YAYINLARI later Yayinlan, Zafer Yay1n Grubu'nun bir kurulu~udur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYINLARI later Yayinlan, Zafer Yay1n Grubu'nun bir kurulu~udur."

Transkript

1

2 OOfup YAYINLARI

3 YAYIN NO: 265 Genel yayin yonetmeni: Ergun Or yayinevi editoru: Ozkan bze iy duzen/kapak: lafer Yayinlan Bask1, cil t: Vesta Ofset tel : O Birinci bask1: Agustos, 2010 ~ YAYINLARI later Yayinlan, Zafer Yay1n Grubu'nun bir kurulu~udur. Mahmutbey Mh. Deve kald1nm Cd. Gelincik Sk. No:6 Bagc1lar- istanbul,torkiye Tel: (O 212) , Fax: (O 212) isbn: Copyright 2010 Zafer Yay1nlar1. Her hakk1 mahfuzdur.

4 SORULARLA RI SALE-I NUR DERSLERI Onbirinci Soz I Onikinci Soz I Oniic;:iincii Soz 4 Alaaddin Ba~ar

5 takdim OKUYUCULARIMIZIN, Nur Risaleleri'ndeki anahtar niteligindeki kelime ve ciimleleri izah etme gayesiyle kaleme ald1g1 Nur'dan Kelimeler-Cumleler kitaplanyla tamd1g1 Alaaddin Ba~ar; bu yeni dizide, Risale-i Nur derslerine, soru-cevap ~eklinde devam ediyor. "Sorularla Risale-i Nur Dersleri", (www.sorularlarisaleinur.com) sitesinin editorleri tarafmdan, ba~lattlan ve uzun soluklu olmas1 limit edilen bir c;al1~ma. Sitede goriintiilii olarak yaymlanmas1 ic;in goriintiilii kayd1 yaptlan "Sorularla Risale-i Nur Dersleri", 5

6 internet kullamctlannm hizmetine sunulurken; bu kiymetli sohbetlerin metinleri, yazanm1z tarafindan, kitap haline getirmek amac1yla yeniden diizenlendi. Boylece, bu kiymetli sohbetler, c;ok daha kahc1 bir hal aldi. Dizinin bu dordiincii kitabmda, soru-cevap fash, 11, 12,13. Soz'lerle ilgili... -Zafer Yay1nlar1 6

7 "Kat'i ve c;:ok tecriibelerle anla tlmt ki, imam kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanm en ktsa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dad1r~ " - Kastamonu Lahikasz

8 On Birinci Soz

9 SORU: Bu Soz'iin ba~mda zikredilen sfue ile konunun ilgisi hususunda bilgi verebilir misiniz? Yani "hikmet-i alemin ttls1m1, insanm hilkatinin muammas1 ve namaz hakikatinin remizleri" surede nazara veriliyor mu? BiLiNDiGi GiBi surenin ba~mda bir takim mahluklara kasem (yemin) edilir. Ve sonunda bu kasemlerin cevab1 olarak, "Nefsini kotiiliiklerden anndiran kurtulu~a ermi~, onu kotiiliiklere gomen de ziyan etmi~tir."buyrulur. Stirenin temel mesaj1 bu iki ayette ifadesini bulur: Nefsini, yani kendi varhgm1, ruhunu ve ona takih biitiin manevi duygulanm, bedenini ve onda gorev yapan biitiin organlar1m temiz tutan, onlan kiifur ve isyan ile kirletmeyip her birini yarat1h~ gayesinde istimal edenler felaha ererler, kurtulurlar. Bu felah, ba~ta Allah'm gazabmdan, raz1 olmad1g1 kul olmaktan kurtulu~ ve bunun neticesi olarak da cehennem azabmdan azade olmaktrr. Nefsini temizleyenler temiz i~ler yaparlar. Bunun i<;indir ki Kur'an-1 Kerimde imandan sonra amel-i salih zikredilir. $u var ki, surede "felaha erenlerin kimler oldugu ve zarara dii~enlerin hangi kesim olacag1" dogrudan zikre- 11

10 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 dilmek yerine, once giine~e, aya, giindiize, geceye ve nefse yemin edilmi~, nefse yeminin ardmdan insan mahiyetinin c;ok onemli bir ozelligine dikkat c;ekilmi~tir. Bu ozellik, insan ruhuna ve vicdanma "iyi ile kotiiyii ayirt edecek bir kabiliyetin ilham edilmi~ olmas1dir". Kasemin bu son kism1, dogrudan, insanla ilgili oldugu gibi, onun bu diinyada bir imtihana tabi tutuldugunu da hat1rlatmaktadir. Kasemlerde dikkati c;eken onemli bir nokta da, yaptlan kasemlerde once insana hizmet eden mahluklara ve en sonunda da "insan nefsine" kasem edilmi~ olmas1dir. Boylece insana, "bu lciinat ve ic;indeki varhklann, ozellikle de kendi nefsinin ve mahiyetinin kaseme lay1k bir onem ta ~1d1g1, bunlarm iistiinkorii gec;ilmeyip iizerlerinde tefekkiir edilmesi, ~iikredilmesi gerektigi " ders verilmi~tir. ''Kur'an'da kasem ile temeyyuz,efmif olan ecram-t ulviye ve sujliyeyi tefekkurden gajlet edenleri daima ikaz ederler. Evet kasemat-i Kur'aniye, nevm-i gajlete dalanlara kar'-ul asadir." -Mektubat Kasemlerin, "insan nefaine kasemle" son bulmas1, insanm "bu lciinatm en son ve en miikemmel meyvesi"oldugunu ikaz etmektedir. Kasemlerin cevabmda "nefsini kotiiliiklerden annd1-12

11 ON BiRiNCi sbz ranlann kurtulu~a ereceklerinin'' haber verilmesinde ~oyle bir mesaj da vardir: Kainattaki her ~ey insan is:in, insan da nefsini kotiihiklerden anndirarak "cennete lay1k bir kiymet almak'' is:indir. Zira, bu diinya ahiretin tarlas1dir. Bu tarladan istenen mahsul, cennet meyveleridir. Aksi yolda gidip "nefsini kotiiliiklere gomen'' kimselerin akibeti ise "cehennem ehli" olmaktir. Ozetleyecek olursak, On Birinci Soz, ~ems Suresinin manevi bir tefsiri mahiyetindedir. Kainat nis:in yarattlm1~tir? Bu alem ve is:indeki e~ya insana nis:in hizmet etmektedir? Ve insanm asli gorevi nedir? sorular1 bu Soz'de cevaplarm1 kemaliyle bulmu~lardir. Surede yap1lan kasemlerle kainata dikkat s:ekilmekte, insan nefsine kasem edilmekle kainatm insan is:in yarattld1g1 vurgulanmakta, insanm mahiyetine haynn ve ~errin ilham edilmi~ olmas1yla "insanm bu diinyada bir imtihana tabi tutuldugu, bu imtiham kazanmas1 is:in nefsini - iman ve salih ameller ile - anndirmas1 gerektigi ve onun kotiiliiklere gomiilmemesi is:in de takva yolunu tutmas1- nm liizumu" ders verilmektedir. Surenin devammda, nefsini tezkiye etmeyenlerin ac1 akibetlerine bir ornek olarak Salih aleyhisselamm kavmine gelen azap anlattlmaktadir. En son ayette, "(Allah) 13

12 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 onlann bu akibetlerinden korkacak degildir." buyrularak, isyan yoluna girenlerin benzeri bir azaba ugrayabilecekleri ihtar edilmektedir. "Cenab-i Hak, Kur'anda rok ;eylere kasem etmi;. Kasemat-t Kur'anivede cok buvuk nukteler var, rok sirlar var. Mesela: ~ ~~ ~ ~ da kasem, Onbirinci Sdz'deki muhte;em temsilin esaszna i;aret eder. Kainati bir saray ve bir ;ehir suretinde gosterir. daki kasemde; havamn temevvucatt ve tasrifatt irinde muhim hikmetleri ihtar etmek irin, ruzgarlara memur melaikelere kasem ile nazar-t dikkati celbediyor ki, tesadufi zannolunan unsurlar, rok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri goruyorlar." -Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup SORU: Temsildeki gizli hazinelerden maksat nedir? Bunlann gizli kalmasmm hikmeti ne olabilir? KO NUNUN devammda "gizli definelerin cevherleri ise,..,, Esma-i Kudsiyye-i ilahiyyenin cilvelerine misal- 14

13 ON BiRiNCi SOZ dir." denilerek bu noktaya izah getirilmi~tir. Gizlilik, goriinmeme manasmadrr. Cenab-1 Hakk'm isimleri ve s1fatlan gori.ilmezler, ancak tecellileriyle anla ~1hrlar. insanm mahiyetine de bu hakikati ders verecek ozellikler yerle~tirilmi~tir. Biz bir kimsenin ilmini, sanat1m, imamm, irfamm ancak tezahiirleriyle, onun ruhundan di~a akseden fiillerle anlar1z. Sinan'm mimarhg1 bir gizli hazine gibidir. Yapt1g1 biitiin camiler, kopriiler, hanlar, hamamlar o hazineden <_;:1km1~ birer cevher gibidirler. 0 halde, isimlerin gizli kalmalar1, goriinmemeleri mahiyetlerinin geregidir. Cennette, ehl-i iman, riiyetulah ~erefine mazhar olduklarmda da yine bu gizlilik devam edecektir. Ahirette de esma-i ilahiye goriinmeyecek, ancak bu isimlerin cilveleri s:ok daha miikemmel manada kendini gosterecektir. SORU: "Sanayi-i garibedeki mahareti, fiinun-u acibedeki marifeti ve ulumu bediaya ilim ve 1tttlru" nastl anlamahy1z. Birer ornekle farklar1m izah edebilir misiniz? 15

14 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 ONCE ~u noktanm siirekli goz oniinde bulundurulmas1 gerekiyor: Bu Soz'de, Cenab-1 Hakk'm bu alemi ve insam yaratmasmdaki hikmetler, bir padi~ahm yapt1g1 bir saray omegiyle anlattlmaktad1r. Temsildeki padi~ah hakkmda kullantlan ifadelerin, tabirlerin bir kism1 dogrudan Allah hakkinda da kullantlabilirse de, bir kism1 ancak insani sultanlar i<;in ges:erlidirler; Cenab-1 Hak hakkinda mecazi manada kullantl1rlar. Onun i<;in her ifadeyi, ilahi hakikatlere aymyla uygulamaya s:al1~mak yantlt1c1 sonus: lar dogurabilir. Bu noktay1 dikkate alarak, soruda ges:en ifadeleri, insan eksenli olarak as:1klayacag1z. Sanayi denilince teorinin uygulamaya, bilginin sanata donii~tiiriildiigii faaliyetler anla~tl1r. "Sanayi-i garibeye" ornek, biitiin sanayi kurulu~lanm1z, biitiin fabrikalar1- m1zd1r. Fiinun, "fenler" demektir; fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji gibi kainatla ilgili ilimleri i<;ine al1r. Fenler, kainat kitabmdaki ince ve gizli manalan as:1ga s:1kanrlar ve onlann, insan ihtiya<;lannm giderilmesinde kullamlmalanna yol as:arlar. Ulum, "ilimler" demektir. Bu kelime, fen sahasmdaki bilgiler yanmda ve onlarm otesinde manevi, metafizik, 16

15 ON BiRiNCi SOZ ruhi sahalan da hatirlat1r. Yani, ulum denilince, ba ta marifetullah, muhabbetullah, kalbin tasfiyesi, nefsin tezkiyesi ile ilgili ilimler olmak iizere, sosyoloji, psikoloji gibi ilimler hatira gelir. Temsildeki padi ah, hem fen sahasmda bilgili, hem bunlan sanayiye donii tiirme yetenegine sahip, hem de manevi ilimlerde derinlik kazanml birisidir. ~imdi, temsilden hakikate gec;:erek "Sanayi-igaribedeki mahareti, fiinun-u acibedeki marifeti ve ulumu bediaya ilim ve 1tttla1" nastl anlamam1z gerektigi iizerinde kisaca durahm. Sanayi-i garibedeki maharet: Nur Kiilliyatmda Cenab-1 Hak hakkmda Sani-i Ziilcelal ifadesi kullantl1r. Sani', "sanath yapan, yaratan" demektir; Allah'm yaratig1 her eser sanath ve hikmetli olarak yaptlm1 bir sanat mucizesidir. Fiinun-u acibedeki marifet: Bu ifade ancak kullar ic;:in kullantlabilir. Fenler, ic;:in Nur Kiilliyatmda "cevasis" tabiri kullamhr. Cevasis, "casuslar" demektir. Bu fenler, kainat kitabmda bulunan ince ve gizli manalann ac;:1ga c;:1kartlmasma c;:al1 1rlar. Fen sahasmda yaz1lan eserler kainat kitabmm tefsiri mahiyetini ta rrlar. 0 halde, "fiinun-u acibedeki marifet" ifadesi, hakiki manas1yla, ancak kullar ic;:in kullantlabilir. Allah ise, U muhte em aleme "fizikten, 17

16 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi- 4 kimyaya,jeolojiden astronomiye kadar nice bilim dallar1- na kaynakhk eden harika manalan" yerle~tiren Zattir. Ulumu bediaya ilim ve 1tttla: Allah'm ilmi sonsuzdur ve mutlakt1r. insanlar, ilahi eserlerde sergilenen ilim ve hikmeti dii~iinmekle Allah'm ilmine muttali olurlar; yani, o ilimden haberdar olurlar. SORU: Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini gormek ve gostermek istemesi s1rnnm; Cenab-1 Hak ve insanlar apsmdan degerlendirmesini yapar m1s1mz? Bu, bir ihtiyas:tan m1 geliyor veya iradi bir tasarruf mudur? "INSAN, ~uun-u ilahiyenin bir mikyas1dir" buyuran Ustad hazretleri bu derin hakikati de insandan bir ornek vererek akl1m1za yakla~tmyor: '1;te nast!ki bir ;ahts, bir vazife-i jitriyeyi veyahut bir vazife-i irtimaiyeyi yapsa ve o vazife irin hararetli bir surette ra!t;sa; elbette ona dikkat eden anlar ki, o vazifeyi ona gorduren iki ;eydir: Birisi: Vazifeye terettub eden maslahatlar, semereler, Jaidelerdir ki; ona "ille-i gaiye" denilir. 18

17 ON BiRiNCi s6z jkincisi: Bir muhabbet, bir iftiyak, bir lezzet vardtr ki: Hararetle o vazifeyi yaptmyor ki, ona "dai ve muktazi" tabir edilir." - Mektubat, On Sekizinci Mektup Birinci ~1kta zikredilen "maslahatlann, semerelerin, faidelerin" tamam1, bu lciinat saraymda misafir edilen canhlar ic;in soz konusudur. Allah'm, ne giine~te yaratt1g1 1~1ga, ne agac;tan c;1kard1g1 meyveye ihtiyac1 olmayacag1 c;ok ac;1k bir gerc;ektir. Ikinci maddede nazara verilen "dai ve muktazi" ~1kki, Cenab-1 Hak ic;in de dii~iiniilebilir; ancak, "muhabbet, i~tiyak, lezzet" denilince bizim kendi olc;iilerimizle anlad1- g1m1z manalardan Cenab-1 Hakk'm miinezzeh oldugunu hatirdan c;1karmamak ~art1yla. Bunun ic;indir ki, Ustad1- m1z bu konuda ornekler verirken "lezzet-i mukaddese, a~k-1 miinezzeh, ferah-1 mukaddes, ~evk-i mukaddes, siirur-u mukaddes" gibi tabirler kullamr. Konuya ~oyle yakla~mak gerekiyor: "Allah var di ve onunla beraber hirbir fey yoktu." - Hadis-i Kutsi Yaratt1g1 her ~ey O'nun lutfuyla varhk sahasma c;1kiyor. Eger bu varhk, hayat sahibi ise yine O 'nun ihsamyla, bir 19

18 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 omiir boyu, biitiin ihtiyas:lanm goriiyor, O'nun yaratt1g1 nz1klarla besleniyor, O'nun giine~iyle aydmlamyor, O'nun havas1m teneffus ediyor. Hayatlanm devam ettirebilmeleri is:in, biitiin bir varhk a.iemine muhtas: olan bu canwara Allah'm his:bir cihetle muhtas: olmayacag1 as:1k bir gers:ektir. Allah ne goziin gormesine, ne kulagm i~itmesine, ne akhn anlamasma, ne vicdamn tasdikine, ne de kalbin inanmasma muhtas:tir. Allah'm varhg1 vaciptir, insamnki ise miimkindir. Bu iki varhk mertebesi arasmdaki fark, insan ile yazd1g1 bir ciimle arasmdaki farktan s:ok daha ileridir. Yani, insan da bir varhktir, yazd1g1 yaz1 da. Arna aralarmdaki fark, rakamlara s1gmayacak kadar biiyiiktiir. Ve o insan, yazd1g1 yazmm his:bir kelimesine, his:bir manasma muhtas: olmaz. Yaz1lar, kelimeler birbirleriyle kiyasa girerler, birbirleriyle benzerlik gosterirler. Arna katip, o yazilarm his:birine, his:bir cihetle benzemez. Nur Kiilliyatmda "kelimat-1 kudret, mektubat-1 Samedani, mektub-u Rabbani" gibi tabirler ges:er. insan da kudret kalemiyle yazilm1~ bir kelimedir. Allah' m terbiye ettigi, biitiin mahlukata muhtas: olarak yaratt1g1 ve biitiin ihtiyas:larm1 gordi.igu Samedani ve Rabbani bir mektup. Ve bir katip, yazd1g1 yazmm his:bir kelimesine benze- 20

19 ON BiRiNCi SOZ medigi gibi, Cenab-1 Hak da bu varhklann hi<;birine, hi<; bir cihetle benzemez. Yani, Onun varhg1 ba~ka varhklara benzemedigi gibi, gormesi ba~ka gormelere, i~itmesi diger i~itmelere benzemez. Aym ~ekilde, O'nun kendi kemalini aynalarda bizzat mii~ahede etmesi ve kudret kalemiyle yazd1g1 Rabbani mektuplara "mii~tak seyircilerin nazanyla bakmas1" da, insanlarm kendi eserlerini seyretmelerine ve onlara ba~kalannm nazanyla bakmalanna benzemez. Bu onemli noktay1 goz oniinde bulundurarak, sorunun cevabm1 vermeye <;al1~al1m. Allah'm zat1, Kur'anm ifadesiyle "Ganiyyii'n- ani'l-alemin" dir; kendi yaratt1g1 ve terbiye ettigi alemlere muhta<; olmadan miinezzehtir. Bu konuda pek <;ok ayet-i kerime mevcuttur. Bunlardan sadece ii<;iinii, numune olarak takdim ediyoruz: ''Kim cihat ederse, kendi nefsi ifin cihat etmif olur. f;unku, Allah, alemlerden mustagnidir." - Ankebut Suresi, 6 "Yoluna gucu yeten her kimsenin o beyti haccetmesi de, insanlar uzerine Allah'tn bir hakktdtr. Ve her kim bu hakkt tammazsa, bilmif olsun ki, Allah'tn buna ihtiyact yoktur ve 0 butun alemlerden ganidir." -.A.l-i imran Suresi, 97 21

20 SORULARLA RiSALE- i NUR DERSLERi-4 ''Eger inkar ederseniz, 1uphe yok ki, Allah'zn size ihtiyaci yoktur. Bununla beraber, kullari hesabzna, kufre razz olmaz. " - Ziimer Suresi, 7 Cenab-1 Hakk'm isimleri ve s1fatlan bu noktada biraz farkhl1k arz eder. Onlar da "tecelliye muhta<; degillerdir, ama tecelli isterler". istemekle ihtiyac1 kar1~t1rmamak gerekir. Ustad hazretleri, "Rezzak ismi nz1k vermek ister, ~afi ismi hastahklarm viicudunu ister.... " buyurur. Yani Rezzak isminin mahiyetinde muhtas;lann nz1klandmlmasm1 istemek vard1r. Aksi halde bu isim tecelli etmeyecektir. Baz1 tasavvuf ilimleri, "Rahmetim gazab1m1 ge<;ti."hadis-i kutsisine mana verirken ~oyle derler: "Allah'm butiin isimleri tecelli isterler. Eger tecelli etmeseler, bu isimler tecellisiz kalacaklar, bu ise onlarla sergilenecek rahmet eserlerinin yoklukta buaktlmas1 demek olacakt1r. Allah'm rahmeti gazab1m ge<;ti de isimlerini tecellisiz b1rakmad1 ve mahlukat1 yaratti." Bu manayi insanhk aleminde, uzaktan uzaga, bir derece seyredebiliriz: - <;ok comert bir insan, ama kimseye his;bir yard1m yaptig1 henuz gorillmemi~. - <;ok ilim bir ki~i ama, bu gune dek ne bir soz soy- 22

21 O N Bi Ri NCi SO Z ledigi i~itilmi~ ne bir eser yazd1g1 goriilmu~. Omekler s:ogalttlabilir. Bu ve benzeri kemallerin mutlaka kendini gostermesi gerektigi, aksi halde bilinemeyecekleri ve onlardan istifade edilemeyecegi bir gers:ektir. Bu kus:uk insan bile, kendinde bulunan bu ustiinlukleri tecelli ettirerek ba~kalanm faydalandirma yoluna giderse, Rahman ve Rahim olan Allah elbette esma ve s1fatlanm tecelli ettirecek ve onlan seyredecek varhklan da yarat1p onlan tef ekkurle, ~ukurle kemale erdirecektir. Allah'm butun isimlerinin tecelli istediklerini ifade etmi~tik. Her ismin de, tabir-i caizse, alt birimleri, farkl1 ~ubeleri var. Omek olarak "Rab" ismini alal1m. Rabbu'l-alemin, "butiin alemlerin terbiye edicisi" demektir. Rabbus-semavati vel arz, "semamn ve arzm Rabbi"; Rabbu'n-nas ise "insanlarm Rabbi" demektir. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, her bir canh tiirunun, hatta her bir elementin terbiyesi farkl1 oldugundan, Rab isminin onun terbiyesine bakan bir alt ~ubesi vardir. Her bir insan da ayn bir alem oldugundan, Rab isminin her insana bakan ayn bir ves:hesi vardir. i~te birbirinden farkl1 bu kadar mahlukun her biri, "kendine bakan Rab isminin tecelli etmek istemesiyle ortaya s:1krn1~lardir" diyebiliriz. 23

22 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 Bu konuya ~u hadis-i kutsinin 1~1gmda bakabiliriz: "Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim (bilinmeye muhabbet ettim) de mahlukati yarattim." Bu mana, en ileri derecesiyle insanda kendini gosterir: Allah, hayat vermekle bize "Hayy (hayat sahibi) ve Muhyi (hayat verici) oldugunu bildirmi~, biz de Allah'1 boylece tamma imkanma kavu~mu~uz. Bize verdigi ciiz'i kudretle O'nun sonsuz kudretini, ciiz'i irademizle O'nun kiilli iradesini, ciiz'i i~itmemizle O'nun her ~eyi birlikte i~itmesini bildigimiz gibi, ~efkatimizle O'nun merhametini, ofkemizle gazabm1, suc;lulan bag1~lamam1zla O'nun afv ve magfiretini bilmi~, ~abbimizi bu s1fatlanyla tamm1~ oluruz. insan, bu alemde, hem Allah'm en miikemmel eseri, hem de kainat sergisinin yine en miikemmel seyircisidir. Bu sergide te~hir edilen eserlerin her biri ayn bir mucize oldugu gibi, onlan seyir, taktir ve tahsin edecek bir varhk yaratmas1 da Allah'm yine en biiyiik bir mucizedir. Ozetleyecek olursak: Allah'm bilinmek istemesi rahmetindendir ve o mukaddes s1fatlarmm ve giizel isimlerinin tecelli etmek istemelerinin bir neticesidir. Bunu ihtiyac; olarak degerlendirmek hatad1r. 24

23 O N BiRiNCi SOZ SORU: "Cerna:! ve kemal-i manevisini iki vecihle mii~ahede etme; yani biri bizzat nazar-1 dekaik a~inas1yla, digeri ise gayrm nazar1yla bakma" hususunu nastl anlamahyiz? Buradaki cemal ve kemal-i manevi ifadesi ne anlama geliyor? insanin sima giizelligi ic;in cemal, manevi giizellikleri ic;in ise hiisiin tabiri kullamhr. insamn manevi giizelligi, onun ruh aleminin, kalp diinyasmm, ahlak yap1smm giizelligini ifade eder. Temsildeki padi~ahm ilim ve fenlere vukufiyeti, sanayi-i garibeden anlamas1 manevi bir kemaldir. Cenab-1 Hakmaddeden miinezzeh oldugundan O'nun cemal ve kemali manevidir. Zatmm giizelligi, esmasmm giizellikleri, s1fatlanmn sonsuzlugu, rahmetinin e~sizligi, iradesinin kiilli, kudretinin mutlak olmas1 gibi biitiin kemal ve cemaller hep manevidir. Bu tabirler temsildeki sultan ic;in kullamlm1~t1r. ilim, sanat ve fen konusunda c;ok ileri seviyede olan o sultan, kendi yapt1g1 eserin biitiin inceliklerini bilir, onlarda ne gibi sanatlar sergiledigine vakiftrr. Kendi eserlerini boylece mii~ahede eder. Bir ba~kas1 ise bu inceliklerden habersiz olarak, sadece o eserlerin goriinen giizelliklerine, ha~me- 25

24 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi - 4 tine, tenasiibiine bakarak hayran olur. Bizim, Siileymaniye Camiini seyredip hayran kalmam1zla, bir mimann seyri arasmda c;ok fark vardir; onun nazan daha dakiktir, sanat inceliklerini bizden c;ok daha iyi bilir ve goriir. Aynen bu misal gibi, Allah'm sonsuz ilim ve hikmetiyle, nihayetsiz kudret ve iradesiyle yaratt1g1 bu kainat ve ic;indeki mevcudat1 bizim seyretmemiz c;ok iistiinkorii, c;ok sathidir. Mesela, biz bir insana bakarken sadece organlarmm ~eklini ve onlar1 kaplayan derisini goriiriiz. Kulagm otesinde c;ah~an i~itme tezgahlar1m, kafatasmda yer alan beyni ve ondaki sinir sistemini, duyu merkezlerini, onlarm c;a11~malarm1, ruhla bedenin ilgisini ve boyle daha nice mucizeleri gormez, sadece bedenin d1~ goriinii~iiyle ilgileniriz. Bir doktor bunlan bize gore daha derin manada bilse bile, o da, mesela, beyin tezgahmm c;a11~masm1 siirekli seyredip durmadan hayret edecek degildir. Milyarlarca insamn beyin tezgahlarmm c;a11~masm1 sadece beyin ameliyat1 yapan birkac; doktor, kisa bir siire ic;erisinde ve bir derece seyredebilirler. Halbuki, bu faaliyetler mutlaka seyirci isterler. Ustadm ifadesiyle, "Evet, husun elbette bir apk ister; taam ise, ar olana verilir. Halbuki ins ve cin, JU nihayetsiz vazifeye, JU hajmetli nezarete ve JU vus'atli ubudiyete karji milyondan birisini 26

25 ON BiRiNCi SOZ ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mutenevvi vezaife ve ibadata, nihayetsiz melaike enva'i ve ruhaniyat ecnasi lazimdir." - On Be inci Soz Melekler gibi, ruhanilerin de gen;:ek manada temap edemeyecekleri daha nice ince sanatlar insanda sergilenmektedir. i~te bi.itiin bunlar Allah'm sonsuz ilim ve hikmeti ile ortaya c;1kt1klan gibi, onlan gerc;ek manada seyreden de yine Allah'tir. SORU: "Her bir taifeye lay1k bir sofra" tayin edilmesini nastl anlamahyiz? TEMSiLDEKi sultam esas alarak dii~iindiigiimiizde, o sultanm "farkl1 bolgelerde ya~ayan, degi~ik kiilti.irlere sahip ve farkl1 meslekler icra eden"halkmm her biri ic;in onlarm zevklerine, i~tihalanna uygun yemekler haz1rlatt1g1, sofralar kurdugu anlatilm1~ oluyor. Temsilden hakikate gec;elim: Bu diinyada bir buc;uk milyonu a~km hayvan ti.irii ya~ad1g1 biliniyor. Bunlann her birinin biyolojik yapilan gibi ruh diinyalan da birbirinden farkli. Biiti.in bu ti.irlerin sonsuz denecek kadar c;ok fertleri, bu diinya sofrasmda kendilerine haz1rlanan nz1klarla beslenmekte, hayatlanm devam ettirmekteler. 27

26 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 Kurdun nzkt ile kuzunun nzkt, aslanm nzkt ile ceylanm nzki, Ot:iimcegin nzki ile ipek boceginin nzki, anmn nzkt ile sinegin nzkt birbirinden s:ok farkhdrr. Her birinin ag1zlarma, sindirim sistemlerine ve midelerine uygun nz1klar haz1rlanm1~trr. insan arzm halifesi oldugu i<;:in onun sofras1 digerlerinden hem daha miikemmel, hem de s;ok s:e~itlidir. ''Hem zemin sofrastnda Kerim-i Mutlak olan Rahman-t Rahim' in misafirlerine, rahmet tarafindan ihzar edilen hadsiz taamlarm ayn ayn ve guzel kokularma ve muhtelif, suslu renklerine ve mutenevvi, ho; tatlarma ve her zihayatm zevk u safasma yardtm eden cihazlara bak, ikram ve kerimiyet-i Rabbaniyenin gayet ;irin cemalini ve gayet tatlt guzelligini gor. " - Dordiincii $ua Che yandan, biitiin maddi nz1klar, insan is;in bir yoniiyle de manevi nz1k olurlar. Onlann cans1z, renksiz, kokusuz, tats1z elementlerden yaratild1klarm1, ilahi bir terbiyeden ges;erek insan i<;:in en giizel, en faydah ve en lezzetli birer nz1k haline geldiklerini dii~iinmesi, insanm kalbine ve ruhuna s:ok onemli bir manevi nz1k olur. Onu hem ~iikre, hem tefekkiire davet eder. 28

27 ON BiRiNCi SOZ SORU: Her bir sofranm yiiz sanayi-i latifenin eserleriyle "viicud bulmas1" ifadesini as:ar m1sm1z? BU CUMLE ile diinya sofrasma serilen nz1klann sanat yoniinden de hirer harika olduklanna dikkat s:ekilmektedir. Toprakta, suda, havada bulunmayan nice 6zellikler, nice latif ve ince sanatlar bir bitkiye yerle~tiriliyor; vitaminden, kaloriye kadar biitiin 6zellikler her nzka ince 61- s:iilerle konuluyor. Ozellikle kii<;iik hayvanlann nz1klanmalarmda bu letafet ve bu incelik daha ileri manada kendini gosteriyor. Bilindigi gibi, biiyiik insanlarm hazmettikleri g1dalar1 bebekler hazmedemiyorlar. Onlara 6zel mamalar imal ediliyor. Bu 6rnegi esas alarak ~oyle bir dii~iinelim: Elimizde dola~an, ne yiiriiyii~iinii hissedebildigimiz, ne ayak seslerini i~itebildigimiz s:ok kii<;iik bir bocegin o kii<;iik bedeniyle midesi arasmdaki uyumu dikkate alal1m. Bizim bedenimiz midemizden ne kadar biiyiik ise, bu bocekle midesi arasmda da ona benzer bir ilgi olacakt1r. Sonra o kii<;iik mideye giden minnac1k nz1klara nazar edelim. Onu alan ve mideye gonderen o kii<;iiciik ag1zlar1 bir dii ~iinelim. 0 ag1zlarm alabilecegi ve o kii~iik midelerin hazmedebilecegi nz1klar yaratmak, s:ok latif ve ince bir 29

28 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 sanatt1r; bir harikad1r, bir mucizedir. Latif, kesifin z1dd1d1r, yumu~akhk, incelik ve manevilik ifade eder. Latifin bir de "hituf eden, ihsan eden" manas1 vard1r. Her ikisi de biitiin nz1klar i<;:in ges;erlidir, ancak birinci mana kiis;iik hayvanlarm nz1klannda daha belirgin olarak kendini gosterir. Riz1k olma noktasmda "kesif" hiikmiinde olan elementleri, terbiye ederek "yenilen, is;ilen, koklanan, tadilan bir nimet" haline getirmek s;ok ince ve latif bir sanatt1r. SORU: " Aktar-1 memleketindeki ahali ve raiyetini seyre, tenezziihe ve ziyafete davet etti " ifadesinde; aktar-1 memleketin ahali ve raiyetinden maksat nedir? ILK SO RULARDA da i~aret ettigimiz gibi, temsildeki padi~ah is;in soylenen ~eyleri, aynen Cenab-1 Hak hakkmda da kullanmak bazen uygun dii~meyebilir, o taktirde bu ifadeleri mecazi olarak yorumlamak gerekir. Burada raiyetin o miikemmel saraya geli~leri i<;:in ii<;: gaye s1ralamyor: Seyir, tenezziih (gezinti) ve ziyafete i~tirak. Us;ii birden nazara ahnd1gmda, bu misafirlerin insanlar ve hayvanlar oldugu anla~1hr. Sadece seyir gayesini esas 30

29 ON BiRiNCi SOZ ald1g1m1zda melekleri de dahil edebiliriz. Aktar-1 memleket denilince, temsildeki sultanm hukmettigi ulkenin her tarafi anla~1hr. Yani, o sultan, iilkesinin her tarafmdaki beldelerden saraya misafirler davet etmi~ oluyor. Temsili hakikate uygulad1g1m1zda, Allah'm varhg1, ilmi, hikmeti konusunda munaka~a gotiirmez buyiik bir delille kaqila~mz. Bu konuyu hakkiyle anlatabilsek, ne tabiat<_;:ilar, ne materyalistler, ne de evrimciler soyleyecek bir soz bulamazlar. ikna olmasalar bile mutlaka ilzam olurlar. ~oyle ki: Nurlarda beyan edildigi gibi, :.. nast!ki Vdcib-ul Vucud'un Zat-t Akdesi, ba1kalara hir bir cihette benzemez ve stfatlarz mumkinatm stfatlarmdan hadsiz derece yuksektir. Oyle de, onun kudsi cemali, mumkinatm ve mahlukatm husunlerine benzemez, hadsiz derecede daha alidir. " - Dordiincii ~ua Bu gen;:egin i~1gmda ~unu goruyoruz: Allah'm insanlan ve hayvanlar1 bu kainat sarayma, bu dunya misafirhanesine davet etme ~ekli, insani sultanlarmkine hi<; mi hi<; benzemiyor. Insanlar ve hayvanlar bir ba~ka alemden bu diinyaya gelmiyorlar. Yani, hi<;biri gokten inmiyor, yild1zlardan akip yeryiiziine dii~miiyor- 31

30 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 lar. Butiin misafirler saraym ic;inden c;1kiyorlar. Yeryiizii sofrasmdaki nimetler topraktan c;1ktiklar1 gibi, onlarla beslenecek, onlardan istifade edecek misafirler de yine topraktan c;1kiyorlar. $u var ki, bu c;1ki~ bitkilerde oldugu gibi dogrudan degil, dolayh oluyor. Mesela, tavugun yedigi gidalar dogrudan topraktan c;1kiyor. Onlan yiyen tavugun ic;inde yumurta meydana geliyor. Bu yumurtada ondan c;1kacak civcivin butiin ozellikleri genetik program olarak yaztl1yor. Daha sonra, bu yumurta belli bir 1s1 seviyesinde, belli bir sure kald1gmda, ondan yeni bir misafir meydana geliyor. Bu misafir de ash itibariyle topraktan c;1km1~tir, ama dogrudan degil, dolaylslyla. Aym ~ey insanlar ve diger canhlar ic;in de gec;erlidir. $imdi bu misafirhanenin ve bu misafirlerin sahibini tammak istemeyen insanlara ~unu sormak gerekiyor: Once sofralar seriliyor, ama ortada misafirden eser yok. Sonunda o sofradan faydalanacak misafirler yaratillyor. Bunu ne ile izah edeceksiniz? Heniiz ortada olmayan misafirler, birinin ilminde olacaklar ki, o zat o misafirlere uygun sofralar hazirlatsm. Aksi halde, sofradaki gidalann yoklukta bekle~en o misafirleri bilmeleri, tammalar1, zevklerine, mide yaptlarma, sindirim sistemlerine vakif olmalar1 gerekir ki, kendilerini 32

31 ON BiRiNCi s6z ona gore te~ekkiil ettirsinler. Bu noktadan hareketle du~uncemizi yayabiliriz: Henuz goz denen ~ey dunyada yokken, gune~ yarattlm1~; 1~1g1 o gozlere yol gosterecek 6zelliklere sahip kilmm1~. Henuz mide sahibi hic;bir varhk yeryiizune c;1kmam1~ken, gidalar yarattlm1~. i~itme 6zelligine sahip kulaklar daha yaratilmadan, bunu saglayacak hava unsuru yarat1lm1~. Henuz kan yarattlmam1~ken kirlenen kam temizlemek uzere hava unsuru gorevlendirilmi~. Misalleri c;ogaltabiliriz. Sonunda ~u gerc;ek butiin ac;1kl1g1yla kendini gosterir. Saray kimin ise misafirler de onun, sarayda serilen sofralar da. Butiin bunlar bir zaman yoktular. Arna Allah'm ilminde hepsi mevcut idiler. Onlar1, hikmetinin geregi uzere, belli bir s1ra ile yokluk karanhgmdan kurtanp varhk sahasma c;1kardi. Once havay1 yaratt1, sonra cigerleri. Once otlar1 yarattl, sonra otla beslenen hayvanlari. Once at1 yaratt1 sonra ona binecek ve onu surecek insam. Bunlarm hic;biri ne tesadufle ac;1klanabilir, ne evrimle, ne tabiatla. Aktar-1 memleketteki ahalinin daveti konusunda akla ~oyle bir ~ik da gelebilir: Ziyafete c;agrtlan misafirler "ruhlardir". Davete c;agnld1klannda "beden libaslanm giyer" ve ziyafete i~tirak ederler. 33

32 SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi-4 SORU: Sonra bir yaver-i ekremini tarif edici olarak gondermesinde bir ~ah1s nazara veriliyor. Diger peygamberler ve miiqitler burada zahiren ifade edilmiyor. Bu meselenin hikmeti nedir? (Temsilin sonuna kadar yine tek zat ve tek tayin edici nazara veriliyor.) EUTON PEYGAMBERLER, insanlara Allah'1 tamtm1~lar, kainat kitabm1 okutmu~lar ve onlara ibadet vazifelerini ogretmi~lerdir. Bu vazifeyi kemaliyle yapan, ahirzaman peygamberi Hz. Muhammed (asm.) olmu~tur. Biiriin peygamberler "kerimdir", o ise "ekremdir." Ote yandan, bu ders bu asnn insamna verildigi ic_;in bizim muhatab1m1z oncelikle kendi peygamberimizdir. Bu ve benzeri derslerde gec;en peygamberlik konulanm dii ~iiniirken, bizim bilgi ve feyiz kaynag1m1zm Peygamber Efendimiz (asm.) oldugu daima hat1rl~nacakt1r. Temsilin hakikate uygulanmasmda da belirtildigi gibi, diger peygamberler onun avanesi (yard1mc1lan), evliya ve asfiya ise ~akirtleri hiikmiindedirler. Nur Kiilliyatmda Kur'an'm diger ilahi kelamlardan iistiinhigii anlat1hrken, eski devirlerin insanhgm bedeviyet ve c;ocukluk devreleri oldugu hat1rlatihr ve "iptidai derslerde izah az olur." buyrulur. Buriin peygamberlerin 34

33 ON BiRiNCi sbz teblig ve ir~at gorevleri, bu sahamn en bi.iyi.ik mi.imessili olan ahirzaman Peygamberinde en bi.iyi.ik temsilcisini bulmu~tur. "... Nur-u Muhammedi ve hakikat-t Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam, divan-t nubuvvetin hem Jatihast hem hatimesidir. Butun Enbiya, onun ast! nurundan istifaza ve hakikat-t diniyenin ne1rinde onun muinleri ve vekilleri hukmunde...,, - Barla Lahikas1 SORU: Sarayve mii~temilatmm derunundaki manzum murassalar ve mevzun nuku~ nazara veriliyor. Acaba derunundaki vaziyet ile zahirdeki muamelat farkh m1 cereyan ediyor? "Manzum murassa ve mevzun nuku~" hakkmda bilgi verir misiniz? TEMSILDE sultan, hem kendi eserlerini kendi "nazar-1 dakaik a~inas1yla" yani onlardaki bi.iti.in incelikleri bilerek ve gorerek seyretmi~, hem de onlan mi.i~taklara seyrettirmi~ti. "Derun'' kelimesi bize bu dakik nazan hatirlatmaktadir. insanlann bir c;ogu, bu alemdeki gi.izellikleri gormek ve taktir etmekle birlikte, onlara iilfetle ve i.izerinde fazla di.i~i.inmeyerek nazar ettiklerinde meselenin 35

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Nefsini Bilen Rabbini Bilir Mehmedkirkinci.com Nefsini Bilen Rabbini Bilir Nefis, zat manasına gelir. Yani cisim ve ruhun ikisine birlikte nefis denilir. Nefis, insanın daire-i hayatı içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki

Detaylı

Genel yaym yonetmenl: Ergun Ur Yaymevi editoni: Ozkan 6ze Tashih: Emine Aydin It; diizen/kapak: Zafer Yay1nlan

Genel yaym yonetmenl: Ergun Ur Yaymevi editoni: Ozkan 6ze Tashih: Emine Aydin It; diizen/kapak: Zafer Yay1nlan ~ YAYINLARI yay1n no: 255 SORULARLA RISALE-1 NUR DERSLERl-3 Genel yaym yonetmenl: Ergun Ur Yaymevi editoni: Ozkan 6ze Tashih: Emine Aydin It; diizen/kapak: Zafer Yay1nlan isbn: 978 975 261 159 7 Sertlfika

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Sorularlarisale.com ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Cenab-ı Hakk ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi, kâinat kitabı, diğeri Kur an-ı Kerim ve üçüncüsü

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

ALÂADDİN BAŞAR. Yayınevi sertifika no: Yayın no: 316 SÖZLER'DEN DERSLER- ON BİRİNCİ ON DÖRDÜNCÜ SÖZLER

ALÂADDİN BAŞAR. Yayınevi sertifika no: Yayın no: 316 SÖZLER'DEN DERSLER- ON BİRİNCİ ON DÖRDÜNCÜ SÖZLER Yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 316 SÖZLER'DEN DERSLER- ON BİRİNCİ ON DÖRDÜNCÜ SÖZLER Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Ömer Faruk Paksu Kapak: Durmuş Yalman İç düzen: Zafer Yayınları

Detaylı

İlk paragrafdaki uzun cümlede insanın farklı ve birbirinden önemli yönlerine dikkat çekilir.

İlk paragrafdaki uzun cümlede insanın farklı ve birbirinden önemli yönlerine dikkat çekilir. Sorularlarisale.com "Cenâb-ı Hak ve Mabud-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd,.." ifadeleri ile başlayan On Birinci

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan. Rahman Kimdir?

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

"İşte, Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..."

İşte, Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... Sorularlarisale.com "Rabbimizi bize târif eden Kur ân-ı Hakîm; şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi... şu sahâif-i arz ve semâda müstetir Künûz-u Esmâ-i İlâhiyenin keşşafı... şu sutûr-u

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Serdar BİLGİN KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Anahtar Kelimeler: heyet-i içtimaiye, hayat-i içtimaiye, şahs-ı manevi, iştirâk-i amâli uhrevî, ekser-ahkâm 1-BİREY NEDİR? Birey, sınırlı bir bedende

Detaylı

YAYIN NO: 251 YAYINLARI

YAYIN NO: 251 YAYINLARI ~ YAYINLARI YAYIN NO: 251 genel yaym yonetmeni: Ergiin Or yaymevi editoro: Ozkan Oze ir;: duzen/kapak: Zafer Yayrnlart tashih: Emine Aydin bask1, cilt: Vesta Ofset tel: O 212 445 72 52 Birinci bask1 :

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Üstadımız bu risalede dua üzerinde büyük bir önemle duruyor. Dua ve önemi konusunu biraz açar mısınız?

Üstadımız bu risalede dua üzerinde büyük bir önemle duruyor. Dua ve önemi konusunu biraz açar mısınız? Sorularlarisale.com Üstadımız bu risalede dua üzerinde büyük bir önemle duruyor. Dua ve önemi konusunu biraz açar mısınız? Duanın, kelime manası istemektir. Dai, isteyen, talep eden, çağıran demektir.

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

Üstat Hazretlerinin, çok hakikatleri aydınlatan güneş-ayna misalinden bu konuda da faydalanabiliriz.

Üstat Hazretlerinin, çok hakikatleri aydınlatan güneş-ayna misalinden bu konuda da faydalanabiliriz. Sorularlarisale.com "İşte, ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın, havfe ve muhabbete âlet olacak iki cihaz, fıtratında dercolunmuştur. Alâ-külli-hâl, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâlık a müteveccih olacak.

Detaylı

Bir insan Allah (c.c.)'ın birliğine inanırım diyorsa o irfan sahibidir denemez. Çünkü onun sahip olduğu sadece onun bilgisidir.

Bir insan Allah (c.c.)'ın birliğine inanırım diyorsa o irfan sahibidir denemez. Çünkü onun sahip olduğu sadece onun bilgisidir. Birçok kişi ibadetlerinden imani lezzeti alamadıklarından şikâyetçidir. Bunlar "Öyle bir püf noktası söyle ki, biz ilahi irfana varalım." diye sorarlar.bu insan yaratılışının gayesidir. İlahi irfan yollarının

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK

SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK ve YAYIN NO: 266 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar tashih: Suat Ünsal bask, cilt: Vesta Ofset tel: 0 212 445 72 52 Mahmutbey

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİN VASİYETİ VE GÖZÜMÜN NURU DEDİĞİ NAMAZ

PEYGAMBERİMİZİN VASİYETİ VE GÖZÜMÜN NURU DEDİĞİ NAMAZ Sorularlarisale.com PEYGAMBERİMİZİN VASİYETİ VE GÖZÜMÜN NURU DEDİĞİ NAMAZ Allah, insanı niçin yaratmıştır? sorusuna sık sık muhatap olmaktayız. Bu ve buna benzer soruların cevabını, akıl ve mantık mizanı

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Yayın no: 193 Peygamberimizin Özellikleri ve Güzellikleri / TEMİZLİK

Yayın no: 193 Peygamberimizin Özellikleri ve Güzellikleri / TEMİZLİK ÖZKAN ÖZE: 1974 yılında Sakarya da doğdu. İlkgençlik çağlarının sonuna doğru Zafer Dergisi nin yazı işlerinde çalışmaya başladı ve resmi eğitim hayatına liseden sonra devam etmemeyi tercih etti. Uzun bir

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

KA YNAK KITAPLAR-2. 7.afer Yaymlan no: 201 Genel yaym yanetmeni: Ergiin Dr Yaymevi editfu11: Ozkan Oze 1\: duzen/kapat: Zafer.

KA YNAK KITAPLAR-2. 7.afer Yaymlan no: 201 Genel yaym yanetmeni: Ergiin Dr Yaymevi editfu11: Ozkan Oze 1\: duzen/kapat: Zafer. KA YNAK KITAPLAR-2 7.afer Yaymlan no: 201 Genel yaym yanetmeni: Ergiin Dr Yaymevi editfu11: Ozkan Oze 1\: duzen/kapat: Zafer Bash, cilt: Erkam Matbaas1 (0 212 671 07 07) Birinci bash: Agustos, 2006 water

Detaylı

Özkan Öze. illustrasyonlar: Sevgi İçigen

Özkan Öze. illustrasyonlar: Sevgi İçigen YAYIN NO: 81 genel yayın yönetmeni: Ergün Ür yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları tashih: Emine Aydın baskı, cilt: Vesta Ofset tel: 0 212 445 72 52 Birinci baskı: Nisan, 2009 Üçüncü

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ 2. ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ SEMPOZYUMU İslâm Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî 27-29 Eylül, 1992, İstanbul BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Yayın no: 304 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-IV / Onuncu Risale, Şule ve Nokta

Yayın no: 304 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-IV / Onuncu Risale, Şule ve Nokta Yayın no: 304 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-IV / Onuncu Risale, Şule ve Nokta Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Arapça Tashih: Salih Nur Çınar İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: DY.Dizayn isbn: 978 975 261 223 5

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Copyr i ght 200 9 Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur.

Copyr i ght 200 9 Zafer Yay1nl a11. He r hakk1 ma hf u zrj ur. m1&p YAYINLARI YAYIN NO: 249 genel yaym yonetmeni: Ergiin Or yaymevi P.ditorO: Ozkan Oze i9 dozen/kapak: Zafer Yaymlan tashih: Emine Aydin bask1, cilt: Vesta Ofset tel: O 212 445 72 52 [3irinci bask1 :!?ubat,

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

Yirmi Altıncı Söz'de geçen, "Ezel; mazi, hâl ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir âyine misâldir." cümlesini izah eder misiniz?

Yirmi Altıncı Söz'de geçen, Ezel; mazi, hâl ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir âyine misâldir. cümlesini izah eder misiniz? Sorularlarisale.com Yirmi Altıncı Söz'de geçen, "Ezel; mazi, hâl ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir âyine misâldir." cümlesini izah eder misiniz? Üstadımız, kader meselesinin anlaşılabilmesi

Detaylı

Hz.Muhammed (sav); yaratılış muammasını ve esma-i İlahiye'nin sırlarını keşfeden zat!

Hz.Muhammed (sav); yaratılış muammasını ve esma-i İlahiye'nin sırlarını keşfeden zat! Sorularlarisale.com Hz.Muhammed (sav); yaratılış muammasını ve esma-i İlahiye'nin sırlarını keşfeden zat! Peygamberimiz ( a.s.m )'ın insanların, meleklerin, ruhanilerin ve her şeyden önemlisi Allah'ın

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN / 03 ER-RAHİM ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan.

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET Sorularlarisale.com G *GALIBIYET VE MAGLUBIYET (Hamiyet) (Ihtilaf) (Ittihad) (Isa A.S. ) kelimelerine ve 921ve 1207. sira numarasina da bakiniz. 274- Ehl-i dalaletin galibiyetindeki sebebler: * 13. Lem

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

EUZU - BESMELE. Kovulmuş Şeytan dan Allah a Sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla KUR AN EUZÜ - BESMELE İNSAN

EUZU - BESMELE. Kovulmuş Şeytan dan Allah a Sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla KUR AN EUZÜ - BESMELE İNSAN EUZU - BESMEE Kovulmuş Şeytan dan llah a Sığınırım Tüm bu kirlenmeler Kur an da Şeytan a nispet edilir. Bu kirlilikler, Kur an ı anlamanın önündeki engellerdir. Kur an, karşısında böyle bir muhatap istemiyor.

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2 Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

"Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Kuran nedir ve tarifi nasıldır? başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Sorularlarisale.com "Kuran nedir ve tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayeti kerimelerle açıklayabilir misiniz? Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

"Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?..

Vesvese ile korku aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. Sorularlarisale.com "Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. İnsan olarak imtihanda olduğumuz için; bize verilen

Detaylı

HADİS DERSLERİ İNSANIN TABİATI

HADİS DERSLERİ İNSANIN TABİATI HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzü billâhi mine ş-şeytâni r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

Bunlari düsün Rica ediyorum sen sağlıklısın Ve seni vesvese ile düsündüren sey sana her zaman sorun getirir ve vesvese şeytan'in bir kapisidir.

Bunlari düsün Rica ediyorum sen sağlıklısın Ve seni vesvese ile düsündüren sey sana her zaman sorun getirir ve vesvese şeytan'in bir kapisidir. Sizlere cok önemli bir konuyla ilgili bir soruya cevap verecegim bu soru cok ama cok önemli bir soru ve bütün insanlari ve bütün müslümanlari ilgilendiriyor Konu şeytan ve vesvese'yle ilgili ve bizi kötü

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak

Detaylı

Padişah kapısındaki bir yoksul, bana bir nükte söyledi. Dedi ki: Hangi sofrada doyarsan doy, rızkı veren Allah tır.

Padişah kapısındaki bir yoksul, bana bir nükte söyledi. Dedi ki: Hangi sofrada doyarsan doy, rızkı veren Allah tır. Padişah kapısındaki bir yoksul, bana bir nükte söyledi. Dedi ki: Hangi sofrada doyarsan doy, rızkı veren Allah tır. Hâfız-ı Şirazî nin Divan ından, kısa bir iman dersi. 2. Bölüm Rızık adlı mucizeler Her

Detaylı

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

AYDIN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI HULUSİ KÖMÜRCÜOĞLU İL MÜFTÜ YARD. RAMAZAN PAŞA CAMİİ UĞUR KOCABAŞ İL MÜFTÜ YARD. YAVUZ SULTAN SELİM C. MEHMET ASLAN İL MÜFTÜ YARD. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ ZEKERİYA ÇALLI İL MÜFTÜ YARD. EMİR SULTAN CAMİİ MUHAMMET

Detaylı

yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi

yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: 978 975 261 194 8 Sertifika

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı