DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll"

Transkript

1 DAiB DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

2 BA~KANIN MESAJI thracatet Birlikleri kayttlanna gore; 2012 ythnda Tiirkiye'nin demir ve demir ch~1 metaller ihracatj. bir onceki yda gore degerde %1,4, miktar bazmda da %9,7 oranmda arb~ gostererek 21,5 milyar $ seviyesinde gerc;ekle~mi~tir. Bu top lam ic;inde demir c;elik mamullerinin (GT1P:72+73) 17,1 milyon $ tutannda gerc;ekle~en ihracatmda degerde %2, 1 arb~ gonilmii~tiir. Toplam ihracat ic;erisinde deger olarak birincil demir-c;elik mamullerinin (GT1P:72) payi %53,3, demir ve c;elikten e~ya mamullerinin payt %25,8, aliiminyumdan e~ya mamulleri ihracabmn payi %10,4, baklr ve baklrdan e~ya mamulleri ihracatmm payi %6,0 olmlllttur ylhnda Tiirkiye geneli demir ve demir d1~1 metaller ihracatmm toplam Tiirkiye ihracabndan alch~ pay %14,4 olmu~tur yilinda Tiirkiye'nin demir ve demir d1~1 metaller ihracatj. en fazla srrastyla Irak, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, BAE, Iran, ltalya, M1srr, lngiltere ve tsrail'e yonelik olarak gerc;ekle~mi~tir. Tiirkiye thracatc;dar Meclisi'nin yiiruttiigu "2023 Tiirkiye lhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktanlmas1 ve Sektorel Kmlmu Projesinde" 2023 ytlmda 500 milyar dolarhk. ihracat hedefi icinde demir ve celik sektor ihracatmm 55 milyar dolar olarak gerc;ekle~mesi tahmin edilmektedir y1h itibariyle 35,8 milyon ton'luk ham celik iiretimiyle, diinya ham celik iiretimi stralamasmda 8. s1radaki yeri.ni alan Tiirkiye'nin demir c;elik sektoriiniin var olan sorunlarma ragmen diinya olc;eginde giderek daha aktif bir oyuncu haline gelmesi, ihracatml arttrmas1 beklenmektedir. Demir Celik. Oreticileri Demegi verilerine gore, TUrkiye'nin 2023 yth ham celik uretim tahmini ise 70 milyon ton'dur. Demir c;elik sektoru pek cok sanayi sektoro.ne ana girdi veren stratejik bir sektordur. TUrk celik sektoni, dinamik yaplsl ile diinya ihrac; piyasalannda ortaya etkan geli~melere ayak uydurmada ve firsatlan degerlendirmede son derece ba~anl1 bir performans sergilemekte; ce]igin t:uketildigi her pazara ginne konusunda biiyuk bir gayretle c;all~maktadrr. Bu c;erc;evede gec;tigim:iz ytllarda oldugu gibi yth ic;erisinde de Ekonomi Bakanhgt koordinatorliigunde ve Ankara Demir ve Demir Dlftl Metaller lhracatetlan Birligi organizasyonund.aki Ahm Heyeti programlarlyla; ulkemize gelen yabanc1 konu.klann TUrk fiiid.alarla ikili i~ g6rii~meleri yapm.alan sa.glanrm~ttj.r. Diger taraftan; Geli~ten Sekiz illke (D-8) Sekreteryast biinyesinde 8-10 Ekim 2012 tarihleri arasmda Banglade~t'in ba~tkenti Dakka'da gerc;ekle~ttirilen "Gelil}en Sekiz Olke (D-8) 3. Sanayi Bakanlan Toplanbs1 ve 7. Sanayi Cah~ma Grubu Toplanblan"na katilim saglanarak "Demir Celik Sektoni" konusunda bir sunum yapllrm~ttrr. Birligimiz Yonetim Kurulu kararlan dogrultusunda 2013 ytlmda da artarak devam edecek faaliyetlerimizin sektore olumlu yonde yansnnasrm dileyerek, tum uyelerimize saygll.anm1 sunuyorum. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dt~tl Metaller thracatc;dan Birligi Yonetim Kwulu Ba~tkani

3 11AiB DRTA ANADDLU IKRACATp BiRllkl 11 www demnb1rlik org

4 Mehmet Zahid POYRAZ Yonetim Kurulu Ba~karu AFS Flexible Kanal Tic.Ltd.~ti. ~erafettin CECELl Yon. Kur. B~k. Yrd. Ceceli Demir San. ve Tic. A.~. Siiheyla ~EBl KARAHAN Yonetim Kurulu Oyesi Dor~e Prefabrik Yapt ve ln~. San. Tic.A.~. lsmail SALICI Yonetim Kurulu Oyesi Prokon lmalat ve Montaj A.~. Vedat YAL~IN Yonetim Kurulu Oyesi Noksel ~elik Boru San. A.~. EkremTAMER Yonetim Kurulu Oyesi Tamer lntaat ~elik Kahplan San. Tic. Ltd.~ti. Mehmet OZBEK Yonetim Kurulu Oyesi Anadolu Kuzine Mutfak Cihazlan San.Tic.Ltd.~ti. Erkan ASTARCI Yonetim Kurulu Oyesi Er-San Galvaniz Enerji Mad. San.lnt. ve Tic. A.~. AhmetKAYA Yonetim Kurulu Oyesi Termikel Day. Tiik.Mall. Tic. A.~. Ahmet~UYUN Yonetim Kurulu Oyesi MlM Miihendislik ln.~elik Endiistri San.ve Tic.A.~. Muharrem KICIMAN Yonetim Kurulu Oyesi Klctman Tel Sanayi ve Ticaret A.~.

5 11AiB DRTA ANADDLU IKRACATp BiRllkl 11 www demnb1rlik org

6 Atila Uzun Denetim Kurulu Üyesi Sasel Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. Şemsettin ÖZDEMİR Denetim Kurulu Üyesi Alfa Döküm ve Mak. İmalat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mehmet ARSLAN Denetim Kurulu Üyesi Hidrolift San. Mak. ve Takım Tezgahları Tic. Ltd. Şti. 6

7 DAiB DRU AHAOOLU IMtAt.IT;IIilUllUI www dtmlfb1rhk org

8 ANKARA DEMiR VE DEMiR DI~I METALLER ihracatf;ilari BiRLiGi 2012 YILI YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Sayin Oyelerimiz, Birligimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapllan 2009 Y1h Sevimli Olagan Genel Kurul Toplant1s1'nda dort yll sure ile se9ilen Yonetim Kurulumuz, vah~malannda siz uyelerimizin degerli oneri, katkl ve katlhmlannl dikkate alarak, ortak hedeflerin gervekle~tirilmesi, ortak 91karlann gozetilmesi yonunde sektorumuze yol gosterici, destekleyici 9ah~malar yapm1~t1r. Bu dort yilhk donemin 2012 yihn1 kapsayan iiviincu yihna ait faaliyetlerimizi a~agida ozetle bilgilerinize sunmak uzere, huzurlann1za gelmi~ bulunuyoruz. Sayin Oyelerimiz, 2012 yih i9erisinde Yonetim Kurulumuz, ayhk mutad toplant1lann1 kesintisiz bi9imde yapm1~t1r. Bu toplantllarda ahnan kararlardan bazllann1 ve bu kararlar dogrultusunda gervekle~tirilen faaliyetleri ~u ~ekilde ozetleyebiliriz:.v TiCARET HEYETi ORGANiZASYONLARI Tiirkiye'nin ticari ve ekonomik i~birligi imkanlann1n art1nlmas1 ve ihracat91 firmalanmizln d1~ pazar paylar1nda artl~ saglanmas1 amacwla, Ekonomi Bakanhgi'n1n koordinasyonu ve TiM'in organizasyonunda gervekle~tirilen a~agidaki ticaret heyeti organizasyonlar1na katlhm saglanm1~tlr: Heyet Ad1 : Ekonomi Bakan1 Sayin Zafer CAGLAYAN'1n ba~kanhg1nda gervekle~tirilen Ticaret ve Muteahhitlik Heyeti Tarih : Mayis 2012 Yer : Polonya Organizator : Uludag ihracat91 Birlikleri Genel Sekreterligi Katlhmcllar : Yonetim Kurulu Ba~kan1 M. Zahid POYRAZ Heyet Ad1 : Ba~bakan Sayin Recep Tayyip ERDOGAN'1n gervekle~tirdigi resmi ziyaret ile e~ zamanh olarak, Ekonomi Bakan1 Sayin Zafer CAGLAYAN'1n kat1hm1yla gervekle~tirilen Ticaret ve Muteahhitlik Heyeti Tarih : Kas1m 2012 Yer : M1s1r Arap Cumhuriyeti 8

9 Organizator: Genel Sekreterligi.miz (OAiB) organizasyonu, TUrkiye i~adamlar1 ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile D1~ Ekonomik ili~kiler Kurulu (DEiK) i~birligi Katlhmcllar: Yonetim Kurulu Oyesi Ekrem TAMER Ac;;1klama : Soz konusu heyete 250 i~adam1 kat1lm1~ olup, M1s1rh i~adamlar1 ile ikili i~ gorii~meleri yapma imkan1 bulmu~lard1r. v FUARLAR Fuar Ad1 : Interclima+elec 2012 Fuan Tarih : ~ubat 2012 Yer : Frans a-paris, Porte de Versailles Fuar Alan1. Organizator : Milli Katlhm Organizasyonu Genel Sekreterligimiz taraf1ndan gerc;;ekle~tirilmi~tir. Katlhmcllar : Genel Sekreterligi.miz personeli Fuar Ad1 : 40.Trablus Uluslararas1 Genel Ticaret ve Sanayi 0 riinleri Fuan Tarih : Nisan 2012 Yer : LibyajTrablus, Trablus Uluslararas1 Fuar Alan1 Organizator : Milli Katlhm Organizasyonu Genel Sekreterligimiz taraf1ndan gerc;;ekle~tirilmi~tir. Katlhmcllar : Genel Sekreter Ozkan AYDIN ve Genel Sekreterligimiz person eli Ac;;1klama : Libya Ba~bakan1 Abdurrahim El Keib, Libya Ekonomi Bakan1, Libya Elektrik Bakan1, Libya Yabnm Bakan1 ve Libya Kalk1nma Bakan1 ve beraberlerindeki diger Bakanlar TUrkiye pavyonunu ziyaret etmi~lerdir. Resmi ac;;ll1~ sonras1nda 20 TUrk firmas1n1n kabhm saglad1~ 22 nolu holu, T.C. Trablus Buylikelc;;isi Ali Kemal AYDIN, T.C. Trablus Ticaret Mu~avirleri ibrahim ERi~ ve Yusuf YILDIZ ile birlikte gezen Libya Ba~bakan1 ve beraberindeki Bakanlar, TUrk firmalann1n soz konusu fuara kabhmlanndan duyduklar1 memnuniyeti dile getirerek TUrk firmalannln uriinlerini standlarda inceleyerek bilgi alm1~lard1r. Fuar Ad1 : Saudi Building & Interiors Exhibition Tarih : Nisan 2012 Yer : Cidde/Suudi Arabistan Katlhmcllar: Yonetim Kurulu Oyesi Ekrem TAMER Fuar Ad1 : 2. c;in Avrasya Fuan Tarih : Eylul 2012 Yer : Urumc;;i/c;in Organizator : Genel Sekreterligi.miz taraf1ndan Milli Kabhm organizasyonu gerc;;ekle~tirilmi~tir. Ac;;1klama : Ac;;ll1~ seremonisi 02 Eylul 2012'de gerc;;ekle~tirilen 9

10 fuara, Ba~bakan Yard1mc1S1 Saytn Ali BABACAN, ingiltere eski Ba~bakan1 Saytn Tony BLAIR ile birlikte <;in, Afganistan, Kazakistan, K1rg1zistan, Kambo9ya, Pakistan, Maldiv Adalan Ba~bakanlan katlhm saglam1~tlr. Seremoni sonras1, Ba~bakan Yard1mc1S1 Saytn Ali BABACAN, T.C Pekin Buyiikelvisi Saytn Murat Salim ESENLi ve beraberindekiler TUrk standlann1 ve fuan gezmi~tir. TUrkiye'den 90k saytda ziyaret9inin oldugu fuarda TUrk firmalar1 ve urunleri ilgi odag1 olmu~tur. -..J ALIM HEYETLERi Ekonomi Bakanhgi koordinatorlugunde ve Birligimiz organizasyonunda a~agida belirtilen Ahm Heyeti programlan duzenlenmi~ ve ulkemize gelen yabanc1 konuklann TUrk firmalarla ikili i~ goru~meleri yapmalan saglanm1~t1r: Heyet Ad1 Tarih A91klama : 35. Yap1 fuan ile e~zamanh Ahm Heyeti : 30 Nisan-04 Mayts 2012 : Soz konusu Ahm Heyetine Arnavutluk, Azerbaycan, H1rvatistan, israil, Karadag, Kosova, Kuveyt, M1s1r, Mogolistan, Moldova, Portekiz, Romanya, Rusya, Tunus ve Umman Sultanhg1'ndan 74 firmadan 89 temsilcisi kat1lm1~t1r. Heyet Ad1 Tarih A91klama : Demir ve Demir D1~1 Metaller sektorune yonelik Ahm Heyeti : Eylul 2012 : Soz konusu Ahm Heyetine iran, M1s1r, Sudan ve Tunus'tan 17 firmadan 22 temsilcisi kat1lm1~br. 12 Eylul 2012 tarihinde WOW istanbul Hotel'de yabanc1 firma temsilcileri ile Turk firma temsilcilerinin birebir goru~me imkan1 bulduklan ikili i~ goru~meleri gervekle~tirilmi~tir. 13 Eylul 2012 tarihinde yabanc1 misafirlerin, Beylikduzu TUYAP Fuar Alan1'nda duzenlenen "ANKiROS, ANNOFER, TURKCAST 2012 Fuan"na kablan firmalann standlann1 ziyaret etmeleri ve sergiledikleri uriinler hakk1nda bilgi almalan ve Turk firma yetkilileri ile goru~meleri saglanm1~br...j DAHiLDE i~leme REJiMi Dahilde ve Hari9te i~leme Rejimi Tebliglerine dayah olarak Ekonomi Bakanhgi'n1n ihracat91 Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdigi yetki ve gorevler 9er9evesinde, Dahilde ve Hari9te i~leme izin Belgeleri'ne ek sure verilmesi, revize yapllmas1 ve ihracat taahhut hesaplann1n kapablmas1 i~lemlerinin gervekle~tirilmesine 2012 ythnda da devam edilmi~tir. Bu kapsamda, 2012 ythnda Genel Sekreterligimiz Mevzuat ve Te~vik ~ubesi 10

11 taraf1ndan sonuc;land1nlan muracaatlann dagll1m1 a~agidaki yer almaktad1r: tabloda SONUf;LANAN SONUf;LANAN DEGi~iM (2011 Yll1) (2012 Y1b) (%) Taahhiit Hesabmm Kapat1lmas DiR Otomasyon Sistemine Tammlama Niisha Belge Dokiim Diger (G.Gelen, Arac1- Temsilci Tammlama) Genel Sekreterlik organizasyonlan c;erc;evesinde firma ziyaretleri gerc;ekle~tirilmi~ olup, 2013 yth ic;erisinde de bu ziyaretlerin devam1 planlanm1~tlr. Genel Sekreterligimizin duzenledigi egitim seminerlerine, DiR ile ilgili konularda bilgilendirme sunumlan yapllm1~tlr. DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TE~viKi./ Ekonomi Bakanhgi taraf1ndan uygulamas1 ihracatc;1 Birlikleri Genel Sekreterliklerine verilen, ihracata yonelik devlet yard1mlan ve destekleri kapsam1ndaki muracaatlar degerlendirilmi~ ve 2004 I 6 ve 2009 I 5 sayth "Yurt D1~1nda Milli veya Bireysel Duzeyde Gerc;ekle~tirilen Fuar Katlhmlann1n Desteklenmesine ili~kin Tebligler'' I 6 sayth "Yurt D1~1 Birim, Marka ve Tan1t1m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakklnda Teblig" 97 I 5 Sayth "Qevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakklnda Teblig' sayth "Tasanm Destegi Hakklnda Teblig" I 1 sayth "Pazar Ara~tlrmas1 ve Pazarlama Destegi Hakklnda Teblig" kapsam1nda eksigi olmayan dosyalar sonuc;land1nlarak hakedi~ miktarlan ilgili kurumlara ve ihracatc;1 firmalara bildirilmi~tir. Bu kapsamda, 2012 ythnda ahnan muracaat ve sonuc;land1nlan dosya saytlann1n dagihml a~agidaki tabloda yer almaktad1r: 11

12 2011 YILINDA 2012 YILINDA DEGi~iM SONUCLANDIRILAN SONUCLANDIRILAN (%) DOSYA SAYISI DOSYA SAYISI Milli Katlbm Fuarlan (Firma + Organizator) ,0 Bireysel Fuarlar ,7 Cevre ,5 Yurtdu;n Ofis ve Marka Destegi ,3 Diger Devlet Yard1mlan (Tasanm + Pazar) ,0 TOPLAM ,6./ Devlet yard1mlan konusunda yiiriirlukteki mevzuat, teblig ve Ekonomi Bakanhgi talimatlan gen;evesinde, gelen talepler degerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kurulw~ ve talep sahibi firmalara k1sa surede cevaplar intikal ettirilmi tir. Aynca bu konuda, firmalara talepleri halinde, oncelikle Genel Sekreterligimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde uzmanlar1m1z arac1hg1yla gerekli bilgiler verilmi tir. TURK URUNLERiNiN YURT DI~INDA MARKALA~MASI, TURK MALI imajinin YERLE~TiRiLMESi VE TURQUALITY NiN DESTEKLENMESi./ 2006/4 sayih "TUrk Orunlerinin Yurt Dl lnda Markala mas1, TUrk Mal1 imaj1n1n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakklndaki Teblig"e ili kin olarak a agidaki tabloda yer alan Birliklerimiz uyesi 13 firma, 16 markas1 ile soz konusu Teblig hukiimlerinden faydalanmaktad1r yll1 igerisinde bu kapsamda 676 adet dosya muracaatl olmu ve yine 2012 yih igerisinde daha onceki ylllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 796 dosyanln i lemi sonugland1nlm1 ve ,80 TL destek hesaplamas1 yapllml tlr. SIRA NO FiRMA MARKA 1 Durukan ~ekerleme San. ve Tic. A.~. Durukan 2 Eczac1ba~1 Yap1 Gere~leri Sanayi ve Ticaret A.~. Vitra 3 Genpower Jenerator San. ve Tic. A.~. Genpower 4 Gaia&Gino Aksesuar Tasanm A.~. Gaia&Gino 5 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. imalat San. ve Tic. Hidromek 6 ipek Kagit San. ve Tic. A.~. Selpak/Solo 7 Kaleseramik <;anakkale Kalebodur Seramik San. A.~. Qanakkale 8 Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.~. Serel 9 Pa~abah~e Cam San. ve Tic. A.~. Pa~abah~e 10 Termikel Madeni E~ya San. A.~. Termikel 11 Tosunogullan Mobilya San. ve Tic. A.~. Burotime 12 Yakupoglu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.~. YDS/Goliath 13 Yigit Akii Malzemeleri Nakliyat Tur. in~ San Tic A.~. Yigit AkU 12

13 2011 YILI 2012 YILI DEGi$iM (%) Gelen Dosya Sonuc;land1nlan Dosya ~ Turquality Tebligi kapsam1ndaki firmalanm1zdan gelen soru, goru~ ve ya~anan sorunlann giderilmesine yonelik olarak ahnan talepler, ilgili teblig kapsam1nda ve Ekonomi Bakanhg1 talimatlan c;erc;evesinde degerlendirilerek firmalanm1z bilgilendirilmi~tir. Genel Sekreterligimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde uzmanlanm1z arac1hg1yla gerekli bilgiler verilmi~tir. ~ Turquality desteginden yararlanmakta olan Genel Sekreterligimiz iiyesi firmalar ic;in internet ortam1nda GOVENLi haberle~me ve bilgilendirme imkan1 saglamak amac1yla ileti~im portah (www.turqualityportal.com) projesi ba~latllm1~tlr. EGiTiMLER ~ Genel Sekreterligimizce iiye firmalanm1z1 ihracata yonlendirmek ve diinya pazarlannda rekabet giicii kazanmalanna destek vermek amac1yla 2012 y1hnda a~ag;ida yer alan egitim seminerleri gerc;ekle~tirilmi~tir: EGITIM FAALIYETININ ADI TARIHI VE VERI KATILIMCI SAYISI EGITIMI VEREN Kl$1/ KURUM E-Ticaret ve E-Ticarete Veri len 6 Ocak Ostim 20 Destekler 11 Ocak Sincan 13 Ekonomi Bakanhg1 D1~ Ticarette Risk Kavram1 ve 10 Ocak 2012/ Ostim 11 Sozle~meler 13 Ocak Sincan 9 Ekonomi Bakanhg1 ihracat Pazarlamas1 ve Uluslararas1 Pazarlama 14 Ocak Zonguldak 27 Aydin SEZER Serbest Bolgeler, Yurt D1~1 Yat1nm 17 Ocak Ostim 14 ve Hizmetler, D1~ Ticarette Oriin 19 Ocak Sincan 8 Giivenligi ve Denetimi Ekonomi Bakanhg1 Aile $irketlerinde Kurumsal Yonetim 18 Ocak Ankara 19 Dr. Giiler Manisah DARMAN Lojistik ve Nakliye, KOSGEB 24 Ocak Ostim 16 Neylan EGE, Destek Programlan 26 Ocak Sincan 11 KOSGEB Kiireselle~me 31 Ocak Ostim 10 2 $ubat 2012/ Ostim 6 Ayd1n SEZER ileti~im ve Alg1 Yonetimi 1 $ubat 2012/ Ostim 57 Dr. Murat CAGATAY D1~ Ticarete Giri~ 1 $ubat 2012/ ivedik 36 Aydin SEZER Turk Ticaret Kanunu,Ortakhklar 18 $ubat 2012/ ivedik Dolf Dr. Caglar MANAVGAT 15 Hukuku Alamnda Getirilen Yenilikler Bilkent Oniversitesi Hukuk Fakiiltesi Teknoparklarda Sunulan Hizmetler ve ODTO Teknokent 23 $ubat 2012/ Ostim 26 ODTO Teknokent EUREKA ve EUROSTARS Ar-Ge 23 $ubat 2012/ Ostim Destek Programlan 26 TOBiTAK Yeni Liderlik Anlay1~1 ve Ufuk Turu 1 Mart Ankara 52 Dr. Murat CAGATAY Tiirk Ticaret Kanunu ile Getirilen Dolf Dr.. 9aglar MANAVGAT 6 Mart Ostim 42 Temel Yenilikler ve Degi~iklikler Bilkent Universitesi Hukuk Fakiiltesi Beden Dili 15 Mart Ostim 75 Dr. Murat CAGATAY Pazarlama ileti~imi 22 Mart Ostim 49 Dr. Murat CAGATAY Miizakere Teknikleri 29 Mart Ostim 37 Dr. Murat CAGATAY 13

14 EGiTiM FAALiYETiNiN ADI TARiHi VE VERi KATILIMCI SAYISI EGiTiMi VEREN Ki~i/ KURUM ileti~im ve Alg1 Yonetimi 03 Nisan 2012/ Ankara 49 Dr. MuraU;AGATAY D1~ Ticarete Giri~, lhracat 09 Nisan 2012/ Ostim 23 Pazarlamas1 ve Uluslararas1 10 Nisan 2012/ Sincan 18 Pazarlama Aydm SEZER Karar Verme Teknikleri 12 Nisan 2012/ Ankara 22 Dr. Murat CAGATAY Gumruk Mevzuat1 ve Uygulamalan, 17 Nisan 2012/ Ostim 24 Lojistik ve Nakliye 18 Nisan 2012/ Sincan 8 Neylan EGE Sorun Cozumu 19 Nisan 2012/ Ankara 33 Dr. Murat CAGATAY D1~ Ticaret Belgeleri, D1~ Ticaretin 24 Nisan 2012/ Ostim 21 Finansman1 25 Nisan 2012/ Sincan 22 Nilufer ARIAK Stratejik Planlama 26 Nisan 2012/ Ankara 26 Dr. Murat CAGATAY Yurt D1~1 Fuarlara Kat1hm 30 Nisan 2012/ Ostim 04 May1s 2012/ Sincan 13 Devrim Gursel EROL Yarat1c1 Du~unce Teknikleri 03 May1s 2012/ Ankara 23 Dr. Murat CAGATAY D1~ Ticarette Teslim ve Odeme 08 May1s 2012/ Ostim 22 $ekilleri 09 May1s 2012/ Sincan 9 Ekonomi Bakanhg1 Corum D1~ Ticaret Seminer May1s 2012/ Program1 Corum 60 Aydm SEZER, OAiB Uzmanlan Kenya D1~ Ticaret Seminer May1s 2012/ Program I Kenya 59 Aydm SEZER, OAiB Uzmanlan Zaman Yonetimi 17 May1s 2012/ Ankara 20 Dr. Murat CAGATAY Dahilde i~leme Rejimi 22 May1s 2012/ Ostim May1s 2012/ Sincan 12 OAiB Uzmanlan Toplant1 Yonetimi 24 May1s 2012/ Ankara 17 Dr. Murat CAGATAY Stres Yonetimi 01 Haziran 2012/ Ankara 27 Dr. Murat CAGATAY ihracatta KDV iadesi, Eximbank 05 Haziran 2012/ Ostim 22 Kredi ve Sigorta Programlan 06 Haziran 2012/ Sincan 15 Maliye Bakanhg1, Turk Eximbank Kriz Yonetimi 07 Haziran 2012/ Ankara 20 Dr. Murat CAGATAY D1~ Ticarette Muhasebe i~lemleri 12 Haziran 2012/ Ostim Haziran 2012/ Sincan 21 Nilufe ARIAK ihracata Yonelik Devlet Yard1mlan 19 Haziran 2012/ Ostim Haziran 2012/ Sincan 13 Orta Anadoluihracab;:1 Birlikleri Kureselle~me ve D1~ Ticarete 29 Haziran 2012/ Sincan 5 Etkileri- Yenilik~ilik, Yarat1c1hk 02 Temmuz 2012/ Ostim 5 Aydm SEZER D1~ Ticarete Giri~ 02 Ekim 2012 Ostim 39 Aydm SEZER ileti~im ve Alg1 Yonetimi 06 Ekim 2012 OAiB 83 Dr. Murat CAGATAY ihracat Pazarlamas1 ve Uluslararas1 Pazarlama 09 Ekim 2012 Ostim 44 Aydm SEZER Turk Ticaret Kanunu ile Getirilen Do~. Dr. Mehmet Caglar MANAVGAT 12 Ekim 2012 OAiB 30 Temel Yenilikler ve Degi~iklikler Bilkent Oniversitesi Hukuk Fakultesi Liderlik Nedir? 13 Ekim 2012 OAiB 78 Dr. Murat CAGATAY Eski~ehir D1~ Ticaret Seminer Ekim 2012 Aydm SEZER, 37 Program I Eski~ehir OAiB Uzmanlan Gumruk Mevzuat1 ve Uygulamalan 16 Ekim 2012/ Ostim 46 Neylan Ba~artan EGE Gumruk Rejimleri ve Gumruk Beyannamesinin Doldurulmas1 18 Ekim 2012/ Ostim 24 Neylan Ba~artan EGE 6s ile Kay1p Giderme 01 Kas1m 2012 OAiB 23 Cetin Ferkut Ozdemir Beden Dili ve Muzakere Teknikleri 03 Kas1m 2012 OAiB 75 Dr. Murat CAGATAY D1~ Pazarlara ilk Ad 1m: Fuarlar 07 Kas1m 2012 Ostim 30 Devrim G. EROL OHSAS i~ Saghg1 ve Guvenligi Yonetim Sistemi 08 Kas1m 2012 OAiB 16 Kenan ELNAHi Yonetim Becerileri 10 Kas1m 2012 OAiB 42 Dr. Murat CAGATAY Afyonkarahisar D1~ Ticaret Egitim Kas1m 2012 Aydm SEZER, Neylan BA$ARTAN 47 Program1 Afyonkarahisar EGE, OAiB Uzmanlan,Murat CAGATAY D1~ Ticarette Teslim ve Odeme $ekilleri 13 Kas1m 2012 Ostim 49 Nilufer ARIAK 14

15 EGITIM FAALIYETININ ADI TARIHIVEYERI KATILIMCI SAYISI EGITIMI VEREN Kl~l/ KURUM Valin Alt1 Sigma Bilinc;lendirme Semineri 14 Kas1m 2012 OAiB 43 Akin POLAT Yarat1c1 ve Deger Odakh Sat1~- Temel Teknikler 15 Kas1m 2012 OAIB 23 Sinan POLATER D1~ Ticaret Belgeleri 20 Kas1m 2012 Ostim 47 Nilufer ARIAK Rekabet Hukukunun Piyasalara Yans1mas1 21 Kas1m 2012 OAIB 9 Rekabet Kurumu Kaizen (Surekli Geli~im, lyile~tirme) 22 Kas1m 2012 OAIB 24 Cetin Ferkut OZDEMIR Akreditif 27 Kas1m 2012 Ostim 62 Nilufer ARIAK ISO 9001:2008 Kalite Yonetim Sistemi 29 Kas1m 2012 OAiB 10 Bayram ERTEM Lojistik ve Nakliye, D1~ Ticarette Sigorta ve Navlun 04 Arahk 2012 Ostim 38 Neylan EGE E-Ticaret ve E-Ticarete Verilen Destekler 11 Arahk 2012 Ostim 35 Ekonomi Bakanhg1 Mu~teri Memnuniyetinin Etkili Yonetimi Arahk 2012 OAiB 19 Timur AKARSU ihracata Yonelik Devlet Yard1mlan 18 Arahk 2012 Ostim 41 OAiB Uzmanlan Dahilde i~leme Rejimi 25 Arahk 2012 Ostim 45 OAiB Uzmanlan Stratejik Yonetim 27 Arahk 2012 OAiB 10 Mujgan Kerman Genel Sekreterligimizce diizenlenen 3. Donem D1~ Ticaret Egitim Program1 9 Nisan-2 Temmuz 2012 tarihleri aras1nda yapllarak egitim sonunda hak kazanan kabhmcllara sertifikalan verilmi~tir. 4. Donem D1~ Ticaret Egitim Program1'na ise 2 Ekim 2012 tarihinde ba~lanm1~t1r. Aynca, Kas1m ayinda, Tiirkiye Kalite Dernegi (KalDer) ile yapllan bir protokol kapsam1nda, kalite yonetim sistemleri, satl~ teknikleri, mu~teri memnuniyeti gibi konular ve teknik konularda bir dizi egitime ba~lanm1~tlr. Bunun yan1nda, firmalanm1z ve c;al1~anlann1n c;ah~ma hayatlnda ihtiyac; duyacagi ticari, teknik konular ile ileti~im ve yonetim becerileri konulannda egitim programlan ve bag1ms1z egitimler duzenlenmi~tir. DiGER FAALiYETLER./ Konu Tarih Yer Organizator Katlhmcllar : Dahilde i~leme izin Belgelerinin kapatllmas1nda kar~lla~llan sorunlarla ilgili toplantl : 27 Ocak 2012 : JW Marriott Ankara Otel : Genel Sekreterligimiz : Ekonomi Bakanhgi temsilcileri, tum ihracatc;1 Birlikleri Genel Sekreterliklerin ilgili ~ube Mudurleri, Genel Sekreter Ozkan AYDIN, ilgili ~ube personeli./ Konu Tarih Yer Ac;1klama : Birligimizin 2011 Yll1 Olagan Genel Kurul Toplant1s1 : 10 Nisan 2012 : Genel Sekreterlik hizmet binas1 : Genel Kurul'a sunulmak uzere 2011 Yll1 Faaliyet Raporu, 2012 Y1h <;ah~ma Program1 ve sektore ili~kin degerlendirme raporu haz1rlanm1~tlr. 15

16 ./ Konu : "Anadolu'nun Sesi" program1na katlhm Tarih : 14 MayiS 2012 Yer : TRT f Ankara A~1klama : Bas1n Yayin ve Enformasyon Genel Mudurlugu ile TRT i~birliginde haz1rlanan programa Orta Anadolu ihracat~1 Birlikleri Genel Sekreterligi'nin kurulu~undan giinumuze kadarki faaliyetleri, yerel medya ile olan ili~kileri ve 2023 vizyonuna bakl~ konulu yayinlna Genel Sekreter Ozkan AYDIN katllm1~t1r../ Konu : Birligimiz yeni hizmet binas1n1n a~ll1~ toreni Tarih : 30 MayiS 2012 Yer : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 A~1klama : A~1h~ Ekonomi Bakan1 Sayin Zafer CAGLAYAN taraf1ndan ger~ekle~tirilmi~tir. To rene milletvekillerimiz Sayin Ali BOGA, Sayin Seyit SERTCELiK, Sayin Huseyin OZOLMEZ, Sayin Ali ERCO~KUN, Sayin Fehmi KOPCO, Ekonomi Bakanh~ Muste~ar1 Sayin Ahmet YAKICI, Gumruk ve Ticaret Bakanh~ Muste~ar1 Sayin Ziya ALTUNYALDIZ, TU.rkiye ihracat~llar Meclisi Ba~kan1 Sayin Mehmet BOYOKEK~i, Ankara Ticaret Odas1 Ba~kan1 Sayin Salih BEZCi, Ankara Sanayi Odas1 Ba~kan1 Sayin Nurettin OZDEBiR ile kamu ve ozel sektorden ust duzey yoneticileri i~tirak etmi~tir. A~l11~a Birliklerimiz Yonetim Kurullar1 ev sahipligi yapm1~tlr. Torenin ard1ndan Ekonomi Bakan1 Zafer CAGLAYAN, ba~anh ihracat~llara odullerini vermi~tir. Genel Sekreterligimiz bunyesindeki 8 Birligin tum alt sektorleri de i~ine alacak ~ekilde organize edilen odul toreninde, 2011 yihnda ~e~itli kategorilerde en fazla ihracat yapan firma temsilcileri odullerini Bakan CAGLAYAN'1n elinden alm1~tlr../ Konu : EULER HERMES Sigorta TU.rkiye Genel Muduru Ozlem OZONER'in Genel Sekreter Ozkan AYDIN'1 ziyareti Tarih : 02 Temmuz 2012 Yer : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 A~1klama : Sunulan hizmetler hakklnda bilgi verilmi~, goru~mede sektorlerimiz a~1s1ndan goru~ al1~ veri~inde bulunulmu~tur../ Konu : Yap1 Malzemeleri Sektoru Cal1~taY1 Tarih : Temmuz 2012 Yer : Sapanca Organizator : istanbul Maden ve Metaller ihracat~llan Birligi Kat1hmc1 : Yonetim Kurulu Oyesi Mehmet OZBEK./ Konu : Celik Sektor Kurulu Toplantls1 Tarih : 06 Agustos 2012 Yer : istanbul Celik ihracat~llan Birligi Harbiye Ofisi 16

17 Katlhmc1 Ac;1klama./ Konu Tarih Yer Ac;1klama./ Konu Tarih Yer Ac;1klama./ Konu Tarih Yer Ac;1klama./ Konu Tarih Yer Ac;1klama./ Konu : Yonetim Kurulu Ba~kan Yard1mclsl ~erafeddin CECELi : Soz konusu toplantl karanna istinaden; sektore yonelik ac;llan anti-damping davalannda ulkemiz savunmas1yla ilgili masraflann Birligimiz paylna du~en k1sm1, ilgili anti damping davalann1n sektorun tamam1n1 ve sektorun geli~imini yaklndan ilgilendirmesi sebebiyle odenmi~tir. : Genel Sekreter Ozkan AYDIN'1n Afyon Sanayi ve Ticaret Odas1 ile Eski~ehir Sanayi Odas1'n1 ziyareti : 23 Agustos : Afyon ve Eski~ehir : Kar~1hkh i~birligi imkanlan konusunda goru~ ah~veri~inde bulunmu~tur. : Birliklerimiz Koordinator Ba~kan1 Ahmet KAHRAMAN ve Genel Sekreter Ozkan AYDIN'1n Dunya Gazetesi'ni ziyareti : 11 Eylul 2012 :Ankara : Birligimizin faaliyet alanlan ve sektorlerimizin ihracatl konusunda bilgi verilmi~tir. : Turquality desteginden faydalananjfaydalanacak firmalarla i~lem h1z1n1n art1nlmas1 ve i~leyi~e ait sorun ve c;oztim onerilerinin goru~uldugu toplanh : 17 Ekim 2012 : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 : Toplantlya 14 uye firmadan 29 temsilci katlhm saglam1~tlr. : Eximbank onuruna duzenlenen kokteyl : 04 Arahk 2012 : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 :Eximbank Genel Mudurlugu'nun istanbul'a ta~1nmas1 sebebi ile Genel Sekreterligimiz taraf1ndan duzenlenen kokteyle Gumruk ve Ticaret Bakanhgi Muste~an SaYln Ziya ALTUNYALDIZ, Birliklerimiz Koordinator Ba~kan1 Ahmet KAHRAMAN, iklimlendirme Sanayi ihracatc;llan Birligi Ba~kan1 S. Zeki POYRAZ, Orta Anadolu Sus Bitkileri ve Mamulleri ihracatc;llan Birligi Ba~kan1 Osman BAGDATLIOGLU, Ankara Demir ve Demird1~1 Metaller ihracatc;llan Birligi Ba~kan1 Zahid POYRAZ, Genel Sekreterimiz Ozkan AYDIN, Eximbank Genel Muduru SaYln Hayrettin KAPLAN ile Genel Sekreterligimiz ve Eximbank personeli kat1lm1~hr. : Birliklerin muhasebe birimlerinde ya~anan sorunlara ili~kin toplantl 17

18 Tarih : Arahk 2012 Yer : Genel Sekreterligimiz hizmet binas1 Organizasyon: Genel Sekreterligimiz Ac;1klama : 10 Arahk 2012izmir'de duzenlenen ihracatc;1 Birlikleri Genel Sekreterler toplantls1nda ahnan karar c;erc;evesinde, TiM ve 13 Genel Sekreterligin Muhasebe ~ube Mudurlerinin katlldlgi toplantlda halen muhasebe birimlerinde uygulamada ya~anan sorunlar ile mevzuatta yapllmas1 gereken degi~iklikler tespit edilerek TiM Genel Sekreterligi'ne bildirilmi~tir../ Genel Sekreterligimiz web sitesinde yay1nlanmak ve uyelerimize gonderilmek uzere Dunya Ekonomisi'ne ili~kin notlar haz1rlanarak revize edilmi~tir. Diger taraftan, Genel Sekreterligimiz AR-GE ~ubesi'nce; 2011 Y1h Demir-Celik Sektorunun Durumu Dunya Demir Celik ithalatc;llanna Genel Bakl~ Birligimizin Ba~hca ihracat Drunlerine Yonelik Hedef Pazar Cal1~mas1 ba~hk11 rapor, bilgi notu ve c;eviriler haz1rlanarak web sitemizde yayinlanml~ ve tum ilgili uyelerimize e-posta yoluyla ula~tlnlml~tlr../ 2006/4 sayih "TUrk Drunlerinin Yurtd1~1nda Markala~mas1, TUrk mah imaj1n1n yerle~tirilmesi ve TURQUAITY'n1n Desteklenmesi Hakk1nda Teblig' c;erc;evesinde ihracatc;1 Birliklerine Yonelik Destekler konusu kapsam1nda "Birligimizin Ba~hca ihracat Drunlerine Yonelik Hedef Pazar Cal1~mas1" kapsam1nda "in~aat aksam1"na ili~kin olarak hedef ulkeler ve fuarlarla ilgili c;all~malar hazlrlanml~tlr../ TiMREPORT'un ~ubat'ta yayinlanan 85. sayislnda yer almak uzere, Ankara iliyle ilgili haz1rlanan roportaj sorulan cevapland1nlm1~tlr../ Birligimiz ticaret heyeti ve fuar programlann1n belirlenmesinde hedef pazarlannln tespit edilmesini teminen, onemli mal gruplan bazlnda istatistiki verileri ic;eren bir not haz1rlanm1~t1r../ Web sitemizde yayinlanmak uzere demir ve demir d1~1 metaller d1~ piyasa fiyatlan haz1rlanm1~t1r../ Orta Anadolu ihracatc;1 Birlikleri'nin yeni logo ve kurumsal kimlik c;al1~malan yapllm1~t1r../ Ekonomi Bakanhg1 bunyesinde olu~turulan Pazara Girl~ Faaliyetleri Cal1~ma Grubu taraf1ndan belirlenen donemi Hedef Ulkelere yonelik 2012 Y1h Eylem Plan1 c;erc;evesinde, soz konusu ulkelerde gerc;ekle~tirilmesi ongorulen Birliklerimiz faaliyetleri ve Yonetim 18

19 Kurullann1n goril~leri Ekonomi Bakanhg1 ve TiM'e iletilmi~tir../ Dlkemiz firmalanna yonelik olarak diger ulkeler taraf1ndan ac;llan ticaret politikas1 onlemleri (TPO) soru~turmalan (anti-damping onlemleri, telafi edici vergiler ve korunma onlemleri) ic;in kurulacak olan Ticaret Onlemleri Erken Uyan-On izleme Sistemine ili~kin ahnan goril~ler TiM'e iletilmi~tir../ Dunya Gazetesi ic;in Irak'a yonelik ihracat1m1z; ABD ve Rusya Federasyonu'nun Birligimiz ve Tiirkiye geneli ihracatl ve gazetenin yurt ic;i ve yurt d1~1 eklerinde yaylnlanmak uzere TU.rkiye'nin Fransa ve Belc;ika'ya yonelik ihracatlna ili~kin bilgi notlan haz1rlanm1~t1r../ Birligimiz i~tigal alan1na giren urilnlerin ihracat kay1t rakamlan OAiB ve TU.rkiye geneli baz1nda her ay sektorlere ve ulkelere gore kumulatif olarak takip edilmi~tir. Aynca, Demir ve Demir D1~1 Metaller sektorilnun Tiirkiye geneli gerc;ekle~en d1~ ticaret verileri de haz1rlanm1~t1r../ ABD Dolan, Euro, Enflasyon (OFE) artl~ oranlan takip edilmi~ ve soz konusu parametreler aras1ndaki puan farklan her ay duzenli olarak tablo ve grafik halinde haz1rlanm1~t1r../ Duzenlenen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantllan, Ortakhk Komitesi Toplantllan, STA goril~meleri, heyet organizasyonlan vb. faaliyetlerde faydalanllmak ve toplantllar s1ras1nda giindeme getirilmek uzere ulkemiz ile muhtelif ulkeler araslnda yatlnm, ticaret ve diger i~birligi olanaklan ile iki ulke ili~kilerinde ya~anan sorunlar ve c;ozum onerileri hakklnda uye firmalanmlzln goril~leri goz onunde bulundurularak haz1rlanan notlar Ekonomi Bakanhg1 velveya TiM'e iletilmi~tir../ Yurt d1~1 Ticaret Mu~avirliklerimiz kanahyla Genel Sekreterligimize ula~an ithal talepleri, ihrac; ve i~birligi teklifleri, fuar ve ihale duyurulan derlenerek web sitemizde yay1nlanm1~tlr../ Genel Sekreterligimiz egitim faaliyetleri hakk1nda bilgi sunan, on-line ba~vuru imkan1 veren ve gerc;ekle~tirilen egitim faaliyetlerinden HD kalitesinde gorilntuler ve gorseller ic;eren web sitesi http: I I egitim.oaib.org. tr I adresinde hizmete ac;llm1~tlr../ Genel Sekreterligimiz evrak akl~ sisteminin tamamen elektronik ortama ta~1nmas1 amac1yla Vezir Elektronik Ala~ Sistemi satin al1narak Genel Sekreterligimize kurulu~ ve adaptasyon i~lemleri gerc;ekle~tirilmi~tir../ Genel Sekreterligimiz ve bunyesinde yer alan Birliklere c;e~itli etkinliklerde kullanllmak uzere tanltlm jenerikleri hazlrlanml~tlr. 19

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2012 yılında 1,54 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %0,7 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile birlikte, 2009 yılında talep, üretim ve

Detaylı

ORTA ANADOLU AGĞ AÇ MAMULLERIİ VE ORMAN UÜ RUÜ NLERIİ IİHRACATÇILARI BIİRLIİGĞ Iİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ORTA ANADOLU AGĞ AÇ MAMULLERIİ VE ORMAN UÜ RUÜ NLERIİ IİHRACATÇILARI BIİRLIİGĞ Iİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ORTA ANADOLU AGĞ AÇ MAMULLERIİ VE ORMAN UÜ RUÜ NLERIİ IİHRACATÇILARI BIİRLIİGĞ Iİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Türkiye son yıllarda yaşanan

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi Sinem ALAN Ar-Ge Şubesi -Uzman DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi 2009 yılının en büyük çelik üreticisi ülkeleri Çin (568 milyon ton), Japonya (87,5 milyon ton) ve Rusya

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 ORTA ANADOLU SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 2 BAŞKANIN MESAJI Türkiye de süs bitkileri sektörü hem üretim hem ihracat yönünden

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANIN MESAJI 2011 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre değerde %23,5, miktar bazında da %4,8 oranında artış göstererek 22,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

İHRACATIN GELİŞİMİ

İHRACATIN GELİŞİMİ İHRACATIN GELİŞİMİ 2001-2016 YILLAR İTİBARİYLE İHRACATIN GELİŞİMİ 180.0 DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 160.0 140.0 120.0 100.0 142.5 104.0 80.0 60.0 40.0 20.0 45.4 31.3 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaylı

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi

İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi İhracatın Yıllar İçindeki Gelişimi 2001-2015 Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 31,3, TİM Yıllar İtibariyle İhracatın Gelişimi ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) 40,0 30,0 Miktar

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Dünya genelinde toparlanma eğilimi göstermesine karşın,

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı www.steelorbis.com Ekim, 2013 Türkiye odaklı, IMKB ye yatırım yapan serbest fon Türkiye nin ilk ve en büyük İnsan Kaynakları portalı Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: HAZİRAN AYLIK İHRACAT RAPORU yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2013 yılında 151,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %3,3 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %20,6 artışla 5,04 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Saygıdeğer Üyelerimiz, Çimento, cam ve seramik sanayii, Türkiye'nin en köklü sanayi dallarından

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU Pınar ÖKSÜZ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü MART 2011 1.GENEL BİLGİLER Ülke adı: Rusya Federasyonu Yönetim biçimi: Cumhuriyet

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 )

Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 ) 2010 Ambiente Almanya Frankfurt Fuarı : (12-16 Şubat 2010 ) Practical World İnternational Hardware Fuarı : (28 Şubat -3 Mart 2010 ) Bauma Fuarı : (19-25 Nisan 2010) Hong Kong Housware Fair Fuarı : (20-23

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI]

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI] ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLERİHRACATÇILARI BİRLİĞİ [2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU] [ 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI] ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI YÖNETİM

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

3.294. Türkiye de Plastik Sektörü. Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar AMBALAJ İNŞAAT 1.811 DİĞER 1.153

3.294. Türkiye de Plastik Sektörü. Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar AMBALAJ İNŞAAT 1.811 DİĞER 1.153 Yeni Pazarlar, Yeni Fırsatlar PLASTECH 2016 fuarı, plastik sektörünün liderlerini, sektörün çekim merkezi İzmir de buluşturacak. Türkiye nin en büyük, en yeni ve en modern fuar alanı olan fuarizmir de

Detaylı

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI Kayseri ili yılı Ocak -Ekim ayı dönemi( İlk on aylık) ihracat rakamlarında %, küçülme söz konusu olmuştur. yılı Ekim ( İlk

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/001676 21/05/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/146 Sayın Üyemiz, 1. Türk-Sudan İş Forumu

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2014 Hazırlayanlar Sevil SAKARYA Öykü DOĞAN İÇİNDEKİLER I- DÜNYA

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı