Liderlerinize sahip çýkýn

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Liderlerinize sahip çýkýn"

Transkript

1 Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için hazýrlanan kamu spotu, gala töreniyle gösterime girdi. * HABERÝ 7 DE Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, yeni projeler için kollarý sývadý. Sürekli staj projesi baþlatacaklarýný açýklayan Týðlý, "Ýstihdam için '24 çok geç', yüksek öðrenim ne zaman baþlýyorsa MÜSÝAD üyesi þirketlerde staj imkaný saðlayacaðýz" dedi. * HABERÝ 6 DA Alper Týðlý, "Ýstihdam için '24 çok geç', yüksek öðrenim ne zaman baþlýyorsa MÜSÝAD üyesi þirketlerde staj imkaný saðlayacaðýz" Emniyet Müdürü göreve baþladý ÇORUM ladý. 26 MAYIS 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yeni görevine baþ- Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Güvenlik Denetleme Baþkanlýðý emrine atanmasýnýn ardýndan Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürlüðü görevinden Çorum Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Murat Kolcu, ilk olarak Çorum Valililiðini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardýndan Emniyet müdürlüðü ne gelen Kolcu, burada müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri tarafýndan karþýlandý. Gazetecilerle makamýnda bir araya gelen Kolcu, yeni görevini layýkýyla yapmaya çalýþacaðýný belirterek, Hizmetlerin devamý yönünde çalýþmalarýmýz devam edecek dedi.(ýha) Fiyatý : 40 Kuruþ Erbakan Hoca dan kaçanlar Kasýmpaþalý Erdoðan a yakalandýlar diyen Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz, Liderlerinize sahip çýkýn Memur Sen Çorum Þubesi tarafýndan hazýrlanan 'Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarýný' konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz, hatipliðini bir kez daha konuþturdu. Büyük bir katýlým ve ilgiyle takip edilen Þevki Yýlmaz, "Menderes'i astýlar, Erbakan'dan kaçtýlar fakat Kasýmpaþalý'ya fena yakalandýlar. Liderlerinize ölünce deðil, hayattayken sahip çýkýn. 7 Haziran seçimleri, Türkiye tarihinde seçimlerin anasý hükmündedir." dedi. Þevki Yýlmaz * HABERÝ 2 DE Japon Profesör uyardý Müzeler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Janponya'da Müzeler ve Deprem' konulu konferans düzenlendi. * HABERÝ 8 DE Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa protokolün yaný sýra öðrenciler katýldý. Üstad Necip Fazýl idolümüz gerçekleþtirilen þenliðe yoðun ilgi Cuma Pazarý þenlendi * HABERÝ 8 DE Çorumlu iþçi patlama kurbaný Ýþte esnafa verilen destekler Ankara nýn Kazan ilçesinde bir çimento fabrikasýnda meydana gelen patlama sonucunda 3 kiþi hayatýný kaybederken 2 kiþi yaralandý. Yaþanan olayda Çorum un Bayat ilçesine baðlý Aþaðý Emirhalil Köyü nüfusuna kayýtlý Bayram Altýn isimli iþçi de hayatýný kaybetti. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ÇESOB u ziyaretinde esnafa verilen destekleri açýkladý. * HABERÝ 4 DE Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi kermes Özel öðrencilerin eserleri sergide * HABERÝ 12 DE Kazan daki çimento fabrikasýnda yaþanan patlamada Çorumlu bir iþçi de hayatýný kaybetti. Çorum Belediyesi ile Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði '5 Eser 5 Yazar' Projesi baþladý. Konferansta Üstad Necip Fazýl konuþuldu. * HABERÝ 6 DA Cuma Pazarý'nda Müze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama ve çevirmen Jica Koozawa * HABERÝ 13 DE Aile hekimlerine iyi haber AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ÇESOB u ziyaret etti. Çeltikçiler suya kavuþtu Çeltik ekicisinin su sorunu çözüldü. Cahit Baðcý * HABERÝ 4 DE Saðlýk-Sen Çorum Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Aile Hekimlerinin zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin Hacý Nuri Lafcý yarýsýnýn devlet tarafýndan ödeneceðini bildirdi. * HABERÝ 7 DE

2 2 SALI 26 MAYIS 2015 Þevki Yýlmaz, Türkiye nin dünü, bugünü ve yarýný konulu konferansýnda coþtu, coþturdu Erbakan Hoca dan kaçtýlar,kasýmpaþalý ya yakalandýlar EROL TAÞKAN Memur Sen Çorum Þubesi tarafýndan hazýrlanan 'Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarýný' konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz, hatipliðini bir kez daha konuþturdu. Büyük bir katýlým ve ilgiyle takip edilen Þevki Yýlmaz, "Menderes'i astýlar, Erbakan'dan kaçtýlar fakat Kasýmpaþalý'ya fena yakalandýlar. Liderlerinize ölünce deðil, hayattayken sahip çýkýn. 7 Haziran seçimleri, Türkiye tarihinde seçimlerin anasý hükmündedir." dedi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa, Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz, Müftü Mehmet Aþýk, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi ve çok sayýda davetli katýldý. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi'nin açýlýþ konuþmasýyla baþlayan konferansta, Osmanlý döneminden günümüze kadar yaþanan siyasi olaylarý ve tuzaklarý masaya yatýran Þevki Yýlmaz, oyunlarýn hiç deðiþmediðini, zalimin zulmünden vazgeçmediðini belirterek, "Bu zalimlerin unuttuðu þey, zulümle abâd olunamayacaðýdýr. Onlar ne kadar zulüm ederse etsin, Allah bu milleti hiç bir zaman sahipsiz býrakmamýþtýr." diye konuþtu. Ümmet tanýmýnýn kelime karþýlýðýný ana kucaðý, ana merhameti sözleriyle ifade eden Þevki Yýlmaz, devlet yöneticilerinin ana merhameti ile tüm mazlumlara kucak açmakla yükümlüðü olduðunu, bugün dünya mazlumlarýnýn tümünün gözünün bu sebeple Türkiye'de olduðunu aktardý. Coþkulu bir konuþmayla düne ve bugüne vurgu yapan Þevki Yýlmaz, þunlarý söyledi; "En büyük servet vatandýr. Güçlü vatanýn insanlarý daha güçlü yaþayan insanlardýr. Din ile devlek ruhla beden gibidir. Bizim vatanýmýz çok pahalýdýr. Çünkü bu vatan için bu millet çok bedeller ödedi. Türkiye dünyanýn ikinci merkezidir. Nuh Aleyhisselam tufanýn ardýndan Cizre'ye yerleþti ve dünya insanlýðý bu coðrafyadan yayýldý. Devlet yöneticileri ana merhameti taþýr. Kemal ne bilsin Erdoðan'ýn niçin aðladýðýný. Devlet büyüðünün mazluma duyduðu merhamet ana merhameti gibi olduðu için Erdoðan Filistin'e, Gazze'ye, Mýsýr'a., Arakan'a ve dünya mazlumlarýna aðlýyor. Osmanlý hiç bir zaman sömürgeci olmadý, eðer ki sömürgeci olsaydý, Doðu'ya giderdi. Osmanlý hep Doðu'yu sömürenlerle savaþtý. Halife tüm insanlýðý anasýdýr ve bu nedenle din, dil, ýrk ayýrmaksýzýn tüm mazlumlarýn imdadýna yetiþir. Batý, Amerika'yý Omsanlý korkusuyla keþfetti ve gidip yerleþti. Dün Abdulhamit Han'ýn bileklerine kelepçe vuranlar, bugün de ayný senaryolarý tekrarlamaya çalýþýyor. Osmanlý'nýn yokluðundan en büyük zararý, Müslümanlar'dan çok Hýristiyanlar burada hür olarak yaþayabilirsin diyen Rus Çarý, Þeyh Þamil'in Mekke özlemi ve Mekke'ye gitme talebine büyük bir nezaketle karþýlýk vermiþ ve onu bu isteðinden mahrum býrakmamýþtýr. LÝDERLERÝNÝZE ÖLDÜKTEN SONRA DEÐÝL, HAYATTAYKEN SAHÝP ÇIKIN Liderlerinize öldükten sonra deðil, hayatta iken sahip çýkýn. Siz hiç Avrupa'da ihtilal duydunuz mu? Darbe duydunuz mu? Ýhtilaller sömürülen ülkelerde olur. 2023'TE ALMAN VE FRANSIZLAR TÜRKÝYE'YE ÝÞÇÝ OLARAK GELECEK Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz, hatipliðini bir kez daha konuþturdu. görmüþtür. Eski Türkiye'de Türkiye liderlik konumuna gelmesin diye çok zulümler yaptýlar. Cumamýzý pazara, Ýslam hukukumuzu Ýsviçre'ye feda ettiler. Allah'ýn izniyle Türkiye'yi kimse yýkamaz ve parçalayamaz. Türkiye'nin bugün geldiði durum asla tesadüf deðildir, Allah bu milleti hiç bir zaman sahipsiz býrakmadý. Devrimlerine isyan eden alimleri, Müslümanlarý idam ettikleri gibi þehirleri de idam ettiler, Çorum dahil olmak üzere Anadolu'nun merkezindeki pek çok þehri, devlet yardým ve yatýrýmlarýndan men cezasý ile cezalandýrdýlar. Yüzlerce alimi hayvan taþýnan vagonlara doldurup, Ankara'ya götürerek orada idam ettiler. HASAN MEZARCI'YA ÝÞKENCE YAPTILAR Hiç bir dönem ne idamlarýndan, ne de iþkencelerinden vazgeçmediler. Hasan Mezarcý'yý iþkence ile Ýsa'ya çevirdiler, eðer ben de yurt dýþýnda olmasýydým, bugün aranýza Musa olarak gelebilirdim. Hasan Mezarcý'ya Bilali Habeþ'e yapýlan zulmün iki katýný yaptýlar. MENDERES, ERBAKAN VE ERDOÐAN'IN SUÇU BU VATANI ÇOK SEVMELERÝDÝR Bu ülkede Menderes'in de, Erbakan'ýn da, Erdoðan'ýn da suçu aynýdýr. Hepsinin en büyük suçu, bu milleti, bu vataný sevmek ve güçlü bir Türkiye inþasý için adým atmalarýdýr. Menderes'in idam sebeplerinden birisi, Koç ailesinin karþýsýna Anadolu adamlarýný diktiði içindir. Menderes, bugünün D8'lerinin temeli olan D4'ü kurduðu için idam edildi, o Baðdat Paktý'na imza atan Ýçiþleri Bakaný da, Dýþ Ýþleri Bakaný' da bu memlekette idam edildi. Þimdi Recep Tayyip Erdoðan da tüm Ýslam alemini iþ adamlarýyla birlikte geziyor. Bunu Hans anladý da, bizim Hasan niye düþman onu da biz anlamadýk. Siz bu memlekete sahip çýkýn, istikrarý bozdurmayýn, göreceksiniz 2023'ten sonra bu memlekete Fransýzlar, Almanlar iþçi olarak gelecek. Menderes, Batý'nýn iþçi talebine, "Benim memleketimin insaný, batýnýn sokaklarýný süpürmez" diyerek buna karþý çýkmýþ, idamýndan hemen sonra bu anlaþma imzalanmýþtýr. Bizim Refah Yol iktidarýný üç-beþ aczimendi yýkmadý. Et mafyasý, ilaç mafyasý, kumar mafyasý, ihale mafyasý, sendika mafyasý, medya ve faiz mafyasý bizim iktidarýmýza saldýrarak yýkmýþtýr. HIRSIZ ARAYAN CEMAATÝN FAÝZ LOBÝSÝYLE ÝÞÝ NE? Erdoðan faizi düþürdüðü için, faize savaþ açtýðý için bunca yatýrýmý yapýyor. Batýda hiç bir parti faize savaþ açmýyorsa seçmeninden oy alamaz. Cemaat þimdi çýkmýþ hýrsýz arýyor. 17 Aralýk'ta faiz lobisini sevindirdiler. Sen hýrsýz arýyorsan faiz lobisinin yanýnda ne iþin var. Neden bu memlekete milyarlarca dolarlýk zarar verdin. BANKA HORTUMLATMAK ÝÇÝN PAZAR GÜNÜ BANKAYI AÇTIRDILAR Vaktinde Anasol M hükümeti, pazar günü devlet bankalarýný açýp, kendi çevrelerini dolar almalarý için uyardý. Ertesi gün dolar iki katý oldu, üstelik bu dolar alanlara ayrýca belge verdiler, yarýn ödeme yapýlýrken, alýnan fiyat üzerinden ödenecektir diye belirttiler. Bu nasýl bir milliyetçiliktir. ERBAKAN'DAN KAÇTILAR KASIMPAÞALI ERDOÐAN'A YAKALANDILAR Dün Erbakan'dan kaçtýlar, fakat bugün Kasýmpaþalý'ya yakalandýlar. Bu millet hiç bir zaman sahipsiz, lidersiz kalmamýþtýr. Dün 28 Þubat'ýn bin yýl süreceðini söyleyen Çevik Bir, bak bakalým ben bugün Çorum'dayým, sen neredesin? 28 Þubat'ýn þer güçleri, Menderes'i asanlar, Özal'ý zehirleyenler, Erbakan'a tuzaklar hazýrlayanlar, bugün yine bir araya gelip, tüm kazanýmlarýmýzý elimizden almaya çalýþýyorlar. Eðer kazanýmlarýmýzý bir kez daha yitirmek istemiyorsak, 7 Haziran seçimlerinin tüm seçimlerin anasý olduðunu unutmamalýyýz." CHP'NÝN OSMANLI'YA YAPTIÐI GAVURLUÐU, RUS ÇARI ÞEYH ÞAMÝL'E YAPMADI Konferans Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirildi. Bu CHP Osmanlý'yý batýya sürüp oralarda dilendirdi. Abdulhamit'in ailesini Fransa'da bulaþýkçýlýk yapmak zorunda býraktý. Onlar çok yalvardýlar, bari bizi Doðu memleketlerine gönderin diye, göndermediler. Çünkü Batý onlarýn kendine gönderilmesi istiyordu, Osmanlý ailelerinden rövanþ almak istiyordu. Ýþte Menderes'in asýlma sebeplerinden birisi de Osmanlý hanedanýna af çýkarmasýdýr. Menderes Osmanlý annelerini memlekete getirdi, 1972'de de erkek Erbakan da Osmanlý hanedanýnýn erkeklerini memlekete getirdi. CHP'nin Osmanlý'ya yaptýðý gavurluðu, Rus Çarý Þeyh Þamil'e yapmadý. 90 yaþýndaki Þeyh Þamil yakalanýp Rus Çarý'na elleri kelepçeli olarak götürüldüðünde, Rus Çarý kelepçeleri açtýrýp, sen benim esirim deðil misafirimsin, senin için saray yaptýracaðým ve ömrünün geri kalanýný Çorum Üretici Bayii * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2502) 15 yýllýk tecrübe * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri Katýlýmcýlar Þevki Yýlmaz ý dikkatle dinlediler.

3 SALI 26 MAYIS

4 4 SALI 26 MAYIS 2015 Ýþte esnafa verilen destekler AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) ni ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve oda baþkanlarý tarafýndan karþýlanan Milletvekili Uslu, burada esnafa yönelik destek ve alt yapý yatýrýmlarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Uslu nun verdiði bilgiye göre, Çorum da bakanlýk kredi desteði ile 2002 yýlý sonuna kadar adet iþyerinden oluþan 5 adet SS (Merkez, Sungurlu, Ýskilip, Osmancýk ve Alaca S.S. ) TL harcandý. KOSGEB HEDEF KÝTLESÝNÝ BÜYÜTTÜK Milletvekili Uslu, KOSGEB in hedef kitlesini büyüttüklerini belirterek, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBÝ lerin de KOSGEB desteklerinden yararlanmasýnýn önünü açtýklarýný söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ÇESOB u ziyaret etti. Kargý S.S.) projesi taprojesi tamamlandý. landýrýldý. yýlý itibariyle kiþi mamlandý. Bu projeler istihdam ediliyor. Ço yýllarý Buralarda 2002 yýlýiçin 2015 yýlý fiyatlarý ile rum da OSB ve Sanayi arasýnda 139 iþyerinden na kadar kiþiye is7,6 Milyon TL kredi kulsiteleri için 69 Milyon oluþan 2 adet (Bayat, tihdam saðlanýrken, 2014 Uslu, yýllarý arasýnda Çorum da KOBÝ ve giriþimciye; 40,5 Milyon TL hibe desteði ile 126 Milyon TL kredi hacmi oluþtuðunu kaydetti. Yangýnzedelere destek AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Kunduzhan mahallesini ziyaret etti. Vekil adayý Kunduzhan ý dinledi AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Kunduzhan mahallesini ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Boyraz ve bir grup partilinin de hazýr bulunduðu ziyarette mahalle muhtarý Kadir Akçal ile görüþen Ceritoðlu, mahalle ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 7 Haziran da sandýðýn milletin önüne geleceðini dile getiren Ceritoðlu, Bu seçim Türkiye nin geleceði için çok önemlidir. Yeni ve güçlü Türkiye için Ak Partimizin 2023 hedefleri için hep birlikte omuz omuza olmalýyýz. Hepimizin bildiði gibi Ak Parti Hükümeti þimdiye kadar çok büyük baþarýlara imza atmýþtýr ve bundan sonra da Türkiye muhakkak daha hýzlý koþacak, daha hýzlý mesafe alacak ve 2023 hedeflerimize mutlaka ulaþacaktýr. Þunu hepimiz biliyoruz; baþarmak için hedefimiz olmalýdýr. Eðer hedefimiz yoksa baþarma þansýmýz da olmayacaktýr, AK Parti kadrolarýný meclise ne kadar güçlü yollarsanýz, meclis de o kadar güçlü sesimiz çýkar dedi. Genelde AK Parti hükümetinin, yerelde AK belediyelerin güzel çalýþmalara imza attýðýný dile getiren Ceritoðlu, çalýþmalarýyla ülke genelinde örnek projelere imza atan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye de teþekkür etti. Kunduzhan Mahalle Muhtarý Kadir Akçal da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ceritoðlu na baþarýlar diledi. Akçal, ziyarette Devane 2. etap konutlarýnda yaþanan otopark sorunu hakkýnda Ceritoðlu na bilgi vererek yardým istedi.(ýha) Oðuzlar ýn Cevizli köyünde meydana gelen yangýnda maðdur ailelere devletten destek geldi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Yýlmaz Peker, Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun ve Ýl Genel Meclis Üyesi Arif Çamiçi Cevizli köyünde yangýnda evini kaybeden maðdurlarý ziyaret ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, AK Parti heyeti Cevizli köyünde elektrik kontaðýndan çýktýðý tespit edilen yangýn sonucu evini kaybeden maðdur ailelerin durumu hakkýnda bilgi aldýlar. Ýmkanlar dahilinde yangýnzedelerin maðdur olmamasý için gerekli kurum ve kuruluþlar ile irtibata geçtiler. Yapýlan görüþmeler sonucunda vatandaþlarýn sorununun çözüleceði ifade edildi. Vatandaþlarýn sorunlarýný kendi sorunu gibi gördüðünü ifade eden AK Par- ti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu; Biz onlarýn derdi ile dertlenir mutluluðu ile keyifleniriz. Onlarýn sayesinde geldiðimiz yerleri unutmadan durmadan çalýþýrýz. Bugün burada maðduriyet yaþayan bir ailemizin yanýndayýz. Onlara yardým etmek gerekli iþlemleri yapmak bizim boynumuzun borcudur. Biz bu vatana, millete, bayraða sevdalýyýz. Bizim sevdamýz milletimizin sevdasý onlara hizmet götürmenin sevdasý. Bu sevda ile 13 yýldýr durmadan çalýþýyor milletimize hizmet götürüyoruz. Hiçbir doðal afette, kazada, yangýnda milletimizi vatandaþýmýzý yalnýz býrakmadýk býrakmayacaðýz. Her zaman yanlarýnda olacak onlarýn iktidarý olduðumuzu onlara göstereceðiz. Bizler kendimizi halka hizmet için adamýþbir Partinin neferiyiz. Yangýn sonucu evini kaybeden vatandaþýmýza sabýr ve metanet diliyorum. Gerekli her þey yapýlacaktýr ve inþallah maðduriyeti en kýsa sürede gidermeye çalýþaðýz. dedi. Oðuzlar ýn Cevizli köyünde meydana gelen yangýnda maðdur ailelere devletten destek geldi. Hayrettin Karaman Þâkilesi benzer olmayanlar anlayamazlar Faziletli Baþbakanýmýz gece gündüz demeden, adeta saðlýðýna kastederek ülkeyi dolaþýyor, halký ile kaynaþýyor, yalana dolana, hayale yer vermeksizin AK Parti iktidarýnýn yaptýklarýný ve yapacaklarýný anlatýyor, bu meyanda eðer halkýmýz yeterli imkan ve iktidar verirse yeni bir anayasa yapacaklarýný, baþkanlýk sisteminin de düþünülebileceðini, hatta mevcut þartlarda tercih edilmesi gerektiðini ifade ediyor. Bir muhalefet konuþmacýsý bunu diline dolamýþ ikide bir þunu söylüyor: Bu Baþbakan ne dediðini bilmiyor, bindiði dalý kesiyor, baþkanlýk olursa baþbakanlýk olmaz, þu halde kendisinin olmayacaðý bir sistemi savunarak çeliþkiye düþüyor Bu deðerlendirme üzerinde düþününce karþýmýza temel dertlerimizden, eksiklerimizden biri çýkýyor: Bizi millet ve ümmet yapan deðerlerimiz erozyona uðramýþ, okumuþ yazmýþlarýmýzýn pek çoðu bize yabancý deðerleri benimsemiþ ve yabancýlaþmýþlar. Farklý söylemler ve uygulamalar da bu temel deðiþimden kaynaklanýyor. Öyle ya, saiki Allah rýzasý olmayan, ahirete inanmayan, hayatý bu dünyadakinden ibaret bilen, bu sebeple sýnýrlý dünya hayatýnda sýnýrsýz haz ve menfaat peþinde koþan, menfaat kendine yönelik deðilse onu ancak istismar için dile getiren ve baþkasý cehennem diyen ahlaki deðerleri bu çerçevede oluþmuþ bulunan kimselerin, ülke ve millet menfaatine kendi menfaatini ve makamýný feda edenlerini anlamalarý mümkün deðildir. Oldukça yakýndan tanýdýðým sevgili baþbakanýmýzý, çok sevdiði kitaplarýný ve öðrencilerini býrakarak siyaset alanýna zorlayan tek saik millet menfaati, Hakk rýzasý dýr. O, makamýn mahkûmu deðil, hâkimidir ve onu davasý için kullanandýr. Ülkenin ve milletin menfaati baþkanlýk sistemine geçmeyi gerektiriyorsa onu savunmakta ve gerçekleþtirmek için çaba göstermekte bir an tereddüt etmez ve kaybedeceði makam onun önünde gölge kadar bile engel teþkil etmez. Bir âyet (Ýsra: 17/84) þöyle diyor: De ki, herkes þâkilesine göre davranýr ve Rabbiniz kimin en doðru yolu seçtiðini çok iyi bilmektedir. Meallerde bu þâkile kelimesi yapý, mizac, karakter gibi kelimelerle tercüme edilmektedir. Ehl-i Sünnet'in büyük imamý Ebu Mansûr Mâtürîdî ise tefsirinde bu kelimeyi din ve yol olarak tefsir etmiþtir. Bu tefsire göre insanlar ya dinli veya dinsiz olurlar. Dinli olanlar da ya hak dine veya hak ve gerçek olmayan (Allah tarafýndan vahyedilmemiþ veya beþer eliyle deðiþtirilmiþ) bir dine tabi olurlar. Ýþte bu aidiyetler insanlarýn kendilerine bir hayat yolu çizmelerinde, dünya hayatýnda takip edecekleri yol ve yöntemi belirlemelerinde birinci derecede amil olur. Milletin dinine, deðerlerine, yoluna ve yöntemine yabancýlaþmýþ kimseler anlamasalar da biz þâkiledaþlarýmýzý çok þükür anlýyoruz; millet de anlayacak ve kararýný buna göre verecektir. MHP, Türkmen Þenliði nde Laçin çeltik ekicisinin su sorunu çözüldü. Çeltik ekicisinin su sorunu çözüldü Laçin çeltik ekicisinin su sorunu çözüldü. Obruk Barajý sonrasý Kýzýlýrmak su yataðýnýn çevresinde bulunan Laçin-Dodurga ve Osmancýk ilçelerine baðlý Kuyumcu, Gökgözler, Berk, Dodurga, Obruk, Kargý ve Güvercinlik köyü çiftçileri, elektrik üretimine öncelik verilmesinden dolayý, Kýzýlýrmak suyunun dere yataðýna paralel yaklaþýk 8 km boyunca elektrik üretim kanalýna verilmesi, ýrmak yataðý su seviyesinin düþmesi ve sulama kanallarýna su çýkmamasý nedeni ile ekime hazýr çeltik arazilerine ekim yapamadýklarýný Laçin Ziraat Odasý Baþkanlýðý na verdikleri dilekçelerle bildirdiler. Laçin Ziraat Odasý Baþkaný Mecit Çakmak, konu hakkýnda ilgili köy muhtarlarýyla görüþerek sýkýntýnýn giderilmesi için Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý ya sorunu iletti. Bölge ve ülke ekonomisine büyük katlý saðlayan çiftçilerin maðduriyetine mahal verilmemesi talebi üzerine Milletvekilleri Uslu ve Baðcý gerekli temaslarda bulunarak su seviyesinin 2 katýna çýka- Çorum Dedesli Ova Türkmen Köyleri ile merkezi Ankara'da bululu bir Türkiye için hep birlikte çalýþacaklarýný söylediler. nan Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan 15. si düzenlenen Þenlikte bölgeye özgü oyunlar canlandýrýlýrken, MHP Milletvekili Dedesli Türkmen Þenlikleri büyük bir coþkuyla gerçekleþtirildi. Adaylarý halaya katýlarak vatandaþlarla birlikte halay çekti. Milletvekili 10 bini aþkýn vatandaþýn katýldýðý belirtilen þenliklere Milliyetçi Adayý Vahit Kayrýcý ise bir deðerlendirme yaparak, "Halay bizim özühareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaymüz. Örf ve adetimizdir. Vatandaþlarýmýzla birlikte halay çekmek, onlarlarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, Sungurlu Beledila birlikte sevinip, yeri gelince onlarla birlikte yas tutmak, beraber duaye Baþkaný Abdulkadir Þalar etmek bizim için þereftir. hiner ve MHP yönetim kuhalkýmýzýn bizi bu denli sýrulu üyeleri de katýldý. cak karþýlamasý bizi çok mutlu etti. Birliðimiz, dirlipartiden yapýlan açýkðimiz bozulmasýn. Allah bu lamaya göre, þenlikte örf, adet, birlik ve beraberliðin milletin aðzýnýn tadýný bozönemi vurgulanýrken MHP masýn. Bu milleti bölmek isheyeti vatandaþlarla bir arateyenlere de fýrsat vermesin. ya gelerek sohbet etti. HalBiz Milliyetçi Hareket Partikýn teveccühüyle karþýlanan si olarak halkýmýzla her zaheyet, 7 Haziran Genel Seman el ele, omuz omuza olaçimleri öncesi halkýn destecaðýz" açýklamalarýnda buðini beklediklerini ve 8 Halundu. ziran sabahýnda daha umutdedesli Türkmen Þenlikleri büyük bir coþkuyla gerçekleþtirildi. Boðazkale de hükümete yüklendi Çeltik arazileri suya kavuþtu. rýlmasý saðlayarak, arazide çeltik ekimine baþlandý. Laçin Ziraat Odasý Baþkaný Mecit Çakmak, konuya derhal müdahil olarak, bölgeyi ziyaret eden Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ile AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ve Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit e teþekkürlerini ileterek, Laçin Ziraat Odasý na baðlý Kuyumcu Köyü Muhtarý Mustafa Gökdere nin sahibi olduðu bahçede sezonun ilk ürünü kiraz ikramýnda bulundu. Seçim çalýþmalarýný sürdüren MHP il yönetimi, Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve parti yönetim kurulu üyeleri Boðazkale ilçesini ziyaret etti. Partiden yapýlan açýklamaya göre, burada bir konuþma yapan MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, ülkenin içinde bulunduðu durumlarý deðerlendirerek ülke kaynaklarýnýn doðru kullanýlmasý ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde devletin etkisizleþtirilmesi sonucu ortaya çýkan haksýz rekabet önlenerek sorunlarýn çözümü noktasýnda büyük bir yol kat edilebileceðini vurguladý. AK Parti hükümetinin 13 yýldýr iktidarda olmasýna raðmen Çorum Milletvekillerinin çalýþmamasýndan dolayý Çorum'un hak ettiði yatýrýmý alamadýðýný, seçim öncesinde halka vaatler verdiklerini ancak seçim sonrasýnda bu vaatleri gerçekleþtirmediklerini iddia eden Kayrýcý, 20 milyon insaný açlýða mahkum ediyorlar, sonrada yardým yaptýk diye onunla da övünüyorlar. dedi. Konuþmasýnda; Baþkanlýk Sistemine ve Türkiye ekonomisine de deðinen Kayrýcý, 2002 yýlýnda 218 milyar dolar iç dýþ borcumuz vardý. Bugün 486 milyar dolar iç dýþ borcumuz var. 80 milyar dolar da özelleþtirmeden kasaya para koydu- lar. Ama kasamýz tam takýr, kuru bakýr haline geldi. Bugün 20 milyonun üzerinde insanýmýz açým, acizim diyor. Biz bu ülkenin sorunlarýný da, Çorum'un sorunlarýný da Boðazkale'nin sorunlarýný da iyi biliyoruz. Biz seçildikten sonra bir daha uðramayanlardan deðiliz. Bizi bir daha destekleyin ve bu hýrsýzlýklara dur diyelim. Bu ülke insanlarý gül gibi geçindirir. Yeter ki hýrsýzlar baþýmýzda olmasýn. þeklinde konuþtu. Seçim çalýþmalarýný sürdüren MHP il yönetimi, hükümetin politikalarýný eleþtirdi.

5 SALI 26 MAYIS (Ç.HAK:1379)

6 6 SALI 26 MAYIS Üstad Necip Fazýl idolümüz MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum Belediyesi ile Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði '5 Eser 5 Yazar' Projesi baþladý. Doðumunun 111.yýlýnda Üstad Necip Fazýl Kýsakürek, Mayýs tarihleri arasýnda çeþitli konferanslarla anýlacak. Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Eski Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný Sami Güçlü, bazý daire müdürleri ve öðrenciler katýldý. Araþtýrmacý-Yazar Mehmet Çetin'in konuþmacý olarak katýldýðý konferansta Necip Fazýl Kýsakürek'in Bab-ý Ali isimli kitabý ele alýndý. Etkinlikte Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eski Bakan Sami Güçlü, Milli Eðitim Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý ile Vali Ahmet Kara birer açýþ konuþmasý yaptýlar. Büyük'ten Baþkan Külcü'ye teþekkür Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 5 Eser 5 Yazar' Projesi'ne maddi ve manevi desteklerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. 'Necip Fazýl dava adamýydý' Necip Fazýl'ýn çok büyük bir usta ve üstad olduðunu belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, "Bu ülkede yaþayan herkes sevsin, sevmesin onu büyük bir þair olarak söylemektedir. Necip Fazýl bir dava adamýydý. Üstad Fransa'da doðmuþ olsaydý, sanat hayatýný Fransa'da devam ettirmiþ olsaydý, orada da ülkenin en önemli kalemlerinden olurdu.'' Dedi. 'Necip Fazýl'ý daha çok okumalýyýz' Necip Fazýl'dan birçok meþalenin aydýnlýk yaratabileceðini belirten Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem de,'' Tecrübe para verilerek alýnmaz. Ýz býrakmýþ deðerlerin hayatýyla olur tecrübe. Milli deðer ve inançlarýna sahip bir büyüðümüzün örnek alýnmasý ve daha çok okunmasý lazým.'' Diye konuþtu. 'Üstad gençliðimizin idolü' Özgür Kudüs Ýçin Yürüyoruz Ýsrail in, Mavi Marmara gemisine düzenlediði saldýrýnýn 5. yýlýnda Ýstanbul'da 'Özgür Kudüs Yürüyüþü' gerçekleþtirilecek. ÝHH tarafýndan 31 Mayýs Pazar günü saat 17.00'da Fatih Camii'nden Mavi Marmara þehitlerinin kabirlerinin yer aldýðý Edirnekapý Þehitliði'ne 'Özgür Kudüs Yürüyüþü' düzenlenecek. Yapýlan açýklamada þöyle denildi: "Çorum ÝHH olarak her sene olduðu gibi bu senede Ýstanbul'da ÝHH'nýn düzenlediði Özgür Kudüs Yürüyüþüne katýlacaðýz. Özgür Kudüs Yürüyüþüne katýlacak olan gönüllülerimiz için otobüsler hazýrladýk. Cumartesi akþam gidilecek Pazar akþamý dönülmüþ olacaktýr. Öðrencilerden ücret almayacaðýz. Diðer katýlýmcýlarýmýz küçük bir miktar ödeyerek gelebilecektir. Katýlmak isteyenler bizimle temasa geçebilir. Ýrtibat telefonu Otobüsler 30 Mayýs akþamý Çorum ÝHH Ofisi önünden 21.00'de hareket edecek. Ýstanbul'a indikten sonra ikindiden sonra beþte yapýlacak olan yürüyüþ saatine kadar serbest gezi olacak. Yürüyüþ öncesi Fatih Camii önünde toplanacaðýz ve programa katýlacaðýz. Her 31 Mayýs Günü düzenlediðimiz ve düzenlemeye devam edeceðimiz yürüyüþümüze tüm kardeþlerimiz davetlidir. Özürlük Filosu organizatörleri ve katýlýmcýlarýnýn ortak mesajýnýn da dünya kamuoyuna duyurulacaðý yürüyüþe Mavi Marmara þehitlerinin aileleri ve yakýnlarý, ulusal ve uluslararasý sivil toplum ve insan haklarý örgütlerinin temsilcileri, kanaat önderleri, sanatçýlar, gazeteciler, yerli ve yabancý aktivistler, Filistinli yetimler ve aileleri ile Filistin dostlarý katýlacak. Necip Fazýl'ýn düþünce hayatlarýnda önemli yeri olduðunu belirten AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ise, þöyle devam etti:'' Necip Fazýl bizim gençliðimizin idolü olmuþtur. Gençlerin hareket önderi olmuþtur. Büyük Doðu Hareketi bize kýlavuz olmuþtur. Necip Fazýl inanmýþtýr ve adete o inançla yürümüþtür. Bizim düþünce hayatýmýzda hep yol gösterici olmuþtur. Bedeller ödemiþ, cezaevinde yatmýþtýr. Ahlaklý ve ilkeli bir insandýr.'' AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Necip Fazýl, Sezai Karakoç gibi yazarlar ýn gençlerimize aslýnda bir maya çalma hamlesi olduðunu belirterek, " Bizler 1980'lerde ve öncesinde ilk kitabýmýzý okuduðumuzda Necip Fazýl'ýn yada bir baþka düþünürümüzün etkisini uzun süre yaþýyorduk. Bugün bu etkiyi yaþatabildiðimizi hissedemiyorum, göremiyorum. Bu etkiyi yaratma çabasýdýr aslýnda Necip Fazýl okumalarý ya da diðer okumalar. Bizi bu yolculuða çýkaran Sayýn Bakanýmýz Sami Güçlü hocamýza ve beraberinde emek veren herkese teþekkür ediyorum.'' Dedi. 'Necip Fazýl bu milletin hafýzasýndan silinmeyecek' Vali Ahmet Kara ise, yaptýðý konuþmasýnda, "Necip Fazýl bu milletin hafýzasýnda. Bu millet var olduðu sürece de Necip Fazýl bu milletin hafýzasýndan asla silinmeyecektir. Necip Fazýl verdiði mücadeleler için cezaevine girmiþ, çile çekmiþ bir insandýr Çile çekmiþ ama bize umudumuzu kaybetmemeyi öðretmiþ bir insandýr aslýnda. Þiirlerini en iyi okuyan Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan Bey oldu. Tayyip Bey'i çok beðenirdi ve severdi.'' Dedi. Bab-ý Ali Necip Fazýl Kýsakürek'in Bab-ý Ali kitabý ile ilgili söyleþi yapan Araþtýrmacý-Yazar Mehmet Çetin ise, þu iblgileri aktardý:'' Bab-ý Ali üstadýn en çok okunan kitaplarýndan birisidir. Üstad Seyyid Abdulhakim Arvasi ise tanýþtýktan sonra büyük dönüþüm yaþamýþtýr. Ýman tazelemiþtir, yeniden Müslüman olmuþtur. Üstad macerasýna sahip çýkmýþtýr. Maceramýzýn peþine düþmek çok önemlidir. Necip Fazýl Kýsakürek bize bunu öðretti. Üstad 40. kapýyý açmaya cesaret etmiþ, orayý açýnca da Bab-ý Ali'ye düþmüþ. Türkiye'yi anlamak için Bab-ý Ali'yi bilmeniz lazým. Çünkü bütün yollar Bab-ý Ali'ye çýkar. Yürüyüþle ilgili vicdanlý yüreklere çaðrý yapan ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, "Ýsrail bu olaydan sonra güç kaybetti, yalnýz kaldý. Bu olayý unutturmak için ellerinden geleni yapýyorlar. Biz bu olayý unutmadýk, unutturmayacaðýz. Bu nedenle 31 Mayýs Pazar günü on binlerce kiþiyle Fatih Camii'nde buluþacaðýz. Güçlü olduðumuzu herkese göstereceðiz. Tür- 'Özgür Kudüs Yürüyüþü' gerçekleþtirilecek. kiye için çok önemli olan bu yürüyüþe herkesi bekliyoruz" dedi. Neden yürüyoruz? Çünkü; Mavi Marmara Kudüs-Filistin mücadelesinin bir parçasýdýr. Amacý ablukanýn kalkmasýdýr. Ablukanýn kalkmasý için sorumluluðumuz devam etmektedir. Barýþ isteyen halklar Ýsrail'in karþýsýndadýr. Türkiye halkýnýn tamamý Mavi Marmara'nýn tarafýnda, Ýsrail'in karþýsýndadýr. Bunun altýný bir kez daha çiziyoruz. Siyonistlere göre Ýsrail'in amacýna uygun tek çözüm "Mavi Marmara'yý tarihten silmek, üzerini örtmek, hafýzalardan çýkarmak ve unutturmak"týr. Unutturmayacaðýz. Gazze Özgürlük Filosu'nun tüm bileþenleri olarak ve Mavi Marmara'da buluþan tüm cesur, iyi yürekler adýna 10 þehidimizi, yeryüzündeki zulme karþý direnen tüm gençleri ve çocuklarý, þu an dünyadaki tüm kriz bölgelerinde caný pahasýna çalýþan tüm insani yardým gönüllülerini bir kez daha selamlýyoruz. Muhtaç olduðumuz birlik, beraberlik ve bütünlük tüm mazlumlara ve maðdurlara umut olacaktýr. 31 Mayýs 2015 saat 17.00'de Fatih Camii'nde buluþup Mavi Marmara þehitlerinin kabirlerinin yer aldýðý Edirnekapý Þehitliði'ne yürüyoruz. Kalbi Kudüs ve Mescid-i Aksa için atan herkesi de dünyanýn dört bir yanýndan ve Filistin'den gelecek Filistin dostlarý ile gerçekleþecek bu yürüyüþe katýlmaya davet ediyoruz." Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa protokolün yaný sýra öðrenciler katýldý. Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Alper Týðlý, "Ýstihdam için '24 çok geç', yüksek öðrenim ne zaman baþlýyorsa MÜSÝAD üyesi þirketlerde staj imkaný saðlayacaðýz" dedi. Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, yeni projeler için kollarý sývadý. Sürekli staj projesi baþlatacaklarýný açýklayan Týðlý, "Ýstihdam için '24 çok geç', yüksek öðrenim ne zaman baþlýyorsa MÜSÝAD üyesi þirketlerde staj imkaný saðlayacaðýz" dedi. Türkiye'nin 2023 yýlý ihracat hedefinde Müsiad'ýn önemli bir misyon üstlendiðini belirten Alper Týðlý, Genç Müsiad olarak genç istihdama yönelik çalýþmalar yürüttüklerini anlattý. Türkiye'deki genç iþsizlik oranýna dikkat çeken Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, "Genç iþsizliðin çözümüne yönelik sürekli staj projesini hayata geçirmeyi planlýyoruz. Üniversite öðrencilerinin zorunlu staj dönemleri oluyor. Fakat stajlarýn süresi bir veya iki ay oluyor. Bu süreler yeterli deðil" dedi. GENÇLER TECRÜBESÝZ "Ýstihdam için 24 çok geç" projesini hayata geçirmeyi planladýklarýný ifade eden Alper Týðlý, Çorum'da da uygulanacak olan projenin detaylarýný anlattý: "Ýstihdam için "24 çok geç " diyoruz ve yükseköðrenim hayatý ne zaman baþlýyorsa onun ilk ayýndan itibaren gençleri Müsiad üyesi þirketlerde staj yaptýrarak iþ hayatýna erkenden adým atmalarýný saðlayacaðýz" Ýstihdamda en büyük sorunun gençlerin tecrübesizliði olduðunun altýný çizen Týðlý, "Bugün birçok þirket personel ihtiyacý duyuyor. Fakat yeterli tecrübeye sahip gençler olmadýðý için bu þirketlere yerleþemiyorlar" diye konuþtu. YANLIÞ YÖNLENDÝRME "Ýþsizlik yoktur keþfedilmemiþ insan vardýr" diyen Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, gençlerde büyük bir potansiyel olduðunu fakat eðitim döneminde yanlýþ yönlendirildiklerini söyledi. Týðlý, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Artýk üniversite öðrencilerimizin dolu dolu bilgi birikimli staj dönemi geçirmelerini istiyoruz istihdama katký saðlayacak ülke ekonomisinde geleceðin iþ adamlarý olarak ön plana çýkacak öðrenci kardeþlerimizi þimdiden 2023 vizyonu çerçevesinde büyük baþarýlara imza atmasý için büyük bir alt yapý oluþturmak istiyoruz. Artýk Üniversite öðrencilerimiz mezun olduklarýnda ciddi bir uyum sorunu yaþýyor. Bunun sebebi sadece eðitime yani teorik bilgiye aðýrlýk vermeleridir. Pratik konusunda oldukça deneyimsizler. Yetersiz ve ilgisiz staj sebebi ile iþ öðrenmeden mezun oluyorlar. Ayrýca iþ deneyimleri, bilgileri, pratikleri olmadýðýndan stajyer konumunda iþe baþlýyorlar. Tabi maaþ talep ederek. Ýþ konusunda öðrencilerimizin herhangi bir deneyimi oluþmadýðýndan Ýþverenlerimiz de tecrübeli calýþan bulma konusunda sýkýntý yaþýyor ve iþ pratiði olmadýðýndan yeni mezun istemiyor. Böylelikle öðretimde yavaþlama olduðu gibi iþsizlik oranýnda da artma yaþanýyor. Ýþe iki taraf açýsýndan da sorun olan bu durumu ortadan kaldýrmak için Genç MÜSÝAD olarak hayata geçireceðimiz bir proje; 24 ÇokGeç! PROJENÝN FELSEFESÝ Projenin felsefesi, 24 Cok Geç adýyla kurulacak internet sitesine özellikle üniversite ögrencilerinin baþvurularý alýnacak, bu baþvurular deðerlendirilip uygun olanlar Genç MÜSÝAD üyesi iþyerlerine stajyer ögrencilerin yerleþtirilmesi saðlanacak ve üç aylýk yaz dönemi ve okul dönemi olarak iki þekilde gerçekleþtirilecek stajlar ile ögrencilerin teorik bilgilerini pratikte kullanmalarý saðlanacaktýr. Bizler biliyoruz ki; iþ, meslek çalýþýlarak öðrenilir. Böylece hem üniversiteyi bitirdiklerinde nitelikli bir sekilde hayata atýlacak olan gençler hem de kendi yetiþtirdikleri çalýþanlarý, stajyerleri, calýþtýrma imkaný olacak olan iþ verenler olacak. Ayrýca Genç MÜSÝADdaha geniþ çevrelerce tanýnýp, daha büyük bir aile olma imkaný saðlayacak. Ülke açýsýndan faydasý da özetle; nitelikli çalýþan ve hýzlý - kaliteli üretim ile ileriye taþýnacak bu konuyla ilgili tüm öðrenci kardeþlerimin adresine baþvuru yapmalarýný istiyorum." Aile Þirketleri ve Aile Anayasasý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 'Aile Þirketleri ve Aile Anayasasý' konulu bir eðitim programý organize edildi. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu'nun konuþmacý olarak katýlacaðý toplantýda katýlýmcýlara aile þirketinden kurumsallaþmaya geçiþ süreci anlatýlacak. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre 'Aile Þirketleri ve Aile Anayasasý' konulu eðitim toplantýsý, yarýn saat de TSO Meclis toplantý salonunda baþlayacak. Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu' KOBÝ Baþkenti olan Çorum'da þirketleri kurumsallaþmaya teþvik etmek ve kurumsallaþma süreçlerini hýzlandýrmak amacýyla gerçekleþtirilecek olan toplantýda katýlýmcýlara; aile þirketlerinin avantaj ve dezavantajlarý, aile þirketlerinin hayat eðrileri, aile anayasasý, aile anayasasý usûlleri, aile meclisi ve aile konseyi ile kurumsallaþma konularýnda bilgiler verilecek. Yapýlan açýklamada, þirketlerin özellikle üst düzey yöneticilerinin toplantýya katýlmalarýnýn önem arz ettiði vurgulandý.

7 SALI 26 MAYIS Balýkesir Yaman Vali yi sevdi Balýkesir Valisi olarak atanan hemþehrimiz Mustafa Yaman, performansý ile dikkat çekiyor. Tunceli, Giresun ve Kýrklareli'nde görev yaptýðý yýllarda adýndan sýkça söz ettiren ve geçtiðimiz yýl Balýkesir Valisi olarak atanan hemþehrimiz Mustafa Yaman, göreve baþladýðý günden bu yana performansý ile dikkat çekiyor. Bir yýllýk görev süresi içinde Balýkesir'in merkez, belde köy ve mahallelerini ziyaret eden Vali Yaman, bilhassa yaþlýlar ve þehit yakýnlarý ile yakýndan ilgileniyor. Balýkesir'de sosyal yaþamýn önemli organizasyonlarýna katýlarak sivil toplumla sýký bir diyalog kuran Vali Yaman, halk arasýnda 'Yaman Vali' olarak anýlýyor. Aile hekimlerine iyi haber (Ç.HAK:1382) Saðlýk-Sen Çorum Basýn ve Ýlemýþtý. Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan hatiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri zýrlanan Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Lafcý, Aile Hekimlerinin zorunlu mazorunlu Mali Sorumluluk Sigortasýnda Kurum Katkýsýna Ýliþkin Usul ve Esaslara li sorumluluk sigorta primlerinin yadair Teblið (2010/1)'de Deðiþiklik Yapýlrýsýnýn devlet tarafýndan ödeneceðini bildirdi. masýna Ýliþkin Teblið, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Primlerinin yarýsýnýn devlet taratýbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu fýndan ödenmesine iliþkin karar ResMali Sorumluluk Sigortasý primine yapými Gazete'de yayýmlandýðýný belirten lacak kurum katkýsýnýn kapsamýna sözleþlafcý, þöyle dedi: "2010 yýlýnda Resmeli aile hekimleri de dahil edildi. Geri mi Gazete'de yayýnlanan bir teblið ile ödemeler ilgili kurum tarafýndan en geç kamu kurum ve kuruluþlarýndaki 30 gün içinde yapýlacak. Tebliðe göre, aydoktorlarýn zorunlu mali sorumluluk rýca 21 Temmuz 2010'dan bu yana sigorta sigorta primlerinin yarýsý kurum taraprimlerinin tamamýný kendileri ödeyen fýndan ödenirken, aile hekimlerinin sözleþmeli aile hekimlerine, prim ödeme Hacý Nuri Lafcý bu kapsamýn dýþýnda býrakýlmasý üzemakbuzunun bir örneði ile son olarak görine Saðlýk-Sen tarafýndan dava açýldý. rev yaptýklarý ilin halk saðlýðý müdürlüðüne 6 ay Dava sonucu Danýþtay 15. Dairesi, aile hekimleriiçinde baþvurmalarý halinde, sigorta prim tutarýnýn nin de kamudaki diðer hekimler gibi primlerinin yarýsý döner sermaye bütçesinden ödenecek." yarýsýnýn devletçe karþýlanmasý gerektiði gerekçesiyle söz konusu tebliðin 3. maddesinin 3. fýkrasýnsaðlýk-sen olarak konuyu en baþýndan beri tada yer alan 'sözleþmeli aile hekimlerinin sigorta kip ettik. Aile hekimlerinin de kamu hizmeti sunprimlerinin tamamý' ibaresinin iptaline karar verduðunu ve diðer hekimler gibi sigorta primlerinin miþti. Karar sonrasýnda 2015 yýlý itibariyle primleyarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesi gerektiðini rinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesi saðlanher zaman ifade ettik. Kararýn aile hekimlerine ha- SÝMA Otomotiv Tic. A.Þ. Ankara Yolu 4.Km No :180 Merkez/ÇORUM Tel : 0 (364) Fax : 0 (364) Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. M. ALÝ CEYLAN Çorum ve yerel basýný tanýtým için hazýrlanan kamu spotu, gala töreniyle gösterime girdi. Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Çorumlu Yönetmen Mustafa Ortatepe tarafýndan hazýrlanarak gösterime giren Çorum tanýtým filmi ve basýn spotu ile yerel basýn kuruluþlarý ve çalýþmalarý tanýtýldý. Gecede Yönetmen Mustafa Ortatepe kýsa bir konuþma yaptý. 'Çorum'un Sesi Biziz' sloganýyla hazýrlanan spotun çekimleri S&Y Production, stüdyo çalýþmalarýnýn Mor Filo Yapým tarafýndan gerçekleþtirildiðini belirten Mustafa Ortatepe, katkýlarýndan dolayý AK Parti Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Anitta Otel, Tekofset, BossEnergyDrink, Spor Toto ve Lacoste, Hitit Üniversitesi öðrencileri, basýn mensuplarý ve çekimde emeði geçenlere teþekkür etti. Tanýtým spotlarýnýn izlenmesinin ardýndan kokteyle geçildi. Mýsýr daki haksýz idamlarýn son bulmasý, Ýslam dünyasýndaki kargaþanýn ve Hristiyan batý destekli haçlý seferlerine karþý birlik olunmasý gerektiðini söyleyen Din-Bir-Sen Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Kuzyaka, tüm müminleri duaya çaðýrdý. Mübarek üç aylarda ve yaklaþan Ramazan-ý þerif in hatýrýna yapýlacak dualarýn mutlak kabul olunacaðýný söyleyen Kuzyaka, tüm Müslümanlar ýn son derece þuurlu olmasýný gerektiðini belirterek, þunlarý söyledi: Ýslam dünyasýnda günde altý yüz Müslüman suçsuz yere þehit edilmekte, zalim hükümdarlarýn ülkelerindeki bombalanan þehirlerden kaçan insanlar vatanlarýný terketmekte, komþu ülkelere sýðýnmakta, Ýsrail Gazze yi hala bombalamakta, doðu Türkistan daki yetmiþ milyon Türk Kýzýl Çin in tehdidi altýnda ölüm-kalým mücadelesi vermektedir. Komþu müslüman ülke Mýsýr da seçilmiþ Baþbakan, darbeci cunta tarafýn- dan idama mahkum edilmiþtir. Tüm dünyada Müslüman kaný akmaktadýr. Amerika, Irak ta iki milyona yakýn Müslüman ý þehit etmiþtir. Uzak asya ülkelerinde Budist rahiplerin öncülüðünde baþlatýlan Müslüman katliamý tüm hýzý ile devam etmektedir. Öte yandan Ýslam ülkelerinin arasýnda bir birlik yoktur. Hilafetsiz kalan ümmet, baþý kesilmiþ tavuða dönmüþtür. Kimse kimseye yardým edememektedir. Ülkemiz gençliðinin kahir ekseriyeti sigara, alkol, uyuþturucularýn ve türlü zararlý maddelerin baðýmlýlýðýnda, þuursuz, amaçsýz ve gayesiz bir haldedir. Biz de Din-Bir-Sen olarak bu mübarek günlerde tüm mümin kardeþlerimizi ülkemizdeki mültecilere bir ensar ve muhacir anlayýþý, dayanýþmasý ve sevgisi çerçevesinde kucak açmaya ve zulüm gören müminler için duaya davet ediyoruz. Müminler þuurlu olmalý SÝMA Otomotiv Tic. A.Þ. Ankara Yolu 4.Km No :180 Merkez/ÇORUM Tel : 0 (364) Fax : 0 (364)

8 8 SALI 26 MAYIS 2015 Tarihi eserler tehlikede! Müzeler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Janponya'da Müzeler ve Deprem' konulu konferans düzenlendi. Çorum Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen programa Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek, Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (KARM) Müdürü Yrd. Doç. Esra Keskin, Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavas, AK Parti Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile öðrenciler katýldý. 2 ay önce Türkiye'ye gelen ve Türkçe dersi alan Müze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama nýn konuþmacý olarak katýldýðý etkinlikte, tercümanlýðý Jica Koozawa' yaptý. Japon profesör, 'Japonya'da Müzeler ve Deprem' konulu sunumunu 5 ara baþlýkla ele aldý. 'Türk erkekleri çok þanslý' Türkiye'ye geldiðinde ilk olarak dikkatini yol kenarýnda park edilmiþ araçlarýn çektiðini belirten Prof. Nakayama, "Yollarda çok sayýda park edilmiþ arabalara ve Türk hanýmlarýnýn güzelliðine çok þaþýrdým. Bence Türk erkekleri çok þanslý. Kýskanmadým desem yalan söylemiþ olurum." dedi. 'Sanatta güzel hanýmlar vardýr' Kendisinin sanat tarihçisi olduðunu dile getiren Prof. Nakayama, "Sanatta güzel hanýmlar vardýr. Bugün bende Türk erkekleri kadar mutluyum. Nedeni de bugün burada birçok güzel haným bulunmakta." diye konuþtu. Tarihi eserler tehlikede! Ankara'daki müzeleri ziyareti esnasýnda, bu müzelerin güzel ve yeni teknolojiyle donanmýþ olduðunu gördüðünü vurgulayan Prof. Nakayama, "Müzeler güzel ancak sergilenme þeklinden biraz þüphe duymaktayým. Örnek verecek olursak, müzelerde sergilenen kadeh, kase, vazo gibi eserler deprem ya da doðal bir afet olduðunda, kýrýlmasý kolay eserler önlem alýnmadýðý için yok olabilirler. Japonya'da ise böyle el yapýmý deðerli tarihi eserlerin sergilenmesi konusunda müze uzmanlarý, bu eserlerin nasýl korunacaklarý hakkýnda üniversimüze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama ve çevirmen Jica Koozawa telerdeki derslerde bilgilendirilmekte. Ayrýca müze görevlileri böyle tarihi eserlerle ilgilenirken kendi üstündeki her türlü metal takýyý, hatta saati bile çýkarmak zorundadýr. Biz Japonlar, bu çok deðerli tarihi eserlerin bir çizik dahi olsa zarar görmelerinden korkmaktayýz." þeklinde konuþtu. Prof. Nakayama konuþmasýnýn devamýnda, 'Japonya'daki müzeler, 2011'deki en büyük deprem, Rikuzentakata Þehri, kültürel mirasý kurtarma ve hasar önleme' konularýný Müzeler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Janponya'da ele adý. Müzeler ve Deprem' konulu konferans düzenlendi. Platin Saðlýk Koleji'nden yol son etkinliði MUSTAFA YALÇIN BURAK Özel Platin Saðlýk Koleji 'Hemþireler Haftasý ve Yýl Sonu Etkinliði' düzenledi. Özel Platin Saðlýk Koleji 'Hemþireler Haftasý ve Yýl Sonu Etkinliði' düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen programa çok sayýda davetli katýldý. Etkinlikten önce Özel Platin Saðlýk Koleji'nin faaliyetlerinin anlatýldýðý slayt davetlilere sunuldu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn sokunmasý ile baþlayan etkinlikte, Özel Platin Saðlýk Koleji Müdürü Vural Sucu ve Meslek Dersi Öðretmeni Necla Özlü açýþ konuþmasý yaptý. Özel Platin Saðlýk Koleji'nin faaliyetlerinin anlatýldýðý slayt davetlilere sunuldu. Özel Platin Saðlýk Kolej Müdürü Vural Sucu, yapmesleðinin önemine dikkat çekti. týðý konþmada,'' Kendine güvenen bireyler her toplumda Özel Platin Saðlýk Koleji öðrencisi Ezgi Melisa Yaön plana çýkar. Bu yönüyle de düþünen okulumuz bildiþar ve Filiz Yaren Çaðlar'ýn sahnede okuduðu þiirler beðiniz gibi hafta sonlarý programý ile öðrencilerimizi hem ðeni topladý. eðitim açýsýndan hem sosyal, kültürel ve sportif açýdan Daha sonra sahneye çýkan Özel Platin Saðlýk Koledesteklemektedir. Bu güzel emek verilen gösterileri haji öðrencileri dans gösterileri sundu. Etkinlik, okul korozýrlayan öðretmenlerime teþekkür ediyorum. '' dedi. su, solo türküler tiyatro gösterisi ile devam etti. Meslek Dersi Öðretmeni Necla Özlü ise hemþirelik Satrançta ödül günü Minik öðrenciler arasýnda yoðun çekiþmeye sahne olan turnuva heyecanlý geçti. Bahçelievler Ýlkokulu 1. ve 2. sýnýflar arasýnda düzenlenen satranç turnuvasýnda dereceye giren öðrencilerin ödülleri düzenlenen törenle verildi. Minik öðrenciler arasýnda yoðun çekiþmeye sahne olan turnuva heyecanlý geçti. TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý'ný üçüncü kez açtý. TOKÝ Þehit Þükrü Özyol da bilim fuarý TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, Milli Eðitim Bakanlýðý ve TÜBÝTAK iþbirliðiyle organize edilen TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý'ný üçüncü kez açtý. Fuarýn açýlýþýna Emniyet Müdürlüðü yetkilileri, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim görevlileri ve okul müdürleri katýldý. Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürü Ömer Atasoy, stantlarý gezerek projeler hakkýnda bilgi aldý. Projeleri ve öðrencileri çok baþarýlý bulduðunu belirten Atasoy, geleceðin bilim adamlarý ile sohbet etmekten çok mutlu olduðunu kaydetti. dik. Öðretmen ve öðrencilerimiz adýna bu projeyi geliþtiren ve uygulamasýnda emeði geçen bütün TÜBÝTAK yönetici ve personeline þükranlarýmýzý sunuyoruz. TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarýnýn bu sene sona erecek olmasýndan dolayý üzülüyor ve bu projenin devam etmesini talep ediyoruz." dedi. Okul Müdürü Mustafa Karaca da, Bilim Fuarý'nda Fen ve Teknoloji 2, Teknoloji ve Tasarým 15, Matematik 2, Ýngilizce 2, Sosyal 3,Türkçe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1'er olmak üzere toplam 26 proje sergilendiðini söyledi. Projelerin dikkat çekici ve baþarýlý olduðunu belirten Karaca, rehberlik eden tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. Okul Müdür Yardýmcýsý ve Proje Yürütücüsü Selahattin Kara ise, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "TÜBÝTAK bu üç yýllýk süreçte bir ilki gerçekleþtirerek çocuklarýmýzý bilimsel düþünme becerileri geliþtirmek adýna biz eðitimcilere göre çok önemli bir iþ yaptý. Bu projenin en çok önemsenmesi gereken yanlarýndan bir de öðretmenlere, eðitim kurumlarýna ve öðrencilere duyulan güvenin vurgulanmasýdýr. Kesinlikle inanýyorum ki, bu projeye ayrýlan bütçe tam anlamýyla yerini bulmuþtur. Okulumuz bünyesinde üç yýldýr düzenlediðimiz proje sergileri en güzel ve en verimli þekilde amacýna ulaþtý. Çünkü Ýlk defa öðretmen ve öðrencilerimizin proje çalýþmalarýnda maddi olarak karþýlanmasý gereken ihtiyaçlarýna 'paramýz yok' demeden bir proje çalýþmalarý ve sergiler süreci geçir- Teknoloji ve Tasarým Dersi Öðretmeni Muhittin Uysal rehberliðinde öðrencileri Adil Özen'in hazýrladýðý 'Petek Üstü Toz Çeker' ve Hüseyin Kutay Þahin hazýrladýðý 'Kendinden Tartýlý Pazar Arabasý' Ankara'da düzenlenen 'Þimdi Düþünme Zamaný' adlý sergide Çorum'u temsil ediyor. Muhittin Uysal, Çorum'u temsil eden iki projenin de TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu öðrencilerine ait olduðunu belirtti. Öðrenci Adil Özen, projesinin amacýnýn evlerde en büyük sorunlardan biri olan sýk sýk perde yýkama ve asma sorunu çözmek, ayný zamanda evlerin daha sýcak kalmasýný saðlamak olduðunu; Hüseyin Kutay Þahin ise projesinin amacýnýn semt pazarlarýnda tüketicinin kandýrýlmasýnýn önüne geçmek olduðunu kaydetti. TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý devam etmeli 2 proje Ankara'da temsil ediliyor Cuma Pazarý þenlendi MUSTAFA BURAK YALÇIN Mehmet Akif Ersoy ve Mimar Sinan Anaokulu 'Okul Öncesi Eðitim Þenliði' düzenledi. Cuma Pazarý'nda gerçekleþtirilen þenliðin açýlýþýna Milli Eðitim Þube Müdürü Arslan Arslan, bazý okul müdüleri, öðretmenler ve veliler katýldý. Etkinliðin açýlýþ kurdelasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Arslan Arslan kesti. Þenlik hakkýnda bilgi veren Mehmet Akif Ersoy Anaokulu Müdürü Tuðba Çandýr,3-6 yaþ arasý çocuklarýn þenlikte hoþça vakit geçireceðini söyledi. Þenliðin hafta sonu sona ereceðini hatýrlattý. Hacivat-Karagöz, kukla gösterileri, animasyonlar, danslarýn sahnelendiði þenlikte, yerel þarkýcý Nergis Ay sahne aldý. Mehmet Akif Ersoy ve Mimar Sinan Anaokulu'nun birlikte Cuma Pazarý'nda gerçekleþtirilen þenliðe yoðun ilgi oldu. Mehmet Akif Ersoy ve Mimar Sinan Anaokulu 'Okul Öncesi Eðitim Þenliði' düzenledi. düzenlediði ve büyü ilgi gören kapsamlý etkinlik Mayýs ta- rihleri arasýnda açýk olacak. Bu arada öðrenci velileri gýda ürünlerinden oluþan kermes açtý. Eskice de kadýn çiftçi eðitimi Merkeze baðlý Eskice Köyü'nde kadýn çiftçi eðitimi düzenlendi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda 'Kadýn Çiftçi Eðitimi' arasýnda yapýlan iþbirliði protokolü kapsamýnda, kýrsal alanda yaþayan ve çiftçilikle uðraþan kadýnlarý tarýmsal konularda eðitmek, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet, kiþi hak ve özgürlükleri v.b. konularda bilgilendirmek, sosyal güvenlik konusunda farkýndalýk yaratmak, kurumlar arasý iþbirliðini geliþtirmek hedefleniyor. Eðitime Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ ve Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdür Vekili Arzu Özkader katýldý. Kursta; Kooperatifçilik, Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda Cinsiyet Eþitliði, Türkiye' de Kadýn Erkek Eþitliði Alanýnda Mevcut Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal Geliþmeler- Kurumsal Yapýlanmalar, Kadýna Yönelik Þiddet, Kiþi Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik, Alo Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi, Mikrokredi, Üreme Saðlýðý ve Güvenli Annelik, Dengeli Beslenme, Tarým Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen ve Saðým Teknikleri, Bayat Ekmek Ýsrafýnýn Önemi, TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Süt Ürünleri, Brucella ve Þap Hastalýðý konularý yer aldý. 38 kadýn çiftçinin katýldýðý beþ gün süren eðitimin ardýndan katýlýmcýmerkeze baðlý Eskice Köyü'nde kadýn çiftçi eðitimi düzenlendi.

9 Bahçelievler Anadolu nun hedefi büyük Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu 8. Sýnýf öðrencileri Bahçelievler Anadolu Lisesi'ni tanýdý. Her iki okulun idaresinin iþbirliðinde tanýtým etkinliði düzenlendi. Bahçelievler Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Cafer Can, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokuul öðrencilerine okul hakkýnda bilgi verdi. Slayt sunumu ve soru cevap þeklinde geçen tanýtýma Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu Müdürü Muharrem Olukcu, Müdür Yardýmcýsý Satýlmýþ Baskýn, Rehberlik Servisi Öðretmeni Meral Çaðlayan ve bir grup öðretmen hazýr bulundu. Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Can, TEOG sýnavý tercihleri ve yerleþtirmeleri öncesinde rehberlik kapsamýnda öðrencilerin Bahçelievler Anadolu Lisesi'ni tanýmalarý ve doðru tercihi yaparak geleceðe yönelik saðlam adýmlar atabilmeleri için böyle bir program düzenlediklerini ve okulu tanýtýcý bilgiler aktardýklarýný belirterek, þöyle dedi: "Bakanlýðýmýz çok güzel bir okul binasý yaptý, son derece modern okul donatým malzemeleri alýnýyor. Ancak bunlarýn tek baþýna yeterli deðil. Bu güzellikler TEOG sýnavý sonucu okulumuzu tercih edecek öðrenciler ve haziran ayýnda yapýlacak öðretmen atamalarý ile tamamlanmýþ olacak.. Öðrencileri motive eden, onlara rehberlik yapan, özgüvenlerini kazanmasý konusunda yardýmcý olan, öðrencileriyle olumlu iliþkiler kuran ve öðrencilerinden saygý gören öðretmenlere kavuþacaðýz. Temmuz ayýnda bu güzellikler 4 þubeli 9.sýnýfa TEOG sýnavýyla baþarýlý ve hedefi olan öðrencilerin kayýt olmasý ile devam edecek. Eylül ayýnda 136 öðrenci ile Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2.Cad.No :40 adresinde eðitim-öðretime baþlayacak. TEOG sýnavýyla okulumuza kayýt olan öðrencilerimizi lisemizi bitirdiklerinde çok ciddi donanýmla ve çok yüksek bir eðitim düzeyi ile mezun etmek ve üniversite sýnavlarýnda baþarýlý yapmak hedefindeyiz. Bu nedenle Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu ve Çorum'daki diðer ortaokullarýn hedefi olan baþarýlý 8.sýnýf öðrencilerini lisemizi tercih yapmalarýný bekliyoruz. dedi. Gençlik Kamplarý baþvurularý uzatýldý Ýsmail köyünde yaðmur duasý Her sene geleneksel olarak yaðmur duasý için bir araya gelen Çorum merkeze baðlý Ýsmail köylüler bu yýl da köylerinin Çamlýk alanýnda dua ettiler. Haftasonu yapýlan Emekliye tuzak kuruluyor DÝSK/Emekli Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru, seçimler yaklaþtýkça emekliye müjde baþlýðýyla tuzak haberlerin havada uçuþmaya baþladýðýný belirterek, emeklileri uyardý. Sözüdoðru, son günlerde bazý ulusal ve yerel gazetelerde, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu 8. Sýnýf öðrencileri Bahçelievler Anadolu Lisesi'ni tanýdý. Çorum merkeze baðlý Ýsmail köylüler bu yýl da köylerinin Çamlýk alanýnda dua ettiler. yaðmur duasýnýn ardýndan kölüler hep birlikte yemek yediler. Piknik havasýnda geçen etkinlikte Ýsmail köylüler, imece usulü ikramlarýyla bir araya gelmenin sevincini yaþadýlar. 'emekliye yazýn 5 müjde' þeklinde tuzak haberlerin sýkça yayýnlandýðýný belirten Sözüdoðru, "Müjde diye haberleþtirilenler iktidarýn lütfüymüþ gibi sunulsa da, gerçekler hiçte öyle deðil. çýkan iktidarý emeklilerin gözünde þirin göstermek için özel bir çaba gösterilmektedir." dedi. Yaðmur duasýna katýlan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan da, etkinliðe davet edilemelerinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek, böyle birlik beraberliklere vesile olan herkese teþekkür etti. Ömer Sözüdoðru Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan her yýl düzenlenen Gençlik Kamplarý için baþvurular 2 Mayýs'ta baþladý. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, gençlerin; çeþitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacaklarý bir dönem yaþayacaklarý kamplara katýlabilmek için 24 Mayýs olan son baþvuru tarihinin 31 Mayýs 2015 tarihine uzatýldýðýný bildirdi. Týðlý, gençlere yönelik doða ve deniz kamplarýnýn Ramazan Kampý olarak devam ettiðini tekrarladý. Baþvuru ve deðerlendirme detaylarý þöyle: Kamplar ücretsiz olup, katýlacaklarýn ulaþým dahil bütün ihtiyaçlarý Bakanlýk tarafýndan karþýlanacaktýr. Ayrýca, katýlýmcý gençlerin tamamýna, yolculuklarý ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve saðlýk sigortasý yapýlarak teminatlar çerçevesinde saðlýk hizmeti de verilecektir. Kamplarda kadýn ve erkek dönemleri ayrý ayrý yapýlacaktýr. Bir kamp dönemi 7 gündür. Kamplara baþvurular Mayýs 2015 tarihleri arasýnda genclikkamplari.gsb.gov.tr ve facebook.com/genclikkamplari sayfalarýndan adreslerinden gençler tarafýndan on-line olarak yapýlacaktýr. Online baþvuru yapma imkaný bulunmayan gençlerin Mahmut Atalay Gençlik Merkez gitmesi veya irtibat numarasýndan ulaþýlmasý halinde bu kiþilerin baþvurularý da görevlilerce ayný sistem üzerinden yapýlacaktýr. Gençler, yaþ þartýnýn uygun olmasý koþulu ile deniz ve doða kamplarýna sadece birer kez katýlabilecektir. Þehit ve gazi yakýný (kardeþ ve çocuk), aile geliri Türk Lirasýnýn altýnda olan ve ortaöðretimde okuyup 2015 eðitim öðretim dönemi içerisinde takdir belgesi olan gençlere öncelik verilecektir. Bu durumu on-line baþvuru esnasýnda beyan edenler kesin kayýt yaptýrmak için gençlik merkezine geldiklerinde bu belgeleri ibraz edeceklerdir. Belge ibraz edemeyenlerin baþvurularý iptal edilecek, yerine yedek listeden atama yapýlacaktýr. Gençlik kamplarýna katýlacaklarýn kamplara atamalarý, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleþtirilecektir. Gençlik kamplarýna katýlmaya hak kazananlarýn listesi baþvurularýn bitiþ tarihinden sonra yayýnlanacaktýr. Listede isimleri bulunanlarýn, kesin kayýt yaptýrmak için baþvuru belgesini gitmeye hak kazandýðý kamp döneminin baþlama tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar gençlik merkezlerine giderek onaylatmasý gerekmektedir. Kamplara aþaðýda belirtilen yaþ gruplarýna göre baþvuru yapýlabilecektir yaþ grubu ( doðumlular) kýzlar deniz kamplarýna, yaþ grubu ( doðumlular) kýzlar doða kamplarýna, yaþ grubu ( doðumlular) erkekler deniz kamplarýna, yaþ grubu ( doðumlular) erkekler doða kamplarýna baþvuru yapabilir. Yaþ gruplarýnýn belirlenmesinde, yýl baz alýnacak, ay ve gün dikkate alýnmayacaktýr. Kamplara 12 yaþýndan küçük ve 22 yaþýndan büyük gençlerin kaydý yapýlmayacaktýr. Eksik ve yanlýþ beyanda bulunanlarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Kamp yerlerini görmek ve kamp katalogunu incelemek aþaðýdaki linkleri týklayýn. Detaylý bilgi için; Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Ýrtibat Telefonu: Düþünce aðýr yaralandý Osmancýk ta bisikletten düþen 8 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Çay Mahallesi Kabalak Tepede meydana gelen olayda evinin önünde bisiklet süren O.A. isimli çocuk düþtü. Aðýr yaralanan çocuk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Direksiyon hakimiyetini kaybetti Kargý da meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý. Bekir B. aracýyla Yeni Mahalle Karaoðlanoðlu Caddesi nde giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan F.B. ile sürücü yaralandý. Yaralýlar Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Ýskilip te kaza, 1 ölü Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda, 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgilere göre, kaza, saat sýralarýnda Ýskilip-Sanayi yolunda bulunan Kanara Çeþmesi mevkiinde meydana geldi. Kanara çeþmesinden yola çýktýðý öðrenilen Mustafa Bodur (65) yönetimindeki sepetlikli motosiklete, Mehmet S (24) yönetimindeki 19 TK 273 plakalý otomobil arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisi ile motorda bulunan Mustafa Bodur yola savrularak olay yerinde hayatýný kaybederken, sepetli motorda bulunan yolcular Kaan H.(5), Ýclal H.(2) ve Fatma D.(50) ise yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildiler. Kazada hayatýný kaybeden Mustafa Bodur un Ýskilip Ulu Cami eski imamý olduðu öðrenildi.(ýha) SALI 26 MAYIS Gezide Hitit, Bizans ve Osmanlý dönemine ait bilgiler alýndý. Gençler medeniyeti tanýdý Karikatür yarýþmasý sonuçlandý Eðitim Sen Þubesi ve Çorum Karikatürcüler Derneði Temsilciliði'nin ortaklaþa düzenlediði 'Gençlik Geleceðini Arýyor' konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý. Gürkan Zorlu, Mesut Taþ, Nurgül Yitmez, Altan Özeskici ve Nazife Çiçek Yalçýnkaya'nýn jüriliðini yaptýðý yarýþmaya 374 öðrenci 391 karikatürle katýldý. Çorum'da faaliyetlerini sürdüren Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü, Mayýs Müzeler Haftasý kapsamýnda Çorum Müzesi'ne gezi düzenledi. Gençlerin Anadolu medeniyetlerini daha yakýndan tanýyabilmesi düzenlenen gezide, Hitit, Bizans ve Osmanlý dönemine ait bilgiler alýndý. Etnografya Müzesi'nden oldukça etkilenen öðrenciler, burada yer alan giysiler, leblebi yapýmý, bakýrcý ve çayhaneye ait olan mum heykellere hayran kaldýklarýný söylediler. Çorum merkez Yunus Emre Ortaokulu okul bahçesine yaklaþýk 1500 civarýnda fidan dikildi. Yunus Emre Ortaokulu yeþillendi Çorum merkez Yunus Emre Ortaokulu okul bahçesine yaklaþýk 1500 civarýnda fidan dikildi. Okul Müdürü Tülay Coþkuner, Çorum Belediyesi nin okullarýna destek vererek aðaçlandýrma çalýþmasýný yaptýklarýný belirtirken, temiz çevre, temiz toplum sloganýyla böyle bir çalýþma yaptýklarýný ve okullarýnýn daha yeþil olmasý için çalýþmalarýnýn devam edeceðini ifade etti. Okul öðretmen ve öðrencileri çeþitli aðaç fidanlarýný toprakla buluþtururken, Okul Müdürü Tülay Coþkuner, emeði geçen herkese teþekkür etti. 'Gençlik Geleceðini Arýyor' konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý. Ön elemelerden sonra finale kalan 17 karikatür, jürinin gizli oylamasý ile puanlamaya alýndý. Puanlama sonucuna göre birinciliði Ýsmail Kakaç Ortaokulu'ndan Armaðan Tuðba Özçelik, ikinciliði Ýsmail Kakaç Ortaokulu'ndan Büþra Esen ve üçüncülüðü Bahçelievler Ýlkokulu'ndan Emir Baþaranhýncal aldý. Yarýþmanýn ödül töreni ve sergisi Memur maaþlarý enflasyon altýnda ezildi Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Memurlarýn gýda ürünleri üzerindeki bir yýllýk kayýplarý maaþlarý bazýnda yüzlerce kiloyu bulmuþken memur maaþlarýný enflasyon altýnda ezilmiþtir. dedi. Memurun alabildiði gýda miktarýnýn küçülmesinin, dar ve sabit gelirli kesimin, genç iþsizlerin, sayýsý altý buçuk milyonu bulan iþsizlerin gelir pastasýndan aldýðý payýn ne denli küçüldüðünün en açýk ispatý olduðunu dile getiren, Sendikayýz diye ortaya çýkýp Çorum'un en büyük STK sý olduðunu söyleyenler, mesele memurun hakký olunca derin bir sessizliðe bürünmektedirler. Temel gýda maddelerinin fiyatlarýnda yaþanan enflasyon ile mutfaktaki yangýnýn bir ekonomik faciaya dönüþmeden söndürülmesi gerekmektedir. Çalýþan kesim gýda ihtiyaçlarýný dahi kredi kartlarýna borçlanarak karþýlamaya baþlamýþtýr yýlýnda memura 123 TL, 2015 yýlý için ise yüzde 3+3 zammý uygun görenler, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yapmýþ olduðu araþtýrmadan hareketle kamu çalýþanlarýný nasýl bir yoksulluðun içine ittiklerini kabul etmelidirler. Bunda da vebal malum sendikadadýr. diye konuþtu. Necati Gül

10 10 SALI 26 MAYIS 2015 Mebet ve Akdiþ Aileleri nin mutlu günü Büþra ile Ömer evlendi Çorum Özel Hastanesi çalýþanlarýndan Ömer Mebet, Þok Market çalýþanlarýndan Büþra Akdiþ ile hayatýný birleþtirdi. Arkadaþýmýz Recep Mebet in kardeþi, merhum Mustafa-Döndü Mebet çiftinin oðlu Ömer, Zeynep-Ayhan Akdiþ çiftinin kýzý Büþra ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve teþkilat yöneticileri, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Mebet ve Akdiþ Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Salih Mebet ve Ahmet Kunduz yaptý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn üç çocuk tavsiyesini hatýrlatan Baþkan Külcü, genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi. Düðün törenine katýlan Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý da hayatlarýný birleþtiren çifti kutladýlar. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, BüþraÖmer Mebet çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. (Murat Çetin) Gülistan-Elvan Zorlu çiftinin oðlu Dinçer Zorlu ile Derya-Özcan Boyar çiftinin kýzý Banu evlilik kararý alarak hayatlarýný birleþtirdi. Banu ile Dinçer in mutlu günü Sýra geldi düðüne DENÝZ URAL Genç çiftin nikahýný kýyan Belediye Baþkaný Külcü, üç çocuk tavsiyesinde bulundu. Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý ile AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, genç çifti tebrik etti. Hakan ile Sema'nýn mutlu günü Zorlu Oto Dizayn Genel Müdürü Dinçer Zorlu ile Banu Boyar dün düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Gülistan-Elvan Zorlu çiftinin oðlu Dinçer Zorlu ile Derya-Özcan Boyar çiftinin kýzý Banu evlilik kararý alarak hayatlarýný birleþtirdi. Çorum Belediyesi Nikah Sarayý nda düzenlenen törene Zorlu ve Boyar Dinçer Zorlu ile Banu Boyar dün düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Aileleri ile bazý davetliler katýldý. Çiftin düðün törenlerinin 25 Temmuz 2015 Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme tarihinde Çorum da gerçekleþeceði bildirildi. Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken, nikah HAKÝMÝYET, Banu-Dinçer Zorlu çiftini þahitliklerini ise Barýþ Boyar ve Kubilay Kýyýlmak kutlar ömür boyu mutluluklar diler. yaptý. Nikah töreni kokteylin ardýndan sona erdi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Hak-El Ýnþaat Sahibi Mustafa Yazýcý'nýn oðlu Hakan Yazýcý evlendi. Çevþenli Düðün Salonu'nda düðün yemeði verildi. Hak-El Ýnþaat Sahibi Mustafa Yazýcý'nýn oðlu Hakan Yazýcý ile Hüseyin Özbey'in kýzý Sema Özbey evlendi. Nurgül-Mustafa Yazýcý çiftinin oðlu Hakan, NurtenHüseyin kýzý Sema ile hayatýný birleþtirdi. Çevþenli Düðün Salonu'nda düzenlenen düðün yemeði ve mevlide çok sayýda davetli katýldý. Hakimiyet genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Dumlupýnar 3/C den yýl sonu gösterisi RECEP MEBET Dumlupýnar Ýlkokulu 3/C Sýnýfý öðrencileri, yýl sonu gecesi düzenledi. Geçtiðimiz Cuma günü Atatürk Anadolu Lisesi salonunda gerçekleþen geceye Dumlupýnar Ýlko- kulu Müdürü Mehmet Pala, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Sýnýf Öðretmeni Atila Ortakcý tarafýndan organize edilen programý öðrenciler hazýrlayýp sundu. Beðeni ile izlenen programda þarkýlar, þiirler, halk oyunlarý gösterisi, Nasreddin Hoca ve Öðretmenim adlý oyunlar sahnelendi. Teþekkür konuþmasý için kürsüye gelen Okul Müdürü Mehmet Pala, programda emeði geçen öðretmen ve öðrencileri tebrik etti. Türkmen ve Özçalýk ailelerin mutlu günü Bayat Devlet Hastanesi Eczacýsý Ali Ýskender Türkmen, meslektaþý Merve Özçalýk ile dünya evine girdi. Özel Hastane Kadýn Doðum Sorumlusu Meryem ve Öðretmen Hasan Türkmen in Bayat Devlet Hastanesi nde Eczacý olarak görev yapan oðullarý Ali Ýskender ile Sungurlu Buhara Alýþveriþ Merkezi sahipleri Sevgi-Haydar Özçalýk çiftinin kýzlarý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi eczacýsý Merve hafta sonu düzenlenen görkemli bir düðünle hayatlarýný birleþtirdiler. Hemþehrimiz Karaman görevini devretti Yeþilay Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Karaman, bayraðý Prof. Dr. Mücahit Öztürk'e devretti. Yeþilay Olaðan Genel Kurulu, Sepetçiler Kasrý'ndaki genel merkezde yapýldý. Ýhsan Karaman, bayraðý Mücahit Öztürk'e devrederken, Karaman'la birlikte eski yönetim kurulundan 7 kiþi ayrýldý.(aa) Ziya Gökalp te kitap þenliði Ziya Gökalp Ýlkokulu 6. Çocuk Kitaplarý Þenliði yarýn baþlýyor. Ýki gün sürecek þenliðin açýlýþý yarýn saat te Okul binasýnda yapýlacak. Yazarlar Mehmet Güler, Almýla Aydýn ve Erdal Þahin in katýldýðý þenlik, halk oyunlarý, ödül töreni ile baþlayacak. Kitap standlarýnýn gezilmesinin ardýndan davetlilere kokteyl verilecek. Ayný gün konuk yazarlarla söyleþi ve imza etkinliði var. Þenliðin ikinci günü 28 Mayýs Perþembe günü konuk yazarlar gün boyu okurlarý ile bir arada olacak. Nisan da 725 konut satýldý Sýnýf Öðretmeni Atila Ortakcý tarafýndan organize edilen programý öðrenciler hazýrlayýp sundu. Vadi Restaurant da düzenlenen düðün törenine iki Eczacý çiftin yakýnlarý ve sevenleri büyük ilgi gösterdiler. Düðün töreninde sanatçý Nergis Ay eþliðinde coþan misafirlere iskilip dolmasý ikram edildi ve son bölümde de kemençe eþliðinde horon oynadýlar. Çorum HAKÝMÝYET Merve-Ali Ýskender çiftini tebrik eder ömür boyu mutluluklar diler. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Nisan ayý konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Türkiye'de 2015 yýlý Nisan ayýnda 119 bin 317 konut satýldý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da 2015 Nisan ayýnda 1678 konut satýlýrken, Çorum'da 725, Tokat'ta 468 ve Amasya'da 372 konut satýldý. Ayhan Dalbudak, Zehra Ýpekli ile evlendi. Zehra ve Ayhan ýn mutlu günü Gelyan Nargile Kafe sahibi Ayhan Dalbudak, hayatýný Zehra Ýpekli ile birleþtirdi. Nurettin ve Hüsniye Ýpekli'nin kýzý Zehra ile Aynur ve Bayram Dalbudak'ýn oðlu Ayhan'ýn düðün törenleri geçtiðimiz hafta sonu Kültür Balo Salonu'nda gerçekleþtirildi. Düðün törenine Ýpekli ve Dalbudak ailelerinin yakýnlarý ve genç çiftin arkadaþlarý katýldý.

11 SALI 26 MAYIS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:13 Mayýs 1431 Hýzýr: MAYIS Ýnsanlarý, hor, hakîr ve aþaðý görmen, senin için tedâvîsi mümkün olmayan büyük bir hastalýktýr. (Ebû Bekr el-betâihî r.a.) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sultan II. Bâyezid Hân'ýn vefâtý (1512) - Ziyâd Ebuz-Ziya'nýn vefâtý (1994) - Bahar Rüzgârlarýnýn sonu Sabýr Kuvveti Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Kuvvet sadece madde ile ölçülmedi.. Paranýn, malýn, þöhretin bir iþe yaramadýðý zamanlar yaþandý,yaþanýyor ve yaþanacak.. Ýþte sabýr, büyük bir kuvvetir.. Sabrýn neticesi zaferdir. Günahlara karþý sabýr. Musibetlere karþý sabýr. Ýbadetlere de sabýr. Hastalýklara karþý sabýr. Dayanýlmaz hayat þartlarýna karþý sabýr. Sayamayacaðýmýz kadar sabýr örnekleri vardýr. Burada sabrýn yaþanmýþ bir olayýný merhum Hilmi Doðan Aðabeyin oðlu diþ doktoru Ragýp Beyden dinlemiþtim. Özeti þöyledir: "Anadolu'nun bir ilinin bir köyünde eski zamanda, Eyüp Efendi ev yapmak için kerpiç dökmeðe niyetlenmiþ. Çoluk-çocuk, komþu akraba, köy ahalisinden katýlanlar ile beraber kerpiç dökümünü bitirmiþler. Yorgunluktan bitap düþen Eyüp Efendi ve aile efradý erkence yatmýþlar.. Sabah kalkmýþlar ki þiddetli yaðan yaðmur ile, dökülen kerpiçlerin çamur haline gelmiþ. Üzülmüþler ve Eyüp Efendi ekibi tekrar toplamýþ, heder olan çamurunu tekrar dökerek kerpiç haline getirmiþler. Tabi yine yorgun argýn yatmýþlar. Bu defa dolu ile karýþýk þiddetle yaðan yaðmur kerpiçleri öncesinden daha periþan hale getirmiþ. Eyüp Efendi sabýrlý insanmýþ. Eyüp Aleyhisselamýn mesleðini kendine rehber etmiþ. Üçüncü defa tekrar toplanmýþlar. Tabi o yýllarda meteorolojik haberler yok. Baþlamýþlar kerpiç dökmeye. "Ya Allah, Bismillah.." Üçüncü defa da gece yaðan yaðmur Eyüp Efendiyi derinden üzmüþ. Kerpiçler yine çamur halini almýþ. Yaþlý gözlerle Rabbimize el açýp yalvarmýþ Eyüp efendi: "Ya Rabbi! "Ben Yozgatlý Eyübüm, benim sabrým kalmadý" demiþ. Sabýr böyle bir kudrettir. Ama bu asýrda oldukça pahalýlaþmýþtýr. NÖBETÇÝ ECZANELER ZÜLAL ECZANESÝ ELÝF ÖZGE MAZ (TEL: ) ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI METEOROLOJÝ KAYA ECZANESÝ KENAN KAYA (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. AÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Erdoðan, "Türkiye'de 100 bin kadýnýn 18'inde tiroid kanseri görülmeye baþladý" dedi. Ankara Üniversitesi (AÜ) Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Murat Faik Erdoðan, Türkiye'de 100 bin kadýndan 18'inde ti- Mahur Faslý ve Erdinç Çelikkol Üzerine Emek ne kadar kutsaldýr deðil mi? Her eser bir emeðin ürünüdür. Nakýþ nakýþ, ilmek ilmek iþlenir... Sabrýn deðirmeninde öðütü- Bir görev daðýlýmý içinde, koroda görevli her fert üzerine düþeden yol, sabrýn dehlizlerinden geçer. lür ince ince... Zamanýn kuyusunda bekletilir olgunlaþmasý için. Nihayet zamaný gelir ve görücüye çýkar. Bir genç kýz düþünün Yýl- Hepsi önemlidir. O diþilinin birisi çalýþmazsa, görevini yapmazsa iþni yapmak zorundadýr. Her fert iþleyen çarkýn bir diþlisi gibidir. lardýr gece gündüz demeden hazýrladýðý çeyizinin görücüye çýktýðýnda kalbindeki heyecaný düþünün. "Oldu mu olmadý mý" sorularý kerlekler gibi ayný hýzda dönmek zorundasýnýzdýr. Birisi durdu mu leyen düzen bozulur, ahenk kaybolur. Týpký yürüyen bir araçtaki te- arasýnda boþlukta sallanan bir sarkaç gibi bir "oldu"ya deðer baþý bir denge bozulur ve o araçta ki herkes bundan zarar görür. Baþarý tek "olmadý"ya Oysa olmuþtur ama heyecan böyledir. kiþiye mal edilemez. Bir futbol takýmýnda sadece galibiyeti getiren Ýþte Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Türk Musikisi Topluluðunun Mahur Konserini bu duygular ile izledim. Ali- rakip takýmýn atacaðý golü engelleyen defansý ve kalecisiyle, takýmý golü atan deðil, ona bu ortamý saðlayan orta sahasý ve liberosuyla, ye Hoca ve öðrencileri de sanýrým bu duygular içinde çýktýlar sahneye ve yedi aydýr süren çalýþmalarýnýn mahsulünü bu duygular ve Ama bir kiþi uyumsuzluðuyla, bencilliði ile baþarýsýzlýðýn sebebi yöneten hocasýyla, yedek kulübesiyle ve taraftarýyla herkes kazanýr. Halit Yýldýrým bu heyecan ile sergilediler. Aslýnda bu heyecan olmasa; bu güzellikleri bu sýcaklýk ve samimiyette bulamazsýnýz. Profesyonelliðin ver- Çorum ölçeðinde faaliyet gösteren tüm korolar bu sanatý yay- olabilir. diði soðukluk sizi sadece eðlendirir bir anlýk. Ama salondan çýktýðýnýzda o zevkin esamesi okunmaz dimaðýnýzda. Kalýcý olan o amatör ruhun samiminuþan Sayýn Hatice Külcü Hanýmefendinin de vurguladýðý gibi "sanatla iþtigal eden gýnlaþtýrmak, bu kültürü yaþatmak için vardýr. Konser sonunda koyeti ve sýcaklýðýdýr. kiþilerden kimseye zarar gelmez." Bu mütevazý koro büyüklüðün tevazu ile kazanýlacaðý bilinciyle terennüm etti Koroda çok yetenekli sesler vardý. Çok güzel eserler okundu. Hele artýk genç þarkýlarýný... Önlerinde bir çýnar edasýyla Türk Musikisinin en önemli üstatlarýndan olmaya aday Mert Kabakulak sevimliliði ile çok alkýþ aldý. Tüm solist ve koristleri, birisi de capcanlý duruyordu. Çýnar aðacý ulu bir aðaçtýr ama dallarý ve yapraklarý sazendeleri tek tek tebrik ediyorum. yere bakar. Gölgesi vardýr. Bir kavak gibi deðildir. Hep yukarý yukarý bakmaz. Ýþte Aliye Hanýmýn bir sürprizi de oldu müzik severlere... Artýk o sadece bir þef deðil ayný zamanda bir bestekâr sanatçýmýz... Dernek Baþkanýmýz Turhan Candan Be- Erdinç Çelikkol Hoca da bu Çýnar aðacý gibiydi. Mütevazý ve o bu tevazuun aksi surette ulu... yin "Duydum ki hasrete gidiyormuþsun / Açtýðýn yaralarý sarmadan gitme" mýsralarý ile baþlayan o çok duygulu þiirini yine ayný güzellikte Kürdi makamýnda bestele- Ýþte ben Erdinç Hocayý bu yönüyle izledim sahnede. Ýlerleyen yaþýna raðmen adý gibi dinç, sevgi dolu bir görüntüsü vardý. Ne kibri, ne riyasý vardý. Þarkýlarýný yaþayarak söyledi. Koroyu sanki yýllarca beraber çalýþmýþçasýna yönetti. Þarký söyler- medeni cesaretinden dolayý bir kez daha tebrik ediyorum. Kendisinden daha nice miþ. Bu güzel þarkýyý billur sesiyle Gamze Apraþ'dan dinledik. Ben Aliye Hanýmý bu ken yaptýðý mimikleri, el hareketleri, beden dili ve tavrý ile ders verdi hem koroya eserler bestelemesini bekliyorum. hem de biz izleyenlere... Bu insanlardan öðreneceðimiz çok þey var. Özellikle korolara devam eden musiki severler için. Belki kimine ünlü bir ismin sahneye kattýðý Aliye Haným sadece kendi bestesini icra etmedi konserlerinde. Daha önceki konserlerinde de Sevgili Muammer Okutan Hocamýzýn bestelerini icra ederek Çorumlu sanatçýlarýn da eser üretebildiðini ve bunlarýn diðer eserlerle yarýþacak kalite renk büyülü gelmiþtir. Oysa onlar hal ve davranýþlarý ile gençlere ders verir. Dostlar, her iþin baþý edeptir. Ýlla edep, illa edep deriz ya... Edebiyatýn aslý da de olduðunu göstermiþti. Ben bu gibi deðerlerimizin korolarýmýzda hassaten sergilenmesi taraftarýyým. Biliyorum ki geçmiþte olduðu gibi bugü nde Sanat Musikisiy- edebe dayanýr. Musiki de edepsiz olamaz. Onu edepsizliklerine araç edinenler toplum nezdinde zaten itibar görmezler ve dýþlanýrlar. Korolara katýlmak; sadece þarký le uðraþan hemþehrilerimizin çok güzel besteleri ve güfteleri var. Onlar da kendirlerine bu konserler esnasýnda bir imkân verilmesini bekliyorlar. Biz yerli korolar ola- söylemek, gönül eðlendirmek ve sonuçta bir solo kapmak deðildir. Amaç; benliði yýkýp biz olabilmektir. Diðer arkadaþlarý ile bir bütünlük içerisinde, bir takým ruhu ile rak bu imkâný onlardan esirgersek kim onlarý bilecek, deðerlendirecek? hareket edebilmektir. Son olarak bu yazý vesilesiyle bu sene Çorumlularýn gönlünü titreten, gönüllerine misafir olan tüm korolarýmýzý tebrik ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Tek baþýnýza hiç bir þey yapamazsýnýz. Hele hele müzikte asla... Ayný anda tüm enstrümanlarý hem çalýp, hem yönetip hem de þarký söyleyemezsiniz. Bunun fizîken Hepsi de bir madalyonu süsleyen cevahirler gibi ýþýl ýþýl ve deðerlidir. Onlar bu þehrin medarý iftiharlarýdýr. Kültürel erozyonun yaþandýðý, gençlerin sonu meçhul yol- imkâný yoktur. Bir koroda sazlarý, solistlerin, koristlerin arasýnda olmasý gereken ahengi, birlikteliði saðlayan ise hocadýr. Herkes þefe, hocaya tabi olmak zorundadýr. lara savrulduðu bu zamanda, onlarý sanatýn içerisine çekebilen her el öpülmeye deðerdir. Onlara imkân veren her kiþi ve kurum alkýþlarýn, takdirlerin en büyüðünü hak Hoca bir nakkaþ edasýyla sizi iþler ama siz belki fark etmezsiniz. O çabuk kýzamaz, sabretmesi gerektiðini bilir. Sabrý ona baþarýyý getirecektir. Hoca bilir ki zafere gi- ediyor demektir. Hepsini yürekten alkýþlýyorum. Türkiye'de 100 bin kadýndan 18'i tiroid kanseri Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný roid kanseri görülmeye baþlandýðýný bildirdi. Prof. Dr. Erdoðan, 25 Mayýs Dünya Tiroid Günü dolayýsýyla AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye'de tiroid bezi içinde saptanan ve "nodül" olarak adlandýrýlan kitlelerin görülme sýklýðýnýn arttýðýný söyledi. Bu nodüllerin kadýnlarda erkeklere oranla 3-4 kat fazla görülmeye baþladýðýna dikkati çeken Erdoðan, "Yaþla birlikte nodül sýklýklarý artýyor. 50 yaþýn üzerindeki kadýnlarda yüzde oranýnda nodüle rastlanabiliyor" dedi. Erdoðan, Dünya Tiroid Günü ve Tiroid Haftasý etkinlikleri kapsamýnda ana temanýn "artan tiroid kanserleri" olduðunu dile getirdi. Hafta boyunca yapýlacak çeþitli etkinliklerde, tiroid kanserlerine karþý farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný anlatan Erdoðan, "Tiroid kanseri özellikle kadýnlarda meme kanserinden sonra en sýk görülen ikinci kanser türü. Türkiye'de 100 bin kadýnýn 18'inde tiroid kanseri görülmeye Bayat - Karatepe Kuþçaçimen Yaylasý 3 Ýlçe Kaymakamlýðý, Bayat Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen programda halk yürüyüþünü tamamlýyoruz. Sýra protokol konuþmalarýna geldi. Programda bir açýlýþ konuþmasý yapan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, ''19 Mayýs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çýkmasýyla birlikte gençliðe verilen bu bayramý sadece salonlarda kutlamanýn yeterli olmadýðýný belirterek, "Yeni Türkiye ile birlikte, yeni fikirlerle birlikte artýk þenliklerimizi, bayramlarýmýzý hep birlikte halkýmýzla coþkuyla kutlamamýz lazým. Bugün bunun en güzel örneðini Çorum'da veriyoruz. Bu bir ilk oldu" dedi. Ünlü, etkinlikle bir taraftan Gençlik Haftasýný kutlarken diðer taraftan gelecekte ilçenin Kuþçaçimen Yaylasý gibi, Karatepe gibi turizm deðerlerini tanýttýklarýný belirtti. Bayat'ýn yayla turizmiyle birlikte þaha kalkacaðýný ve turizmde merkez olacaðýný dile getiren Ünlü, "Kuþçaçimen yaylamýzý turizme kazandýrmak için 5 yýl önce çalýþma baþlattýk. Projeyi yazarak Orman Bakanlýðýmýzdan geçirdik. Ödenek ayrýldý, þu anda görmüþ olduðunuz iþ sadece yapýlacak olan kýsmýn yüzde 30'luk kýsmý. Geride yüzde 70'lik kýsmý var. Bu proje tamamlandýðýnda burada yürüyüþ yollarý, seyir teraslarý, bungalov evleri, çocuk parký, mescid, otopark ve kýr gazinosu tamamlanmýþ olan Orta Anadolu'nun en büyük mesire alaný ve konaklama alaný olacaktýr. Temeli atýldý. Bayat'ta Orta Anadolu'ya hâkim olan bir yaylanýn olduðu Ankara'nýn, Çankýrý'nýn ve Çorum'un burada yayla þenliklerini yapabilecekleri, günübirlik mesire alanlarýný yapabilecekleri, hayatlarýný geçirebilecekleri böyle bir alanýn olduðunun özellikle bilinmesini istiyorum. Kuþçaçimen Yaylasýnýn, Karatepe'nin tanýnmasýný istiyoruz. Bu Bayat'ýmýza, esnafýmýza ve halkýmýza ciddi katký saðlayacaktýr. Bacasýz Fabrika dediðimiz turizmi inþallah yayla turizmi olarak, inanç turizmi olarak Bayat'ta yaygýnlaþtýracaðýz. Bunun da en güzel ayaklarýnda birisi Kuþçaçimen Yaylasý olacak. Sadece turizm denince akla deniz gelmemeli, iþte bu da bir turizm etkinliðidir. Bakýn su oksijen, aðaçlar, doða ve þu yapý baþka nerede var? Orta Anadolu'da sadece Bayat'ta var. Ýþte Kuþçaçimen Yaylamýzý hep birlikte tanýtacaðýz, buna da burada bulunanlar þahitlik ediyoruz. Her yýl gençlik haftasýný kýsmet olursa burada kutlayacaðýz. Etkinlik olarak burada beraber olacaðýz. Bir olacaðýz, bize yakýþaný burada hep birlikte yapacaðýz." dedi. Ýlçe Kaymakamý Ýdris Akça ise, ''Kuþçaçimen ve Karatepe yaylarýndan sürekli bahsedilmesine raðmen geçtiðimiz günlerde ilk kez gezdiðini belirterek, "Geldiðim zaman þöyle dedim, dünyanýn 8. harikasý burada. Oksijen deposu burada. Bayat'ýn oksijen deposu burada. Vatandaþlarýmýzýn buradan faydalanmasý gerekiyor. Buradan faydalanýrken olabildiðince doðaya zarar vermeden, gerekirse zarar verenleri bir þekilde uyarmalýdýr. Hem öðrencilerimiz hem de vatandaþlarýmýz bu konuda hassasiyet göstermesi gereklidir" diye konuþtu. (iletiþim: ) * Etrafýnda aðaçlar, ortasýnda çimenler Oksijeni bol, suyu da içmeðe deðer Bir kez buraya gelene baðýmlýlýk eder O da eþe, dostta Karatepe'yi tavsiye eder Buyurun hep beraber gelin, herkese yeter baþladý. Erkeklerde de görülme oraný 100 binde 4. Bu rakam gün geçtikçe sadece ülkemizde deðil bütün dünyada artýyor, bunun nedeni de bilinmiyor" diye konuþtu. Kanserle mücadelede erken tanýnýn önemini dile getiren Erdoðan, "Erken taný tedaviyle bu hastalarýn yüzde 95'ini tedavi edebiliyoruz. Onun için iyi huylu bir kanser vaktinde tedavi ve taný yapýldýðýnda kötü bir sonucu yok, yaptýðýmýz toplantýlarda da bunu vurgulayacaðýz" deðerlendirmesinde bulundu. Tiroid hastalarý bilgilendirilecek Prof. Dr. Erdoðan, hafta boyunca Ankara, Ýstanbul, Antalya, Trabzon ve Gaziantep'te, alanýnda uzman hekimler tarafýndan tiroid hastalarýna bilgilendirme toplantýlarý yapýlacaðýný aktararak, þunlarý kaydetti: "Ankara'da 25 Mayýs'ta Ýbni Sina Hastanesinde 'Guatr nedir, niçin oluþur, Türkiye'nin iyot durumu, gebelerde ve emziren kadýnlarda iyot, hipertiroidi (zehirli guatr) nedir, nedenleri ve tedavi seçenekleri nelerdir, hipotiroidi (tiroid bezinin az çalýþmasý) nedir, Nedenleri nelerdir, gençte, yaþlýda, gebeliðe hazýrlýkta ve gebelikte hipotiroidi tedavisi nasýl olmalýdýr, tiroid bezi bezelerine (nodüllerine) yaklaþým nasýl olmalý ve tiroid kanseri nedir, nasýl tedavi edilir, hastanýn hayatýný, yaþam kalitesini nasýl etkiler' baþlýklarýnda sunumlar yapýlacak." (AA) VEFAT EDENLER 1-Bahçelievler Mahallesi eski Muhtarý Mehmet TEKÝN' in oðlu, Yedaþ' dan emekli Meliha TEKÝN' in eþi, Çorum Belediyesi' nden emekli; Nejdet TEKÝN. 2-Altýnbaþ Köyü' nden gelme, Merhum Kemal AYDOÐ- DU' nun eþi, Satýlmýþ AYDOÐDU' nun annesi, Haydar OVA- CIK' ýn kayýnvalidesi; Elmas AYDOÐDU. 3-Altýnbaþ Köyü' nden, Merhum Mehmet ÜRÜN' ün oðlu, Satýlmýþ ÜRÜN' ün kardeþi, Sanayi Esnafýndan Otoboyacý Cuma TUYGUN' un kayýnbiladeri; Rafet ÜRÜN. 4-Ertuðrul Köyü' nden gelme, Ömer ve Arzu ALTIN' ýn babasý; Þahin ALTIN. 5-Celilkýrý Buluz Köyü' nden, Hacý Abdullah UYANIK' ýn gelini, Recep UYANIK' ýn eþi; Sevil UYANIK. 6-Çorum Belediyesi' nden emekli Ali Rýza COÞKUNER ve Taksici Esnafýndan Nuri COÞKUNER' in annesi; Göher COÞKUNER. 7-Sanayi Esnafýndan Mustafa ÇÝLÝNGÝR' in eniþtesi, Emekli Öðretmen Hüseyin BALYUZ, Adnan ÞENSOY, Ýlhan BENEK ve Bünyamin TÜRKER' in kayýnpederi, Çuvalcý Esnafýndan; Mevlüt HIZARCI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler ALIÞ Gram 101,39 SATIÞ 101,45 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MAYIS 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 26 MAYIS Bu defa gençler Üstad ý anlattýlar Büyük düþünür, fikir ve aksiyon adamý, þair yit Ali Büyük ile birlikte çok sayýda öðrenci katýldý. Üstad Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) doðumunun Baþkan Külcü'ye özel teþekkür 111. yýlýnda Çorum Belediyesi tarafýndan çeþitli etkinliklerle anýlýyor. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Necip Fazýl'ýn Çorum Belediyesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün düzenlediði "Doðumunun 111. Yýlýnda Üsmý olduðunu belirterek, "Özellikle 1934'te Arvasi kendini gençlere adayan bir düþünce ve eylem adatadýn Ýzinde 5 Eser 5 Yazar" etkinliði kapsamýnda, hazretleriyle tanýþmasýndan sonra, mücadelesine NFK okuma grubunun üyeleri tarafýndan hem baþlamýþtýr. Bu projemiz gençlerimizin Necip Fazýl'ý anlamalarý yönünde önemli bir kapý açacak. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi hem de Buhara Kültür Merkezi'nde ayný saatte panel düzenlendi. Belediye Baþkanýmýzý bu konularda hassasiyet taþýyor. Bu hassasiyetinden, milli duruþundan dolayý Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Buhara Kültür Merkezi'ndeki panele Milli çok teþekkür ediyorum." diye konuþtu. Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Belediye Eski Tarým Bakaný Sami Güçlü'nün danýþmanlýðýnda Bolu, Kocaeli, Ankara, Aksaray ve Çorum Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Müdürü Se- Necip Fazýl Kýsakürek Okuma Grubu öðrencilerinin verdiði panelde Üstad'ýn çocukluk yýllarý, aile yapýsý, hayatý, gençlik tasavvuru ve basýnda yer aldýðý haberlerle ilgili sunum yapýldý. Lise ve üniversite öðrencileri tarafýndan yapýlan sunumda, üstadýn þiirlerine de yer verildi. Panelin ardýndan üstadýn fotoðraflarýnýn bulunduðu resim sergisinin açýlýþý yapýldý. Necip Fazýl, doðumunun 111. yýlýnda çeþitli etkinliklerle anýlýyor. Ýkinci panel Özejder SBL'de yapýldý Buhara Kültür Merkezi'ndeki panel ile ayný saatte ikinci bir panel de Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlendi. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Eski Tarým Bakaný Sami Güçlü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Araþtýrmacý- Yazar Mehmet Çetin ile çok sayýda öðrencinin katýldýðý panelde Üstad Necip Fazýl, her yönüyle öðrencilere anlatýldý. Çorum Belediyesi ile MEM ortak etkinlik düzenledi. Baþkan a özel tuðra Hattat ve tuðra sanatçýsý Ýsmet Keten, Baþkan a özel bir tuðra hediye etti. ONKOSAV Konya yý gezdi Çorum Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði (ONKO-SAV), hasta üyeleri için Konya ya gezi düzenledi. Moral gezisinde Mevlana Türbesi, Þems Tebriz-i Türbesi, Alaattin Türbesi, Akyokuþ kuþbakýþý ve 80 günde devr-i alem parklarýný gezen üyeler, geziden memnun döndü. ONKO-SAV yönetimi, gezide emeði geçen kiþi ve kurumlara teþekkür etti. ONKO-SAV yönetimi, gezide emeði geçen kiþi ve kurumlara teþekkür etti. Hattat ve tuðra sanatçýsý Ýsmet Keten, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hem kendi isminin hem de babasýnýn isminin yer aldýðý tuðrayý hediye etti. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Ol Muzaffer Daima yazýlý tuðrayý Baþkan Külcü'ye hediye eden Ýsmet Keten'e Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneþ de eþlik etti. Ziyarette konuþan Ýsmet Ketem, "Çorum Belediyesi kültürel faaliyetlere, sanata ve sanatçýya büyük destek veriyor. Bu nedenle Sayýn Baþkanýmýzý ziyaret edip, kendileri için özel olarak yaptýðým eserimi hediye edip, teþekkür etmek istedim." dedi. Kendi adýna çekilen tuðra için Ýsmet Keten'e teþekkür eden Baþkan Külcü, "Ýncelik ve nezaket ustalýk isteyen bir sanat hat ve tuðra çekimi. Kendisini tebrik ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum." dedi. Külcü, önümüzdeki günlerde Çorumpark'ta inþa edilen sanat galerisinde hat ve tuðralarla ilgili bir sergi açacaklarýný da sözlerine ekledi. 26 MAYIS Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ne baðlý Çankýrý iþyerinden Polatlý Þube Müdürlüðü ne toplam ton dökme ithal ekmeklik buðdayýn taþýnmasý iþi. Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü (Ankara yolu 9. km) Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Sungurlu ilçesi Sunguroðlu Ýlkokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez, Dodurga, Ýskilip, Laçin ve Sungurlu ilçeleri köy yollarýna asfalt yapýlmasý figüre yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi kermes açtý. Zübeyde Haným dan yýl sonu üretim sergisi RECEP MEBET Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi tarafýndan düzenlenen Yýl Sonu Üretim Sergisi dün düzenlenen törenle açýldý. Eski Tekel Binasý nda gerçekleþen açýlýþa Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, MHP Çorum Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, CHP Belediye Meclis Üyesi Semrin Kaleli, Milli Eðitim Þube Müdürleri Ali Rýza Ekmekyapar ve Erhan Yaþar, Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, bazý daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Okul Müdürü Mehmet Ali Kurt un evsahipliðindeki programda sergi açýlýþýný protokol mensuplarý birlikte yaptý. Öðretmen ve bazý velilerin de hazýr bulunduðu sergiyi gezen davetliler, sergide yer alan eserler hakkýnda bilgi aldýlar. Özel öðrencilerin el emeði, göz nuru çalýþmalarý- Kermes eski Tekel Binasý nda açýldý. Kermeste iþ uygulamalarý ve görsel sanatlar ürünleri yer alýyor. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de DSÝ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Baraj derivasyonlarý ikmali yapýmý iþi. Yer: DSÝ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü / Çankaya Ankara Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Yarým boru tipi damperli kasa satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðine baðlý Sungurlu Devlet Hastanesi ne kuru tip akü alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Ürolojik Endovizyon Seti alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Mimar Sinan Mah. No: 179 Saat: HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 1176 adet Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi (Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleþkesi) Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Bayat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Ek Hizmet Binasý PVC dönüþüm ve ýsý yalýtým yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167) Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý kazan dairesi irtibat borularýna kaynak ve film çekilmesi iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Anakara Yolu 9. km Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: HAZÝRAN nýn sergilendiði program, protokol eþlerinin takdirini kazandý. Ýhtiyaç sahibi öðrenciler yararýna satýþ da yapýlan sergiden alýþveriþ yapan Mesude Kara ve Hatice Külcü, organizasyonda emeði geçen idareci ve öðretmenleri de tebrik ettiler. Ýþ uygulamalarý ve görsel sanatlar ürünlerinin yer aldýðý serginin yarýn mesai bitimine kadar gezilebileceði belirtildi. Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat: HAZÝRAN Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

13 Ankara nýn Kazan ilçesinde bir çimento fabrikasýnda meydana gelen patlama sonucunda 3 kiþi hayatýný kaybederken 2 kiþi yaralandý. Yaþanan olayda Çorum un Bayat ilçesine baðlý Aþaðý Emirhalil Köyü nüfusuna kayýtlý Bayram Altýn isimli iþçi de hayatýný kaybetti. ÇORUM MERKEZ MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ ONARIM ÝNÞAATI ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarým Ýnþaatý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/64221 l -Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : l-adet onarým iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c)ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 85992) BAÞSAÐLIÐI Deðerli dostum, emekli meslektaþým Abdullah Ýnan ýn vefat haberini üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyorum. Merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (Ç.HAK:1385) Çorumlu iþçi patlama kur- Þükrü KALAYCI Beden Eðitimi Öðretmeni (Ç.HAK:1384) Tapu Müdürü Nurettin Buyruk ile Ankara Cumhuriyet Savcýsý hemþehrimiz Muhittin Buyruk un akrabasý olan Bayram Altýn ýn vefatý, ailesi ve tüm sevenlerini hüzne boðdu. Edinilen bilgiye göre; önceki akþam Kazan ilçesi Saray Mahallesi nde bulunan çimento fabrikasýnýn üretim kazanýnda sýkýþma meydana geldi. Fabrika çalýþanlarý kazanda meydana gelen sýkýþmaya müdahale ederken oluþan yüksek ýsýdan dolayý patlama yaþandý. Patlama sonrasý fabrikanýn Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Özer, Üretim Þefi Haluk Bilge ve Ýþletme Personeli Bayram Altýn olay yerinde hayatlarýný kaybetti. Ýþletme Müdürü Enis Tanju Oymak ve fabrika çalýþaný Yasin Yýldýrým ise yaralandý. Diðer fabrika çalýþanlarýnýn ihbarý sonucu, olay yerine çok sayýda polis, itfaiye ve saðlýk ekibi sevk edildi. Saðlýk ekipleri, patlama sonucu yaralanan 2 kiþiyi ambulanslarla Ankara Numune SALI 26 MAYIS BAÞSAÐLIÐI Çorum sporuna uzun yýllar hizmet eden emekli Beden Eðitimi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne götürdü. Yaralýlardan birinin saðlýk durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Ýhlas Haber Ajansý nýn haberine göre, Kazan Kaymakamý Murat Duru ve Belediye Baþkaný Lokman Ertürk olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldýlar. ÇORUM MERKEZ FEN LÝSESÝ ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Fen Lisesi Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/64849 l-ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr, ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: 4. l. l. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3. l. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 85945) Abdullah Ýnan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet ailesi, yakýnlarý ve spor camiasýna baþsaðlýðý dilerim. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu

14 23 Nisan dan Yüzme de büyük baþarý 14 SALI 26 MAYIS 2015 Karabük te yapýlan Okullu Yýldýzlar Yüzme yarý final grup yarýþmalarýnda takým halinde ikinci olan 23 Nisan Ortaokulu yarýn ilimizde yapýlacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý. Kozan ve Yalçýn dan gümüþ madalya Antalya da yapýlan 18. Uluslararasý Mithat Bayrak&Ýsmet Atlý Þampiyonlar turnuvasýnda Çorumlu güreþçilerden Selim Kozan ve Deniz Akkaþa gümüþ madalya kazandýlar. Hafta sonunda Antalya da yapýlan turnuvada genç milli takýmda grekoromen stilde 66 Kg da milli mayoyu giyen Oðuzhan Yalçýn finalde milli takýmdan arkadaþý Cengiz Aslan a yenilerek ikinci oldu ve Antalya da yapýlan Uluslararasý turnuvada Selim Kozan ve Oðuzhan Yalçýn finalde kaybettiler ve gümüþ madalya kazandýlar. Selim Kozan bu derecesi ile Avrupa Þampiyonasýnda milli mayoyu giymeyi garantiledi. gümüþ madalya kazandý. Gençler grekoremen stilde 60 Kg da milli mayoyu giyen Selim Kozan ise turnuvada finalde Rus rakibi Nazým Kuular a yenilerek gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Bu turnuvada Avrupa Gençler Güreþ Þampiyonasý nda milli mayoyu giyecek sporcularýn be- lirmesi açýsýndan büyük önem taþýyordu. 60 Kg da finalde Rus rakibine yenilen Selim Kozan milli takýmda en iyi dereceyi yapan güreþçi olarak Avrupa Þampiyonasýnda milli mayoyu giymeyi büyük oranda garantiledi. Oðuzhan Yalçýn ise finalde yenildiði milli takým arkadaþý önünde bu Koyuncu dan ziyaret Çorumspor un efsane kadrosunda yer alan isimlerden Namýk Koyuncu bugün oynanacak final maçýnda Çorum Belediyespor a baþarýlar diledi. Dostunun düðünü için Eskiþehir e gelen Namýk Koyuncu, Çorum Belediyespor u kamp yaptýðý otelde ziyaret etti. Baþkan Zeki Gül, Mali As Baþkan Fatih Özcan, Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ile bir araya gelen Namýk Koyuncu Çorum Belediyespor a final maçýnda baþarýlar diledi. Eskiþehirspor da ve Çorum spor da kýrmýzý siyahlý formayý giymiþ bir futbolcu olarak Çorum Belediyespor un Eskiþehir de final oynayacak olmasýndan dolayý mutlu olduðunu belirten Koyuncu Çorum a bir þampiyonluk sevinci daha yaþatmalarý dileðinde bulundu. Baþkan Zeki Gül de Namýk Koyuncu ya ziyaretinden ve dileklerinden dolayý teþekkür etti ve kendisine leblebi ikramýnda bulundu. Namýk Koyuncu Çorum Belediyespor kampýný ziyaretinde yöneticilerle toplu halde Karabük te yapýlan okullu yýldýzlar yüzme yarý final grubunda mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu grup ikincisi olarak Çorum da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmeye hak kazandý Mayýs tarihlerinde Karabük de yapýlan yarý final grup yarýþlarýna Antrenörler Davut Üstünay ve Ýsmet Alagöz yönetiminde sporcular Engin Sefa Sözer, Mert Babadað, Onur Ahlatçý. Bilay Kaysý, M. Gazi Ceylan, Bora Yetkin ve Akýn Arzoðlu dan oluþtu. 23 Nisan Ortaokulu takým yarýþmalarýnda 4x100 bayrak, 4x100 karýþýk ve 4x200 serbest yarýþlarýnda ikinci olmayý baþardoý. 200 metrede Engin Sefa Sözer dördüncü, 200 metre serbestte ise Onur Ahlatçý birincliði kazandý. Takým sýralamasýnda Ýstanbul Anabilim Eðitim Kurumlarý puanla birinciliði kazanýrken 23 Nisan Ortaokulu 6842 puanla ikinci Ýzmir Özel Ege Ortaokulu ise 4863 puanla üçüncü oldu. Kýsa süredir devam eden yüzme branþýnda Çorum un yarý final yarýþmalarýnda ikinci olarak Türkiye finallerine katýlma hakký kazanmasý yüzme camiasýnda büyük memnunlukla karþýlandý. 23 Nisan Ortaokulu müdürü Cenap Tozlu sporcu ve antrenörlerini baþarýlý performanslarýndan dolayý kutladý ve bu baþarýlarýnýn Çorum da yapýlacak Türkiye finallerinde de devam etmesini diledi. Ýl Özel Ýdarespor Atletizm takýmý Daþ Koþularýna hazýr Selim Kozan Oðuzhan Yalçýn Orta Kuþak ta Dört futbolcuya men cezasý Anadolu Spor Gazeteciler Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 20.si düzenlenen ve geçtiðimiz akþam oynanan maçlarla devam eden Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý nda 4 futbolcuya ömür boyu men cezasý geldi. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan grup maçlarýyla devam eden Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý nda 4 futbolcu çeþitli disiplin suçlar nedeniyle turnuvadan men edildi. Dün toplanan turnuva tertip komitesi Cadde Dominos-Akmaz Kömürcülük takýmýndan Ýsmail Þahan ve Halit Öztürk e, Þellale Cafe-Efe Döþeme takýmýndan Kerem Ahmet Turgut a ve Ayka Enerji takýmýndan Ömer Özer e turnuvadan ömür boyu men cezasý verdi. Ceza alan 4 ismin bundan sonra oynanacak maçlarda ve derneðin önümüzdeki yýllarda düzenleyeceði turnuvalarda forma giyemeyeceði belirtildi. Çorum Ýl Özel Ýdarespor, Dað Koþularý Türkiye Þampiyonasý için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Atletizm takýmý Ýskilip Gastronomi yürüyüþ yolunda yaptýðý çalýþmalarý son derece yararlý geçtib Antrenör Ertan Yýlmaz yönetiminde Ýskilip te çalýþma yapan Ýl Özel Ýdarespor atletizm takýmý 30 Mayýs da Kütahya nýn Gediz ilçesinde yapýlacak olan Dað Koþularý Türkiye Þampiyonasý nda mücadele edecekler. Ýl Özel Ýdarespor Yöneticisi Veli Singer Gediz de yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnýn milli takým seçmesi niteliðinde olduðunu belirterek yýldýz erkeklerde Volkan Enes Seymen, genç kýzlarda Rümeysa Arýcý, genç kýzlarda Mustafa Özseçer, büyük erkeklerde ise Ýbrahim Keyvanoðlu ve Osman Pehlivan ýn yarýþacaðýný söyledi. Singer, milli takýma sporcu göndermek her türlü desteði verdiklerini sporcularýnýnda baþarýlý olmak için çok iyi bir çalýþma dönemi geçirdiklerini söyledi. Ýskilip te yapýlan dað koþusu antrenmanýna katýlan sporcu ve diðer görevliler mükemmel manzarada toplu halde 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol da C ve D gruplarýnda üçüncü maçlar oynandý Balaban Makina: 5-3 N Dizayn: 4 SAHA: 1 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Burak Þahinkara, Furkan Alagöz, Ali Yýlmaz. Makine). 10. dak. Celal, ve 50 Vedat (3n dizayn). BALABAN MAKÝNA : Emin, Muhammed, Halil, Erkan Bahri, Ö.Faruk, Mustafa, Taner, Murat Durmuþ, Arif, Muammer, Yunus, Ramazan, Samet, Ýlhami, Murat Doðrusöz. 3N DÝZAYN: Fatih, Erdoðan, Celal, Murat Köklükaya, Paþa, Atak, Vedat, Mahmut, Ecevit, Onursal, Üzeyir, Murat Taþdemirli, Ersan. GOLLER: 8. ve 33. dakikalarda Muammer, 38. ve 45. dakikalarda Murat Durmuþ, 59. dak. Mustafa Güneþ (Balaban 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda C ve D gruplarýnda üçüncü maçlar tamamlandý. C grubunda zirve mücadelesi veren iki takým Ýþkur Bozboða ile Çorum Park&Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði takýmý arasýndaki maçta takýmlarýn karþýlýklý golleriyle 2-2 berabere sonuçlandý, Balaban Makina ise grupta üst sýralar için mücadele eden 3 N Dizayn önünde gol düellosunda þeklinde geçen maçtan 5-3 galip ayrýlarak umutlarýný devam ettirdi. D grubunda ise Çorum TÝME ikinci maçýnda ilk galibiyetini Abdalata Koçak Makina önünde aldý. Maçta ilk altý dakikada üç gol bu- lan Çorum TÝME Serdar ýn dört gol attýðý maçtan 6-3 lük galibiyetle ayrýlarak yarýþta bende varým dedi. Gru- bun diðer maçýnda ise Ayka Enerji ile Cadde Dominos&Akmaz Kömürcülük maçýnda Ayka takýmý maçýn ilk altý da- kikasýnda iki gol bularak rakibi önünde 2-0 öne geçti. Uzatma dakikalarýna 2-1 önde giren Ayka Enerji tartýþmalý bir golle sahadan 2-2 berabere ayrýldý. Maç sonunda yaþanan gerilim ise yatýþtýrýldý. Abdalata&Koçak Makina: 2 Çorum TÝME: 6 SAHA: 2 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Özkan Kaya, Tarýk Bozkurt, Ömür Soytemiz. ÇORUM TÝME: Mesut, Yusuf, Þaban, Ceyhun, Serdar Bilal, Bektaþ, Memiþ, Adil, Arif, Murat, Uygar, Serdar Gevþek, Sami, Ali. ABDALATA KOÇAK MAKÝNA: Zafer Özkaya, Egemen, Ýsmet, Hasan, Rifat, Yasin, Bülent, Ömer Bulcun, Ali, Zafer Pelit, Nurettin, Emrah, Yakup, Rýza, Ömer Çetin GOLLER: 1. ve 28. dakikalarda Memiþ, ve 26. dakikalarda Serdar (Çorum time). 17. dak. Bülent, 38. dak. Zafer (Abdalata&Koçak Makina). Ayka Enerji : 2 Çorum Park: 2 - Bozboða&Ýþkur: 2 Cadde Dominos: 2 SAHA: 2 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Barýþ Karakuþ, Ömür Soytemiz, Umutcan Koca. AYKA ENERJÝ: Semih, Mustafa Kýlçok, Selçuk, H.Ali, Ýbrahim, Emre Köle, Serkan, Hasan, Þahin, Ömer, Mustafa Çam, Fatih, Hüseyin, Yýldýrým, Emre Erbaþ, Ejder, Samet, Kadir. CADDE DOMÝNOS AKMAZ KÖMÜRCÜLÜK: Muharrem, Murat, Ýsa, Ferhat, Sezai, Vedat, Ahmet, Serkan, Saim, Yaþar, Serdar, Burak, Faik. KIRMIZI KART: 60. dak. Ömer ( Ayka enerji) GOLLER: Dk 1 Ömer, Dk. 4 Emre Köle (Ayka enerji). Dk. 20 ve 60 serdar (Cadde Dominos) KIRMIZI KART: 60. dak. Ömer ( Ayka enerji). SAHA: 1 No lu. HAKEMLER : Celal Bayrak- lý, Mehmet Tuðluk, Sedat Serhat Tataroðlu. ÇORUMPARK& BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ: Serkan, Fatih Tuncalý, Yalçýn, Alper, Lenderes, Hasan, Serdar, Ersel, Osman, Fatih Evci, Ömer, Erdoðan, Selman, Çetin, Hamit, Sinan, Mustafa, Ahmet. BOZBOÐA ÝÞKURSPOR : Gültekin Dokur, Halil, Sinan, Ali, Mustafa Tekkeþin, Tuncay, Muttalip, Ahmet, Kerim, Gültekin Seres, Mesut, Alper, Mustafa Ceylan, Þeref, Yýmaz, Emrah. KIRMIZI: KART: 8. dak. Kerim (Bozboða&Ýþkurspor). GOLLER: 9. dak. Osman, 31. dak. Fatih Evci (Çorumpark). 39. dak. Gültekin Seres, 45. dak. Mustafa Tekkeþin (Bozboða).

15 ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ CNC OPERATÖRLERÝ Meslek Yüksek Okulu ve/veya Meslek Lisesi mezunu, (Mesleki eðitim almýþ) Tercihen makine, torna tesviye mezunu, Teknik resim okumasýný ve yorumlamasýný bilen, Ölçüm aletlerini kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, Gerektiðinde mesaili çalýþabilecek KAYNAKCI Gazaltý kaynaðý,tið kaynaðý, oksijen kaynaðýnda deneyimli olan Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek Ekip çalýþmasýna uyumlu BOYACI Makina boyama (akrilik vs. uygulamalar) konusunda tecrübeli Askerlik görevini yapmýþ Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek Boya ön hazýrlýk uygulamalarýnda deneyimli Ekip çalýþmasýna uyumlu. TORNACI (FREZECÝ) (Ç.HAK:1356) Tercihen makine - torna tesviye mezunu, CNC Torna-Freze konusunda bilgi ve deneyim sahibi Teknik Resim Okuyabilen Fazla Mesai Engeli Bulunmayan Askerlik hizmetini tamamlamýþ Ekip çalýþmasýna uyumlu Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Makina Mühendisi, Endüstri Mühendisi ve yetiþtirilmek üzere Lazer Operatörü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 13 (Ç.HAK:1347) Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad. No.13 ÇORUM Tel : Pbx. ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere maden mühendisi (teknik nezaret konusunda deneyimli) alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýldýrým Nakliyat Tic. San. Ltd. Þti. Adres: Gülabibey Mah. Kubbeli Cad. (Ç.HAK:1366) Hamidiye 3. Sok. No: 1/A Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Yeni açýlan Rota AVM maðazamýzýn züccaciye, tekstil ve hediyelik eþya bölümünde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Binevler Kavþaðý (Kadifeler (Ç.HAK:1387) Bayan Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz Þirketimiz bünyesinde sekreterya bölümünde görev yapmak üzere iyi derecede Ýngilizce bilen bayan çalýþma arkadaþý arýyoruz. Ýlgilenenlerin cv ile beraber þahsen baþvurulmasýný rica ederiz. Mutlukal Gýda A.Þ (Ç.HAK:1381) Modlife) yaný Tel: Gsm: Organize San. Bölg. 6. Cd. No:10 Çorum. Tel..: Tel: YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý 5 cilt fatura, arasý 5 cilt sevk irsaliyemi kaybettim. Hükümsüzdür. Meryem Özkan ve Ortaklarý Ulukavak Mah. Mavral Sok. No: 44/A (Ç.HAK:1380) YÝTÝK Ýstanbul Bakýrköy Baðcýlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Adil UZUNCAKÖSE Halil oðlu 1950 Ortaköy Doðumlu (Ç.HAK:1377) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Teknolojisi Ýkinci Öðretim Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Gökhan ÇOBAN Ali oðlu 1993 Amasya Doðumlu (Ç.HAK:1378) (Ç.HAK:1383) (Ç.HAK:1373) SATILIK TARLA Turgut, Kazýklýkaya ve Elmalý köylerine yakýn 7 dönüm ve m2, 2 adet tarla (Ç.HAK:1348) DEVREN SATILIK OTEL Halen faal durumda müþteri potansiyeli yüksek otel devren (Ç.HAK:1343) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi 101. Sok. No: 6 (Akbank aralýðý) Mür. Tel: (Ç.HAK:1337) sahibinden satýlýktýr satýlýktýr ELEMANLAR ARANIYOR Part time-fuul time çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1352) (Ç.HAK:1371) Satýlýk Büro Gazi Caddesi Cenk Apt. 2. kat No: 19/3, 3+1 sahibinden satýlýktýr. Fiyatý: TL Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Anadolu Apart ta kat görevlisi olarak çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü) (Ç.HAK:1375) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan garson, servis elemanlarý, temizlik sorumlusu alýnacaktýr. ÝNCÝ RESTORANT Binevler mevkii Özel Hastane karþýsý Mehmetçik Parký içi Maaþ+SSK+Yemek+Prim Tel: Kaynakçý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Piramit Makina Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 3/A-5 Tel: (Ç.HAK:1386) (Ç.HAK:1004) (Ç.HAK:1056) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: Paket Servis Elemaný Aranýyor yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: Bay-Bayan Eleman Alýnacaktýr Fabrikamýzda ön muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere (yüksekokul mezunu, araç kullanabilen) tecrübeli bay-bayan eleman alýnacaktýr. Baþaranlar Ahþap Ltd.Þti. Osb 3. Cad. No: 11 (Ç.HAK:1354) SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) ELEMAN ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý, vasýfsýz yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat Adres: Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Tel: (Ç.HAK:1305) Ýletiþim : ELEMAN ARANIYOR Þirketimizde imalat üretim departmanýnda görevlendirilmek üzere 40 yaþ altý erkek personel alýnacaktýr. Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:1364) Organize San. Bölgesi Ece Seramik karþýsý Tel: SALI 26 MAYIS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Elemanlar Aranýyor * Büro iþinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, yaþ arasý sekreter, * Alüminyum doðrama, kompozit panel ve cam balkon iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1336) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:1359) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Þahin Paslanmaz Mür. Tel: Acil Devren Satýlýk Ayakkabý Dükkaný Müþteri potansiyeline sahip ayakkabý dükkaný satýlýktýr. (Ç.HAK:1367) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Bayan Elemanlar Aranýyor Plastik iþinde çalýþtýrýlmak üzere bayan elemanlar, ayrýca kiþilik ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:1353) Fiyat cazipdir. Mür. Tel: yemek yapabilecek aþçý alýnacaktýr. Mür. Tel: Deðeri: TL ELEMAN ARANIYOR Hukuk Ofisinde çalýþtýrýlmak üzere; Bilgisayar kullanabilen, Bay ve bayan yaþ arasý Call Center ve Müþteri Hizmetleri Yetkilisi alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Müracat Tel:

16 Final maçýný Yunus Yýldýrým yönetecek Yunus Yýldýrým ilk kez Çorum takýmýnýn maçýný yönetecek Çorum Belediyespor un bugün Ýstanbulspor ile oynayacaðý final maçýný Üst Klasman hakemlerinden Yunus Yýldýrým yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Eskiþehir Atatürk Stadý nda oynanacak final maçýnda tecrübeli isimlerden Manisa bölgesi hakemi Yunus Yýldýrým yönetecek. Yardýmcýlarýda üst klasman yardýmcý hakemleri Manisa dan Volkan Narinç ve Bursa dan Hakan Yemiþken., Maçýn dördüncü hakemi ise Denizli Ulusal hakemi Ümit Öztürk. Maçýn gözlemcisi Kadroda bir deðiþiklik Çorum Belediyespor da bugün Ýstanbulspor ile oynanacak final maçýnýn muhtemel onbirinde bir deðiþiklik bekleniyor. Final maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý ter idmaný ile tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar otelde kampa girdiler. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn bugünki final maçýna Darýca deplasmanýnda oynanan maçtaki ilk onbirden bir farklý isme yer vermesi bekleniyor. Kýrmýzý Siyahlýlarýn bugünki final maçýna kalede Fatih, sað bekte Eray sol bekte Murathan göbekte Akýn ve Ýmam ön liberoda Mehmet Akif ve Nedim sað kanatta A. Buðra sol kanatta Emrah ýn yerine Berat Ali forma giyecek. Onlarýn önünde Turgay hücum hattýnda ise Muhammet Fatih gol umudu olacak. Çorum Eskiþehir e akýyor Belediye tarafýndan kiralanan 10 otobüs ve minibüsler bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünden hareket edecek. Gitmek isteyenler buraya davet edildi. Çorum Belediyespor un bugün Ýstanbulspor ile oynayacaðý final maçýna taraftar akýný. Kýrmýzý Siyahlý taraftarlar bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünden Eskiþehir e hareket edecekler. Çorum Belediyesi tarafýndan kiralanan on otobüs ile birlikte yine Belediye minübüslerinden oluþan yaklaþýk 15 araçlýk konvoy toplu olarak Eskiþehir e gidecek. Maç için toplu olarak gidecek taraftarlarla birlikte 50 civarýnda özel araçla Çorumlu futbol severler Eskiþehir de takýmlarýný yalnýz býrakmayacaklar. Eskiþehir e gitmek için ismini yazdýranlarýn otobüsleri doldurduðu ancak gelmeyenlerin yerine gitmek isteyenlerin götürüleceði belirtilerek Çorumlularýn duyarlý olmalarý istendi. SALI 26 MAYIS 2015 Tüm Çorum ayakta son 90 dakika Çorum Belediyespor 2. lig yolundaki son maçta bugün saat da Eskiþehir Atatürk Stadý nda Ýstanbulspor önünde mücadele edecek. Kazanan takýmýn 2. lige yükseleceði maç öncesinde Belediyespor da Çaðlar Ýstanbulspor da ise Emrah forma giyemeyecek. Ýstanbulspor ile oynanacak final maçý öncesinde takým kaptanlarýndan mesaj var. Bugün Ýstanbulspor u yenerek tarih yazmak istiyoruz dediler. Eskiþehir de kampta maç saatini bekleyen Çorum Belediyespor takým kaptanlarý Nedim, Ahmet Buðra ve Mehmet Akif takým olarak final maçýna hazýr olduklarýný ve kazanarak kulüp tarihine yeni bir sayfa açmak istediklerini belirttiler. Tüm Çorumlularýn bu maçta yanlarýnda olduklarýný iyi bildiklerini belirten kaptanlar Maça gelenlerin yanýnda gelemeyenlerinde dualarýnýn bizlerle olduðunu biliyoruz. Bizlere inanan ve güvenenleri mahcup etmemek için bugün sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn dediler. Çorum Belediyespor 3. Lig 1. grup final maçýnda bugün saat da Eskiþehir Atatürk Stadý nda Ýstanbulspor önünde 2. lig biletini almak için mücadele edecek. Grup maçlarýný beþinci olarak tamamlayan Çorum Belediyespor yarý final maçýnda Darýca Gençlerbirliði ile oynadýðý maçlarda evinde 0-0 berabere kalýrken deplasmanda 2-0 galip gelerek ismini finale yazdýrdý. Ýstanbulspor ise dördüncü olarak bitirdiði ligde yarý finalde Zonguldak Kömürspor u iki maçtada berabere kalmasýna karþýn deplasmandaki gol üstünlüðü ile finalde Çorum Belediyespor un rakibi oldu. Kazanan takýmýn 2. lige yükseleceði maçta Çorum Belediyespor da sakat Çaðlar dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Final maçý için cumartesi gününden buyana hazýrlýklarýný Eskiþehir de sürdüren kýrmýzý siyahlý takýmda moraller yerinde. Ýstanbulspor maçýný kazanarak Çorum Belediyespor tarihinde ilk kez 2. lige yükselmeyi amaçlýyor. Ýstanbulspor ise hafta sonunda kulüp baþkanýný kaybetmenin üzüntüsünü yaþadý. Sarý Siyahlý takýmda uzun yýllar üst liglerde verdiði mücadelenin ardýndan düþtüðü 3. ligden yeniden bir çýkýþa geçmek istiyor. Ýstanbulspor da hafta sonunda Eskiþehir e gelerek hazýrlýklarýný burda sürdüyor. Sarý Siyahlý takýmda Zonguldak maçýnda kýrmýzý kart gören Emrah dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Maçta normal sürenin berabere bitmesi halinde 15 er dakikalýk iki uzatma devresi oynanacak yine eþitlik bozulmamasý halinde ise 2. lige yükselen takýmý penaltý Yavuz Ýncedal 7. þampiyonluk için Bundan önce altý farklý takýmda Teknik Direktör olarak þampiyonluk yaþaþan Yavuz Ýncedal bugün yedinci kez bu ünvaný alarak tarihe geçmek istiyor. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal bugün kariyerinde 7. þampiyonluk için Ýstanbulspor maçýna çýkacak. Yavuz Ýncedal bundan önce Kariyerinde daha önce Konya Mobellaspor, Tarsus Ýdmanyurdu, Aksarayspor, Tokatspor ve Gümüþhanespor u 3. Lig den 2. Lig e çýkaran bununla birlikte Eskiþehirspor u da 2. Lig den 1. Lig e taþýyan Ýncedal ýn tam 6 þampiyonluðu bulunuyor. Ýncedal bugünki maçý takýmýnýn kazanmasý halinde yedinci þampiyonluðunu kazanacak ve Türk futbol tarihine geçecek. Þampiyonluk kupasýyla Çorum a döneceðiz Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, iki güçlü takýmýn þampiyonluk maçýna çýkacaðýný taraftarlarýnýn vereceði destekle Ýstanbulspor u yenerek Çorum a þampiyon Defterdar Özkan a ziyaret Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk bugün oynayacaklarý Ýstanbulspor maçýný kazanarak Çorum a kupayla döneceklerine inandýðýný söyledi. Iþýk, Uzun lig maratonunda iniþli çýkýþlý bir grafik çizdiklerini ancak sonucunda play-off a ardýndan da finale yükselmeyi baþardýklarýný belirterek Bu tür final maçlarýnda son düdüðe kadar sabýrlý olmak gerekiyor. Takým olarak moralimiz en üst seviyede. Morallerimiz en üst seviyede ve takým olarak maça hazýrýz. Final maçýna imkaný olan herkesi tüm Çorumlularý bekliyoruz. Bu maç Çorum futbolu açýsýndan son derece önemli ve kazanmak içinde tüm taraftarlarýn desteði çok önemli. En az bizim kadar güçlü bir rakibe karþý oynayacaðýz. Þanslarýmýzý eþit görüyorum. Taraftarlarýmýzýn vereceði destekle bu yüzdeyi lehimize çevirip sahadan galibiyetle ayrýlarak þampiyonluk kupasýyla Çorum a döneceðimize inanýyorum. Takým olarak bu noktaya gelmemizde her zaman bizim yanýmýzda olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve yönetim kurulu üyelerine çok teþekkür ediyorum. Ayrýca Eskiþehirspor yönetimine tesislerini bizlere açarak çalýþma imkaný saðlamasýndan dolayý teþekkür ediyorum dedi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram iki yýl önce Çorum da görev yaparken Eskiþehir e atanan Defterdar Y. Ahmet Özkan ý makamýnda ziyaret ettiler. Baþkan Gül ziyaret sýrasýnda Y. Ahmet Özkan ý bugün oynanacak final maçýna davet etti. Defterdar Özkan da bugünki Ýstanbulspor maçýnda tribündeki yerini alacaðýný ve gönüllerinin Çorum Belediyespor dan yana olduðunu belirterek Çorumlularý takýmlarýna destek olmaya davet etti.

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı