ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI."

Transkript

1 Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ANKARA'YI AKLADILAR, AMA BARIÞA OMUZ VERDÝLER SANIYORLAR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar YASEMÝNLERÝMÝZÝ GERÝ ÝSTEYELÝM... Zübeyir Aðaoðlu TANI BUNLARI EY HALK Mehmet Levent BENÝ BÝR ATEÞ SARDI BÝLÝRSE BÝLSÝN... KÝM KAYBEDER? Erdoðan Baybars Ali Osman Kubilay Özkýraç "Afrika"nýn dünkü manþeti özellikle CTP, TDP ve BKP kesimlerinde þok ve infial yarattý... Bizi Türkiye'ye baðlamayý vadeden Mehmet Ali Talat'ýn bu afiþinin montaj deðil, gerçek olduðuna inanmakta zorlandýlar... Ýnanamadýlar ÝSKELE HATIRASI- Bu fotoðrafa yazýlacak tek söz "No comment"... Baðlanma þoku n Gazetemizin telefonlarý dün hiç susmadý. Manþetimizi okuyanlar ve Talat'ýn afiþini görenler, "Bu bir gerçek mi?" diye sordular. Gerçek olduðunun anlaþýlmasý için, Lefkoþa'nýn her yerine asýlan bu afiþin bugün bütününü yayýnlýyoruz... n Partilerinden istifa eden pek çok TDP'li ve BKP'li Yasemin Hareketi'ne iltihak ediyor. Toplumumuzda tek muhalefet olarak kalan ve gerçek bir Birleþik Kýbrýs için mücadele veren Yasemin Hareketi seçimlerden sonra partileþmeye hazýrlanýyor... n Mehmet Ali Talat'ýn Ýskele'de düzenlediði mitingte Soyer, Çakýcý ve Ýzcan'ýn Turgay Avcý ve Dinçoðlu ile ayný sahnede yer almasý 1990 seçimlerinde TC'li Yeni Doðuþ Partisi ile yapýlan ittifaký hatýrlattý... n Toplumumuzdaki protest ve sol oylar Yasemin Hareketi'nin baðýmsýz adayý Zeki Beþiktepeli'de toplanýyor. Yaseminler'in hýzla yükseliþi Ankara'yý endiþelendiriyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta AFRÝKA dan mektup... BAÐLANMAYA OY MU VERECEKSÝNÝZ? EÐÝLMEYENLERÝN RETORÝÐÝ Ümit Ýnatçý EROÐLU'NUN AVANTAJI (2) Yalçýn Okut l 6. sayfada l 13. sayfada BOSTAN KORKULUKLARI Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu l 8. sayfada l 3 te Arif H.Tahsin yazýyor: Yasaktýr, giremezler! n 2. sayfada

2 HAVA DURUMU Hava önümüzdeki günlerde açýk ve az bulutlu, Perþembe günü ise öðleden sonra parçalý bulutlu, bir ara hafif saðanak yaðmurlu geçecek. Sýcaklýk 27 dereceye kadar ulaþacak. Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre, 6-12 Nisan tarihlerinde Kýbrýs, alçak basýnç sistemi ve ýlýk hava kütlesinin altýnda kalacak. Hava, Perþembe öðleden sonradan itibaren parçalý bulutlu veya parçalý çok bulutlu olacak ve sýcaklýk iç kesimlerde 24-27; sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. ÝNCÝRLÝ'DE YANGIN Ýncirli'de Melek Kambur'a ait evin bitiþiðinde ambar olarak kullanýlan odada elektrik kablolarýnýn kýsa devre yapmasý sonucu yangýn çýktý. Polis açýklamasýna göre, yangýnda ahþap mertekler, plastik sandalyeler, bukle makinesi, yemek masasý ve yer ocaðý yandý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili soruþturma sürüyor. MARKETTEN HIRSIZLIK Girne'de Açýkgöz Market'ten muhtelif markalarda 130 paket sigara, 450 Sterlin ve 100 TL nakit para çalýndý. TAK muhabirinin polis bülteninden derlediði bilgilere göre, Mehmetçik köyünde de Belediye Parký'nda bulunan 5 çöp bidonu ve 9 oturma banký meçhul þahýslar tarafýndan alýndý. Lefkoþa'da ise Ayþe Nurper Moreket'in evine giren hýrsýzlar muhtelif ziynet eþyasý çaldý. KAPKAÇCI YAKALANDI Girne'de yaya Tekiye Özdað'ýn cüzdanýný çalan kapkaçcýnýn yakalandýðý da bildirildi. Polis, zanlý olarak 31 yaþýndaki K.U'nun tutuklandýðýný bildirdi. Özdað'ýn cüzdanýyla birlikte 2 bin TL nakit parasý, kimlik kartý, sürüþ ehliyeti ve üç kredi kartý çalýnmýþtý. Girne'de bir diðer olayda ise, 3 kiþi Night Park'tan 3 þiþe alkollü içki çalarken suçüstü yakalandý.olayla ilgili olarak Ý.K. (E-23) ve T.Ö. (E-22) ile baðlantýsý olduðu tespit edilen A.Y. (E-19) tutuklandý. BÝR HAFTADA 95 KAZA, 28 YARALI KKTC'de geçtiðimiz hafta meydana gelen 95 trafik kazasýnda 28 kiþi yaralanýrken, 500 bin TL civarýnda hasar meydana geldi. Polis raporuna göre, 29 Mart-4 Nisan tarihlerini kapsayan haftalýk trafik raporuna göre, ayný devrede ülke genelinde yapýlan rutin trafik kontrollerinde ise kontrol edilen 4 bin 662 araç sürücüsünden 638'i rapor edildi. Sürücülerin 96'sý süratli, 9'u tehlikeli, 21'i dikkatsiz, 48'i ruhsatsýz, 12'si ehliyetsiz, 19'u alkollü araç kullanmaktan rapor edilirken; 99'u seyir halinde cep telefonu ile konuþmaktan, 10'u kemersiz, 9'u muayenesiz, 15'i sigortasýz, 5'i "A" yol kullanma izinsiz, 12'si "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan kayýtlara geçti. Trafik levha ve iþaretlerine uymayan sürücü sayýsý 120, trafik ýþýklarýna riayet etmeyenler de 19. Kayýtlara geçen diðer sürücüler de muhtelif trafik suçlarýndan ceza aldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Evela, aklýmda kaldýðý kadarýyla size, iki tane fýkra anlatayým. Sonra, gonuþuruk... Ýþte birincisi! Kaç kiþiydiler balýkçý gemisinde bilmem þimdi. 5, 10, 15 miydiler? Önemli deðil. Deyin 10 kiþi Karadenizli... Balýða çýkmýþlar. Bir ara, bir martý gemiye bir dalýþ yapýnca, aralarýndan birisi, "Lan, þu martu, gayuða deydu" deyince bir diðeri "Lan, deymedu" demiþ. "Deydu, deymedu" tartýþmasý, gemidekileri iki taraf yapmýþ ve, býçaklar çekilmiþ... "Deydu" deyen "deymedu" deyene, "deymedu" deyen "deydu" deyene "Allah yarattý" demeden saldýrýnca, kýsa zamanda hayatta, iki kiþi kaldýlar. Sona kalan bu iki kiþiden birisi ötekisine: "Lan! Þu martu bu kayuða deydu mu, deymedu mu?" Cevap: -Ya deydu, ya deymedu... Ve, kalan diðerine, "Lan! Þu martu, bu kayuða deydu mu, deymedu mu?" sorusunu bu kez o sordu. Ötekisi de soruya ayný yanýtý verdi: -Ya deydu, ya deymedu... Aradan yýllar geçmiþ bu olayýn üzerinden. Ve, günlerden bir gün, olaydan kendini kurtarmýþ olan, iki kiþi, bir yerde karþýlaþmýþlar. Selam-kelam, þu-bu derken konu, "martu"ya gelince birisi, "geçmiþ zamandur amma, þu martu, þu kayuða deyduydu" der demez, ötekisi: -Lan! Deymeduydu... -Lan! Deyduydu... -Lan! Deymeduydu... Derken, býçaklar çekildi ve, geriye, bir kiþi kaldý nihayet... Ýkinci fýkramýz... Çoban, günlerden bir gün, sýrtýný bir kayaya vermiþ, gölgede biraz serinleyince keyfe gelmiþ olmalý ki, dilli düdüðünü çalmaya baþlamýþ. Az sonra dilli düdük sesini duyan bir yýlan, deliðinden çýkmýþ, dinlemiþ, sonunda da çobana, bir altýn lira býrakýp gitmiþ. Öyle olunca bu hal, her gün tekrarlanýr olmuþ. Çoban dilli düdüðü çalar, yýlan altýn lirayý verir. Derken, günlerden bir gün, çobanýn þehre gitmesi gerekir. Gidiþ geliþ, orda kalýþ, birkaç günü alacak. Davarý da dilli düdüðü de oðluna verir ve, ne yapacaðýný, "altýný" da nasýl alacaðýný, tarif eder. Çoban þehire, oðlu iþe... Bir gün, iki gün iþi götürmüþ oðlan ama, aklýna parlak bir fikir gelmiþ. Ve, yýlaný öldürüp, altýnlarýn hepsini birden, almaya karar vermiþ... YASAKTIR, GÝREMEZLER! Bu karardan sonra, ertesi gün, dilli düdüðü dinlemeðe gelen yýlana oðlan saldýrýr. Ama darbesi sadece yýlanýn kuyruðunu koparýr. Yýlan da onu sokar, öldürür. Çoban köye dönünce, kayýp oðlunu arar, bulur. Alýr, götürür. Ertesi gün yýlanla buluþma yerinde buluþur. O çalar, yýlan dinler. Fasýl bitince de yýlan gene, altýný çobana býrakýr ama, þöyle der: "Bak arkadaþ! Sende bu evlat acýsý, bende bu kuyruk acýsý oldukça, biz bu dostluðu götüremeyiz. Bir daha gelme..." Kitaplar doðru yazarsa, Orta Asya'dan Türkler Anadolu'ya, davarlarýyla, 1029 (Bin yirmi dokuz)'da gelmeðe baþladýlar. Anadolu'ya gelen, ve sonradan Türkmen diye adlandýrýlanlarýn sayýsý en çok, 200 bin kiþidir. Anadolu'ya o zaman egemen olan, Rumlardý... Yýl (Sekiz yüz doksan dört) yýl sonra, Anadolu'da tek bir Rum (Yunanlý) kalmadý. Anlaþmaya göre Ýstanbul Rumlarý ile Ýmroz ve Bozca Adalardaki Rumlar, yerlerinde kalacaklardý. Karþýlýðýnda, Batý Trakya'da da Türkler... Batý Trakya'da Türkler, yerlerindedirler ve, nüfuslarý da artmýþtýr. Ýstanbul Rumlarý 6-7 Eylül 1955'te, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düzenlediði bir saldýrýyla periþan edildiler Kýbrýs olaylarýyla da, göçe zorlandýlar. Ýmroz ve Bozcaada'dakiler de öyle... Yani anlayacaðýnýz, Lozan Antlaþmasý'na raðmen Rumlar Türkiye'de neredeyse, Ýstanbul, Ýmroz ve Bozca Ada'da da sýfýrlandýlar. Demek istediðim odur ki, "Türklük- Yunanlýlýk" dendi mi aklýma, Karadenizlilerin "Martu deydu- Deymedu" hikayesi, ve "Çoban-Yýlan" hikayesi gelir. Bana sorarsanýz, sormasanýz da söyleyeceðim ya, Kýbrýslýlarýn en büyük yanlýþý, Kýbrýs'a Yunanlýlýkla Türklüðü bulaþtýrmýþ olmalarýdýr. Böyle gidersa, bu iþin sonu bellidir. Türklük-Rumluk temelinde yakýn bir gelecekte ne anlaþma olur, ne barýþ. Avrupa nasýl bir çare bulur bilmem. Bulacaksa da... Ama kalýcý çözüm aranýrsa, Kýbrýslýlarýn, üzerlerinde eðreti duran Türklük-Rumluk gömlekleri süratle üzerlerinden atmalarý ve, kendilerinin olan Kýbrýslýlýk gömleklerini giymeleri gerekir. Yetmez, bir de Kýbrýs'ýn her tarafýna, "Yunanlýlarla Türkler, Bu Adaya Giremezler" levhalarý asýlmalýdýr. Bu Ada, baþka türlü, huzur bulamaz... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ANKARA'YI AKLADILAR, AMA BARIÞA OMUZ VERDÝLER SANIYORLAR Biri çözümcüymüþ, diðeri ise çözümsüzlükçü! Maþallah! Gele gele bu fikre geldiniz demek 36 yýlýn sonunda... Ýlericisiniz... Ve solcusunuz daha da... Demek sizin fikrinize göre, Türkiye karar vermez bu meseleye... Biz karar veririz... Demek siyasi irademiz gaspedilmiþ diyenler yalan söylüyor. Talimatla yönetildiðimiz falan yalan... Hepsi safsata... Herþey bize baðlý demek... Bizim aklýmýzý kullanmamýza... Çözümcüyü seçersek çözüm... Çözümsüzlükçüyü seçersek çözümsüzlük... Ne ala... Ne ala... Çözümcü adayýnýz Talat nereye gitse övünüyor... Þöyle diyor: -Ben Ankara ile beraber götürürüm bu iþi... Onu zora sokacak bir þey yapmam. Önünü açarým. Siz bunun için mi omuz verdiniz ona? Ankara ile beraber götürdüðü için mi iþi? Onu zora sokmadýðý, onun önünü açtýðý için mi? Çözümsüzlükçü aday Eroðlu gelirse Ankara'dan bizi koparacak diye mi korkuyorsunuz? Erdoðan'ýn dediklerine hiç kulak asmayacak, ondan gelen önerileri elinin tersiyle itecek ve o masada kendi bildiðini okuyacak deðil mi? Yani siz, Ankara'nýn talimatlarýna uyacaðýna güvenmediðiniz için onu istemiyorsunuz... Öyle mi? Diyelim çözümsüzlükçü Eroðlu kazanmýþ... Sonra gidip Hristofyas'ýn karþýsýna oturmuþ... Ve demiþ ki: -Ben KKTC Cumhurbaþkanýyým... Egemenlikten taviz vermem... Egemenlik olacaksa çifte egemenlik olacak ancak... Hristofyas da bunu duyunca kalkýp masadan kaçtý diyelim... Görüþmeler koptu... Ne yapacaksýnýz? Ankara'ya þikayete mi gideceksiniz Eroðlu'nu? "Görüþmeleri berhava etti, bizi kurtar" mý diyeceksiniz? Neye benzer bu bilir misiniz? Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan'ýn katillerinin yakalanmasý için Denktaþ'tan yardým istemeye! Ya da St. Barnabas baskýný ile Kutlu Adalý cinayeti arasýnda bir baðlantý olup olmadýðýný öðrenmek için general Galip Mendi'ye baþvurmaya... Ýki adayý çözümcü ve çözümsüzlükçü diye ayýrdýðýnýza göre, Türkiye'nin bugüne kadarki çözümsüzlükte hiçbir günahý olmadýðýna hükmettiniz demek. Ve þimdi Ankara ile beraber hareket ettiðine inandýðýnýz çözümcü adaya omuz veriyorsunuz... Size göre Ankara eski Ankara deðil çünkü, deðil mi? Çözümcü bir hükümet var artýk orda!.. Bunca yýldýr "Biz evet dedik, onlar hayýr dedi" diye diye ispat etmiþ çözümcü olduðunu... Bir karýþ toprak vermemiþ... Bir tek asker çekmemiþ... Kalan Rum topraklarýný da kullanýma elveriþli hale getirmiþ üstelik... Beþ yýldýzlý oteller yaptýrmýþ oralara... Çözümcü olduðu için Yahudileri bile devreye sokmuþ... Siz de tüm bunlardan anladýnýz herhalde çözümcü olduðunu ve onunla birlikte hareket ettiðini, deðil mi? Biraz da nüfustan tabii... Çözümün adil ve kalýcý olmasý için son yedi yýlda birkaç kat katlamýþ nüfusumuzu ve Rumlara eþitlemiþ... Tüm bu nimetlerden mahrum kalýrsýnýz diye mi korkuyorsunuz? Bunun için mi çözümcü adaya omuz verdiniz? Çözümsüzlükçü aday kazanýrsa, Ankara'ya raðmen mi kazandýðýný düþüneceksiniz? Tarihimiz boyunca istediði her lideri baþýmýza dikmiþ olan, hatta Türk ordusunun gözbebeði Rauf Denktaþ'ýn defterini bile düren bir iktidar ilk kez yenilgiye mi uðramýþ olacak yani Kýbrýs'ta? Siz gerçekten öyle mi sanýyorsunuz?

3 AFRÝKA dan mektup... BAÐLANMAYA OY MU VERECEKSÝNÝZ? Gazetemiz "Afrika"nýn dünkü manþetini görenler çok þaþýrdýlar... Önce inanamadýlar... Tarihlerden 1 Nisan olsa, Nisan bir þakasý sanýrlardý mutlaka... Bazýlarý da bizim bir foto-montaj yaptýðýmýzý zannettiler... Ve gazetemiz telefon yaðmuruna tutuldu. "Bir gerçek mi bu? Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý mý vadediyor?" diye vatandaþlar sordular... Gerçek elbette... Zaten dün Lefkoþa'yý turlayanlar, caddelerdeki ýþýklý panolarda kendi gözleriyle de gördüler bunu... Hayal kýrýklýðýna uðradýlar... Birleþik Kýbrýs'ý savunduðunu söyleyen bir lider, nasýl böyle bir vaatte bulunur ki topluma? Yoksa bu seçimi kazanmak uðruna her türlü kýlýða girmek mübah mý? * En çok hayal kýrýklýðýna uðrayanlar kim? CTP'liler... TDP'liler... BKP'liler... Þok olmuþlar þok... Üstelik bu þoka Talat'ýn Ýskele mitingi eklenmiþ bir de... Talat, Soyer, çakýcý ve Ýzcan'la birlikte kimler çýkmamýþ ki sahneye... ÖRP lideri Turgay Avcý... Türk Göçmenler Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu seçimlerini hatýrlatmýþ herkese bu... CTP ve TKP o seçimlerde de Türkiyelilerin partisi Yeni Doðuþ Partisi ile ittifak yapmýþtý... Ve yine karþý tarafta Derviþ Eroðlu'nun UBP'si vardý... Sonuç hüsrandý... Besbelli solcu bilinen partilerimiz hala ders almamýþ bundan... Þahinlerle, TC'lilerle ittifak kurarak sonuca ulaþamayacaklarýný anlayamýyorlar... * TDP ile BKP taraftarlarý çok öfkeli... Bu ittifaklar hoþlarýna gitmiyor. Hele Mehmet Ali Talat'ýn Ankara'ya yakalaýk yarýþýnda Derviþ Eroðlu'nu bile sollamasý iyice tadýný kaçýrmýþ herkesin... Yoðun istifalar var bu partilerden... Toplumumuzda tek muhalefet hareketi olarak kalan Yasemin Hareketi'ne iltihak ediyorlar. Birleþik Kýbrýs için ödün vermeden ve icazet almadan mücadele veren Yasemin Hareketi seçimlerden sonra halkýn istemi doðrultusunda partileþmeye hazýrlanýyor... * Tepedeki uþaklýk yarýþý artýk pek fazla ilgilendirmiyor vatandaþlarý... Herkes bu rejime karþý tepkiye yöneliyor... Protest ve sol oylarýn, Yasemin Hareketi'nin baðýmsýz adayý Zeki Beþiktepeli'de toplanmasý bekleniyor... Kamuoyu yoklamalarýnda Beþiktepeli'ye çýkan %2 oranýndaki oyun %10'a kadar fýrlayabileceði endiþesi var rejim sahiplerinde... Ankara yalnýz Yasemin Hareketi'nden çekiniyor... Geriye kalanlarýn kendine hizmet yarýþý içinde olduklarýný biliyor çünkü... Bir gaylesi yok onlardan... Kim kazanýrsa kazansýn, sonuçta kendisi kazanmýþ oluyor... * Taþlar nasýl yerinden oynar görmek ister misiniz? O halde Yasemin'lere bir maþrapa da siz dökün. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencilerinin eylemlerine destek amacýyla dün Lefkoþa merkezdeki 16 ilkokul ve okul öncesi eðitim merkezinde yaptýðý grevi bugün de sürdürecek. Bugünkü grevin yüzde 100 katýlýmla gerçekleþtirildiði bildirildi. Bu konudaki açýklama AÖA öðrencilerinin de katýlýmýyla saat 10.30'da Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý önündeki eylemde yapýldý. Kendisi de daha sonra Atatürk Öðretmen Akademisi'ne dönüþtürülen Öðretmen Koleji'nden 1963 mezunu olan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Esat Varoðlu, bakanlýk önüne gelerek, AÖA öðrencilerinin mücadelesi ve KTÖS'ün grevine destek verdi. Esat Varoðlu burada yaptýðý konuþmada, hükümetin; Öðretmen Koleji, dolayýsýyla oradan mezun olan öðretmenlerin omuz verdiði KTÖS'ü "bitirmek istediðini" ileri sürdü. Her zaman mücadele eden öðrenciler ve KTÖS'ün yanýnda olduðunu belirten Varoðlu, hükümetin yapmak istediðinin, "toplumsal muhalefeti oluþturan öðretmeni kaynaðýnda kurutmak olduðunu" iddia etti. Varoðlu, kendisi de ayný okulun mezunu olarak, 1937'den beri Öðretmen Koleji'nden mezun olanlarla birlikte, Çarþamba günü öðrencilere destek vermek üzere eyleme katýlacaðýný belirtti, öðrencilere baþarý dileðinde bulundu. GÜVEN VAROÐLU KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ise konuþmasýnda, sendikasýnýn AÖA öðrencilerinin eylemine destek verdiðini ifade ederek, tek taleplerinin; Yakýn Doðu Üniversitesi'nin (YDÜ) okul öncesi eðitim bölümüne de, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'ndeki (UKÜ) gibi "KKTC vatandaþlarýnýn bölüme alýnmamasýnýn yasal hale getirilmesi" olduðunu söyledi. Hedefin AÖA'nýn kapatýlmasý, buna baðýlý olarak mücadele eden KTÖS'ün zayýflatýlmasý olduðunu iddia eden Varoðlu, "Tüm bunlarla KTÖS'ün kökünü kaynaðýnda kurutmayý hedefliyorlar" dedi, buna izin vermeyeceklerini söyledi. ÖZHÜR KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür, AÖA öðrencilerinin eylemine destek vermek amacýyla bugün Lefkoþa merkez okullarýnda yaptýklarý grevin yarýn da ayný saatler arasýnda devam edeceðini ÇATALKÖY'DE ANÝ ÖLÜM Çatalköy'de 29 yaþýndaki Levent Avcý aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polisin açýklamasýna göre, önceki gece saat sýralarýnda kaldýðý lojmanda hayatýný kaybeden Avcý'nýn ölümüyle ilgili soruþturma sürüyor. KTÖS Lefkoþa'daki okullarda grev yaptý n Öðretmen Koleji'nin eski mezunlarý yarýn AÖA öðrencilerinin eylemine destek verecek... n KTÖS Baþkaný Varoðlu: AÖA'yý kapatarak KTÖS'ün kökünü kurutmaya çalýþýyorlar açýkladý. Eðitim ve saðlýðýn bir hak olduðunu, satýlamayacaðýný belirten Özhür, KKTC'de bu eðitim ve saðýlýðýn satýlmaya baþlandýðýný savundu. Özhür, Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý "hangi bankadan, hangi amaçla 15 trilyon TL kredi alýndýðýný ve bu kredi ile bölüm açma izninin baðlantýlý olup olmadýðý" sorularýný yanýtlamaya yeniden davet etti. ÇARÞAMBA GÜNÜ EYLEM Özhür TAK muhabirine, Çarþamba günü, Öðretmen Koleji'nden 1937'den beri mezun olanlarýn destek vereceði bir eylem gerçekleþtirileceðini, eylemin þekli, yeri ve zamanýnýn daha sonra açýklanacaðýný belirtti. SUBAÞI Bakanlýk önündeki eylemde, AÖA öðrencileri tarafýndan hazýrlanan "Dürüst Elini Okulumdan Çek" baþlýklý basýn açýklamasý ise AÖA öðrencisi Behiye Subaþý tarafýndan okundu. Açýklamada, YDÜ'ye verilen bölüm açma izni geri çekilmedikçe her tür eyleme en sert þekilde baþvurulacaðý bildirildi. BKP'DEN ÝSTÝFA BKP Genel Sekreterliði'ne; Partimizin 28 Þubat tarihinde yapýlan Kurultayý öncesi ve sonrasýnda izlemiþ olduðu tutumlarý ve yanlýþ kararlarý çerçevesinde, BKP'nin gerçek ideolojisinden sapmýþ olduðunu üzüntü ile izlemekteyiz. Bu tutum ve koþullarýn artýk toparlanamaz olduðuna olan inancýmýz gün geçtikçe çoðalmýþ ve bizleri "BKP" ile olan yol birlikteliðimizden çýkararak yol ayrýmýna itmiþtir. Gelinen bu çerçevede Birleþik Kýbrýs Partisi "BKP" ile birlikte yürümenin artýk imkansýz olduðunu ve yapýlan ilkesizliklere ortak olmamak adýna üyesi olduðumuz Birleþik Kýbrýs Partisi "BKP"den istifa ettiðimizi belirtiriz Feridun Ardost -Ýskele Ýlçe Sekreteri Gülten O. Ardost- üye

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hade gene iyisiniz hiç þikâyet etmeyin Türkiye'ye baðlayacakmýþ sizleri Talat Bunun için oy istiyor ondan esirgemeyin Çözüm yalanýyla iþte böyle tükendi hayat Kalay KKTC'NÝN GÖZLERÝ YAKINI DA UZAÐI DA GÖRMÜYOR KKTC'nin gözlerinde bir sorun var. Ne Kýbrýs'ý görebiliyor, ne Türkiye'yi, ne AB'yi, ne de dünyayý. KKTC'den bakýlýnca Türkiye süper bir güç, Tayyip Erdoðan büyük kahraman, AKP Hükümeti'nin icraatlarý ise devrim gibi görünüyor. AKP Hükümeti'nin Avrupa heyecanýný kaybettiðini, Ýslam dünyasýna yönelik yeni heyecanlarla dolup taþtýðýný kimse görmüyor. KKTC, Avrupa Birliði'nin kendi içinde yaþadýðý sorunlarý da görmüyor. KKTC'den bakýldýðýnda Birleþmiþ Milletler'in gerçek yüzü de görünmüyor. KKTC'nin en muhalifi bile BM Kararlarýna resmen Kutsal Kitap muamelesi yapýyor... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝLÝRSE BÝLSÝN... Talat'ýn, reklam þirketine günde 20 TL ödeyerek yaptýðý ilaný biz bedava yayýnladýk! Manþetten hem de... Bu da ona kýyaðýmýz olsun... Bilirse bilsin... O ve arkadaþlarý, bizim arkadaþlarýmýz Þener Levent ve Memduh Hoca yazdýklarý bir yazý nedeniyle hapise atýldýklarýnda, dünyaya askerin adamý olduklarýný, puan kazanmak için kendi kendilerini hapse attýrdýklarýný söyleyecek kadar kendilerini kaybetmiþlerdi... Ama olsun... Biz gene de herkesin gözünün içine sokalým ki Talat'ýn nasýl bir anasýnýn yavrusu olduðunu anlasýnlar... Ýnsanlar hala pek çok þeyin farkýnda deðiller... Talat'ýn canla baþla Türkiye için çalýþtýðýný bilmezler... Denktaþ'ýn Ankara'yla yaptýðý baðlantýlarýn saðlam olmadýðýný, kendisiyle bu baðýn daha da güçleneceðini ve kopmaz halatlarla güçlendirileceðini anlamalarý lazým... Matbaamýz iki kez bombalandýðýnda, o ve mesai arkadaþlarý kendi kendimizi bombaladýðýmýzý ve amacýmýzýn da gazetemizin tirajýný artýrmak olduðunu yaydýlar etrafa... Ýlk araþtýrdýklarý sigorta konusu oldu... Sigortalý deðildi matbaamýz... Sigortalý olmuþ olsaydý, etrafa yaydýklarý yalanlarýna gerekçe olarak açýklayacaklardý... Casus diye Denktaþ-general komplosuyla tutuklandýðýmýzda yabancý gazetecilerin kendisine bizimle ilgili sorduðu soruya, cevap olarak "provokatör" olduðumuzu söylemiþti. Talat'a göre, bizi tutuklayanlar haklýydýlar. Tabularýn üzerine gitmiþtik. Olur muydu öyle þeyler? Asker tabuydu ve öyle kalmalýydý... Müstahakýmýzdý yani tutuklanmamýz... Kumandan kendisi olsa beþ beterini yapardý! Sarayýna çaðýrýp sabah kahvaltýlarýyla söyleþi yaptýðý gazetecinin Denktaþ ve askerin bir numaralý kalemþörü olduðunu, hatta kendisinin resimlerini bile ters basarak hakaretler ettiðini unuttu... Bize karþý olan hýrsýna yenik düþtü... Þu anda utanç duyarak baðýmsýz aday çýktýðý ve reddettiði partisinin bakanlarý tarafýndan ihalesiz iþlerle, kredilerle ihya ettiði gazeteciyi satýn aldýðýný sandý... CTP'nin hükümette olduðu sürede bizi karalamasý ve çirkef kusmasý için ona saðlanan desteklerin haddi hesabý olmadý... Þimdi Eroðlu'nun borusunu öttüren o gazetecinin, yaptýðý yayýnlar dolayýsýyla ceza almamasý, yargýda suçlanmamasý için bazý yasa maddelerinde deðiþiklikler bile yapýldý... Terminal civarýnda bir reklam þirketinin ýþýklý ve döner reklam panosunda çarptý gözümüze... Bir erkek resim... Yanýnda da bir yazý... "Talat varsa ben de varým! Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor." Baþkasýna güveniniz olmasýn sakýn, diyor, buradaki Türkiyeli kardeþlerine Talat... KKTC'yi Türkiye'ye sadece ben baðlayabilirim. Herkes göremez bu reklamýný... Tüm gazetelerde paralý reklamlarý yayýnlanýyor, ama bu yok... Bize reklam falan verdiði de yok... Biz gene de ona bir kýyak geçelim dedik ve "beleþe" reklamýný yayýnladýk! Bilirse bilsin... YASEMÝN HAREKETÝ ADAYI ZEKÝ BEÞÝKTEPELÝ'NÝN RADYO VE TV PROGRAMLARI 6 Nisan 2010 Salý saat SÝM TV 7 Nisan 2010 Çarþamba saat BRT TV 7 Nisan 2010 Çarþamba BRT Radyo konuþmasý Nisan 2010 Cuma BRT Radyo konuþmasý Nisan 2010 Pazartesi BRT radyo konuþmasý Nisan 2010 Salý Mayýs FM Radyo programý Nisan 2010 Salý BRT Radyo konuþmasý Nisan 2010 Perþembe BRT radyo konuþmasý Nisan 2010 Cuma BRT radyo konuþmasý GÖRÜÞMELERDE TEK ADAM DEÐÝL, EKÝP Derviþ Eroðlu BRT'de yaptýðý konuþmada, kendi döneminde görüþmelerde tek adam deðil, ekip olacaðýný söyledi. Ekipte Anayasa, Uluslararasý Hukuk, Ekonomi, Finans, Toprak, Mülkiyet, Avrupa Birliði, Ýnsan Haklarý gibi konularda deneyimli akademisyen ve diplomatlar bulunacaðýný söyledi. Kýbrýs konusundaki süreci, Cumhuriyet Meclisi tarafýndan oluþturulacak bir Ulusal Konsey ile birlikte yürüteceðini kaydeden Eroðlu, bu konseyin adýný, içinde kimlerin yer alacaðýný, ne þekilde görev yapacaðýný Meclis ile birlikte kararlaþtýracaklarýný EROÐLU LEFKOÞA KÖYLERÝNDE Cumhurbaþkaný adayý, Derviþ Eroðlu, Demirhan, Minareliköy, Cihangir, Düzova, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç ve Marmara örgütlerinde vatandaþlarla buluþtu. UBP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, ziyaretler sýrasýnda konuþan Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Ýlçe Baþkaný ve Lefkoþa Milletvekili Ali Çetin Amcaoðlu, ülke birlik ve beraberliðinin sandýða yansýyacaðý gün olan 18 Nisan günü, sandýktan, halkýn desteðini alarak seçime giren Eroðlu'nun çýkacaðýný GREYFRUÝT ÖDEMELERÝ PERÞEMBE GÜNÜ Cypruvex, sezonu greyfruit ürün bedelleri ile paketleme dýþý greyfruit ürün bedellerinin ödemelerinin perþembe günü yapýlacaðýný duyurdu. Cypruvex Ýþletmecilik Ltd'den yapýlan açýklamaya göre, ödemeler saat 13:30'dan itibaren baþlayacak. Ürün bedeli alacak üreticilerin kimlik kartlarý ile Cypruvex Ýþletmecilik Ltd Genel Müdürlüðü Kalkanlý Tesisleri'ne müracaat etmeleri gerektiði de bildirildi. belirtti. Eroðlu, Kýbrýs konusundaki müzakerelerin halkýn canýyla, malýyla, geleceðiyle çok yakýndan ilgili olduðuna iþaret ederek, müzakereleri, kapalý kapýlar arkasýnda gizlice deðil de açýk ve þeffaf bir þekilde yürüteceðini söyledi. Kýbrýs Türk halkýnýn haklý davasýný dýþ dünyaya anlatmanýn önemine iþaret ederek, lobi faaliyetlerine ciddi bir aðýrlýk vereceðini kaydeden Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðý'nda, Avrupa Birliði, Türk devletleri ve Ýslam ülkeleriyle iliþkilerin geliþtirilmesine katký saðlayacak görevlendirmelere gidileceðini belirtti. belirtti. Çukurova köyünde bir konuþma yapan Ulusal Birlik Partisi Lefkoþa Milletvekili Zorlu Töre ise, ulusal güçlerin ve halkýn adayý olan Eroðlu'nun egemenlikten, Anavatan Türkiye'den, özgürlükten ve en önemlisi de çocuklarýn geleceðinden taviz vermeden, halkýn her türlü desteðini alan bir lider olduðunu söyleyerek, 18 Nisan günü sandýktan büyük oy farký ile çýkacaðýndan emin olduklarýný çünkü arkasýnda halkýn olduðunu dile getirdi. UZLAÞIM DERNEÐÝ ADAYINI AÇIKLAMADI Uzlaþým Derneði, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde toplumlararasý görüþmelerde Kýbrýs sorununun çözümü için gayret gösterecek adayý destekleyeceðini açýkladý. Konuyla ilgili yazýlý açýklamada, amaç ve felsefesi sorunlara barýþcýl ve ilgili taraflarca kabul edilebilir çözüm bulmak olan derneðin yönetim kurulunun, seçimlerde "toplumlararasý görüþmelerde Kýbrýs sorununun çözümü için gayret gösterecek adayý destekleme" kararý aldýðý kaydedildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TANI BUNLARI EY HALK "Fark var, arkasýnda halk var" diyor Eroðlu. Hiç düþündünüz mü bu slogan ne kadarý doðru diye? Bu slogandaki farký görebiliyor musunuz? Göremezsiniz... Çünkü aslýnda hiçbir fark yok. Talat demek, Ankara demek... Eroðlu demek, yine Ankara demek. Ýkisi de Ankara'nýn otur arap kalk arabý olmak için yarýþýyor. O halde ortada görünen bir fark var mý? Yok. Ama arkasýnda halk varmýþ! Anketlere bakýlýrsa öyle... Asýl anlaþýlmaz ve þaþýrtýcý olan da bu zaten. Hiçbir fark olmadýðý ve de olmayacaðý belli olduðu halde... Arkasýnda halk olmasý! Bu nasýl fark? Bu nasýl halk diye düþünmeden edemiyor insan! Talat'a gelince... Ýçi dýþý bir adamdýr Mehmet Ali bey! Söyledikleri içinden geçenlerdir hep. "KKTC'nin kuruluþunda eve gidip aðladým" demiþti. En þöven milliyetçilerden Turgay Avcý bile etkilendi bu sözlerden. Þimdi KKTC'nin kuruluþuna Talat'la birlikte o da aðlýyor! Talat, "Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým", demiþti. Ýzzet Ýzcan'la Mehmet Çakýcý o kadar etkilendiler ki bu sözlerden, þimdi onlar da Talat'la birlikte, "Türkiye bize otur derse oturur, kalk derse kalkarýz" diyorlar! Talat'ýn seçim afiþi bas bas baðýrýyor... "Talat varsa ben de varým! Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor."! Ýzcan'la Çakýcý o kadar etkilendiler ki bu sözlerden, hemen "Talat varsa biz de varýz! Çünkü bizi Türkiye'ye baðlýyor" dediler!.. Mübareklerin damarlarýný kessen Türkiye akacak! Tövbeleri var... Ne iþgali, ne nüfusu, ne siyasi iradeyi, ne asimilasyonu, ne talimatla yönetilmeyi, ne de ülkenin en müstesna yerlerinin TC'li sermayeye peþkeþ çekilmesini bir daha aðýzlarýna almayacaklar! Zamanýnda Denktaþ Girne'den yol baðlamýþtý Anadolu'ya... Bu yolun hiçbir hayrýný göremedik. Býrakýn hayrýný görmeyi, hayýrsýzlýklarýyla baþýmýza örmedik çorap býrakmadý bu yol. Bu yol sayesinde sormagir hanýna döndü memleket. Alýnteriyle ekmeðini kazanmaya gelenlerin yanýnda... Çalmaya çýrpmaya... Vurup öldürmeye... Uyuþturmaya... Kaçakçýlýða... Tecavüz etmeye... Boðaz kesmeye... Karýn deþmeye gelenler de oldu! O kadar çoðaldý ki bunlar, hapisanelerimiz sýðmýyor artýk! Yeni hapisane yapacaklarmýþ! Ne gerek var ki buna... KKTC denen bu ucubeyi tümüyle bir açýk hava hapisanesi ilan edin olsun bitsin! Dün bir haber vardý gazetelerde... Sahte kimlikle gelmiþ ay elini kolunu sallayarak dolaþmýþ ortalýkta... Ve nihayet 10 ay sonra tespit edilip tutuklanmýþ! Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun KKTC'yi bir sormagir hanýna dönüþtürdüðüne bundan daha iyi bir kanýt mý istersiniz? Ýþte Kuzey Kýbrýs'a kan aðlatan bu ahval ve þerait içinde Talat çýkmýþ, beni seçerseniz sizi Türkiye'ye baðlayacaðým, diyor! Çakýcý ile Ýzcan'ýn bile milli duygularý kabarmýþ bu sözler karþýsýnda! "Anavatanlarýna" daha da kopmaz baðlarla baðlanmak için Talat'la omuz omuza vermiþler. "Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz" diyen ve bu amaçla aday olan Zeki Beþiktepeli'yi bile, Türkiye'ye baðlanmak uðruna ellerinin tersiyle bir kenara itebildiler... Söylenecek tek birþey var... Taný bunlarý ey halk! Taný da kararýný öyle ver!

5 6 Nisan 2010 Salý 5 Þaziye nin Görüþü: Talat "bütün dünya politikamýzý destekliyor" iddiasýný inatla sürdürdüðüne göre biz odun olmalýyýz Böyle bir desteði hissetmediðimiz için! * Talat "Dünya bizi göklere çýkardý" demiþ. - Ha þimdi anladým, neden meleklere benzediðimizi. * Ýngiliz Baþbakan Talat ve Hristofyas'ý kutlamýþ. - Düðün deðil bayram deðil eniþtem beni niye öptü * Rum gazeteleri 1 Nisan'da Nisan 1 þakalarý yapmýþ. - Uuuu! Ma sadece 1 Nisan'da þaka yaparlar? Çok yazýk. Demek ki Rum okuyucular, Türk okuyucularý gibi her gün gülmüyor. * BKP "kritik aþamada" olduðumuz için Talat'ý destekleme kararý almýþ. - Yangýna benzinle gittiklerinin farkýnda deðiller mi? Talat ile iþler daha da kritikleþecek * Eroðlu ile Talat arasýndaki fark kapanmamýþ. - Eroðlu da öyle diyor zaten "Fark var.!" "Hade ben hainim, Türkiye de mi hain" diye soruyor Talat. Demek istiyor ki "Erdoðan hain olamaz." Olur mu, olmaz mý ben bilmem Kimseye de kefil girmem Ama kendisi eminse ve cesareti de varsa soruyu Baykal'a soralým Baykal ne yanýt verirse o! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BENÝ BÝR ATEÞ SARDI Baþaklar sararacak ya Ekinler nazlý nazlý sallanacak ya Beni bir huzur sardý. Kazaklar ceketler atýlacak ya Göðüsler, kalçalar, bacaklar ortaya çýkacak ya Beni bir gýdýklanma sardý. Düðünler baþlayacak ya.. Mutluluklar yaþanacak ya Beni bir sevinç sardý. Dünya bizi tanýyacak ya Uçaklar direk gelecek ya Beni bir gülme sardý. Gökyüzü þimdi daha mavi ya.. Güneþ þimdi daha çok yakýyor ya Beni bir gevþeme sardý. Gölgeler aranacak ya Uzun ikindiler baþlayacak ya Soðuk bir bira mis gibi tütecek ya Beni bir sabýrsýzlýk sardý. Geceleri yýldýzlar tek tek sayýlacak ya Gözler yakamozlara dalýp gidecek ya Uzaklardan bir þarký duyulacak ya Eski bir aný canlanacak ya Beni bir heyecan sardý. Uzun uzun nutuklar dinlenecek ya Biri ak, biri kara diyecek ya Beni bir düþünce sardý. Eteklerdeki taþlar dökülecek ya Aðýzlardaki baklalar çýkarýlacak ya Beni bir merak sardý. Yakýnda seçim var ya Ya Eroðlu Ya Talat ya Beni bir ateþ sardý. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Çözümcü Barýþcý Hoþgörülü Uzlaþmacý Yaseminci Kebapcý Dünyacý Misafirperver Kýbrýs Türkünü anlatmaya kelimeler yetmez.. Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: YASEMÝNLERÝMÝZÝ GERÝ ÝSTEYELÝM... Ýnsan umut ettiði oranda mutlu olur herhalde... 1 Nisan 2010 tarihinden beri bende bir burukluk vardýr... O tarihte sanki 1 Nisan þakasýymýþ gibi Mehmet Ali Talat'ýn hýþmýna uðradým... Yani hýþmýna uðradým da moralim bozuldu falan zannetmeyin... Üzüntüm o ki, Mehmet Ali'nin bu kadar eleþtiriye kapalý olabileceðine ihtimal vermiyordum... Ýnsan aldanýyormuþ meðer ve ben sanki ilk defa mý aldandým ne... Kýbrýs Türkleri olarak eðer ki Kýbrýs'ta çözüm istiyorsak bunu saðlamanýn yolu vardýr... Öncelikle kendimize saygýlý olmalý ve keni irademize sahip çýkmalýyýz... Bunu baþarmak öyle kolay bir olay deðil gibi gözükse de mümkündür bence... Kolaydan kaçmak ve kendi kendimize yeterli olmaya, kendi ürettiðimizi paylaþma, adil ve adaletli olma bunlarýn baþýnda gelir... Kýsa vadeli kâr peþinde koþmamak lazým... Beni ýsýrmayan yýlan bin yaþasýn dememek lazým.. Nemelazýmcý olmamak lazým... Fedakar ve feragatli olmak lazým... Hep bana rabbena dememek lazým.. Paylaþmayý sevmek lazým... Maddi deðerlerin yanýnda manevi deðerlere de önem vermek lazým... Bunlarý hem yazýyorum, hem de acaba kaç kiþi bundan etkilenir diye de hayýflanýyorum... Acaba boþuna hayal mi kurarým... Ýnsanlar niye hep kendilerine yontmak ister... Komþunuz aç iken sizin karnýnýz doymuþsa mutlu musunuz?... Cefayý paylaþmýþsýnýz da sefayý paylaþamamýþsanýz deðer mi cefaya girmeye... Ýki hafta sonra güya bir Cumhurbaþkaný seçeceðiz... Ýki hafta sonra güya bir lider seçeceðiz... Ýki hafta sonra güya bir görüþmeci seçeceðiz... Bana samimi olarak söyleyin lütfen... Kimi seçerseniz seçin çok mu farkedecek?... Siz buna yürekten inanýyor musunuz?.. Talat olmuþ veya Derviþ Eroðlu olmuþ ne olacak ki?... Birbirini karalayan insanlardan biri olmuþ veya diðeri ne fark edecek?... Hangisi varacak ve Türkiye'ye sizin isteklerinizi aktaracak?... Hangisi sizin çözüm ve barýþ özleminizi deðerlendirip mümkün olan en iyi çözüm için uðraþacak? Þimdiye kadar seçtiklerinizi beðendiniz mi?.. Deðiþtirdiniz de bu defa daha mý iyi yaptýðýnýzý gördünüz... Türkiye'nin önü açýlsýn diye Annan Planý'na evet dediniz... Anna Planý'na evet diyenlerin temsilcisi olan Talat þimdi farklý olabiliyor... Çýkýyor ve size "Hiç taviz verdim mi?" diye soruyor... Çýkýyor ve size "Anna Planý'ndan daha iyi bir çözüm saðlayacaðým" diyor... Düþünmüyor ki sizin de aklýnýz var ve sorgulayacaksýnýz... Diyeceksiniz ki ; Anna Planý'na "hayýr" diyenler þimdi nasýl Talat'ýn önerdiðine "evet" derler.. Seçim için sandýða gidecek ve birinden birini seçeceksiniz... Seçeceksiniz ve bileceksiniz ki kim seçilirse seçilsin fark etmeyecek... Kim seçilirse seçilsin "sahibinin sesi" gibi çalacak ve söyleyecek.. "Rumlar çözüm istemez" diyecek size... "Tango tek kiþiyle oynanmaz" diyecek size... Günden güne gelen Türk de, giden Türk de çoðalacak... Yalnýz bir farkla ki gidecek Türk azalacak ve bir gün KýbrýsTürkü olmayacak... Kýbrýs'ta kokusuna aþýk olduðumuz yaseminler tütmeyecek.. Bunu istemem ben.. Bunu sen de isteme.. Bunu kimse istemesin... Yolu yaseminlere vurmaktýr mühürü... Geçen akþamki uçakla döndüm ve bugün Kýbrýs'tayým... Hepinize mutlu bir hafta dilerim...

6 Sarkaç Ümit ÝNATÇI EÐÝLMEYENLERÝN RETORÝÐÝ GÜNLÜK Eroðlu Talat'ý Hristofyas'ýn önünde eðildiði için suçluyor. Talat da eðilmediðini ve hatta Hristofyas'ý zora soktuðunu söyleyerek milliyetçi nabza þerbet veriyor. Bütün mesele bu mu yani? Rum'un karþýsýnda ne kadar dik durup durmadýklarýna mý bakarak karar vereceðiz kime oy vereceðimizi? Türkiye'nin siyasi ve askeri otoritesi karþýsýnda iðnenin deliðinden geçmeyi marifet sayanlarýn Rum'un karþýsýnda ne kadar dik durduklarýyla böbürlenmeleri ne tuhaf deðil mi? Eðilgenliðin daniskasýyla Kýbrýs Türk toplumunun iradesini koloni rejimine meze yapanlarýn Rum karþýsýnda bu kadar kahraman kesilmeleri mizahtan öte birþey deðil. Barýþ yapmaya çalýþtýðý toplumun çýkmazlarý ve sýkýntýlarý üzerinden siyaset yapmaya çalýþan bir kiþinin "barýþ" sözcüðünü bu kadar anlamsýzlaþtýrmasý yetmezmiþ gibi, barýþ"ý kendine mahsus bir Kalem Yalçýn Okut Dün, 'korku' saikiyle iki geniþ kesimin oylarýnýn Sayýn Eroðlu'nun cebinde 'çantada keklik' olduðunu ve nedenlerini ele almýþtýk. Bunlarý, sýnýfsal konumlarý ne olursa olsun, 'Korkaklar' diye adlandýrmanýn -sosyolojik açýdan- hiç bir mahsuru yok. 'Korkaklar'dýrlar; çünkü suçludurlar Suçlarýndan korkuyorlar. Ne ki, her iki kesim de bu suçlarý bizatihi kendileri 'devlet'e raðmen iþlememiþlerdir. Tam tersine, buralarda kendine 'devlet' diyen otorite tarafýndan bu suçlara ortak edilmiþlerdir. Yerleþiklere, "Buyurun gelin" denmiþ, onlar da gelmiþlerdir; hatta bir kýsmý zorla (devlet emriyle) getirilmiþlerdir. Ganimetten ihya olanlar ise, -ki her iki kesimin de ortak paydasý o ganimet furyasýdýr- 'devlet'le hemhal olmuþ, 'devlet'in altýna yatmýþ suçlulardýrlar. Oysa, eþkiyalardan modern çað isyancýlarýna kadar onurla anýlanlar -sadece- devlet(ler)e kafa tutanlardýr Bu 'devlet' manifaturalarý bugün varlar, yarýn unutulurlar. Katilliðin, gaspýn, ganimetin yasaklandýðý modern tarihte ve hukukta, hýrsýzlýk/çalýntý malý satýn almanýn da bir suç olduðu kanunlaþtýrýlmýþtýr. Buna raðmen, sözünü ettiðimiz bu iki kesim -bile bileçalýntý mallarý kucaklarýna almýþlar, üstüne oturmuþlardýr. Suçludurlar ve korkmaktadýrlar O nedenle 'Korkaklar' diye nitelendirilmelerinde bir yanlýþlýk yoktur. Yine, modern hukukta/ burjuva hukukunda, bilmemek de bir mazaret deðildir. "Çalýntý olduðunu bilmiyordum Hakim Bey" özrünü hiçbir mahkeme masa zaferi olarak algýlamasý zaten siyasi etik açýsýndan büyük bir zayýflýk. Durum bu iken, Talat'ýn durup da Eroðlu'yla "kim daha barýþçý" dalaþmalarýna kapýlmasý aslýnda siyasi sýðlýkla alakalý bir durumdur. Seçimlerin Talat ve Eroðlu arasýnda geçen bir makam didiþmesinden öteye gidemiyor olmasý tam bir düzeysizlik. Talat Eroðlu'nu Kýbrýs meselesini bilmemekle suçlarken, Eroðlu da Talat'ý KKTC'yi satmakla suçluyor. Ama bir de bakýyoruz ki ikisi de KKTC'yi ayný derecede sahiplenirken ayný yalanýn savunucusu durumuna düþüyorlar. Talat "Satüko yýkýlacak" derken herhalde Patagonya'dan bahsetmiyor. KKTC statükonun ta kendisi deðil mi? Bir anlaþmayla KKTC ortadan kalkacaðýna göre bu ateþkes rejimini bu kadar sahiplenmenin anlamý ne? Ayný durum Eroðlu için de geçerli... ayný yalanýn kuyruðuna takýlarak EROÐLU'NUN AVANTAJI (2) kabul etmez; Fetihçi, ganimetçi, ýrkçý 'devletler' dýþýnda. Fatura, makbuz vb sorsaydýn derler Klasik Sömürgecilik döneminde de, 20. yüzyýldaki Yeni Sömürgecilik döneminde de -ve halen de- her zenginliðin altýnda bir hýrsýzlýk, bir gasp, bir fetih yatmaktaysa da o 'imtiyaz', o ayrýcalýk sadece onlarýn inhisarýndadýr, tekelindedir 36 yýldan beridir TC'ye ve KaKaTeCe'ye tanýnan bu imtiyaz gelgeçtir, sanaldýr, yanýltýcýdýr. Turgut Avþaroðlu arkadaþýmýzýn Dobra Dobra baþlýklý köþesindeki dünkü Yeni Bir Ayar yazýsýna katýlýyorum. Ankara: "Sol gösterip sað vuracak." Öyle olmasaydý, Sayýn Eroðlu Ankara'dan yeþil ýþýk almasaydý adaylýðýný bile açýklayamazdý. 'Organize Ýþler' bunlar Hatta, gönüllü olarak bir kenara çekilip kendini emekliye ayýrdýktan bir süre sonra tekrar UBP'nin baþýna geçmesi son seçimleri salt çoðunlukla kazanmasý da 'Organize Ýþler'di. Ankara'da karar o günlerden verilmiþti. Þimdi bize pirincin taþýný ayýklamak kalýyor. Daha doðrusu, Ankara'daki karanlýk 'Kozmik Oda'larýn kapalý kapýlarý arkasýnda geleceðimizle ilgili kotarýlan planlarýn pirincini ayýklama iþini üstümüze yýkýyor Yüce Anavatan yetkilileri Oynayýn iþte, þu Demokrasi Koridoru'nda; daha ne istiyorsunuz Deveye sormuþlar: Boynun niye eðri?.. Devenin yanýtý: Nerem doðru ki!.. Bizlere, ufacýk Demokrasi Koridoru'nu mehel görenleri de baþkalarý, biraz daha geniþçe Demokrasi Koridoru'nda oynatmaklar Ýþin özü bu Oyun bu Ayýkmak ve ikisini de yýkmaktýr tarihçil görevimiz Cumhurbaþkanlýðý makamýna kapaklanmanýn gayreti içindedirler hepsi bu! Bize göre bu Ada'ya yaraþan tek aday Zeki Beþiktepeli'dir. Ýkisinin paylaþamadýðý yalaný bir ayýp olarak gören ve sorunun anatomisini tüm açýklýðýyla ortaya koyarak doðru düþünmemize yardýmcý olan tek adaydýr. Liderlik yol göstericiliktir, aydýnlatmacýlýktýr. Biz baþýmýza çoban seçecek deðiliz. Toplumu bir güç karþýsýnda eðilmeye çaðýrmak yerine topluma kendisi olmayý salýk veren bir siyasetin sözcülüðünü yapan Beþiktepeli baðlýlýðýn deðil baðýmsýzlýðýn sesi olmaya çalýþýyor... bir eziklik kompleksi içinde ne kadar dik durduklarýnýn kavgasýný yapmakla meþgul olan Talat ve Eroðlu madalyonu iki yüzü gibidirler... toplumun yazý tura oynamasýný istiyorlar ama para ayný para... önemli olan yazý tura oynamayý reddetmek ve kendi oyunumuzu istediðimiz gibi oynamak. Talat da Eroðlu da sonuçta ayný statükonun aktörleridirler. Ýkisi de temsil edecekleri makama ne kadar baðlý olduklarýnýn yarýþýný yapýyorlar. Kimse bana "Talat barýþçýdýr" diye onun seçilmesine yardýmcý olmamýz gerektiðini söylemesin. Deðiþimin önünü kesen ve bizleri daha da Türkiye'ye baðýmlý kýlan Talat'ýn kendisidir; bu yüzden Eroðlu'ndan daha ilerdedir diye bir durum yok. Kýbrýs sorununu geçtik; ne çevre sorunu, ne de kültür sanat sorunlarýyla gerektiði kadar ilgilenmedi. Talat saray saksýsý olmaktan daha ileriye giderek toplumla sýký baðlarý olan bir lider olmayý deneyebilidi. Avrupa'da salýnarak kendi seçim vitrinini süsleyeceðini sanmakla hiç de iyi etmedi. Þimdi çýkmýþ Batman filimindeki Joker gibi abartýlý sýrýtmalatla poster basýyor. Dün'ün baskýsýndan kurtulamayan bir kiþi olarak "Dün ya da Dünya" diyor... e be kardeþim dünya görmesek bize Hillary'cikle el sýkýþmasýný dünya diye yutturacak. Onun dünyasý Amerika'dýr herhalde... "sürecin önü týkanmasýn" diye Talat'ýn karþýsýna aday çýkarmamayý ve Talat'ý desteklemeyi tercih edenler bir kez daha yanýlacaklar... Çünkü eðer bir süreç varsa ve bu süreç de Türkiye'nin güdümündeyse bu süreci hayda hayda Eroðlu da sürdürür... bizim istediðimiz bu muydu?.. Bakýnýz basit bir örnek vereceðim. Hatýrlayacaksýnýz... AKM'nin bodrum katýnda çürümeye terkedilmiþ Rum sanatçýlarýn eserleri vardýr. Bundan bir yýl kadar önceydi KT. Sanatçý ve Yazarlar Birliði olarak bu eserelerin iadesi için Cumhurbaþkanlýðý'na bir ricada bulunduk. Barýþ görüþmeleri sürecinde iyi bir iyiniyet göstergesi olabilirdi. Bunu bir özür dileme olarak da algýlayabiliriz ya da isterseniz jest deyin. Adý ne olursa olsun toplumlararasý yakýnlaþmanýn bir apoloji üzerinden yapýlabileceðinin altý çizilebilirdi. Eðer tüm kabahatlerimizi bir kahramanlýk olarak taçlandýrmayý sürdürürsek nasýl barýþacaðýz ki? Diyeceðim þu: ayrý siyasi kitleleri temsil edebilirsin ama davranýþ ve usüllerle ayný küfeye girmek de hiçdendir... bu yüzden "barýþ uðruna" kimse benden Talat ve Eroðlu arasýnda tercih kullanmamý istemesin. Umarým "nasýl olsa kazanmaz" diye Beþiktepeli'den oylarýmýzý esirgemeyiz... keþkeli yakýnmalardan hala býkmadýk mý? Nasýl düþünüyorsan öyle davran... bunu yapmak çok mu zor? TÜRKÝYE'NÝN AB FASLI KAPANIRKEN Türkiye'nin AB ile yürüttüðü müzakere süreci fasýl fasýl ilerliyor. Bir fasýlýn açýlmasý için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri var. Limanlarýn Kýbrýs Cumhuriyeti'ne açýlmasý da bu yükümlülüklerden biri. Yani, Kýbrýs þu an itibarýyla Türkiye'nin AB müzakere sürecinde açýlacak olan fasýllarý kilitlemiþ durumda. Brüksel Ankara'ya limanlarý hatýrlatýyor, Ankara KKTC'ye yönelik kýsýtlamalar kaldýrýlmazsa limanlarýný açmayacaðýný söylüyor, Talat ise Kýbrýs Türküne bir yandan "Beni seçin sizi dünyaya baðlayayým" derken, bir yandan da "Beni seçin sizi Türkiye'ye baðlayayým" diyor. Talat'ýn Kýbrýs Türkü'nü hangi dünyaya baðlayacaðý konusunda bir fikrimiz yok, Talat'ýn Kýbrýs Türkü'nü baðlayacaðý dünyaya Avrupa Birliði'nin artýk dahil olmadýðý ortada. Türkiye'nin AB ile müzakereleri kilitlendiðine göre, Talat zaten Kýbrýs Türkü'nü baðlayacak baþka bir yer bulamayacak Türkiye dýþýnda. Hem zaten mesele Kýbrýs Türkü'nü Türkiye'ye baðlamaksa, bunu herkes yapabilir. Bu Talat'ýn tekelinde deðil ki... Yeni bir fasýl açabiliyor musun, sen ondan haber ver... EROÐLU RUMCU Son görüþmenin ardýndan Hristofyas'la yaptýklarý ortak açýklamaya tepki gösterenleri sýralarken Talat, "Omiru, Hrisostomos, Eroðlu" demiþ... Eroðlu'nu bir Rumcu olarak suçlamadýðý kaldý! 1990'A DÖNDÜK Talat'ýn Ýskele mitinginde Soyer, Çakýcý, Ýzcan ve Avcý da konuþmuþ... Ayrýca bir de Türk Göçmenler Derneði Baþkaný Dinçoðlu 'a döndük yine... Anavatan-yavruvatan elele! ZÝNCÝRLE MÝ? Dünkü manþetimizden sonra, bir vatandaþ soruyor: "Talat nasýl baðlayacak bizi Türkiye'ye? Halatla mý, zincirle mi?" Neden diye sorduk. "Bizim zaten zincirlerimizden baþka kaybedecek birþeyimiz yok" dedi... ÞÜPHE MÝ VAR? Eroðlu, "Anavatan derken samimiyiz" diyor. Ne o? Bundan Talatçýlarýn þüphesi mi var? LENGERLE Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! Týrnak... "Yok malzeme eksikliði varmýþ, yok bölüm amiri görevden alýnmýþ yerine biri atanmamýþ... Bir hayli mazeret... Ýnsan yaþamýnýn bu kadar risk altýnda olduðu bir meslek alanýnda nasýl olur da insanlar yeterli önlem alýnmadan kurbanlýk gibi direklere çýkarýlýr, anlaþýlýr gibi deðil." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Devletin radyo televizyonu mevcut iktidarýn reklam ajansý gibi temaþa ediyor. Haberlere parti baþkaný ile giriyor, kadýn kollarýnýn faaliyetleri ile son veriyor." Bülent DÝZDARLI (Halkýn Sesi) "Dedik ya artýk siyasetimizde AKP'nin parmaðý var. Hele hele AKP'nin kurduðu ÖRP gibi bir parti olursa, orada yaþanacak olan sorunlari siz düþünün. Bir de genel baþkanýnýn, AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý ziyaret edip ayaklarý yere basmazsa, düþünün o partideki sorunlarý." Harun DENÝZKAN (Havadis) "Ýki sorunun yanýtý bugün için belirsizdir. Bir, Sn. Eroðlu þimdiye kadar baðlanan konularý tamamen reddedebilecek midir? Ýki, Türkiye'nin önümüzdeki ay ve yýllardaki Kýbrýs politikasýnýn yönü ne olacaktýr? Bu iki sorunun yanýtýný almadan bir yere varmak mümkün deðildir." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ TALAT Bugüne kadar yapýlan kamuoyu yoklamalarýnda Derviþ Eroðlu hep önde gidiyor, ama Türkiye'ye yalakalýk yarýþýnda Mehmet Ali Talat öne geçmiþ durumda... Talat'ýn dün gazetemizin baþ sayfasýnda yayýnlanan afiþi bu yarýþta vatandaþ tarafýndan birinci seçilmiþ. Talat bu afiþte vatandaþlara, onlarý Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Sol kesimlerde Talat'a oy vermeye hazýrlananlarý büsbütün hayal kýrýklýðýna uðratmýþ bu. Pek çoklarý gözlerine inanamamýþlar hatta... Federal Birleþik Kýbrýs'tan yana olan bir adam Türkiye'ye baðlanmayý mý hayal eder? Talat'ýn gönlünde yatan aslan bu mu acaba?

7 6 Nisan 2010 Salý Nurhak Kubilay Özkýraç KÝM KAYBEDER? Seçimlere 13 gün kaldý. Ýki aday diðerleriyle arayý açmýþ durumda. Talat ve Eroðlu... Ýki aday da Ankara'nýn politikalarýný överek seçimi kazanmaya çalýþýyorlar... Ankara'ya hizmette en az kusursuz görünen, bu yarýþý kazanacak... Tabii bunda Ankara'nýn da iþareti önemli olacak. Eroðlu saðda, Talat solda imiþ gibi bir görüntü var. Eroðlu'nun yanýnda DP-MAP-HÝS partileri duruyor... Talat'ýn yanýnda da TDP- BKP ve ÖRP... Bu toplumun en ilkesiz, tabansýz partisi ÖRP, solcu Talat'ýn yanýnda yerini almýþ... Bana göre Talat bu desteði aldýðý gün seçimi kaybetmiþti. Nasýl kurulduðu belli olan ÖRP'nin desteðine kalmýþsa Talat ýn, iþi zor... Fazla bir zaman kalmadý. 13 gün sonra herþey ayan beyan belli olacak. Ertuðruloðlu'nun da aday çýkmasý veya çýkartýlmasý pek bir iþe yaramadý. Alacaðý oylarýn yüzde 3'ü bile geçmeyeceði belli oldu... Eroðlu bana göre tutarlý birisi.. Çizgisinden sapmadý. Politik çizgisi belli. Milliyetçi, anavatancý... "Banim Kabe'm Ankara'dýr" diyor da baþka birþey demiyor. Geçmiþ seçimlerde "Arkamda 41 tane MÝT ajaný var" diyerek adaylýktan çekilmiþ, çektirilmiþ olmasýna raðmen Ankara'ya olan duygularýndan hiçbir þey kaybetmemiþ... Yanýnda Ankara'nýn kurt politikacýlarýndan Denktaþ duruyor... Ne diyor Denktaþ Eroðlu'nun bir sözcüsü gibi çýktýðý TV programlarýnda... "Ankara'dan vazgeçemeyiz... O bizi terketse de, biz yine hiçbir þey olmamýþ gibi onunla birlikte hareket edeceðiz"... Talat da CTP Genel Baþkanlýðý, Bakanlýk, Baþbakan Yardýmcýlýðý, Baþbakanlýk yapmýþ ve son dönem de 101 pare top atýþýyla Denktaþ'ýn koltuðunu devralmýþ birisi... Denktaþ'la beraber Yýlan Adasý muhabbetlerini de bilmeyen yok toplumumuzda... Eskiden Marksist'im derdi... Þimdi böyle bir iddiasý yok... Geçmiþini inkar etmiþ görünüyor... Geçmiþini inkar eden geleceðe kör gider! "Eðer üç ayda Kýbrýs sorununu halledemezsem istifa ederim" demiþti... Býrakýn istifa etmeyi, bir dönem daha o koltukta oturmayý talep ediyor. KADEM'in son anketinde Eroðlu önde götürüyor yarýþý... Bu ankete göre iþ ilk turda biter... Ancak Türkiye faktörü nedir? Bu konuda büyük bir kafa karýþýklýðý yaratýldý toplumda... Ankara kimden yana aðýrlýðýný koyacak veya koymaktadýr? Eroðlu'na karþý ise, demek ki Derviþ Bey büyük bir mücadele vermektedir. Ve onun bu iþten baþarýlý bir þekilde çýkmasý Ankara'nýn burada ilk kez maðlup olmasý demektir... Görüntü bu da, mümkün görünmemektedir. Talat ve çevresi Tayyip'i þu ana kadar barýþ güvercini olarak görmektedir... Eðer Talat bu seçimleri kaybetsin de görünüz... Tayyip için yapýlacak olan dedikodularý þimdiden duyar gibi oluyorum... Ve ben burada Tayyip'i barýþ güvercini olarak ilan edenlere bir hatýrlatmada bulunmak istiyorum. Açsýnlar gözlerini ve Doðu'da, Güneydoðu'da yaþananlarý görsünler, sorgulasýnlar... Daha dün gibi Türkiye'de yaþayan Ermenileri vatanlarýndan kovacaðýný ilan etmedi mi? Baþka bir yerde olsa hiç gözünün yaþýna bakmazlar ve onu alýp yargýlarlardý... Ýstifa etmek zorunda kalýrdý... Ama Türkiye'de barýþ güvercini olarak ilan ediliyor. Kýbrýs'ta çözümden yana olsa çok daha baþka olurdu iþler... Türkiye'nin burasýný elinde bir koz olarak tuttuðunu unutmamak lazým. Bu unutulduðu anda herþey altüst olur ve kafalar karýþýr. Týpký þimdi kafalarýn karýþtýrýlmaya çalýþýldýðý gibi... Saðlýðý nedeniyle hastanede bulunan Arif Hoca'ma geçmiþ olsun dileklerimi iletirken, Baflý arkadaþým Dolgun'a da baþsaðlýðý dilerim. Avukatlar yargýçlarýn sert tutumundan þikayetçi Baro Konseyi, avukat tutma belgelerinden damga pulu istenmesi ve bazý yargýçlarýn avukatlara karþý sergilediðini öne sürdüðü "sert" ve "aþaðýlayýcý" tutumlarý dünkü toplantýsýnda deðerlendiriyor. Baþmukayyitlik ile Maliye Bakanlýðý'na bu konuda yazý gönderip, "yanlýþ" uygulamalara son verilmesini talep eden Baro Konseyi, "bugünkü toplantý sonucunda mahkemeleri boykot etme de dahil çeþitli kararlar üretebileceðini" belirtti. Konuyla ilgili olarak bugün yazýlý bir açýklama yapan Barolar Birliði ve Baro Konseyi Baþkaný Hasan Sözmener, hukuk davalarýndaki harç uygulamasýna bir yenisinin eklenmesinden duyulan rahatsýzlýðý dile getirdi. Sözmener, "Avukat tutma belgeleri, bir yargýsal iþlemdir veya yargýsal bir iþlemin parçasýdýr ve direkt olarak harca tabi olmamakla birlikte, dolaylý olarak harca zaten tabi idiler. Bu konudaki mevzuat belki de altmýþ, yetmiþ senedir yürürlükte idi ve avukat tutma belgeleri, direkt olarak harca tabi deðildi" dedi. "YASA ÝLE KONMAMIÞ HÝÇBÝR HARÇ ALINAMAZ" Hasan Sözmener, mahkemelerde bir süreden beridir harçlarý artýrma yöntemiyle iþ yoðunluðunun önlenebileceði görüþü hakim olduðunu ve avukat tutma belgelerine pul yapýþtýrýlmasýný talep etmenin de bu düþüncenin bir sonucu olduðunu kaydetti. Anayasa'ya göre yasa ile konmamýþ hiçbir harcýn alýnmasýnýn sözkonusu olmadýðýna iþaret eden Sözmener, þöyle devam etti: "Anayasamýza göre, vatandaþýn, hak arama özgürlüðü vardýr. Bu özgürlük gereði, kimse, Anayasa ile veya Anayasa gereðince kendisine gösterilen mahkemeye baþvurmak hakkýndan yoksun býrakýlamaz. Sürekli olarak harçlarý artýrmak veya uygulamada ve yasada olmayan harçlar icat etmek, bir yerde, vatandaþýn bu hakkýnýn elinden alýnmasý sonucunu yaratmaktadýr." "AVUKATLAR BAZI YARGIÇLARDAN ÞÝKAYETÇÝ" Avukatlarýn bazý þikayetlerine de deðinen Sözmener, özellikle bir grup genç avukatýn bazý yargýçlarýn "sert ve aþaðýlayýcý" tutumundan þikayetçi olduðunu söyledi. Sözmener, "Genç avukatlara göre, bazý yargýçlar, avukatlara karþý sürekli olarak çok sert ve aþaðýlayýcý þekilde davranýþlarda bulunmaktadýrlar ve ayrýcalýklý birkaç avukat dýþýnda genelde avukatlarýn mahkemeye istemeden, zoraki olarak gitmektedirler" görüþünü dile getirdi. "HUKUKÝ KONULARDA DAHÝ GÖRÜÞ AÇIKLAYAMAZ OLDUK" Hasan Sözmener, þöyle devam etti: "Özellikle uluslararasý mahkeme kararlarýnýn siyasiler tarafýndan yorumlanýyor olmasý ve bir siyasi görüþün bu kararlarý olumsuz bulmasý ve bir baþka siyasi görüþün ise bu kararlarý yere göðe sýðdýramamasý ve olumlu karþýlamasý gerçeði karþýsýnda, biz ne yapacaðýmýzý þaþýrmýþ durumdayýz. Bu konuda yapacaðýmýz açýklamalar bizi, siyasi bir kavganýn içine çekebilir düþüncesi ile bu konuda son derece dikkatli davranmaya çalýþýyoruz." ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝYLE ÝLGÝLÝ ÖNERÝ KOMÝTEDE KABUL EDÝLDÝ Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi, "Anayasa Deðiþikliðine Ýliþkin Yasa Önerisi"ni oybirliðiyle kabul etti. Meclis Genel Kurulu öncesinde toplanan komite, bu öneri yanýnda, Seçim ve Halkoylamasý (Deðiþiklik) Yasa Önerisi'ni de kabul etti. Yasa önerisiyle, yerel seçimlerde de referanduma gidilebilmesi düzenlendi. Söz konusu yasa önerileri, Meclis Genel Kurulu'nun dünkü toplantýnsýn gündemine de alýndý. MART'TA HP YÜZDE 0.31 ORANINDA ARTTI Hayat Pahalýlýðý (HP) olarak da deðerlendirilen Temel Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'nde Mart ayýnda yüzde 0.31 artýþ meydana gelirken; bir yýllýk deðiþim yüzde 3.10 oranýnda gerçekleþti. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, 2008=100 Temel Yýlý Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksinde Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0.31; bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 0; bir önceki yýlýn mart ayýna göre ise yüzde 3.10 artýþ oldu. DPÖ tarafýndan tüketici fiyatlarýndaki deðiþimleri izlemek amacýyla beþ ilçede önceden seçilen perakende satýþ yerlerinden derlenen fiyatlara göre, bir önceki aya göre Mart ayýnda en yüksek artýþ eðlence ve kültürde yüzde 3.13 oranýnda gerçekleþirken; saðlýkta yüzde 3.51 oranýnda gerileme yaþandý. Mart ayý tüketici fiyat endeksindeki diðer deðiþimler ise þöyle: "Giyim ve ayakkabý yüzde 1.46, gýda ve alkolsüz içecekler yüzde 1.04, çeþitli mal ve hizmetler yüzde 0.35, ulaþtýrma yüzde 0.19, alkollü içecekler ve tütün yüzde 0.17, konut, su elektrik, gaz ve diðer yakýtlarda yüzde 0.10, haberleþmede yüzde (eksi) lokanta ve oteller yüzde (eksi) -0.30, eðitim yüzde (eksi) , mobilya, ev aletleri ve ev bakým hizmetlerinde yüzde (eksi) " Tatil amaçlý turlar yüzde 31 oranýyla, kemer (hakiki deri erkek için) yüzde oranýyla ve pantolon gabardin (yazlýk) erkek için) yüzde oranýyla mart ayýnda en fazla fiyat artýþý gösteren mal ve hizmetler olurken; en fazla fiyat düþüþü gösteren üç mal ise yüzde oranýyla kabak, yüzde oranýyla ilaçlar (hipertansiyon) ile yüzde oranýyla ilaçlar (sinir sistemi) oldu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Bizim Mandra KANDIRILDIK... Gazetemize elektronik bir mektup gönderen Güzelyurt'tan Zehra Mustafa isimli bayan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Güzelyurt'ta kalýyorum ama iþim Lefkoþa'da... her gün Güzelyurt'tan Lefkoþa'ya gidip geliyorum. Arabamla geldiðim günler de olur ama en çok otobüsle seyahat ederim. Otobüsüm de Lefkoþa Terminali'nde durur... Türkiye'den yeni bir elçi gönderilmiþ buraya.. Gazetenizde okudum. Ayrýca gazetenizin birinci sayfasýndaki haberinizi de okudum. Gazeteyi alýr almaz gidip panolara baktým. Þahsý görmüþlüðüm var... Ama ben bir vatandaþ olarak o panolara pek dikkat etmezdim. Geçerken resimlere bakar, yazýlarý okumaya çalýþýrdým. Siz yazana kadar da üstünde durmadým. Bana göre Talat bu seçimi bugün kaybetti. Sizi de aleyhte yazý yazdýðýnýz için eleþtirirdim. Þimdi doðrusunu anladým. Yanlýþ olan, yani Kýbrýslýtürklerin yanýnda olmayan esasýnda Talat'mýþ... Demek 'Talat bizi Türkiye'ye baðlýyor' ha... Baðlasýn... Öðrendiðim kadarýyla yeni elçi genç ve Avrupa uzmanýymýþ... Ben aslýnda Ýlter Türkmen'in akrabasý, oðlu falan sanmýþtým. Ama deðilmiþ. Farketmez de yani... Araþtýrmalarým içerisinde buraya genç ve dinamik birisi atanmýþ ki iþlere yön versin. Eski büyükelçi fazla hareketli deðilmiþ... Yani galiba fazla müdahale edememiþ buradaki siyasi olaylara... Yenisi atak olduðuna göre müdahale gücü de daha fazla olacak demektir. Talat için artý bir puan sayýlýr mý, sayýlmaz mý bilemem. Sayýlsa da benim için farketmez, sayýlmasa da... Ben bir Kýbrýslý Türk olarak Talat'ýn beni temsil etmediðinin bilincindeyim. Gazetenizde yazdýklarýnýzýn tümüne katýlmasam da birçoðuna katýlýyorum. Yeni Kýbrýslýlarýn seçmen sayýsý 100 binleri aþmýþ durumda, biz gerçek Kýbrýslý Türklerin seçmen sayýmýz 60 bin dolaylarýnda. Talat ya da bir baþkasý bundan sonra onlarýn cumhurbaþkaný, baþbakaný olacaklar. Gidecek yerimiz de yok... Bu yaþtan sonra elden ne gelir ki... Benim eski arkadaþlarým ki bana bunlarý geri göndereceklerini ve Kýbrýslý Türklerin iradesini geri alacaklarýný söylerlerdi, þimdi bu deðiþimle beni de onlara teslim etmeyi düþünüyorlar... Yazýk, çok yazýk... Ne söyleyeceðimizi bilemiyorum. Nasýl da kandýrýldýk, inanýlacak gibi deðil... Biz nasýl kandýk koyun gibi? Bize baþka BÝZÝM DUVAR söyleyip arkamýzdan baþka türlü hareket edenler acaba yanýmýzdan ayrýldýklarý zaman arkamýzdan gülüyorlar mýydý? Zaman oldu komþularýmýzla bile çekiþtik, küsüþtük, deðer miydi?" BU DUVAR AÐLAMA DUVARI DEÐÝL Anket sonuçlarýna göre seçimi birinci turdan kaybedeceði anlaþýlan M.A. Talat'ýn propaganda uzmanlarýnýn þaþkýnlýktan ciddi bir panik yaþadýklarý gözlemlenir. O kadar ki, Talat'ýn bir seçim afiþinde yer alan "Talat varsa ben de varým! Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" sözleri, kendi destekçileri arasýnda bile tepkiyle karþýlanýr. Vatandaþlar bu afiþin, yaþanan paniði ele verdiðini belirtirken, sokaktaki adam, "Herhalde aðýzlarýndan çýkaný kulaklarý duymuyor" diye kendi kendine söylenir.

8 8 6 Nisan 2010 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu BOSTAN KORKULUKLARI Hayatý yeni keþfetmeye baþladýðýmýz gençlik/ çocukluk günlerimizde, kötü niyetli ve kalleþ insanlardan korunmamýz ve baþýmýzý daima dik tutabilmemiz için büyüklerimiz; "Dikkat edin, hayata yeni atýlan toy bir genç/çocuk iki þekilde düzülür! 1, zorla, döverek... 2, parayla, tatlý vaatlerle... Bunun için sizden büyük, güçlü ve paralý kimselerle samimi dostluk kurmayýn, onlarla beraber uzun süre dolaþmayýn" diyerek nasihat ediyorlardý. Aslýnda bu nasihatler toplumumuz için de geçerliydi... Ama, þu talihsizliðe bakýn! Toplumun baþýnda ona nasihat edecek basiretli büyük bir liderin bulunmayýþý; 'lerden itibaren Kýbrýs'ta, faþizmin yarattýðý vahþi hayatýn ne olduðunu henüz daha doðru dürüst kavrayamadan, toplum olarak kendimizi çýplak olarak yüzlerine "Atatürkçü" maskeler geçirmiþ ittihatçý Türkçülerin kucaðýnda bulduk. Ve o gün bugündür hep figüran olarak kullanýldýk. Adýna da "milli dava"dedik. Bu vahþi hayatýn içinde "milli" denilen davalar uðruna; bir taraftan insanlarýmýz, canýndan, malýndan, topraðýndan, yurdundan olup çok aðýr bedeller öderken... Diðer taraftan nice "milli" zenginler yetiþtiriyorduk. Ýþte bu vahþi hayatýn içinde Kýbrýslýtürklerin toplum olarak dramatik yaþamlarýný en gerçekçi ve en güzel þekliyle anlatan, 31 Temmuz 1961 yýlýnda "Cumhuriyet" gazetesinde yayýnlanmýþ bir yazýyý, Þener Levent'in her zamanki gibi hoþgörüsüne sýðýnýp buraya tamamýný aktarmak istiyorum. Neden? Çünkü, geçmiþlerinin karanlýk yüzünü bilmeyen toplumlar, parlak ve saðlam bir gelecek kuramazlar da ondan... Lütfen okuyun! "Cemaatýmýz 1957 yýlýndan beri büyük bir baský, tehdit ve tedhiþ ortamý içinde yaþatýlmaktadýr. Toplum iþleri kendi monopollerine almaya çalýþan 'mahut' çevreler hür düþünceyi, demokratik anlayýþ ve meyilleri önlemek için harekete geçtiler yýlýndan sonra memlekette vahþi orman kanunlarý hakim olmaya baþladý; sokak ortalarýnda dövülen, öldürülen insanlar, haraç vermeye mecbur býrakýlanlar; dükkanlardaki eþyalar ecnebi (Rum) malýdýr diye zaptedilen ticaret erbabý; Rumlardan alýþveriþ etti diye cezaya çarptýrýlan vatandaþlar aðýzlarýný açamaz, hiçbir þikayette bulunamaz oldular. Zaten yapýlacak herhangi bir þikayetin ne faydasý olacak ki? Ýngiliz koloni idarecileri bu kanunsuz hareketleri önleyeceklerine, elebaþýlarý teþvik ediyorlar ve gereken 'her türlü' desteði veriyorlardý. Sözde millet ve vataný kurtarmak için yapýlan bu baský ve tedhiþ hareketlerinin sonu ne oldu. Cemaatýmýz ne gibi istifadeler saðlayabildi? 1957 yýlýndan itibaren devam ettirilen bu kanundýþý hareketler ancak beþ on baskýcý ve tedhiþçi (yeyici) çevre mensubunu yüzbinlerce lira (KL) sahibi yapmýþ, büyük halk kitlelerini ise, iþsiz, parasýz ve hatta aç denecek bir duruma düþürmüþtür. Namuslu vatandaþlar her gün kötüleþen iktisadi krizin pençesinde kývranýrken, çarþýda esnafýmýz, tüccarýmýz iflas tehlikesiyle karþýlaþýrken, milletin parasýyla servet sahibi (milli zengin) olanlar cemaatý hiçe saymaktadýrlar. Kumar masalarýnda, 'kokteyl' partilerinde lüksün ve israfýn zirvesinde bir hayat sürmektedirler." Ýþte yukarýda okuduðunuz ve bugün tüm hýzýyla devam ettirilen bu gerçekleri ta o günlerde tespit edip dile getiren... Ama bedelini canlarýyla ödeyen 2 güzide insanýmýz, Ahmet M. Gürkan ve Ayhan Hikmet'i rahmetle anarken, kiþilikleri önünde de saygý ile eðiliyorum. * Kýbrýslýtürkler toplum olarak daðýlýp yok olma noktasýna getirildiði bugünleri anlamak ve gelecek kuþaklara "doðru" olarak aktarabilmek için; 55 yýllýk bu vahþi hayatý, Türkleþtiren ve araþtýrýlmasýný yasaklayan Osmanlý kalýntýsý ihhihatçý yaratýklarýn "Türkçülük" karakterlerini de iyi bilmek ve çekim alanlarýndan bir an önce kurtulmamýz gerekiyor. Bu da, toplum olarak hep beraber sesimizi Dikilitaþ'tan yasemin kokularýný dünyaya yaymakla olur. Ýttihatçýlarýn Kabe'si olmuþ Ankara'ya uþaklýk etmekle olmaz. Yoksa; kiþiselleþtirilmiþ ve bugün hiçbir haklý gerekçesi kalmamýþ (ha, "ganimet" diyorsanýz; ki öyle diyorsunuz o ayrý...) bu 55 yýllýk sözde milli davalara; kimlerin sahiplendiðini, ve neden hala devam ettirildiðini... Avukatlýðýný hangi küflü beyinlerin yaptýðýný görememenin gafleti... Gelecek kuþaklarýmýzý, vatansýz býrakarak onlara da ödeteceðiz. Hiç kuþkunuz olmasýn! Ve bu tarihi vebali bilerek iþliyorsunuz! Talat destekçileriyle ilk kez tam kadro... Talat Ýskele'de miting düzenledi... Talat'ýn mitinginde Turgay Avcý da konuþtu n Ýlk kez Soyer, Çakýcý, Ýzcan ve Dinçoðlu da sahneye çýktý... Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý, Mehmet Ali Talat önceki akþam Ýskele'de miting düzenledi. Mitinge, Talat'a destek veren siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri de katýldý. Mitingde, "Ýþte Talat, iþte gelecek," "Liderimiz Talat," "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" ve "Birlik, mücadele, dayanýþma" sloganlarý atýldý. Mehmet Ali Talat Seçim Komitesi'nden yapýlan açýklamaya göre, mitingde ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer söz alarak, Cumhurbaþkaný Talat'a destek belirtti. SOYER Soyer, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkanlýðý'nýn, Kýbrýs sorununun çözümünü temsil ettiðini, müzakerelerde Kýbrýslý Türkleri temsil ettiðini ve Kýbrýslý Türklerin dünyadaki sesi olduðunu ifade etti. Soyer, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaþkaný Adayý, Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun televizyonlarda Talat ile politikalarýný tartýþmaktan kaçýndýðýný savunarak, "Er meydanýnda kendi halkýnýn önüne çýkamayan, uluslararasý alana nasýl çýkacak?" diye sordu. AVCI Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Baþkaný Turgay Avcý da konuþmasýnda, Türkiye ile iþbirliði içerisinde yürüttüðü politikalardan dolayý Cumhurbaþkaný Talat'a destek verdiklerini söyledi. "Bu ülkede vatan, bayrak, ulus ne Eroðlu'nun ne Denktaþlar'ýn tekelindedir" diyen Avcý, "30 yýldýr Denktaþ-Eroðlu zihniyetinin KKTC'de taþ üstüne taþ koymadýðýný" iddia etti. ÇAKICI Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ise konuþmasýnda, TDP olarak Cumhurbaþkaný Talat'a destek verdiklerini söyledi ve "bayraklarýn rengi farklý olsa bile tek bir hedefimiz var, o da çözümdür" dedi. Çakýcý, "Hem Cumhurbaþkanlýðý'na geleceksiniz, hem de insanlarýmýzý ezeceksiniz. Yoktur size geçit" dedi. "Cumhurbaþkaný Talat'ýn peþinde çözümü arayacaklarýný" kaydeden Çakýcý, "Bu yolu Sayýn Talat bilir, biz de ona yardýmcý olacaðýz" dedi. DÝNÇOÐLU Türk Göçmenler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Enver Dinçoðlu da, Cumhurbaþkaný Talat'a tam destek belirtti. "KKTC'de yýllardýr birçok oyunlar oynandýðýný ve insanlarýn kandýrýldýðýný" savunan Dinçoðlu, Cumhurbaþkaný Talat'ýn Kýbrýs Türk halkýný dünyaya tanýttýðýný kaydetti. ÝZCAN Birleþik Kýbrýs Partisi'nin (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan ise konuþmasýnda, görevlerinin çözüme hizmet etmek olduðunu belirtti. Ýzcan þöyle dedi: "Görevimiz, bir kez daha 2000 yýlýna filmi geri sarmamaktýr. BKP oy birliði ile Cumhurbaþkaný Talat'ý destekleme kararý almýþtýr. Biz sadece halkýmýz için uðraþýrýz. Federal, özgür ve birleþik bir Kýbrýs'ta yaþamak istiyoruz. Biz ilericiler olarak insaný seviyoruz, bu memleketi seviyoruz." TALAT Mitingdeki konuþmasýna "Varoluþ mücadelemizde birlikteydik. Babalarýmýz, atalarýmýz, bizler, bizden sonrakiler bu mücadelede hep birlikte olduk. Ýyi ki varsýnýz sevgili kardeþlerim, iyi ki varsýnýz" sözleriyle baþlayan Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Boðaztepe'deki Ýzci Tesisi'nde halka konuþma yapmayý planladýðýný ancak tesisin baðlý olduðu bakanlýðýn tesisin anahtarýný "sakladýðýný" savundu. Talat, "Ama beni halkým kucakladý" dedi. Talat konuþmasýna þöyle devam etti: "1970'lere dönüyoruz sanki. Cumhurbaþkanýna bir tesis açýlmýyor. Anahtarý saklanýyor. Cumhurbaþkaný ile birlikte olan, birlikte yürüyen, hatta fotoðraf çektirenler tehdit ediliyor. Bunlar tahammül edilebilecek þeyler deðildir. Boyun eðilecek þeyler deðildir. Ýnsanlarýn ekmek paralarýyla, borçlularýn kredi taksitleri ile tehdit edilmelerini kabul edemeyiz, sineye çekemeyiz. Bu yaklaþýmý sürdürürse, Sayýn Eroðlu bunu ödeyemeyecektir. KKTC adýna Cumhurbaþkaný olarak bunun hesabýný her yerde soracaðým."

9 6 Nisan 2010 Salý 9 Tünel ALINTI TÜRKLER HARÝÇ HERKES YABANCI Kendini ulus olarak görmeyen bir kalabalýðý ulus haline getirmek, o ulusun diðer uluslardan üstünlüðünü vurgulamayý gerektirdiði için, Kemalizm'in temel unsuru milliyetçiliktir. Türkiye bir ulusdevlettir, Türklerin vatanýdýr; diðerlerimiz misafiriz. "Türkiye Türklerindir." Türkiye'de hiçbir Yahudi, Ermeni ve Rum yabancýlýk hissinden kurtulamaz. Baþka azýnlýklara uygulanan toplu kýyýmlarýn Yahudilere uygulanmamýþ olmasý Yahudileri bu yabancýlýk hissinden kurtaramaz. Türkiye ile Yunanistan arasýnda ortaya çýkan her gerginlik ortamýnda, Rumlar 6-7 Eylül 1955'teki gibi dükkânlarýnýn yaðmalanacaðýný düþünmüyor olabilir mi? Gazeteler Öcalan'ýn Ermeni olduðunu kanýtlamak için birbirleriyle yarýþýrken, Türkiye'nin Ermeni vatandaþlarý kendilerini emniyette hissediyor olabilir mi? Yaygýn bir ýrkçýlýk, azýnlýklara " misafir" ve "yabancý" olduklarýný bir an için bile unutturmaz. Roni MARGULIES (Taraf) DÝPNOT Ayný anda Türkiye'de de Kýbrýs'ta da anayasa deðiþikliði yapýlmasý bir raslantý sayýlmýyor. TÜRKÝYE'YE BAÐLAMAZSA OY YOK ARÞÝV TARÝH 23 ÞUBAT, 2009 Seçim yasaklarýna 1 gün kala ÖRP'nin, ortaðý CTP'ye haber vermeden Maðusa sanayi bölgesinde 212 kiþiye arsa daðýttýðý belirlendi. Gözden kaçmayanlar... ADAYLARIN FOTOÐRAFLARINA BAK Kýbrýslýtürk siyasetçilerin çoðu Tayyip Erdoðan ile fotoðraf çektirerek "Türkiye beni destekliyor" pozlarýna giriyor. Talat, Ban ki mun'la çektirdiði fotoðrafý "BM beni destekliyor" derken, Hillary Clinton'la çektirdiði fotoðrafý ise "Dünya beni destekliyor" derken kullanýyor. Çakýcý, Talat'la çektirdiði fotoðraflarý kullanarak "barýþa omuz verdiðini" ve müzakerelerden yana olduðunu kanýtlamaya çalýþýyor. Ýzzet Ýzcan da Talat'la birlikte yer aldýðý fotoðrafý çerçeveletip parti merkezinin duvarýna asýyor. Yaseminlerin adayý Zeki Beþiktepeli de gidiyor Dikilitaþ'ýn önünde fotoðraf çektiriyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Devletten ve egemenlikten vazgeçerek varýlacak bir uzlaþmayý 'dünyalý' olarak görmek hür insanlarýn anlayamayacaklarý anlamsýz bir vizyondur." Rauf RAÝF DENKTAÞ Aklýnýzda bulunsun Saðlýk kaynaðý turp C vitamini, kalsiyum, potasyum ve demir kaynaðý turp, cildi güzelleþtirip, baðýþýklýk sistemini güçlendirmesinin yaný sýra çok sayýda hastalýða doðal þifa kaynaðý olarak gösteriliyor. Mide ve baðýrsaðý çalýþtýran, sindirimi kolaylaþtýran, öksürüðe, romatizmaya ve damar sertliðine iyi geldiði yaygýn olarak bilinen turp, baðýrsaklarý adeta dezenfekte ediyor, kabýzlýðý gideriyor. Turpun en büyük özelliði ise içeriðindeki antioksidan etkiturpun içeriðinde yüksek oranda bulunan folik asit ve demir vitamini kansýzlýða iyi geliyor. Bu nedenle turpu hamile kadýnlarýn mutlaka tüketmesi öneriliyor. Turp, emziren annelere de süt yapýcý özelliði nedeniyle tavsiye ediliyor. "Talat varsa ben de varým... Çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor"... Paþaköy sakini TC'li vatandaþ Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... TALAT'IN SEPETÝNDEKÝLER KONUÞTU Talat'ýn sepetine girenler sýrayla kürsüye çýktýlar. Ferdi Sabit Soyer, Derviþ Eroðlu'nun televizyonlarda Talat ile politikalarýný tartýþmaktan kaçýndýðýný kaydederek, "Er meydanýna çýkamayan, uluslararasý alana nasýl çýkacak?" diye sordu. Turgay Avcý "Bu ülkede vatan, bayrak, ulus, Eroðlu'nun ve Denktaþlar'ýn tekelinde deðildir" dedi. Mehmet Çakýcý, Talat'ýn peþinde çözümü arayacaklarýný vurgulayarak "Bu yolu Sayýn Talat bilir, biz de ona yardýmcý olacaðýz" dedi. Ýzzet Ýzcan ise birleþik bir Kýbrýs'ta yaþamak istediðini söyledi. Keþke üstüne de hep birlikte "31" içselerdi. Ýsrailli yazar Gideon Levy yazdý: 'Filistin'in ne istediði ortada. Ýsrail'in ne istediðini bilen var mý?' Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'nun ne istediðini bilen var mý? Seleflerinin ne istediðini anlayan var mý? Nereye gidiyorlar ve bizi nereye götürüyorlar? Ýsrailli politikacýlara bu sorular sorulduðuna hep standard yanýtlar verirler: "Bunu müzakerelere býrakalým"... Vatandaþlarýnýn, dostlarýnýn ve düþmanlarýnýn nereye gittiðine dair en ufak fikir sahibi olmadýðý baþka bir ülke yok. Araplar isteklerini her zaman açýkça ilan ederken, Ýsrailliler maske taktý. Uluslararasý ihtilaflarda savaþan taraflarýn hedefleri bilinirken ve Filistinlilerin neyin peþinde olduðundan (1967 sýnýrlarý, bir devlet, mülteci sorununa çözüm ve dönüþ hakký) cümle âlemin haberi Afrika'nýn sizin için "týk"ladýklarý varken, Ýsraillilerin ne istediðini bilen yok. Ýþgal altýndaki topraklarý ilhak etmeyi mi arzuluyorlar? Yok caným. Onlarý boþaltmayý mý istiyorlar? Þu an deðil. Peki ne zaman? Belli deðil. Ýþgal altýndaki topraklarýn ne kadarýndan çýkacaklar? Kimse bilmiyor. Birkaç gün önce gazeteciler bazý bakanlara Kudüs'teki inþaatlarýn dondurulmasý meselesini sordu. Neredeyse hepsi yanýt vermeyi reddetti. Bu bir skandaldan farksýz. Bir meseleye dair pozisyonunu açýklamaya hazýr olmayan bir bakan görevini ihmal ediyor demektir. Bir baþbakan için bu 10 kat daha kötüdür. Ýsveç yasalarý bir bakanýn makamýndan gönderilen her mektubun yayýmlanmasýný þart koþarken, biz en üst düzey yetkililerimizden kritik meseleler hakkýnda yanýt bile alamýyoruz. Bu suçu hepimiz paylaþýyoruz. Yýllarca liderlerimizin bizi düzenbazlýk temelinde yönlendirmesini zýmnen kabul ettik. 'Bunu-yüksek-sesle-söylemeyegerek-yok' dedik. Sanki nihai bir bedeli belirlemek yasakmýþ gibi, barýþ için uðraþmanýn at pazarlýðýna benzetildiði düþünce tarzý resmi politika haline geldi. Reklamcýlýðýn ve pazarlamacýlýðýn aldatýcý dünyasýnda iþe yarayabilecek olan bir þey, bu ülkede felsefi bir köþetaþý. Ýsrail baþbakaný Golan'dan çekilmeye hazýr mý? Evet mi, hayýr mý? Bilmeyi hak etmiyor muyuz? Batý Þeria'nýn hangi bölgelerini boþaltmaya hazýr? Ve tanrý aþkýna, savunma bakanýmýzýn politikasý ne? Bilen var mý? Belirsizlik güç, hilekârlýk yöntem mi? Amatör tüccarlarýmýz fikirlerini hiçbir zaman açýklamayacak. Toptancý pazarlama stratejilerinin çýnlayan bir baþarýsýzlýða dönüþmesine þaþmamalý. Ýsrail'in uluslararasý imajý yön kaybý nedeniyle her zamankinden kötü. Bilmiþ ABD baþkanýnýn bile müttefikinin ne istediðine dair fikri yok. Ýþgalin baþlamasýndan 43 yýl sonra, Ýsrail'de ve dünyanýn herhangi bir yerinde bizim ne istediðimizi bilen yok. Açýkça belirlenmiþ sýnýrlarý bulunmayan tek ülke olmakla kalmadýk; ayný zamanda, açýkça belirlenmiþ ulusal amaçlarý olmayan tek ülkeyiz. (Ýsrail Gazetesi HA'ARETZ- 4 Nisan 2010)

10 10 6 Nisan 2010 Salý MEKSÝKA AÇIKLARINDA 7.2 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Meksika'nýn Büyük Okyanus kýyýsýnda California yarýmadasý açýklarýnda 7.2 büyüklüðünde deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araþtýrmalar Merkezi (USGS) sismologlarýndan Lucy Jones, ölçümlere göre depremin büyüklüðünün daha önce açýklandýðý gibi 6.9 deðil, 7.2 olduðunu söyledi. Jones, deprem merkezinin karaya biraz daha yakýn olmasý durumunda hasarýn çok büyük olabileceðini de kaydetti. 7.2 büyüklüðündeki depremden önce ve sonra kaydedilen artçý þok ve sarsýntýlarýn büyüklüðünün ise 5.1'e kadar çýktýðý görüldü. DISCOVERY FIRLATILDI Amerikan uzay mekiði Discovery, Florida eyaletinde Atlas Okyanusu kenarýndaki Cape Canaveral Uzay Üssündeki rampasýndan yörüngeye fýrlatýldý bin metre irtifada yörüngede yapýmý süren Uluslararasý Uzay Ýstasyonuna (UUÝ) 7 kiþilik mürettebatýyla giden ve ikmal malzemesi götüren Discovery mekiði, UUÝ'ye kenetli olarak 13 gün görev yapacak. Toplam 13 astronot ve kozmonot, kenetli mekikle UUÝ'de çalýþacak. Discovery'nin Yer'den (Florida-Cape Canaveral Kennedy Üssünden) çýkýþý ve geri dönüþü toplam 13 gün sürüyor. Discovery'den sonra üç mekik daha fýrlatýlacak ve 1981'den beri süren mekik tarihi son bulmuþ olacak. Discovery'nin dünkü fýrlatýlýþtan sonra iki güne yakýn sürede UUÝ'ye çarþamba günü kenetlenmesiyle, uzay uçuþlarýnýn tarihinde ilk defa 4 kadýn ayný anda yörüngede olacak. ENDONEZYA'DA 6,2 BÜYÜKLÜÐÜNDE DEPREM Endonezya'nýn Sulavesi adasý açýklarýnda 6,2 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araþtýrmalar Merkezi (USGS), depremin TSÝ civarýnda adanýn kuzeyindeki Manado kentinin 218 kilometre uzaðýnda meydana geldiðini açýkladý. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybý olmadýðý, tsunami alarmý da verilmediði belirtildi. FRANSA'DA DEMÝRYOLU ÝÞÇÝLERÝ GREVDE Paris, Fransa'da iþten çýkarmalarý ve emeklilik reformunu protesto eden Ulusal Demiryolu iþçileri, bu akþam greve baþlayacak. Grevin ne kadar süreceði konusunda þu ana kadar sendikalar arasýnda anlaþma saðlanamadý. Fransa'nýn en büyük iþçi sendikalarýndan CGT, üyelerinin iki gün boyunca greve katýlacaðýný duyurdu. Fransýz basýnýna göre sendikalar, 12 Nisanda Çalýþma Bakanlýðýyla yapýlacak görüþmelerden önce bu grevle "ellerini güçlendirmek" istiyor. Demiryolu ulaþýmýnýn ülke çapýnda yarýn önemli ölçüde aksamasý bekleniyor. Grevin, Paris banliyölerindeki tren seferlerini de etkileyeceði bildiriliyor. Kaçak su tankerlerine denetim Bulutoðlularý: Kaçak su tankerlerine denetimleri artýracaðýz... Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, LTB'nin kaçak su tankerlerine yönelik denetimlerini artýracaðýný söyledi. Bulutoðlularý, dün, Kuzey Kýbrýs Kamu Araçlarý ile Su Taþýyanlar Birliði üyelerini kabul etti. LTB Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cemal Bulutoðlularý, Kuzey Kýbrýs Kamu Araçlarý ile Su Taþýyanlar Birliði'nin kurulmasýnýn olumlu bir geliþme olduðunu belirtti. Ülkede özellikle son dönemlerde su tankerciliði yapan kiþi sayýsýnýn arttýðýný anlatan Bulutoðlularý, bu kiþilerin gayri sýhhi þartlarda temin ettiði sularý SERDAR DENKTAÞ EROÐLU'NA DESTEK NEDENLERÝNÝ ANLATTI Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Baþbakan Dr. Derviþ Eroðlu'nu destekleme kararý alan Demokrat Parti (DP), çalýþmalarýna devam ediyor. Bu çerçevede, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Genel Sekreter Ejder Aslanbaba ve bazý parti yetkilileri, önceki akþam Doðuþ Restorant'ta Güzelyurt Ýlçesi'ne baðlý örgüt baþkanlarý ve delegelerle bir araya geldi. DP Basýn Bürosu açýklamasýna göre, Genel Baþkan Serdar Denktaþ, Güzelyurt ilçesine baðlý örgüt baþkanlarýna ve delegelerine hitaben yaptýðý halka çok uygun fiyata sattýðýný belirtti. LTB Saðlýk Þubesi ile LTB Ýþ Yeri Ýzinlendirme ve Denetim Þubesi'nin sýký denetim gerçekleþtireceðini ifade eden Bulutoðlularý, denetimler sýrasýnda Zabýta Þube personellerinin de hazýr bulunacaðýný söyledi. Tankerle su taþýmacýðý yapýlabilmesi için LTB'den izin alýnmasý gerektiðini vurgulayan Bulutoðlularý, izni olmadan su taþýmacýlýðý yapan kiþilerin araçlarýna el konulacaðý ve LTB sýnýrlarý dahilinde kaçak su taþýmacýlýðýna izin verilmeyeceðini kaydetti. konuþmada, neden Eroðlu'nu destekleme kararý aldýklarýný partililere anlattý. Serdar Denktaþ, bu sonuca ulaþýrken "kiþisel ve partisel duygularýný deðil, gelinen aþamada ülke çýkarlarýný ön planda tuttuklarýný" belirtti. Denktaþ, seçim meydanýnýn, "iç siyasette bir önceki hükümet döneminde baþlayan ve halen devam eden ekonomik ve sosyal huzursuzluktan siyasi rant elde etmeye çalýþanlarýn arenasý haline dönüþtüðünü, oysa bu seçimlerin iþ, aþ daðýtma, iç olumsuzluklarýn hesabýný sorma seçimi olmadýðýný" yineledi. BAÞSAÐLIÐI Deðerli üyemiz; SEVÝLAY IÞISAL'ýn sevgili kardeþi Hüseyin UÇAR'ýn Vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Tanrýdan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI DÜNYADAN... DÜNYADAN... Mercan cennetinde petrol sýzýntýsý Avustralya'da karaya oturan Çin bandýralý yük gemisinden sýzan yakýt, dünyanýn en büyük mercan kayalýklarý için tehdit oluþturuyor. Çin bandýralý yük gemisinin karaya oturmasý Avustralya'nýn kuzeydoðusunda yer alan dünyanýn en büyük mercan kayalýklarýný çevre felaketiyle karþý karþýya getirdi. Avustralya'nýn Gladstone limanýndan kalkan ve Çin'e hareket eden "Shen Neng 1" adýndaki gemi, cumartesi gecesi ülkenin kuzeydoðu kesiminde Great Keppel Adasý'nda karaya oturdu. 65 bin ton kömür ve 950 ton petrol taþýyan gemiden petrol sýzdýðýný açýklayan yetkililer, en büyük tehlikenin geminin gövdesinin parçalanmasý olduðunu söyledi. Yetkililer, sýzan petrolü daðýtmak amacýyla denize kimyasal madde attý. Yakýt sýzýntýsý miktarýnýn fazla olmamasýna raðmen, dünyanýn en büyük mercan kayalýklarýna ciddi zarar vermesinden endiþe ediliyor. Büyük Mercan Resifi, yaklaþýk 2 bin kilometre uzunluðundaki mercan adalarý zinciri olarak ülkenin baþta gelen turistik merkezleri arasýnda yer alýyor. Mercan adalarý, denizlerde pek çok çeþit ve farklý güzellikte canlýnýn yaþadýðý bölgeler olmasý nedeniyle ekolojik zenginlik açýsýndan da büyük önem taþýyor. Çin'de köpekler yarýþtý Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da, hafta sonunda düzenlenen 2010 Uluslararasý Köpek Fuarý'ndaki yarýþmaya, 130 cinsten yaklaþýk 2 bin 500 köpek katýldý. Sahiplerinin türlü renk ve þekillere soktuðu köpekler son derece renkli görüntüler oluþtururken balkabaðýndan rengârenk toplara kadar farklý makyajlar yapýlan köpeklerden hangisinin yarýþmayý kazanacaðý merak konusu oldu. Onbinlerce kiþinin izlediði yarýþma öncesi sahiplerin, köpeklerinin tüylerini düzeltmesi de ilginç görüntüler oluþturdu. Cinslerine göre ayrýlan köpekler daha sonra deðiþik kategorilerde birbirleriyle yarýþtýrýlacak. Dünyanýn en büyük köpek þovlarýndan biri olarak görülen fuarda köpekler çeviklik, sahibiyle uyum ve tüylerinin kesimi klasmanlarýnda deðerlendirilecek. Jüri, köpekleri, cinslerinin özelliklerini ne kadar taþýdýklarý konusunda da deðerlendirilecek. Fuar özellikle, saf kan cinsleri koruma konusu üzerinde duruyor. Ambulansla inek taþýyan doktora ceza Pakistan'ýn Pencap eyaletinde pazardan aldýðý ineði ambulans ile taþýyan doktor görevden uzaklaþtýrýldý. Eyaletteki Saðlýk Bakanlýðý'nýn bir yetkilisi, Gucarat kentinde ambulansla evine inek taþýrken polis tarafýndan yakalanan doktorun görevden uzaklaþtýrýldýðýný bildirdi. Yetkililer, doktorun yaptýðýndan dehþete düþtüklerini belirtti. Dawn gazetesi ineðin ambulans içindeki görüntüsüne yer verdi. Dubai'de öpüþme cezasý Dubai'de bir lokantada ateþli öpüþtükleri gerekçesiyle geçen kasým ayýnda gözaltýna alýnan Ýngiliz çift, hapis cezasýndan kurtulamadý. Ayman Najafi- Charlotte Lewis isimli Ýngiliz çift, dün görülen mahkemede daha önce verilen hapis cezasýna itirazlarýný iletti. Ancak mahkeme Ýngiliz çiftin itirazýný redderek bir ay hapis cezasý kararýný onadý. Büyük þok yaþayan çift hapis cezasýný çektikten sonra ülkeden sýnýr dýþý edilecek. Çift ahlaksýz davranýþta bulunmadýklarýný, masum olduklarýný söylüyor. Cambaz deðil maðara bilimci Beyaz Rusya'daki maðara kâþifleri bira kasalarýyla tâlim yapýyor. Speleolojistler (maðarabilimciler) arasýnda baþkent Minsk'in doðusundaki Raubiçi þehrinde her yýl uluslararasý bir yarýþma düzenleniyor. Yarýþmanýn amacý, maðara keþif yeteneklerini geliþtirmek. Bu amaçla bira kasalarý üst üste dizilerek en yükseðe týrmanmaya çalýþýlýyor. Yarýþmacýlar, kaza ihtimaline karþý bir iple baðlanýyorlar.

11 6 Nisan 2010 Salý 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... YDÜ HASTANESÝ BASINA TANITILDI Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi dün düzenlenen törenle basýna tanýtýldý. Hastane; Ýç Hastalýklarý, Endokrin ve Metabolizma, Göðüs Hastalýklarý, Enfeksiyon Hastalýklarý, Hematoloji- Onkoloji, Beslenme ve Diyetetik, Nefroloji, Kadýn Saðlýðý ve Jinekoloji, Pediatri- Pediatrik Kardiyoloji, Gastroenteroloji, Kulak Burun Boðaz, Genel Cerrahi, Rasyasyon Onkolojisi, Kemoterapi, Kardiyoloji, Anjiyografi Laboratuarý, Kardiyovasküler Cerrahi, Dermatoloji, Alerji, Oftalmoloji, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nükleer Týp, Hemodiyaliz, Nöroloji, Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji, Laboratuarlar, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Nöroþirurji, Diþ Kliniði, Yoðun Bakýmlar, Acil ve Travma Merkezi ve Ambulans Uçak'tan oluþuyor. Fakültede yer alan tanýtým töreninde ilk olarak, YDÜ Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin tanýtým filmi gösterildi. Törene YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Baþkaný Ýrfan Suat Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uður Erdener, YDÜ Týp Fakültesi Kurucu Dekaný Prof. Dr. Gamze Mocan Kuzey, YDÜ Tasarým ve Fiziki Geliþtirme Daire Baþkaný Adem Aköl, Hacettepe Ana Bilim Dalý baþkanlarý, Hacettepe ve YDÜ öðretim üyeleri ve týp fakültesi öðrencileri katýldý Mart ayýnda yapýmýna baþlanan 55 bin metrekare kapalý alana sahip YDÜ Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 22'si VIP olmak üzere 209 tek kiþilik hasta odasý, 8 ameliyathane, 24 yoðun bakým ile 17 yeni doðan yoðun bakým ünitesi bulunuyor. Yakýnda hizmete girecek olan hastaneyi halk, bir ay boyunca her gün ve saatleri arasýnda gezebilecek. HASSAN Tanýtým töreninde ilk olarak YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan söz alarak, hastanenin bazý bölümleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdi. Hastanede bilgi teknolojilerinin üst düzeyde kullanýlacaðýný kaydeden Hassan, "süper bilgisayarlar" sayesinde kanser ve diðer birçok hastalýðýn tedavisinin yapýlacaðýný anlattý. GÜNSEL YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Ýrfan Suat Günsel ise, YDÜ'nün 1988'den bugüne Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Büyük Kütüphane, Týp Fakültesi Hastanesi ile Ýnnovasyon ve Ýleri Araþtýrmalar Merkezi kurduðunu belirtti. "Saðlýðýn, ada insaný için en kaygý verici unsurlardan biri olduðunu" kaydeden Günsel, YDÜ Týp Fakültesi Hastanesi'yle "kýtalarda bile bulunmayan en üstün saðlýk teknolojileri ve hizmetlerinin verileceðini" ifade etti. Hastanenin hizmete girmesiyle saðlýk için yurt dýþýna gidilmeyeceðini belirten Günsel, hastanenin Türkiye ile bütünlüðü daha da kalýcý kýlacaðýný ve KKTC Devleti'ni daha da güçlendireceðini söyledi. Saðlýk alanýnda devletin yükünün azalacaðýný kaydeden Ýrfan Suat Günsel, saðlýk turizminin de yeni boyutlara taþýnacaðýný ifade etti. AKÖL YDÜ Tasarým ve Fiziki Geliþtirme Daire Baþkaný Adem Aköl de, YDÜ Týp Fakültesi Hastanesi'nin YDÜ'lü mimar ve mühendisler tarafýndan yüksek düzeyde bir konsepte sahip olacak þekilde planlandýðýný kaydederek, Uluslararasý standartlar ve JCI akreditasyon kriterleri göz önünde tutularak inþa edildiðini belirtti. Aköl, kampus içerisinde 55 bin metrekare kapalý alana sahip YDÜ Týp Fakültesi Hastanesi'nin kýsa zaman içerisinde bütün servisleri ile hizmet vermeye baþlayacaðýný söyledi. KUZEY YDÜ Týp Fakültesi Kurucu Dekaný Prof. Dr. Gamze Mocan Kuzey ise konuþmasýnda, adadaki üniversiteler hakkýnda bilgi verdi. Kuzey, 1988 yýlýnda kurulan YDÜ'nün ise bugün 55 ülkeden gelen öðrencileri ile uluslararasý bir kimlikle Lefkoþa'da yüksek düzeyde eðitim olanaklarý ile eðitim öðretim kadrosu ile etkinlik göstermekte olduðunu belirtti. ERDENER Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Uður Erdener ise konuþmasýnda, YDÜ Eczacýlýk ve Saðlýk Bilimleri fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Hacettepe Üniversitesi'nin desteði ile eðitimini sürdürdüðünü belirterek, son olarak da YDÜ Týp Fakültesi ve YDÜ Týp Fakültesi Hastanesi'nin destekleri ile kurulduðunu anlattý. Kurbaðalar deprem habercisi Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmaya göre, erkek kara kurbaðalarýn günler öncesinden depremi hissettikleri ortaya çýktý. The Open University uzmanlarý, Ýtalya'da bir kurbaða üreme tesisinde gerçekleþen bir olay sonrasý, kurbaðalar üzerindeki araþtýrmalarýný geniþletti. Uzmanlar, geçtiðimiz yýl Ýtalya'nýn L'aquila bölgesindeki bir kurbaða üreme merkezinde bulunan erkek kurbaðalarýn yüzde 96'sýnýn, bölgede meydana gelen depremden 5 gün önce üreme tesisinden kaçtýklarýna dikkat çekerek, kurbaðalarýn depremi günler öncesinden seze bildiklerini açýkladý. Ýngiliz araþtýrmacýlarýn raporuna göre, Ýtalya'da meydana gelen depremin ana üssü üreme tesisine 74 kilometre uzaklýkta bulunuyor. Raporda, depremin meydana gelmesinden günler öncesinde atmosferde yayýlan gaz ve dalgalar nedeniyle özellikle erkek kara kurbaðalarýn davranýþlarýnda belirgin deðiþimin gözlendiðine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, üreme tesisinde normal þartlarda kurbaðalarýn bulunduklarý yerleri terk etmedikleri, üreme sezonu bitene kadar bütün kurbaðalarýn yerlerinde kaldýklarýný dile getiriyor. Raporda ayrýca, özellikle deprem öncesi radon gazý ve yer çekimi dalgalarýnýn atmosferdeki elektromanyetik dalgalarýn deðiþimini etkilediði, bu deðiþimin de kurbaðalar üzerinde davranýþ deðiþikliklerine neden olduðu vurgulanýyor. Araþtýrmalarýnýn deprem öncesi ve sonrasýnda hayvanlarýn davranýþlarýný gözlemleme ve kendi alanýnda bir ilk oluþturduðunu söyleyen Dr. Rachel Grant, "özellikle gaz oluþumu ve dalgalarýn yayýlýmý gibi sismik ipuçlarý vermede ve bunlarý deprem öncesi erken uyarý olarak algýlamada kara kurbaðalarýný kullanýlabileceðini söyleyebiliriz." dedi. Ýtalya'da UFO heyecaný Ýtalya'nýn Caserta kentine baðlý Telesino ile Benevento köyleri arasýnda görülen UFO heyecana neden oldu. Parlak, beyaz renkli ýþýðý görenler bunu birbirlerine göstererek heyecanla gökyüzündeki hareketlerini izledi. Ayný parlak ýþýk 2 gün sonra tekrar görülürken bu kez köylülerden biri tarafýndan amatör kamera ile görüntülendi. Kendi etrafýnda döndüðü, ilerigeri gittiði belirtilen UFO olarak nitelendirilen tanýmlanamayan gökcismine ait olduðu ileri sürülen ýþýðýn görüntüleri Italia 1 kanalýnda yayýnlandý. Sevgilisi, göðüsleri altýnda ölüyordu! Ýngiltere'de 100 numaranýn üzerinde sutyen takan Claire Smedley (27), az kalsýn birlikte olduðu erkek arkadaþýnýn ölümüne neden oluyordu. 3 çocuk annesi Smedley, 27 yaþýndaki erkek arkadaþý Steven ile seks yaparken yüzüne göðüslerini koydu. Göðüslerin içine gömülen Steven ise bir süre sonra nefessiz kaldý ve hareket etmedi. Bunu fark edip göðüslerinin altýndan erkek arkadaþýný kaldýran kadýn, acil servisi aradý. Eve giden saðlýk görevlileri nefessiz kalan gence müdahale ederek hayata döndürdü. Yaþadýklarýný Ýngiliz News of the World Gazetesi'ne anlatan Smedley, sevgilisini mutlak ölümden kurtardýðýný söyledi. Claire Smedley'in göðüslerini yastýk gibi kullanmayý çok sevdiðini belirten ve soyadýný açýklamayan Steven ise bir daha asla böyle bir þey yapmayacaðýný açýkladý. Steven, göðüslerin altýndan çýkmayý ve sevgilisine sesini duyurmayý baþaramayýnca bir an öleceðini düþündüðünü söyledi. 'Atalarýn atasý'ný buldular Güney Afrika'nýn Johannesburg kenti yakýnlarýndaki Sterkfontein bölgesinde bulunan bir iskelet, bilim çevrelerini heyecanlandýrdý. "Ýnsanlýðýn Beþiði" olarak görülen bölgedeki maðaralardan birinde bulunan kemiklerin, 2 milyon yaþýndaki bir çocuða ait olduðu belirlendi. Ýnsanýn önceden bilinmeyen bir atasýna ait olduðu düþünülen ve neredeyse tamam olan iskelet, evrimin kilit noktasý olarak kabul edilen "homo habilis" ile de benzer özellikler taþýyor. Evrimleþme sürecindeki kayýp halkalardan biri olduðu düþünülen iskeletin, nesli tükenmiþ canlýlarla ilgili pek çok konuda fikir verebileceði belirtildi.

12 12 6 Nisan 2010 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Saçýnýn beyazý var Gecenin ayazý var Öyle bir yare düþdüm Hem isder hem nazý var GERÝYE UÇAN YABAN ÖRDEKLERÝ Tom Robbins Çeviren: Aysun Babacan Ayrýntý Yayýnlarý 265 sayfa "Baþkasýna faydasý dokunan kimse en mükemmel insandýr." Sophokles Dördüncüsü azgýn bir kadýn Açýk saçýk þeyler anlatýrdý bana Bir gün de önümde soyunuverdi Yýllar geçti aradan unutamadým Kaç defa rüyama girdi Orhan V. Kanýk -deneme- 'ÞÝMDÝ' VE 'ÞU AN' M. Kansu Þimdi, yürümekte olduðum, duraksayýp vitrinlere baktýðým, kapýsý sokaða açýlan bir kahvehanede çay ya da kahve içerken orada bulunanlarýn konuþmalarýný, þakalaþmalarýný, yüzlerini, giysilerini dinlemekte ve izlemekte olduðum þu an... Nerede, nerelerdeyim þimdi ve nasýl konuþmam, ne yapmam, insanlarla, doðayla, ülkemde ve dünyada olup bitenlerle nasýl iliþkilendirebilirim kendimi? 'Þimdi'nin, yaþamakta olduðum 'þu an'ýn (an'larýn) hücrelerinden dikley yükseltilere kanatlarýný açan bulutsu titreþimleri nasýl anlayabilir ve anlatabilirim? 'þimdi', soluk alýp verdiðim 'þu an'; anlatabilsem, anlayabilsem kendime konuþtuklarýmý; makineli bir tüfek önünde ölümü beklemekteymiþim gibi duyumsayacaðým kendimi herhalde: 'þu an'ýn tinselliðine demek isterim belki. Bir saniye sonra ya da en küçük zaman birimi sonrasýnda 'þu an'la ilgili tedirginliðim geçmiþ zamanda kalacak. O zaman da 'þimdi' ile geçmiþ zaman da nerede olduðumu, nasýl olduðumu, nasýl algýlamam ya da düþünmem gerektiðini bilemez halde, belki þaþkýn, belki boþluktayým. Murat Gülsoy, yeni yayýnlanmýþ son romaný "Karanlýðýn Aynasýnda)nýn bir yerinde, þimdiye dek burada yazdýklarýma bir baþka boyutta iþaret eder: "... Gerçek denilen þeyin elle tutulur ve gözle görülür olmasý gerekliliðinden o gün, o dakika kuþkuya düþmüþtüm. Beynimizde olup bitenleri bile tam anlamýyla kavrayamýyorduk..." 'þimdi', 'þu an' da varým. Bilirim var olduðumu, bir görüntüye bakar gibi kendime baktýðýmýn, kendimin varlýðýný duyumsarým. Çok tuhaf bir durum bu. Ýtiraf etmem gerekir: Kendi varlýðýmýn farkýndayým 'þu an' ama bu farkediþ sanki kendimce deðil de sanki bir 'oluþ' sonucu bana farkettirilir. Kim gerçekleþtirir, kim kotarýr bu 'oluþ'u bilemem. Gerçek þu: 'þimdi', 'þu an' kendi farkýndalýðýmý çok somut olarak bilirim de, yine bu farkýnda olmanýn bir ucu; sonsuzluða uzanan, yanýp kavrulan, rüzgarsýz ve sanki yaþamakta olduðum bu dünyaya ait deðilmiþ duygusunu sezinleten bir çöle açýktýr. 'þu an' ve sonsuzluðun belirsizliðini içimde dalgalandýran iþte o çöl!.. Üstümden, kendimin mi yoksa bir baþkasýnýn mý bilemem, gölgeler serpilir durduðum ya da yürüdüðüm yerlerde. O zaman da, kendi içimden, o çok düþçü çýkar görünmemeye özen göstererek önüme serpili gölgelerin içine yürüyerek yok eder ya da belki unutturur kendini. Onun peþine düþmek isterim, düþerim de çoðu zaman. Konuþayým derim onunla: Niçin hep içimde saklandýðýný, bunca derinlerde dinginleþip beni izlediðini, ansýzýn haber vermeden bulunduðu yerden çýkmak istediðini bana hissettirdiðini, kendini 'ben' gibi duyumsayýp duyumsamadýðýný, tüm bunlarýn bir oyun olup olmadýðýný... Bir bakýma, 'kendi içimdeki kendimi' tanýmak isterim: 'ÞU AN' ya da belki, hiçbir zaman. Ocak, 2010 Green House-Lefkoþa "BÝR YOLCULUK HÝKAYESÝ" BEÐENÝYLE ÝZLENDÝ Baraka Tiyatro Ekibi'nin yeni oyunu "Bir Yolculuk Hikayesi", 3 Nisan Cumartesi akþamý kapalý giþe oynadý ve dakikalarca ayakta alkýþlandý. Müzikal komedi türündeki oyun, Nisan ayý boyunca her Cumartesi ve Salý akþamý saat 20.00'de Arabahmet Kültürevi'nde izleyici ile buluþacak. Bertolt Brecht'in "Kuraldýþý ve Kural" adlý öðreti oyunu temel alýnarak, Baraka Tiyatro Ekibi tarafýndan bazý deðiþiklik ve eklemelerle yeniden kaleme alýnan "Bir Yolculuk Hikayesi", varlýklý bir tüccarýn katýldýðý bir yarýþ boyunca baþýna gelenleri konu alýyor. Tüccar ile yanýnda çalýþanlarýn iliþkisi sýnýfsal KARPAZ ESPRÝN'ÝN SAHNELEDÝÐÝ "GERDEK GECESÝ" BÜYÜK BEÐENÝ TOPLADI Yenierenköy Belediyesi Karpaz Esprin Tiyatrosu, ikinci oyunu ile tiyatro severlerin karþýsýna çýktý. Karpaz Esprin Tiyatrosu ikinci oyunu "GERDEK GECESÝ"2 Nisan 2010 Cuma akþamý saat 20.00'de Yenierenköy Belediyesi Erdoðan Hoþsöz Kültür Sarayý'ýnda tiyatro severlerin huzuruna çýktý. Salonu týklým týklým dolduran Karpaz halký Gerdek Gecesi oyununu büyük bir zevk ve ilgi ile izledi. Bol bol gülen tiyatro severler oyun sonunda oyuncularý ayakta alkýþladý. Yazar Tayfun Türkili'nin oyunun yönetmenliðini çeliþkiler baðlamýnda ele alýnýrken, yolculuk esnasýnda mola verilen bir handa yaþananlar ile ülkemizin acý gerçeði gece kulüplerine gönderme yapýlýyor. Yargý da dahil sistemin tüm çarpýklýklarýný sorgulayan oyun, komedi ve canlý müzikle harmanlanarak seyircinin beðenisine sunuluyor. 6 Nisan Salý ve Nisan ayý boyunca her Cumartesi ve Salý, saat 20.00'de Arabahmet Kültürevi'nde sahnelenecek olan oyunun biletleri 5TL olup giriþten veya Baraka Kültür Merkezi'nden temin edilebilir. Rezervasyon için: Cengiz Bayraktaroðlu yapýyor. Komedi ve 2 perde olan oyunda yer alan oyuncularýmýz, Cengiz Bayraktaroðlu, Sevim Yýldýz, Özge Bayram ve Anýl Cecer. Oyun suflörü Hilal Halide Öykün, ýþýk- ses ve efektte Rüya Bayraktaroðlu ve dekor - kostümde Nahit Aydener yer aldý. 9 NÝSAN'DA DEÐÝRMENLÝK'TE Gerdek Gecesi oyunu adým adým turnelere hazýrlanýrken, bir sonraki oyun tarihi 9 Nisan. Deðirmenlik ve bölge halký için 9 Nisan'da sahne alacak oyuna ilgi olmasý bekleniyor. Devlet Türk Halk Müziði Topluluðu konserlerine devam ediyor Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi "Devlet Türk Halk Müziði Topluluðu" Þef Ýlker Dölek'in nezaretinde çalýþmalarýný sürdürüyor yýlý etkinlikleri çerçevesinde ülkemizde gerçekleþtirecekleri konser programlarýnýn özveriyle sürdürün Devlet Türk Halk Müziði Topluluðu, 40 kiþilik orkestra ve koro elemanýndan oluþmaktadýr. Topluluk, yurt içinde gerçekleþtirecekleri turne programý çerçevesinde ülkemizin deðiþik beldelerinde konserler sunacaktýr. Ýki bölümden oluþacak konser programlarýnda, birinci bölümde Kýbrýs Türküleri, ikinci bölümde ise Anadolu'nun çeþitli yörelerinden derlenmiþ türküler seslendirilecek. "Beraber ve Solo Türküler" adlý konser programlarýndan birincisi 6 Nisan 2010 (bugün) tarihinde, saat 20.00'de Lefkoþa'da YDÜ Büyük Kütüphanesi Salon 4'te gerçekleþtirilecektir. Devlet Türk Halk Müziði Topluluðu'nun 'Beraber ve Solo Türküler' adlý konserleri ücretsizdir. Bu konserlere tüm halkýmýz davetlidir. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 6 Nisan 2010 Salý 13 "CYPRUS YESTERDAY" Finlandiyalý fotoðraf sanatçýsý Erkki Raskinen, Lefkoþa'da fotoðraf sergisi açacak. 7 Nisan Çarþamba gün de Demak Ýþ Haný'ndaki ART STUDIO 110'da Finlandiya Büyükelçisi Riitta Resch'in açýlýþýný yapacaðý sergide sanatçýnýn 40 fotoðrafý sergilenecek ve yýllarýnda Kýbrýs'ta BM Barýþ Gücü Finlandiya kontenjanýnda asker olarak görev yapan Raskinen, Kýbrýs'ta bulunduðu sürede pek çok fotoðraf çekerek Kýbrýs'taki yaþamý bir açýdan belgeledi yýlýnda Finlandiya'da "Özgürlükle kendinden geçiþ" isimli fotoðrafýyla yýlýn "En Ýyi Haber Fotoðrafý" ve "Yýlýn En Ýyi Gazete Fotoðrafý " ödülüne layýk görülen Raskinen, Japonya'da 1993 yýlýnda yapýlan yarýþmada Þeref Ödülünü "Papanýn Takkesi" isimli fotoðrafýyla aldý. Yine dünyanýn en büyük uluslararasý fotoðraf sergisi ve yarýþmasý olan "Avusturya Supercircuit 2001"de "Papanýn Takkesi" isimli fotoðrafý ile "Bronz Madalya" kazandý yýlýnda Erkki Raskinen'in hayatý ve eserleri ile ilgili bir kitap yayýnlandý. "Cyprus Yesterday" sergisi 14 Nisan'a kadar gezilebilecek. "ULUSLARARASI SÝSTEMDE DEÐÝÞEN DENGELER" Doðu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (DAÜ-SAM) stratejik paneller dizisi çerçevesinde "Uluslararasý Sistemde Deðiþen Dengeler, Parametreler ve Türkiye" konulu panel düzenledi. Bilgisayar Mühendisliði Salonu'nda yer alan panelde, Türk Asya Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (TASAM) Baþkaný Süleyman Þensoy konuþma yaptý. Süleyman Þensoy, ABD'ye karþý terör saldýrýlarýnýn düzenlendiði 11 Eylül 2001'den itibaren çok kutuplu bir dünyanýn þekillenmeye baþladýðýný belirterek, Avrupa Birliði'nin ABD'nin ardýndan ikinci süper güç olma yolunda ilerlediðini, geliþen süreçte Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin de küresel güç olma yolunda öne çýktýðýný kaydetti. DIÞTAN BÝTÝRME SINAVLARI 3-25 MAYIS ARASINDA Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, ortaokul ve liselerin Öðretim Yýlý Yaz Dönemi Dýþtan Bitirme Sýnavlarý'nýn 3-25 Mayýs tarihleri arasýnda, ilkokullarýn dýþtan bitirme sýnavlarýnýn ise 25 Mayýs'ta yapýlacaðýný bildirdi. Bakanlýk açýklamasýna göre, sýnavlar kayýtlar da Nisan tarihleri arasýnda yapýlabilecek. Dýþtan Bitirme Sýnav Merkezleri ise þu þekilde açýklandý: Ýlkokul Dýþtan Bitirme Atatürk Ýlkokulu- LefkoþaOrtaokul Dýþtan Bitirme Þehit. Hüseyin Ruso Ortaokulu-LefkoþaLise Dýþtan Bitirme Lefkoþa Türk LisesiEndüstri Meslek Lisesi Dýþtan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi-Lefkoþa Meslek Lisesi Dýþtan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi- LefkoþaTicaret Lisesi Dýþtan Bitirme Haydarpaþa Ticaret Lisesi Lefkoþa. FOTOÐRAFLAR MÝLLÝ KÜTÜPHANEYE HEDÝYE EDÝLDÝ Kütüphane Haftasý'nda, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Fotoðrafçýlýk Kulübü'nün düzenlediði "Kitap ve Ýnsan" konulu fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren fotoðraflar Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý AKM Milli Kütüphanesi'ne hediye edildi. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, bu yýl 46. Kütüphane Haftasý nedeniyle GAÜ Fotoðrafçýlýk Kulübü ve GAÜ Kütüphanesi tarafýndan düzenlenen yarýþma sonucunda Ahmet Aksoy, Batuhan Öksüzal ve Alphan Gedikoðlu'nun fotoðraflarý dereceye girdi. Maðusa Çocuk Festivali... Resim yarýþmasý sonuçlandý Gazimaðusa Belediyesi ve Maðusa Kültür Derneði tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 18. Gazimaðusa Çocuk Festivali kapsamýnda 14'üncü Mektup Yazma Yarýþmasý yapýldý. Mektup yazma alýþkanlýðýný tekrar kazandýrma amacýyla düzenlenen etkinliðe, 700 çocuk katýldý. Gazimaðusa Belediyesi'nin açýklamasýna göre, Namýk Kemal Lisesi'nden 500, Akdoðan Ýlkokulu'ndanda 200 katýlýmýn olduðu Mektup Yazma Yarýþmasý'nda dereceye girenler, Psikiyatrist Dr. Mehmet Yaðlý baþkanlýðýndaki jüri tarafýndan belirlenecek. Etkinlikte konuþan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Kýbrýs'ýn tartýþmasýz en büyük çocuk organizasyonu olan festivalin çocuklarýn yeteneklerini ve yaratýcýlýklarýný geliþtirmeye devam ettiðini, etkinliðin 700 civarýnda bir katýlýmla gerçekleþtirildiðini ifade etti. Kayalp, etkinliðin insana yapýlan en önemli yatýrým olduðunu da vurguladý. Öte yandan, festival kapsamýnda 20 Mart'ta düzenlenen 13. Resim Yapma Yarýþmasý'nda dereceye girenler ise belirlendi. Buna göre kategorilerine göre dereceye girenler þöyle: Ana sýnýf: Gülcan Duraklý, Doða Sürek, Mehmet Ali Ýyican, Ýlde Kahyaoðlu, Leyla Kahraman, Tanem Özdeþ, Saren Kýralp, Rabia Arkar, Kaðan Týð, Umut Özyýldýz, Kayra Mahirel ve Efe Abi. 1.Sýnýf: Elif Eryaþar, Zeynep Diker, Hatice Sonatlý, Arda Gökel, Emircan Sarý, Su Öznuh, Rüya Abu Rayab, Ömer Yavuz, Serel Özmenek, Elif Gök, Çaðdaþ Uzunahmet ve Ýrem Hatice Kara 2. Sýnýf: Dilan Barutçu, Servet Ulusal, Mustafa Gürbüz, Gölgem Özboltaþlý, Hürmüs Güder, Rukiye Çevikel, Eylül Dalkýlýç, Ranya Loay B. Yunis Aldabbagh, Mert Kartal ve Bensu Çelebi. 3. Sýnýf: Lenya Loay, Salih Özyýldýz, Melek Abou Rayab, Gülsüm Gilal, Simge Sautekin, Murat Duran, Elif Doðruöz, Emre Çaðakan, Meral Yaðmur Kavaz ve Hüseyin Iþýksel. 4. Sýnýf: Hüseyin Nergis, Filiz Yu, Meryem Kaçar, Emine Aþýkoðlu, Yasemin Yýldýrým, Diana Kabrahan, Güner Yeðen, Leyla Hürtaþ, Özge Savran, Mehmet Ünal, Dilek Akdiþ ve Eliz Ercanlar. 5. Sýnýf: Yaðmur Türkmen, Hüseyin Gültekin, Türkay Songurtekin, Iraz Cabbar, Merve Yükselen ve Gözde Haksayar. Çocuk Festivali, 21 Mayýs 2010 Cuma günü Glapsides Plajý'nda saat 15:00'de 5. Uçurtma Þöleni ile devam edecek. BAÞSAÐLIÐI Arkadaþýmýz Dolgun Dalgýçoðlu nun babasý SAFA DALGIÇOÐLU'nun vefatýný büyük üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Acýlarýný paylaþýr, Dalgýçoðlu ailesine baþsaðlýðý dileriz... YEREL SEÇÝMLER 27 HAZÝRAN'DA Meclis Genel Kurulu, yerel seçimlerin 27 Haziran'da yapýlmasýný içeren "Belediye Baþkanlýðý, Belediye Meclisi, Muhtarlýk ve Ýhtiyar Heyeti Seçimlerinde Oy Verme Gününün Saptanmasýna Ýliþkin Karar Tasarýsý"ný oybirliðiyle kabul etti. Genel Kurul toplantýsýnda, Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin tasarýyla ilgili raporunu Komite Baþkaný Þerife Ünverdi okudu. BÜRO-ÝÞ'TEN HÝÇBÝR ADAYA DESTEK YOK Büro, Banka, Ticaret Çalýþanlarý Sendikasý (Büro- Ýþ), her kesimden üyesi bulunan bir sendika olarak cumhurbaþkanlýðý veya yerel seçimlerde hiçbir aday destek vermediðini belirtti. Büro-Ýþ Genel Baþkaný Hüseyin Akyön, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, adaylarýn sivil toplum örgütleri ve sendikalarý oy deposu olarak görüp, bu örgütleri ziyaret ederek destek istemelerini eleþtirdi ve þöyle dedi: "Büro-Ýþ, bir sendikadýr ve her kesimden üyesi bulunmaktadýr. Bu nedenle hiçbir seçimde hiçbir adaya veya adaylara destek belirtilmemiþtir. Tüm adaylara baþarýlar dilerim." DÜRÜST, BEAL OKUL AÝLE BÝRLÝÐÝNÝ KABUL ETTÝ Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) Okul Aile Birliði'ni kabul etti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, ziyarette, okulda yürütülen sosyal faaliyetler ve okulun altyapýsýnýn iyileþtirilmesi için neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda Dürüst'e bilgi verildi. Okul ihtiyaçlarýnýn bakanlýk-okul aile birliði iþbirliðiyle aþýlabilecek düzeyde olduðu ifade edilen ziyarette, bakanlýðýn okula yaptýðý katkýlardan dolayý Bakan Dürüst'e teþekkür edildi. DAÜ, MEZUNLARINI BULUÞTURUYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunlarýný, "DAÜ Mezunlarý Büyük Buluþma Günü" programýyla biraraya getirecek. DAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, DAÜ Mezunlarla Ýletiþim ve Kariyer Araþtýrma Müdürlüðü'nün DAÜ Mezunlarla Dayanýþma Derneði'yle birlikte hazýrladýðý buluþma, 14 Mayýs'ta gerçekleþecek. Program çerçevesinde DAÜ'deki anýlarýný tazeleyecek olan mezunlar Gazimaðusa, Karpaz, Lefkoþa ve Girne turlarýna katýlacaklar. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, mezunlara yönelik yayýmladýðý davet yazýsýnda, yýllar sonra mezunlarla karþýlaþacaklarý için duyduklarý heyecaný ifade ederek, DAÜ'nün mezunlarýnýn baþarýlarý ile gurur duyduðunu ifade etti. Öztoprak, DAÜ'nün mezunlarýyla birlikte büyüyerek, 30 bin mezunu ile bir dünya üniversitesi olduðunu ifade etti.

14 14 6 Nisan 2010 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Küçümsemek, önemsememek (iki kelime). 2-Tutsaklýk. Geri verme. 3-Birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklý olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk þiiri. Ýzin, onay. 4-Tersi "Hayvanlarý yakalamak için kullanýlan ucu ilmikli, kaygan, uzun ip". 5- Gözde sarýya çalan kestane rengi. Artýk ondan ötesi ve DÜN baþkasý olmayan. 6-Saðlýðý bozulmak. 7-Bir eþyanýn altýna kýpýrdamadan dik durmasý için yerleþtirilen aðaç kama. En kýsa zaman. 8-Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. Yerbilimci. 9-Kesin. Nikel'in kýsaltmasý. 10-Geniþlik. Harf okunuþu. Uzun, kývýrcýk tüylü bir cins köpek. 11-Beceri, ustalýk. Sona "K" konursa "Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü" olur. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Life Hospital Yaný) Tel: Saðlýk Eczanesi: Ýstanbul Sok. No:51/ B Mücahitler Sitesi Karþýsý Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Güzelyurt Güzelyurt Eczanesi: K 166 Alemdar Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ayný ilden olan kimse, memleketli. Ýlaç, merhem. 2-Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Bir nota. Sodyum'un kýsaltmasý. 3-Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî. 4-Organizmanýn herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüþ hücre artýklarýndan ve bozulmuþ akyuvarlardan oluþan, genellikle sarýmtýrak renkte koyuca sývý, cerahat. Azarlama, baþa kakma. 5-Demir'in kýsaltmasý. Tersi "Cam, çini, toprak gibi þeylerden yapýlmýþ derince çanak". Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan renksiz, tuzlu sývý. 6-Köken bilimi. 7-Kefenlenip tabuta konmuþ, gömülmeye hazýrlanmýþ ölü. Alfabenin 14 ve 24. harfleri. 8-Tersi "Ýnanmýþ, aklý yatmýþ". Göçebelerin konak yeri. 9- Sona "Ý" konursa "Geçmiþ" olur. Hammaddeyi iþleyip mal üretme. Neon'un kýsaltmasý. 10-Bir kimsenin yapmaya alýþmýþ olduðu þey. Yaratýcýsýnýn adý bilinmeyen eser. 11-Engel. Beyaz. Ýstasyon, sinema, banka, maðaza ve bazý giriþ kapýlarýnda bilet veya para alýp verilen, çoðu küçük pencere biçiminde olan yer. TV'DE BU AKÞAM Bahar Dallarý Türü: Yerli Dizi TRT1 / 20:00 Güzide, evleneceðini Ekber'e söyler. Duyduklarý karþýsýnda allak bullak olan Ekber sadece mutluluk dilemekle yetinir. Bu durum Güzide'nin canýný daha da çok yakar. Bu arada Seda, Sadri ve Halil'in arasýnda geçenleri öðrenir. Sadri'yle konuþmaya gittiðinde onun geçmiþte yaþananlarý hatýrlatmasý Seda'yý periþan eder Karmaþýk duygular içerisinde bocalayan Seda, Sadri'ye yaptýðý haksýzlýðýn vicdan azabýyla kahrolmuþtur. Öte yandan cüzdanýný otelin bahçesine düþüren Cevdet, hakkýnda bilinmeyen gerçeklerin ortaya çýkmasýný aklýndan bile geçirmez Cevdet'in geçmiþ yaþantýsýyla ilgili gizem perdesi aralanmaya baþlamýþtýr Çorap Söküðü Türü: Yabancý Sinema KANALTURK / 21:45 Ucuz çoraplar satan bir seyyar satýcý, yerel þeriflerin rüþvet yeme huyundan zarar görmemek için kendisini keþiþ olarak tanýtýr. O ve hayalperest arkadaþý Arkansas civarlarýnda seyahat ederken hem ellerindeki çoraplarý satmakta hem de bir sürü insanla karþýlaþmaktadýrlar. Bunlardan biri de yeni niþanlanmýþ olan eski bir katil " White River Kid " dir. Satýcýlardan birinin yaptýðý dolandýrýcýlýk planý o bölgedeki mafyayý kýzdýrýr ve böylece aþk ve kýskançlýk ile baþlayan çok daha büyük sorunlar yaþanacaktýr. Beni Keþfet Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Undiscovered / Beni Keþfet, metroda karþýlaþtýktan sonra birbirlerinden çok etkilenen iki yetenekli gencin New York'tan Los Angeles'a uzanan hikayesini anlatan aþk, müzik ve þöhret üzerine keyifli bir romantik komedi. Modellik yaparken oyunculukta þansýný denemek için Los Angeles'a gelen Brier, burada Luke'la tekrar karþýlaþýnca ona müzik kariyerinde yardýmcý olmaya çalýþýr. Ýkisi arasýnda karþý konulmaz bir yakýnlaþma baþlarken Brier'in Luke için yürüttüðü tanýtým kampanyasý aþklarýnýn önünde bir engel olacaktýr. Yardýmcý rollerde Ashley Simpson ve Carrie Fisher'ýn bulunduðu 2005 tarihli film ülkemiz sinemalarýnda da gösterilmiþti. Koyu Mavi Dünya Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 22:00 Ýkinci dünya savaþýnýn karanlýk mavi göklerinde Nazi iþgaline karþý direnen iki Çekoslavak pilotunöyküsü. Çok iyi arkadaþ olan Franta ve Karel ülkeleri saldýrýya uðradýðý zaman ordunun hava güçlerine katýlýrlar ve bu sýrada bir Ýngiliz kadýnýyla tanýþýrlar, ikisi de kadýna karþý ilgi duyarlar. Bu deneyimiki dost için iyi bir sýnav olacaktýr Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Ýkiz Vampir Avcýlarý Türü: Yabancý Sinema FOX / 23:00 Hong-Kong'lu ünlü bir dövüþ ustasý olan otobüs þoförünün yardýmýyla dünyayý vampir istilasýndan kurtarmak gibi büyük bir sorumluluðu üstlenen ikiz genç kýzlarýn hikayesi. ÖLÜ SAYISI 42'YE ÇIKTI Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta dün üç bombalý araçla düzenlenen saldýrýlarda ölü sayýsý 42'ye çýktý. El Arabiye'nin haberine göre yetkililer, büyükelçiliklerin hedef alýndýðý saldýrýlarda yaralý sayýsýný da 224 olarak açýkladý. Mýsýr ve Ýran elçilikleriyle, Alman, Ýspanyol ve Suriye elçiliklerinin yakýnýndaki kavþakta düzenlenen saldýrýlarýn ardýndan güvenlik güçlerinin bugün alarm düzeyini artýrdýðý kaydedildi. Baðdat emniyeti sözcüsü Tümgeneral Kasým Atta, baþkentin göbeðindeki Masba'da bomba yüklü bir aracýn ele geçirildiðini açýkladý. PAKÝSTAN'DA KANLI GÜN Pakistan'ýn kuzeybatýsýndaki büyük kent Peþaver'de 5 patlama sesi duyulduðu bildirildi. Güvenlik kaynaklarý ve görgü tanýklarý, patlamalarýn kaynaðýnýn henüz bilinmediðini belirtirken, televizyonlar Amerikan Konsolosluðunun da bulunduðu Peþaver'deki askeri bölgeden yükselen yoðun dumaný gösterdi. Öte yandan Pakistan'ýn Kuzeybatý Sýnýr Eyaletinin Timergara kentinde Milli Avami Partisi (ANP) toplantýsýna düzenlenen intihar saldýrýsýnda ölenlerin sayýsý 38'e yükseldi. MEKSÝKA'DA 7,2'LÝK DEPREM Meksika'nýn Büyük Okyanus kýyýsýndaki California yarýmadasý açýklarýnda meydana gelen depremin büyüklüðünün 7,2 olduðu bildirildi. Meksika'nin Baja Kaliforniya bölgesinde dün akþam meydana gelen 7.2 þiddetindeki deprem Meksika ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkisini hissetirdi. Yaklaþýk 30 saniye süren depremde Meksika'da iki kiþi hayatýný kaybederken yaklaþýk 100 kiþi yaralandý. Baja bölgesindeki birçok iþyeri ve ev hasar gördü. Kaliforniya'daki tüm þehirlerde hissedilen deprem eyaletteki birçok havuzun taþmasýna sebep olurken bazý vatandaþlarýnda asansörde mahsur kalmasýna neden oldu. PASKALYA KUTLAMASI 3 CAN ALDI Yunanistan'da, Paskalya bayramý kutlamalarýnda yapýlan havai fiþek gösterilerinde 3 kiþinin öldüðü, 4 kiþinin aðýr yaralandýðý bildirildi. Santorini adasýndaki kutlamalar sýrasýnda havai fiþek depolarýnda meydana gelen patlamalarda 21 yaþýnda bir kiþinin hayatýný kaybettiði, 2 kiþinin aðýr yaralandýðý belirtildi. Mora yarýmadasýnýn Moshohori kasabasýnda maytap yüklü bir aracýn infilak etmesi sonucu araçta bulunan 25 yaþýnda bir kiþi yanarak ölürken, Girit'in Kandiye kentinde elinde maytap patlayan 17 yaþýndaki gencin hayatýný kaybettiði ifade edildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 6 Nisan 2010 Salý 15

16 16 6 Nisan 2010 Salý

17 6 Nisan 2010 Salý 17

18 18 6 Nisan 2010 Salý

19 6 Nisan 2010 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Haftanýn Teknik Adamý: Erol Çaðaloðlu (Çetinkaya) Haftanýn Hakemi: Gönyeli Haftanýn On Biri: Türkkan... (Cihangir) Borga... (Çetinkaya) Barýþ... (DTB) Tufan... (Gönyeli) Celal... (Ozanköy) Yasin Kansu... (Kaymaklý) Aziz... (Gönyeli) Ufuk Fýrat... (Tatlýsu) A.Coþkun... (DTB) Þenol... (Tatlýsu) H.Kayalýlar... (Gönyeli) Haftanýn Kareasý Türkkan... (Cihangir) Yasin Kansu... (Kaymaklý) Þenol... (Tatlýsu) H.Kayalýlar... (Gönyeli) Haftanýn Futbolcusu: Yasin Kansu (Küçük Kaymaklý) FLYOIL 1'inci Ligi Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Doðan T. B Gönyeli K. Kaymaklý Maðusa T.G B. Baðcýl T. Ocaðý Çetinkaya Lapta Türkmenköy Tatlýsu Ozanköy Cihangir Esentepe G. Gücü Nisan Cumartesi: Cihangir- K.Kaymaklý, T.Ocaðý-Doðan T.B., G.Gücü-Gönyeli. Baðcýl, Lapta 11 Nisan Pazar: Esentepe-Ozanköy, Türkmenköy-Çetinkaya, Tatlýsu- MTG. Ecvet Kanatlý (Ozanköy-Cihangir maçý) Gol Krallýðý 31 Gol Yasin Kansu (K. Kaymaklý) 24 Gol Ertaç (TOL) 20 Gol Sabri (DTB) 18 Gol Ahmet Coþkun (DTB) MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg TERCÜME YAPILIR Türkçe den Ýngilizce ye Ýngilizce den Türkçe ye tercüme yapýlýr. Tel: Kiralýk ev Girne Jasmine Court yaný Belleveu Sitesi nde denize sýfýr, eþyalý kiralýk ev Tel: SATILIK KOLTUK TAKIMI Çok iyi durumda 7 li koltuk takýmý satýlýktýr Tel: KAYIP DÝPLOMA DAÜ lisans ve yüksek lisans diplomalarýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þener Salcý KAYIP DÝPLOMA Dr. Fazýl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuzhan Eryýlmaz ARANIYOR Part time üniversiteli bayan pazarlamacý bayanlar aranýyor. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz SATILIK TEKNE 4 HP Yamaha motor. 3,75m. boyunda, G.M Limaný nda yeri ile birlikte satýlýktýr TL. Tel:

20 Real rekora koþuyor Sezon baþýnda transfere 254 milyon euro harcayan Real Madrid bu fedakarlýðýnýn karþýlýðýný La Liga'da alýyor. Geçen sezon 6 kupa kazanan ezeli rakibi Barcelona ile þampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, sezonun 100. golünü Racing filelerine gönderdi. La Liga'da gol rekoru, 107 gol ile yine Real Madrid'in John Benjamin Toschak yönetimindeki sezonu kadrosuna ait. Ligde kazan kaynýyor n Fly Oil Birinci Ligi'nde 21. hafta maçlarý geride kaldý. Zirvede Gönyeli, Doðan Türk Birliði ve Küçük Kaymaklý arasýnda þampiyonluk yarýþý devam ederken, play out bölgesinde de kazan kaynamaya baþladý. Girne takýmlarýndan Lapta ve Türk Ocaðý'nýn kötü sonuç almalarý devam ediyor Futbolda Fly Oil Birinci Ligi'nde 21. Hafta maçlarý geride kalýrken zirvede deðiþen bir þey olmadý. Gönyeli, Doðan Türk Birliði ve Küçük Kaymaklý arasýnda þampiyonluk yarýþý devam ederken play out hattýnda her geçen hafta iþler kýzýþýyor. Lider Gönyeli zorlu Maðusa Türk Gücü deplasmanýndan 3 puan alarak liderliði kaptýrmadý. Genelde Maðusa maçlarýnda puanlar kaybeden Gönyeli bu kez maça çok ciddi sarýldý ve 2-0 galibiyet elde ederek yola devam etti. Lider Gönyeli ile ayni puanda bulunan Doðan Türk Birliði de konuk ettiði Bostancý Baðcýl engelini aþmayý baþardý. Baðcýl karþýsýnda zor bir 90 dakika geçiren Doðan 2-1 galibiyet elde ederek çýkýþýna devam etti. Þampiyonlu umutlarý devam eden Küçük Kaymaklý da konuk ettiði Türkmenköy karþýsýnda 3 puan çýkarmayý baþardý. Orta sahadaki en etkili oyuncusu Hamis'in kýrmýzý kart gördüðü Türkmenköy maçýnda skor 1-1 iken ecel teri döken Kaymaklý'da 3 gol kaydeden Yasin yine maçýn kahramaný oldu. Bu karþýlaþmayý 3-1 kaybeden Türkmenköy (Necati Özsoy) ise yeniden play-out hattýna girdi. Ligde zirvedeki hedefinden her geçen hafta uzaklaþan Lapta þok yaþamaya devam ediyor. Ýki haftadýr farklý skorlarla maðlup olan Lapta bu kez Tatlýsu karþýsýnda da 6-0 maðlup oldu ve 7. sýraya düþtü. Bir maç daha kaybederse play-out hattýna girecek. Haftanýn önemli karþýlaþmasýnda Ozanköy ile Cihangir golsüz berabere kaldýlar. 11. ve 12. sýrada yer alan Ozanköy ve Cihangir için bu skor ikisinde de yaramadý. Ligin son sýrasýndaki Gençlik Gücü 13. Sýradaki Esentepe ile yaptýðý karþýlaþmada 2-0 üstün duruma geçmesine raðmen maçý 3-2 kaybetti. Esentepe bu skorla puanýný 14 yaptý. Haftanýn en iyi sonuçlarýndan birini Çetinkaya, Türk Ocaðý karþýsýnda elde etti. Eksik kadrolu Ocak bu karþýlaþmada 2-1 maðlup olmaktan kurtulamadý. 31 puaný bulunan Ocak kötü gidiþe devam ederken son 5 haftada tehlikeli bir pozisyona girdi. Çetinkaya ise buy galibiyet ile play-out sýnýrýnýn üzerine çýkmayý baþardý. n Türkmenköy Baþkaný Ali Özgünel hakemlerin yanlý düdük çaldýklarýný ve verilen her kararýn kendileri aleyhine olduðunu söyledi... "Biz köy takýmýyýz" Fly Oil 1. Ligi'nin mütevazi ekiplerinden Türkmenköy'ün baþkaný Ali Özgünel, Çarþamba günü B.Baðcýl ile oynadýklarý kupa yarý final maçý ile Pazar günü Kaymaklý ile oynadýklarý lig maçýnda hakemlerin yanlý düdük çaldýklarýný öne sürerek sert açýklamalarda bulundu. "Aleyhimize kolay düdük çalýnýyor" B.Baðcýl ile Çarþamba günü oynanan Federasyon Kupasý maçýnda orta hakem Mehmet Sezener'in K.Kaymaklý maçýnda da Mehmet Özbilgehan'ýn alehlerine düdük çaldýðýný, verilmemesi, gereken penaltýnin haksýz yere verildiðini, verilen kararlarýn da eþit verilmediðini dile getiren Türkmenköy baþkaný yanlý çalýndýðýný iddia ettiði düdükler sonrasýnda isyan ederek biz Gavurmuyuz? diye sordu. "Bizi gara gavurma etti" Türkmenköy Baþkaný Ali Özgünel yaptýðý açýklamada, biz köy takýmýyýz, K.Kaymaklý, Doðan Türk Birliði ve Gönyeli þehir takýmdýr diye bize haksýz uygulamalar yapýlýyor. Çarþamba günü Bostancý Baðcýl ile kupa maçý oynadýk. Maçý orta hakem Mehmet Sezener yönetiyordu. Çaldýðý her düdük, aleyhimize oldu. Yerimizde oynadýðýmýz ve kazanacaðýmýz maçý kaybetttik ve kupadan da elendik. Yani Mehmet Sezener verdiði kararlar ile bizi 'Gara Gavurma' etti dedi. "Verdiði penaltý çok yanlýþtý" Özgünel açýklamasýna devamla, kupada final oynayacaktýk, Mehmet Sezener verdiði yanlýþ kararlar ile bunu önledi. Gelelim K.Kaymaklý maçýna. Biz beþ eksik ile K.Kaymaklý maçýna çýktýk. Herkes takýmýn beþ as oyuncusunun eksik olmasýna raðmen nasýl mücadele ettiðimizi gördü. Dakika bir, rakip oyuncunun yaptýðý harekete faul çalmasý gereken orta hakem Mehmet Özbilgehan bu kez alehimize penaltý kararý verdi. K.Kaymaklý Lefkoþa takýmý. Biz ise köy takýmý. Bizim aleyhimize mi düdük çalacak yoksa Kaymaklý'nýn mý? Tabiki bizi köy takýmý gördüðü için aleyhimize düdük çaldý. Ama Allah yukarýda 'Gonnara' yemez. Kaymaklý futbolcusu penaltýyi atamadý ve topu dýþarý attý. "Mehmetlere tosladýk" Bostancý Baðcýl maçýnda Mehmet Sezener, Kaymaklý maçýnda da Mehmet Özbilgehan verdikleri kararlar ile ciðerimizi yaktý. Yani her iki maçta da Mehmet'lere tosladýk. Biz köy takýmýyýz. Diþimizden týrnaðýmýzdan artýrarak gençlerimize spor yaptýrtmaya çalýþýyoruz. Bize yapýlan haksýzlýklar devam ederse, biz bu kadar zor þartlar altýnda yürütmeye çalýþtýðýmýz kulübü nasýl yürüteceðiz. Bin beytambal kalsýn deyip kaçarsak, gün gelecek bu iþleri kim üstlenecek? Kulüpleri yönetecek kimi bulacaklar. "Biz gavur muyuz?." Biz zor þartlar altýnda gençlerimize spor yaptýrtmaya çalýþan bir köy kulübüyüz. Bölgemizdeki gençlere sahip çýkarak onlarý kötü alýþkanlýklardan uzak tutmaya çalýþýyoruz. Ama gel görki, iki Mehmet çýkýyor ve biz bu Mehmet'lere toslayarak hem belki bir puan belki üç puan kazanacaðýmýz bir maçý kaybediyoruz, hemde kupadan eleniyoruz. Þimdi biz þehir takýmý deðiliz ve köy takýmýyýz diye þamar oðlaný mý olalým? Sorarým herkese biz Gavur takýmýmýyýz ki bize bu durumlar reva görülüyor. "Futbol iyi yönetilmiyor" Futbolun iyi yönetilmiyor ve balik baþtan kokuyor. Futbol Federasyonu bu iþleri sýký tututmuyor. Bu iþleri sýký tutsa ve Cart curt, tüzük deðiþtirmese. Lig baþýnda baþka, ortasýnda baþka sonunda baþka kararlar çýkartmasa ve hakemleri de sýký tutsa bu iþler böylemi olur? Biri büyük takýmdýr. Diðeri köy takýmdýr diye ayýrým yapan Futbol Federasyonu bu iþleri darmaduman etti. Bize yapýlanlar benim kanaatimce siyasi deðildir. Siyasi olduðunu düþünmüyorum. Ama biz küçük takýmýz diye düþünülüyor. Büyük takýmlarý diþleri kesmeyince bizi kesmeye çalýþýyorlar. Bu nedenle, futbol federasyonunda da radikal deðiþimler þarttýr. Yönetim ipleri artýk sýký tutmalý ve köy takýmý þehir takýmý ayýrýmý yapmamalý dedi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL:

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi?

Turgay Avcý Ankara'nýn Kýbrýs valisi mi? Erdoðan ve Davutoðlu'nu çok meþgul adamlar sanýrdýk biz... Yanýlmýþýz anlaþýlan... Turgay Avcý ile 1 saat oturup çene çaldýklarýna göre, demek yapacak baþka iþleri yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3030 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM'DA VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3030 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM'DA VAR "Rumlar neden Denktaþ ve Eroðlu'nun heykellerini dikmediler daha?" diye soruyor Talat. Bizce münasiptir! Denktaþ'ý Makarios'un, Eroðlu'nu da Grivas'ýn yanýna! Talat'ý da Adana'ya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı