yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu"

Transkript

1

2

3 EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin sürekli olacaðýndan, adres deðiþikliðinizi Derneðimize zamanýnda ilettiðiniz sürece elinize ulaþacaðýndan emin olabilirsiniz. S izlerle olan birlikteliðimiz devam ediyor. Elinizdeki yeni sayýmýzla birlikte Kabataþ Dergisi'nin 8 sayýsýný geride býrakmýþ oluyoruz. Her sayýsýný özenle hazýrladýðýmýz, birbirinden deðerli Kabataþlýlarý sizlerle buluþturduðumuz bu yayýna katkýsý bulunan herkese teþekkür ederim. Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin sürekli olacaðýndan, adres deðiþikliðinizi Derneðimize zamanýnda ilettiðiniz sürece elinize ulaþacaðýndan emin olabilirsiniz. Kütüphanenizde yerini alacak bu sayýmýzda da yine çok deðerli Kabataþlýlarla buluþturuyoruz sizi: Türkiye'nin en büyük, dünyanýn sayýlý barajlarýndan Atatürk Barajý ve Hidroelektrik Santrali inþaatýný gerçekleþtiren Ata Ýnþaat'ýn Yönetim Kurulu Baþkan Dr. Y. Müh. Sedat Üründül, Kabataþlýlar Derneði'nin bugünlere gelmesinde büyük katkýlarý olan Av. Taner Kýral ve görev aldýðý tüm bölgelerde baþarýlý çalýþmalar imza atan, halen Beyoðlu Kaymakamý olarak görevini sürdüren Kamil Baþar. Röportajlarýn yanýnda hayata dair bir çok konu ile sizlerin ilgisini çekecek bir sayýyla birlikteliðimizi sürdürüyoruz. Kabataþ'a yakýþan bir çizgide, her türlü görüþ ve düþüncenize açýk bir þekilde ilerlemeye devam edeceðiz. 4

4 i Ç i N D E K i L E R Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti Kamil Baþar: Kabataþ ý yaþayanlar bilir Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya Taner Kýral: Kabataþ ta 1 sene hazýrlýk okuduk Kahve Gönül ne kahve ister, ne kahvehane Bir dünya kenti Safranbolu 64 Kültür Sanat yýlýnda Mozart 60 4 Editörden 8 Ýlhan Orhun 10 M. Erol Demirdöven 12 Recep Memiþ 30 Prof. Dr. Özcan Köknel 40 Ahmet Erol 50 Cezmi Ersöz 56 Oktay Tuncer 66 Yurdagün Göker Sahibi (Sorumlu) Kabataþlýlar Derneði adýna Ýlhan ORHUN Yayýn Kurulu Prof. Dr. Aydýn AYBAY Hakký DEVRÝM Cahit KOCAÖMER Prof. Dr. Özcan KÖKNEL Oktay TUNCER Hilmi YAVUZ Yayýn Direktörü Suat NAZAROÐLU Grafik Tasarým Sibel GÜNDOÐDU Deniz GÜLEROÐLU Fotoðraf Editörü Necat NAZAROÐLU Yazý Ýþleri Levent BALCI Osman TUNCER Umut YÜCEL Baský Mask Matbaacýlýk Tel: Ortak Ýletiþim Tanýtým Pazarlama Ltd. Genel Müdür Suat NAZAROÐLU Reklam Ýletiþim Nur ALTI Neslihan KALKANDELEN Reklam Rezervasyon Tel: pbx Faks: Kabataþlýlar Derneði Çýraðan Cad. No: 124 C Kapýsý Ortaköy / Ýstanbul Tel: Faks: Kabataþ Dergisi, Kabataþlýlar Derneði ve O Ýletiþim Tanýtým Pazarlama Ltd. Þti. tarafýnda T.C. yasalarýna uygun yayýnlanmaktadýr. Kabataþ Dergisi'nde yayýnlanan yazý, fotoðr ilüstrasyon ve konularýn her hakký mahfuzd Ýzinsiz kullanýlamaz, kaynak gösterilerek alý yapýlabilir. Kabataþ Dergisi, Kabataþlýlar Derneði'nin ücretsiz yayýnýdýr Yýl: 2 Sayý: 8 Mayýs 2006 Yayýn Türü Yerel süreli yayýn. Ýki ayda bir yayýmlanýr.

5 Deðerli Kabataþlýlar Kabataþlýlar Derneði Baþkaný Ýlhan Orhun Bilinen bir gerçektir ki Kabataþ Erkek Lisesi Türk Milli Eðitimi nin en saygýn eðitim ve öðretim kurumlarýndan birisidir. Bunun da sebebi sevgili öðretmenlerimiz tarafýndan öðrencilerimize verilen müstesna bir eðitim ve öðretim, ahlaki ve sosyal deðerler, sevgi, saygý ve bunun neticesinde yetiþen, Türk toplumuna kazandýrýlan, hayata hazýrlanan erdemli fertlerdir. K abataþ sevgisi ve tutkusu ile Kabataþlýlýk ruhunu yaþatmak için hazýrlayýp, yayýmladýðýmýz bir dergimiz ile daha sizlerle beraberiz. Bu yýl yapýlan Ö.S.S. sýnavlarýnda okulumuz olarak aldýðýmýz dereceler ve kazandýðýmýz baþarýlar haklý olarak hepimizin göðsünü kabarttý. Bilinen bir gerçektir ki Kabataþ Erkek Lisesi Türk Milli Eðitimi nin en saygýn eðitim ve öðretim kurumlarýndan birisidir. Bunun da sebebi sevgili öðretmenlerimiz tarafýndan öðrencilerimize verilen müstesna bir eðitim ve öðretim, ahlaki ve sosyal deðerler, sevgi, saygý ve bunun neticesinde yetiþen, Türk toplumuna kazandýrýlan, hayata hazýrlanan erdemli fertlerdir. Kabataþ Erkek Lisesi Türkiye nin modern çaða ayak uydurma gayretlerinin önemli bir mihenk noktasý ve basamaðýdýr. Eðitim, eðitim ve yine eðitim, toplumumuzun bu dönemde þiddetle ihtiyaç duyduðu olmazsa olmaz gereksinimidir. Yani daha bir çok Kabataþ'a ihtiyaç vardýr. Ne mutlu ki okulumuz mezunu sevgili dostlarýmýz bu iþe de el vermiþ ve geçtiðimiz günlerde Kabataþ Erkek Lisesi nin ilk öðretim okulunun temel nüveleri atýlmýþ, protokol ve sözleþmeleri imzalanmýþtýr. Destek olan herkese þükranlarýmýzý sunmayý bir borç biliyor, sýranýn artýk üniversite kademesine geldiðini düþünüyoruz. Sevgili Kabataþlýlar. Derneðimiz bundan sonrada mezunlarýmýz arasýndaki sýcak iliþkilerin devamý için iletiþim köprüsü olmaya devam edecektir. Geçtiðimiz aylarda gerçekleþtirdiðimiz kýþ yemeðinden sonra 4 Haziran da pilav daha sonrada 14 Haziran da mezuniyetlerinin 40. yýlýný kutlayacak olan 1966 yýlý mezunlarýmýz ile geleneksel yaz yemeðimizi kutlayacaðýz. Tüm camia ile birlikte bu keyifleri paylaþmak en büyük arzumuzdur. Hep beraber olabilmek dileklerimizle. Ýlhan ORHUN Kabataþlýlar Derneði Bþk. 8

6 K. E. L. Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný M. Erol DEMÝRDÖVEN Vakfýmýz da camiamýzýn 98 yýllýk geçmiþine yaraþýr biçimde kurumsallaþma yönünde çaba harcamaktadýr. Kabataþ liderdir, öncüdür, özellikle eðitim camiasý tarafýndan ilgi ile izlenilmektedir. Çok Deðerli Kabataþ lý Dostlarým Merhaba... V akýf Baþkanlýðý ný devraldýðým 17 Nisan 2005 tarihinden bu yana bir yýl geçti. Bir yýllýk süre içersinde Kabataþ Erkek Lisesi Eðitim Vakfý nda Yönetim Kurulu üye arkadaþlarýmýzla önemli hizmetler ürettik, Vakfý mýzýn kurumsallaþmasý yönünde önemli adýmlar attýk ve çok olumlu sonuçlar aldýk. Anaokulumuzu çok kýsa sürede tamamlayýp eðitime açtýk. Ancak eðitim dönemi baþlamýþ olduðu için öðrenci temininde sýkýntýlar yaþadýk. Çocuðunu ana okuluna göndermeyi planlayan veli, çocuðunun gideceði okulu çoðunlukla tatil öncesi belirlemekte ve kararýný vermektedir. Biz yasalara saygýlý bir kurumuz ve yasal iznimiz gelmeden öðrenci kabulü ile ilgili hiç bir iþlem yapamazdýk, yapmadýk. Yasal iznimiz Eylül 2005 içersinde geldi ve tanýtýma baþladýk. Bu sýkýntýmýzý her gün biraz daha aþýyoruz. Þu anda okulumuzda 14 öðrencimiz mevcut olup gelecek eðitim döneminde tam kapasiteye ulaþacaðýmýzý ümit ediyorum. Vakfýmýzýn özel eðitim alanýnda attýðý ikinci adýmý, 4 Nisan 2006 günü Hamdi Saver Salonu nda düzenlediðimiz basýnla söyleþi yemeðinde duyurduk. Kabataþ Eðitim Vakfý Özel Ana ve Ýlköðretim Okulu nun kuruluþ çalýþmalarýna baþladýk. Çok deðerli mütevellimiz eðitim gönüllüsü deðerli dostum, kardeþim Ali AÐAOÐLU, Ýstanbul un gözde geliþim merkezlerinin baþýnda gelen Ümraniye Çakmak ta My City tesislerinin bitiþiðinde yer alan ve okul alaný olarak ayrýlmýþ olan m² lik arsasýný Vakfýmýz a baðýþladý. Çok deðerli kardeþim arsayý baðýþlamakla kalmayýp 20 derslikli olarak planlanan okulumuzun inþaatýný da üstlenmiþtir. Okulumuzu Kabataþ Erkek Lisesi nin yüzüncü kuruluþ yýlýnda ( ders yýlý) açmayý hedefliyoruz. Bizce bu giriþim Kabataþ Eðitim Vakfý için önemli bir dönüm noktasý olup eðitim yatýrýmlarýmýza çok ciddi ve devamlý kaynak yaratacaktýr. Þimdi artýk Kabataþ Üniversitesi hayal olmaktan çýkýp gerçekleþtirilebilir bir hedef konumuna gelmiþtir. Kabataþ Erkek Lisesi 1908 yýlýnda kurulmuþ ve 98 yýllýk eðitim süreci içersinde köklü gelenekleri oluþmuþ Türkiye nin örnek saygýn eðitim kurumlarýnýn baþýnda gelmektedir. Vakfýmýz da camiamýzýn 98 yýllýk geçmiþine yaraþýr biçimde kurumsallaþma yönünde çaba harcamaktadýr. Kabataþ liderdir, öncüdür, özellikle eðitim camiasý tarafýndan ilgi ile izlenilmektedir. Kabataþ Erkek Lisesi nin yüzüncü yýlýnýn geniþ bir platformda ve lider okul konumuna yakýþýr bir biçimde kutlanýlmasý için yoðun bir çaba içersindeyiz. Bir icra komitesi kurduk. Deðiþik konularda yapýlacak aktivitelerin plan ve programýný yapmak üzere alt komiteler oluþturduk. Bu komiteler tüm Kabataþlýlar a açýktýr. Tüm Kabataþ kurumlarý organizasyonun içinde yer almaktadýr. Bu konuda sizlerin görüþ ve katkýlarýný da bekliyoruz. Göreve baþlar baþlamaz Kabataþ Erkek Lisesi ni geçmiþte olduðu gibi Türkiye nin okulu haline getirme çabalarýmýzý artan hýzla devam ettiriyoruz. Lisemiz de halen 87 si kýz olmak üzere 225 yatýlý öðrencimiz mevcuttur. Amacýmýz Kabataþ Erkek Lisesi nde, Türkiye nin her yerinden gelen zeki ve çalýþkan çocuklarýmýzýn eðitim almasýný temin etmek ve üstün niteliklerle donatýlmýþ çaðdaþ gençler yetiþtirmektir. Bildiðiniz gibi Anadolu liselerinin 2005 öðrenim döneminde hazýrlýk sýnýflarý kaldýrýlýp dört yýllýk eðitim verir konuma getirilmiþti. Kabataþ Erkek Lisesi nde Lisan aðýrlýklý hazýrlýk sýnýfýnýn varlýðý gençlerin lisemizi tercihlerinde önemli etkenlerden biridir. Ülkemizin geleceðinde söz sahibi olacak gerek kamuda gerekse özel sektörde önemli mevkileri iþgal edecek gençlerimizin en az bir lisan bilmeleri vazgeçilmez temel þartlardan birisidir. Okulumuzun, Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý olan Anadolu Lisesi statüsüne yeniden kavuþturulmasý çabalarýna geçmiþ dönem baþkanýmýz Sn. Erdal DUMANLI nýn býraktýðý yerden aralýksýz devam edilmiþ ve bu giriþimlerimiz olumlu olarak sonuçlanmýþtýr. Kabataþ Erkek Lisesi ( ) ders yýlýndan itibaren lisan hazýrlýk sýnýfý olan (4+1) Anadolu Lisesi statüsünü kazanmýþtýr. Türkiye de bu statüde eðitim veren okul sayýsý (6) dýr. (Kabataþ Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kadýköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Çemberlitaþ Anadolu Lisesi, Ýstanbul Erkek Lisesi). Lisemizin (4+1) statüsüne kavuþmasýnda bize sonsuz destek veren hemþehrim, Kabataþ lý dostum TBMM Plan Bütçe Komisyonu Baþkan Vekili Sn. Altan KARAPAÞAOÐLU na ve Milli Eðitim Bakanýmýz Sn. Hüseyin ÇELÝK e camiamýz adýna teþekkürler. Vakfýmýz Kabataþ Üniversitesi kurulmasýyla ilgili olarak çalýþmalarý baþlatmýþ bulunuyor. Bu amaçla Prof. Dr. Osman ÝNCÝ, Prof. Dr. Mehmet Þener KÜÇÜKDOÐU, Prof. Dr. Naci KARAAÐAÇ, Yrd. Doç. Dr. Abdullah ARAS, Ýsmail ÖZSÜRÜCÜ, Av. Gamze SEDEF ve Sevdiye YÜCER den oluþan bir komite kurduk. Çalýþmalarýmýz yoðun biçimde devam ediyor. Okulumuzun derslik binasýnýn arkasýnda yer alan kültür sitesi olarak adlandýrdýðýmýz halen kullanýlamaz durumda olan binamýzýn restorasyon projeleri tamamlanmýþtýr. Restorasyon inþaatýna Mayýs/2006 ayý içersinde baþlýyoruz. Kültür binamýzýn restorasyon iþinin, finansmanýný üstlenen Kabataþ lý kardeþlerimiz Sayýn Oðuz ÇARMIKLI ve Sayýn Kemal GENÇER ile restorasyon projelerinin hazýrlanmasýný karþýlýksýz olarak üstlenmiþ olan Sayýn Ýrfan BALÝ, Sayýn Nural KARAALP, Sayýn Coþkun ÖZBAÞ a camiamýz adýna sonsuz teþekkürler. Ýçinde bulunduðumuz eðitim dönemi baþýnda oluþturduðumuz Burs Fonu bu dönem 14 çocuðumuzun ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr. Anadolu dan gelecek öðrenci sayýmýzýn artmasý ile burs fonuna talebinde artacaðýný tahmin ediyoruz. Burs Fonumuza herkes katkýda bulunabilir. Kabataþ Eðitim Vakfý Burs Fonu Hesabý Vakýf Bank Ortaköy Þubesi Hesap No: Vakfýmýz ýn saðlam gelir kaynaklarýna ulaþtýrýlmasý için çabalarýmýz aralýksýz devam edecektir. Diðer taraftan Vakfýn mevcut kaynaklarýnýn akýlcý biçimde kullanýlmasýnda azami dikkat gösterilmesine de devam edilecektir. Vakýflar, vakfedenlerin ilgi ve katkýlarý ile yücelip yükselirler. Saðlýk ve esenlik dolu günler dilerim. Saygýlarýmla, M. Erol DEMÝRDÖVEN K.E.L. Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný 10 11

7 Kabataþ ta Yeniden Yapýlanma Kabataþ Erkek Lisesi Müdürü Recep MEMÝÞ Ülkemizin uygarlýk yarýþýnda, çaðdaþ medeniyet seviyesinin üzerine çýkma ülküsü, eðitim hayatýmýzdaki baþarýlarýmýza baðlýdýr. Devletimizin bu yarýþý kazanabilmesi için standardý yüksek, kaliteli bir eðitim sistemi oluþturulmasý zorunludur yýlýndan bu yana gerek Osmanlý Devletinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti Öðretim Kurumlarý arasýnda saygýn ve etkin yerini muhafaza eden Kabataþ Lisesi, Cumhuriyetimizin önemli bir ortaöðretim kurumu olarak baþarýlý eðitim hayatýna devam etmektedir. Ülkemizin uygarlýk yarýþýnda, çaðdaþ medeniyet seviyesinin üzerine çýkma ülküsü, eðitim hayatýmýzdaki baþarýlarýmýza baðlýdýr. Devletimiz in bu yarýþý kazanabilmesi için standardý yüksek, kaliteli bir eðitim sistemi oluþturulmasý zorunludur. Üzerine titrediðimiz, Cumhuriyetimiz ve Devletimiz in yaþamasý cumhuriyet, demokrasi, insan haklarý gibi evrensel kavramlarý özümsemiþ bireylerin ayný zamanda kendi milli deðerini, çaðdaþ yorumlarla yaþatmasý sonucu, bilimsel temeller üzerinde saðlanacaktýr. Ülkemizin bu yarýþýnda, üzerine düþen görevi yüz yýla yakýn baþarýlý bir biçimde yerine getiren Kabataþ Lisesi, her zaman olduðu gibi, bu günde Cumhuriyetimizin yýlmaz savunucusu, Atatürk ün idealini gerçekleþtirme çabasýnda eðitim meþalesini yükseklerde tutmaktadýr. Bilindiði gibi Kabataþ Erkek Lisesi, Anadolu Lisesi statüsünde eðitim veren ve sýnavla öðrenci alan bir kurumdur. Anadolu liseleri arasýnda ÖSS sýnavýnda Ýstanbul birincisi, Türkiye ikincisi konumunda olup, sürekli yarýþan ve lider bir eðitim kurumudur. Gücünü yüz yýla yakýn kurumsallaþmýþ yapýsýndan, devletimizden ve yetiþtirdiði deðerli insan gücünden almaktadýr. Okulumuz öðretim yýlýnda, Bakanlýðýmýz ýn almýþ olduðu karar gereðince 5 yýl eðitim yapacaktýr. Bunun bir yýlý hazýrlýk, 4 yýlý eðitim-öðretim aþamasýdýr. Bakanlýðýmýz ýn okulumuza tanýdýðý bu ayrýcalýk Kabataþ'ýn büyüklüðünden ve baþarýsýndan dolayýdýr. Bütün Kabataþlýlar ý, onlarý yetiþtiren Kabataþ Erkek Lisesi ne desteðe davet ediyorum. Saygý ve sevgiler sunuyorum. Recep MEMÝÞ Kabataþ Erkek Lisesi Müdürü 12

8 KISA KISA BEKO, KURÞUNSUZ ÜRETÝME BAÞLADI BEKO Elektronik A.Þ, Avrupa Birliði'ne üye ülkelerin zorunlu olarak uyguladýðý kurþunsuz üretimi iç piyasaya sunduðu ürünlerde de hayata geçirdi. Türkiye'de elektrik ve elektronik ürünlerde zararlý maddelerin kullanýmýný kýsýtlayan direktife (RoHS) uygun üretime geçilerek bir ilkin gerçekleþtirildiði ifade edilerek, þirketin Ocak 2006 itibariyle hem yurt içi hem de yurt dýþý ürünlerinde RoHS'a uygun üretime baþladýðý kaydedildi. AB tarafýndan 2003 yýlýnda yayýnlanan RoHS direktifi, elektrik ve elektronik ürünlerin atýklarýnýn çevresel etkisini azaltmak, insan saðlýðý ve çevrenin korunmasý için üretime, kullanýlan malzemeye yönelik çeþitli kýsýtlamalar ve deðiþiklikler getiriyor. ÝSTANBUL SUÝT RESIDENCE KAVRAMIYLA TANIÞIYOR: NÝÞANTAÞI GALLERY RESIDENCE AÇILDI... Sanat, kültür ve alýþveriþin kalbi Niþantaþý'nda kurulan Gallery Residence, 21 suit odasý ile ev sýcaklýðýndan fazla, otel konforundan öte bir konseptle misafirlerine kapýlarýný açýyor. Uzun süreli konaklamalar ve þehir içinde bir otel konforunda yaþamak isteyenler için dizayn edilen Gallery Residence, sýradan otel anlayýþýnýn dýþýnda hizmet sunuyor. Nisan ayýnýn baþýnda açýlan Gallery Residence, iþ dünyasýna, konsolosluklara, Niþantaþý'nýn keyfini sürmek isteyen yerli ve yabancý turistlere hizmet veriyor. Öte yandan, farklý þehirlerden Niþantaþý'na alýþveriþ, eðlence amaçlý gelen müþterilere de kýsa süreli konaklamalar için hizmet veren Gallery Residence, Ýstanbul'un farklý bir yakasýnda yaþayýp da þehrin merkezinde de bir ev ya da ofis tutmak isteyenler için farklý bir alternatif oluþturuyor. ACTFAX ÝLE FAKS YIÐINLARINDAN KURTULACAKSINIZ Günün büyük bölümünü faks baþýnda, gelen ve giden çok sayýdaki faks kaðýdýný düzenlemek ve yönetmekle geçiren ofis çalýþanlarý masalarýna dönebilirler. Faksla ilgili tüm iþlemleri elektronik ortama aktaran ActFax'ýn Türkçe sürümü artýk þirketlerin hizmetinde. Temel olarak bir faks sunucu sistemi olan ActFax, að ortamýnda gelen fakslarýn bir sunucuya yönlendirilmesini ve bu sunucuda toplanan fakslarýn ilgili kiþiye elektronik ortamda gönderilmesini saðlýyor. Özellikle bir að yapýsýnda çalýþan müþteriler için tasarlandýðýndan birden fazla sunucuya ve bilgisayara kurulabilen ActFax'ta gelen fakslar bir gelenler kutusuna düþüyor. Fakslar buradan itibaren bütün ofis programlarýyla uyumlu çalýþan ActFax yardýmýyla yönetilip, istenilen bilgisayarlara yönlendirilebiliyor. Microsoft ürünleri ile uyum içerisinde çalýþan ActFax, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 2000 veya Windows 2003 Server üzerine kurulabiliyor. ActFax kullanýcý makinelerine yazýcý olarak yüklendiðinden, Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Wordpad ve Photoshop gibi farklý programlarda oluþturulan, yazdýr komutunun çalýþtýðý tüm dosyalarýn faks çekilebilme imkaný doðuyor. Logo, Eta, Link gibi muhasebe programlarýyla beraber çalýþabilmesi, firmalarýn tüm ekstrelerini istedikleri anda, herhangi ek bir ürüne ihtiyaç duymadan faks çekebilmelerine imkan tanýyor. TÜRK HAVA YOLLARI NIN UÇUÞ EMNÝYETÝ KONUSUNDAKÝ BAÞARISI BÝR KEZ DAHA KANITLANDI Türk Hava Yollarý, havayolu emniyet yönetimi konusunda dünya çapýnda ilk standart olan ve Uluslararasý Hava Taþýmacýlýðý Birliði (IATA) tarafýndan verilen Havacýlýk Emniyet Standartý IOSA belgesini alarak tescil edildi. IATA tarafýndan ilk kez Temmuz 2003 te baþlatýlan IOSA (IATA Operasyonel Güvenlik Denetimi) programý için Mayýs 2005 ten bu yana çalýþmalarýný sürdüren Türk Hava Yollarý, yapýlan tüm denetimleri baþarýyla tamamlayarak Türkiye'deki ilk IOSA operatörü olarak ilan edildi. Üye havayolu þirketlerinin en geç 31 Aralýk 2007 tarihine kadar denetimden geçmek zorunda olduklarý IOSA programýnda þirketler ortak organizasyon ve yönetim, uçuþ operasyonlarý, mühendislik ve bakým, operasyonel kontrol ve uçuþ dispatch, yer iþletme, kargo, kabin hizmetleri, operasyonel güvenlik kriterleri açýsýndan ölçülmektedir. BOSCH OKSÝJEN SENSÖRÜ 30 YAÞINDA VISA ÝLE FIFA ARASINDA DEV ÝÞBÝRLÝÐÝ Dünyanýn önde gelen otomotiv teknolojileri üreticisi Bosch tarafýndan geliþtirilen, bir çevre devrimi sayýlabilecek oksijen sensörü nün 30. üretim yýlý kutlanýyor. Otomobiller ve diðer motorlu araçlarda, egzozla çevreye atýlan zararlý gazlarýn miktarýný azaltan ve düþük egzoz emisyonu gerçekleþmesini saðlayan oksijen sensörü, ayný zamanda %15 oranýnda yakýt tasarrufu avantajý sunuyor. Bosch, yýlda ortalama 33 milyon oksijen sensörü ile bugüne kadar toplamda 400 milyon adetten fazla oksijen sensörü üretimi ile pazarýn lideri konumunda. Çevreye, cebe ve motora kazanç saðlýyor. Oksijen sensörü düþük emisyon verileri saðlamasýnýn yaný sýra, egzoz gazýndaki oksijen miktarýný ölçümleyerek elektronik beyne yanma odasýna gönderilen yakýtýn optimum düzeyde olup olmadýðý ile ilgili bilgi aktarýyor. Oksijen sensörü sayesinde hava yakýt karýþýmýnýn zengin ya da fakir olduðu bilgisi beyne iletiliyor, eðer hava yakýt karýþýmý zengin ise beyin enjektörlerin açýk kalma süresini azalýyor. Bu da son kullanýcý açýsýndan yakýt tasarrufu avantajý anlamýna geliyor. Visa International ve FIFA (Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði) tarafýndan imzalanan bir anlaþmayla, FIFA Dünya Kupasý ve FIFA Kadýnlar Dünya Kupasý baþta olmak üzere FIFA etkinlikleriyle ilgili haklar Visa'ya verildi. Açýklanan yeni iþbirliði, dünyanýn lider ödeme sistemi markasý Visa'yla dünyadaki en popüler spor olan futbolu, futbolseverlere tüm dünya çapýnda yeni faydalar saðlayacak bir iliþkide bir araya getiriyor. Anlaþma çerçevesinde Finansal Servisler ürün kategorisindeki Visa hizmetleri Ocak 2007 de baþlayacak ve 2014 sonuna kadar sürecek. Visa, altý ortaðýndan biri olduðu FIFA'yla daha önceki kategori sponsorlarýndan daha yakýn bir iliþki içinde olacak ve FIFA etkinliklerinde, sadece Visa ya özel pazarlama araçlarý, yarýþma, özel etkinlikler ve geliþtirme programlarý da dahil daha fazla hakka sahip olacak. Visa ve FIFA ayrýca çeþitli etkinlikler çerçevesinde Visa ya özel ödeme programlarý yaratmak üzere birlikte çalýþacak

9 KISA KISA NOVARTÝS, PROMOSYON DEPOSU NDA NEXUS CUBÝC SÝSTEMÝNÝ KULLANIYOR SHELL'ÝN AVRUPA RALLÝ ÞAMPÝYONA SINA DESTEÐÝ SÜRÜYOR Shell, 1999 yýlýndan bu yana Avrupa Rallisi ne verdiði desteði bu yýl da Ýstanbul'da yapýlacak olan 35. Fiat Rallisi ile sürdürüyor. Türkiye'de ve dünyada motor sporlarý etkinliklerine destek veren Shell, son olarak Fiat Rallisi'ne sponsor oldu. Shell, Türkiye'de ve dünyada sayýsýz motor sporlarý etkinliðinde önde gelen otomotiv firmalarý ile son derece baþarýlý teknolojik ortaklýklarýyla öne çýkýyor. Tüm dünyada Formula1, Le Mans, World Superbikes ve MotoGP gibi etkinliklere katký saðlayan Shell bu desteðini Türkiye'de 35. Fiat Rallisi ile sürdürüyor. TOSFED tarafýndan düzenlenen ve Avrupa Ralli Þampiyonasý'nýn dokuz ayaðýndan biri olan 35. Fiat Rallisi bu yýl ilk kez Ýzmir dýþýnda farklý bir ilde, Ýstanbul'da düzenliyor. 12 Mayýs'ta Ýstanbul Taksim Meydaný'ndan 19.30'da start alan ve merkez olarak Ýstanbul Park pistinin kullanýldýðý organizasyon, Þile ve Kocaeli'ni kapsayan bir güzergah üzerinde gerçekleþtiriliyor. Ýlaç sektöründe bir dünya devi olan Novartis, 140'ý aþkýn ülkede 90,000 çalýþaný ile faaliyet gösteriyor. Türkiye'de yaklaþýk 2,000 çalýþaný ile üretim, pazarlama, klinik araþtýrmalar faaliyetlerini yürütmekte olan Novartis'in 4 üretim fabrikasý bulunuyor. Novartis Kurtköy Üretim Tesisi, promosyon deposunda gerçekleþebilecek tüm operasyonlarý etkin ve verimli þekilde yönetmek, operasyonlarýn kaðýtsýz, en kýsa sürede, en az insan ve makina kaynaðý ile hatasýz tamamlanmasýný saðlamak üzere Kasým 2005 tarihinde Nexus Cubic Ambar Yönetim Sistemi'ni kullanmaya baþladý. Nexus Cubic Ambar Yönetim Sistemi hem Beþiktaþ Merkez'de, hem de Kurtköy Üretim Tesisleri'ndeki promosyon deposunda Novartis kurumsal að yapýsý üzerinden çevrimiçi ve gerçek zamanlý (online/real time) kullanýlýyor. Mal kabul giriþi, mal kabul ve diðer operasyonel iþlemler promosyon deposunda gerçekleþtirilirken; raporlama, müþteri, ürün tanýmlama gibi yönetsel iþlemler Beþiktaþ Merkez'den yapýlýyor. Beþiktaþ Merkez'de sevk planlamasý yapýlýp sonrasýnda promosyon deposunda sevkiyat baþlatýlýyor. RF terminaller ile ürünler toplanýyor, sevkiyata ait tüm ürünler toplanýnca da sevkiyat otomatik olarak tamamlandý statüsüne geçiyor. Sevkiyat onaylandýðýnda otomatik olarak ýrsaliye ve sevk etiketi (müþteri adý ve adresi) basýlýyor. Nexus Cubic Ambar Yönetim Sistemi'nin uzman yetkilendirme uygulamasýyla tüm bu iþlemler sadece yetkisi olan çalýþanlar tarafýndan yapýlabiliyor. SUBARU IMPREZA EN GÜVENLÝ ARAÇ 2006 model Impreza 2.0R, Impreza WRX ve Impreza WRX Sti güçlendirilen arka kapýlarý, koruyucu etkisi artýrýlan yan hava yastýklarý ve aktif baþ destekleri ile, Amerikan Insurance Institute of Highway Safety (Amerikan Otoban Güvenliði Sigorta Enstitüsü) tarafýndan gerçekleþtirilen güvenlik testlerinde En Güvenli Araç seçildi model Subaru Impreza'nýn güvenilirliði üç farklý çarpma testiyle sýnandý. Testlerde, önden, arkadan ve yandan çarpma anýnda oluþabilecek hasarlara karþý aracýn dayanýklýlýðý ile olasý boyun sakatlanmalarýna karþý aracýn güvenlik donanýmlarý deðerlendirildi model Impreza 2.0R, Impreza WRX ve Impreza WRX Sti güçlendirilen arka kapýlarý, koruyucu etkisi artýrýlan yan hava yastýklarý ve aktif baþ destekleri ile gerçekleþtirilen çarpma testlerinden baþarýyla geçti. 16

10 BAKIÞ Bahar Þiiri Bu sabah mutluluða aç pencereni Bir güzel arýn dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneþin doðduðu yerden Çocuðum uzat ellerini Þu güzelim bulut gözlü buzaðýyý Duy böyle koþturan sevinci Dinle nasýl telaþ telaþ çarpýyor Toprak ananýn kalbi Þöyle yanýbaþýma çimenlere uzan Kulak ver gümbürtüsüne dünyanýn Baharýn gençliðin ve aþkýn Türküsünü söyleyelim bir aðýzdan ATAOL BEHRAMOÐLU Fotoðraf: Necat NAZAROÐLU 18 19

11 DÜNYA Dünyanýn Ýlk Kök Hücre Bankasý Onulmaz hastalýklarýn tedavisinde kullanýlmasý planlanan kök hücreleri muhafaza edecek ve araþtýrmacýlara kaynak saðlayacak dünyanýn ilk kök hücre bankasý Ýngiltere de açýldý. Týbbi Araþtýrmalar Konseyi Baþkaný Profesör Colin Blakemore, kök hücre çalýþmalarýnýn tedavisi mümkün olmayan hastalýklarýn çözümünde gerçek bir umut vaat ettiðini vurguladý. Ýngiltere nin baþkenti Londra nýn 20 kilometre kuzeyindeki Potters Bar da bulunan Ulusal Biyolojik Standartlar ve Kontrol Enstitüsü nde kurulan bankada tutulacak kök hücreler, tüm dünyadaki araþtýrmacýlarýn kullanýmýna sunulacak. Londra daki Krallýk Koleji ve Newcastle daki Yaþam Merkezi araþtýrmacýlarý tarafýndan ayrý ayrý geliþtirilen iki insan embriyosu kök hücresi, bankada saklanan ilk iki kök hücresi oldu. Gökyüzünde Hýz Rekoru denemesi NASA bu ay sonunda insansýz jet motorlu uçaklarda hýz rekorunu kýrmaya hazýrlanýyor. Bu alandaki rekorun üç katý hýza ulaþmak üzere tasarlanan X-43A adlý süpersonik uçak saatte 10 bin km hýz yapabiliyor. X-43A prototipi, California daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü nde 27 Mart ta yapýlmasý planlanan denemede uçuþunda baþarýlý olmasý durumunda jet motor rekorunu ele geçirecek. NASA ilk denemede uçaðý kapasitesinin yaklaþýk yarýsý kadar, 6 bin km/s (5 Mach) hýzla uçurmayý planlýyor. Bu alandaki hýz rekoru 3 bin 529 km/s (3.2 Mach) ile SR-71 Blackbird adlý casus uçaðýna ait. Rekor 1964 yýlýndan bu yana kýrýlamýyor. X-15 olarak adlandýrýlan bir baþka test uçaðý 6.7 Mach hýza ulaþmýþtý, ancak bu uçakta roketli motor kullanýlýyordu. Uzunluðu 3.6 metre, kanat açýklýðý 1.5 metre olan X-43A, NASA nýn 20 yýllýk scramjet teknolojisinin ürünü. Japonya da Yakýt Hücreli Tren Japonya nýn en büyük tren þirketi, yakýt hücreli ilk hýzlý trenin deneme sürüþünün yapýlacaðýný açýkladý. Japonya da her gün binlerce insan trenlerle yolculuk yapýyor, bu nedenle ülkede þirketler enerji tasarrufu saðlayan çevre dostu tekniklere yatýrým yapýyor. Hidrojenle oksijen arasýnda bir kimyasal reaksiyonla elektrik üreten yakýt hücresi teknolojisi atýk madde olarak su buharý üretiyor. Uluslararasý adýyla East Japan Railways þirketi, NE Train (Yeni Enerji Treni) adý verilen yakýt hücreli trenin Temmuz ayýnda ilk kez raya çýkacaðýný, gelecek yýldan itibaren de hizmete gireceðini duyurdu. East Japan Railways þirketi, Tokyo bölgesinde günde 16 milyon yolcu taþýyor. Yakýt hücreli trenin lokomotifi elektrik pille çalýþacak ve saatte 100 km yol alacak. Tren ilk etapta dizelle çalýþanlarýn yerini alacak. NE Train, Japonya- daki benzer trenlerden yüzde 20 daha az enerji tüketecek. Pasifik Asit Denizine Doðru! Bilim insanlarý, yapýlan ölçümlerde son 15 yýllýk süre zarfýnda Pasifik Okyanusu nun küresel ýsýnmaya baðlý olarak normalin üstünde asitlendiðini tespit etti. Uzmanlar, bu anormal asitlenmeyi küresel ýsýnmayla atmosfere salýnan karbondioksidin denizler tarafýndan emilmesine baðlýyor. Yapýlan araþtýrmalarda ph ta birimlik düþüþ tespit edildi. Asitlenmenin üç okyanusta da birden görülmesi, küresel ýsýnmanýn dolaylý tehlikelerine dikkati çekiyor. Dünya denizleri, petrol, kömür ve doðal gaz kökenli enerji kaynaklarýnýn yakýlmasýyla atmosfere salýnan karbondioksidin yaklaþýk yüzde 30 unu emiyor. Bilim insanlarý, karbondioksid deposu haline gelen denizlerin gelecek binyýlda küresel CO 2 nin yüzde 90 ýný emeceðini tahmin ediyor. Karbon dioksid oranýnýn artmasý, denizlerdeki doðal yaþamýn tehlikeye girmesi demek. Önce küçük canlýlarýn soyunun tükenmesi, besin zincirinde daha üstteki canlýlarýn yemsiz kalmasýna neden olacak. Sinirlere baðlý ilk biyonik kol yapýldý Bilimkurgu film ve romanlarýndaki bir düþ daha gerçek oluyor: Avrupalý bilimciler sinirlerimizin kontrolünde ilk biyonik kolun prototipini ürettiler. Kollarýný bacaklarýný yitiren kimseler, bu biyonik protezi hissederek kullanabilecekler. Doðrudan sinir sistemine baðlanan biyonik protezi takanlar, düþünerek, aklýndan geçirerek týpký eli gibi protezi de hareket ettirebilecek ve gerçek gibi duyularý da algýlayabilecek. En büyük özellikleri, duyu geri bildirime sahip olmalarý. Biyomekanikçilerin ve sinirbilimcilerin birlikte çalýþmalarý sonucu, protez kollarda büyük bir devrim gerçekleþtirildi ve sinir sistemimizle doðrudan iletiþim içinde bulunacak, cisimleri hissedebilecek ve beyin ile alýþ veriþ yapabilecek ilk gerçek biyonik kol protezi gerçekleþtirildi. Bu, doðrudan sinir sistemine baðlanan biyonik bir protez. Takan kiþi, sadece aklýndan geçirerek protezi hareket ettirmekle kalmayacak, gerçek gibi duyularý da algýlayacak. Son Gezegen Parlak Çýktý Hubble Uzay Teleskobu nun gözlemlerine göre 10 uncu gezegen adayý Xena, onaylandýðýnda Güneþ Sistemi nin en parlak gezegeni olacak. Bilim insanlarý geçen yýl Pluton un da dahil olduðu Kuiper Kuþaðý nda yeni bir gezegen adayý gözlemlemiþti. Yeni gezegen adayýnýn en uç gezegen Pluton dan yüzde 30 daha büyük olduðu düþünülmüþtü. Ancak, son gözlemler gezegen adayýnýn büyüklüðünün Pluton a hemen hemen eþit olduðunu ortaya koydu. Gezegenin büyüklüðünün tahminlerden küçük çýkmasý bir baþka özelliðine iþaret ediyor; Xena, þahsýna münhasýr bir þekilde Güneþ Sistemi ndeki diðer tüm göktaþlarýndan çok daha parlak. Resmi gözlem adýyla 2003 UB313, Güneþ e Pluton dan üç kat daha uzak. Astronomlar bu nedenle, gezegen adayýnýn Pluton dan daha büyük olmasý gerektiðine kanaat getirmiþti. Ancak büyüklüðünün Pluton kadar olduðunun anlaþýlmasýyla gezegenin normalden çok daha parlak olmasý gerektiði fikri öne çýktý

12 RÖPORTAJ Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti Kabataþ, resmi okullar arasýnda çok tanýnmýþ bir okuldu. O zamanlar Kabataþ için, resmi okullar içerisinde en sýký okul tabiri kullanýlýrdý. K onuðumuz 1938 mezunu bir Kabataþlý: Sedat Üründül. Evet, kendisi 1920 doðumlu ve tam 86 yaþýnda. Halen iþlerinin baþýnda olan Sedat Üründül, bu yaþýný ve dinç görünümünü çalýþmaya borçlu. Aslýnda kendisini tüm Türkiye tanýyor, ismiyle olmasa da ortaya koyduðu bir eser nedeniyle: Atatürk Barajý. Kendisi, haklý gururunu taþýdýðý Atatürk Barajý ný ülkemize kazandýran Ata Ýnþaat ýn Yönetim Kurulu Baþkaný. Birçok þirketin yönetiminde yer alan Sedat Üründül, ayný zamanda Kabataþ Eðitim Vakfý nýn da kurucularýndan. Sedat Üründül ün okul yýllarýndan iþ yaþamýna uzanan serüvenini sizlerle paylaþýyoruz. Fotoðraflar: Murat Özbey Doðumum 1920 yýlýnýn Ocak ayýnýn 16 sý. Ýstanbul doðumluyum; fakat babam Bulgaristan da doðmuþ ve sonra 16 yaþýnda Türkiye ye gelmiþ burada evlenmiþ. Ben tek çocuðum, benim kardeþim yok. Babanýz ne iþle meþguldü? Babam evvela emniyet teþkilatýna mensup olup, Sultan Reþat ýn muhafýzlýðýný yapmýþ. Ýlk iþi o. Padiþah deðiþtikten sonra o da belediyeye girmiþ. Belediyede temizlik iþlerinde memur olarak görev almýþ. Bu arada Ýstanbul iþgalde. O zaman çöp arabalarý vardý, atla çekilen. Ve o atlardan 50 tanesini Anadolu ya kaçýrýyorlar ve bu kaçýrmalarda babamýn da rolü var. Ardýndan belediyeden ayrýlýyor, bir müddet serbest çalýþýyor ve sonra otelciliðe baþlýyor. Ben doðduðum zaman Sirkeci de bir otel iþletiyordu. Ben okurken ve de ben mühendis çýktýktan sonra da babam otelini iþletti

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı