anık Sahabettin Altınok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "anık Sahabettin Altınok"

Transkript

1 E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö zer, 2500 yarda 'alı çakıl veya kuml» y ard a küp temel ta. telif kalınlıklarda kifil için İnşaat Dairelan teklifnam e davet İADEYİ REDDETTİLER kopos M akarios un başkanlığı Devletlerinin K ıbrıstaki mas- m asraflarının karşılanm ası; ve sarfedilmesini tasvib etmiş; jzim Kanununu tadil eden bir inşa edilmesi için 16,000 lira 5. Sokaklar ve Binalar Tan- Ankara tara 13 (BvlSin (Basın - YavmV Yayın) lprp»k /on/lic-in _...,... lerek kendisini tehditle alarm iddiaların asılsız olduğunu söy Mayıs olayları sanıklarının duruşmalarına M amakta- dım ederek bölükleri vazifeye altında toplanan Bakanlar Ku verm eğe zorladıklarını söyle- jlerken ağlam ıştır. Genç ve çıkardığını reddetm iştir. Talât rulu aşağıdaki kararları alm ıştır AMERİKAN MÜESSELERİNE Limasol Kasaba Rum Okul Ko hususunda Cum lvırbaşkan Mu 4. İkrazat K omiserlerinin,! Kanun Tasarısı ile ilgili karar m ıştır. Bir baskına uğram ış- [körpe dim ağlar aldatılm ıştır, Aydemir e hoş geldiniz dediği sanıklar tarafından bildiri 1. Kıbrıs Hükümeti ile Ame- YARDM misyonuna 40,000 lira istikraz av ini tarafından yapılan iade- ki Muhabere Okulunda bugün tık, bu karışık durum da elim- Ö ğrencilerin harekât sırasında de (dün) devam edilmiştir. den idareyi kaçırdım " demiş jüzdağ ve Y urdakuler ile te m a 1 len Harb Okulu askeri ceza hu rik Birleşik Devletleri Hükû- c) # 2 5 i, K ıbrıstaki Amerikan ve Kıbrıs müesseselerine yapmasını tasvip etm iş; ve İyi reddetm iştir. Saat da Başkan Tuğgeneral Fevzi Basmacı, D uruş ettiği iddiasını reddetm iştir. [bit ettik dem iştir. Önder Ay- istikraz yapılması için kullanı ve öğrencilere cephane tem in jsa çalıştıklarını sonradan tes- kuku ve nöbetçi başöğretmen olan Necati Taylân, bu hareke ma Yargıcı Deniz Hakim Al Fethi Gürcan ise "bu arkadaşları o gece vazifeden alıkoyan tiğini, Salim Mimaniyi de o ge dırmış, daha sonra Talât Ayde [dınlı'nın kendisine silâh çek ti gayri şuurî olarak vasıflanlacaktır. gençlere iş Bulmada Yardım bay Numan Özdalga, üye K urmay Albay Mehmet H arj.ut ve benim tabanca tehdidim değildir. Demek ki kendileri de his,ken gördüğünü söylemiştir.. ri karşınızda bulacaksınız1 de ^ e öğrencileri şehre sevkeder- 2. Kibrisin, GATT a katılm a m ir e 'yakında meşru kuvvetle Yapılacak Savcı Hakim Binbaşı T urgut sına karar vermiş; îm eler 17 Haziran] linde öğleden g e ç i- lere Lefkoşa în ş * û i llkleri dolaşmak Y L 1 S A Y 50 gyelilerin Duruşmaları Dün Başladı SAH İBİ HİKMET A FİF MAPOLAR anık Sahabettin Altınok ün Mahir»mada BninHı F la T 15 Mil İDARE MECİDİYE SOKAK TEL 2824 BASMEVİ GİRNE YOLU LEFKOŞE TEL Haziran 1963 Cuma HERGiiN S A Y F A Bakanlar Kurulu Küçükün Bir iadesini yine Reddetti Dün Cum hurbaşkanı Başpis A U Dün cum hurbaşkanı Başpis- b) %25 'i, Amerika b) '/>25 Birleşik i, Amerika su baskınlarına Birleşik su baskınlarına kar$ı tesisler karşı j İADEYİ tesisler REDDETTİ! Akan ve yardımcılarının yerlerini almasını m üteakip duruş maya başlanmıştır. İlk olarak Gökalp Kasaboğlu dinlenildi. T alât Aydemirin evinda Hakkı Süm er ve Galip GÜltekin in de hazır bulunduğu bir sırada kendisi ile görüştüğünü bildirerek, T alat Ayde ı mir sanki bir ihtilâl lideri imiş M^ibi konuşarak, siyasî ortam ın " gayet gergin bulunduğuna işa ret etti. Ordu her zaman duru ma müdahale edebilir. Sizlere de vazifeler düşebilir. H azır o- lun, dediğini nakletti. Kemal Kâhyaoğlu ise fiili harekâta katılmadığını iddia etti. Savcı, o halde neden saat den sonra Radyo evine gittiğini sor du. Okulda bir birlik kom utanı olmadığı ve Büro hizm etlerinde çalıştırıldığı halde, bir- aza Mühendisine va *emdir' dedl Abdullah Yllmaz jlr ehirde asayişi düzenlemek ü- ızla tafsilât Lefkoşa zere tesîkil edilmiş bu,unan Jan iresi K aza Mühendi-ı caatla elde edilebilir.,? benim vazi- ALTNOK \GLAD T alât A ydem ir de okula geldiği zaman, nöbetçi heyetini çaresiz beklerken gördüm. Bu dtırma birliğine kom uta ettiğ i suretle benim teşriki mesai ettiğim ni ileri sürerek, o gece sadece subayların vazifesi kolay üstüne emniyet vazifesi aldığını laştı dem iştir. Sabahattin Alsubaylara bildirdi. tınok, savcının tanım adığınız niçin m ukavem et et MUKAVEMET ETMEDİLER m ediniz şeklindeki sualine, Hadise gecesi H arb Okulu Fethi G ürcan ın da emekli bir nöbetçi âmiri olan Behzat Ta- T ürk subayı-olduğunu düşünenır ise, öğrencilerin silâhlan- irek kendisine silâhlı bir mumasına mani olmağa çalışır- kabeleyi caiz görmediği ceva- bakım ından m üşterekm işler ki m ukavem et etm ediler dem iştir. kt-n; Fethi Gürcan, M ustafa Pa bını verm iş, öğrencilere gülekova ve Turgut A lpagut un ge!rek m ukabele ettiği yolundaki * Dünyanın en büyük devletle rinden birinin kaderini elinde tutan hükümetin en önemli ba kanlıklarından birinin başında,y l<i zat bir yanda... Kızıl saçlı, yeşil gözlü, ince belli kıvrak bir manken öbür yanda... İşte, değil lngiltereyi, bütün dünyayı en çok meşgul eden ve hiç çekinmeden Asrın en büyük skandali diyebileceğimiz olayın iki kahramanı. Biri Mac- Millan hükümetinin. M ajesteleri Kraliçenin itim adına lâyık zatın kabinesinde H arbiye Ba kanı Mr. John Profumo. Ö bürü Londranın kibar m uhitlerinin, Tatlı H ayat âleminde ya şayanların gözde şahsiyetlerin den 21 yaşında Christine Keeler... Bugünden itibaren skandalin perde arkasını ve işitilmemiş taraflarını gözlerinizin önüne sereceğiz. Ve basit bir gayrimeşru m ünasebet gibi görünen olayın, aslında ne büyük bir yaranın depreşm esi ol duğunu anlatacağız. 6 H aziran Perşembe günü M ajeste Kraliçenin M uhafazakâr hüküm etinin H arbiye Bakanı John Profumo istifanam e sinde Sizlere yalan söyledim sözlerini sarfettiği zaman ve ananelerine sıkı sıkıya bağlı * bu ülkede fırtınaların en büyü ğünü koparacağının belki farkındaydı ama, artık vakit çok geçti. Çünkü Profum o nun itirafı, bu sefer gerçeğin ta kendisi idi. Bakan yalan söylem işti. A S S Î N S K A N D A L İ Profumo Keeler Münasebeti H ikâyenin su üstüne çıkm a sı, geçen 22 M art tarihinde, ay nı zatın Avam Kam arasında, Londranın Dölce V ita (Tatlı H ayat) m uhitinin tanınm ış sim alarından kıvrak manken C hristine K eeler le gayrimeş- D uruşm a Hakimi biraz sonra öğrencilerin sorgusuna başlanacağını bildirerek, sükûnet ve aklı selimini kullanmalarını istemiş, aksi halde, askerî mah keme icaplarının yerine getirileceğini bildirerek, mahkemeyi gizli yapacağını bildirmiştir. SANKLAR SUÇU KABUL ETMİYOR N ihat Şendoğan, Önder Aydınlı nın alay nöbetçi amiri Sa bahattin A ltınok a silâh tevcih ettiğini, Salim Mimaniyi öğren çileri vazifeye sevkederken gördüğünü söylemiştir. Hadi K antarcı, harekât başlayınca okul birliklerine parolayı verdiğini ve Fethi G ürcan a yar-,'ru m ünasebeti olmadığını söylemesi ile olmuştu. Bundan sonra olaylar son derece hızlı bir seyir takip etmiş ve nihayet Çarşam ba akşamı Bakan, muhtemelen hakkında çok kesin bazı açıklama lar yapılmasından endişe ederek istifasını vermişti. F akat bu istifi artık meseleyi örtbas etmeğe kâfi değil. Çünkü herşey tam amen siyasî bir veçheye bürünm üş olup şu anda MacMillan hükümeti her zaman için endişe ettiği karşısındaki İşçi Partisinin mu halefetinden, en büyük darbeyi yemeği beklem ektedir. O ka dar ki, değil muhalifi tşçi P artisi, bizzat kendi M uhafazakar Partisi içinde bile, Başbakanın aleyhinde se rt bir hava esmeğe başlamıştır. (Devamı yarın) Ziya Rızkı Dün Limasal da öğrencilere Hitap Etti LİMASOL... Kaza İş D airesi Müdürü Ziya Rızkı Çarşam ba günü ö.e. saat 11 de 19 Mayıs Lisesinde mezun olacak 63 öğrenciye Ka za İş Dairesinin çalışm a ve hal ka hizmeti ve mezunların iş sağlam a im kânları hakkında bir konuşm a yapm ıştır. Konuşmayı Lise Müdürü ve bazı öğretm enler takibetm işler ve gelecek ders yılında Ka za İş Dairesi personeli ile teşriki mesai yaparak öğrencilere tahsil hitam ında münasip iş temini hususunda müştereken çalışm anın faydalı olacağı kaııaatında olduklarını beyan etmişlerdir. Lefkoşa Türk Bankası, Ltd. «Lefkoşa, Mağusa, l ârnaka, Limasol ve Baf taki Şübeleri ve Dünyanın her tarafındaki Muhabirleri ile Bütün BANKACLK, SİGORTA ve SEYAHAT işleri için Sayın halkımızın emrindedir. diğini söylemiştir. Talât Ayde mir, ben okulda komutan i- ken hürm et eden bu subay e- mekliye ayrılınca selâm vermi yordu. Bu sefer okula gittiğim Devamı Sayfa 6 da KURU MANASTRDA İKİ KARDEŞ BÇAKLANARAK ACR SURETTE YARALAND Dün akşam takriben saat 8.30 raddelerinde Kuru Manas tır köyünde 40 yaşındaki Halil Haşan Ahmet ile 46 yaşındaki Haşan Ahmet, meçhul şa hislar tarafından^bıçaklanarak ağır surette yaralanm ışlardır H astahaneye yakın çevreler Haşan Ahmedin yarasının ağır olduğunu söylemişlerdir. Polis meseleyi tahkik etm ektedir. TATL BİR ÖPÜCÜK İÇİN İKİ AY HAPİS YATACAK Dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi çok enteresan bir davaya bakmıştır. Omorfolu olan 57 yaşında Dimitris Yorgo Hacısargis 20 Mayıs tarihinde İncirli sem tinde bir İngiliz kadınını zorla öpmüştü. Dün mahkemede dinlenen M argaret Greyp Morky isimli İngiliz kadını, Dimitrisin kendisini zorla yakalıyarak öptüğünü söylemiştir. Davada suçlu bulunan seyyar satıcı Dimit ri 2 ay hapse mahkûm olm uştur. imeti arasında aktedilecek olan ve K ibnsın, halen muhtelif mem leketlerden ithal edilen se nevi bir milyon lira değerinde A merikan buğdayı ile sair em tia satın almasını derpiş eden taslak halindeki bir anlaşmayı tasvip etm iştir. UMUMÎ İSTİKRAZ Ödeme Kıbrıs lirası ile yapı lacak ve hasılât a) 9f50 si, ekonomik kalkın ma m aksatları için senevi nisbetinde bir faiz île Kıbrıs Cum huriyetine uzun vadeli istikraz yapılması; Hem Güzel Hem Hem de Büyükelçi 22 yaşında; güzel bir kız olan Huda - El Marassi Sü veyş hâdiselerinden beri kesik olan Mısır - Fransız münasebetlerini ihya edecek. Paris Birleşik Arap Cumhuriyeti, Süveyş hâdiseleri ü- zerine 1956 kasım ında kesilen Mısır - Fransa siyasi m ünasebetlerini yeniden tesis ve iki m em leket arasındaki eski dost luğu ihya için dün Fransa H ü kümeti nezdine bir büyükelçi yollamıştır. Yirmiiki yaşındaki Huda El Marassi, siyaset âleminde bu derece mühim bir göreve getirilen en genç diplom attır. Kum rai saçlı, güler yüzlü ve gayet zarif bir genç kız olan yeni se fire, Fransızcayı, Kahire sosye tesine mensup kültürlü, hanım ların aksaniyle konuşm aktadır. Birleşik Arap Cum huriyetinin ilk kadın diplomatı olan Huda F.l Marassi yurt dışında aldığı ilk görev icabı olarak Birleşik Arap Cum huriyetinin Paristeki eski elçilik binasına yerleşecektir. Evvelki gün Kahireden buraya gelen yirmi iki yaşındaki güzel diplom at Sefire görevlisi ünvanını haiz bulunm aktadır ve bu ünvanla Fransada üç ay vazife görecektir. Ailesi İskenderiye oturan Huda El M arassinin babası m ühendistir. Türkiyeden Kısa Haberler A nkara 13 (Basın - Yayın) Cum huriyet Senatosu Başka nı Suat Hayri Ürgüplünün baş kanlığında Rusyayı ziyaret e- den Türk Parlâm ento Heyeti, yarın (bugün) saat de u- çakla Esenboğa Hava Alanına gelecektir. İm ar ve İskân Bakanı Ord. Prof. F. Kerim Gökay, bugün (dün) saat da uçakla Nor veç e gitmiştir. Bakan, çeşitli ı m em leketlerde sosyal m eskenler ve göçmenler konusunda İOslo da yapılacak toplantıya katılacaktır. Manş denizinde kesif sis yü zünden Türk bandıralı Sadık Zade şilebi ile bir Panam a şilebi çarpışm ıştır. Panama şilebinin battığı anlaşılm aktadır. Sadık Zade şilebi radyo ile ver Limasol Kadınlar Birliği Toplandı LİMASOL Limasol Türk K adınlar Birliğinin Yıllık Kong resi dün yapılmış ve yeni 1da-!re heyeti vazifesine başlam ıştır. Kongrede K ıbns Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Bn. Süheyla Küçük de hazır bulunm uştur. diği mesajda, batan geminin kaptan ve m ürsttebatını k u r tardığını bildirmiştir. BAÛDAT Bağdat Radyoc İsrail in çeşitli kadın teşekkülleri u n u n bildirdiğine göre rak tarafından davet edilen ve dönüşte Kıbrısa uğrayacak olan Türk Kadınlar Birliğine mensup bir heyet, bugün (dün) tsraile hareket etm iştir. bayrağı, Mısır, Suriye ve rak arasında kurulması kararlaştırılan esaslara göre değiştirilecek ve Arap gayesini ifade edecek tarzda düzenlenecektir. Yeni Arap Birliği Bayrağı Yayılıyor SU BASKNLARNA KARŞ 3. Limasol, Lârnaka ve Baf K azalarındaki bazı köylerde Şam ve Halepte Nümayişler Yapıldı ŞAM Dün gece H alep de nüm ayişler yapılmıştır. Polisle nüm ayişçiler arasında şiddetli çarpışm alar olduğu haber veriliyor. Çarpışm alar neticesinde 14 polis ve asker yaralanarak hastahaneye kaldırılmış lardır. Yüzlerce nümayişçinin tevkif edildiği haber verilm ektedir. Ayrıca Şam da da, Yemen Cum hurbaşkanı Sallah lehinde yapılan nümayiş polis tarafından dağıtılm ıştır. Bu arada bir kaç kişinin yaralandığı da haber verilm ektedir. Annesini Yaraladı A strom erit köyünde, akli muvazenesi eksik Andreas Ha ralambu, annesi K iriaku yu o- rakla karnından yaralam ıştır. Lefkoşa H astahanesine kaldırılan kadının durum u tehlikeli değildir. Batı Almanyanın sraille Tutumu BONN Eski Savunma Bakanı Josef Strauss un İsrail ile Batı Alm anya arasında diplomatik m ünasebetler kurulması yolun daki görüşünü dün bildirmesin den sonra, Dışişleri Bakanlığına yakın çevrelerde söylendiğine göre, Bonn hükümetinin İsrail ile m ünasebetler konusundaki tutum unda her hangi bir değişiklik bahis konusu değildir. DEVRİM İN DÜNKÜ SAYS 5330 ADF.T BASLMŞTR jlacak olanlar arasında U luslar [arası Çalışma Teşkilâtı (LO) juzm anlarından Mr. R. Zoeck- ; 1er ile Mr. Burbidge de varjdır. U zm anlar Gençlerin lstîh Çalışma ve Sosyal Sigorta İBakanlığı, okul m ezunlarına iş. ı a a bulmada yardım etm ek ı ve. tek ı 'dam ı, ında Karşılanması, Gere-.,., ken Güçlükler ve Gençler, nık sahalara intisap etm eleri Verimlilik Merkezinden Neler nı sağlam ak amacıyle açmış ol i Bekliyebilirler" konulu konferanslar vereceklerdir. duğu kam panya m ünasebetiyle, her Kaza Çalışma Dairesi- j ne, gençlerin istihdam ından so rum lu bir İstihdam Memuru tayin etm iştir. Bu memurun (görevi, gençlere, iş bulmada rehberlik etmek ve tavsiyelerde bulunm ak olacaktır Gençler için İş Bulma Daire terini İslah etmek maksadiyle gençlerin 1963 yılı m ülâkat program ında vazife görecek olan personel için 17 ile 19 Ha ziran 1963 tarihinde, Çalışma Bakanlığı Merkezinde, Genel M üdürün başkanlığında bir e- ğitim konferansı düzenlenecek tir. TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLAND Temsilciler Meclisi dün bir poturum yapm ıştır. Dünkü toplantıda çeşitli ka nun tasarıları görüşülerek bazıları kabul edilmiştir. Bu a ra da Meclisin çalışma süresi de '30 Haziran 1963 e kadar uzatılm ıştır. Meclisin bundan sonraki toplantısı 21 Haziran 1963 Konferans sırasında söz a- Z ih i n d e yapılacaktır. PİJAMA OYUNU Film çevirirken üşütüp boğazolan Joy Nicholis un rolünü, 27 yaşındaki genç ve güzel artist Susan İrviıı alacaktır. Londrada çevrilen bu filmin ismi Pajama Game (Pijama Oyunu)dur. Resimde, Susan, rol icabı, pijamasının yalnız üst kısmını giymiş va ziyette görülüyor. MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

2 iq T. Sayfa 2!İ İ l l i m l l l l i a i l l l l l l l l İ l l i n i '1 «l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i u i l l l l l l l i a i l l l t l l Savcılıktan Mektup Var l BİR Ç EM B ERDİR D Ö N Ü Y O R Savcılıktan mektup var.. Kime demeyiniz, basına. Geçen sayılarımız, dan birinde bu m ektuptan kısaca bahsetmiş, fakat savcılığın ileri sürdüğü fikirler üzerinde gerektiği bir şekilde durm amıştık. Savcılık bu mektubunda gazetelerde çıkan A nket lerdcn bahsetm ekte ve bunların kum ar kanunları çevresine girdiğini, ahlâkı bozduğunu ileri sürerek, durdurulm asını tavsiye etmektedir. Peşinen söyliyelim ki, savcılıkla aynı fikirde değiliz. Bu gibi anketler bilhassa genç dim ağlar üzerinde büyük faydalar sağlam aktadır. Onları zihnen meşğul eden, fikren gelişmelerini sağlıyan anketler, yalnız bizim memleketimizde değil, dünyanın her tarafı(nda hemen hemen yapılm aktadır. Bir spor anketinin ne gibi ahlâksızlık olacağım bir türlü anlıyamıyor, kestirem iyoru. Bir bilgi yarışm asının fayda yerine zarar getirdiğini de hiçbir şekilde kabül etmiyeceğiz. Diğer yönden fikirlerini yorarak bu anketlere katılan gençlere, ihtiyarlara, birkaç kuruşluk hediye dağıtılm asını da kum ar saym amaktayız. Eğer savcılık bunun aksini düşünüyorsa, gerekçesiyle açıklaması lâzımdır. Yoksa gazetelerde yayınlanan anketler ahlâka mu- zırdır, kanuna aykırıdır diyerek baştan kesme yapm ak hiç de doğru bir hareket ve davranış değildir. Savcılık gerçekten m em lekette çe şitli ahlâksızlıklara sebeb olan olaylar üzerine eğilmek istiyorsa daha hassas davram ası gerekm ektedir. Yoksa gazetelerde yayınlanan anketleri kanuna aykın bularak, menetmeğe kalkışması, ihtarda bulunması, kanımızca yanlış bir harekettir. Bugün m em lekette açıktan açığa kum ar oynanıyor. Spor Toto yüzünden m em leketten dış mem leketlere on binlerce lira akıyor, se m a h a n e le rin çoğunda açık olarak Dombala oynatılıyor. Ve her> nedense Savcılık bu a- Çik kum ar oyunlariyle gerektiği bir şe kilde ilgilenmiyor, gereken tepkiyi gösteremiyor. Biz, gazetelerdeki anketlere karşı savcılıktan anlayış, hattâ takdir bekliyorduk. Halbuki Savcılık, bizim görüş ve düşüncelerimiz hilâfına hareket e- derek ve anketi kum ardan ayırmıya- rak bir ihtarda bulum uştur. Her ne şekilde yorum lanırsa, yorumlansın, biz bu müdahalenin yersizliğinden ısrar edeceğiz. Anketin anlamını takdir etmek, herkesten önce, Savcılığın görevleri içinde olmalıydı. Halbuki savcılığı gazetelere karşı cephe almış bir durum da görüyoruz. Basının bütün iyi niyetine rağmen, basına karşı bu şekilde davranışı kanaatim izce yersizdir. Bugün yalnız bizde değil, dünyanın hemen hemen her yerinde gazeteler anket açmakta, okurlarını fikren çalışmağa zor lam aktadır. Bir gazetede gençliği ilgilendiren anketler eksildiği zaman, o mem lekette okumak zevki de kendiliğinden ölm ektedir. Bunun değişmiyen gerçeğine rağmen, anketlerin durdurulması yolunda girişilen hareketlerden önce, spor totonun, sinemahane- lerdeki Dombola nm kaldırılması gerekm ektedir. Bu arada ahlâkı bozan diğer olaylarla da Savcılığın açık bir şekilde ilgilenmesi şrttır. Arzu ederiz ki, Savcılık gazetelere yaptığı ihtarı tekrar gözden geçirsin, alınan k aran düzeltsin ve hiç olmazsa, bu konuda basım daha etraflı bir şekilde aydınlatsın. Yoksa hiçbir zaman ve hiçbir şekilde gazetelerde çıkan anketlerin ahlâkı bozduğunu ve ya kum ar olduğunu kabül etmiyeceğiz. Bu konuya bugünlük bukadar dokunuyor, Savcılıktan, bu konuda daha etraflı bir açıklama bekliyoruz. Sinemada M O n n Getiriyor Şöhreti U 1 / Ü Götürüyor HH'1»»»»* *,, * 1,1 *<! ««"*»» l l ı ı MERHABA " " " İ H ttlö ii, Delilerle Akıllıları Ayırm ak t f l t l l l l l i r,bb11 B B lllm B flb lb lb U B llllllllb B B lıb # Kutu Kutu Kutu Kutu işlerinizi LTO TPOĞRAFlK baskılı renk baskılı yalnız ve yalnız TEZEL MATBAAS nda TEZEL KUTU FABRİKA- S l nda yaptırabilirsiniz. Gömlek, Potin, Sabun tozu, yemek tuzu, diş macunu, Kravat iç çamaşırları ve daha aklınıza ne gelirse istenilen hacim ve şekilde yaptırabilirsinzi. AYRCA 5 6 renkli etiketler, matbaa işleri ve benzerlerini en makul fiatlarla yapmaktayız. TEZEL MATBAAS TEZEL KUTU FABRİKAS 80 A Ankara Caddesi TEL 2961 LİMASOL TEKLÎFNAME a t kuvvetinde bir Angle Dozer, 2500 yarda küp havaralı çakıl veya kumlu çakıl, 700 yarda küp temel ta şı ve muhtelif kalınlıklarda kırılmış çakıl için İnşaat Daire- ti tarafından teklifname davet olunur. Teklifnameler 17 Haziran, 1963 tarihinde öğleden geç olmamak üzere Lefkoşa İnşaat Dairesi Kaza Mühendisine vasıl olmalıdır. Daha fazla tafsilât Lefkoşa İnşaat Dairesi Kaza M ühendisine m üracaatla elde edilebilir. S in em an ın m o ja ü z erin d e k i te s irle ri in k â r ed ilm ez b ir h a k ik a t tir. S o k a k ta y ü rü rk e n e tra fın ız a d ik k a tle b a k a rsa n ız h a n ım la rın, b ilh a s sa g e n ç k ız la rın g iyiniş, saç tu v a le ti, m ak y aj v e h a ttâ d a v ra n ış o la ra k şö h re tli y ıld ız la rı tak lid yoluna g ittik leri gözünüzden kaçm az. E ski ç a ğ la ra ait, bu k o n u d a ta rih k ita p la rın d a n ö ğ ren d iğ im ize göre, H alk M odayı, devrin k raliçe, p ren ses ve gövdelerinin giyinişine ve tu v aletin e uygun ta n zim ederm iş... Sinem anın gelişm esinden bu yana, toplum, m o d ay ı p e rd e d e isim y a p m ış o y u n cuları tak ü d ed erek m eydana g e tiriy o r. Y ıllarca ö n ce A n ita P a g e n B ro o d v ay M elodileri a d lı k o rd e- lâsı v izy o n a g ird iğ i z am an b ird e n b ire k ırm a lı e te k, iri b u k leli saç m o d a o lu v e rm işti de to p lu m d a G re ta G arb o m o d ası h âkim o lm u ştu. Y ıldız, o y ılın O sc a rın ı a lan G ran d H otel film in de h arik u lad e oyunu ve güzelliğiy le m ily o n la rc a in san ın k alb in i fe th e tm e ğ e m u v a ffa k o lm u ştu. G arbo old uk ça uzun sürdü. J e a n H arlo w ve C lara B lo o m s in em a d a s a rış ın la r m o d asın ın doğm asına sebeb oldular. O n ların devirlerinde s a n saçlı k ad ın la r b ü y ü k b ir ö n em k a z a n d ıla r. D üny s o sy e te sin in m e şh u r k ad ın l a n b ile, s a ç la rın ı s a rıy a b o y a t tılar. O nlar da dev irlerini savd ı la r. R ü zg â r G ibi G e çti de S c a rle tt O H a ra k o m p o z isy o n u n d a ih tira s lı, a rz u lu, e g o ist lâ k in h e r z a m an şu h ve c az ib e li k a d ın ro lü n de u n u tu lm a z b ir o y u n v e re n V- vien eigh 1939 un kadını o lm uştu. S im siy ah u zun saç la rı, y e şil g ö z le ri ş a h s ın a m ü n h a sır m a k y a j ve tu v a le ti h a lk ta ra fın d a n çok geçm eden benim sendi. N o rm a S h e a re r, a rd ın d a n R ita H a y w o rth v e A va G a rd n e r s in e m ada ilk o larak kızıl saçlı g ö rü n d ü le r. L inda D a rn e l A m b e r ile k ısa z a m an d a isim y a p ın ca, Jan e R ussell ile doğm uş olan esm er u zun saç ve k irp ik m o d ası b attı. B öylece sin em ada da E s m e rle r ile k ız ıls a ç lıla r a ra s ın d a b ir re k a b e t b aşla d ı. L a n a T u rn e r B e tty G rable, B e tty H u tto n ve so n ra d a n J u n e A lly so n s a rışın y ıld ızların bu konuda önd erliğ i ni d eru h te ettiler. Seneler geçti. Y ukrrıda adları geçen yıldızlar yaşlandılar Perdede de yeni isimler yer almağa başladı. Elizabeth Taylor Jean Simmons sonradan Gra- ce Kelly, Gina Lollobrigida, So phia Loren, Marilyn Monreo, Audrey Hepbum, Rossano Po- desta ve Audrey Dalton gibi... Bunlardan bir kısmı sinema da sarışınlar, bir kısmı Esmerler modasının önderliğini yaptılar. Ve tipleri m akyajlan ve davra nışlarıyla toplumda büyük tesirler icra ettikleri görüldü. merler hep birlikte başarıya u- laştılar. R ita nın, Ava nın bıraktıkla- rı boşlukları Rhonda Fleming, Susan Hayward, kızıl saçlılar olarak devam ettirm ek istediler. Lâkin tam mânasıyle m u vaffak olamadılar, herşeyden evvel toplum tarafından taklid olunm ayışlanndan anlaşılıyordu. YAKUT Ü M İ T D E N İ Z P eki, d u ru p d u ru rk e n be n> o rta d a n n e d e n k a ld ırm a la rı g e re k tiğ in i m e ra k e tm e d in mi hiç?..." E ttim ta b iî... Y u su f a so r d u m b u n u... P a tro n ö y le e m re t m iş... S en o ra y a b ü tü n işleri b o z m a k için m a h su s g ö n d e rilm işsin... P a tro n o g e c e k ö ş k te mi im iş k i?... E v et, o ra d a im iş... Z a te n bu y ü z d en b ü tü n p lâ n la r a ltü s t o ld u y a..." Y oksa?... P a şa ö lm iy ecek m iy d i?... O n u b ilm iy o ru m. A m a d a h a ö n c e c in a y e te d a ir h iç b ir şey k o n u ş m a m ış tık.. P a ş a y ı kim ö ld ü rd ü d e r sin? Y u su f... K en d i m i sö y led i? E v e t..." N a sıl o ld u bu?... P o lisin k e n d isin i a r a d ı ğ ın ı ö ğ re n in c e, o rta y a ç ık am az h a le g e lm işti. O n u n için, b a n a y a p tık la rın ı a n la tm a ğ a m e c b u r o ld u. A rtık b irb irim iz d e n s a k lı b irşeyim iz k alm am ıştı. P a şay ı n iç in ö ld ü rd ü ğ ü n ü de sö y led i m i? E v e t. P a şa, k e d in in y e rini sö y lem e k iste m e m iş; s ö y le t m e k is te rk e n fa z la c a ta r ta k la m ış; b u s ıra d a a d a m ö lü v e rm iş. B u n u n ü z e rin e o da işe in tih a r sü sü v e rm e k is te m iş..." Tefrika No. 47 A k a re tle rd e k i e v d e beni y a k a la d ığ ın ız z am an sen de v a r m iy d in?..." T a sd ik m a k a m ın d a b a şın ı sal ladı. "P e k i, n e d e n b en i h em e n ö ld ü rm e d in iz de b ıra k tın ız? Y u su f, p a tro n a s o r a c a k tı. Sonra, o k arı da istem ed i." O e v k im in d ir?" B ir a rk a d a ş ta n Y u su f k i ralam ıştı. O gelm ediği zam an la r ve b ir g a co ta v la d ığ ım v a k itle r b en k a lırd ım. P eki a m a o ra y ı n a sıl b u ld u n? İş id a re h a n e s in e v e rd i ğ in a d re s te n... E liyle b aşın a vurdu "T ü h, m a n k a fa herif! Ben h e rş e y e m ü s ta h a k ım... Y u su f b u g ü n sen i n asıl b u ld u?... K a d ık ö y d ek i b e n z in d e p o su n d an... D aim a c iv a rd a k i k a h v e d e o tu ru ru m. A n am ın evi de k u m lu k ta o ld u ğ u için, beni o ra d a k ile r ta n ırla r. T e le fo n a ça ğ ırtm ıştı. A rtık b u h e rifi a n a s ın ın b ile ta n ıy a c a ğ ı şü p h eliy d i. T ep siy e d ö n m ü ş k a n lı ve m o r s u ra tın a b a k tık ç a içim d en g ü lm ek g e liy o rd u ; Y usufla en son ne zam an b u lu ş tu n u z?... O n u A k a re tle rd e k i e v den so n ra b ir daha görm edim P e k âlâ... K a lk b akalım!" C eketini g iy erk en sordu N e re y e g id iy o ru z şim d i? K a ra k o la!... K a rşı k o y m ak is te r gibi dav randı. S onra yüzüm deki ifad e yi g ö rü n c e k u z u k u z u ö n ü m e d ü ş tü. s tıra b ı, o n u n b ü tü n güç ve k u v v e tin i, a y n a n ın ü s tü n d e ki b u ğ u g ib i san k i b ir an d a u- çuverm işti. D a ld ak i a sık c ek e tim i ç a r ç a b u k s ırtım a g e çird im. Y eniden, h a m a m a g irm iş g ib i o lm u ştu m. S o n ra k ra v a tım ı v e y e rd e k i b ı çağı alıp cebim e soktum. T a b an cam ı, em n iy e t m a n d a lıy la h o ro z u n u k a p a m a d a n k ılıfın a Ü ç ad ım ö n ü m e y ü rü y e- y erleştirdim çek sin. B ir y e re tü y m e ğ e k a lk tığ ın a n d a sen i z ım b a lıy acağ ı- m ı u n u tm a!... S es ç ık a rm a d a n, m en d ilin i ç ık a rıp s u ra tın a b a s tırd ı ve ku zu k uzu ilerlem eğe başladı. C eb im d en çık a rd ığ ım b ir iki b u ç u k lu ğ u m a sa m d a k i b a rd a ğ ın a ltın a s ık ıştırıp, b en de a r d ın a d ü ştü m. U z a k ta n K u y ru k lu Y ıld ız la r m ta tlı s e s le ri İle g e n çliğ in n e ş eli k a h k a h a la rı o ld u ğ u m u z y e re k a d a r a k s e d i yord u... HEYECANN KAMÇLADĞ ARZU K öşke geldiğim zam an N ecd e t i, b e n i d ış k a p ıd a b e k le r b u ld u m. Y alnızdı Ali K o rk m a zı e m n iy e t â m irliğ in e te slim e- dip, te le fo n la N e c d e t'i a ra m ış ve d uru m u bildirip, hem en yola ç ık m ıştım. E sa se n C elâl'd en notum u aldığı için, beni b ek liy o rd u. H em en y a n ım a a tla d ı; k ö ş k ü n b ü y ü k b a h ç e s in e g ird ik - Y o ld a g e lirk en m ak in eli tü fe k g ib i s u a lle ri b irb iri a rd ın a sıra lıyordu A nlat!... N e oldu?... K im d ir bu y a k a lad ığ ın ad am?... Em n iy e t â m irin e, 'B ıç a k la ü zerim e h ü c u m e tti! d e m işsin... B an a d a k a a tille rd e n b irin i y a k a la dım, diye telefo n ettin!... M uhta r b ey i kim ild ü rd ü? A y lin i ö ld ü rm e k is tiy e n kim?..." N efes a l bc!... D u r b ir da k ik a... "K ö şk a n a - b a b a g ü n ü gi bi.. M u h ta r b ey in v e fa tın ı ö ğ renen ahbab, ak ra b a eve dolm u ş... B iz de ne y a p acağım ızı şaşırd ık!" Sizin ço cu k lar geldi mi? E v et, a m a ne çare?... Ne p a rm a k izi b u lab ild ik, nc de b ir ipucu?... H a y atım ın e n ç a p ra şık işin e k a rıştım desem y erid ir... O n a k ısaca, ö ğ led en s o n ra k ö şk te o la n la rı a n la ttım ve Ali K o rk m a z 'ın kim o ld u ğ u n u söy ledim. B iraz n e ş esi g e lir gibi oldu. Marilyn Monreo nun şöhrete ulaşm asıylajean Harlow devri ni hatırlatan bir sarışın cinsi cazibe kraliçeliği yarışması başladı. Bu çatışm adan Maril- yn in rakipleri arasında kendi renginden Mamie Doren ve Ja yne M ansfield,vardı. ngilizler de Diana Dors ile Sabrina yı lanse ettiler. Sonunda ortada Marilyn ile Jayne kaldı. Sarışınlar birbirleriyle mücadele ederlerken esm erler ve kızılsaçlılar kendi ceplerine ye ni takviyeler aldılar. Liz Taylor un Jean Simmons un yanı- sıra, talyanlar Sophia ve Gina gibi, esmer bomboları şöhrete ulaştılar. Gazete ve mecmuaların kattıkları ve istifade ettik- 'leri bu çalışmadan sonra es in ilk aylarında yukarıda uzun yılların panormasını kısaca çizmeğe çalıştığımız Sinemanın Değişen Cevherle- ri ne göz atarsak, bütün bu mücadele esnasında yıpranm a dan, eskimeden ve şöhretinden kaybetmeden kalabilmiş kaç i- sim sayabiliriz. Kanaatimizce bu yılın çevreleri arasında gençler cfn sırada. Brigitte Bar dot, Mylene Demongeot, Pascal Petit, A nette Stroyberg Fransız sinemasının bu sahadaki yeni şöhretleri, Gina Lol lobrigide, Sophia Loren, Anto nella Lualdi, Marisa Pavan tal yanların öne sürdükleri isimler Amerikan Perdesi Elizabeth Taylor ile bütün dünyaya mey dan okuyor. Marilyn Monreo, Jayne Mansfild, Kim Novak ın yanısıra Heather Sears, Sadra Dee, Millie Perkins, Tuezday Weld ve Suzy Parker le bu ya rışmada yer alıyor. İsveç asıllı Mav Britt ve A vusturya asıllı Maria Schell ile uzaklaşalı Na ney Kvvan dan bu yılın çehrele rinden diye bahsetmemek hak sizlik olur. Bu yılın modasını hiç şüphe Bener Hakkı Hakeri Bu ayda en önemli olay Bakırköy deki delilerin gösterileri oldu. Türkiye gazeteleri bu olaya önemli bir yer ayırdılar. Hemen hemen hepsi delilerin gösteri- ierinl öven yazılar yazdılar ve sütunlarını yaptıklan hareketlerden aldıkları resim lerle süslediler. Onlann yaptıklarının akıllılardan farkb olmadığını söylediler genel olarak. Neden bu ayın en önemli olayı olarak delilerin gösterilerini sayıyorum. Keyfim öyle istedi de onun. çin. Var mı keyfim e karışacak? Hem bu hareketi en önemli olay saydığım zam an kimse kalkıp da suya sa. buna dokunduğum u söyleyemez. Üstelik dellletden bir zarar da gelmez bana. İçlerinden teki olsun sen ne mene oluyorsun ki bize karışıyorsun? diyemez. İstersem akıllı olduklarını da diyebilirim içlerinden ba. zılarının. H albuki akıllılardan bazılarının deliliklerinden sözetsem aralarından bazıları bak yahu derler Kendini akıllı sanıyor Fakat dedllere ne dersem diye yim, birisi çıkıp da kınam az beni. Zaten onlar kendi dünyalarına kapanm ış olduklarından mutludurlar. Yak sa dünyanın gidişine uysalardı mutsuzlukları artardı. Bu arada gazetelerden bazılan bir delinin şiiroini yayınladılar. Bu şiir bizde sevgilisine eşek diyen ba zılanndan daha terbiyelice yazılm ıştır. Ve terbiyesiz olm aktansa deli olmak herhalde daha iyidir. Okuyalım bu şiir k aralam asın ı Şarkı söyledi mhece hece, Fazla içtim de dün gece. Caka yaparken sokaklarda Aşkımı duşürmüştum. Sabahleyin adım adım Yolları hep aradım Kahrolsun çöpçüler Aşkımı süpürm üşler... Fakat ne zararı var Bir kopyası o kızda var Hakkımı ararım yine Gider belediye reisine Derim Senin işgüzar çöpçüler Aşkımı süpürm üşler. Gördünüz mü şu delinin ettiğine. Kalkmış akıllı, lan n bile özenmediği birşeye başvurmuş. Şiir yazmış. Herhalde şiirin geçer akçe olduğunu sanıyor. Delinin bu haline gülm ek mi gerekiyor, ağlamak mı? bizdekileri düşünüyorum da bu zavallıların hangi şartlar altında yaşadıklarını m erak ediyorum. Şu a- kıl - hastahanesinin m üdürü m üsade etse de buralarda- kilerin yaşayış şartlarını bir öğrensem, hiç de fena olmaz sanıyorum. Herhalde bizim delilerimiz akıllılarımızın yaşadığı huzursuzlukların daha fazlasını çekmektedirler. ıı m ı ıı ı ;, ı i i i i " i ı r m ıı ı ı ı ıı n ı ı t ı ı ı ı ı ı t f i ı ı ı ı n f i ı i " Kitap Sarayı ADANN EN BÜYÜK TÜRK KİTAPLĞ Mecidiye Sokak Lefkoşa Uzun yıllardan mekte olan KÎTAP rin teşkil ettiği yıldızlar tan zim edecekler. Onların saç tu valetleri, gece elbiseleri, man toları, makyajları 1961 in mo dasına önderlik edecektir. R A D Y O SA B \H YAYN Kuran-ı Kerim in okunması ve ney taksimi 0^.23 açılış ve program tanbur soloları haber bülteni radyo sanatkârları bir arada dans ritmleri bağlama takımından o- yun havalan kapanış *)CLE YAYN açılış ve program Gülseren Güvenli den şarkılar kontinontal melodiler sanatkârlardan birer şar kı haber bülteni kapanış AKŞAM YAYN açılış ve program Kıbrıs a selâm Çocuk saati bestelenmiş şiiıleriyle şa irlerimiz gitar müziği koka-kola programı Cuma neş esi pasadobleler İÇ.30 haber bülteni Lânitis programı romantik melodiler Türk lıikâyecileri Haldun Taner beraber ve solo şarkılar yanlışı bulunuz Türk müziğinden seçme ler fen konuşması Salih Dizer den şarşılar haber bülteni Cuma konseri Kapanış beri Türk kültürüne hizmet et- SARAY beğeneceğiniz telif ve ou y. " ftt" tercüme romanlar deposudur. Onbinlerce cilt arasın yok kı çoğunun bu genç isimle.,,. J..,.,... dan sız de beğeneceğiniz kitapları seçebilirsiniz. KİTAP SARAY aynı zamanda Türkiye nin belli başlı gazete ve dergilerini günü gününe ithal eden, revzi eden en büyük bayiilik teşkilâtlarından birine sahiptir. KİTAP SARAY her zaman için emrinizdedir. Her istediğinizi, her aradığınızı yalnız KİTAP SARA-( Y l nda bulabilirsiniz. OKUYACAĞNZ KİTAPLAR KALİTELİ SEÇE- BİLMEK İÇİN KİTAP SARAYNA BAŞVURUNUZ Kitap Saray Tel TELEVİZYON açılış Çocuk Köşesi Atatürk ve Küçük Kaymaklı korosunun programı, 10 kafadar ve bir karikatü rümsü film Haziran ŞEHİTLER GÜNÜ dolayısıyla yapılan törenler de ihtiva e- den filmler Kâmuran Aziz le arkadaşlarının programları aralık Hayat Bazan Tatlıdır ad lı tam boy film Belgin Doruk, Sadri Alışık ve Zeki Müren. AMERİKANN SESİ PROGRAMLAR HAZİRAN, 1963 GÜNLÜK YAYM ,19,31,41,49m. kısa, 238 orta dalga. YAYMN TEKRAR ,31 metre kısa dalga PAZAR Haberler - Basın Derlemesi - Amerika da Üniversitesi Hayatı PAZARTESİ Haberler - Rad yo mecmuası 1) Spor Haberleri. 2) Mülfikat ve- va röportaj. SAL Haberler - Haber Yorumu - Tarım Programı ÇARŞAMBA Haberler - İngilizce Dersleri. PERŞEMBE Haberler - Haber Yorumu -Panorama CUMA Haberler - Haber Yo rumu - Sanat Dünyası CUMARTESİ Haberler - 1- lerleyen ilim - Haftanın Olayları i i A/H* Hem Bil*1 güle1" >. sine* v e r f e ^ r ^ d e,s,a n ^ n!, s3n a K 's ıa > 0 h V»zan s s$>s0 dır. Can S* 1 " 1 çjfiu. K " d * W *,ya tan ve Ahn\ ler, Uçunım- A» Artık Ç»k Geç- Orta öğrenim im B tenköy O rtaokulun tirdikten sonra v e yal Lis e s i n e d e v a n KOCASNDAN AY JANE POWELL SHO LEĞİNE TEKRAR W 34 YAŞNDA CAZİP HEM ÇAUŞY0R H ÇOCUĞUNA tam SİYLE ANNELİK Y i JANFE HER YERDİ LİFLER YAGY Hol)ywood Shc değişen durumu haki nuşan Jane Powell t kür, halâ şarkı suylej edebiliyorum, diyor, ediyor Bazılarının şöhretlere sahip olduk ris ve aktörlerin bir k günlerde dinleyici vey çilerini eğlendiremivor tice İşsiz kalıyorlar" Doğru. Ünlll ses ve t dm söylediklerinde u haklı. Fakat kendisi b goriye girmiyor. Her tı eklif yağıyor. Teklif BULMACA E İ M Corne vel tertibaı ' hareketinin y R«nmelın ne büyük Soldan Sağa Yukarıdan Aşağı 1. Gökyüzü; Bir ağırlık ölçüsü ; 2. En önemli uzvumuz ;Bir çiçek 3. Canın yongası 4. K ırm ızı; Tersi beyaz 5. Böyle diyene kılıç kalkmaz; Yaysız atılmaz 6. Hâdise; Kırmızı 7.- Saçsız; Pişmiş; feleğin çemberinden geçiniş Bir isim; Bir başka isim 1! Haziran Tarihli Bulmacamızın çözümü. 1. ölüm; Atık 2. Hâle; Rakı 3. Ül; DT; K;N4.Me diha ; ta (tersi) 5.T.H.Y; Sal 6. Ar; (A) Abi 7. Tah; S; San 8. K; Taban 9. Kına Kına SEYAHAT EDECEKLERE Otomobilleri ile Türkiye veya Avrupaya seyahat edeceklere Trafik Sigorta powe lerinin gidecekleri memleket' lerde m uteber olması»çin Sigorta Acenteliğimiz tarafından istenilen müddet İÇ'n GREEN CARD verildiği RÜSTEM SİGORTA ACENTELİC Londra Sokağı, Td 4334 Lefkofa. d,_x ;r şeyi a zla ektubım h ı * ık»» J Î H talar var.,. erin> J! Nisanda- "l al kötü ı, ' n8 l S r Ve, 7 taraf Kahrol *ahrû * Y(* ' 'r taaffuz h netice 'Ş,r% r(iir,s e ti S a k i l e, ıtk f " ' C * *,'n ^ K, '»ftıyı MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞT *» İ S. >Ma t»» " ea»., K artık Cll

3 U 2 J r A n J9(i3 Hakkı Hakeri i eki delilerin olaya önemli i illerin gösteri- * m yaptıkları B iiler. Onların ını söylediler ırak delilerin di de onun i- ı hareketi en p d a suya salik delileıden ki olsun sen ı? diyemez. s içlerinden ba- ı deliliklerinyahu derler e dersem diye ı o n lar kendi tludurlar. Yak ilan artardı, telinin şiiroini }ek diyen ba Ve terbiyesiz d ir. Okuyalım kalkınış akıllı-. Şiir y azm ış. yor. ror, ağlam ak mallıların hanyorum. Şu a- de buralardaç de fena olıızın yaşadığı îdirler. tt APLİĞİ ine hizmet eteğiniz telif ve ;rce cilt arasın bilirsiniz, irkiye'nin belli ne ithal eden, ırından birine emrinizdedir. KİTAP SARA- İTELÎ SEÇEa ş v u r u n u z Kitap Saray' Tel Tarihli Bulma- rtimü. Atık 2. Hâle; DT; K; N 4.Me.ersi) 5.T.H.Y-; 'A) Abi 7. Tah, Taban 9. Ki* E D E C E K!-^ illeri «e,aya seya" V f i k Sigorta p ıcekleri m e tr ü f >e r olm8s taraf"- telig im,zj t İÇİ"?ARr > lıda olan Bülent Oran bugüne kadar çevirdiği film lerinen önemlileri şunlar dır. Yoldaşı, Zehir Kaan, Drakula stanbulda, Son Şarkı, Kaybolan Gençlik, Papatya, Va- cılığı yaptı. tan ve Namus, Kınk Kalb ler, Uçurum, Alınyazısı, Artık Çok Geç... gûlent Oran ı sinemase Lise'yi bitirdikten sonra e r l e r sadece aktör ola- Hukuk Fakültesi ne yazılıak tanırlar. Halbuki 26 dı İstanbul da. Buraya de- ^art J924 de İstanbul da vamdan sonra vazgeçerek d a ğ a n beyaz perdenin bu Edebiyat Fakültesi nin jjrbaşlı sanatçısı ayni za Sanat Tarihi dalına yazılmanda yazardır da. Hem dı. İlk yıl okudu burada. 3ir mizah yazarı, hem de Fakat geçim derdinde o- senaryo yazarı. İlk mühim lan Bülent Oran iş hayatı "Cennet Yolcuları na atılarak tahsilden vazgeçti. Mürettiplik yaptı. Topcğraf yardımcılığında bulundu. Fabrika işçisi olarak çalıştı. Sinem aya Vatan ve Namık Kemal filmiyle figüran olarak katıl dı. Bu arada ayak yardım Orta öğrenimini Bakırtenköy Ortaokulunda bitirdikten sonra Pertevni- Film işlerinden başka şimdi bir fabrikada puantörlük yapmaktadır. Fırsat buldukça mizahî hikâler, roman ve çeşitli yazılar yazar. Bugüne kadar Pabuçlar, Kendini arayan lı Kedi; adlı dört hikâye yâl Lisesi ne devam etti. Adam, Kapatma, Üç Ayak kitabı yayınlandı.! 1 34 Yaşındaki Giizel KOCASNDAN AYRLAN İANE POWELL SHOW MES legine TEKRAR DÖNDÜ - 34 YAŞNDA CAZİP YLDZ 1EM ÇALŞYOR HEM ÜÇ ÇOCUĞUNA TAM MANA- SİYLE ANNELİK YAPY»R. JANE E HER YERDEN TEK. LİFLER YAĞYOR Hollywood Show işinin değişen durum u hakkında ko nuşan Jane Povvell A llaha şii kür, halâ şarkı söyleyip dans edebiliyorum, diyor. Devam ediyor "Bazılarının büyük şöhretlere sahip oldukları a k t ris ve aktörlerin bir kısmı bu günlerde dinleyici veya seyircilerini eğlendirem iyorlar. Netice İşsiz kalıyorlar. Doğru. Ünlü ses ve shovv yıl dizi söylediklerinde tam am en haklı. Fakat kendisi bu kategoriye girmiyor. H er taraftan fjjteklif yağıyor. Teklif üstüne Jöne Powell teklif alıyor Jane, am a hepsini sanatkârı olarak ortaya çıkan kabul etm esine im kân yok ta-r ve kendini kısa zamanda tanı bii. Son zam anlarda kocası tm asını başaran Jane, güzel Pat N em ey den boşanan akt- soprano sesinin sayesinde bilâ rts, şimdi bütün gücünü mesle hare Hollywood a geldi ve ye ğini eski seviyesine yükseltm dişer senelik iki kontrat im zaladı ek için sarf ediyor ve muvaf fak ta oluyor. hemen. M etro - Goldvvyn - M ayer Bu yaz California sahnelerinde okulunda Debbie Reynolds, The U nsinkable Molly B ro\yn piyesinde oynıyacak olan Jane in gayesi, hayranlan Butch Jenkins, Darryl Nickman Jarm an, Dean Stockvvell, M argaret O Brien gibi öğren na ve seyircilerine Jane Povvell rollerinden başka rolleri de başarıyla yapabildiğini isp at etm ek. 34 yaşında bir güzel olan Ja ne, boş vaktinde çocuklarıyle m eşgul oluyor. Üç çocuğuna tam m anâsiyle annelik yapma ğa azm etm iş. Güzel kadın, senelerden azam î derecede istifade etm esini bilen nadir insanlardan biri. Oregon un Portland şehrinde radyoda ses cilerle arkadaşlık yaptı. Haa, az daha unutuyorduk. O zam anlar arkadaşları arasında Elizbeth Taylor adında bir kız da vardı. O günleri hatırlarken gülm ekten kendini alam ı yor Jane. Elizabeth i "kancalı iğneli kız diye hatırlarım, diyor. Her seferinde okula el bisesinin bir tarafı kancalı iğ ne ile tutturm ulm uş olarak ge lirdi. Bir gün elbisesinin her tarafı kancalı iğnelerle tu ttu E n U zu n Gün ikinci Dünya Harbinin En Heyecanlı Hikâyesi Cornelius Ryan vel düşünerek tertibat almak ve istilâ hareketinin yerini ve bahusus zamanını öğrenm ekti. Rommelin ne büyük bir yük altında olduğunu yalnız bir ki-» $i biliyordu. Karısı Lucie Maria dan hiçbir şeyi saklamazdı. Dört aydan az bir müddet içinde kansına yazdığı kırktan. fazla mektubun her birinde müttefik taarruzuna dair yeni bir tahminden bahsetmişti. 30 Mart tarihli mektubunda şöyle yazıyordu, M art ayı bit mek Üzere olduğu halde Anglo Amerikanlar harekete geçmediklerine göre... gayelerine karşı itim atlannı kaybetm iş ol duklannı tahmin ediyorum 6 Nisanda Burada asaplar her gün biraz daha gerilmektedir... Mühim hadiselerle a- ramızda zannederim artık haftalar var Nisanda lngilterede mo rat kötü... her tarafta grevler oluyor ve Kahrolsun Churc Tefrika No. 4 kü istilânın ne zam an başlıyacağını kim se tahm in edemez. Burada batıda bir şeylerin kop m asına bir kaç hafta kaldığını zannediyorum. 19 M ayısda Plânlarım ı şim di daha sü r atle tatbik edebile ceğimi tahm in ediyorum... fa Çeviren Naci Serez BAHİS M areşalin odasının bulunduğu koridorun sağındaki odada oturan kurm ay başkanı ve Rommelin yaveri yüzbaşı Helm uth Lang, sabah raporunu o- kum aya başladı. Her sabah ilk Yazdığı senaryoların sa yısı yirmiyi geçmektedir. rulm uş halde gelm işti. MGM de Jane, diğer arkadaşları gibi, okulu sevmez fakat çalışm aktan çok ho$!anırdı. Nihayet bir gün MGM Jane i yıldız yaptı fakat ona yal [mz Jane Pow el rollerini bağış ladı. Ünlü yıldız şimdi, herkesin Jane Powell rolleri olarak bildiği rollerden çok daha değişik ve çeşitli oyunlarda b a şarı gösterebileceğini ispat et meğe çalışıyor. SİNATRA Şantör Frank Sintara Demir Perde Gerisinde çok tanınan ve sevilen bir şahıstır Fakat aktör Frank Sinatra tanınmaz. ı Geçen hafta Sinatra, M acaristan daki mecmuaların birinden bir mektup almış. Mektupta, bir makale hazırlam ak için Sinatra nın hayatı ve faaliyetleri hakkında biraz malûmat rica ediliyormuş. M ektubun bir paragrafında aynen söyle deni- [yormuş Siz, Bay Sinatra, Ma car caz müzikseverlerinin en beğenilen yıldızlarından birisisiniz. M elodilerinizi sık sık plâklarda dinlemek mümkün. Çok popülersiniz. Fakat sizi filmlerde daha sık görm ediğimiz için üzgünüz. Şimdiye kad ar yalnız bir sefer, 80 Günde Devriâlem" kordelâsında birkaç dakikacık gördük, o kadar 80 Günde Devriâlem de Sinatra bir bar'da piyanisttik ya îktedir. O scar ı aktör - şantör, FRANK SİNATRA JR. Ünlü aktör - Şantör Frank Sinatra nın 19 yaşındaki oğlu [Frank Sinatra Jr, babasının Unvanından istifade ederek i- sim yapmak istemediğini söylüyor. Babasının şöhreti adeta çocuğa bir yük olmuş. A ktörlükten ziyade şantörlük üzerin de çalışan genç, yüzü itibariyle babasına benzemekle berajber, hareketleri itnbariyle tıpkı babası... Adımın Sinatra ol ması bir m anâ ifade etm em e lidir diyor, diyor ama farkedi yor tabii.. CHARLES BOYER RCARDO MONTALBAN Charles Boyer, artık beyaz per dedeki âşık jön tipini canlandı racağı günlerin geçtiğini idrak ettiğini söylüyor. Loves is a Ball (Aşk bir Toptur) film inde Boyer, ünlü aktör Ricardo M ontalban'a öpüşmenin tek- Müzikal Show ların modası geçince Jane televizyonda şan sını denedi ve derhal m uvaffak oldu. Şimdi sahneye geçmek ve hakikî San at kabiliye tini gösterm ek istiyor. Şimdikinden çok daha faz İDORAN GRAY la çalışabilirim istersem am a çocuklarım var, onları düşünmek mecburiyetindeyim yor güzel yıldız. ilil mimim... - ı - H a z ira n d a bir k a ç g ü n g el- yaptığı 15 bu ıdı ç ü n k ü Rommel rapor hakkında erkenden meyi de arzu ediyorum. Şu an bilgi alır ve kahvaltıda rapor Rommel sigara içmez, içki de da hiç im kân yok. m uhteviyatı üzerinde maiyeti- ;çok ender kullanır, yemeğe le istişarede bulunurdu. Fakat karşı ilgisi çok azdı ve bazen Fakat im kân vardı. Çünkü bu sabahki raporda fevkalâde yemediği de olurdu. Ekseriya Rommel m üttefiklerin niyetlerini tahm in ediyordu ve ayrıl bir şey yoktu ; Pas-de C alas - yolculuk raporunu tetkik eder nin gece bombardmanı dışında ken komanya kısmına gelince maya k arar verm işti. M asasınistilâ cephesi sakindi. Artık Rommel elindeki kalemle öğle nın üstünde B. O rdu G rubunun haftalık raporu d uruyor şüphe yoktu, Pas- de Calis nin yemeği için tertip edilen listeyi çizer ve Karavana yemeği' devamlı surette bom bardım a du. Titizlikle derlenm iş olan na tabi tutulm ası müteffikle- 'yazardı. Bazan da İstersen, bu durum değerlendirm e rapo rin taarruz için bu noktayı seç (bir kaç pirzola da karıştm ver ru ertesi gün M areşal Von tiklerini gösteriyordu. İstilâ ha sözü ile Yüzbaşı Lang ı şaşır Rundstedttin OB W est (Oberreketine teşebbüs ettikleri tak- tirdi. Lang sahra mutfağına ne befehlshaber W est) olarak bilinen karargâhına dirde Pas - de - Calais ya hü- sipariş edeceğini bilmezdi Bu yollanacaktı. R apor burada tetkik edilip <hill, Kahrolsun Yahudiler ile idiğer bazı ilâveler yapıldıktan sulh isteriz sesleri jr-». yükseliyor.,., -... (sonra harp sahasına dair genel n bunlar, neticesi şüpheli rapor halinde Hitlerin karargâ >lr taarruz hareketi için kötü hı OKW (Oberkom mando der W ehrm acht)a sevkedilecekti. işaretlerdir, 27 Nisanda "A rtık anlaşılıyor ki İngilizlerle A m erikalılar yakın bir istikbalde gelmlyeceklerdir. 6 Mayısda İngiliz ve Amerikalılardan halâ işaret yok... her gün, her hafta... kuvvetim i biraz daha artıyor... savaşa itim atla bakıyorum., belki i *JY J1'- ~ \ C E N T E L l t i l» *t*matia DaKiyo.u... «nkafiı Tel W v Mayısın 15 inde veya sonuna yılam azdı. * Lefkoşa- do*ru başlayacak. 15 Mayısda U zun teftiş ge J i l e r i n e artık çıkam am... çlln- min etm işti Rommel rapora kaydettiği [kanaatine göre m üttefikler ha zırlıklarını mühim surette hızlandırm ışlar ve "Fransadaki m ukavem et teşkilâtına gizli mesaj şevkini arttırm ışlar dı. F ak at... rapor devam ediyordu, daha evvelki tecrübelere göre bütün bu gelişm eler bir istilânın k at iyetine delil sa Rommel bu defa yanlış tah- di sevkedilen motosikletli inzibatların seyahatini geciktirme sinden nefret ederdi. Bunlar olmadığına göre başka aksilik de çıkmadığı takdirde öğleden sonra üçte Almanyaya varmış olacaklardı. H er zaman ortaya çıkan bir mesele de v a rd ı; M areşale kom anya olarak ne alınacaktı?. cum edeceklerdi. Hemen her- sabah bir term os içinde et su kes bu fikirde idi jyu, ve bir paket de kanşık Lang saatm e b a k tı; 6 ya b.r sandviç hazırlattı. Rommelin kaç dakika vard,. Tam yedide 'yemeği berm utat unutacağı yola çıkacaklardı ve sü r atli pek muhtemeldi. gitm eleri lâzımdı. Yanlarında Lang odasından çıkıp koridorda (muhafız olm ayacak sadece iki yürüm eye başladı. İki [otomobil hareket edecekti. taraftaki odalardan daktila ma Bunların biri ile B. Ordu Guru kinelerinin sesleri gelm ekte idi bunu harekât subayı A lbay Ha B. Ordu G rubunun karargâhı ns von Tempelhof seyahat ediyordu. şimdi çok faal bir m erkez hali Her zaman olduğu gibi ne gelmişti, bu sefer de M areşalin plânı {binanın üst hakkında güzergih üzerindeki askeri karargâh kum andanlarına m alâm at verm işti. Rommel böyle istiyordu. Her girdiği şe hirde kendisine protokol kaide lerine göre, topuklarına sert o- larak vurm ak suretile selâm veren subayların, refakat için Lang bazan ayni katında oturan Dük ile karışılın nasıl uyuyabildiklerini düşünürdü Dizgi, Baskı, K lişe DEVRİM Basımevi Lefkoşa. niğini öğretir. Setten çıktıktan muz salonunda yapılacaktır. sonra Boyer Ama kızlan ö- pen hep Ricardo oluyor," diye şikâyet ediyormuş. O scar W ilde in rüyasında dahi görmediği bir Dorian Gray var İtalya. İtalyan Dorian Gary i de O scar W ilde in a- 1^ dini duymamıştı, ama duyduğu j vakit geç olm uştu artık. Çün kü 29 yıl evvel M aria Luisa Mangini olarak doğduğu vakit bu güzel kadın bir gün gelip te kendisine erkek ismi takıla jcağını hayilinden dal.' g<ç;nrc jmişti yılın a Romanın Cinecitta Stüdyosun* gelen ca zip kadın bir iki dene-ıe filminden sonra.munmu.} ve kısa zamanda baharı m erdivenini tırmanmışu. ilk filmini Dorian Gray adı altında çev; di Dorian G ray in ne olduğunu öğreninceye kadar hayli isim yapmış bulunuyordu. Çaresi yoktu, ismini değiştiremezdi artık. Dolayısıyle Dorian Gray olarak kalm ağa devam etti. C abiria Geceleri filmi bütün dünyada beğenildi de çevirmişti bunu. Bilâhara, 1959 da Tehlikeli Eşler kordelâsındaki başarısı dolayısıyle 1- talyanın Gümüş Kordon m ü kâfatını kazandı. "Y ürü ve ö l kordelâsında bir Fransız fahişesini m uvaffakiyetle canlandırdı. İstikbali hakkında konuşm aktan hoşlanmıyan Dorian Gray in bu yıl, eski Romalılara ait bir filmde rol alacağı ve yabancı mem leketlere giderek film ler çevireceği söyleniyor. JAPON FİLMCİLİĞİ Japon filmciliğinin para getirm emesi karşısında Japonlar şimdi renkli filmlere, geniş perdelere ve büyük alâka cezbedecek konulara ehemmiyet verm eğe başlam ışlar. Televizyonun rekabeti ve sinema biletleri ücretlerinin arttırılm a sı dolayısıyle geçen sene Japonyada sinema sayısı 6,636 ya düşmüş ta çevrilen 547 filme mukabil 1962 de Japonyada ancak 535 film çevril miş. Geçen sene bu sayı 400 Un altına düşmüş. Şimdi sinema sanayiini kalkındırm ak için Japonlar büyük gayretler sarfetmeğe başlamışlar. Norveç Kıralı O lav ın Mücadelesini Canlandıracak Yıldız İ^.İ - i. w..w.w ıv cv ıe uırlik yaratmağa ve memle keti Hıristiyanlık altında ttoplamağa çalışırken bir kargı darbesiyle öldürülen Kral Olav ın mücadelesi, hâdisenin vukubulduğu sahada bu sene yapılacak bir temsilde canlandırılacaktır. Resimde, Kral Olav temsilinde mühim bir rol alan ünlü Norveç perde ve sah ne yıldızı LivUümann g ö r ü lm e k t e d ir ; ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J [Akıncılar Ortaokulu MüdüHüğüjnden D U Y U R U öğretim yılında okulum uza yeni kaydoluna cak öğrencilerin giriş im tihanları 26 Haziran, Çarşamba sabah saat 9.00 da Türkçe ve M atem atik derlerinden okulu- Giriş im tihanına katılacak öğrencilerin ilk okul diploma lariyle 24, 25 Haziran günleri ile im tihan günü olan 26 H a ziran Çarşam ba feün saat 8.00 e kadar okulumuz M üdürlüğüne başvurm aları gerekm ektedir. İlgililere duyurulur. M üdür (Numan Levent) İ 1 a n BAF KURTULUŞ LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN öğrenim yılı orta 1. sınıfa alınacak olan ilk okul mezunu öğrencilerin giriş imtihanları Türkçe ve Matematik derslerinden 26 Haziran 1963 Çarşamba günü ti.e. saat 9.00 da okul salonun da yapılacaktır Bu imtihana girecek öğ rencilerin aşağıdaki belge leri eksiksiz olarak tamamlıyarak 13 Haziran 1963 tarihinden 25 Hazi- ran 1963 tarihine kadar Pazarlar hariç her gün sa 'at 9 12 arasındaki okul m İLÂN Sayfa 3 Lârnaka Atatürk İlkokulunun yıllık Dikiş - Nakış, Resim -!ş Sergisi 15 Haziran, 1963 Cumartesi ö.s. saat 4.00 de açılacaktır. Sergi ö.s den 6.30 a kadar açık olacağından sayın Lârnaka ve civar köyler halkının ziyaı etleri saygılarımızla özlenir. Tertip Heyeti adına Başöğretmen M. Şefik idaresine başvurmaları ri ca olunur. a) Diploma b) 6 Fotoğraf Ma z / h, / k c Ç a m a s j r l a r / n iz ^ /c/m Gu\/ A/L TEMİZ w DİKKAT HEDİYE verilir. K u l l a n w u... t TEMİZ Te r t e u / z Ş E K / Y i k a r Her üç paket TEMİZ Çamaşır Tozuna süslü bir su bardağı MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

4 SAYFA ' 4 DF.VRİM, 14 HAZİRAN 1^3 Kuruluşundan Bugüne le ş Dakikalık İngiliz Okulu Hazırlayan Ali SAFA ^ m? ' } t bey, fakat bizler halden anla rız" diyor. Vazifeli masanın öğrencileri 7.5 e kadar yurdun temizliğini yapıyorlar ve 7.5 de kahval tı yapılıyor. Ders zili 7.45 çal üığına göre umum iyette 7.30 aa kahvaltı bitmiş olur. Öyle yin 1.25 de öyle yemeği yeniliyor. Öyle yem eğindtn sonra koğuşlu serbesttir. Tabiî m ü saade aldığı takdirde koğuştan çıkabiliyor de ikindi çayı zili çalıyor ve yine koğuş lu ikindi çayına gitm ekte ser besttir. Geceleyin normal zam anlarda, saat 6 da gece yemeği yeniliyor. Ramazan ayın da Müslüman öğrencilerin ekseriyeti oruç tuttukları için oruçluların sabah, öğle yemeği ayrılıyor ve gece yemeyi ile veriliyor da dershanelere giriliyor. Prefectler ve vazife F otoğraflar Foto Basın r Kıbrıs a gelmiş olan Okullar Baş Müfettişi Mr. Frank Newham a İngiliz ailelerinin çocuk lan için bir İngiliz okulu kurmasını emreder. Böylelikle de İngiliz okulu 1900 yılının Eylül ayında Viktorya Sokağında bir evde açılır. İlk 12 talebesi mevcuttu ve ilk kaydolan talebesi de Jules Vitalis i- di. Jules daha sonra kara hum ma dan ölür. Kasım ayında Kıbrıs da ilk futbol maçı İngiliz okulu tale beleri tarafından oynanıyor Vizeli Ali Riza Efen di İngiliz okuluna öğretmen ta yin edilir. Talebe adeti 40 a yükselir Haziran ayında oku lun ilk mecmuası çıkar öğretm en adei on altıya talebe adeti ise seksen ikiye yükselir. Seksen iki öğrencinin otuzu yatılı idi yılına kadar 140 kadar mezun i veren İngiliz okulu Amerikan Akademi ye karşı ilk hoki ve futbol maçlarını yaparak galip gelir Gün geçtikçe zengin leşen ve rağbet gören İngiliz Okulu nun zengin bir orkest- ALKS KOĞUŞU 1945 de açılan Alks Koğuşunun m üdürlüğünü halen beş lyurdun idaresini üzerine alır., Pazar günleri koğuşlu serbest tir ve dışarıya çıkabiliyor. Diğer günler vazifeli öğretmen- seneden beri Nevzat bey yapm li öğretmen öğrencinin çalış akta ve biri Türk diğeri de ıden m üsaade aldığı takdirde m aları ile yakından ilgileniyor. İngiliz olmak üzere iki bekâr öğretm enin yardımiyle koğuşu çıkabiliyor. Çarşam ba ve Cuma yurdun 8.30 da küçükler (1. ve 2. sınıflar) 9 da ortalar (3. ve 4. idare etm ektedir. Yardımcı banyo günleridir. Cuma gün sınıflar) ve 9.30 da büyükler bekâr öğretm enler Bay M ahm ut slâmoğlu ve Bay Straw- gidiyor. M üslüman öğrencile- çıkıyor ve yatakhaneye gidi- ler. Müslüman öğrenciler camiye (5. 6. sınıflar) dershanelerden jer dir. Koğuşta öğretmenlerin rin camiye gidebilmelerini sağ yor. Küçükler ayrı bir yatak- Çıkıyorum kalabalıktan. yardımcıları prefectler vardır. lamak için vncıta temin edil- hanede ortalarla büyükler baş Yalnız değilim. Gülay var. Esasen koğuşta her 6. sınıf öğ Ve gülmeyen Gülümser. Deli rencisi prefect sayılm aktadır. ren Nilüfer. Akıllı geçinen Prefectler koğuşta küçükler Suna. Duvar kenarlarında yü tarafından birer öğretm en gibi rüyen Sezgin. Sosyalist mi sevilip sayılm aktadırlar. Koğu biri? Öteki sanata hevesli şun temizliğinden prefectler mi? Deli mi diğeri? Öteki iç m esuldür. M uhtelif ırklara li mi? Bilmiyorum Fakat mensup olan koğuşlunun adeti 42 dir. Koğuşlu öğrenciler yemek hepsi içimde. Hepsi ve dahası. İçimde Başka biçimlerde. Ağlıyor bir tanesi. Bir diğe m asalarında gruplara ayrılıyorlar. ri köylüye acıyor. Üçüncübe Her m asara 9-10 tale bulunm aktadır. Her m asada m uhtelif sınıflardan öğren nün dünya umurunda değil. Sonraki içli ama zengin. San atçılığına hayrandım. Gerisi çiler vardır. En küçüğünden ne ki? Para boş. V arsa harca, en büyüğüne kadar koğuşun temizliğini talebe yapm aktadır. yoksa yok. nerde? Belki Ö tek i.. Öteki Paris te, belki Tabii m erm erleri hizmetçi Montevideo da. Ya da bura- kadınlar silm ektedirler H er gün muayyen m asalarda oturan öğrenciler aralarında miştir. Bas ta cami kapısına ka bir yatakhanede yatıyorlar. rası kuruluyor. gün geçtikçe artıyor. C. New vazife taksim i yaparak yur kadar öğrencileri götürüyor Nevzat ve M ahmut beyler 1912 Okulun bir kısmı ye ham kupa maçları yapılmasını dun tem izliğinden mesul olurlar. ve camiden sonra geri koğuşa bana bu m alûmatı verdikten ni binaya taşınıyor. Talebe a- teklif ediyor. Cuma günleri okul Müdü getiriyor. sonra gidip yurdu gezdik. Yur jdeti ilk defa olarak yüzü aşı- (Devamı Yarın). rü Mr. A. Eggleston beraberin de koğuş m üdürü Bay H. Nev zat ve iki koğuş öğretmeni olduğu Koğuşta sabahleyin saat 6 da zil çalıyor ve vazifeli öğret men yatakhanelere gidip kodun en mühim özelliği şudur ki y u rt tam am en eski Tiırk sa rayları gibi kemerlidir. iyor. Kıbrıs ta futbol merakı halde yurdu gezer ve ğuşluyu kaldırıyor. Tabiî bu 1 Yatılı öğrencilerin söyledik yurdun temizliği, idaresi ve di kış günlerinde biraz zor oluyor diyor Nevzat bey. Kışta çok memnun olup koğuşta çok V A TAN TAKSİ SERVİSİ 1 lerine göre öğretmenlerinden siplini ile yakından ilgilenir. Muayyen günlerde muayyen ^grencilerin sıcak yataklarından kalkm ak istemediklerini yemeklerinden şikâyet ediyor rahatm ışlar. Yalnız koğuşun öğretm enler vazifeli bulunurlar. O günün vazifeli öğretme ve onları kaldırm akta güçlük lar. Kasaba Baf ni yurdun mesulü sayılır ve çektiklerini ilâve eden Nevzat OKULUN TARİHÇESİ İngiliz Okulu 1900 yılında Mr. Canon Newham tarafından kurulup kurucusu okulun ilk müdürü olm uştur. İngiliz okul u tahsil için İngiltere ye gidemiyen İngiliz çocukları i- çin kurulm uştu. Okulun tarihini şöyle sırala yabiliriz Cebelutarik Papazı Lârnaka da bulunan İngiliz se firine mektup yazarak Kıbrıs da bir İngiliz Okulunun kurulmasını ister. Fakat İngiliz sefiri alâka gösterm ez İngiliz Komiseri Mr. William Haynes Smith, henüz T e l 2242 Pazar. Saat 7. Bir yaz sa bahı. İşten yeni çıktım. O - damdaydım. Soyunmadan yattım. Uzanmak ne güzel. Dinleniyor insan. Yüzyıl yor gunum sanki. Ellerim, ayaklarım, heryerim sızılı. Düşünüyorum. Bu saatte uyananlar. Bu saatte sevişenler. Ö- lenler, gülenler. Bu saat uyku saati. M utlaka uyumalıyım Rüya da görürüm belki. Saat 7. Bir yaz akşamı. YU zümü yıkayorum. Gözlerime sabun kaçıyor. Küfrediyorum. Küfür rahatlatıcı bir şey. Küfür herşey. Hafif rüzgârlı hava. Severim böyle ha vaları. Kent bu saatlerde güzel. Kent böyle havalarda an lamlı. Bir özlem sarar insanı Anlatılmaz. Sevilerle yaşamak ister insan. Yaşayamaz. Y aşar belki, ben yaşayamam Bulmak güç. Özlüsü yok. Yok istenilen, varolanlar züp pemsi. Hepsi değil. Am.ı o de ğiller nerede? Çıkıyorum sokaklara. Kala balıktayım ve yalnızım. Bakı yorlar. Bakıyorum. Gülenlere kızıyorum. Ne var güleçek? Hiçbirşey gülmeğe yeterli de ğil. Herşeyde üzün var. Komediler bile trajedi aslında. Anlayan yok. Bir anlayan olsa. Bir bilen, sen diyebileceğim. Oysa, çevremde hep siz ü Halkımızın hizmetine girmiş bulunan 2 VATAN TAKSİ SERVİSİ 1 Haziran 1963 ta- * rihinden itibaren BAF LEFKOŞA, T.FFKO- ŞA BAF arası seferlerine başlamıştır fi Hareket Saatleri B aftan Sabah d Lefkoşadan Sabah l ö.s i Pazar günleri B a f 8 sabah * Lefkoşa 2 ö.s. Tel 2722 y * Atatürk Meydanı (Kambilili nin eski yazıhanesi) n *» * * * * * * * * * * * * * * * * * Yazan Beyhan HÜRER da ve bilmiyorum. Dolaşıyorum. Dolaşmak tenhalarda iyi. H astalık bu. Bu melânkoli. A nlamazlar. An lasalar bile neme. Neme ge - rek anlaşılmak? Bu söz yersiz. Sen diyebileceğim biri ol sa. Yersiz söz sen olsan. Mutsuzum. 16 saattir mut suzum. Bu ne demek? Bir de insanlar için çalışıyorlarmış. Kimler? Bilginler. Topuna yuh olsun. M utluluğu bulm a dıktan sonra. Bir şarkı duyuyorum. Anlamıyorum. Alman ca. Almanları severim ama. Bir Alman tanıdım halbuki, öyleyse bu sevgi niye? Bilmiyorum. O kapıdayım. Giriyorum. Merdivenler. Çıkıyorum. Kar şımda o. Selâmlaşıyoruz. Boy numa sarılıyor. Anlamsız bir davranış mı? Düşünmüyorum. Geri çekiliyor. Cıgara u- zatıyorum. İçmiyor. Yakıyorum bir tane. Oturuyorum. O turuyor karşıma. Gözlerimde gözleri. Ve kulaklarım da sesi. Kötü kadınlardan biri o. Severim kötü kadınları. Beni en iyi anlayanlar. Ama yanlış anlayanlar. Doğruya en yakın olarak. Ena Koka-Kola; diyor. Ohi, efkaristo, diyorum srar ediyor. Anlıyorum ne dediğini. Bulamıyorum ce vabı. Akoma theka lepta, diyorum. Anlıyor. Belki onbeş dakikadır bu. Belki daha fazla. Ya da daha az. Yorgunum çünkü. Yorgunluk birşey değil. Boşanmak istiyorum sadece. Sevişmek istemiyorum. Hep o dâvet»der. Gene e t ti. Giriyorum. Soyunuyorum. Bir kadın karşısında anlamlı. Pikapta rumca bir şarkı. Ena filâki ine liğo Ohi, enen liğo ; diyorum. Ne, diyor soyunurken. Bu kadınlar nasıl da soyunuyor. Böyle çabuk ve istekli. Bazan isteksiz ama ayni. O şeyden sonra tiksinme. N için? H er zaman böyleyim. S oru y o r Uzun zaman neredeydin Rumca kelimeleri türkçeleştiriyorum. Lefkosia, diye cevaplıyorum. Ne yapıyorsun? diyor. Gene türkçeleşiyor kelimeler. Dibote, diye atıyorum. Kalkıyorum. Bir temizlik. i Siliniyorum. Giyiniyor. Bir- şeysiz. Çıkıyor. Giyinmeğe j başlıyorum. Kıravatı tak arken giriyor odaya. Odada bir üzün. Anlıyor. Di ehede; diyor. Dibote, diyorum ceketi rum. O birşeysini de giyiyor. Bir cıgara uzatıyorum. Alıyor. Sonra yakacağım diyor. Kelim eler biraz daha tü rk çeleşiyor. Ne haltedersen et, diyorum. A nlam ıyor soruyor ne dedi ğimi. A nlatam am, diyorum, srar etmiyor. Parasım veriyorum. Alıyor Vermesem istemezdi. Denediydim bunu. Nedeni? Bilmi yorum. Sarılıyor boynuma. Birisini hatırlıyorum. Son gö rüşmemizdi. Öp beni, diyor. Böyle boynumdaydı elleri. Öpmüyordum inadına. srar ediyordu. Gel, tekrar... diyecektim. Dememiştim. Sahi nerede o şimdi? Bununla beraber çalışıyordu. Hep onunla yatıyordum. D a ha çok istekliydi. İsterikti m utlaka. Doymuyordu. Ellerini çek diyemedim. H içbirşey yapm ak istemedim Tiksindim Emine yi hatırlamakla. Londra'ya gidecekti Emine. G itti belki de. K ollan nı indirdi boynumdan. B eraberce çıktık. Oturdum. Ena Koka-Kola; diyor Mersi, diyorum Karşımdaki odaya gidiyor. Plâklar bitti. Biraz gonra ye. nisnin sesi. Anlamıyorum. Dışarı çıkıyor. Parayı atıyor kutu ya. Bir Koko-Kola çıkarıyor. Getiriyor. Mersi, diyorum Bir serinlik yayılıyor vücuduma. Ötekiyle konuşuyor. Tek-tük anlıyorum. Gülüyor benimle yatan. Ötekinin su ratı yüz karış. Ü züntüsü var. Seviyorum üznünü. Üznü olm ayanlara düşmanım bu gece. Kalkıyorum içki biter b itmez. Kalkıyor. Ya,diyorum. Koluma giriyor. Kelimeleri gene türkçeleşti riyorum Seninle dolaşm ak istiyo rum, diyor. Mutluluk rahatlık veriyor bana. ik d fa bu. ötekiler hiç rahathk verm em işti. Sokaktayız. Tenha ve kala balık. Köşeye kadar varıy0. ruz. Ya, diyorum. Yadi; diye soruyor. Eniksero, diyorum. Korkuyor musun görülmekten? diyor. Kelimeler gene türkçel^i. yor. Ohi, diyorum. Then eni ksero yadi. Enehi tibote. Rumcama lânet ediyorum Düşündüklerimi anlatamıyo! ru m. Ya, diyorum. Elinden kurtuluyorum isteyerek. Sol elimi omuzlanna atıyo rum. Biraz yürüyoruz böyle, ce. Elimi çekiyorum. Sağ eli. mi uzatıyorum. Tokalaşıyo. ruz. Gülümsüyor. Elektrik t. şığında yüzü. G özleri pırıl p, rıl. İyi geceler diliyoruz birbirimize. Dosdoğru denize gidi i yorum. Denizdeki sandallara bakıyorum. Bu kadının koluma girme- [ si hayatım da, koluma giren diğerlerinin vermediği mutlu luğu verm iştir bana. Nedeni, ni bilmiyorum. Bilmek de is temiyorum. O bunu anlamış m ıdır? Bunu da bilmiyorum. d i Yine bilmeği istemiyorum. Bu beş dakikalık mutluluk hava yla geçirdiğim o bütün gecelere bedeldir, diyorum ayrıca. Havva bunu duysa, bir kö tünün benim gibi birisine m utluluk verdiğini duysa ne der acaba, diye düşünmeden de edemiyorum. Ne derse desin Ben bu m utluluğu ne on şiline ne lira ya, ne beş liraya, ne de daha fazlasına alabilirdim. Bir tesadüf bu. Bilinmezlerden. Ve artık tesadüfleri seviyorum. O kadını da bir daha Havva k ad ın ı; Gülay, Gülümser, Nilüfer, Suna, Sezgin adlı kızları görmediğim, görmek istemediğim gibi göremiyeceğim. Bakalım beş dakikalık ikinci bir m utluluğu o ndan M erdivenleri iniyoruz. Bir sonra kim verecektir bana. kadının kolum da olması. Bir O sen olmaz mısın? SADKOGLU TEMİZLEME EVİ Yavuz Selim Sokak No. 6, 7, 9 Modem tesislerimizde, her sınıf halkımızı her bakımdan tatmin etmenin huzuru içindeyiz. Uzun yılların, önemli çalışmaların sonucu edindiğimiz büyük tecrübe, sanatımızın gelişmesinde ciddi bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan SADKOGLU TEMİZLEME EVl ni tercih ediniz. Güvenebileceğiniz bir ser vise sahip olduğunuzu iftiharla sövliyebilir.!, pok^ - (Silili11111 A l *,İİİy#f At d*1* K'1»0 * Utid* jjy f - i fu r. * i,un jjtıl *<>lu t ^ " tozla haklan A»»?» Toplu unun bul edil" ' 1 v, tarafla2.... «d a n» debiurh L r a ^ asla kârlı b ir b a i * teşebbüs, topluma u v t f ' bb Rumca gaze^ ^ â sı kalktığı takdirde.» lacağım iddia etmektedir. bulunduğunu kabul ve»w rinden tamamile farklı nin gerektiğini geçen ler çek karşısında yapılacak lerin, gerekse toplum lar insanca davranması \ e gösterdiği yol ürerinde ( n haklarma hürmet dı le n, bir toplumun, dip miye çalışması, binbir o kısmak için gayret g ö t samimiyetin hakiki beki hukuk uzman lanm n, ı de kaldığım göstermek mamaktadıt. Bir toplumun, btte1 devletler, sorumlu <V< kabul edilen bir \n a virmek istiyen\er\e, lir? Böyle bir harek ki safdillik örnegiı tezahürü olur. A» nna el uzatmıya, < saymıya matuf ha djşi bir ortamda, s tt~ Un tek tnüseb1 lan alınmak ister sınırlandırm aya ç Bu yüzden, örn si için, K ıbrıs naı luslararası hukuk en güven verici, zel örneğini yara adımdır kanaatin A JA N S TÜRK Dergisi, Haziran Sayısı Çıktı iç Ve Dış Olaylar Sanat, Edebiyat, Turizm Devlet Tiyatrosunda Revii Ankara Ajans-Türk PK 1091 Kıbrıs Çardak Yayınevi Lefkoşa FERRUH D ERVİŞ Tuhafiye Mağazası ATATÜRK MEYDAN 56-58, Girne Caddesi TEL 5785 LEFKOŞA KBRS Her zevke uygun giyim eşyası * Kadın elbiseleri * Etek, caket, blûz, ve twin setler * Zengin kolye ve parfüm çeşitvri * Erkek spor caket ve pantolonları * Her kalitede gömlek ve kravat * Trençkot ve kabardinier * Kadın, erkek ve çocuk mayo ve iç çamaşırları * El çantaları ve seyahat valizleri > * Battaniyeler, yatak çarşafları FİYATLAR * vs. vs. vs. vs. REKABET KABUL ETMF.Z M * * * *4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + * K ç BURİ *bb.'ü bil 1Var Sim düikl b Ga Bil *v"«* ı ilc ; b a k in i tk ZlER trin ^v,k, J lln «önlünü YENcet " i t a b J./»» as 'İmden, Ba«AX, v y», <U1 S * i * * * 1 bir ı Buzlu «Güneş» ısa T" i t limonatası iç in iz İı^sg VgL v V V». a T.t. V V J. W «, İ AAAAAAA T T t T t t t W.«.t. t j. t t h * * * 4 MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMİT 1 s» - *0vAfc/ 1. "»ı h. ' H*k i.., "'»a va K i * * ]

5 ık r - Jlkcfc. Ç ra h athl( ha Ve kala lr Var>yo. ruyor. 'orum. SUn görül. turk«îeleşi. ıb o te. e d iyorutn nlatamlyo. Elinden syerek. a rın a at,yo Druz böyle. i"1- Sağ en. aaıyo. Elektrik ı- ileri pırıl pı /oruz birbi. denize gidi i sandallara luma girme, t ıluma giren ıediği mutlu i ına. Nedeni.! îilmek de is v unu anlamış bilmiyorum. J > i stemiyorum. ık mutluluk ğim o bütün lir, diyonım luysa, bir M gibi birisine»ini duysa ne düşünmeden esin! Ben bu şiline ne lira a, ne de daha irdim. Bir tenezlerden, Ve ri seviyorum. b ir daha Havay, Gülümser, Sezgin adlı iğim, görmek göremiyecebeş dakikalık luluğu o ndan se k tir bana, az mısın? ÎVİ İ *, 9 * halkımıu ru içinn sonucu ın gelis- j İZ L E M E ı b i r s e r f ^ e b i ü r. İ > * * * * T * * * ' 1 BİR DOKUN... Hukukun ihlâli İkide birde söz ediliyor, uluslararası hukuk ihlâl ediliyor diye... Kıbrıs halkına empoze e- dilen rejim, uluslararası hukuku ihlâl ediyormuş. Kıbrıs, acele verilen kararların kurbanı olmuş v.s... Böyle olduğu halde, rasyonel görüşe sahib olduklarını iddia eden, bu hukuk mütehassislan, Anayasanın ihlâlinden hiç ama hiç bahsetmiyorlar. Daima ağızlarında geveledikleri bir şey var Bütün düşünceleri, Kıbrıs halkını içine girdiği çıkmazdan kurtarmak, on lara daha müreffeh bir hayat kazandırmak ve adanın geleceğini parlak kılmaktır. Bunları iddia ederken de, Türk Toplumu için ayırdıklarını şu küçük ibare ile göstermek gafletinde bulunuyorlar Azınlığa tanınması gereken ma kul haklar... İşte bu makul sözü altındaki manayı anlamak için, fazla düşünmiye lüzum yok. Türk Toplumunun haklan Anayasaca tesbit edilmiş ve taraflarca kabul edilmiştir. Kıbrıs ta iyi niyetin geri gelmesi ve adanın refahı, parlak geleceği için çalışmalar ancak, ve ancak, Türk Toplumuna insanca yaşamak hakkı tanıyan bu anayasanın tam olarak tatbiki ile tahakkuk e- debilir. Hal böyle iken, Anayasa üzerinde, yeniden tartışmalara girişmek, toplumumuz için asla kârlı bir hareket olamaz. Zira, böyle bir teşebbüs, toplumumuzun, Zurih ve Londra da kazandığı haklara karşı göz diken başka bir topluma taviz verme eşiğine atılması demektir. Rumca gazetelerden biri, ortadan ırk farkı belâsı kalktığı takdirde, herşeyin süt liman o- lacağını iddia etmektedir. Adada, iki cemaatin bulunduğunu kabul ve bu cemaatlerin biribirinden tamamile farklı olduğunu itiraf etm e nin gerektiğini geçenlerde yazmıştık. Bu gerçek karşısında yapılacak en iyi şey, gerek fertlerin, gerekse toplumların, biribirlerine karşı, insanca davranması ve dürüst davranışların gösterdiği yol üzerinde yürüyerek, biribirleri- n haklarına hürmet duymalarıdır. Hal böyle 'iten, bir toplumun, diğerinin hakkını gasbetmiye çalışması, binbir oyunla elindeki hakkını kısmak için gayret göstermesi, dürüstlük ve samimiyetin hakikî bekçileri olduklarını sanan hukuk uzman lannın, tamamile tezadlar içinde kaldığını göstermekten başka bir işe yaramamaktadır. Bir toplumun, bile bile, ve daha önce ilgili devletler, sorumlu devlet adamları tarafından kabul edilen bir Anayasayı, kendi aleyhine çevirmek istiyenlerle, nasıl teşriki mesai yapabilir? Böyle bir hareket, muhakkak ki, dünyadaki safdillik örneğinin en kuvvetli bir şekilde tezahürü olur. Azınlığın kendi içindeki haklarına el uzatmıya, onun milli duygularını hiçe saymıya matuf hareketlerin kendini hissettird i bir ortamda, samimiyet asla vücut bulmaz l ^ u n tek müsebbibi de, herhalde elinden hak lan alınmak istenen toplum değil, bu hakları sınırlandırmaya çalışan hırstır. Bu yüzden, önce Anayasanın ihlâl edilmeme si için, Kıbrıs namına hep birlikte çalışmak, u- lusiararası hukukun da, uluslararası barışın da en güven verici, en refah bahşedici ve en 8üzel örneğini yaratacak olan, ileri ve uygun bir adımdır kanaatindeyiz. B İN A H D İN L E. V y ı l d ı z ^ f a l r -. Ü f l KOÇ BURCU (21 Mart -20 Nisan) Düşündüğünüz teşebbüsü bir müddet için tehir etmenizde menfaatiniz var Şimdilik zaman elverişli değil. BOGA BURCU (21 Nisan - 21 Mayıs) İki kişinin tavassutu ile neticeye bağlıyacağınız iş. gcrçekleşmiyecek- tir. Fedakârlık lâzım. İKİZLER BURCU (22 Mayıs - 21 Haz) Bazı kimse lerin teşvikiyle kendisinden soğumuş bulunduğunuz birisinin gönlünü almanız doğru olacaktır YENGEÇ BURCU (22 Haz - 23Tem) Şahsi hayatı nızla ilgili bir teşebbüsünüzün gerçeklenmesi için gayretlerinizi artırmanız icap eder. A&SLAN BURCU (24 Tem - 23AğuO Bir alacak işinden sinirleneceksiniz. Haşin davranmanız doğru değil Anlaşma yolunu tercih etmelisiniz. BAŞAK BURCU (24 Ağ - 23 Eylül) Bir görüşme veya anlaşamaya varmak üzere yapacağınız temas sırasında anlayış göstermeniz çok iyi olacaktır. TERAZİ BURCU (24 Eylül - 23 Ekim) İhtilaflı bir işin çözülmesinde hakem olarak seçeceğiniz kimse, lehiniz de bir neticede müessir olabilecektir AKREP BURCU (24 Ekim - 22 Kasım) Kendisinden hoşlanmadığınız birisinin müracaatı muhtemel. Onu kırmadan reddetmeniz menfaatinize uygundur YAY BURCU (23 Kasım - 22 Aralık) İyi bir haber sizi sevindirecek. Bir yerden para alacaksıinız. Bunun la önemli bir işinizi görmüş olacaksınız. OOLAK BURCU (23 Aralık - 20 Ocak) Bazı dedikodular üzerine tahkikat yapmadan hüküm vermeniz yan lış olur, bu yüzden mantığınızı kulanamazsınız. KOVA BURCU (21 Ocak - 19 Şubat İki kişi size c&zip bir teklifte bulunacaklardır. Buu kabul ediniz. Ancak imza ve mesuliyette dikkat şart. BALK BURCU (20 Şubat - 20 Mart) Olaylar, işlerinizin gelişmesini kolaylaştıracaktır. Birisi lehine yaptı ğınız tavassutun sonucu musbet. Ş. B A Ş A R A N T İC A R ET E V İ / V p W Beklemekte Olduğu Beniz Malzemelerinin Vasıl Olduğun Sayın Müşterilerine Müjdeler DENİZ YATAKLAR, DENİZ AV TÜFEKLERİ, BALK BÇAKLAR, GRESSİ MARKA GÖZLÜK VE PALETLER, ERKEK MAYOLAR, PLASTİK KAYK LAR, ÇOCUKLAR İÇİN CANKURTARAN SİMİTLE Pl VE DAHA BİRÇOK ÇEŞİTLER. Teşbihlerin Çoğalışı B A S N... B A S N... B ASN den sonra meydanı boş bulan gericiler Türkiye nin dört bir yanındaki köprü başlarını harekete geçirmişler, ta raftarlarının sayısını bir misli ne çıkarm ışlar, bütün evrenin beğenip takdir ettiği, Köy Ens titülerinin kapısına, kilit vurul masını sağlamışlar; yerine de tmam Hatip okullarını, çığ gibi çoğaltıp geliştirmeyi becermişlerdi.! Tarih boyunca A n ay u rttaki bütün cereyanları yakından izlemiş, hâttâ bütün cereyanlara bütün akım lara katılm aktan kendimi alam amış olan K ibns Türkü, Menderes Hükû m etlerinin geniş çaptaki din is tism arcılığı karşısında; A nayurttan gelen gerici kimi din adam larının K ıbnstaki çalışma lanna o süreler de ses çıkaramamış, güzelim Türkçe ezanın m inarelerden yükselmemeğe başlaması karşısında kulaklarını tıkam aya yükümlü kalmış tı! Düşük D em okrat idaresinin son yılalnnda Kıbrıs, b ir uçtan öteki uca Taksim "Eno- naralarıyla çalkalandı. Eo ka yıldırıcı öğütünün korkunç kıyaları, Menderes hüküm etinin pısırık davranışları, Kıbrıs Türklerinin bütün ilgisini üze rine çekmiş, onu büyük dava sorunu ile ilgilenmeye itmişti. ZUrih ile Londra antlaşm alarından bu yana ise özdeş sorunlar Kıbrıs Türklerini daha da sarm ış çiğnenen anayasa, ay n belediyeler, yüzde cambazlığı, işlenen faili meçhul cinayetler, istifayı asla usundan geçirmeyen papaz B İZAN S L B E Y A Z GÜVERCİN Hamza bey, talyanın hırsla tuttuğu yakasını birden bire bırakınca, yaralı acı bir feryat kopararak yere düştü. O zaman Rüstem beye döndü Geç kaldık. Bunu daha önce niçin akıl etmedik? Yazık, Bizansın bütün hâzinelerini kaçırdılar. Rüstem bey heyecanla Limana koşalım! diye bağırdı. Belki gemi henüz kalkm am ıştır. Hamza bey omuzlarını düşürerek Geçti, dedi O nlar gemiye bindikleri sırada hen'i! şc hir düşm emişti. Çoktan hpre ket etm iş olacaklar. Çünkü şehir düştükten sonra bir çok gemi Haliçten M armaraya açılıyorlardı. O halde şimdi nc yapacağız? Hiç... Hazine kaçırıldı. Onu ele geçirseydik çok iyi o lacaktı. Padişahımızın bütün dü şüncesi şehri alm aktı, aldı. Hâzineyi de almayı düşünmüş olsaydı, onu da alırdı. Hamza beyle arkadaştan aynalı salondan ağır ağır çık tılar. Y ollannı şaşırarak üzeri yaldızlı çubuklar ve yıldızlar la süslü abanoz bir kapıdan içeri girdiler. Hamza bey bir adım attıktan sonra durdu ve gözünün önüne serilen m anzaraya b a k tı Burası nefis Ayasloğ halılanyla, H int ipekleriyle, İran tülleriyle süslü bir yatak oda siydi. Loş bir aydınlık içerisini aydınlatıyordu. D uvarlar bile sırmalı işlemeli ipek kum aşlarla bezenmişti. O rtada tüllerle kaplı, harikûlade bir yatak vardı. Siyah abanozdan, karyolaya benzer bir sedir üzerine atılm ıştı bu yatak... Yine siyah abanoz dört yuvarlak direk tavana doğru yükseliyordu. Hamza bey iki Uç adım ata r a k Oh, ilk defa uyukusuzluğumu, yorgunluğumu hatır ladım, dedi. Rüstem bey de, Lenger Ah m et te, Uzun O sm an da hayret ve arzuyla yatağa bakıyorlardı. Hamza bey Şurada bir saat kıvnlıp yatm ak için canımın yarısını verirdim, diye mırıldandı. Lenger A h m et Ben hepsini... dedi. Dün gecenin yansından beri yorgunum, uykusuzum. Uzun Osman esneyerek Dün geceden önce aldığımız uyku ise bir iki saatlik uyku... Hem de surlarda, taş lar üzerinde... diye lafa karış tı. Lenger Ahmet Ya kam ım, ya karnım? ö y le acım ki... diye inledi. Hamza bey gidip abanoz karyola üzerindeki yatağı e- jcumhurbaşkanı ile Eokacı içiş leri bakanının davranışları, çektikleri söylevler, Kıbrıs Türküne göz yumdurmam ış fa ; kat. ilgisini başka yönlere çek meşine fırsat vermemişti!. İşte bu kalıt içinde m eydanı boş bulan gericiler sinsi bir şekilde, ama çok rahat çalışmalar, köprü başlan kurmuş- 11ar. taraftarlarının sayısını bir kaç misline çıkarm ışlar, yolda evde, dairede tespihlerin sayısını artırm ayı becermesini bil mişlerdir. Şimdi Devrimde çıkan yazılarımın geniş yankı uyandırm ası, saldırılara uğraması çığ gibi gelişen eli tespih ju gericilerin, daha da gelişip çoğalm alarına engel olacağı, düşüncesindendir! Ne var ki, erinçliği bozulan, çıkarlarıyla oynanan bu tespih liler, ortalarına atılan ilk bom banın şaşkınlığından sonra, derlenip toparlanm a çabası i- çindedirler. Ellerinde kendilerini destekliyecek bir organ ol madiği için kurnazca fakat, sinsice yollara baş vurm aya yükümlü kalm aktadırlar. Kaçan erinçliklerini, bozulan çıkarlarını yeniden elde etmek, söm ürdükleri tespihli kişilerin sayısının artm asını sağlamak, meydanı gene eskisi gibi bol bulmak, istedikleri gibi a t oy nata bilmek için bakınız işi ne rden alıyorlar. Neler düzüyor lar! Karşımızdaki Enosisçi Rum çoğunluğuna karşı, Türkiye nin Kıbrıslı liderlerin; Kıbrıs Türkünden istediği nedir? Birlik... O nlar diyorlar ki Birlik olur parçalanm azsak LEFKOŞA TÜRK KZ LİSESİ m ü d ü r l ü ğ ü n d e n ders yılı okulumuz Orta l JŞ inci sınıfına girecek öğrencilerin giriş imtihanları Türkçe ve Matematik ten 26 Haziran 1963'j Çarşamba günü ö.s. saat 9.00 da okulumuzda* yapılacaktır, öğrencilerin imtihan günü saat 8 buçukta okulda hazır bulunmaları lâzımdır.) 2. ilgili öğrencilerin beraberlerinde a) İlkokul bitirme diploması b) Yaş kâğıtlarını (T.C. tabiiyetinde olan-j lar için nüfus kâğıdı) getirerek tarihle-'} rinde her gün ö.e arasında aday kayıtlarını yaptırmaları gerekir. 3. Esas okul kayıtlan 4-18 Eylül tarih- j leri arasında yapılacaktır. Durum ilgililere duyurulur. Tefrika No. 48 ı liyle yoklad ı Aman Allahım, öyle de yumuşak ki... (Elinde olmaya rak kendisini yatağın üzerine bıraktı ve sırt üstü yattı) Oh, oh yarabbi! Bir saat uyuya bilsem şurada... Demindenberi hiç konuşmayan Rüstem bey elini kılıcının kemerine götürdü, hemen çözmeğe başladı Sâkin ve telaşsız bir sesle Yapacak jey bundan başka birşe ydeğil, dedi. Len ger hemen geçtiğimiz güyük salona koş Yoldaşlardan biraz et, birkaç somun ekmek, birkaç meyve al, hasılı bir büyük siniye yenecek ne var sa doldur g e tir! Üçünün de ayn ayrı açılan gözlerine hayretle baktıktan sonra Böyle, diye devam etti. Bu odada karınlarım ızı doyu racağız, sonra dördüm üz de birer tarafa kıvrılıp yatacağız. Uzun Osman Bre bizi kim bekliyecek yoldaşım? diye sordu. Hiç kimse... A rtık tehlike kalmadı. Şehir T ürk ün e- linde... Sarayda Türk dolu... Bugünedek Allah bizi korudu, sağ kaldık. Bundan sonra ölecek değiliz. Lenger A hm et kapıldığı ap tallıktan bir saniyede k urtularak Y aşşa bre Rüstem bey yoldaşım! diye bağırdı ve o- dadan dışarı fırladı. Uzun Osman da kılıcının kem erini çıkararak soldaki kabarık halılar üzerine serpiştirilim iş ipek yüzlü yastık lara kendini attı. Ham za bey uzandığı yerden kıpırdam adan... Kemiklerim de, etlerim de bu yum uşak yatağa yapıştı kaldı. Sanki bütün vücudum bu pam uklarla kaynaşıyor! dedi. Sağ tarafta yine üzerine çe şit çeşit renkler, ipek işlem e lerle süslü yastıklar atılm ış bulunan divana vücudunu bı- rakan Rüstem bey... Taş yastanıp toprak dö- şendik üstüm üze de dinlenmek nedir aklımıza gelmedi bu kibar yataklarla kibar yas tıkları görünce!... diye güldü Hamza b e y Beli, dedi. Zaten İmparatorluklann da bu rahatlıklar çökertip devrilm iyor mu? A radan henüz on dakika geçmemişti ki. Lenger Ah- { met, elinde koca bir gümüş tepsi olduğu halde göründü. Tepsinin üzeri türlü yem ekler, türlü yem işlerle doluydu K ristal bir sürahiye de kırmı zı G irit şarabı doldurulm uştu Beri gelin yoldaşlar, d i yerek odanın ortasına çöküverdi. Nazlananın hissesini ben temizlerim. Tıkanıncaya Türkiye He Sovyet Rusya Arasındaki Münasebetler İyileşiyor Elefteria gazetesi, yuka rıdaki başlık altında, Haravgi gazetesinin bir habe rini yayınlamakta, şunlajn eklemektedir Sovyet Rusyayı ziyaret etmekte olan 16 kişilik Türk Parlâmento Hey etine başkanlık eden Senato Başkanı Ürgüplü, deme cinde, Kruşçef in, Türkiye ile gayet dostane münasebetler kurmak istediğini, iki memleket arasındaki münasebetlerin ger ginleşmesine bir seoep oi madiği görüşünü izhar et tiğini söylemiştir. Ürgüplü ayrıca gazetecilere şu hususları belirtmiştir Bay Kruşçef e verdiğimiz cevapta, iki memleket arasındaki münasebetlerin iyi olduğunu ve her ge çen gün daha iyiye gittiği ni, politik ve ekonomik sektörde bu münasebetlerin çok daha iyi bir duruma geleceğini ümit ettiğimizi bildirdik. Kruşçef, bütün memleketler arasın jda barışın devamı temenjnisinde bulunmuş, ideolo ji ve sistem değişikliğinin anormal bir durum husu- hiçbir kuvvet bizi yıkamaz, topraklarım ızı elden alam az.. Şimdi erinçlikleri kaçan çıkarları ile oynanan gericiler arkalarını bu birlik sözüne dayam ışlar, sinsice kulaktan kulağa idare edenlere doğru fısıldaşıyorlar, yakm ıyorlar Siz birlikten, parçalanm a- m aktan, yeğ vücut olm aktan söz ediyorsunuz. Fakat bir Kutlu Adalı çıkıyor, ortaya bir gericilik sözü atıyor; köyü müzü lekeliyor, köylüleri kötülüyor, parçalıyor, bölüyor. Elde edilen bunca gelişmeyi, sağlanan bunca birliği yıkm a ya, ortalığı karıştırm ağa çalışıyor. Susturulm azsa bütün köylü!... Gericilerin silâhı şimdilik bu!. Eğer bir arka bulurlarsa, çalışm aları daha da hızlanacak, güçleri daha da artacaktır. Fakat bu durum da gençle rin, aydınların, A tatürk ilkelerine bağlı olan devrimcilerin direnişi, çıkışı, karşı durm ası yaman olacaktır. Kutlu Adalı (Gelecek yazı Ç.. Köyünden Hacılar.) kadar yiyeceğim. En evvel O sm an atılıp tep sinin başına çöktü. A rkasından Ham za bey fırladı ve nihayet Rüstem bey yanaştı. Koca gümüş tepsinin içinde çeşitli av etleri koca bir koyun budu, içi fıstıklar ve üzüm lerle dolu baharlı pilav kümesi, bir kaç kızarm ış piliç, portakallar elm alar vardı Dördü de artık hiç konuşm a dılar. Parm aklarının dördü - nü bir araya getirerek pilâvı toparlayıp ağızlarına atıyorlar, etleri dişleriyle parçala - yıp yiyorlardı. A rada sırada Lenger A hm et gözünün biri kapalı bir h a ld e Hııım! diyor arkadaşlarına bakıyordu. Uzun Osman ın ikide bir de ağzına g ö tü r düğü büyük şarap sürahisinin dibi görünm ek üzereydi. Öyle uzun boylu çiğnemeye hiç de lüzum görm üyorlardı. Sekiz elin d ö rt ağza götürüp boşalttıkları ile on dakika sonra güm üş tepsi p ın l pırıl parlam ağa başladı. İlk sözü Hamza bey söyledi Bu birincisi.. Tamam mı yoldaşlar? Tamam olm ası lâzım de di Rüstem bey. Çünkü güm üş tepsiyi ettik. Oooooh, şimdi dünyayı görm eğe başladım! dedi Len ger Ahmet... (Devamı var) Sayfa 5 le gelmesine yol açmaması gerektiğini belirtmiştir. İnönü, Türkiye Hükümetini Revizyondan Geçirmek Kararım Verdi Fos gazetesi, yukarıdaki başlık altında Trans Continent Press Servicein Londra kaynaklı şu haberini yayınlamaktadır Ankaradan alman telgraf haberlerine göre Köy lü Millet Partisine mensup dört Bakan istifa e t miştir, Başbakan İsmet t- nönü, Hükümeti yeni baş tan kurmak kararını vermiştir. Empoze edilen sıkı yönetim sayesinde nizam ve aşayiş muhafaza edilmektedir. Lissaridis ve Potamitis Hakkında Solcu Haravgi gazetesinin bildirdiğine göre, Balkan Dostluk Konferansının üçüncü oturumuna müşahit sıfatiyle katılan Kıbrıslı Rum m illetvekillerinden Vasos Lissaridis ile Yiangos Potamitis, dün Lefkoşa da bir basın toplantısı tertip ederek, Akdeniz in nükleer silâhlardan tecridi için mücadele etmek üzere Kıbrısta bir mücadele cemiyeti ku rulması teklifini ortaya at mışlardır. Ayrıca, Balkan Dostluk Konferanslarına sık sık katılmak üzere ay rı bir daimî dostluk cemiyeti kurulması düşünülmektedir. Gazete şöyle de mektedir Söz konusu m illetvekilleri, dünkü konferans sırasında, Balkan Dostluk Konferansı hakkında etraflıca bilgi vermişler, söz konusu konferans Roman ya, Yunanistan, Yugoslav ya, Bulgaristanın katıldığını, Kıbrıs ile İtalyanın müşahit gönderdiğini bildirmişlerdir. Muhtelif hatiplerin (Kıbrıslılar da dahil) konuşmaları büyük bir alâka çekmiştir. Kıbrıslılar müşahit olmakla beraber, Kıbnstaki durum hakkında konuşmalar yap mışlar ve yaptıkları özel temaslan ile, yabancı şah şiyetleri ve basın mensup ılannı, Kıbnstaki ihtilâflı konular hakkında aydınlatmışlar, Zürih andlaş- inalannin tekliğinden bah setm işler ve Kıbrıs halkını nyabancı askeri üslerden çektiği tehlikeler konusunda bilgi v e r m iş e dir. Dr. Lissaridis in konuşması Konferansta başlıca Kıbrıslı hatip olan Dr. Lis saridis, silâhsızlanma ve nükleer silâhlardan tecrid konusu üzerinde durmuş, bilhassa, Akdenizin nükleer silâhlardan tecridinin Kıbrıs halkına self determination hakkı verilmeden mümkün olamıyacağı nı, çünkü Kıbrısta, halkın arzusu hilâfına yabancı askeri üsler bulunduğunu belirtmiştir. Lissaridis, bu üsler kaldınlmadığı takdirde, bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilemiyece ğini ileri sürmüştür. SANATSEVERLERİN DİKKATİNE Sedat Simavi İlk Okulu Aile Birliğinin sayın R. R. Denktaş ın himayelerinde fakir öğrenciler yararına tertipledikleri müsamere KORKU (Trajedi) 19 ve 20 Haziran geceleri saat 8.30 da, Limasol O- kullar salonunda. Senenin bu şaheser tem silini mutlaka görünüz. Pek az sayıda bilet kaldığından yerlerinizi şimdiden ayırtınız. Biletler İlkokul Müdürlüğünden temin edilebilir. (T el3687) Giriş 200 ve 150 mildir. MAAD TARAFNDAN SAYSAL ORTAMA AKTARLMŞTR

6 Sayfa 6 DFVKlM, 14 HAZİRA1* Fenerbahçe, Kupa Maçı Cum artesi günü ö.s. saat 4 de Yeni Sahada Çanakkale ile Şaban Paşa kulüpleri arasında iddialı bir kupa maçı yapılacktır. Maçı sayın sporseverlerin kaçırm am aları tavsiye olunur. NOT Gelecek hafta, Çanak kale, Şaban Paşa, Y ıldızspor ve A ğndağ kulüpleri arasında bir Seven a Side" düzenlenecektir. GÜNEŞ Diin Gece Oynanan Tiirkiye Kupası Maçında Fenerbahçe 2 Gençlerbirliği 0 Sigorta Ltd. Şti. MAL VE CANNZN KORUYUCUSUDUR GÜNEŞ Sigorta EMNİYETTİR. GARANTİDİR SÜRATTİR Kıbrıs Mümessili CAN KARDEŞLER LTD. ŞTİ. 50, A tatürk Meydanı, Lefkoşa. TEL 5668 P. K. 885 Siibeler MAGUSA Otello Seyahat Bürosu. «351 - TEL LÂRNAKA JET Seyahat Bürosu. TEL 2831, 3101, BAF Şenol, Hakemlik Kursuna Katılacaklarba Aranacak Vasıflar Lisanslı futbol hakemi olabilmek için şu vasıfları haiz ol mak ve lâzım gelen bilgiyi ya pılacak olan m üracaat verekası üzerinde sunm ak şarttır Fena şöhret sahibi olmamak Yaşı 20 den aşağı ve 49 dan yukarı olmamak; En az orta tahsili görmüş olmak ve ayrıca maişet medarı bulunmak, Hakemlik yapmağa mani bir vücut arızası bulunmamak, Hakem Kursundan geçerek yazılı, sözlü ve amelî imtihanı kazanm ış olmak, Mevsiminde idmanlı bulunmak, Hakemlik otoritesine ve ma nevî vasıflarına sahip olmak, Herhangi bir kulübün idare heyetinde bulunmamak, antrenör ve menecerlik gibi vazifelerde bulunmamak. Halen hakemlik yapm akta olan bütün Türk hakem ler bu kursa katılacaklarından onların da yazılı olarak müracaatleri rica olunur. Bu gibi arkadaşlar için terfi im tihanları tertiplenecektir. Anketimizin Neticelerini En Erken Bir Zamanda Açıklıyacağız Harbiyelilerin Duruşmaları Sayfa 1 den kaıan de, 'Allah bu günleri bize gösterdi. Hoş geldinit dedi. Kendisine nutuk atm a diye muka bele ettim dedi. Hakim, Talât Aydemir her şeyi olduğu gibi anlatıyor, ne diyorsunuz, diye sanığa sordu. Sanın keke ledi. M ustafa Cihanpiroğlu, Ka rargâh Bölüğünden cephane tedarik ettiğini inkâr edince, Hakkı Sümer söz alarak doğru söylemiyor, o gece Harb kulu nöbetçi heyeti, şevk ve heyecanla bize katılm ıştır. Cihangiroğlu da bu şekilde cephane tedarikine yardım etti de miştir. Ayçan Ünlü, Cihangiroğlunun cephane almaya gider ken benim harekâttan haberim vardı dediğini nakletti. A nkara Sıkı Yönetim Komu tanlığının Mamak taki 1 numa ralı mahkemesindeki duruşma lara öğleden sonra saat dan 16 ya kadar devam edilmiş, bu arada Sıkı Yönetim Ko mutanlığının H arb Okulu sinema salonundaki 2 numaralı mahkemesinde 1459 Harb Oku lu öğrencisinin luruşm alarına başlanmış ve 28 öğrencinin sorguları yapılmıştır. Duruşm alara, her iki m ahkemede de bugün devam edile çektir U t ' Aydın ve Anlaşm aya Yeni sezona iddialı bir dileriyle anlaşmaya varşekilde girmek azminde mış bulunmaktadır, bulunan Fenerbahçe Şe- D iğ e r taraftan, transler nol, Birol, Aydın ve A. İh- komitesi Şenol ve Birol u sanla transfer hususunda da sarı lâciverdi camiaya anlaşmaya varmıştır. maletmeğe kati kararlıdır Hafta içerisinde ikinci Halihazırda Beşiktaşın bu başkan Müslim Bağcılar, T Umumî Kaptan Reşat Nayır, Büyük Fikret, antrenör Kokotoviç ve menecer Ahmet Erol dan kuru lzzl TÜRKEL lu Fenerbahçe transfer ko Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu almış olduğu bir karar mitesi adı geçen futbolcu lardan Kasımpaşalı Ali hmucibince İkinci Hakem Kursu 1 Temmuz 1963 tarihînde san ın ve Karagümrüklü Aydın ın kulüpleri ve ken açılacak. Bu m ünasebetle s a ŞENOL iki ası transferleri konusunda Fenerbahçeli idare çilere s-öz vermişlerdir Böyle olmakla beraber bu iki futbolcunun Beşiktaştan daha fazla transfer ücreti alabilmek için bu çaikinci Hakem Kursu yın sporseverlere ve bilhassa hakemliğe hevesli kimselere hakemden neler istendiğinin bilinmesidir. Birinci Hakem Kursuna 19 hakem nam zeti iştirak etti ve bunların yalnız onbeşı m uvaffak olup kokard aldılar. Vazifeye başladıktan sonra bunlardan birkaçı maalesef bu işten çekilmek mecburiyetinde kaldılar. Bunun da sebebi herkesl e malûm olan, hakem lere kar şı yapılan çirkin taarruzlardır ki bu arkadaşlar bunlara ta hammül edemedi. Maalesef halkımız bir yaşın daki bir çocuktan ki yürüm e ye yeni alışır, 6 yaşındaki bir çocuk gibi koşm asını ister. Ya ni kursu yeni bitirm iş bir hakemden tecrübeli bir hakemin iaresi gibi idare bekler. İlk ursun hocası merhum Sulhi 'aran açılış konuşm asında dediği gibi, iyi bir hakem olabil nek için enaz 6-7 sene tecrii eye ihtiyaç vardır. Ve yine aynı hocanın dediği gibi ilk se elerde ve daha ilerideği sene is te r d e hakemin bir çok güçlükrle karşılaşacağını ve bun a- \ göğüs germek mecburi>etin ie olduğunu ve kendi başına elen bazı nahoş hadisele.ı an lattı. Birinci Hakem Kursuna iştirak adedi çok düşük idi. Temennimiz bu defa iştirak adedinin daha kabarık olmasıdır. Ve yine tem ennim iz sahalarda hakemi tenkid eden kişilerin bu kursa katılıp faydalanm ası ve hakem in içinde bulunduğu zor durum u anlam asıdır. (D e v a m ı y a r ın ) F E R A H Serinletici içkiler Fabrikası KİMYAGERLE İŞLEYEN TEK FABRİKADR KİMYAGER VECDET OKfEKİN Biralı Ş EK ER P O R T A K A L Suyu Serviste FER A H S P ES ia L Kimyager Vecdet Oktekinin Yeni içkileri Piyasada reye başvurdukları ıin edilmektedir. Bu iki futbolcunun feri için Fenerbahı ginler kendi aral şer bin lira toplam rarlaştırmışlardır. Şenol ve Birol un fer işiyle Fenerbahçe reteri Rüştü Dağlaroğlu gerektiği şekilde meşgul olacaktır. İkinci başkan Müslim Bağcılar bu iki Beşiktaşlı, nın transferi hususunda yapmıyacakları şey olma dığını, eğer para eksilirse kendi cebinden ödemeye hazır olduğunu söylemiş, tir. ı ı. Tanınmıî ^ Lord Ru*8*. Wfe»»rltrind hâkkında bir açıkla nıyıpmıtır bu açıklama ngı yısi çevrelerinde olduğu k i ir, diaya gm 1 efklnnda d ttyik bir hayret ve endişe uya lımıltır Yııııaııistanda Durum Kötü açıklamadan anlaşıldığın Yunanistanın iç durumu len kötü bir şekil almıştı Russel'e göre, YunanisU,1 iç dllzen namına hiçbir 51 kamıştır. Polis ve askeri ly Ver bir çete halinde hareket ve bir çok masum insi tara baskı ve işkence yapmak) Ma Dev ANKARA, M (Ba«ın - V»yı 21 Mayıs olaylan sanıkl nın yargılanmasına dün sai itn itibaren Mamak'taki M l bereokulunda bulunan 1 m nlı Sıkı Yönetim Asker» V kellesinde devam edilmutir. TANK GÜRÜLTÜLERİ Sanıklardan Nihat Çongllı lu. olaylara katılış tarzını y denifade edeceğini bmdıre s6z istedi. Çongurojlu dun anlattıktan sonra, ırto tv a dogümzaman bir emekli hav İlayı ne duruyorsunuz, ordu reyi ele aldı. İçimizde resmi peli sen varsın' diyerek ceı 1 t^transistörlü radyoyu nüt yâylıjtraa götürmemi ist İarb Okulu nöbetçi subayı 1 p*#>a**^» **ı*r<yw\ru-xnj-ır. a V ' Biiyük şişelerde 2 kadeh biralı meşrubat ve 4 şeker portakalı suyu vardır Şehirler ve Köylerde FER A H Speşial Serviste»» ALAMETİ FARİKA Biralı Şeker Portakal suyu taklitlerinden sakınım? Alkolsüz Biralı Şeker Portakalı Suyu Ferah Speşial Ferahlatır ve Serinletir^ Evlerde ve Heryerde Biiyük ve Küçük FER A H Speşial Küçük şişelerde bir kadehten fazla biralı meşrubat 2 Şeker Portakalı suyu vardır. FERAH SERİNLETİCİ İÇKİLER FABRİKAS L t M A S O L ve TARİH KARŞ Ç ktl! ı glindenberi 1 51en bayağı bir şekild 8azetesi, nefret ve u. nkü sayısında Tu «Sfcyaa, yayınhy tntarçafcsı -,»»«*' llnı Vapmakt tu kazanan Ttlrk Ordu ne ç'ukmmr d\\ uzatm îmne Mt kalem avaı \azaa {jn 4a \>\t \h t\s ta\ e(\\\me\uyu. T akat H nin sûıae jm n V» srtm fe \e M uam aı \\\ete te\\m otöufcunu < demektedir, t b e, ben de! 1 Bu, T ürk O rduv K,. Urd1SUnU % aten* Bu!'yor- arih û î* ^ B6yle'erin(le; ;,««ıt Ko* yid S L i, t 1* * î ernedenseb tfulk vet T ü r (0rdu Yk ötoıvyınm tjfc. V^V\ wv\aı»\>\xk»nn«.\ aaûav T-inVim svlarç^te V aw \ tev nu yiia vfe VaYvtam W MVÇı \m ak s^, %oı VıVianm myn 4a\A \\t\* ti«<;«;k\»trçk v tek kv Vık VteaYmi» uyvakkuku ü le te \Aasan W U\aT ekvvjen, ta& an wav». StaA t AosVVinn n<»i/ Vj\*ıVKv(tVX«,,k»t b, İ R

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

D d L l U u. E e M m. F f N n V v

D d L l U u. E e M m. F f N n V v Boşlukları dolduralım. A a I ı R r B C -b c --- J K -- j k S -- T s -- t D d L l U u E e M m --- F f N n V v G g O o Y y ----Z z H h P p TANIŞMA/SELAMLAŞMA TANIŞMA Ta ışalı Seçeli ve yerleştireli. Fra

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Jamie Foxx J

Jamie Foxx J Jamie Foxx J - - - - - - - - - - - - - 62 Corinne Foxx 63 Biz müzik ve sinemayı bir araya getiren bir aileyiz. Babam hem eğitimli bir müzisyen hem de bir oyuncu. Gerçekten çok şanslıyım! Corinne Foxx Jamie

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TT- bsoloh ro.y, t s?

TT- bsoloh ro.y, t s? TT- bsoloh ro.y, t s? profösör Plttard il«bayan Pittara'ırı istanbulda verdikleri konferanslarla jursa,yslovnyı görmeleri hususunu**. eair buyurulan hususlara vc arzuları Üzerine Tuzlada yaptıkları rezinti

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. ÜÇ NOKTA 1. A latı olarak ta a la a ış ü leleri so u a ko ur: okaklarda kadı lar, eşeyle orada oraya koşuştura ço uklar, keyifli ge çler e i ir yakalarsa 2. Açık yazıl ak

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s

EĞİTİM TATİLİ TANIŞMA. Eğitim yolculuğu. Haus Kreisau. v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s EĞİTİM TATİLİ N i h a y e t A f a c a n ' a v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s f e r a h l a m ı ş t ı çü n k ü y a p ı h a r i k a y d ı v e e n f e s b i r m a n z a r a s ı va r d ı. B a z ı l a r

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL

GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL Boşlukları elirli geç iş za a ekleriyle dolduralı. 1. Ders iraz ö e it 2. Öğre i az ö e evap ver. 3. Kardeşi iraz ö e uyu.. 4. (Ben )ev işleri i itir. 5. Biz dü öğle ye eği ye.. 6.

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÖZEL GÜNLER Aşağıdaki önemli günlerden

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA

Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA 20.10.2014 PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA Türkçe Dil Etkinliği: Sağlıklı olmak için neler yapıyoruz? Nasıl sağlıklı olabiliriz? Soruları sorularak

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı