2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU"

Transkript

1 İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1

2 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER GĠRĠġ YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL BĠLANÇOSU YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU GEREKÇE AMAÇ BAġVURU ALDIĞIMIZ CEZAEVLERĠ CEZAEVLERĠNDE ĠHLAL EDĠLEN HAKLAR Cezaevlerinde ĠĢkence ve Kötü Muamele Sağlık Hakkı Ġhlali Beslenme, Isınma ve Fiziki KoĢullardan Doğan Ġhlaller Disiplin SoruĢturmaları Nedeniyle YaĢanan Ġhlaller Kürtçe KonuĢma ve HaberleĢme Önünde Engeller Sevk Uygulamaları Konusunda YaĢanan Ġhlaller Keyfi Uygulamalar (Kitap, Mektup vb. Yasaklamalar) /1 Numaralı Genelge ve Uygulaması DıĢ Dünya ĠletiĢimde Yapılan Uygulamalar (Aile ĠletiĢimi Vb.) Diğer BaĢvurular SONUÇ ÖNERĠLERĠLERĠMĠZ YILI ĠMRALI F TĠPĠ ve YÜKSEK GÜVENLĠKLĠ KAPALI CEZAEVĠ RAPORU ĠMRALI CEZAEVĠ NĠN ĠDARĠ VE HUKUKĠ YAPISI AMAÇ DEĞERLENDĠRMELERĠMĠZ TÜRKĠYE CEZAEVLERĠNDE 2009 YILINDA YAġAMINI YĠTĠRENLER YILINDA CEZAEVĠNDE BULUNAN AĞIR HASTALAR İnsan Hakları Derneği Sayfa 2

3 GİRİŞ 01 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında Türkiye de bulunan cezaevlerinde ĠHD Genel Merkezine ve 28 ĠHD ġubesine yapılan baģvurular ile mükerrerliğe düģmeden basının taranması sonucu hazırlanan, 2009 Yılı Cezaevleri Ġhlal Raporuna göre cezaevlerinde 24 kiģi yaģamını yitirmiģ, 49 kiģi ağır hasta olduğu halde salıverilmemiģ olup, bir önceki yıla göre iģkence ve kötü muamele, sağlık hakkı ihlali, beslenme, barınma ve fiziki koģullardan kaynaklanan ihlaller, sevk uygulamalarında yaģanan ihlaller, 45/1 nolu genelge uygulanmamama ihlali, üst arama ve ziyaret engelleri konusundaki iddialarda oldukça önemli oranda artıģ meydana gelmiģtir yılı sonunda cezaevlerinde kiģi bulunurken ( kiģi tutuklu, kiģi hükümlü), 2009 yılı sonunda bu rakam kiģi civarında olmuģ, bu raporu kamuoyuna açıkladığımız Ģu günlerde Adalet Bakanlığı verilerine göre ġubat 2010 sonu itibarı ile kiģi( kiģi hükümlü, kiģi tutuklu) cezaevlerinde bulunmaktadır. Bunlardan çocuk tutuklu ve 245 çocuk hükümlü olarak bulunmaktadır. Cezaevlerindeki bu yüksek oran ve yüksek tutuklu oranı baģlı baģına bir ağır ihlal durumu yaratmaktadır. Cezaevlerindeki ağır hasta mahpusların salıverilmemesinin en önemli sebebi Adli Tıp Kurumu nun hukuka aykırı uygulamalarıdır. Gerek Ceza Ġnfaz Kanunu nda, gerekse de CMK da Adli Tıp Kurumu na ağır hasta mahpuslarla ilgili verilen yetkilerin üniversitelerin Adli Tıp Anabilimdalı BaĢkanlıklarına ve Sağlık Bakanlığı na bağlı Eğitim-AraĢtırma Hastanalerine verilmesi sorunun çözümüne önemli katkı sağlıyacaktır. Ayrıca, sayın CumhurbaĢkanının yasal bağlayıcılığı olmadığı halde af yetkisini kullanırken Adli Tıp Kurumu raporuna baģvurması uygulamasından vazgeçmesi gerekmektedir. Disiplin cezası uygulamalar ve keyfi uygulamalar konusunda bir önceki yıla göre azalma vardır. Bunun nedeni olarak AĠHM e yapılan baģvuruların ciddi oranda artması karģısında idarenin aldığı tedbirler olabileceği sonucu çıkmaktadır. Ancak, bu alandaki ihlal iddiaları yine de oldukça fazladır. TBMM de görüģülmeyi bekleyen kanunla ihtilafa düģen çocuklarla ilgili yasa tasarısında Ġnfaz Hakimliği ile ilgili yasada değiģiklik yapılarak, disiplin cezalarının itirazının duruģmalı yapılacak olması ve Ġnfaz Hakiminin Cezaevine gidebilecek olması önemli bir geliģme olarak kaydedilmelidir. Kürtçe konuģma yasağı ve engellemeleri konusunda bir önceki yıla göre azalma olmuģtur. Bunda da ilgili Tüzüğün değiģtirilerek, Kürtçenin kullanılabilmesine sınırlı da olsa izin verilmesidir YILI CEZAEVLERİ İHLAL BİLANÇOSU ĠĢkence ve Kötü Muamele 397 kiģi Sağlık Hakkı Ġhlali ve Tedavisi Yapılmayanlar 554 kiģi Disiplin Cezaları ve GörüĢ Yasağı 586 Beslenme, Isınma ve Fiziki KoĢullardan Doğan Ġhlaller 236 Kürtçe KonuĢma Yasağı ve HaberleĢme Ġhlalleri 173 Sevk Uygulamaları Ġhlalleri (Sürgün ve Sevk Ġstemleri Reddedilenler Dahil) 105 Kitap Mektup Yasaklamaları 201 doküman (107 kiģi) 45/1 No'lu Genelge Ġle Ġlgili Ġhlaller 162 Üst Arama Ve Ziyaret Engelleri 98 Diğer (Sınav, Kurs, Ġnfaz Yakma, Mahkemeye Çıkarılmama vb.) 128 TOPLAM: ihlal baģvurusu İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 3

4 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU 1.1. GEREKÇE Ġnsan Hakları Derneği yaģamın bütün alanlarında insan hakları ihlallerini tespit eden, bu tespitler ıģığında ihlallerin giderilmesi ve evrensel insan hakları değerlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte yaģatılması ve geliģtirilmesi için mücadele eden, insan haklarının evrenselliği, bütünselliği ve bölünmezliğini savunan, hükümet dıģı, gönüllü çalıģmalar yapan bir insan hakları örgütüdür. Örgütümüz kurulduğu günden bu yana çeģitli periyotlarla ihlal raporları hazırlamaktadır. BaĢta yaģam hakkı olmak üzere, düģünme ve örgütleme, ayrımcılık, iģkence, kötü muamele, çocuk hakları, engelli hakları gibi baģlıklar altında hazırlanan raporlarımızın önemli baģlıklarından biri de cezaevleridir. Mevcut yasaların suç saydığı fiiller ya da fikirlerinden (ne yazık ki hala suç kapsamında değerlendirilebilmektedir) dolayı tutuklanan ya da hüküm giyen mahkumların cezaevlerinde tutulması genel olarak tedbir amaçlıdır. Bir tedbir ya da ülkemizdeki uygulamasıyla cezalandırma biçimi olarak mahpusluk, bir baģka deyiģle, özgürlüğünden yoksun bırakılma hali her anlamda bir kısıtlanma halidir. Ġhlaller mahpusluğun doğasından kaynaklanan sınırlama halinin de aģılarak, insan onurunu yaraģmayan uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Uluslararası standartlarda da belirtildiği üzere alıkonulma, kendi doğasından kaynaklanan sınırlamalar dıģında herhangi bir sınırlamayı içermemesi gerekirken bir kısmı genel devlet politikalarından, bir kısmı ise keyfi uygulamalardan kaynaklanan nedenlerle hemen her alanda ciddi sınırlamalar ve hak ihlalleri yaģanmaktadır. Yaptığımız tespit ve değerlendirmeler, baģta yaģam hakkı olmak üzere bütün haklarının korunması ve yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak ve önlemleri almakla yükümlü olan otorite ve yetkili mercilerin görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmekten oldukça uzak olduğunu göstermektedir. Uluslararası insan hakları hukukunda mahpusların hakları ile ilgili oldukça geliģmiģ standartlar olmasına karģın mahpuslar, ilgili hakları doğrudan kullanamamakta, tutuldukları yerlerde bulunan yetkililerin izni ne bağlı olarak kullanabilmektedir. Hakların kullanımının bir baģka kiģi ya da kiģilerin inisiyatifinde olması, aynı zamanda keyfi kısıtlama ve hak ihlallerine de zemin oluģturmaktadır. Bu durum, özgürlüğü kısıtlayan otorite ile mahpus (özgürlüğünden yoksun bırakılan kiģi) iliģkisinde ciddi bir güç dengesizliği doğurmaktadır. Bu dengesizlik; kiģinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasının, insan hakları ihlali riskini barındırması ve Devlet tarafından gerçekleģtirilen ciddi bir zorlayıcı fiil olmasından, Özgürlüğün kısıtlanması veya kaybedilmesiyle, alıkonulan kiģinin korunması, hakları ve varoluģunun tamamıyla yetkililere veya kamu görevlilerine bağlı hale gelmesinden, Özgürlüğünden yoksun bırakılan kiģilerin kendi kaderlerini belirleme olanaklarının kısıtlanmasından, Alıkonulma yerlerinin, tanımı gereği kapalı yerler olması ve özgürlüğünden yoksun bırakılan kiģilerin toplumun görüģ alanının dıģında tutulmasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası hukuk, mahpuslar da dâhil olmak üzere özgürlüğünden yoksun bırakılan kiģilerin korunması, haklarının kullanımının sağlanması ve tutulma yerlerinin koģullarının iyileģtirilmesi için yeni formüller geliģtirme çabası içindedir. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 4

5 Bu çaba son olarak 2006 yılında yürürlüğe giren BirleĢmiĢ Milletler ĠĢkenceye KarĢı SözleĢme ye Ek Protokol de(seçmeli Protokol) yansımasını bulmuģtur. Protokol, tutukevleri ve cezaevleri de dâhil olmak üzere her türlü alıkonulma yerinin bağımsız izleme kurulları tarafından herhangi bir koģula bağlı olmaksızın ziyaretini ve denetimini öngörmektedir. Türkiye, Protokol ü 16 Eylül 2005 tarihinde imzalamıģ ise de henüz TBMM de onaylamamıģtır. Verili denetim mekanizmaları ise Protokol de öngörülen bağımsızlık ve tarafsızlık ölçütlerine uygun değillerdir. Söz konusu mekanizmaların kuruluģ esaslarına, çalıģma yöntemlerine ve ortaya koydukları uygulamalara bakıldığında tutukevi ve cezaevleri de dâhil olmak üzere alıkonulma yerlerinin denetimi, koģulların iyileģtirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi ve mahpusların hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik gereksinimlere yanıt vermekten oldukça uzak oldukları görülmektedir. Bu nedenledir ki tutukevleri ve cezaevleri insan hakları ihlallerinin yoğun olarak yaģandığı kurumlar olma gerçekliğini uzun yıllardır korumaktadırlar. Ceza infaz rejiminin ve uygulama alanlarının evrensel insan hakları ölçütlerine göre iyileģtirilebilmesi ve çözüm için adım atılabilmesi ise her Ģeyden önce yaģanan sorunların objektif olarak tespiti ile çözüm önerileri geliģtirecek mekanizmaların varlığını gerektirir. Ülkemizde bulunan cezaevlerinden derneğimiz genel merkez ve Ģubelerine 2009 yılında da çok sayıda tutuklu ve hükümlü ile aileleri tarafından yazılı ve Ģifahi baģvurular yapılmıģtır. Bu baģvurulardan da anlaģılacağı üzere cezaevlerinde yaģanan hak ihlalleri ne yazık ki artarak sürmektedir. Bu durumun belgelenmesini hedefleyen raporumuz, derneğimiz cezaevi komisyonları tarafından; baģvurular ve kamuoyuna yansıyan geliģmelere dair yapılan çalıģma ve tespitleri ortaya koymak üzere hazırlanmıģtır AMAÇ Ġnsan Hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması amacıyla çaba gösteren Ġnsan Hakları Derneği ezilen birey, halk/ulus, cinsiyet, sınıftan yana taraf olan, her yerde ve her koģulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunan bir insan hakları organizasyonudur. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin haklarının ihlal edildiğine dair yaptığı baģvurular ve konuya dair yapılan değerlendirmeler ile sorunun kamuoyuna taģınması, ihlallerin objektif yol ve yöntemlerle yerinde tespiti ile ortaya çıkan durumun ilgililerle paylaģılması, gerekli olan kurum ve kuruluģlara bilgi aktarımı, siyasi iktidarı ve idareyi göreve çağıran ve bu uygulamaların son bulmasını hedefleyen bir amaç içermektedir. Bu çalıģmayla ırkı, rengi, cinsi, dili, dini, siyasi görüģü ne olursa olsun hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların da bütün insanlar gibi insan onuruna yaraģır koģul ve haklara sahip olması gereğinin altı bir kez daha çizilmek ve kamuoyunun bilgi ve desteği sağlanmak amaçlanmıģtır BAŞVURU ALDIĞIMIZ CEZAEVLERİ ĠHD genel merkezi ve Ģubelerine baģta F Tipi cezaevleri olmak üzere bütün cezaevlerinden sorunlar aktarılmaktadır. En fazla sorunların yaģandığı cezaevleri olarak, Ankara Sincan kadın cezaevi, Sincan 1 ve 2 Nolu F tipi,bolu F tipi, Kırıkkale F tipi, Ġstanbul BayrampaĢa cezaevi (Rapor hazırlandığı dönemde kapatıldı), Tekirdağ 1 ve 2.Nolu F tipi, Kandıra F tipi, Gebze M tipi, Adana Kürkçüler F tipi Cezaevi, Ġzmir Kırıklar 1 ve 2.Nolu F Tipi cezaevi, Buca Cezaevi, Bergama M Tipi, Aydın E Tipi, Adıyaman E Tipi, Batman M tipi Bingöl Özel Tip, Bitlis E tipi, Diyarbakır E ve D Tipi, Erzurum H Tipi, Gaziantep H Tipi, Malatya E Tipi, Hakkari Kapalı Cezaevi, ġanlıurfa E Tipi, Siirt E Tipi, Van F Tipi, Bakırköy Cezaevi, Metris Cezaevi, Trabzon cezaevi, Oltu cezaevi Bayburt cezaevi, Bandırma Cezaevi, Midyat M Tipi, Mardin Cezaevi, Kocaeli F tipi Cezaevi, Konya Ermenek Cezaevi, Kastamonu Cezaevi, Rize L Tipi Cezaevi, Bandırma M Tipi Cezaevi, Denizli Bozkurt Açık Cezaevi,Maltepe Cezaevi, Kırıkkale F Tipi, Elbistan Cezaevi, Adana KarataĢ Cezaevi ve Manisa Turgutlu Cezaevi ni sayabiliriz. Bu İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 5

6 cezaevlerinden yoğun baģvurular alınmaktadır. KazanılmıĢ hakların gasp edilmesi, kötü muamele ve iģkence, keyfi yasaklamalar, görüģ, mektup vb. iletiģim olanakları ile sohbet hakkının engellenmesi, anadilin kullanılamaması vb. nedenlerle ciddi ihlallerin yaģandığı bu cezaevlerinin derhal masaya yatırılarak sorunların kimden ve neden kaynaklandığının belirlenmesi ve acilen çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca sonradan F Tipi ne dönüģtürülen, öncesinde özel bir statüye tabi tutulan Ġmralı Cezaevi uygulamaları da siyasal ve toplumsal yaģamdaki önemi nedeniyle ayrı bir baģlık altında raporlaģtırılmıģtır CEZAEVLERİNDE İHLAL EDİLEN HAKLAR Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 2009 yılı cezaevlerinde iģkence ve kötü muamele diğer yıllara oranla artmıģtır. Özellikle çocuk mahpuslara dönük iģkence uygulamaları ile ilgili almıģ olduğumuz baģvurular iģkence ve kötü muamelenin boyutlarının ne denli endiģe verici olduğunu göstermektedir. Türkiye de mahpuslara dönük kanunlara göre CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA KANUN (md:1-45 ĠKĠNCĠ BÖLÜM) Temel Ġlkeler Ġnfazda temel ilke MADDE 2.- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına iliģkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düģünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. (2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dıģı, aģağılayıcı ve onur kırıcı davranıģlarda bulunulamaz. Uluslararası sözleģmelerde ise, BM KiĢisel ve Siyasal Haklar Uluslararası SözleĢmesi nin 10. maddesinde açık bir Ģekilde düzenlenmiģtir: Özgürlüğünden yoksun bırakılmıģ kiģiler insani muamele ve insanın doğuģtan kazandığı insan onuruna saygılı davranıģ görme hakkına sahiptir. Yine BM Mahpusların Islahı Ġçin Temel Prensiplerin 1. maddesi; Bütün mahpuslara doğuģtan sahip oldukları insanlık onurunun ve değerin gerektirdiği saygıyla muamele yapılır. demektedir. ĠĢkence ve kötü muamelenin diğer biçimleri ise, uluslararası hukukta ve iç hukukumuzda mutlak bir Ģekilde yasaklanmıģtır. ĠĢkenceyi meģrulaģtırmanın hiçbir yasal zemini olamayacağı gibi; bu yasağın savaģ, olağanüstü hal gibi durumlar da dâhil olmak üzere hiçbir istisnası yoktur. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi M.3; Hiç kimse, iģkence ya da insanlık dıģı yahut aģağılayıcı muameleye ya da cezaya tabi tutulmayacaktır. İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 2. maddesi; Sözleşmeye Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olaylarını önlemek için etkili kanuni, idari, adli veya başka tedbirleri alacaktır. hükmünü taşır. Bütün bu düzenlemelere rağmen iģkence ve kötü muamele ne yazık ki sistematik bir biçimde devam etmekte; özellikle cezaevlerinde kural tanımaz boyutlara taģınmaktadır. Cezaevlerinin dıģarı ile bağlantısının kopuk olması, çoğu zaman iģlenen suçtan çok geç haberdar olunmasına neden olmaktadır. Bu durum ise iģkencenin tespitini ve delillerin sağlıklı bir Ģekilde toplanabilmesini neredeyse olanaksız kılmaktadır. Yine, mağdurun, iģkenceye maruz İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 6

7 kaldığı mekânda tutulmaya devam edilmesi ve failleri ile sürekli karģı karģıya olması da hak arama iradesini olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. ĠĢkence suçunun yanı sıra, mahpuslara uygulanan muamele ve kısıtlama araçlarının hukuka aykırı bir Ģekilde kullanılmasının bizzat iģkence olarak değerlendirilebileceği gözden kaçırılmamalıdır. AĢağıda örneklediğimiz iģkence ve kötü muamele vakaları derneğimize yapılan baģvurulardan derlenmiģtir. - Sürgün sevkler sırasında, hapishaneye giriģ ve sonrasında fiziksel saldırı ve iģkence sık baģvurulan uygulamalardır. Bütün bunlar kamera görüntüleri ve kayıtlarından raporlara dek somut kanıtlarla ortaya konulmasına rağmen savcılıklar tarafından görmezden gelinmekte ve kovuģturmaya yer yok kararları alınabilmektedir. - Hastane, mahkeme sevki yapılan araçların (ring vb.) hücrelerinin baģtan aģağı kan içinde olduğu temizlenmediği. - Hücrede birlikte kalmakta olduğu arkadaģına bağırıp çağıran taciz eden gardiyanları uyardıkları için hücrelerde saldırıya uğradıkları. - Mahkeme gidiģ geliģlerde askerler tarafından sözlü tacizlere uğradıkları ve darp edildikleri ve bunları dile getirmeleri durumunda tehdit edildiklerini ve sorunlarına karģı yazdıkları dilekçelerin aleyhlerine sonuçlandığını ve iģleme konulmadığı, - Cezaevi idaresinin tutuklu ve hükümlülere yönelik baskı ve iģkence yaptığı iddiasıyla bir mahpusun kendini yaktığı. - Tutuklu ve hükümlülerin kamera bulunmayan süngerli bir odaya konularak iģkenceye maruz kaldıkları "ĠĢkence grubu" olarak adlandırdıkları özel bir tim oluģturduğunu ve bu timin tutuklu ve hükümlülere yönelik fiziki müdahaleleri oldukça sert bir Ģekilde gerçekleģtirdiği içeride bulunan güvenlik kameralarının da her ne hikmetse iģkence yapılan yerlerde ve günlerde bozuk olduğunun veya kayıt yapmadığının söylendiği, - Cezaevlerine tutuklu ve hükümlülere karģı Ģiddet uygulamaları ile gündeme gelen ve adına "A Takımı" denilen grupların oluģturulduğu ve tutuklulara Ģiddet uygulandığı, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı ile görüģtüklerini belirten tutuklu yakınlarına, yetkililerin "Bizim burada yapabileceğimiz bir Ģey yok, ancak onları uyarırız" cevabı verildiği, - Erzurum H Tipi Cezaevi'nden, Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ne getirilen hükümlü Lokman Laçin'in cezaevi giriģi sırasında BaĢgardiyan tarafından tartaklanarak kolunun kırılması olayı, - Çocuk mahpusların cezaevi giriģinde de jandarma ve infaz memurlarının dayak ve hakaretlerine maruz kaldıkları, - Cezaevi giriģinde yeni gelen mahkûmları kameranın önüne getirip soru sordukları ilk soru ise teröristlerin koğuģuna mı yoksa bağımsızlarımı gideceksiniz Ģeklinde tehdit vari bir tarza baskı oluģturulduğu, - Adana dan Van a oradan da tekrar Adana ya götürünceye kadar aracın içinde elleri kelepçeli bir vaziyette tutulmuģ ve yol boyunca su ve tuvalet ihtiyaçlarını giderilmesi için bile bir mola verilmediği. - Mahpusların Devlet hastanesinde dahiliye bölümünde muayene olurken komutan ve askerlerin dıģarıya çıkmadığını doktorun çıkmalarını istediğini ancak komutanın kabul etmediğini. Doktorun o zaman arkalarını dönmelerini rica ettiği. ama komutanın bunu da reddettiğini ve askerlerine bakın, bakın, iyi bakın vücuduna bakın dediğini. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 7

8 - Kadın mahpusun hastane gidiģinde komutan tarafından koluna sert bir darbe indirdiğini ve yere yığıldığını ben bir kadınım öncelikle de insanım, saygılı olun dediğini ve sonra da komutanın tedavi olmayacak diyerek tedavi hakkının kullanılmasına izni verilmediğini. Askerlerine sürükleterek ring aracına götürülme emri verildiğini devlet hastanesinin içerisinden çok uzakta bulunan ring aracına kadar insanların bakıģları arasında tekme, tokat yerde 6 asker tarafından sürüklenerek ring aracına götürüldüğünü, - Tutuklanıp gelen ya da baģka cezaevinden gelenlerin tam olarak soyulup arama yapıldığı. - Kadın tutukluların kaldığı koğuģta, kadın gardiyanlar bulunmasına rağmen erkek gardiyanların arama yapmasından doğan sıkıntılar yaģandığı, aynı zamanda diğer tutuklu ve hükümlülerin kötü muamele, iģkence ve tacizlerine maruz kaldıkları (özellikle adli mahpuslar), - Tutuklular infaz koruma memurlarınca darp edildikleri, yerde sürüklenmiģ ve kötü muameleye uğradıkları, ardından odaları basacakları, hücreye atacakları ve baģka cezaevlerine sürgün edilecekleri yönünde çok sesli bir Ģekilde ve bağırarak tehdit edildikleri, - Hücrede zorla insanlık dıģı Ģartlarda tutulduğunu defalarca idareye dilekçe yazdığını arkadaģlarının odasına verilmesi için oda uygun değilse tek kiģilik bir odada olsa bile arkadaģlarıyla hiç olmazsa bazı sportif faaliyetlere katılmak istediğini, ama idarenin hep olumsuz cevap verdiğini, - Cezaevi personeli tarafından tutuklu hükümlüye her fırsatta hakaret edildiğini, tehdit ve fiziki saldırılarda bulunduklarını, Cezaevinin idaresinin bu tutumlara karģı tavrı personeli koruyarak saldırıya maruz kalan kiģiye disiplin cezası verildiğini yani bu tavrın idarece onaylanmakta veya sistemli ve iģbirliği içinde yürütüldüğünü. - DiĢini çektirmek için hastaneye götürülürken kollarına takılan zincirlerin aģırı sıkılmasından dolayı bilekleri parçalanıp kanlar içinde kaldığı ve bu olayın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen tedavisinin yaptırılmayıp ellerinin hala yaralar içerisinde olduğu, - Daha öncede yatmıģ olduğu Pozantı çocuk cezaevine götürülüģünde asker ve gardiyanlarca sen yinemi geldin diyerek hakaret edip, dövüldüğünü, - Cezaevi havalandırmasının içine MP5 mermisi kulaklarının arasından geçip içeri düģtüğü ve bu olayı cezaevi yetkililerine bildirmelerine rağmen içeriye sıkılan kurģunla ilgili herhangi bir soruģturma açılmadığını ve yetkililerin bu kurģunun düğünde sıkılan bir kurģun olabileceğini belirterek olayı geçiģtirdikleri, - Ġlk giriģte askerler tarafından giysileri çıkarılarak üzerilerine soğuk su dökülerek dövüdüğünü, - Cezaevi giriģinde bir odaya alınıp askerler tarafından dövüldüğünü, istiklal marģını zorla söylettirdiklerini, Askerlerden sonra gardiyanlar tarafından da dayak yediğini ve tutukluluk süresince dayağın devam ettiğini belirtmiģtir - Cezaevine ilk giriģte gardiyanlar tarafından çırılçıplak soyulup çıplak bir Ģekilde 3 kez oturup kalkması söylenmiģ. Kadın gardiyanlar bu uygulamayı tüm mahpuslara yaptık sende uymak zorundasın demiģlerdir, - Mahpusların mahkemeye ve hastaneye götürülürken ağızlarının içine zorla bakılmak istendiği, adliyede ve hastanede mahkûmlar için yapılan mahkûm koğuģlarında gün boyu kelepçeli tutulduklarını, son derece güvenlikli demir parmaklı ve asker nezaretindeki koğuģ olmasına rağmen kelepçelerin sökülmediği en temel ihtiyaçların dahi keyfi bir Ģekilde geciktirildiği, İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 8

9 - Zorla berbere götürmek isteyen jandarma erlerinin hiçbir rahatsızlığı bulunmayan mahpusun daha sonra kan kustuğu, - Mahkemelere, revire ve iç kütüphaneye veya diğer yerlere götürüldüklerinde askeri nizam içerisinde, mesela nizami yürüyüģ halinde yürümelere zorlandıklarını, bunu reddeden bazı tutuklu ve hükümlülerin, talimata uymamaları üzerine, tek kiģilik odalara götürülüp soğuk kıģ ortamında üstleri tamamen çıkarılarak 4 saat boyunca bekletildikleri, - Gardiyanların kendisini Kürtçe konuģtuğu için dövdüklerini, vücudunun birçok yerinde hasarlar oluģtuğunu, sol el tırnağının sağ elinin yüzük parmağının ve baģparmağının kırıldığını belirtmiģtir. - Cezaevine giriģte mahpusun elinde sigara söndürüldüğü, - Sabah sayımına geç kaldığı gerekçesiyle 15 gardiyan tarafından darp edildiğini, mahpusun ailesi aracılığı ile yaptığı açıklamada darp nedeniyle vücudunun çeģitli yerlerinde morluklar ve çizikler oluģtuğunu, bunun üzerine götürüldüğü cezaevi doktorundan rapor almak istediğinde ise "Gardiyanlar böyle bir Ģey yapmaz" denilerek rapor verilmediğini, - Cezaevinde baskıya dayanamayıp vücudunu jiletle kestiği - Hastaneye gitmek istediğimi gardiyanlara söyledim. Gardiyanlarda gel seni hastaneye gönderelim deyip beni cezaevinde bir bölüme götürüp dövüldüm. Bertarafım yara bere içindedir. - Üç adli tutuklunun cezaevindeki 'lağım' sorununu dile getirdikleri gerekçesiyle gardiyanlar tarafından Ģiddete maruz kaldıkları belirtildi. Lağım sorununu dile getiren mahpusları cop ve kalaslarla dövüldükleri, - Mahpusların, cezaevi görevlilerinin, adli suçluları kıģkırtıp provoke edip siyasi mahpuslara saldırttıkları, - Mahpuslar ring aracında elleri kelepçeli olduğu halde dövüldükler, sırtlarında ciddi yaralanma olduğu, gerekçesini anlayamadıkları, aralarında sivil bir kiģi olduğu mahpusları dövenlerin çoğunun komutan olduğu, adli tıpa çıktıklarını, rapor verilmediğini, - Ziyarete giden bir anne beyanında Oğlumun yüzü, gözü tanınmayacak haldeydi, ağzından ve kulaklarından kanlar geliyordu. Oğlum, camekanlı bölmede telefon aracılığı bana koğuģta bir arkadaģı ile kavga ettiğini ve yüzünde küçük bir yara olduğu için revire çıkarıldığını, burada çırılçıplak soyulduğunu ardından da doktor ve gardiyanlar tarafından feci Ģekilde dövüldüğünü anlattı demiģtir. (Yukarıda kısaca özetlemeye çalıģtığımız ana baģlıklar altında yapılan kötü muamele ve iģkence baģvurularımız özetleri raporlarımızda yer alacaktır.) Oysaki kiģiyi özgürlüğünden yoksun bırakan yetkililerin, aynı zamanda temel hakların korunması ve insan onuru ile bağdaģmayacak muamelede bulunulmamasına iliģkin temel bir yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu temel yükümlülük, BM KiĢisel ve Siyasal Haklar Uluslararası SözleĢmesi nin 10. maddesinde açık bir Ģekilde düzenlenmiģtir: Özgürlüğünden yoksun bırakılmıģ kiģiler insani muamele ve insanın doğuģtan kazandığı insan onuruna saygılı davranıģ görme hakkına sahiptir. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 9

10 Yine BM Mahpusların Islahı Ġçin Temel Prensiplerin 1. maddesi; Bütün mahpuslara doğuģtan sahip oldukları insanlık onurunun ve değerin gerektirdiği saygıyla muamele yapılır. demektedir. ĠĢkence ve kötü muamelenin diğer biçimleri ise, uluslararası hukukta ve iç hukukumuzda mutlak bir Ģekilde yasaklanmıģtır. ĠĢkenceyi meģrulaģtırmanın hiçbir yasal zemini olamayacağı gibi; bu yasağın savaģ, olağanüstü hal gibi durumlar da dâhil olmak üzere hiçbir istisnası yoktur. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi m. 3; Hiç kimse, iģkenceye ya da insanlık dıģı yahut aģağılayıcı muameleye ya da cezaya tabi tutulmayacaktır. İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri insani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi m.2; Sözleşmeye Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olaylarını önlemek için etkili kanuni, idari, adli veya başka tedbirleri alacaktır. hükmünü taşır. Ancak, tüm bu düzenlemelere rağmen iģkence suçu iģlenmeye devam edilmekte; özellikle cezaevleri gibi, mahpusların özgürlüklerinden uzun sürelerle yoksun bırakıldıkları alanlarda ise mahpuslar bu suçlar karģısında daha fazla savunmasız durumda kalmaktadırlar. Cezaevlerinin dıģarı ile bağlantısının kopuk olması, çoğu zaman iģlenen suçtan çok geç haberdar olunmasına neden olmaktadır. Bu durum ise iģkencenin tespitini ve delillerin sağlıklı bir Ģekilde toplanabilmesini neredeyse olanaksız kılmaktadır. Yine, mağdurun, iģkenceye maruz kaldığı mekânda tutulmaya devam edilmesi ve failleri ile sürekli karģı karģıya olması da hak arama ve Ģikâyetçi olma iradesini olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. ĠĢkence suçunun yanı sıra, mahpuslara uygulanan muamele ve kısıtlama araçlarının hukuka aykırı bir Ģekilde kullanılmasının bizzat iģkence olarak değerlendirilebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Mahpusların Islahı Ġçin Asgari Standart Kuralları nda (Kural 33) kelepçe, zincir, demir ve dar gömlek gibi kısıtlama araçlarının, cezalandırma vasıtası olarak kullanılamayacağı düzenlemesi yer almaktadır. Yine aynı madde; zincir ve demir in kısıtlama için kullanılamayacağını belirtmektedir Sağlık Hakkı İhlali 2009 Yılı, cezaevlerinde sağlık sorunlarının artık ölümlere kadar vardığı ve yetkili makamların bu konuda sessizliğini sürdüğü bir yıl olarak hafızalarımıza kazınacaktır. Derneğimize ulaģan baģvurularda, mahpusların tıbbi bakıma eriģim haklarının engellendiği, hekim tarafından gerekli muayenenin yapılmadığı, insan onuruna aykırı muamelelere maruz kaldıkları belirtilmektedir. Mahpusların fiziksel ve ruhsal sağlıkları, özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları nedeniyle kendi olanakları ile tıbbi bakıma eriģim hakkından yoksun olmaları ve cezaevi koģullarının mahpusun sağlığı üzerinde olumsuz etkileri nedeniyle özellikle önemlidir. Bu nedenle resmi kurum ve yetkililer, mahpusların yeterli düzeyde sağlıklı yaģam koģullarına ve tıbbi bakıma eriģimini sağlamakla yükümlüdürler. Uluslararası standartlar, cezaevinde sağlanan tıbbi bakım hizmetinin, cezaevi dıģındaki olanaklarla eģit olması gerektiğini belirtmektedir. AĢağıda örneklediğimiz sağlık hakları ile ihlaller derneğimize yapılan baģvurulardan derlenmiģtir. - Cezaevinde kronikleģen ağır hasta ve yaģı ilerlemiģ çok sayıda arkadaģlarının olmasına rağmen cezaevinde bir tane bile uzman doktor bulunmadığını, ve hastane sevklerinin nadiren İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 10

11 olduğunu, tüm bu vurdum duymaz uygulamaların hasta olan arkadaģları için ayrı bir iģkence arz ettiği, - Ağır kronik hasta ve uzun süredir cezaevinde olan arkadaģlarının bin bir güçlükle hastaneye sevk edildiklerini, - Uzun süredir içeride olan mahpusların çok ciddi diģ sorunları olduğunu, tedavi için çok yüksek paralar istendiğini, bu nedenle diģsiz kalmak zorunda kaldıklarını, cezaevinde kalıcı bir diģ doktoru olmadığını - Uzun zamandan beri nedenini bilmediği bir hastalıktan dolayı sürekli bayıldığını bildiren bir mahpus, cezaevi koģullarında tedavi olmadığını dile getirdi. Ġki buçuk yıldır cezaevinde olduğunu, doktorların hala hastalığına bir teģhis koymadığını, doktora rahatsız olduğumu, sağlık durumumun tek kiģilik yerde kalmasına elveriģli olmadığını, daha önce de birkaç kez baygınlık geçirme esnasında kafasını çarptığımı, hatta gece yarısı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığımı anlattığını; Doktorun 'Sen neden ceza alıyorsun, uslu durmuyorsunuz sonra oflayıp pufluyorsunuz, cezayı hak etmiģsin çatır çatır yatacaksın' dediğini, - Cezaevine girmeden önce ayağında romatizma rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü, tutuklandıktan sonra tedavisinin yarım kaldığını belirtti. Mahkumun annesi, "Oğlum cezaevine girdikten sonra tedavisini sürdürebilmesi için ona tüm sağlık raporlarını ve filmleri gönderdim. Sürekli revire çıkıp raporları ve filmleri doktora gösterdiği halde doktor kendisine bir Ģey yok diyor" diye aktararak, oğlunun hastaneye sevk edildiğinde ise raporları olduğu halde doktorun yeterince ilgilenmediğini ifade etti, - Ortopedi bölümünde muayenem yapıldıktan sonra, filmim çekildi. Çekilen filmlerde 13 adet Ģarapnel parçasının vücudumda bulunduğu tespit edildi. Doktora 'tedavi olmak istiyorum' desem de 'seni tedavi edemem' dedi. Ben 'madem yapamıyorsunuz neden Bakanlığa burada tedavimin yapılabileceği yönünde rapor gönderdiniz' dedim. Ancak doktor bana aldırmadan tedavim için ağrı kesici krem ve hap yazdı."kendisini muayene eden doktora bu tutumunu Adalet Bakanlığı'na bildireceğini söylemesi üzerine doktorun, "Bakanlığa bildir. Bakanlık seni on defa da buraya gönderse, biz aynı raporu yollarız" Ģeklinde yanıt verdiğini, - Adli Tıp Kurumu, kalp hastası hükümlü mahpus için iki defa "hayati tehlikesi var" Ģeklinde rapor verirken, son raporunda "tahliye edilmesine gerek yok" Ģeklinde rapor vererek, mahpusu cezaevinde ölüme terk ettiğini, - Adana Numune Hastanesi'nde, kelepçeleri açılmadan tedaviyi kabul etmediği için, tedavi edilmeden cezaevine geri götürüldüğü, - Edirne Numune Hastanesi doktorları tarafından, "Bu Ģahıs PKK militanıdır, tedavisini yapmıyoruz" denilerek geri gönderildiği, - Kronik hepatit B hastalığından dolayı karaciğer MR ının alınması için sevkinin cezaevi idaresince çıkarıldığını, ancak sevk günü geldiğinde askerler tarafından bu sevkin iptal edildiğini, - Hastanenin "Burada tedavisinin yapılması güç, Ġstanbul veya Ankara'ya sevk edilmesi gerekiyor" Ģeklindeki raporuna rağmen, 4 aydır sevk edilmediğini, - 6 yıl önce akciğer kanserine yakalanan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından "Hastalıkta geri dönülmez bir noktaya gelmeye baģladığı ve tedavisinin cezaevinde mümkün olmadığı" teģhisiyle, tahliyesinin gerçekleģebilmesi için Ġstanbul Adli Tıp Kurumu'na İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Sayfa 11

İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU. www.tihk.gov.tr

İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU. www.tihk.gov.tr İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU www.tihk.gov.tr 6.11.2014 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU 6.11.2014 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU RAPOR NO : 2014/04 İSTANBUL GERİ GÖNDERME MEKEZİ RAPORU

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.8 milyon üyesi,

Detaylı

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu...

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu... İÇİNDEKİLER Giriş... 5 Metodoloji... 7 Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8 Hükümetin düşmanca tutumu... 8 LGBT hakları reformu yapılmıyor... 9 Yasaların

Detaylı

S YAS TUTSAKLAR NE ST YOR?

S YAS TUTSAKLAR NE ST YOR? S YAS TUTSAKLAR NE ST YOR? BORAN S YAS TUTSAKLAR NE ST YOR? Haz rlayanlar: Ahmet bili Ökkefl Karao lu Resul Ayaz BORAN Yayınevi: Mimar Hayrettin Mah. Doğramacı Sok. No: 25/66 Eminönü/İstanbul Baskı/Tarih:

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

Madde 2 Cezanın infazı ve cezai güvenlik önlemleri için gerekli harcamalar.

Madde 2 Cezanın infazı ve cezai güvenlik önlemleri için gerekli harcamalar. Madde 1 Uygulanacak davranış ve yeniden topluma kazandırma 1. Cezaevlerinde tutuklulara uygulanacak davranışlar insanlık ve kişisel haysiyet kurallarına saygı sınırları içinde olmalıdır. 2. Bu davranışlar

Detaylı

MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR

MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR 235 Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR 1955 te Cenevre de toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Birinci Birleşmiş Milletler

Detaylı

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRI İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZA SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

EĞITIM HAKKI... 14 ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ... 15. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;... 15

EĞITIM HAKKI... 14 ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ... 15. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;... 15 1 Kısaltmalar... 3 Türkiye 2012; Çocuklar Sadece Hak İhlallerinden Pay Aldı... 4 GİRİŞ... 4 YÖNTEM:... 5 Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Yapılan Başvurular ve Alınan Yanıtlar... 6 İHLAL BİLANÇOSU... 10

Detaylı

TÜM ÜYELERİMİZİN TIP BAYRAMINI KUTLARIZ

TÜM ÜYELERİMİZİN TIP BAYRAMINI KUTLARIZ BALIKESİR TABİP ODASI BÜLTENİ BÜLTEN TARİHİ: MART 2010 TÜM ÜYELERİMİZİN TIP BAYRAMINI KUTLARIZ YIL:2010/SAYI:2 14 MART TIP HAFTASI PROGRAMI TARİH ETKİNLİK YER SAAT 08 Mart Pazartesi Masa Tenisi Gençlik

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK

2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK 2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK Bugün, sağlıkta taşeron çalıştırmanın durdurulduğu Çukurova Ünv. Tıp Fak. nde, taşeronlaştırma ve güvencesizleştirmeye karşı mücadele

Detaylı

Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak. Türkiye de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller

Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak. Türkiye de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak Türkiye de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller Copyright 2008 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-56432-410-9

Detaylı

Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü

Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÜYE VE DESTEKÇİLERİ İÇİN 2012/2 ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü Deniz ölüm gibiydi, Lampedusa ise yaşam Hukuksuzca sınır dışı edilen mülteciler...

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR

İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR İKİ ARADA BİR DEREDE TÜRKİYE DEKİ MÜLTECİLERE KORUMA SAĞLANMIYOR Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.2 milyon üyesi ile insan hakları ihlallerine karşı kampanya yürüten

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. VAN Depremİ İKİNCİ AY Değerlendİrme Raporu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. VAN Depremİ İKİNCİ AY Değerlendİrme Raporu TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI VAN Depremİ İKİNCİ AY Değerlendİrme Raporu VAN Depremi İkinci Ay Değerlendirme Raporu 1 GİRİŞ 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremin

Detaylı