allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)"

Transkript

1 allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger Alacaklar Stoklar Canli Varllklar Diger Donen Varliklar (Ara Toplam) Sat1li Amaclyla Elde Tutulan Duran Varliklar Duran Varhklar Ticari Alacaklar Finans SektorQ Faaliyetlerinden Alacaklar Diger Alacaklar Finansal Yatlnmlar OZkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatlnmlar Canli Varllklar Yatlrim Amae;:1iGayrimenkuller Maddi Duran Varliklar Maddi Olmayan Duran Varllklar $erefiye Ertelenmili Vergi Varligl Diger Duran Varllklar TOPLAM VARLlKLAR Not.6 Not.7 Not.10 Not.12 Not.11 Not.13 Not. 14 Not.26 Not. 10 Not.12 Not.11 Not. 7 Not.16 Not.14 Not.17 Not. 18 Not. 19 Not.20 Not.35 Not KAYNAKLAR Kisa Vadeli Yiikiimlllliikier Finansal Bore;:lar Diger Finansal YQkQmlQlukler Ticari Bore;:lar Diger Bore;:lar Finans SektorQ Faal.den Bore;:lar Devlet Telivik ve Yardlmlan Donem Kan Vergi YQkQmlUlugQ Bore;: Ka~lliklan Diger Kisa Vadeli YukQmlUlQkler (Ara toplam) Not.8 Not.9 Not. 10 Not.11 Not. 12 Not.21 Not.35 Not.22 Not Satlli Amaclyta Elde Tutulan Duran Varllklara Ililikin YukumlQlQkler Uzun Vadeli Yllkllmliiliikler Finansal Bore;:lar Diger Finansal YQkQmlulQkler Ticari Bore;:lar Diger Borylar Finans SektorU Faaliyetlerinden Bore;:lar Devlet Telivik ve Yardlmlan Bore;: Ka~lliklan 9alilianlara Saglanan Faydalara Ililikin Ka~lliklar (veya Kldem Tazminatl Ka~lligl) Ertelenmili Vergi YQkumlUlQgu Diger Uzun Vadeli YQkQmlQIQkler OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmili Sermaye Sermaye DQzeltmesi Farklan Not.8 Not.9 Not.10 Not.11 Not. 12 Not.21 Not.22 Not.24 Not.35 Not Ka~llikli 'litirak Sermaye Duzeltmesi (-) Hisse Senedi Ihrae;:Primleri Deger Art1li Fonlan Yabanci Para gevrim Farklan Kardan Ayrllan Klsltlanmlli Yedekler Gee;:mili Yillar Kar/Zararian Net Donem Kan/Zaran Azmhk Paylarl ( ) ( ) TOPLAM KA YNAKLAR

2 KAPSAMLI GELIR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLloE) Ge~memi Ge~mi SORoOROLEN FAALiYETLER Satl~ Gelirleri Satl~lann Maliyeti (-) Ticari Faaliyetlerden Briit Kar (Zarar) Faiz, Ocret, Prim. Komisyon ve Di~er Gelirler Faiz, Ocret, Prim, Komisyon ve Diger Giderler (-) Finans Sekt6rii Faaliyetlerinden briit kar (zarar) BROT KARIZARAR Pazarlama, Satl~ ve Dagltlm Giderleri (-) Genel Yonetim Giderleri (-) Ara~tlrma ve Geli~tirme Giderleri (-) Diger Faaliyet Gelirleri Di~er Faaliyet Giderleri (-) FAALIYET KARI/ZARARI OZkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatlnmlann Kar/Zararlanndaki Paylar (Esas Faaliyet DI~I) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet DI~I) Finansal Giderler (-) SORoOROLEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Donem Vergi Gelir/Gideri - Ertelenmi~ Vergi Gelir/Gideri so ROOROLEN FAALIYETLER oonem KARIlZARARI ourourulan FAALIYETLER ourdurulan Faaliyetler Vergi Sonrasl o6nem Karl/zararl oonem KARI/ZARARI oiger kapsamh gelir: Finansal Varllklar Deger Artl~ Fonundaki Degi~im Duran Varllklar Deger Artl~ Fonundaki Degi~im Finansal Riskten Korunma Fonundaki De~i~im Yabanci Para <;:evrimfarklanndaki De~i~im Emeklilik Planlanndan Aktiieryal Kazan!;:ve KaYlplar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Ortakhklarm Di~er Kapsamh Gelirlerinden Paylar Di~er Kapsamh Gelir Kalemlerine IIi~kinVergi Gelir/Giderleri olger KAPSAMLI GELiR (VERGI SONRASI) Not.28 Not.28 Not.29 Not.29 Not.29 Not.31 Not.31 Not.32 Not ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (55.585) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) o6nem Karl/zararlnln Azmhk Paylan Ana Ortakhk Paylan oaglhml (14.889) Toplam Kapsamh Gelirin oaglhml Azmhk Paylan Ana Ortakhk Paylan (14.889) Hisse Ba ma Kazan~ Seyreltilmi Hisse Ba ma Kazan~ Not.36 Not.36 0,0275 0, Siirdiiriilen Faaliyetlerden Hisse Ba ma Kazan~ Siirdiiriilen Faaliyetlerden Seyreltilmi Hisse Ba ma Kazan~

3 OZ SERMAYE DEGi$iM TABLOSU (XI 29 KONSOLiOE) Kardan Sermaye Kar~I1I1dl Ana Ortakhga Odenmi~ Yabancl Para AyrIlan Ge~mi~ YIIlar Net Diinem Toplam Diizeltmesi t~tirak Hisse Seoedi Deger Arh~ ait AzmhkPaYI Sermaye (:evrim KlSIt1aoml~ Kar / Zararlan Kan/Zaran Ozkaynak OIomlu FarkJ Sermaye thra~ Primleri Fonlan Ozkaynaklar Dipoot: 27 Dipnot: 27 Farklan Yedekler Dipnot: 27 Dipnot: 27 Dipnot: 27 Dipnot:27 Diizeltmesi (-) Dipnot: 27 incelemeden Geymi Dipnot: ( ) ( ) Sermaye artrrum Ge'Ymi~ytllar karlanna transferler ( ) Yedeklere transferler (72.593) Temettii Odemesi Yabaocl para yevrim farklan Net donem kan ( ) Kardan Sermaye Kar~I1Ik11 Ana Ortakllga Odenmi~ Yabancl Para Aynlao Ge~mi~ YIIlar Net Diioem Toplam Diizeltmesi t~tirak Hisse Senedi DegerArh~ ait AzmhkPaYI SerIOaye (:evrim Klsltlanml~ Kar / Zararlan Kan/Zaran OZkaynak Olumlu FarkJ Sermaye thra~ Primleri Foolan Ozkaynaklar Dipoot: 27 Dipnot: 27 Farklan Yedekler Dipnot: 27 Dipnot: 27 Dipoot: 27 Dipnot:27 Diizeltmesi (-) Dipnot: 27 incelemeden Geymemi Dipnot: ( ) Sermaye arumm (Nakit) Sermaye artrrum (Yedekler) Ge'Ymi~Ylliar karlanna transferler ( ) Yedddere transferler (75.406) Temettii Odemesi Yabaoct' para yevrim farklan Net <16n6ni kan (14.889) ( )

4 MARTI OTEL i$letmeleri A.$ NAKiT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLiOE) incelemeden Ge~memi~ incelemeden Ge~mi~ Cari Dlinem Onceki Dlinem Notlar Diizeltmeler: Amortisman (+) Kldem Tazminatl Kar~lhgmdaki Artl~ (+) Alacaklar Reeskont Tutan (+) Cari Donem Siipheli Alacak Kar~lhgl (+) Konusu Kalmayan Siipheli Alacak Kar~lhgl (-) Stok Deger Dii~ii~ Kar~lhgl (+) Bor9 Senetleri Prekontu (-) i~tirak Deger Dii~iikliigu Kar~lhgl( -) Kur Farklanndan Dogan Zarar (+) i~letme Sermayesinde De2i~ikler Oncesi Faaliyet Karl (+) Ticari i~lemlerdeki ve Diger Alacaklardaki Artl~( -) Stoklarda azah~( +) Allm Satlm ama9h Menkul Klymetlerdeki artl~ (-) Ticari ve Diger Bon;:lardaki azah~( -) Esas Faaliyet ile ilgili Olu~an Nakit (+) Faiz Odemeleri (-) Sermaye Artl~l (+) i~letme Sermayesinde Diger Artl~lar/ Azah~lar (+)/( -) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit Not: Not:24 Not: 10 Not: 10 Not: Not:13 Not: (24.588) (8.226) ( ) ( ) ( ) ( ) Mali Duran Varhk ahmlan neti (-) Maddi ve M.Olmayan duran varhk ahmlan (-) Maddi ve Maddi Olmayan duran varhk (;:Ila~lan net degeri Yapllmakta Olan Yatmmlar (-) Tahsil Edilen Faizler (+) Tahsil Edilen Temettiiler (+) Yatmm faaliyetlerinde kullamlan nakit Not:18-19 Not:18-19 Not: 18 ( ) C)FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN KAYNALANAN NAKiT AKIMLARI Risse Senedi Thra91an Nedeniyle Olu~an Nakit Giri~leri (+) Klsa vadeli mali bor91ardaki arti~ (+) Uzun vadeli mali bor91ardaki artl~ (+) Odenen Temettiiler (-) Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artl~ Not:8 Not:8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DONEM BASI NAKiT DEGERLER DONEM SONU KASA VE BANKALAR Not:6 Not:

5 30 Haziran 2009 Tarihi itibariyle Konsolide Mali Tablolan TamamlayIci Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikt;e, Turk LiraSI olarak gosterilmi!jtir) MartI Otel i~letmeleri Anonim Sirketi (Sirket) YJ.hnda Tiirkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu; her tiirlii otel, motel, tatil koyii, marina, restorant ve buna benzer turistik tesisler kurmak, i~letmek, i~lettirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulaeak tesisler kiralamak, bu ama<;la ortakhklar kurmak, her tiirlii i~birligi sozle~meleri yapmaktrr. Sirket Sermaye Piyasasl Kurulu'na (SPK) kayj.th olup hisse senetlerinin tamami kurul kaydma alidml~trr. Sirketin eski iinvaru 'Marmaris MartI Otel i~letmeleri Anonim Sirketi' olup iinvan degi~ikligi 30 Temmuz 2008 tarihli istanbul Tiearet Sieili' ne teseil edilmi~ ve 04 Agustos 2008 tarihli 7119 sayj.h T.T.Sieil Gazetesi' nde ilan edilmi~tir. Sirketin hisselerinin yakla~ik % 95' i i.m.k.b.' da i~lem gormektedir tarihinde Sirket'in ii<; ayhk ayhk ortalama personel sayj.si694 ki~idir. ( : 597) Sirket'in tiearet sieile kaylth adresi inonii Cad. Devres Han No:50 Kat:4 Giimii~suyu-istanbul' duro Sirketin ana merkezi istanbul olup Mugla, Marmaris (MartI Resort-MartI La Perla-MartI Marina) ve Antalya' da (MartI Myra) i~letmeleri bulunmaktadrr. Dogrudan Dolayh i~tirak Oram i~tirak Sirket ismi Faaliyet Alam Sermayesi 0/0 Oram 0/0 Gayrimenkule Dayah MartI Gayrimenkul Yatmm Sermaye Piyasasl Ortakhgl AS. Ara<;larma Yatmm Yapmak Sarlgerme Turizm Yatmmlarl Ortak Giri~im AS Alt Yapi Yapmu Dogrudan Dolayh i~tirak Oram i~tirak Sirket ismi Faaliyet Alam Sermayesi 0/0 Oram % Gayrimenkule Dayah MartI Gayrimenkul Yatmm Sermaye Piyasasl Ortakhgi AS. Ara<;larlna Yatmm Yapmak Sarlgerme Turizm Yatmmlarl Ortak Giri~im AS Alt Yapl Yapmu Bundan boyle konsolide mali tablolarda MartI Otel i~letmeleri Anonim Sirketi ve konsolide edihni~ bagh OrtaklIklIgl MartI Gayrimenkul Yatmm Ortakhgl Anonim Sirketi "Topluluk" olarak adlandmlaeaktrr. Topluluk yasal defterlerini ve kanuni mali tablolanru Tiirk Tiearet Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmea belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazrrlamaktadrr. Sermaye Piyasasl Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 say111"sermaye Piyasasmda Fin ili~kin Esaslar Teblig" ile i~letmeler tarafmdan diizenleneeek finansal raporlar ile bu

6 (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasl olarak gosterilmi!jtir) ilgililere sunulmasma ili~kin ilke, usul ve esaslan belirlemektedir. Bu Teblig, 1 Ocak 2008 tarihinden soma sona eren ilk ara mali tablolardan gegerli olmak iizere yiiriirliige girmi~tir. Bu teblige istinaden, i~letmeler Avrupa Birligi tarafmdan kabul edilen haliyle Uluslararasl MuhasebelFinansal Raporlama Standartlan'm ("UMSIUFRS") uygularlar ve finansal tablolarm Avrupa Birligi tarafmdan kabul edilen haliyle UMSIUFRS'lere gore hazrrladlgl hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykm olmayan, Tiirkiye Muhasebe Standartlarl Kurulu'nca ("TMSK") yaytmlanan Tiirkiye MuhasebelFinansal Raporlama Standartlarl ("TMS/TFRS") esas ahmr. DolaYlSlyla ili~ikteki mali tablolar SPK Seri: XI, No: 29 saylh teblige gore hazlflanml~ olup mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafmdan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmasl zorunlu kl1man formatlara uygun olarak sunulmu~tur. Bu kapsamda ge9mi~ donem mali tablolarmda bazl s1ll1flamalar yapl1rm~trr. 01 Nisan Haziran 2009 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, tarihli Yonetim Kurulu toplanttsmda onaylanml~ ve Yonetim Kurulu adma Yonetim Kurulu Ba~kan Yardimcisl Nurullah Emre Narin ve Muhasebe Direktorii Faruk Ya~ar tarafmdan imzalanml~trr. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alrm~ oldugu bir kararla, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo hazrrlayan ~irketler il;in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gel;erli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadlg1ll1 ilan ettigi il;in bu tarihten itibaren Uluslararasl Muhasebe Standardl 29 "Yiiksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama"ya gore finansal tablolarm hazrrlanmasl ve sunumu uygulamaslm sona erdirmi~tir. Toplulugun yonetimine ve i~letme politikalar1ll1n belirlenmesine katthna anlarmnda devamh bir bag1ll1n veya dogrudan dolayh sermaye ve yonetim ili~kisinin bulundugu yada sermayesine %50'den daha fazla oranda paya ve bu oranda yonetime katl1ma hakkma sahip oldugu a~aglda belirtilen bagh ortakhklar tam konsolidasyon yontemi ile ili~ikteki mali tablolara almml~lardrr. Bagh Ortakhkta Sahip Olunan Ba2h Ortakh21D Unvam Pay Oram % MartI Gayrimenkul Yatmm Ortakllgl Anonim Sirketi 94,00 Toplulugun, dogrudan veya dolayh olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip oldugu veya %50 iizerinde oy hakkl sahibi oldugu veya faaliyetleri iizerinde kontrol hakkma sahip oldugu Gruplar tam konsolidasyona tabi tutuhnu~tur. Topluluk kendi yararma mali ve idari politikalan belirleme hakkma sahipse kontrol soz konusu olmaktadrr. Bagh ortakllklarm bilanl;o ve kar/zarar tablolarl Toplulugun mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. Toplulugun aktifmde yer alan bagh ortakllklarm kaylth degeri ile bagh ortakllklarm ozsermayeleri kar~l1lkll olarak netle~tirilmi~ aym zamanda Topluluk ile bagh ortakllklar arasmdaki grup il;i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon srrasmda silinmi~tir. Konsolidasyona dahil edilen Sirketlerin uyguladlklarl muhasebe politikalarl gerekli oldugu hallerde degi~tirilerek, Toplulugun muhasebe politikalarma uygun hale getirilmi~tir. Azmhk haklarl, azrrl11k hissedarlar1ll1n bagh ortakllklarm net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonu9larmdaki paytm gosterir. Bu detaylar konsolide bilanl;o ve kar/zarar tablosundan ayrl olarak gosterilir. Azrrl11k haklarma ait zararlar bagh ortakllklarm hisselerine ait azrrl11k l;1karlarmdan fazla ise, azrrl1lg1 bagiaylci yiikiimliiliikleri olmadlgl takdirde azmhklara ait zararlar l;ogunlugun lkarlarl ~l sonu91anabilir..

7 (Tutarlar. aksi belirtilmedikr;e. Turk Lirasl olarak gosterilmi!jtir) Konsolidasyon kapsammdaki ortakhgm bagh ortakhk haline geldigi tarih itibariyle ve daha sonraki pay ahmlannda bir defaya mahsus olmak iizere, ana ortakhgm bagh ortakhgm sermayesinde sahip oldugu paylann elde etme maliyeti, bu paylarm bagh ortakhgm makul degere gore degerlenmi~ bilan<;:osundaki ozsermayesinde temsil ettigi degerden mahsup edilir. Kaylth deger lehine olu~an fark, pozitif ~erefiye olarak konsolide bilan<;:onun aktifinde ayn bir kalemde gosterilir. Sangerme Turizm Yatmmlan Ortak Giri~im AS.' nin gerek kii<;:iikolmasl gerekse faaliyet hacminin dii~iik olmasl ve konsolide mali tablolarl onemli ol<;:iide etkilememesi nedeni ile cari ve onceki donemde konsolidasyon kapsaml dl~mda tutulmu~tur. Gerektigi durumlarda cari donem mali tablolarmdaki s1ll1flandlrma degi~iklikleri, tutarh olmasl a<;:lsmdan onceki donem mali tablolarma da uygulamr. Gerekli olmasl veya Toplulugun mali durumu, performansl veya nakit aklmlarl iizerindeki i~lemlerin ve olaylarm etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve giivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yaplhr. Muhasebe politikalarmda yapi1an degi~ik1iklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdayml~ gibi mali tablolarda geriye doniik olarak da uygulamr. Muhasebe tahminleri, giivenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayamlarak yaplhr. Ancak, tahminin yapi1dlgl ko~ullarda degi~ik1ik olmasl, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli~melerin ortaya <;:OOnaslsonucunda tahminler gozden ge<;:irilir. Muhasebe tahminindeki degi~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi~ikligin yapi1dlgl cari donemde, gelecek donemlere de ili~kinse, hem degi~ikligin yapi1dlgl donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak, donem kan veya zarannm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde mali tablolara yansltlhr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmasl beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ik1igin niteligi ve tutarl finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin miimkun olmadlgl haller dl~mda, al;:iklamr. Toplulugun gelirleri otel ve marina i~letme gelirleri ile sair kira gelirlerinden olu~maktadlf. Gelirler, hizmetin ger<;:ekle~mesi gelir tutar1ll1n giivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm Topluluga akmasmm muhtemel olmasl iizerine alman veya almabilecek bedelin ger<;:egeuygun degeri iizerinden tahakkuk esasma gore kayltlara almrr. Net satl~lar, mal satl~larmdan iade ve satl~ iskontolar1ll1n dii~iilmesi suretiyle bulunmu~tur. Toplulugun miilkiyetle ilgili tiim onemli riskleri ve kazammlarl ahclya devretmesi, Toplulugun miilkiyetle ili~kilendirilen ve siiregelen bir idari katlhmlmn ve satllan m etkin bir kontroliiniin olmamasl, Gelir tutarmm giivenilebilir bir ~ekilde ol<;:iilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye akl~lmn olasl olmasl,

8 30 Haziran 2009 Tarihi itibariyle Konsolide Mali Tablolan TamamlaYlcl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedik1;e, Turk LiraSI olarak gbsterilmi~tir) Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kaylth degerine indirgeyen efektif faiz Oranl nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatmmlanndan elde edilen temettii geliri, hissedarlarm temettii alma hakkl dogdugu zaman kayda ahmr. Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sozle~mesi boyunca dogrusal yonteme gore muhasebele~tirilir. Satl~lar igerisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmasl durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit akimlanmn finansman unsuru igerinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma gore mali tablolara yansltllrr. Toplulugun stoklarl otel ve marina i~lemeciligine ili~kin muhtelif sarf malzemesi stoklarl ile geli~tirme a~amasl devam eden gayrimenkul projelerine ili~kin maliyetlerden olu~maktadrr. Stoklar, maliyetin ya da net gergekle~ebilir degerin dii~iik olam ile degerlenmektedir. Stoklarm maliyeti; tiim satm alma maliyetlerini, donii~tiirme maliyetlerini ve stoklarm mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi i9in katlamlan diger maliyetleri igerir. Stoklarm donii~tiirme maliyetleri; direk i~9ilik giderleri gibi, iiretimle dogrudan ili~kili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler aynca ilk madde ve malzemenin mamule donii~tiiriilmesinde katlamlan sabit ve degi~ken genel iiretim giderlerinden sistematik bir ~ekilde dagltllan tutarlarl da igerir. Maddi varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i9in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satm alman kalemler i9in satm ahm maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dii~iilmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit ktymetler dogrusal amortisman metoduyla faydah omiir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur. Sabit ktymetlerin faydah omiirleri dikkate ahnarak belirlenen amortisman oranlan a~agldadrr: Hesap Adl -Binalar -Yer altl Yeriistii Diizenleri -Ta~ltlar -Makine ve Ekipman -Demirba~ -Ozel Maliyetler -Finansal Kiralama Yoluyla iktisap Edilen Varhklar Amortisman Oram (%) Sabit ktymetlerin satl~l dolaytslyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle satl~ fiyatlmn kar~da~tlnlmasl sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir. Bakim ve onarlm giderleri gergekle~tigi tarihte gider yazllrr. Eger bakim ve onarrm gideri ilgili akti geni~leme veya gozle goriiniir bir geli~me saghyorsa aktif1e~tirilir.

9 (Tutarlar. aksi belirtilmedikr;e. Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) Maddi olmayan varhklar, I Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler iyin enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyetlerinden ve I Ocak 2005'ten soma satm alman kalemler iyin satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve tiikenme paylan ile kahci deger kaytplan dii~iilmii~ olarak gosterilirler. Bu varhklar beklenen faydah omiirlerine gore dogrusal amortisman yontemi kullamlarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydah omiir ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya ylkan degi~ikliklerin olasl etkilerini tespit etmek amaclyla her ytl gozden geyirilir ve tahminlerdeki degi~iklikler ileriye doniik olarak muhasebele~tirilir. Satm alman bilgisayar yaztlrmlan, satm ahml srrasmda ve satm almadan kullamma hazrr olana kadar geyen siirede olu~an maliyetler iizerinden aktifle~tirilir. Soz konusu maliyetler faydah omiirlerine gore be~ ytlda amortismana tabi tutulur. Tiim fayda ve risklerin iistlenildigi maddi varhklarm fmansal kiralama yolu ile elde edilmesi Topluluk tarafmdan finansal kiralama adl altmda slmflandmlrr. Finansal kiralamalar geryekle~tirildikleri tarihte, kiralanan varhgm piyasa degeri veya minimum fmansal kiralama odemelerinin bugiinkii degerinin dii~iik olanmdan aktifle~tirilirler. Kira odemeleri anapara ve faiz iyeriyormu~ gibi i~leme konulur. Anapara kira Odemeleri bilanyoda yiikiimliiliik olarak gosterilir ve odendikye azalttlrr. Faiz odemeleri ise, finansal kiralama donemi boyunca gelir tablosunda giderle~tirilir. Finansal kiralama sozle~mesi ile elde edilen maddi duran varhklar, varhgm faydah omrii boyunca amortismana tabi tutulur. Operasyonel Kiralama Kiralayanm maim tiim risk ve faydalarlm elinde bulundurdugu kira sozle~meleri operasyonel kiralama olarak adlandmlrr. Bir operasyonel kiralama iyin yaptlan kiralama odemeleri, kiralama siiresi boyunca normal yonteme gore gider olarak kayltlara ahnmaktadrr. Kiralavan Operasyonel Olarak Topluluk: Kiralama Topluluk operasyonel kiralamaya tabi sabit klymetleri bilanyoda sabit klymetin iyerigine gore gostermektedir. Operasyonel kiralama i~leminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama siiresi boyunca normal yontemle gelir olarak kayltlara almmaktadrr. Bir operasyonel kiralamadan gelir elde etmek iyin yaptlan ilk direkt maliyetler yaptldlklan donemin gelir tablosunda gider olarak kayttlara almmaktadrrlar. Serefiye gibi SlmrSlZ omrii olan varhklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varllklar iyin her ytl deger dii~iikliigii testi uygulamr. itfaya tabi olan varhklar iyin ise defter degerinin geri kazamlmasmm miimkiin olmadlgl durum veya olaylann ortaya ylk1nasl halinde deger dii~iikliigii testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~masi durumunda deger dii~iikliigii kar~lhgl kaydedilir. Geri kazanl1abilir tutar, sat1~ maliyetleri dii~iildiikten soma elde edilen geryege uygun deger veya kullammdaki degerin biiyiik olamdrr. Deger dii~iikliigiiniin degerlendirilmesi iyin varhklar ayn tammlanabilir nakit aklmlarlmn oldugu en dii~iik seviyede gruplamr. Serefiye haricinde deger dii~iikliigiine tabi olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger dii~iikliigiiniin olasl iptali iyin gozden geyirilir. Kullamma ve sat1~a hazrr hale getirilmesi onemli olyiide zaman isteyen varhklar soz konusu oldugunda, satm ahnmasl, yapunl veya iiretimi ile dogrudan ili~kilendirilen borylanma maliyetleri, ilgili varhk kullamma veya sat1~a hazrr hale getirilene kadar varhgm maliyetine dahil edilmektedir. Yatmmla ilgili kredinin heniiz harcanmaml~ klsmlmn geyici siire ile finansal yatmmlarda degerlendirilmesiy, elde ed'

10 (Tutarlar. aksi belirtilmedikl;:e, Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) finansal yatmm geliri aktifle~tirmeye uygun bon;:lanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diger tiim bon;:lanma maliyetleri, olu~tuklan donemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Finansal yatmmlar, gen;:ege uygun deger faria kar veya zarara yansltllan ve geryege uygun degerinden kayltlara alman fmansal varhklar haricinde, geryege uygun piyasa degerinden alrm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar dii~iildiikten soma kalan tutar iizerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm araylarlllm ilgili piyasa tarafmdan belirlenen siireye uygun olarak teslimatl ko~ulunu ta~iyan bir kontrata bagh olan i~lem tarihinde kayltlara ahrur veya kayltlardan Ylkanhr. Finansal varhklar "geryege uygun deger faria kat- veya zarara yanslttlan finansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "sattlmaya hazrr finansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak slruflandmlrr. Etkin faiz yontemi, finansal varhglll itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme dagltllmasl yontemidir. Etkin faiz oranl; flllansal araclll beklenen omrii boyllllca veya uygun olmasl durumunda daha Iasa bir zaman dilimi siiresince tahsil edilecek tahmini nakit toplanurun, ilgili finansal varhgm tam olarak net bugiinkii degerine indirgeyen orandrr. Geryege uygun deger faria kar veya zarara yansltllan flllansal varhklar dl~lllda slruflandmlan fmansal varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadrr. Geryege uygun deger faria gelir tablosuna yansltllan finansal varhklar; alrm-satlm amaclyla elde tutulan finansal varhklardrr. Bir flllansal varhk Iasa vadede elden ylkartlmasl amaclyla edinildigi zaman soz konusu kategoride srmflandmlrr. Finansal riske kar~l etkili bir koruma araci olarak belirlenmemi~ olan tiirev iiriinleri te~kil eden bahse konu fmansal varhklar da geryege uygun deger faria kar veya zarara yansltllan flllansal varhklar olarak slruflandmlrr. Bu kategoride yer alan varhklar, donen varhklar olarak srmflandmlrrlar. Toplulugun vadesine kadar elde tutma olanagl ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme planma sahip, sabit vadeli borylanma araylan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak slruflandmlrr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dii~iikliigii tutan dii~iilerek kayltlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullarulmak suretiyle hesaplamr. Sattlmaya hazrr flllansal varhklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya (b) ahm satlm amayh finansal varhk olmayan flllansal varhklardan olu~maktadrr. Satllmaya hazrr flllansal varhklar kayltlara alllldiktan soma giivenilir bir ~ekilde olyiilebiliyor oimasl ko~uluyla geryege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Geryege uygun degeri giivenilir bir ~ekilde olyiilemeyen ve aktif bir piyasasl olmayan menkul Iaymetler maliyet degeriyle gosterilmektedir. Satllmaya hazrr finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tiir varhklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan iyinde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden ytkanlmasl veya deger dii~iikliigii olmasl durumunda ozkaynak hesaplarllldaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfe edilir. Sattlmaya hazrr flllansal varhk olarak slruflandmlan ozkaynak araylarllla yonel' yatm kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger dii~ii~ kar~lhklarl, somaki e tablosundan iptal edilemez. Sattlmaya hazrr olarak slruflandmlan ozkaynak arayla

11 (Tutarlar. aksi belirtilmedikfe. Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) dii~iikliigu zaran sonraki donemde azahrsa ve azah~ deger dii~iikliigu zaranmn muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zaran gelir tablosunda iptal edilebilir. Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride slmflandmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullarularak iskonto edilmi~ maliyeti iizerinden deger dii~iikliigii dii~iilerek gosterilir. Gerr,;ege uygun deger fark!. kfu- veya zarara yansltllan finansal varhklar dl~mdaki finansal varhk veya finansal varhk gruplarl, her bilanr,;o tariliinde deger dii~iikliigiine ugradiklarma ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadlgma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varhk grubunun guvenilir bir bir,;imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akj.mlarl iizerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili fmansal varhgm deger dii~iikliigiine ugradlgma ili~kin tarafslz bir gostergenin bulunmasl durumunda deger dii~iikliigii zararl olu~ur. Kredi ve alacaklar ir,;in deger dii~iikliigii tutan gelecekte beklenen tahmini nakit ak!.mlanmn finansal varhgm etkin faiz oraru iizerinden iskonto edilerek hesaplanan bugiinkii degeri ile defter degeri arasmdaki farktrr. Bir kar~i1ik hesablmn kullamlmasl yoluyla defter degerinin azaltl1dlgl ticari alacaklar haricinde, biitiin finansal varliklarda, deger dii~iikliigii dogrudan ilgili fmansal varhgm kaytth degerinden dii~iiliir. Ticari alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~lhk hesabmdan dii~iilerek silinir. Kar~I1Ik hesabmdaki degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Satl1maya hazrr ozkaynak arar,;larl haricinde, deger dii~iikliigii zararl sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger dii~iikliigii zararnnn muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigu zaran, deger dii~iikliigiiniin iptal edilecegi tarilite yatmmm deger dii~iikliigii hir,;bir zaman muhasebele~tirilmemi~ olmasl durumunda ula~acagl itfa edilmi~ maliyet tutarml a~mayacak ~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satl1maya hazrr ozkaynak arar,;larnnn gerr,;ege uygun degerinde deger dii~iikliigii sonrasmda meydana gelen artl~, dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm alrm tariliinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde r,;evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~lmayan yiiksek likiditeye sahip diger k!.sa vadeli yatmmlardrr. Toplulugun finansal yiikiimliiliikleri ve ozkaynak arar,;larl, sozle~meye bagh diizenlemelere, fmansal bir yiikiimliiliigiin ve ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore slmflandmlrr. Toplulugun tiim borr,;larl dii~iildiikten sonra kalan varliklarmdaki hakkj. temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal arar,;trr. Belirli finansal yiikiimliiliikler ve ozkaynaga dayah finansal arar,;lar ir,;in uygulanan muhasebe politikalan a~aglda belirtilmi~tir. Finansal yiikiimliiliikler gerr,;ege uygun deger fark!. kar veya zarara yansltllan finansal yiikiimliiliikler veya diger finansal yiikiimliiliikler olarak snnflandmlrr.

12 (Tutarlar, aksi belirtilmedikfe. Turk Lirasl olarak gosterilmi~tir) Gerc;ege uygun deger farb kill" veya zarara yansltllan finansal yiikiimliiliikler, gerc;ege uygun degeriyle kayda almrr ve her raporlama d6neminde, bilanc;o tarihindeki gerc;ege uygun degeriyle yeniden degerlenir. Gerc;ege uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net kazanc; ya da kaylplar, s6z konusu finansal yiikiimliiliik ic;in 6denen faiz tutanm da kapsar. Diger fmansal yiikiimliiliikler ba~langwta i~lem maliyetlerinden armdmlml~ gerc;ege uygun degerleriyle muhasebele~tirilir. Diger finansal yiikiimliiliikler somaki d6nemlerde etkin faiz oram iizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz y6ntemi kullamlarak itfa edilmi~ maliyet bedelinden muhasebele~tirilir. Etkin faiz y6ntemi, finansal yiikiimliiliigiin itfa edilmi~ maliyetlerinin hesaplanmasl ve ilgili faiz giderinin ili~kili oldugu d6neme dagltllmasl y6ntemidir. Etkin faiz oram; finansal aracm beklenen 6mrii boyunca veya uygun olmasl halinde daha bsa bir zaman dilimi siiresince gelecekte yapi1acak tahmini nakit 6demelerini tam olarak ilgili finansal yiikiimliiliigun net bugiinkii degerine indirgeyen orandrr. Tiirev fmansal arac;larm ilk olarak kayda almmalarmda gerc;ege uygun degeri kullamlmakta ve izleyen d6nemlerde de gerc;ege uygun degeri ile degerlenmektedir. YI1 ic;erisinde gerc;ekle~en d6viz i~lemleri, i~lem tarihindeki kurlar kullamlarak Tiirk Lirasl'na c;evrilmektedir. Bilanc;oda yer alan d6vize bagh varhk ve borc;lar, bilanc;o tarihinde gec;erli olan kurlar kullamlarak Tiirk Lirasl'na c;evrilmi~tir. Bu c;evirimden ve d6vizli i~lemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karlan / zararlarl gelir tablosunda yer almaktadrr. Risse ba~ma kar, net karm ilgili d6nem ic;inde mevcut hisselerin agrrhkll ortalama adedine b6liinmesi ile tespit edilir. Tiirkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlanna gec;mi~ yll karlarmdan daglttlklarl "bedelsiz hisse" yolu ile arttrrabilmektedirler. Risse ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz hisse ihracl c;ikarlhm~ hisseler olarak sayi1rr. Dolaylslyla hisse ba~ma kar hesaplamasmda kullani1an agrrhkll hisse adedi ortalamasl, hisselerin bedelsiz olarak c;ikari1maslm geriye d6niik olarak uygulamak suretiyle elde edilir. Bilanc;o tarihi ile bilanc;onun yaytml ic;in yetkilendirme tarihi arasmda, i~letme lehine veya aleyhine ortaya c;1kariolaylan ifade eder. Bilanc;o tarihi itibariyle s6z konusu olaylarm var olduguna ili~kin yeni deliller olmasl veya ilgili olaylarm bilanc;o tarihinden soma ortaya c;lkj.nasldurumunda, topluluk s6z konusu hususlarl ilgili dipnotlarmda ac;ik1amaktadrr. Topluluk; bilanc;o tarihinden somaki diizeltme gerektiren olaylarm ortaya c;ikmasl tablolara alman tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde diizeltir.

13 (Tutarlar. aksi belirtilmedikfe. Turk Lirasl olarak gosterilmi~tir) Toplulugun, ge9mi~ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yiikiimliiliigiiniin bulunmasl, bu yiikiimliiliigiin yerine getirilmesi i9in ekonomik fayda igeren kaynaklann i~letmeden 9lkmaslmn muhtemel olmasl ve soz konusu yiikiimliiliik tutanmn giivenilir bir bi9imde tahmin edilebiliyor olmasl durumunda ilgili yiikiimliiliik, kar~lhk olarak mali tablolara ahmr. Sarta bagh yiikiimliiliikler, ekonomik fayda igeren kaynaklarm i~letmeden 91kma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediginin tespiti amaclyla siirekli olarak degerlendirmeye tabi tutulur. Sarta bagh yiikiimliiliik olarak i~leme tabi tutulan kalemler i9in gelecekte ekonomik fayda igeren kaynaklarm i~letmeden 9lkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ~arta bagh yiikiimliiliik, giivenilir tahmin yapl1madlgl durumlar hari9, olaslhktaki degi~ikligin meydana geldigi donemin fmansal tablolarmda kar~lhk olarak kayltlara alilllf. Topluluk ~arta bagh yiikiimliiliiklerin muhtemel hale geldigi ancak ekonomik fayda igeren kaynaklarm tutan hakkmda giivenilir tahminin yapl1mamasl durumunda ilgili yiikiimliiliigii dipnotlarda gostermektedir. Ge9mi~ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i~letmenin tam olarak kontroliinde bulunmayan bir veya daha fazla kesin olmayan olaym gergekle~ip gergekle~memesi ile teyit edilecek olan varhk, ~arta bagh varhk olarak degerlendirilir. Ekonomik fayda igeren kaynaklarm i~letmeye girme ihtimalinin yiiksek bulunmasl durumunda ~arta bagh varhklar dipnotlarda a9lklamr. Kar~l1lk tutannm odenmesi i9in kullamlan ekonomik faydalarm tamamlnm ya da bir klsmmm ii9iincii taraflarca kar~l1anmaslmn beklendigi durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarm geri odenmesinin kesin olmasl ve tutann giivenilir bir ~ekilde hesaplanmasl durumunda, bir varllk olarak muhasebele~tirilir. Bu mali tablolarm amaci dogrultusunda ortaklar, iist diizey yoneticiler ve Yonetim Kurulu iiyeleri, aileleri ve onlar tarafmdan kontrol edilen veya onlara bagh ~irketler, i~tirak ve ortakllklar ili~kili taraflar olarak kabul ve ifade edilmi~lerdir. Olagan faaliyetler nedeniyle ili~kili taraflarla girilen i~lemler piyasa ko~ullarma uygun fiyatlarla gergekle~tirilmi~tir. Cari yl1 vergi yiikiimliiliigii, donem kannm vergiye tabi olan klsml iizerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger ytllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hari9 tuttugundan dolayt, gelir tablosunda belirtilen kardan farkll1lk gosterir. Toplulugun cari vergi yiikiimliiliigii bilan90 tarihi itibariyle yasalla~ml~ ya da onemli o19iide yasalla~ml~ vergi oram kullanl1arak hesaplanml~trr tarih ve no.lu Resmi Gazete'de yaylnlanan 5520 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. flkrasmm d-4 bendi uyannca "Gayrimenkul yatmm fonlan veya ortakllklarlmn kazan9lan" Kurumlar Vergisinden istisnadrr. Soz konusu kanunun yiiriirliik tarihi olan vergi kesintilerine ili~kin 15. maddesinin; 3. flkrasma gore, dagltllsm veya dagltllmasm, kazan9lardan, kurum biinyesinde % 15 oranmda vergi kesintisi yapl1rr, 4. flkrasma gore ise Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarrm, her bir odeme ve gelir i9in ayn ayn slfrra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oramna kadar yiikseltmeye ve aym slmrlar dahilinde ii9iincii flkrada belirtilen kazan9lar i9in fon veya ortakllk tiirlerine gore ya da portfoylerindeki varllklarm nitelik ve dagl1lmma gore farkll1a~trrmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu'nca tarih ve 2003/6577 say111karamame ekinin 6- maddesine.. Gayrimenkul yatmm fonlarl veya ortakllklarmm kazan9larmdan % 0 kesinti yapl1maktad

14 30 Haziran 2009 Tarihi itibariylekonsolide Mali Tablolan Tamamlaylcl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikf;e, Turk Lirasl olarak gosterilmi:;tir) Ertelenen vergi yiikiimliiliigii veya varhgl, varhklarm ve yiikiimliiliiklerin mali tablolarda gosterilen tutarlan ile yasal vergi matralu hesabmda dikkate alman tutarlarl arasmdaki ge9ici farkliliklann bilan90 yontemine gore vergi etkilerinin yasala~ml~ vergi oranlan dikkate ahnarak hesaplanmaslyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yiikiimliiliikleri vergilendirilebilir ge9ici farklarm tiimii i9in hesaplamrken, indirilebilir ge9ici farklardan olu~an ertelenen vergi varliklarl, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmamn kuvvetle muhtemel oimasl ~artlyla hesaplanmaktadrr. Serefiye veya i~letme birle~meleri dl~mda varhk veya yiikiimliiliiklerin ilk defa mali tablolara almmasmdan dolayl olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zaran etkilemeyen ge9ici zamanlama farklarma ili~kin ertelenen vergi yiikiimliiliigii veya varhgl hesaplanmaz. Ertelenen vergi yiikiimliiliikleri, Toplulugun ge9ici farkliliklarm ortadan kalkmaslm kontrol edebildigi ve yakm gelecekte bu farkm ortadan kalkma olaslhglmn dii~iik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki yatmmlar ve i~ ortakliklanndaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge9ici farklann tiimii i9in hesaplanrr. Bu tiir yatmm ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge9ici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varhklarl, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmamn kuvvetle muhtemel oimasl ve gelecekte bu farklann ortadan kalkmaslllin muhtemel oimasl ~artlyla hesaplanmaktadrr. Ertelenen vergi varhglmn kaylth degeri, her bir bilan90 tarihi itibariyle gozden ge9irilir. Ertelenmi~ vergi varhglllin kaylth degeri, bir klsrmmn veya tamamlmn saglayacagl faydamn elde edilmesine imkan verecek diizeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadlgl ol9iide azaltilrr. Ertelenmi~ vergi varliklarl ve yiikiimliiliikleri varhklarm gergekle~ecegi veya yiikiimliiliiklerin yerine getirildigi donemde gegerli olmasl beklenen ve bilan90 tarihi itibariyle kanunla~ml~ veya onemli ol9iide kanunla~ml~ vergi oranlarl (vergi diizenlemeleri) iizerinden hesaplamr. Ertelenmi~ vergi varliklarl ve yiikiimliiliiklerinin hesaplanmasl srrasmda, Toplulugun bilan90 tarihi itibariyle varliklarmm defter degerini geri kazanma ya da yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi i9in tahmin ettigi yontemlerin vergi sonu9larl dikkate ahmr. Ertelenmi~ vergi varliklan ve yiikiimliiliikleri, cari vergi varliklarlyla cari vergi yiikiimliiliiklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkln olmasl veya soz konusu varhk ve yiikiimliiliiklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Toplulugun cari vergi varhk ve yiikiimliiliiklerini netle~tirmek suretiyle Meme niyetinin olmasl durumunda mahsup edilir. Dogrudan ozkaynakta alacak ya da bor9 olarak muhasebele~tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ili~kin ertelemni~ vergi de dogrudan ozkaynakta muhasebele~tirilir) ile ili~kilendirilen ya da i~letme birle~melerinin ilk kayda ahmmdan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile doneme ait ertelenmi~ vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele~tirilir. i~letme birle~melerinde, ~erefiye hesaplanmasmda ya da satm alamn, satm alman bagh ortakllgm tammlanabilen varhk, yiikiimliiliik ve ~arta bagh bor9lanmn gergegeuygun degerinde elde ettigi payln satm ahm maliyetini a~an klsmmm belirlenmesinde vergi etkisi goz oniinde bulundurulur. Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelemni~ vergilerdeki degi~imi igermektedir. Toplulugun, donem sonu9lan iizerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktadrr. Odenecek kurumlar vergisi tutarlarl, pe~in odenen kurumlar vergisi tutarlanyla netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktif ve pasifi de aym ~ekilde netle~tirilmektedir.

15 (Tutarlar, aksi belirtilmedila;:e. Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) Tiirkiye'de geyerli i~ kanunlan geregi emeklilik ve ladem tazminatl provizyonlan ili~ikteki fmansal tablolarda geryekle~tikye provizyon olarak aynlmaktadrr. Giincellenmi~ olan VMS 19 "Cah~anlara Saglanan Faydalar" Standardl uyannca soz konusu tiirdeki odemeler tammlanml~ emeklilik fayda planlarl olarak nitelendirilir. Ekli mali tablolarda ladem tazrninatl yiikiimliiliigii, gelecek ytllarda odenecek emeklilik tazminatlmn bilanyo tarihindeki degerinin hesaplanmasl amaclyla enflasyon oramndan armdmlml~ uygun faiz oram ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara yansltllml~trr. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet sonuylarmda faiz gideri olarak gosterilmektedir. Nakit ve nakit benzeri degerler bilanyoda maliyet degerleri ile yansltllmaktadrrlar. Nakit alam tablosu iyin dikkate alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi yiiksek yatmmlarl iyermektedir. Nakit alam tablosunda, doneme ili~kin nakit alamlarl i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir biyimde slmflandmlarak raporlamr. i~letine faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aktmlan, Toplugun esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aktmlarnn gosterir. Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit aktmlarl, Toplulugun yatlnm faaliyetlerinde (varhk yatmmlarl ve finansal yatmmlar) kullandlgl ve elde ettigi nakit alamlarnn gosterir. Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit alamlarl, Toplulugun fmansman faaliyetlerinde kullandlgl kaynaklarl ve bu kaynaklarm geri odemelerini gosterir. Hiikiimet te~vikleri, Toplulugun bu te~viklerle ilgili gerekleri yerine getirdigi ve bu te~vikin almacagl ile ilgili malail bir sebep olu~madlgl siirece muhasebele~tirilmez. Bu te~vikler kar~ilamalarl beklenen maliyetlerle e~le~ecek ~ekilde ilgili donemde gelir olarak muhasebele~tirilir. Hiikiimetin sagladlgl te~viklerden elde edilen gelir uygun bir gider kalerninden indirim olarak muhasebele~tirilir. Yatmm amayh gayrimenkuller, kira veya deger arti~ kazancl elde etmek amaclyla elde tutulan gayrimenkuller olup, maliyet degerinden birikmi~ amortisman ve vara birikrni~ deger dii~iikliiklerinden sonraki tutarlar ile gosterilmektedir. Kabul goren kriterlere uymasl durumunda bilanyoda yer alan tutara, var olan yatlnm amayh gayrimenkulun herhangi bir lasmml degi~tirmenin maliyeti dahil edilir. Soz konusu tutara, yatmm amayh gayrimenkullere yapilan giinliik balamlar dahil edilmez. Yatmm amayh gayrimenkullerin kullamm dl~l kalmalan veya satllmalarl durumunda, bilanyodan yikartilrrlar. Bu gayrimenkullerin satimlarmdan dogan kar veya zarar gelir tablosunda gosterilir. Faaliyet kiralamasl yeryevesinde kiralanan gayrimenkuller, yatmm amayh gayrimenkul olarak snnflandmlrr. Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek iizere, Toplulugun mali tablolarl onceki donemle kar~ila~trrmah hazrrlanmaktadrr. Mali tablolarm kalemlerinin gosterirni veya snnflandmlmasl degi~tiginde kar~ila~tmlabilirligi saglamak amaclyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden slmflandmlrr Sermaye ve Temettiiler Adi hisseler, ozsermaye olarak slll1flandmlrr. Adi hisseler iizerinden dagltl1an te donemde birikmi~ kardan indirilerek kaydedilir.

16 (Tutarlar. aksi belirtilmedikf;e. Turk LiraSI olarak g6sterilmi~tir) yllmda yiiriirliige giren ve Toplulugun finansal tablolan iizerinde etkisi olmayan degi~iklik ve yorumlar a) 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten soma ba~layan yllhk raporlama donemlerinde gegerli olanlar VMS 32, "Finansal Ara9lar: Sunum" Geri Satm Alma Opsiyonlu Finansal Ara91ar ve Nakde <;evrilmelerinde Dogacak Yiikiimliiliiklerin A91klanmasl Hakkmda Degi~iklik VMS 39, "Finansal Ara91ar: Muhasebele~tirme ve 019me" Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere ilgili Degi~iklikler UFRS 1 (Degi~iklik) "UFRS'nin ilk Defa Uygulanmasma ili~kin ilkeler" UFRS 2 (Degi~iklik), "Hisse Bazh Odemeler" UFRYK 15, "Gayrimenkul in~aat Sozle~meleri" VMS 40 (Degi~iklik), "Yatmm Ama9h Gayrimenkuller" VMS 31 (Degi~iklik), "Mii~terek Yonetime Tabi Ortakl1klarm Muhasebele~tirilmesi" VMS 28 (Degi~iklik), "i~tiraklerdeki Yatmmlar" VMS 23, "(Revize) Bor9lanma Maliyetleri" UFRS 8, "Faaliyet Boliimleri" b) 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten soma ba~layan yllhk raporlama donemlerinde gegerli olanlar VMS 27 (Degi~ikIik), "Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar" UFRS 3 (Degi~iklik), "i~letme Birle~meleri" UFRS 5 (Degi~iklik), "Satl~ Ama9h Elde Tutulan Duran Var11klar ve Durdurulan Faaliyetier" Topluluk yonetimi, yukarldaki standart ve yorumlarm uygulanmasmm gelecek donemlerde Toplulugun finansal tablolarl iizerinde onemli bir etki yaratmayacagl gorii~iindedir. i~lettne birle~meleri, te~ebbiis veya i~letmelerin tek raporlayan i~lettne olu~turmak iizere bir araya gelmesidir. Toplulugun i~lettne birle~mesi gergevesinde degerlendirihnesi gereken bir i~lemi bulunmamaktadrr. Bu ktslm, i~ ortaklarmdaki paylann muhasebele~tirilmesi ve i~ ortakllgmm varhk, bor9, gelir ve giderlerinin ortak giri~imcilerin ve yatmmcllarm mali tablolarmda raporlanmasma yoneliktir. i~ ortakllklan farkll ge~it ve yap Ida olabilir. Bu standart ii9 tiir i~ ortakllgnn tammlar. Bunlar; mii~tereken kontrol edilen faaliyetler, mii~tereken kontrol edilen var11klar ve mii~tereken kontrol edilen i~lettnelerdir. Bu standartta belirtilen temel konular, mii~terek kontroliin olup ohnadlgmm belirlenmesi, i~ ortakl1klannm tiiriiniin belirlenmesi ve oransal konsolidasyon ve ozkaynak yonteminin uygulanmasl ile ilgilidir. Toplulugun i~ Ortakllgl bulunmamaktadrr.

17 30 Haziran 2009 Tarihi itibariyle Konsolide Mali Tablolan Tamamlaylcl Nodar (Tutarlar. aksi belirtilmediki;e. Turk LiraSI olarak gosterilmi:;tir) Hesap Ad. Kasa Banka -Vadesiz Mevduat - Vadeli Mevduatt -Bloke Mevduat Makul Deger Farklan Kar/Zarar ile ili~kilendirilen Menkul Klymetler (Yatmm Fonu) Diger Hazlf Degerler Toplam Cari donemde Vadeli Mevduatlar, 30 giine kadar vadeli TL mevduatlardan olu~makta olup faiz oram TL mevduatlarda % 16,25'tir. Hesap Ad. Sarlgerme Turizm Yatmmlarl Giri~im Anonim Sirketi Toplam Ortak Hesap Ad. Banka Kredileri Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Finansal Kiralama i~lemlerinden Bon;:lar Ertelenmi~ Finansal Kiralama Bon;:lanma Maliyetleri (-) Diger Finansal Bon;:lar Toplam ( ) ( ) Hesap Ad. Banka Kredileri Finansal Kiralama i~lemlerinden Bor91ar Ertelenmi~ Finansal Kiralama Bor91anma Maliyetleri (-) Toplam (96.480) ( )

18 30 Haziran 2009 Tarihi itibariy1e Konsolide Mali Tab101an Tamam1aylcl Notlar (Tutarlar. aksi belirtilmediki;e, Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) TL Krediler USD Krediler Toplam Kisa Vadeli Krediler Diger Krediler (TL) Diger Krediler (USD) Toplam niger Krediler USD Krediler anapara USD Krediler faizler EURO Krediler anapara EURO Krediler faizler Toplam Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri TLTutan Ydhk Faiz Oram (%) % 35-22,40 % 9-8, 40 Libor+ 3,5 Libor+ 3,5 % 6,75 - % 7,35 % 6,75 - % 7,35 USD Krediler Nev'i EURO Kredi1er Toplam Uzun Vadeli Krediler Doviz Tutan TLTutan Ydhk Faiz Oram (%) Libor + 3,5 % 6,75 - % 7,35 Hesap ismi Doviz Cinsi Doviz Tutan Vade Tarihi Credit Suisse USD Credit Suisse USD Toplam USD Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Aareal BANK AG. EURO Toplam /) EURO

19 30 Haziran 2009 Tarihi itibariyle Konsolide Mali Tablolan Tamamla)'lCl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) Nev'i Doviz Tutan TLTutan Yilhk Faiz Oram (%) USD Krediler % 9- % 12 Kisa Vadeli Krediler USD Kredi1er Libor+ 3,5 EURO Kredi1er %6,75 - % 7,35 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Diger Finansa1 Bor9Iar(USD) % 9 - % 8,4 Diger Finansal Bor9Iar(TL) % 35 - % 22,4 Diger Finansal Bor~lar USD Krediler Libor+3,5 EURO Krediler %6,75 - % 7,35 Uzun Vadeli Krediler Kisa Vadeli Doviz Tutan TLTutan Finansa1 Kiralama i~lemlerden Bor91ar TL Finansal Kiralama i~lemlerden Bon;:lar EURO Finansal Kiralama i~lemlerden Bor~lar Toplaml Ertelenmi~ Finansal Kira1.Bor9lanma Maliyeti(-) TL (32.038) Ertelenmi~ Finansal Kira1.Bor9lanma Maliyeti( -) EURO (63.327) ( ) Ertelenmis Finansal KiraI.Borl;lanma Maliyeti Toplaml ( ) Genel Toplam Uzun Vadeli (2-4 YiI) Doviz Tutan TLTutan Finansal Kiralama i~lemlerden Bor91ar TL Finansal Kiralama i~lem1erden Bor91ar EURO Finansal Kiralama i~lemlerden Bor~lar Toplaml Ertelenmi~ Finansal Kira1.Bor9lanma Maliyeti(-) TL (25.810) Ertelenmi~ Finansal Kira1.Bor9lanma Maliyeti(-) EURO (32.917) (70.670) Ertelenmi~ Finansal Kiral.Borl;lanma Maliyeti Toplaml (96.480) Genel Toplam

20 30 Haziran 2009 Tarihi itibariyle Konsolide Mali Tablolan TamamlaylCl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedik(e, Turk Lirasl olarak gosterilmi:;tir) Kisa Vadeli Finansal Kiralama i~lemlefden BOf91ar EURG Finansal Kiralama i~lemlerden Bor~lar Toplaml Ertelenmi~ Finansal Kiral.Bof91anma Maliyeti(-) EURG Ertelenmi~ Finansal Kiral.Bon;lanma Maliyeti Toplaml Genel Toplam noviz Tutan TLTutan ( ) ( ) Uzun Vadeli (2-4 VII) Finansal Kiralama i~lemlefden BOf91ar EURG Finansal Kiralama i~lemlerden Bor~lar Toplaml Ertelenmi~ Finansal Kiral.Bof91anma Maliyeti(-) EURG Ertelenmi~ Finansal Kiral.Bor~lanma Maliyeti Toplaml Genel Toplam noviz Tutan TLTutan ( ) ( ) niger FiNANSAL VUKUMLULUKLER Yoktur. ( : Yoktur) 10 TicARi ALACAK VE BOR<;LAR Hesap Adl Ticari Alacaklar jli:jkili Tarajlardan Ticari Alacaklar Diger Alacaklar Dnbiiradan Alacaklar Alacak Senetlefi Alacak Reeskontu (-) Siipheli Ticari Alacaklar Siipheli Ticari Alacaklar Kar~I11g1(-) Toplam ( ) ( ) (53.141) ( ) Hesap Adl Alacak Senetleri Alacak Reeskontu (-) Toplam ( ) ( ) Hesap Adl Satlcilar Diger Satlczlar jli:jkili TarafSatlcllan BOf9 Senetleri Diger Bart; Senetleri jfi:jkili Taraf Bart; Senetleri BOf9 Reeskontu (-) Toplam (92.366) (84.140)

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir)

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) incelemeden Ge~memi~ Baglmslz Denetimden Ge~mi~ VARLIKLAR Dlinen Varbklar Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett. 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett. 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Eyliil2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett. 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF

MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett. 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 ARALIK 2010 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR ile ilgili A

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett. 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett. 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Haziran 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP D<>NEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP D<>NEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP DNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~1RKETt MALt TABLOLAR VE AC;IKLAYICI NOTLAR

Detaylı

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert. 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkert 31 Arabk 2008 Besap Dine.iDe Ait Konsolide Mali Tablolar BapslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 Arahk 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkett KONSOLtDE BtLANl;O. (TOmTutarlar,TOrk Lirasl olarak gosterilmi~tir) BallmslZ Denetimden tneelemeden ~memi~

MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkett KONSOLtDE BtLANl;O. (TOmTutarlar,TOrk Lirasl olarak gosterilmi~tir) BallmslZ Denetimden tneelemeden ~memi~ MARTI OTEL t~letmelert ANONtM ~trkett KONSOLtDE BtLANl;O (TOmTutarlar,TOrk Liras. olarak gosterilmi~tir) BallmslZ Denetimden tneelemeden ~memi~ ~m~ Cari D6nem Oneeki D6nem Notlar 30.06.2010 31.03.2010

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

MARTI OTELi~LETMELERi ANONiM ~irketi. 30 Eyliil 2010 Hesap DOnemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve inceleme Raporu

MARTI OTELi~LETMELERi ANONiM ~irketi. 30 Eyliil 2010 Hesap DOnemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve inceleme Raporu MARTI OTELi~LETMELERi ANONiM ~irketi 30 Eyliil 2010 Hesap DOnemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve inceleme Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Eyliil2010 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR ile

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Sayfa No: 1. Sarmakina San. Ve Tic. Ambalaj malzemesi (çelik makara), imalat USD 100,00. Ege Serbest Bölge. Bemka Emaye Bobin

Sayfa No: 1. Sarmakina San. Ve Tic. Ambalaj malzemesi (çelik makara), imalat USD 100,00. Ege Serbest Bölge. Bemka Emaye Bobin Sayfa No: 1 402 42 337 781 Memur 395 53 327 775 Sermayesi Sarmakina San. Ve Tic. Ambalaj malzemesi (çelik makara), imalat Sark USA, INC. Ege Bemka Emaye Bobin Kablo San. Tic. Teli ve Kablo San. Tic. 4.291.697

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı