i! t -4%tf a?rbfar*de#rtfr,?e*fu llr {f Il 'tl J, 7t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i! t -4%tf a?rbfar*de#rtfr,?e*fu llr {f Il 'tl J, 7t"

Transkript

1 Ir - t (:,r ri il I -4%tf a?rbfarde#rtfr,?efu!. II llr il 'tl J, 7t tt..eu HISSiZLIKLE CEMIYET YASAR DEALERSE PEI{ YANLIS, BiR IUILLET GOSTER; OLI}IU$ }IANEVIYATIYLA SAG KALMTS.ITI i-,i ti i! t li r'! ll f r',.:,... f.lgll. lr..rril:f.o lelas.gf ffl? {f Il It 'S

2 {fr Batr M[istegrik ve Al:mlerinin Kur'an-l Kerim teakknndaki di,itti ncelerin in iizeti 1- - Dil trakrmrndan er.r yiiksek fesdhat ve belagat mucizesitiir. 0, dairari rnucizedir. iresan kalemi O'nun benzerini meytianl getiremez. 2 - Muhtevd bakrmurtlan semivi kitaplann en giizeli ve bogerin refahrnr garanti etlen hig eskimez diisturlar ansiklopedisidir'. 3 - Kur'an, devirier Eegtikqe daha i1i an- Iasrlacak, {)'nun ululugn iiniinde insanhk hugil ile e$ilecek ve hu snretie insenlrrl daha ileri gidecektir. 4 - Bu giin ellerdelri iinr"nn. TIz. ltruhammecl'e vahyolunan E{ur'an'rn trpa tlp kendisidir" Bu hususta en kirqiik krir qiiplie-_ve.r"el.;-oir- tur. Bi[er kitaplar tru b:.kintdan qoh gerilerdedir. g - ffrr1';111 lslam diiii;rin en srill.na rl:yana!r ve dtilll'a t-lllrclukca devsrn ec'lecei" kannnuclur. 6 - lnsanirk onu tercriime,rolu;ii:l olsun anlamahrhr. Fiu sretie 1er yiiziiiir'leiii bdtrl inurr ve dini gerilikler -trok eriilebilir. tlini Qut ilen iak '? - Ktrr'an irisanllga eti teiiriz ve en tloll'u rjgre{ir. O'n<ir digel' tli;rlelrle"ftol trnl mevolan dal;iletler. gerimiler ve hrtrafelerhic bil zerr? ', clitr::'. $ - l{s1'34, din ve vicclan hiirri,leti.ni mntolarak tesis etmis, i.n{trn keurli hilikrndiln ba$kaslna kul olmari.dasrrer i'l6m ve it4n eyle; migtir. \. : I - Xur'an, cihanda yaprlrs r.e yaprlaeak biitiin inkrl4plarrn en biiyiigiin,ii yapmrgtrr tr{lr'an, biitiin insanlarr miisavi tanrr, fazilet yolunrla yariqnralarrnr tar,siye eder Kadlnhk dlemi, I{ur'anda tazimle a- nrlmls, yiikseltilmi5tir. Kadin, islim sa1-esintle eu 1-iiksek hukukuna sahip olmn;tur fialikrn hukukn ile mahlirkun hukuku ancak l{itr'an sayesinde d{renilrri5 ve en miikernmel sekline iilasrnlstrr. l3 - i{irr'an.flhtak, re ielsefeuirr tri!tiin e- saslarrnr camidir. l4 - tr{nr'air sadpbir gekilde en 3.iiksek srhhat kaictrelerini r-az'ettqigtir" nio.vclugu kaideler biiliin hasfairk sebeblerini r.e mikroplarx imhd eclecek genelliktedir. i: Kur'an renk, dil,i.rrk farklarlnrn 'iistiinde EsiAm krrdrsiig'ini nriisavat, hiirr.iyet ve miisamahay'r ta'lim eylemigtil.,. -,n,, 16 - Kur'an, en 1-iiksek medenis'etin riikniirliir. O dait-.ra cailh iiaiacak, gok makul 1e md.ntrki olan diistnrlarr her zam64r tattrik saha- Iarr bulacaktrr"..j..\ l7 - Kur'al bir ruhban.plnrfr bsis etmemis. &rer knlun X{ur'an'trr hencli te.r;glini irgid eimesini takrir e1'lemigtir. '' - oa"l '-!.-- t I T ffi H L..i'K E Iki sene er'rel Iskenderun LiseBine geldirn. Buraya gelmeden iince bu liserle baqnrrslzhfr gazetelerde okunerg ie ha]'ret etmigtina{.; I Bu sene son str-ufta bulunu-lorurn, Aneak okumak i-cin gitti$imiz bu irtan ocnfrnda rnaatresef istemedilimiz sel.lel duyu3'or, giiriryor ve qahit oluyoruz. Srnrfta 33 ktzrz..atkaileslarrmrzrn go{u clerslerden nzak, barnbaslia se,vler konri;n--1r.,'r ve yapryorlar. Bir geng krzrn 3'azmektan clahi hicap duyacair siiz, hareket ve dal'ranrslar.. tsunlardan tiksini-voruz. Arkada5larr ikaz ettik, isrnimiz aptal oldu. Idarecileri, isimlerini r-erinek suretiyle uyarrnafa cahstrk. Bir netice glhmadr" Ilerkes bir dlemrle.. lsilletirilizi icirie cli.igiiriilrne- $e gah;rlan bu ahlik hozukluiundan bir an evvel kurtarmak lazrm. Yolisa srnlfta tlen ve benirn gilii bir kap arkadag tia digerlerine henze- -vip mukadries'sajdrd rmrz ;p1, lejriiilizi kayhetlqceginriztlen korku.r oniz. Yannur g"r"ttrl dirrhtinalarrnrn y-etigmesini istil-orsak tru irfati )'uvaslnln bf gekil girkin hareket ve davranrglarrndan ternizlenrnesi lszrrn, Ilatrra agrk yazrnag'a hicap tlup-uvornnt. il6n edin k&, belki trir ilgili g;elir de bigleri ve yarrnrn gerefli Tiirk kadrnh$tnl hnrtanr. HIiirmetierirnIe... Not: Iskendernn'dan gelen bu mektubun hic bir.verini de$igtirmedeir negredi5'oi:uz. Bu temiz krzrmizrn adr bizde mahfr_rzdur. Madrif Vekdtetl iigilileri ba.kalim bu tr-i,1-lsi' iirpertici dururnr. i:re gare bulacalilar'. (Terctiman'dan) Fedai'nin notn: Sadece bu ti.iyler iirpertiei mektup dahi, trir vekili yerinden ciynatrnaga yeter de artar bile.". ^ IIq

3 t -Ayhk Ayge Fedai TTDfii Dava Dergisi- o-o-o Cogkuner Negriyat Miidiirti : Ziibeyir Yetik e4_-o a--&-o ldarehane r032 Sok. Nir: 14 l.zntir C4 o--o-o Abone garflarl: i'rllrtr : l0 Lira o-0-< Dizgi vc Baskr:.I(anncar Matbaacllrk KoIl. Sti.-izmir o-0--o Giinderilen yazrlar iade edilmez. e0-< Her tiirlii nuhabero adresi: Fcdal Dergid, P.K. tot, Imlr.!.rrarllJrSfUrffi Yrl: 1 Savr: 12 TEMMUZ, 1964 RDKT,AM AL}EAZ lfnemute scrieegr sct nsl{iknllu$ CEVAT RIFAT ATILHAN KUVVETLi HUKUIVIET, MILLETiN itinnet VE SEVGISI- Ni KAZANMTS HUKUMETTIR. DAHiLDE, KENDINi SEVDiREITEnIi$ OTORITELER,ATOM VE IIIDROJENE SAHIP OLSALAR DAHI. ZAYIF VE KUVVETSiZDiRI,ER. PARLAK POLiTIKA EDETIYATIYLA HiqBiR DAVA IIALLEI}iLF,IIF,Z,.. Ktbrrs olaylarr, son yarrm a- srrhk giinahlarlmrzr, yanhg politikamrzr, hatah gdriigtimiizti, diigtii$i.imiiz aczi ve zzaafr biitiin Srplakh$r ile dniimi.ize sermig oldu. HAdise patlak verdi$i zamarr, bu hususta ileri siirdii!"iimiiz miitaldalarrn, fikirlerin trpatrp do$ru grkmrg olmasrndan seving yerine i.iziintii duydufumuzu sbylernek biraz garip gelse de dosrudur. Qiinkii biz, u- zun senelerdenberi birbirini kovahyan idaresizlikler, hatalar ve yanhg gd,rtigten aldr$rmrz intibalara giire karar velmig ve bir ugunrma siiriiklendisimizi hatrrlatmrgirk. Bu giirtgiin 5'snhg grkmasr ve bizi idare edenlerin, daha kesin bir tabirle milletin kaderine el koymug o- lan insanlarrn tarihin iintimiize yrsdrsr binlerce vaka ve tecri.ibeden sonra- artrk bir grkar yol bulmug olrnelarrnr giirrnek memleketini seven her insan igin gayet normal bir arzu idi. Tlayrr, hayrr, hig te temenni ettifimiz, bekledifimiz gibi geligmedi hadiseler.. BilAkis senelerdenberi, avazrmrz grktrlr kadar bairdrfimrz halde makes bularnayan feryatlarrn hepsi boga gitti. Bizim gibi dii5iinenlerin ve hig bir ihtirasr ve sandalyanrn zebunu olmayan,temiz vatanperverlerin ihtarlarr bir tarafa, kargrmrza dikilen binlerce acr misal dahi bizi iqine diigtiifiimiiz fasit daireden drgan grkaramadr. gimdi grr gegen dcirt ktisur ay igindeki geqen hadiseleri rnes'ul gahsrn milletvekilleri tjniindeki siizlerinden tetkik edelim. Bu beyanat bir politika e- -tr debiyatr, bir ruzname ve hatta bir mersiye olmaktan maatteessiif ileri geeemez. Saatlar siiren ve radyolarda defalarca tekrar edilen bu gaheser hitabet, realite bakrmrndan hiqbir mana ifade etmez ve bizi miisbet bir yola gtiti.irmez. Fazla olarak bu edebiyatla itiraflar da mevcuttur. <Amerika'ya bu derece gi,ivenmenin ve ba$lanmanrn cezasrnr gekti{iqizin> itirafr.. Sadece bu ciimle demokrasilerde ve parl6menter idarelelde bir kabinenin topyekfin gekilmesine yeter de artar bile.. Realite dedi!imiz gergekler, biitiin abiis gehresiyle iiniimiize dikilmigtir. Kendilerinden medet umdulumuz varlrklar. bizi sadece kendi iglerine geldili vakit trpkr Kore'de, trpkr Kunuri'de oldu$u gibi harcamaktan bagka bir endigenin sahibi de!'illerdir. Bundan eok evvel mukadderatta mtigterek oldusumuz varhklar ve millet- Ieri hoyratga terketmig ve on-. lann en kara gi.inlerimizde ye bilhassa lstiklal Harplerimizde bize yaptrklan maddi ve manevi yardrmlarr inkar etmigizdir. Yalntz bunu mu? Biz, kendimizi dahi ink6r etmi5 bulunuyoruz. Din ve an,anesiyle, tarihiyle ve ecdadryla birlikte... Bu kadar da dir{il.. Azrh diig-- manlarrmrzrn, hatta hatta devletimizi yrkan, b:izi tarihten topyek0n silmek iqin bir buquk asrrdrr gayret sarfeden azrlt diigmanlarr dost edinecek kadar kendimizi kaybetmig bulunllyoruz ihtilalinin ve 31 Mart faciasrnr ltaz:-rhyan milletlerarasr yahudi ve farmasonlar, Gi- (Devamr t?. Sa"trifede).(r'o..-artf,.{1}JI F I l} n f ili ll n+il ll.d

4 r& J i. Oktemoin kanunsuztasarruf larr hakklnda c umhuriyet Senatos unda yaplan $ayant i b r et bir konu$mayr aynenne$rediyoruz Sajrrn Bakan sorulanrna. cevap verdiler. Verilen cevabt tair lil etmeden ijnce, sayrn Bakana hizmetindcn dolalr leiekkiir cclc rek scjze baslavircasrm. Ur mari de halindeki sorumu r.'e verilen cevabr yine iig madde halinde agikiamaya cahgacasrm. 1) Miili E!itinr R:trlllrs: il;,- ii$letim gnl. Md. sube. ItrI rnahreq ie 13,'/g-ubat/1954 tarih \e 6433 ;a)'ih ]-azrl.r a:,/1ret okumak mecbtrl'ir ct.nde.r'iilr. Konu: I)isiplin cezalarrieir eltgcllivici durumn.. Valiliiine Yriz kizartrcr slrciar haric.11- mak uzere, tiirl',i sebeblerie ciisiplin 1,ii1i;ntir:i-r 788, 1?02 i-e 4357 sa1'rlr lianunlar ger.e!ir-rce (ihtar, ter'l:ih. miias ve iicret ke simi ceza-sr) almrs clar-ri:ir hrkkrnda ;;6lys1menlili rte geire'!ielerle konr-rlan tihciidierin. ltlindan sonra ki okr'.l miidririi. illi dfretim mlidtirli ve miidiir r.ardrmcrlari, ilk d!retim m:-ifetti-qi secimlerile burs te'rrzi'i, s:r- 1'rh kannna gcire yaprlacak secimlcrde vc ill< okul ci!retmenlcrine ait tayin ve nakil -viinetmenir{ir-re gdre merk_ezler igin srrava : hnmalar'da. efitim enistiliilcrir e girig imtihanlarrnda ve rnlileltisiik kurslar:rna katrlmalar'cr,a dikkate ahnmamasrnr; Bu licnular'dal<i vrinetmelik- Ier'de dc{isikliklerin ikmaline kadar bu durumnn muamelatta dikkatr al rnrnasrnr ve kevfi5'etin l:iitlln ir,{retmenlere duyuruknasillr rtci ederin. Dr. ibrahim OKTE.M Milli E[itim Bakanr. A) Br,r karan hukuk ]'rjniinden incelevelim: 334 sa1-rh Tiirki5ze CumhuriSreti Ana-vasasinrn 7. nci maddesi Yargr vetgisinin Trirk l\{illeti adrna balrmsrz mahkemelerce kullanrlaca$urr 6mirdir. Anayasa nrn bu hiikmli muv4cehesinde, her nekadar Disiplin kurullarr liararlarr kazai karar nitelifinde I{onusan; OnqEn r,urri Bozcar-r.!Y gl I S-"-gJ ii --.1, -I-6:6: de$ilse'de, Ana5'asrnrn (ldare) brilumii iginde yer alan 118. nci rnaddesinde :t;.'nen:(disipiin kararlair, I'ai.gr mercilerinin denetimi drgrnda brrakrlamaz.) denilmek suretile Disiplin konsi- 1'oirlarr kararlar':nrn r icjar.il kirrarlar oldu$unu kabul etmerneye imkan y-oktr-rr. Her Bakanh!.rn te5kil6t ka_ nurrlaiile l,{emr-irin kanriniin,da, kunilus r-e islel.isleli, r-azife r-e sale.iti.retleri agrkca tasrih oh-i_ nait kcmsil'onlann kai.arlarr_ rrln clikl-;ate airitmamasrnl r'e on lirtn jri ce saj'tlntlm:jsull istc - I'eltlez. Kaldrlii; IIemi-rrin kanunun ilziirat koraisr.onla.rrit:r ait 52-Ii_l ncr madcleler-i. disiplin komsil.on Lalr lialir.lalrnrn iist disiplin kontsi...oirlannda ve bakanlrk di_ sir)liit liorxsil-onlari kalarlar.rnrn ise D:ritrstar.,da tetkik o1::i-raca_ grr11 r'e kcmsi.r,on karar.lalurrn tasdike muhtag olmaksrzrn le_ zrnr-ilicra olc.lnlunu. ancak ilgtii metttlit' '\ie memllrllit rnensltp ol_ dr,r!ii. daire 6mirinin mllalryerl bit sr-ire icin i:ir liararl:rr tcn_ liz edebilece$ini sarahetle be_ iirtmekte. y:rni bu konsivon ke_ rarlan iizerincle ldar.enin her_ hangi bir de$iqiklik vapmak ve_ 5-a karirrlartni kaldrrmak -vetgi_ sini ta.nrrna.malitadrr. Bundarn bagka, Disiplin komsi"vorilarr kar.arlan, DanrstaS, ii6_ nnnun 4904 sar.rh lia.itunla cle_ E.isih ""-e <Ternf iz dar-alarr>:, rratlabrnr ta5r5'ar-r 24. ncri maddesinin (Eunlardan bagl<a iclare yer lerinden r.erilen <<kazai kar.arlalr' devsn (C) bendi geregince Danr5tap"da temvizen gtirillmek te, yani Disiplin kurulu kararlan kamunen kazai karar olarak mr,italed cdilmekt-.di r. Ana5'asnmtztn 7. nci maddesile halen yiiriiriiliikte olan Danrgtay kanu- _4_ nun kazai mahil:s{1s oldusunu kabi"rl etti{i Disiplln kurulu lisrarlarrnltr, miistakar igtihadiar r:e bilhassa bakanh$rn bu mevzn ii.zeriitde istigari mahiyette talebi uizerine. Danigtal' Genel knrtriunca alinan 28/1/963 tafib ve S63/13 esas ve 963/70 karar sayrl iqtihadr ile de tesbit ve te]:it \.e bnnnn neticesi olarak'- da; mezkiir kararlann ldare tarafrndan de!istirileme)receei 1..e keza disiplin l;iilu1u. kararlarrnrn 1'eniden tetl<ik edemeyecekleri kabi,rl r;e tevit edilmigti. HAl, hr-rkriken biilzle oldu$rr halde. sa1'rn balianrn br-r tamirni nasrl J'rptiEt bileme.viz, tsir a.ta sijzii r-ardrr Eilmeven cesur olur der'111" cesaretilemi, I'oksa bir maksr.chmi r.ardr? Ne oiulsa olsuir, ltencc bu 1-azrr-r irrrza eden baki..n icjn bil nahcubil.'et gerektir. B) Ya eyi olmal'an bir'de maksada matuf i-qe; Sirndi buna dail olai-r o$retmenler taraflndan r-rzrlan 'bir mektr',bu okn- )/orllm. - Sar'rn Bozc:'Lliitin ol<ridusu mektrrlt dellimizirr Nisnri sa)-rsrnda a""-nen negredilrnistir. - n{rihterem ar.kadaglarim $u mektp ve taminti okndum tat:- dir 3.'iiksek-he1'e1i"irtnt.. Sirndi ikinci sontma gccil.orum. 2 Sjnrdi l.rrci..r'ani gelicilikle miica.dele pztra\-anasl a.rkasrnda komonizim kornnul-or:mu sotuma sa'\rrn Bakan boyle olurmu dediier hayretle karsrladrlar. Ankara Milliyetqi o$retmenler birli$i 9/Nisan/1964 tarihinde sa- J:rn Cr_imhur Bagkanrna Stjyle bir telgraf gdndermig olduklarrnr gazetelerde okudum. Sayrn Bakanda okumuslardrr. << Krzrlay salonunda gericilikle mi.icadele patavanasr arka"- stnda giipe giindriz komonizim himaveye ahnr5'61 ve Atatiir"k Tiirkli.i.ELin en bii5'ijft dii5manrnr kati olar:rk giisterdi$i halde A- tatrirkgiiliik maskesi altrnda bu.,l tl E

5 +-, fikrin yayrlmasr kolayla5trrrh-, yo" ve Miisliiman Tiirk }Ialkt tiirlii iftira ve baskrlara maruz brrakrhyor da hiikiimet t'e Parlamento hala seyir ediyor. Bizi dhlakl ve karekterli bir millij,etsiliein kttltaraca{iru buyurrnus;tunuz. Ttirk milleti r.e milleti kurtaracak dsretmenler, btt biiy0k igaret'in tatbikatrnr bekliyoruz. En derin saygtlartmtzla.>> Denilmektedft. Yazt gayet a- qrktlr. Cumhur Bagkanrna yazrlan bu telden sayrn bakanrn ve bakanlfrn haberdar olmamasrna imkan olmadr{rna ve yazr'da bahsi gegen toplantryr Yapan, ve fakat kendilerine sonsuz hiirmetim olan dsretmenleri as la temsil etmedi$ine inandrsrm ' {osretmen dernekleri milli fe-' dedrasyonu) olduluna giire' Ba kanhkga ne gibi bir tahkikat Yaprlmrg ve ne netice altnmrgttr. Bunu d$renmek istiyorum. Sayrn Bhkan burada buyurdularki ellerinde bir ip ucu varsa bildirsinler dediler. IEte milliyetqi ii$retmenlerin sayrn Reisicumhura yazrlan gu teli meydanda iken bagka bir selahiyetli mercide bulunan bir bakan ' ba5ka bir ip ucumu arryor' Sayr.n-bbkan ve bakanlk te5- : kilatr ltituf edip, bu toplantr iizerinde dursa idi, bizlerde gazeteler'den iifrendilimiz 5u haberlerin esasrnl tilrenir ve vatan menfaatlannr ihldl ve vatanda5larr ve hele krymetli tilretmenlerimizi gok iizen hddiselere sebeb olanlarr meydana qtkarrr ve hiq desilse disiplin yolu ire tecziyeyi temin ederdi. CemiYetler kanuna gtire kurulmug bir dernek olup onlarrn toplantrsr bakanhk olarak bizi ilgilendirmez, diye bilirsiniz. Ben'de derimki: Haberlere giire; BU itgretmen dernekleri federasyonun iinciiliiiii ile toplanan (Gericilikle miic;dele) iddiastnda ohn ' bu tegekkiil, komonizimle miicadeleyi red ederek sadece gericilikle miicadele edeieklerini sii5zleyerek segtikleri komisyonun ' aldrklarr gu karardanda mr haberdardefildirler. ' a) Bir fel6ket yuvasr olan jmam hatib okullarrnrn kapatrlmasr, b) Okullaar'daki din derslerinin kaldrnlmasr ve ktiyler'de. kentler'de qahsan kuran kurslannrn kapatrlmasr, c) Devlet Rasyosundan yaprlmakta olan diui nelr'i5 r. ci, :' h6l durdurulmah ve mrktarr 350 binin tistiinde olan gerici ve din negriyatr yapan gazeteler ve dergiler kapatrlarak salrible, ri tevkif edilmelidir e) Diyanet igleri reislili l6v edilmeli ve hag seferleri yasak edilmelidir. d) Camiler kapatrlmal ve okul haline getirilmelidir. Komonizimle miicadeleyi red ederk, ige giri5en, bu toplululun hizmet olarak bu sayrlanlarr yapmaya kalkmasr, Moskova komonist muharrirler kongresinde ahnan meghur 18 maddelik karar'rn 5 ve 8.nci maddeleri giiyle idi: l\4adde - (5): Din diigmanhlr y'aprnrz, halkr dindar olan ve olnrayan srntflara biiliiniiz. Madde - (8): Halkrn qok sevdi$i ve artrk terk edemeyecesi milli simalan ve kahramanlarr kendinize bayrak yapacak, onlarrn diigi.ince ve fikirlerini kendi agrnrzdan yorumlay'acakstnrz. Bu toplantrda yaprlan konugma ve kararlar'dan $u iki mad' de ye bilerek veya bilmeyerek hizmet edilmiyormu? Sayrn Bakan, zararh eserler olarak okul kitaphklann ve milli kiitiiphanelere konulmasrnr men etti$iniz eserlere baktrm hayret ettim, bunlann bir krsmrnr bnrada sayarsam arliada5- larrmda dlrenmig olur; Terciiman Gazetesindeki yazryr aynen okuyorum. Kurani-Kerim, Kuvadis, Diigiinmek sanatt, konngmak sanatt, isl6m tarihi, milli miicade- Ie hatrralarrm, Osmanh sara\r kryafetleri, Hazreti Muhammed Mustafa, Kuran Tarihi hakkrnda ana bilgiler, dinler tarihi, Tiirk dili ile ibadet, OsmanL sultanlarr tarihi, Yarrnki Tiirkiye, Genglerle bagba-sa, Demokrasi yo lunda, Ilyada, fikir ve siiz hiirriyeti, Tiirk l,gte diigmanrn, -5- afrmasonluk, Neden ktjy Enis- 'titrileri deeil, Adaleti arayan a- dam, Fagist yok komonist var, Trirkiysdg komonist hareketleri, Tiirkiyede komonizim ve kijy enistitiileri, ilmin rgrltnda giiniin mes'eleleri, isldmiyet ve komonizim, Tiirkiyenin marif davasr, istikldl haibinin esaslarr, Ebedi Risalet, Temel fikirler. Ben btr kitaplarrn bir ktsmtnr oliudum, yeni nesiller igin bilhassa okunmasr ve unutulmamasl l6zim gelen eserler oldusunu giirdiim. Dikkat ettim komonizim aleyhindeki eserler istenmiyor. Bu nasrl tutum, kime hizmet ediyorsunuz. Bu tamimden komonistler istifade etmiyor da kim ediyor.? BASKAN - Sayrn BozcaL bir hususu hatrrlatayrm ig tiizii$e gdre mtiddetiniz 5 dakikada gegti. Ama ben size 2-3 dakika daha miisade ediyorum. OMER LUTFU BOZCALI (Dtr- VAMLA) - Bitiriyorum efendim 3 ncii sorum kaldr. 3. ncii soruma gegiyon;rn, Mevcut ve meri tiiziife giire, ders yrlr icinde, tifiretmenlerin' bulunduklarr yerden bagka bir yere nakli caiz delildir. H6l btiyle oldu[u halde; sayrn Bakan tr{iui1'etqi bir deretmen olan, Mehmet Ate5oflu, Ziya Gtikalp'' in (Tiirk Milliyetindeniz. Garb Medeni5'gfindeyiz, IslAm iimmetindeniz) vecizesini teghir etti diye Adanaya nakil edilmig olmasr, Nevgehir Lisesi miidii^ii Htiseyin Sa$drg, Krrgehir Lisesi mi.idtirii Serafettin, tevkif edi- Ien solcu bir d$retmen hakkrnda tahkikat yaptrer iqin nakil olunan Maarif Miidiirii Regat Mrzrak, sadece bu arkadaglarrn milli5zslgi oldukla' igin bagka yerlere nakil edilenler arasrnda oldu!u siiylenmektedir. bunlardan sonra yine bir ilk okul it$retmeni olan lzmirde Kemal Fedai Qogkuner ismindeki bir arkadagr sadece bakanrn Sahsrna kargr yazdr$r bazt yazrlar sebebiyle Izmirden Vana nakil edilmig olmasr idari bir tasarrufla kabili teuf de$ildir. Bir ilk o- (Deva.mr 7. Sahifede) -.f,rrr.'lr,-r}lf. a:-ij l t l,f a l a llj t t1--

6 Anh,ara Milliyetgi Ofretmenler Birii$'inin iki numarah bildirisi: 3 Haziran 1964 NiGiffi Komunist Diyorlar? -+- Iigili gevrelerrle l;ornba_ tesiri l ai]:r11 Alikerr - tr'lnlnirr ic:rbcttiunez mi? Milliyetei Ogrctrnonler I)iltri!ini:l Ohteler'i isilja- 3 - friz. bir parsacr degil. hir Blilii Egitim.ra davet etien meshur l:iiclirisi; Bakatlt aramaii'iayrz, IXalbuki siz, her yercle v biihassa I{oir3':i honugmanrzda Milli Esiiime demokrasizasyonu ilk getirenin kiiy enstitiileri rne- ija"vrn ihrahirn Okteni, Sir ilkokulalaki srhhrti;:.i: esl:aslncla rtb:i:-r:r zuni:lr olc-lukiarrnr siiyleyerek 1p0.000 rigretmeaden s:iciece 8GS0 ini tavlarnaya ve ayrrmaya gahsri'urslnriz. Gysa ki. biiyiik acla.mlar, iigretmenler hai<kruda kormg'urlarken <llfilletieri X(urtarenlar" Yalnaz ve Ancak Muallimletdir.> diyorlar. Yani, imrrun piiylesini ve3 a triiylesilri a5 lrrniyollar. Sizi;'., hu diiririla irii:: diigtii!iiniizii izninizle hil':tz ae ilil.l.r ul;nt: Ei-r,r'grilrzda, a','ni prrtiden ham trir politik;e- komiinis{ diyoliar> di3..eiek cl::a-inilgi-,r b:rk.:i:rtrrg;- nrzda, kimsenin <<estailurii:rir;; ttremedikierili gii,r'miigtiiniiz. E:ier iratiern-cden mes1:.kil::li:i bu'- lundugu bu sohhette, brnu nirin aqmrstrniz \ nigin giizlerimize bakr-nrgtuuzi, iqinize bir tr<riri mu diigtiriigiii _v,rrksa. Y:rhnt,l:l malir:r l,_',ir:l:1,,- rrnrzla halkrn ve3a rneslekdagril. sizi nas:1 ta.nidlklarrnt mr ili::er,-meii isii;;rrdnluz? Elcr mak sat bu itli'-vse, bugiri:kii ttriul-.r,-r,iir:;r11;l-:&:tiil -ica,li mdnayr!<olaylagtr;':rclrk {iil!;ratrnlzdat.bazr iirnehler vereiirn; siilrl.ielir-i a1,r{rl:h$a grlian.i:asa gah"sa'hm. {unkii, irsa:rr;r a;, irrsr, isl rlir' : I - Siz bir r-rillli Ci!+::"1,i1r'i:rn: b;.ilurlrl,,:5:-l- cr 1ar" tr:l ptiliikact, a_.r:ii cins iltifatlarla crislitil ni e: irrrlalrnr.li:i;r r-hra rak nlitli E gitim Bak anla rrnr taz;;ik re teirdit ettiriyor. Ifani, sizin de altrnrsdan sandalyenizi gekmek istiyor. Siz de a-vrd o- 5-unia rnuliarremet eriebiimek iqin, onun sildhrna nuz lialfle, Igiqleli ve Adalet lirkaniannrn ha1<iartna elitden alm:l.ta gahgryolsnnuz... da t,ecaviiz erlerek re birer. i:a-hane iir rlrir"- Ama. hesap bihnedi$iniz igin bu pargacr ha- madan horlilsmakta, rnilletimiz ve!;rsi:r1tk ili:il reketiui:le r:etreri kaytreitiginizin farkrnda de: en biiyiih tehlike maldrnhen, -veni tehlikelel icr.sl giisiniz. I-iatta. bu gayretinizin beyhude oldu$- etnre[e gahgma-ktasrnrz. Yarrm asrzla komiinizm: ni;n bile... den bahset{ikten soi;ra l'iemen gei'iriiige rc s.ridrh$a 4 < Yine trronla konusrnanrzda iltifat.etti$itirmek temas etmekte, giiziimtizii knzeyden gekniz veya etrnetliginiz l3g.c00 ti!'retmeni tahrik e- ister gibi bize bazan giine3'i bazan da batlyr dei'ek gericilerle sar-apa davet ederken <(Ne giitimizin giistermektesiniz. Bu suretle, evr-el6 rnlllene tluluyorsunuz?>> diye hemen harekete gegme: ezeli ve chedi diiqmanrmiz hakkrntlaki lerini emrediyorsnnuz ama. bir devlet adamrna tarihi ve isabetli hiilimiide karqi gelnektesiniz.. -vai'rrgtriiiamryacatr< tru tahrikte beili bir hedef 2 -, trialk, bu inanis ve anlal'rg iginrle Eskigehir'de de giistelemiyorsunuz. Bu tahrikle, adeta miislt:,a,hmet }{ezarfen adrnda trir ii$retmeni man Tiirk halkr ile onun evlitlan bulu.nan iig- hlrpalamigtr. Siz de tru hu'palanrgta Milli E$itim retmenleri ga.trgttrmak istiyorsunuz. Halkrn sizg llliidiirii Ilegat llrzrak'rn rol veya ihmalinin tesiri ve girndilik mensutru bulundu$unuz llalk Fartrrmr5, bulundiriuna inanarak vazifesinden uzakiastisi'ne ne diyeregini de hesaba katmryorsunre" son.ra dr- ti!;retne:!ig" q"i:.;:t ;t'rl:, 3''ht Bu halir:izle siz hryenetlrrini perdelemeli ilir sonra, ne yapirfrnr bilen Emniyet Tegkilitrrnrz, dindarlar iizerinde suni sis yaratrnak isteyenlere sizin bu <<clevrimci>! ii$reimeninizi iki sug orta- bir trakrma yardrnlcr oluyorsunuz. Onlar, bugiiulerde {'r ve bir miifeitigi iie iiyle yaknlatli 1<i, iriiel komiir;istlih muhteli; ;erlerde muhtririyle gahidi ken- snguntlan ruelknftnrlar'. iigrenriijimize giire, sizin bu <<devrimci>! ii$retmenlerinizi tira hampanyaslna diigiinmektedirler dileri olmak i.izere din adamlarrna kargr bir if- -girigmeyi ma-hkernede i99i Fartisine mensrip avtrtatlar miidafaa ki. sizin bu gibi beyanlarrnrz ancak din diigm;rn- edeceklermig. hrlntn ve iftiracllarrn igine yarl3-acaktrr. Ya,lnrz bu irat{ise bile. sizin derhal Eakarhktan I{alk Partisi icinde bile, sizinle snadalye nrir- gekilerek, hiiktmeti ve l{alk Fartisini kur- crrlelesi yapma.kta truluadu{unuz Siikrri Koe'tara e(.:- -# illfltu

7 bagka miisliiman Tiirk halkna.satagan bir baskasr daha var mrdrr? Yoksa ikinizde mi i$ci pz.rtisine kur yapmaktas:ttrz? Tiirk Milletinin gerici olarnryacalrnr di$'er partilerin hepsinden bagka Halk Partisine mensup bir milletvekili ile Biiyiik n[illet Meclisinde aprkga ifade etmigtir. Size gericiyi ilrii cl:lim: 1818 do$nmlu Karl Marks'rn gakttft kazr$rir etrafrnda halen dtinerek ahldki ve insani vasrflannr kaybetmi5 olanlardrr. 5 - Milli E$itim Bakanh$rnrn zamanrnrzdaki hali, Senatoda <<Davul sizin bo!,azrnrzda, gcmak bagkasrnrn elinde> olarak tarif edilmigti. Buna ait misallerin tamamr bir ciltlik kitap halini ilaca$indan tipik bir ijrnekle iktifa ecletim: Ankara'da bir ilkii$retim miifetti5i vardrr. Silistre doiumlu bu miifettig, durmadan sug igledi$'inden daha evvelki yrlla,rda Bakanhk erlrine airnmrgtr, sonra affedildi. Bu miifettipin ayni zamand,a tiearet yaptrir Akbaba gazetesine kadar diiptii. Bunun iirfi idar tarafrndan kapatrlan Yiin dergisindeki me5- hur (!) bildiriye ilk imzayt koyanlardan olduiu da Bakanh$rnrza bildirilmigti. Yine bu ilerieimiifettig, yukarrda agrklanan Eskigehir'deki komiinistlikten mevkuf Ahmet llezarfen'i grkarnakta bulundu$u clergisine kapak resmi yapmrg, bu devrimci (!) ii$retmen yiizi.inden Begat pfrzrak'a saldrrmrstr. Bu da gi.inliik gazetelerle giiziiniiziin tintine serilmigti. Yine bu miifetti5, ayrncrhk ve tazyik vasrtasr olarak kullandr$r dergisinde kenrli dairesinin srrlarrnr yaydrir ve,uilli Egitim Miidtirlerine iftira etti$i duyuruldu- ]Eu tratoe, -ayrr yrllarda P tahkikattan sonra yine lncitmemeye gahgtrirnrz ve ((son defa ihtar> geklinde idare ettiginiz ii$.renilmigse de sizi hige sayarak son dergisinde mevcut Milli Egitim Miidiitffne bir siirii iftira ve hakaretler yasdrrdrir giiriilmiigtiir. fiidlbuki, solak bir '!i ii!.retmene ittifat etmediiein miiliyetcl bir milti e!.itim miidiiriinii attrnrz. Atatiir'k'iin insrlaplar;nru fi/:ip b:uisr saydrli: Ziya Giikalir'in prensiplerini benimsqen bir iise niiidinii;ru luread:lru. i,rini saru.irtluiu igin K. Fedai Cogkuner'i leda ettinlz. Yani, muhafazakdr ve rnilliyetgi geginenlere vurdunuz, Ziibiik'piiieri koltu$unuzun altrna. aldrnrz. leerlie: -,.e -uiltii:i teer: d:hil, mxaf,;f tegiiiliit bil huzursuzl.-rh iginrie ve adeia g.eieeilerin Lazyiki altrndadrr ki, federasyonun biiiteninde igaret edilen bir milli efitim inudiirii dahi son zamanda bu igarete uyularak nakledildieinden, meslekda;lar kimler tarafrndan idare edildiklerini bilememektetlirler. igte idarenizdeki Bakanlr!'rnrzrn bugiinkii ln.azin manzarasr, igte sandalyeyi vermemek kaygusuyia savagtr$tndan, ne yaptrsrnrn farkrndar olmayan ibrahim ilktern!.. iki gazete frkracrsrnr bastnrn miimessillerin Kog Federasyonu halini alan bir kegmekegi meslekdagrn miimessili sandr$rndan ve kifas'sf5i21i-!'ini politika ile telafi etrnek istedi$inden, Bakanhlr bu hale getiren ibrahim Oktem'in zamanlna ait bi.itiin iglemlerin sonradan tekrar ele altnmast, elbette ki meslekdasrn ve Triirk milletinin haynna olacaktrr. Sandalye miicadelesini yaptr$r Kog, birli$imizi, kendisi de dirliiimizi bozduluna giire, basiretinden heniiz gtiphg etmetlis,"imiz Halk Partisinin h6len ne giine durdu$'unu sormak, err ziyade bizim hakkrmrzdrr Biz, kendisine komiinist demiyoruz. Ancak, tutumlariyle adeta bu hastahfia miipteli bulunanlarr destekledi$ini ispata hazrr oldusumuzu il6n ediyoruz. l' Sayrn Bakammtz, Mecbur kalmadan aynlmanrz, sizin, Halk Fartisinin, millet ve meslekdaqrn hayrrna olur. Biraz acele ediniz. Saygrlanmrzla. SELAHAT,IiN ARIKAN Ankara Milliyetci O$retmenler Birtigi Baskanr mer Li.itfi Bozcalr'ntn konugmast tul iiiretmenin bir huduttan bir hududa siiriilmesi caiz de!.itdir. Buna idari tasarruf tleiil, buna diipediiz zuliim denir. Zulmii giiriipte zuliim dememek zalirni alkr$lamak gibi olurki bunuda yapamaryaca$rmrz agikirdrr. Nakillerdeki maksadr ve buna mukabil miifettig Mahmut Makal gocuklarrn defte4ine maneviyatr yrkan telkin6rde bulunur. Qankrrr hadisesinin faili Hiikiimet Bagkanrna ve Tiirk Ordusuna dil uzatrr. Ses grkarrlmaz. Sayrn bakan bu hadiseleri nasrl tevil edeceksiniz. Sayrn Bakan, siz istedi{iniz kadar, asaletinizden, ailenizden ve 5ahsiyetinizden bahis ediniz. Aileniz hakikaten tertemiz kim selermi5 ve belki siz'de iiylesiniz. Ne yazrk ki, ben vatandas icraatrnrza bakryoruz ve begenmiyoruz. E[er bu vatan seviyor ve hizmet etmek istiyorsanrz. Istifa ediniz. Beni dinlemek zahmetine kata T - lanan sayrn arkadaglanma tepekkiir eder, hiirmetlerimi arz ederim.. lzmir' Senatiirii Orner Liitfii Bozcah lnot: Sayrn 0mer Liitfii Bozcah Senatoda dijrt defa konugma almrgtrr. Burada negredilen birinci konugmasrdrr. 3 ve 4 ko nugmalarr tamamen K. Fedai Cogkunere aittir gelecek sayrlarrmrzda onlarrda nesredece- $12. rflramtl

8 Esir l$iitrletler Haftasmm lliigiin tirdtilrleri -fl j I +-- ' Dost Amerikan Hfik0meti tarafrndan 1959 yrhnda kabul e- dilen bir kanurnla, Temmuzun iiqiinci.i haf tasr. Esir I,{iiletlel llaftasr olarak kabul edilmigtir. O terrihten bu tarafa, her yrl gerek televizyonlarryla, gerek konferans ve matbuatlarryla bu hafta layrkr ile de$erlendirilmektedir. Bu suretle esir milletler hiir drinyanrn liderlisini yapan Amerikan milletine derin giikran ve minnet hisleriyle baihdrr. Yunanrn Megola ldea'sr bir bayrak olarak kalplerinde dalgalanrr. Ve Yunan onu drg politikasrnrn desigmez bir remzi olarak diinyava il6n eder. Bizim Turancrhfrmrz ise suq sayrhr. Takibatlara maruz btrakrhr. En izmihlile do$ri-r kayrgrmrztn bir igaretidir. Zfta bir millet milli mefkfrresiyle yasar. Milli benli$inden yoksun olan milleilel dliirne mahkffmdurl4illet olma vasfrnr kaybeder. Esir Tiirkelleri!. Sizlere hedlt'cmiz yine 5-arrrk bir gciz 5'agldrr. Vuslata kadar.. Ne acr bil gercektil ki bugiin yam5'amlarrn dehi hiirriyet istedikleri bir devirde, insairca ya$ama haysiyetinden mairruim pekgok medeni milletler, komiinist emperyalizmi altrnda orta -ca{ esir hayatr yagamaktadrr. [Rus ve Qin egemenlifii altinda ya5ayan altmrg milyonu miitecaviz esir rrkdaglarrmrz da bu sayrya ciahildir. Amerikan milleti bu rnazlum insanlar:r sadece insan olarait ele almakta. ve iiylece dtigiinmektedir. Hal biiyle iken bizim ' birnlarr rrkdaglanmrz olmalannr bir yana brrakahm, bir in-. san olarak dahi diigiinmemeklifimiz" hatta diigiinmek istemeyigimiz gerek gerefli mazimiz, gerek insanhk namlna hicap verici, esef verici bir hadisedir. Bu giin Do!'u Tiirkistan,dan, Balkanlara kadar, Adalar ve giiney srnrrlarrmrz da dahil, uzayan bir saha igerisinde Tiirkliik bir pranga hayatr igerisindedir. 1\1[ezaristana diinmi.ig o giizelim iilkelerden, ecdat dtyarlanndan bu giin carrhrraq fer yatlar yiikselmekt-edir. Koca firk basrnrnda bir iki idealist muharrir qrkar, bunlann dertleriyle hemdert olur; hiirriyet ve istikldllerine kavugmalarrnr temenni eder; arkasrndan da B6biddinin sosyalist' grmarrk gocuklan tbrafindan T\rrancrhkla damgalanrr. Soydaglarrrhrzr diigiinmek sug olur. Grihniyc:l bir yuri var, y:nrr li:rllimiz, Ti.irklii$tin orada esasr kaknrg. Sarmrg; etrafrnr bir krzrl deniz, Geqrniye lh0sa'nrn isasl kalmrg!. Ilasretinde o yurt her in ziyanrn, Dii;miig grkmazlna nirr deryanrn. Onu kurtarma,ga bu kijr diinyanrn, Sanma dostum sanma vefasl kalmrg!. es vermez yiire[i yanrk ozanrn, Diizeni perigan galmaz sazlnln. isiyahlar giyinmig Giik Tiirk krzrnrn, Eizlore hediye cefasr kalmrg!, garkrlarrm aglar, tiirkiilerim de, Gelseydim ciha,na o giinlerimde.. Bir riizgirrn bile nagrrelerinde, Gurbetin bir garip edasr kalmrg!. Qehresi hiiziinlii bayraklarrrqrn, Kararmrg yrldrzr gen yurtlanmrn.. gipdi hayil olan Bozkurtlarrmrn, 0 dailarda aksi sedasr kalmrg!. Sanmam bu gidigle zaman durulur, Oksiiz vataniann ahr sorulur! ilfash giiniillere belki yir o!ur, (B r giinlerin aneak ferdasr kalmrg!.. KAMAL FE, Ai COSKUNDN < ; -{

9 l{smiimitrnli'8 I in AgaSrdaki iktibaslar George w. Croiryn'rn <<Komiinizm hakkrnda tafsilat> kitabrnrn <<Komiinizm ve Din>> bdliimiinden ahnmrgtrr. Bnra5za cevaplarrnrn tamamrnr de!'il Sayanr ibret gciriilen krsrmlarrnr naklettik. Sayrn okuyr,rcu bu sorularrn cevaplannr dikkatlice oku. Son ra drigiin ve tekrar drisiin mukavesesini yap!. 5. Sovyetler nirli$'inde liilise mabed var rnrdrr? Dini Ayiller yaprhrmr? Dini harniyet giisteren kimselcrin, gizli polisin <giizrine -carpmalan>> muhtemeldir. Dia saliklerinin ekseriye <batrl i - nanqlar Sza5zmak> <devlet aleyhtarr faaliyetler yiiriitmek> v.s. gibi ithamlara maruz brrakdrkdrklarr gtiriilmi.ig olaylardandtr. G. Komiinistler en gok hangi Dinden Nefret edeiler? Komiinist rejimlerde biitiin din salikleri muhtelif derecelerde olmak tizere baskr altrnda bulundr,rulur. Baltrk devletleri ile Do.{Lr Avrupa peyklerinde din aleyhtarr kampanyalarrn ba$hca hedefleri Roma Katolik, P- roteston ve Yunan 0rtadoks kiliseleridir. Orta Asya ve I{cmiinist Uzak Dofu'da da dinsel baskrlann kurbanlan araslna miisliimanlar, bu{istler ve Hiristiyanlar girer.?. Komiinistler Dindar K-imselere Nasrl Dluamele Ederler? rejirnler bunlann ntifuslarrnr krrmak iqin her tiirhi ga)'reti sarfeder:ier. 12. tr{orniinistler Dine UyuSturucu Madde mi Derler? Lenin gtiyle demigti: <<I,{arks'- in dinl.er halka agrlanan bir morfindir prerrsibi din konusunda marksist Sdni=siin 1srn61 tagrnr te5kil eder.>> Sov1,s1 l(ornrinist Partisi Bagkanr Nikita Krr-r-sgof 22 E-vliil 1955 tarihinde bir Fransrz heyetinin Moskova'f i ziyareti srl-t1- srnda Fransrz Millet Nteclisi Bagkanrna <<Komiinizm dine kargr olan mr"rhalefetini defigtirrnemigtir Bizler dirlerin rr]'ustrlrncu tesirltrini yok etrnek i- gin elimizden gelen biittin,ga_yqeti sarfediyoruz.> demigtir. 15. Komiinistler Dinleri Nasrl Yok etmektedirler? Komiinistler dinleri yok etmek tizere muhtelif usullere basvurmaktadrrlar. Dini emldki istirdat ve varidat kaynaklartnr yoketmek suretiyle dini te5ekkiillerin iktisadi dayana$rnr 1'rkmala gahqrrlar. Komiinist rejimler biitrin negriyat ve baskr organlarrnrn kontrohinii elinde buh-rndurdusu igin, matbu dini malzemenin kayma[rnr da kurutabilecek dnrrmdadrrlar. I(omiinistler dini tedrise iki ytinden hiicumda bulunttrlar. Onlar bir taraftan la$vetmigler ve di- Eer taraftan da din okullarr ve seminerlerinin murakebesini ken di ellerine almrglardrr. I(omiinizmde biitiin devlet rr,aarif sistemi karahter itibarivle tamamen din aleyhtarrdrr. 16. Komiinistler Komiinist B- loku Drgrnda I(alan Memleketlerde Din Aleyhtan Bir hissiyat Yarattrlar mr? Komtinistler aleni ve5ra g"izli bir gekilde niifus kullanma frrsatrnr elde ettikleri yerlerde, bilhassa geri kalmrg memleketlerde dini inanrglarr sarsmaya veya yok etmese gahgrrlar. Bu gayretler daha ziyade dlretmen leri komiinist sempatizanr veya <<yoldag> olan mahalli okullarda sarfolunur ve filizlenir. P.$ ayaagrk Mektup - Isrnet PaSa icin kaleme ahnan, bre seyrda negredileceg'ini haber verdi!.imiz agrk mektup, miindereeatrra ook :riiklii olugundan bu saylya girememigtir. Oziir dileriz. FBDAi Dlr'3r(rrfliay:]. Drrrllelie ce I:.lii-- tarafrndan Siipheli mtitalaa edilirler. Bunlar iyi maag veya p. restij sa$layan igleri nadiren temin edebilirler. 10. Ilindar Ebeveynler nizmde Cezalandrrrlrrlar rnr? Dindar ebeveynler evde din prensiplerini tedris ettiklerinden 'dolayr dofrudan dolruya ce- :zalandrrrlma2larsa da. Komi.inis,t -9- $luffinilyo uefilitfien Iefftiye'den Uolen tel: FEDAi DERGISi, P.K. 808, izmin, <Fethiye'nin Uziimlii nahiyesinde diin yakalanan nureular, bu giinkii sorgulannr miiteakip iidil hikimlerimizin huzurunda hakikal bir daha teoelli ederek beraat etmi$tprdir. SelAm. $iikrii lozlu.>

10 -tm. - l"^il -t.-- Memleketin siiz sahipleri, kq4un adamlarr, bu yazt l ibretle okumahdrrlar: ffiaariflimr Ezin Bu camianrn iqerisinde, talebesinclen para yazacak kadar algalmrg i{{etsizder var. yine uqakhk eden satrlmrs vatansrz bedliahtlar var. Bu vasrflarr, onlarrn srnif ltocalr$l yaprnasrna h muallinlere gelince, bizirn mukacldesatgrliii teekil eder. Ey sevgili millet, bunlarr cluy. maa,l'ifimizin ne hallere gelttigini giir ve unutnria. Zira unutmak, iili.ime estir!. Gegen sayimrzda Van'a gidece$imizden b:ritsetmigtik. Bu itibarla oku;rllgulrrtmrz bu sayrda litiliacrnrn hangi ufak hesaplar peginde oldu$u_ A5'drn'daki icraatrnr iyi bildisim bu kurnaz po_ bizden Van'a dair haberler iimit etmislerdir. Maalesef bizim bilmedi$imiz dyle frrrldaklar Qer-- satlartnrn olabilece$ine inanrl.,ordum. Zira fik_ nu ta;zin edememigsem de, bunda bazr gizli mak_ rilmig ki, bizde Vana gidecek durum brrakmamr$trr. gimdi biitrin iradisatr qrplakhlryla oki_r_ na samirni dostluk arzedetrilmesine imkdn yoli_ ri5zattmla taban,tabana zrt olan bir liimsenin ba- yucularrmrn sa$ duyularrna arzetmek li.izumunu tu. Onur yakrndan'bir kere daha tetkik imk6nrnr hissediyorum. Hakem millettir. Btiyiik mahkeme kagrrmamak igin br-r davete icabet ettik. IUA <kargrhklt birer gay igelim> diye rsrar ederken dahi" onun vicdanrdrr. Gerisi vrz gelir. Van'a naklim hakkrnda gelen emri, harcrrahrm dudaklarrndaki yapmacrk giiltige mukabil giizlerindeki gayri samimi ifadeleri anhyamrvacak ka_ elime verildi$i andan itibaren muteber olmak kaydryla 1 Haziranda garth olarak tebellfr$ ettim. Sonraki giin harcrrah tahakkuku iqin daire- Miidiir Atmaca. hemen mevzllllyll bizirn tah- dar anlayrgsrz de$itdim. ye gittim. Harcrrah alnabilmesi iqin kargr masadan iki nrisha il disiplin kurulu karar. sureti evrakrnr incelemek bizim yetkimiz dr5rnda oldukikat iqine getirmis. <Fedai bey, sizin tahkikat istediler. gagrrmrgtrm. Br_r disiplin kurulu kararr!u igin disiplin kuruluna sokmadrk. Biz onu Bakanh$a havale ettik. Hakkrnrzdaki kararr orasl nereden qrktr diyordum. Qtinkii disiplin kurultr kararr zamanrnda memura tebli$ ediiir. Memtrr verece. Bizimle alakasr yok.> demigti. da itirazrnr kullanacaksa Memurin Kanununun 5712 maddesinin tanrdr$r hakka dayanarak vekalet ytiksek disiplin kuruluna itiraz hakkrnr kul- karan dniime geldi{i zaman, Maarif Miidrirti llii- 31 Mart 1964 tarihli Izmir Disiplin Kurulu lanrr. Bize kurul karan teblis edilmedi!.i iqin. seyin Atmaca'nrn iki ay tinceki bu sdzlerini hatrrlamrgtrm. Kararda kendisinin imzasr da ba5- hakkrmrzda bir disiplin kurulu kararr olmadr!.r I".,ikmiine varryor, bu iglemin do$rudan do$ruy,- vekaletin gahsi tasarnrfr-ryla saslandr$rnr saca$r iizere, daveti iizerine ziyaret edip <Bu da- ta idi. Ustelik bu karar; tarihinden de anlagrlanryorduk. $Orayr Devlete ilk davamrzr da bu es_ vaya bakmak Kurulumuzun yetkisi drgrnda oldubabr mucibe ile acmrgtrk. $u igin Bakanh$a havale ettik> dedi$i giinlerde Ilarcrrah evrakrna iligtirilmek iizere grkarrlan ahnmrstr. Bir maarif miidfirii bur derece yalana iki niisha lzmir Disiplin Kurulu karar suretini nasrl tenezziil ederdi? Kararrmr verdim. gideyim gu mi.idtiri.i makamrnda mahcup edeyim, de- gdriince hakikat btitiin qrplakh!.r ile anlagrlmrgtr. Meler lzmir 11 Disiplin Kurulu hakkrmda 31 dim. Ve girdim. Mart 1964 tarihinde kalar almr5. Bir hafta iginde bana tebli! edilmesi icap eden bu karar, ara- dasrnda. disiplin kurulu karannr okudu$umdan Miidiir H. Atmaca, bir dakika tince kalem o- dan iki ay gegtiei halde bana duryurulmuyor. Bu habersizdi. Eski terane ile beni bagrndan savusturaca$rnr santyordu: <Fedai bey, durumunuza suretle itiraz haklarrm kullandtrrlmadan Van'a siirgiin emrim grkryor. Kanunlann br,r derece hige sayrlmasrnrn nasrl miimkiin olabildisi nokta- sizin davaya biz bakmadrk. yetkimizin drgrnda iiziildiim. Fakat daha tjnce de siiyledisim glbi srnda Adeta havsalam duruyordu. Bu strada ka- oldusu igin Bakanhla havale ettik. Sizin igi Ba- famda bir hatrra canlandr. Bunu bilhassa okuyucularrma arzetmek isterim: Izmir Maarif Disiplin Kurulunun hakkrmda karara vardr!'r giinlerde, disiplin kurulu bagkan vekili Maarif l\{iidiirii Hiiseyin Atmaca bizi giiriigmek i.izere dairesine davet etmigti. Mu$la ve -10 kanhk yaptr. Bizimle aldkasr yoktur.> dedi.. Bu adam, biraz olsun o,turdu$u makamrn gerefini korumah, bu derece yalan ve sahte giisterilere inmemeli defil miydi? Biraz sonra kazdrft Cukura diigmtig olmanrn hicabl igerisinde ne duruna diigece$ini merak ediyordum. <<Miidtir bej., --{,

11 t?'' H &zim ff,aderi J dedim. Siz ne diyorsunuzj Bir dakika ijnce, li:,- lemde harcrlah tahakkuku icin grkarilrnrg disiplin kuruln karar suretler-ini g,5rdiim...>> Zar.alh Atmaca, adeta slrqlistii yakalanmtg gocr-rklara benziyordu. Actnaca,k halde idi. Sarar.- dr ve gr.iq hal ile: <Disiplin kurnlu kararrnrn har.- ctrah evrakr ile ne ilgisi var.mrg?> dedi. E1-r,ah, dedim igimden. Bir maarif mr-idr_irii, cezah har;rrah tahakkuku iqin disiplin kurnln karar snretlerinin ona ili5tirilmesi icap etti{inin farhrncla de$itdi. Atmaca, kendisini gittikqe miiglitil dr,rruma sokuyordu. <Mtidr-ir be_". siz ne diy.orsunuz? Disiplin kut'ltlu karart olmadan harcrrah ahnamrsror. Hakkimda aldrlrnrz karan grkardrlar, okudurn. Hepinizin imzasr var.>> Bu son stjziim, Atmaca'da bir balyoz tesiri _i:apmrg, onu tevil yoluna sapamryacak gekilde krskrvrak bag'lamrg, hayatrnda belki bu derece miigki-il bir durumda kalmamrgtr. Krzardr. bozardr ve en nihayet ne dese beenirsiniz? <<Demek biz bdyle bir karar almrs mr)'rz? Do$rr-rsu hiq hatrrh5'amadrm..>> Igte sevgili okuyuculartm, Izmir gibi bir gehre tayin edilen maarif, miidririi, btt idi. Roliinti ustahkla yapan bir aktcire benzi5'ordu. Fakat sonunun bdyle gelece$ini hesaphyamamrg, bu yiizden hem kendini, hem de asla la1'rkr olmryarak temsil ettiii makamr bir mlrallimin kargrsrnda acz igerisinde brrakmrgtr. Bir maarif mr.idririi olarak nigin hakikatr sd5,lemekten qekinmigti? Evet. gekinmisti. erinkti bir mr,rharrir oiarak kalemime mevzlt olmasrnr. menfaatlanna lll'gltn bulmu)zordu, Onun iqin do$rudan do$ru1'a.viikri Bakanltg"rn tizerine atmrg. bu suretle beni kandrr:ibilecesini sanmrgtr. Zavalh Atmaca, her geyi grizel dtigiinmiigtii amma, en sonunda harcrrah tahakkuku icin bu disiplin kurnlu karanrrrn ortaya crkaca$rnr hesaphl,amamlstr. Maarif Vekili lbrahim Oktem, maga varken elini niqin I'aksrndr? Bii;'le bir muamele zaten o- nun arzu ettili gevdi. Yalnrz Atmaca'nrn; kaba_ hat islel-en bir gocu$un: <Valla amca. ben yapmadrm. o :'aptrrdr> dedigi g-ibi, kendisini dara grkarrp britiin mes'uliyeti Bakanh[.rn rizerine 1-rkmasrnt da her halde Bakan tahmin edemezdi. Zira disiplin kunrlnndan gecen bir kararr, o ku_ rulun birinci derecede mes,ul bir gahst inkdr et_ sin, bcivle bir karar bizden gegmedi desin. maarif mridrini olmu5 b.r 5ahsrn. ideolojisi ne kadar.v-anh,r p[u15s ol-.un bu derece.r-alana tevessr,il et_ mesi beklenemezdi. Ah. ne qare. o srrada bir te-vp - lt KEMAL FErlAi COSK{JNER bu kr.rnu,smalart tesbit edebilrneli)'di. I\{tidiiriin odasrndan grkrnca ne tesadiif ki eslii lzmir Maarif Mridr.irii Zeki Tanrlla l<argrlaqmrgtrm. Ondan sonra da Ferruh Senan bey, miidiir olmugtlr. Onlarrn zamanrnda da gerek $iikni Koq ve daha sonra Oktem hakkrmda takibat yaprlmasrnr istemiglerdi, Fakat br_r cesur rniidtirler, onlar.rir gaye ve maksatlarrna 6let ol_ mamtglardr. Zeki Tanrl,a dururmu arzettim. riziildti. <Sizin zamanrnrzda da bci;'le q;e5,lere tevessr-il edilmek istenmigti> dedim. Atmaca,nrn muavinleri duysun di1'e 6uU,.u ba{rra: <O zama!7 kargrlarrr-rda Zeki Tanrl vardr.> Durdu, durclu: <<Kemal, beni konugtlrrma...> dedi. igte iki ciim_ le.. Fakat bir der.'rin iqviizii rre izahr bu ciirnlelelde sakh idi. Gelelim, Izmir Disiplin Kurulunun hakkrmclit aldr$r kararrn mahiyetine.. Karar Lig ay oluyor, hdl6 teblig edilmedi tarihlerinde ValiliSe iki defa dilekee verdim, yine teb_ li$ edilmedi. Bu yrizden kanuni hakkrm olan itiraztrnr Ytiksek Disiplin Kuruluna hala yapabil_ mig desilim. Bu suretle tekemmiil etmemig bir muamelenin hiikiimsr,iz sayrlmasr gerekirken san_ ki tahkikat neticelenmig gibi hakkrmda bir na_ kil karannrn grkanlmtq olmast kargrsrnda insa_ ntn. kanun ve nizamlar bu memlekette kafanrn krzmasrna gdre mi tefsir edilmektedir? diyecesi geliyor. Ilarcrrahrmr tahakkuk ettiren memurltn masasmda disiplin kurulu karannr, biraz da memurlln mtisamahasrndan faydalanarak gayri resmi okuyabildikten sonra anladrm ki, maa.iesef durum bildi$imiz gibi de$ildi. Biz Van'a srnrf hocast olarak gcinderilmil,ordurk. izmir Maarif Disiplin Kurulu yazrlarrmda irtica oldufu hiikmiine rrarmr5. Bu yi.izden srnrf hocahsr yapmam mahzurlu olurmug. Bundan bciyle. maarif biiro_ larrnda evrak iglerinde qahgmam gerekirmis. Na_ kil iglemini icap ettiren sebep bu.. Harcrrah muamelesinin ikmalini ciylece ya_ rrda brraktrm ve Ayrtldrm. Bu vaziyette Van'a gidemezdim. Bir muallim olarak, bir gocuk ],-e_ tigtirmenin ulviyetini mtidrik bir hoca olarak vatanln en iicra yerletine de gider vazife yapa_ nm. Amma hoca olarak giderim. Bir evrak me_ muru olarak desil. Memleketin muallime ihti_ yacr vardtr. Amma Van'rn bir evrak memurn igin fzmir'den adam getirme!.e ihtiyacr yoktur. Bii_ ro rnemurlu!.unur kabul etmeklieim; aman bizi (Deyamr tb. Sahtfede) ar i}o!6:)-..tt nq r!.. 1-af t!! r L l. I ta T I {! l 1,.j

12 -3{ frilrfieau Giirknynuk we oiltun gi$i d{i$unenlere Vur fakat dinle kaidesince, siiziime rahmetli Ziya Paga'nrn mana ve mahilretinin hie bir zaman de$igmiyeces'i bir beyti.l' le baglarrm: <<Takdir-i Iltuda kuvveii bazu ile diinrnez' Bir Sema ki Mevli yaha iiflernekle siinrnez..'> Adetiniz vechile, her zaman oldusu gibi hakikatr bulmak igin en ufak bir taharri zahmetinde bulunmadan, Risale-i Nur ve iistad Bediiizzaman h:lzretlerine gayr-r edebi kelim:lerle, tarihi gahrslartn arkasrna st$tnarak, rni.lletin rnah clan ve millete hizmet etmesi icab eden radyo Lisanr ile scivdiiniiz. Halbuki Tiirk ceza kanununda her kim olursa olsun herhangi bir Eahsr sevmenin suq olmadr$tnr, fakat her kim olursa olsun her hangi bir Sahsa sijvmenin sug ol dusu malumunuzdur. Neyse o- rasrnr vazifeliler diigiinsiin. Millete hizmet etmekden bagka bir gayesi olmamasr icab e- den radyonun, dini bir derne$in iicretli ilanrnr milli menf aatlara aykrrrdrr diye kabul etmedi$i halde, milli kelimelerinden.de ne anladrklarrnr bilmiyon-rz amma, hangi zihniyetle hareket ettikleri malfrmdur. Qiinkii dini derne$,in ildnr iicretle i16n edilmedili gibi dindarlara sijvdiirmek icin para iideniyor. Tabii bu da milli menfaatlarrn iktizasr olsa gerek. Neyse biz gelelim esas mevzuumuza- Insan hic olmazsa radyo S'ibi milletin ekseriyetinin duyabilece$i bir vasrta ile konngurken, kiitiilemeyi bile kamufle yapmak igin. hig olmazsa Ris,rle--i Nuru biiazcrk okuma{a katlanmasr lazrmdrr. Bu ilmen teslim edilen bir hakikattrr. Herhal: de siz gu yahudi felsefesinin yan Its giiriigiinden istifade etmigsiniz. lftira edin, iftira edin, iftira edin. hig olmazsa izi kahr. Misal: Biri yalan, Ikisi I'alan, iiqtide mi yalan gi!i. Evet iftira ve yalanlarrnrz milyon da olsa yalandrr. Nasrl sabah giineg do- Sunca gecenin buttin karanh!'r yok olursa, Risale-i Nur-u da o- kuma zahrnetine liatlanmak sizin iftiralar.rnrzr 6yle yoi< eder. Risale-i Nuru birazolsun tetkik eden, sciztrerinizin ne derece ga1-ri ikni, ve 8a)/r1 samimi oldr-i$uiru derhal farkeder. Hig o1- mazsa atalarrnlizrn rniras brraktr$l ata stjzlerinden ders alabilsek pigin hr.ikiimlerden vazgegeriz. Yarlr.n doktor tnsanr can dan, 5'anrn hoca ilsanr imandan eder demigler. Bir insan ceqitli gtirlig ve inanr-s1ara sahip olabilir. Bu normaldir. N{eselA materyalist olabilir. ft{iihim olanr ne olursa o1-- sun fikirlerin birbirine kaba kuvvetle saldrrmamasr ve medeni insanlar gibi anlagabilmesi dir. erinkii sijzlerinizin varit ol madr$rnr isbat eden 3C0 T"C adli mahkemesinin verdi$i beraat kararrdrr. Yani vazifeleri icabr en az 2000 miinevver vatan evladrnrn tetkik edip sug bulamadr$r Risale-i Nur kiilliyatrdrr. Hr-rkukta bir kararrn hoga gitmesi S6yle veya bijyle diigiinen Ierin be$enip besenmemesi de- Sildir. Qiinkii hukuk bir kaidedir deii5mez. Tarihte Hz. Aliyi haksrz erkaran ve Fatihi mahkfim eden hakimler vardrr. Ger gi biz higbir kimseyi baska bir kimseye gikayet etmiyoruz. Sadece tarihin seyrine brrakrp, ammenin vicdanrna gikayet ediyoruz. Sevinq ve rzdrrabrnr nede ve nerede arayan Hazreti Bediiizza-manrn siizlerini beraber oku 5'alrm. - Bana rzdtrrb veren yalrrrz lsldm:n marllz kaldi[r t:hlikelerdir. Eskiden tehiikeler haricten gelirdi. Onun icin mukavemet kolaydr. $imdi tehlie iqeriden geliyor. Kurd giivdenin ieine.girdi. $imdi mukavemed griglegti. Korkarrm ki cemiyetin biinyesi buna dayanainaz. efinkii diigmanr sezemez: Can damarlnr koparan. kanrnr igen en biiyiik hasmrnr dost zanneder. -t2- MUSTAFA BiBLiI{ CerniSzetin basiret gijzii bijyle kiirle-sirse iman kalesi tehlike - dedir. Isie benim rstrrabrm, YegAne rstrrab;m budlrr. Yoksa $ahsrmrn marlrz kaldrlr zattrnet ve rnegakkatleri drigiinme$e bile vaktim yoktur. Kegke unun bin r,risii meqakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selarnette olsa: Diinya briyiik bir manevi buhran geqiriyor. MAnevi temelleri sarsrlan Galb cemi)'eti isin' de doldn bir hastahk, bir veba, bir taun felakeii gittikge yet yiiziinde dr.$il5'or. Bu miidhig sari illete harsr {slam cemiyete ne gibi garelerle kargr koyacakf Garbrn qiiriimiig, kol<mug, tefessuh etrnig, bdtrl formiillerile rni? Yoksa. IslAm cemiyetinin ter-iitaze iman esaslariyle mi? Eiiyiiili kafalari gaflet iqinde gtiriiyorum. Iman kal'asrnr kiifriin ciirr-ik direkleri tutamaz. Onun igin, ben yalnrz iman iizerine mesairni tel<sif etmig bulr-rnuyorum. RisaIe-i -Nuru anlamryorlar yahud anlamak istemiyorlar. Beni, skolastik batakhsl iqinde saplanmrg bir rnedrese hocasr zannediyorlar. Ben, btitrin miisbetilimlerle, asr-r hazrr fen ve felsefesiyle mesgfil oldum. Bu hususta en derin mes'eleleri hal lettim. HattA bu hususta da bazr eserler te'lif eyledim. Fakat ben, iiyle mantrk oyunlarr bilmi yorum. Felsefe diizenbazhklanna da kulak vermem.'ben cemi5zetin ig hayatrnr, m6nevi varhlrnr, vicdan ve imanrnr terehntim ediyorum. Yalntz l(ur'- anrn te'sis etti$i tevhid ve i- man esasl iizerinde i51i1'cy11r:t.. ki Isl6m cemiyetinin ana dire$.i budur. Bu sarsrldr$r giin, cemiyet yoktur. Bana, <<Sen guna buna ne igin satagtrn?>> diyorlar.. Farkrnda defiilim kargrmda miidhig bir yangrn var. Alevleri giiklere yiikseliyor. Iginde evladrm yanryor, imanrm tutugmug. O yarr grnr siindiirmeye, imanrmr ktrr-. {b- ^ 2 I I

13 >. tarmala kosuyorum. Yolda biri beni kdsteklemek isiemis de a- ya$rm ona qarpmlg ne enemmlyeti var O mtidhis Yangrn kar- 5rsrnda bu hiieiik hddise bir krymet ifade eder mi? Dar diigtinceier! i)ar gdrii:;ierl Beni, nefsini kurtarmasa diigiinen hodgam bir adam mr zannediyorlar Een, cemiyetin i- manrnl kurtarmak Yolunda dii4- yamr da feda ettim, Ahiretimi de. Seksen kiisiir senelik britiin hayatrmda diinya zevki namtna bir gey bilmiyorum. Biitiin ijmriim harb meydanlartnda, esaret zindanlarrnda, yahud memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde gesti. eekmedisim cefa, gcirmedi$im eza kalmadr. Divan-r harblerde, bir cani gibi muamele gtirdtim; bir serseri gibi memleket memleket siirgiine yollandrm. Memleket zindanlarrnda aylarca ihti- Iattan menedildim. Def alarca zehirlendim. Tiirkhi tiirlii hakaretlere maruz kaldrrn. Zaman oldu ki hayattan bin defa zi- ilaarifimizin hazin kaderi tek vazifeden atmaytn da nerede hangi iste eaftgtrrrrsanrz gahgtrnn geklinde, esilmek demek olur ki, btiyle bir duruma kendimi diigiirmek' her geyden dnce tagrdrirmrz isme hakaret olur. $imdi iiniimiizde iki yol agrlmrgtrr; Birisi maiset yolu, dileri de davaya hizmet yoludur. lvlaiget yolunu tercih etmek, elilmek defnek olacafnndan, hemlekete en lazrm olacalrmrz bir devrede davaya hizmet yolunu segecelimiz teredddtsiiz en tabii yoldur. VekAlet, Izmir'le resmi iligilimi kesmigtir. Son siiz olarak $firayr Devlete agtr$rm tehir-i icra davasrnrn neticesini bektremekteyim. Bizler yirmi senelik meslek hayatrmrzda bu camiada ne tipler gdrdiik. Hakiki idealist Ttirk muallimlerinin yanrnda, <<Ne derlerse hu iliye salla hemen bagrnr, - Gerdan krr belini biik her ay al maa=snr.> diyenlerden, krrmrzr mangrra' beyaz baldrra tapanlarrna kadar... Maarif davamrzr bir a!'aca benzetirsek, ne yazrk ki hagereler bu afacrn gtivdesini sarmrs kemirmektedir. Bizim davamrz, btr a$acr bu mikroplardan kurtarmak davasrdrr. Ne yazrk ki devir, sesleri flazla grkan bu yaygaracrlara giiliiyor, onlar miisamaha giiriiyor ve siiz sahibi oluyor:, mevkiler isgdl ediyor. Ve o gibilerin srnrf hocallr y,apmastnda mahzur aranmryor. Onlar gocuklarr zehirlemiyor. Bize gelince, milliyetsilik ve mukaddesatqr- yade ciliimii ter:ih e''iim. tr1;':' dinim intihardan beni menetmeseldi, Leii;i i,i';u.' -"- '' raklar altrnda silriimiis gitrn'5- ti. Benim frtratrm, zillet ve haii:rc,c tahemrni',l etn:c:' lzze+" r-e iehamet-i lsldmiye beni bu halde bulunmaktan gidcietre meneder. BiiYle bir vaziyete dtiqiince, karermda kim olursa oisun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir dr-igman llrtmandanr olsa' tezelliil etmem. Zibn.jni.i., hunharh$rnr onun sll' ratrna garparrm' Beni zinda-na atar, yahud idam sehpesrna gcitiirtr: His ehemmiyeti Yoktur' Niiekim 65zle oldu. Bunlarrn hep sini gcirdiim. Bir kaq dakika daha o hunhar kumandanrn kalbi' vicdanr zuliimkarh$a dayanabilseydi Said bu giin asrlmrs ve masumlar ziimresine iltihak etmig olacaktt. lgte benim biitr-in hayatrm b6yle zahmet ve megakkatle, fe 16ke tve musibetle geqti. Cemiyetin imanr, saadet ve selameti., l:rr:da ill isitni, ve ti-;rl1'amr reda ettirn. I:e161 olsun. Onlara i- : r!,-i,.i, bi, :; c. {.nril t, r' -'rr ".Siinkii bu sayede Risale-i Nur, hiq o1- 'mazsa bir kag yiizbin, yahud l)ir milyop kiginin imaninr kurtarrnr.{r vesile oldu. dlmelrle y:rinrz kendimi kttriaracakttm, fc.- kat hayatta kal,pia zahmei -r c megakkatlere tahammtil ile bu kadar imanrn kurtulmasrna iiiz met ettim. Allaha bin kere hamdolsun. Ben cemiyetin iman selameti yolunda Ahiretimi de feda ettim, gdziimde ne Cennet sevdasl var,ne Cehennem korkusu- Cemiyetin, yirmi be5 milycn Trirk cemiyetinin imanr namrna bir Said defil, bin Said feda olsttn. Kur'anrmlz yeryiiziinde cemaatsiz kalrrsa Cenneti de istemem; orasr da bana zindan olur: Milletimizin imanrnr sel6- mette g6riirsem. Cehennemin a- levleri iqinde yanma!; rauyrm: Qiinkii viicudum Yanarken, giinliim gi.il giilistan olu-r. hsr gericilik kabul eden bu giinkii zihniyeiin kargrsrnda bizim srnrf hocah$r yapmamrz mah- ' zttrlu gdrtiliiyor, cocuklara gericilik agilar diye korkuluyor. Memleket maarifinin ne hale getirilmek istendisini gijriiniiz... Yazrlarrmda irtica varsa, irtica; Tiirk Ceza Kanununa giire suetur. O takdirde Maarif Miidiirii Hiiseyin Atmaca'nrn bu kurul kararrnrn bir strretini savcrhpa teslim etmesi gerekirdi. Bizirn atzvrnuz da budur. Atmaca bunu yapmadr ve yapamadr. Bu kararr gizli tutup, aleniyete erkarmayrgrnrn bir sebebi de budur. Ctinkii adliyeye intikal ederse isbat edemeyip miigkiil durumda kalacaklannr ve netice olarak iddialarrnrn mesnetsiz sayrlaca$rnr biliyorlar..eiinkii bizim mecmualanmrzr en az kendileri kadar savcrhk ta tetkik etmektedir. Ve bu giine kadar hakkrmda bir takibat agrlmamr5trr. Bakahm Atmaca bu kararr daha ne kadar zaman gizliyebilecetir? $una emin olsun ki, bu mesnetsiz kararlan elbette giiniin birinde Tiirk adliyesinin siizgecinden gegecektir. Bu yazrmr bir aerk mektup mahiyetine diikmek istemedim. Zfua Hiiseyin Atmaca'yr bir muhatap olarak kar5rma ahp hitap e,imcyi evve- 16 bir perestij meselesi sayartm. Yalnrz gu gergek bilinmelidir ki, maarif sistemimiz ltizumlu rslahata kavugup, liyakath miirebbilerinin eline gegtisi giin; bu giin sesleri fazla.grkan qarprk zihniyetli yaygaracrlarrn diigecekleri mevkii -:_13_ o zaman ibretle seyredecegiz. t't llr ll,ilfi

14 :ilb"il ' TiirE< Tarihi ve Liselerimizdeki ao r y c! g-arth Ogretimi Hakkr Dursiln yrldrz bey inrzaslyla Tiirk Tiiilttirii Dergisi'nin Nisan 1964 sa5..rs.il_ da ynkarrdaki baghk altrnda bir yazr neqredilnrigtir. Mernleketin rnilti gurrrdan nigirr bu derece yoksun diigfii$ii:rti, ortaya koyan bu yazrnrn dnemli krs;rnlarrnr okuyueulanrnlzln ihret nazarlarr na seriyorrrz l\4emleketirnizdeki oriaot^ul rie liselerdeki ta_ jrih ci$retimine ait miifredat prograrnrncla tarih okutmanrn gayeleri arasrnda gu hnsuslar yer al_ maktadrr: Ntrad. 3 - eocuklara, gerefli bir gegmigi otan biiy'rik bir milletin evldtlarr oldriklarrnr duynrarak onlarrn Tiirk milletinin gelece$ine olan Sii_ venlerini arttrr:mak ve kendilerini Ttirk milleti_ nin iilkiilerini gerceklegtirmek iqin her fedak6r- LSr giize alabilecek karakterde yetigtirmek. n,i:ici. 4 Tarihte milletlerine ve insanh$a hizmet et_ mig Tiirk biiyr.iklerinin ha5zatlarrna ve hizmeile_ rine karsr ci$rencilerde ilgi ve hayranhk Lryandrrmak. Mad. B - Milletler ailesi iginde Tiirk milletine diigen insani vazifeler bulundu$unu belirtip bunu ii$rencilere duyurmak. Aynr miifredat programrnrn agrklamalar bcjliimiinde ise $Lr izahlar yer almaktadrr: Mad. 1 - Tarih dersle_ rinde temel,- Ttirk tarihi olacaktrr. Bagka miltet_ lerin tarihine ait krsrmlar Tiirk tarihi ile ilgileri derecesinde ve aralarrnda ba$lantr kurularak incelenecektir. Mad. 2 - osretmen, Tiirklerin tarihte oynadrklarr biiyiik rolii belirtecek, Orta Asya'dla nasrl tistiin bir medeniyet kurduklarrnr; tanmr, hayvan yeti5tirmeei, maden igleme_ yi, bina kurmayr, yazr yazmayr, heykel yapmayr ilk defa olarak nasrl ba5ardrklarrnr belirtecektir. Tiirklerin nasrl ayrr ayn adlar alarak diinyanrn her tarafina kiiltiirlerini yaydrklarrnr anlatacak; Isl6m kiiltiiriiniin meydana gelisinde ve geligmesinde biiyiik roli.i belirtecektir. {Miifredat Programr, Ankara, 1949, S. g9-90). Miifredat progremrnrn gayeleri b.ijliimiinde belirtilen bu hususlarr giiztiniine alarak yine aynr programrn qizdi$i qerqeve iginde liselerimizde okutulan tarih kitaplannr burada inceliyelim: Tiirk tarihinin temel ahnmasrnr gaye edinen miifredat programrnrn tatbik edildi$i memleke- /timizdeki liselerin birinci srnrflannda okutulan kitabrn yalmz 8 sahifesi Tiirk tarihini incelemek tedir.. Geri kalan 21b sayfahk krsrm ise millet o-. Iarak siyasi ve kiiltiirel miinasebetlerimizin olmadr$r mileterin tarihine tahsis edilmi5tir. Orta As yada kurulan ilk btiyiik Tiirk devleti olan Hun -Il FTAKKI DURSUN YTLDEZ Imparatorlu$u tarihi iig sa5,'fada anlatrlrrken yunan tarihi asrr asir biittin teferrriatryla 54. R.oma tarihi ise 52 sayfairk Jr r-i$gal etmektedirler. Tiirk hriktimdan nfete'nin ha1'311 yg faaliygljnj birkbg satrrla izah eden ve miifredat programr gere$ince yazrlan bu kitapta Perikles icin, Sezir iqin, Anibal igin sayfalarca malfimat rrerilmektedir. Eski Tiirk medeniyetinden bahsedilmiyen bu kitapta Yunan, Roma ve Mrsrr medenilretleri en liiigiik teferrnatlarrna kadar, tanrrlarrs.'la, filozoflarr5rla ve cliigtince sistemleril.'le beraber altlatrlmaktadrr. Y:rni lise birinci sinrfta oklrvan bir talebe tr hafta Tr-irk tarihi, burira karsrhk bii- 'ui.in sene diser milletlerin tarihleri ile u$ragmakta ve milli tarihimizden, habersiz olar:ak yetigmektedir. Bu kitabr okuyanlarrn milletimiz iqin verece$i hiikiim ortadadrr. Ner:ede kalch Ttirk milletinin gerefli mazisi, nerede Tiirk medenis,etinin diin;ra medenijretine tesirleri, bu m,.r Tiirk gocuklarrna verilen milli iilkli, Tiirk gocnklannrn rnilletine karg rmanevi ba$larrnr b1: gekiide rni sa$hyacasrz? Lise tarih kitaplanmrzda tar:ihlerine c6mertqe sayfalar tahsis etti$imiz milletlerin okullarrnda okutulan kitaplarda Tiirk tarihi hemen hernen hig )'oktur. Franklardan baghyarak orta ve yenigallardaki tarihlerini, mezhep m6cadelelerini, ihtil6llerini etrafhca izah ettisimiz; Avrupa,- da ilk defa dortane miinasebetler kurar.ak en kudretli devrimizdc ticari imtiyazlar tanrdr$rmrz ve krallannr hapisten kurtardrstmrz Fransrzlarrn lise kitaplarrnda Trirk tarihine bir kag sayfahk yer verilmigtir sayfanrn yanrnda bir kag sayfanrn hig oldg$u meydandadrr. Fransrz ders kitaplarrnrn % 75'i milli tarihlerine, geri kalan % 25'i ise siyasi ve kiiltiirel baslarla basl bu- Iunduklan milletlerin tarihlerine tahsis edilmigtir. Bu nisbet bizde 7o 4O T.jrk Tarihi. Vo 6O yabancr milletlerin tarihi geklindedir. Ingilizlerin. kole ve yiiksek okullarrnda okutulan?00 sayfahk tarih kitabrnda Tiirk tarihine ait hie bir mal0-- mat yoktur. Alman kitaplarr bunlardan hig de fakir defildir. Sayfalarca tarihlerini okuttu!"umuz Yunanhlrra gelince; onlar iqin Tiirk tarihi. denen bir gey mevcut defildir. 4 asrrhk Tiirk idaresinden kitaplarrnda <<karanhk devir>> diye bahsedilmekte ve bagka bilgi verilmemektedir. FiHDAi'NiN NOTU : ASla ey Tiirk a$la. Btr memleketin maarif sistemini bu hale getlrenlerden hesap sorulabilecegi giine kadar ailamak senin kaderindir. t f- ffiilil;uwit

15 J ffiuhmeflf $uefsm A 1lrt il B ibrahim KiPEL --e?-;mirttfss K6tiiliiklerir-ri bilmiyorurn. Tarih senin do$ruh-rklannr bena kadar iletmi.vor. Zlra Yrzfln her gafilin bir mtitealasl yer a- h-'-or tarihlerde.. Yalnrz $Llna inanryorum her yeni rejim bir errrrelkini kiitiil-iyerek tutunnycr. Dcstlarrn inkar etse, diiqmanlarrn tiirlr.i hezeyanlar kurssa... Senin iyili[ine ittanrvolum. ismi Aiinizle anrlan Camii Selife vaptlma ftrsatr t etmekle, ne ulvi.qa;'elere hizrnet ettiginiz belli".. Isterdim ki o H:i5 rnetli Cuma ;rlayrna ka-tl1ar:ll< i et d ir'indc bende bil n.rmer lil ial trrr. SrrltLntin 1 rl L963 met'sili vi,z. AStislosrrn eltrsr. Her' fllitt tl:it:1air-ra <<rzametli olstrn neslim brlrrni: ii.,'iirccektir> di;"-e i,a1imatla vaptrrdrs:n siitr',nlara. hall:ira Kclimei Tevhid, Ailahlt- -A.:iltiiiti'rri:r I{'C) isn:ii.\l;11- Ll-im l.aksin:..,}1ii1alai-f'asiclin ve dr[er ashai:i Kiramrn hnztlrllna Eizansrn torlrnlarr za- -rnan 7-::rman gelerek <<KcStantinqrclis'in ltr-lzniiuii nnutarr jr mahit-etini anlii'am-adr{rm bir istilal<lr Sr'\'l'lCir r,l1; r'. B'zdlt: itibarlrler.. Sertin Ailalrrr: er-i di-ve yaptrrdr$rn br-r ihadethaneyl gorme.. Bahgelerinde ne LAle nede Allah irzasr iqin s'-r de!;itln t..e. bilcjlor.. Bi r tiaq kel!me gc'-rleyebilen garp ziippeleri merdivenlerde. fingirdeseceklerini beklivoriar Giderniyorum Sultanrm igim yan1ygr... Hakiki rniisliimanlal sabahrn erken saatlannda 1.,r1i ljldi{j:r,l;}i 1: I hane-i kudsiye'ye ko5u.p ibadeti ifa ediyorlar. Onlar gittikteu sonra bir sessizlik, cbkiiyor Gtineg krzrgtrrrnca servilerinden serinleyebilmenin saadetini tadamayanlar, $ardrvanlartntn hal'at saqansaktrtrlarrnr dtt;,'mar.'argk merdivenlere tiinelien ttt]'siizlerle elele rteriyorlar. Nerde bildi$in miiezzi:rler, i - rnaml:'r. Burasr ibadethane de$il ticarethane Sr-rltanrm. Bekliyorum. bil sabah 1'averinizi gclrderip buraya abdestsiz girenl ri katledecek, Caminin avlusunda Turk krvafrli dive rctrg;'rrerrli prrt sirnsat'lalr. Piknikjelde qnl' kaynatan Firenk Srosmalarrvla resim qektiren (a)'dir-r) imamlart tai;latacaksrnrz-. Diyemi-vorllm, Sttltart:rn. di.r'entij';t-i.::r Allahtan ve h::,klt gaz:binrz.dan korknyorum, utantyorurr-i. Bahadlrlarrn vecd iqinde ]'r-iz sr-irdr-i!'ii seccadelerde. kdpeklci k:dar l'irzsiiz. liisr-e-i e'dcpten.r r'k.ti;r iracir.vusmillur'r),r11:r.r'nr.arlanr r.orlar. 26.fi Alileriirizin ve eccadrrrrzrtr llak rtzast ici;r Ectr.{rnrz cihadlarirr intiktmrnt dostca ahvor'lar., Ha.r tr 1-lnIrs atrlanr"r'ttr. Beti Fcrn:rr;n tesiri pek scziimiyor Dr-ii:;ra, i<artqtt qimdi. garrlt: Islim tefrik edilmiyor Bizimkilpr' l.imrrr r'r'.r oidilcr', hnt'ta l<rzlatrrnlz bile. onlb1 da tr-rt.- trirmug bir <<qark tetkiki>> dir.e gelip mdlurn camilerinrizde fi- B a 6 o 6 t c o c a I 6 e 0 s.e 6.$ s fr.tbsl Dergirnizi,ir hiiviyetine uygun olrnak iizere bir sembol rni.isabakasr agmrg bnlunuyoruz. Bu,i,.,-lr bir sembcl olmah ki, trizim gahsiyetimizi, bieim fikriyatrmrzr temsil edebilsin. F)rr gok besenilen sembol, bundan biiyle dergimizin k:pe!'uu siisli;-ecektir" BiriirciiiSi kazanan okulueuntuza fai-ilah kitaplal ve clergimizin ilk tr? sa.vrsurr ciltli cler:lk hedi-ve edece{iz. Arrrea atrnne kr.ydedeee$iz" FND.4I F f lbn fit llr 11ffift l.si: lim qer-iriy'orlar. Oturup serinliyor ve kendi grmarrkhkiarrna u5zgun <<Tiirk nyrui<l-i, ecnebi kriyrnkln>> bir kae yabancr kelime hamallarinr kollarrna takr.- rak AYASOFYA'YA gidi-""orlar. Ayasofya'da namaz krhnmryor igerisi ciszle karardr ki her gavur ve mrisliimairdan iki irra drrhrrlirro rlrrrnrrrz Fakat 5"ine de dini istismara m.iisar.de yok nrcmlekelte. Akrn yaptr$rn Avrupanrn varislelinde, Ce is yok Hz. I\{er5zem'in hui:urr,rnda 6piigr.i;.'or siirttikler'. E1- leriyle binanrn akst sedasrnr ijiqiil'oriar. ern Qrn iittir.or kubbeler dedelerinin l:agarrsrna serrini 5'oilar. Tarih serid,i Seqifsl 5rlerinin iiniinden. traiih'irr iildtiren kiikreyigini dr-ryu1rorlar. Begiktas strtlarrndan g,emilerin iler ledisi zehabina kaprlarak drsart f r rlr vorlar'. Biz onlard:rn eok FAtiir ruhr-rnh hasre t :.tsrvorliz YaziYet vahimdir. himmetinize muhtacrz Sultanrm... MUSABAKAMIZ,l I

16 rf, Fedai'nin Objekrifinden }icageneral UI,GENALI} NUECUI,IIK TIAr{F(INx}A K'ONU$TIJ Mecmnarnrzrn gegen sayrsrnda bahsetmigtik. I'filli Giivenlik ku rulu Genel Sekreteri Korgeneral Rafet Ulgenalp Isparta i- rnam Hatip nlektebindeki konugrnasrnda Kur'an kurslarrnrn alcyhinde buluirmug; <<Halkrmrz komiinizme kargr antipati duydusu igin tehlikesizdir. Giineyden gelen yegil cerayandrr ki eok tehlikelidir> demigti. 1\,Iaragtan aldrermtz bir mektuptan ii$rendilimize gdre, bu defa saj'rn general Maragta nurculuk hakkrnda konugmug. <<Sajt Nursi'nin yeni bir din getirdi-,!ini, peygamberlik iddiasrnda bulundulunu iddia etmesi izerine, orada hazrr bulunan vatandaglardan birisi. <<Pagam o mevzu hangi kitabrn hangi sayfasrnda liitfen giisterirmisiniz?> deyince paga indi bir miitalaa ve mahcubiyetle: <Benim ki.illiyatlardan edindism kanaat bu>> diyebilmig. Bundan sonra bir binba5r, siiz alarak: gu teklifte bulunmug: <Pagam bunlann kdkiini.i kazryahm!..> Paganrn: <Mi.irnkiin mii, birini tutsak ellisi meydarra grkryor. Inanrp, gtivendifimiz biitiin medeni mti esseselere hul0l etmigler.> demesi iizerine orada hazrr bulu nan orta tedrisattan bir mektep rni.idi.irii hiingiir hiingiir aelamasa baglamrg: <Benim Lise mi bile istil6ya basladrlar.> demr$. I\{ektebinde imanh talebelerin bir yekon tegkil etmesini kendi beyninin dar qergevesine gdre bir feldket kabul eden bu miidiirtin zavalh haline ancak a- crnrr. Halkta acrmr$ ve geqmig. I}ERNEI( MI? MEYHANE MI? Izrnir osretmenler DerneSinin tlgiincii Eevler'de ibr binast vardir. Levhasrnr kargrdan gdrer-rier, orasrnr ilfan ol'- dttsn rnensuplarurrn rrekarrna yara5rr ciddi bir yer zanneder'. Ve btr kanaatla gidip solrbetlerinden istifade etmeyi dristintir. Amma ie kargrdan gciriirdli!.i gibi de$ildii'. Daha esi$ine adrm atar atmaz, bir dnman. meze ve alkol kokularr)'la baqrnrz dciner. Kaldrnmlarda rastladr$rnrz sarhog- Iarin envai gegidine orada rastlarsrnrz. Ag'rzlarr alkol kokan kadrnh erkekli gruplarrn qevirdikleri oyun masalarrnr Sijriirsiiniiz. Duvarda asrh <<NIuallinrler. yeni nesil sizin eseriniz olacaktrr.>> vecizesine bakmayrn siz.. O be5'lik l6ftrr. O igin gtisteri5 ve fantazi tara{rdrr. trrlaarif i\4iidiirii bunlarr g6rmiivor mtr? diyenlere cerzabrmrz: Maarif 1\'Iiidi.irii sadece srrf giisteri5 olsun diye lzmir radyosunda esitim konugmalart yapar. Hepsi o kadar. OyIe olmasaydr sos;ralist arkada5r gi.ikrii Kog'la beraber 13 Haziran Cumartesi giinii dernek binalarrnda kadeh tokugtururlar mrydr? Kanaatrmrzca, giiz boyacrlrsrna liizum yok. Insan nasrlsa iiyle giiri.inmeli. O levhayr indirip yerine <Izmir O!'retmenler Meyhanesi> isimli bir levha a- srlsa daha isabetli olacak. Meslelinin sahibi muallimleri tenzih ederiz. $tikru lioc FEDER.ASYONU Evet tabirde J'anir$hk yok. Ttirkiyc O$retmenler Federasyonu desil, ancak giikrii KoQ Federasl'onttdur. Isbatr kolay, cesaretleri varsa buyursunlar; releranduma 100 bin muallimden kendilerini destekleyen on bin kigi grkmr5zs62ft111. Temmnz ortalarrnda Eskigehir'de toplanacaklarmrg. Geqen yrllarrn tecrribesi gristermigtir ki, bunlar;n toplantrlarr 'bir rniiingden farksrzdrr. siyasi trsci t6_ Partisi hatipleri gibi <<kahrols'.rrr gericiler> <<liahrolsun kaf atersgtlar, siimiiriiciiler>> diye ba$rracrklar, memicketin manevi krr-metlerinc l:irer gamur attrktan sonra sosyalizm qarktsr sdyli;ze s,iiyliye dafrlacahlardrr. Tiirk muallimleri hakiki temsilcilerine elbet bir giin kavugacaktrr. inr-eur-en ieilv KIIBS VAR, DA... Imamlar iqin tekamiil kurslarr diisiiniiltiyor da, ilk ve orta mekteplerde din dersi vereu muallimler igin, niqin diigiini.ilmiiyor? Yoksa bu muallimlerin dini bilgisi imamlardan iisttin mii? SARAYKOYDE BiR, ITOCA TITVKiF EDiLDi Saraykiiy'de bir hoca mevlot duasrnda $ijyle demis: <Masum yavrularrmrzt, hrrsrz'-ardan, zamanrn ebu cehillerinden, komi.inistlerinden sen koru!> C.H.P. oldusu sonradan nnlrgrlan bir v-atandag: <Bu hoer bize stiylii;,or, zabtt tutun> di- 5.'e ba$rrmrs. Zabft tutulmu5 r'e hoca tevkif edilmig. Maht<c mesi devam ettili iqin kanaat yiiriitmiisuor, haber olarak vermekle yetiniyoru: HALKEVLERI HiKAYESi Tiirk Kiiltiir Derneklerr sorl kurulta5rlarrnda aldrklarr birkararla derneklerinin ismini Halkevi olarak defigtirdiler. Bu snretle Halkevleri kurulmug oldu. Fakat igin enteresan tarafr bu kurulugtan bir hafta 6nce Ankara'da miuiyetgi gengler, Halkevleri DerneSini kurmuglardr. Bu durumda cemiyet- Ier kanununa gcire Trirk Kiiltiir Derne$inin ismini <Halkevi> olaral< deli5tirmesi imk6nsrzdr biitqesine halkevleri igin lira tjdenek konmu5- tu. llk kurulan halkevleri ge-. 'rl"- t-! I

17 I il r. nel merkezi bu tidene$in ( ) lirasrnr gekmi$ti. Ktyamet bundan sonra koptu. Der nek mensuplarr palas pandrras savcrhsa celbedildi. Kanuni bi.itiin formaliteleri tamamdr. Buna ra{men bankadaki ( ) liralarr savcrlikga bloke edildi. Maliye Bakanh$rna geri verildi. Ttirk Kiiltiir Derneli, Halkevi ismini kurulugtan bir hafta. sonra aldr$rna gdre bunun kanunen hiikmti yoktur. Biitiin kanuni formaliteleri 'tamam olan bir derne$in hakkr olan para elinden ahnryor, hakkr oimryana veriliyor. Hukuk rejimimizin yeni bir iirne$i daha... BiR {)GR,ETMNNiN I(USTAIILIGI Biz ancak hocalrk vasftna t,.aiz olanlara muallim deriz. Bunlar - ancak iifretmernekten gelen ii$retmen olabilir. Ben gitmedim. Gazetclerden d!r'endik. Bu d{retmen izmir'de 23 T\isan bayramrnda gocuklanrrr merasimde papaz kryafetiyle gegirmig. Nedir btt? diye soranlara: <<Benim papazlara kargr hiirmetim vardrr>> demig, Mini mini ilk mektep yavrularrnrn kiirpecik damarlarrna hrristiyanhk tohumlan nasrl a- 5rlanryor gijrdiiniiz mii? Endige etmeyin, bu iilretmene bir gey olmadr. Ustelik iltifat giirdii. Normal terfisini de yaptr. Bu gi,inkii eeitim sisteminliz.e gtjre bunlar Tiirk gocuklannr zehiilemiyor. Ancak bizim gibi milliyetgi muallimler olulrsa ancak o zaman zehirlenme bahis mevzuu olabilir. Devir Simdi ters d6niiyor. Bu devran elbet bir giin hakiki diizenine kavugacaktrr. Bu giinkii efitimin tinde giden ehliyetsizlerinin hakiki mevkiini o zamarr ibretle seyredece$iz. F'AEIi$ELERE MUJDE - Ustsiiz mayolar qikmrg. - Yakrnda donsuz mayolar da qrkar! Anamrn cargafrna giiz diken ilerici Aydrn, gimdi medeniyet namrna medeniyeti katleden bu rezalete alktg tutuyor. $imdi dii5iinelim: Bu del<or igerisinde kabahat laf atanda mr, yoksa kendisine laf attrran fahigede mi? VALi ENVER SAATSIGIL <<Tarafsrz olmamtn miikafafatr bu mu olmahydr?> diyor. Bundan bilyiik kabahat olur mu vali bey.. $imdi tarafsrzhk zamanr de$i. Efendilere }riz' met etmek zamanrdrr. Bu gergeli olsun bilmeliydiniz. Beyanatrnrz gaheserdi: - <Yeni gelecek valiler, bakahm efendilerine yaranabilecekler mi?> Sizin ifadenizce <Hayatrnda kaymakamhk kadrosundan yukarrya grkamamrg>> bir kimseye elbette her vali yaranamazdr. Izmir rilnek bir idareciyi kay betti. Ornek adarn olusunun gadrine u!'radr. DiN AD.A.MLAR,INA HUB,MET Fransa'nrn Picardie btjlgesinde gezi.ye qrkan General De Gaulle'iin esi Bayan De Gaulle bagrahip yardrmcrsrnrn elini ijperken Cekilmi$, gazetelerde resimlerini gcjrdiik. Batida d"vlet adarnlan din adamlarrnrn elini ijper, krallar bile. Bizde dururn tersinedir. Devlet adamlan din adamlarrnrn elini dpmez. Din adamlanna kendi ellerini 6pttiruirler... 6wUlnuzl' rid'i elimizden alan Venizelos'u, Osmanh devletini biitiln varh-!'ryla tarihe giimmek isteyen Ingiltere ve hatta hatta bugiinkii Krbrrs buhranrnda Makarios kadar parmasr olan aynr Ingiltere bugiin bizim dostumuzdur Miisliiman millete arkamtzr dtinmi.ig, yiiz milyonluk Arap milletini kendimizden so- Eirtmu$; buna mukabil on binlerce gehidimizin mezarlarr iizerinde kan ve zuliimle hiik0- met kurmu5 olan <<Israil>>i dost i:dinmigizdir. Bunun aleyhimize ne neticeler verdifini bildilimiz halde ig inaja binm?g. biitiin biiyiik mevki sahipleri ve vekillerimiz bu muvakkat ve zalim hi.ikfrmeti, kendildrine 'rehber ve numune edinecek ka- ' dar ileri gitmiglerdir. Gegenlerde lsrail'e giden bir SERiT, NW,4-CI HAI{iXETLAR, vekilimiz, orada gttrdii$ri iimran ve terakkiden hayretlere diigtiifiinii ve ondan drnqkler aldr$rnr siiyledi. Bu ifade bizim gibi, imar ve medeniyetle gaheserler yaratmrg bir millet iqin bir hakarettir. Demek ki, madem ki, astrl4r fgys omllz o- rnuza yagadrsrmrz, harplerde yan yana sava5tr$rmrz, aramlzda din, tarih ve akrabahk olan biitiin milletlerin devamh olarak kendimize diigman etmetr< iqin kararh ve rsrarhyrz. Igte bu yanhg gijrii$iin meyvalarr kargrmrzda.. Dostumuz yoktur. Yardrmcrmrz yoktur. Ve kaderimizi ba$ladrfrmrz milletlerin liizumunda bize hig ydrdrm ve favdalarr olmryacaktrr. Tek bagrna kalmak ve yeni bir hagl diinyast kargrsinda bulunmak bizi acaba doe"ru bir yola gevirecek midir? HiE umulmaz. $iiyle bir hi.il6sa yapabiliriz:. _t7 _ Birlegmig 1\{illetler, askerleri ve siyasefi).le bizim igin bir garanti de$ildir., K'endimiZin bizzal kuvvetli qlmasr gerekir. Kuvvetli hiikfimet, milletin itimat ve sevgisini kazanmrg hiikomettir. Dahilde kendini -sevdirmemig otoriteler atorn ve hidrojene sahip olsalar'dahi zayrf ve kuvvetsizdirler. Parlak politikd ' edebiy'atryla dava halledilernez. hig - bir Milli ]\{ricadele ruhunu iildiirdristimiizii itiraf etmeliyiz. $imdi bu giini.in geng ne.sline dorahm: Istikldl Harbinin b;nl.ci derecede beg kahramanrnrn ismini yanyana srraliyair'ilir misiniz? Hayrr. O halde, yirmi'diirt saatta kdrrnr itmam edebilece!'imiz kiiqtik Elen milleti iiniindeki aczimizi hatrrlamak kdfidir.

18 $e#ece&s& ffietieaea8, $ols$eara trgiie{afat ee $c$gee #fugem ffiedef,fin $imale mri? Sa.dece Fedai'ye aksedenlerderr bii kac; DiimrrDe!eLi3','11121tep miidiii'li namaz krlan bir taruluna sevkedilmiqlerdir. llek- 1 - Islienderun Lisesinin mr-ih lebe-v-i haglan-ils: <<lram:rz 11e demek ben sana bir numara ve- terem Tarih hocasr Nihat Kara kurun lisedekr der:rirn bazlarrn re;'imde sen hdla narnaz krl> tertibiyle muallimlikten alinarak Iznik miize memtrrlueuna 4 - Salihli I-isesi mridiirii viii< demiq;iir. nakledildi. sek K6y Enstitiisti mezllllll I. 2 - Kon;.'a Imam Hatip Lisesinden dijrt mtrkaddesatgr mu kininde bulunmug: <sehitiik ah- Begimar talebere Allahsrzirk tel- allimin vazifesine son verildi. makhktrr. biiyrik adam olmak 3- Nevgehir Lisesi miidiirii iqin dine inanmamak ldzrmdrr. Iliiseyin Sa$diq, I{rrsehil Lisesi Bu memlekette demokrasiden rniidiirii $erafeddin BeS mual- bahsedilebilmesi iqin komiinist Iim olarak Adana lisesine; partisininde kurulmasr ldzrm rneghur miuil'etqi maarif mii- gelmez mi> demigtir. di-lrlerinden Regad Mrzrak bilahare komiinistlikten mevkuf bir d{retmen aleyhinde tahkikat aq tr$r igin Istanbul Fatih Krz Lisesine nakledildiler. 4 - Yine aynr taktikle Kayseri Lisesi mridririi tr{ehmet Ateg ollu Z. G6kalpin <Isl6m iimmetindeniz> diisturunu Cr.rmhuri yet bavramrn da dijviz olarak geqirdisi iqin AdanaS'a muallim olarak giinderildi. 5 - Ve en nihayet bizim du- ILrmLrmuz... Memleketin miliyetqi ve mukaddesatgr muallimleri bu muarnelere maruz kalrrken acaba soicu muallimler igin ne gibi bir muamele vaprldr? Fedai ye aksedenlerden simdi bunlarrda giizden gegirelirn: 1 - Eyiipte iki muallim pardon iki iilretmen - bunlar muallim olamazlzar -' bir vaize saldrrrarak: <Sizin gibi din a- damlarrnrn kiikiinii kurutaca- Srz.> demi5lerdir. 2 - Antep Lisesinde edebiyat hocasr Tahsin (aprrr. pansi-vorrda namaz krlau talebelere. <burasr pansi-von mu, mabet mi> di- 1'erek hakaretler savurmug Narnaz krlmakta lsrar edenlere notlarrnr krrmak tehdidinde bulunrnugtur Yine Antep Lisesinden yir mi 6$renci dini ve rnilli eserler oktrduklarr igin disiplin ku- 5 - Izmir Imam Hatip mektebi miidiirii M. Gtirka5rnak daimi surette talebelerin dini i- nanclarrnr sarsrcr telkinatta bu lunmaktadrr. 6 - Bir Tiirk ktzt lzmir A- merikan Krz Kollejinde htristiyan olmugtur. Qocuklara )'ebancr kiiltiir agrlanmaktadrr. Yurdumuzdaki bu kabil kollejler misyoner faaliyetinin merliezi haline gelmi5lerdir.? - Miifetti$ Mahmut l\4akal ilk mektep talebelerine bizzat dikte ettirerek Allahr inkar ettiri5'61 <Ash astarr olmayan geylere inanmamak zorundayrz>> diyor. I - Burdur Imam Hatip Mek tebinde bir oku5'ucumuz, Fedai r.e milliyetci dergiler okudusu igin 1'urttan ko[ulmugtur. I - Isparta Imam Hatip Mektebinde bir qocu&rn bahgede spor 5raparken yere tiiktirmesine krzan beden e$itimi hocasr: <<Git camij'e tiikiir, butasr cami de$il> demigtir Salihli Lisesi edebiyat ii{retmeni T. Alptekin, tavsiye ettiii dergilere gocuklarrn abone olmamasrna krzarak: <<Siz ancak gerici dergilere abone Beyin krh bile oh-rvorsunuz. Bundan sonra kimin eliirde gerici dergi giirtirsem okuldan attrraca$rm>> tehdidinde bulunmugtur Erzurrim Ispir ortannek tebinde bir ci{letmen, ti:lel,retrere claima IslAmi;'eti kcitiilemis, bir qoklarlrnrn firarr ba1-rarsrna zorla oruqlarrnr bozdurn1 irsirrr'. Arrol,rr'rrrrzrn nrlcaflarrur -r-ir1rp getilin. size ancalr o zamnn not veririm>> dernigtir Nazilli Lisesi id:resi dini ve rnilli eserleri mektebe soknrama$a kalar vermig, hrristi.r'arrlrk 1;ro1rrlandasr l aprtr bir' miizik iisretmeni ezanr mi-idafaa eden bir talebeye: <Ulan ijriimceklegmig kafa, ulan it!> diye ktifretmigtir Ttirkiye o$retmenler Federasl'onu iinderli{inde Ankara'da <<Gericilerle Miicadele>> ismi altrnda bir toplantr yaprlmrg. Bn toplantrda camilerin kapatrlmasr, diyanetin ve Imam Hatip Mekteplerinin ld$vr istenmigtir Marag Imam Hatip Mek tebine gelen bir mtifettis salonun durzarlarrnda bulunan Ayet ve hadis meallerini kaldrrtmrs. Seref kijsesinde bulunan camh Istikldl \liar5rnr siiktiirerek bodruma attrrml$trr Nazilli'den Mustafa A- rtlkan isimli bir lise talebesi Risale-i Nur okuyor diye mektepten koe.ulmus, yine bu ciimleden olmak iizere Odemi5 Bevda$'da bir muallim abonemiz <Fedai> okudu$u igin miifet-- tigten krrrk rapor almrgtrr. Yukarrdaki niimuneler memleketimizi saran igtimai cinayetlerden sadece bir kagrdrr. Yalnrz bunlar bile olsa, defiil' bir vekili, hiikfimeti dahi diigrirme$e kafidir. Bunlar hakktnda bu gtine kadar en ufak bir tahkikat yaprlmamrs, 6ktem krprrdamamrgtrr. tr{illiyetgi muallimler siirgiinlere gijnderilir, mahkemelere sevkedilir, r'ekalet emrine ahnrr, perigan edilirken; solcu (Devamr 20. Sahifede)' ;'i t!' t

19 ti t'tu[1liftlitt l$mibl r{emal FEDAi CO$KUNER Oh, ne tath bir zamandt, Ayrrhk begladr erken.. IJe beg de$il, bazan Yetmig, seksen, Benim de gocuklarrm vardr.. Saba[rta iitiigen sergecikler misali, Crvrltrlar igindeydi Yuvam.. Aydrnhk giinlerime ram oldu hiilyam' Tomurcuklanma veda edeli!. Onlar ki benim, emeklerimdi. Uzun yrllar yorulan ruhum, [Iep o sevgiyle dincli' Bu sevgiyle giinliim olurdu meftun. Anlamrgtrm geg te olsa, Tann san'atr'oldu$unu bu igin, Boguna siiylememigti EflAtnn.'. O mesut yrllarla araxrttzda, gimtli bir upuzun ttinel var. Diiniip bakryorum da geriye, O tiineiin ucunda Bana igina bir el var.. Tanrdrm bir deeil bir cnk elleri; <<ijlretmenim gel gitrne> diyenleri". igte kargrmclalar sepebiliyorum.. En dnde Levent'imle, Semih'ler, Yaniarrnda FJmine'mle' Zekiye'm... Canan aslama Yavrum!. Bak ne kadar 5en Giinseli'ler.. Ey benim renk renk kelebeklerim Bilemezsiniz, Sizlere ne kadar hasretim!. $aka deiil bu hepsi de gilz aerrmdr. Onlar benirn canrmdr... Atrnayrn yabana yatamaz Semra'mr, Ittele ka;bil mi uriritmak saliha'mr! 16 kilo, 98 boyunda, Ay rgrlrntla belki leke buhinur, F:rkat onun yoktu huyunda;.. Bir saat srnrftan ayrrlrrlitliiylm, Hafiften eg=ilirdi kulaftma: <Sizi gelmiyeeek saiihim a$ladrm> dercli. '.""t Bakmayrn kiiqiiciik oldirsuna, ' Konugmalan giir.,'gi'biydi'. ] Giin gelecek sayrklar' gibi, Bunlan mrrtldanacaslm.. Gtin gelecek, riiya gibi, su gibi, ;' Giizlerimin tiniinden '" Gegecek bir bir bu rnes'ut gaerrrt' ' " Ve nihayet o giiniin, aksamrnda, I{aprl.ar kapanacak... En tatk hatrralanrn, lsrnlfrm, gocuklarrm kalacak... Ffafiften hafife hazin hazin' Okuyacaklar bana o geee; Sadalar kesilince, Asyah'larrn <gijg>lerini. Ruhumun en giizel bestesini.. Kendimden gegece$im,'.- Ila,yalinin olsun tesellisiyle, Zannan dur,,gitme diyecesim!., 7 Heyhat, gidiginden Sasar mr zams^nlat, Sesime <dtin geri> diyecek, Duvarlar.. Duvarlar!.. t'\ ITK TOMURCUIT I(ayseri: Lisesi tale6esi Hiidaverdi Oz- "yalgrn, qiirlerini bu isim,altrnda topladr. isfikbal igin biiyiik iimitler vadeden j geng gair kardeeimizi tebrik edqriz. F e d a i SIKAN AYIN SEQMESi: ismel Pn$u ve Giiven oyu ismet Paga, Amerika'ya gitmek igin Meclisten giiven oyu istedi. - Millet giiven oyunu 7 l{aziran'da vermendg rniydi?!! 31"e 19'la neticelenen neydi o! - ceg kardegim gee.. Siz ismet Paga demokrasisini bilmiyorsunuz. Siz hic on,un millet fikrine itibar ettis giinii giirdiini.iz ' mii? Fikrine itibar etmiien. reyine mi itibar bdecekt }}r+tr

20 !m RESMiGEqiT del 1 - terer kurn tertil naklt t seslrl allim Hiise rnridi Iim meqh drirle hare d$ret trft i sesrn( Bir bagrbozukluk aldr-yiiriidii Bu azimet nere desem kim ne der? Tag kalblerde Hak korkusu qiiriidii Eller, yiizler kara desem kirn ne der? Cok siiriilmtg giiziirniiziin boyasr Iliirt tarafr giiremedik doyasr Aydurlarrn medeniyet mayasl Eakr, garap, bira desenr kim ne der? Bilirim do$ru siiz hiberden acr Iliinerli eambazdrr politikacr Mazlum merdivendir, zorba bas tacl Nokta koysam, tire desem kim ne der? Gazeteci siiz iikatrksrz yalan Saierlar leylektir, solcular yrlan Biiyiiie <bey> demek, kiicii$e (ulan)) De$i;meyen tiire desenn kim ne der? Yiin ararrz pusulamlz ibresiz Ealo kog katrrnr ge.ksiz, giiphesiz At kogusu milli kumar diipediiz Flijlara hara desenr kim ne der? trlcktorlar kurt olmug, hasta kuzudur Avukatlar her gorbanrn tuzudur $ak.cakqtlar harp g:iirmemis gazidir Hatrr igin hurra.". desem kirn ne der? gerefsizler geref sayar zilieti I(araborsacrlar ciizzam illeti Topyektn azrail, Eoliir rnilleti Can bedene kira desem kim ne der? I(AR,,{fiOQ, bu gi'ri yazdrgr zarnan Yoha.z'sayrlrrdr lfak'ka inanan Sevgili.. Arkadag.. h6gi din, iman Soysuz iqin para desem kim ne der!,qbdurr,ai{[}i }T ARABOQ seri I o!lu il:-': MUHTEREM OKUYUCULARIM IZA geqir< ineicildi tanrarnlanmrs hulurrmaktadrr. Altahrn inayeek igin bu defaya nrahsus olmak iizere iintimiizdeki saada erkaracairz. Bu arada, ba$ rnuharririrniz Kennal Lhatine glkacak, okuyucularrnrzla yakrnd.an temas edesolcu 2 - okuyucularttntztn ekseriyetinin bu sayryla abone miiddetleri dolrnug bulundu$undan karnuarryrtlannr yenilemig bulunuyoruz. Abone bedellerini zahmet buyurmalarrnr; ayrrca ikinci cilde girerken, seden. bayilerimizin birinci cilde ait olan hesaplarrnda ilisik brrakrnamalannr rica ederiz. giizde: Fedai milliyet ve mukaddesatlmlzrn organlanndan birisi olaral rniieahedesine azirnle 6o' i, devam edeeektil. Fedai' ne kadar fazla halk ktitlelerine maleililirse o nisbette davaya hizmet etmiq,11i- olacaktrr. Bu bakrmdan okuyucularrmtzrn abone tennini hususunda gercken gayret ve hassasiyeti giissaldrrr hrmelerini hasseten riea ederiz, Tevfik Allahtandrr. F.EDAi damla Etz.n < hocasr da nar ;-;;i Soyle Oktern hedefin $imate mi? rnaz nn+l--. rr(rtrarr ijfretmenlerrtr ytkrcl faaliyet- oktern elbette bunlarrn he Ey Tiirkl Bnnlarr unutma" rtrnmu lerine miisamaha gijsterilmesi, sabrnr bir giin verecektir. Zira Drg diisrnanlarrl iqin ya5attl en ufak bir tahkikata tdbi tu- bunlarrn hesabr verilrnedifi miid $rn <<milli kinin> gibi damarlami ii$ tulmamalarr, lcir mtikdfat sayrl- detge menrleketin huzura ka- rrnda yagat!. ler okr malrdrr. vu$masrna inrkan yoktgr. F.EDAI rrl

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TT- bsoloh ro.y, t s?

TT- bsoloh ro.y, t s? TT- bsoloh ro.y, t s? profösör Plttard il«bayan Pittara'ırı istanbulda verdikleri konferanslarla jursa,yslovnyı görmeleri hususunu**. eair buyurulan hususlara vc arzuları Üzerine Tuzlada yaptıkları rezinti

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

Sayın Veli Bu yazıda AO-SF uygulamasının nasıl yapıldığı, velilerin hakları ve yapmaya zorunlu oldukları konular belirtilmiştir.

Sayın Veli Bu yazıda AO-SF uygulamasının nasıl yapıldığı, velilerin hakları ve yapmaya zorunlu oldukları konular belirtilmiştir. Sayın Veli Bu yazıda AO-SF uygulamasının nasıl yapıldığı, velilerin hakları ve yapmaya zorunlu oldukları konular belirtilmiştir. Işlemlerin yapılabilmesi için gerekli dilekçi Veli veya öğrencinin gittiği/gideceği

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

model arasr olacaktrr.

model arasr olacaktrr. model arasr olacaktrr. 4 )Ara9 gё revlendirilmelerinde ihtiya9 birimi taraflndan``ta,lt Gё rev Errri"follllu tanzim cdilir, usuliine uygun olarak doldurularak gё revlcndirilir. Ta,lt Gё rcv EIrri follllu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı