Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazanan kaybetti kaybeden kazandý"

Transkript

1 AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Ekim 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3956 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KAZANAN KAYBETTÝ, KAYBEDEN KAZANDI 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KURULTAYIN ARDINDAN!.. Erdoðan Baybars KURULTAYDAN SONRA AVUÇ YALAMA EGZERSÝZLERÝ... Ali Osman ÞÜKRAN Dolgun Dalgýçoðlu AKP: KAÞÝF: 690 Mehmet Levent ANKARA YA RAÐMEN! Ali Kiþmir UBP'nin þaibeli kurultayýndan sonra toplumdaki genel kaný: AKP'ye tokat! Kazanan kaybetti kaybeden kazandý Tüm baský, tehdit ve þantaj operasyonlarýna raðmen kurultaydan hiç ummadýðý bir sonuç alan AKP hükümeti, faturayý seçim kurmayý olarak görevlendirdiði MÝT Müsteþarý'na çýkardý... Baþarýsýz bulunan müsteþar görevden alýnýyor... Kurultay salonuna Derviþ Eroðlu'nun posterinin asýlmamasý talimatýnýn da MÝT Müsteþarý'ndan geldiði öðrenildi... AKP'nin Ýrsen Küçük lehine yaptýðý faaliyet, Beþir Atalay ile Egemen Baðýþ'ýn demeçleri ve Sunat Atun ile Ersan Saner'in tutumlarý geri tepti... UBP delegesi iradenin gaspedilmesine sert yanýt verdi... UBP kurultayý, Türkiye'nin üzerimizdeki baský ve otoritesini kýrma yolunda önemli bir adým oldu... Kýbrýs'taki seçmeni istediði hedefe yönlendirmede artýk büyük sýkýntýlar yaþýyor tura gidilmesi halinde herkes Ahmet Kaþif'in bu kez kazanacaðýný söylüyor... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada "AÇI" sütununda Kaþif'ten divana 48 saat süre Ýrsen Küçük'ün baskýsý üzerine tüzüðün çiðnendiðine dikkat çeken Kaþif, divana yaptýðý itirazýn sonuç vermemesi halinde konuyu yargýya taþýyacaðýný söyledi... Kaþif: Divan Baþkaný bakan arkadaþýmýz, tüzüðe göre deðil, baþbakanýna göre bir karar açýkladý... "Ýrsen Küçük'ün baþkanlýðýný onaylamýyoruz" diyen Kaþif, "Delegenin %50'si, taban ve halkýn en az %80'iyiz" dedi... Kaþif, önümüzdeki Pazar günü yeniden seçim yapýlmasýný, saatleri arasýnda oy kullanýlmasýný ve hemen ardýndan sayým yapýlarak sonucun açýklanmasýný talep etti sayfada Parti meclisi UBP Parti Meclisi'ne seçilenler belli oldu sayfada

2 Afrika okuru diyor ki: "KILIÇDAROÐLU AHMET KAÞÝF'Ý ZÝYARETE GELÝYOR. CHP'NÝN SON UMUDU KAÞÝF! AKÝ'nin UBP Kurultayý'nda açýkça Ýrsen Küçük lehine taraf olmasý Ahmet Kaþif'in kurultay baþarýsýnýn aslýnda AKP'ye karþý alýnmýþ bir zafer olarak yorumlanmasýna neden oldu. Türkiye'de AKP despotizmini ve vaatler zincirini bir türlü kýramayan CHP yerel seçimler öncesinde bu kez iþi sýký tutmuþa benziyor. Ahmet Kaþif'in AKP'yi altetmesinden umutlanan CHP kurmaylarý Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda bir heyetle Kaþif'i ziyaret edip ondan taktik almayý planlýyor. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre Tayyip Erdoðan Kýlýçdaroðlu'nun bu hamlesini boþa çýkartmak üzwere tornistan edip CHP'ye tiyo vermemesi karþýlýðýnda Ahmet Kaþif'e KKTC Baþbakanlýk makamýný önermeyi planlýyor. Bu arada Türkiye'deki düþünce suçlusu olarak hapiste yatanlar aralarýnda imza toplayýp Ahmet Kaþif'e, -Ya CHP'ye tiyo ver bizi kurtar ya da Tayyip'le pazarlýðý sýký tut bizi salývermesini þart koþ, þeklinde ricacý olacaklarmýþ! ALSANCAK'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek), proje çalýþmalarýndan dolayý bugün Alsancak'da Kavanköy Sitesi ve çevresindeki apartmanlarda elektrik kesintisi yapýlacaðýný açýkladý. Kýb-Tek Girne Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya gore, kesinti saatleri arasýnda olacak. HIRSIZLIK Esentepe'de Engin Davut'a ait ikametgahýn penceresinden içeriye giren hýrsýzlar, bir adet dizüstü bilgisayar,1 adet cep telefonunu ve muhtelif ziynet eþyasýný çalarak kaçtý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Ekim tarihleri arasýnda meydana gelen hýrsýzlýk olayýyla ilgili soruþturma devam ediyor. UNUTULAN CÜZDANI ÇALDI TUTUKLANDI Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Lemar" isimli alýþ veriþ merkezi içerisinde, Fuat Sönmez tarafýndan kasa masasý üzerinde unutulan ve içerisinde 1000 TL nakit para, kimlik kartý ve sürüþ ehliyeti bulunan para cüzdanýnýn M.E.(K- 36), tarafýndan çalýndýðý tespit edildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, 20 Ekim Cumartesi meydana gelen hýrsýzlýk olayý sonrasý M.E. tutuklanýrken, olayla ilgili soruþturma devam ediyor. KABLO HIRSIZLARI YAKALANDI Ulukýþla'da Niyazi Çelebi'ye ait kapalý durumdaki tavuk üretim çiftliðine girerek trafodan gitmekte olan toprak altýnda döþeli 500 metre uzunluðunda yeraltý kablosunu ve çiftlik içerisinde döþenmiþ 1200 metrelik elektrik kablosunu çaldýklarý tespit edilen Ý.Ö. (E- 29) ve E.D.(E-26) polis tarafýndan tespit edilerek tutuklandý. Gazimaðusa'da ise hafta sonu Ali Kara'ya ait eve giren hýrsýzlar, altýn küpe çaldýlar. Polisin hýrsýzlýk olaylarýyla ilgili soruþturmasý devam ediyor. TÜFEÐÝ "DENEMEK" ÝÇÝN ATEÞ AÇTI, TUTUKLANDI Çifte kýrma av tüfeðini "denemek" amacýyla evinin avlusunda 3 kez havaya ateþ açan 26 yaþýndaki C.G. tutuklandý. Polis bültenine göre, Düzova'da önceki gün meydana gelen olayda C.G, "meskun mahalde ateþ etmek" suçundan tutuklandý. KOÞUCU'YU YARALAYAN KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da Otobüs Terminali içerisinde 19 Ekim'de 26 yaþýndaki Dalga Koþucu'nun yaralanmasýyla meydana gelen olay aydýnlatýldý. Polis bültenine göre, yürütülen ileri soruþturmada meselede zanlý olarak aranan 18 yaþýndaki R.T. tespit edilerek tutuklandý. Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin kurultayýnda seçilen Parti Meclisi üyeleri belirlendi. 50 kiþilik Parti Meclisi'nde Lefkoþa'dan 16, Gazimaðusa' dan 13, Girne'den 9, Güzelyurt ve Ýskele'den de 6'þar üye yer alýyor. 107 aday arasýndan belirlenen 50 kiþilik Parti Meclisi, ilçeler bazýnda þu isimlerden oluþtu: LEFKOÞA: Mehmet Özçelik Ahmet Akbil Mustafa Arýkan Ulus Basri Aydýn Amca Ertuð Kader Cengiz Erçað Derviþ Ata Tahiroðlu Güner Göktuð Hüseyin Konuralp Ahmet Ýzzi Türkel Erdoðan Mani Ahmet Küçük Asým Karaderi Bengü Topaloðlu Salih Kayým GAZÝMAÐUSA Gürcan Erdoðan Gürsel Uzun Haldun Dolu Tünay Ýrfanoðlu Hasan Basri Beycanlý Hüseyin Galliga Hýdýr Kalaycý Oðuzhan Hasipoðlu Dilaver Bilgen Ali Veli Eceoðlu Mehmet Dölek Senar Koreli Recai Ergün GÝRNE Ömer Paþaoðlularý Güner Çobanoðlu Ýlker Ertemel Bülent Kaya Yusuf Ýhtiyar Gültekin Boðaçhan Atilla Mahmutoðlu Mustafa Numan Mevlüt Aras GÜZELYURT Abdullah Ýþkey Fevzi Uçaner Mustafa Tan Ali Kandulu Ali Fikri Özler Cemil Erdenay ÝSKELE Ömer Orkun * * * UBP PARTÝ MECLÝSÝ ÜYELERÝ BELÝRLENDÝ Cahit Falyalý Ýbrahim Koray Hüseyin Civelek Hüseyin Yenigün Mehmet Ziya Tolgan YÜKSEL DÝSÝPLÝN ÜYELERÝ Kurultay'da Parti Meclisi üyelerinin yaný sýra 5 kiþilik Yüksek Disiplin üyeleri de belirlendi. Yüksek Disiplin üyeleri þu isimlerden oluþtu: Etem Þentürkler Hasan Erçen Zeki Bayram Ýsmet Baykur Mehmet Salih Yýldýrýr Kurultaya TC medyasýndan ilgi... Atalay: Kurultay'a katýlmayý görev addettik Beþir Atalay, Kuzey Kýbrýs basýnýnda yer alan "müdahale" eleþtirilerini 'Bizim kongremize Kuzey Kýbrýs'taki tüm partilerin genel baþkanlarý katýldý, biz de katýlmayý bir görev addettik' diyerek yanýtladý T24 - KKTC'de iktidar partisi olan Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) baþkanlýk seçimleri 19. Olaðan Genel Kurulu'nda sonuçlandý. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün 704 oyla kazandýðý seçimde eski saðlýk bakaný Ahmet Kaþif de 690 oy aldý. KKTC medyasýnda Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Süleyman Soylu ve Adalet Bakaný Sadullah Ergin'in seçim öncesi KKTC'yi ziyaretleri tartýþma konusu oldu. KKTC'de yayýmlanan Yenidüzen gazetesi, AKP'li yetkililerin ziyaretini "Gayri resmi baskýn" manþetiyle verdi. Haberde "UBP kurultayýna saatler kala AKP yetkilileri gizli gizli adaya geldi, hiçbir açýklama yapmadan Gemikonaðý'nda Baþbakan Ýrsen Küçük ile bazý UBP'li kurmaylarla yemekli toplantýda buluþtu" ifadeleri kullandý. Afrika gazetesi de AKP'li yetkililerin kurultay öncesinde Nakþibendi Tarikatý Þeyhi Nazým Kýbrýsi'yi ziyaretini "Þeyh Nazým'ýn duasýný aldýlar" baþlýðýyla manþete çekti. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, düzenlenen basýn toplantýsýnda "AKP'nin UBP kurultayýna müdahale ettiði" iddiasýný yanýtladý. Atalay, "Böyle bir konuya girmek istemediðini ama Türkiye'nin hedeflerinin büyük Kýbrýs'la, Kýbrýs'ýn geleceðiyle ilgili olduðunu" söyledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KAZANAN KAYBETTÝ, KAYBEDEN KAZANDI Kýbrýs'ýn kuzeyinde nihayet yerinden oynamaya baþladý taþlar. Daha da oynayacak. Türkiye'nin otoritesi kýrýlýyor. Eskisi gibi hükmedemiyor bize... Her istediðini yaptýramýyor. Çok zorlanýyor çok... Daha da zorlanacak... Bir gün mutlaka biz kazanacaðýz bu savaþý... Bir zamanlar burada baþýmýza kimi isterse seçtirmesi çok kolaydý... Her seçim borusu çaldýðýnda kara Mercedes arabalarýna atlarlar, köylere giderler, ahaliyi toplarlar ve kime oy vereceklerini söylerlerdi... Ardýndan bir de tehdit: -Dediðimizi yapmazsanýz, gemilere doldurup geri göndeririz hepinizi! Þimdi sökmez artýk... Bakýn... Þu mübarek UBP kurultayýnda bile ne kadar zorlandýlar... Ne kadar ter döktüler... Nasýl arý gibi çalýþtýlar... Ýstedikleri adamý partiye baþkan seçtirebilmek için ne dolaplar çevirdiler... Ama yine de baþaramadýlar... Yüzlerine gözlerine bulaþtýrdýlar... Hüsrana uðradýlar... Sonuç ne? Kazanan kaybetti, kaybeden kazandý! Ankara sert bir tokat yedi... Ve bu sersemlik içinde faturayý da hemen kendi kurmayýna kesti... Kime? MÝT Müsteþarý'na... Bu iþleri halletsin diye adaya gönderdiði adama... Görevini yapamamýþ... Baþarýsýz olmuþ... Çuvallamýþ... Geri çaðýrýyor þimdi onu! Hadi, Kýbrýslýnýn Ýngilizcesiyle 'bay bay' diyelim öyleyse... Yenisi gelsin... Sýradaki kim? O kadar para... O kadar operasyon... O kadar baský, tehdit ve þantaj... Ve sonuç bu ha! 14 oycuk fark! Ki o da yetmez partiye baþkan olmaya... Parti tüzüðünün ilgili maddesi çok açýk... Seçilmek için toplam delegenin yarýsýndan bir fazlasýný almak gerekir en az... Ýrsen Bey aldý mý? Alamadý. Kavun gibi ikiye bölündü parti... Delegenin yarýsý hayýr dedi Ankara'ya... Ýþte bu seçimin asýl önemli tarafý bu... Milli burjuvazimiz de dik durmayý öðreniyor yavaþ yavaþ... Bir zamanlar Ankara karþýsýnda ezilip büzülenler ve ona karþý çýkanlarý da hain diye suçlayanlar büyük bir dönüþüm yaþýyorlar... Geçtiðimiz hafta telefonla katýldýðým canlý bir ekran yayýnýnda, programý yapan Hasan Kahvecioðlu dostum bana sordu: -Ahmet Kaþif'in Türkiye'ye sert çýkýþý ve kurultaya burnunu sokuyor diye onu suçlamasý UBP tabanýnda rahatsýzlýk yaratmayacak mý? Ve onun aleyhine olmayacak mý bu? Pek çoklarý farkýnda deðil belki hala... Ve hala Türkiye'ye karþý çýkýþýn burada partiye oy kaybettireceðini sanýr. Bunun için de grasoculuðu tercih eder dik duruþa... Yaðlaya yaðlaya koltuk kapmaya çalýþýr. Bu tekerlek döndü oysa çoktan... Ben de bunu anlattým iþte Hasan'a... -UBP tabanýnýn Türkiye'den rahatsýz olmadýðýný sananlar yanýlýyor, dedim. Bu memlekette kuyruðuna basýlmayan mý kaldý? Ýflas bayraðýný çekmeyen mi kaldý? Türkiye'nin bizi nasýl tükettiðini farketmeyen mi kaldý? Eðer Türkiye'nin karþýsýnda dik durmak toplumumuzda rahatsýzlýk yaratsaydý, herþeyden önce bizim, yani 'Afrika'cýlarýn linç edilmesi gerekmez miydi? Bizi kurþunlayanlar Lapta'dan, Yalusa'dan, ya da Kaleburnu'ndan gelmedi. Malatya ve Erzurum'dan geldi... Matbaamýzý bombalayanlar da Kýbrýslýlar deðildi... Benim için bu yarýþ Ýrsen Küçük ile Ahmet Kaþif arasýnda deðildi... Küçük ile Eroðlu arasýnda da deðildi... AKP ile Eroðlu arasýnda mý? O da deðil... Türkiye ile Kýbrýslýtürkler arasýnda... Bu raundu Ankara kazanamadý... Hiç þüphe yok, daha da sert bir tokat yer ikinci tur olursa...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... ÝRSEN BEY'ÝN BIRAKMA ZAMANI GELDÝ DE GEÇÝYOR Kurultay salonunda eþiyle birlikte yerini alan Ýrsen Bey'in ne kadar sýkýntýlý, ne kadar stres içinde olduðu her halinden belliydi... Ýþin tuhafý BRT kameramaný da hep onun üzerinde odaklanýyor, Ahmet Kaþif'i ise neredeyse hiç ekrana getirmiyordu. Ýrsen Bey'in sýkýntýlarýný ekrandan izlerken, doðrusu üzüldük de buna... Endiþelendik de hatta... "Acaba bir doktor ve ambulans da var mý orda?" diye düþünmeden edemedik... Ama bir yandan da sorup durduk kendimize... Yetmiþini devirmiþ, saðlýðý pek iyi görünmeyen bir adam... Ne iþi var bu alemin içinde? Kendini bu yolda harcama hýrsý ne? Çekilse artýk bir kenara... Rahat etse... Toplumuna hizmet etmek isterse, ille de baþbakan olarak mý edecek? Yok mu topluma hizmet etmenin baþka bir yolu? Mesela Salih Coþar... Kenan Atakol... Baþka hizmet yollarýný bulmadý mý? Hele de Atakol... Þimdilerde en önde gelen çevrecilerimizden biri... Þimdi yaptýðý hizmeti bakan olarak hiç yapabilir miydi? Ya Dr. Mehmet Albayrak... Bu partinin en cesur, en dürüst bakanlarýndan biriydi... Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan gelip geçmiþ, temiz ellere en çok örnek olabilecek biri... Siyaset bataklýðýný gördükten sonra, bu iþi hemen býraktý ve mesleðine döndü... Baþkalarýnýn kuklasý olmaktansa kendine dönmeyi tercih etti... Ýrsen Bey bilmez mi? Eðer böyle devam ederse, pek çoklarý gibi o da Aziz Nesin'in damdaki delisine dönmez mi? * Bilirsiniz mutlaka... Çok meþhur Aziz ustanýn o hikayesi... Bir deli dama çýkmýþ... Aþaðýya atlayacak... Aþaðýdakiler indirmeye çalýþýrlar onu... Ama ikna edemezler bir türlü... Deli, "Beni muhtar yapýn da ineyim" der. Muhtar yaparlar... Yine inmez... Kaymakam yapýn, bakan yapýn, der... Yaparlar... Ýnmez... "Cumhurbaþkaný yapýn da ineyim" der sonunda... Cumhurbaþkaný da yaparlar, ama ne fayda... Ýnmez oðlu inmez... Bu kez de zýplayýp oynamaya baþlar damda ve þöyle der: "Benim gibi bir cumhurbaþkanýnýn ne iþi var sizin aranýzda?" Ve tam o sýrada oradan geçmekte olan emekli ve yaþlý bir politikacý kalabalýða döner: "Boþuna uðraþmayýn, inmez, der... Adam oraya çýktý mý bir daha kolay kolay inmaz"... * Söyleyecek baþka bir þey bulamýyoruz Ýrsen Bey'e... Ýnmesini bilmeli zamanýnda... Kýyamet kopmaz ya... Kaþif iþin peþini býrakmýyor... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK "Küçük'ün baþkanlýðýný onaylamýyoruz" Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkan adayý, Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif, önceki gün gerçekleþtirilen parti kurultayýnda tüzüðün ihlal edildiðini belirterek, Ýrsen Küçük'ün Genel Baþkanlýðý'ný onaylamadýklarýný ve açýklanan sonucu yargýya taþýma kararý aldýklarýný açýkladý. Kaþif, yapýlan UBP 19. Olaðan Kurultayý'nýn sonucuna iliþkin Meclis Mavi Salon'da dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, bazý kiþilerin "kasti" olarak, "iþlerine öyle geldiði için" tüzüðü yanlýþ yorumladýklarýný belirterek, gelecek pazar günü yeniden seçim yapýlmasý yönündeki çaðrýsýný yineledi. Kaþif, kurultay sürecinde kendisine destek veren UBP milletvekilleri Hasan Taçoy, Afet Özcafer, Ýlkay Kamil, Türkay Tokel, Mehmet Arif Tancer, Ergün Serdaroðlu ve Zorlu Töre ile birlikte gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda, kurultayda çýkan sonucun, partililerin verdiði, üzerinde durulmasý gereken "hassas ve önemli" bir mesaj olduðunu söyledi. Öncelikle kurultaya katýlan, kendilerine oy veren ya da vermeyen herkese teþekkür ederek söze baþlayan Kaþif, "Aylardýr yapýlan baskýlara, tehditlere, þantajlara, dýþtan müdahale davetlerine ve uygulamalarýna raðmen ortaya çýkan sonuç Ulusal Birlik Partililerin verdiði, üzerinde mutlaka durulmasý gereken hassas ve önemli bir mesajdýr" dedi. Partinin büyük çoðunluðunun kendilerini desteklediðini; halkýn sempati ve desteðinin de kendilerinden yana olduðunu söyleyen Kaþif, "UBP tabaný Sayýn Küçük'ü istemiyor. Halk Küçük'ü istemiyor" ifadelerini kullandý. "DÝVAN BAÞKANI TÜZÜÐE GÖRE DEÐÝL, BAÞBAKANI'NA GÖRE KARAR AÇIKLADI" Ulusal Birlik Partisi tüzüðünün " Genel Baþkan'ýn seçimi ve görev süresi" yan baþlýklý 28'inci maddesinin "Parti Genel Baþkaný, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile seçilir" dediðine iþaret eden Kaþif, þöyle devam etti: "Dünkü kurultaya 1427 delege ile gittik. Bu da bir adayýn seçilebilmesi için 714 oy olmasý gerektiði anlamýna geliyordu. Seçim sonucuna göre Sayýn Küçük 704, ben 690 oy aldým. 8 oy da geçersiz sayýldý. Toplamda 1402 oy kullanýldý. Tüzüðümüze göre bu seçim bir hafta sonra tekrarlanmalý idi. Divan, net bir þekilde ortada olan bu durumu deðerlendirmeli ve kardeþi kardeþle kavga ettirmek, sýkýntý yaratmak yerine gelecek hafta genel baþkanlýk seçiminin yineleneceðini açýklamalýydý. Ancak seçimle deðil, daha önce kendi aramýzda vardýðýmýz centilmenlik anlaþmasý ile Genel Kurul'un onayýna sunularak göreve baþlayan Divan'ýn Baþkaný, bakan arkadaþýmýz, tüzüðe göre deðil Baþbakaný'na göre bir karar açýkladý." " ÝTÝRAZIMIZI YAPTIK" Divan'da bulunan iki üyenin tüzük gereði seçimin bir hafta sonra yapýlmasý gerektiðini belirttiðini, kendilerinin de sayým sonucu belli olur olmaz gerekli itirazý yaptýklarýný anýmsatan Kaþif, "Televizyon ekranlarýndan geliþmeleri izleyen partililerimizin ifadelerine göre Sayýn Divan Baþkaný da önce seçimin gelecek haftaya kalacaðýna iliþkin ifadeler kullandý ama sonra Baþbakan baský yapýnca kararýný onun istediði þekilde deðiþtirmiþ oldu" þeklinde konuþtu. Bazý partililerin "bilerek, kasti olarak, iþlerine öyle geldiði için" tüzüðü yanlýþ yorumladýðý ve yanlýþ örnekler verdiklerini kaydeden Kaþif, þunlarý söyledi: "Tüzüðümüz ikiden fazla adaylý yarýþlarda bir adayýn ilk haftadan kazanmasý için delege sayýsýnýn salt çoðunluðunun aþýlmasýný düzenliyorsa, neden 'iki aday olduðunda bu kural uygulanmaz' deniliyor; anlamak mümkün deðildir Belli ki tüzüðümüz seçime iki aday da katýlsa bunlarýn arasýndaki oy farký dünkü gibi çok azsa ve katýlmayan sayýsý salt çoðunluk saðlanmasý oranýný yükseltiyorsa, delegeye bir hafta sonra oyunu tekrar kullanma ve parti genel baþkanýný tartýþmasýz olarak belirleme, güçlü bir þekilde o makama taþýma þansýný tanýyor. Ama eðer delege bir hafta düþündükten sonra bile az farkla herhangi bir aday lehine tercih yapýyorsa o zaman kazanan Genel Baþkanlýðý üstlenir." "DELEGENÝN YÜZDE 50'SÝ, TABAN VE HALKIN EN AZ YÜZDE 80'ÝYÝZ" Kaþif, "anti demokratik" olarak nitelediði dünkü seçimde, aradaki oy farkýnýn 14; katýlmayan üye sayýsýnýn ise 25 olduðunu ve katýlmayanlarýn kurultay sonucunu etkileyebilecek sayýda olduðunu ifade ederek, "Dün oy kullanan parti delegesinin yüzde 50'siyiz. Parti tabaný ve halkýn ise en az yüzde yüzde 80'iyiz. Kendi keyfimiz öyle istedi diye deðil, bu halka, UBP tabanýna karþý sorumluluðumuz gereði buradayýz" dedi. "TÜZÜK ÝHLAL EDÝLDÝ; KÜÇÜK'ÜN GENEL BAÞKANLIÐINI ONAYLAMIYORUZ" Kaþif, "Net bir þekilde vurguluyoruz; tüzüðümüz ihlal edildiðinden dolayý Sayýn Ýrsen Küçük'ün Genel Baþkanlýðý'ný onaylamýyoruz" diyerek, gelecek pazar günü yeniden seçim yapýlmasý taleplerini yineledi. Gereken önlem alýnarak saatleri arasýnda oy kullanýlmasý ve hemen ardýndan oy sayýmý yapýlarak neticenin açýklanmasýný isteyen Kaþif, "Eðer huzur içinde, birlik-beraberliðin saðlandýðý bir UBP isteniyorsa yapýlmasý gereken budur" dedi. "Hodri meydan" çaðrýsýný da yineleyen Kaþif, "Delegemize gidelim, sonucu kesin bir þekilde belirleyip sýkýntýlardan kurtulalým. Neden kaçýyorlar? Bir korkusu mu var Sayýn Küçük'ün, yoksa yarattýklarý 'biz %70'le kazanacaðýz, bize boyun eðiniz yoksa iþten atýlýrsýnýz, iþe almayýz, borcunuzu silmeyiz, kredi vermeyiz, þu bizi ister onlarý istemez, þu biz seçilmezsek UBP'yi cezalandýracak' havasýnýn daðýlmasýndan ve seçimi kaybetmekten mi korkuyorlar "ifadelerini kullandý. "KARARLIYIZ MÜCADELEMÝZÝ UBP'DEN KOPMADAN SÜRDÜRECEÐÝZ " Kaþif, "Eðer koltuk deðil parti önemli ise seçimden kaçmanýn bir anlamý yok" dedi. Siyasi mücadelelerini UBP'den kopmadan; halkýn, UBP tabanýnýn istemi yerine gelene kadar devam ettirme yönündeki kararlýlýklarýný vurgulayan Kaþif, konuyu yargýya taþýma kararý aldýklarýný açýkladý. Kaþif þunlarý kaydetti: "KONUYU YARGIYA TAÞIMA KARARI ALDIK" "Hukukçularýmýz gereken itirazlarý divana yaptý. Bunun neticesinin 48 saat içinde bize bildirileceði ifade edildi. Ancak biz baskýlar sonucu Divan'in tüzüðü yanlýþ yorumlamaya devam edebileceði endiþesi ile konuyu yargýya taþýma kararýný almýþ durumdayýz. Hukukçularýmýz gereken çalýþmalarý baþlatmýþlardýr ve bizlere 'tüzük nettir. Gelecek hafta seçim yapýlmalýdýr, aksi takdirde genel baþkanlýk seçiminin açýklanan sonucu yargý tarafýndan geçersiz ilan edilir' diyorlar. Biz yargýmýza güveniyoruz ve hukuk sürecini devam ettireceðiz. Bunu durdurmanýn yolu, gelecek hafta pazar günü yeniden genel baþkanlýk seçimi yapýlmasýdýr." "KARDEÞ KARDEÞLE KAVGA ETTÝRÝLDÝ BU PARTÝMÝZDE ÝLKTÝR" "UBP'de parti içi demokrasinin kalmadýðýný; Türkiye makamlarýný kendi çýkarlarý uðruna kullanarak istismar eden, baský ve tehditle kendi partilisini bile sindirmeye çalýþan anlayýþýn partide hegemonya kurmaya çalýþtýðýný" ileri süren Kaþif, "Dün gece kardeþ kardeþle kavga ettirilmiþtir.bu parti tarihimizde bir ilktir. Yaþananlar bizi derinden üzmüþtür" þeklinde konuþtu. Kaþif, partililere sakin olmalarý, sevgiden ve saygýdan uzaklaþmamalarý, Bayram'a düþmanlýk deðil kardeþlik duygularýyla girmek için üzerlerine düþeni yapmalarý çaðrýsýnda da bulundu.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Çöpler taþtý her yerde daðlar gibi yýðýldý Alýn yazýsý deðil bu bir yüz karasýdýr Sinekler fareler her tarafa yayýldý Aldýrmayýn bu da kurultay hatýrasýdýr Kalay AHA LEFKOÞA, AHA UBP KURULTAYI UBP Kurultayý'nýn bitmesini ve memleketin gerçek meselelerinin konuþulmasýný bekleyenler yine hayalkýrýklýðýna uðradý. Kurultay daha uzunca bir süre gündemde olacak gibi görünüyor. Herþeyi yüzümüze gözümüze bulaþtýrmakta amma da ustaymýþýz. Aha Lefkoþa, aha UBP kurultayý Yahu iktidar hýrsýyla insanlýðý unuttunuz, siyasette de bir etik olmasý gerektiðini unuttunuz, unutturdunuz, kazanmak için her yol mübah diyerek çýktýðýnýz bu yolda, baþvurmadýðýnýz entrika, birbirinize atmadýðýnýz çamur kalmadý Hepsini anladýk da, kendi partinizin tüzüðüne uyun hiç olmazsa. Þimdi de bu millet sizin tüzüðünüzle mi gerilsin, ayýptýr yazýktýr günahtýr Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent AKP: KAÞÝF: 690 KURULTAYDAN SONRA AVUÇ YALAMA EGZERSÝZLERÝ... Aylardýr süren UBP kurultayý en sonunda gerçekleþti... Kim seçildi, kim seçilemedi hiç mühim deðil... Yabancý konuþmacýlar dolaylý da olsa taraflarýný iþaret ettiler... Ýrsen Küçük'ü istediklerini ortaya koydular. Benim beklediðim iki þey vardý. Birisi gerçekleþti, diðeri gerçekleþmedi... Neydi gerçekleþen beklentim? Adaylarýn þükran yarýþý... Beklediðim gibi oldu... Sunuculardan itibaren baþlayan "anavatana þükür" konuþmalarý, adaylarýn da birbirleriyle þükran çekme konusunda yarýþmalarý sonucunda, kurultay bir "þükran kurultayý"na döndü. Gerçekleþmeyen beklentim de Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn kurultaya baskýn yapmasýydý... Ben uydurmadým bunu... Kendileri birkaç gün önceden dile getirdiler... Oysa bu gerçekleþmedi... Memleket çöplüðe döndü... KKTC'ye kurultay nedeniyle gelen AKP'li bakan ve milletvekilleri herhalde dönüþlerinde Tayyip Erdoðan'a gerekli bilgiyi vermiþlerdir... "Evet efendim, geçen yýl 19 Temmuz'da sizi protesto etmek için yollara dökülen Kýbrýslýtürklerin hakkýndan bir yýl içinde geldik... Onlarý boka gömdük... Boklu su içiyorlar... Memleket çöplerden geçilmez oldu. Baþþehir Lefkoþa çöp kent halini aldý. Yakýn zamanda tifüs, kolera gibi hastalýklarýn da yayýlmasý gerçekleþebilir... Fareler kedi kadar... Yakýnda kurban bayramý var... Yollarda sokaklarda kesilecek olan kurbanlarýn kanlarý etrafa saçýlacak... Baðýrsaklarý, iþkembeleri bu çöp yýðýnlarýna býrakýlacak... Ondan sonra da durum tamam... Kýbrýslýtürklerin hakkýndan iþte böyle geleceðiz..." Anavatanlarýna kurban olmaya hazýr iþbirlikçileri dinledik hep birlikte yýlýndan bu yana çekilen þükranlarýn toplamý kadar þükran çekildi kurultayda... Kazanan ve kaybeden aslýnda pek önemli deðil... UBP delegeleri bir sürprizle "anavatan"larýna þükran çekenlerden Kaþif'in yanýnda yer alýp, anavatanlarýnýn seçilmesini istediði Küçük'e bir darbe vurmalarý gerçekleþseydi neler olurdu acaba? Türkiye burada yaptýklarýndan veya yapacaklarýndan bir adým geri atar mýydý? Yoksa, kurultay sayesinde açýða çýkan MÝT ajanlarýnýn, TC Büyükelçiliði'nin ve diðer TC'li unsurlarýn baskýlarýndan daha büyük bir baský yaþanýr mýydý? Kýbrýslý Türkleri vesayetleri altýna alan daha baþka güçler de kendilerini ele verir miydi? Belediye çalýþanlarýnýn eylemi birkaç gün sürmesine raðmen çöpler dað gibi birikti... Aslýnda çöp toplamama iþlemi daha önceden baþlamýþtý da ondan... Sendika bundan sonraki adýmlarýný atarken iyi düþünmeleri gerek... Kurultaya yönelik söylenenlerin, yapýlanlarýn gerçek olmadýðýný yakýnda anlayacaklar... Ankara'ya þükran nutuklarýyla dolu kurultaydan çýkan sonuç, Ankara'nýn istediði sonuçtu... Haklarýný talep ettiklerinde, "Beðenirseniz" cevabýný alacaklarýný þimdiden söyleyebilirim. Kuþ uçtu artýk!.. Belki baþka bahara... Þimdi avuç yalama vakti! UBP Kurultayý Tüzüðe raðmen Küçük baþkan ilan edildi n Divan Baþkaný Özgürgün, Küçük'ün Genel Baþkanlýða seçildiðini açýkladý: Küçük 704, Kaþif 690 oy Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 19. Olaðan Kurultayý'nda Divan Baþkanlýðýný yürüten Hüseyin Özgürgün, Genel Baþkanlýða 704 oyla Ýrsen Küçük'ün yeniden seçildiðini ilan ederken, salonda tartýþmalar çýktý. Sonucun açýklanmasýnýn ardýndan önce divan kurulunun bulunduðu platformda ve salonda gerginlik yaþandý. Divan Baþkaný Hüseyin Özgürgün, divanýn önünün boþaltýlmasý için defalarca anons yaptý. Divanýn kararýný açýklayabilmesi için zaman isteyen ancak izdiham yüzünden kararý açýklayamayan Özgürgün, partilileri yatýþtýrmak için zaman zaman sert uyarýlarda bulundu. Özgürgün, "Lütfen burayý boþaltýn. Partinin kaosa sürüklenmesini mi istiyorsunuz? Tüzük için farklý yorumlar var. 5 hukukçu var, hepsi deðiþik konuþuyor, divan karar alamýyor. Ne demek divan yetkisizdir? Yetkiliyiz, sonucu açýklayacaðýz. Burayý boþaltmazsanýz kararý açýklamak için sabaha kadar beklerim" dedi. Ýtirazý olanýn yapabileceðini ve divanýn bu itirazý da deðerlendireceðini kaydeden Hüseyin Özgürgün, divanýn önünün boþaltýlmasý için güvenlik görevlilerini de göreve çaðýrdý. Özgürgün saat 00.20'de sayým sonuçlarýný açýkladý. Özgürgün'ün açýklamasýna göre, Ýrsen Küçük 704 oy alýrken, rakibi Ahmet Kaþif 690 oyda kaldý. Özgürgün, Ýrsen Küçük'ün UBP Genel Baþkaný seçildiðini söyledi. Divanýn açýklamasýna Kaþif taraftarlarýndan itiraz geldi. Salonda "Baþbakan Kaþif" sloganlarý atýldý ve sonuca eleþtiriler yapýldý. Zaman zaman sert tartýþmalar ve arbade yaþandý. Olaylar, partililerin ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle fazla büyümedi. Kurultay salonunda polis de güvenlik tedbiri aldý. Kaþif: Demokrasinin katledildiði yerdeyiz UBP kurultayýnda divanýn açýkladýðý sonuca itiraz eden Genel Baþkan adayý, Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif, "Demokrasinin katledildiði yerdeyiz" dedi. Divanýn sonucu açýklamasýndan sonra söz alan ve kurultay delegelerine hitap eden Kaþif, sakin olunmasýný ve UBP'ye yaraþýr olgunluðun gösterilmesini istedi. "Þu an öyle bir yerdeyiz ki demokrasinin katledildiði yerdeyiz, tüzüklerin çiðnendiði yerdeyiz" diyen Ahmet Kaþif, "demokrasiden, þeffaflýktan, açýklýktan dem vurulduðunu ama parti içi demokrasiyi hazmedemeyenler, tüzüðe uymayanlarýn memleketi nasýl yönettiðini" sordu. Ahmet Kaþif, eðer bu demokratik haksa, kendilerinin de parti içi demokratik haklarýný sonuna kadar kullanacaklarýný ifade ederek, "'Hodri meydan' diyoruz. Buyurun bakalým ülke yönetin, demokrasiden bahsedin, oturun saðlam koltuklarýnýz sizlerin olsun" ifadelerini kullandý. Tüzük gereði neyse onun yapýlmasýný istediklerini belirten Kaþif, "Hakkýysa helal olsun ama tüzüðe raðmen, tüzüðün ilgili maddelerine raðmen hala daha diyorsanýz buyurun sizin olsun" dedi. Kaþif, taraftarlarýna salondan sükunetle çýkmalarý, hiçbir taþkýnlýða yer vermemeleri çaðrýsý yaparken, "Size sataþabilirler, slogan atabilirler, bunlara meydan vermeyin, lütfen salonu boþaltalým, divan iþini görsün" demesi, Küçük taraftarlarýnýn tepkisine neden oldu. Kaþif'in konuþmasýndan sonra Divan Baþkaný Hüseyin Özgürgün, bir bayanýn rahatsýzlandýðýný ve ambulans görevlilerinin çaðrýlmasýný istedi. Divan kurulu daha sonra parti meclisi seçiminde kullanýlan oylarýn sayýlmasýna geçmeden yarým saat ara verdi. Ve nihayet ülke gündemini aylardýr meþgul edip dalgalandýran Ulusal Birlik Partisi Kurultayý, arkasýnda büyük gürültüler ve kirlenmiþlikler býrakarak geçip gitti. Ne var ki bu konudaki tartýþma ve yorumlar, rezalet boyutunda yaþanan skandallar, belki de kurultay öncesinden daha beter ve daha uzun süre konuþulacak. Bu kurultayýn ülke ve toplum açýsýndan özel hiçbir önemi yoktu aslýnda. Alt tarafý bir siyasi partinin sýradan kurultayýydý. Daha önce de 18 kez yapýlmýþ, ancak ülke gündemine ve topluma hiç bu kadar empoze edilmemiþ, toplumun ve ülkenin yýðýnla yakýcý sorununun önüne konmamýþ, herþeyi kurultaya endeksleyen o lânet zihniyet hiç bu kadar hakim kýlýnmamýþtý! Vakta ki Ankara'daki AKP iktidarý bütün aðýrlýðýyla bu kurultaya köküne kadar müdahale etti... Vakta ki Ýrsen Küçük'e karþý genel baþkanlýða aday olan Ahmet Kaþif TC elçiliðine çaðrýlýp adaylýktan çekilmesi konusunda baský ve tehditlere mâruz kaldý... Bu kurultay UBP'nin bir iç meselesi olmaktan çýktý... "Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz" diyerek siyasi iradesini Ankara'dan geri talep eden Kýbrýslýtürk toplumunun meselesi oldu. Bu süreçte AKP'nin aðýr toplarýnýn biri gitti biri geldi. Her geliþte, Ýrsen Küçük'e övgüler düzdüler! Ondan memnuniyetlerini açýkça dile getirdiler! Ýrsen Küçük'le kimyalarýnýn çok iyi uyuþtuðunu söylediler. Ve sürekli olarak, Küçük'le yakalanan bu "istikrar"ýn devam etmesi gerektiðine vurgu yaptýlar! Bir tek "Ýrsen Küçük'ü seçeceksiniz" sözcüklerini kullanmadýklarý kaldý! Bu köküne kadar müdahale son ana kadar sürdü! Egemen Baðýþ müdahalenin dozunu çok fazla kaçýrýnca, önceleri baský yapýlmadýðýný söyleyen Kaþif, gerçeði açýklamak zorunda kalarak patladý... "Artýk susmayacaðým. Ucunda ölüm olsa da konuþacaðým" dedi... Ve "Türkiye'nin bu kurultayda iþi ne?" sorusunu gündemin içine Napalm bombasý gibi fýrlattý! O andan itibaren de yarýþýn gerçekte Ahmet Kaþif'le AKP arasýnda geçmekte olduðu iyice suyüzüne çýktý. Bu nedenle kurultayýn sonucunu, AKP 704, Kaþif 690 olarak açýklamak en doðru tespit olacaktýr. Bu yarýþta Kaþif'in karþýsýnda AKP vardý! Küçük'e bütün gücüyle sarýlýp onu destekleyen AKP! Baþka ne vardý? Ýrsen Küçük'ün bu amaçla devlet olanaklarýný sonuna kadar kullandýðý vardý! Aylardýr kýrsal kesimde rüþvet olarak daðýttýðý arsalar vardý! Bin kiþiyi, geçici statüde istihdam ettiði vardý! Devletin kasasýndan, lüks otellerde delegelere verdiði ziyafetler vardý! Baský, tehdit, þantaj ve rüþvetle delege avýna çýkmak vardý! Sonuca bu gerçekler açýsýndan bakýldýðýnda, kurultayýn Kaþif'in ve onu destekleyenlerin zaferiyle sonuçlandýðý rahatlýkla söylenebilir. UBP delegelerinin yarýsý, onur ve vicdanlarýnýn sesini dinleyerek, AKP'ye olanca güçleriyle hayýr dediler. Onurlarýný ve vicdanlarýný satmayacaklarýný, çocuklarýnýn ve torunlarýnýn geleceðine ihanet etmeyeceklerini gösterdiler. Ve AKP'ye, "Artýk yeter, senin bu kurultayda iþin ne?" diye haykýrdýlar. Benim bu kurultaydan çýkardýðým ve çok mutlu olduðum sonuç bu. Sahi... Türkiye'nin bu kurultayda ne iþi vardý?!

5 23 Ekim 2012 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: MÝÞ-MIÞLAR * Eski UBP'li bakanlardan Süha Türköz, UBP'yi raydan çýkmýþ kontrolsüz bir trene benzetmiþ. - Birçok eski UBP'li, eski partisine bugün "tu kaka" diyor... UBP'den kopunca akýllarý baþlarýna mý geliyor, yoksa baþka hesaplar mý kuruyorlar henüz çýkaramadým. * Eski UBP'li bakanlardan Süha Türköz, UBP'yi raydan çýkmýþ kontrolsüz bir trene benzetmiþ. - Gendi madem içinde deðil ne gayle çeker! Braksýn tumba gitsin. * Küçük farkla Küçük kazanmýþ. - Haberdar'ýn bu manþeti en doðrusuydu. * Eroðlu kurultayda niye fotoðrafým yok diye hesap sormuþ. - Miroðlu'nun fotoðrafýný mý kýskandý acaba?.. Ama Miroðlu karýþmadý, karýþtýrmadý ki * Ankara'nýn gizli planlarý varmýþ. - Niye þaþýrdýn ki Ahmet Bey Yoksa senin haberin yok mu? Kara gözümüz için gelmediklerini açýkça söylediler zaten. * Ekonomi Bakaný Atun hacca gitmiþ. - Allah razý olsun Bundan sonraki dualarýmýz daha çok kabul görecek inþallah. * Hayvancýlar umutsuzmuþ. - Niye? Kurban bayramýnda da iþ olmazsa, ne zaman olacak!.. * Farelerimiz Güneye geçmesin diye Rumlar ara bölgeye kapan kurmuþ. * Kapanla olacak iþ deðil Ne kadar baþýboþ kedi varsa toplasýnlar gelsin Baþka kurtuluþ yolu yok. Erdoðan Baybars Çöplerden kurtulmak istiyorsanýz yakýn Lefkoþa da yanar diye korkmayýn Zaten yandý, bitti! KURULTAYIN ARDINDAN!.. Vay be Ne kurultay ama ha Ben bile oturup sonuna kadar izledim TV karþýsýnda uyumadan. En çok, sonuçlar açýklandýktan sonra heyecanlandým. Kaþif eline mikrofonu alýp da, sahnede pehlivan gibi dolaþmaya baþlayýnca, "Hah Aha þimdi dananýn kuyruðu kopacak", dedim. Yanýlmadým. Siz belki fark etmediniz ama dananýn kuyruðu gerçekten koptu. Bu kurultaydan sonra "bütün eller havaya" dönemi kesinlikle son buldu. Ve gördüðünüz gibi; Küçük de ceketi, kravatý çýkarýp attý sonunda. Hodri meydansa, hodri meydan! "Hodri meydan" dedi Kaþif havayý yumruklayarak. Çok öfkeliydi. Arkasýndan da, "Bundan sonra yönetin bakalým memleketi " diye kocaman bir tehdit savurdu Küçük'ten yana Bu sýrada Küçük; ceketi, kravatý çýkarmýþ, çöker gibi oturduðu beyaz plastik sandalyede, zaferin kokusunu çekiyordu içine. Anladýnýz ya!.. Hani biz çocukken, bizi oyuna almadýklarýnda, "oynarým oynatmam" diye ortaya dalardýk ya, Kaþif'in davranýþý da o! Ya tekere çomak sokacak Ya da teknenin altýný oyacak. Lütfen birisi hatýrlatsýn. Kendisi de o teknenin içindedir! Yazýk olmasýn. Kaþif'in "Þu an demokrasinin BÖYLE BÝR ANDI katledildiði yerdeyiz..." demesi de çok ilginçti. Bana çok komik geldi Hangi demokrasiden söz edildiðini inanýn anlamadým. Eðer gerçekten ortada bir demokrasi varsa Ve eðer gerçekten o demokrasi katledildiyse, o demokrasi, o kurultay salonuna gelmeden çoktaaaaaan katledilmiþti. Seçimden bir gün önce, her iki aday için de, "her ikisi de ayný" demiþtim burada. Haklý çýktým. Delegeler de benimle ayný görüþü paylaþtý. Bakýn Oylar hemen hemen eþit Aralarýnda fark olsa, birisi fark yapmaz mýydý? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bir gazetecinin, siyasilere valiz taþýmasý ve elden ele teslimat yapmasý, kutlamayý mý gerektirir, ayýplamayý mý? Kutlayanlar var da, yanlýþ mý biliyorum diye sordum!..

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÞÜKRAN (Ýstanbul)- Gördük ki gecenin ilerleyen saatlerine kadar beklediðimiz kurultaydan kuru bir gürültü çýktý. Zaten tayla yola çýkanýn yola tayla deðil, yaya gideceðini herkesler bilir. Hele kurultay dengesiz güçlerin savaþý haline dönüþmüþse, oradan herhalde istikrar deðil kaos çýkardý. Çýktý da. Tüm yetkiler Küçük'ün elindeydi kurultay öncesi. Bakanlarý yerlerinden söktü aldý Rakibe destek verme ihtimal olanlara daha hareket etmeden haddini bildirdi. Sonra tüm emirleri harfiyen yerine getiriyor diye TC yetkilileri döndüler dolaþtýlar yine Küçük'e kazandýrmak için destek beyan ettiler. Hatta geldiler. Lefke'lere kadar giderek hayýr dualar aldýlar. Bir sürü çabalama sonucunda az farkla da olsa baþardýlar. Þimdi ne olacak? Bu kadar gombinanýn döndüðü kurultay sonrasýnda kaybeden ben olsam UBP'den istifa eder kendi yandaþlarýmla yeni bir oluþuma giderdim. Yeni bir parti kurar, meclise o parti ile dalardým. Sonra da diðer muhalefettekilere yanaþýr, "hayde bre" derdim, "yürüyün de TC'ye raðmen KKTC nasýl idare edilir dünyaya gösterelim" Ama Dinledim. Dinlemeyeceðim demiþtim, yine de çaktýrmadan dinledim onlarý kurultayda konuþurlarken. Tamamýný mý dinledin derseniz, asla derim. Çekilmez o tür konuþmalar. Ýki kelime, pat UBP þarkýsý ve bayraklar. Ýki kelime, pat alkýþlar. Sýkar. Neyse... Az buçuk dinledim ve beðenmedim. Sürükleyici gelmedi bana. Üstelik sýkýcýydý. Bir kurultayda bir partiyi idare etmeye soyunmuþ birilerinin çýkýp da baþka bir ülkeye bu kadar þirin görünmeye çalýþmalarý Hani adama sorarlar, madem senin yapýnda ekmek deycen, ekmek gönderecek, su deycen su gönderecek yalakalýðý yatýyorsa senin orada ne iþin var? Sordum da. Dinlerken kimse duymadý sorumu. Adeta kuru gürültü çýkaran UBP kurultayý o þükran konuþmalarýndan sonra oldu ÞÜKRAN KURULTAYI. Yarýþlarý þuydu: Hangisi daha çok yað çekecek, hangisi daha çok teþekkür edecek, hangisi daha çok yalvaracak. Ben böyle bir yarýþma görmedim. Neticede bir daha gördük ki lider deðiþseydi de þükran deðiþmeyecekti. O zaman bu gürültü niye? Güzel bir sözle bitirelim Denizi görmeyen, denizle yaþamayan; denizi bilemez, daðlara, ovalara göre düþünür. BES LTB'deki eyleme devam ediyor Kaymakamlýðýn çöp toplamasýna itiraz yok Bozat: Çöpler Kaymakamlýk tarafýndan toplatýlabilir, müdahalemiz olmayacak "Bakanlar Kurulu'nun aldýðý yasaklama kararýný durdurmak için ara emri baþvurusunda bulunduk" Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Savaþ Bozat, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) çalýþanlarýnýn, yasal haklarýný alana kadar eylemi sürdürme kararlýlýðýnda olduðunu bildirdi. Eylem dolayýsýyla Lefkoþa'da ortaya çýkan çöp sorununu Kaymakamlýðýn çözebileceðini ve çöpleri toplatabileceðini, eylemde olan çalýþanlarýn da herhangi bir müdahalede bulunmayacaðýný ifade eden Bozat, BES olarak Bakanlar Kurulu'nun aldýðý yasaklama kararýný durdurmak için ise ara emri Kýbrýs Türk Otelciler Birliði'nin (KITOB), otellerde yeri ürünlerin kullanýlmasý amacýyla yaptýðý çalýþmanýn sonuçlarý açýklandý. KITOB'den yapýlan açýlamaya göre, çalýþmanýn KITOB'a üye turistik tesislerin sýnýflarý ve özellikleri dikkate alýnarak seçilen 40 turistik tesis ile yüz yüze görüþme suretiyle yapýldýðý belirtilirken, çalýþmaya her sýnýftan turistik tesisin dahil edilmesi suretiyle deðiþik yelpazedeki tüm otellerin yerli ürün kullanýmý konusunda mevcut durumlarý, bakýþ ve önerilerinin yansýtýlmasýnýn amaçlandýðý kaydedildi. Çalýþmada öncelikle yerli gýda ürünleri ile temizlik ürünlerinin hedef olarak seçildiðine dikkat çekilen açýklamada, çalýþmanýn yerli ürünler ve yerli üretimin kalitesi konularýnda KITOB'a üye otellerinin yeterince bilgi sahibi olmadýðýnýn ortaya çýktýðý belirtildi. Otellerin yerli ürün almasýnýn önündeki en önemli engelin ürünün Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'nde bir hemþireye önceki gece saldýrýda bulunulduðu gerekçesiyle bugün bu serviste saatleri arasýnda uyarý grevi yapacak. Sendika Baþkaný Oðuz Köse yazýlý açýklamasýnda, tüm uyarýlarýna raðmen saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin gün geçtikçe daha vahim boyutlara ulaþtýðýný belirtti. Kýbrýs Türk halký, Ýslam dünyasýyla birlikte perþembe gününden baþlayarak 4 günlük Kurban Bayramý'ný kutlamaya hazýrlanýyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'yla birleþecek bayram tatili 5 güne çýkacak Ekim tarihlerinde kutlanacak bayram için polis, belediyeler ve diðer kurumlar önlemlerini aldý. Kurban Bayramý, tüm camilerde perþembe sabahý 07.40'ta kýlýnacak bayram namazýyla baþlayacak. Lefkoþa'da Hz. Ebu Bekir Camii'nde kýlýnacak bayram namazý BRT TV'den canlý yayýnlanacak. Polis, belediyeler ve acil hizmet veren kurumlar, bayram tatilinde hizmetlerinin aksamamasý için önlemlerini aldý. Bayram nedeniyle çarþý ve pazarlar az da olsa hareketlenirken, vatandaþlar bayram baþvurusu yaptýklarýný kaydetti. TAK muhabirinin BES Baþkaný Bozat'tan aldýðý bilgiye göre, BES bugün KTAMS binasýnda çalýþanlar ile toplantý yaparak, LTB ile ilgili kararname kararý ve Bakanlar Kurulu'nun aldýðý grevi yasaklama kararýný deðerlendirdi. Bozat, toplantýda çalýþanlarýn eylemi sürdürme kararlýlýðýný ortaya koyduðunu ve yasal güvenceleri alýnana kadar eylemin devam edeceðini kaydetti. Sosyal Sigorta ile Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarý ile maaþ konularýnda herhangi bir geliþme olmadýðýný, toplu iþ sözleþme gereði bayramlýk haklarýný henüz alamadýklarýný ancak ödenmesi gerektiðini anlatan Bozat, muhatap bulamamaktan yakýndý. Bozat, BES olarak Bakanlar Kurulu'nun aldýðý yasaklama kararýný durdurmak için ara emri baþvurusu yaptýklarýný, ayrýca kendilerine gönderilen ve Ýngiliz sömürge dönemi 1957'den kalma olduðunu savunduðu "emtiaya ve hizmetleri kararnamesinin" iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvurduklarýný kaydetti. Oteller yerli ürünlere raðbet etmiyor KITOB yerli ürünlerin kullanýlmasý amacýyla yaptýðý çalýþmanýn sonuçlarýný açýkladý... kalitesi/standardý olduðuna iþaret edilen açýklamada, bunun yanýndaki diðer 2 önemli engelin ise ürünlerin sürekliliðinin bulunmamasý ve fiyatýnýn yüksekliði/dengesizliði olduðu vurgulandý. KITOB üyelerinin yerli ürünlerden tercih ettiklerinin baþýnda yiyecek dalýnda süt ürünleri, içecek dalýnda içme suyu, temizlik ürünlerinde ise sývý sabunun birinci sýrada geldiði ifade edilen açýklamada, ürünlerin daha da geliþtirilmesi, baþta kalite/lezzetin yükseltilmesiyle tüketiminin artýrýlmasýnýn mümkün olabileceðinin anlaþýldýðý belirtildi. Ülkede tanýnmamýþlýðýnýn ortaya koyduðu izolasyonlar, maliyet yükseklikleri dikkate alýnarak Hükümetin yerli ürün tüketiminin artýrýlmasý konusunda yapabilecekleri olduðuna dikkat çekilen açýklamada, üyelerinin öncelikle Hükümetin gýda güvenliði, yerli ürünlerde; kalite, hijyen konularýnda kontrollerin etkin olmasý talep ettikleri kaydedildi. HEMÞÝRELER VE EBELER GREV YAPACAK Saðlýk çalýþanlarýnýn huzurlu ve güvenli bir ortamda çalýþmasýnýn en doðal hak olduðunu vurgulayan Köse, "Hastanede hastasý bile olmayan kiþilerin alkollü bir þekilde hastanemizde elini kolunu sallayarak gezmesini ve üstüne üstlük hadlerini aþarak meslektaþlarýmýza karþý saldýrýlara varan ahlaksýzlýklar yaparken hastaneyi korumakla görevli güvenlik görevlilerinin ne iþ yaptýðýný Saðlýk Bakanlýðý yetkilerine soruyoruz" dedi. Bayram tatili 5 güne çýktý nedeniyle yakýnlarýnýn mezarlarýný ziyaret etmeye baþladý. Bayram tatili turizmde de hareketlilik yarattý. Oteller müþterileri için özel bayram programlarý hazýrlarken, birçok kiþi de tatili yurt dýþýnda geçirmeyi tercih ediyor. 69 KÝÞÝ HACCA GÝTTÝ Din Ýþleri Baþkanlýðý'ndan alýnan bilgiye göre, bu yýl KKTC'den 69 kiþi hac ibadeti için Mekke'ye gitti. Hacý adaylarýna iki de din görevlisi eþlik ediyor. KKTC kafilesi 17 Kasým'da yurda dönecek. Din Ýþleri Baþkanlýðý'nda bayramýn 3. günü saatleri arasýnda bayramlaþma töreni olacak. Halkýn davetli olduðu bayramlaþmada, kavurma ve pilav da ikram edilecek. GÜNLÜK SIRRI SÜREYYA ÖNDER ÝÞKENCECÝSÝYLE KARÞILAÞINCA BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, "iþkencecim" dediði, TBMM Darbeleri Araþtýrma Komisyonu'nda dinlenen eski Mamak Cezaevi Müdürü Albay Raci Tetik için "Ne zaman ki sesini duydum, 'Ben buna hakkýmý helal edemem' noktasýna geldim" dedi. Önder þöyle konuþtu: "Ne olur ki biz onunla kiþisel hesabýmýzý görsek? Ben de kalksam ona beþ 10 cop vursam, ne olur ki? Üzüntü duyduðunu bilseydim, helalleþmeyi düþünebilirdim. Ama o, 'oðlum olsa ona da yapardým' noktasýnda duruyor. Benim bilfiil iþkencecimdir. Sadece benim deðil, Mamak Cezaevi'nden geçen binlerce insanýn da. Ayrýca iki yoldaþýmýzýn da ölümünden sorumlu bir özel harp mensubudur. Kýbrýs'taki görevinden sonra ödüllendirilerek, Mamak'a gönderilmiþti." Albay Raci Tetik, 12 Eylül darbesinde Mamak Askeri Cezaevi Müdürü olarak görev yapýyordu. Mamak Cezaevi'nde Ýlhan Erdost'un da aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi iþkenceler neticesinde yaþamýný yitirmiþti. DÜRÜSTÜN DÜRÜSTLÜÐÜ Zemzem suyunda yýkanma ihtiyacýný hisseden Sunat Atun hacca gitti... Ama onun da, Saner'in de umduðu daðlara kar yaðdý... Kala kala bir tek Kemal Dürüst dürüst kaldý... CASÝNOCULARA DARBE Ne sandýnýz ya baylar, Ankara'yla kolkola olmak da kurtarmýyor burada artýk adamý... Bakýn, bu ahali öðrenmiþ artýk sizin gibi grasocularý cezalandýrmayý! ARKADAN ÖNDEN HANÇER Hüseyin Özgürgün Derviþ Eroðlu'nun prensi sayýlýrdý... Ama iþte o da cýlk çýktý. Denktaþ hep arkadan hançerlendiðinden yakýnýrdý, Eroðlu önden de hançerleniyor! BU YAÞTA BU HALLER Ýrsen Küçük çok zorlu bir gece yaþadý. Ölüp ölüp dirildi... Bu yaþta bu hallere düþmek adama yakýþýr mý? Onun adýna üzüldük doðrusu! ATATÜRK'Ü ANMADILAR AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! Týrnak... "Hem Türkiye'nin hem de devletin tüm kaynaklarý kullanarak kazanýlan bir seçimde aradaki fark sadece 14 oy ise ve UBP tüzüðünün 28. maddesi tartýþýlýr duruma gelmiþse, Ýrsen bey kazanmýþtýr ama ayný zamanda kaybetmiþtir de..." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Kurultay diye diye yaklaþýk bir yýlý saçma sapan bir süreçle harcadýk. Bu giden zaman ülkenin geleceðinden çalýnmýþ bir kayýptýr. Bir de bunlara 'istikrar' aldatmacasý kýlýf yapýlýnca bu hükümet bugüne kadarki en kötü hükümet unvanýný aldý." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Bu sonuçtan sonra Saner ve Atun'un seçmenþn yüzüne bakacak halleri olmamasý gerekir. Kaþif açýkça ortaya koydu ki, bundan sonra Küçük bu hükümeti yürütemeyecek. Kaþif ve taraflarý buna engel olacak. Bu da hükümetin düþürülmesi ya da bir erken seçim sürecinin baþlamasý anlamýna geliyor." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Bir saatlik konuþanýn, yarýsýndan fazlasý 'Anavatana þükran' ve 'Türkiye olmasa var olamayýz' diye geçirenler, dýþarý çýktýklarýnda, 'Baðýmsýz KKTC'den' bahsediyorlar." Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) Günün Kahramaný AHMET KAÞÝF Anlaþýlan hiç kimse, dönen bu kadar dolaptan sonra Ahmet Kaþif'in bu yarýþý atbaþý götürmesini beklemiyordu. Herkesin birleþtiði ortak bir kaný vardý dün. Seçimin asýl galibi Ahmet Kaþif'ti... Ve ikinci tura gidilirse, hiç þüphe yok ki, bu kez iyi bir farkla o kazanacaktý... Ankara'ya raðmen elde edilen bu baþarýda Derviþ Eroðlu'nun payý çok büyük tabii... Defterini dürmek için acele edenlere saðlam bir mesaj verdi ve hala yýlmadýðýný, ayakta olduðunu gösterdi. Keþke UBP delegesinin Ankara'ya verdiði bu mesaj gibi bir mesajý solcu partilerimiz de verebilseydi...

7 23 Ekim 2012 Salý KSP: DEMOKRATÝK REJÝM YOK Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultay sürecinin ülkede demokratik bir rejimin olmadýðýný ortaya koyduðunu savundu. KSP Merkez Komitesi tarafýndan yapýlan açýklamada, "Dün Ulusal Birlik Partisi Genel Kurulu'nda yaþananlar, ve Genel Kurula kadar geçen sürede meydana gelen olaylar Kuzey Kýbrýs'ta demokratik bir rejimin olmadýðýný bir kez daha belgelemiþtir" denildi. Ankara hükümeti yetkililerinin, mevcut UBP yönetimini baþta tutabilmek için "ellerinden geleni" yaptýðý ileri sürülen açýklamada, var olan "düzenin" deðiþtirilebilmesi için Kýbrýs sorununa erken bir zamanda çözüm bulunmasý gerektiði iddia edildi. PETROL DOLUM TESÝSÝNE KARÞI ANAYASA MAHKEMESÝ'NDE DAVA AÇILIYOR Bakanlar Kurulu kararýyla Kalecik'te kurulmasý planlanan petrol dolum tesisine karþý dava açýlýyor. Dava baþvurusu, Petrol Dolum Tesisine Hayýr Ýnisiyatifi tarafýndan bugün Anayasa Mahkemesi'ne yapýlacak. Ýnisiyatif adýna Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir'in açýklamasýna göre, baþvuru saat 11.30'da basýn açýklamasýyla birlikte yapýlacak. POLONYA EN YAÞLI AUSCHWÝTZ KAMPI TUTUKLUSU HAYATINI KAYBETTÝ Polonya'da 2. Dünya Savaþý döneminde Nazi Almanyasý tarafýndan kurulmuþ en büyük toplama kampý Auschwitz'in bilinen en yaþlý eski tutuklusu, 108 yaþýnda hayatýný kaybetti. Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi sözcüsü Jaroslaw Mensfelt, Antoni Dobrowolski'nin Polonya'nýn kuzeydoðusundaki Debno kasabasýnda dün yaþamýný yitirdiðini belirtti. Eskiden Lehçe öðretmeni olan Dobrowolski, gizlice dersler verdiði gerekçesiyle Alman gizli servisi Gestapo tarafýndan 1942 yýlýnda yakalanarak, Auschwitz kampýna gönderilmiþti. Almanlar 1939'da Polonya'yý iþgal ettikten sonra, Polonya kültürünü ve aydýn kesimini ezmek için ülkede 4 yýllýk ilköðretim eðitiminden sonra her þeyi yasaklamýþtý. Dobrowolski daha sonra Gross-Rosen kampýna ve ardýndan 1945'te özgürlüðüne kavuþtuðu Sachsenhausen kampýna gönderildi. Almanlar, Auschwitz kampýnda çoðu Yahudi olmak üzere, Yahudi olmayan Polonyalý, Roman ve diðer milletlerden yaklaþýk 1,1 milyon insaný öldürmüþtü. UBP Kurultayý... Yorgancýoðlu: Kendi partisi bile onay vermedi Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, dün toplanan UBP kurultayýnýn sonunda "hem hükümetin kendisinin, hem de uygulamalarýnýn meþru olmadýðýnýn çok net ortaya çýktýðý" yorumunu yaparak, "Meclis aritmetiðini deðiþtirmek için transfer vekillere kucak açan, yapay bir meclis çoðunluðuyla hükümet makamýný iþgal edenler bugün kendi partililerinin takdirinden yoksun kalmýþtýr. UBP kurultayýnýn en net sonucu budur" dedi. CTP-BG Genel Baþkaný Yorgancýoðlu, dün yaptýðý açýklamada, UBP kurultayýyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Aylardýr, memleketin tek meselesiymiþ gibi ele alýnan UBP kurultayýnýn kimilerine göre sonuçlandýðýný, kimilerine göre "gerçek sonucun mahkeme kararýna göre belirleneceðini" kaydeden Yorgancýoðlu, "Kurultayý kimin kazanýp kimin kaybettiðini belki kendi parti içi organlarý veya yargýya baþvurulursa mahkemenin vereceði bir karar belirleyecek. Ancak kaybettiði kesin belli olan, UBP hükümetinin Kýbrýs Türk halkýnýn bütün karþý çýkýþlarýna raðmen uyguladýðý ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardaki teslimiyetçi politikalarý ve ne yasa ne de anayasa tanýmayan tavýrlarýdýr" dedi. UBP KURULTAYININ EN NET SONUCU Siyasal iradenin yeniden oluþmasý için erken seçimin kaçýnýlmaz olduðunu kaydeden Yorgancýoðlu, þunlarý kaydetti: "Bütün bu yapýlanlardan sonra yürütmenin baþý olan ve Baþbakan koltuðunda oturan adayýn aldýðý oylarýn toplamý UBP'lilerin bile uygulanan hükümet politikalarýný benimsemediðini açýkça göstermektedir. Toplumun bütün Çakýcý: UBP kurultayý þaibeli Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, önceki gün toplanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayýnýn sonuçlarýnýn "þaibeli" olduðunu kaydetti. Çakýcý yazýlý açýklamasýnda, "UBP kurultay sonucu ile seçilmiþ olduðu açýklanan Baþbakan da þaibelidir" dedi. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün halk desteði yanýnda partisindeki desteði de yitirdiðini savunan Çakýcý, halkýn gerçek iradesinin ortaya çýkmasý için erken seçimin kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. UBK kurultayý ile ülkedeki kaosun daha da derinleþtiðini belirten Çakýcý, "Kendi kurultaylarýný yönetmekten aciz bir ekipten ülkeyi saðlýklý bir þekilde yönetmesi beklenemez" ifadelerini BKP: KENDÝ TÜZÜÐÜNÜ DAHÝ ÇÝÐNEYEN UBP, ÜLKEYÝ NASIL YÖNETECEK Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayýnýn ülkede bugüne kadar gerçekleþen en seviyesiz kurultay olduðunu ifade etti ve "Kendi tüzüðünü dahi ihlal eden UBP ülkeyi nasýl yönetecek" diye sordu. Ýzcan yazýlý açýklamasýnda, UBP kurultayýnýn Türkiye'deki Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP)'nin baský ve müdahaleleri altýnda gerçekleþtiðini, birçok delegenin baský altýnda oy kullandýðýný da iddia etti. "UBP tüzüðüne göre parti baþkanýnýn seçilebilmesi için, toplam delege sayýsýnýn yarýsýnýn bir fazlasýnýn alýnmasý gerekiyor. Bunun saðlanmadýðý açýk olmasýna raðmen ve ikinci tur seçimler yapýlmasý gerekirken Sayýn Ýrsen Küçük'ün baþkan ilan edilmesi, kendi tüzüðünü çiðneyen bir partinin ülkeyi nasýl yöneteceði sorusunu akýllara getirmektedir" diyen Ýzcan, kurultay sonuçlarýnýn meþru olmadýðýný kaydetti. Çýkan sonuçlara göre Ýrsen Küçük'ün Kýbrýs Türk toplumunun baþbakaný olmadýðýný savunan Küçük, kurultay kesimlerinin karþý çýkýþlarýný da hesaba katarsak, Baþbakan'ýn uyguladýðý politikalarýn kabul görme oraný yüzde 20'nin altýnda kalmaktadýr. Yani kurultay sonuçlarýna göre hem hükümetin kendisinin, hem de uygulamalarýnýn meþru olmadýðý çok net olarak ortaya çýkmýþtýr. Meclis aritmetiðini deðiþtirmek için transfer vekillere kucak açan, yapay bir meclis çoðunluðuyla hükümet makamýný iþgal edenler bugün kendi partililerinin takdirinden yoksun kalmýþtýr. UBP kurultayýnýn en net sonucu budur. Yapýlmasý gereken tek þey siyasal iradenin yeniden oluþmasý için hemen erken seçime gitmektir. Bunu görmezden gelmek, bu sonuçlarla hükümetçilik oynamaya çalýþmak halkýmýzý hiçe saymaktýr. Demokrasiyi her zeminde yok sayan, halkýna kulak týkayarak dýþtan müdahaleyi içine sindiren ve sahte takdir beyanlarýyla avunan hükümet, yarattýðý sahte cennetin yýkýntýlarý altýnda kalmýþtýr. Ülke yangýn yerine dönmüþken, hala istikrar varmýþ gibi hariçten gazel okuyanlarýn da artýk görmesi gereken gerçek, Kýbrýs Türk halkýnýn iradesinin yok sayýlamayacaðý olmalýdýr." kullandý. UBP yönetiminin anayasa ve yasalar yanýnda kendi parti tüzüðüne bile uymadýðýný kaydeden Çakýcý, hükümet kriziyle karþý karþýya gelindiðini ekledi. süresince Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif ile Baþbakan Ýrsen Küçük hakkýnda bir çok usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarý ortaya atýldýðýný, kaynaðý belli olmayan büyük miktarda paralardan, yasadýþý gerçekleþtirilen partizanca istihdamlardan, ayrýca baský, þantaj ve tehditlerden söz edildiðini hatýrlattý. "Baþsavcýlýðý tüm bu iddialar hakkýnda soruþturma baþlatmaya davet ediyoruz" diyen Ýzcan, demokrasi güçlerini geniþ cephede bir araya gelmeye çaðýrdý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI YEÞÝLYURT'UN AÐILLARI Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz elde ettiði bazý bilgileri kamuoyunun bilgisine getirmek için köþemize aktardý: "Ben bir vatandaþým... Amacým bilgilerimi kamuoyu ile paylaþmak ve yetkililer ilgilenmediði için herkesin baþýnýn çaresine bakmasýný saðlamaktýr. Yeþilyurt'ta üç su kuyusu vardýr ve bu kuyulardan pompalanan sular Lefkoþa'ya da verilmektedir. Lefke Belediyesi bu bölgeye 30 adet aðýl izni verdi. Aðýllarýn pislikleri, hayvanlarýn pislikleri bu sulara karýþmaktadýr. Bölge Sular Komitesi'nin bu kuyulardan örnek alýp tahlil yaptýrdýðýný ve sularda dýþkýlarda bulunan bazý mikroplarýn veya etmenlerin görüldüðünü öðrendik... Kimsenin umurunda olmuyor. Kaymakam bu iþi araþtýrmakta ve de ilgilenmekte olmasýna raðmen Lefke Belediye Baþkaný umursamýyor bile..." ÞERÝFE ÜNVERDÝ'YE ÇAÐRI... Gazetemize kýsa bir not gönderen ve bir YDÜ çalýþaný olduðunu yazan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Bir kurultay da sona erdi. Ne olacaðý yani kabinede nasýl bir deðiþiklik olacaðýný bilemem. Benim söylemek istediðim þu: Ben bir vatandaþým. Þikayetim Þerife Haným'adýr. Çünkü Þerife Haným Çalýþma Bakaný görevindedir. Birçok iþyerinde sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmý yapýlmamaktadýr. GAÜ'den tutun da YDÜ'ye... Medyada iki gazete dýþýnda tüm gazete ve televizyonlara... Birçok iþyerinde yatýrýmlar olmamaktadýr. Mesela YDÜ'de hiçbir çalýþanýn sosyal sigortasý yatmýyor. Ben de o çalýþanlardan biriyim de ondan... Bu konuda yaptýðýmý birçok þikayete karþýlýk yetkililer 'yapacak birþey yok' diyorlar... Ben buradan Þerife Haným'a çaðrýda bulunuyorum... Gülin Haným'ýn kuyruðuna takýlýp dolaþmaktan baþka göreviniz olduðunu unuttunuz mu acaba?" BÝZÝM DUVAR BAÞBAKAN DEÐÝL TÜZÜKLERÝN EFENDÝSÝ Bizim Mandra Kurultay biter ve halk, her geçen gün biraz daha büyüyüp kokuþan çöplüðüyle baþbaþa kalýr. Zibil yýðýnlarýndan kalkan sinekler, vatandaþlarýn sofralarýna yoðun pike dalýþlarý yaparken, yine çöplüklerden çýkan fareler de, kaldýrýmlarda, sokak aralarýnda cirit atmaktadýrlar. Tabipler Birliði, yaþanan çevre kirliliðinin neden olduðu salgýn hastalýk tehlikesinin giderek büyüdüðünü vurgulamakta ve yetkilileri acil çözüm üretip çöpleri kaldýrmaya çaðýrmakta ancak ne yazýk ki bu çaðrýlarýna hâlâ olumlu yanýt alamamaktadýr.

8 8 23 Ekim 2012 Salý Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ANKARA YA RAÐMEN! Dün bazý gazeteler manþetlerinde Ýrsen Küçük ün zaferini verdi... Bazýlarý Güneþ gazetesinden de daha fanatik fotoðraf koyup manþet attý... Bu davranýþlarý kurultay sonucundan ne kadar korktuklarýnýn bir göstergesiydi. Bakmayýn siz onlarýn bana ne UBP den demesine, en fanatiðinden bile daha holigandýrlar. Biz aylarca bu tür yayýnlarýn ve baskýlarýn geçmiþten günümüze kadar bu toplumun üstünde denendiði ama her defasýnda baþarýlý olamadýðýný yazdýk... Tamamý ile Ýrsen Küçük e kendinizi baðlamayýn, tarafsýz kalýn, günü kurtarmak için aldýðýnýzdan mutlu olursunuz, ama geleceðinizi yerle bir edersiniz dedik fakat dinletemedik.. Þimdi bütün bahsini Ýrsen Küçük e oynayan ve onun için çalýþan gazeteci ve gazeteler, kurultay sonunda parti tüzüðünün çiðnendiðini manþet yapamýyor... Bu tam anlamý ile satýlmýþlýktýr. Baþka bir adý varsa, biri bana söylesin... Bahsettiðim bu gazetelerin en büyük korkularý þunlar Ýrsen Küçük tarafýndan kendilerine verilen vaadlerin yerine getirilemeyeceði... Ýrsen Küçük ün artýk eskisi kadar güçlü olamayacaðý... Kaþif gelirse baþlarýnýn belada olduðu... Erken seçimin gündeme gelmesi ve saltanatlarýnýn sona ermesi... Ama en önemlisi Eroðlu na karþý yaptýklarý ve Eroðlu nun hala ayakta kalmasý onlarý korkutuyor... Halka verecekleri hesaptan korkmuyorlar... Çýkarlar bir televizyon programýna, söverler Türkiye den gelen emekçiye, olurlar halk kahramaný... Bir kere bile bu kiþilerin aðzýndan kuzeyde iþgal var diye bir söylem duydunuz mu? Bir kere bile gazetelerine reklam verenin yanlýþýný yazdýklarýný gördünüz mü? Bir kere bile elçinin karþýsýna çýkýp hesap sordular mý? Bir kere bile herhangi bir seçimden menfaat saðlamadýklarý oldu mu? Bunlarýn hepsi demiyorum ama bir çoðu, özellikle de genç ve orta kuþak talimat al kurþunu sýk gazetecilere... Kimse kusura bakmasýn ama yaþýný almýþ insanlara çekil git diyoruz da, yerine geçecek olan gençlerimiz sanki daha da menfaatçi... Geçen haftalarda yazdýðým gibi bu kurultayý kim kazanýrsa kazansýn kaybeden Kýbrýslý Türkler olacak diye... Fakat kurultaydan çýkan bu sonuç toplumun hareketlenmesini ve kendine gelmesini saðlayacaktýr. Türkiye nin desteði ile basýnýn dörtte üçünü satýn alarak... Servet deðerinde paralar harcayarak... Delege satýn alarak... Tehdit ve baský uygulayarak... Hükümeti elinde tutarak 14 oy fark ile seçimi önde tamamlýyorsan Sayýn Küçük, þapkaný önüne koyup gideceksin... Ankara ya raðmen bu baþarý 690 Kýbrýslý Türk ün direniþidir... Bu insanlara kulak ver, atýp tuttuðun yüzde yetmiþler nerede? Televizyon programcýlarýna bile farkla kazanacaðýný söylettin, þimdi onlar da sus pus olmuþ durumdalar.. Madem delegene güvenip ikinci tura gitmiyorsun o zaman istifa etmesini bileceksin... Bu dizide artýk senin rolün sonlandý. Yerine yeni aktörler sahne alacaklar... Bunu ben deðil, diðer partililer deðil, senin delegen söylüyor Sayýn Küçük... Bak delegen kime ne kadar oy vermiþ: Recep Tayyip Erdoðan, Egemen Baðýþ, Beþir Atalay, usta kalemler, dönek vekiller ve para 704 Ahmet Kaþif, sekiz milletvekili ve Derviþ Eroðlu 690 Ýþte Kurultayýn sonucu budur... Burdan AKP yalakalarýna duyurulur, Kýbrýslý Türkler ne sizin, ne de ustalarýnýzýn desteðini istemiyor.. Biz bize yeteriz hade barra diyor... KÜÇÜK DELEGELERE TEÞEKKÜR ETTÝ Ulusal Birlik Partisi'nin 19. Olaðan Kurultayý'nda yeniden UBP Genel Baþkanlýðý'na seçilen, Baþbakan Ýrsen Küçük, "UBP çatýsý altýnda yapacak iþlerimiz var, birbirimize muhtacýz" dedi. Kurultay sonucunun açýklanmasýnýn ve rakibi Ahmet Kaþif'in konuþmasýnýn ardýndan teþekkür konuþmasý için kürsüye gelen Ýrsen Küçük, delegelere kýsýk bir sesle hitap etti. UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Küçük, "BÜYÜK AV" PAZAR GÜNÜ BAÞLIYOR "Büyük Av" pazar günü baþlýyor. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý yeni av haritasýný yayýnlarken, açýklanan av tarihlerine göre avcýlar toplam 11 gün avlanabilecek. 18/2009 sayýlý Av ve Avla Ýlgili Yaban Hayatýný Düzenleme Yasasý tahtýnda çýkarýlan "Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanlarý ve Av Bölgeleri Tüzüðü"' uyarýnca Büyük Av mevsimi30 Aralýk tarihine kadar sürecek. "2012 Yýlý Büyük Av Mevsimi" içerisinde 28 Ekim; 4,11,18 ve 25 Kasým; 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralýk olmak üzere toplam 11 gün avlanmaya izin verildi. Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Mehmet Yulaf'ýn yaptýðý açýklamaya göre, Büyük Av mevsiminde avlanacak av hayvanlarý olarak "ova tavþaný, keklik, turaç, sülün, çulluk, býldýrcýn, yaban güvercini, fassa, karga ve saksaðan" sýralandý. Bunlarýn dýþýnda herhangi bir av ve yabani kuþ avlanamayacak. Büyük Av mevsiminde bir avcý belirlenen her av günü için en fazla 1 tavþan, 5 keklik veya turaç ve 8 fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvaný avlayabilecek. Güneþin doðuþu ile batýþý arasýnda av faaliyeti yapýlabilecek. Meskun mahale 200 delegelere teþekkür ederek, onlarý soðukkanlýlýða davet etti. Küçük, UBP çatýsý altýnda iþleri olduðunu belirterek, "Birbirimize muhtacýz, desteðinize ihtiyacýmýz var. Bana verdiðiniz destekten dolayý hepinize teþekkür eder, UBP'nin kazanmasýný diler, hepinize saygýlar sunarým" diye konuþtu. UBP Kurultayý Divaný daha sonra parti meclisi için sayýma baþladý. Sayým iþlemlerinin günün ilerleyen saatlerinde açýklanmasý bekleniyor. metreden fazla yaklaþýlmayacak. Büyük avda, avcý beraberinde en fazla 3 köpek bulundurabilecek. Av bölgelerine araçla gidecek avcýlar, tüfeklerini araçlarýnýn bagajlarýnda ve kýrýk olarak bulunduracak. Avcýlarýn avlanýrken hedefini görüp tanýmadan ateþ etmemeleri ve birbirlerini koruyacak þekilde avlanmaya özen göstermeleri; ayrýca ava kapalý bölgelere girip avlanmamalarý ve yasada yer alan kurallar dýþýna çýkmamalarý gerekiyor. Yasa veya tüzük kurallarý dýþýna çýkan avcýlar hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacak. Telefon ve elektrik kablolarý ile trafik iþaretlerine ve bilgi verici levhalara zarar verilmemesi gerektiði uyarýsý da yapýldý. Av gününden önce baþka bir adreste konakladýktan sonra ava çýkacak olan avcýlarýn tüfeklerini de beraberinde götürebilmeleri için Tasarruf ve Avlanma ruhsatlarýna ek olarak ilçe kaymakamlýklarýndan taþýma izni almalarý gerekiyor. Yangýn sonucu yeniden aðaçlandýrýlan av bölgelerinde avlanacak avcýlarýn, dikilen ve tohumdan çimlenen fidanlara ve çevreye zarar vermemeleri de istendi. KANADA BÜYÜKELÇÝSÝ KIBRIS TÜRK SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTÜ AÐI TEMSÝLCÝLERÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ Kanada'nýn Lefkoþa Büyükelçisi Robert Peck, Kýbrýs Türk Sivil Toplum Örgütü Aðý üyesi bazý örgüt temsilcileriyle görüþtü. Robert Peck, The Management Centre, Kýbrýs Türk Yöneticiler Derneði, Yeþil Barýþ Hareketi, Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý ve HASDER temsilcileri ile bir araya geldi. The Management Centre Direktörü Bülent Kanol görüþmede, 16 sivil toplum örgütünün oluþturduðu Kýbrýs Sivil Toplum Örgütü Aðý'nýn üstlendiði misyon, Kýbrýs'taki sivil toplumun þu anda bulunduðu nokta ve son dönemdeki çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Kanol, "sivil toplumun harcadýðý çabalarýn sadece yerel yönetimler tarafýndan deðil, ayný zamanda uluslararasý heyetler tarafýndan da tanýnmasýnýn sivil toplumun, özellikle uzlaþým alanýnda verdiði çabalarýn meþruluk kazanmasý için çok önemli olduðunu" kaydetti. Kalem Yalçýn Okut MESELE ÇOK BASÝTTÝR... Kýbrýs Meselesi çok girift görünmesine karþýn, TC ile iliþkilerimiz açýsýndan çok basittir. Meseleye TC ile iliþkilerimiz çerçevesinde bakýldýðýnda, hem Osmanlý Türkiyesi tarafýndan, hem de Cumhuriyet Türkiyesi tarafýndan 'sokaða atýlmýþ' çocuklardýk bir anlamda... Öyle ya; savaþýnda Rus ordularý Ýstanbul-Yeþilköy önlerine kadar ulaþtýklarý zaman Osmanlý Padiþahý kendi saltanatýný ve de koltuðunu koruyup kurtarmak için Emperyal Ýngiliz hükümetinden yardým isteyip, o yardým karþýlýðýnda da, Kýbrýs'ý Emperyal Ýngiliz Ýmparatorluðuna -güya- kira karþýlýðýnda devretmemiþ miydi?.. Bu gerçekliðe karþý çýkan "milliyetçi yiðitler" varsa ortaya çýksýnlar 'çarpýþalým'!... Keza, ikinci defa, Lozan Antlaþmasý'nda da Kýbrýs ve Kýbrýslý Türkler Misaký Milli sýnrýlarý dýþýnda býrakýlmamýþlar mýydý "anavatan" tarafýndan?.. Bu gerçekliðe de karþý çýkan "milliyetçi yiðitler" varsa, onlar da 'er meydaný'na çýksýnlar da kozlarýmýzý paylaþalým!.. Bu çaðrý ve meydan okumamý hiçbir Milliyetçi "Kahraman"ýn yanýtlamayacaðýndan eminim... Geçelim... Ana konuya gelelim... Ana konumuz nedir?.. Çok açýk ki Kýbrýs Meselesidir. TC'nin NATO'ya üye olmasýna dek dýþiþleri bakanlarýnýn demeçleri vardýr; defalarca: "Bizim Kýbrýs Meselesi diye bir meselemiz yoktur" demiþlerdir. Ne zaman ki, Ýngiliz hariciyesi, "Hayýr, sizin bir Kýbrýs Meselesiniz vardýr" diye kulaklarýna üfledikten sonra, özellikle de TC'nin NATO'ya alýnmasýndan sonra Türkiye'de Kýbrýs Mitingleri baþlamýþtý. Önceleri: "Kýbrýs Türktür Türk Kalacaktýr"; sonra da: "Ya Taksim Ya Ölüm" mitingleri ile Edirne'den Ardahan'a kadar bütün Türkiye'de bilisiz yýðýnlarý sokaklara dökmüþlerdi. Oysa, o mitinglere katýlan kara yýðýnlara Kýbrýs nerededir diye sorulsaydý, eminim ki, yüzde doksaný Kýbrýs'ýn yerini bile bilemiyecekti... Anglo-Amerikanlarýn TC'nin yoz politikacýlarýný o gaza getiriþleriyle Türk yakýn tarihinin yüz karasý olan 6-7 Eylül vahþeti de yaþanmýþ, Ýstanbul ve Ýzmir'de Grek asýllý TC vatandaþlarýna saldýrýlar baþlamýþ, evleri ve iþyerleri talan edilmiþ, hatta bir raip yakalanýp zorla sünnet edilmiþti. Vahþice linç edilip öldürülenler ayrý Bunlar bilinen asli gerçeklerdir. Tekrar yazmanýn nedeni, yalanlarla uyutulan milliyetçi baylara yeniden bir hatýrlatma yapmaktýr. Seyyit Nezir'de geçen hafta okudum: Ünlü edebiyat adamý Ahmet Hamdi Tanpýnar, Bayar-Menderes iktidarýný, "Demokrat Parti iktidarý 10 yýllýk cürüm yönetimidir" diye nitelendirmiþ, tarihli Cumhuriyet gazetesinde çýkan bir yazýsýnda. Ünlü edebiyatçý daha bir sürü baþka sýfatlar da kullanýyor o "cürüm yönetimi"ne. "Yolsuzluk", "çürüme", "saldýrý", "þiddet", "polis devleti" vb vb sýfatlar 'de seçimleri kazanýr kazanmaz ilk icraat olarak, daha önce Atatürk'ün Türkçe'ye çevirttiði ezaný tekrak Arapça'ya çeviren o "cürüm yönetimi"nin devamý olan þimdiki Cürüm Yönetimi'nin son on yýlda Türkiye'de de, Kýbrýs'ta da ne dolaplar çevirdiðini herkes bilir. "Bir adým önde olacaðýz" diyorlardý Annan Planý ve referandum günlerinde. Þimdi ise, "Hristofias Maraþ'ý unutsun" diyorlar, utanmadan. Bu açýdan bakýlýnca, Kýbrýs Meselesi'nde düðümün üç gerici merkezde düðümlendiði ortadadýr: Washington, Londa, Ankara gericiliðinde... O nedenle birincil görevimiz bu üç gerici merkeze, özellikle de Ortadoðu'da Saldýrý Taþeronu olarak görevlendirilen Ankara ve AKP'ye karþý mücadele olmalýdýr.

9 23 Ekim 2012 Salý Tünel ALINTI KÝBÝR DÜÞÜÞTEN ÖNCE GELÝR Edith Lutz "Macbeth ile çöküþ" baþlýklý makalesinde, Ýsrail'in Macbeth gibi kendi kendisini felakete sürüklediðini vurguluyor. Bu mecazýn Türkiye için de uyduðunu düþündüm. Bölgenin ikiz devletleri olan Ýsrail ve Türkiye'nin hikâyeleri de birbirine benziyor - özellikle militarizmleri, Batý'ya baðýmlýlýklarý ve apartheid uygulamalarý. Ancak aralarýnda büyük farklar var. ABD'de çok güçlü bir Ýsrail lobisi var. Hiçbir ABD baþkaný bu lobiye raðmen Ortadoðu siyaseti geliþtiremez. Peki, AKP Hükümetinin sýrtýný Suudî Arabistan ve Katar'ýn Petro- Dolarlarýna dayamasý, Ýsrail'in Batý'dan gördüðü destek kadar güçlü bir destek sayýlabilir mi? Hiç sanmýyorum. Erdoðan bunu göremiyor mu? Görüyor ama hata üzerine hatalar yapmaya devam ediyor. Ne demiþler: Kibir düþüþten önce gelir ve kötü arkadaþ adamý kör eder. MURAT ÇAKIR (emekdunyasi.net) DÝPNOT Türkiye'de cumhurbaþkaný 37 bin 250 lira maaþ alýyor. Bu da asgari ücretlinin aldýðý maaþýn 40 katý. UBP'NÝN KURULTAYINDA CTP'NÝN GAZANACAK HALÝ YOKTU YA ARÞÝV TARÝH 21 EYLÜL 2011 Tayyip Erdoðan'dan sonra Bülent Arýnç da çok iddialý konuþtu. Türkiye'nin önümüzdeki hafta denizde aramalara baþlayacaðýný söyleyen Arýnç, ilgili çalýþmalarýn deniz ve hava kuvvetleri tarafýndan destekleneceðini de vurguladý... Gözden kaçmayanlar... LEFKOÞA'NIN TÜRK YARISI Avrupa Komisyonu, Kýbrýs'ýn iki kenti Lefkoþa ve Baf'ýn aday olduðu 2017 yýlý için Avrupa Kültür Baþkenti ünvanýný kazanan kentin Baf olduðunu duyurdu. Uluslararasý jüri heyetinin Lefkoþa'yý reddetme gerekçesi, teklifte Lefkoþa'nýn Türk yarýsýnýn yok sayýlmasýymýþ. Aslýnda Lefkoþa'nýn Türk yarýsýný baþka birinin yok saymasýna lüzum yok, kendi kendini yok sayýyor zaten. Lefkoþa'nýn Kýbrýslý Türk kesimi artýk Lefkoþa deðil ki, baþka bir yer ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hal böyleyken, yapýlmasý gereken tek þey siyasal iradenin yeniden oluþmasý için hemen erken seçime gitmektir" Özkan YORGANCIOÐLU (CTP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... NE KADAR KÖTÜ KOKARSAK O KADAR ÝYÝ Greve giden Lefkoþa Belediye emekçilerine kýzanlar haltetmiþ. Tutturmuþlar bir yasemin kokulu Lefkoþa gidiyor. Yapmayýn etmeyin. Lefkoþa ne kadar kötü kokarsa o kadar iyidir arkadaþlar. Lefkoþa'yý bok götürdükçe, fareler ortalýkta fink attýkça devrime yaklaþýyoruz arkadaþlar. Hele bir Kurbanlar kesilsin, kan gövdeyi götürsün, seyredin o zaman bu kanlý devrimi "Partilimiz rahat olsun. Kurultay sonucu Ulusal Birlik Partimiz kazanmýþtýr." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Ýktidar ve medya, yüzlerce tutuklunun açlýk grevlerini görünmez kýlmaya çalýþýyor" Seçimlere hazýrlýðýn bir parçasý olarak yeni bir barýþ süreci sinyali veren iktidarýn aslýnda sýkýþtýðý siyasi zeminde baþka da çýkýþ yolu yok. Ama yeniden dillendirmeye baþladýðý müzakere ve anadilde savunma hakký gibi iyi haberler nedense somut gerçeklikle hiç paralellik taþýmýyor. Madem Öcalan la da görüþülebilir, Türkiye genelinde 58 cezaevinde yüzlerce tutuklunun sürdürdüðü açlýk grevlerine yönelik bu suskunluk ve kayýtsýzlýðýn açýklamasý var mý? Ýktidar ve medyanýn görünmez kýlmaya çalýþtýðý açlýk grevlerinin, ölüm orucuna dönüþmeyeceðinin garantisi mi var? BDP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak ýn verdiði bilgiye göre, halen kaç tutuklu veya hükümlünün açlýk grevine katýldýðýný bile tam olarak belirleyememiþler. Meselenin püf noktasý da bu. Kýþanak Bu denli yaygýn olmasý olayý çok daha vahim hale getiriyor. Kontrol altýna alma þansý yok. Herkes katýldýðý için, durumu kötüleþenlere diðerlerinin destek olmasý gibi bir durum ortadan kalkmýþ. Hepsinden kritik olaný da; açlýk grevlerine katýlanlarýn tek kiþilik hücrelere konmasý. Tek baþýna kalan bir tutuklunun aðýrlaþmasý durumunda bir baþkasýnýn yardým isteme olanaðý da yok dedi. Adalet Bakaný nýn Henüz kritik bir durum yok yaklaþýmýnda olduðunu anlatan Kýþanak Böyle bir sürecin nereye evrileceði belirsiz. Adalet Bakaný umarým bu yanýlgý içinde davranmaz uyarýsý da yaptý. Manþetleri süsleyen Ýyi haber lerin yanýnda bunlara yer yok tabi. ( ) Silivri, Kandýra ve Þakran cezaevlerinde hücre ve destek besin verilmeme cezasý uygulanýyor. Adalet Bakaný ile görüþen BDP Milletvekili Pervin Buldan, Adalet Bakaný Sadullah Ergin in hücre cezasýný doðruladýðýný aktardý. Ergin mevzuat gereði disiplin cezasý veriliyor demiþ. Doðrulamadýðý tek þey; hücre. Bakan a göre onlar, tek kiþilik oda ymýþ. Tutuklularla görüþen Ayla Akat Ata ise özellikle Diyarbakýr Cezaevi ndekilerin durumunun kötüleþtiðini söyledi. Kusmalarýn baþladýðýný aktaran Ata, Hangi hastalýklarýn tetikleneceði belli deðil. Artýk her an her þey olabilir. Bu cezaevinde kalan arkadaþlarýmýz, bizim siyaset yaptýðýmýz arkadaþlar. Durumlarýndan çok etkilendik dedi. Vekil olmadan önce insan haklarý savunucusu olduðunu hatýrlatan Ata þu deðerlendirmeyi yaptý: Dile getirdikleri toplumsal talepler, bizim de taleplerimiz. Eðer iktidarýn toplumsal barýþý saðlamak gibi bir niyeti varsa, cezaevlerinden cenazeler çýkmaya baþlamadan önce somut adýmlar atmalýdýr. Açlýk grevleri 40 ýncý güne girdi. Bakalým iktidar için kritik süreç kimse ölmeden baþlayacak mý? (Bu yazý ÝNCÝ HEKÝMOÐLU nun YURT gazetesinde yayýmlanan Bakana göre, açlýk grevinde kritik bir durum yok baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 23 Ekim 2012 Salý GÜNEYDEN... ÝKÝ BET OFÝSÝNE BOMBA Lefkoþa Rum Kesimi'ndeki iki bet ofisine, önceki gün sabaha karþý kimliði belirsiz þahýslar tarafýndan el bombasý atýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, ilk bombanýn önceki gün sabaha karþý saat 03:00 sularýnda patladýðýný ve bet ofiste küçük çaplý hasara neden olduðunu yazdý. Haberde, ikinci bombanýn da patlamadan imha edildiði belirtildi ve bombalarýn, Türk menþeli olup KKTC'den temin edildiði iddia edildi. VÝZE ALMADA SAÐLANAN KOLAYLIK UKRAYNA'DAN TURÝST AKIÞINI ARTIRDI Güney Kýbrýs'ýn Ukrayna'ya vize almada saðladýðý kolaylýðýn, Ukrayna'dan Güney Kýbrýs'a turist akýþýný yüzde 141 oranýnda artýrdýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Ýstatistik Dairesi'nin verilerine dayanarak, Eylül ayýna kadar Ukrayna'dan Güney Kýbrýs'a 16 bin 500 turistin geldiðini ve bu sayýnýn, yýl sonuna kadar 20 bini bulmasýnýn beklendiðini yazdý. Haberde, Ukraynalý turist akýþýnda gelecek yýl için de yüzde 30 oranýnda artýþ kaydedilmesinin beklendiði belirtildi. DOWNER BU HAFTA NEW YORK'A GÝDÝYOR Bayramýnýz kurtlu olsun ey Lefkoþa sakinleri Kermiya kapýsý da çöpe teslim! (Mustafa ERKAN) - Lefkoþa Belediyesi çalýþanlarýnýn baþlattýðý önce iþ yavaþlatma eylemi, ardýndan ise geçen hafta genel greve gitmesiyle Lefkoþa'nýn her yeri tam bir çöp yýðýnýna döndü. Lefkoþa'da bulunan Metehan (Kermiya) Sýnýr Kapýsý'nda oluþan çöp yýðýnlarý hem geçiþ yapan Kýbrýslý Rum ve Türkleri, hem ülkemize gelen turistleri, hem de sýnýr kapýsýnda çalýþanlarý ciddi anlamda tehdit ediyor. Lefkoþa'nýn bu durumuna isyan eden vatandaþlar, hem hükümete, hem Lefkoþa Belediyesi'ne, hem de belediye çalýþanlarýna büyük tepki gösteriyor. Bu soruna nasýl ve ne zaman bir çözüm bulunacaðý ise tam bir muamma. Fakat öyle gözüküyor ki bu bayram eski bayramlardan çok uzak geçecek. Eskiden Lefkoþa yasemin kokardý, þimdi ise çöplük kokuyor. Ortalýk çirkef, hayvan ölüleri ve çöplerden akan pis sularla doldu. Üstelik 2 gün sonra Kurban Bayramý'ný kutlayacaðýz. Vatandaþlar kestikleri kurbanlýklarýn sakatatlarýný da bu çöp yýðýnlarýna atmaya kalkarsa varýn gerisini siz düþünün. Ortalýk hastalýk ve pislikten geçmeyecek anlaþýlan! Bayramýnýz þimdiden kutlu deðil, kurtlu olsun ey Lefkoþa sakinleri BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in, BM Genel Sekreterliðiyle istiþarelerde bulunmak amacýyla bu hafta içerisinde New York'a gideceði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Downer'in, Rum Baþkanlýk seçimlerinin yapýlacaðý Þubat 2013'ten sonra çabalarýn tekrarlanmasý için Kýbrýs sorununa yönelik görüþmeler sürecinin genel bir deðerlendirmesini yapma arzusunda olduðunu yazdý. Habere göre Downer, BM'de bir dizi temasta bulunacak ve Genel Sekreter Ban ile bir araya gelecek. GÜZELYURT'TA "BÝR KAYIP CESEDÝ DAHA BULUNDU" Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin Güzelyurt'ta gerçekleþtirdiði kazýlarda bugüne kadar kayýp olan bir kiþinin cesedine ulaþmasýnýn ardýndan, bir baþka kayýp cesedine daha ulaþýldýðý iddia edildi. Politis gazetesi, elde ettiði bilgilere dayandýrarak verdiði haberinde, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin Güzelyurt'un bir baþka bölgesinde gerçekleþtirdiði kazýlarda, yine Kýbrýslý Rum olduðuna inanýlan bir þahsýn kemiklerine rastladýðýný yazdý. Konuya iliþkin baþka bilgi vermeyen gazete, ayrýca Gönyeli ve Hamitköy'de de kazýlarýn sürdüðünü, yaklaþýk 35 kiþiye ait kemiklerin tespit edildiði Kaynakköy'deki kazýlarýn ise durduðunu belirtti. Gazete, Güney Kýbrýs'ta da kayýp kazýlarýnýn devam ettiðini, Güney Lefkoþa'nýn "Strovolo" semtindeki eski kuyularýn bulunduðu iki bölgede kazýlarýn sürdüðünü yazdý. Haberde ayrýca, DNA veri tabanýnýn yenilenmesi gerektiði için Bosna-Hersek'deki laboratuarýn henüz kayýp kimliklerinin tespiti çalýþmalarýna baþlamadýðý da ifade edildi.

11 23 Ekim 2012 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kýbrýs'taki kadýn profili Öðrenim görüyor, çalýþýyor, þiddete maruz kalýyor Güney Kýbrýs'ta yaþayan kadýnlarýn toplumsal olgularýnýn, geçmiþ yýllara oranla oldukça deðiþtiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "Kýbrýs Kadýný Profili-Okuyor, Çalýþýyor Ve Daha Uzun Yaþýyor- Ancak Hâlâ Ayýrýmcýlýk ve Þiddeti Yaþýyor" baþlýklý haberinde, Güney Kýbrýs'ta yaþayan kadýnlarýn bugün öðrenim gördüðünü, çalýþtýðýný, siyasi yaþamda aktif olarak faaliyet gösterdiðini, yalnýz yaþamayý seçebildiðini ancak aile içi þiddete maruz kalmaya da devam ettiðini yazdý. Gazete Rum Ýstatistik Birimi'nin verilerine dayanarak, Güney Kýbrýs'taki kadýn nüfus sayýsýnýn yüzde 51.4 oranýnda(443 bin) olduðunu yazdý. Gazete yine istatistik bilgilere dayanarak son 11 yýlda aile içi þiddet olaylarýnýn arttýðýný, meydana gelen bu olaylarýn yüzde 80.3'ünde yardým isteyenlerin kadýnlar, yüzde 12.2'sin ise çocuklar olduðuna dikkati çekti. Þiddet olaylarýnýn çeþitleri hakkýnda ise gazete bunlarýn yüzde 85.4'nün psikolojik þiddet, yüzde 55'nin fiziksel þiddet, yüzde 3.3'nün ise cinsel þiddet olduðunu yazdý. Habere göre kadýnlarýn yaþam süreleri 82.9 yýl, erkeklerin ise 79 yýl olarak belirlendi. Aydýnlardan açlýk grevi çaðrýsý: "Bu kâbusa sessiz kalamayýz" Çeþitli hapishanelerde sürmekte olan ve kritik aþamaya gelen açlýk grevlerinin bayram tatili öncesinde sonlandýrýlmasý için aralarýnda çok sayýda akademisyen, gazeteci ve sanatçýnýn yer aldýðý bir grup aydýn çaðrý yayýnladý. "Henüz vakit varken, açlýk grevleri ölümlere dönüþmeden" baþlýðýný taþýyan çaðrýda, hükümetten bayram öncesinde somut bir adým atmasý talep ediliyor. HENÜZ VAKÝT VARKEN AÇLIK GREVLERÝ ÖLÜMLERE DÖNÜÞMEDEN Bildirinin tam metni þöyle: "Türkiye yine bir kabusun eþiðinde. Bugünleri daha önce yaþadýk. On altý yýl önce yaþadýk; on iki yýl önce yaþadýk. Bir kez daha böyle bir utancý yaþamak istemiyoruz. Tutuklular, mahkemelerde anadillerinde savunma yapmak istiyorlar. Öcalan'ýn tecrit koþullarýnýn kaldýrýlmasýný istiyorlar. Bu taleplerini toplumun gündemine getirmek için yaþamlarýný ortaya koyuyorlar. Seçtikleri yöntemi onaylayýp onaylamamamýz, karþý karþýya bulunduðumuz insanlýk dramýný deðiþtirmiyor. Bizi bekleyen kabus ortadadýr: Hükümet yetkililerinin duyarsýzlýðý devam Uluslararasý Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ): "Erdoðan hükümeti basýna karþý yakýn tarihin en büyük saldýrýsýný yürütüyor" Uluslararasý Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), özel basýn özgürlüðü raporunda Türkiye'deki basýn özgürlüðünün 'kriz' seviyesine ulaþtýðý kaydedildi. 'Türkiye'nin Basýn Özgürlüðü Krizi' baþlýðý ve 'Gazetecilerin Hapsedildiði ve Muhalefetin Suç Sayýldýðý Karanlýk Günler' alt baþlýðýyla yayýmlanan rapor, Türkiye'de kitlesel gazeteci tutuklamalarýný inceliyor. CPJ'nin eleþtiri oklarýnýn hedefinde, Baþbakan Tayyip Erdoðan hükümetinin basýna yönelik tutumu var. "Erdoðan hükümeti basýna karþý yakýn tarihin dünya çapýnda en büyük saldýrýsýný yürütüyor" ifadesinin yer aldýðý özel raporda, yetkililerin terör suçlarýyla itham ettikleri gazetecileri hapsettiði ve oto sansürün yerleþmesi için baskýcý taktikler kullandýðýný yazdý. Komite, 'alýngan ve inatçý' olarak tanýmladýðý Erdoðan'ýn her türlü eleþtiriyi kiþisel saldýrý olarak algýladýðýný belirtip ekledi: "Erdoðan açýkça gazetecilerin itibarýna saldýrýyor, medya organlarýný, eleþtirel yazýlar yazanlarý uyarmalarý ya da iþten atmalarý için ettikçe binlerce genç ölüme yaklaþýyor. Bu kabusa sessiz kalamayýz. Önümüz bayram tatili! Oysa siyaset tatile çýktýðýnda da cezaevlerinde hayat devam edecek. Bayram sonrasýnda, bu açlýk grevi geri dönülmez aþamaya ulaþýlmýþ olacak. Henüz vakit varken, vicdanlarýmýza baþka bir kara lekenin daha sürülmesini engelleyebiliriz. Bizler aþaðýda imzasý bulunanlar Hükümeti, bu talepleri duymaya ve somut adýmlar atmaya çaðýrýyoruz. ÝMZACILARDAN BAZILARI Adnan Özyalçýner (Yazar), Ali Nesin (Prof. Dr.), Ahmet Telli (Þair),Aydýn Çubukçu (Yazar), Aydýn Engin (Gazeteci, Deniz Kavukçuoðlu (Yazar), Ertuðrul Mavioðlu (Gazeteci), Ferhat Tunç (Müzisyen), Gülsüm Cengiz (Þair), Hakan Aksay (Yazar), Doðan Týlýç (Gazeteci), Mehmet Bekaroðlu (Prof. Dr.),Nadire Mater (Gazeteci), Necmiye Alpay (Yazar), Orhan Alkaya (Þair),Oya Baydar (Yazar), Sennur Sezer (Þair), Suavi (Müzisyen), Þanar Yurdatapan (Müzisyen), Þükrü Erbaþ (Þair), Ümit Kývanç (Yazar), Vedat Türkali (Yazar), Vedat Yýldýrým (Müzisyen) da var zorluyor." Raporda, Terörle Mücadele Kanunu'nun 'Kürt gazetecilere karþý sopa gibi kullanýldýðý' yorumu yapýlýrken, hükümetin, habercilik faaliyetlerini 'terör eylemi olarak tanýmladýðýný' yazýyor. Türkiye'de hapiste bulunan gazetecilerin yüzde 70'inden fazlasýnýn Kürt olduðuna dikkat çekilirken, "Kürt meselesi, Türkiye'de basýn özgürlüðü sorununun en gerilimli unsurlarýndan biri" ifadesi kullanýldý. Gazetecileri Koruma Komitesi, Erdoðan'a, "Eleþtirel gazetecilere hakaret davalarý açmaktan, itibarlarýna saldýrmaktan vazgeçin" mesajý verirken, Türkiye hükümetine 'tutuklu gazetecileri serbest býrakmasý' tavsiyesinde bulundu. Komite'nin Avrupa Birliði'ne tavsiyesi ise gazetecilerin serbest býrakýlmasý için Ankara'ya baský yapmasý yönünde. Raporla ilgili hükümetten de yorum talep eden komite, Baþbakan Erdoðan'dan yanýt alamadý. Adalet Bakaný Sadullah Ergin'in ise cevabýnda 'basýn ve ifade özgürlüðü kapsamýndaki tartýþmalarýn abartýldýðýný' söyledi. (BBC Türkçe) HRÝSTOFYAS EKONOMÝK KRÝZDEN HÜKÜMETÝ DIÞINDA HERKESÝ SORUMLU TUTTU Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu ekonomik krizden, kendi hükümetin dýþýnda baþta Rum Merkez Bankasý eski müdür olmak üzere Rum meclisi ve hatta basýný da sorumlu tuttu. Gazeteler, Hristofyas'ýn dün bir etkinlikte yaptýðý konuþmada, Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu ekonomik krizin baþlýca sorumlusunun, aþýrý kar elde etmek isteyen bankalar ve bankalarýn krizin eþiðindeki Yunan bankalarýnýn tahvillerini satýn aldýklarýný bilen Merkez Bankasý'nýn eski müdürü olduðunu söylediðini yazdýlar. Habere göre Hristofyas ayrýca, hükümetinin önlemler paketi hazýrlayarak Mayýs ayýnda meclise gönderdiðini ancak muhalefet partilerinin paketi reddederek bugünlere gelinmesine sebep olduðunu belirtirken, ekonomik krize iliþkin gerçeklerin ve hükümetin icraatlarýnýn basýn yayýn organlarýnda kýsýtlý verildiðini söyleyerek basýna da sorumluluk yükledi. "Türkiye yeni sahne kurdu" Türkiye'nin, Rum Baþkanlýk seçimlerinin ardýndan var olacak inisiyatifleri beklerken, her olanaðý deðerlendirdiði ve tüm unsurlarýn stratejileri ile taktiðini göz önünde bulundurduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "Türkler Yeni Sahne Hazýrlýyor- Baþkanlýk Seçimlerinin Ardýndan Kýbrýs Sorununa Ýliþkin Ýnisiyatif Iþýðýnda Hareketler" baþlýklý haberinde, Güney Kýbrýs'ýn, Troyka ile bir memorandum imzalanmasý gereksinimine yönelik ekonomik geliþmeler içerisinde Kýbrýs sorununun, uðraþýlmasýna gerek olmadýðý düþüncesiyle, bir kenara atýldýðýný yazdý. Gazete "baþkalarýnýn"ertesi gün hazýrlýðý içerisinde olduðunu belirterek "bu kiþilerin" planlarýna, kendi(rum tarafýnýn) ekonomik krizlerini de koyduðunu savundu. Türk tarafýnýn, düþüncelerine atýfta bulunan gazete, Ankara ve KKTC'nin, gerek süreç gerekse öze iliþkin düzeyde, bir dizi koordineli gidiþatý harekete geçirdiðini ileri sürerek, sürece iliþkin olarak KKTC Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun dörtlü konferans öncesindeki görüþünü kamu oyu önünde dile getirdiðini, bununla birlikte Eroðlu'nun "yeni bir sayfa açýlmasý ve müzakerelerle ilgili yeni bir zemin yaratýlmasý" yönünde þeklinde açýklamalarda bulunduðunu yazdý. Öze iliþkin olarak ise Türkiye AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn açýklamalarýna yer veren gazete Baðýþ'ýn, KKTC'ye gerçekleþtirdiði son ziyarette iki eþit devlete atýfta bulunduðunu belirtti. Ekonomik krizden ise TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun faydalandýðýný ileri süren gazete Davutoðlu'nun "Kýbrýs sorununda bir anlaþmaya varýlmasýnýn Kýbrýslý Rumlarýn ekonomik çýkmazlarýna da çözüm saðlayacaðý" þeklindeki açýklamasýna yer verdi. TÜRKMENKÖY'DEKÝ (KONTEA) ESERLERÝN RESTORASYONU Türkmenköy'deki (Kontea) tarihi eserlerin korunmasý amacýyla yapýlan çalýþmalar Rum basýnýnda yer buldu. Politis gazetesi, söz konusu eserlerin korunmasý çalýþmalarýnýn, Türkmenköy kökenli Rumlar ve bugünkü sakinlerinin birlikte kurduðu "Kontea Kültürel Miras Vakfý"nýn bir çabasýnýn sonucu olduðunu yazdý. "Kontea Kültürel Miras Vakfý"nýn, bu eserlerin korunmasý amacýyla BM'ye baþvurduklarýný ve UNDP-ACT'dan hibe aldýklarýna iþaret eden gazete, Türkmenköy'de bulunan su kemerli yollarýn yeniden restore edildiðini belirterek, bununla ilgili fotoðrafa yer verdi. Gazete, Türkmenköy'de "Harnup Barýþ Parký'"nýn da açýldýðýný anýmsatýrken, "Ay. Haralmabos Kilisesi'nin restorasyon çalýþmalarýnýn da sürdüðünü belirtti. AÐROTUR ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝNDEKÝ ASKERÝ HASTANE KAPATILIYOR Aðrotur Ýngiliz üslerindeki "Princess Mary Hastanesi'nin, 55 yýllýk faaliyetinin ardýndan kapatýlacaðý belirtildi. Politis gazetesi, söz konusu hastanenin 1963 yýlýnda, "Episkopi"(Piskobu-Yalova) körfezinin baþladýðý noktaya taþýndýðýný yazdý. Gazeteye göre, taþýnma 1 milyon sterline mal oldu. Ýngiliz üslerindeki saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi kararýnýn ardýndan hastane hizmetlerinin azaldýðýný yazan gazete, hastane kapsamýnda çalýþan 22 Kýbrýslý çalýþanýn iþten atýlmayacaðýný, üslerdeki baþka görevlere atanacaklarýný da belirtti. LÜBNAN HELLÝMÝ AVRUPA PARLAMENTOSU BÜFESÝNDE SATIÞTA Güney Kýbrýs hellim peynirinin patentini henüz alamamýþken Lübnan'da üretilen ve "Kýbrýs hellimi" etiketi taþýyan hellimin Avrupa Parlamentosu'nun büfesinde satýldýðý bildirildi. Politis gazetesi haberinde, "Al Wadi" isimli Lübnan þirketinin ürettiði ve "Hallumi" adýyla satýlan hellimin AP büfesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olduðunu belirtirken buna karþýn Güney Kýbrýs'ýn hala hellim dosyasýný hazýrlamak ve AB patentini almakta uðraþtýðýný yazdý. Gazete, Güney Kýbrýs'ýn AB'ye gönderdiði ilk patent dosyasýnýn geri çekilmesi gerektiði de göz önüne alýnýrsa patentin alýnmasýnýn 2015 yýlýný bulabileceðini belirtti.

12 12 23 Ekim 2012 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Menevþem hane hane Aðlarým yane yane Güzellerin içinde Benim yarim bir tane 1453 Son Büyük Kuþatma Roger Crowley APRIL YAYINCILIK "Tecrübe pek zalim bir öðretmendir, insaný evvelâ imtihandan geçirir, sonra dersi öðretir." Sputitems Saçlarýnýn samanyollarý harman yerleri Uzanmak isterdim gözlerim açýk yastýðýnda Göðüslerinin rüzgârlý serin tepeleri Koþmak isterdim solumak terli terli Donardýn kollarýmda aþktan korkarak Necati Cumalý "Esirgedin benden" adlý þiirinden -deneme- M. KANSU BÝLÝNÇALTIMDA KARINCALAÞMA VE DENÝZ -Nurcan Namsoy, Dr. Arif Albayrak ve Ceyhan Özyýldýz için-... kim terketti bulutlarýn üstündeki ýþýðý *... (çev: m.k.) Lefkoþa nýn kirli ve çöplü sokaklarýnda niçin yürürüm? Beþparmak larýn eteklerine ulaþýr, parçalanmýþ gövdesine bakýp bir sigara yakarým. Deniz kýyýsýnda öylece yalnýz, yalnýzlýðýn sevincini yaþarken nasýl olur da SEN çýkagelirsin ansýzýn... Deli divane ediyor beni bilinçaltým. Nereye koyduðumu unuttuðum kitabý aranýrken odanýn karanlýk köþesine yürürüm, iki büklüm bakar aranýrým. Ýþte orada. Ucu, baþka kitaplarýn altýnda sýrýtýyor bana. Aynen öyle. -her nasýlsa, yan yana gelen, dillerden düþmeyen, posalarý çýkartýlmýþ iki sözcük. Hoþlanmýyorum ve kullanmamaya çalýþýyorum bu iki sözcüðü.- Aynen öyle. Hasan Bülent Kahraman: Yaz, Akdeniz demektir der, deniz özlemiyle. Deniz, Tanrýlar ýn meselesi. Ve su. Ve ýþýk diye ekler yazýsýný sürdürürken. Deniz, Moby Dick te okunan deniz de olabilir bana göre. (Ýlk gençliðimde okuduðum daha sonralarý filmini de izlediðim o görkemli roman.) Ýþte, hâlâ, bilinçaltýmdan bilinçüstüme arada bir çýkmayý sürdüren ve korkuyla danseden hayranlýk. Tanýþ olduðum, uzaklardan yakýnlardan gözgöze geldiðim, yüzdüðüm deniz deðildi romanda okuduðum, filmde izlediðim. Belleðimin yeþil odalarýndan çýkartamadýðým, fýrtýnalý denizlerin yuttuðu balýkçýlar. Ýþte, þu tümceleri yazarken birdenbire anýmsadýðým Ýzlandalý Balýkçýlar. H.B.K. nýn hissettiði gibi Marmaris Maðarasý ný. (Çocukluðunda Türkçe Okuma Kitabý nda okuduðu Korfu Maðarasý na benzetmesi. O ýþýk, mavi ve yeþil, tirþe, nefti...) Ah Akdeniz! Yakýcý güneþte, yüzeyinde çýrpýnan yüzbinlerce beyaz, saydam kuþ. Güneþ gidince, ay ýþýðýnda engin ve derin lacivert aydýnlýðý. Kendime yakýþtýrdýðým Doðu Akdenizli Larva betimlemesi bu yüzden belki. Tanpýnar da bunlardan söz ediyor. Akdeniz in insanýyýz diyor. (H.B.K.)... Tanpýnar bir kere yüzdü mü hayatýnda, bilemem, ben, lacivert dibine inip gözünüzü açtýðýnýzda yukarýdan gelen ýþýk huzmelerinin renk çubuklarýna döndüðü Akdeniz sularýný istiyorum. Büyük güneþi, büyük tarlalarý, büyük ýssýzlýklarý ve büyük canlýlýðý. Nemi, tuzu ve ýlýklýðýný... Yaz, Akdeniz demektir. (H.B.K., Varlýk/Temmuz, 2012) Þimdi; bu denli söz ve alýntýlarý paylaþtýktan sonra soralým kendimize (yüzleþelim olarak da okuyabilirsiniz): Akdenizliyiz ama ne kadar Akdenizliyiz? Hayatýmýzda DENÝZ var mý ya da dört yanýmýzý saran denizin hayatýnda var mýyýz biz? Onu biliyor muyuz, araþtýrýyor muyuz; tarihini, uygarlýklara kucak açýþýný; savaþlarý, balýkçýlarý, günahkâr ve günahsýz insanlarý karanlýk ve derin kalbinin odalarýnda, geçitlerinde tutuklamasýný... Evet! Akdenizliyiz ama ne kadar? Hayatýmýzýn merkezinde var mý Akdeniz ya da denizimizin hayatýnda var mýyýz biz? *: Alice Oswald Woods etc. Faber & Faber-2006 ** H.B.K. (Hasan Bülent Kahraman) ** Ekim, 2012-Lefkoþa Orhan Pamuk'un 'Sessiz Ev'i New York Times'da ABD'de yayýmlanan New York Times, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Ýngilizce'ye çevrilen "Sessiz Ev" isimli kitabýna bir sayfa yer verdi. ABD'li roman yazarý Francine Prose, "Dertli Vatan" baþlýklý yazýsýnda, Pamuk'un 1983 yýlýnda yazmýþ olduðu "Sessiz Ev" kitabýndan "büyük zevk veren bir okuma deneyimi" diye bahsetti. Kitap hakkýndaki yazýsýnda kitabýn, öfkeli ihtiyar kahramanlarýnýn sesleri ve tozlu hüznü yanýnda genç kahramanlarýnýn sarsýcý hareketliliðine 'Türkiye'den Altý Yazar Portresi' belgeseli basýna tanýtýldý Nazým Hikmet, Yaþar Kemal, Orhan Pamuk, Murathan Mungan, Elif Þafak ve Aslý Erdoðan'ýn yaþam öyküleri ve eserlerinin ele alýndýðý "Ýnsan Manzaralarý-Türkiye'den Altý Yazar Portresi" belgeseli basýna tanýtýldý. Belgeselin TRT-Türk'te yayýna girecek olmasý dolayýsýyla Almanya'nýn Ankara Büyükelçiliði'nin Tarabya'daki tarihi yazlýk rezidansýnda düzenlenen tanýtým toplantýsýna, Büyükelçi Eberhard Pohl, edebiyatçýlar Yaþar Kemal, Murathan Mungan, Nazlý Eray, edebiyat eleþtirmeni Doðan Hýzlan, fotoðrafçý Ara Güler, belgeselin yapýmýnda rol alan Alman WDR kanalýnýn redaktörlerinden Birgit Keller- Reddemann, belgeselin yazarý ve yönetmeni Osman Okkan ile TRT- Türk Genel Müdürü Ümit Sezgin'in yaný sýra dikkati çeken Prose, sivri dilli ve esprili konuþmalara karþýn romanýn korkutucu gotik özelliklerinden, yoðunluðundan ve tuhaflýðýndan taviz verilmeden zamanla okurun çevresindeki oksijeni azaltarak yoðunlaþtýðýný ifade etti. Prose, "tarih, din, hafýza, sýnýf ve politika ile ilgili fikirlerle yoðrulmuþ bir kitap" olarak tanýmladýðý "Sessiz Ev"deki karakterlerle ilgili de "Günümüzde ve geçmiþte, tarihin sayfalarýnda ve günlük gerçeklikte, sýnýrsýz ve daralmýþ zihinlerin dünyalarýnda ayný anda yaþayan bu edebiyat ve basýn camiasýndan çok sayýda davetli katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Almanya'nýn Ankara Büyükelçi Pohl, iki ülke arasýndaki iliþkilerde edebiyatýn önemli bir rolü olduðunu belirterek, "Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli ve Yaþar Kemal gibi yazarlar, Türk insanýný Almanya'da çok yönlü ve bütün giriftliðiyle tanýttý" dedi. Tanýtýmý yapýlan belgeselin de Türk yazarlarý hem Türk hem de Alman perspektiflerini birleþtirerek anlatmayý baþardýðýný kaydeden Pohl, "Ýnsan Manzaralarý"ný heyecan verici diye niteledi. 'Okullarda ders oldu' Yönetmen Osman Okkan da belgeselin ilk bölümünü teþkil eden ilginç aile ve komþularýyla tanýþmak için Türkiye'nin bu kýyý kasabasýna gitmek beni çok mutlu ederdi" ifadesini kullandý. Kitabýn çevirmeni Robert Finn'in çeviri dilinin zarif ve yumuþak olduðunu belirten Prose, çevirmenin okuyucuya dil farklýlýðýný hissettirmeden, özenli kelime ve söz dizinleri seçerek, seslerin ayrýmýný fark ettiren bir okuma deneyimi yaþattýðýný kaydetti. Orhan Pamuk'u ikinci romaný "Sessiz Ev",bir çok dile çevrildi ve ödüller kazandý. Nazým Hikmet portresini 1992'de çekmeye baþladýklarýný, 6 portrenin 20 yýlda tamamlandýðýný söyledi. Belgeselin bugüne kadar WDR ve ARTE gibi Avrupa televizyon kanallarýnda yayýnlandýðýný aktaran Okkan, ayrýca Almanya'da okullarda ders ve seminer konusu olarak ele alýndýðýný kaydetti. Okkan, belgeselin TRT-Türk tarafýndan yayýnlanacaðý duyulduðundan beri Türkiye'deki üniversitelerden de istekler aldýðýný dile getirerek, "Önemli olan, insanlarý bu yazarlarýn dünyalarýna çekebilmek. Bu büyük bir mutluluk" diye konuþtu. "Ýnsan Manzaralarý-Türkiye'den Altý Yazar Portresi" belgeseli, TRT-Türk kanalýnda yayýnlanacak. Belgesel 6 hafta boyunca pazar günleri saat 19.30'da izleyiciyle buluþacak.

13 23 Ekim 2012 Salý 13 MARJÝN Baþak Önel Baraka Kültür Merkezi Aktivisti "KAMERA SOKAKTA, EMEK SÝNEMADA" Genel Ýþçi Filmleri Festivali, ilk olarak 1994 yýlýnda ABD'nin San Francisco kentinde baþlamýþtýr. O gün bugündür her yýl Temmuz baþý ABD'de seyircisiyle buluþan festivalin baþlangýç tarihi olarak; 5 Temmuz 1934'te "Kanlý Perþembe" ismiyle anýlan ve liman iþçilerinin grevini destekleyen iki kiþinin öldürüldüðü gün seçilmiþtir. 90'lý yýllarýn ortasýnda Amerika kýtasýnýn kuzey yarýsýnda yaratýlan bu heyecan dünyanýn birçok yerine ulaþmýþ ve festival; Latin Amerika Ülkeleri, Ýngiltere, Ýspanya, Güney Kore ve Türkiye'de de farklý farklý tarihlerde düzenlenmeye baþlamýþtýr. Kamerasýný sokaða yönlendiren festival, yýllardýr çeþitli coðrafyalarda emeðin dönüþtürücü ýþýðýný yansýtýyor perdeden Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali Kýbrýs'ýn kuzeyinde de 2007 yýlýndan beridir düzenlenen festival bu yýl "Özgürlük Emek Ýster" sloganýyla beþinci yaþýný kutluyor. Ýlk yýl, Baraka Kültür Merkezi'nin çaðrýsýyla KTÖS, KTOEÖS, BES, TIP-ÝÞ, DAÜ Emek Platformu (DAÜ-SEN, DAÜ BÝR-SEN, DAÜ PER-SEN), Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Kolektif Öðrenci Hareketi ve Baraka tarafýndan organize edilen etkinlik, beþinci yýlýnda yirmi bir örgütün organizatörlüðünde gerçekleþtirilecek Kasým tarihleri arasýnda, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 20.00'da tam dokuz film izleyicisiyle buluþacak. Yýllar geçtikçe büyüyen ve olgunlaþan festivalin ilk gününde; müzik dinletisi eþliðinde gerçekleþtirilecek kokteylin ardýndan "Öyle Bir Gün Gördük" isimli film gösterilecek. Film, Tayyip Erdoðan'ýn Hopa'ya gerçekleþtirdiði seçim gezisi sýrasýnda çayýna, suyuna, doðasýna sahip çýkan insanlarýn AKP terörü ile karþý karþýya kalmalarýný, bu direniþ sýrasýnda öðretmen Metin Lokumcu'nun öldürülmesini ve bu süreci takip eden mücadele deneyimlerini anlatýyor. Filmden sonra filmin iki yönetmeninden biri olan Volkan Yosunlu ile de kýsa bir söyleþi gerçekleþtirilecek. Özellikle 19 Temmuz 2011'de Erdoðan'ýn Kýbrýs'ý ziyaretinin ardýndan sokakta daha hissedilir olan þiddet, gün geçtikçe yaþadýðýmýz coðrafyada týrmanýyor. Yaþanan deneyimleri beyaz perde aracýlýðýyla tecrübe etmek, kendi mücadelemizde daha saðlam basmamýzý saðlayacaktýr. 6 Kasým'da, emeðin perdesi "Fatsa Gerçeði" isimli belgeseli konuk edecek. Özellikle baþkent Lefkoþa'da yerel yönetimlerden yana yüzü bir türlü gülemeyen biz Kýbrýslý Türkler için; yaþanmýþ ve bugüne alternatif bir belediyecilik anlayýþýný anlatan belgesel, yol açýcý bir etkiye sahip olacaktýr. Enternasyonal Marþý'nýn tarihçesini anlatan coþkulu bir belgeselin yaný sýra kýsa filmler de gösterilecekler arasýnda... Her yýl olduðu gibi bu yýl da Kýbrýs'tan üretimler festival programýnda yerlerini aldýlar. 10 Kasým günü gösterilecek "Sayýn Komutan" isimli belgesel askerde uygulanan þiddeti, bu þiddeti görünür kýlan bir askerin baþýna gelenleri ve tüm bunlara karþý örülen direniþi anlatýyor. Festivalin son günü olan 14 Kasým'da ise, yine Kýbrýs'tan üç kýsa film izleyicisiyle buluþacak: Asimilasyon Üçlemesi! Yýllardýr Kýbrýslý Türkler üzerinde uygulanan asimilasyon politikalarý ile kültürümüz yok edilirken; halkýmýz tarih sayfalarýndan silinmeye çalýþýlýyor. Tüm bunlara tepki olarak ortaya çýkan "Asimilasyon Üçlemesi" içimizdeki isyan ateþini körükleyecek; "vardýk, varýz, varolacaðýz" diye haykýran sesimizi güçlendirecektir. Tamamen organizatör örgütlerden gelen gönüllü kiþilerin gönüllü emekleriyle þekillenen festival, biletsiz ve ücretsizdir. Pek yakýnda sokaðýmýzda, iþyerimizde, sendikamýzda karþýmýza çýkacak festival posteri üzerindeki karikatür ise deðerli karikatür sanatçýmýz Serhan Gazioðlu tarafýndan yine gönüllü olarak çizilmiþtir. Festivalin "Özgürlük Emek Ýster" temasýna uygun olarak Karagöz, Þarlo ve Ömer Dayý kendilerini çevreleyen duvarlarý birlik ve dayanýþma içerisinde aþmaya çalýþýyorlar karikatürde. Evrenselden Þarlo, yakýn coðrafya Türkiye'den Karagöz ve yerelden Ömer Dayý Otoritenin tekerine çomak sokmaktan hiç çekinmeyen üç özgür ruh! Neden Ýþçi Filmleri Festivali? Festivalle birlikte, genç sinema emekçilerine böyle bir emek katrajýnýn varlýðý gösterilmiþ oluyor. Sanatýn kýrmýzý halýlarda yürüdüðü günlerdeyken; ücretsiz gösterimleri ve emek eksenli filmleriyle festival, kýrmýzý halýlarý kaldýrarak halkýn arasýnda yürüyor. Sanatsal üretimlerin yarýþtýrýldýðý "yüksek þura"lara gerçek bir alternatif sunuluyor; sanatta rekabete yer olmadýðý pekiþtiriliyor. Gönüllülük esasýna dayanan Ýþçi Filmleri Festivali, binlerce dolara mal olan ve sponsorlarca desteklenen festivallerin yanýnda; kültür/sanatýn yardýmlaþma ve dayanýþma mantýðý çerçevesinde gerçekleþebileceðinin en iyi örneðini teþkil ediyor. Tüm bunlarla birlikte; dünyayý sosyal, bireysel ve ekolojik özellikleriyle yaþanabilir olmaktan çýkaran neoliberalizme karþý örülmüþ mücadele deneyimlerini paylaþmak; yaþadýðýmýz dünyanýn dününe, bugününe, geleceðine emeðin penceresinden bakmak ve iþçilerin gerek yurt içinde gerek yurt dýþýnda kendi sýnýflarý ile iletiþim kurmalarýný saðlamak festivalin önemli amaçlarý arasýnda yerini alýyor. Festivalimize herkesi bekleriz... SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel: Kelepir fiyatýna satýlýk konutlar Maðusa Lemar yaný 2+1 eþyalý daire Barýþ Gücü kampý arkasý 3+1 eþyalý daire Tuzla Turan Kaynak Sitesi'nde 3+1 ikiz dupleks Gülseren'de 3+1 super lüks yeni daireler Ýskele Bahçeler bölgesinde deniz manzaralý lüks villalar Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Kumsal'da 3+2 full eþyalý lüks daire * Yeniþehir'de 2+1 sýfýr eþyalý daire 850 TL * K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý, klimalý daire * Yeniþehir'de 3+1 yeni eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire Satýlýk Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * Gönyeli'de 3+" 1. kat Türk malý yeni daire * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa * Hamitköy'de kat Türk malý sýfýr daire * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa SATILIK EVLER Lefkoþa Çaðlayan bölgesinde Türk malý 3+1 daire Stg SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber MELÝ EMLAK SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg SATILIK ARABA model Toyota Hýlux. Full Stg SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Satýlýk ev DAÜ yaný full eþyalý klimalý, 3+1 daire Stg. Pazarlýk yapýlýr. TEL: Kiralýk ev Marmara bölgesinde öðrenciye kiralýk eþyalý 3+1 daire Tel: TRAFÝK KONTROLLERÝ KKTC genelinde geçen hafta yapýlan trafik kontrolünde 518 sürücü rapor edildi. Polisin açýklamasýna göre, polis tarafýndan Ekim tarihleri arasýnda yapýlan haftalýk rutin trafik denetimlerinde 4 bin 663 sürücü kontrol edildi. Rapor edilen sürücülerin 109'u süratli, 65'i seyrüsefer ruhsatsýz, 12'si sürüþ ehliyetsiz, 27'si alkollü, 8'i emniyet kemersiz, 8'i muayenesiz, 13'u sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 4'ü "A" yol kullanma izinsiz ve 12'si de "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 8'nin tehlikeli, 27'sinin dikkatsiz, 2'sinin tonajýndan fazla veya tehlikeli sürüþ yaptýðý tespit edildi. 62 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 39'u trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 9'u trafik ýþýklarýna uymamak ve 113'ü de diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. BÝR HAFTADA 78 TRAFÝK KAZASI, 8 YARALI Polis, Ekim tarihlerini arasýnda KKTC'de toplam 78 adet trafik kazasýnýn meydana geldiðini ve bu kazalardan 8'inin yaralanma, 70'inin hasarla sonuçlandýðýný bildirdi. Polisin açýklamasýna göre, toplam 304 bin 470 TL'lik hasara neden olan kazalarýn 42'sinin 17'sinin Gazimaðusa, 16'sýnýn Girne, 3'ünün de Güzelyurt'ta olduðu belirtildi. SOÐUK VE NEMLÝ HAVA SÜRECEK Kýbrýs, bugünden baþlayarak 29 Ekim Pazartesi'ne kadar alçak basýnç sistemiyle, genellikle üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlelerinin etkisi altýnda kalacak. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, periyot süresince yaðýþlý hava sürecek. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerle sahillerde santigrat derece olacak. Hava, yarýn az bulutlu, öðle saatleri parçalý çok bulutlu ve yer yer saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmurlu, 24 Ekim Çarþamba az bulutlu, öðle saatleri parçalý çok bulutlu ve yer yer saðanak yaðmurlu, 25 Ekim Perþembe az bulutlu, öðle saatlerinden itibaren parçalý çok bulutlu ve yer yer saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmurlu, 26 Ekim Cuma parçalý ve çok bulutlu, yer yer saðanak yaðmurlu, zamanla parçalý ve az bulutlu, 27 Ekim Cumartesi az bulutlu, öðle saatleri parçalý bulutlu, 28 Ekim Pazar az bulutlu, 29 ekim Pazartesi açýk ve az bulutlu olacak. KKTC ÝTALYA'DA TURÝZM FUARINDA YER ALDI KKTC Ýtalya'da düzenlenen "TTG Incontri Rimini" Turizm Fuarý'nda bu yýl ilk kez temsil edildi. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, geçen yýla kadar tur operatörleri kanalý ile yer aldýðý fuarda bakanlýk bu yýl "North Cyprus" adý altýnda ilk kez yer aldý. Ýtalya'nýn Rimini kentinde Ekim tarihleri arasýnda yer alan fuardaki KKTC standýnda, ülkenin özel ilgi turizmi tanýtýldý. Dini varlýklar, dalýþ, kuþlar ve doða yürüyüþleri dahil bir çok ilgili broþür daðýtýldý. Fuara, 130 ülkeden tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller, yolcu taþýma þirketleri ve medyadan toplam 2 bin 400 firma katýldý. TTG Rimini fuarýna KKTC'den NTL, Akgünler, Salamis Bay Otel ile KITSAB temsilcileri de katýldý.

14 14 23 Ekim 2012 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Bir sanat, bir bilim veya bir teknik dalýnda özel olarak kullanýlan terimlerin tümü. 2-Üye. Mecazi anlamda "Çok az para". 3-Tutuklunun serbest býrakýlmasý. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 4-Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Manganez'in kýsaltmasý. Ýlâç, merhem. 5- Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. Ters okunuþu "Ýtalya'da ünlü yanardað". 6-Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. 7-Yabancý. Duru, sakin havada çýkan kuru soðuk. 8-Ayýrma, ayrý bir tarafta tutma, soyutlama, tecrit. 9-Bir yazýyý biçim, anlatým ve noktalama özellikleriyle oluþturan kelimelerin bütünü. Ortaya çýkan þey, sonuç, netice. 10-Fiyat, paha. Türkiye'nin, Taþucu'ndan sonra Kýbrýs'a en yakýn limaný. 11- Gemilerde yolcularýn hizmetine bakan görevli. Baþa "K" konursa "Cam, çini, toprak gibi þeylerden yapýlmýþ derince çanak" olur. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Atatürk Cad. No:7/B Binbir (1001) Çeþit Maðazalarý Yaný Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Hürriyet Sok. No:11/B Hamitköy Tel: Maðusa Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Uygulamak (iki kelime). 2-Üzme, sýkýntý verme. Bir uzunluk ölçü birimi. Naz, iþve. 3-Tanrý için "Herkese, her canlýya merhamet eden" anlamýna kullanýlýr. Ýskân, Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Yasasý'nýn kýsa yazýlýþý. 4-Deðerli bir taþ. Ters okunuþu "Eski dilde, yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe". 5-Taklit, taklit etme. 6-Türk müziðinde ve özellikle tekke müziðinde yer alan, kaval biçiminde, yanýk sesli, kamýþtan bir üfleme çalgýsý. Yaðlý boya resim yapmaya yarayan bez veya bu bez üzerine yapýlmýþ tablo. Molibden'in kýsaltmasý. 7-Otelcilik Turizm ve Eðitim Merkezi'nin kýsa yazýlýþý. Ululuk, yücelik. 8-Harf okunuþu. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Baþ. 9-Ýspanyolca "Yaþa". Neon'un kýsaltmasý. Kanun. 10-Ýnce çelikten yapýlmýþ, iki yaný keskin týraþ býçaðý. Þehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliði saðlayan kuruluþ, zabýta. 11-Bir yerde oturma. Büyükanne. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Cehennemin Ortasýnda Saat: 19:50 Yönetmen: Joel Schumacher Oyuncular: Colin Farrel, Matthew Davis, Clifton Collins Jr. Konu: Savunma hattýndan yeni serbest býrakýlmýþ cesur ve karizmatik bir asker olan Rolan Baaz (Farrell), Vietnam'a çýkartma yapacak genç askerlerden oluþan bir müfrezeye katýlýr. Booz'un baþýna buyrukluðu ve herkese meydan okumasý kendi askerlerini isyana sürükler ve savaþ esnasýnda karýþýklýk istemeyen üstlerini zor durumda býrakýr. Ama müfreze, Vietnam'dan önceki son eðitim noktasý olan cehennem benzeri Tigerland'e gönderildiðinde, Bozz'un liderlik ve karakter özellikleri grubu biraraya getirir ve olaðanüstü sonuçlar doðurur. TV 8 DNA Korsanlarý Saat: 21:00 Yönetmen: Pearry Reginald Teo Oyuncular: Faye Dunaway, Bai Ling, Alec Newman, Michael Shamus Wiles, Dina Rosenmeier Konu: Fütüristik dünyada, Michelle her gün DNA korsanlarý ile mücadele etmektedir. DNA korsanlarý, insanlarýn vücutlarýnýn içine girerek onlarý öldürmektedir. Michelle aslýnda avcýdýr. Geçmiþindeki þeytanlarla savaþmakla beraber erkek kardeþi, Jackie'yi beladan uzak tutmaya çalýþmaktadýr. Jackie bir hýrsýzlýk suçuna karýþýnca kendini bir anda DNA korsanlarýnýn ve çete savaþlarýnýn ortasýnda bulur. Kendisine ilk defa saygý gösterildiðini düþünür ve yer altý dünyasýnýn parçasý olmaya baþlar. Buradan kurtulmasýný saðlayacak tek kiþi de ablasý Michelle'dir. Cine-5 Mucit Kayakçýlar Saat: 21:15 Yönetmen: Rob Hedden Oyuncular: Michelle Alexis, Austin Basis, Julie Brown, Ezra Buzzington Konu: Sörf yapmakta çok usta olmayan iki arkadaþ, hiç de niyetleri olmadan inanýlmaz sonuçlara yol açan bir spor dalý icat ederler. Kanaltürk Ýyi Alman Saat: 21:45 Yönetmen: Steven Soderbergh Oyuncular: George Clooney, Cate Blanchett Konu: Amerikalý bir savaþ muhabiri, bir zamanlar sevgilisi olan Alman kadýný bulmak için savaþ sonrasý Amerikan iþgali altýndaki harap Berlin'e döner. Görünüþte Potsdam Konferansý'ný izlemek üzere gönderilmiþtir, ancak bu arada bir Amerikan askeri öldürülür. Kahramanýmýz, cinayetin gizemini çözdüðünü düþünürken, fiziksel ve ahlaki açýdan büyük yýkým geçirmiþ þehirde hüküm süren yozlaþma ve entrikalar hakkýnda acýklý bir öyküyle karþý karþýya kalacaktýr. CNBC-E Üniversiteler Yarýþýyor Saat: 22:00 Yönetmen: Tom Vaughan Oyuncular: James McAvoy, Alice Eve, Rebecca Hall, Catherine Tate Konu: Aþýk olma halinin ne kadar komik olduðunu hatýrlamak isteyenler için Ýngiliz tarzý ideal bir komedi. Çocukluðundan beri University Challenge adlý bir yarýþma programýnýn hayraný olan Brian (James McAvoy), Bristol Üniversitesi'ne girdiði ilk yýlda okulun University Challenge grubuna katýlýr. Bu grupta güzeller güzeli Alice'le (Alice Eve) tanýþan Brian'ýn hayatý aþkýn ilk kýpýrtýlarýný hissetmesiyle deðiþecektir. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ ABD'DE GÜZELLÝK SALONUNA DÜZENLENEN SÝLAHLI SALDIRIDA 3 KÝÞÝ ÖLDÜ ABD'nin Wisconsin eyaletinde güzellik salonunda düzenlenen silahlý saldýrýda 3 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Polis, Milwaukee bölgesinde silahlý kiþinin bir alýþveriþ merkezi yakýnýndaki salonda açtýðý ateþte 3 kiþinin öldüðünü, 4 kiþinin yaralandýðýný belirtti. Saldýrýdan sonra merkezde bir patlayýcýnýn bulunduðunu ve bomba imha ekiplerinin merkeze geldiði bildirildi. Yaralananlarýn durumunun aðýr olmadýðý açýklandý. FÝLÝPÝNLER'DE ÇATIÞMALAR: 6 ÖLÜ Filipinler'de çýkan iki ayrý çatýþmada 4'ü asker 6 kiþi öldü, 10 kiþi yaralandý. Askeri yetkili Yüzbaþý Gene Orense yaptýðý açýklamada, Samar kentindeki Gandara kasabasýnda askerler ve Yeni Halk Ordusu adlý isyancý grup arasýnda çýkan çatýþmada 4 askerin öldüðünü, gruptan da 2 kiþinin yaralandýðýný belirtti. Orense, ülkenin güneyindeki Compostela vadisindeki diðer bir çatýþmada ise iki isyancýnýn öldürüldüðünü, 1'i sivil 8 kiþinin yaralandýðýný bildirdi. ABD'DE KOKARCA KOSTÜMLÜ KIZ GERÇEK HAYVAN SANILARAK VURULDU ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Cadýlar Bayramý partisine kokarca kostümüyle katýlan 9 yaþýndaki kýz, gerçek hayvan sanýlarak vuruldu. Polis þefi Ronald Leindecker'in verdiði bilgiye göre, kýzý gören erkek akrabasý, onu gerçek bir kokarca sandý ve av tüfeði ile omzundan vurdu. Polis, kýzýn üzerinde siyah bir kostüm, þapka ve beyaz püskül olduðunu, vurulduðunda bir tepenin üstünde durduðunu aktardý. Polis, kýzý vuran kiþinin alkollü olmadýðýný açýkladý. Leindecker, kýzýn Pittsburgh'daki kliniðe götürüldüðünü, bilincinin yerinde olduðunu ve konuþabildiðini kaydetti. ÝSRAÝL GAZZE'YÝ YÝNE BOMBALADI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI Ýsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesine düzenlediði hava saldýrýsýnda 2 Filistinli hayatýný kaybetti, 1 kiþi yaralandý. Gazze'deki Filistin Hükümeti Saðlýk Bakanlýðý Sözcüsü Eþref el-kudre AA muhabirine yaptýðý açýklamada, saldýrýda 2 Filistinli'nin hayatýný kaybettiðini ve bir kiþinin yaralandýðýný belirtti. Hayatýný kaybeden Filistinlilerin kimlikleri açýklanmazken, yaralýnýn Beyt Hanun hastanesine kaldýrýldýðý ve hayati tehlikesinin olmadýðý kaydedildi. Öte yandan görgü tanýklarý, Ýsrail savaþ uçaðýnýn Gazze'nin kuzeyindeki Sultan Abdulhamid caddesinde bir grup Filistinli sivili hedef aldýðýný ileri sürdü.

15 23 Ekim 2012 Salý 15

16 16 23 Ekim 2012 Salý

17 23 Ekim 2012 Salý 17

18 18 23 Ekim 2012 Salý

19 23 Ekim 2012 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: CÝHANGÝR Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Hakemi: Haftanýn Teknik Adamý: Ali... (Yenicami) Fýrat... (Cihangir) Ali... (Serdarlý) Celal... (Lapta) Sezer...(Cihangir) Derviþ... (MTG) Ýbrahim Çýdamlý... (Yenicami) Eteme...(Cihangir) Yasin Kurt... (Kaymaklý) Faye... (Serdarlý) Debola... (Kaymaklý) Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 K. Kaymaklý Cihangir Çetinkaya Serdarlý T.O.L G.Gücü Yenicami Hamitköy B. Baðcýl Lefke D.T.B M.T.G Lapta Göçmenköy Sezer YÜCEL (Cihangir) Haftanýn Kareasý Sezer...(Cihangir) Debola... (Kaymaklý) Ýbrahim Çýdamlý... (Yenicami) Eteme...(Cihangir) Mehmet SEZENER (Kaymaklý-D.T.Birliði maçý) GOL KRALLIÐI 4 Gol Atan Futbolcular Hasan Uður (T.Ocaðý) 3 Gol Atan Futbolcular Mustafa Yaþýnses (K.Kaymaklý) Halil Turan (Cihangir) Ýbrahim Faye (Serdarlý) Fýrat CANOVA (Cihangir) 5. Haftanýn Programý 27 Ekim Cumartesi Çetinkaya-Serdarlý Göçmenköy-Doðan T.B. Lefke-T.Ocaðý 28 Ekim Pazar Lapta-K.Kaymaklý G.Gücü-Cihangir Yenicami-B.Baðcýl Maðusa T.G.-Hamitköy

20 Hiþam Terazi Göçmenköy'de Telsim Süper Ligi'nde 4. haftayý da puanla tanýþmadan tamamlayan Göçmenköy Teknik Direktör Hiþam Terazi ile anlaþtý. 2 hafta önce Osman Yýldýzev'in görevinden istifa etmesi ile takým son maça Baþkan Ersan karataþ yönetiminde çýkmýþtý. Bugünden itibaren Hiþam Terazi görev yapacak. AEL Baþkaný Andreas Sofocleous Fenerbahçe maçý öncesi Kýbrýslýlara çok anlamlý mesajlar verdi "Kardeþçe nasýl yaþanabileceðini göstermeliyiz" AEL Limasol Kulübü dün Limasol Kalesi yanýndaki eski Türk mahalesinde Carrob Mill isimli restoranda Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk gazetecilere basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda AEL Kulübü'nün kurulduðu günden itibaren sporun politikleþtirilmesine her zaman karþý duran bir kulüp olduðu hatýrlatýldý AEL Limasol Kulübü Baþkaný Andreas Sofocleous AEL Kulübü'nün maçý politize edebilecek her türlü þeye karþý geleceklerini söyleyerek "Kýbrýs adasýnda oynanacak olan AEL-Fenerbahçe maçýnda barýþ içinde, dostça yaþayabileceðimizi tüm dünyaya gösterelim" mesajýný verdi (Necati Özsoy) Andreas Sofocleous bayrak konusuna da deðindi ve "Biz bu müsabakaya sadece bir futbol karþýlaþmasý olarak bakýyoruz. UEFA'nýn uygun gördüðü tanýnmýþ ve kabul edilen her millet elbette ki bayraðý ile takýmýný da temsil edebilir. Bizim için hiçbir sakýnca yoktur" dedi 25 Ekim Perþembe akþamý GSP Stadý'nda gerçekleþecek olan AEL Limasol-Fenerbahçe maçý ile ilgili olarak Limasol'da basýn toplantýsý düzenlendi. AEL Kulüp Baþkaný Andreas Sophocleous, AEL Limasol Ýletiþim Müdürü Plutis Avraam ve Sevim Ebeoðlu'nun hazýr bulunduðu toplantýya Rum spor yazarlarý ve Kýbrýs Türk spor yazarlarý katýldý. LÝmasol'da bir Türk mahallesindeki Carrob Mill isimli restorantta gerçekleþen toplantý çok sýcak bir ortamda geçti. "AEL HER ZAMAN IRKÇILIÐA KARÞIDIR" AEL kurulduðu günden itibaren sporun politikleþtirilmesine karþý durmuþtur. Irkçýlýða ve ýrk ayýrýmýna karþý çýkmýþ olan bir kulüptür. Özellikle þunu söylemek isterim ve kesinlikle belirtmek isterim ki bazý kesimlerin belirttiði provokatörler AEL taraftarý içerisinde asla olamaz olmayacaktýr. AEL taraftarý böylesi bir provokatif harekete karþý çýkmaya kararlýdýr. Taraftarlar AEL futbol takýmýný koruyacak bir kaplan gibi hareket edecektir. "HER TAKIMIN TEMSÝL ETTÝÐÝ ÜLKE BAYRAÐI VAR" Son günlerde özellikle Türkiye medyasýnda gündeme gelen bayrak krizi sorusuna da cevap veren Andreas Sophocleous þunlarý söyledi: "Biz AEL Limasol olarak her maçýmýza kulübümüzün bayraklarý ile sahaya çýkýyoruz. AEL taraftarlarý maçlara sadece takýmlarýnýn bayraklarý ile geliyorlar. Ancak UEFA organizasyonunda misafir edeceðimiz takýmýn taraftarlarý temsil ettikleri ülkenin bayraðý ile sahaya geleceklerse gelsinler. Biz bu müsabakaya sadece bir futbol karþýlaþmasý olarak bakýyoruz. UEFA'nýn uygun gördüðü tanýnmýþ ve kabul edilen her millet elbette ki bayraðý ile takýmýný da temsil edebilir. Bizim için hiçbir sakýnca yoktur". "Kýbrýs adasýnda AEL Limasol olarak bir Türk takýmý ile maç yapacak olmamýz bizim futbolun dýþýnda farklý bir düþünceye girmemize neden olamaz. AEL taraftarlarý bu maçta takýmlarýný desteklemek için sahaya gelecekler. Eminim ki Fenerbahçe taraftarý da sahaya takýmlarýný desteklemek için gelecekler. Burada tüm dünyaya Rum ve Türklerin kardeþ ve dostça birlikte yaþayabileceklerinin mesajýný verebiliriz" açýklamasýný da yaptý. Sofokleus, daha önce Fenerbahçe kulübünün baþka branþ sporcularýna karþý da mücadele edildiðini hatýrlatarak, Fenerbahçe'nin Ýstanbul'daki maçlarda kendilerini iyi bir misafirperverlikle karþýladýðýný kaydetti. SEVÝM EBEOÐLU HAKEDEN KAZANSIN AEL LÝmasol Kulübünün büyük deðer verdiði Kýbrýslý Türk futbolcu Sevim Ebeoðlu da toplantýda basýn karþýsýndaydý. Sevim Ebeoðlu 1951 yýlýndan beri AEL formasý giydiðini ve çok büyük baþarýlar elde ettiðini belirtti. Yine Fenerbahçe'nin de çok fanatik bir taraftarý olduðunu belirten Sevim Ebeoðlu hayatýnda büyük önem taþýyan bu iki takýmýn karþýlaþacak olmasýnýn kendisini çok duygulandýrdýðýný belirtti ve hakedenin kazanmasýný istediðini belirtti. BÜTÇE 3 MÝLYON EURO AEL Baþkaný Andreas Sophocleous, Türkiye gibi büyük bir ülke takýmý olan Fenerbahçe ile kýyaslama yapmanýn yanlýþ olduðunu belirterek futbola sadece 3 milyon euro bütçe ayýrdýklarýný ve bu kalitede bir takým olduklarýný söyledi. Andreas Sophocleous bu tip maçlarda amaçlarýnýn sadece puan alabilmek ve tecrübe kazanmak olduðunu belirtti. "POLÝS ESKORTU EÞLÝK EDECEK" Ev sahibine ve rakip taraftarlara tamamen ayný önlemlerin uygulanacaðýný kaydeden Sofokleus, 1140 Fenerbahçe taraftarýnýn otobüslerle sýnýrdan Rum kesimine geçeceðini ve maçýn tamamlanmasýnýn ardýndan otobüslerin yine polis eskortu eþliðinde sýnýra kadar götürüleceðini söyledi. BÝLET FÝYATLARI... Fenerbahçe taraftar derneðinden Fenerbahçe'ye ayrýlan tüm biletlerin tükendiði haberi geldiðini de kaydeden Sofokleus, maç için AEL taraftarlarýna satýlmýþ olan biletlerden yerine göre Euro; VIP bölümü içinse 50 Euro alýndýðýný açýkladý. Sofokleus, Fenerbahçe taraftarlarýna ayrýlan kale arkasý bilet fiyatlarýnýn ise 15 Euro olduðunu bildirdi. TAKIM VE FORMALAR Takýmlarýn hangi formalarla sahaya çýkacaklarý konusundaki soruya yanýt olarak da Sofokleus, "Ýki takýmýn ayný renklere sahip olduðunu biliyoruz, burada kendi sarý-lacivert formamýzý giyeceðiz. Ýstanbul'daki rövanþta gerekirse deðiþtiririz" dedi. FENERBAHÇE GELÝYOR Fenerbahçe'nin yarýn öðlen saatlerinde Güney Kýbrýs'a geleceðini ve kulüp baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn da kafilede yer alacaðýný açýklayan AEL baþkaný Sofocleous, Sevim Ebeoðlu'nun da özel davetli olacaðýný ifade etti. Bir dönem AEL formasý ile baþarýlara imza atan Kýbrýs Türk Sevim Ebeoðlu'nun maça hem özel davetli olduðunu, hem de Ýstanbul'daki rövanþ maçýna barýþ elçisi olarak AEL takýmý ile birlikte götürüleceðini açýklayan AEL baþkaný maçýn politize edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarýný belirtti. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN

BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN Milliyetçi Hareket Partisi 8.Olağan Bodrum İlçe Kongresi Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde yapılan seçimleri Mehmet Tosun açık farkla kazandı. İlçe Başkanlığı

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Bayramýnýz ku(r)tlu olsun

Bayramýnýz ku(r)tlu olsun Cumhurbaþkaný seçildikten sonra Eroðlu'nu birkaç haftalýk gecikmeyle kutlayan Erdoðan, Ýrsen Küçük'ü kutlamakta çok aceleci davrandý. Mahkemenin kararýný beklese olmaz mýydý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI. Eskiden Cuma Pazarý kurulurdu memlekette... Eþeklerle gelir giderlerdi bu pazara... Þimdi koalisyon pazarý kuruluyor... Mercedeslerle ve BMW'lerle gelip gidiyorlar... Ama eþeklik ölmedi daha!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı