ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr"

Transkript

1

2

3 DiCLE UNi\TRsiTEsi ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr Hasan YAVUZ idari ve Mali igler Daire Bagkanr

4

5 DEGERLERLMLZ

6 -M.Tuncay OGETURK.MtiSIiiInYUCEL - Abdullah DEI\dRAIAY - MehmetAYCAN - ednan OZDEMiR - irfan 6ZMEN. Bedri TURKER - Ahmet ALACA

7 iq xoxrnor- STANDARTLART uyum EvLEM rlani CALI$MA GRUBU T t- ADI-SOYADI IUIWAN $ube Mtdiirti le-edu.tr cle.edu.tr Saymanr

8

9

10

11 Planda bu genel gart igin "Birimler faaliyetleri ile mali karar ve iglemlerini (yetki devirlerini, gdrevlendirmelerini, ig akrgrndaki ye&ilileri belirleme gibi) mevzuat gergevesinde yazrh hale getirip uygulamaya koyacaklardrr. Birimlerin her faaliyetleri belirli olacak ve yazrh olarak ifade edilecektir. Yazrh hale getirilecek prosediirler (i9 akrg siireglerine esas olan) ve dokiimanlar her birimin web sitesinde yayrnlanacaklrr. " eylemi 6ngdrtilmtiqtiir. 8,2. Prosedllrler ve ilgili dokiimanlar, laaliyet veya mali karar ve $lemin baglamas4 uygulanmast ve sonuglandtnlmasr asamalann, kapsamald* Birimlerimizin tarafindan hazrrlanan iq akrg gemalan faaliyet veya mali karar ve iglemin ba5lamasr, uygulanmasr ve sonuglandmlmasr a5amalanru kapsayacak gekilde belirlenmigtir iiniversitemiz birimlerinin faatiyet ve glemlerinin baglangtct, uygulanmasr, sonuglandrnlmast, sonuglann raporlanmosr asamalanrun gelistirilmesine ydnelik galqmalarda bulunulmasu Bu kapsamrnda i9 akrq gemalan siireglerin baglangrcmdan sonuglandrnlmasrna kadar olan biitiin agamalan kapsayacak gekilde belirlenmiqtir.

12

13 SATIN ALMA $UBE MUDURLUGU Gdrevli Listesi ve izinlhastahk/gdrevden Aynlma vb. Durumlarda Yerine Gdrevlendirilecek Gdrevli Listesi G0revli Personel G0revlendirilecek G6revli Listesi Adr-Soyadr Unvanr Adr-Soyadr Unvanr Kemal YOLDA$ Ayniyat Saymam Bedir BE$KAT Teknisyen Bilgisayar igletmeni Teknisyen Bilgisayar iqletmeni Bilgisayar igletrneni Bilgisayar iqletmeni

14 Adr-Soyadr Unvanr Adr-Sovadr Unvanr Ayniyat Saymam CEvRE AGACLANDIRMA gube wtuotlru,ticu Gdrevli Listesi ve izin/hastahk/gorevden Ayrrlma vb. Durumlarda Yerine G0revlendirilecek Giirevli Listesi G0revli Personel G6revlendirilecek Gdrevli Listesi Adr-Soyadr Unvanr Adr-Soyadr Unvanr $ube Miidtiru M.Tuncay ocsrunx Teknisyen Bilgisayar \lt. Teknisven Tekniker golor

15 Adr-Soyadr Unvanr Adr-Soyadt Unvanr Uzman $6hin AKKAYA Teknisyen Yrd. Teknisyen Yrd. HUseyin MERCAN S.Selguk ilhan $oftir $oftir Hasan QALI $oftr $ofiir $oftir goftr $oftir $oftir $oftir $oftir gofiir $oftir $oftir $oftir Hasan QALI $ofiir

16 Kadrolu iggi Veysi GUNEg $ofiir M.Yahya HASANO6LU Omer KrLrqo6LU

17

18

19 EY--1.1 trnvanr GOREVI Kemal YOLDA$ Sube Mudur V. Teknisven Sahn Alma Satrn Alma Satrn Alma lslcmlerini organize ctrnek Satrn Alma iilemleri-butgc Kontrolo -DMO Allm illemlerini Yilr0tmek lhtiyas halinde verilen gorevler ihriyag halirdc verilen gdrevler Bilgisayar igletmeni Satln Alma Satrn Alma islemleri-biitge Konrolu -DMO Ahm iflemlerini YuflItnek lhtiyag halinde verilen gdrcvler Bilgisayar iqletmeni Bilgisayar igletmeni Satln Alma Satrn Alma Satln Alma Arqiv Hastane I l. Kat Ycmckhane Aylft odemelcr-btto ve yazl iglcri Ayhk odemeler -Bltro ve yazr igleri YuniCi v Yurdrsr gorev yolluklan ve ilgili yaagmlan ihtiyag halinde verilen g0revlcr ihtiyag halinde verilen gorevler lhtiyag halinde verilen gorcvlcr f htiyag halinde verilcn gdrevler Evraktann dosyatama ve artivteme itlemlerini yijrijtmek. ihtiyag halinde vedler gdrevler

20 DiCLE ONiVERSiTESi IDARI ve MALI I$LER DAiRE BASLANLICI 9E!'RE }'E ACACLANDIRMA $UBE MIJDTT,LIJ6tI PERSONEL GOREV LiSTESi G6REvi $ube Miidnr ihtiyag halinde verilen gdrcvlor ihtiyag halinde verilen gorevle. ig Makineleri, ilaglama i9 ve ltlemlcri )tdtmek. ihtiyag halinde verilen qtirevler Teknisyen Qevre ve Agatlandrma $b.md. gdrevlcr ihtiyag halinde vcrilen Bilgisayar i6letrneni Yaa ve Perso[el itlerini yurotmck ihtiya9 halinde verilen gdrevler Cevre Temizti6i l$terini yiiri.itmek ihtiyag halinde vcrilen gdrevler Eevre Dijzenteme sorumtusu ve AraC $ofiirij Ihtiyag halinde vcrile! gdrevlcr 9ofiir ihtiyag halinde verilen gdrevlcr

21 DiCLE i:iniversitf,si idari ve MALi isler DAiRE BASLANLICI TA$IT ISLETME 9UBE MLDI]N.LUdiJ PERSONEL G6R.EV LiSTESi Sube Miidiirii Atolye Sorumlusu Teknisven Yrd. B0ro ve yazr lplcri Ava$ Mulemedi Arag sevk ve idarc Hiisevin MERCAN sorumlusu 9ofbr A.LAtif GULTEKiN lhtiyag halinde verilen sllrevler ihtiya9 halinde ve len c0revlcr Mustsfa ALTUNKIRAN ihtiyac halindo verilen gorcvler ihtiyac halinde verilen gdrcvlcr $oflir Ihtiyaq halinde verilcn gdrevler ihtiyaq halindc verilcn qdrevler S.selguk iliian $ofllr lhtiyag halinde verilen gdrevler $oltr ihtiyag halindc verilen gdrcvler S.Selquk ILHAN Hasar CAII Teknisyen Yrd. $oflir go$r lnan OCAK $oftir lhtiyag halindc verilen gorevler Ihtiyag halinde verilen gdrevler Kadrolu i59i hizrct aracr pfdru hizmet alacl Soforil fhtiyag halinde verilen gdrovler lhtiyag halinde verilen ihtiyag halinde verilen gdrevler Yapr iller goforil A.Latif ca6layan $ottrr Hianet aracr lofdru Hizmet aracl $ofdrii ihtiyag halinde verilen qdrevler lhtiyag halinde verilen gdrevler lhtiyac halindc verilen gdrevler $oldr )oror $ofdr goftir $ofiir $oftir Kadrolu itgi )oror M.Yahya HASANOCLU ihtiyag halinde vcrilcn g0rcvler 0mer KILICOGLU

22

23

24

25 Teknisyen Bilgisayar igletmeni Bilgisayar ipletmeni Bilgisayar isletmeni

26

27

28 Ayniyat Saymanr

29

30 Adr-Soyadr M.Tuncay OGETURK Teknisyen Bilgisayar Iqlt. $oftr

31 BiRiM GOREV TANIMLARI BiRiM: TA$IT i$letme $ube TVTUDURLUGU BAdLr oldugu einir\4: idari ve MALI I$LER DAIRE BA$KANLTGT GOREyLi PERSoNEL Adr-Soyadr Mintag DEMIRKOL Unvanr Uzman Teknisyen Yrd. Hiiseyin MERCAN $oftir $oftir $ofiir

32 Kadrolu iqgi A.Latif QAGLAYAN $ofiir

33

34 GERCEKLESTIRME GOREVLISI DOGRUDAN TEMiN YOLUYLA ALIMLARI P YASA ARASTIRMASI YAPILMASI (En az iki firmadan, yazrh, daha 6nce ahm yaprlmr5sa faturanrn fotokopisi veva telefonla teklif a hnrr.) MUAYENE KoMlsYoNu

35 Memur Her yrl ihalcsi yaprlan hiaret arstlaruu akaryakrt ihliy8clnln ayhk odcmclcri yaprhr 4734 saylh Kanu ihale Kanununu 17. Maddesi Memur Ay sonunda EPKD'dan ahnan bayi satt$ fiyatlan ile blr ay boyunca araclara altnan akaryakt fi gleri kargrlasttnlarak ffyat ve litre tespiti yaprlr. Memur Yaprlan tespit ne ceslne Siire odeme Emri BelSesi d0zenlenlr. l(ontrol edilerek onaya sunulur. odeme Emrlrksiksiz ve doru ise 0alre Bagkant taraflndan onaylantr. Memur

36 Ey-4.9 idari VE MALI i$ler DAIRE BA$KANLIGI ARAS GdRTYLf,NOILMT- ls Arir6 SlrnEci Hata v. Eks*lgnn - *,ir Llurun 8.relf.srll. rlxrl, hnm. bddurlr <F

37 Committedtoucellence Sorumlu Teknik Raporla aflzall oldugu tespit edilen malzemelerin teslimi Tasrnlr Kayrt ve Konrol Yetilisi Kayrnan DU5me Teklif ve Onay Tutanagr hazulanrr ve imzalalr Komisyon Tatmlr Kay v. Kontol Yetkilisi Harcama Y.lkilisi Ust Yonetici. FR.396 Kayttm D0Smc Teklifvc Onay Tutanagl lmha Komisyonu tarafiodan imha illemi gergekle$tirilir Komisyon Tatmrr Kayrt ve Kontrol Ye&ilisi Harcama Yetkilisi

38 Satrn alma girisleri faturaya dayanrlarak yaptltr. Harcama birimi tarafrndan sattn altnan mal fatura muhteviyatrna giire sayrlrr ve komisyonca muayene edilerek depoya ahnrr. faflnrrlann kayrtlan ydnetmeliein belirlediei ilgili kodlara g6re Kamu Bilgi sistemi Tatlnlr Ydnetim Sistemi otomasyonundan yapthr. TKYS Tatrnrr Kayrt ve Yonetim sistemi sekmesi agrlrr GiriS iglemleri men0s0nden satrn Alma sekmesi ttklantr. sistemde tincelikle firma ve malzemeler tanlmlr olup olmadrgrna bakrlrr, eger firma ismi tanrmlr degilse tanrmlar mentisiinden faturada ismi gegen firmanrn vergi kimlik numarast sorgusu yaprlarak tanlmlanrr. Daha sonra sattn Alma sekmesinde malzeme ekle butonu trklantr ve ekrana tanlmll malzemeler gelir, girigi yaptlacak malzemeler tek tek segilir ve her malzeme adt trklandr[rnda malzemeye ait form bil8ileri (malzemenin adr, dlgii birimi, itlem fniktan, miktan, KOV'siz tutarr, birim fiyatr, KDV branr, ambar adr gibi) doldurularak kaydet butonu fte malzemeler ekleme listesine eklenmis olur. llisteye eklenmis malzemeler istenildidi takdirde hilinebilir veya diizenle butonu ttklanarak duzeltme Laorlabilir. ISLEM ( snrcg Ak'i Senos ) uygun ";:;; DdN0LECEK SAREC aotmt Faturayla g6nderilen mal arasrnda tutarsrzhk varsa firmaya iade yaprlrr. ILGILI MEVZUAT. va&{. YdNETMELIK/D ok0man lvb,t Fatura toplam tutart alantna faturantn geneltoplaml yazrlrr. Tatrnrr Kayt Kontrol Yetkilisi TIF'in listelendigi satrra trklantr onaysrz TiFonaylanmadan 6nce muhakkak rapor butonuna trklanarak ekrana gelen dtikiim Uzerinden gerekli kontrollerin yaprlmasr gerekir. Bu atamada onaysrz TiF istenildiginde silinebilir veya duzeltilebilir. Hata yoksa onayla butonu ile girig TiF'i onaylanrr. TiF onaylandrktan sonra hem numara ahyor hem de dayanrklr tatlnlrlara sicil numarasrveriliyor,

39 satrn ArMA yoruyra TAgtNtR MAL GiRi$LERi ig nxrg gruasr Onaysrz TiF onaylandrdrnda sistem tarafrndan "Onayh Tattnrr i'lem Fiileri,, men0siiniin altrnda yer alrr. Onayh giri' TlFleri arasrnda bulunan satrn alma TiF'i segilerek ijst sekmede yer alan Harcama Ytinetimi Sistemine Gdnder butonu trklanarak TIF'in ddeme emri belgesi diizenleme mod0tii olan Tagrnrr Kayt Kontrol Yetkilisi

40 isakts s REcl DdNALECEK sarec adtmt Uygun TKYS 0zerinde kurumlar arasr ve harcama birimleri aralr olmak ijzere ikit0r devir alma islemiyaprlmaktadrr. Tagrnrr Mal Ydnetmellti (urumlar Ara$ Devir Alma tlemi Adrmlafl: l(8s mod0l0tatrnrr Kayt Kontrol Sisteminden Tatrnrr Mal tlemleri >> cirit tlemi meniisunden Devir Alma sekmesi trklanrr. Maheme Ekle butonu trklanrr, ekrana tanrmlr malzemeler listesi gelecektir. Ekrana gelen tanrmlr malzemeler listesinden girilini yapacaermrz malzeme tanrmrnr bulunur, tanrml malzemeler listesinde buldulunuz tanrmrn ozerine trkladrktan ekrana gelen malzeme Birit formuna malzemeye ait bilgilerin girigi ya prlrr(ma lzeme nin adr,0lcii birimi,i5lem miktan,mikar,birim fiyat,ambar adr, Garanti bitim tarihi)8ibi. Girit lormundaki alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonu ile malzemeler ekleme listesine eklenmit olur. Listeye eklenmit malzemeler istenildiginde silinebilir veya sol battaki dllzenle butonu ile gerekli diizeltmeler yaprlabilir. Malzeme ekleme islemi bittikten sonra dayanagr belge tarih ve numarasr alanlan doldurulur. (Devir alma itleminde iki kurum arasrnda yaprlan bedelsh devlr protokolo bu tlemin dayanagr belgesldlr.) Talrnrr Kayrt Kontrol Yetkilisi TaSrnrr Mal YdnetmeliEi/ KBS (urum setiniz butonu ile acrlan penceredeki sekmelerden devri yapan kurum bilsileri tek tek secilir. TaSrnrr Kayrt Kontrol Yetkilisi Ta,nrr Mal Y6netmeligi/ KBS

41 Eirimleri Arast Oevir Alma Itlemi Adtmlan: Harcama birimleri arasl devir alma TIF'leri manuel olarak hazrrlanamar. Her iki harcama birlmi de aynt sistemi kullandrklan lcin iki birlm arastndaki devir alma TiF'leri otomatik olarak olulur. OnaysE giril TIF'leri arasrnda otomatik olarak olusan TIF secilir, D0renle & Oetay Goster butonu ile s6z konusu onaysrz TIF dijzeltmeye a9rftr. ACrlan diizeltme formundaki ekll malzemelerin 6niindekl kutucuklar segllir ve 'Ambar Giincelle' butonuna trklanrr, ACtlan sekmeden malzemelerin kaydedilecegi ambar segimi yaprhr, Kaydet butonu ile yaprlan giincelleme islemi kaydedilir. Yaprlan gijncelleme itlemlerlnden sonra nonayla, butonu ile onaysru devir alma TIF onaylanrr. TIF onaylandrktan sonra numara altr ancak yeni blr sicil numarasr almaz. Dayanlkll tattntnn ilk harcama biriminde aldrlr sicil numarasr yeni harcama biriminde de gecerli olur. Onaysrz TIF onaylandtgtnda sistem tarafrndan "onaylt tatrnrr itlem fitleri" meniisijniin altrna atrlrr. Onayh girls TiF'leri arasrnda bulunan devir alma TiF'l segilerek sekmede yer alan Ha.cama Yonetlm Slstemine G6nder butonuna basrlarak TIF*in HYSIe gitmesi saelanrr. TaSrnrr Kayt Xontrol Yetkillsi

42 ls ak$ sareci DANALECEK s0re9 adtmt Birimlerden EalkanlIrmrza gelen mal ve malzeme talepleri de6erlendirilerek Crkrt onayr aft nrr. aylrk d6nemlerde onaylanarak Stratejl Daire Batkan[Erna g6nderilir, TaSrnrr Mal Ydnetmeliti Devir voluyla erkrsr yaprlan mal ve malzeme listesi iicer

43 lsa(/ssareci Tiiketim Crkr$r baslamadan 6nce tattntr kayt kontrol yetkilisi tatrnrr moduliinde tanrmlar krsmrndan istek birimi ve istek birimi yetkilisini tantmlamast gerekiyor, Tijketim malzemeleri qrkrt Itleminin dayanak belgesi TaSrnrr lstek Eelgesi fflb) dir. TIB sistem iizerinde rol verilmit lstek Birimi Yetkililerince hazrrlanmaldadrr. ' lstek blrim yetkilisi K8S Tatrnrr Modolo krsmrndan TC. ve Slfresini yazarak sisteme girit yapar. 'Slsteme giris yapttktan sonra tatrnrr talepleri modiil0 allndakl tatrnrr istek belgesl oluttur ktsmlna ttklantr. '8u krsrmdan talep edilecek tukeflm malzemelerin islmlerini ve miktarlafl secilir. ' Tiiketim Malzemeyi lsteyen kttt ya da birime Crkr' yaprlrr. 'Olutan Talrntr istek belgeslnl tastntr kaytt kontrol yetkiline sistem 0zerinden gonderilir. Taflnrr Mal YOnetmellEi ' lstek Birimi Yetkilisitaraftndan g6nderilen ta'lnrr istek belgesi, Ta$tntr sistemi Tasrnrr Mal tlemleri >> Tatrntr Taleplerl >> Tatrnlr istek Belgesl krsmtna doter, TaStntr lstek belgesi talebi geldikten sonra Ta$nrr kayft kontrol yetkilisi, TIF olustur butonu ile taleplertn karsrlanacair ambar mevcudu llstesl t0ke{m malzemesi talepleri karttlama ekranlnda g610nttllenlr. r T0ketlm malzemesi taleplerl kargtlama ekranlnda yaprlan talep miktarlan ile ambarda bulunan miktarlar karirlattrflltr. KarSrlanacak sotununa kartrlanacak miktarlar yazrlrr. Eler toketim malzemelerinin t0mu karllanacaksa iist barda yer alan Tiiketim malzemelerinin Hepsini Karttla butonuna ttklantr. 'Agrlacak yeni penceredeki Ta5rnrr lglem Zimmet FiSi Oluttur butonuna trklantr. Tijketlm malzemelerl Ctktrr icin onaysrz birtlf olutacaktrr. Onaysrz TIF'i onaylamak lgin Onaylama iglemleri ' men0sonden, TIF ge9idi menos0nd n Crkrt TlF,lerini se9in, Listelenen TiF'lerden en bastakl TIF en son diizenlenen TIF'i g6sterir. 'TIF'in listelendigi satrra trklaytn ve onayla butonu ile onaylayn. 'Onaysrz TiF onaylandrlrnda siste.grafrdan;ffi ta'lnrr islem filleri' menosonln altrna ailrr. 'Onayll!rkrt tifleri ardsrnda bulunan t0ke m malzemesi Ctkt, tifi segilerek 0st barda yer alan Harcama yonetim Sistemine GOnder butonuna basrlarak TlF"ln HyS\e gitmesi Tairnrr Kayrt Kontrol Yetkilisi

44 idari ve Mali igler Daire Bagkanlt$t Do!rudan Temin i9 Akrg Stireci Sorumlular G6rev ve Sorumluluklar Mevzuat ve Kavrtlar Baqla Birimlere ait sahn alma istek yaztlart gelir. istek yazrlart uygun mu? Talep edilen istek ambarda var mr ya da INIiD kendi imkanlan ile kartrlayabiliyor mu? Harcama yetkilisinin onay ile istek kargrlanrr. Blrimler, saun alma istek yazrlan ile birlikte; Olur, Teknik Sartname galgmalan ve varsa malzemenin numunesi g6nderirler Gelen satrn alma istek yazrlarr ve ekleri mevzuata uygunluk ( maddesine gore ahm yaptltp yaprlamayaca!tna kara verilir) ve btitee olanaklan agsrndan incelenir, ambarda var mr SKS kendi imkanlart ile karfllayabiliyor mu baklrr; gerekli gor0ldugi.r takdirde dtizeltme yaprlmak i.rzere ilgili birime geri gtinderilir. Doorudan Temin ile ahm yaprlacaksa 22'nci maddenin hangi frkrasrna gdre ahm yaplacalrna karar verili. (221 a, 221b, 221 c, 221d, 221e, 221t,2219, 22li) 2547 savrh Kanun 124 savlr KHK'nin 32'nci maddesl 2809 sault KHK 0n 6deme Usul ve Esaslarr Hakknda Yiinetmelik 0n 6deme Usul ve Esaslarr Hakknda Genel TebliE Parasal Srnrrlar Ve Oranlar Hakknda Genel Tebli6 Yrh Butce Kanunu Eki (i) cetveli 4734 sauh Kanun 4735 savrlr Kanun 5018 savrh Kanun Resmi Yazrsmalarda Uvoulanacak Esas ve Usuller Hakkrnda Ydnetmelik Daire Bagkanr $ube MLidriri.j Memu r Btitge kontrolleri yaptltr ilgili harcama kaleminde 6denek var mr ve yeterli mi? Evet islem iptal edilir ve talepte bulunan birimlere bilgi verilir Yaprlacak olan aim ile ilgili butge de 6denek olup olmadrgr e-b0tge programrnda konkol edilir. 22ld maddesine gtire ahm yaqlacaksa parasal $nrnn a9rllp a$lmadrur ve tespit edilen yakla$k maliyete giire 6denegin yeterli olup olmadrur kontrol edilir. Aynca (D ftkrasl geregi %10 limiti kontrol edilir sayri Kanun'un 22ve 62'nci maddesi Kamu ihale Genel Tebliii'nln 22'nci maddesi %10 limiti atacair anlafllusa ihtiyag aetk ihale ile yaprhr yeya satln alma islemi iptal edilerek talebi yapan birime bilgi verilir.

45 Sorumlular idari ve Mali igler Daire Bagkanlr{r Doirudan Temin i9 Akrg Si.ireci G6rev ve Sorumluluklar Me\rzuat ve Kayrtlar Harcama Yetkilisi Daire Ba5kanr $ube Mi.idr,irij Memur Harcama yetkilisi onayladr mr? isin nitelieine giire idareler bu bende giire yapacnklan gunluk ve krie0k oleekli ahmlar iein genel bir onay belgesi dr.jzenleyebilecekleri gibi, her bir alrm igin de onay belgesi d0zenleyebilirler, Ayflca ilgili mevzuatr Eergevesinde duzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir. Onay Belgesinde altmrn yaklasrk maliyeti, Doirudan temin gekli (22l-) ve ahmla ilgil gerekli agrklamalara yer verilir, 4734 saylt Kanun'un 22ve 62'nci mpddesi Kamu Ihale Genel Tebli6i'nin 22'nci maddesi Daire Bagkant 9ube MUdr.irt.i Memur Daire Bagkant $ube MridUrU Memur Satrn alma islemi dosyasr olugturulur Teklif isteme yaztsr hazrrlantr ve imzalanir. Piyasa fiyat arasbrmasr yaprhr. Teklifler de$erlendirilir. Satrn Alma i5lem DosYast Piyasa Fiyat AraStrmas Tutana6t Saln alma tslem Dosyagnda ilgili brrimin sabn alma istek yazr$ ve ekleri, Harcama Yetkilisrnrn onay ve rslem sonuna kadar olusacak tum ewaklar bulundurulur. Dosya ijzerine ahmla ilgili aynnbh bilgiler ve 5ipar6 Defterinden alnan sayl ya2tltr. B0 sayr aynca Teklif Isteme Yazrgna da yazrltr, Teklif isteme Yazrgnda tdah ve teknik gartname ve son teklif verme tarih ve saati bildirilir. Ihale Yetkilisin.e gorevlendirilen personei tarafrndan piyasa fiyat arasbrmas yap tr. Teklif Isteme YazEt Universitemiz Web sayfasnda Ihale glgi Sistemi aractlgryla ilan edilir, Aynca dden, posta ve faks yolu ile ilgili firmalar ulastr tr. istekliler taraftndan son teklif verme tarihine kadar teslim edilen teklf mektuplarr girevli personel laraindan aetltr v; dosya$na takrlrr. Dosya tekfllk agtdan deierlendiril.nek 0zere algili birime gonderilir ilgili birirn tarafrndan Teknik Deqerlendirme Raporu diizenlenmek suretiyle dosya qen qbhderalir saylt Kanun'un 22ve 62'nci faddesi Kamu Ihale Genel Tebli6i'nin 22'nci maddesi 2547 sav r Kanun 124 savrl KHK 2809 savr! KHK Esaslafl Hakknda YihEtmclik On Odeme usul ve Esaslarr H.kknda Genel Teblid Parasal Srnrdar Ve Oranlar Hakkhda Genel Teblid Yrl Eritce Kanunu Eki (i) cetveli 4734 savrh Kanun 4735 sault Kanun Resmi YazEmalarda Uvoulanacak Esas ve ljsuller Hakhnda Ydnetmelik

46 idari ve Mali igler Daire Bagkanlrgr Dolrudan Temin i9 Akrg Siireci

47 idari ve Mali igler Daire Bagkanhlr Dolrudan Temin i9 Akrg Siireci Sorumlular Memur Fafura, Muayene ve l.6bul Kornisyoh Tutan4r, Taflnrr tslem Figi Muayene kabul iglemleri yaprlrr. Stizlegme h0kumleri uygulanrr. Gdrev ve Sorumluluklar I I sipari' iptal edilirse aynt usulde yeniden saun alma yoluna gidihr veya ahmdan vazgelilir. ilqili birim taraftndan muayene ve kabul islemleri yapthr ve Muayene ve Kabul Komisyon Tutanaqt duzenlenir. Teknik, ldari ve Sdzlegme htjkumlerine uymayan malzeme ret edilir. SdzleSme hi.lktimleri uygulantr. Firma tarafrndan teslim edilen fatura, ilgili birim tarafrndan hazrlanan Muayene ve Kabul Komisyonu Tutana0t ve Tag,ntr ISlem FiSi gelir, Melzuat ve Kayrtlar 4734 saytt Kanun'un 22'nci maddesi Mal Altmlan Denetim Muayene Ve Kabul islemlerine Dair Ydnetmelik Hizmet Allmlan Muayene Ve Kabul Yonetmeligi Kamu ihale Genel Tebli6i'nin 22'nci maddesi Memur Harcama Yetkilisi Odeme emri belgesi d0zenlenir. Harcama yetkilisi imzalar. Odeme birimine gonderilir. Bitir. Odeme emri belgesi iglem Dosyag kapattlarak tjdeme ile ilgili belqeler haztrlantp e-8utee Programtndan iideme emri belgesi duzenlenir. Odeme Emri Belgesi Kullantlabilir irdenekten kars,lanmasrna ve keyfiyetin Harcama Yetkilisinin imzasna sunulur. lyerkezi Ydnetim Harcama Belgeleri Y6netmeli6ine qdre aynstnltr. Nlerkezi Ydnetim Harcama bel geleri yainetmeliuine giire Odeme evraktna ilglli belgeler ilave edilip g6nderilir sayrlr I Kanun'un 22'nci I madde<i Kamu ihale Genel Tebliii'nin 22'nci maddesi Merkezi Yiinetim Harcama Belgeleri Ytinetmeli!i Merkezi Ytinetim Harcama Belgeleri Hakktnda Genel. Tebli!i

48 inari vn nalri iglon o.rirb nlgx,rnllir Ox vrlri KoNTRoL iglrvnrni sunnq axrg SEMASI hiznetler biriminin 0n mali kontrol[ne tabi mali karar ve iglemler, Uzere mali hiznetler birimine gdnderilir. darenin b0tgesine, biitge tertibine, kullanrlabilir iidenek tutanna, ayrmtrll al,nnnh finansman programlanna, Merkezi Yiinetim BUtge Kanununa ve mevzuat hilktimlerine uygunluk yiinlerinden kontrol edilir. Taahhtlt el, akl ve sozleime tasanlanndan tutan Birmilyon TL ve ilzeri olan mal himret ahmlarr ile ikimilyon TL ve itzeri olan yaprm igleri en geg on itguniinde, gdnderme belgeleri en geg ii9 iggiintinde, aktarma iglemleri en ge9 iki igguntinde, daglhm cetuelleri en geg be9 iggttnonde. Yan 6deme cetvelleri ilgili BKK uyarnca, Mati karar ve iglem mevzuata uygun mu? Uygun gdrelmeme nedenlerini a),rmtrh, agrk ve gerekgeli olarak belirten g6rul yazrsr yazrlarak iqlem dosyasr ya da belge ve cetvellerle birlikte harcama yetkilisine gtinderilir. Tahakkuk ewakr ve s0zle;me tasanlan igin uygun g0rii5 yaz lsr dozenlenerek iglem dosyasr ile birlikte harcama yetkilisine gdnderilir. Mali hizmetler biriminde yaprlan kontrol sonucunda, mali karar ve iglemin uygun gortilmesi halinde, dayanak belgenin iizerine "Kontrol edilmig ve uygun gdrulmultilr" gerhi diiiiilur veya yazrh gdriis diizenlenir.

49 E,A-5 iuani vn trali igr,nn oainn nagxanr,rgr 6N Oornrn (AvANS) sunnq AKr$ $EMAsr yetkilisi tarafindan dn itdeme iglemlerini yiiriitmek Uzere Ydnetim Biltqe Kanununda belirtilen avans smlll tutarma kadar olan hizrnet ahmlan igin avans verilir ve harcama talimatl duzenlenir. talimatl gergeklettirme gorevlisi ve harcama yetkilisi. Harcama talimatlnda avansrn hangi i9 igin verileceli, butge tertibi, kime verilecef,i ve diger bilgiler belirtilir. Harcama talimatt gergeklettirme gorevlisi ile harcama yetkilisinin i iglem figine eklenir ve "Kontrol edilmig ve uygun gorulmiiltitr." Muhasebe birimine iletilir. birimi tarafindan harcama yetkilisi mutemedine avans verilir. alun igini gergeklegtirdikten sonra harcama birimi ddeme emri. Odeme emri belgesi gergeklegtirme gorevlisi ve harcama imzalanrr ve"kontrol edilrnig ve uygun gdrulni$tilr." gerhi birimine teslim edilir. Avansln tamaml kullanrlmrg mr? igin tamamlanmasrndan sonra, son takip eden U9 it gtlnu iginde 0n 6deme birimine iade etmek ve mahsubunu Muhasebe ve kaytt iglemleri ilgili meyzuatma uygun olarak yaprlu.

50 DIcLE UN VERSITESI REKTORLU6U idar ve MAL igler DAiRE BASLANLTGT EFOM Commiflpd'tn ov,"pllc - (yazrlevrak) lmza Yetkisi Raporlama Yetkisi Harcama Yetkisi E E l--l var l--'l vot

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Açıklamalar Bu doküman, kullanıcıların KBS taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini daha pratik bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758 Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758 TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SATIN ALMA, VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI KISIM- I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1-

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ Mehmet YERTUTANOL Mali Hizmetler Uzmanı DAYANAK 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı