Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz"

Transkript

1 Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý. Zaten dýþarýdayken de birbirimizi anlayacak þekilde konuþamadýk.(bu konuda sizlere karþý büyük oranda hatalý davrandým. Ancak bunu size karþý saygý duymadýðým, bu nedenle böyle davrandýðým þeklinde yorumlamamanýzý dilerim). Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan ve gazetelerini alamayan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Erdal Eren Yaþý büyütülüp idam edildi >2 DE Dokunulamayan Kuran kursu binasý Camide cinayet ve linçle gündeme gelen cemaate ait 8 katlý Ýsmailaða Camii Kuran Kursu binasý Ýstanbul un en büyük kaçak yapýlarýndan birisi olarak gösteriliyor. >8 DE >3 DE Nevþehir de þap hastalýðý görülen 9 yerleþim yeri karantinaya alýndý, hayvan giriþ çýkýþý yasaklandý. Avanos Ýlçesi'ne baðlý Akarca, Mahmat ve Özkonak beldeleri, Kozaklý Ýlçesi'ne baðlý Kalecik Beldesi, Abdi ve Çayiçi köyleri, Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Yüksekli ve Hacýlar köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezinde büyükbaþ hayvanlarda þap hastalýðý görüldü. Kalecik Beldesi, Abdi ve Çayiçi köyleri, Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Yüksekli ve Hacýlar köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezinde büyükbaþ hayvanlarda þap hastalýðý görüldü. Ahmet Ateþ (1) 2. AD VE ADLANDIRMA ÜZERÝNE Tekvin Musa nýn birinci kitabý-,...ve Rab Allah her kýr hayvanýný, ve göklerin her kuþunu, topraktan yaptý; ve onlara ne ad koyacaðýný görmek için adama getirdi; ve adam her birinin adýný ne koydu ise, canlý mahlûkun adý o oldu... der. Kuran da adlandýrma þöyle anlatýlýr: Allah, meleklere yeryüzüne bir halife yaratacaðýný söyler. Melekler... kan Bizler Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisleri ve Konseyleri olarak, Lübnan a Türk Askeri nin Gönderilmesini Ýstemiyoruz. BARIÞI KADINLAR YAPAR, BÝZ KADINLAR SAVAÞ ÝSTEMÝYORUZ. Savaþlarda En Fazla Acý Çeken ve Yýkýma Uðrayan Biz Kadýnlarýz.Eþlerimizi, çocukla rýmýzý ve kardeþlerimizi Lübnan a göndermek istemi yoruz. Barýþ Kültürümüz Olsun. Nevþehir'de þap alarmý >2 DE Bu çaðda bu kafa Türkiye nin Lübnan a asker gönderme kararý ve son zamanlar da PKK terörüne verilen þehitlerin artmasý üzerine, aileler askerlik çaðýndaki çocuk larý, subay ya da polis yakýnlarý için dualý önlem almaya baþladý. Kötülüklerden korumasý için genç lere dualý zýrh yaptýðýný ileri süren kapa týlan Refah Partisi nden eski Yakutiye >8 DE dökecek insaný mý halife kýlýyorsun, derler. Allah Adem e bütün isimleri, öðretti. Sonra onlarý önce meleklere arzedip: Eðer siz sözünüzde sadýk iseniz, þunlarýn isimlerini bana bildirin, dedi. Bakara Suresi, 31. ayet-. Melekler: Bize öðrettiklerinden baþka bizim bilgimiz yoktur. >4 DE 22 yýl olmuþ... Sinema yönetmeni ve oyuncusu Yýlmaz Güney, 1984 yýlýnda 47 yaþýndayken Paris'te yaþamýný yitirdi. Soyadý Pütün olan 1937 Adana doðumlu Güney, öðrenimi sýrasýnda maddi zorluklar nedeniyle pamuk iþçiliði yaptý, gazoz ve simit sattý. Ankara Hukuk Fakültesi'nde okurken yönetmen Atýf Yýlmaz ile tanýþan ve 1959'da 'Bu Vatanýn Çocuklarý' ve 'Alageyik' filmlerinin senaryolarýný yazan Güney, Yeni Ufuklar ve On Üç gibi dergilere de öyküler yazdý. 1967'de yönetmen koltuðuna oturan Yýlmaz Güney ( ), 1968'de 'Seyyit Han'ý, 1970'de 'Umut'u çekti. Güney'in 1971'de 'Aðýt'Adana Altýn Koza Film Þenliði'nde dereceye girdi, 'Boynu Bükük Öldüler' adlý romaný ise 1972'de Orhan Kemal Roman Ödülü'nü kazandý. 1981'de cezaevinden yurtdýþýna kaçan Yýlmaz Güney, 'Yol'u yeniden çekti ve film 1982'de Cannes Film Þenliði'nde büyük ödülü Costa Gavras'ýn Missing'iyle paylaþtý. 1983'te Türk vatandaþlýðýndan çýkarýlan Güney, kanser hastalýðýndan yaþamýný yitirdi. Abdullah Aysu: 'Hükümet kandýrýyor Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Platformu sözcüsü, Abdullah Aysu "Hükümet TMO aracýlýðýyla alacaðý fýndýðýn alým fiyatýný açýkladý. Fýndýk fiyatýný açýklamasýnýn hemen ardýndan fýndýk üreticileri; memnuniyetsizlik ve mutsuzluklarýný ifade eden, "Tayip felaketi" devam ediyor" dedi. Aysu'nun açýklamasý þöyle: "Fýndýk fiyatlarý 4 YTL/kg olarak açýklandý. >8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 Kaman cevizi bu sene yok Üzüm ve ceviz aðaçlarýnýn kuruduðu Kýrþehir'de, ilkbahar mevsiminde meydana gelen aþýrý soðuklar nedeniyle ürün sýkýntýsý yaþanýyor. Özellikle cevi ziyle ünlü Kaman Ýlçesi ile üzüm yöresi olarak bilinen Toklumen Beldesi' nde, bahçeler ve baðlar kururken, üreticiler büyük sýkýntý yaþýyor. Erdal Eren in aliesine mektubu 12 Eylül 1980 askeri darbeyle yaþý büyütülüp idam edilen Erdal Eren in alesine yazmýþ olduðu mektubu yaklaþan 12 Eylül ün 26. yýldönümü nedeniyle olduðu gibi yayýmlýyoruz. Nevþehir'de þap alarmý Erdal Eren Yaþý büyütülüp idam edildi KIRÞEHÝR- Kýrþehirli üzüm ve ceviz üreticileri, yaklaþýk 3 ay önce yaþanan soðuðun sýkýntýsýný þimdi görmeye baþladý. Üzüm ve ceviz aðaçlarýnýn kuruduðu Kýrþehir'de, ilkbahar mevsiminde meydana gelen aþýrý soðuklar nedeniyle ürün sýkýntýsý yaþanýyor. Özellikle ceviziyle ünlü Kaman Ýlçesi ile üzüm yöresi olarak bilinen Toklumen Beldesi'nde, bahçeler ve baðlar kururken, üreticiler büyük sýkýntý yaþýyor. Kaman'da ceviz aðaçlarýnýn kurumasý sonucunda yaklaþýk 500 bin YTL'lik zarar ortaya çýkarken, Toklumen'de de yaklaþýk 1 milyon YTL'lik zarar meydana geldi. Kaliteli üzümüyle ünlü Toklumen Beldesi'nde her yýl 1 milyon YTL'lik þarap üretimi gerçekleþirken, üzüm baðlarýnýn kurumasýyla þarap üretiminde ciddi sýkýntýlar yaþanýyor. Ceviz üretiminin durmasýyla sýkýntý çektiklerini belirten Kaman Belediye Baþkaný Turgut Aslan, aþýrý soðuklar sebebiyle tüm ceviz bahçelerinin kuruduðu ifade ederek, "Halkýn geçim kaynaðý durumundaki cevizler yok oldu. Yaklaþýk 500 milyar liralýk zarar meydana geldi ve zararýn telafisi mümkün deðil. Ýþin kötü tarafý ceviz aðaçlarý çift daldan oluþuyor ve bu dallardan bir tanesi bu yýl, diðeri gelecek yýl ürün veriyor. Soðuk hava sebebiyle her iki dal da kurudu ve hem bu yýl hem de gelecek yýl ceviz üretimi beklenmiyor. Kaman'da ilk defa tarihinde böyle bir doðal afet yaþandý ve kýpýrdayamayacak hale geldik" dedi. Diðer yandan, baðcýlýðýn son derece önemli olduðu Toklumen Belediye Baþkaný Ýsmail Kalaycý, üzüm baðlarýnýn kurumasý nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "2004 ve 2005 yýllarýnda devlete yaklaþýk 1 milyon YTL vergi ödedik ve 2005 yýlýnda yörede þarap üretiminden elde edilen gelir yaklaþýk 1.5 milyon YTL. Ama þu anda 10 bin dönüm bað kapasitesine sahip Toklumen'de, üzüm tarlalarý susuzluk ve don nedeniyle kurudu ve sadece 3 bin dönüm arazide baðcýlýk yapýlýyor. Bu baðlarda da bu yýl ne kadar üzüm alýnýr belli deðil. Çünkü, yaþanan aþýrý soðuk nedeniyle üzüm aðaçlarý kurudu. Yöre halkýnýn tek geçim kaynaðý þu anda balýkçýlýk kaldý" diye konuþtu. Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý. Zaten dýþarýdayken de birbirimizi anlayacak þekilde konuþamadýk.(bu konuda sizlere karþý büyük oranda hatalý davrandým. Ancak bunu size karþý saygý duymadýðým, bu nedenle böyle davrandýðým þeklinde yorumlamamanýzý dilerim) Bu nedenle sizlere anlatacaðým, konuþacaðým çok þey var. Ancak olanak yok. Düþüncelerimi bu mektupla anlatmaya çalýþacaðým. Þu anda ne durumda olacaðýnýzý tahmin ediyorum. Ama çok açýklýkla söylüyorum ki benim moralim çok iyi ve ölümden de korkum yok. Çok büyük bir ihtimalle bu iþin ölümle sonuçlanacaðýný çok iyi biliyorum. Buna raðmen korkuya, yýlgýnlýða, karamsarlýða kapýlmýyorum ve devrimci olduðum, mücadeleye katýldýðým için onur duyuyorum. Böyle düþünmem, böyle davranmam,halka ve devrime olan inancýmdan gelmektedir. Ölümden korkmadýðýmý söylemem, yaþamak istemediðim, yaþamaktan býktýðým þeklinde anlaþýlmamalý. Elbette ki hayatta olmayý ve mücadele etmeyi arzularým. Ancak karþýma ölüm çýkmýþsa, bundan korkmamam, cesaretle karþýlamam gerekir. Biliyorsunuz ki bu ceza iþlediðim iddia edilen suçtan verilmedi. Asýl amaçlanan böyle bir olayla gözdaðý vermek ve mücadeleyi engellemek hedefine dayalýdýr. Bu nedenle sizinde bildiðiniz gibi, kendi hukuk kurallarýný çiðneyerek bu cezayý verdiler. Cezaevinde yapýlan (Neler olduðunu ayrýntýlý bir biçimde öðrenirsiniz sanýrým) insanlýk dýþý zulüm altýnda inletildik. O kadar aþaðýlýk, o kadar canice þeyler gördüm ki, bugünlerde yaþamak bir iþkence haline geldi. Ýþte bu durumda Ölü korkulacak bir þey deðil, þiddetle arzulanan bir olay, bir kurtuluþ haline geldi. Böyle bir durumda insanýn intihar ederek yaþamýna son vermesi iþten bile deðildir. Ancak ben bu durumda irademi kullanarak, ne pahasýna olursa olsun yaþamýmý sürdürdüm. Hem de ileride bir gün öldürüleceðimi bile bile. Sizlere bunlarý anlatmamýn nedeni yaþamaktan býktýðým yada meselenin önemini, ciddiyetini kavramadýðým gibi yanlýþ bir düþünceye kapýlmamanýz içindir. Bütün bu yapýlanlar,baþýmdan geçenler, kinimi binlerce kez daha arttýrdý ve mücadele azmimi körükledi. Halka ve devrime olan inancýmý yok edemedi. Mücadeleyi sonuna kadar, en iyi bir þekilde yürütmek ve yükseltmekten baþka amacým yoktur. Mesele benim açýmdan kýsaca böyle. Ancak sizin açýnýzdan daha farklý, daha zor olduðunu biliyorum. 0 Anne, baba ve evlat arasýndaki sevgi çok güçlüdür, kolay kolay kaybolmaz. Ve evlat acýsýnýn da sizin için ne derece etkili olacaðýný biliyorum. Ama ne kadar zor da olsa bu tür duygusal yönleri bir kenara býrakmanýzý istiyorum. Þunu bilmenizi ve kabul etmenizi isterim ki, sizin binlerce evladýnýz var. Bunlardan daha niceleri katledilecek, yaþamlarýný yitirecek, ama yok olmayacaklar. Mücadele devam edecek ve onlar mücadele alanlarýnda yaþayacaklar. Sizlerden istediðim bunu böyle bilmeniz, daha iyi kavramaya çaba göstermenizdir. Zavallý ve çaresiz biriymiþ gibi ardýmdan aðlamanýz beni yaralar. Bu konuda ne kadar güçlü, ne kadar cesur olursanýz, beni o kadar mutlu edersiniz. Hepinize özgür ve mutlu yaþam dilerim. Devrimci selamlar Oðlunuz Erdal 12 Eylül darbesiyle idam edilen Veysel GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts NEVÞEHÝR- Nevþehir de þap hastalýðý görülen 9 yerleþim yeri karantinaya alýndý, hayvan giriþ çýkýþý yasaklandý. Avanos Ýlçesi'ne baðlý Akarca, Mahmat ve Özkonak beldeleri, Kozaklý Ýlçesi'ne baðlý Kalecik Beldesi, Abdi ve Çayiçi köyleri, Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Yüksekli ve Hacýlar köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezinde büyükbaþ hayvanlarda þap hastalýðý görüldü. Kalecik Beldesi, Abdi ve Çayiçi köyleri, Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Yüksekli ve Hacýlar köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezinde büyükbaþ hayvanlarda þap hastalýðý görüldü. Tarým Ýl Müdürlüðü yetkilileri, bu yerleþim birimlerine hayvan giriþ ve çýkýþýnýn yasaklandýðýný, hastalýðýn görüldüðü ahýrlara hiçbir þekilde yabancýlarýn girmesine izin verilmediðini belirtti. Yetkililer, ilkbahar aþýlamalarýnda 35 bin büyükbaþ hayvanýn aþýlamalarýnýn tamamlandýðýný ve sonbahar dönemi þap aþýlama çalýþmalarýnýn da karantina uygulanmayan merkezlerde yoðun olarak sürdürüldüðünü söyledi. Hastalýðýn görüldüðü 9 yerleþim yerinde ise karantina uygulamasýnýn sona ermesinin ardýndan aþýlamanýn baþlatýlacaðý kaydedildi. (Hürriyet) Fýkralar Aþaðýda anlatýlan bir arkadaþýmdan geldi. Olay hakikaten olmuþ. Er saf ve temiz Anadolu çocuðu mu yoksa çarýklý erkâný harp mi bilinmez ama cuk oturmuþ! Gercek veya yalan ama güzel Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül birliðin teftiþini bitirmiþ, erlerin genel kültür bilgilerini deðerlendirmeye baþlamýþ.. Mesafe tahmini, ölçü, ölçü birimleri soruluyordu. Abdullah Gül, Bolu'lu bir ere sordu: -Benim boyum tahminen kaç santim dir? -Týpa týp 180 cm efendim. Gül, doðruluðunu görünce, erin karþýsýndaki diðer bakanlarýn da boylarýnýn ne kadar olduðunu sorar, hayret bir þekilde hepsi doðru çýkar. Durumu izleyen Recep Tayyip Erdoðan, merakýný yenemez, o da sorar. Er cevaplar: -Sayýn Baþbakaným, sizin de boyunuz 185 cm'dir. Erdoðan, kendi boyunu da týpa týp bildiðini görünce tekrar sorar: -Sen, hiç yanýlmadýn. Nasýl tahmin ediyorsun? -Baþbakaným, ben kereste uzmanýyým, sivilken, Bolu'daki kereste fabrikasýnda kesilen bütün keresteleri uzunluðuna göre ben tasnif ederdim... H. Taþdemir

3 Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Savaþlarda en fazla acý çeken ve yýkýma uðrayan biz kadýnlarýz. Eþlerimizi, çocuklarýmýzý ve kardeþlerimizi Lübnan a göndermek istemiyoruz. Barýþ kültürümüz olsun. HABER 3 Kapadokya ya turist ilgisi arttý Sulucakarahöyük ÜRGÜP- Yerel Gündem 21 Kentleri Kadýn Meclisleri Ürgüp 5. Kadýn Zirvesi Ürgüp Belediyesinin öncülüðünde yapmýþ olduklarý Kadýn Meclisleri ve Konseyleri Ürgüp te yapmýþ olduklarý dört günlük toplantýda Siyaset ve Kadýn Sonuç Bildirgesi ni açýkladýlar. Toplantýlar sonuçu açýklanan sonuç bildirgelerini aynen yayýmlýyoruz YG- 21 KENTLERÝ KADIN MECLÝSLERÝ ÜRGÜP KADIN ZÝRVESÝ, SÝYASET ve KADIN SONUÇ BÝLDÝRGESÝ Anayasa nýn 10. maddesinde yer alan Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür. Devletin bu yükümlülügünü yerine getirebilmesi icin; Yerel Yönetimler Yasasý nýn ilgili maddelerine de uygun olacak þekilde, Avrupa Birliði nin de bir çok alanda olmazsa olmaz olarak kabul ettiði kadýn erkek eþitliðinin saðlanmasý ve ayrýca Türkiye nin de taraf olduðu, Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi (CEDAW) ve Bin Yýl Kalkýnma Hedeflerinin ve Yerel Yönetimlerde Kadýn Bildirgesi nin gerçekleþtirilebilmesi için; *Kadýnlarýn siyasi partilerin karar alma mekanizmalarýnda etkili ve yetkili hale NEVÞEHÝR- Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, Nevþehir'de ekmeðe yýl baþýna kadar zam vermeyi düþünmediklerini söyledi. Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Oralarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, Nevþehir Fýrýncýlar Odasý yönetimiyle görüþmelerinde bu kararý aldýklarýný belirtirken, oda yönetimi tarafýndan ekmek maliyetlerinin tespiti için bir çalýþma baþlatýldýðýný da söyledi. Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, "Þu an için Nevþehir'de ekmek zammýyla ilgili birliðimize ulaþan herhangi bir istek yok. Nevþehir Belediye Baþkanýmýz ve Fýrýncýlar Odasý baþkanýmýzla bu konuyla ilgili bir getirilmesini, *Siyasi partilere yapýlan hazine yardýmýnýn, en az %20 sinin partideki kadýnlara yönelik politikalar oluþturmak amaçlý, kadýn adaylara ve kadýna yönelik projelere tahsis edilmesini, *Kadýnlar icin %50 kota nýn aday listelerinde fermuar sistemi, yönetim kademelerinde ise boþ sandalye sistemi ile uygulanmasýný, *Uygulanmadýðý takdirde siyasi partilere yaptýrýmlarýn getirilmesini saðlayacak seçim yasasý, siyasi partiler yasasý ve parti tüzüklerinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýný ve, * TBMM de Kadýn Erkek Eþitlik Daimi Komisyonu nun kurulmasýný *Kadýnlara yönelik politikalar açýsýndan, kadýn istatistiklerinin yapýlmasýný kamuoyu ve halkýn bilgilerine sunulmasýný ýsrarla istiyoruz. Bizler; Yerel Gündem 21 Kentleri Kadýn Meclisleri olarak tüm kadýnlar adýna, daha önceki zirve bildirgelerinde belirttiðimiz hususlar ile, bu sürecin ve gerçekleþtirilecek mevzuatýn iþlerliliðinin takipçisi olacaðýz. YG- 21 KENTLERÝ KADIN MECLÝSLERÝ ÜRGÜP 5. KADIN ZÝRVESÝ EK BÝLDÝRGESÝ Bizler Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisleri ve Konseyleri olarak, Lübnan a Türk Askeri nin Gönderilmesini Ýstemiyoruz. BARIÞI KADINLAR YAPAR, BÝZ KADINLAR SAVAÞ ÝSTEMÝYORUZ. Savaþlarda En Fazla Acý Çeken ve Yýkýma Uðrayan Biz Kadýnlarýz. Eþlerimizi, Çocuklarýmýzý ve Kardeþlerimizi Lübnan a Göndermek Ýstemiyoruz. Barýþ Kültürümüz Olsun. görüþmemiz oldu.yýl baþýna kadar özellikle Ramazan ayý öncesinde böyle bir ekmek zammýnýn gündeme YEREL GÜNDEM 21 KENTLERÝ KADIN MECLÝSLERÝ VE KONSEYLERÝ (Haberi 6.sayfada) Yýlbaþýna kadar ekmeðe zam yok Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Oralarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, Nevþehir Fýrýncýlar Odasý yönetimiyle görüþmelerinde bu kararý aldýklarýný belirtirken, oda yönetimi tarafýndan ekmek maliyetlerinin tespiti için bir çalýþma baþlatýldýðýný da söyledi. gelmesini istemiyoruz. Yýlbaþýna kadar da bu zammý vermeyi düþünmüyoruz" dedi. Nevþehir'de halen 200 gram ekmek 250 YTL'den satýlýyor. Sulucakarahöyük KAPADOKYA- Kapadokya Bölgesi nin tarihi ve turistik merkezlerini bu yýlýn ilk 8 ayýnda 1 milyon 212 bin 266 yerli ve yabancý turist ziyaret etti. Nevþehir Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, doða harikasý peribacalarý ve kayadan oyma dinsel merkezleri ile dünyanýn en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesine yerli ve yabancý turistlerin ilgisi sürüyor. Bölgede turistlerin ziyaretine açýk bulundurulan baþta Göreme Açýkhava Müzesi olmak üzere, Zelve Ören Yeri, Açýksaray Harabeleri, Paþabaðlarý, Hacýbektaþ Veli Müzesi, Çavuþin, St.Jean, Karanlýk ve El Nazar Kiliseleri ile NEVÞEHÝR-Nevþehir'de Kýzýlay Þube Baþkanlýðý ve Sakatlar Derneði Þube Baþkanlýðý arasýnda yapýlan anlaþmayla dernek üyeleri Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulunacak. Nevþehir'de faaliyet gösteren Kýzýlay Týp Merkezi'nin kapatýlarak yerine Kýzýlay Kan Merkezi'nin kurulmasý için çalýþmalar sürüyor. Kýzýlay Genel Merkezi'nin destekleriyle yaklaþýk 1 milyon YTL'lik bir harcamayla Nevþehir'de oluþturulmasý planlanan ve 2007 Yýlýnýn ilk ayýnda hizmete girecek olan Kýzýlay Kan Merkezine kan baðýþýnda bulunmak üzere harekete geçen Sakatlar Derneði Yönetimi Kýzýlay Þube Baþkaný ile bu konuda anlaþmaya vardý. Konuyla ilgili bir basýn toplantýsý düzenleyen Kýzýlay Nevþehir Þube Baþkaný Cengiz Gülen ve Sakatlar Derneði Nevþehir Þube Baþkaný Ekrem Altýntaþ, söz konusu anlaþmanýn Nevþehir'de bulunan diðer sivil toplum örgütlerine, derneklere ve odalara da bir örnek teþkil etmesi temennisinde bulundu. Sakatlar Derneði Nevþehir Þube Baþkaný Ekrem Altýntaþ, diðer vatandaþlara örnek olmak amacýyla dernek üyeleri olarak Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulunma kararý aldýklarýný söyledi. Altýntaþ, "Nevþehir'de 670 dolayýnda üyemiz bulunuyor. Kýzýlayýmýzýn Nevþehir'de oluþturacaðý Kan Merkezi sakat ya da normal düzeyde insanlar için büyük bir önem taþýyor. Bizde dernek yönetimi olarak Kan Merkezimize sahip çýkmak, kan vermenin ne kadar önemli bir insanlýk görevi olduðunu vurgulamak için böyle bir anlaþma yapma gereði duyduk. Kan Merkezimiz faaliyetine baþladýðýnda tüm üyelerimiz kan verecekler. Böyle son derece anlamlý bir görevi de yerine getirmeyi düþündük" dedi. Derinkuyu, Kaymaklý ve Tatlarin yeraltý kentlerini bu yýlýn ilk 8 ayýnda 716 bin 483 ü yerli, 495 bin 783 ü de yabancý olmak üzere toplam 1 milyon 212 bin 266 turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesini geçtiðimiz yýlýn ayný döneminde 740 bin 804'ü yerli, 573 bin 256'sý da yabancý olmak üzere toplam 1 milyon 314 bin 60 turist ziyaret etmiþti. Sakatlar Derneði'nden baðýþ Kýzýlay Nevþehir Þube Baþkaný Erol Gülen ise, Kýzýlay'ýn sadece Türkiye'de deðil tüm dünyada yaptýðý çalýþmalarla her kesimin takdirini topladýðýný belirterek, vatandaþlarý yeni kurulacak olan Kan Merkezi'ne destek olmaya çaðýrdý. Gülen, "Kan merkezimizi en geç yýl baþýnda hizmete sokmayý planlýyoruz. Kan merkezimiz sadece Nevþehir için deðil civar iller içinde adeta hayat daðýtacak. Bu konuya duyarlýlýklarýndan dolayý Sakatlar derneði yönetimine ve üyelerine buradan bir kez daha teþekkür ediyorum. Çünkü onlarýn böyle bir giriþimde bulunmalarý toplumumuz açýsýndan son derece önemli bir hassasiyetinde baþlangýcý olacaðýný düþünüyorum" diye konuþtu. KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel:

4 Giriþ Tekvin Musa nýn birinci kitabý-,...ve Rab Allah her kýr hayvanýný, ve göklerin her kuþunu, topraktan yaptý; ve onlara ne ad koyacaðýný görmek için adama getirdi; ve adam her birinin adýný ne koydu ise, canlý mahlûkun adý o oldu... der. Kuran da adlandýrma þöyle anlatýlýr: Allah, meleklere yeryüzüne bir halife yaratacaðýný söyler. Melekler... kan dökecek insaný mý halife kýlýyorsun, derler. Allah Adem e bütün isimleri, öðretti. Sonra onlarý önce meleklere arzedip: Eðer siz sözünüzde sadýk iseniz, þunlarýn isimlerini bana bildirin, dedi. Bakara Suresi, 31. ayet-. Melekler: Bize öðrettiklerinden baþka bizim bilgimiz yoktur. Þüphesiz alîm ve hakîm olan sensin, derler. (Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eþyanýn isimlerini meleklere anlat, dedi. Âdem onlarýn isimlerini onlara anlatýnca, ayet- Ýblis hariç melekler Âdem e secde ederler. Ýki metinde de adlandýrmanýn baþlangýcý, adlandýrmanýn adlandýrana adlandýrýlanlar üstünde saðladýðý egemenlik açýk olarak anlatýlmaktadýr. Bakara Suresi nde meleklerin halifeye itirazý, Âdem in adlarý onlara anlatmasýyla ortadan kalkar. Çünkü adlandýrma ilahi bir iþtir; Ýlah bu özelliðini Adem e öðreterek, kendi egemenliðine onu halef kýlmaktadýr... Ýbrahim Peygamber kaynaklý üç kitabi dinin teolojisindeki bu devir, yeryüzünde açýkça insan, hayvan, bitki, nesne arasýndaki bir iliþki, egemenliklikçi bir iliþkidir. Dikeydir; en üstte bir halef olarak insan yer almaktadýr; en altta da nesne. Ama ilk sorun insanla göksel varlýklar melekler- arasýnda baþlamaktadýr. Ýkinci sorun insanla insan arasýndadýr. Gerisi insanla hayvan, hayvanla bitki, bitkiyle toprak...- insan bilinci ya da bilinçsizliði tarafýndan sorun olarak konulmamaktadýr bile.topluluktan topluma bazý insanlarýn adlandýrma eylemini adlandýrmak, ad vermek, ad koymak...- kendi iþleri kýlmalarý, onlarýn Göðün halefliðini sahiplenmeleri sonucu, onlara bir egemenlik saðlamaktadýr. Böylece iliþki adlandýranlar/ adlandýrýlanlar olarak toplum içinde de dikeyleþmektedir. Bu dikeylik bir toplumda kurulduðu gibi, toplumlar arasýnda da kurulmaktadýr. Tarihin kaydettiði hiçbir devlet, kendi sýnýrlarý içinde bir topluðun ya da birden çok topluluðun diðer topluluklar üzerinde bu egemenliði kurmadan oluþamamýþtýr. Ayrýca birden fazla topluluðun kurduðu egemenlik de, eðilim olarak sürekli daha az topluluk ya da tek topluluða doðru yönelmiþtir. Tek topluluðun egemenliði ise yine bir ya da birkaç sýnýfa, oradan da tek kiþiye doðru bir yönelimdir. Egemenlik sovereignty- çoðulluðu örtüp gizlemeye çalýþýrken kendi doðasý gereði kendini parçalayarak, aza indirgeyerek sonunu hazýrlar. Bir toplumun adlandýranlarý, egemenler ya da Göðün halefleri bunlar tarihin ve tarihi Kül Tigin Ahmet Ateþ (1) 2. AD VE ADLANDIRMA tespitte kullandýklarý yazýnýn sahipleri olarakadlar arasýnda da dikey bir iliþkinin varlýðýný tahayyül etmektedir. Bu tahayyül, elbette eylemenin, yapmanýn, etmenin, kýlmanýn... kendisinden çýkan bir þey deðil. Aksine, tahayyülün kendisine içkin olan bir þey: Her iliþki dikeydir. Baþka türlü iliþkilerin var olduðu toplumlarda yukarýda sayýlan eylemler var olmasýna raðmen, böyle bir tahayyülün olmadýðýna antropolojinin, etnolojinin ve bugünün kültürünün içine yerleþmiþ, bugünü yaþayan o devirlere ait öðe bezekler bol bol tanýklýk etmektedir. Dil, baþlangýcýnda Kül-Tigin Anýtý böyle oluþturulmamýþ olsa da, bu tahayyülle yeniden yeniden yapýlan bir olgu. Öyle ise, dilin sýnýflarüstü olabileceði tezinin geçerlilik zamaný, sýnýfsýz ve hiçbir süreðen dikey iliþki tanýmayan toplumlarla sýnýrlý olmalýdýr. Her toplumda, toplum üyelerinin iliþkilerini dikey düþünüp, bu toplumsal pramidi kuranlarýn yaptýklarý iþlerden biri de, toplumun anlaþtýðý dili, yukarýdakiler için özelleþtirmek: yazý dili.elbet bu özelleþtirme, toplumsal pramidin sürekliliði için yapýlýyor ya da tepedekilerin aralarýnda anlaþabilmelerine aþaðý yukarý olanak saðlýyor. Ama yeni dil yaygýnlaþmaya baþlayýnca sadece dil alaný soyutlamasýnda bile- bu özellik bozulmaya baþlýyor. Belki de devletlerin tarihinde dil deðiþikliklerinin, yazý deðiþikliklerinin bir deyiþle dil devrimlerinin zorunluluðunun önemli bir yönü bu. Bir zorlayýcý olarak teknolojinin dildeki rolü de, bu pramidin korunmasý dýþýnda deðil. Bu açýdan teknolojinin sýnýflarüstülüðü de yatay iliþkili topluluk ya da toplumlara özgü bir karakteristiktir. Genel kural olarak adlandýramayanlarýn ne yazýsý ne de çaðdaþ muassýr, contemporary- teknolojileri günü gününe kullanabilme talihi oluyor Dil, yazý Türk Dili nin bilinen en eski metni üzerinde genel kabul gören- Göktürk devleti dönemine -720/725?? Tonyukuk yazýtý- aittir. Yaygýn olarak olarak bilindiði gibi, Kültigin yazýtý ve Bilge Kaðan yazýtý ilk yazýtý izlemektedir. Yazýtlardan ilk bahseden Johan von Strahlenberg -1730, Das Nord und Östliche Teil von Europa und Asie, aktaran Ali Öztürk 2001: 1730 da adý geçen kitapta yazýtlarýn fotoðrafýnýn yayýnlandýðýný belirtmektedir; o ise fotoðrafýn ancak 1816 da gerçekleþtirildiði kaydedilmektedir: Büyük Larousse- dir. 18. asrýn sonlarýna doðru Pallas seyahatnamesinde bu yazýtlarýn fotoðraflarýný (yazý kopyasý?), onu izleyen Spassky, Asya seyahati sonrasý 1822 de bugünkü Moðolistanda tespit ettiði 22 yazýtýn fotoðraflarýný (?) H. N. Orkun dan aktaran Öztürk yayýmlar. Yazýt metinleri hakkýnda yazýlanlar ise, N. M. Yatrinssev ile baþlar Heikel ile heyetinin incelemeleri 1892 de yayýnlanýr. Finlandiyalý ve Rusyalý karma heyetin yaptýðý incelemeler Radloff tarafýndan yayýnlanýr. Yedi sekiz yýl metinlerin dili üzerine tartýþýlýr. Gobelenti, Kültigin daha sonraki adlandýrmayazýtýnýn bir yüzündeki Çince yazýyý Almancaya tercüme eder çeviri?-. Ve Thomsen yazýttaki üç sözcüðü Çince metinden hareket ederek okurçözümler-: Kül Tigin, Tengri, Türk aktrn. A. Öztürk-. Daha sonra Vilhelm Thomsen 1916 da yazýtlarýn çözümlemesini yayýnlar Osmanlý Türk Devleti ve onun sayýsýz ulemasý ulusalcýlýðýn nerdeyse 150 yýllýk baskýn modasý dolayýsýyle bile bu Orhun Alfabesi geliþmeleri izliyor muydu?-. Budapeþte Felsefe Fakültesi mezunu; Polis Koleji, Devlet Konservatuvarý ile Týp Fakültesi tarih dersi öðretmeni Hüseyin Namýk Orkun türkolojideki bu geliþmeleri yýllarý arasýnda Eski türk yazýtlarý adýyla yayýnladý yýlýnda Kül Tigin yazýtý çevresine karma bir heyet - Çekeslovakyalý ve Moðolistanlýarkeolojik kazý için gider. Barkýn yazýttaþý, kaide, kazýda bulunan odalar...- durumu ve hakkýndaki bulgu ve yorumlar Belleten 107 de yayýnlanýr L. Jisl, 1958 de yapýlan Arkeolojik Araþtýrmalarýn Sonuçlarý-. Yazýtlarýn korunamadýðý, bu tarihten sonra da yeterli korunma altýna alýndýðý söylenemez. ( Türk Asrýna girdiðimiz onbeþ yýldýr neden hiçbir þey yapýlmýyor acaba?)(sürececek) SATILIK 2004 Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 600m 2 arsa Ramazan Danacý Tel:

5 Feyzullah Çýnar Feyzullah Çýnar 1937 yýlýnda Sivas Çamþýhý'nýn Çamaða Köyü'nde doðmuþ; tam beþ yaþýndayken almýþ eline baðlamayý... Þeyh Ahmet Yasevi'nin soyundan gelen ozan. Pir Sultan Abdal'ý, Kaygusuz'u, Virani'yi dinleyerek büyür; yaþlarýnda ise iyi saz çalip, türkü söyleyen bir kiþidir artýk. Anadolu'nun o aman vermez çileli yaþamýndan büyük kente, Ýstanbul'a gelmesiyle baþlayan zorlu yaþam öyküsü O'nu sazýyla daha da yakýnlaþtýrmýþtýr. Ýstanbul'da girdiði iþler doyurmaz aþýðý, O gönlündeki aþký. toplumsal çeliþkileri paylaþmak ister diðer insanlarla. Tam da bu sýrada birlikte olduðu dostlarý Feyzullah Çýnar'a bir plak yapmak isterler. Plaðýn bir yüzü Agahî Baba'nýn "Fazilet" adlý deyiþi, diðer yüzü Malatyalý Esirî'nin Þah Hüseyin'e mersiyesi... Yýl 1966; o yýllarda Alevi deyiþlerini çalýp söylemek pek çok açýdan zor. Ama koca Çýnar durur mu? Aldý mý sazý eline, vurdu mu sazýn teline söyler Pir Sultan'dan, Viranî'den, Kul Himmet'ten... iþte o gün bu gündür ait olduðu kültürün o güzel ürünlerini altmýþtan fazla plaða okumuþtur ozan yýlýnda Fransa'ya giden Çýnar, Alevi-Bektaþi kültürü ve müziði üzerine Irene Melikoff'la Irene Melikoff Feyzullah Çýnar birlikte konferanslara katýlýr, konserler verir. Bir çok Avrupa ülkesinde radyo programlarýna katýlýr. Ozanýn Fransa Radyo Televizyoncu ve Unesco tarafýndan iki long-play'i yayýnlanýr. Feyzullah Çýnar, Alevi-Bektaþi ozanlarýnýn içinde kýrsaldan kente göçmüþ, ancak geleneksel kültüründen hiç bir þey yitirmeden sanatýný uygulamýþ ender kiþilerden biridir. O geleneksel kültürünü yaþatarak içinde bulunduðu toplumun sorunlarýný dile getiren bir ozandýr. O'nun sanat yaþamýna baktýðýmýzda koca Çýnar'ýn yine bir baþka çýnarýn izinden gittiðini görürüz... Bu kiþi Pir Sultan Abdal'dan baþkasý deðildir. Pir Sultan'ý ve Pir Sultan geleneðini kendine kýlavuz seçmiþtir. O sazýnýn telinden dökülen melodiler bin yýllýk geleneðin sözcüsü gibidir. Pir Sultan deyiþlerini sanki Çýnar seslendirsin diye KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ tan aldýðým Yeþil Kartýmý ve Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aytengül Ocak Hacý Bektaþ Veli yazmýþtýr. Çýnar deyiþleri, öylesine yüksek bir sanat gücüyle icra eder, ve dilinden dökülen her sözün anlamý müzikle öylesine bütünleþir ki, yüzlerce yýllýk Alevi kültürü ile binlerce yýllýk Anadolu kültürlerinin sentezinden doðan bir ses çakýlýr kulaklarýmýza.feyzullah Çýnar usta malý söyler deyiþlerini.yedi kutuplardan en çok Pir Sultan Abdal, Virani, Kul Himmet ve Hatayi'nin deyiþlerini çalar ve okur. Geçmiþle günümüz arasýndaki köprü görevini üstlenmiþ o ozanlarýn iþlevini Çýnar'da da görürüz. Bu bakýmdan günümüz ozanlarýnýn deyiþleri de O'nun için diðerleri kadar önemli, hatta kutsaldýr. Kul Ahmet, Sefil Ýbrahim, Celalî kendi döneminin toplumcu ozanlarýdýr ve bunlarýn deyiþleri Çýnar'ýn dilinde ve telinde ustaca yorumlanýr. Feyzullah Çýnar 1960'lý ve 70'li yýllarýn toplumsal açýdan çileli, karamsar, tehlikeli ortamý içinde ozanlýk yapmaya çabalar. Türkiye'yi bir uçtan diðer uca dört kez dolaþýr. Halkýna umut verir, yüreklendirir onlarý. Toplumcu deyiþleri seslendirdiði için hapse atýlýr. Ancak yine söyler, yine çalar KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Türkyaþa Toprak sazým... Pir Sultan Abdal 983 yýlýnda daha 46 yaþýndayken Çýnar yaþama gözlerini kapatýr. Ancak onun sesi bu topraða gönül vermiþ dostlarýnýn kulaðýnda yaþamaya devam ediyor. Bazý türküleri : Siyah saçlarýndan hatem yüzlerin, Bu yýl bu daðlarýn karý erimez, Geldim þu alemi ýslah edeyim... Bursa, Foça, Gemlik ve Orhaneli'nin kurtuluþlarý Halk Fýrkasý Genel Baþkanlýðý'na Mustafa Kemal Paþa seçildi Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kiþi öldü, 36 köy tamamen yýkýldý Türkiye, 1944'de Mihver devletlerinden gelebilecek sýðýnmacýlara karþý sýnýrlarýný kapattý Ankara'da "Kýbrýs Türktür Komitesi" kuruldu Kýsa adý FÝJ olan Uluslararasý Gazeteciler Federasyonu 11. Kongresi'ni Ýstanbul'da yaptý. Kongrede tutuklu gazetecilerin serbest býrakýlmasý istendi. Basýnla ilgili baskýlarýn kalkmasý talep edildi Amerika Birleþik Devletleri destekli askeri cuntanýn yönetime el koymasýna direnen Þili Cumhurbaþkaný Salvador Allande Salvador Allande 1973'de öldürüldü Çukurova Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Týp Fakültesi Nöroloji Kürsüsü Baþkaný Profesör Dr. Fikret Ünsal 1979'da öldürüldü Þili'de referandum: General Augusto Pinochet'in görev süresi 8 yýl uzatýldý Eylül askeri darbesi sonrasý, Süleyman Demirel ilk kez 1986'da Bafra'da halka konuþtu Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkanlýðýna Anavatan Partisi (ANAP) Erzincan Milletvekili Yýldýrým Akbulut seçildi Bakýrköy Kadýn Sýðýnma Evi açýldý Sosyal Demokrat Halkçý Parti (SHP) 4. Olaðan Kurultay'ýnda Murat Karayalçýn genel baþkan seçildi Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataþ, Fransa'da yakalandý. Ayný gün, Ýstanbul devlet Güvenlik Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesini kapattý. Gazetenin terörle mücadele yasasýna aykýrý yayýn yaptýðý ileri sürüldü Eski Devlet Bakaný Ayvaz Gökdemir'in Avrupalý üç kadýn parlamentere "fahiþe" demesiyle ilgili yargýlama sonuçlandý. Gökdemir 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Bugün Doðanlar: Süleyman Demirel Yýldýrým Akbulut "Lady Chatterley'in Aþýðý" adlý yapýtýyla ünlü Ýngiliz romancý D. H. Lawrence. Nikita Kruþçev Bugün Ölenler: Ressam Nazmi Ziya Güran Pakistan Devlet Baþkaný Muhammed Ali Cinnah Sovyetler Birliði liderlerinden Nikita Kruþçev Müzik eleþtirmeni Faruk Güvenç Gazeteci Ergun Köknar. Augusto Pinochet Mustafa Kemal Paþa Ayrýntý için: Ayvaz Gökdemir KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ tan aldýðým Yeþil Kartýmý ve Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bahtiyar Ocak BAÞSAÐLIÐI Bala Mahallesi nden yürümüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

6 Türkiye Yerel Gündem 21 Kentleri 5. Kadýn Zirvesi BÝRÝNCÝ GÜN Zirve Yürüyüþü... Zirvenin ilk gününde Anadolu'nun 35 farklý yerinden gelen 350 kadýn zirve yürüþünü gerçekleþtirdi. Tanýtým Standlarý Açýldý... Zirve katýlýmcýsý kentlerin tanýtýmlarý amacýyla Ürgüp Cumhuriyet Meydaný'na kurulan tanýtým standlarýnýn açýlýþý Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir ÖDEMÝÞ tarafýndan yapýldý. T.A.M. Büro Açýlýþý Zirve katýlýmcýlarý Merkezi Almanya'nýn Essen Eyaletinde bulunan Türkiye Araþtýrmalar Vakfý'nýn Anadolu Temsilciliði Bürosunun açýlýþýna katýldýlar. Erol Evgin Resim Sergisi Açýlýþý Zirve katýlýmcýlarý Sanatçý Erol Evgin'in Ürgüp Semih Balcýoðlu Sanat Galerisi'nde gerçekleþen Miras adlý resim sergisi açýlýþýna katýldýlar. Panel I- Kadýnlarýn Siyasal ve Toplumsal Hayattaki Yeri Zirvenin ilk paneli CHP Ýzmir Milletvekili Seyhan Ekþioðlu ile ülkemizde kadýn ve siyasetin tarihi konusunda söyleþi yapma imkaný buldular. Türkiye'nin Ýlk Kadýn Okuma Evi Açýldý. Katýlýmcýlarýmýz panel ve söyleþilerin ardýndan Ürgüp Belediyesi tarafýndan restore edilen Türkiye'nin ilk kadýn okuma evi açýlýþý gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlar Gala Yemeðinde Buluþtu. Zirvenin ilk gününün sonunda zirve katýlýmcýlarý Ürgüp Mustafa Otel'de yapýlan Gala Yemeðinde buluþtu. ÝKÝNCÝ GÜN Panel II Gülsün Bilgehan Toker, Diyarbakýr Baðlar Belediye Baþkaný Yurdusev Özsökmenler ve Basisen Ýç Anadolu Bölge Baþkaný Yaþar Seymýn'ýn konuþmacý olarak katýldýðý kadýnlarýn siyasal ve toplumsal hayattaki yeri konulu paneldi. Söyleþi- Türkiye'de Kadýn ve Siyasetin Tarihi Zirvenin ilk gününde katýlýmcýlar Gazeteci- Yazar Ece Temelkuran ve KA-DER Baþkaný Zirvenin ikinci gününde zirvenin ikinci paneli "karar alma süreçlerinde kadýn bakýþ açýsý ve etkileri konulu paneldi" Þiir Dinletileri ve Tiyatro Gösterileri Zirvenin ikinci günü þiir dinletileri ve tiyatro gösterileri ile renklendi. Atölye Çalýþmalar ve Çalýþma Gruplarý Zirve çerçevesinde çalýþma gruplarýnýn hazýrladýklarý raporlarýn sunumlarý yapýldý. Söyleþi Siyasi Partilerin Kadýn Kollarý Baþkanlarý Zirvenin ikinci günü merakla beklenen Siyasi Partilerin Kadýn Kollarý Baþkanlarý ile yapýlacak olan söyleþiye sahne oldu. ÜÇÜNCÜ GÜN Panel III KOTA Zirvenin üçüncü gününde zirvenin üçüncü paneli Temsilde kadýn erkek eþitliði konulu panel gerçekleþtirildi. Deneyim Paylaþýmý Kadýn ve Siyaset konulu zirvenin son gününde Siyasette yýllarýný harcamýþ katýlýmcý kadýnlar zirve katýlýmcýlarý ile tecrubelerini paylaþtýlar. Zirve Bildirgesi Zirve sonunda zirvede ele alýnan konular hakkýnda bir bildirge yayýnlandý. Zirve Ek Bildirgesi Zirve katýlýmcýlarý zirve sonunda Türk Askerinin Lübnan'a gönderilmemesi konusunda bir ek bildirge yayýnladýrlar. Atölye Çalýþmalar ve Çalýþma Gruplarý Zirve çerçevesinde çalýþma gruplarýnýn hazýrladýklarý raporlarýn sunumlarý yapýldý. Yöne Gezisi Zirvenin üçüncü gününde katýlýmcýlar zirveye ev sahipliði yapan Ürgüp'ün eþsiz güzelliklerini yakýndan görmek için düzenlenen geziye katýldýlar. Söyleþi: Ýsmet Sezgin Zirvenin üçüncü gününde eski bakanlardan siyasetçi Ýsmet Sezgin ile söyleþi gerçekleþtirildi. DÖRDÜNCÜ GÜN SATILIK Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a 5 km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 20 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Ýbrahim Altýn Cep Tel: iþ Tel:

7 Öðrencileri barýnma telaþý sardý Gitmiyoruz, gönderiliyoruz Kadrolaþmadan, özel okullara kadar birçok alanda önemli saptamalarýn ve eleþtirilerin yer aldýðý raporda eðitimin nasýl paralý hale getirildiði de açýklanýyor. Volkan Þahin Üniversitelerin açýlmasýna az bir zaman kala, yaþadýklarý kentlerden uzaktaki üniversiteleri kazanan öðrencileri barýnma telaþý sardý. Kredi ve Yurdar Kurumu yurtlarýnýn yetersiz kalmasý ve pek çok ilçede yurt imkaný bulunmamasý nedeniyle öðrenciler, özel yurtiarý ya da bir araya gelerek kiraladýklarý öðrenci evlerini tercih ediyor. Yetkililerin barýnma sorunu yaþayan çok sayýda öðrencinin tarikatlar ve çeþitli siyasi oluþumlarýn eline düþtüðünü, kýz öðrencilerin ise bu nedenle fu-huþa bile sürüklenebildiðim belirterek gençleri ve aileleri uyarýyor. AÝLEYE FARKLI ÖÐRENCÝYE FARKLI Yapýlan açýklamaya göre sadece Konya Selçuk Üniversitesi'ne bu yýl 22 bin 364 yeni öðrenci kayýt yaptýrma hakký kazandý. Üniversite yeükili-leri, bu öðrencilerden yaklaþýk 15 bininin il dýþýndan geleceðini ve ciddi bir barýnma sorunuyla karþý karþýya kalacaðýný söylüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarý'nýn yetersiz olduðu Konya'da 100 civarýnda özel yurt bulunuyor. Bu yurtlarda tek kiþilik oda fiyatlarý yýllýk 3 bin 500 ile 6 bin YTL arasýnda deðiþiyor. Özel yurtlarýn 4 kiþilik oda fiyatlarý ise aylýk 200 YTL'yi buluyor. Konya'da özel, devlet ve üniversite yurtlarýnýn toplam kapasiteleri 20 bine yaklaþýyor. Ancak devlet ve üniversite yurdunun bu yýl kabul edebileceði öðrenci sayýsý 2 bini geçmiyor. Toplam 8 bin kapasiteli olan Konya'daki özel yurtlar ise yeni öðrencilere eski kayýdarýn dýþýnda kalan boþ kontenjanlarýný ayýrabilecek. Yurt yerine ev kiralamaya karar veren binlerce öðrenci ise, kira, eþya, depozito ve taþýma giderleri bir araya geldiðinde yüklü bir maliyeti gözden çýkarmak zorunda kalýyor. Ev sahipleri de ailelere göre, öðrencilerden daha yüksek kira talebinde bulunuyor. Normalde 3 oda 1 salon evini aileye YTL'ye kiralayacak bir ev sahibi, 3 öðrenci için bu rakamý YTL'ye çýkarabiliyor. Bu nedenle aylýk 57 YTL'lik devlet yurtlarý özellikle dar gelirli öðrencilerin bu yýl da tek umudu olacak. TARÝKAT UYARISI Aileleri ve gençleri özellikle tarikadara ve siyasi oluþumlara dikkatli olmaya çaðýran yetkililer, barýnma sorununun öðrencilerin en büyük zaafý olduðunu ve bunun çeþitli çevrelerce organize bir þekilde kullanýldýðýný belirtiyor. Tarikatlarýn barýnmanýn yaný sýra burs konusunda da çok etkili olduðunu belirten yetkililer, üniversiteyi yeni kazanan bir gencin kolaylýkla bu tuzaða düþebileceðini dile getirerek aileleri uyarýyor.»eðýtým SEN RAPORU: Eðitim sistemi baþtan aþaðý sorun yumaðý Eðitim Sen'in hazýrladýðý " Eðitim Öðretim yýlý baþýnda Eðitimin ve Eðitim Emekçilerinin Durumu" baþlýklý rapor, eðitim alanýnda yaþanan sorunlarý gözler önüne serdi. Raporun en ilgi çekici kýsýmlarýndan biri de kadrolaþma ile ilgili. Rapora göre; AKP hükümeti döneminde sadece Milli Eðitim Bakanlýðýnda (MEB) 2 bin personelin yeri deðiþtirildi. Tüm eðitim camiasýnda son 3,5 yýlda görevinden alýnan yönetici sayýsý ise 10 binin üzerin-de.rapora göre AKP'nin en çok kadrolaþma yaptýðý alanlarýn baþýnda il milli eðitim müdürlükleri geldiði vurgulanýrken, 552 il ve ilçe müdürünün görev yerinin deðiþtiði kaydedildi. Eðitim Sen raporunda, AKP Hükümeti döneminde sendikalarýn büyük yara aldýðý da belirtiliyor. Buna göre, Þanlýurfa'da 8, Tunceli'de 6, Erzincan'da 2, Ýstanbul'da 8, Ýzmir'de 8, Mersin'de 16, Mardin'de 1, Kastamonu'da 2 diðer illerde ise onlarca Eðitim Sen üyesi sürgün edildi. MÜFREDAT TOPLUMA UYGUN DEÐÝL Müfredat programýnýn Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik yapýsýna uygun olmadýðýnýn da belirtildiði raporda, yeni müfredatta yer alan ders konularýnýn AB uyum kapsamýnda Avrupa ve ABD'de okutulan derslerin neredeyse birebir kopyasý olduðu da kaydedildi. Eðitimin düzenli ve sürekli bir kamu hizmeti olduðunun anýmsatýldýðý raporda, Danýþtay'ýn öðretmenliði asli ve sürekli görevlerden saydýðýnýn belirtildiði raporda, MEB'in ise norm kadro sonucu ortaya çýkan öðretmen ihtiyacýný kadrolu öðretmen istihdamý ile kapatmayarak, sözleþmeli öðretmen istihdam ettiði anlatýldý. ÖZEL OKULA DESTEK, KAMUYA KÖSTEK Raporda, özel okullara verilen destek konusunda ise ticari amaçla kurulan 'müþteri' bulamadýðý için zarar eden yüzlerce özel okulun kamu kaynaklarý ile kurtarýldýðý vurgulandý. Eðitim sisteminin temel sorunlarý arasýnda yer alan OKS ve ÖSS sýnavlarýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini vurgulanan raporda, 2005 yýlýnda ÖSS'ye harcanan paranýn 3.2 milyar dolar, kiþi baþýna düþen payýn da dolara denk geldiði ifade edildi. Raporda, ayrýca, "Ders kitaplarý birer rant aracý haline getirilmemelidir. Ýlk öðretimden baþlayarak eðitim sürecinin sonuna kadar ders kitaplarý ücretsiz olmalý. Uzun yýllar kullanýlacak kalitede basýlmalýdýr," denildi.»kampanyaya DESTEK ÝSTEDÝ: Eðitim Sen'den ÝHD ziyareti EÐÝTÝM SEN Genel Baþkaný Alaaddin Dinçer, herkese parasýz, nitelikli ve eþit eðitim hakký için "Eðitime yeterli bütçe, okuluma ödenek istiyorum" adý altýnda baþlattýklarý imza kampanyasý çerçevesinde, Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Genel Baþkaný Yusuf Alataþ'ý ziyaret etti. Eðitimin en önemli insan haklarýndan biri olduðunu vurgulayan Dinçer, demokratik bir eðitim öðretim modeli oluþturmak için büyük mücadele verdiklerini ifade etti. 'ÖZELLEÞTÝRMEYE KARÞIYIZ' ÝHD Genel Baþkaný Yusuf Alataþ da, eðitim ve öðretim sisteminin iyileþtirilmesi için baþlatýlan her tür çalýþmaya destek vereceklerini belirtti. Yakýn bir zamanda devletin eðitim alanýndan elini tümüyle çekeceðini ifade eden Alataþ, "Çok kýsa bir süre sonra resmi eðitim istisna olacak, kar amacýyla yapýlan eðitim ön plana çýkartýlacak. Biz insan haklarý savunucusu olarak eðitimin özelleþtirilmesinin kesinlikle karþýsýndayýz" dedi. Eðitim alanýnda yapýlan tüm deðiþikliklerin eðitimden yararlanan tüm kesimlerin görüþü alýnarak yapýlmasý gerektiðini dile getiren Alataþ, ÝHD'nin, Eðitim Sen'in kampanyasýný aktif olarak destekleyeceðini açýkladý. Birgün Ankara SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 800 m 2 arsa1 150 m 2 evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, Lübnan a asker gönderme tezkeresinden memnun olup olmadýðý sorusuna, "Bu sorulur mu? Biz gitmiyoruz, gönderiliyoruz" yanýtýný verdi. Pakistan Silahlý Kuvvetler Günü nedeniyle verilen resepsiyonda gazetecilerle sohbet eden Orgeneral Büyükanýt þehit yakýnlarýnýn cenaze törenlerindeki sözlerini ise þunlarý söyledi: O insanlar ne söylerlerse söylesinler kabulümdür. Ateþ düþtüðü yeri yakar, ne büyük acýlar çektiklerini anlýyoruz. Onlar bizim de evlatlarýmýz. Büyükanýt Lübnan için de özetle þunlarý söyledi: "Silahsýzlandýrma dahil tezkeredeki dört konu dýþýnda hiçbir görev yapmayacak TSK. Hiç kimse emir veremez, hiç kimse de yaptýramaz. Daha henüz insaný yardýmýn çapý, yeri, kaç bölgede çalýþacaðý belli deðil. Sayý olarak bana da sorsanýz ben de bilemem." Pastayý kesemedi Pakistan Askeri gününe katýlan Org. Yaþar Büyükanýt, bayraklý pastayý kesemedi. Büyükanýt, "Böyle pasta kesilmiyor. Bir tarafýnda bizim, diðer tarafta Pakistan bayraðý. Kessem ayrýlacak. Yandan kesiyorum" dedi. Ýmalatçý Toker Mobilye ve Dekarasyon Mutfak dolabý, banyo, yüklük, vestiyer ve dekor iþleriyle... Balon pres kapak, laminant kapak, profil kapak çeþitleriyle MDF lamdan sipariþleriniz itina ile hazýrlanýr. Kalitemiz tesadüfi deðildir. Bir telefonla yanýnýzdayýz. Taþýnmýþ olduðumuz Mucur Sanayi Sitesi nde size hizmet vermeye devam ediyoruz. Toker Mobilya ve Dekarasyon Recep Toker Cep Tel: MUCUR

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 27 En Düþük 0 C 11 Abdullah Aysu: 'Hükümet kandýrýyor, gerçek fiyat 3 YTL bile deðil' [Sesonline] Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Platformu sözcüsü, Abdullah Aysu "Hükümet TMO aracýlýðýyla alacaðý fýndýðýn alým fiyatýný açýkladý. Fýndýk fiyatýný açýklamasýnýn hemen ardýndan fýndýk üreticileri; memnuniyetsizlik ve mutsuzluklarýný ifade eden, "Tayip felaketi" devam ediyor" dedi. Aysu'nun açýklamasý þöyle: "Fýndýk fiyatlarý 4 YTL/kg olarak açýklandý. 4 YTL/kg olarak açýklanan fýndýk fiyatý toplam üretimin yüzde 10 u kadar olan Giresun fýndýðýdýr. Geriye kalan yüzde 90 levant fýndýk olarak tabir edilen fýndýk için açýklanan fiyat; 3,8 YTL/kg brüt fiyattýr. Bundan yüzde 5,1 oranýnda kesinti hesap edildiðinde gerçek fiyat 3, 6 YTL/kg'dýr. Bunun piyasa da denge saðlamasý 3,1 3,3 YTL/kg'da oturur. Resmi kurumlarýn açýkladýðý maliyet fiyatý 3,45 YTL/kg idi. Buradan da anlaþýlacaðý gibi açýklanan fiyat, fýndýk üreticisinin felaketi demektir. ALICI TEKELÝ VAR Dünyada üretilen fýndýðýn miktarý 200 milyar adettir. Bunun milyara yakýnýný Türkiye tek baþýna üretmektedir. Dünyanýn yýllýk fýndýk tüketimi 300 bin tondur. Türkiye nin fýndýk üretimi de yýllýk ortalama bin ton civarýnda deðiþmektedir. Ama Türkiye nin fýndýk fiyatýný Türkiyeli fýndýk üreticileri deðil, yabancý alýcýlar belirlemektedirler. Bunun ana nedeni, Türkiye deki fýndýk ihracatçýsý þirketler (aslýnda yabancý þirketlerin komisyoncusu gibi çalýþýyorlar ) yabancý fýndýk alýcýsý þirketlere fýndýðý daha yüksek fiyatla satmak için deðil, üreticiden daha düþük fiyatla fýndýðý almaya çalýþýyor. Hükümet ise; Türkiye fýndýðý daha yüksek fiyata satýlsýn, üreticilerin refah düzeyi yükselsin, Türkiye ye daha fazla döviz girsin diye deðil yerli ve yabancý þirketler ucuz fýndýk alsýn diye piyasaya müdahale ediyor. Baþka bir deyiþle, Türkiye den 5 6 ihracatçý (komisyoncu ) þirket, dýþarýdan 5 6 yabancý alýcý þirket hükümet aracýlýðýyla fýndýk fiyatýnýn düþük belirlemesinde etkili oluyorlar. Yani fýndýkta alýcý tekeli var. HÜKÜMET FÝYATLAR DÜÞSÜN DÝYE ALIM YAPIYOR AKP hükümeti fýndýk fiyatlarýný 15 Eylül den sonra piyasada oluþacak fiyata göre belirleriz diyorlardý. Üreticilerin kararlýlýðý sonucu fýndýk piyasasýnda fiyat artmaya baþlayýnca 15 Eylül ü de, piyasada fiyatýn belirlenmesini de beklemediler. Fiyatlarýn düþmesi için piyasaya düþük fiyat açýklayarak müdahale ettiler. Oysaki hükümetler piyasaya üretici ve tüketici lehine düzenlemek üzere müdahale ederler. Cumhuriyet tarihinden bu yana tarýmda destekleme alým politikalarý böyle yapýlmýþtýr. Fýndýk dýþ tüketime dayalý bir üründür. Hükümet ise, üreticileri koruma amaçlý fiyatýn yükselmesini deðil de, tüketiciler lehine düþürülmesi için müdahale ettiðine göre dýþarýdaki tüketiciler içerdeki üreticiye tercih edilmiþ oluyor. Kaldý Çiftçilerin bu çilesi ki; Fýndýðý Türkiye ne zaman bitecek kendisi üretiyor, ya da bu çileyi kendisi satýyor. Bu çektirenler çile nedenle Hükümet, çektirmekten ne fýndýk fiyat yüksek zaman diyemez. Ama vazgeçecekler? hükümet fýndýk Bunu bilmemiz fiyatýný arttýrmak için hakkýmýz diye deðil, düþürmek için düþünüyoruz müdahale ediyor, anlaþýlýr gibi deðil. Hükümet stok yapmak için alým yapacak. Piyasaya bu amaçla giriyor. Ama bu aldýðý fýndýklarý ne zamana kadar elinden tutacak. Bu alýmlar için kaynak açýklamayan hükümet, ben aldýðým/kullandýðým paranýn ödeme zamaným geldi diye olmadýk bir anda ben bu fýndýklarý satýyorum diye piyasaya girerse o zaman vay fýndýkçýnýn haline. Hükümetin bugüne kadar izlediði yolun býraktýðý ize bakýldýðýnda bunu yapmayacaðýný deðil, yapabileceðini gösteriyor. Yani Hükümet güven vermiyor. Bu hükümet döneminde çiftçiler daha fazla kaygý ekmekte keder biçmektedir. "ÇÝFTÇÝLERÝN ÜRETMEKTEN BAÞKA SUÇU NE?" Fýndýkçýlar 20 yýlda 14 milyar dolar döviz kazandýrdý bu ülkeye. Sadece sezonunda 1 milyar 952 milyon dolar döviz girdisi saðladý. Mükâfatlandýrmayý beklerken üç yýldýr cehennem azabý çekiyor/çektiriliyor niye? Çiftçilerin bu çilesi ne zaman bitecek ya da bu çileyi çektirenler çile çektirmekten ne zaman vazgeçecekler? Bunu bilmemiz hakkýmýz diye düþünüyoruz ÖNERÝYORUZ:» Hükümet FÝSKOBÝRLÝK ile inatlaþmayý býrakmalý. Hükümet fýndýk alýmýný FÝSKOBÝRLÝK aracýlýðýyla yapmalý.» Hükümet, TMO yu fýndýk alýmýndan çekmeli, asli görevini eksiksiz yapmasý için destek olmalý.» Hükümet yerli yabancý þirketler deðil üreticiden yana olmalý,» Hükümetin açýkladýðý bu fýndýk fiyatý çiftçiler için de ülke ekonomisi için de yararlý deðildir. Hükümet bu fiyatý yeniden gözden geçirmeli. Maliyet + yüzde 25 kâr + insanca yaþam hakký payýný ekleyerek yeni bir fiyat belirlemeli ve kamuoyuna açýklamalýdýr..." Dokunulamayan Kuran kursu binasý bir tebligat çýkarýlmadý. YABANCILAR ALINMIYOR Fatih, Beykoz, Baðcýlar ve Üsküdar daki birçok caminin imam ve müezzin kadrosu, yýllardýr bu cemaatin mensuplarýnýn elinde. Sözkonusu imamlar emekli olsalar bile mihrabý ve minberi baþkasýna býrakmýyor. Kaçak Kuran kurslarýnýn bir kýsmý 2000 den itibaren Diyanet in sözde denetimine geçti. Ama hem camilerdeki imam kadrosu, hem de kurslarýn yönetimi ayný kaldý. Bayram Ali Öztürk ün öldürüldüðü Ýsmailaða Camii nin üzerinde bulunduðu sokaktaki diðer 4 cami de yýllar içinde cemaatin denetimine geçti. Baþta tarihi Mesnevihane Camii olmak üzere, Camide cinayet ve linçle gündeme gelen cemaate camiler kaçak yapýlarla geniþletildi. Ek binalar ait 8 katlý Ýsmailaða Camii Kuran Kursu binasý zaman içinde kuran kurslarýna ve kimin oturduðu Ýstanbul un en büyük kaçak yapýlarýndan birisi bilinmeyen lojmanlara dönüþtürüldü. Vakit olarak gösteriliyor de baþlayan ve belediyece namazlarý dýþýnda dýþa kapalý olan ibadethanelere durdurulan inþaat, mühürü sökülerek bitirildi. cemaat mensuplarý haricinde kimse alýnmadý. Yýkým kararý bulunan bina için resmi tebligat KARAR 1994 TE yapýlamýyor. Çukurbostan daki kurs binasý da kaçak olarak Ýsmailaða Cemaati, Ýstanbul un en imtiyazlý inþa edildi. Bizans su sarnýcý bulunan bu arazide topluluklarýndan biri.baþýnda Mahmut 1987 den önce küçük bir mescid vardý. Bedrettin Ustaosmanoðlu nun bulunduðu cemaat, Fatih Dalan döneminde çevredeki Çukurbostan Ýlçesi sýnýrlarý içinde Çarþamba baþta olmak üzere Mahallesi yýkýlarak pazar olarak düzenlendi. birçok semtte çok sayýda kaçak Kuran kursu inþa Mescid çevresine ek binalar inþa edildi. Ýsmailaða etti. Tarihi Yarýmada nýn Gökkafesi olarak anýlan Cemaati nin Kuran kursuna dönüþtürüldü. Anýtlar Ýsmailaða Camii Kuran Kursu na yýkým kararýna Kurulu nun 1994 te aldýðý yýkým kararýna raðmen, raðmen dokunulamadý. kaçak yapýlarýn tek taþýna bile dokunulmadý. Ýsmailaða Camii Sokak ile Ýsmailaða Çýkmazý Külliyesini bitiremedi arasýnda yer alan Ýsmailaða Camii Kuran Kursu CÜPPELÝ Ahmet Hoca olarak ünlenen Ahmet binasý Ýstanbul un en büyük kaçak yapýlarýndan Mahmut Ünlü ye ait Çavuþbaþý ndaki meþhur biri lerin baþýnda yazlýk Arda Sinemasý kapanýnca 2800 metrekarelik arsayý cemaat satýn aldý de kuran kursu inþatý baþladý te Fatih Belediye Baþkanlýðý na cemaatin de desteðiyle seçildiði belirtilen Sadettin Tantan, buna karþýn iki yýl sonra belediye meclisi kararýyla kaçak inþaatý durdurdu. Cemaat üyeleri mührü söküp inþaatý sürdürdü. Baðýþlarla, toplam üç milyon dolara tamamlandýðý söylenen kurs Tantan ýn görevden ayrýlmasýndan sonra hizmete açýldý. 8 katlý yapý hem cemaatýn deposu hem de kurs binasý. 850 öðrenci kapasiteli kursta Anadolu ve Ýstanbul dan çocuklar okutuluyor. Ýstanbul un yedi tepesinden en yükseðinde bulunan ve Sultan Selim Camii ve Fatih Külliyesi ni bile gölgede býrakan bu yapý için 1996 da çýkan yýkým kararý bir türlü uygulanmadý. Geçen yýl Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi nce onaylanarak kaçak külliyenin inþaatý durdurulmuþtu. yürürlüðe giren 1/1000 lik koruma imar planýnda Sabýkalýlarý, psikopatlarý bile etrafýna toplayan da yýkýmý öngörülen bina için bugüne kadar resmi Ahmet Hoca, cemaatce de eleþtiriliyor.(hürriyet) Bu çaðda bu kafa Türkiye nin Lübnan a asker gönderme kararý ve son zamanlarda PKK terörüne verilen þehitlerin artmasý üzerine, aileler askerlik çaðýndaki çocuklarý, subay ya da polis yakýnlarý için dualý önlem almaya baþladý. Kötülüklerden korumasý için gençlere dualý zýrh yaptýðýný ileri süren kapatýlan Refah Partisi nden eski Yakutiye Belediye Baþkaný Muhyettin Aksak ýn akrabasý Muhammet Aksak, "Dua ile Mehmetçiðe çelik zýrh örüyoruz" diye konuþtu. Aksak, elindeki asanýn bir ucunu, kendisine gelen kiþilerin alnýna dayýyor ve öbür ucundan okuyarak zýrh yapýyor. Her gün çok sayýda ailenin kendisini ziyarete geldiðini belirten Aksak, dualarý hayýr için yaptýðýný belirterek þunlarý söyledi: "Ölümün nereden ve nasýl geleceði belli olmuyor. Tesadüfen yaþar olduk. Ýþte bu yüzden halkýmýz bazen kendilerine bazen de özellikle asker ve gurbette olan çocuklarýnýn her türlü kötülükten korunmasý için bize gelip muhafaza duasý okutturuyor. Mehmetçiðe yaptýðýmýz dua ile onlara birer çelik zýrh giydiriyoruz. Her türlü bela ve þerden korunmasý için ailelerle birlikte Allah a el açýp dua ediyoruz. Ýnsanlarýmýz maneviyata büyük önem veriyor." (dha)

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in alesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý. Zaten

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı