anık Sahabettin Altınok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "anık Sahabettin Altınok"

Transkript

1 E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö zer, 2500 yarda 'alı çakıl veya kuml» y ard a küp temel ta. telif kalınlıklarda kifil için İnşaat Dairelan teklifnam e davet İADEYİ REDDETTİLER kopos M akarios un başkanlığı Devletlerinin K ıbrıstaki mas- m asraflarının karşılanm ası; ve sarfedilmesini tasvib etmiş; jzim Kanununu tadil eden bir inşa edilmesi için 16,000 lira 5. Sokaklar ve Binalar Tan- Ankara tara 13 (BvlSin (Basın - YavmV Yayın) lprp»k /on/lic-in _...,... lerek kendisini tehditle alarm iddiaların asılsız olduğunu söy Mayıs olayları sanıklarının duruşmalarına M amakta- dım ederek bölükleri vazifeye altında toplanan Bakanlar Ku verm eğe zorladıklarını söyle- jlerken ağlam ıştır. Genç ve çıkardığını reddetm iştir. Talât rulu aşağıdaki kararları alm ıştır AMERİKAN MÜESSELERİNE Limasol Kasaba Rum Okul Ko hususunda Cum lvırbaşkan Mu 4. İkrazat K omiserlerinin,! Kanun Tasarısı ile ilgili karar m ıştır. Bir baskına uğram ış- [körpe dim ağlar aldatılm ıştır, Aydemir e hoş geldiniz dediği sanıklar tarafından bildiri 1. Kıbrıs Hükümeti ile Ame- YARDM misyonuna 40,000 lira istikraz av ini tarafından yapılan iade- ki Muhabere Okulunda bugün tık, bu karışık durum da elim- Ö ğrencilerin harekât sırasında de (dün) devam edilmiştir. den idareyi kaçırdım " demiş jüzdağ ve Y urdakuler ile te m a 1 len Harb Okulu askeri ceza hu rik Birleşik Devletleri Hükû- c) # 2 5 i, K ıbrıstaki Amerikan ve Kıbrıs müesseselerine yapmasını tasvip etm iş; ve İyi reddetm iştir. Saat da Başkan Tuğgeneral Fevzi Basmacı, D uruş ettiği iddiasını reddetm iştir. [bit ettik dem iştir. Önder Ay- istikraz yapılması için kullanı ve öğrencilere cephane tem in jsa çalıştıklarını sonradan tes- kuku ve nöbetçi başöğretmen olan Necati Taylân, bu hareke ma Yargıcı Deniz Hakim Al Fethi Gürcan ise "bu arkadaşları o gece vazifeden alıkoyan tiğini, Salim Mimaniyi de o ge dırmış, daha sonra Talât Ayde [dınlı'nın kendisine silâh çek ti gayri şuurî olarak vasıflanlacaktır. gençlere iş Bulmada Yardım bay Numan Özdalga, üye K urmay Albay Mehmet H arj.ut ve benim tabanca tehdidim değildir. Demek ki kendileri de his,ken gördüğünü söylemiştir.. ri karşınızda bulacaksınız1 de ^ e öğrencileri şehre sevkeder- 2. Kibrisin, GATT a katılm a m ir e 'yakında meşru kuvvetle Yapılacak Savcı Hakim Binbaşı T urgut sına karar vermiş; îm eler 17 Haziran] linde öğleden g e ç i- lere Lefkoşa în ş * û i llkleri dolaşmak Y L 1 S A Y 50 gyelilerin Duruşmaları Dün Başladı SAH İBİ HİKMET A FİF MAPOLAR anık Sahabettin Altınok ün Mahir»mada BninHı F la T 15 Mil İDARE MECİDİYE SOKAK TEL 2824 BASMEVİ GİRNE YOLU LEFKOŞE TEL Haziran 1963 Cuma HERGiiN S A Y F A Bakanlar Kurulu Küçükün Bir iadesini yine Reddetti Dün Cum hurbaşkanı Başpis A U Dün cum hurbaşkanı Başpis- b) %25 'i, Amerika b) '/>25 Birleşik i, Amerika su baskınlarına Birleşik su baskınlarına kar$ı tesisler karşı j İADEYİ tesisler REDDETTİ! Akan ve yardımcılarının yerlerini almasını m üteakip duruş maya başlanmıştır. İlk olarak Gökalp Kasaboğlu dinlenildi. T alât Aydemirin evinda Hakkı Süm er ve Galip GÜltekin in de hazır bulunduğu bir sırada kendisi ile görüştüğünü bildirerek, T alat Ayde ı mir sanki bir ihtilâl lideri imiş M^ibi konuşarak, siyasî ortam ın " gayet gergin bulunduğuna işa ret etti. Ordu her zaman duru ma müdahale edebilir. Sizlere de vazifeler düşebilir. H azır o- lun, dediğini nakletti. Kemal Kâhyaoğlu ise fiili harekâta katılmadığını iddia etti. Savcı, o halde neden saat den sonra Radyo evine gittiğini sor du. Okulda bir birlik kom utanı olmadığı ve Büro hizm etlerinde çalıştırıldığı halde, bir- aza Mühendisine va *emdir' dedl Abdullah Yllmaz jlr ehirde asayişi düzenlemek ü- ızla tafsilât Lefkoşa zere tesîkil edilmiş bu,unan Jan iresi K aza Mühendi-ı caatla elde edilebilir.,? benim vazi- ALTNOK \GLAD T alât A ydem ir de okula geldiği zaman, nöbetçi heyetini çaresiz beklerken gördüm. Bu dtırma birliğine kom uta ettiğ i suretle benim teşriki mesai ettiğim ni ileri sürerek, o gece sadece subayların vazifesi kolay üstüne emniyet vazifesi aldığını laştı dem iştir. Sabahattin Alsubaylara bildirdi. tınok, savcının tanım adığınız niçin m ukavem et et MUKAVEMET ETMEDİLER m ediniz şeklindeki sualine, Hadise gecesi H arb Okulu Fethi G ürcan ın da emekli bir nöbetçi âmiri olan Behzat Ta- T ürk subayı-olduğunu düşünenır ise, öğrencilerin silâhlan- irek kendisine silâhlı bir mumasına mani olmağa çalışır- kabeleyi caiz görmediği ceva- bakım ından m üşterekm işler ki m ukavem et etm ediler dem iştir. kt-n; Fethi Gürcan, M ustafa Pa bını verm iş, öğrencilere gülekova ve Turgut A lpagut un ge!rek m ukabele ettiği yolundaki * Dünyanın en büyük devletle rinden birinin kaderini elinde tutan hükümetin en önemli ba kanlıklarından birinin başında,y l<i zat bir yanda... Kızıl saçlı, yeşil gözlü, ince belli kıvrak bir manken öbür yanda... İşte, değil lngiltereyi, bütün dünyayı en çok meşgul eden ve hiç çekinmeden Asrın en büyük skandali diyebileceğimiz olayın iki kahramanı. Biri Mac- Millan hükümetinin. M ajesteleri Kraliçenin itim adına lâyık zatın kabinesinde H arbiye Ba kanı Mr. John Profumo. Ö bürü Londranın kibar m uhitlerinin, Tatlı H ayat âleminde ya şayanların gözde şahsiyetlerin den 21 yaşında Christine Keeler... Bugünden itibaren skandalin perde arkasını ve işitilmemiş taraflarını gözlerinizin önüne sereceğiz. Ve basit bir gayrimeşru m ünasebet gibi görünen olayın, aslında ne büyük bir yaranın depreşm esi ol duğunu anlatacağız. 6 H aziran Perşembe günü M ajeste Kraliçenin M uhafazakâr hüküm etinin H arbiye Bakanı John Profumo istifanam e sinde Sizlere yalan söyledim sözlerini sarfettiği zaman ve ananelerine sıkı sıkıya bağlı * bu ülkede fırtınaların en büyü ğünü koparacağının belki farkındaydı ama, artık vakit çok geçti. Çünkü Profum o nun itirafı, bu sefer gerçeğin ta kendisi idi. Bakan yalan söylem işti. A S S Î N S K A N D A L İ Profumo Keeler Münasebeti H ikâyenin su üstüne çıkm a sı, geçen 22 M art tarihinde, ay nı zatın Avam Kam arasında, Londranın Dölce V ita (Tatlı H ayat) m uhitinin tanınm ış sim alarından kıvrak manken C hristine K eeler le gayrimeş- D uruşm a Hakimi biraz sonra öğrencilerin sorgusuna başlanacağını bildirerek, sükûnet ve aklı selimini kullanmalarını istemiş, aksi halde, askerî mah keme icaplarının yerine getirileceğini bildirerek, mahkemeyi gizli yapacağını bildirmiştir. SANKLAR SUÇU KABUL ETMİYOR N ihat Şendoğan, Önder Aydınlı nın alay nöbetçi amiri Sa bahattin A ltınok a silâh tevcih ettiğini, Salim Mimaniyi öğren çileri vazifeye sevkederken gördüğünü söylemiştir. Hadi K antarcı, harekât başlayınca okul birliklerine parolayı verdiğini ve Fethi G ürcan a yar-,'ru m ünasebeti olmadığını söylemesi ile olmuştu. Bundan sonra olaylar son derece hızlı bir seyir takip etmiş ve nihayet Çarşam ba akşamı Bakan, muhtemelen hakkında çok kesin bazı açıklama lar yapılmasından endişe ederek istifasını vermişti. F akat bu istifi artık meseleyi örtbas etmeğe kâfi değil. Çünkü herşey tam amen siyasî bir veçheye bürünm üş olup şu anda MacMillan hükümeti her zaman için endişe ettiği karşısındaki İşçi Partisinin mu halefetinden, en büyük darbeyi yemeği beklem ektedir. O ka dar ki, değil muhalifi tşçi P artisi, bizzat kendi M uhafazakar Partisi içinde bile, Başbakanın aleyhinde se rt bir hava esmeğe başlamıştır. (Devamı yarın) Ziya Rızkı Dün Limasal da öğrencilere Hitap Etti LİMASOL... Kaza İş D airesi Müdürü Ziya Rızkı Çarşam ba günü ö.e. saat 11 de 19 Mayıs Lisesinde mezun olacak 63 öğrenciye Ka za İş Dairesinin çalışm a ve hal ka hizmeti ve mezunların iş sağlam a im kânları hakkında bir konuşm a yapm ıştır. Konuşmayı Lise Müdürü ve bazı öğretm enler takibetm işler ve gelecek ders yılında Ka za İş Dairesi personeli ile teşriki mesai yaparak öğrencilere tahsil hitam ında münasip iş temini hususunda müştereken çalışm anın faydalı olacağı kaııaatında olduklarını beyan etmişlerdir. Lefkoşa Türk Bankası, Ltd. «Lefkoşa, Mağusa, l ârnaka, Limasol ve Baf taki Şübeleri ve Dünyanın her tarafındaki Muhabirleri ile Bütün BANKACLK, SİGORTA ve SEYAHAT işleri için Sayın halkımızın emrindedir. diğini söylemiştir. Talât Ayde mir, ben okulda komutan i- ken hürm et eden bu subay e- mekliye ayrılınca selâm vermi yordu. Bu sefer okula gittiğim Devamı Sayfa 6 da KURU MANASTRDA İKİ KARDEŞ BÇAKLANARAK ACR SURETTE YARALAND Dün akşam takriben saat 8.30 raddelerinde Kuru Manas tır köyünde 40 yaşındaki Halil Haşan Ahmet ile 46 yaşındaki Haşan Ahmet, meçhul şa hislar tarafından^bıçaklanarak ağır surette yaralanm ışlardır H astahaneye yakın çevreler Haşan Ahmedin yarasının ağır olduğunu söylemişlerdir. Polis meseleyi tahkik etm ektedir. TATL BİR ÖPÜCÜK İÇİN İKİ AY HAPİS YATACAK Dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi çok enteresan bir davaya bakmıştır. Omorfolu olan 57 yaşında Dimitris Yorgo Hacısargis 20 Mayıs tarihinde İncirli sem tinde bir İngiliz kadınını zorla öpmüştü. Dün mahkemede dinlenen M argaret Greyp Morky isimli İngiliz kadını, Dimitrisin kendisini zorla yakalıyarak öptüğünü söylemiştir. Davada suçlu bulunan seyyar satıcı Dimit ri 2 ay hapse mahkûm olm uştur. imeti arasında aktedilecek olan ve K ibnsın, halen muhtelif mem leketlerden ithal edilen se nevi bir milyon lira değerinde A merikan buğdayı ile sair em tia satın almasını derpiş eden taslak halindeki bir anlaşmayı tasvip etm iştir. UMUMÎ İSTİKRAZ Ödeme Kıbrıs lirası ile yapı lacak ve hasılât a) 9f50 si, ekonomik kalkın ma m aksatları için senevi nisbetinde bir faiz île Kıbrıs Cum huriyetine uzun vadeli istikraz yapılması; Hem Güzel Hem Hem de Büyükelçi 22 yaşında; güzel bir kız olan Huda - El Marassi Sü veyş hâdiselerinden beri kesik olan Mısır - Fransız münasebetlerini ihya edecek. Paris Birleşik Arap Cumhuriyeti, Süveyş hâdiseleri ü- zerine 1956 kasım ında kesilen Mısır - Fransa siyasi m ünasebetlerini yeniden tesis ve iki m em leket arasındaki eski dost luğu ihya için dün Fransa H ü kümeti nezdine bir büyükelçi yollamıştır. Yirmiiki yaşındaki Huda El Marassi, siyaset âleminde bu derece mühim bir göreve getirilen en genç diplom attır. Kum rai saçlı, güler yüzlü ve gayet zarif bir genç kız olan yeni se fire, Fransızcayı, Kahire sosye tesine mensup kültürlü, hanım ların aksaniyle konuşm aktadır. Birleşik Arap Cum huriyetinin ilk kadın diplomatı olan Huda F.l Marassi yurt dışında aldığı ilk görev icabı olarak Birleşik Arap Cum huriyetinin Paristeki eski elçilik binasına yerleşecektir. Evvelki gün Kahireden buraya gelen yirmi iki yaşındaki güzel diplom at Sefire görevlisi ünvanını haiz bulunm aktadır ve bu ünvanla Fransada üç ay vazife görecektir. Ailesi İskenderiye oturan Huda El M arassinin babası m ühendistir. Türkiyeden Kısa Haberler A nkara 13 (Basın - Yayın) Cum huriyet Senatosu Başka nı Suat Hayri Ürgüplünün baş kanlığında Rusyayı ziyaret e- den Türk Parlâm ento Heyeti, yarın (bugün) saat de u- çakla Esenboğa Hava Alanına gelecektir. İm ar ve İskân Bakanı Ord. Prof. F. Kerim Gökay, bugün (dün) saat da uçakla Nor veç e gitmiştir. Bakan, çeşitli ı m em leketlerde sosyal m eskenler ve göçmenler konusunda İOslo da yapılacak toplantıya katılacaktır. Manş denizinde kesif sis yü zünden Türk bandıralı Sadık Zade şilebi ile bir Panam a şilebi çarpışm ıştır. Panama şilebinin battığı anlaşılm aktadır. Sadık Zade şilebi radyo ile ver Limasol Kadınlar Birliği Toplandı LİMASOL Limasol Türk K adınlar Birliğinin Yıllık Kong resi dün yapılmış ve yeni 1da-!re heyeti vazifesine başlam ıştır. Kongrede K ıbns Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Bn. Süheyla Küçük de hazır bulunm uştur. diği mesajda, batan geminin kaptan ve m ürsttebatını k u r tardığını bildirmiştir. BAÛDAT Bağdat Radyoc İsrail in çeşitli kadın teşekkülleri u n u n bildirdiğine göre rak tarafından davet edilen ve dönüşte Kıbrısa uğrayacak olan Türk Kadınlar Birliğine mensup bir heyet, bugün (dün) tsraile hareket etm iştir. bayrağı, Mısır, Suriye ve rak arasında kurulması kararlaştırılan esaslara göre değiştirilecek ve Arap gayesini ifade edecek tarzda düzenlenecektir. Yeni Arap Birliği Bayrağı Yayılıyor SU BASKNLARNA KARŞ 3. Limasol, Lârnaka ve Baf K azalarındaki bazı köylerde Şam ve Halepte Nümayişler Yapıldı ŞAM Dün gece H alep de nüm ayişler yapılmıştır. Polisle nüm ayişçiler arasında şiddetli çarpışm alar olduğu haber veriliyor. Çarpışm alar neticesinde 14 polis ve asker yaralanarak hastahaneye kaldırılmış lardır. Yüzlerce nümayişçinin tevkif edildiği haber verilm ektedir. Ayrıca Şam da da, Yemen Cum hurbaşkanı Sallah lehinde yapılan nümayiş polis tarafından dağıtılm ıştır. Bu arada bir kaç kişinin yaralandığı da haber verilm ektedir. Annesini Yaraladı A strom erit köyünde, akli muvazenesi eksik Andreas Ha ralambu, annesi K iriaku yu o- rakla karnından yaralam ıştır. Lefkoşa H astahanesine kaldırılan kadının durum u tehlikeli değildir. Batı Almanyanın sraille Tutumu BONN Eski Savunma Bakanı Josef Strauss un İsrail ile Batı Alm anya arasında diplomatik m ünasebetler kurulması yolun daki görüşünü dün bildirmesin den sonra, Dışişleri Bakanlığına yakın çevrelerde söylendiğine göre, Bonn hükümetinin İsrail ile m ünasebetler konusundaki tutum unda her hangi bir değişiklik bahis konusu değildir. DEVRİM İN DÜNKÜ SAYS 5330 ADF.T BASLMŞTR jlacak olanlar arasında U luslar [arası Çalışma Teşkilâtı (LO) juzm anlarından Mr. R. Zoeck- ; 1er ile Mr. Burbidge de varjdır. U zm anlar Gençlerin lstîh Çalışma ve Sosyal Sigorta İBakanlığı, okul m ezunlarına iş. ı a a bulmada yardım etm ek ı ve. tek ı 'dam ı, ında Karşılanması, Gere-.,., ken Güçlükler ve Gençler, nık sahalara intisap etm eleri Verimlilik Merkezinden Neler nı sağlam ak amacıyle açmış ol i Bekliyebilirler" konulu konferanslar vereceklerdir. duğu kam panya m ünasebetiyle, her Kaza Çalışma Dairesi- j ne, gençlerin istihdam ından so rum lu bir İstihdam Memuru tayin etm iştir. Bu memurun (görevi, gençlere, iş bulmada rehberlik etmek ve tavsiyelerde bulunm ak olacaktır Gençler için İş Bulma Daire terini İslah etmek maksadiyle gençlerin 1963 yılı m ülâkat program ında vazife görecek olan personel için 17 ile 19 Ha ziran 1963 tarihinde, Çalışma Bakanlığı Merkezinde, Genel M üdürün başkanlığında bir e- ğitim konferansı düzenlenecek tir. TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLAND Temsilciler Meclisi dün bir poturum yapm ıştır. Dünkü toplantıda çeşitli ka nun tasarıları görüşülerek bazıları kabul edilmiştir. Bu a ra da Meclisin çalışma süresi de '30 Haziran 1963 e kadar uzatılm ıştır. Meclisin bundan sonraki toplantısı 21 Haziran 1963 Konferans sırasında söz a- Z ih i n d e yapılacaktır. PİJAMA OYUNU Film çevirirken üşütüp boğazolan Joy Nicholis un rolünü, 27 yaşındaki genç ve güzel artist Susan İrviıı alacaktır. Londrada çevrilen bu filmin ismi Pajama Game (Pijama Oyunu)dur. Resimde, Susan, rol icabı, pijamasının yalnız üst kısmını giymiş va ziyette görülüyor. MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

2 iq T. Sayfa 2!İ İ l l i m l l l l i a i l l l l l l l l İ l l i n i '1 «l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i u i l l l l l l l i a i l l l t l l Savcılıktan Mektup Var l BİR Ç EM B ERDİR D Ö N Ü Y O R Savcılıktan mektup var.. Kime demeyiniz, basına. Geçen sayılarımız, dan birinde bu m ektuptan kısaca bahsetmiş, fakat savcılığın ileri sürdüğü fikirler üzerinde gerektiği bir şekilde durm amıştık. Savcılık bu mektubunda gazetelerde çıkan A nket lerdcn bahsetm ekte ve bunların kum ar kanunları çevresine girdiğini, ahlâkı bozduğunu ileri sürerek, durdurulm asını tavsiye etmektedir. Peşinen söyliyelim ki, savcılıkla aynı fikirde değiliz. Bu gibi anketler bilhassa genç dim ağlar üzerinde büyük faydalar sağlam aktadır. Onları zihnen meşğul eden, fikren gelişmelerini sağlıyan anketler, yalnız bizim memleketimizde değil, dünyanın her tarafı(nda hemen hemen yapılm aktadır. Bir spor anketinin ne gibi ahlâksızlık olacağım bir türlü anlıyamıyor, kestirem iyoru. Bir bilgi yarışm asının fayda yerine zarar getirdiğini de hiçbir şekilde kabül etmiyeceğiz. Diğer yönden fikirlerini yorarak bu anketlere katılan gençlere, ihtiyarlara, birkaç kuruşluk hediye dağıtılm asını da kum ar saym amaktayız. Eğer savcılık bunun aksini düşünüyorsa, gerekçesiyle açıklaması lâzımdır. Yoksa gazetelerde yayınlanan anketler ahlâka mu- zırdır, kanuna aykırıdır diyerek baştan kesme yapm ak hiç de doğru bir hareket ve davranış değildir. Savcılık gerçekten m em lekette çe şitli ahlâksızlıklara sebeb olan olaylar üzerine eğilmek istiyorsa daha hassas davram ası gerekm ektedir. Yoksa gazetelerde yayınlanan anketleri kanuna aykın bularak, menetmeğe kalkışması, ihtarda bulunması, kanımızca yanlış bir harekettir. Bugün m em lekette açıktan açığa kum ar oynanıyor. Spor Toto yüzünden m em leketten dış mem leketlere on binlerce lira akıyor, se m a h a n e le rin çoğunda açık olarak Dombala oynatılıyor. Ve her> nedense Savcılık bu a- Çik kum ar oyunlariyle gerektiği bir şe kilde ilgilenmiyor, gereken tepkiyi gösteremiyor. Biz, gazetelerdeki anketlere karşı savcılıktan anlayış, hattâ takdir bekliyorduk. Halbuki Savcılık, bizim görüş ve düşüncelerimiz hilâfına hareket e- derek ve anketi kum ardan ayırmıya- rak bir ihtarda bulum uştur. Her ne şekilde yorum lanırsa, yorumlansın, biz bu müdahalenin yersizliğinden ısrar edeceğiz. Anketin anlamını takdir etmek, herkesten önce, Savcılığın görevleri içinde olmalıydı. Halbuki savcılığı gazetelere karşı cephe almış bir durum da görüyoruz. Basının bütün iyi niyetine rağmen, basına karşı bu şekilde davranışı kanaatim izce yersizdir. Bugün yalnız bizde değil, dünyanın hemen hemen her yerinde gazeteler anket açmakta, okurlarını fikren çalışmağa zor lam aktadır. Bir gazetede gençliği ilgilendiren anketler eksildiği zaman, o mem lekette okumak zevki de kendiliğinden ölm ektedir. Bunun değişmiyen gerçeğine rağmen, anketlerin durdurulması yolunda girişilen hareketlerden önce, spor totonun, sinemahane- lerdeki Dombola nm kaldırılması gerekm ektedir. Bu arada ahlâkı bozan diğer olaylarla da Savcılığın açık bir şekilde ilgilenmesi şrttır. Arzu ederiz ki, Savcılık gazetelere yaptığı ihtarı tekrar gözden geçirsin, alınan k aran düzeltsin ve hiç olmazsa, bu konuda basım daha etraflı bir şekilde aydınlatsın. Yoksa hiçbir zaman ve hiçbir şekilde gazetelerde çıkan anketlerin ahlâkı bozduğunu ve ya kum ar olduğunu kabül etmiyeceğiz. Bu konuya bugünlük bukadar dokunuyor, Savcılıktan, bu konuda daha etraflı bir açıklama bekliyoruz. Sinemada M O n n Getiriyor Şöhreti U 1 / Ü Götürüyor HH'1»»»»* *,, * 1,1 *<! ««"*»» l l ı ı MERHABA " " " İ H ttlö ii, Delilerle Akıllıları Ayırm ak t f l t l l l l l i r,bb11 B B lllm B flb lb lb U B llllllllb B B lıb # Kutu Kutu Kutu Kutu işlerinizi LTO TPOĞRAFlK baskılı renk baskılı yalnız ve yalnız TEZEL MATBAAS nda TEZEL KUTU FABRİKA- S l nda yaptırabilirsiniz. Gömlek, Potin, Sabun tozu, yemek tuzu, diş macunu, Kravat iç çamaşırları ve daha aklınıza ne gelirse istenilen hacim ve şekilde yaptırabilirsinzi. AYRCA 5 6 renkli etiketler, matbaa işleri ve benzerlerini en makul fiatlarla yapmaktayız. TEZEL MATBAAS TEZEL KUTU FABRİKAS 80 A Ankara Caddesi TEL 2961 LİMASOL TEKLÎFNAME a t kuvvetinde bir Angle Dozer, 2500 yarda küp havaralı çakıl veya kumlu çakıl, 700 yarda küp temel ta şı ve muhtelif kalınlıklarda kırılmış çakıl için İnşaat Daire- ti tarafından teklifname davet olunur. Teklifnameler 17 Haziran, 1963 tarihinde öğleden geç olmamak üzere Lefkoşa İnşaat Dairesi Kaza Mühendisine vasıl olmalıdır. Daha fazla tafsilât Lefkoşa İnşaat Dairesi Kaza M ühendisine m üracaatla elde edilebilir. S in em an ın m o ja ü z erin d e k i te s irle ri in k â r ed ilm ez b ir h a k ik a t tir. S o k a k ta y ü rü rk e n e tra fın ız a d ik k a tle b a k a rsa n ız h a n ım la rın, b ilh a s sa g e n ç k ız la rın g iyiniş, saç tu v a le ti, m ak y aj v e h a ttâ d a v ra n ış o la ra k şö h re tli y ıld ız la rı tak lid yoluna g ittik leri gözünüzden kaçm az. E ski ç a ğ la ra ait, bu k o n u d a ta rih k ita p la rın d a n ö ğ ren d iğ im ize göre, H alk M odayı, devrin k raliçe, p ren ses ve gövdelerinin giyinişine ve tu v aletin e uygun ta n zim ederm iş... Sinem anın gelişm esinden bu yana, toplum, m o d ay ı p e rd e d e isim y a p m ış o y u n cuları tak ü d ed erek m eydana g e tiriy o r. Y ıllarca ö n ce A n ita P a g e n B ro o d v ay M elodileri a d lı k o rd e- lâsı v izy o n a g ird iğ i z am an b ird e n b ire k ırm a lı e te k, iri b u k leli saç m o d a o lu v e rm işti de to p lu m d a G re ta G arb o m o d ası h âkim o lm u ştu. Y ıldız, o y ılın O sc a rın ı a lan G ran d H otel film in de h arik u lad e oyunu ve güzelliğiy le m ily o n la rc a in san ın k alb in i fe th e tm e ğ e m u v a ffa k o lm u ştu. G arbo old uk ça uzun sürdü. J e a n H arlo w ve C lara B lo o m s in em a d a s a rış ın la r m o d asın ın doğm asına sebeb oldular. O n ların devirlerinde s a n saçlı k ad ın la r b ü y ü k b ir ö n em k a z a n d ıla r. D üny s o sy e te sin in m e şh u r k ad ın l a n b ile, s a ç la rın ı s a rıy a b o y a t tılar. O nlar da dev irlerini savd ı la r. R ü zg â r G ibi G e çti de S c a rle tt O H a ra k o m p o z isy o n u n d a ih tira s lı, a rz u lu, e g o ist lâ k in h e r z a m an şu h ve c az ib e li k a d ın ro lü n de u n u tu lm a z b ir o y u n v e re n V- vien eigh 1939 un kadını o lm uştu. S im siy ah u zun saç la rı, y e şil g ö z le ri ş a h s ın a m ü n h a sır m a k y a j ve tu v a le ti h a lk ta ra fın d a n çok geçm eden benim sendi. N o rm a S h e a re r, a rd ın d a n R ita H a y w o rth v e A va G a rd n e r s in e m ada ilk o larak kızıl saçlı g ö rü n d ü le r. L inda D a rn e l A m b e r ile k ısa z a m an d a isim y a p ın ca, Jan e R ussell ile doğm uş olan esm er u zun saç ve k irp ik m o d ası b attı. B öylece sin em ada da E s m e rle r ile k ız ıls a ç lıla r a ra s ın d a b ir re k a b e t b aşla d ı. L a n a T u rn e r B e tty G rable, B e tty H u tto n ve so n ra d a n J u n e A lly so n s a rışın y ıld ızların bu konuda önd erliğ i ni d eru h te ettiler. Seneler geçti. Y ukrrıda adları geçen yıldızlar yaşlandılar Perdede de yeni isimler yer almağa başladı. Elizabeth Taylor Jean Simmons sonradan Gra- ce Kelly, Gina Lollobrigida, So phia Loren, Marilyn Monreo, Audrey Hepbum, Rossano Po- desta ve Audrey Dalton gibi... Bunlardan bir kısmı sinema da sarışınlar, bir kısmı Esmerler modasının önderliğini yaptılar. Ve tipleri m akyajlan ve davra nışlarıyla toplumda büyük tesirler icra ettikleri görüldü. merler hep birlikte başarıya u- laştılar. R ita nın, Ava nın bıraktıkla- rı boşlukları Rhonda Fleming, Susan Hayward, kızıl saçlılar olarak devam ettirm ek istediler. Lâkin tam mânasıyle m u vaffak olamadılar, herşeyden evvel toplum tarafından taklid olunm ayışlanndan anlaşılıyordu. YAKUT Ü M İ T D E N İ Z P eki, d u ru p d u ru rk e n be n> o rta d a n n e d e n k a ld ırm a la rı g e re k tiğ in i m e ra k e tm e d in mi hiç?..." E ttim ta b iî... Y u su f a so r d u m b u n u... P a tro n ö y le e m re t m iş... S en o ra y a b ü tü n işleri b o z m a k için m a h su s g ö n d e rilm işsin... P a tro n o g e c e k ö ş k te mi im iş k i?... E v et, o ra d a im iş... Z a te n bu y ü z d en b ü tü n p lâ n la r a ltü s t o ld u y a..." Y oksa?... P a şa ö lm iy ecek m iy d i?... O n u b ilm iy o ru m. A m a d a h a ö n c e c in a y e te d a ir h iç b ir şey k o n u ş m a m ış tık.. P a ş a y ı kim ö ld ü rd ü d e r sin? Y u su f... K en d i m i sö y led i? E v e t..." N a sıl o ld u bu?... P o lisin k e n d isin i a r a d ı ğ ın ı ö ğ re n in c e, o rta y a ç ık am az h a le g e lm işti. O n u n için, b a n a y a p tık la rın ı a n la tm a ğ a m e c b u r o ld u. A rtık b irb irim iz d e n s a k lı b irşeyim iz k alm am ıştı. P a şay ı n iç in ö ld ü rd ü ğ ü n ü de sö y led i m i? E v e t. P a şa, k e d in in y e rini sö y lem e k iste m e m iş; s ö y le t m e k is te rk e n fa z la c a ta r ta k la m ış; b u s ıra d a a d a m ö lü v e rm iş. B u n u n ü z e rin e o da işe in tih a r sü sü v e rm e k is te m iş..." Tefrika No. 47 A k a re tle rd e k i e v d e beni y a k a la d ığ ın ız z am an sen de v a r m iy d in?..." T a sd ik m a k a m ın d a b a şın ı sal ladı. "P e k i, n e d e n b en i h em e n ö ld ü rm e d in iz de b ıra k tın ız? Y u su f, p a tro n a s o r a c a k tı. Sonra, o k arı da istem ed i." O e v k im in d ir?" B ir a rk a d a ş ta n Y u su f k i ralam ıştı. O gelm ediği zam an la r ve b ir g a co ta v la d ığ ım v a k itle r b en k a lırd ım. P eki a m a o ra y ı n a sıl b u ld u n? İş id a re h a n e s in e v e rd i ğ in a d re s te n... E liyle b aşın a vurdu "T ü h, m a n k a fa herif! Ben h e rş e y e m ü s ta h a k ım... Y u su f b u g ü n sen i n asıl b u ld u?... K a d ık ö y d ek i b e n z in d e p o su n d an... D aim a c iv a rd a k i k a h v e d e o tu ru ru m. A n am ın evi de k u m lu k ta o ld u ğ u için, beni o ra d a k ile r ta n ırla r. T e le fo n a ça ğ ırtm ıştı. A rtık b u h e rifi a n a s ın ın b ile ta n ıy a c a ğ ı şü p h eliy d i. T ep siy e d ö n m ü ş k a n lı ve m o r s u ra tın a b a k tık ç a içim d en g ü lm ek g e liy o rd u ; Y usufla en son ne zam an b u lu ş tu n u z?... O n u A k a re tle rd e k i e v den so n ra b ir daha görm edim P e k âlâ... K a lk b akalım!" C eketini g iy erk en sordu N e re y e g id iy o ru z şim d i? K a ra k o la!... K a rşı k o y m ak is te r gibi dav randı. S onra yüzüm deki ifad e yi g ö rü n c e k u z u k u z u ö n ü m e d ü ş tü. s tıra b ı, o n u n b ü tü n güç ve k u v v e tin i, a y n a n ın ü s tü n d e ki b u ğ u g ib i san k i b ir an d a u- çuverm işti. D a ld ak i a sık c ek e tim i ç a r ç a b u k s ırtım a g e çird im. Y eniden, h a m a m a g irm iş g ib i o lm u ştu m. S o n ra k ra v a tım ı v e y e rd e k i b ı çağı alıp cebim e soktum. T a b an cam ı, em n iy e t m a n d a lıy la h o ro z u n u k a p a m a d a n k ılıfın a Ü ç ad ım ö n ü m e y ü rü y e- y erleştirdim çek sin. B ir y e re tü y m e ğ e k a lk tığ ın a n d a sen i z ım b a lıy acağ ı- m ı u n u tm a!... S es ç ık a rm a d a n, m en d ilin i ç ık a rıp s u ra tın a b a s tırd ı ve ku zu k uzu ilerlem eğe başladı. C eb im d en çık a rd ığ ım b ir iki b u ç u k lu ğ u m a sa m d a k i b a rd a ğ ın a ltın a s ık ıştırıp, b en de a r d ın a d ü ştü m. U z a k ta n K u y ru k lu Y ıld ız la r m ta tlı s e s le ri İle g e n çliğ in n e ş eli k a h k a h a la rı o ld u ğ u m u z y e re k a d a r a k s e d i yord u... HEYECANN KAMÇLADĞ ARZU K öşke geldiğim zam an N ecd e t i, b e n i d ış k a p ıd a b e k le r b u ld u m. Y alnızdı Ali K o rk m a zı e m n iy e t â m irliğ in e te slim e- dip, te le fo n la N e c d e t'i a ra m ış ve d uru m u bildirip, hem en yola ç ık m ıştım. E sa se n C elâl'd en notum u aldığı için, beni b ek liy o rd u. H em en y a n ım a a tla d ı; k ö ş k ü n b ü y ü k b a h ç e s in e g ird ik - Y o ld a g e lirk en m ak in eli tü fe k g ib i s u a lle ri b irb iri a rd ın a sıra lıyordu A nlat!... N e oldu?... K im d ir bu y a k a lad ığ ın ad am?... Em n iy e t â m irin e, 'B ıç a k la ü zerim e h ü c u m e tti! d e m işsin... B an a d a k a a tille rd e n b irin i y a k a la dım, diye telefo n ettin!... M uhta r b ey i kim ild ü rd ü? A y lin i ö ld ü rm e k is tiy e n kim?..." N efes a l bc!... D u r b ir da k ik a... "K ö şk a n a - b a b a g ü n ü gi bi.. M u h ta r b ey in v e fa tın ı ö ğ renen ahbab, ak ra b a eve dolm u ş... B iz de ne y a p acağım ızı şaşırd ık!" Sizin ço cu k lar geldi mi? E v et, a m a ne çare?... Ne p a rm a k izi b u lab ild ik, nc de b ir ipucu?... H a y atım ın e n ç a p ra şık işin e k a rıştım desem y erid ir... O n a k ısaca, ö ğ led en s o n ra k ö şk te o la n la rı a n la ttım ve Ali K o rk m a z 'ın kim o ld u ğ u n u söy ledim. B iraz n e ş esi g e lir gibi oldu. Marilyn Monreo nun şöhrete ulaşm asıylajean Harlow devri ni hatırlatan bir sarışın cinsi cazibe kraliçeliği yarışması başladı. Bu çatışm adan Maril- yn in rakipleri arasında kendi renginden Mamie Doren ve Ja yne M ansfield,vardı. ngilizler de Diana Dors ile Sabrina yı lanse ettiler. Sonunda ortada Marilyn ile Jayne kaldı. Sarışınlar birbirleriyle mücadele ederlerken esm erler ve kızılsaçlılar kendi ceplerine ye ni takviyeler aldılar. Liz Taylor un Jean Simmons un yanı- sıra, talyanlar Sophia ve Gina gibi, esmer bomboları şöhrete ulaştılar. Gazete ve mecmuaların kattıkları ve istifade ettik- 'leri bu çalışmadan sonra es in ilk aylarında yukarıda uzun yılların panormasını kısaca çizmeğe çalıştığımız Sinemanın Değişen Cevherle- ri ne göz atarsak, bütün bu mücadele esnasında yıpranm a dan, eskimeden ve şöhretinden kaybetmeden kalabilmiş kaç i- sim sayabiliriz. Kanaatimizce bu yılın çevreleri arasında gençler cfn sırada. Brigitte Bar dot, Mylene Demongeot, Pascal Petit, A nette Stroyberg Fransız sinemasının bu sahadaki yeni şöhretleri, Gina Lol lobrigide, Sophia Loren, Anto nella Lualdi, Marisa Pavan tal yanların öne sürdükleri isimler Amerikan Perdesi Elizabeth Taylor ile bütün dünyaya mey dan okuyor. Marilyn Monreo, Jayne Mansfild, Kim Novak ın yanısıra Heather Sears, Sadra Dee, Millie Perkins, Tuezday Weld ve Suzy Parker le bu ya rışmada yer alıyor. İsveç asıllı Mav Britt ve A vusturya asıllı Maria Schell ile uzaklaşalı Na ney Kvvan dan bu yılın çehrele rinden diye bahsetmemek hak sizlik olur. Bu yılın modasını hiç şüphe Bener Hakkı Hakeri Bu ayda en önemli olay Bakırköy deki delilerin gösterileri oldu. Türkiye gazeteleri bu olaya önemli bir yer ayırdılar. Hemen hemen hepsi delilerin gösteri- ierinl öven yazılar yazdılar ve sütunlarını yaptıklan hareketlerden aldıkları resim lerle süslediler. Onlann yaptıklarının akıllılardan farkb olmadığını söylediler genel olarak. Neden bu ayın en önemli olayı olarak delilerin gösterilerini sayıyorum. Keyfim öyle istedi de onun. çin. Var mı keyfim e karışacak? Hem bu hareketi en önemli olay saydığım zam an kimse kalkıp da suya sa. buna dokunduğum u söyleyemez. Üstelik dellletden bir zarar da gelmez bana. İçlerinden teki olsun sen ne mene oluyorsun ki bize karışıyorsun? diyemez. İstersem akıllı olduklarını da diyebilirim içlerinden ba. zılarının. H albuki akıllılardan bazılarının deliliklerinden sözetsem aralarından bazıları bak yahu derler Kendini akıllı sanıyor Fakat dedllere ne dersem diye yim, birisi çıkıp da kınam az beni. Zaten onlar kendi dünyalarına kapanm ış olduklarından mutludurlar. Yak sa dünyanın gidişine uysalardı mutsuzlukları artardı. Bu arada gazetelerden bazılan bir delinin şiiroini yayınladılar. Bu şiir bizde sevgilisine eşek diyen ba zılanndan daha terbiyelice yazılm ıştır. Ve terbiyesiz olm aktansa deli olmak herhalde daha iyidir. Okuyalım bu şiir k aralam asın ı Şarkı söyledi mhece hece, Fazla içtim de dün gece. Caka yaparken sokaklarda Aşkımı duşürmüştum. Sabahleyin adım adım Yolları hep aradım Kahrolsun çöpçüler Aşkımı süpürm üşler... Fakat ne zararı var Bir kopyası o kızda var Hakkımı ararım yine Gider belediye reisine Derim Senin işgüzar çöpçüler Aşkımı süpürm üşler. Gördünüz mü şu delinin ettiğine. Kalkmış akıllı, lan n bile özenmediği birşeye başvurmuş. Şiir yazmış. Herhalde şiirin geçer akçe olduğunu sanıyor. Delinin bu haline gülm ek mi gerekiyor, ağlamak mı? bizdekileri düşünüyorum da bu zavallıların hangi şartlar altında yaşadıklarını m erak ediyorum. Şu a- kıl - hastahanesinin m üdürü m üsade etse de buralarda- kilerin yaşayış şartlarını bir öğrensem, hiç de fena olmaz sanıyorum. Herhalde bizim delilerimiz akıllılarımızın yaşadığı huzursuzlukların daha fazlasını çekmektedirler. ıı m ı ıı ı ;, ı i i i i " i ı r m ıı ı ı ı ıı n ı ı t ı ı ı ı ı ı t f i ı ı ı ı n f i ı i " Kitap Sarayı ADANN EN BÜYÜK TÜRK KİTAPLĞ Mecidiye Sokak Lefkoşa Uzun yıllardan mekte olan KÎTAP rin teşkil ettiği yıldızlar tan zim edecekler. Onların saç tu valetleri, gece elbiseleri, man toları, makyajları 1961 in mo dasına önderlik edecektir. R A D Y O SA B \H YAYN Kuran-ı Kerim in okunması ve ney taksimi 0^.23 açılış ve program tanbur soloları haber bülteni radyo sanatkârları bir arada dans ritmleri bağlama takımından o- yun havalan kapanış *)CLE YAYN açılış ve program Gülseren Güvenli den şarkılar kontinontal melodiler sanatkârlardan birer şar kı haber bülteni kapanış AKŞAM YAYN açılış ve program Kıbrıs a selâm Çocuk saati bestelenmiş şiiıleriyle şa irlerimiz gitar müziği koka-kola programı Cuma neş esi pasadobleler İÇ.30 haber bülteni Lânitis programı romantik melodiler Türk lıikâyecileri Haldun Taner beraber ve solo şarkılar yanlışı bulunuz Türk müziğinden seçme ler fen konuşması Salih Dizer den şarşılar haber bülteni Cuma konseri Kapanış beri Türk kültürüne hizmet et- SARAY beğeneceğiniz telif ve ou y. " ftt" tercüme romanlar deposudur. Onbinlerce cilt arasın yok kı çoğunun bu genç isimle.,,. J..,.,... dan sız de beğeneceğiniz kitapları seçebilirsiniz. KİTAP SARAY aynı zamanda Türkiye nin belli başlı gazete ve dergilerini günü gününe ithal eden, revzi eden en büyük bayiilik teşkilâtlarından birine sahiptir. KİTAP SARAY her zaman için emrinizdedir. Her istediğinizi, her aradığınızı yalnız KİTAP SARA-( Y l nda bulabilirsiniz. OKUYACAĞNZ KİTAPLAR KALİTELİ SEÇE- BİLMEK İÇİN KİTAP SARAYNA BAŞVURUNUZ Kitap Saray Tel TELEVİZYON açılış Çocuk Köşesi Atatürk ve Küçük Kaymaklı korosunun programı, 10 kafadar ve bir karikatü rümsü film Haziran ŞEHİTLER GÜNÜ dolayısıyla yapılan törenler de ihtiva e- den filmler Kâmuran Aziz le arkadaşlarının programları aralık Hayat Bazan Tatlıdır ad lı tam boy film Belgin Doruk, Sadri Alışık ve Zeki Müren. AMERİKANN SESİ PROGRAMLAR HAZİRAN, 1963 GÜNLÜK YAYM ,19,31,41,49m. kısa, 238 orta dalga. YAYMN TEKRAR ,31 metre kısa dalga PAZAR Haberler - Basın Derlemesi - Amerika da Üniversitesi Hayatı PAZARTESİ Haberler - Rad yo mecmuası 1) Spor Haberleri. 2) Mülfikat ve- va röportaj. SAL Haberler - Haber Yorumu - Tarım Programı ÇARŞAMBA Haberler - İngilizce Dersleri. PERŞEMBE Haberler - Haber Yorumu -Panorama CUMA Haberler - Haber Yo rumu - Sanat Dünyası CUMARTESİ Haberler - 1- lerleyen ilim - Haftanın Olayları i i A/H* Hem Bil*1 güle1" >. sine* v e r f e ^ r ^ d e,s,a n ^ n!, s3n a K 's ıa > 0 h V»zan s s$>s0 dır. Can S* 1 " 1 çjfiu. K " d * W *,ya tan ve Ahn\ ler, Uçunım- A» Artık Ç»k Geç- Orta öğrenim im B tenköy O rtaokulun tirdikten sonra v e yal Lis e s i n e d e v a n KOCASNDAN AY JANE POWELL SHO LEĞİNE TEKRAR W 34 YAŞNDA CAZİP HEM ÇAUŞY0R H ÇOCUĞUNA tam SİYLE ANNELİK Y i JANFE HER YERDİ LİFLER YAGY Hol)ywood Shc değişen durumu haki nuşan Jane Powell t kür, halâ şarkı suylej edebiliyorum, diyor, ediyor Bazılarının şöhretlere sahip olduk ris ve aktörlerin bir k günlerde dinleyici vey çilerini eğlendiremivor tice İşsiz kalıyorlar" Doğru. Ünlll ses ve t dm söylediklerinde u haklı. Fakat kendisi b goriye girmiyor. Her tı eklif yağıyor. Teklif BULMACA E İ M Corne vel tertibaı ' hareketinin y R«nmelın ne büyük Soldan Sağa Yukarıdan Aşağı 1. Gökyüzü; Bir ağırlık ölçüsü ; 2. En önemli uzvumuz ;Bir çiçek 3. Canın yongası 4. K ırm ızı; Tersi beyaz 5. Böyle diyene kılıç kalkmaz; Yaysız atılmaz 6. Hâdise; Kırmızı 7.- Saçsız; Pişmiş; feleğin çemberinden geçiniş Bir isim; Bir başka isim 1! Haziran Tarihli Bulmacamızın çözümü. 1. ölüm; Atık 2. Hâle; Rakı 3. Ül; DT; K;N4.Me diha ; ta (tersi) 5.T.H.Y; Sal 6. Ar; (A) Abi 7. Tah; S; San 8. K; Taban 9. Kına Kına SEYAHAT EDECEKLERE Otomobilleri ile Türkiye veya Avrupaya seyahat edeceklere Trafik Sigorta powe lerinin gidecekleri memleket' lerde m uteber olması»çin Sigorta Acenteliğimiz tarafından istenilen müddet İÇ'n GREEN CARD verildiği RÜSTEM SİGORTA ACENTELİC Londra Sokağı, Td 4334 Lefkofa. d,_x ;r şeyi a zla ektubım h ı * ık»» J Î H talar var.,. erin> J! Nisanda- "l al kötü ı, ' n8 l S r Ve, 7 taraf Kahrol *ahrû * Y(* ' 'r taaffuz h netice 'Ş,r% r(iir,s e ti S a k i l e, ıtk f " ' C * *,'n ^ K, '»ftıyı MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞT *» İ S. >Ma t»» " ea»., K artık Cll

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti KİBRİSİN EN YÜKSEK TİRAJLI TURK GAZETESİ mm FJATI: 18 MİL Telefon: 2951 P.K. 524 KI RULUŞ: 1951 YIL: 12 SAYI: 2338 Sahibi ve Umumi Neşriyat MUdUrtl: CEMAL TOCAN Mesul Yazı işleri Müdürü: SAPI C. TOGAN

Detaylı

A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI

A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI Kendi Aramızda AKİS Haftalık Aktiialite Mecmuası Y ıl: 6, CUt: X V I, Sa.vı : 268 Y azı tşleri : Rnıroftrlt Snknk O i'fhan Kat S Daire 7 Tel : lt>992 P K. 582 - Ankara

Detaylı

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN

Detaylı

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll!

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll! MILLI YOL!lil!ll!il!l ll!!ll!ll!lllimiliiiiiiiiium Türk Umumî Efkârına Bildiri mm~~ - '-^^^ '- '.'.:,.:.!,;»* 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA LU YOt l. Yü 13. Sa ı 20 Nisan a62 Fiyatı

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı : 62 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 982 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş - İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER - Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı: 60 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

P % iâ. mam. iiliîv.ı "'rffi İPW!Î^ K Û m fe ',

P % iâ. mam. iiliîv.ı 'rffi İPW!Î^ K Û m fe ', mm m m mam P % iâ iiliîv.ı "'rffi İPW!Î^ K Û m fe ', Kafaya KAZGAN Schibi : S A K S A Ğ A N A & l a M L J k a m. X Yazı Ijliri Müdürü E Z E L Î V E E B E D Î, R U H Î V E A Ş K Î K A Z A N S İ Y A S Î

Detaylı

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr.

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2 Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7 CEVAPLAR Doç. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ 8 Havale

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Metin Toker YAZI İŞLERİNDEN SORUMLU : GENEL YAYIN MÜDÜRÜ: Kurtul Altuğ MÜESSESE MÜDÜRÜ : AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P.

Detaylı

pecya Çöl burada başlıyor

pecya Çöl burada başlıyor KARADENİZ'DEN KIZILDENİZ'E Arkeolog adayı ve Sanat Tarihi öğrencisi Engin Yücel, denemeyi adım adım takip etti. Aşağıdaki resmi, çölün başlangıcı olan Ürdün'de Maan yakınlarında çekti. Çöl burada başlıyor

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı

Başbakan geliyor. Elmalı Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkan Türel i ziyaret etti:

Başbakan geliyor. Elmalı Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkan Türel i ziyaret etti: 1Syf_Layout 1 04.07.2014 19:13 Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Kahreden teselli 10 ay önce tam yüz nakli olan 55 yaşındaki Salih Üslün kurtarılamadı. Selih Üslün ün oğlu Sedat Üslün, Güzel

Detaylı

Füruzan kadının aynası

Füruzan kadının aynası YIL: 2 SAYI: 1 ŞUBAT 2015 (15 günde bir yayınlanır. ÜCRETSİZDİR) BASKI: 30.000 ADET Yazar FARAS Müstakbel adlı eseriyle evliliğin eşiğinden dönmüş kadınların hikayelerini sizin için gazeteniz SONPOSTA

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

HASAN ALI YÜCEL ANMA TOPLANTISI

HASAN ALI YÜCEL ANMA TOPLANTISI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI A M HASAN ALI YÜCEL ANMA TOPLANTISI ANKARA 1993 HASAN ÂLİ YÜCEL HAYATI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ i. ANM A TOPLANTISI 16 Aralık 1 9 9 2 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ EĞİTİMCİLERİMİZİ

Detaylı

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR»

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR» e» Türk kendine dön * _ MİLLİYETÇİ SİYASI HAFTALIK GAZETE 12 NİSAN 1971 «TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR».. Ülkücülerin Son Şehidi İbrahim OİC DEVLET * 12 NİSAN 1971 *, SAYFA 2 aen ivxjl Jt \J

Detaylı

HARPUT TAN KIBRIS ADASINA İNSANLIK DERSİ VE HİPOKRAT YEMİNİ ÜZERİNE Doç. Dr. Ulvi KESER

HARPUT TAN KIBRIS ADASINA İNSANLIK DERSİ VE HİPOKRAT YEMİNİ ÜZERİNE Doç. Dr. Ulvi KESER Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 921 HARPUT TAN KIBRIS ADASINA İNSANLIK DERSİ VE HİPOKRAT YEMİNİ ÜZERİNE Doç. Dr. Ulvi

Detaylı

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN Ekim ve Aralık'ta 280.000 Lira Maltepe Esenyurt'ta 1 BAHÇELİ VİLLÂ Küçük Yalı'da 1 ÇAMLI APARTMAN * Ayrıca muhtelif para ikramiyesi * Ekim ayı çekilişi 31.10.955 de ANKARA şubemizde muhterem halkımızın

Detaylı

Ankara da Temel Atma Töreni

Ankara da Temel Atma Töreni 15 OCAK 2013 SAYI: 43 SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com İST DAKİ SİVAS PLATFORMUNDA ÖNEMLİ BİR SUNUM: TARLALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PİLOT UYGULAMA SİVAS TA! Ankara da Temel Atma Töreni

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

e-mail: ankaraagindernek@gmail.com web sitemiz: http://ankaraagindernegi.org

e-mail: ankaraagindernek@gmail.com web sitemiz: http://ankaraagindernegi.org e-mail: ankaraagindernek@gmail.com web sitemiz: http://ankaraagindernegi.org KASIM - ARALIK 2012 ağın DÜŞÜN VE SANAT DERGİSİ Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınıdır Kasım-Aralık 2012 Yıl:26 Sayı: 251-252

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Ktz AYLİK FİKİR ve SANAT DERGİSİ

Ktz AYLİK FİKİR ve SANAT DERGİSİ I V i~k r Ktz AYLİK FİKİR ve SANAT DERGİSİ YAHYA KEMÂL BEYATLI, ARİF NİHAT ASYA, MEHMET AKİF ERSOY, MİTHAD CEMÂL Töre, T. C. Millî Eğitim Bakanlığınca Tebliğler Dergisi 1 nin 8 Kasım 1976 târih ve 1906

Detaylı