yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu"

Transkript

1

2

3 EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin sürekli olacaðýndan, adres deðiþikliðinizi Derneðimize zamanýnda ilettiðiniz sürece elinize ulaþacaðýndan emin olabilirsiniz. S izlerle olan birlikteliðimiz devam ediyor. Elinizdeki yeni sayýmýzla birlikte Kabataþ Dergisi'nin 8 sayýsýný geride býrakmýþ oluyoruz. Her sayýsýný özenle hazýrladýðýmýz, birbirinden deðerli Kabataþlýlarý sizlerle buluþturduðumuz bu yayýna katkýsý bulunan herkese teþekkür ederim. Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin sürekli olacaðýndan, adres deðiþikliðinizi Derneðimize zamanýnda ilettiðiniz sürece elinize ulaþacaðýndan emin olabilirsiniz. Kütüphanenizde yerini alacak bu sayýmýzda da yine çok deðerli Kabataþlýlarla buluþturuyoruz sizi: Türkiye'nin en büyük, dünyanýn sayýlý barajlarýndan Atatürk Barajý ve Hidroelektrik Santrali inþaatýný gerçekleþtiren Ata Ýnþaat'ýn Yönetim Kurulu Baþkan Dr. Y. Müh. Sedat Üründül, Kabataþlýlar Derneði'nin bugünlere gelmesinde büyük katkýlarý olan Av. Taner Kýral ve görev aldýðý tüm bölgelerde baþarýlý çalýþmalar imza atan, halen Beyoðlu Kaymakamý olarak görevini sürdüren Kamil Baþar. Röportajlarýn yanýnda hayata dair bir çok konu ile sizlerin ilgisini çekecek bir sayýyla birlikteliðimizi sürdürüyoruz. Kabataþ'a yakýþan bir çizgide, her türlü görüþ ve düþüncenize açýk bir þekilde ilerlemeye devam edeceðiz. 4

4 i Ç i N D E K i L E R Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti Kamil Baþar: Kabataþ ý yaþayanlar bilir Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya Taner Kýral: Kabataþ ta 1 sene hazýrlýk okuduk Kahve Gönül ne kahve ister, ne kahvehane Bir dünya kenti Safranbolu 64 Kültür Sanat yýlýnda Mozart 60 4 Editörden 8 Ýlhan Orhun 10 M. Erol Demirdöven 12 Recep Memiþ 30 Prof. Dr. Özcan Köknel 40 Ahmet Erol 50 Cezmi Ersöz 56 Oktay Tuncer 66 Yurdagün Göker Sahibi (Sorumlu) Kabataþlýlar Derneði adýna Ýlhan ORHUN Yayýn Kurulu Prof. Dr. Aydýn AYBAY Hakký DEVRÝM Cahit KOCAÖMER Prof. Dr. Özcan KÖKNEL Oktay TUNCER Hilmi YAVUZ Yayýn Direktörü Suat NAZAROÐLU Grafik Tasarým Sibel GÜNDOÐDU Deniz GÜLEROÐLU Fotoðraf Editörü Necat NAZAROÐLU Yazý Ýþleri Levent BALCI Osman TUNCER Umut YÜCEL Baský Mask Matbaacýlýk Tel: Ortak Ýletiþim Tanýtým Pazarlama Ltd. Genel Müdür Suat NAZAROÐLU Reklam Ýletiþim Nur ALTI Neslihan KALKANDELEN Reklam Rezervasyon Tel: pbx Faks: Kabataþlýlar Derneði Çýraðan Cad. No: 124 C Kapýsý Ortaköy / Ýstanbul Tel: Faks: Kabataþ Dergisi, Kabataþlýlar Derneði ve O Ýletiþim Tanýtým Pazarlama Ltd. Þti. tarafýnda T.C. yasalarýna uygun yayýnlanmaktadýr. Kabataþ Dergisi'nde yayýnlanan yazý, fotoðr ilüstrasyon ve konularýn her hakký mahfuzd Ýzinsiz kullanýlamaz, kaynak gösterilerek alý yapýlabilir. Kabataþ Dergisi, Kabataþlýlar Derneði'nin ücretsiz yayýnýdýr Yýl: 2 Sayý: 8 Mayýs 2006 Yayýn Türü Yerel süreli yayýn. Ýki ayda bir yayýmlanýr.

5 Deðerli Kabataþlýlar Kabataþlýlar Derneði Baþkaný Ýlhan Orhun Bilinen bir gerçektir ki Kabataþ Erkek Lisesi Türk Milli Eðitimi nin en saygýn eðitim ve öðretim kurumlarýndan birisidir. Bunun da sebebi sevgili öðretmenlerimiz tarafýndan öðrencilerimize verilen müstesna bir eðitim ve öðretim, ahlaki ve sosyal deðerler, sevgi, saygý ve bunun neticesinde yetiþen, Türk toplumuna kazandýrýlan, hayata hazýrlanan erdemli fertlerdir. K abataþ sevgisi ve tutkusu ile Kabataþlýlýk ruhunu yaþatmak için hazýrlayýp, yayýmladýðýmýz bir dergimiz ile daha sizlerle beraberiz. Bu yýl yapýlan Ö.S.S. sýnavlarýnda okulumuz olarak aldýðýmýz dereceler ve kazandýðýmýz baþarýlar haklý olarak hepimizin göðsünü kabarttý. Bilinen bir gerçektir ki Kabataþ Erkek Lisesi Türk Milli Eðitimi nin en saygýn eðitim ve öðretim kurumlarýndan birisidir. Bunun da sebebi sevgili öðretmenlerimiz tarafýndan öðrencilerimize verilen müstesna bir eðitim ve öðretim, ahlaki ve sosyal deðerler, sevgi, saygý ve bunun neticesinde yetiþen, Türk toplumuna kazandýrýlan, hayata hazýrlanan erdemli fertlerdir. Kabataþ Erkek Lisesi Türkiye nin modern çaða ayak uydurma gayretlerinin önemli bir mihenk noktasý ve basamaðýdýr. Eðitim, eðitim ve yine eðitim, toplumumuzun bu dönemde þiddetle ihtiyaç duyduðu olmazsa olmaz gereksinimidir. Yani daha bir çok Kabataþ'a ihtiyaç vardýr. Ne mutlu ki okulumuz mezunu sevgili dostlarýmýz bu iþe de el vermiþ ve geçtiðimiz günlerde Kabataþ Erkek Lisesi nin ilk öðretim okulunun temel nüveleri atýlmýþ, protokol ve sözleþmeleri imzalanmýþtýr. Destek olan herkese þükranlarýmýzý sunmayý bir borç biliyor, sýranýn artýk üniversite kademesine geldiðini düþünüyoruz. Sevgili Kabataþlýlar. Derneðimiz bundan sonrada mezunlarýmýz arasýndaki sýcak iliþkilerin devamý için iletiþim köprüsü olmaya devam edecektir. Geçtiðimiz aylarda gerçekleþtirdiðimiz kýþ yemeðinden sonra 4 Haziran da pilav daha sonrada 14 Haziran da mezuniyetlerinin 40. yýlýný kutlayacak olan 1966 yýlý mezunlarýmýz ile geleneksel yaz yemeðimizi kutlayacaðýz. Tüm camia ile birlikte bu keyifleri paylaþmak en büyük arzumuzdur. Hep beraber olabilmek dileklerimizle. Ýlhan ORHUN Kabataþlýlar Derneði Bþk. 8

6 K. E. L. Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný M. Erol DEMÝRDÖVEN Vakfýmýz da camiamýzýn 98 yýllýk geçmiþine yaraþýr biçimde kurumsallaþma yönünde çaba harcamaktadýr. Kabataþ liderdir, öncüdür, özellikle eðitim camiasý tarafýndan ilgi ile izlenilmektedir. Çok Deðerli Kabataþ lý Dostlarým Merhaba... V akýf Baþkanlýðý ný devraldýðým 17 Nisan 2005 tarihinden bu yana bir yýl geçti. Bir yýllýk süre içersinde Kabataþ Erkek Lisesi Eðitim Vakfý nda Yönetim Kurulu üye arkadaþlarýmýzla önemli hizmetler ürettik, Vakfý mýzýn kurumsallaþmasý yönünde önemli adýmlar attýk ve çok olumlu sonuçlar aldýk. Anaokulumuzu çok kýsa sürede tamamlayýp eðitime açtýk. Ancak eðitim dönemi baþlamýþ olduðu için öðrenci temininde sýkýntýlar yaþadýk. Çocuðunu ana okuluna göndermeyi planlayan veli, çocuðunun gideceði okulu çoðunlukla tatil öncesi belirlemekte ve kararýný vermektedir. Biz yasalara saygýlý bir kurumuz ve yasal iznimiz gelmeden öðrenci kabulü ile ilgili hiç bir iþlem yapamazdýk, yapmadýk. Yasal iznimiz Eylül 2005 içersinde geldi ve tanýtýma baþladýk. Bu sýkýntýmýzý her gün biraz daha aþýyoruz. Þu anda okulumuzda 14 öðrencimiz mevcut olup gelecek eðitim döneminde tam kapasiteye ulaþacaðýmýzý ümit ediyorum. Vakfýmýzýn özel eðitim alanýnda attýðý ikinci adýmý, 4 Nisan 2006 günü Hamdi Saver Salonu nda düzenlediðimiz basýnla söyleþi yemeðinde duyurduk. Kabataþ Eðitim Vakfý Özel Ana ve Ýlköðretim Okulu nun kuruluþ çalýþmalarýna baþladýk. Çok deðerli mütevellimiz eðitim gönüllüsü deðerli dostum, kardeþim Ali AÐAOÐLU, Ýstanbul un gözde geliþim merkezlerinin baþýnda gelen Ümraniye Çakmak ta My City tesislerinin bitiþiðinde yer alan ve okul alaný olarak ayrýlmýþ olan m² lik arsasýný Vakfýmýz a baðýþladý. Çok deðerli kardeþim arsayý baðýþlamakla kalmayýp 20 derslikli olarak planlanan okulumuzun inþaatýný da üstlenmiþtir. Okulumuzu Kabataþ Erkek Lisesi nin yüzüncü kuruluþ yýlýnda ( ders yýlý) açmayý hedefliyoruz. Bizce bu giriþim Kabataþ Eðitim Vakfý için önemli bir dönüm noktasý olup eðitim yatýrýmlarýmýza çok ciddi ve devamlý kaynak yaratacaktýr. Þimdi artýk Kabataþ Üniversitesi hayal olmaktan çýkýp gerçekleþtirilebilir bir hedef konumuna gelmiþtir. Kabataþ Erkek Lisesi 1908 yýlýnda kurulmuþ ve 98 yýllýk eðitim süreci içersinde köklü gelenekleri oluþmuþ Türkiye nin örnek saygýn eðitim kurumlarýnýn baþýnda gelmektedir. Vakfýmýz da camiamýzýn 98 yýllýk geçmiþine yaraþýr biçimde kurumsallaþma yönünde çaba harcamaktadýr. Kabataþ liderdir, öncüdür, özellikle eðitim camiasý tarafýndan ilgi ile izlenilmektedir. Kabataþ Erkek Lisesi nin yüzüncü yýlýnýn geniþ bir platformda ve lider okul konumuna yakýþýr bir biçimde kutlanýlmasý için yoðun bir çaba içersindeyiz. Bir icra komitesi kurduk. Deðiþik konularda yapýlacak aktivitelerin plan ve programýný yapmak üzere alt komiteler oluþturduk. Bu komiteler tüm Kabataþlýlar a açýktýr. Tüm Kabataþ kurumlarý organizasyonun içinde yer almaktadýr. Bu konuda sizlerin görüþ ve katkýlarýný da bekliyoruz. Göreve baþlar baþlamaz Kabataþ Erkek Lisesi ni geçmiþte olduðu gibi Türkiye nin okulu haline getirme çabalarýmýzý artan hýzla devam ettiriyoruz. Lisemiz de halen 87 si kýz olmak üzere 225 yatýlý öðrencimiz mevcuttur. Amacýmýz Kabataþ Erkek Lisesi nde, Türkiye nin her yerinden gelen zeki ve çalýþkan çocuklarýmýzýn eðitim almasýný temin etmek ve üstün niteliklerle donatýlmýþ çaðdaþ gençler yetiþtirmektir. Bildiðiniz gibi Anadolu liselerinin 2005 öðrenim döneminde hazýrlýk sýnýflarý kaldýrýlýp dört yýllýk eðitim verir konuma getirilmiþti. Kabataþ Erkek Lisesi nde Lisan aðýrlýklý hazýrlýk sýnýfýnýn varlýðý gençlerin lisemizi tercihlerinde önemli etkenlerden biridir. Ülkemizin geleceðinde söz sahibi olacak gerek kamuda gerekse özel sektörde önemli mevkileri iþgal edecek gençlerimizin en az bir lisan bilmeleri vazgeçilmez temel þartlardan birisidir. Okulumuzun, Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý olan Anadolu Lisesi statüsüne yeniden kavuþturulmasý çabalarýna geçmiþ dönem baþkanýmýz Sn. Erdal DUMANLI nýn býraktýðý yerden aralýksýz devam edilmiþ ve bu giriþimlerimiz olumlu olarak sonuçlanmýþtýr. Kabataþ Erkek Lisesi ( ) ders yýlýndan itibaren lisan hazýrlýk sýnýfý olan (4+1) Anadolu Lisesi statüsünü kazanmýþtýr. Türkiye de bu statüde eðitim veren okul sayýsý (6) dýr. (Kabataþ Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kadýköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Çemberlitaþ Anadolu Lisesi, Ýstanbul Erkek Lisesi). Lisemizin (4+1) statüsüne kavuþmasýnda bize sonsuz destek veren hemþehrim, Kabataþ lý dostum TBMM Plan Bütçe Komisyonu Baþkan Vekili Sn. Altan KARAPAÞAOÐLU na ve Milli Eðitim Bakanýmýz Sn. Hüseyin ÇELÝK e camiamýz adýna teþekkürler. Vakfýmýz Kabataþ Üniversitesi kurulmasýyla ilgili olarak çalýþmalarý baþlatmýþ bulunuyor. Bu amaçla Prof. Dr. Osman ÝNCÝ, Prof. Dr. Mehmet Þener KÜÇÜKDOÐU, Prof. Dr. Naci KARAAÐAÇ, Yrd. Doç. Dr. Abdullah ARAS, Ýsmail ÖZSÜRÜCÜ, Av. Gamze SEDEF ve Sevdiye YÜCER den oluþan bir komite kurduk. Çalýþmalarýmýz yoðun biçimde devam ediyor. Okulumuzun derslik binasýnýn arkasýnda yer alan kültür sitesi olarak adlandýrdýðýmýz halen kullanýlamaz durumda olan binamýzýn restorasyon projeleri tamamlanmýþtýr. Restorasyon inþaatýna Mayýs/2006 ayý içersinde baþlýyoruz. Kültür binamýzýn restorasyon iþinin, finansmanýný üstlenen Kabataþ lý kardeþlerimiz Sayýn Oðuz ÇARMIKLI ve Sayýn Kemal GENÇER ile restorasyon projelerinin hazýrlanmasýný karþýlýksýz olarak üstlenmiþ olan Sayýn Ýrfan BALÝ, Sayýn Nural KARAALP, Sayýn Coþkun ÖZBAÞ a camiamýz adýna sonsuz teþekkürler. Ýçinde bulunduðumuz eðitim dönemi baþýnda oluþturduðumuz Burs Fonu bu dönem 14 çocuðumuzun ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr. Anadolu dan gelecek öðrenci sayýmýzýn artmasý ile burs fonuna talebinde artacaðýný tahmin ediyoruz. Burs Fonumuza herkes katkýda bulunabilir. Kabataþ Eðitim Vakfý Burs Fonu Hesabý Vakýf Bank Ortaköy Þubesi Hesap No: Vakfýmýz ýn saðlam gelir kaynaklarýna ulaþtýrýlmasý için çabalarýmýz aralýksýz devam edecektir. Diðer taraftan Vakfýn mevcut kaynaklarýnýn akýlcý biçimde kullanýlmasýnda azami dikkat gösterilmesine de devam edilecektir. Vakýflar, vakfedenlerin ilgi ve katkýlarý ile yücelip yükselirler. Saðlýk ve esenlik dolu günler dilerim. Saygýlarýmla, M. Erol DEMÝRDÖVEN K.E.L. Eðitim Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný 10 11

7 Kabataþ ta Yeniden Yapýlanma Kabataþ Erkek Lisesi Müdürü Recep MEMÝÞ Ülkemizin uygarlýk yarýþýnda, çaðdaþ medeniyet seviyesinin üzerine çýkma ülküsü, eðitim hayatýmýzdaki baþarýlarýmýza baðlýdýr. Devletimizin bu yarýþý kazanabilmesi için standardý yüksek, kaliteli bir eðitim sistemi oluþturulmasý zorunludur yýlýndan bu yana gerek Osmanlý Devletinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti Öðretim Kurumlarý arasýnda saygýn ve etkin yerini muhafaza eden Kabataþ Lisesi, Cumhuriyetimizin önemli bir ortaöðretim kurumu olarak baþarýlý eðitim hayatýna devam etmektedir. Ülkemizin uygarlýk yarýþýnda, çaðdaþ medeniyet seviyesinin üzerine çýkma ülküsü, eðitim hayatýmýzdaki baþarýlarýmýza baðlýdýr. Devletimiz in bu yarýþý kazanabilmesi için standardý yüksek, kaliteli bir eðitim sistemi oluþturulmasý zorunludur. Üzerine titrediðimiz, Cumhuriyetimiz ve Devletimiz in yaþamasý cumhuriyet, demokrasi, insan haklarý gibi evrensel kavramlarý özümsemiþ bireylerin ayný zamanda kendi milli deðerini, çaðdaþ yorumlarla yaþatmasý sonucu, bilimsel temeller üzerinde saðlanacaktýr. Ülkemizin bu yarýþýnda, üzerine düþen görevi yüz yýla yakýn baþarýlý bir biçimde yerine getiren Kabataþ Lisesi, her zaman olduðu gibi, bu günde Cumhuriyetimizin yýlmaz savunucusu, Atatürk ün idealini gerçekleþtirme çabasýnda eðitim meþalesini yükseklerde tutmaktadýr. Bilindiði gibi Kabataþ Erkek Lisesi, Anadolu Lisesi statüsünde eðitim veren ve sýnavla öðrenci alan bir kurumdur. Anadolu liseleri arasýnda ÖSS sýnavýnda Ýstanbul birincisi, Türkiye ikincisi konumunda olup, sürekli yarýþan ve lider bir eðitim kurumudur. Gücünü yüz yýla yakýn kurumsallaþmýþ yapýsýndan, devletimizden ve yetiþtirdiði deðerli insan gücünden almaktadýr. Okulumuz öðretim yýlýnda, Bakanlýðýmýz ýn almýþ olduðu karar gereðince 5 yýl eðitim yapacaktýr. Bunun bir yýlý hazýrlýk, 4 yýlý eðitim-öðretim aþamasýdýr. Bakanlýðýmýz ýn okulumuza tanýdýðý bu ayrýcalýk Kabataþ'ýn büyüklüðünden ve baþarýsýndan dolayýdýr. Bütün Kabataþlýlar ý, onlarý yetiþtiren Kabataþ Erkek Lisesi ne desteðe davet ediyorum. Saygý ve sevgiler sunuyorum. Recep MEMÝÞ Kabataþ Erkek Lisesi Müdürü 12

8 KISA KISA BEKO, KURÞUNSUZ ÜRETÝME BAÞLADI BEKO Elektronik A.Þ, Avrupa Birliði'ne üye ülkelerin zorunlu olarak uyguladýðý kurþunsuz üretimi iç piyasaya sunduðu ürünlerde de hayata geçirdi. Türkiye'de elektrik ve elektronik ürünlerde zararlý maddelerin kullanýmýný kýsýtlayan direktife (RoHS) uygun üretime geçilerek bir ilkin gerçekleþtirildiði ifade edilerek, þirketin Ocak 2006 itibariyle hem yurt içi hem de yurt dýþý ürünlerinde RoHS'a uygun üretime baþladýðý kaydedildi. AB tarafýndan 2003 yýlýnda yayýnlanan RoHS direktifi, elektrik ve elektronik ürünlerin atýklarýnýn çevresel etkisini azaltmak, insan saðlýðý ve çevrenin korunmasý için üretime, kullanýlan malzemeye yönelik çeþitli kýsýtlamalar ve deðiþiklikler getiriyor. ÝSTANBUL SUÝT RESIDENCE KAVRAMIYLA TANIÞIYOR: NÝÞANTAÞI GALLERY RESIDENCE AÇILDI... Sanat, kültür ve alýþveriþin kalbi Niþantaþý'nda kurulan Gallery Residence, 21 suit odasý ile ev sýcaklýðýndan fazla, otel konforundan öte bir konseptle misafirlerine kapýlarýný açýyor. Uzun süreli konaklamalar ve þehir içinde bir otel konforunda yaþamak isteyenler için dizayn edilen Gallery Residence, sýradan otel anlayýþýnýn dýþýnda hizmet sunuyor. Nisan ayýnýn baþýnda açýlan Gallery Residence, iþ dünyasýna, konsolosluklara, Niþantaþý'nýn keyfini sürmek isteyen yerli ve yabancý turistlere hizmet veriyor. Öte yandan, farklý þehirlerden Niþantaþý'na alýþveriþ, eðlence amaçlý gelen müþterilere de kýsa süreli konaklamalar için hizmet veren Gallery Residence, Ýstanbul'un farklý bir yakasýnda yaþayýp da þehrin merkezinde de bir ev ya da ofis tutmak isteyenler için farklý bir alternatif oluþturuyor. ACTFAX ÝLE FAKS YIÐINLARINDAN KURTULACAKSINIZ Günün büyük bölümünü faks baþýnda, gelen ve giden çok sayýdaki faks kaðýdýný düzenlemek ve yönetmekle geçiren ofis çalýþanlarý masalarýna dönebilirler. Faksla ilgili tüm iþlemleri elektronik ortama aktaran ActFax'ýn Türkçe sürümü artýk þirketlerin hizmetinde. Temel olarak bir faks sunucu sistemi olan ActFax, að ortamýnda gelen fakslarýn bir sunucuya yönlendirilmesini ve bu sunucuda toplanan fakslarýn ilgili kiþiye elektronik ortamda gönderilmesini saðlýyor. Özellikle bir að yapýsýnda çalýþan müþteriler için tasarlandýðýndan birden fazla sunucuya ve bilgisayara kurulabilen ActFax'ta gelen fakslar bir gelenler kutusuna düþüyor. Fakslar buradan itibaren bütün ofis programlarýyla uyumlu çalýþan ActFax yardýmýyla yönetilip, istenilen bilgisayarlara yönlendirilebiliyor. Microsoft ürünleri ile uyum içerisinde çalýþan ActFax, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 2000 veya Windows 2003 Server üzerine kurulabiliyor. ActFax kullanýcý makinelerine yazýcý olarak yüklendiðinden, Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Wordpad ve Photoshop gibi farklý programlarda oluþturulan, yazdýr komutunun çalýþtýðý tüm dosyalarýn faks çekilebilme imkaný doðuyor. Logo, Eta, Link gibi muhasebe programlarýyla beraber çalýþabilmesi, firmalarýn tüm ekstrelerini istedikleri anda, herhangi ek bir ürüne ihtiyaç duymadan faks çekebilmelerine imkan tanýyor. TÜRK HAVA YOLLARI NIN UÇUÞ EMNÝYETÝ KONUSUNDAKÝ BAÞARISI BÝR KEZ DAHA KANITLANDI Türk Hava Yollarý, havayolu emniyet yönetimi konusunda dünya çapýnda ilk standart olan ve Uluslararasý Hava Taþýmacýlýðý Birliði (IATA) tarafýndan verilen Havacýlýk Emniyet Standartý IOSA belgesini alarak tescil edildi. IATA tarafýndan ilk kez Temmuz 2003 te baþlatýlan IOSA (IATA Operasyonel Güvenlik Denetimi) programý için Mayýs 2005 ten bu yana çalýþmalarýný sürdüren Türk Hava Yollarý, yapýlan tüm denetimleri baþarýyla tamamlayarak Türkiye'deki ilk IOSA operatörü olarak ilan edildi. Üye havayolu þirketlerinin en geç 31 Aralýk 2007 tarihine kadar denetimden geçmek zorunda olduklarý IOSA programýnda þirketler ortak organizasyon ve yönetim, uçuþ operasyonlarý, mühendislik ve bakým, operasyonel kontrol ve uçuþ dispatch, yer iþletme, kargo, kabin hizmetleri, operasyonel güvenlik kriterleri açýsýndan ölçülmektedir. BOSCH OKSÝJEN SENSÖRÜ 30 YAÞINDA VISA ÝLE FIFA ARASINDA DEV ÝÞBÝRLÝÐÝ Dünyanýn önde gelen otomotiv teknolojileri üreticisi Bosch tarafýndan geliþtirilen, bir çevre devrimi sayýlabilecek oksijen sensörü nün 30. üretim yýlý kutlanýyor. Otomobiller ve diðer motorlu araçlarda, egzozla çevreye atýlan zararlý gazlarýn miktarýný azaltan ve düþük egzoz emisyonu gerçekleþmesini saðlayan oksijen sensörü, ayný zamanda %15 oranýnda yakýt tasarrufu avantajý sunuyor. Bosch, yýlda ortalama 33 milyon oksijen sensörü ile bugüne kadar toplamda 400 milyon adetten fazla oksijen sensörü üretimi ile pazarýn lideri konumunda. Çevreye, cebe ve motora kazanç saðlýyor. Oksijen sensörü düþük emisyon verileri saðlamasýnýn yaný sýra, egzoz gazýndaki oksijen miktarýný ölçümleyerek elektronik beyne yanma odasýna gönderilen yakýtýn optimum düzeyde olup olmadýðý ile ilgili bilgi aktarýyor. Oksijen sensörü sayesinde hava yakýt karýþýmýnýn zengin ya da fakir olduðu bilgisi beyne iletiliyor, eðer hava yakýt karýþýmý zengin ise beyin enjektörlerin açýk kalma süresini azalýyor. Bu da son kullanýcý açýsýndan yakýt tasarrufu avantajý anlamýna geliyor. Visa International ve FIFA (Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði) tarafýndan imzalanan bir anlaþmayla, FIFA Dünya Kupasý ve FIFA Kadýnlar Dünya Kupasý baþta olmak üzere FIFA etkinlikleriyle ilgili haklar Visa'ya verildi. Açýklanan yeni iþbirliði, dünyanýn lider ödeme sistemi markasý Visa'yla dünyadaki en popüler spor olan futbolu, futbolseverlere tüm dünya çapýnda yeni faydalar saðlayacak bir iliþkide bir araya getiriyor. Anlaþma çerçevesinde Finansal Servisler ürün kategorisindeki Visa hizmetleri Ocak 2007 de baþlayacak ve 2014 sonuna kadar sürecek. Visa, altý ortaðýndan biri olduðu FIFA'yla daha önceki kategori sponsorlarýndan daha yakýn bir iliþki içinde olacak ve FIFA etkinliklerinde, sadece Visa ya özel pazarlama araçlarý, yarýþma, özel etkinlikler ve geliþtirme programlarý da dahil daha fazla hakka sahip olacak. Visa ve FIFA ayrýca çeþitli etkinlikler çerçevesinde Visa ya özel ödeme programlarý yaratmak üzere birlikte çalýþacak

9 KISA KISA NOVARTÝS, PROMOSYON DEPOSU NDA NEXUS CUBÝC SÝSTEMÝNÝ KULLANIYOR SHELL'ÝN AVRUPA RALLÝ ÞAMPÝYONA SINA DESTEÐÝ SÜRÜYOR Shell, 1999 yýlýndan bu yana Avrupa Rallisi ne verdiði desteði bu yýl da Ýstanbul'da yapýlacak olan 35. Fiat Rallisi ile sürdürüyor. Türkiye'de ve dünyada motor sporlarý etkinliklerine destek veren Shell, son olarak Fiat Rallisi'ne sponsor oldu. Shell, Türkiye'de ve dünyada sayýsýz motor sporlarý etkinliðinde önde gelen otomotiv firmalarý ile son derece baþarýlý teknolojik ortaklýklarýyla öne çýkýyor. Tüm dünyada Formula1, Le Mans, World Superbikes ve MotoGP gibi etkinliklere katký saðlayan Shell bu desteðini Türkiye'de 35. Fiat Rallisi ile sürdürüyor. TOSFED tarafýndan düzenlenen ve Avrupa Ralli Þampiyonasý'nýn dokuz ayaðýndan biri olan 35. Fiat Rallisi bu yýl ilk kez Ýzmir dýþýnda farklý bir ilde, Ýstanbul'da düzenliyor. 12 Mayýs'ta Ýstanbul Taksim Meydaný'ndan 19.30'da start alan ve merkez olarak Ýstanbul Park pistinin kullanýldýðý organizasyon, Þile ve Kocaeli'ni kapsayan bir güzergah üzerinde gerçekleþtiriliyor. Ýlaç sektöründe bir dünya devi olan Novartis, 140'ý aþkýn ülkede 90,000 çalýþaný ile faaliyet gösteriyor. Türkiye'de yaklaþýk 2,000 çalýþaný ile üretim, pazarlama, klinik araþtýrmalar faaliyetlerini yürütmekte olan Novartis'in 4 üretim fabrikasý bulunuyor. Novartis Kurtköy Üretim Tesisi, promosyon deposunda gerçekleþebilecek tüm operasyonlarý etkin ve verimli þekilde yönetmek, operasyonlarýn kaðýtsýz, en kýsa sürede, en az insan ve makina kaynaðý ile hatasýz tamamlanmasýný saðlamak üzere Kasým 2005 tarihinde Nexus Cubic Ambar Yönetim Sistemi'ni kullanmaya baþladý. Nexus Cubic Ambar Yönetim Sistemi hem Beþiktaþ Merkez'de, hem de Kurtköy Üretim Tesisleri'ndeki promosyon deposunda Novartis kurumsal að yapýsý üzerinden çevrimiçi ve gerçek zamanlý (online/real time) kullanýlýyor. Mal kabul giriþi, mal kabul ve diðer operasyonel iþlemler promosyon deposunda gerçekleþtirilirken; raporlama, müþteri, ürün tanýmlama gibi yönetsel iþlemler Beþiktaþ Merkez'den yapýlýyor. Beþiktaþ Merkez'de sevk planlamasý yapýlýp sonrasýnda promosyon deposunda sevkiyat baþlatýlýyor. RF terminaller ile ürünler toplanýyor, sevkiyata ait tüm ürünler toplanýnca da sevkiyat otomatik olarak tamamlandý statüsüne geçiyor. Sevkiyat onaylandýðýnda otomatik olarak ýrsaliye ve sevk etiketi (müþteri adý ve adresi) basýlýyor. Nexus Cubic Ambar Yönetim Sistemi'nin uzman yetkilendirme uygulamasýyla tüm bu iþlemler sadece yetkisi olan çalýþanlar tarafýndan yapýlabiliyor. SUBARU IMPREZA EN GÜVENLÝ ARAÇ 2006 model Impreza 2.0R, Impreza WRX ve Impreza WRX Sti güçlendirilen arka kapýlarý, koruyucu etkisi artýrýlan yan hava yastýklarý ve aktif baþ destekleri ile, Amerikan Insurance Institute of Highway Safety (Amerikan Otoban Güvenliði Sigorta Enstitüsü) tarafýndan gerçekleþtirilen güvenlik testlerinde En Güvenli Araç seçildi model Subaru Impreza'nýn güvenilirliði üç farklý çarpma testiyle sýnandý. Testlerde, önden, arkadan ve yandan çarpma anýnda oluþabilecek hasarlara karþý aracýn dayanýklýlýðý ile olasý boyun sakatlanmalarýna karþý aracýn güvenlik donanýmlarý deðerlendirildi model Impreza 2.0R, Impreza WRX ve Impreza WRX Sti güçlendirilen arka kapýlarý, koruyucu etkisi artýrýlan yan hava yastýklarý ve aktif baþ destekleri ile gerçekleþtirilen çarpma testlerinden baþarýyla geçti. 16

10 BAKIÞ Bahar Þiiri Bu sabah mutluluða aç pencereni Bir güzel arýn dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneþin doðduðu yerden Çocuðum uzat ellerini Þu güzelim bulut gözlü buzaðýyý Duy böyle koþturan sevinci Dinle nasýl telaþ telaþ çarpýyor Toprak ananýn kalbi Þöyle yanýbaþýma çimenlere uzan Kulak ver gümbürtüsüne dünyanýn Baharýn gençliðin ve aþkýn Türküsünü söyleyelim bir aðýzdan ATAOL BEHRAMOÐLU Fotoðraf: Necat NAZAROÐLU 18 19

11 DÜNYA Dünyanýn Ýlk Kök Hücre Bankasý Onulmaz hastalýklarýn tedavisinde kullanýlmasý planlanan kök hücreleri muhafaza edecek ve araþtýrmacýlara kaynak saðlayacak dünyanýn ilk kök hücre bankasý Ýngiltere de açýldý. Týbbi Araþtýrmalar Konseyi Baþkaný Profesör Colin Blakemore, kök hücre çalýþmalarýnýn tedavisi mümkün olmayan hastalýklarýn çözümünde gerçek bir umut vaat ettiðini vurguladý. Ýngiltere nin baþkenti Londra nýn 20 kilometre kuzeyindeki Potters Bar da bulunan Ulusal Biyolojik Standartlar ve Kontrol Enstitüsü nde kurulan bankada tutulacak kök hücreler, tüm dünyadaki araþtýrmacýlarýn kullanýmýna sunulacak. Londra daki Krallýk Koleji ve Newcastle daki Yaþam Merkezi araþtýrmacýlarý tarafýndan ayrý ayrý geliþtirilen iki insan embriyosu kök hücresi, bankada saklanan ilk iki kök hücresi oldu. Gökyüzünde Hýz Rekoru denemesi NASA bu ay sonunda insansýz jet motorlu uçaklarda hýz rekorunu kýrmaya hazýrlanýyor. Bu alandaki rekorun üç katý hýza ulaþmak üzere tasarlanan X-43A adlý süpersonik uçak saatte 10 bin km hýz yapabiliyor. X-43A prototipi, California daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü nde 27 Mart ta yapýlmasý planlanan denemede uçuþunda baþarýlý olmasý durumunda jet motor rekorunu ele geçirecek. NASA ilk denemede uçaðý kapasitesinin yaklaþýk yarýsý kadar, 6 bin km/s (5 Mach) hýzla uçurmayý planlýyor. Bu alandaki hýz rekoru 3 bin 529 km/s (3.2 Mach) ile SR-71 Blackbird adlý casus uçaðýna ait. Rekor 1964 yýlýndan bu yana kýrýlamýyor. X-15 olarak adlandýrýlan bir baþka test uçaðý 6.7 Mach hýza ulaþmýþtý, ancak bu uçakta roketli motor kullanýlýyordu. Uzunluðu 3.6 metre, kanat açýklýðý 1.5 metre olan X-43A, NASA nýn 20 yýllýk scramjet teknolojisinin ürünü. Japonya da Yakýt Hücreli Tren Japonya nýn en büyük tren þirketi, yakýt hücreli ilk hýzlý trenin deneme sürüþünün yapýlacaðýný açýkladý. Japonya da her gün binlerce insan trenlerle yolculuk yapýyor, bu nedenle ülkede þirketler enerji tasarrufu saðlayan çevre dostu tekniklere yatýrým yapýyor. Hidrojenle oksijen arasýnda bir kimyasal reaksiyonla elektrik üreten yakýt hücresi teknolojisi atýk madde olarak su buharý üretiyor. Uluslararasý adýyla East Japan Railways þirketi, NE Train (Yeni Enerji Treni) adý verilen yakýt hücreli trenin Temmuz ayýnda ilk kez raya çýkacaðýný, gelecek yýldan itibaren de hizmete gireceðini duyurdu. East Japan Railways þirketi, Tokyo bölgesinde günde 16 milyon yolcu taþýyor. Yakýt hücreli trenin lokomotifi elektrik pille çalýþacak ve saatte 100 km yol alacak. Tren ilk etapta dizelle çalýþanlarýn yerini alacak. NE Train, Japonya- daki benzer trenlerden yüzde 20 daha az enerji tüketecek. Pasifik Asit Denizine Doðru! Bilim insanlarý, yapýlan ölçümlerde son 15 yýllýk süre zarfýnda Pasifik Okyanusu nun küresel ýsýnmaya baðlý olarak normalin üstünde asitlendiðini tespit etti. Uzmanlar, bu anormal asitlenmeyi küresel ýsýnmayla atmosfere salýnan karbondioksidin denizler tarafýndan emilmesine baðlýyor. Yapýlan araþtýrmalarda ph ta birimlik düþüþ tespit edildi. Asitlenmenin üç okyanusta da birden görülmesi, küresel ýsýnmanýn dolaylý tehlikelerine dikkati çekiyor. Dünya denizleri, petrol, kömür ve doðal gaz kökenli enerji kaynaklarýnýn yakýlmasýyla atmosfere salýnan karbondioksidin yaklaþýk yüzde 30 unu emiyor. Bilim insanlarý, karbondioksid deposu haline gelen denizlerin gelecek binyýlda küresel CO 2 nin yüzde 90 ýný emeceðini tahmin ediyor. Karbon dioksid oranýnýn artmasý, denizlerdeki doðal yaþamýn tehlikeye girmesi demek. Önce küçük canlýlarýn soyunun tükenmesi, besin zincirinde daha üstteki canlýlarýn yemsiz kalmasýna neden olacak. Sinirlere baðlý ilk biyonik kol yapýldý Bilimkurgu film ve romanlarýndaki bir düþ daha gerçek oluyor: Avrupalý bilimciler sinirlerimizin kontrolünde ilk biyonik kolun prototipini ürettiler. Kollarýný bacaklarýný yitiren kimseler, bu biyonik protezi hissederek kullanabilecekler. Doðrudan sinir sistemine baðlanan biyonik protezi takanlar, düþünerek, aklýndan geçirerek týpký eli gibi protezi de hareket ettirebilecek ve gerçek gibi duyularý da algýlayabilecek. En büyük özellikleri, duyu geri bildirime sahip olmalarý. Biyomekanikçilerin ve sinirbilimcilerin birlikte çalýþmalarý sonucu, protez kollarda büyük bir devrim gerçekleþtirildi ve sinir sistemimizle doðrudan iletiþim içinde bulunacak, cisimleri hissedebilecek ve beyin ile alýþ veriþ yapabilecek ilk gerçek biyonik kol protezi gerçekleþtirildi. Bu, doðrudan sinir sistemine baðlanan biyonik bir protez. Takan kiþi, sadece aklýndan geçirerek protezi hareket ettirmekle kalmayacak, gerçek gibi duyularý da algýlayacak. Son Gezegen Parlak Çýktý Hubble Uzay Teleskobu nun gözlemlerine göre 10 uncu gezegen adayý Xena, onaylandýðýnda Güneþ Sistemi nin en parlak gezegeni olacak. Bilim insanlarý geçen yýl Pluton un da dahil olduðu Kuiper Kuþaðý nda yeni bir gezegen adayý gözlemlemiþti. Yeni gezegen adayýnýn en uç gezegen Pluton dan yüzde 30 daha büyük olduðu düþünülmüþtü. Ancak, son gözlemler gezegen adayýnýn büyüklüðünün Pluton a hemen hemen eþit olduðunu ortaya koydu. Gezegenin büyüklüðünün tahminlerden küçük çýkmasý bir baþka özelliðine iþaret ediyor; Xena, þahsýna münhasýr bir þekilde Güneþ Sistemi ndeki diðer tüm göktaþlarýndan çok daha parlak. Resmi gözlem adýyla 2003 UB313, Güneþ e Pluton dan üç kat daha uzak. Astronomlar bu nedenle, gezegen adayýnýn Pluton dan daha büyük olmasý gerektiðine kanaat getirmiþti. Ancak büyüklüðünün Pluton kadar olduðunun anlaþýlmasýyla gezegenin normalden çok daha parlak olmasý gerektiði fikri öne çýktý

12 RÖPORTAJ Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti Kabataþ, resmi okullar arasýnda çok tanýnmýþ bir okuldu. O zamanlar Kabataþ için, resmi okullar içerisinde en sýký okul tabiri kullanýlýrdý. K onuðumuz 1938 mezunu bir Kabataþlý: Sedat Üründül. Evet, kendisi 1920 doðumlu ve tam 86 yaþýnda. Halen iþlerinin baþýnda olan Sedat Üründül, bu yaþýný ve dinç görünümünü çalýþmaya borçlu. Aslýnda kendisini tüm Türkiye tanýyor, ismiyle olmasa da ortaya koyduðu bir eser nedeniyle: Atatürk Barajý. Kendisi, haklý gururunu taþýdýðý Atatürk Barajý ný ülkemize kazandýran Ata Ýnþaat ýn Yönetim Kurulu Baþkaný. Birçok þirketin yönetiminde yer alan Sedat Üründül, ayný zamanda Kabataþ Eðitim Vakfý nýn da kurucularýndan. Sedat Üründül ün okul yýllarýndan iþ yaþamýna uzanan serüvenini sizlerle paylaþýyoruz. Fotoðraflar: Murat Özbey Doðumum 1920 yýlýnýn Ocak ayýnýn 16 sý. Ýstanbul doðumluyum; fakat babam Bulgaristan da doðmuþ ve sonra 16 yaþýnda Türkiye ye gelmiþ burada evlenmiþ. Ben tek çocuðum, benim kardeþim yok. Babanýz ne iþle meþguldü? Babam evvela emniyet teþkilatýna mensup olup, Sultan Reþat ýn muhafýzlýðýný yapmýþ. Ýlk iþi o. Padiþah deðiþtikten sonra o da belediyeye girmiþ. Belediyede temizlik iþlerinde memur olarak görev almýþ. Bu arada Ýstanbul iþgalde. O zaman çöp arabalarý vardý, atla çekilen. Ve o atlardan 50 tanesini Anadolu ya kaçýrýyorlar ve bu kaçýrmalarda babamýn da rolü var. Ardýndan belediyeden ayrýlýyor, bir müddet serbest çalýþýyor ve sonra otelciliðe baþlýyor. Ben doðduðum zaman Sirkeci de bir otel iþletiyordu. Ben okurken ve de ben mühendis çýktýktan sonra da babam otelini iþletti

13 RÖPORTAJ Babanýz, sizi hiç otelde yanýnda istemedi mi? Hayýr, öyle bir þey düþünmedi. Zaten okumamla çok ilgilenirdi ve mali durumu iyiydi. Teþvikiye de oturuyorduk o zaman. Ýlkokulu ve ortaokulu Þiþli Terakki de bitirdim. Hatta 9. sýnýfý da Þiþli Terakki de okuyup, 10. sýnýfa geçtim. Ben hiç ikmale dahi kalmadan sýnýflarýmý geçiyordum. Kabataþ Erkek Lisesi nde arkadaþlarým vardý. Hep derlerdi ki; Sen para ile geçiyorsun sýnýfý, ikmale kalmýyorsun. Bu benim aðýrýma gidiyordu. Bu yüzden 9. sýnýftan 10. sýnýfa geçtiðim sene Kabataþ a kayýt oldum. Peki dedikleri kadar zor muydu, okurken hiç sýkýntý çektiniz mi Kabataþ ta? Hayýr. Zaten 3 tane hoca Þiþli Terakki de de hocamdý, beni tanýyorlardý. Hatta þaþýrdýlar, Niye geldin Sedat? Ne oldu? dediler. Ben de nedenini anlattým. Senin için mevzu bahis deðil dediler. Çünkü orada da en iyi talebelerden biri idim. Bilhassa matematik yönünden. Özel merakým da vardý, o bakýmdan mühendisliði de seçmiþ oldum. Bir sýkýntý çekmeden okudum, Kabataþ ta da ikmale kalmadým. O yýllardaki Kabataþ Erkek Lisesi nden söz eder misiniz? Kabataþ nasýl bir okuldu? Kabataþ, resmi okullar arasýnda çok tanýnmýþ bir okuldu. O zamanlar, Galatasaray, Fransýz tedrisatýyla eðitim veriyordu. Ýstanbul Erkek Lisesi, Haydarpaþa Lisesi gibi büyük liseler vardý. Sonra hususi okullar çoktu; Boðaziçi, Fevzi Ati Feyziye Mektebi, Þiþli Terakki gibi birkaç tane daha özel okul vardý; ama Kabataþ için resmi okullar içerisinde en sýký okul tabiri kullanýlýrdý. Kabataþ Erkek Lisesi nden sonra eðitiminiz nasýl sürdü? Kabataþ mezunu olduktan sonra, o sene hem bitirmeyi hem de olgunluðu verdik, ikmal görmeden. Sonra o sene, ki zannediyorum Aðustos ayý idi, Yüksek Mühendis Mektebi adý altýnda olan þimdiki ÝTÜ ( Ýstanbul Teknik Üniversitesi) ne girdim senesiydi, 768 kiþi imtihana girdik, 161 kiþi kazandý. Ben bu 161 kiþi içerisinde 28. oldum. O sene Kabataþ tan 8 arkadaþ girdik. Mühendis çýktým. Üniversitede neden mühendisliði seçtiniz? Matematiðim çok kuvvetli olduðu için, aklýmdan geçen mühendislikti. Babam da teþvik etti. Bir de bir þey daha söyleyeyim, ben okula gitmeden evvel yani 1 sene evvel babam bana toplama, çýkartma, bölme, çarpma öðretti. Babam da matematiðe çok meraklýydý. Ve okula gittiðim zaman ben bu dört iþlemi biliyordum. O bakýmdan matematik kafasý vardý. Bildiðiniz gibi de matematik, mühendisliðin esasýný teþkil eder. Bu sayede meslekte de baþarýlý oldum. Ýlk çalýþtýðýnýz yer neresiydi? Ýlk olarak Ýbrahim Yolal ýn, o zamanýn meþhur Ýstanbul müteahhitinin yanýnda çalýþmaya baþladým. Ben, mezun olduktan sonra ilkbaharda çalýþma hayatýna geçerim diye düþünüyordum. O zaman Teþvikiye de otu- Kabataþ tan olan arkadaþlarla 1960 yýlýndan beri her ayýn ilk çarþambasý toplanýrýz. Fakat sayýmýz 4 e kadar indi. Yalnýz bu haftanýn çarþambasýnda 8 kiþi olduk, çok kaybettik. 43 kiþiye kadar çýktýðýmýz oluyordu. Görüþmelerimiz önceleri geceydi sonra gündüze çevirdik. Son 30 senedir Beyoðlu Cumhuriyet Meyhanesi'nde her ayýn ilk çarþambasý toplanýyoruz. ruyoruz ve yürüyüþ yapýyorum. Taksim den eve gelirken, baktým bir kulübe kurulmuþ, mezarlýktý orasý. O sýrada pencereden biri bakýyor. Bir baktým, mahalle arkadaþým olan Haluk Derman. Benden 2 sene evvel mühendis çýkan arkadaþým. O da beni gördü, Hemen gel. dedi. Girdik içeriye, radyo evi ihalesini almýþlar, kaba inþaatýný. O þantiye þefi olarak oraya gelmiþ, yardýmcý mühendise de ihtiyaç varmýþ. Benimle çalýþmak ister misin? dedi. Memnuniyetle. dedim. Hemen ben patronla konuþayým, sen bana 2-3 gün sonra tekrar uðra. dedi. Ben de düþündüm taþýndým, evime de yakýn. Böylece benim ilk iþim Ýstanbul Radyo Evi nde þantiye þef yardýmcýlýðý oldu. Haluk Derman da öyle bir insan ki, onu söyleyeyim size: Hayatýnda ikincilik diye bir þey bilmiyor. Pertevniyal Lisesi ni birinci bitirmiþ, mühendislik mektebine birincilikle girmiþ ve onun girdiði sene vardý, benim girdiðim sene kaldýrmýþlardý ikinci sýnýf sýnavý vardý. Ona da girip ve baþarýlý olup doðrudan doðruya ikinci sýnýfa baþlamýþtý. O kadar zeki... Ondan sonra askere gidiyor, yedek subay okulu Ankara da o zaman ve orada da 1. oluyor. Aramýzda 2 yaþ var, beni de iþe aldý ve hakikaten onun yanýnda pratik tecrübe edindim. Radyo Evi nden sonra hangi projelerde çalýþtýnýz? Radyo Evi ni bitirdikten sonra yanýnda Kervansaray Apartmaný vardýr, onun da kaba inþaatýný verdik. Ondan sonra Taksim de þimdiki Kültür Sarayý, o zamanki adý Opera Binasý idi. Onun kaba inþaatýný da biz yaptýk. Ve ben orada þantiye þefiydim, bu benim ilk þantiye þefliðimdi. Sonra Ýzmir de Sümerbank ýn dokuma fabrikasý inþaatý çýktý. Ondan evvel Zincirlikuyu da Merkez Bankasý Evleri diye 38 tane çok lüks bina ihalesi vardý, onu aldýk. Orada da þantiye þefliði yaptým. Ýzmir de sahilde bir Merkez Bankasý yapýldý sonradan, sanýrým 1947 senesiydi o bina da benim þantiye þefliðimde yapýlmýþtýr. Ondan sonra Haydarpaþa daki büyük silo var. O silo inþaatý için, Yolal firmasý bir Alman firmasý ile müþterek olarak ihaleye girdi, kazandý. Onun da mukavelesinde : Ýhaleyi yabancý bir firma alsa dahi, þantiye þefinin mutlaka Türk mühendis olmasýnýn þartý vardýr deniyor. Almanlarla %50-%50 ortak alýnan bu iþte tekniði onlar yürütecekler; fakat bir Türk mühendis þantiye þefi olacak. Patronumuz Ýbrahim Yolal, beni buraya þantiye þefi olarak gösterdi, benim de rýzamý alarak. Hemen oradan geldim buraya, oðlum da o zaman 3-4 yaþýndaydý ün sonunda alýnan bu iþe 1954 te baþlandý. Türkiye de bir ilk, tonluk silo. Onun fiilen þantiye þefi bendim. Tekniði Alman mühendisler yürütüyorlardý. Ben idari iþleri yönetiyordum; ama resmi mesuliyet bendeydi. Yolal a ortak olduk sonra, sonraki iþlerde Yolal ve ortaklarý adý altýnda ihalelere girdik. Ondan sonra füze rampalarý iþini aldýk. Çok büyük bir NATO iþi, onu da yaptýk baþarýyla. NATO dan teþekkür mektubumuz var firma olarak

14 RÖPORTAJ Ýbrahim Yolal ile yollarýnýz nasýl ayrýldý? Maalesef pek tatlý olmadý ayrýlýk. Bazý anlaþmazlýklar oldu. Benimle beraber birçok iþte þantiye þefliði yapan 2 mühendis arkadaþým ile beraber ayrýldýk Yolal dan ve 3 kiþiyle Palet Ýnþaat ý kurduk. Kaç senesinde? 1966 senesinde Palet Ýnþaat ý kurduk. Palet Ýnþaat ta füze rampalarý yapma iþi dolayýsýyla elimizde büyük bir karne vardý. Benim þantiye þefi sýfatýmdan istifade ederek müteahhitlik karnesi teþkil edildi. Her türlü iþe girebilir diye. A grubunun sonsuz karnesi benim adýma alýndý. Çünkü, karne füze rampalarý dolayýsý ile vermiþti. Ve ben de Palet Ýnþaat ýn kurucu ortaklarýndandým. Palet Ýnþaat Türkiye de A grubu sonsuz müteahhitlik karnesine sahip 11 firma arasýndaydý. Ve Atatürk Barajý nýn alýnmasýna sebep o karnedir. Palet Ýnþaat olarak iki tane baraj yaptýk. Ondan sonra Sakarya Seddeleri, Adapazarý nda. Düzce Büyük Belen Çayý ýslahý, Yataðan - Muðla Yolu inþaatý. Aðýrlýklý alt yapý çalýþmalarýnda faaliyet göstermiþsiniz. Tabii kaba inþaatlar; ama ince inþaatlar da yaptýk. Merkez Bankasý mesela, ince inþaattý. Okullar yaptýk, dahiliye kliniði, Diþ Tabibi Okulu, Beyazýt Meydaný hep bunlar benim de ilgili olduðum konulardýr. Fakat tabii bunlarýn içerisinde en büyük proje, bana da fahri doktorluk ünvanýný o verdirmiþtir, Atatürk Barajý. Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. Atatürk Barajý iþi nasýl doðdu? Siz nasýl dahil oldunuz iþe? Atatürk Barajý ihaleye çýktý, tabii büyük çapta bir iþ. Tek karne de kâfi deðil, mali konu planda var. Ýki þirketle iþ birliðine gittik. Palet Ýnþaat bizim þirketimiz, Seri Ýnþaat var Ertuðrul Kurtoðlu nun, bizim arkadaþýmýz. Bir de Enerjisu. Teklif hazýrladýk verdik; ama teklif için öyle muazzam hazýrlýk yapýldý ki... Haziran ayýnda ihaleye çýktý, Aðustos ta teklif verilecek yýlý, ondan sonra arkadaþlar rahat çalýþabilmek için Uludað da kamp kurdular. Yani orada çalýþýldý, ondan sonra teklifler hazýrlandý. Baþta yabancýlar olmak üzere bir çok Türk ve yabancý ortaklý firmanýn yanýnda, bir tek biz Türk firmasý olarak girdik ihaleye. Ýhalede en uygun fiyatý biz verdik ve iþi aldýk. Ýhaleyi alabileceðinizi düþünüyor muydunuz? Çok güçlü rakipler, yabancý ortaklar da vardý sonuçta... Var tabii, yabancý ortaklar da vardý. Bir de en büyük rakip Doðuþ þirketi idi. Onlar bizden hem daha kuvvetli mali bakýmdan, hem de daha çok baraj inþaatý yapmýþlardý. Biz de Palet olarak oldukça büyük 2 tane baraj yaptýk, onlarýn da faydasý oldu tabii... Ýhalede 1. olduk. Ve üç firma birlikte Ata Ýnþaat ý kurarak Atatürk Barajý na baþladýk. Korkunç bir makine parký, o kadar büyük bir makine parký ki inþaat esnasýnda 2-3 sene zarfýnda Amerikan inþaat dergilerinde þöyle bir ifade çýktý: Halen yeryüzünde en büyük makine parkýyla çalýþan þantiye, Türkiye de Atatürk Barajý ný yapan firmanýn þantiyesidir. Makine adedini hatýrlýyor musunuz? En büyük yükleyiciler, 200 ün üstünde makine sayýsý. 85 tonluk damperlerden yalnýz 200 tane geldi. Bu makinelerin alýnmasýnda Turgut Özal ýn büyük rolü vardýr. Maalesef baraj bittikten sonra o koskoca makine parkýna Türkiye de bir iþ bulamadýk. Ürdün de bir iþ aldýk; ama o da o kadar büyük deðildi. Makinelerin ¼ ünü bile götürmedik. Atatürk Barajý ný biz 1992 de bitirdik. 10 seneydi süresi, biz 9 senede bitirdik. Proje bedeli ne kadardý? Bizim inþaat bedeli 1 milyar 165 milyon dolar. Yalnýz inþaat, transformatörlerin falan toplamýyla 2.8 milyar dolara mal oldu. 8 tribün devamlý çalýþýyor, sulama yapýyor. Korkunç bir göl Atatürk Barajý. Van Gölü nden sonra Türkiye nin 2. büyük gölü oldu. Makine parkýmýz çok geniþti dediniz, makine markalarýný hatýrlar mýsýnýz? 200 milyon dolarlýk Caterpillar vardý. Toplamda kaç kiþi vardý çalýþan? Atatürk Barajý inþaatý sýrasýnda, þantiyede yalnýz bize baðlý 218 tane mühendis vardý. Kontrol ve Devlet Su Ýþleri mühendisleri hariç. Ýstanbul da ve Ankara da bir þubemiz vardý, oradaki mühendislerle 250 yi buluyordu. 890 kiþi çalýþtýðý oldu iþçi olarak

15 RÖPORTAJ Þu an Ata Ýnþaat neler yapýyor? Ýnþaat iþimiz yok; ama baþka konularýmýz var. Mesela bu arada bir kireç fabrikasý var Ömerli de. Fransýz Lafarge firmasý ortaklýk talep etti, bundan takriben sene evvel % 50 sine ortak oldular. Þimdi Entegre Has Sanayi adý altýnda Ata Ýnþaat ýn % 50 ortak olduðu fabrika çalýþmaktadýr. Peki inþaat iþleri ne zaman býrakýldý? Atatürk Barajý ndan sonra bir de Ürdün de iþ aldýk. Onun dýþýnda Türkiye de inþaatla ilgili hiçbir iþ alamadýk. Makineleri de Türkiye de satamadýk; çünkü Türkiye de makinelere göre iþ yok. Hep yurtdýþýna sattýk. Arabistan çok aldý, Rusya dan çok aldýlar. Lise yýllarýndan görüþtüðünüz arkadaþlarýnýz var mý? Kabataþ tan olan arkadaþlarla 1960 yýlýndan beri her ayýn ilk çarþambasý toplanýrýz. Fakat sayýmýz 4 e kadar indi. Yalnýz, bu haftanýn çarþambasýnda 8 kiþi olduk, çok kaybettik. 43 kiþiye kadar çýktýðýmýz oluyordu. Görüþmelerimiz önceleri geceydi, sonra gündüze çevirdik. Son 30 senedir Beyoðlu Cumhuriyet Meyhanesi nde her ayýn ilk çarþambasý toplanýyoruz. Yaklaþýk 50 yýldýr arkadaþlarýnýzla görüþüyorsunuz, bu birlikteliði saðlayan nedir? O arkadaþlýðý kuranlardan bir tanesi benim. Ben o zaman Bakýrköy de oturuyorum, Bakýrköy Vergi Dairesi müdürü Kabataþ tan sýnýf arkadaþým, Kemal. Bir gün bana Sýnýf arkadaþlarýný toplasak iyi olur sen ne dersin? dedi. Hay hay dedim. Bir de Maruf Önal var, emekli profesör mimar; ama tanýnmýþ mimardýr, akademiden mezun. Onu da görmüþ, o da tamam demiþ. Biz üçümüz bu toplantýlarýn kurulmasýna sebep olduk. 17 Mart 1960 tarihinde toplantý yapmaya karar verdik, tünel civarýnda Nil Restoran vardýr, Asmalý Mescit te. Orada yer ayýrttýk ve oraya 17 kiþi geldi. Ýlk toplantýmýz 17 kiþiydi, akþamdý. Ondan sonra dedik ki her ay toplanalým. Ve bu 3-4 sene devam etti ve git gide de çoðaldý. Sonra gece aðýr oluyor, gündüze çevirelim dediler ve ayak altý diye Cumhuriyet Meyhanesi nde toplanmaya baþladýk. Ve her ayýn ilk çarþambasý gündüz olmak üzere devam ediyor, 1960 tan beri. Rekor 43 kiþi toplandýk bir kere oldu o da. Halen görüþtüðünüz insanlar kimler? Mesela bir tanesi Adnan Görker, Ýbrahim Yolal firmasýnda çalýþtýðým sýrada mali iþler müdürü idi. Ytong diye bir inþaat malzemesi markasý var. Ben büyük ortaklarýndaným, þahsen Sedat Üründül olarak Ytong þirketinin yönetim kurulunda baþkan vekiliyim. Baþkan Adnan Görker de sýnýf arkadaþýmdýr. Mühendistir, kurucudur zaten o da. Onun % 31 hissesi var, benim % 30, Alman ana þirketin de % 25 tir hisseleri. Benim oðlum Ömer de yönetim kurulunda üyedir. Onun dýþýnda bir de Ertuðrul Kurtoðlu nun çocuklarýnýn ve benim de oðlumun beraber kurduðu Burger King. Türk Ata Burger (TAB) Gýda adý altýnda kurduk. Orada % 30 Ömer ile benim hissem, % 70 Ertuðrul Kurtoðlu ve çocuklarýnýn hissesi var. Oðlunuz spor yazarý, sizin geçmiþte sporla bir ilginiz oldu mu? Benim oldu, benden dolayý Ömer in de. Ben Fenerbahçe taraftarýyým; fakat babam Beþiktaþlý idi. Çok gayret etti beni Beþiktaþlý yapmaya; ama muvaffak olamadý. Okul zamanlarý hiç futbol oynadýnýz mý? Mahalle takýmýnda oynuyordum, Kabataþ ta mektep takýmýnda oynadým. Þeref Stadý nda 2 maça çýktým. Kabataþ yýllarýnda sizi çok etkileyen, katkýsý büyüktür diyebileceðiniz hocanýz var mý? Hocalarýmdan Ecvet Bey, Kutsi Bey, Kamil Bey ve Hadi Bey Þiþli Terakki de de hocamdý. Bir de Hýfzý Tevfik Gönensay Bey, o zaman Boðaziçi nin müdürü, bizde de edebiyat hocasý idi. Atatürk e benzer bir yüzü vardý, çok iyi giyinirdi. Çok güzel bir ders anlatýþý vardý, ona hayran kalmýþtým. Sýnýflar kaç kiþilikti o dönemler? 40 kiþiden az sýnýf yoktu, 60 a kadar çýkan sýnýflar vardý. Baþarýlý bir öðrenciydim dediniz, peki hiç yaramazlýk yapar mýydýnýz? Hayýr. Kabataþ ta benim mezun olduðum sene, 6 kiþi hem ikmalsiz liseyi bitirdi hem de olgunluðu bitirdi. Onlardan biri de benim tabii. Ve sekiz kiþi de Yüksek Mühendis Mektebini kazanabildi. Enteresandýr, Radyo Evi nin kaba inþaatýný yaptýk dedim ya, Radyo Evi nin proje müsabakasýný kazanan da hem Kabataþ tan sýnýf arkadaþým, hem de mühendis mektebinden sýnýf arkadaþým Doðan Erginsoy. Ben Fenerbahçe taraftarýyým; fakat babam Beþiktaþlý idi. Çok gayret etti beni Beþiktaþlý yapmaya; ama muvaffak olamadý

16 YORUM Özerklik ve Sorumluluk Dikkat edilirse, gençlerin dile getirdikleri, yakýndýklarý konu ve sorunlarýn hemen hepsi, onlarýn toplum içinde durumlarýný belirleyememiþ, gerçek rollerini ve yerlerini alamamýþ olmalarýndan kaynaklanmaktadýr. Prof. Dr. Özcan KÖKNEL Özdeþleþme süreci içinde gencin art arda kurup sürdüðü iletiþimler, denediði roller, kullandýðý davranýþ kalýplarý birbirleriyle çatýþýr, birbirine karýþýrsa kimlik geliþmesi bozulur. Genç kendi kimliðini algýlayamaz. Kendi kimliðine yabancý kalýr. Ö zdeþleþme süreci içinde genç özerklik ve sorumluluk arasýndaki dengeyi kurmaya çalýþýr. Kimliðini, kiþiliðini kazandýðýný sanan, anne babasýný, yakýn çevresini, baþkalarýný sürekli olarak eleþtiren, küçümseyen genç, kendisi ve çevresiyle ilgili tüm kararlarda, baðýmsýz ve özgür olmak ister. Buna karþýlýk içinde bulunduðu ailede, çevrede kendisine düþen sorumluluklarý yüklenmez ya da zorla yüklenip sürükler. Giyeceðine, yiyeceðine, eve geliþ gidiþ zamanýna baþkalarýnýn karýþmasýný istemeyen genç, istediði zaman yemeðin hazýr olmamasýna kýzýp öfkelenirken, sofranýn kurulmasýna, bakkaldan öteberi alýnmasýna yardýmcý olmaz. Alabildiðine baðýmsýz ve özgür yaþamak için her türlü çabayý gösterirken ailenin ekonomik durumunu görmezlikten gelir. Çalýþmak, baþarýlý olmak gibi sorumluluklarý olduðunu unutur. Özerklikle sorumluluk arasýndaki denge saðlýklý iletiþim ve özdeþleþmeyle kurulur. Böylece genç dengeli, düzenli, tutarlý, gerçekçi davranmayý öðrenir. Özdeþleþme süreci içinde gencin art arda kurup sürdüðü iletiþimler, denediði roller, kullandýðý davranýþ kalýplarý birbirleriyle çatýþýr, birbirine karýþýrsa kimlik geliþmesi bozulur. Genç kendi kimliðini algýlayamaz. Kendi kimliðine yabancý kalýr. Bu duruma kimlik karýþýklýðý ya da kimlik bunalýmý (identity confusion, identity cries) adý verilir. Erikson tarafýndan tanýmlanan bu tablo, gençlerin iç dünyalarýnda kendi benlikleriyle saðlýklý iletiþim kuramamalarýndan kaynaklanýr. Genç davranýþlarý üzerindeki denetimi kaybeder. Ayný anda türlü özdeþleþmelerden kazandýðý, ancak benimseyip pekiþtirmediði davranýþ kalýplarýný kullanmak ister. Hepsini birbirine karýþtýrýr. Erikson, engel ve zorlama karþýsýnda gençlerin bir bölümünde kimlik karýþýklýðý ve bunalýmý olabileceðini belirtmiþtir. Ancak bu durum gençlik çaðýnda ortaya çýkan þizofreninin baþlangýç belirtileri arasýnda da bulunduðundan önemlidir. Erinlik döneminin ilk yýllarýnda genç duygu ve düþünceleriyle bir düþ, düþlem dünyasý yaratýr ve bunun içinde yaþar. Yazarý, yapýmcýsý, yönetmeni olarak hazýrladýðý bir filmde ya da oyunda baþrolü oynuyor gibidir. Baþkalarý bu filmin, oyunun izleyicisidirler. Genç kiþiliðinin gerçek sýnýrlarýný çizemez. Gerçekle düþü ve düþlemi kolayca ayýramaz. Kendisini çok önemser. Bütün duygu ve düþüncelerini benzersiz, tek, kendisine özgü olduðunu düþünür. Kendisinin bütün duygularý en yoðun biçimde yaþadýðýna, acýlarýnýn, elemlerinin, kaygý ve sýkýntýlarýnýn derin ve sonsuz, neþesinin, sevincinin, sevgisinin, umudunun aydýnlýk ve parlak, düþüncelerinin doðru ve kesin olduðuna inanýr. Baþkalarýnýn kendisini anlamadýðý, dinlemediði kanýsýndadýr. Gencin kendisini yarý düþ, yarý masal ve öykü kahramaný gibi deðerlendirmesi onda ölümsüzlük duygusu yaratýr. Böylece genç baþrolü oynadýðý, kahramaný olduðu düþ-gerçek karýþýmý dünyada kendi efsanesini, masalýný yaþar. Gencin yarattýðý bu masallarýn, kiþisel mitlerin izleri, onun baþkalarýyla olan iletiþimlerine, özellikle günlük anýlarýný yazdýklarý hatýra defterleri ne yansýr. En büyük aþklarý o yaþamýþtýr. En büyük sýkýntýlarý o çekmiþ, beðenilere, övgülere o eriþmiþtir. Son yýllarda, orta öðrenim döneminde bulunan gençler arasýnda yaptýðým anket araþtýrmalarýnýn sonucu ve okullarda gençlerle söyleþiler sýrasýnda aldýðým cevaplardan anladýðým kadarýyla, gençlerin üzerinde durduklarý konu ve sorunlarý önem sýrasýna göre þöyle sýralayabilirim: Büyüklerin anlayýþsýzlýðý ve baskýsý, onur kýrýcý konuþmalarý; arkadaþ edinmekte zorluk; kýz-erkek arkadaþlýðýnýn olmamasý; kýz-erkek arkadaþlýðýnýn aile ve çevre tarafýndan anlaþýlmamasý ve karþý çýkýlmasý; boþ zamanlarý etkin biçimde deðerlendirecek olanaklarýn olmamasý; evde ve okulda dayaðýn bir eðitim aracý olarak kullanýlmasý; yoðun yüklü ve ezbere dayanan derslerin okutulmasý; ders yükü nedeniyle, kültüre, spora zaman ayýramamak; yüksek öðrenim ya da meslek seçimi konusunda endiþeler; geleceðe güvensizlik; eðitim sisteminde aþýrý baský ve disiplinin geçerli olmasý; dinlenme ve eðlence için zaman bulamamak; kiþiliðine güvensizlik; yalnýzlýk; sorunlarýna yardýmcý olabilecek, kiþi, kiþiler ya da kuruluþlarýn olmayýþý. Dikkat edilirse, gençlerin dile getirdikleri, yakýndýklarý konu ve sorunlarýn hemen hepsi, onlarýn toplum içinde durumlarýný belirleyememiþ, gerçek rollerini ve yerlerini alamamýþ olmalarýndan kaynaklanmaktadýr. Gerçekte gençlik çaðý, toplumsal olarak gencin durumunu arayýp bulma, saptama çabasýnýn ortaya çýktýðý bir süreçtir

17 RÖPORTAJ Kabataþ ta 1 sene hazýrlýk okuduk... H epimiz okulumuzu çok seviyoruz; ama birçoðumuz bunu sözden öteye taþýyamýyoruz. Bir de büyük bir özveriyle tüm Kabataþlýlar için çabalayan, Kabataþ Erkek Lisesi'nin ve Kabataþlýlýðýn geliþimi için maddi manevi her türlü fedakârlýða katlanarak çalýþan deðerli insanlarýmýz var. Sanýrým kendisini tanýyanlarýn hemen hepsi bu görüþlerime katýlacaklar. Evet sözünü ettiðim kiþi Taner Kýral. Çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Kabataþlýlar Derneði'nin bugünlere gelmesinde önemli payý olan ve geçmiþte Derneðin baþkanlýðýný da yürüten Taner Kýral avukatlýk mesleðini sürdürüyor. Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi'nde öðretim görevlisi olarak da çalýþan Av. Taner Kýral, ayný zamanda da Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nda görevli. Camiamýz sizi iyi tanýyor ama yine de bir özgeçmiþ alabilir miyiz? Ýstanbul'da 17 Ocak 1965'te doðdum yýlýnda Kabataþ Erkek Lisesi'ne girdim, 1982 yýlýnda da mezun oldum. Kabataþ'taki bütün hocalarýmýn þaþýrmasýna raðmen 1.tercihime girdim. 1. tercihim de ne hikmetse 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi idi. O nedenle ilk 2 sene Ýzmir'de okudum, 2.sýnýftan sonra Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiþ yaptým yýlýndan beri Avukatlýk yapýyorum 1991 yýlýnda evlendim. Hocalar neden þaþýrdý? Tembel miydiniz? Yaramaz mýydýnýz? Derslerin üstüne çok fazla düþmeyen bir öðrenciydim. Hayatta 8 alayým,10 alayým gibi bir endiþem olmadý. 5 almak geçmek için yetiyorsa, 5 alýr geçersin. Tabii okulda bizim çok güzel bir grubumuz vardý. O dönemki hocalarýmýz tarafýndan her konuda parmakla gösterilirdik. Haylazlýk konusunda da, zeka konusunda da, çalýþkanlýk konusunda da 3 Fen C hep parmakla gösterilen bir sýnýftý. Biz sýnýf içinde 8-10 tane çok samimi arkadaþtýk. Mahalleden 3-4 kiþi birlikte geliyorduk okula, ayný sýnýftaydýk. Bizim de çevremizde olanlarla 10 kiþiyi buluyorduk. Çok haylaz bir gruptuk. Grupta; Hasan Duvan, Cihat Göker, Gökhan Acartürk, Faruk Þekercioðlu, Adnan Savun, Sami Erkiþi, Tuncay Taþ, Doðan Erden, Gazanfer Kemal Gül vardý. Boþ ders olunca hemen çýkar basketbol oynardýk. Okuldan kaytarmanýn bütün yollarýný bilirdik. Hocalar özellikle derslerde bizi yan yana oturtmazdý. Cumhur Hoca ve Nail Hoca yerlerimizi belirlemiþlerdi. Hepimiz sýnýfýn bir köþesine daðýlýrdýk. 3.sýnýfýn 1.döneminde, mesela boþ ders olduðu zaman bizim grup sýnýftan çýkar dolaþýr, kontrol için sýnýfa dönerdik hoca geldi mi diye! Sýnýfa yaklaþtýkça bir korku salardý çünkü sýnýftan çýt çýkmýyor. Kapý gözünden bakardýk acaba hoca sýnýfa geldi derse baþladý mý diye... Bir de ne görelim bütün sýnýf arkadaþlarýmýz oturmuþ ders çalýþýyor. Birinci dönem bu þekilde geçti. 2. yarý tüm sýnýf bize uydu. Boþ derslerde bütün sýnýf birlikte dolaþýrdýk. Hocalar müdahale etmiyorlar mýydý? Edemiyorlardý ki. Hepsi 80 kiþilik sýnýflar. Hepsi 5-6 senelik insanlar. Tabii son sýnýfda olunca biraz hocalarla da dost olmaya baþlýyorsunuz artýk. Her anlamda tolerans gösteriyorlar. Bir de artýk sizin kötü niyetle bir þey yapmadýðýnýzý biliyorlar. Eðlenmek için yaptýðýmýzý biliyorlar. Sonuçta eðlenmek de eðitimin bir parçasý. Sonuçta birine zarar veriyor musun, biriyle kavga çýkartýyor musun? Hayýr. Diðer arkadaþlarýnýz da sizin gibi üniversiteye girdiler mi, yoksa haylazlýklarýyla kaldýlar mý? Son sene sýnýf mevcudu 83 kiþi idi. Sene sonunda sýnýfta 81 kiþi kaldýk ve üniversite sýnavlarýnda 79 kiþi de üniversiteye girdi. Sadece 2 kiþi giremedi. Onlar da bir ertesi sene girdiler üniversiteye. Bu 79 kiþinin yaklaþýk kiþisi týp fakültesine girmiþti. Bizim dönemimizde týp çok önemliydi. Annem benim de týbba girmemi çok istedi; ama ben tercihlerim arasýna yazmadým bile. Avukatlýk nereden girdi aklýnýza? Benim iki dayým da avukattý. Ama ben ailenin en küçük çocuðu olduðum için, ablamla 15, abimle 11 yaþ kadar fark vardý aramda, dolayýsýyla dayýlarýmýn yaþý da büyüktü. Ben üniversiteye girdiðimde dayýmlar mesleði býrakmýþlardý, emekli olmuþlardý. Ýkisi de 1950'li yýllarda çok iyi hocalardan eðitim almýþ insanlardý. O insanlar eski insanlar olduklarý için hep belirli bir kaliteyle gözümün önünde duruyorlardý. Her zaman takým elbiseleri ile dolaþýrlar. Her zaman týraþlýdýrlar. Önümde hep düzgün birer örnektiler. Dolayýsýyla o bana etki etti. Son sene sýnýf mevcudu 83 kiþi idi. Sene sonunda sýnýfta 81 kiþi kaldýk ve üniversite sýnavlarýnda 79 kiþi de üniversiteye girdi. Sadece 2 kiþi giremedi. Onlar da bir ertesi sene girdiler üniversiteye. Bu 79 kiþinin yaklaþýk kiþisi týp fakültesine girmiþti. Bizim dönemimizde týp çok önemliydi. Annem benim de týbba girmemi çok istedi; ama ben tercihlerim arasýna yazmadým bile. Fotoðraflar: Murat Özbey 32 33

18 RÖPORTAJ Kaldýðýmýz 1.sýnýfta ben baþkandým. Ýlk gün ben baþkan seçildim; ama haftasýna Salla beni sigara içerken yakaladý okulun kapýsýnda ve baþkanlýktan alýndým. Cihat Göker baþkan seçildi. Zaten yan yana oturuyorduk. Cihat hep 1., 2. sýnýfta bana sorardý; "Sen ne olacaksýn?" diye. Ben "Avukat olacaðým." derdim. Seneler geçti mezun olduk, Cihat hep söyler; "Avukat olacaðým dedi ve oldu." der. Bir de avukat olamasaydým, öðretmen olmak isterdim. Neden öðretmenlik? Öðrenciye, bir þeyler öðretmekten çok, onu eðitmek gerekiyor. Çocuðu, almýþ olduðu bilgiyi nasýl kullanacaðý konusunda yönlendirmek gerekiyor. Eh insan Kabataþta ki hocalarýný tanýyýnca öðretmen olmayý istiyor ne de olsa. Öðretmenlik isteðimi bir þekilde yerine getirdim. Üç yýldýr Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi'nde Ýþletme Hukuku ve Hukukun Temel Kavramlarý derslerinde öðretim görevlisi olarak çalýþýyorum. Kabataþ Erkek Lisesi'ne geliþiniz nasýl oldu? Mahallede bizden büyük arkadaþlarýmýz vardý Kabataþ Erkek Lisesi'nde okuyan. Onlardan Kabataþ'ýn iyi bir okul olduðunu duyuyorduk. Ayný zamanda dayým, yengem Balýkesir Lisesi'nden mezunlardý. Kabataþ'ýn isminin daha o zamanlarda bile çok büyük olduðunu, çok sevdikleri, takdir ettikleri hocalarýnýn daha sonra Kabataþ'a geldiklerini söylerlerdi. Yengemin erkek kardeþi de Kabataþ'tan mezundu. Kabataþ'ýn iyi bir okul olduðunu hep duyuyorduk. Ýyi olmasýnýn yanýnda çok aðýr ve disiplinli olduðunu biliyor muydunuz Kabataþ'ýn? Mutlaka zorlanacaðýmýzý biliyorduk; ama geldiðimiz ilk sene kroke olduk. Ýlk yarý 6 tane zayýf vardý. 2. yarý kurtarmak için debelendik; ama bir þey olacaðý yok. 7 dersten kaldým ilk sene. Nabi Cücük'ün söylediði gibi; Kabataþ'ta 1 sene hazýrlýk okuduk. Baþka bir okula geçmeyi düþündünüz mü derslerin bu kadar zor olduðunu görünce? Hayýr. Ne kadar zorlu da olsa, ne kadar bütünlemeye kalýp geçsek de biz bu okulu bitireceðiz diye kafamýza koymuþtuk. Zor da olsa mezun olduk. Tabii buradaki o zorlamalar üniversite zamanýnda gördüðümüz bir çok dersin bize kolay gelmesini de saðladý. Ben üniversite 1. sýnýfta doðrudan geçtim. Zorlanmadan, kendimi fazla vermeden sadece dersleri takip ederek 1. sýnýfý geçtim. Yatay geçiþ de yapabilirdim; ama gelmedim Ýzmir'den buraya. Neden üniversitede Ýzmir'i tercih ettiniz? Ýlk tercihim Ýzmir'di; çünkü Ýzmir daha yüksek puanla alýyordu. Ankara 2. sýrada, Ýstanbul da 3. sýrada geliyordu. Ama Ankara'yý tercihlerime yazmadým. Sonuçta 1. tercihime girdim. Ýlk tercihime girmemdeki en büyük etken felsefe-sosyoloji hocamýz Mehmet Kaya'dýr. O bize edebiyat sorularýný ya da sosyal sorularý mantýk yoluyla çözme yöntemini göstermiþti. Yani cümle içindeki "ve", "veya" baðlaçlarýný ayýrýp, onlara 0 veya 1 gibi deðerler vererek sorularý çözme yöntemini göstermiþti. Sýnavda ben yapabileceklerimi yaptým bitirdim.sonra baktým 45 dakika daha zaman var sýnavýn bitmesine. Oturdum hocanýn verdiði yöntemle 10 tane daha soru yaptým. Sanýrým % 90 ihtimalle o sorularý yaptýðým için Ýzmir'e geldim. Ýyi bir hayat tecrübesi oldu. Üniversite 2. sýnýfta kalmam da bir hayat tecrübesi oldu. Boþ kaldýðým o dönemde ticarete atýldým, video film pazarlama iþi yapmaya baþladým. 2 dersten kalmýþtým, dersler haftada 1 gün. O derslere girdikten sonra haftanýn 6 günü Ýzmir de kalmanýn bir anlamý yok. Böyle bir boþluk olunca Ýstanbul'da video film pazarlama iþine baþladým. Ýzmir'e gelip gittiðim için Ýzmir'de de yapmaya baþladým bu iþi. Sonra bayaðý geliþti, iyi de para kazanmaya baþladýk. Ankara, Ýstanbul, Ýzmir hepsini dolaþmaya baþladýk. Sonra sýnýf arkadaþým Gökhan Acartürk'le ortak olduk. O dönemde 13 tane pazarlamacý çalýþtýrýyorduk, 3-4 tane de arabamýz vardý. Çok iyi kazanýyorduk; ama bandrol yasasý çýktýktan sonra her þey ters döndü. Zamanla Warner Bross gibi firmalar piyasaya girince iþ iyice öldü. Biz ilk býrakanlardandýk, zorlanarak tabii. Çok paralar kazanmýþtýk, altýmýzda arabalar vardý; ama hiçbir þey kalmadý. Ondan sonra otobüste þoför arkasýnda üniversiteye gidip geldik. Üniversite bittikten sonra meslek yaþantýnýz nasýl baþladý? Üniversite bittikten sonra staja baþlamamýz gerekiyordu, 1 yýl staj yapýlýyordu 6 ay avukatýn yanýnda, 6 ay adliyelerde. Ama adliyelerdeki stajlar imza atmaktan, ya da gidip mahkemeyi dinlemekten öteye geçmiyordu. Esas öðreneceðiniz þeyleri hep staj gördüðünüz yerlerde öðreniyorsunuz, olaylarýn içine ancak orada girebiliyorsunuz. Çünkü mahkemede 1 ay ya da 15 gün staj görüyorsunuz; ama bir davanýn diðer duruþmasý 3-5 ay sonra. Dolayýsý ile mahkemelerde 6 aylýk süreçte bir þey yapmak mümkün deðil. Mesela Almanya'da staj dönemi 3 yýl, Ýngiltere de avukatlar neredeyse hayatlarý boyunca stajyer oluyorlar. Hepsinin ayrý ayrý kademeleri var. Ýlk baþta sulh mahkemelerine girebiliyorlar, 5 yýl geçtikten sonra asliyelere girebiliyorsun. Sonra yýl geçiyor. Ancak o zaman yüksek mahkemelerde dava alabiliyorsunuz. Bizdeki staj döneminde mahkemelerde sonuç almak mümkün deðil. Ben de yanýnda çalýþacak avukat aradým. Avukat olan bir arkadaþým stajýný yapýp ayrýldýðý yere beni önerdi. Orada baþladým, 1 ay çalýþtým, baþlangýçta söylenen ücret ödenmediði için ayrýldým. Genç arkadaþlarýn ya da buradan mezun olmuþ ve uzak kalmýþ olan bütün aðabeylerimizin, gelip derneðin yapmýþ olduðu faaliyetlere katýlmalarýný ve katkýda bulunmalarýný isterim. Biz onlarý görmekten zevk duyarýz. En iyi dostluklarý, en iyi arkadaþlýklarý ve en iyi günleri biz burada yaþadýk

19 RÖPORTAJ Biz haylazdýk; ama haylazlýðý da her hocaya yapamazdýk. Nail Hoca sýnýfa girdiði zaman kimseden çýt çýkmazdý. Ama hocanýn da bir kere Susun dediðini, Derse baþlýyorum dediðini bilmiyorum. Baþka bir arkadaþ "Bizim büroya gel, görüþ." dedi, "Tamam." dedim ben de. Ben üniversite hayatým boyunca hiçbir zaman kravat takmadým, lisede de takmadým. Hep askýlýkta dururdu kravatým. Hocalar kontrole geldiðinde kravatýmý takardým, hiç sevmezdim kravat takmayý. Ama üniversi-teden mezun olduðum gün giyindim, 15 yýl oldu, toplasanýz en fazla 3-4 defa spor kýyafetle iþe gitmiþimdir. O görüþmeye gittim, anlaþtýk ve orada çalýþmaya baþladým. Arada askerliði çýkarýrsak 12 sene gibi bir süre orada çalýþtým. Neresiydi çalýþmaya baþladýðýnýz yer? Av. Dr. Levent Býçakçý'nýn ofisi. 12 sene orada çalýþtým. Sonuçta da eðer orada kalýrsam bir daha hiç büro açamayacaðýmý, o gücü kendimde bulamayacaðýmý düþünüp, 2001 yýlýnda kendi büromu açtým. Çalýþtýðým yerde pozisyonum iyiydi. Sonuç olarak Levent Bey haftanýn 3-4 günü hep yurt dýþýndaydý, yurt içinde baþka þehirlerdeydi. Bir yerde büroyu biz idare eder gibi bir pozisyondaydýk. O anlamda iþin yapýsý bakýmýndan ya da Levent Bey ile aramda herhangi bir sorun olduðundan dolayý ayrýlmýþ deðilim. Ama biraz daha orada kalmýþ olsaydým kendi büromu açmak için ilerleyen zamanlarda çok zorlanacaðýmý düþündüm ve ayrýlmaya karar verdim. Büroyu kurarken gene bir Kabataþlý olan kayýnpederimin de çok büyük yardýmýný gördüm. Güzel bir açýlýþ oldu, Süleyman Seba lütfetti, kayýn peder ile beraber 2 Kabataþlý büronun açýlýþýný yaptýlar. Kabataþ sýralarýnda arkadaþlarla çok iyi bir birlikteliðimiz vardý dediniz. Sonrasýnda bir kopukluk oldu mu yoksa görüþmeleriniz sürüyor mu? Biz mezun olduktan sonra, ertesi sene bir gün için sözleþmiþtik ve kiþi kadar toplandýk. Fakat okula almadý bizi Fahri Hoca. Þu anda derneðin kullanmýþ olduðu oda misafir bekleme odasýydý. "Orada beklersiniz, hocalarýnýz gelir görüþürsünüz; ama okula giremezsiniz." dedi. "Peki hoca, biz misafir bekleme odasýnda oturmayýz, çýkalým." dedik. Çýktýk dýþarýya, hep okuldan kaçmak için kullandýðýmýz bu yöntemi bu sefer okula girmek için kullandýk. Ortaköy'den kayýk kiraladýk, 2-3 motor ile beraber okulun sahiline yanaþtýk. Cumhur Hoca'nýn dersine bütün 3 Fen C'yi boþaltýp biz girdik. Hoca derste bizi görünce zaten þok oldu, bizden sonraki Fen C'lilerin de canýna minnet, ders kaynýyor. Tabii sonra Fahri Hoca da geldi. Onunla da uzun süre muhabbet ettik, güzel bir gündü. O günlerin resimleri var. Sonra çoðuyla biz irtibatý kaybetmedik, þu an da derneðe üye bizim sýnýftan 37 kiþi var. Kabataþlýlar Derneði ile tanýþmanýz nasýl gerçekleþti? Bir gün Ýsmet eniþteyi (Ýsmet Kalyoncu) -Kabataþ'taki dönem arkadaþlarý arasýnda lakabý Çarli Ýsmet'tirgördüm pilav gününde, "Taner sen burada ne arýyorsun?" dedi bana. "Aðabey dedim ben Kabataþlýyým." "Gel o zaman seni hemen derneðe üye yapacaðýz." dedi. Emin Zorlu Aðabey de yanýndaydý, üye formunu çýkarttýlar, doldurduk ve üye olduk. Sonrasýnda Kabataþlýlar Derneði'nin iki dönem baþkanlýðýný yaptýnýz. 1,5 dönem diyebiliriz; çünkü bazý nedenlerden dolayý istifa ettim, baþkanlýktan ayrýldým. Yönetim Kurulu üyeliði ve baþkanlýðýnýz nasýl gerçekleþti? Lokalin açýlýþý vardý, biz lokalin açýlýþýna 3-4 arkadaþ geldik. Açýlýþta bir genç grup daha vardý, yaklaþýk 10 kiþi gelmiþlerdi. Biz onlarla beraber olunca biraz da eski günleri hatýrlayýnca Kabataþ üçlüleri, halaylar çekmeye baþladýk. Bizi heyecanlý, canlý görünce Erdal (Dumanlý) Aðabey geldi: "Ben böyle insanlar arýyorum, mutlaka geleceksiniz 2-3 ay sonra genel kurul var." dedi. Sonra birkaç gece oldu oralara davet ettiler. Genel kurulda da Erdal Aðabey listesine Gökhan Acartürk ile beni yazdý, Nabi Cücük'ü yedeðe yazdý, yanlýþ hatýrlamýyorsam. Yani Erdal aðabey bizim yönetim kuruluna girmemize neden oldu. Sene herhalde 1993 olmasý lazým. Ondan sonra biz yönetim kurullarýnda çalýþmaya baþladýk, 7 sene yönetim kurulunda çalýþtýk. Ben genel sekreterlik yaptým, Nusret (Selen) Aðabey'in ve Naci (Karaaðaç) Aðabey'in baþkan olduðu dönemde. Naci Aðabey bir kural koydu; "Bir baþkan en fazla 4 sene görev yapsýn, ben býrakýyorum." dedi. Ýki dönem yani. Sonra da Naci Aðabey; "Sen burada ekibi ile en çok çalýþan insansýn, dedi, senin yürütmen lazým, herkes de böyle düþünüyor. Hazýrlayýn listenizi, biz sizi destekliyoruz." dedi. Ve bizim yönetim kurulu seçildi. Yönetim kurulu da kendi arasýnda yaptýðý toplantý ile beni baþkan seçti. Çalýþmalarýmýz sýrasýnda benden desteðini esirgemeyen Talip Aðabey'e burada teþekkürlerimi sunmak isterim, bizim her derdimize koþmuþtur. Yönetim kurulunda birlikte görev aldýðým tüm arkadaþlarým tam bir özveri ile çalýþtýlar. Buradan onlara da ayrý ayrý teþekkürü bir borç bilirim. Aramýzdan ayrýlan Murat Ýçli ve Tevfik Yaman aðabeylerimizi de rahmetle anarým. Hele Tefo (Tevfik Yaman) kanser olduðunu öðrendikten sonra bile pilav gününe geldi ve hasta hasta revirin önündeki promosyon masasýnýn sorumluluðunu aldý. Unutulmaz insandý, ruhu þad olsun aþýrý fanatik Galatasaraylýydý. Kabataþlýlar Derneði aktif bir þekilde çalýþýyor. Kabataþlýlarý bir araya getirmek konusunda yapýlan çalýþmalarý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Çeþitli organizasyonlar yapýlýyor. 40 yýllýk mezunlara yaz yemeklerinde plaket verilmesi, kýþ yemeklerinde 25 yýllýk mezunlara plaket verilmesi gibi. Þu anda Kabataþ Erkek Lisesi çok saygýn bir durumda, Vakfýn durumu iyi, Derneðin bütçesi gayet saðlam. Sonuç olarak okula belirli yardýmlarda bulunuyorlar, pilav günlerini organize ediyorlar, Kabataþ Dergisi'nin çýkartýlmasý için sizinle beraber çalýþýyorlar, 2 ayda bir bülten gönderiyorlar. Bir de web sitesi gerekli iletiþimi saðlýyor. Yönetim kurulu olarak ya da çalýþan insanlar olarak kendi içlerine kapalý deðiller. Yani her dönem yeni insanlar katýlýyor. Bu da belirli yerlere ulaþtýklarýný gösteriyor, statik olarak kalmadýklarýný gösteriyor. Bunu yaratmak en büyük baþarý zaten. Ben özellikle genç arkadaþlara bu tip dernek faaliyetlerinin içinde bulunmalarýný þiddetle tavsiye ediyorum. Neden? Mesela iþletmeciyseniz, iþletme fakültesinde okuyorsanýz sonuç olarak yönetim sanatýný öðreniyorsunuz demektir ve tecrübeyi okulda edinemezsiniz, kalkýp da bir þirketin yönetim kuruluna da ha deyince girmek mümkün deðil. Ama bir dernekte yönetim konularýnda çalýþabilirsiniz. Oranýn iþleyiþ tarzýnýn ne olduðunu, yönetimin nasýl yapýldýðýný, kararlarýn nasýl alýndýðýný, yönetim kurullarýnýn nasýl yapýldýðýný, bunlarý öðrenirsiniz. Sonuç olarak zaten derneklerin yönetim tarzý ile þirketlerin yönetim tarzý çok farklý deðil. Burada sosyal faaliyette bulunuyorsunuz, orada ticari faaliyette bulunuyorsunuz. Bunlarýn hepsi bir tecrübe. Okul günlerine dönersek çok yaramaz bir öðrenciydim dediniz. Hiç unutamadýðýnýz bir aný var mý? Biz haylazdýk; ama haylazlýðý da her hocaya yapamazdýk. Nail Hoca sýnýfa girdiði zaman kimseden çýt çýkmazdý. Ama hocanýn da bir kere "Susun" dediðini, "Derse baþlýyorum" dediðini bilmiyorum. Nail Hoca sýnýfa girer, yoklama kaðýdýný kontrol dahi etmez, hemen dersine baþlardý. Kimse konuþmazdý dersinde. Dersi dinlemesek bile sesimiz çýkmazdý. Nail Hoca'nýn öyle bir aðýrlýðý, saygýnlýðý vardý. Nail Hoca sonuç olarak modern matematiði hocalara öðreten bir hocaydý. Ve biz Nail Hoca'dan 2 de alsak, 3 de alsak, üniversite sýnavýnda çok fazla matematik sorusu yaptýk. 1. sýnýfta Mustafa Battal hocamýz vardý, Kabataþ'tan mezun olup, Kabataþ'a öðretmen olarak gelmiþti. Sefer Hoca ile çok büyük anýlarýmýz var. Hava buz gibi, maça gidiyorduk. Biz oynamýyorduk, bizim sýnýftan Cihat oynuyordu okul takýmýnda. Maçta "Hoca bize þarap" diye tezahürat yapardýk. Ne yapacaksýn, hava soðuk içini ýsýtmak için bir þeyler yapacaksýn

20 RÖPORTAJ Okulda okurken spor ile uðraþtýnýz mý? Basketbol oynadým. O dönemde Otomarsan'da oynuyordum. Yýldýz, Genç, A takým. Otomarsan'da oynadýðým dönemde Beþiktaþ transfer etmek istemiþti; ama üniversiteyi Ýzmir'de kazanmýþ olduðum için Beþiktaþ'a gidemedim. Üzerinizde çok etkisi olduðuna inandýðýnýz, hayat görüþümü bir þekilde deðiþtirdi diyebileceðiniz bir hocanýz var mý? Bir insan diyemem. Eðer insanlara saygý duyuyorsanýz, mutlaka o insanlarý dinliyorsunuz ve o insanlardan bir þeyler almaya çalýþýyorsunuz. Dolayýsýyla Nail Hoca'ya, Cumhur Hoca'ya, Oktay Hoca'ya, Nuran Hoca'ya saygý duymamak mümkün deðil. Nuran Hoca'ya Ana derdik. Tarih ezberlemek bana zor gelirdi. Mesleðimde de hiçbir kanun maddesini ezberlememiþimdir. Ezber bana yanlýþ bir olgu gibi geliyor. Kanunun madde numarasýný bilmem; ama o maddenin ne verdiðini bilirim. Dolayýsýyla derslerimde de Karlofça Antlaþmasý ne zaman yapýlmýþ, Mercidabýk Savaþý ne zaman olmuþ bunlarý hiç ezberlemedim. Onlarý sýraya türev olarak yazardým. Mesela diyelim 19 Mayýs 1919 yazacaksýn. 19x+5y+19 yazardým. Hoca gelirdi ve bakardý. Matematik dersinden kaldý derdim. Kimya'da anyonlarýn ve katyonlarýn aktiflik sýrasý, hayatta ezberleyebileceðim bir þey deðil. Katyonlarýn aktiflik sýrasýný formüle etmiþtim, hâla hatýrlarým: Kýcýna mamoz acop ýsvahac ahap diye... Bunu tahtaya yazdýðýnýzda ne olduðu anlaþýlmaz. Necla Hoca gelip bakardý. Ne yazdýn buraya böyle? derdi. Ben de birisi yazmýþ, ben bilmiyorum ne ayýp derdim. Zaten sonra yazmaya gerek kalmadý hala hatýrýmda. Kabataþlýlar birbirlerini tutan ve seven insanlardýr. Bu birlikteliði saðlayan hocalar mý yoksa okulun havasý mý? O birlikteliði þöyle deðerlendirmek lazým: Hayatýnýzýn çok önemli devresinde buradasýnýz. Sizi çok sýkan bir ortamdasýnýz. 70 kiþilik sýnýfta ve dersleriniz devamlý aðýr. Her zaman söylerim þarj, deþarj. Çok þarj olanlar çok daha fazla deþarj oluyorlar herhalde. Burada çok yoðun derslerle uðraþtýðýn zaman, dersin dýþýna çýktýðýnýz zaman insanlar çok daha faal oluyorlar. Mesela ben 10 dakikalýk teneffüslerde veya öðlen tenefüslerinde hiç boþ kaldýðýmýzý hatýrlamam. 5 dakikalýk tenefüste bile 3'e 3 basket maçý yapardýk. Bu hiç deðiþmezdi. Kabataþlýlara ulaþtýrmak istediðiniz bir mesajýnýz var mý? Genç arkadaþlarýn ya da buradan mezun olmuþ ve uzak kalmýþ olan bütün aðabeylerimizin gelip derneðin yapmýþ olduðu faaliyetlere katýlmalarýný ve katkýda bulunmalarýný isterim. Buraya gelen burada yanlýþ bir insan ya da yanlýþ bir olay görmüyor. Dolayýsýyla gelen takýlýp kalýyor. Katký saðlamak zor gelebilir, zaman ayýramayabilirler; ama yaz yemeði, kýþ yemeði, kahvaltýlar oluyor, gelip bunlara katýlsýnlar. Biz onlarý görmekten zevk duyarýz. En iyi dostluklarý, en iyi arkadaþlýklarý ve en iyi günleri biz burada yaþadýk. Sonuç olarak ben görev yaptýðým dönemde, þu ana kadar baþkan olan herkesle çalýþtým. Hepsi deðerli insanlar. Fikir ayrýlýklarýmýz olmuþtur; ama olacak. Her insan ayný düþünmek zorunda deðil. Ama fikir ayrýlýklarýnýn olabileceðini kabullenebilmek önemli. Birlikte çalýþtýðým tüm yönetim kurulu üyesi arkadaþlarým, tüm baþkanlar hepsi saygýn insanlar. Birlikte çalýþtýðýmýz için hepsine teþekkür ederim. Diðer yönetim kurulu üyesi arkadaþlarýmýza da teþekkür ederim. Onlar þimdi bayraðý çok daha ilerlere götürüyorlar. Üye sayýsý her geçen gün artýyor. Derneðimiz daha kurumsal ve daha iyi projelere imza atacaktýr. Hiçbir yönetim kurulu kendisinden önceki yönetim kurulundan daha az çalýþýr durumda olmadý. Hepsi üstüne yeni þeyler kattý. Burada iyi bir ortam var, dost insanlar var. Buraya gelen bir þey kaybetmez. Bütün organizasyonlarda çok büyük desteðini gördüðünüz büyüklerimiz var. Ben hepsine teþekkür ediyorum. Benden istenen ne varsa, Kabataþ ve dernek için yaparým. Dernekte güzel bir yapý var, kolay kolay bozulmaz. Temelleri çok iyi atýlmýþ, herkes birbirini çok seviyor. Herkes kenetlenmiþ durumda. Herkes birbirinin özel ve iþ yaþantýsýnda yardýmýna koþuyor. 38

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı