesi fflb) dir. TIB sistem iizerinde rol verilmit lstek Birimi Yetkililerince hazrrlanmaldadrr. ' lstek blrim yetkilisi K8S Tatrnrr Modolo krsmrndan TC. ve Slfresini yazarak sisteme girit yapar. 'Slsteme giris yapttktan sonra tatrnrr talepleri modiil0 allndakl tatrnrr istek belgesl oluttur ktsmlna ttklantr. '8u krsrmdan talep edilecek tukeflm malzemelerin islmlerini ve miktarlafl secilir. ' Tiiketim Malzemeyi lsteyen kttt ya da birime Crkr' yaprlrr. 'Olutan Talrntr istek belgeslnl tastntr kaytt kontrol yetkiline sistem 0zerinden gonderilir. Taflnrr Mal YOnetmellEi ' lstek Birimi Yetkilisitaraftndan g6nderilen ta'lnrr istek belgesi, Ta$tntr sistemi Tasrnrr Mal tlemleri >> Tatrntr Taleplerl >> Tatrnlr istek Belgesl krsmtna doter, TaStntr lstek belgesi talebi geldikten sonra Ta$nrr kayft kontrol yetkilisi, TIF olustur butonu ile taleplertn karsrlanacair ambar mevcudu llstesl t0ke{m malzemesi talepleri karttlama ekranlnda g610nttllenlr. r T0ketlm malzemesi taleplerl kargtlama ekranlnda yaprlan talep miktarlan ile ambarda bulunan miktarlar karirlattrflltr. KarSrlanacak sotununa kartrlanacak miktarlar yazrlrr. Eler toketim malzemelerinin t0mu karllanacaksa iist barda yer alan Tiiketim malzemelerinin Hepsini Karttla butonuna ttklantr. 'Agrlacak yeni penceredeki Ta5rnrr lglem Zimmet FiSi Oluttur butonuna trklantr. Tijketlm malzemelerl Ctktrr icin onaysrz birtlf olutacaktrr. Onaysrz TIF'i onaylamak lgin Onaylama iglemleri ' men0sonden, TIF ge9idi menos0nd n Crkrt TlF,lerini se9in, Listelenen TiF'lerden en bastakl TIF en son diizenlenen TIF'i g6sterir. 'TIF'in listelendigi satrra trklaytn ve onayla butonu ile onaylayn. 'Onaysrz TiF onaylandrlrnda siste.grafrdan;ffi ta'lnrr islem filleri' menosonln altrna ailrr. 'Onayll!rkrt tifleri ardsrnda bulunan t0ke m malzemesi Ctkt, tifi segilerek 0st barda yer alan Harcama yonetim Sistemine GOnder butonuna basrlarak TlF"ln HyS\e gitmesi Tairnrr Kayrt Kontrol Yetkilisi

44 idari ve Mali igler Daire Bagkanlt$t Do!rudan Temin i9 Akrg Stireci Sorumlular G6rev ve Sorumluluklar Mevzuat ve Kavrtlar Baqla Birimlere ait sahn alma istek yaztlart gelir. istek yazrlart uygun mu? Talep edilen istek ambarda var mr ya da INIiD kendi imkanlan ile kartrlayabiliyor mu? Harcama yetkilisinin onay ile istek kargrlanrr. Blrimler, saun alma istek yazrlan ile birlikte; Olur, Teknik Sartname galgmalan ve varsa malzemenin numunesi g6nderirler Gelen satrn alma istek yazrlarr ve ekleri mevzuata uygunluk ( maddesine gore ahm yaptltp yaprlamayaca!tna kara verilir) ve btitee olanaklan agsrndan incelenir, ambarda var mr SKS kendi imkanlart ile karfllayabiliyor mu baklrr; gerekli gor0ldugi.r takdirde dtizeltme yaprlmak i.rzere ilgili birime geri gtinderilir. Doorudan Temin ile ahm yaprlacaksa 22'nci maddenin hangi frkrasrna gdre ahm yaplacalrna karar verili. (221 a, 221b, 221 c, 221d, 221e, 221t,2219, 22li) 2547 savrh Kanun 124 savlr KHK'nin 32'nci maddesl 2809 sault KHK 0n 6deme Usul ve Esaslarr Hakknda Yiinetmelik 0n 6deme Usul ve Esaslarr Hakknda Genel TebliE Parasal Srnrrlar Ve Oranlar Hakknda Genel Tebli6 Yrh Butce Kanunu Eki (i) cetveli 4734 sauh Kanun 4735 savrlr Kanun 5018 savrh Kanun Resmi Yazrsmalarda Uvoulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Ydnetmelik Daire Bagkanr $ube MLidriri.j Memu r Btitge kontrolleri yaptltr ilgili harcama kaleminde 6denek var mr ve yeterli mi? Evet islem iptal edilir ve talepte bulunan birimlere bilgi verilir Yaprlacak olan aim ile ilgili butge de 6denek olup olmadrgr e-b0tge programrnda konkol edilir. 22ld maddesine gtire ahm yaqlacaksa parasal $nrnn a9rllp a$lmadrur ve tespit edilen yakla$k maliyete giire 6denegin yeterli olup olmadrur kontrol edilir. Aynca (D ftkrasl geregi %10 limiti kontrol edilir sayri Kanun'un 22ve 62'nci maddesi Kamu ihale Genel Tebliii'nln 22'nci maddesi %10 limiti atacair anlafllusa ihtiyag aetk ihale ile yaprhr yeya satln alma islemi iptal edilerek talebi yapan birime bilgi verilir.

45 Sorumlular idari ve Mali igler Daire Bagkanlr{r Doirudan Temin i9 Akrg Si.ireci G6rev ve Sorumluluklar Me\rzuat ve Kayrtlar Harcama Yetkilisi Daire Ba5kanr $ube Mi.idr,irij Memur Harcama yetkilisi onayladr mr? isin nitelieine giire idareler bu bende giire yapacnklan gunluk ve krie0k oleekli ahmlar iein genel bir onay belgesi dr.jzenleyebilecekleri gibi, her bir alrm igin de onay belgesi d0zenleyebilirler, Ayflca ilgili mevzuatr Eergevesinde duzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir. Onay Belgesinde altmrn yaklasrk maliyeti, Doirudan temin gekli (22l-) ve ahmla ilgil gerekli agrklamalara yer verilir, 4734 saylt Kanun'un 22ve 62'nci mpddesi Kamu Ihale Genel Tebli6i'nin 22'nci maddesi Daire Bagkant 9ube MUdr.irt.i Memur Daire Bagkant $ube MridUrU Memur Satrn alma islemi dosyasr olugturulur Teklif isteme yaztsr hazrrlantr ve imzalanir. Piyasa fiyat arasbrmasr yaprhr. Teklifler de$erlendirilir. Satrn Alma i5lem DosYast Piyasa Fiyat AraStrmas Tutana6t Saln alma tslem Dosyagnda ilgili brrimin sabn alma istek yazr$ ve ekleri, Harcama Yetkilisrnrn onay ve rslem sonuna kadar olusacak tum ewaklar bulundurulur. Dosya ijzerine ahmla ilgili aynnbh bilgiler ve 5ipar6 Defterinden alnan sayl ya2tltr. B0 sayr aynca Teklif Isteme Yazrgna da yazrltr, Teklif isteme Yazrgnda tdah ve teknik gartname ve son teklif verme tarih ve saati bildirilir. Ihale Yetkilisin.e gorevlendirilen personei tarafrndan piyasa fiyat arasbrmas yap tr. Teklif Isteme YazEt Universitemiz Web sayfasnda Ihale glgi Sistemi aractlgryla ilan edilir, Aynca dden, posta ve faks yolu ile ilgili firmalar ulastr tr. istekliler taraftndan son teklif verme tarihine kadar teslim edilen teklf mektuplarr girevli personel laraindan aetltr v; dosya$na takrlrr. Dosya tekfllk agtdan deierlendiril.nek 0zere algili birime gonderilir ilgili birirn tarafrndan Teknik Deqerlendirme Raporu diizenlenmek suretiyle dosya qen qbhderalir saylt Kanun'un 22ve 62'nci faddesi Kamu Ihale Genel Tebli6i'nin 22'nci maddesi 2547 sav r Kanun 124 savrl KHK 2809 savr! KHK Esaslafl Hakknda YihEtmclik On Odeme usul ve Esaslarr H.kknda Genel Teblid Parasal Srnrdar Ve Oranlar Hakkhda Genel Teblid Yrl Eritce Kanunu Eki (i) cetveli 4734 savrh Kanun 4735 sault Kanun Resmi YazEmalarda Uvoulanacak Esas ve ljsuller Hakhnda Ydnetmelik

46 idari ve Mali igler Daire Bagkanlrgr Dolrudan Temin i9 Akrg Siireci

47 idari ve Mali igler Daire Bagkanhlr Dolrudan Temin i9 Akrg Siireci Sorumlular Memur Fafura, Muayene ve l.6bul Kornisyoh Tutan4r, Taflnrr tslem Figi Muayene kabul iglemleri yaprlrr. Stizlegme h0kumleri uygulanrr. Gdrev ve Sorumluluklar I I sipari' iptal edilirse aynt usulde yeniden saun alma yoluna gidihr veya ahmdan vazgelilir. ilqili birim taraftndan muayene ve kabul islemleri yapthr ve Muayene ve Kabul Komisyon Tutanaqt duzenlenir. Teknik, ldari ve Sdzlegme htjkumlerine uymayan malzeme ret edilir. SdzleSme hi.lktimleri uygulantr. Firma tarafrndan teslim edilen fatura, ilgili birim tarafrndan hazrlanan Muayene ve Kabul Komisyonu Tutana0t ve Tag,ntr ISlem FiSi gelir, Melzuat ve Kayrtlar 4734 saytt Kanun'un 22'nci maddesi Mal Altmlan Denetim Muayene Ve Kabul islemlerine Dair Ydnetmelik Hizmet Allmlan Muayene Ve Kabul Yonetmeligi Kamu ihale Genel Tebli6i'nin 22'nci maddesi Memur Harcama Yetkilisi Odeme emri belgesi d0zenlenir. Harcama yetkilisi imzalar. Odeme birimine gonderilir. Bitir. Odeme emri belgesi iglem Dosyag kapattlarak tjdeme ile ilgili belqeler haztrlantp e-8utee Programtndan iideme emri belgesi duzenlenir. Odeme Emri Belgesi Kullantlabilir irdenekten kars,lanmasrna ve keyfiyetin Harcama Yetkilisinin imzasna sunulur. lyerkezi Ydnetim Harcama Belgeleri Y6netmeli6ine qdre aynstnltr. Nlerkezi Ydnetim Harcama bel geleri yainetmeliuine giire Odeme evraktna ilglli belgeler ilave edilip g6nderilir sayrlr I Kanun'un 22'nci I madde<i Kamu ihale Genel Tebliii'nin 22'nci maddesi Merkezi Yiinetim Harcama Belgeleri Ytinetmeli!i Merkezi Ytinetim Harcama Belgeleri Hakktnda Genel. Tebli!i

48 inari vn nalri iglon o.rirb nlgx,rnllir Ox vrlri KoNTRoL iglrvnrni sunnq axrg SEMASI hiznetler biriminin 0n mali kontrol[ne tabi mali karar ve iglemler, Uzere mali hiznetler birimine gdnderilir. darenin b0tgesine, biitge tertibine, kullanrlabilir iidenek tutanna, ayrmtrll al,nnnh finansman programlanna, Merkezi Yiinetim BUtge Kanununa ve mevzuat hilktimlerine uygunluk yiinlerinden kontrol edilir. Taahhtlt el, akl ve sozleime tasanlanndan tutan Birmilyon TL ve ilzeri olan mal himret ahmlarr ile ikimilyon TL ve itzeri olan yaprm igleri en geg on itguniinde, gdnderme belgeleri en geg ii9 iggiintinde, aktarma iglemleri en ge9 iki igguntinde, daglhm cetuelleri en geg be9 iggttnonde. Yan 6deme cetvelleri ilgili BKK uyarnca, Mati karar ve iglem mevzuata uygun mu? Uygun gdrelmeme nedenlerini a),rmtrh, agrk ve gerekgeli olarak belirten g6rul yazrsr yazrlarak iqlem dosyasr ya da belge ve cetvellerle birlikte harcama yetkilisine gtinderilir. Tahakkuk ewakr ve s0zle;me tasanlan igin uygun g0rii5 yaz lsr dozenlenerek iglem dosyasr ile birlikte harcama yetkilisine gdnderilir. Mali hizmetler biriminde yaprlan kontrol sonucunda, mali karar ve iglemin uygun gortilmesi halinde, dayanak belgenin iizerine "Kontrol edilmig ve uygun gdrulmultilr" gerhi diiiiilur veya yazrh gdriis diizenlenir.

49 E,A-5 iuani vn trali igr,nn oainn nagxanr,rgr 6N Oornrn (AvANS) sunnq AKr$ $EMAsr yetkilisi tarafindan dn itdeme iglemlerini yiiriitmek Uzere Ydnetim Biltqe Kanununda belirtilen avans smlll tutarma kadar olan hizrnet ahmlan igin avans verilir ve harcama talimatl duzenlenir. talimatl gergeklettirme gorevlisi ve harcama yetkilisi. Harcama talimatlnda avansrn hangi i9 igin verileceli, butge tertibi, kime verilecef,i ve diger bilgiler belirtilir. Harcama talimatt gergeklettirme gorevlisi ile harcama yetkilisinin i iglem figine eklenir ve "Kontrol edilmig ve uygun gorulmiiltitr." Muhasebe birimine iletilir. birimi tarafindan harcama yetkilisi mutemedine avans verilir. alun igini gergeklegtirdikten sonra harcama birimi ddeme emri. Odeme emri belgesi gergeklegtirme gorevlisi ve harcama imzalanrr ve"kontrol edilrnig ve uygun gdrulni$tilr." gerhi birimine teslim edilir. Avansln tamaml kullanrlmrg mr? igin tamamlanmasrndan sonra, son takip eden U9 it gtlnu iginde 0n 6deme birimine iade etmek ve mahsubunu Muhasebe ve kaytt iglemleri ilgili meyzuatma uygun olarak yaprlu.

50 DIcLE UN VERSITESI REKTORLU6U idar ve MAL igler DAiRE BASLANLTGT EFOM Commiflpd'tn ov,"pllc - (yazrlevrak) lmza Yetkisi Raporlama Yetkisi Harcama Yetkisi E E l--l var l--'l vot

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ urdaya Ayırma 160 dk. Taşınırı Teslim den Şahıs Kullanılamaz hale gelen, hurdaya ayrılacak mal ve malzemelere ait ilgililerce tespit/teknik rapor düzenlenmesi urdaya ayrılacak mal/malzemelerin arcama ne

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Açıklamalar Bu doküman, kullanıcıların KBS taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini daha pratik bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

1-SATINALMA İŞLEMLERİ

1-SATINALMA İŞLEMLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İş Akış Süreçleri 1-SATINALMA İŞLEMLERİ Satınalma 1.aşama Alınacak malzeme yüksek bütçe gerektiriyorsa ihale yoluyla, gerektirmiyorsa teklif

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.

(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. (SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle sayılarak teslim alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: T.C. RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALI İŞLR BİRİMİ SATIN ALMA İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU urda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması URDA YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisi

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır arcama

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, İzmir Büyükşehir

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ŞEMA ADI: Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili süreç Maliye Bakanlığı tarafından çağrının yapılması ve Rektörlük Makamı nca

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ

SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ SATINALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura ile teslim edilir. Satın alma onaylı sipariş fişi ile sayılarak teslim alınır Muayene kabul komisyonu, malzemelerin teknik şartnameye

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU Birimin Adı: Taşınır Kayıt Birimi 130.14.1 Sürecin Adı ve Kodu Ambar Giriş Çıkış İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi Taşınır Kayıt İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi İlgili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 22/d DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL VE HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI SORUMLULAR İŞ AKIŞI FAALİYET DAİRE BAŞKANI, ŞUBE MÜDÜRÜ, BİRİM PERSONELİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN F BENDİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 1.12.2003 TARİHLİ 2003/6554 SAYILI KARARNAME HÜKÜMLERİ

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

İşlev İşlev Sorumlular

İşlev İşlev Sorumlular İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması DOSYA NO : 49800447-12.3 Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir Olmayan malzemeler Enstitü Sekreterine bildirilir. Satın alma süreci başlar. İlgili birime

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

Kdtip Uye. komisyondan. a)men kabul

Kdtip Uye. komisyondan. a)men kabul Scyit Ali OzKoQ, hrnail YAMAI.ITORK urocatit ENch.I, AlsEddin Ylt-tlAZ,, LYcncr Ismail Haluk NCELER, H.ElsEm SERh.I, Vildan BEYARSLAN, Necati YILMAZ, hnail tudvan SANLI Muzafcr ZENGIN, Scliq CEThl, Abdullah

Detaylı

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ TAŞINIR KAYIT KONTROL YTKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ SATIN ALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura ile teslim edilir. Satın alma onaylı sipariş fişi ile sayılarak teslim alınır.

Detaylı

Ders Muafiyeti,Uyum Komisyonu Başla. Uyum Komisyonuna sevki uygun mu? Evet. Uyum komisyonunda; ders muafiyetinin görüşülmesi; Karar

Ders Muafiyeti,Uyum Komisyonu Başla. Uyum Komisyonuna sevki uygun mu? Evet. Uyum komisyonunda; ders muafiyetinin görüşülmesi; Karar Ders Muafiyeti,Uyum Komisyonu Başla Öğrenci, okumuş olduğu derslerinin kapsamlarıyla beraber ders not dökümünü Yüksekokul Müdürlüğü (evrak kayıt işleri) ne yazılı olarak müracaat eder. Yüksekokul Müdürlüğü,

Detaylı

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI GİRİŞ/BAŞLANGIÇ Yeni yılın ilk ayında Satın alma Onay ve Sayısı Alınır Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulur İhtiyaç Duyulan Mal/Malzeme Komisyon tarafından belirlenir

Detaylı

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ KKTC MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜNDEKİ KONTROL AKTİVİTELERİ MB-HMD-ĠK 1 MB-HMD-ĠK 2 MB-HMD-ĠK 3 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ KONTROLÜ HARCAMA BELGESİ

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ TAŞINIR KAYIT KONTROL YTKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ SATINALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim dilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak Teslim Alınır. Muayene

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın başında belirli tarihler arasında Denge Tazminatı işlemleri yapılır. İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kataloglama İş Akış Şeması

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kataloglama İş Akış Şeması İşlem / İş Akışı Sorumlular Faaliyet Dokümantasyon / Çıktı Basılı Yayınları ve Sınıflandırma İş Akış Süreci Servisine Alınması Sağlama (aksesyon) işlemi biten basılı yayınlar kataloglama servisine getirilir.

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akış Süreci SLÇUK ÜNİVRSİTSİ RKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Başkanlığı Mal ve izmet Alımı leri İş Akış Süreci İstek Yapan Birim Başla Birimlerden satın alma istek yazıları ile isteğin teknik şartnamesi gelir. Gelen

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

İÜ Dil Merkezi DİL MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Bu prosedürün amacı, Dil Merkezi nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır.

İÜ Dil Merkezi DİL MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Bu prosedürün amacı, Dil Merkezi nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır. Sayfa No : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür Kurs Takviminin Oluşturulması Süreci, Öğrencilerin Ön Kayıtlarının

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAP DÖNMİ CTVLLRİNİN AZIRLANMASI 2 GÜN Muhasebe döneminin sona ermesi ile Say2000i sistemi üzerinden ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra işlemlere başlanır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği esap

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk. Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu

Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman eslek Üç Aylık Tüketim alzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLA SÜRE 1 35 Birimi yetkilisi tarafından taşınırların üç aylık dönem raporlarının hazırlanması 5 Birimi tarafından

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

ONLİNE DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU. Saydam Yazılım

ONLİNE DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU. Saydam Yazılım ONLİNE DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU Saydam Yazılım info@saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesine göre yapılacak olan

Detaylı

TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış İŞ AKIŞ SÜRECİ. Uygun Değil. Uygun

TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış İŞ AKIŞ SÜRECİ. Uygun Değil. Uygun SÜREÇ NO 1 TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış Şeması ) İŞ AKIŞ SÜRECİ Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan medikal depo kapsamındaki malzeme kabulünün ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. 2.KAPSAM: Bu talimat Türkiye Kamu Hastaneleri

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.SNÜ.0.65.01.04.558/00093 09.02.2009 Konu : Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. Üniversitemiz harcama birimlerince

Detaylı