Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz"

Transkript

1 Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý. Zaten dýþarýdayken de birbirimizi anlayacak þekilde konuþamadýk.(bu konuda sizlere karþý büyük oranda hatalý davrandým. Ancak bunu size karþý saygý duymadýðým, bu nedenle böyle davrandýðým þeklinde yorumlamamanýzý dilerim). Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan ve gazetelerini alamayan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Erdal Eren Yaþý büyütülüp idam edildi >2 DE Dokunulamayan Kuran kursu binasý Camide cinayet ve linçle gündeme gelen cemaate ait 8 katlý Ýsmailaða Camii Kuran Kursu binasý Ýstanbul un en büyük kaçak yapýlarýndan birisi olarak gösteriliyor. >8 DE >3 DE Nevþehir de þap hastalýðý görülen 9 yerleþim yeri karantinaya alýndý, hayvan giriþ çýkýþý yasaklandý. Avanos Ýlçesi'ne baðlý Akarca, Mahmat ve Özkonak beldeleri, Kozaklý Ýlçesi'ne baðlý Kalecik Beldesi, Abdi ve Çayiçi köyleri, Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Yüksekli ve Hacýlar köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezinde büyükbaþ hayvanlarda þap hastalýðý görüldü. Kalecik Beldesi, Abdi ve Çayiçi köyleri, Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Yüksekli ve Hacýlar köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezinde büyükbaþ hayvanlarda þap hastalýðý görüldü. Ahmet Ateþ (1) 2. AD VE ADLANDIRMA ÜZERÝNE Tekvin Musa nýn birinci kitabý-,...ve Rab Allah her kýr hayvanýný, ve göklerin her kuþunu, topraktan yaptý; ve onlara ne ad koyacaðýný görmek için adama getirdi; ve adam her birinin adýný ne koydu ise, canlý mahlûkun adý o oldu... der. Kuran da adlandýrma þöyle anlatýlýr: Allah, meleklere yeryüzüne bir halife yaratacaðýný söyler. Melekler... kan Bizler Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisleri ve Konseyleri olarak, Lübnan a Türk Askeri nin Gönderilmesini Ýstemiyoruz. BARIÞI KADINLAR YAPAR, BÝZ KADINLAR SAVAÞ ÝSTEMÝYORUZ. Savaþlarda En Fazla Acý Çeken ve Yýkýma Uðrayan Biz Kadýnlarýz.Eþlerimizi, çocukla rýmýzý ve kardeþlerimizi Lübnan a göndermek istemi yoruz. Barýþ Kültürümüz Olsun. Nevþehir'de þap alarmý >2 DE Bu çaðda bu kafa Türkiye nin Lübnan a asker gönderme kararý ve son zamanlar da PKK terörüne verilen þehitlerin artmasý üzerine, aileler askerlik çaðýndaki çocuk larý, subay ya da polis yakýnlarý için dualý önlem almaya baþladý. Kötülüklerden korumasý için genç lere dualý zýrh yaptýðýný ileri süren kapa týlan Refah Partisi nden eski Yakutiye >8 DE dökecek insaný mý halife kýlýyorsun, derler. Allah Adem e bütün isimleri, öðretti. Sonra onlarý önce meleklere arzedip: Eðer siz sözünüzde sadýk iseniz, þunlarýn isimlerini bana bildirin, dedi. Bakara Suresi, 31. ayet-. Melekler: Bize öðrettiklerinden baþka bizim bilgimiz yoktur. >4 DE 22 yýl olmuþ... Sinema yönetmeni ve oyuncusu Yýlmaz Güney, 1984 yýlýnda 47 yaþýndayken Paris'te yaþamýný yitirdi. Soyadý Pütün olan 1937 Adana doðumlu Güney, öðrenimi sýrasýnda maddi zorluklar nedeniyle pamuk iþçiliði yaptý, gazoz ve simit sattý. Ankara Hukuk Fakültesi'nde okurken yönetmen Atýf Yýlmaz ile tanýþan ve 1959'da 'Bu Vatanýn Çocuklarý' ve 'Alageyik' filmlerinin senaryolarýný yazan Güney, Yeni Ufuklar ve On Üç gibi dergilere de öyküler yazdý. 1967'de yönetmen koltuðuna oturan Yýlmaz Güney ( ), 1968'de 'Seyyit Han'ý, 1970'de 'Umut'u çekti. Güney'in 1971'de 'Aðýt'Adana Altýn Koza Film Þenliði'nde dereceye girdi, 'Boynu Bükük Öldüler' adlý romaný ise 1972'de Orhan Kemal Roman Ödülü'nü kazandý. 1981'de cezaevinden yurtdýþýna kaçan Yýlmaz Güney, 'Yol'u yeniden çekti ve film 1982'de Cannes Film Þenliði'nde büyük ödülü Costa Gavras'ýn Missing'iyle paylaþtý. 1983'te Türk vatandaþlýðýndan çýkarýlan Güney, kanser hastalýðýndan yaþamýný yitirdi. Abdullah Aysu: 'Hükümet kandýrýyor Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Platformu sözcüsü, Abdullah Aysu "Hükümet TMO aracýlýðýyla alacaðý fýndýðýn alým fiyatýný açýkladý. Fýndýk fiyatýný açýklamasýnýn hemen ardýndan fýndýk üreticileri; memnuniyetsizlik ve mutsuzluklarýný ifade eden, "Tayip felaketi" devam ediyor" dedi. Aysu'nun açýklamasý þöyle: "Fýndýk fiyatlarý 4 YTL/kg olarak açýklandý. >8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 Kaman cevizi bu sene yok Üzüm ve ceviz aðaçlarýnýn kuruduðu Kýrþehir'de, ilkbahar mevsiminde meydana gelen aþýrý soðuklar nedeniyle ürün sýkýntýsý yaþanýyor. Özellikle cevi ziyle ünlü Kaman Ýlçesi ile üzüm yöresi olarak bilinen Toklumen Beldesi' nde, bahçeler ve baðlar kururken, üreticiler büyük sýkýntý yaþýyor. Erdal Eren in aliesine mektubu 12 Eylül 1980 askeri darbeyle yaþý büyütülüp idam edilen Erdal Eren in alesine yazmýþ olduðu mektubu yaklaþan 12 Eylül ün 26. yýldönümü nedeniyle olduðu gibi yayýmlýyoruz. Nevþehir'de þap alarmý Erdal Eren Yaþý büyütülüp idam edildi KIRÞEHÝR- Kýrþehirli üzüm ve ceviz üreticileri, yaklaþýk 3 ay önce yaþanan soðuðun sýkýntýsýný þimdi görmeye baþladý. Üzüm ve ceviz aðaçlarýnýn kuruduðu Kýrþehir'de, ilkbahar mevsiminde meydana gelen aþýrý soðuklar nedeniyle ürün sýkýntýsý yaþanýyor. Özellikle ceviziyle ünlü Kaman Ýlçesi ile üzüm yöresi olarak bilinen Toklumen Beldesi'nde, bahçeler ve baðlar kururken, üreticiler büyük sýkýntý yaþýyor. Kaman'da ceviz aðaçlarýnýn kurumasý sonucunda yaklaþýk 500 bin YTL'lik zarar ortaya çýkarken, Toklumen'de de yaklaþýk 1 milyon YTL'lik zarar meydana geldi. Kaliteli üzümüyle ünlü Toklumen Beldesi'nde her yýl 1 milyon YTL'lik þarap üretimi gerçekleþirken, üzüm baðlarýnýn kurumasýyla þarap üretiminde ciddi sýkýntýlar yaþanýyor. Ceviz üretiminin durmasýyla sýkýntý çektiklerini belirten Kaman Belediye Baþkaný Turgut Aslan, aþýrý soðuklar sebebiyle tüm ceviz bahçelerinin kuruduðu ifade ederek, "Halkýn geçim kaynaðý durumundaki cevizler yok oldu. Yaklaþýk 500 milyar liralýk zarar meydana geldi ve zararýn telafisi mümkün deðil. Ýþin kötü tarafý ceviz aðaçlarý çift daldan oluþuyor ve bu dallardan bir tanesi bu yýl, diðeri gelecek yýl ürün veriyor. Soðuk hava sebebiyle her iki dal da kurudu ve hem bu yýl hem de gelecek yýl ceviz üretimi beklenmiyor. Kaman'da ilk defa tarihinde böyle bir doðal afet yaþandý ve kýpýrdayamayacak hale geldik" dedi. Diðer yandan, baðcýlýðýn son derece önemli olduðu Toklumen Belediye Baþkaný Ýsmail Kalaycý, üzüm baðlarýnýn kurumasý nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "2004 ve 2005 yýllarýnda devlete yaklaþýk 1 milyon YTL vergi ödedik ve 2005 yýlýnda yörede þarap üretiminden elde edilen gelir yaklaþýk 1.5 milyon YTL. Ama þu anda 10 bin dönüm bað kapasitesine sahip Toklumen'de, üzüm tarlalarý susuzluk ve don nedeniyle kurudu ve sadece 3 bin dönüm arazide baðcýlýk yapýlýyor. Bu baðlarda da bu yýl ne kadar üzüm alýnýr belli deðil. Çünkü, yaþanan aþýrý soðuk nedeniyle üzüm aðaçlarý kurudu. Yöre halkýnýn tek geçim kaynaðý þu anda balýkçýlýk kaldý" diye konuþtu. Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý. Zaten dýþarýdayken de birbirimizi anlayacak þekilde konuþamadýk.(bu konuda sizlere karþý büyük oranda hatalý davrandým. Ancak bunu size karþý saygý duymadýðým, bu nedenle böyle davrandýðým þeklinde yorumlamamanýzý dilerim) Bu nedenle sizlere anlatacaðým, konuþacaðým çok þey var. Ancak olanak yok. Düþüncelerimi bu mektupla anlatmaya çalýþacaðým. Þu anda ne durumda olacaðýnýzý tahmin ediyorum. Ama çok açýklýkla söylüyorum ki benim moralim çok iyi ve ölümden de korkum yok. Çok büyük bir ihtimalle bu iþin ölümle sonuçlanacaðýný çok iyi biliyorum. Buna raðmen korkuya, yýlgýnlýða, karamsarlýða kapýlmýyorum ve devrimci olduðum, mücadeleye katýldýðým için onur duyuyorum. Böyle düþünmem, böyle davranmam,halka ve devrime olan inancýmdan gelmektedir. Ölümden korkmadýðýmý söylemem, yaþamak istemediðim, yaþamaktan býktýðým þeklinde anlaþýlmamalý. Elbette ki hayatta olmayý ve mücadele etmeyi arzularým. Ancak karþýma ölüm çýkmýþsa, bundan korkmamam, cesaretle karþýlamam gerekir. Biliyorsunuz ki bu ceza iþlediðim iddia edilen suçtan verilmedi. Asýl amaçlanan böyle bir olayla gözdaðý vermek ve mücadeleyi engellemek hedefine dayalýdýr. Bu nedenle sizinde bildiðiniz gibi, kendi hukuk kurallarýný çiðneyerek bu cezayý verdiler. Cezaevinde yapýlan (Neler olduðunu ayrýntýlý bir biçimde öðrenirsiniz sanýrým) insanlýk dýþý zulüm altýnda inletildik. O kadar aþaðýlýk, o kadar canice þeyler gördüm ki, bugünlerde yaþamak bir iþkence haline geldi. Ýþte bu durumda Ölü korkulacak bir þey deðil, þiddetle arzulanan bir olay, bir kurtuluþ haline geldi. Böyle bir durumda insanýn intihar ederek yaþamýna son vermesi iþten bile deðildir. Ancak ben bu durumda irademi kullanarak, ne pahasýna olursa olsun yaþamýmý sürdürdüm. Hem de ileride bir gün öldürüleceðimi bile bile. Sizlere bunlarý anlatmamýn nedeni yaþamaktan býktýðým yada meselenin önemini, ciddiyetini kavramadýðým gibi yanlýþ bir düþünceye kapýlmamanýz içindir. Bütün bu yapýlanlar,baþýmdan geçenler, kinimi binlerce kez daha arttýrdý ve mücadele azmimi körükledi. Halka ve devrime olan inancýmý yok edemedi. Mücadeleyi sonuna kadar, en iyi bir þekilde yürütmek ve yükseltmekten baþka amacým yoktur. Mesele benim açýmdan kýsaca böyle. Ancak sizin açýnýzdan daha farklý, daha zor olduðunu biliyorum. 0 Anne, baba ve evlat arasýndaki sevgi çok güçlüdür, kolay kolay kaybolmaz. Ve evlat acýsýnýn da sizin için ne derece etkili olacaðýný biliyorum. Ama ne kadar zor da olsa bu tür duygusal yönleri bir kenara býrakmanýzý istiyorum. Þunu bilmenizi ve kabul etmenizi isterim ki, sizin binlerce evladýnýz var. Bunlardan daha niceleri katledilecek, yaþamlarýný yitirecek, ama yok olmayacaklar. Mücadele devam edecek ve onlar mücadele alanlarýnda yaþayacaklar. Sizlerden istediðim bunu böyle bilmeniz, daha iyi kavramaya çaba göstermenizdir. Zavallý ve çaresiz biriymiþ gibi ardýmdan aðlamanýz beni yaralar. Bu konuda ne kadar güçlü, ne kadar cesur olursanýz, beni o kadar mutlu edersiniz. Hepinize özgür ve mutlu yaþam dilerim. Devrimci selamlar Oðlunuz Erdal 12 Eylül darbesiyle idam edilen Veysel GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts NEVÞEHÝR- Nevþehir de þap hastalýðý görülen 9 yerleþim yeri karantinaya alýndý, hayvan giriþ çýkýþý yasaklandý. Avanos Ýlçesi'ne baðlý Akarca, Mahmat ve Özkonak beldeleri, Kozaklý Ýlçesi'ne baðlý Kalecik Beldesi, Abdi ve Çayiçi köyleri, Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Yüksekli ve Hacýlar köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezinde büyükbaþ hayvanlarda þap hastalýðý görüldü. Kalecik Beldesi, Abdi ve Çayiçi köyleri, Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Yüksekli ve Hacýlar köyleri ile Derinkuyu ilçe merkezinde büyükbaþ hayvanlarda þap hastalýðý görüldü. Tarým Ýl Müdürlüðü yetkilileri, bu yerleþim birimlerine hayvan giriþ ve çýkýþýnýn yasaklandýðýný, hastalýðýn görüldüðü ahýrlara hiçbir þekilde yabancýlarýn girmesine izin verilmediðini belirtti. Yetkililer, ilkbahar aþýlamalarýnda 35 bin büyükbaþ hayvanýn aþýlamalarýnýn tamamlandýðýný ve sonbahar dönemi þap aþýlama çalýþmalarýnýn da karantina uygulanmayan merkezlerde yoðun olarak sürdürüldüðünü söyledi. Hastalýðýn görüldüðü 9 yerleþim yerinde ise karantina uygulamasýnýn sona ermesinin ardýndan aþýlamanýn baþlatýlacaðý kaydedildi. (Hürriyet) Fýkralar Aþaðýda anlatýlan bir arkadaþýmdan geldi. Olay hakikaten olmuþ. Er saf ve temiz Anadolu çocuðu mu yoksa çarýklý erkâný harp mi bilinmez ama cuk oturmuþ! Gercek veya yalan ama güzel Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül birliðin teftiþini bitirmiþ, erlerin genel kültür bilgilerini deðerlendirmeye baþlamýþ.. Mesafe tahmini, ölçü, ölçü birimleri soruluyordu. Abdullah Gül, Bolu'lu bir ere sordu: -Benim boyum tahminen kaç santim dir? -Týpa týp 180 cm efendim. Gül, doðruluðunu görünce, erin karþýsýndaki diðer bakanlarýn da boylarýnýn ne kadar olduðunu sorar, hayret bir þekilde hepsi doðru çýkar. Durumu izleyen Recep Tayyip Erdoðan, merakýný yenemez, o da sorar. Er cevaplar: -Sayýn Baþbakaným, sizin de boyunuz 185 cm'dir. Erdoðan, kendi boyunu da týpa týp bildiðini görünce tekrar sorar: -Sen, hiç yanýlmadýn. Nasýl tahmin ediyorsun? -Baþbakaným, ben kereste uzmanýyým, sivilken, Bolu'daki kereste fabrikasýnda kesilen bütün keresteleri uzunluðuna göre ben tasnif ederdim... H. Taþdemir

3 Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Savaþlarda en fazla acý çeken ve yýkýma uðrayan biz kadýnlarýz. Eþlerimizi, çocuklarýmýzý ve kardeþlerimizi Lübnan a göndermek istemiyoruz. Barýþ kültürümüz olsun. HABER 3 Kapadokya ya turist ilgisi arttý Sulucakarahöyük ÜRGÜP- Yerel Gündem 21 Kentleri Kadýn Meclisleri Ürgüp 5. Kadýn Zirvesi Ürgüp Belediyesinin öncülüðünde yapmýþ olduklarý Kadýn Meclisleri ve Konseyleri Ürgüp te yapmýþ olduklarý dört günlük toplantýda Siyaset ve Kadýn Sonuç Bildirgesi ni açýkladýlar. Toplantýlar sonuçu açýklanan sonuç bildirgelerini aynen yayýmlýyoruz YG- 21 KENTLERÝ KADIN MECLÝSLERÝ ÜRGÜP KADIN ZÝRVESÝ, SÝYASET ve KADIN SONUÇ BÝLDÝRGESÝ Anayasa nýn 10. maddesinde yer alan Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini saðlamakla yükümlüdür. Devletin bu yükümlülügünü yerine getirebilmesi icin; Yerel Yönetimler Yasasý nýn ilgili maddelerine de uygun olacak þekilde, Avrupa Birliði nin de bir çok alanda olmazsa olmaz olarak kabul ettiði kadýn erkek eþitliðinin saðlanmasý ve ayrýca Türkiye nin de taraf olduðu, Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi (CEDAW) ve Bin Yýl Kalkýnma Hedeflerinin ve Yerel Yönetimlerde Kadýn Bildirgesi nin gerçekleþtirilebilmesi için; *Kadýnlarýn siyasi partilerin karar alma mekanizmalarýnda etkili ve yetkili hale NEVÞEHÝR- Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, Nevþehir'de ekmeðe yýl baþýna kadar zam vermeyi düþünmediklerini söyledi. Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Oralarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, Nevþehir Fýrýncýlar Odasý yönetimiyle görüþmelerinde bu kararý aldýklarýný belirtirken, oda yönetimi tarafýndan ekmek maliyetlerinin tespiti için bir çalýþma baþlatýldýðýný da söyledi. Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, "Þu an için Nevþehir'de ekmek zammýyla ilgili birliðimize ulaþan herhangi bir istek yok. Nevþehir Belediye Baþkanýmýz ve Fýrýncýlar Odasý baþkanýmýzla bu konuyla ilgili bir getirilmesini, *Siyasi partilere yapýlan hazine yardýmýnýn, en az %20 sinin partideki kadýnlara yönelik politikalar oluþturmak amaçlý, kadýn adaylara ve kadýna yönelik projelere tahsis edilmesini, *Kadýnlar icin %50 kota nýn aday listelerinde fermuar sistemi, yönetim kademelerinde ise boþ sandalye sistemi ile uygulanmasýný, *Uygulanmadýðý takdirde siyasi partilere yaptýrýmlarýn getirilmesini saðlayacak seçim yasasý, siyasi partiler yasasý ve parti tüzüklerinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýný ve, * TBMM de Kadýn Erkek Eþitlik Daimi Komisyonu nun kurulmasýný *Kadýnlara yönelik politikalar açýsýndan, kadýn istatistiklerinin yapýlmasýný kamuoyu ve halkýn bilgilerine sunulmasýný ýsrarla istiyoruz. Bizler; Yerel Gündem 21 Kentleri Kadýn Meclisleri olarak tüm kadýnlar adýna, daha önceki zirve bildirgelerinde belirttiðimiz hususlar ile, bu sürecin ve gerçekleþtirilecek mevzuatýn iþlerliliðinin takipçisi olacaðýz. YG- 21 KENTLERÝ KADIN MECLÝSLERÝ ÜRGÜP 5. KADIN ZÝRVESÝ EK BÝLDÝRGESÝ Bizler Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisleri ve Konseyleri olarak, Lübnan a Türk Askeri nin Gönderilmesini Ýstemiyoruz. BARIÞI KADINLAR YAPAR, BÝZ KADINLAR SAVAÞ ÝSTEMÝYORUZ. Savaþlarda En Fazla Acý Çeken ve Yýkýma Uðrayan Biz Kadýnlarýz. Eþlerimizi, Çocuklarýmýzý ve Kardeþlerimizi Lübnan a Göndermek Ýstemiyoruz. Barýþ Kültürümüz Olsun. görüþmemiz oldu.yýl baþýna kadar özellikle Ramazan ayý öncesinde böyle bir ekmek zammýnýn gündeme YEREL GÜNDEM 21 KENTLERÝ KADIN MECLÝSLERÝ VE KONSEYLERÝ (Haberi 6.sayfada) Yýlbaþýna kadar ekmeðe zam yok Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Oralarý Birlik Baþkaný Mustafa Sunar, Nevþehir Fýrýncýlar Odasý yönetimiyle görüþmelerinde bu kararý aldýklarýný belirtirken, oda yönetimi tarafýndan ekmek maliyetlerinin tespiti için bir çalýþma baþlatýldýðýný da söyledi. gelmesini istemiyoruz. Yýlbaþýna kadar da bu zammý vermeyi düþünmüyoruz" dedi. Nevþehir'de halen 200 gram ekmek 250 YTL'den satýlýyor. Sulucakarahöyük KAPADOKYA- Kapadokya Bölgesi nin tarihi ve turistik merkezlerini bu yýlýn ilk 8 ayýnda 1 milyon 212 bin 266 yerli ve yabancý turist ziyaret etti. Nevþehir Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, doða harikasý peribacalarý ve kayadan oyma dinsel merkezleri ile dünyanýn en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesine yerli ve yabancý turistlerin ilgisi sürüyor. Bölgede turistlerin ziyaretine açýk bulundurulan baþta Göreme Açýkhava Müzesi olmak üzere, Zelve Ören Yeri, Açýksaray Harabeleri, Paþabaðlarý, Hacýbektaþ Veli Müzesi, Çavuþin, St.Jean, Karanlýk ve El Nazar Kiliseleri ile NEVÞEHÝR-Nevþehir'de Kýzýlay Þube Baþkanlýðý ve Sakatlar Derneði Þube Baþkanlýðý arasýnda yapýlan anlaþmayla dernek üyeleri Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulunacak. Nevþehir'de faaliyet gösteren Kýzýlay Týp Merkezi'nin kapatýlarak yerine Kýzýlay Kan Merkezi'nin kurulmasý için çalýþmalar sürüyor. Kýzýlay Genel Merkezi'nin destekleriyle yaklaþýk 1 milyon YTL'lik bir harcamayla Nevþehir'de oluþturulmasý planlanan ve 2007 Yýlýnýn ilk ayýnda hizmete girecek olan Kýzýlay Kan Merkezine kan baðýþýnda bulunmak üzere harekete geçen Sakatlar Derneði Yönetimi Kýzýlay Þube Baþkaný ile bu konuda anlaþmaya vardý. Konuyla ilgili bir basýn toplantýsý düzenleyen Kýzýlay Nevþehir Þube Baþkaný Cengiz Gülen ve Sakatlar Derneði Nevþehir Þube Baþkaný Ekrem Altýntaþ, söz konusu anlaþmanýn Nevþehir'de bulunan diðer sivil toplum örgütlerine, derneklere ve odalara da bir örnek teþkil etmesi temennisinde bulundu. Sakatlar Derneði Nevþehir Þube Baþkaný Ekrem Altýntaþ, diðer vatandaþlara örnek olmak amacýyla dernek üyeleri olarak Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulunma kararý aldýklarýný söyledi. Altýntaþ, "Nevþehir'de 670 dolayýnda üyemiz bulunuyor. Kýzýlayýmýzýn Nevþehir'de oluþturacaðý Kan Merkezi sakat ya da normal düzeyde insanlar için büyük bir önem taþýyor. Bizde dernek yönetimi olarak Kan Merkezimize sahip çýkmak, kan vermenin ne kadar önemli bir insanlýk görevi olduðunu vurgulamak için böyle bir anlaþma yapma gereði duyduk. Kan Merkezimiz faaliyetine baþladýðýnda tüm üyelerimiz kan verecekler. Böyle son derece anlamlý bir görevi de yerine getirmeyi düþündük" dedi. Derinkuyu, Kaymaklý ve Tatlarin yeraltý kentlerini bu yýlýn ilk 8 ayýnda 716 bin 483 ü yerli, 495 bin 783 ü de yabancý olmak üzere toplam 1 milyon 212 bin 266 turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesini geçtiðimiz yýlýn ayný döneminde 740 bin 804'ü yerli, 573 bin 256'sý da yabancý olmak üzere toplam 1 milyon 314 bin 60 turist ziyaret etmiþti. Sakatlar Derneði'nden baðýþ Kýzýlay Nevþehir Þube Baþkaný Erol Gülen ise, Kýzýlay'ýn sadece Türkiye'de deðil tüm dünyada yaptýðý çalýþmalarla her kesimin takdirini topladýðýný belirterek, vatandaþlarý yeni kurulacak olan Kan Merkezi'ne destek olmaya çaðýrdý. Gülen, "Kan merkezimizi en geç yýl baþýnda hizmete sokmayý planlýyoruz. Kan merkezimiz sadece Nevþehir için deðil civar iller içinde adeta hayat daðýtacak. Bu konuya duyarlýlýklarýndan dolayý Sakatlar derneði yönetimine ve üyelerine buradan bir kez daha teþekkür ediyorum. Çünkü onlarýn böyle bir giriþimde bulunmalarý toplumumuz açýsýndan son derece önemli bir hassasiyetinde baþlangýcý olacaðýný düþünüyorum" diye konuþtu. KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel:

4 Giriþ Tekvin Musa nýn birinci kitabý-,...ve Rab Allah her kýr hayvanýný, ve göklerin her kuþunu, topraktan yaptý; ve onlara ne ad koyacaðýný görmek için adama getirdi; ve adam her birinin adýný ne koydu ise, canlý mahlûkun adý o oldu... der. Kuran da adlandýrma þöyle anlatýlýr: Allah, meleklere yeryüzüne bir halife yaratacaðýný söyler. Melekler... kan dökecek insaný mý halife kýlýyorsun, derler. Allah Adem e bütün isimleri, öðretti. Sonra onlarý önce meleklere arzedip: Eðer siz sözünüzde sadýk iseniz, þunlarýn isimlerini bana bildirin, dedi. Bakara Suresi, 31. ayet-. Melekler: Bize öðrettiklerinden baþka bizim bilgimiz yoktur. Þüphesiz alîm ve hakîm olan sensin, derler. (Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eþyanýn isimlerini meleklere anlat, dedi. Âdem onlarýn isimlerini onlara anlatýnca, ayet- Ýblis hariç melekler Âdem e secde ederler. Ýki metinde de adlandýrmanýn baþlangýcý, adlandýrmanýn adlandýrana adlandýrýlanlar üstünde saðladýðý egemenlik açýk olarak anlatýlmaktadýr. Bakara Suresi nde meleklerin halifeye itirazý, Âdem in adlarý onlara anlatmasýyla ortadan kalkar. Çünkü adlandýrma ilahi bir iþtir; Ýlah bu özelliðini Adem e öðreterek, kendi egemenliðine onu halef kýlmaktadýr... Ýbrahim Peygamber kaynaklý üç kitabi dinin teolojisindeki bu devir, yeryüzünde açýkça insan, hayvan, bitki, nesne arasýndaki bir iliþki, egemenliklikçi bir iliþkidir. Dikeydir; en üstte bir halef olarak insan yer almaktadýr; en altta da nesne. Ama ilk sorun insanla göksel varlýklar melekler- arasýnda baþlamaktadýr. Ýkinci sorun insanla insan arasýndadýr. Gerisi insanla hayvan, hayvanla bitki, bitkiyle toprak...- insan bilinci ya da bilinçsizliði tarafýndan sorun olarak konulmamaktadýr bile.topluluktan topluma bazý insanlarýn adlandýrma eylemini adlandýrmak, ad vermek, ad koymak...- kendi iþleri kýlmalarý, onlarýn Göðün halefliðini sahiplenmeleri sonucu, onlara bir egemenlik saðlamaktadýr. Böylece iliþki adlandýranlar/ adlandýrýlanlar olarak toplum içinde de dikeyleþmektedir. Bu dikeylik bir toplumda kurulduðu gibi, toplumlar arasýnda da kurulmaktadýr. Tarihin kaydettiði hiçbir devlet, kendi sýnýrlarý içinde bir topluðun ya da birden çok topluluðun diðer topluluklar üzerinde bu egemenliði kurmadan oluþamamýþtýr. Ayrýca birden fazla topluluðun kurduðu egemenlik de, eðilim olarak sürekli daha az topluluk ya da tek topluluða doðru yönelmiþtir. Tek topluluðun egemenliði ise yine bir ya da birkaç sýnýfa, oradan da tek kiþiye doðru bir yönelimdir. Egemenlik sovereignty- çoðulluðu örtüp gizlemeye çalýþýrken kendi doðasý gereði kendini parçalayarak, aza indirgeyerek sonunu hazýrlar. Bir toplumun adlandýranlarý, egemenler ya da Göðün halefleri bunlar tarihin ve tarihi Kül Tigin Ahmet Ateþ (1) 2. AD VE ADLANDIRMA tespitte kullandýklarý yazýnýn sahipleri olarakadlar arasýnda da dikey bir iliþkinin varlýðýný tahayyül etmektedir. Bu tahayyül, elbette eylemenin, yapmanýn, etmenin, kýlmanýn... kendisinden çýkan bir þey deðil. Aksine, tahayyülün kendisine içkin olan bir þey: Her iliþki dikeydir. Baþka türlü iliþkilerin var olduðu toplumlarda yukarýda sayýlan eylemler var olmasýna raðmen, böyle bir tahayyülün olmadýðýna antropolojinin, etnolojinin ve bugünün kültürünün içine yerleþmiþ, bugünü yaþayan o devirlere ait öðe bezekler bol bol tanýklýk etmektedir. Dil, baþlangýcýnda Kül-Tigin Anýtý böyle oluþturulmamýþ olsa da, bu tahayyülle yeniden yeniden yapýlan bir olgu. Öyle ise, dilin sýnýflarüstü olabileceði tezinin geçerlilik zamaný, sýnýfsýz ve hiçbir süreðen dikey iliþki tanýmayan toplumlarla sýnýrlý olmalýdýr. Her toplumda, toplum üyelerinin iliþkilerini dikey düþünüp, bu toplumsal pramidi kuranlarýn yaptýklarý iþlerden biri de, toplumun anlaþtýðý dili, yukarýdakiler için özelleþtirmek: yazý dili.elbet bu özelleþtirme, toplumsal pramidin sürekliliði için yapýlýyor ya da tepedekilerin aralarýnda anlaþabilmelerine aþaðý yukarý olanak saðlýyor. Ama yeni dil yaygýnlaþmaya baþlayýnca sadece dil alaný soyutlamasýnda bile- bu özellik bozulmaya baþlýyor. Belki de devletlerin tarihinde dil deðiþikliklerinin, yazý deðiþikliklerinin bir deyiþle dil devrimlerinin zorunluluðunun önemli bir yönü bu. Bir zorlayýcý olarak teknolojinin dildeki rolü de, bu pramidin korunmasý dýþýnda deðil. Bu açýdan teknolojinin sýnýflarüstülüðü de yatay iliþkili topluluk ya da toplumlara özgü bir karakteristiktir. Genel kural olarak adlandýramayanlarýn ne yazýsý ne de çaðdaþ muassýr, contemporary- teknolojileri günü gününe kullanabilme talihi oluyor Dil, yazý Türk Dili nin bilinen en eski metni üzerinde genel kabul gören- Göktürk devleti dönemine -720/725?? Tonyukuk yazýtý- aittir. Yaygýn olarak olarak bilindiði gibi, Kültigin yazýtý ve Bilge Kaðan yazýtý ilk yazýtý izlemektedir. Yazýtlardan ilk bahseden Johan von Strahlenberg -1730, Das Nord und Östliche Teil von Europa und Asie, aktaran Ali Öztürk 2001: 1730 da adý geçen kitapta yazýtlarýn fotoðrafýnýn yayýnlandýðýný belirtmektedir; o ise fotoðrafýn ancak 1816 da gerçekleþtirildiði kaydedilmektedir: Büyük Larousse- dir. 18. asrýn sonlarýna doðru Pallas seyahatnamesinde bu yazýtlarýn fotoðraflarýný (yazý kopyasý?), onu izleyen Spassky, Asya seyahati sonrasý 1822 de bugünkü Moðolistanda tespit ettiði 22 yazýtýn fotoðraflarýný (?) H. N. Orkun dan aktaran Öztürk yayýmlar. Yazýt metinleri hakkýnda yazýlanlar ise, N. M. Yatrinssev ile baþlar Heikel ile heyetinin incelemeleri 1892 de yayýnlanýr. Finlandiyalý ve Rusyalý karma heyetin yaptýðý incelemeler Radloff tarafýndan yayýnlanýr. Yedi sekiz yýl metinlerin dili üzerine tartýþýlýr. Gobelenti, Kültigin daha sonraki adlandýrmayazýtýnýn bir yüzündeki Çince yazýyý Almancaya tercüme eder çeviri?-. Ve Thomsen yazýttaki üç sözcüðü Çince metinden hareket ederek okurçözümler-: Kül Tigin, Tengri, Türk aktrn. A. Öztürk-. Daha sonra Vilhelm Thomsen 1916 da yazýtlarýn çözümlemesini yayýnlar Osmanlý Türk Devleti ve onun sayýsýz ulemasý ulusalcýlýðýn nerdeyse 150 yýllýk baskýn modasý dolayýsýyle bile bu Orhun Alfabesi geliþmeleri izliyor muydu?-. Budapeþte Felsefe Fakültesi mezunu; Polis Koleji, Devlet Konservatuvarý ile Týp Fakültesi tarih dersi öðretmeni Hüseyin Namýk Orkun türkolojideki bu geliþmeleri yýllarý arasýnda Eski türk yazýtlarý adýyla yayýnladý yýlýnda Kül Tigin yazýtý çevresine karma bir heyet - Çekeslovakyalý ve Moðolistanlýarkeolojik kazý için gider. Barkýn yazýttaþý, kaide, kazýda bulunan odalar...- durumu ve hakkýndaki bulgu ve yorumlar Belleten 107 de yayýnlanýr L. Jisl, 1958 de yapýlan Arkeolojik Araþtýrmalarýn Sonuçlarý-. Yazýtlarýn korunamadýðý, bu tarihten sonra da yeterli korunma altýna alýndýðý söylenemez. ( Türk Asrýna girdiðimiz onbeþ yýldýr neden hiçbir þey yapýlmýyor acaba?)(sürececek) SATILIK 2004 Model Fiat Maria Araba Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 600m 2 arsa Ramazan Danacý Tel:

5 Feyzullah Çýnar Feyzullah Çýnar 1937 yýlýnda Sivas Çamþýhý'nýn Çamaða Köyü'nde doðmuþ; tam beþ yaþýndayken almýþ eline baðlamayý... Þeyh Ahmet Yasevi'nin soyundan gelen ozan. Pir Sultan Abdal'ý, Kaygusuz'u, Virani'yi dinleyerek büyür; yaþlarýnda ise iyi saz çalip, türkü söyleyen bir kiþidir artýk. Anadolu'nun o aman vermez çileli yaþamýndan büyük kente, Ýstanbul'a gelmesiyle baþlayan zorlu yaþam öyküsü O'nu sazýyla daha da yakýnlaþtýrmýþtýr. Ýstanbul'da girdiði iþler doyurmaz aþýðý, O gönlündeki aþký. toplumsal çeliþkileri paylaþmak ister diðer insanlarla. Tam da bu sýrada birlikte olduðu dostlarý Feyzullah Çýnar'a bir plak yapmak isterler. Plaðýn bir yüzü Agahî Baba'nýn "Fazilet" adlý deyiþi, diðer yüzü Malatyalý Esirî'nin Þah Hüseyin'e mersiyesi... Yýl 1966; o yýllarda Alevi deyiþlerini çalýp söylemek pek çok açýdan zor. Ama koca Çýnar durur mu? Aldý mý sazý eline, vurdu mu sazýn teline söyler Pir Sultan'dan, Viranî'den, Kul Himmet'ten... iþte o gün bu gündür ait olduðu kültürün o güzel ürünlerini altmýþtan fazla plaða okumuþtur ozan yýlýnda Fransa'ya giden Çýnar, Alevi-Bektaþi kültürü ve müziði üzerine Irene Melikoff'la Irene Melikoff Feyzullah Çýnar birlikte konferanslara katýlýr, konserler verir. Bir çok Avrupa ülkesinde radyo programlarýna katýlýr. Ozanýn Fransa Radyo Televizyoncu ve Unesco tarafýndan iki long-play'i yayýnlanýr. Feyzullah Çýnar, Alevi-Bektaþi ozanlarýnýn içinde kýrsaldan kente göçmüþ, ancak geleneksel kültüründen hiç bir þey yitirmeden sanatýný uygulamýþ ender kiþilerden biridir. O geleneksel kültürünü yaþatarak içinde bulunduðu toplumun sorunlarýný dile getiren bir ozandýr. O'nun sanat yaþamýna baktýðýmýzda koca Çýnar'ýn yine bir baþka çýnarýn izinden gittiðini görürüz... Bu kiþi Pir Sultan Abdal'dan baþkasý deðildir. Pir Sultan'ý ve Pir Sultan geleneðini kendine kýlavuz seçmiþtir. O sazýnýn telinden dökülen melodiler bin yýllýk geleneðin sözcüsü gibidir. Pir Sultan deyiþlerini sanki Çýnar seslendirsin diye KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ tan aldýðým Yeþil Kartýmý ve Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aytengül Ocak Hacý Bektaþ Veli yazmýþtýr. Çýnar deyiþleri, öylesine yüksek bir sanat gücüyle icra eder, ve dilinden dökülen her sözün anlamý müzikle öylesine bütünleþir ki, yüzlerce yýllýk Alevi kültürü ile binlerce yýllýk Anadolu kültürlerinin sentezinden doðan bir ses çakýlýr kulaklarýmýza.feyzullah Çýnar usta malý söyler deyiþlerini.yedi kutuplardan en çok Pir Sultan Abdal, Virani, Kul Himmet ve Hatayi'nin deyiþlerini çalar ve okur. Geçmiþle günümüz arasýndaki köprü görevini üstlenmiþ o ozanlarýn iþlevini Çýnar'da da görürüz. Bu bakýmdan günümüz ozanlarýnýn deyiþleri de O'nun için diðerleri kadar önemli, hatta kutsaldýr. Kul Ahmet, Sefil Ýbrahim, Celalî kendi döneminin toplumcu ozanlarýdýr ve bunlarýn deyiþleri Çýnar'ýn dilinde ve telinde ustaca yorumlanýr. Feyzullah Çýnar 1960'lý ve 70'li yýllarýn toplumsal açýdan çileli, karamsar, tehlikeli ortamý içinde ozanlýk yapmaya çabalar. Türkiye'yi bir uçtan diðer uca dört kez dolaþýr. Halkýna umut verir, yüreklendirir onlarý. Toplumcu deyiþleri seslendirdiði için hapse atýlýr. Ancak yine söyler, yine çalar KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Türkyaþa Toprak sazým... Pir Sultan Abdal 983 yýlýnda daha 46 yaþýndayken Çýnar yaþama gözlerini kapatýr. Ancak onun sesi bu topraða gönül vermiþ dostlarýnýn kulaðýnda yaþamaya devam ediyor. Bazý türküleri : Siyah saçlarýndan hatem yüzlerin, Bu yýl bu daðlarýn karý erimez, Geldim þu alemi ýslah edeyim... Bursa, Foça, Gemlik ve Orhaneli'nin kurtuluþlarý Halk Fýrkasý Genel Baþkanlýðý'na Mustafa Kemal Paþa seçildi Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kiþi öldü, 36 köy tamamen yýkýldý Türkiye, 1944'de Mihver devletlerinden gelebilecek sýðýnmacýlara karþý sýnýrlarýný kapattý Ankara'da "Kýbrýs Türktür Komitesi" kuruldu Kýsa adý FÝJ olan Uluslararasý Gazeteciler Federasyonu 11. Kongresi'ni Ýstanbul'da yaptý. Kongrede tutuklu gazetecilerin serbest býrakýlmasý istendi. Basýnla ilgili baskýlarýn kalkmasý talep edildi Amerika Birleþik Devletleri destekli askeri cuntanýn yönetime el koymasýna direnen Þili Cumhurbaþkaný Salvador Allande Salvador Allande 1973'de öldürüldü Çukurova Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Týp Fakültesi Nöroloji Kürsüsü Baþkaný Profesör Dr. Fikret Ünsal 1979'da öldürüldü Þili'de referandum: General Augusto Pinochet'in görev süresi 8 yýl uzatýldý Eylül askeri darbesi sonrasý, Süleyman Demirel ilk kez 1986'da Bafra'da halka konuþtu Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkanlýðýna Anavatan Partisi (ANAP) Erzincan Milletvekili Yýldýrým Akbulut seçildi Bakýrköy Kadýn Sýðýnma Evi açýldý Sosyal Demokrat Halkçý Parti (SHP) 4. Olaðan Kurultay'ýnda Murat Karayalçýn genel baþkan seçildi Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataþ, Fransa'da yakalandý. Ayný gün, Ýstanbul devlet Güvenlik Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesini kapattý. Gazetenin terörle mücadele yasasýna aykýrý yayýn yaptýðý ileri sürüldü Eski Devlet Bakaný Ayvaz Gökdemir'in Avrupalý üç kadýn parlamentere "fahiþe" demesiyle ilgili yargýlama sonuçlandý. Gökdemir 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Bugün Doðanlar: Süleyman Demirel Yýldýrým Akbulut "Lady Chatterley'in Aþýðý" adlý yapýtýyla ünlü Ýngiliz romancý D. H. Lawrence. Nikita Kruþçev Bugün Ölenler: Ressam Nazmi Ziya Güran Pakistan Devlet Baþkaný Muhammed Ali Cinnah Sovyetler Birliði liderlerinden Nikita Kruþçev Müzik eleþtirmeni Faruk Güvenç Gazeteci Ergun Köknar. Augusto Pinochet Mustafa Kemal Paþa Ayrýntý için: Ayvaz Gökdemir KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ tan aldýðým Yeþil Kartýmý ve Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Bahtiyar Ocak BAÞSAÐLIÐI Bala Mahallesi nden yürümüþtür. Yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

6 Türkiye Yerel Gündem 21 Kentleri 5. Kadýn Zirvesi BÝRÝNCÝ GÜN Zirve Yürüyüþü... Zirvenin ilk gününde Anadolu'nun 35 farklý yerinden gelen 350 kadýn zirve yürüþünü gerçekleþtirdi. Tanýtým Standlarý Açýldý... Zirve katýlýmcýsý kentlerin tanýtýmlarý amacýyla Ürgüp Cumhuriyet Meydaný'na kurulan tanýtým standlarýnýn açýlýþý Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir ÖDEMÝÞ tarafýndan yapýldý. T.A.M. Büro Açýlýþý Zirve katýlýmcýlarý Merkezi Almanya'nýn Essen Eyaletinde bulunan Türkiye Araþtýrmalar Vakfý'nýn Anadolu Temsilciliði Bürosunun açýlýþýna katýldýlar. Erol Evgin Resim Sergisi Açýlýþý Zirve katýlýmcýlarý Sanatçý Erol Evgin'in Ürgüp Semih Balcýoðlu Sanat Galerisi'nde gerçekleþen Miras adlý resim sergisi açýlýþýna katýldýlar. Panel I- Kadýnlarýn Siyasal ve Toplumsal Hayattaki Yeri Zirvenin ilk paneli CHP Ýzmir Milletvekili Seyhan Ekþioðlu ile ülkemizde kadýn ve siyasetin tarihi konusunda söyleþi yapma imkaný buldular. Türkiye'nin Ýlk Kadýn Okuma Evi Açýldý. Katýlýmcýlarýmýz panel ve söyleþilerin ardýndan Ürgüp Belediyesi tarafýndan restore edilen Türkiye'nin ilk kadýn okuma evi açýlýþý gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlar Gala Yemeðinde Buluþtu. Zirvenin ilk gününün sonunda zirve katýlýmcýlarý Ürgüp Mustafa Otel'de yapýlan Gala Yemeðinde buluþtu. ÝKÝNCÝ GÜN Panel II Gülsün Bilgehan Toker, Diyarbakýr Baðlar Belediye Baþkaný Yurdusev Özsökmenler ve Basisen Ýç Anadolu Bölge Baþkaný Yaþar Seymýn'ýn konuþmacý olarak katýldýðý kadýnlarýn siyasal ve toplumsal hayattaki yeri konulu paneldi. Söyleþi- Türkiye'de Kadýn ve Siyasetin Tarihi Zirvenin ilk gününde katýlýmcýlar Gazeteci- Yazar Ece Temelkuran ve KA-DER Baþkaný Zirvenin ikinci gününde zirvenin ikinci paneli "karar alma süreçlerinde kadýn bakýþ açýsý ve etkileri konulu paneldi" Þiir Dinletileri ve Tiyatro Gösterileri Zirvenin ikinci günü þiir dinletileri ve tiyatro gösterileri ile renklendi. Atölye Çalýþmalar ve Çalýþma Gruplarý Zirve çerçevesinde çalýþma gruplarýnýn hazýrladýklarý raporlarýn sunumlarý yapýldý. Söyleþi Siyasi Partilerin Kadýn Kollarý Baþkanlarý Zirvenin ikinci günü merakla beklenen Siyasi Partilerin Kadýn Kollarý Baþkanlarý ile yapýlacak olan söyleþiye sahne oldu. ÜÇÜNCÜ GÜN Panel III KOTA Zirvenin üçüncü gününde zirvenin üçüncü paneli Temsilde kadýn erkek eþitliði konulu panel gerçekleþtirildi. Deneyim Paylaþýmý Kadýn ve Siyaset konulu zirvenin son gününde Siyasette yýllarýný harcamýþ katýlýmcý kadýnlar zirve katýlýmcýlarý ile tecrubelerini paylaþtýlar. Zirve Bildirgesi Zirve sonunda zirvede ele alýnan konular hakkýnda bir bildirge yayýnlandý. Zirve Ek Bildirgesi Zirve katýlýmcýlarý zirve sonunda Türk Askerinin Lübnan'a gönderilmemesi konusunda bir ek bildirge yayýnladýrlar. Atölye Çalýþmalar ve Çalýþma Gruplarý Zirve çerçevesinde çalýþma gruplarýnýn hazýrladýklarý raporlarýn sunumlarý yapýldý. Yöne Gezisi Zirvenin üçüncü gününde katýlýmcýlar zirveye ev sahipliði yapan Ürgüp'ün eþsiz güzelliklerini yakýndan görmek için düzenlenen geziye katýldýlar. Söyleþi: Ýsmet Sezgin Zirvenin üçüncü gününde eski bakanlardan siyasetçi Ýsmet Sezgin ile söyleþi gerçekleþtirildi. DÖRDÜNCÜ GÜN SATILIK Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a 5 km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 20 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Ýbrahim Altýn Cep Tel: iþ Tel:

7 Öðrencileri barýnma telaþý sardý Gitmiyoruz, gönderiliyoruz Kadrolaþmadan, özel okullara kadar birçok alanda önemli saptamalarýn ve eleþtirilerin yer aldýðý raporda eðitimin nasýl paralý hale getirildiði de açýklanýyor. Volkan Þahin Üniversitelerin açýlmasýna az bir zaman kala, yaþadýklarý kentlerden uzaktaki üniversiteleri kazanan öðrencileri barýnma telaþý sardý. Kredi ve Yurdar Kurumu yurtlarýnýn yetersiz kalmasý ve pek çok ilçede yurt imkaný bulunmamasý nedeniyle öðrenciler, özel yurtiarý ya da bir araya gelerek kiraladýklarý öðrenci evlerini tercih ediyor. Yetkililerin barýnma sorunu yaþayan çok sayýda öðrencinin tarikatlar ve çeþitli siyasi oluþumlarýn eline düþtüðünü, kýz öðrencilerin ise bu nedenle fu-huþa bile sürüklenebildiðim belirterek gençleri ve aileleri uyarýyor. AÝLEYE FARKLI ÖÐRENCÝYE FARKLI Yapýlan açýklamaya göre sadece Konya Selçuk Üniversitesi'ne bu yýl 22 bin 364 yeni öðrenci kayýt yaptýrma hakký kazandý. Üniversite yeükili-leri, bu öðrencilerden yaklaþýk 15 bininin il dýþýndan geleceðini ve ciddi bir barýnma sorunuyla karþý karþýya kalacaðýný söylüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarý'nýn yetersiz olduðu Konya'da 100 civarýnda özel yurt bulunuyor. Bu yurtlarda tek kiþilik oda fiyatlarý yýllýk 3 bin 500 ile 6 bin YTL arasýnda deðiþiyor. Özel yurtlarýn 4 kiþilik oda fiyatlarý ise aylýk 200 YTL'yi buluyor. Konya'da özel, devlet ve üniversite yurtlarýnýn toplam kapasiteleri 20 bine yaklaþýyor. Ancak devlet ve üniversite yurdunun bu yýl kabul edebileceði öðrenci sayýsý 2 bini geçmiyor. Toplam 8 bin kapasiteli olan Konya'daki özel yurtlar ise yeni öðrencilere eski kayýdarýn dýþýnda kalan boþ kontenjanlarýný ayýrabilecek. Yurt yerine ev kiralamaya karar veren binlerce öðrenci ise, kira, eþya, depozito ve taþýma giderleri bir araya geldiðinde yüklü bir maliyeti gözden çýkarmak zorunda kalýyor. Ev sahipleri de ailelere göre, öðrencilerden daha yüksek kira talebinde bulunuyor. Normalde 3 oda 1 salon evini aileye YTL'ye kiralayacak bir ev sahibi, 3 öðrenci için bu rakamý YTL'ye çýkarabiliyor. Bu nedenle aylýk 57 YTL'lik devlet yurtlarý özellikle dar gelirli öðrencilerin bu yýl da tek umudu olacak. TARÝKAT UYARISI Aileleri ve gençleri özellikle tarikadara ve siyasi oluþumlara dikkatli olmaya çaðýran yetkililer, barýnma sorununun öðrencilerin en büyük zaafý olduðunu ve bunun çeþitli çevrelerce organize bir þekilde kullanýldýðýný belirtiyor. Tarikatlarýn barýnmanýn yaný sýra burs konusunda da çok etkili olduðunu belirten yetkililer, üniversiteyi yeni kazanan bir gencin kolaylýkla bu tuzaða düþebileceðini dile getirerek aileleri uyarýyor.»eðýtým SEN RAPORU: Eðitim sistemi baþtan aþaðý sorun yumaðý Eðitim Sen'in hazýrladýðý " Eðitim Öðretim yýlý baþýnda Eðitimin ve Eðitim Emekçilerinin Durumu" baþlýklý rapor, eðitim alanýnda yaþanan sorunlarý gözler önüne serdi. Raporun en ilgi çekici kýsýmlarýndan biri de kadrolaþma ile ilgili. Rapora göre; AKP hükümeti döneminde sadece Milli Eðitim Bakanlýðýnda (MEB) 2 bin personelin yeri deðiþtirildi. Tüm eðitim camiasýnda son 3,5 yýlda görevinden alýnan yönetici sayýsý ise 10 binin üzerin-de.rapora göre AKP'nin en çok kadrolaþma yaptýðý alanlarýn baþýnda il milli eðitim müdürlükleri geldiði vurgulanýrken, 552 il ve ilçe müdürünün görev yerinin deðiþtiði kaydedildi. Eðitim Sen raporunda, AKP Hükümeti döneminde sendikalarýn büyük yara aldýðý da belirtiliyor. Buna göre, Þanlýurfa'da 8, Tunceli'de 6, Erzincan'da 2, Ýstanbul'da 8, Ýzmir'de 8, Mersin'de 16, Mardin'de 1, Kastamonu'da 2 diðer illerde ise onlarca Eðitim Sen üyesi sürgün edildi. MÜFREDAT TOPLUMA UYGUN DEÐÝL Müfredat programýnýn Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik yapýsýna uygun olmadýðýnýn da belirtildiði raporda, yeni müfredatta yer alan ders konularýnýn AB uyum kapsamýnda Avrupa ve ABD'de okutulan derslerin neredeyse birebir kopyasý olduðu da kaydedildi. Eðitimin düzenli ve sürekli bir kamu hizmeti olduðunun anýmsatýldýðý raporda, Danýþtay'ýn öðretmenliði asli ve sürekli görevlerden saydýðýnýn belirtildiði raporda, MEB'in ise norm kadro sonucu ortaya çýkan öðretmen ihtiyacýný kadrolu öðretmen istihdamý ile kapatmayarak, sözleþmeli öðretmen istihdam ettiði anlatýldý. ÖZEL OKULA DESTEK, KAMUYA KÖSTEK Raporda, özel okullara verilen destek konusunda ise ticari amaçla kurulan 'müþteri' bulamadýðý için zarar eden yüzlerce özel okulun kamu kaynaklarý ile kurtarýldýðý vurgulandý. Eðitim sisteminin temel sorunlarý arasýnda yer alan OKS ve ÖSS sýnavlarýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini vurgulanan raporda, 2005 yýlýnda ÖSS'ye harcanan paranýn 3.2 milyar dolar, kiþi baþýna düþen payýn da dolara denk geldiði ifade edildi. Raporda, ayrýca, "Ders kitaplarý birer rant aracý haline getirilmemelidir. Ýlk öðretimden baþlayarak eðitim sürecinin sonuna kadar ders kitaplarý ücretsiz olmalý. Uzun yýllar kullanýlacak kalitede basýlmalýdýr," denildi.»kampanyaya DESTEK ÝSTEDÝ: Eðitim Sen'den ÝHD ziyareti EÐÝTÝM SEN Genel Baþkaný Alaaddin Dinçer, herkese parasýz, nitelikli ve eþit eðitim hakký için "Eðitime yeterli bütçe, okuluma ödenek istiyorum" adý altýnda baþlattýklarý imza kampanyasý çerçevesinde, Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Genel Baþkaný Yusuf Alataþ'ý ziyaret etti. Eðitimin en önemli insan haklarýndan biri olduðunu vurgulayan Dinçer, demokratik bir eðitim öðretim modeli oluþturmak için büyük mücadele verdiklerini ifade etti. 'ÖZELLEÞTÝRMEYE KARÞIYIZ' ÝHD Genel Baþkaný Yusuf Alataþ da, eðitim ve öðretim sisteminin iyileþtirilmesi için baþlatýlan her tür çalýþmaya destek vereceklerini belirtti. Yakýn bir zamanda devletin eðitim alanýndan elini tümüyle çekeceðini ifade eden Alataþ, "Çok kýsa bir süre sonra resmi eðitim istisna olacak, kar amacýyla yapýlan eðitim ön plana çýkartýlacak. Biz insan haklarý savunucusu olarak eðitimin özelleþtirilmesinin kesinlikle karþýsýndayýz" dedi. Eðitim alanýnda yapýlan tüm deðiþikliklerin eðitimden yararlanan tüm kesimlerin görüþü alýnarak yapýlmasý gerektiðini dile getiren Alataþ, ÝHD'nin, Eðitim Sen'in kampanyasýný aktif olarak destekleyeceðini açýkladý. Birgün Ankara SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 800 m 2 arsa1 150 m 2 evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, Lübnan a asker gönderme tezkeresinden memnun olup olmadýðý sorusuna, "Bu sorulur mu? Biz gitmiyoruz, gönderiliyoruz" yanýtýný verdi. Pakistan Silahlý Kuvvetler Günü nedeniyle verilen resepsiyonda gazetecilerle sohbet eden Orgeneral Büyükanýt þehit yakýnlarýnýn cenaze törenlerindeki sözlerini ise þunlarý söyledi: O insanlar ne söylerlerse söylesinler kabulümdür. Ateþ düþtüðü yeri yakar, ne büyük acýlar çektiklerini anlýyoruz. Onlar bizim de evlatlarýmýz. Büyükanýt Lübnan için de özetle þunlarý söyledi: "Silahsýzlandýrma dahil tezkeredeki dört konu dýþýnda hiçbir görev yapmayacak TSK. Hiç kimse emir veremez, hiç kimse de yaptýramaz. Daha henüz insaný yardýmýn çapý, yeri, kaç bölgede çalýþacaðý belli deðil. Sayý olarak bana da sorsanýz ben de bilemem." Pastayý kesemedi Pakistan Askeri gününe katýlan Org. Yaþar Büyükanýt, bayraklý pastayý kesemedi. Büyükanýt, "Böyle pasta kesilmiyor. Bir tarafýnda bizim, diðer tarafta Pakistan bayraðý. Kessem ayrýlacak. Yandan kesiyorum" dedi. Ýmalatçý Toker Mobilye ve Dekarasyon Mutfak dolabý, banyo, yüklük, vestiyer ve dekor iþleriyle... Balon pres kapak, laminant kapak, profil kapak çeþitleriyle MDF lamdan sipariþleriniz itina ile hazýrlanýr. Kalitemiz tesadüfi deðildir. Bir telefonla yanýnýzdayýz. Taþýnmýþ olduðumuz Mucur Sanayi Sitesi nde size hizmet vermeye devam ediyoruz. Toker Mobilya ve Dekarasyon Recep Toker Cep Tel: MUCUR

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 27 En Düþük 0 C 11 Abdullah Aysu: 'Hükümet kandýrýyor, gerçek fiyat 3 YTL bile deðil' [Sesonline] Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Platformu sözcüsü, Abdullah Aysu "Hükümet TMO aracýlýðýyla alacaðý fýndýðýn alým fiyatýný açýkladý. Fýndýk fiyatýný açýklamasýnýn hemen ardýndan fýndýk üreticileri; memnuniyetsizlik ve mutsuzluklarýný ifade eden, "Tayip felaketi" devam ediyor" dedi. Aysu'nun açýklamasý þöyle: "Fýndýk fiyatlarý 4 YTL/kg olarak açýklandý. 4 YTL/kg olarak açýklanan fýndýk fiyatý toplam üretimin yüzde 10 u kadar olan Giresun fýndýðýdýr. Geriye kalan yüzde 90 levant fýndýk olarak tabir edilen fýndýk için açýklanan fiyat; 3,8 YTL/kg brüt fiyattýr. Bundan yüzde 5,1 oranýnda kesinti hesap edildiðinde gerçek fiyat 3, 6 YTL/kg'dýr. Bunun piyasa da denge saðlamasý 3,1 3,3 YTL/kg'da oturur. Resmi kurumlarýn açýkladýðý maliyet fiyatý 3,45 YTL/kg idi. Buradan da anlaþýlacaðý gibi açýklanan fiyat, fýndýk üreticisinin felaketi demektir. ALICI TEKELÝ VAR Dünyada üretilen fýndýðýn miktarý 200 milyar adettir. Bunun milyara yakýnýný Türkiye tek baþýna üretmektedir. Dünyanýn yýllýk fýndýk tüketimi 300 bin tondur. Türkiye nin fýndýk üretimi de yýllýk ortalama bin ton civarýnda deðiþmektedir. Ama Türkiye nin fýndýk fiyatýný Türkiyeli fýndýk üreticileri deðil, yabancý alýcýlar belirlemektedirler. Bunun ana nedeni, Türkiye deki fýndýk ihracatçýsý þirketler (aslýnda yabancý þirketlerin komisyoncusu gibi çalýþýyorlar ) yabancý fýndýk alýcýsý þirketlere fýndýðý daha yüksek fiyatla satmak için deðil, üreticiden daha düþük fiyatla fýndýðý almaya çalýþýyor. Hükümet ise; Türkiye fýndýðý daha yüksek fiyata satýlsýn, üreticilerin refah düzeyi yükselsin, Türkiye ye daha fazla döviz girsin diye deðil yerli ve yabancý þirketler ucuz fýndýk alsýn diye piyasaya müdahale ediyor. Baþka bir deyiþle, Türkiye den 5 6 ihracatçý (komisyoncu ) þirket, dýþarýdan 5 6 yabancý alýcý þirket hükümet aracýlýðýyla fýndýk fiyatýnýn düþük belirlemesinde etkili oluyorlar. Yani fýndýkta alýcý tekeli var. HÜKÜMET FÝYATLAR DÜÞSÜN DÝYE ALIM YAPIYOR AKP hükümeti fýndýk fiyatlarýný 15 Eylül den sonra piyasada oluþacak fiyata göre belirleriz diyorlardý. Üreticilerin kararlýlýðý sonucu fýndýk piyasasýnda fiyat artmaya baþlayýnca 15 Eylül ü de, piyasada fiyatýn belirlenmesini de beklemediler. Fiyatlarýn düþmesi için piyasaya düþük fiyat açýklayarak müdahale ettiler. Oysaki hükümetler piyasaya üretici ve tüketici lehine düzenlemek üzere müdahale ederler. Cumhuriyet tarihinden bu yana tarýmda destekleme alým politikalarý böyle yapýlmýþtýr. Fýndýk dýþ tüketime dayalý bir üründür. Hükümet ise, üreticileri koruma amaçlý fiyatýn yükselmesini deðil de, tüketiciler lehine düþürülmesi için müdahale ettiðine göre dýþarýdaki tüketiciler içerdeki üreticiye tercih edilmiþ oluyor. Kaldý Çiftçilerin bu çilesi ki; Fýndýðý Türkiye ne zaman bitecek kendisi üretiyor, ya da bu çileyi kendisi satýyor. Bu çektirenler çile nedenle Hükümet, çektirmekten ne fýndýk fiyat yüksek zaman diyemez. Ama vazgeçecekler? hükümet fýndýk Bunu bilmemiz fiyatýný arttýrmak için hakkýmýz diye deðil, düþürmek için düþünüyoruz müdahale ediyor, anlaþýlýr gibi deðil. Hükümet stok yapmak için alým yapacak. Piyasaya bu amaçla giriyor. Ama bu aldýðý fýndýklarý ne zamana kadar elinden tutacak. Bu alýmlar için kaynak açýklamayan hükümet, ben aldýðým/kullandýðým paranýn ödeme zamaným geldi diye olmadýk bir anda ben bu fýndýklarý satýyorum diye piyasaya girerse o zaman vay fýndýkçýnýn haline. Hükümetin bugüne kadar izlediði yolun býraktýðý ize bakýldýðýnda bunu yapmayacaðýný deðil, yapabileceðini gösteriyor. Yani Hükümet güven vermiyor. Bu hükümet döneminde çiftçiler daha fazla kaygý ekmekte keder biçmektedir. "ÇÝFTÇÝLERÝN ÜRETMEKTEN BAÞKA SUÇU NE?" Fýndýkçýlar 20 yýlda 14 milyar dolar döviz kazandýrdý bu ülkeye. Sadece sezonunda 1 milyar 952 milyon dolar döviz girdisi saðladý. Mükâfatlandýrmayý beklerken üç yýldýr cehennem azabý çekiyor/çektiriliyor niye? Çiftçilerin bu çilesi ne zaman bitecek ya da bu çileyi çektirenler çile çektirmekten ne zaman vazgeçecekler? Bunu bilmemiz hakkýmýz diye düþünüyoruz ÖNERÝYORUZ:» Hükümet FÝSKOBÝRLÝK ile inatlaþmayý býrakmalý. Hükümet fýndýk alýmýný FÝSKOBÝRLÝK aracýlýðýyla yapmalý.» Hükümet, TMO yu fýndýk alýmýndan çekmeli, asli görevini eksiksiz yapmasý için destek olmalý.» Hükümet yerli yabancý þirketler deðil üreticiden yana olmalý,» Hükümetin açýkladýðý bu fýndýk fiyatý çiftçiler için de ülke ekonomisi için de yararlý deðildir. Hükümet bu fiyatý yeniden gözden geçirmeli. Maliyet + yüzde 25 kâr + insanca yaþam hakký payýný ekleyerek yeni bir fiyat belirlemeli ve kamuoyuna açýklamalýdýr..." Dokunulamayan Kuran kursu binasý bir tebligat çýkarýlmadý. YABANCILAR ALINMIYOR Fatih, Beykoz, Baðcýlar ve Üsküdar daki birçok caminin imam ve müezzin kadrosu, yýllardýr bu cemaatin mensuplarýnýn elinde. Sözkonusu imamlar emekli olsalar bile mihrabý ve minberi baþkasýna býrakmýyor. Kaçak Kuran kurslarýnýn bir kýsmý 2000 den itibaren Diyanet in sözde denetimine geçti. Ama hem camilerdeki imam kadrosu, hem de kurslarýn yönetimi ayný kaldý. Bayram Ali Öztürk ün öldürüldüðü Ýsmailaða Camii nin üzerinde bulunduðu sokaktaki diðer 4 cami de yýllar içinde cemaatin denetimine geçti. Baþta tarihi Mesnevihane Camii olmak üzere, Camide cinayet ve linçle gündeme gelen cemaate camiler kaçak yapýlarla geniþletildi. Ek binalar ait 8 katlý Ýsmailaða Camii Kuran Kursu binasý zaman içinde kuran kurslarýna ve kimin oturduðu Ýstanbul un en büyük kaçak yapýlarýndan birisi bilinmeyen lojmanlara dönüþtürüldü. Vakit olarak gösteriliyor de baþlayan ve belediyece namazlarý dýþýnda dýþa kapalý olan ibadethanelere durdurulan inþaat, mühürü sökülerek bitirildi. cemaat mensuplarý haricinde kimse alýnmadý. Yýkým kararý bulunan bina için resmi tebligat KARAR 1994 TE yapýlamýyor. Çukurbostan daki kurs binasý da kaçak olarak Ýsmailaða Cemaati, Ýstanbul un en imtiyazlý inþa edildi. Bizans su sarnýcý bulunan bu arazide topluluklarýndan biri.baþýnda Mahmut 1987 den önce küçük bir mescid vardý. Bedrettin Ustaosmanoðlu nun bulunduðu cemaat, Fatih Dalan döneminde çevredeki Çukurbostan Ýlçesi sýnýrlarý içinde Çarþamba baþta olmak üzere Mahallesi yýkýlarak pazar olarak düzenlendi. birçok semtte çok sayýda kaçak Kuran kursu inþa Mescid çevresine ek binalar inþa edildi. Ýsmailaða etti. Tarihi Yarýmada nýn Gökkafesi olarak anýlan Cemaati nin Kuran kursuna dönüþtürüldü. Anýtlar Ýsmailaða Camii Kuran Kursu na yýkým kararýna Kurulu nun 1994 te aldýðý yýkým kararýna raðmen, raðmen dokunulamadý. kaçak yapýlarýn tek taþýna bile dokunulmadý. Ýsmailaða Camii Sokak ile Ýsmailaða Çýkmazý Külliyesini bitiremedi arasýnda yer alan Ýsmailaða Camii Kuran Kursu CÜPPELÝ Ahmet Hoca olarak ünlenen Ahmet binasý Ýstanbul un en büyük kaçak yapýlarýndan Mahmut Ünlü ye ait Çavuþbaþý ndaki meþhur biri lerin baþýnda yazlýk Arda Sinemasý kapanýnca 2800 metrekarelik arsayý cemaat satýn aldý de kuran kursu inþatý baþladý te Fatih Belediye Baþkanlýðý na cemaatin de desteðiyle seçildiði belirtilen Sadettin Tantan, buna karþýn iki yýl sonra belediye meclisi kararýyla kaçak inþaatý durdurdu. Cemaat üyeleri mührü söküp inþaatý sürdürdü. Baðýþlarla, toplam üç milyon dolara tamamlandýðý söylenen kurs Tantan ýn görevden ayrýlmasýndan sonra hizmete açýldý. 8 katlý yapý hem cemaatýn deposu hem de kurs binasý. 850 öðrenci kapasiteli kursta Anadolu ve Ýstanbul dan çocuklar okutuluyor. Ýstanbul un yedi tepesinden en yükseðinde bulunan ve Sultan Selim Camii ve Fatih Külliyesi ni bile gölgede býrakan bu yapý için 1996 da çýkan yýkým kararý bir türlü uygulanmadý. Geçen yýl Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi nce onaylanarak kaçak külliyenin inþaatý durdurulmuþtu. yürürlüðe giren 1/1000 lik koruma imar planýnda Sabýkalýlarý, psikopatlarý bile etrafýna toplayan da yýkýmý öngörülen bina için bugüne kadar resmi Ahmet Hoca, cemaatce de eleþtiriliyor.(hürriyet) Bu çaðda bu kafa Türkiye nin Lübnan a asker gönderme kararý ve son zamanlarda PKK terörüne verilen þehitlerin artmasý üzerine, aileler askerlik çaðýndaki çocuklarý, subay ya da polis yakýnlarý için dualý önlem almaya baþladý. Kötülüklerden korumasý için gençlere dualý zýrh yaptýðýný ileri süren kapatýlan Refah Partisi nden eski Yakutiye Belediye Baþkaný Muhyettin Aksak ýn akrabasý Muhammet Aksak, "Dua ile Mehmetçiðe çelik zýrh örüyoruz" diye konuþtu. Aksak, elindeki asanýn bir ucunu, kendisine gelen kiþilerin alnýna dayýyor ve öbür ucundan okuyarak zýrh yapýyor. Her gün çok sayýda ailenin kendisini ziyarete geldiðini belirten Aksak, dualarý hayýr için yaptýðýný belirterek þunlarý söyledi: "Ölümün nereden ve nasýl geleceði belli olmuyor. Tesadüfen yaþar olduk. Ýþte bu yüzden halkýmýz bazen kendilerine bazen de özellikle asker ve gurbette olan çocuklarýnýn her türlü kötülükten korunmasý için bize gelip muhafaza duasý okutturuyor. Mehmetçiðe yaptýðýmýz dua ile onlara birer çelik zýrh giydiriyoruz. Her türlü bela ve þerden korunmasý için ailelerle birlikte Allah a el açýp dua ediyoruz. Ýnsanlarýmýz maneviyata büyük önem veriyor." (dha)

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı