DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll"

Transkript

1 DAiB DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

2 BA~KANIN MESAJI thracatet Birlikleri kayttlanna gore; 2012 ythnda Tiirkiye'nin demir ve demir ch~1 metaller ihracatj. bir onceki yda gore degerde %1,4, miktar bazmda da %9,7 oranmda arb~ gostererek 21,5 milyar $ seviyesinde gerc;ekle~mi~tir. Bu top lam ic;inde demir c;elik mamullerinin (GT1P:72+73) 17,1 milyon $ tutannda gerc;ekle~en ihracatmda degerde %2, 1 arb~ gonilmii~tiir. Toplam ihracat ic;erisinde deger olarak birincil demir-c;elik mamullerinin (GT1P:72) payi %53,3, demir ve c;elikten e~ya mamullerinin payt %25,8, aliiminyumdan e~ya mamulleri ihracabmn payi %10,4, baklr ve baklrdan e~ya mamulleri ihracatmm payi %6,0 olmlllttur ylhnda Tiirkiye geneli demir ve demir d1~1 metaller ihracatmm toplam Tiirkiye ihracabndan alch~ pay %14,4 olmu~tur yilinda Tiirkiye'nin demir ve demir d1~1 metaller ihracatj. en fazla srrastyla Irak, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, BAE, Iran, ltalya, M1srr, lngiltere ve tsrail'e yonelik olarak gerc;ekle~mi~tir. Tiirkiye thracatc;dar Meclisi'nin yiiruttiigu "2023 Tiirkiye lhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktanlmas1 ve Sektorel Kmlmu Projesinde" 2023 ytlmda 500 milyar dolarhk. ihracat hedefi icinde demir ve celik sektor ihracatmm 55 milyar dolar olarak gerc;ekle~mesi tahmin edilmektedir y1h itibariyle 35,8 milyon ton'luk ham celik iiretimiyle, diinya ham celik iiretimi stralamasmda 8. s1radaki yeri.ni alan Tiirkiye'nin demir c;elik sektoriiniin var olan sorunlarma ragmen diinya olc;eginde giderek daha aktif bir oyuncu haline gelmesi, ihracatml arttrmas1 beklenmektedir. Demir Celik. Oreticileri Demegi verilerine gore, TUrkiye'nin 2023 yth ham celik uretim tahmini ise 70 milyon ton'dur. Demir c;elik sektoru pek cok sanayi sektoro.ne ana girdi veren stratejik bir sektordur. TUrk celik sektoni, dinamik yaplsl ile diinya ihrac; piyasalannda ortaya etkan geli~melere ayak uydurmada ve firsatlan degerlendirmede son derece ba~anl1 bir performans sergilemekte; ce]igin t:uketildigi her pazara ginne konusunda biiyuk bir gayretle c;all~maktadrr. Bu c;erc;evede gec;tigim:iz ytllarda oldugu gibi yth ic;erisinde de Ekonomi Bakanhgt koordinatorliigunde ve Ankara Demir ve Demir Dlftl Metaller lhracatetlan Birligi organizasyonund.aki Ahm Heyeti programlarlyla; ulkemize gelen yabanc1 konu.klann TUrk fiiid.alarla ikili i~ g6rii~meleri yapm.alan sa.glanrm~ttj.r. Diger taraftan; Geli~ten Sekiz illke (D-8) Sekreteryast biinyesinde 8-10 Ekim 2012 tarihleri arasmda Banglade~t'in ba~tkenti Dakka'da gerc;ekle~ttirilen "Gelil}en Sekiz Olke (D-8) 3. Sanayi Bakanlan Toplanbs1 ve 7. Sanayi Cah~ma Grubu Toplanblan"na katilim saglanarak "Demir Celik Sektoni" konusunda bir sunum yapllrm~ttrr. Birligimiz Yonetim Kurulu kararlan dogrultusunda 2013 ytlmda da artarak devam edecek faaliyetlerimizin sektore olumlu yonde yansnnasrm dileyerek, tum uyelerimize saygll.anm1 sunuyorum. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dt~tl Metaller thracatc;dan Birligi Yonetim Kwulu Ba~tkani

3 11AiB DRTA ANADDLU IKRACATp BiRllkl 11 www demnb1rlik org

4 Mehmet Zahid POYRAZ Yonetim Kurulu Ba~karu AFS Flexible Kanal Tic.Ltd.~ti. ~erafettin CECELl Yon. Kur. B~k. Yrd. Ceceli Demir San. ve Tic. A.~. Siiheyla ~EBl KARAHAN Yonetim Kurulu Oyesi Dor~e Prefabrik Yapt ve ln~. San. Tic.A.~. lsmail SALICI Yonetim Kurulu Oyesi Prokon lmalat ve Montaj A.~. Vedat YAL~IN Yonetim Kurulu Oyesi Noksel ~elik Boru San. A.~. EkremTAMER Yonetim Kurulu Oyesi Tamer lntaat ~elik Kahplan San. Tic. Ltd.~ti. Mehmet OZBEK Yonetim Kurulu Oyesi Anadolu Kuzine Mutfak Cihazlan San.Tic.Ltd.~ti. Erkan ASTARCI Yonetim Kurulu Oyesi Er-San Galvaniz Enerji Mad. San.lnt. ve Tic. A.~. AhmetKAYA Yonetim Kurulu Oyesi Termikel Day. Tiik.Mall. Tic. A.~. Ahmet~UYUN Yonetim Kurulu Oyesi MlM Miihendislik ln.~elik Endiistri San.ve Tic.A.~. Muharrem KICIMAN Yonetim Kurulu Oyesi Klctman Tel Sanayi ve Ticaret A.~.

5 11AiB DRTA ANADDLU IKRACATp BiRllkl 11 www demnb1rlik org

6 Atila Uzun Denetim Kurulu Üyesi Sasel Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. Şemsettin ÖZDEMİR Denetim Kurulu Üyesi Alfa Döküm ve Mak. İmalat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mehmet ARSLAN Denetim Kurulu Üyesi Hidrolift San. Mak. ve Takım Tezgahları Tic. Ltd. Şti. 6

7 DAiB DRU AHAOOLU IMtAt.IT;IIilUllUI www dtmlfb1rhk org

8 ANKARA DEMiR VE DEMiR DI~I METALLER ihracatf;ilari BiRLiGi 2012 YILI YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Sayin Oyelerimiz, Birligimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapllan 2009 Y1h Sevimli Olagan Genel Kurul Toplant1s1'nda dort yll sure ile se9ilen Yonetim Kurulumuz, vah~malannda siz uyelerimizin degerli oneri, katkl ve katlhmlannl dikkate alarak, ortak hedeflerin gervekle~tirilmesi, ortak 91karlann gozetilmesi yonunde sektorumuze yol gosterici, destekleyici 9ah~malar yapm1~t1r. Bu dort yilhk donemin 2012 yihn1 kapsayan iiviincu yihna ait faaliyetlerimizi a~agida ozetle bilgilerinize sunmak uzere, huzurlann1za gelmi~ bulunuyoruz. Sayin Oyelerimiz, 2012 yih i9erisinde Yonetim Kurulumuz, ayhk mutad toplant1lann1 kesintisiz bi9imde yapm1~t1r. Bu toplantllarda ahnan kararlardan bazllann1 ve bu kararlar dogrultusunda gervekle~tirilen faaliyetleri ~u ~ekilde ozetleyebiliriz:.v TiCARET HEYETi ORGANiZASYONLARI Tiirkiye'nin ticari ve ekonomik i~birligi imkanlann1n art1nlmas1 ve ihracat91 firmalanmizln d1~ pazar paylar1nda artl~ saglanmas1 amacwla, Ekonomi Bakanhgi'n1n koordinasyonu ve TiM'in organizasyonunda gervekle~tirilen a~agidaki ticaret heyeti organizasyonlar1na katlhm saglanm1~tlr: Heyet Ad1 : Ekonomi Bakan1 Sayin Zafer CAGLAYAN'1n ba~kanhg1nda gervekle~tirilen Ticaret ve Muteahhitlik Heyeti Tarih : Mayis 2012 Yer : Polonya Organizator : Uludag ihracat91 Birlikleri Genel Sekreterligi Katlhmcllar : Yonetim Kurulu Ba~kan1 M. Zahid POYRAZ Heyet Ad1 : Ba~bakan Sayin Recep Tayyip ERDOGAN'1n gervekle~tirdigi resmi ziyaret ile e~ zamanh olarak, Ekonomi Bakan1 Sayin Zafer CAGLAYAN'1n kat1hm1yla gervekle~tirilen Ticaret ve Muteahhitlik Heyeti Tarih : Kas1m 2012 Yer : M1s1r Arap Cumhuriyeti 8

9 Organizator: Genel Sekreterligi.miz (OAiB) organizasyonu, TUrkiye i~adamlar1 ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile D1~ Ekonomik ili~kiler Kurulu (DEiK) i~birligi Katlhmcllar: Yonetim Kurulu Oyesi Ekrem TAMER Ac;;1klama : Soz konusu heyete 250 i~adam1 kat1lm1~ olup, M1s1rh i~adamlar1 ile ikili i~ gorii~meleri yapma imkan1 bulmu~lard1r. v FUARLAR Fuar Ad1 : Interclima+elec 2012 Fuan Tarih : ~ubat 2012 Yer : Frans a-paris, Porte de Versailles Fuar Alan1. Organizator : Milli Katlhm Organizasyonu Genel Sekreterligimiz taraf1ndan gerc;;ekle~tirilmi~tir. Katlhmcllar : Genel Sekreterligi.miz personeli Fuar Ad1 : 40.Trablus Uluslararas1 Genel Ticaret ve Sanayi 0 riinleri Fuan Tarih : Nisan 2012 Yer : LibyajTrablus, Trablus Uluslararas1 Fuar Alan1 Organizator : Milli Katlhm Organizasyonu Genel Sekreterligimiz taraf1ndan gerc;;ekle~tirilmi~tir. Katlhmcllar : Genel Sekreter Ozkan AYDIN ve Genel Sekreterligimiz person eli Ac;;1klama : Libya Ba~bakan1 Abdurrahim El Keib, Libya Ekonomi Bakan1, Libya Elektrik Bakan1, Libya Yabnm Bakan1 ve Libya Kalk1nma Bakan1 ve beraberlerindeki diger Bakanlar TUrkiye pavyonunu ziyaret etmi~lerdir. Resmi ac;;ll1~ sonras1nda 20 TUrk firmas1n1n kabhm saglad1~ 22 nolu holu, T.C. Trablus Buylikelc;;isi Ali Kemal AYDIN, T.C. Trablus Ticaret Mu~avirleri ibrahim ERi~ ve Yusuf YILDIZ ile birlikte gezen Libya Ba~bakan1 ve beraberindeki Bakanlar, TUrk firmalann1n soz konusu fuara kabhmlanndan duyduklar1 memnuniyeti dile getirerek TUrk firmalannln uriinlerini standlarda inceleyerek bilgi alm1~lard1r. Fuar Ad1 : Saudi Building & Interiors Exhibition Tarih : Nisan 2012 Yer : Cidde/Suudi Arabistan Katlhmcllar: Yonetim Kurulu Oyesi Ekrem TAMER Fuar Ad1 : 2. c;in Avrasya Fuan Tarih : Eylul 2012 Yer : Urumc;;i/c;in Organizator : Genel Sekreterligi.miz taraf1ndan Milli Kabhm organizasyonu gerc;;ekle~tirilmi~tir. Ac;;1klama : Ac;;ll1~ seremonisi 02 Eylul 2012'de gerc;;ekle~tirilen 9

10 fuara, Ba~bakan Yard1mc1S1 Saytn Ali BABACAN, ingiltere eski Ba~bakan1 Saytn Tony BLAIR ile birlikte <;in, Afganistan, Kazakistan, K1rg1zistan, Kambo9ya, Pakistan, Maldiv Adalan Ba~bakanlan katlhm saglam1~tlr. Seremoni sonras1, Ba~bakan Yard1mc1S1 Saytn Ali BABACAN, T.C Pekin Buyiikelvisi Saytn Murat Salim ESENLi ve beraberindekiler TUrk standlann1 ve fuan gezmi~tir. TUrkiye'den 90k saytda ziyaret9inin oldugu fuarda TUrk firmalar1 ve urunleri ilgi odag1 olmu~tur. -..J ALIM HEYETLERi Ekonomi Bakanhgi koordinatorlugunde ve Birligimiz organizasyonunda a~agida belirtilen Ahm Heyeti programlan duzenlenmi~ ve ulkemize gelen yabanc1 konuklann TUrk firmalarla ikili i~ goru~meleri yapmalan saglanm1~t1r: Heyet Ad1 Tarih A91klama : 35. Yap1 fuan ile e~zamanh Ahm Heyeti : 30 Nisan-04 Mayts 2012 : Soz konusu Ahm Heyetine Arnavutluk, Azerbaycan, H1rvatistan, israil, Karadag, Kosova, Kuveyt, M1s1r, Mogolistan, Moldova, Portekiz, Romanya, Rusya, Tunus ve Umman Sultanhg1'ndan 74 firmadan 89 temsilcisi kat1lm1~t1r. Heyet Ad1 Tarih A91klama : Demir ve Demir D1~1 Metaller sektorune yonelik Ahm Heyeti : Eylul 2012 : Soz konusu Ahm Heyetine iran, M1s1r, Sudan ve Tunus'tan 17 firmadan 22 temsilcisi kat1lm1~br. 12 Eylul 2012 tarihinde WOW istanbul Hotel'de yabanc1 firma temsilcileri ile Turk firma temsilcilerinin birebir goru~me imkan1 bulduklan ikili i~ goru~meleri gervekle~tirilmi~tir. 13 Eylul 2012 tarihinde yabanc1 misafirlerin, Beylikduzu TUYAP Fuar Alan1'nda duzenlenen "ANKiROS, ANNOFER, TURKCAST 2012 Fuan"na kablan firmalann standlann1 ziyaret etmeleri ve sergiledikleri uriinler hakk1nda bilgi almalan ve Turk firma yetkilileri ile goru~meleri saglanm1~br...j DAHiLDE i~leme REJiMi Dahilde ve Hari9te i~leme Rejimi Tebliglerine dayah olarak Ekonomi Bakanhgi'n1n ihracat91 Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdigi yetki ve gorevler 9er9evesinde, Dahilde ve Hari9te i~leme izin Belgeleri'ne ek sure verilmesi, revize yapllmas1 ve ihracat taahhut hesaplann1n kapablmas1 i~lemlerinin gervekle~tirilmesine 2012 ythnda da devam edilmi~tir. Bu kapsamda, 2012 ythnda Genel Sekreterligimiz Mevzuat ve Te~vik ~ubesi 10

11 taraf1ndan sonuc;land1nlan muracaatlann dagll1m1 a~agidaki yer almaktad1r: tabloda SONUf;LANAN SONUf;LANAN DEGi~iM (2011 Yll1) (2012 Y1b) (%) Taahhiit Hesabmm Kapat1lmas DiR Otomasyon Sistemine Tammlama Niisha Belge Dokiim Diger (G.Gelen, Arac1- Temsilci Tammlama) Genel Sekreterlik organizasyonlan c;erc;evesinde firma ziyaretleri gerc;ekle~tirilmi~ olup, 2013 yth ic;erisinde de bu ziyaretlerin devam1 planlanm1~tlr. Genel Sekreterligimizin duzenledigi egitim seminerlerine, DiR ile ilgili konularda bilgilendirme sunumlan yapllm1~tlr. DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TE~viKi./ Ekonomi Bakanhgi taraf1ndan uygulamas1 ihracatc;1 Birlikleri Genel Sekreterliklerine verilen, ihracata yonelik devlet yard1mlan ve destekleri kapsam1ndaki muracaatlar degerlendirilmi~ ve 2004 I 6 ve 2009 I 5 sayth "Yurt D1~1nda Milli veya Bireysel Duzeyde Gerc;ekle~tirilen Fuar Katlhmlann1n Desteklenmesine ili~kin Tebligler'' I 6 sayth "Yurt D1~1 Birim, Marka ve Tan1t1m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakklnda Teblig" 97 I 5 Sayth "Qevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakklnda Teblig' sayth "Tasanm Destegi Hakklnda Teblig" I 1 sayth "Pazar Ara~tlrmas1 ve Pazarlama Destegi Hakklnda Teblig" kapsam1nda eksigi olmayan dosyalar sonuc;land1nlarak hakedi~ miktarlan ilgili kurumlara ve ihracatc;1 firmalara bildirilmi~tir. Bu kapsamda, 2012 ythnda ahnan muracaat ve sonuc;land1nlan dosya saytlann1n dagihml a~agidaki tabloda yer almaktad1r: 11

12 2011 YILINDA 2012 YILINDA DEGi~iM SONUCLANDIRILAN SONUCLANDIRILAN (%) DOSYA SAYISI DOSYA SAYISI Milli Katlbm Fuarlan (Firma + Organizator) ,0 Bireysel Fuarlar ,7 Cevre ,5 Yurtdu;n Ofis ve Marka Destegi ,3 Diger Devlet Yard1mlan (Tasanm + Pazar) ,0 TOPLAM ,6./ Devlet yard1mlan konusunda yiiriirlukteki mevzuat, teblig ve Ekonomi Bakanhgi talimatlan gen;evesinde, gelen talepler degerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kurulw~ ve talep sahibi firmalara k1sa surede cevaplar intikal ettirilmi tir. Aynca bu konuda, firmalara talepleri halinde, oncelikle Genel Sekreterligimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde uzmanlar1m1z arac1hg1yla gerekli bilgiler verilmi tir. TURK URUNLERiNiN YURT DI~INDA MARKALA~MASI, TURK MALI imajinin YERLE~TiRiLMESi VE TURQUALITY NiN DESTEKLENMESi./ 2006/4 sayih "TUrk Orunlerinin Yurt Dl lnda Markala mas1, TUrk Mal1 imaj1n1n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakklndaki Teblig"e ili kin olarak a agidaki tabloda yer alan Birliklerimiz uyesi 13 firma, 16 markas1 ile soz konusu Teblig hukiimlerinden faydalanmaktad1r yll1 igerisinde bu kapsamda 676 adet dosya muracaatl olmu ve yine 2012 yih igerisinde daha onceki ylllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 796 dosyanln i lemi sonugland1nlm1 ve ,80 TL destek hesaplamas1 yapllml tlr. SIRA NO FiRMA MARKA 1 Durukan ~ekerleme San. ve Tic. A.~. Durukan 2 Eczac1ba~1 Yap1 Gere~leri Sanayi ve Ticaret A.~. Vitra 3 Genpower Jenerator San. ve Tic. A.~. Genpower 4 Gaia&Gino Aksesuar Tasanm A.~. Gaia&Gino 5 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. imalat San. ve Tic. Hidromek 6 ipek Kagit San. ve Tic. A.~. Selpak/Solo 7 Kaleseramik <;anakkale Kalebodur Seramik San. A.~. Qanakkale 8 Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.~. Serel 9 Pa~abah~e Cam San. ve Tic. A.~. Pa~abah~e 10 Termikel Madeni E~ya San. A.~. Termikel 11 Tosunogullan Mobilya San. ve Tic. A.~. Burotime 12 Yakupoglu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.~. YDS/Goliath 13 Yigit Akii Malzemeleri Nakliyat Tur. in~ San Tic A.~. Yigit AkU 12

13 2011 YILI 2012 YILI DEGi$iM (%) Gelen Dosya Sonuc;land1nlan Dosya ~ Turquality Tebligi kapsam1ndaki firmalanm1zdan gelen soru, goru~ ve ya~anan sorunlann giderilmesine yonelik olarak ahnan talepler, ilgili teblig kapsam1nda ve Ekonomi Bakanhg1 talimatlan c;erc;evesinde degerlendirilerek firmalanm1z bilgilendirilmi~tir. Genel Sekreterligimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde uzmanlanm1z arac1hg1yla gerekli bilgiler verilmi~tir. ~ Turquality desteginden yararlanmakta olan Genel Sekreterligimiz iiyesi firmalar ic;in internet ortam1nda GOVENLi haberle~me ve bilgilendirme imkan1 saglamak amac1yla ileti~im portah (www.turqualityportal.com) projesi ba~latllm1~tlr. EGiTiMLER ~ Genel Sekreterligimizce iiye firmalanm1z1 ihracata yonlendirmek ve diinya pazarlannda rekabet giicii kazanmalanna destek vermek amac1yla 2012 y1hnda a~ag;ida yer alan egitim seminerleri gerc;ekle~tirilmi~tir: EGITIM FAALIYETININ ADI TARIHI VE VERI KATILIMCI SAYISI EGITIMI VEREN Kl$1/ KURUM E-Ticaret ve E-Ticarete Veri len 6 Ocak Ostim 20 Destekler 11 Ocak Sincan 13 Ekonomi Bakanhg1 D1~ Ticarette Risk Kavram1 ve 10 Ocak 2012/ Ostim 11 Sozle~meler 13 Ocak Sincan 9 Ekonomi Bakanhg1 ihracat Pazarlamas1 ve Uluslararas1 Pazarlama 14 Ocak Zonguldak 27 Aydin SEZER Serbest Bolgeler, Yurt D1~1 Yat1nm 17 Ocak Ostim 14 ve Hizmetler, D1~ Ticarette Oriin 19 Ocak Sincan 8 Giivenligi ve Denetimi Ekonomi Bakanhg1 Aile $irketlerinde Kurumsal Yonetim 18 Ocak Ankara 19 Dr. Giiler Manisah DARMAN Lojistik ve Nakliye, KOSGEB 24 Ocak Ostim 16 Neylan EGE, Destek Programlan 26 Ocak Sincan 11 KOSGEB Kiireselle~me 31 Ocak Ostim 10 2 $ubat 2012/ Ostim 6 Ayd1n SEZER ileti~im ve Alg1 Yonetimi 1 $ubat 2012/ Ostim 57 Dr. Murat CAGATAY D1~ Ticarete Giri~ 1 $ubat 2012/ ivedik 36 Aydin SEZER Turk Ticaret Kanunu,Ortakhklar 18 $ubat 2012/ ivedik Dolf Dr. Caglar MANAVGAT 15 Hukuku Alamnda Getirilen Yenilikler Bilkent Oniversitesi Hukuk Fakiiltesi Teknoparklarda Sunulan Hizmetler ve ODTO Teknokent 23 $ubat 2012/ Ostim 26 ODTO Teknokent EUREKA ve EUROSTARS Ar-Ge 23 $ubat 2012/ Ostim Destek Programlan 26 TOBiTAK Yeni Liderlik Anlay1~1 ve Ufuk Turu 1 Mart Ankara 52 Dr. Murat CAGATAY Tiirk Ticaret Kanunu ile Getirilen Dolf Dr.. 9aglar MANAVGAT 6 Mart Ostim 42 Temel Yenilikler ve Degi~iklikler Bilkent Universitesi Hukuk Fakiiltesi Beden Dili 15 Mart Ostim 75 Dr. Murat CAGATAY Pazarlama ileti~imi 22 Mart Ostim 49 Dr. Murat CAGATAY Miizakere Teknikleri 29 Mart Ostim 37 Dr. Murat CAGATAY 13

14 EGiTiM FAALiYETiNiN ADI TARiHi VE VERi KATILIMCI SAYISI EGiTiMi VEREN Ki~i/ KURUM ileti~im ve Alg1 Yonetimi 03 Nisan 2012/ Ankara 49 Dr. MuraU;AGATAY D1~ Ticarete Giri~, lhracat 09 Nisan 2012/ Ostim 23 Pazarlamas1 ve Uluslararas1 10 Nisan 2012/ Sincan 18 Pazarlama Aydm SEZER Karar Verme Teknikleri 12 Nisan 2012/ Ankara 22 Dr. Murat CAGATAY Gumruk Mevzuat1 ve Uygulamalan, 17 Nisan 2012/ Ostim 24 Lojistik ve Nakliye 18 Nisan 2012/ Sincan 8 Neylan EGE Sorun Cozumu 19 Nisan 2012/ Ankara 33 Dr. Murat CAGATAY D1~ Ticaret Belgeleri, D1~ Ticaretin 24 Nisan 2012/ Ostim 21 Finansman1 25 Nisan 2012/ Sincan 22 Nilufer ARIAK Stratejik Planlama 26 Nisan 2012/ Ankara 26 Dr. Murat CAGATAY Yurt D1~1 Fuarlara Kat1hm 30 Nisan 2012/ Ostim 04 May1s 2012/ Sincan 13 Devrim Gursel EROL Yarat1c1 Du~unce Teknikleri 03 May1s 2012/ Ankara 23 Dr. Murat CAGATAY D1~ Ticarette Teslim ve Odeme 08 May1s 2012/ Ostim 22 $ekilleri 09 May1s 2012/ Sincan 9 Ekonomi Bakanhg1 Corum D1~ Ticaret Seminer May1s 2012/ Program1 Corum 60 Aydm SEZER, OAiB Uzmanlan Kenya D1~ Ticaret Seminer May1s 2012/ Program I Kenya 59 Aydm SEZER, OAiB Uzmanlan Zaman Yonetimi 17 May1s 2012/ Ankara 20 Dr. Murat CAGATAY Dahilde i~leme Rejimi 22 May1s 2012/ Ostim May1s 2012/ Sincan 12 OAiB Uzmanlan Toplant1 Yonetimi 24 May1s 2012/ Ankara 17 Dr. Murat CAGATAY Stres Yonetimi 01 Haziran 2012/ Ankara 27 Dr. Murat CAGATAY ihracatta KDV iadesi, Eximbank 05 Haziran 2012/ Ostim 22 Kredi ve Sigorta Programlan 06 Haziran 2012/ Sincan 15 Maliye Bakanhg1, Turk Eximbank Kriz Yonetimi 07 Haziran 2012/ Ankara 20 Dr. Murat CAGATAY D1~ Ticarette Muhasebe i~lemleri 12 Haziran 2012/ Ostim Haziran 2012/ Sincan 21 Nilufe ARIAK ihracata Yonelik Devlet Yard1mlan 19 Haziran 2012/ Ostim Haziran 2012/ Sincan 13 Orta Anadoluihracab;:1 Birlikleri Kureselle~me ve D1~ Ticarete 29 Haziran 2012/ Sincan 5 Etkileri- Yenilik~ilik, Yarat1c1hk 02 Temmuz 2012/ Ostim 5 Aydm SEZER D1~ Ticarete Giri~ 02 Ekim 2012 Ostim 39 Aydm SEZER ileti~im ve Alg1 Yonetimi 06 Ekim 2012 OAiB 83 Dr. Murat CAGATAY ihracat Pazarlamas1 ve Uluslararas1 Pazarlama 09 Ekim 2012 Ostim 44 Aydm SEZER Turk Ticaret Kanunu ile Getirilen Do~. Dr. Mehmet Caglar MANAVGAT 12 Ekim 2012 OAiB 30 Temel Yenilikler ve Degi~iklikler Bilkent Oniversitesi Hukuk Fakultesi Liderlik Nedir? 13 Ekim 2012 OAiB 78 Dr. Murat CAGATAY Eski~ehir D1~ Ticaret Seminer Ekim 2012 Aydm SEZER, 37 Program I Eski~ehir OAiB Uzmanlan Gumruk Mevzuat1 ve Uygulamalan 16 Ekim 2012/ Ostim 46 Neylan Ba~artan EGE Gumruk Rejimleri ve Gumruk Beyannamesinin Doldurulmas1 18 Ekim 2012/ Ostim 24 Neylan Ba~artan EGE 6s ile Kay1p Giderme 01 Kas1m 2012 OAiB 23 Cetin Ferkut Ozdemir Beden Dili ve Muzakere Teknikleri 03 Kas1m 2012 OAiB 75 Dr. Murat CAGATAY D1~ Pazarlara ilk Ad 1m: Fuarlar 07 Kas1m 2012 Ostim 30 Devrim G. EROL OHSAS i~ Saghg1 ve Guvenligi Yonetim Sistemi 08 Kas1m 2012 OAiB 16 Kenan ELNAHi Yonetim Becerileri 10 Kas1m 2012 OAiB 42 Dr. Murat CAGATAY Afyonkarahisar D1~ Ticaret Egitim Kas1m 2012 Aydm SEZER, Neylan BA$ARTAN 47 Program1 Afyonkarahisar EGE, OAiB Uzmanlan,Murat CAGATAY D1~ Ticarette Teslim ve Odeme $ekilleri 13 Kas1m 2012 Ostim 49 Nilufer ARIAK 14

15 EGITIM FAALIYETININ ADI TARIHIVEYERI KATILIMCI SAYISI EGITIMI VEREN Kl~l/ KURUM Valin Alt1 Sigma Bilinc;lendirme Semineri 14 Kas1m 2012 OAiB 43 Akin POLAT Yarat1c1 ve Deger Odakh Sat1~- Temel Teknikler 15 Kas1m 2012 OAIB 23 Sinan POLATER D1~ Ticaret Belgeleri 20 Kas1m 2012 Ostim 47 Nilufer ARIAK Rekabet Hukukunun Piyasalara Yans1mas1 21 Kas1m 2012 OAIB 9 Rekabet Kurumu Kaizen (Surekli Geli~im, lyile~tirme) 22 Kas1m 2012 OAIB 24 Cetin Ferkut OZDEMIR Akreditif 27 Kas1m 2012 Ostim 62 Nilufer ARIAK ISO 9001:2008 Kalite Yonetim Sistemi 29 Kas1m 2012 OAiB 10 Bayram ERTEM Lojistik ve Nakliye, D1~ Ticarette Sigorta ve Navlun 04 Arahk 2012 Ostim 38 Neylan EGE E-Ticaret ve E-Ticarete Verilen Destekler 11 Arahk 2012 Ostim 35 Ekonomi Bakanhg1 Mu~teri Memnuniyetinin Etkili Yonetimi Arahk 2012 OAiB 19 Timur AKARSU ihracata Yonelik Devlet Yard1mlan 18 Arahk 2012 Ostim 41 OAiB Uzmanlan Dahilde i~leme Rejimi 25 Arahk 2012 Ostim 45 OAiB Uzmanlan Stratejik Yonetim 27 Arahk 2012 OAiB 10 Mujgan Kerman Genel Sekreterligimizce diizenlenen 3. Donem D1~ Ticaret Egitim Program1 9 Nisan-2 Temmuz 2012 tarihleri aras1nda yapllarak egitim sonunda hak kazanan kabhmcllara sertifikalan verilmi~tir. 4. Donem D1~ Ticaret Egitim Program1'na ise 2 Ekim 2012 tarihinde ba~lanm1~t1r. Aynca, Kas1m ayinda, Tiirkiye Kalite Dernegi (KalDer) ile yapllan bir protokol kapsam1nda, kalite yonetim sistemleri, satl~ teknikleri, mu~teri memnuniyeti gibi konular ve teknik konularda bir dizi egitime ba~lanm1~tlr. Bunun yan1nda, firmalanm1z ve c;al1~anlann1n c;ah~ma hayatlnda ihtiyac; duyacagi ticari, teknik konular ile ileti~im ve yonetim becerileri konulannda egitim programlan ve bag1ms1z egitimler duzenlenmi~tir. DiGER FAALiYETLER./ Konu Tarih Yer Organizator Katlhmcllar : Dahilde i~leme izin Belgelerinin kapatllmas1nda kar~lla~llan sorunlarla ilgili toplantl : 27 Ocak 2012 : JW Marriott Ankara Otel : Genel Sekreterligimiz : Ekonomi Bakanhgi temsilcileri, tum ihracatc;1 Birlikleri Genel Sekreterliklerin ilgili ~ube Mudurleri, Genel Sekreter Ozkan AYDIN, ilgili ~ube personeli./ Konu Tarih Yer Ac;1klama : Birligimizin 2011 Yll1 Olagan Genel Kurul Toplant1s1 : 10 Nisan 2012 : Genel Sekreterlik hizmet binas1 : Genel Kurul'a sunulmak uzere 2011 Yll1 Faaliyet Raporu, 2012 Y1h <;ah~ma Program1 ve sektore ili~kin degerlendirme raporu haz1rlanm1~tlr. 15

16 ./ Konu : "Anadolu'nun Sesi" program1na katlhm Tarih : 14 MayiS 2012 Yer : TRT f Ankara A~1klama : Bas1n Yayin ve Enformasyon Genel Mudurlugu ile TRT i~birliginde haz1rlanan programa Orta Anadolu ihracat~1 Birlikleri Genel Sekreterligi'nin kurulu~undan giinumuze kadarki faaliyetleri, yerel medya ile olan ili~kileri ve 2023 vizyonuna bakl~ konulu yayinlna Genel Sekreter Ozkan AYDIN katllm1~t1r../ Konu : Birligimiz yeni hizmet binas1n1n a~ll1~ toreni Tarih : 30 MayiS 2012 Yer : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 A~1klama : A~1h~ Ekonomi Bakan1 Sayin Zafer CAGLAYAN taraf1ndan ger~ekle~tirilmi~tir. To rene milletvekillerimiz Sayin Ali BOGA, Sayin Seyit SERTCELiK, Sayin Huseyin OZOLMEZ, Sayin Ali ERCO~KUN, Sayin Fehmi KOPCO, Ekonomi Bakanh~ Muste~ar1 Sayin Ahmet YAKICI, Gumruk ve Ticaret Bakanh~ Muste~ar1 Sayin Ziya ALTUNYALDIZ, TU.rkiye ihracat~llar Meclisi Ba~kan1 Sayin Mehmet BOYOKEK~i, Ankara Ticaret Odas1 Ba~kan1 Sayin Salih BEZCi, Ankara Sanayi Odas1 Ba~kan1 Sayin Nurettin OZDEBiR ile kamu ve ozel sektorden ust duzey yoneticileri i~tirak etmi~tir. A~l11~a Birliklerimiz Yonetim Kurullar1 ev sahipligi yapm1~tlr. Torenin ard1ndan Ekonomi Bakan1 Zafer CAGLAYAN, ba~anh ihracat~llara odullerini vermi~tir. Genel Sekreterligimiz bunyesindeki 8 Birligin tum alt sektorleri de i~ine alacak ~ekilde organize edilen odul toreninde, 2011 yihnda ~e~itli kategorilerde en fazla ihracat yapan firma temsilcileri odullerini Bakan CAGLAYAN'1n elinden alm1~tlr../ Konu : EULER HERMES Sigorta TU.rkiye Genel Muduru Ozlem OZONER'in Genel Sekreter Ozkan AYDIN'1 ziyareti Tarih : 02 Temmuz 2012 Yer : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 A~1klama : Sunulan hizmetler hakklnda bilgi verilmi~, goru~mede sektorlerimiz a~1s1ndan goru~ al1~ veri~inde bulunulmu~tur../ Konu : Yap1 Malzemeleri Sektoru Cal1~taY1 Tarih : Temmuz 2012 Yer : Sapanca Organizator : istanbul Maden ve Metaller ihracat~llan Birligi Kat1hmc1 : Yonetim Kurulu Oyesi Mehmet OZBEK./ Konu : Celik Sektor Kurulu Toplantls1 Tarih : 06 Agustos 2012 Yer : istanbul Celik ihracat~llan Birligi Harbiye Ofisi 16

17 Katlhmc1 Ac;1klama./ Konu Tarih Yer Ac;1klama./ Konu Tarih Yer Ac;1klama./ Konu Tarih Yer Ac;1klama./ Konu Tarih Yer Ac;1klama./ Konu : Yonetim Kurulu Ba~kan Yard1mclsl ~erafeddin CECELi : Soz konusu toplantl karanna istinaden; sektore yonelik ac;llan anti-damping davalannda ulkemiz savunmas1yla ilgili masraflann Birligimiz paylna du~en k1sm1, ilgili anti damping davalann1n sektorun tamam1n1 ve sektorun geli~imini yaklndan ilgilendirmesi sebebiyle odenmi~tir. : Genel Sekreter Ozkan AYDIN'1n Afyon Sanayi ve Ticaret Odas1 ile Eski~ehir Sanayi Odas1'n1 ziyareti : 23 Agustos : Afyon ve Eski~ehir : Kar~1hkh i~birligi imkanlan konusunda goru~ ah~veri~inde bulunmu~tur. : Birliklerimiz Koordinator Ba~kan1 Ahmet KAHRAMAN ve Genel Sekreter Ozkan AYDIN'1n Dunya Gazetesi'ni ziyareti : 11 Eylul 2012 :Ankara : Birligimizin faaliyet alanlan ve sektorlerimizin ihracatl konusunda bilgi verilmi~tir. : Turquality desteginden faydalananjfaydalanacak firmalarla i~lem h1z1n1n art1nlmas1 ve i~leyi~e ait sorun ve c;oztim onerilerinin goru~uldugu toplanh : 17 Ekim 2012 : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 : Toplantlya 14 uye firmadan 29 temsilci katlhm saglam1~tlr. : Eximbank onuruna duzenlenen kokteyl : 04 Arahk 2012 : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 :Eximbank Genel Mudurlugu'nun istanbul'a ta~1nmas1 sebebi ile Genel Sekreterligimiz taraf1ndan duzenlenen kokteyle Gumruk ve Ticaret Bakanhgi Muste~an SaYln Ziya ALTUNYALDIZ, Birliklerimiz Koordinator Ba~kan1 Ahmet KAHRAMAN, iklimlendirme Sanayi ihracatc;llan Birligi Ba~kan1 S. Zeki POYRAZ, Orta Anadolu Sus Bitkileri ve Mamulleri ihracatc;llan Birligi Ba~kan1 Osman BAGDATLIOGLU, Ankara Demir ve Demird1~1 Metaller ihracatc;llan Birligi Ba~kan1 Zahid POYRAZ, Genel Sekreterimiz Ozkan AYDIN, Eximbank Genel Muduru SaYln Hayrettin KAPLAN ile Genel Sekreterligimiz ve Eximbank personeli kat1lm1~hr. : Birliklerin muhasebe birimlerinde ya~anan sorunlara ili~kin toplantl 17

18 Tarih : Arahk 2012 Yer : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 Organizasyon: Genel Sekreterligimiz Ac;1klama : 10 Arahk 2012izmir'de duzenlenen ihracatc;1 Birlikleri Genel Sekreterler toplantls1nda ahnan karar c;erc;evesinde, TiM ve 13 Genel Sekreterligin Muhasebe ~ube Mudurlerinin katlldlgi toplantlda halen muhasebe birimlerinde uygulamada ya~anan sorunlar ile mevzuatta yapllmas1 gereken degi~iklikler tespit edilerek TiM Genel Sekreterligi'ne bildirilmi~tir../ Genel Sekreterligimiz web sitesinde yay1nlanmak ve uyelerimize gonderilmek uzere Dunya Ekonomisi'ne ili~kin notlar haz1rlanarak revize edilmi~tir. Diger taraftan, Genel Sekreterligimiz AR-GE ~ubesi'nce; 2011 Y1h Demir-Celik Sektorunun Durumu Dunya Demir Celik ithalatc;llanna Genel Bakl~ Birligimizin Ba~hca ihracat Drunlerine Yonelik Hedef Pazar Cal1~mas1 ba~hk11 rapor, bilgi notu ve c;eviriler haz1rlanarak web sitemizde yayinlanml~ ve tum ilgili uyelerimize e-posta yoluyla ula~tlnlml~tlr../ 2006/4 sayih "TUrk Drunlerinin Yurtd1~1nda Markala~mas1, TUrk mah imaj1n1n yerle~tirilmesi ve TURQUAITY'n1n Desteklenmesi Hakk1nda Teblig' c;erc;evesinde ihracatc;1 Birliklerine Yonelik Destekler konusu kapsam1nda "Birligimizin Ba~hca ihracat Drunlerine Yonelik Hedef Pazar Cal1~mas1" kapsam1nda "in~aat aksam1"na ili~kin olarak hedef ulkeler ve fuarlarla ilgili c;all~malar hazlrlanml~tlr../ TiMREPORT'un ~ubat'ta yayinlanan 85. sayislnda yer almak uzere, Ankara iliyle ilgili haz1rlanan roportaj sorulan cevapland1nlm1~tlr../ Birligimiz ticaret heyeti ve fuar programlann1n belirlenmesinde hedef pazarlannln tespit edilmesini teminen, onemli mal gruplan bazlnda istatistiki verileri ic;eren bir not haz1rlanm1~t1r../ Web sitemizde yayinlanmak uzere demir ve demir d1~1 metaller d1~ piyasa fiyatlan haz1rlanm1~t1r../ Orta Anadolu ihracatc;1 Birlikleri'nin yeni logo ve kurumsal kimlik c;al1~malan yapllm1~t1r../ Ekonomi Bakanhg1 bunyesinde olu~turulan Pazara Girl~ Faaliyetleri Cal1~ma Grubu taraf1ndan belirlenen donemi Hedef Ulkelere yonelik 2012 Y1h Eylem Plan1 c;erc;evesinde, soz konusu ulkelerde gerc;ekle~tirilmesi ongorulen Birliklerimiz faaliyetleri ve Yonetim 18

19 Kurullann1n goril~leri Ekonomi Bakanhg1 ve TiM'e iletilmi~tir../ Dlkemiz firmalanna yonelik olarak diger ulkeler taraf1ndan ac;llan ticaret politikas1 onlemleri (TPO) soru~turmalan (anti-damping onlemleri, telafi edici vergiler ve korunma onlemleri) ic;in kurulacak olan Ticaret Onlemleri Erken Uyan-On izleme Sistemine ili~kin ahnan goril~ler TiM'e iletilmi~tir../ Dunya Gazetesi ic;in Irak'a yonelik ihracat1m1z; ABD ve Rusya Federasyonu'nun Birligimiz ve Tiirkiye geneli ihracatl ve gazetenin yurt ic;i ve yurt d1~1 eklerinde yaylnlanmak uzere TU.rkiye'nin Fransa ve Belc;ika'ya yonelik ihracatlna ili~kin bilgi notlan haz1rlanm1~t1r../ Birligimiz i~tigal alan1na giren urilnlerin ihracat kay1t rakamlan OAiB ve TU.rkiye geneli baz1nda her ay sektorlere ve ulkelere gore kumulatif olarak takip edilmi~tir. Aynca, Demir ve Demir D1~1 Metaller sektorilnun Tiirkiye geneli gerc;ekle~en d1~ ticaret verileri de haz1rlanm1~t1r../ ABD Dolan, Euro, Enflasyon (OFE) artl~ oranlan takip edilmi~ ve soz konusu parametreler aras1ndaki puan farklan her ay duzenli olarak tablo ve grafik halinde haz1rlanm1~t1r../ Duzenlenen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantllan, Ortakhk Komitesi Toplantllan, STA goril~meleri, heyet organizasyonlan vb. faaliyetlerde faydalanllmak ve toplantllar s1ras1nda giindeme getirilmek uzere ulkemiz ile muhtelif ulkeler araslnda yatlnm, ticaret ve diger i~birligi olanaklan ile iki ulke ili~kilerinde ya~anan sorunlar ve c;ozum onerileri hakklnda uye firmalanmlzln goril~leri goz onunde bulundurularak haz1rlanan notlar Ekonomi Bakanhg1 velveya TiM'e iletilmi~tir../ Yurt d1~1 Ticaret Mu~avirliklerimiz kanahyla Genel Sekreterligimize ula~an ithal talepleri, ihrac; ve i~birligi teklifleri, fuar ve ihale duyurulan derlenerek web sitemizde yay1nlanm1~tlr../ Genel Sekreterligimiz egitim faaliyetleri hakk1nda bilgi sunan, on-line ba~vuru imkan1 veren ve gerc;ekle~tirilen egitim faaliyetlerinden HD kalitesinde gorilntuler ve gorseller ic;eren web sitesi http: I I egitim.oaib.org. tr I adresinde hizmete ac;llm1~tlr../ Genel Sekreterligimiz evrak akl~ sisteminin tamamen elektronik ortama ta~1nmas1 amac1yla Vezir Elektronik Ala~ Sistemi satin al1narak Genel Sekreterligimize kurulu~ ve adaptasyon i~lemleri gerc;ekle~tirilmi~tir../ Genel Sekreterligimiz ve bunyesinde yer alan Birliklere c;e~itli etkinliklerde kullanllmak uzere tanltlm jenerikleri hazlrlanml~tlr. 19

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Saygıdeğer Üyelerimiz, Makine sektörü 2014 yılında ihracatını yüzde 5,4 artırmış ve

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Saygıdeğer Üyelerimiz, Saygıdeğer Üyelerimiz, Sektörümüz başarısını 2013 yılında da devam ettirerek yılı 14 milyar dolar ihracat rakamı ile kapatmıştır. Türkiye nin ihracat lideri olmaya doğru ilerleyen makine sektöründe ihracatın

Detaylı

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi kafi değildir... Bu zafer ve başarı çok büyüktür; ancak, gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için, asıl bundan sonra çalışmak

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İlk İhracatçı Birliği 1937 yılında kurulmuş olup, İhracatçı Birliklerinin kuruluş ve görevleri 3 Temmuz 2009 tarih 27338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERĐ VE HAYVANSAL MAMULLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ

EGE SU ÜRÜNLERĐ VE HAYVANSAL MAMULLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ EGE SU ÜRÜNLERĐ VE HAYVANSAL MAMULLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU Nisan 2013, Đzmir 1) ÖNSÖZ... 3 2) 2012/2013 DÖNEMĐNDE ÖNEMLĐ ÇALIŞMALAR:... 4 2.1 GENEL KONULAR :... 4 2.2 SU ÜRÜNLERĐ

Detaylı

Kimya Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Kimya Sektörünün Değerli Temsilcileri, Kimya Sektörünün Değerli Temsilcileri, 2013 yılı hem dünya hem de Türkiye ekonomisi açısından oldukça hareketli geçti. Yıl sonunu yavaş bir toparlanma ile bitiren küresel piyasalar ve döviz kurlarındaki

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Başkandan

İÇİNDEKİLER. A. Başkandan 1 2 İÇİNDEKİLER A. Başkandan B. Yönetim kurulu, Denetim kurulu, Genel Sekreterlik C. 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisi Genel Değerlendirmesi D. Maden Sektör Görünümü E. 2013 Yılı Faaliyetleri Fuar ve Tanıtım

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI G Ü N D E M

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI G Ü N D E M AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI 1. Toplantı Tarihi : 21.04.2014 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı Yeri : Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy

Detaylı

2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL

2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL 2014 yılı toplam cirosu 319 milyon TL Yurt dışı Bağlı Ortaklıklar: Yünsa Almanya, Yünsa Amerika, Yünsa İngiltere ve Yünsa İtalya Acenteler: Almanya, Amerika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya,

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

Editörden. AB'nin ihracattaki ağırlığı giderek azalıyor.

Editörden. AB'nin ihracattaki ağırlığı giderek azalıyor. Editörden TEKSTİL İŞVEREN 387 - Temmuz 2012 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Adına İmtiyaz Sahibi HALİT NARİN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü AV. BAŞAR AY Yayın Danışma Kurulu SEVİL BURSA TUĞRUL

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI AMBIENTE FUARI TÜRK FİRMALARINA DAR GELDİ ALÜMİNYUMUN DEVLERİ ALUEXPO 2015 TE BULUŞACAK ZÜCCACİYENİN İDEAL ADRESİ: İDEAL HOME İHRACATTA İLK SIRA ALMANYA NIN MART - NİSAN 2015 SAYI: 32 ihracatın en leri

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı