allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)"

Transkript

1 allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger Alacaklar Stoklar Canli Varllklar Diger Donen Varliklar (Ara Toplam) Sat1li Amaclyla Elde Tutulan Duran Varliklar Duran Varhklar Ticari Alacaklar Finans SektorQ Faaliyetlerinden Alacaklar Diger Alacaklar Finansal Yatlnmlar OZkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatlnmlar Canli Varllklar Yatlrim Amae;:1iGayrimenkuller Maddi Duran Varliklar Maddi Olmayan Duran Varllklar $erefiye Ertelenmili Vergi Varligl Diger Duran Varllklar TOPLAM VARLlKLAR Not.6 Not.7 Not.10 Not.12 Not.11 Not.13 Not. 14 Not.26 Not. 10 Not.12 Not.11 Not. 7 Not.16 Not.14 Not.17 Not. 18 Not. 19 Not.20 Not.35 Not KAYNAKLAR Kisa Vadeli Yiikiimlllliikier Finansal Bore;:lar Diger Finansal YQkQmlQlukler Ticari Bore;:lar Diger Bore;:lar Finans SektorQ Faal.den Bore;:lar Devlet Telivik ve Yardlmlan Donem Kan Vergi YQkQmlUlugQ Bore;: Ka~lliklan Diger Kisa Vadeli YukQmlUlQkler (Ara toplam) Not.8 Not.9 Not. 10 Not.11 Not. 12 Not.21 Not.35 Not.22 Not Satlli Amaclyta Elde Tutulan Duran Varllklara Ililikin YukumlQlQkler Uzun Vadeli Yllkllmliiliikler Finansal Bore;:lar Diger Finansal YQkQmlulQkler Ticari Bore;:lar Diger Borylar Finans SektorU Faaliyetlerinden Bore;:lar Devlet Telivik ve Yardlmlan Bore;: Ka~lliklan 9alilianlara Saglanan Faydalara Ililikin Ka~lliklar (veya Kldem Tazminatl Ka~lligl) Ertelenmili Vergi YQkumlUlQgu Diger Uzun Vadeli YQkQmlQIQkler OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmili Sermaye Sermaye DQzeltmesi Farklan Not.8 Not.9 Not.10 Not.11 Not. 12 Not.21 Not.22 Not.24 Not.35 Not Ka~llikli 'litirak Sermaye Duzeltmesi (-) Hisse Senedi Ihrae;:Primleri Deger Art1li Fonlan Yabanci Para gevrim Farklan Kardan Ayrllan Klsltlanmlli Yedekler Gee;:mili Yillar Kar/Zararian Net Donem Kan/Zaran Azmhk Paylarl ( ) ( ) TOPLAM KA YNAKLAR

2 KAPSAMLI GELIR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLloE) Ge~memi Ge~mi SORoOROLEN FAALiYETLER Satl~ Gelirleri Satl~lann Maliyeti (-) Ticari Faaliyetlerden Briit Kar (Zarar) Faiz, Ocret, Prim. Komisyon ve Di~er Gelirler Faiz, Ocret, Prim, Komisyon ve Diger Giderler (-) Finans Sekt6rii Faaliyetlerinden briit kar (zarar) BROT KARIZARAR Pazarlama, Satl~ ve Dagltlm Giderleri (-) Genel Yonetim Giderleri (-) Ara~tlrma ve Geli~tirme Giderleri (-) Diger Faaliyet Gelirleri Di~er Faaliyet Giderleri (-) FAALIYET KARI/ZARARI OZkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatlnmlann Kar/Zararlanndaki Paylar (Esas Faaliyet DI~I) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet DI~I) Finansal Giderler (-) SORoOROLEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Donem Vergi Gelir/Gideri - Ertelenmi~ Vergi Gelir/Gideri so ROOROLEN FAALIYETLER oonem KARIlZARARI ourourulan FAALIYETLER ourdurulan Faaliyetler Vergi Sonrasl o6nem Karl/zararl oonem KARI/ZARARI oiger kapsamh gelir: Finansal Varllklar Deger Artl~ Fonundaki Degi~im Duran Varllklar Deger Artl~ Fonundaki Degi~im Finansal Riskten Korunma Fonundaki De~i~im Yabanci Para <;:evrimfarklanndaki De~i~im Emeklilik Planlanndan Aktiieryal Kazan!;:ve KaYlplar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Ortakhklarm Di~er Kapsamh Gelirlerinden Paylar Di~er Kapsamh Gelir Kalemlerine IIi~kinVergi Gelir/Giderleri olger KAPSAMLI GELiR (VERGI SONRASI) Not.28 Not.28 Not.29 Not.29 Not.29 Not.31 Not.31 Not.32 Not ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (55.585) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) o6nem Karl/zararlnln Azmhk Paylan Ana Ortakhk Paylan oaglhml (14.889) Toplam Kapsamh Gelirin oaglhml Azmhk Paylan Ana Ortakhk Paylan (14.889) Hisse Ba ma Kazan~ Seyreltilmi Hisse Ba ma Kazan~ Not.36 Not.36 0,0275 0, Siirdiiriilen Faaliyetlerden Hisse Ba ma Kazan~ Siirdiiriilen Faaliyetlerden Seyreltilmi Hisse Ba ma Kazan~

3 OZ SERMAYE DEGi$iM TABLOSU (XI 29 KONSOLiOE) Kardan Sermaye Kar~I1I1dl Ana Ortakhga Odenmi~ Yabancl Para AyrIlan Ge~mi~ YIIlar Net Diinem Toplam Diizeltmesi t~tirak Hisse Seoedi Deger Arh~ ait AzmhkPaYI Sermaye (:evrim KlSIt1aoml~ Kar / Zararlan Kan/Zaran Ozkaynak OIomlu FarkJ Sermaye thra~ Primleri Fonlan Ozkaynaklar Dipoot: 27 Dipnot: 27 Farklan Yedekler Dipnot: 27 Dipnot: 27 Dipnot: 27 Dipnot:27 Diizeltmesi (-) Dipnot: 27 incelemeden Geymi Dipnot: ( ) ( ) Sermaye artrrum Ge'Ymi~ytllar karlanna transferler ( ) Yedeklere transferler (72.593) Temettii Odemesi Yabaocl para yevrim farklan Net donem kan ( ) Kardan Sermaye Kar~I1Ik11 Ana Ortakllga Odenmi~ Yabancl Para Aynlao Ge~mi~ YIIlar Net Diioem Toplam Diizeltmesi t~tirak Hisse Senedi DegerArh~ ait AzmhkPaYI SerIOaye (:evrim Klsltlanml~ Kar / Zararlan Kan/Zaran OZkaynak Olumlu FarkJ Sermaye thra~ Primleri Foolan Ozkaynaklar Dipoot: 27 Dipnot: 27 Farklan Yedekler Dipnot: 27 Dipnot: 27 Dipoot: 27 Dipnot:27 Diizeltmesi (-) Dipnot: 27 incelemeden Geymemi Dipnot: ( ) Sermaye arumm (Nakit) Sermaye artrrum (Yedekler) Ge'Ymi~Ylliar karlanna transferler ( ) Yedddere transferler (75.406) Temettii Odemesi Yabaoct' para yevrim farklan Net <16n6ni kan (14.889) ( )

4 MARTI OTEL i$letmeleri A.$ NAKiT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLiOE) incelemeden Ge~memi~ incelemeden Ge~mi~ Cari Dlinem Onceki Dlinem Notlar Diizeltmeler: Amortisman (+) Kldem Tazminatl Kar~lhgmdaki Artl~ (+) Alacaklar Reeskont Tutan (+) Cari Donem Siipheli Alacak Kar~lhgl (+) Konusu Kalmayan Siipheli Alacak Kar~lhgl (-) Stok Deger Dii~ii~ Kar~lhgl (+) Bor9 Senetleri Prekontu (-) i~tirak Deger Dii~iikliigu Kar~lhgl( -) Kur Farklanndan Dogan Zarar (+) i~letme Sermayesinde De2i~ikler Oncesi Faaliyet Karl (+) Ticari i~lemlerdeki ve Diger Alacaklardaki Artl~( -) Stoklarda azah~( +) Allm Satlm ama9h Menkul Klymetlerdeki artl~ (-) Ticari ve Diger Bon;:lardaki azah~( -) Esas Faaliyet ile ilgili Olu~an Nakit (+) Faiz Odemeleri (-) Sermaye Artl~l (+) i~letme Sermayesinde Diger Artl~lar/ Azah~lar (+)/( -) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit Not: Not:24 Not: 10 Not: 10 Not: Not:13 Not: (24.588) (8.226) ( ) ( ) ( ) ( ) Mali Duran Varhk ahmlan neti (-) Maddi ve M.Olmayan duran varhk ahmlan (-) Maddi ve Maddi Olmayan duran varhk (;:Ila~lan net degeri Yapllmakta Olan Yatmmlar (-) Tahsil Edilen Faizler (+) Tahsil Edilen Temettiiler (+) Yatmm faaliyetlerinde kullamlan nakit Not:18-19 Not:18-19 Not: 18 ( ) C)FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN KAYNALANAN NAKiT AKIMLARI Risse Senedi Thra91an Nedeniyle Olu~an Nakit Giri~leri (+) Klsa vadeli mali bor91ardaki arti~ (+) Uzun vadeli mali bor91ardaki artl~ (+) Odenen Temettiiler (-) Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artl~ Not:8 Not:8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DONEM BASI NAKiT DEGERLER DONEM SONU KASA VE BANKALAR Not:6 Not:

5 30 Haziran 2009 Tarihi itibariyle Konsolide Mali Tablolan TamamlayIci Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikt;e, Turk LiraSI olarak gosterilmi!jtir) MartI Otel i~letmeleri Anonim Sirketi (Sirket) YJ.hnda Tiirkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu; her tiirlii otel, motel, tatil koyii, marina, restorant ve buna benzer turistik tesisler kurmak, i~letmek, i~lettirmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulaeak tesisler kiralamak, bu ama<;la ortakhklar kurmak, her tiirlii i~birligi sozle~meleri yapmaktrr. Sirket Sermaye Piyasasl Kurulu'na (SPK) kayj.th olup hisse senetlerinin tamami kurul kaydma alidml~trr. Sirketin eski iinvaru 'Marmaris MartI Otel i~letmeleri Anonim Sirketi' olup iinvan degi~ikligi 30 Temmuz 2008 tarihli istanbul Tiearet Sieili' ne teseil edilmi~ ve 04 Agustos 2008 tarihli 7119 sayj.h T.T.Sieil Gazetesi' nde ilan edilmi~tir. Sirketin hisselerinin yakla~ik % 95' i i.m.k.b.' da i~lem gormektedir tarihinde Sirket'in ii<; ayhk ayhk ortalama personel sayj.si694 ki~idir. ( : 597) Sirket'in tiearet sieile kaylth adresi inonii Cad. Devres Han No:50 Kat:4 Giimii~suyu-istanbul' duro Sirketin ana merkezi istanbul olup Mugla, Marmaris (MartI Resort-MartI La Perla-MartI Marina) ve Antalya' da (MartI Myra) i~letmeleri bulunmaktadrr. Dogrudan Dolayh i~tirak Oram i~tirak Sirket ismi Faaliyet Alam Sermayesi 0/0 Oram 0/0 Gayrimenkule Dayah MartI Gayrimenkul Yatmm Sermaye Piyasasl Ortakhgl AS. Ara<;larma Yatmm Yapmak Sarlgerme Turizm Yatmmlarl Ortak Giri~im AS Alt Yapi Yapmu Dogrudan Dolayh i~tirak Oram i~tirak Sirket ismi Faaliyet Alam Sermayesi 0/0 Oram % Gayrimenkule Dayah MartI Gayrimenkul Yatmm Sermaye Piyasasl Ortakhgi AS. Ara<;larlna Yatmm Yapmak Sarlgerme Turizm Yatmmlarl Ortak Giri~im AS Alt Yapl Yapmu Bundan boyle konsolide mali tablolarda MartI Otel i~letmeleri Anonim Sirketi ve konsolide edihni~ bagh OrtaklIklIgl MartI Gayrimenkul Yatmm Ortakhgl Anonim Sirketi "Topluluk" olarak adlandmlaeaktrr. Topluluk yasal defterlerini ve kanuni mali tablolanru Tiirk Tiearet Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmea belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazrrlamaktadrr. Sermaye Piyasasl Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 say111"sermaye Piyasasmda Fin ili~kin Esaslar Teblig" ile i~letmeler tarafmdan diizenleneeek finansal raporlar ile bu

6 (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasl olarak gosterilmi!jtir) ilgililere sunulmasma ili~kin ilke, usul ve esaslan belirlemektedir. Bu Teblig, 1 Ocak 2008 tarihinden soma sona eren ilk ara mali tablolardan gegerli olmak iizere yiiriirliige girmi~tir. Bu teblige istinaden, i~letmeler Avrupa Birligi tarafmdan kabul edilen haliyle Uluslararasl MuhasebelFinansal Raporlama Standartlan'm ("UMSIUFRS") uygularlar ve finansal tablolarm Avrupa Birligi tarafmdan kabul edilen haliyle UMSIUFRS'lere gore hazrrladlgl hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykm olmayan, Tiirkiye Muhasebe Standartlarl Kurulu'nca ("TMSK") yaytmlanan Tiirkiye MuhasebelFinansal Raporlama Standartlarl ("TMS/TFRS") esas ahmr. DolaYlSlyla ili~ikteki mali tablolar SPK Seri: XI, No: 29 saylh teblige gore hazlflanml~ olup mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafmdan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmasl zorunlu kl1man formatlara uygun olarak sunulmu~tur. Bu kapsamda ge9mi~ donem mali tablolarmda bazl s1ll1flamalar yapl1rm~trr. 01 Nisan Haziran 2009 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, tarihli Yonetim Kurulu toplanttsmda onaylanml~ ve Yonetim Kurulu adma Yonetim Kurulu Ba~kan Yardimcisl Nurullah Emre Narin ve Muhasebe Direktorii Faruk Ya~ar tarafmdan imzalanml~trr. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alrm~ oldugu bir kararla, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo hazrrlayan ~irketler il;in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gel;erli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadlg1ll1 ilan ettigi il;in bu tarihten itibaren Uluslararasl Muhasebe Standardl 29 "Yiiksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama"ya gore finansal tablolarm hazrrlanmasl ve sunumu uygulamaslm sona erdirmi~tir. Toplulugun yonetimine ve i~letme politikalar1ll1n belirlenmesine katthna anlarmnda devamh bir bag1ll1n veya dogrudan dolayh sermaye ve yonetim ili~kisinin bulundugu yada sermayesine %50'den daha fazla oranda paya ve bu oranda yonetime katl1ma hakkma sahip oldugu a~aglda belirtilen bagh ortakhklar tam konsolidasyon yontemi ile ili~ikteki mali tablolara almml~lardrr. Bagh Ortakhkta Sahip Olunan Ba2h Ortakh21D Unvam Pay Oram % MartI Gayrimenkul Yatmm Ortakllgl Anonim Sirketi 94,00 Toplulugun, dogrudan veya dolayh olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip oldugu veya %50 iizerinde oy hakkl sahibi oldugu veya faaliyetleri iizerinde kontrol hakkma sahip oldugu Gruplar tam konsolidasyona tabi tutuhnu~tur. Topluluk kendi yararma mali ve idari politikalan belirleme hakkma sahipse kontrol soz konusu olmaktadrr. Bagh ortakllklarm bilanl;o ve kar/zarar tablolarl Toplulugun mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. Toplulugun aktifmde yer alan bagh ortakllklarm kaylth degeri ile bagh ortakllklarm ozsermayeleri kar~l1lkll olarak netle~tirilmi~ aym zamanda Topluluk ile bagh ortakllklar arasmdaki grup il;i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon srrasmda silinmi~tir. Konsolidasyona dahil edilen Sirketlerin uyguladlklarl muhasebe politikalarl gerekli oldugu hallerde degi~tirilerek, Toplulugun muhasebe politikalarma uygun hale getirilmi~tir. Azmhk haklarl, azrrl11k hissedarlar1ll1n bagh ortakllklarm net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonu9larmdaki paytm gosterir. Bu detaylar konsolide bilanl;o ve kar/zarar tablosundan ayrl olarak gosterilir. Azrrl11k haklarma ait zararlar bagh ortakllklarm hisselerine ait azrrl11k l;1karlarmdan fazla ise, azrrl1lg1 bagiaylci yiikiimliiliikleri olmadlgl takdirde azmhklara ait zararlar l;ogunlugun lkarlarl ~l sonu91anabilir..

7 (Tutarlar. aksi belirtilmedikr;e. Turk Lirasl olarak gosterilmi!jtir) Konsolidasyon kapsammdaki ortakhgm bagh ortakhk haline geldigi tarih itibariyle ve daha sonraki pay ahmlannda bir defaya mahsus olmak iizere, ana ortakhgm bagh ortakhgm sermayesinde sahip oldugu paylann elde etme maliyeti, bu paylarm bagh ortakhgm makul degere gore degerlenmi~ bilan<;:osundaki ozsermayesinde temsil ettigi degerden mahsup edilir. Kaylth deger lehine olu~an fark, pozitif ~erefiye olarak konsolide bilan<;:onun aktifinde ayn bir kalemde gosterilir. Sangerme Turizm Yatmmlan Ortak Giri~im AS.' nin gerek kii<;:iikolmasl gerekse faaliyet hacminin dii~iik olmasl ve konsolide mali tablolarl onemli ol<;:iide etkilememesi nedeni ile cari ve onceki donemde konsolidasyon kapsaml dl~mda tutulmu~tur. Gerektigi durumlarda cari donem mali tablolarmdaki s1ll1flandlrma degi~iklikleri, tutarh olmasl a<;:lsmdan onceki donem mali tablolarma da uygulamr. Gerekli olmasl veya Toplulugun mali durumu, performansl veya nakit aklmlarl iizerindeki i~lemlerin ve olaylarm etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve giivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yaplhr. Muhasebe politikalarmda yapi1an degi~ik1iklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdayml~ gibi mali tablolarda geriye doniik olarak da uygulamr. Muhasebe tahminleri, giivenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayamlarak yaplhr. Ancak, tahminin yapi1dlgl ko~ullarda degi~ik1ik olmasl, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli~melerin ortaya <;:OOnaslsonucunda tahminler gozden ge<;:irilir. Muhasebe tahminindeki degi~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi~ikligin yapi1dlgl cari donemde, gelecek donemlere de ili~kinse, hem degi~ikligin yapi1dlgl donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak, donem kan veya zarannm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde mali tablolara yansltlhr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmasl beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ik1igin niteligi ve tutarl finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin miimkun olmadlgl haller dl~mda, al;:iklamr. Toplulugun gelirleri otel ve marina i~letme gelirleri ile sair kira gelirlerinden olu~maktadlf. Gelirler, hizmetin ger<;:ekle~mesi gelir tutar1ll1n giivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm Topluluga akmasmm muhtemel olmasl iizerine alman veya almabilecek bedelin ger<;:egeuygun degeri iizerinden tahakkuk esasma gore kayltlara almrr. Net satl~lar, mal satl~larmdan iade ve satl~ iskontolar1ll1n dii~iilmesi suretiyle bulunmu~tur. Toplulugun miilkiyetle ilgili tiim onemli riskleri ve kazammlarl ahclya devretmesi, Toplulugun miilkiyetle ili~kilendirilen ve siiregelen bir idari katlhmlmn ve satllan m etkin bir kontroliiniin olmamasl, Gelir tutarmm giivenilebilir bir ~ekilde ol<;:iilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye akl~lmn olasl olmasl,

8 30 Haziran 2009 Tarihi itibariyle Konsolide Mali Tablolan TamamlaYlcl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedik1;e, Turk LiraSI olarak gbsterilmi~tir) Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kaylth degerine indirgeyen efektif faiz Oranl nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yatmmlanndan elde edilen temettii geliri, hissedarlarm temettii alma hakkl dogdugu zaman kayda ahmr. Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sozle~mesi boyunca dogrusal yonteme gore muhasebele~tirilir. Satl~lar igerisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmasl durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit akimlanmn finansman unsuru igerinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma gore mali tablolara yansltllrr. Toplulugun stoklarl otel ve marina i~lemeciligine ili~kin muhtelif sarf malzemesi stoklarl ile geli~tirme a~amasl devam eden gayrimenkul projelerine ili~kin maliyetlerden olu~maktadrr. Stoklar, maliyetin ya da net gergekle~ebilir degerin dii~iik olam ile degerlenmektedir. Stoklarm maliyeti; tiim satm alma maliyetlerini, donii~tiirme maliyetlerini ve stoklarm mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi i9in katlamlan diger maliyetleri igerir. Stoklarm donii~tiirme maliyetleri; direk i~9ilik giderleri gibi, iiretimle dogrudan ili~kili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler aynca ilk madde ve malzemenin mamule donii~tiiriilmesinde katlamlan sabit ve degi~ken genel iiretim giderlerinden sistematik bir ~ekilde dagltllan tutarlarl da igerir. Maddi varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i9in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satm alman kalemler i9in satm ahm maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dii~iilmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit ktymetler dogrusal amortisman metoduyla faydah omiir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur. Sabit ktymetlerin faydah omiirleri dikkate ahnarak belirlenen amortisman oranlan a~agldadrr: Hesap Adl -Binalar -Yer altl Yeriistii Diizenleri -Ta~ltlar -Makine ve Ekipman -Demirba~ -Ozel Maliyetler -Finansal Kiralama Yoluyla iktisap Edilen Varhklar Amortisman Oram (%) Sabit ktymetlerin satl~l dolaytslyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle satl~ fiyatlmn kar~da~tlnlmasl sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir. Bakim ve onarlm giderleri gergekle~tigi tarihte gider yazllrr. Eger bakim ve onarrm gideri ilgili akti geni~leme veya gozle goriiniir bir geli~me saghyorsa aktif1e~tirilir.

9 (Tutarlar. aksi belirtilmedikr;e. Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) Maddi olmayan varhklar, I Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler iyin enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyetlerinden ve I Ocak 2005'ten soma satm alman kalemler iyin satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve tiikenme paylan ile kahci deger kaytplan dii~iilmii~ olarak gosterilirler. Bu varhklar beklenen faydah omiirlerine gore dogrusal amortisman yontemi kullamlarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydah omiir ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya ylkan degi~ikliklerin olasl etkilerini tespit etmek amaclyla her ytl gozden geyirilir ve tahminlerdeki degi~iklikler ileriye doniik olarak muhasebele~tirilir. Satm alman bilgisayar yaztlrmlan, satm ahml srrasmda ve satm almadan kullamma hazrr olana kadar geyen siirede olu~an maliyetler iizerinden aktifle~tirilir. Soz konusu maliyetler faydah omiirlerine gore be~ ytlda amortismana tabi tutulur. Tiim fayda ve risklerin iistlenildigi maddi varhklarm fmansal kiralama yolu ile elde edilmesi Topluluk tarafmdan finansal kiralama adl altmda slmflandmlrr. Finansal kiralamalar geryekle~tirildikleri tarihte, kiralanan varhgm piyasa degeri veya minimum fmansal kiralama odemelerinin bugiinkii degerinin dii~iik olanmdan aktifle~tirilirler. Kira odemeleri anapara ve faiz iyeriyormu~ gibi i~leme konulur. Anapara kira Odemeleri bilanyoda yiikiimliiliik olarak gosterilir ve odendikye azalttlrr. Faiz odemeleri ise, finansal kiralama donemi boyunca gelir tablosunda giderle~tirilir. Finansal kiralama sozle~mesi ile elde edilen maddi duran varhklar, varhgm faydah omrii boyunca amortismana tabi tutulur. Operasyonel Kiralama Kiralayanm maim tiim risk ve faydalarlm elinde bulundurdugu kira sozle~meleri operasyonel kiralama olarak adlandmlrr. Bir operasyonel kiralama iyin yaptlan kiralama odemeleri, kiralama siiresi boyunca normal yonteme gore gider olarak kayltlara ahnmaktadrr. Kiralavan Operasyonel Olarak Topluluk: Kiralama Topluluk operasyonel kiralamaya tabi sabit klymetleri bilanyoda sabit klymetin iyerigine gore gostermektedir. Operasyonel kiralama i~leminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama siiresi boyunca normal yontemle gelir olarak kayltlara almmaktadrr. Bir operasyonel kiralamadan gelir elde etmek iyin yaptlan ilk direkt maliyetler yaptldlklan donemin gelir tablosunda gider olarak kayttlara almmaktadrrlar. Serefiye gibi SlmrSlZ omrii olan varhklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varllklar iyin her ytl deger dii~iikliigii testi uygulamr. itfaya tabi olan varhklar iyin ise defter degerinin geri kazamlmasmm miimkiin olmadlgl durum veya olaylann ortaya ylk1nasl halinde deger dii~iikliigii testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~masi durumunda deger dii~iikliigii kar~lhgl kaydedilir. Geri kazanl1abilir tutar, sat1~ maliyetleri dii~iildiikten soma elde edilen geryege uygun deger veya kullammdaki degerin biiyiik olamdrr. Deger dii~iikliigiiniin degerlendirilmesi iyin varhklar ayn tammlanabilir nakit aklmlarlmn oldugu en dii~iik seviyede gruplamr. Serefiye haricinde deger dii~iikliigiine tabi olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger dii~iikliigiiniin olasl iptali iyin gozden geyirilir. Kullamma ve sat1~a hazrr hale getirilmesi onemli olyiide zaman isteyen varhklar soz konusu oldugunda, satm ahnmasl, yapunl veya iiretimi ile dogrudan ili~kilendirilen borylanma maliyetleri, ilgili varhk kullamma veya sat1~a hazrr hale getirilene kadar varhgm maliyetine dahil edilmektedir. Yatmmla ilgili kredinin heniiz harcanmaml~ klsmlmn geyici siire ile finansal yatmmlarda degerlendirilmesiy, elde ed'

10 (Tutarlar. aksi belirtilmedikl;:e, Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) finansal yatmm geliri aktifle~tirmeye uygun bon;:lanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diger tiim bon;:lanma maliyetleri, olu~tuklan donemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Finansal yatmmlar, gen;:ege uygun deger faria kar veya zarara yansltllan ve geryege uygun degerinden kayltlara alman fmansal varhklar haricinde, geryege uygun piyasa degerinden alrm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar dii~iildiikten soma kalan tutar iizerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm araylarlllm ilgili piyasa tarafmdan belirlenen siireye uygun olarak teslimatl ko~ulunu ta~iyan bir kontrata bagh olan i~lem tarihinde kayltlara ahrur veya kayltlardan Ylkanhr. Finansal varhklar "geryege uygun deger faria kat- veya zarara yanslttlan finansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "sattlmaya hazrr finansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak slruflandmlrr. Etkin faiz yontemi, finansal varhglll itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme dagltllmasl yontemidir. Etkin faiz oranl; flllansal araclll beklenen omrii boyllllca veya uygun olmasl durumunda daha Iasa bir zaman dilimi siiresince tahsil edilecek tahmini nakit toplanurun, ilgili finansal varhgm tam olarak net bugiinkii degerine indirgeyen orandrr. Geryege uygun deger faria kar veya zarara yansltllan flllansal varhklar dl~lllda slruflandmlan fmansal varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadrr. Geryege uygun deger faria gelir tablosuna yansltllan finansal varhklar; alrm-satlm amaclyla elde tutulan finansal varhklardrr. Bir flllansal varhk Iasa vadede elden ylkartlmasl amaclyla edinildigi zaman soz konusu kategoride srmflandmlrr. Finansal riske kar~l etkili bir koruma araci olarak belirlenmemi~ olan tiirev iiriinleri te~kil eden bahse konu fmansal varhklar da geryege uygun deger faria kar veya zarara yansltllan flllansal varhklar olarak slruflandmlrr. Bu kategoride yer alan varhklar, donen varhklar olarak srmflandmlrrlar. Toplulugun vadesine kadar elde tutma olanagl ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme planma sahip, sabit vadeli borylanma araylan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak slruflandmlrr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dii~iikliigii tutan dii~iilerek kayltlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullarulmak suretiyle hesaplamr. Sattlmaya hazrr flllansal varhklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya (b) ahm satlm amayh finansal varhk olmayan flllansal varhklardan olu~maktadrr. Satllmaya hazrr flllansal varhklar kayltlara alllldiktan soma giivenilir bir ~ekilde olyiilebiliyor oimasl ko~uluyla geryege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Geryege uygun degeri giivenilir bir ~ekilde olyiilemeyen ve aktif bir piyasasl olmayan menkul Iaymetler maliyet degeriyle gosterilmektedir. Satllmaya hazrr finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tiir varhklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan iyinde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden ytkanlmasl veya deger dii~iikliigii olmasl durumunda ozkaynak hesaplarllldaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfe edilir. Sattlmaya hazrr flllansal varhk olarak slruflandmlan ozkaynak araylarllla yonel' yatm kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger dii~ii~ kar~lhklarl, somaki e tablosundan iptal edilemez. Sattlmaya hazrr olarak slruflandmlan ozkaynak arayla

11 (Tutarlar. aksi belirtilmedikfe. Turk Lirasl olarak g6sterilmi~tir) dii~iikliigu zaran sonraki donemde azahrsa ve azah~ deger dii~iikliigu zaranmn muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zaran gelir tablosunda iptal edilebilir. Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride slmflandmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullarularak iskonto edilmi~ maliyeti iizerinden deger dii~iikliigii dii~iilerek gosterilir. Gerr,;ege uygun deger fark!. kfu- veya zarara yansltllan finansal varhklar dl~mdaki finansal varhk veya finansal varhk gruplarl, her bilanr,;o tariliinde deger dii~iikliigiine ugradiklarma ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadlgma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varhk grubunun guvenilir bir bir,;imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akj.mlarl iizerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili fmansal varhgm deger dii~iikliigiine ugradlgma ili~kin tarafslz bir gostergenin bulunmasl durumunda deger dii~iikliigii zararl olu~ur. Kredi ve alacaklar ir,;in deger dii~iikliigii tutan gelecekte beklenen tahmini nakit ak!.mlanmn finansal varhgm etkin faiz oraru iizerinden iskonto edilerek hesaplanan bugiinkii degeri ile defter degeri arasmdaki farktrr. Bir kar~i1ik hesablmn kullamlmasl yoluyla defter degerinin azaltl1dlgl ticari alacaklar haricinde, biitiin finansal varliklarda, deger dii~iikliigii dogrudan ilgili fmansal varhgm kaytth degerinden dii~iiliir. Ticari alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~lhk hesabmdan dii~iilerek silinir. Kar~I1Ik hesabmdaki degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Satl1maya hazrr ozkaynak arar,;larl haricinde, deger dii~iikliigii zararl sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger dii~iikliigii zararnnn muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigu zaran, deger dii~iikliigiiniin iptal edilecegi tarilite yatmmm deger dii~iikliigii hir,;bir zaman muhasebele~tirilmemi~ olmasl durumunda ula~acagl itfa edilmi~ maliyet tutarml a~mayacak ~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satl1maya hazrr ozkaynak arar,;larnnn gerr,;ege uygun degerinde deger dii~iikliigii sonrasmda meydana gelen artl~, dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm alrm tariliinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde r,;evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~lmayan yiiksek likiditeye sahip diger k!.sa vadeli yatmmlardrr. Toplulugun finansal yiikiimliiliikleri ve ozkaynak arar,;larl, sozle~meye bagh diizenlemelere, fmansal bir yiikiimliiliigiin ve ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore slmflandmlrr. Toplulugun tiim borr,;larl dii~iildiikten sonra kalan varliklarmdaki hakkj. temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal arar,;trr. Belirli finansal yiikiimliiliikler ve ozkaynaga dayah finansal arar,;lar ir,;in uygulanan muhasebe politikalan a~aglda belirtilmi~tir. Finansal yiikiimliiliikler gerr,;ege uygun deger fark!. kar veya zarara yansltllan finansal yiikiimliiliikler veya diger finansal yiikiimliiliikler olarak snnflandmlrr.

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi (Şirket) 1987 yılında Yattur Turizm Marina ve Yat İşletmeciliği Anonim Şirket i ünvanıyla

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR IŞIK SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Işık Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Işık Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı