T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ İçişleri Bakanlığından; Yönetmelik Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç-Kapsam-Deyimler) Amaç: m Madde 1 Bu yönetmelik 26/8/1977 tarihli ve 7/13683 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzüğün 36. maddesinde öngörülen düzenlemeyi yapma amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2 Yönetmelik, tüzüğün uygulama esaslarına, Film Denetleme Kurulları ile Film Bürosunun çalışma yöntemine, kurullarca denetlenen filmlerin kopyalarının İçişleri Bakanlığınca saklanma yöntem ve süresine ve defter, kayıt, dosya ve diğer arşiv malzemesinin kurullara devrine ilişkin hükümleri kapsar. Deyimler: Madde 3 Bu yönetmelikte geçen; a) Kurullar deyimi, Film Denetleme Kurulu ile Film Denetleme Yüksek Kurulu, b) Kurul deyimi, Film Denetleme Kurulu, c) Yüksek Kurul deyimi, Yüksek Denetleme Kurulu, d) Büro deyimi, Film Bürosu, e) Bakanlık deyimi, İçişleri Bakanlığı, f) Genel Müdürlük deyimi. Emniyet Genel Müdürlüğü, g) Tüzük deyimi, Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında tüzük. h) Senaryo deyimi, film senaryosu anlamına gelir. Yönetim ve İdare Bölümü Sayfa: II 151

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 1977 Sayı: İKİNCİ BÖLÜM Film Denetleme Yüksek Kurulu ve Film Denetleme Kurullarının Çalışma Esasları Başkan ve üyelerinin görevlendirilmesi: Madde 4 Kurullar başkan ve üyelikleri için ilgili bakanlık ve kuruluşlarca asil başkan ve üyelerle birlikte yedeği de görevlendirilir. Görevlendirme, Bakanlıklarca bizzat bakan veya müsteşar, diğer kuruluşlarca başkan veya yardımcısı tarafından yapılır. Başkan ve üyelerinin nitelikleri: Madde 5 Bakanlık ve Kuruluşlarca denetleme kurullarında görevlendirilecek başkan ve üyeler yüksek öğrenim görmüş, en az 7 yıl hizmeti bulunan memurlar arasından, Yüksek Kurulda görevlendirilecek başkan ve üyeler ise aynı niteliklere sahip meslek mensupları arasından seçilir ve isimleri içişleri Bakanlığına bildirilir. Başkan ve üyelerinin film denetleme kurulunda görevlendirilmesi: Madde 6 Birden çok kurul kurulması halinde başkan ve üyelerin hangi kurulda görev alacağının belirlenmesi ve gerektiğinde görevli oldukları kurulların değiştirilmesi İçişleri Bakanlığınca yapılır. Başkan ve üyeliğin boşalması: Madde 7 Herhangi bir nedenle kurullar başkan ve üyelerin asîl veya yedeklerinde meydana gelen boşalmalar, kurumlarca en geç 15 gün içinde yenilerinin atanması yoluyla doldurulur. Temsilci talebi: Madde 8 Denetleme kurullarında üyesi bulunmayan bakanlıkları ve kurumlan ilgilendiren filmlerin denetlenmesinde görüşlerin alınmasına kurulca lüzum görülmesi halinde, bu filmler kurul başkanlığınca en geç 10 gün içerisinde yeniden denetleme programına konulur ve keyfiyet bakanlıkça bir hafta öncesin den temsilci istenen bakanlık veya kuruma yazı ile bildirilir. Duyuruya rağmen temsilci gelmemesi halinde, durumu tutanağa geçirmek şartıyla kurul denetlemesini yapar. Denetleme yerinde bulunacaklar: Madde 9 Tüzükte ve bu yönetmelikte belirtilen görevliler dışında, denetleme sırasında denetleme yerinde kimlerin bulunacağı kurul başkanlarınca belirlenir. Denetim yerinin kullanımı: Madde 10 Film denetimlerinin yapılması için sağlanan yerin kullanımına ilişkin sıra ve süre düzenlemesi bakanlıkça yapılır. Düzenleme yapılırken her kurulun haftada bir gün senaryo incelemesi, 4 gün film denetimi yapması hususu gözönünde bulundurulur. İş dağıtımı : Madde 11 Birden çok kurul kurulması halinde iş dağıtımı, müracaatların kabul sırasına göre ve her kurulun iş yükünün eşit olmasına dikkat edilerek, Genel Müdürlükçe yapılır. İnceleme sıra ve süresi: Madde 12 Kurullar senaryo incelemesi veya film denetimini, zorunlu bit neden bulunmadıkça konuya ilişkin dosyanın kendilerine gönderiliş sırasına göre yaparlar. İnceleme istemi, dosyanın kurullara verilmesinden başlayarak en çok 15 gün içinde sonuçlandırılır. Ancak ilgili bakanlık veya kurumların görüşlerinin alınması veya 13. maddenin 2. fıkrasında öngörülen durumda film ve senaryo ilgililerinin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 152

3 8 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 cevabının beklenmesi gibi nedenlerle, inceleme bu süre içinde bitirilmezse, kurul başkanı durumu Genel Müdürlüğe bildirir, ek süre ister, inceleme veya denetlemenin yapılışı: Madde 13 inceleme veya denetlemenin yapılacağı gün ve saat, 12. madde esasları gözönünde tutularak, kurul başkanlarınca tesbit ve film veya senaryo sahiplerine yazı ile duyurulur, ilgililer senaryo veya filmlerde kurullarca yapılması gerekli görülecek değişiklikleri kabul edip etmiyecekleri hususunu açıklamak üzere, denetim yerine gelebilcekleri gibi yapılacak çıkarma veya değişiklikleri kabul edeceklerini denetimden önce yazı ile kurullara bildirirler. ilgililerin denetim yerine gelmemesi veya yapılacak değişikliklere razı olacaklarım önceden bildirmemiş olması denetimin yapılmasını engellemez. Bu halde kurullar, inceleme ve denetleme sonunda senaryo veya filmin ancak bazı kısımlarının çıkarılması veya adının değiştirilmesi suretiyle sakıncalı olmayacağına karar verirlerse, durumu bir tutanakla tesbit edip tutanağı ilgiliye tebliğ ettirirler. Denetleme işlemine, ilgilinin cevabı geldikten sonra devam olunur. Denetleme işlemi. Tüzüğün ve 25. maddelerinde belirtilen hususlar gözönünde tutulmak ve gerek görülmüş ise, kurullarda temsilcisi bulunmayan bakanlıkların görüşleri de alınmak suretiyle, tamamlanır. Denetleme sonunda karar verilmesi ve tutanak düzenlenmesi : Madde 14 inceleme veya denetleme sonunda senaryo veya filmin; a) Tüzüğün 18. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı için aynen, yahut adının değiştirilmesi veya bazı kısımlarının çıkarılması suretiyle şartlı olarak, senaryonun filme alınmasının veya filmin halka gösterilmesinin sakıncalı olmayacağına, kurul başkan ve üyelerinin oybirliği ile karar verilmiş ve sakıncalı görülen ad değiştirilmiş veya çıkarılması önerilen kısımların çıkarılması ilgililerce kabul edilmiş ise; b) Senaryonun hiç bir şekilde filme alınmayacağına veya filmin hiç bir şekilde halka gösterilmeyeceğine yahut ad değişikliği veya sakıncalı görülen kısımların çıkarılması teklifi, ilgililerce kabul edilmediği için senaryonun filme alınmasının veya filmin halka gösterilmesinin mümkün olmadığına kurul başkan ve üyeleri oybirliği ile karar vermişler isç; Durum denetim yerinde düzenlenen tutanak ile tesbit edilir. Tutanakta, sakıncalı görülen hususların ayn ayrı gösterilip, aykırılık halinin tüzüğün 18. maddesinde belirtilen hususlardan hangisi veya hangileriyle ilişkili olduğunun açıktan masına dikkat olunur. Aynen veya şartlı olarak gösterilmesinde sakınca görülmeyen filmlerin kü çükler üzerinde ruh ve beden sağlığı bakımından zararlı etkiler yapabilecek veya küçüklerin yetişmesini olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikte olduğu kanısına varılırsa, bu filmlerin reşit olmayanlara gösterilmeyeceği hususu ile eğitici ve özel niteliği bulunduğu kanısına varılan filmlerin, 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Karm nunun 167. maddesine göre, gündüzleri 6 yaşından büyük çocuklara gösterilebileceği hususunun da tutanakta belirtilmesi zorunludur. Aynen kabul, şartlı kabul veya red kararlarının oy çokluğu ile alınması ha linde, kararda ayrışık oy kullanan üyelerin çoğunluk kararına uymayan görüşle rinin gerekçeli olarak tutanağa yazılması şarttır. tki nüsha olarak düzenlenen tutanak ve denetim yerinde kurul karar defterine yazılan karar özeti, kurul başkan ve üyelerince imzalanır. Şartlı kabullerde senaryo veya film sahibi kurulca belirtilen çıkarma veya değişikliklerin kabul edildiğine dair beyanı tutanağa geçirilerek imzası alınır. Değişikliklerin kabul edileceği yazı ile bildirilmişse bu yazının aslı, tutanağı kurulda kalacak nüshasına bir örneği de büroya gönderilecek nüshasına eklenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 153

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 8 Kasıma 1977 Sayı: Oy çokluğu ile alınan kararlara ilişkin tutanağın onaylı Örnekleri, Tüzüğün 20. maddesinin 3. fıkrasına göre, temsil ettikleri kuruma iletilmek üzere ayrışık oy kullanan üyelere imza karşılığı verilir. Tutanaklara dayanarak yazılacak gerekçeli kararlar, 12. maddede öngörülen süre içinde düzenlenir, tutanakla birlikte büroya verilir. Yazışma ve defterler: Madde 15 Kurullarca aşağıdaki defterler tutulur: a) Gelen-giden evrak defteri, b) Karar özeti defteri. Kurullarca yapılacak yazışmalar ve tutulacak defterler komisyon başkanının direktifi üzerine ve onun gözetiminde büroca düzenlenip yürütülür. Tebligatlar: Madde 16 Tebligatlar, kurullarca aksine karar verilmedikçe ilgililerin başvurma dilekçesinde gösterecekleri adrese, Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine göre yapılır. Tercüme işleri: Madde 17 Kurulların çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulacak tercüme işleri, Genel Müdürlükçe sağlanacak mütercim ve tercümanlarca yapılır. Malzeme temini: Madde 18 Kurulların çalışmaları için gerekli olan kırtasiye, basılı kâğıt, büro malzemesi ve diğer levazım Genel Müdürlükçe sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Film Bürosu A Denetimden önce yapılacak işlemler: Film çekimi için başvuru: Madde 19 Film çekimi için yapılacak başvurmalar ve dilekçelerin denetleme kurullarına sevkinde. Tüzüğün 11, 12. maddeleri uygulanır. Senaryo münhasıran film çekmek üzere yapılan müracaat nedeniyle denetlenir Film denetimi için başvurma: Madde 20 Yurtdışından getirilen filmlerin denetlenmesi. Tüzüğün 8. maddesi esaslarına göre yapılan başvuru ile istenir. Türkiye'de çekilen filmlerin denetlenmesi Bakanlık veya İllere verilecek dilekçe ile istenir. Bu dilekçede film sahibinin kimliği, tebligatın yapılacağı adres, denetlenecek filmin adı, uzunluğu, eni, yapımcısı ve kaç kopyanın denetleneceğinin belirtilmesi ve dilekçeye Tüzüğün 16. maddesinde öngörülen onayı ihtiva eden çekim izin belgesi ile 17. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen makbuz ve diğer belgelerin eklenmesi zorunludur. Dilekçe ile birlikte filmde geçen hertürlü yazı, mektup, kitap ve gazete parçalarının metinleri ile film yapımcısı tarafından bu film için hazırlanıp bastırılan afiş, lobi, fotoğraf ve sair dökümanların altışar tanesi verilir. Denetlenmesi istenen filmin bu istem yapıldığı zaman kaç kopyası varsa tamamının denetimden geçirilmesi zorunludur. Denetime getirilecek kopya sayısı ikiden az olamaz. Türkiye'de yapılan filmlerin denetlenmesine dair müracaat dilekçesi ve ekleri büroya gelince, büroca, film senaryosuna ait işlem dosyası ile birleştirilerek kurula gönderilir. Tebligat için adres gösterme: Madde 21 Film çekimi veya film denetimi için yapılacak başvurmalarda müracaat ile ilgili tebligatın yapılacağı adresin gösterilmesi ve büroca bütün tebligatların 16. madde esaslarına göre yapılması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 154

5 8 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Müracaat üzerine büroca yapılacak işlemler: Madde 22 Müracaatın usûlüne uygunluğu Tüzük ve Yönetmelikte başvurma dilekçesine eklenmesi öngörülen bilgi ve dilekçeye eklenmesi gereken belgelerin tamam olup olmadığı, büroca incelenir. B Denetimden sonra yapılacak işlemler : a) Senaryolarla ilgili kararlar üzerine yapılacak işlemler: Çekim izin belgesinin verilmesi: Madde 23 Film çekimi için müracaat ister Bakanlığa ister illere yapılmış olsun, çekim izin belgesi çekimin yapılacağı İl valiliğince verilir. Çekim birden fazla İl hudutları içinde sürdürülecekse, çekim izin belgesi çekim işleminin başlayacağı İI valiliğince düzenlenir. Film çekimi için yapılan müracaatlara ilişkin kurul kararlarının büroyu gelmesi üzerine büro, çekim izni verilmesi gereken hallerde kurul kararı örneğini yetkili il valiliğine göndermek suretiyle çekim izin belgesi verilmesini sağlar. Çekim izin belgesi verilmesi mümkün olmayan hallerde de, kurul kararının bir örneği müracaat sahibine tebliğ edilmek suretiyle durumdan müracaatçılar haberdar edilir. Çekim izin belgesinin düzenlenmesi: Madde 24 Çekim izin belgesinin verilmesine ilişkin işlemler, il emniyet müdürlüklerinin ilgili bürosunca yapılır. İl emniyet müdürlüklerince yıl itibariyle sıra no, filmin adı, çeken şahıs veya kurumun adı, belgenin verildiği tarih ve filmin bitiş tarihini kaydetmeğe yarayan çekim izin belgesi defteri tutulur. b) Filmlerle ilgili kararlar üzerine yapılacak işlemler: Kurul kararlarının işleme konulması: Madde 25 Film denetimi için yapılan müracaatlara ilişkin kurul kararlarının büroya gelmesi üzerine, gösterme izin belgesi verilmesi gereken hallerde, gösterme izin belgesi düzenlenerek dosya ile birlikte imzalanmak üzere Genel Müdürlük makamına sunulur. Gösterme izin belgesi Genel Müdür veya yetki vereceği görevliler tarafından imzalanır. Red kararlan, karar örneğinin tebliği suretiyle denetimi isteyenlere duyurulur. Gösterme izin belgesinin düzenlenmesi: Madde 26 Gösterme izin belgesi, iki nüsha olarak düzenlenir. Biri büroda saklanır, diğeri film sahibine verilir veya gönderilir. Ayrıca denetlenen filmin her kopyası için gösterme izin belgesinin bir örneği çıkarılıp onaylandıktan sonra film sahibine verilir. Gösterme izin belgesinde, kurulların film hakkında verdiği kararın tarih ve sayısının ve filmin gösterilmesine şartlı olarak izin verilmişse, kurullar kararında belirtilen şartların açık olarak yazılması zorunludur. Kurullar filmin reşit olmayanlara gösterilemeyeceğine karar vermiş veya filmin eğitici ve özel niteliğe sahip bularak gündüzleri 6 yaşından büyük çocuklara gösterilebileceğini kararlaştırmışsa, bu hususların gösterme izin belgesinde belirtilmesi şarttır. Film kararının İllere gönderilmesi: Madde 27 Gösterme izin belgesinin düzenlenmesinden sonra filme ilişkin gerekçeli kurul kararının tastikli örnekleri il emniyet müdürlüklerine gönderilir. İl emniyet müdürlükleri, kararların il dahilindeki bütün zabıta makamlarına gönderilmesini sağlar. Büroda işlemlerin yapılma süresi: Madde 28 Tüzük ve yönetmeliğe göre büroca yapılması gereken iş ve işlemlerin, Tüzük ve Yönetmelikte ayrıca bir süre öngörülmemişse iş ve işleme ilişkin yazı, karar veya dosyanın büroya gelmesinden itibaren en çok üç iş günü içinde sonuçlandırılması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II - 155

6 Sayfa: 6 (RESMÎ GAZETE 8 Kasım 1977 Sayı: Büronun kuruluş, görev ve çalışma esasları: Madde 29 Büronun kuruluş biçimi bağlılığı, kurullarla ve genel müdürlüğünün diğer birimleri ile olan ilişkileri, personelinin görev, yetki ve sorumlulukları, büro bünyesinde tesis edilecek film arşivinin kuruluşu, filmlerin arşive kabul ve saklanmaları ile arşivden geçici ve sürekli olarak çıkarılma esasları, Emniyet Genel Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesinde ayrı bir bölüm şeklinde düzenlenir. Geçici kurulların yazı işleri: Madde 30 Tüzüğün 3. maddesine göre Ankara dışında kurulacak geçici denetleme kurullarının, denetim öncesi, denetim sırası ve denetim sonrası işlem ve yazışmaları büroca yürütülür. Bu işlemlerin denetim verinde yapılması için bürodan gerektiği kadar personel görevlendirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetlenen Film Kopyalarının Alınması ve Saklanması Denetlenen film kopyalarının alınması: Madde 31 Denetleme işlemi tamamlanan filmlerin denetlenen kopyaları, denetimden sonra kurul başkanlarınca büroya teslim edilir. Gösterilmesine izin verilen filmler, gösterme izin belgesinin düzenlenmesinden sonra büro film arşivine gönderilir. Gösterilmesine izin verilmeyen filmler, red kararı aleyhine açılacak davalar esnasında yapılacak incelemelere esas teşkil etmek üzere büro film arşivinin özel bölümünde muhafaza edilir. Bu nedenle alıkonulan filmler dava açılmışsa davanın sona ermesi veya açılan davanın feragatle düşmesi hallerinde, yahut dava açılmıyacağının yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilmesi veya dava açma süresinin geçmesi üzerine sahiplerine geri verilir. Alman filmlerin saklanma süresi: Madde 32 Filmlerin sahipleri, filmi yurtdışına göndereceklerini yazı ile Genel Müdürlüğe bildirirlerse, film için düzenlenen gösterme izin belgesinin aslı ve büroca düzenlenen onaylı örneklerinin tamamı geri alınır, film kopyası sahiplerine geri verilir. Geri alınan gösterme izin belgeleri üzerine «Film yurtdışına çıkarılmıştır» ibaresi yazılarak dosyasında saklanır. Filmin yurtdışına çıkarıldığı ve gösterme izin belgesinin alındığı hususu bir yazı ile tilere bildirilir. Bu yazı 27. maddeye göre İllere gönderilmiş olan filme ilişkin kurum kararı ile birleştirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Reşit olmayanlara gösterilemeyecek filmlere ait afiş, lobi, resim ve ilânlar: Madde 33 Kurullar, gösterilmesine izin verilen filmlerin reşit olmayanlara gösterilmeyeceğine karar vermişlerse, bu filmlere ait afiş, ilân ve resimlere «Bu filmi reşit olmayanlar (18 yaşından küçükler) göremezler» ibaresinin konulması zorunludur. Reşit olmayanlarca görülmeyecek filmlerin afiş, ilân ve resimlerine bu ibare konulmamışsa filmlerin halka gösterilmesi vali veya kaymakamların yazılı emri ile bu ibare konuluncaya kadar durdurulur. Denetime ilişkin giderler: Madde 34 Film ve senaryo denetim işlerinin gerektirdiği bütün giderlerle, film arşivi giderleri ve geçici denetleme kurulları başkan ve üyelerinin harcırah ve yollukları, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konacak ödeneklerden karşılanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 150

7 9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Geçici hükümler: Geçici Madde 1 Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzüğün, yürürlüğe girmesi ile görevi sona eren istanbul, Ankara ve Merkez Filin Kontrol Komisyonlarında bulunan zabıtlar, dosyalar, kayıtlar ve sair arşiv malzemeleri Genel Müdürlükçe devralınır. Tüzük ve Yönetmelik esaslarına göre kurulların teşekkülünü müteakip henüz karara bağlanmamış olan müracaat dosyası kurullara sevkedilir. Geçici Madde 2 Bu Yönetmelik hükümleri 3 ay süre ile uygulandıktan sonra, tatbikattan doğabilecek aksaklıklar dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaca göre yeniden gözden geçirilir. Geçici Madde 3 Film bürosu yönetmeliğin yürürlüğü girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde kurulur. Bu süre içerisinde büroca yapılması gereken işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Şubesince yürütülür. Madde 35 Bu Yönetmelik Resmî Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer. Madde 36 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür. Müşterek Kararnameler Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu istanbul Muhakemat Müdürlüğüne, aynı İI Hazine Avukatı M. Cemal Çakıroğlu'nun 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 27/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK BaŞbakan Maliye Bakanı S. DEMİREL C. BİLGEHAN Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ek Göstergeli Ankara Defterdarlığına, Müşavir Hesap Uzmanı Lütfü Nalkesen'in 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 27/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan, Maliye Bakanı S. DEMÎREL C. BİLGEHAN Karar Sayısı: Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğüne, istanbul Gelir Müdürü Faruk Toksü'nün 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 27/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMİREL C. BİLGEHAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 157

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 1977 Sayı: Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, aynı Genel Müdürlük Devlet Bütçe Uzmanı Musa Gürlen'in 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 27/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMİREL C. BİLGEHAN Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan birinci derece kadrolu öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne, 7/9/1977 tarih ve sayılı Kararla atanan (İsviçre Bölgesi Öğrenci Müfettişliği ve Kültür Ateşeliği Uzmanı Cavit Öztürk'e ait hükmün iptali uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 27/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakam S. DEMİREL N. MENTEŞE Karar Sayısı: Açık bulunan birinci derece kadrolu öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne; aynı Daire Genel Müdür Başyardımcısı Ömer Lütfi Taştanoğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 31/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMİ.,DEMİREL N. MENTEŞE Gümrük ve Tekel Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürlüğü Müşaviri Alper Özarslan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür. 21/10/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Güm. ve Tekel Bakanı S. DEMİREL DEMÍBEL O. SAZAK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 153

9 8 Kasımı 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Maliye Bakanlığından: Tebliğler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 134 uzlaşmaya ilişkin olarak daha önce yayınlanmış olan 73, 77, 80, 83, 89, 97, 120, 128 ve 131 sıra numaralı "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin tamamı 11e 65 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin bu Tebliğe aykırı hükümleri uygulamadan kaldırılmış ve 4/1/1961 tarihinde yürürlüğe giren 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa, 19/2/1963 tarihinde yürürlüğe giren 205 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 ve 3 üncü madde hükümleri ile Bakanlığımıza tanınmış bulunan yetkiye dayanılarak, uzlaşma kapsamına girecek vergi, resim ve harçlar ile uzlaşma komisyonlarının yetkileri yeniden tespit Sunmuştur. I Uzlaşmanın Kapsamı ve Komisyonların Yetki Sınırları: 1 Vergi Usul Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren re"sen veya ikmalen tarh ve tebliğ edilmiş olan bütün vergi, resim ve harçlarla (idarece tarih. ve tebliğ edilen vergiler dahil) bunlara İlişkin olarak kesilip tebliğ olunan kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük cezalarının uzlaşma konusu yapılması uygun görülmüştür. 2 a) Uzlaşma Komisyonlarının uzlaşabilecekleri [vergiler ve bunlara ilişkin cezaların sınırları aşağıda tespit olunmuştur. (İlçe Uzlaşma (İl Uzlaşma Komisyonları) Komisyonları) Müstakil Vergiler İller İller Daireleri Diğerleri I. Grup II. Grup Vergi iller iller Daireleri Diğerleri. ı_l 1 I A) Gelir, Kurumlar, Gider, Veraset ve İntikal ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergileri X B) İsletme, Emlak, Emlâk Alım, Dış Seyahat Harcamaları, Taşıt Alım, Motorlu Kara Taşıtları ve Damga Vergileri ile Harçlar ve diğer vergi resim ve harçlar Birinci gruba giren İller; Adana, Ankara, Antalya, Antakya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İçel, istanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'tır. b) İlçe Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırlarını aşan ve fakat İl Uzlaşma Komisyonları için tanınan limitler İçinde kalan uzlaşma talepleri, İlçe vergi dairesinin bulunduğu ilin uzlaşma komisyonunca incelenecektir. c) İkinci gruba dahil iller uzlaşma komisyonlarının yetkilerini aşan ve (fakat birinci gruptaki illere tanınan limitler İçinde kalan uzlaşma talepleri, Bakanlığımızdan münferit yetki alındıktan sonra uzlaşma konusu yapılabiecektir. d) 485 sayılı Kanun ile ortalama kâr hadleri Ve gider esasına göre,tarih edilen vergiler de uzlaşma kapsamına alınmış ve aynı Kanunun 12 nci maddesiyle Bakanlığımıza, gerekli görülen yerlerde bu iki arhiyata ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesine bakmak üzere ayrı uzlaşma komisyonları kurma yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak, birinci gruba giren illerin müstakil vergi dairelerinde, vergi dairesi müdürünün başkanlığında, aynı vergi dairesinden defterdarlıkça görevlendirilecek İki memurun katılmasıyla uzlaşma komisyonları kurulmuştur. Bu Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II - 158

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 1977 Sayı: İtibarla, ortalama kar hadleri ve gider esasına dayalı tarhiyatlarda uzlaşma talepleri, miktarla kayıtlı olmaksızın; d a) Birinci gruba giren illerde mükellefin bağlı bulunduğu müstakil vergi dairesinde kurulan özel komisyonlarca, b) Birinci gruba giren illerin müstakil Vergi dairesi olmıyan İlçeleri ile diğer illerde ise genel esaslar çerçevesinde kurulmuş komisyonlarca, incelenecektir. 3 Mali Denge Vergisi: a) Kaynak itibariyle diğer bir verginin matrahına bağlı olarak tartı edildiği takdirde, miktarına bakılmaksızın asıl verginin tabi olduğu uzlaşma esaslarına göre ve onunla birlikte; b) Müstakilen tarih edildiği takdirde ise, B grubundaki vergiler için belirlenen miktar ve esaslara göre; uzlaşma konusu yapılacaktır. 4 a) Uzlaşma kapsamına dahil vergilere ilişkin olarak mükelleflere kesilip tebliğ olunan kaçakçılık ve kusur cezaları, miktarla bağlı olmaksızın, vergi aslının tabi olduğu esaslar dahilinde işlem görecektir. b) Kaçakçılık ve kusur cezasında muhatabın mükelleften ayrı bir kişi olması (örneğin, kollaktif şirket) veya ortada tarhedilen bir vergi aslı bulunmaması (örneğin, vergi aslı ödenmiş bunakla birlikte zaman itibariyle vergi ziyama sebebiyet verilmesi) hallerinde; İl Uzlaşma komisyonlarında 1 inci grup iller liraya, II nci grup iller , liraya ilçe uzlaşma komisyonlarında müstakil vergi daireleri , liraya ve Malmüdürlüğüne bağlı vergi daireleri , liraya kadar uzlaşabilecek ve bu hadleri aşan cezalar İçin Bakanlığımızdan münferit yetki talep olunacaktır. c) Bu tebliğin a maddesinde belli edilen I. grup illere tanınan hadleri aşması nedeniyle uzlaşma konusu yapılamıyan vergilere ilişkin kaçakçılık ve kusur cezaları, vergi asılları aynen kabul edilmek kaydıyla, 1-4-b maddesindeki esaslar dahilinde uzlaşma konusu yapılabilecektir. d) Usulsüzlük cezaları, ancak bir vergi aslına bağlı olarak kesilmeleri halinde uzlaşma konusu yapılabilecek, müstakilen kesilen usulsüzlük cezalarında uzlaşılamıyacaktır. II Uygulamada Gözönünde Tutulacak Hususlar : 1 Uzlaşma talebinin, mükellef veya ceza muhatabı tarafından bizzat veya resmi vekâletnamesini haiz vekili; tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılarla, vakıflar veya cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri tarafından yetkili uzlaşma komisyonlarına yapılması gerekir. Uzlaşma komisyonları yargı organı değil, belirli sınırlar dahilinde vergi ve cezada uyuşmak üzere yetkili kılınmış ve idareyi temsil eden kuruluşlar olduklarından; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 1236 Sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesi karşısında, uzlaşma komisyonuna başvurma ve görüşmelere katılma konusunda mükellef adına hareket edecek kişinin avukat olması şart olmayıp, sadece noterlik Kanununun 60 ıncı maddesi uyarınca düzenlenen ve Vergi Dairesince mükellef adına tarhedilen vergi veya muhatap adına kesilen ceza miktarları üzerinde uzlaşmaya yetkili oldukları şerhini taşıyan resmi vekâletnameye sahip olması yeterli bulunmaktadır. 2 Bilindiği gibi, bu güne kadar uygulandığı şekliyle vergi dairelerinin, takdir komisyonu kararlarına, matrahı artırmak için itiraz etmeleri ve mali yargı organlarının da takdir komisyonu yerine geçerek matrahın artırılmasına karar vermeleri karşısında yapılan ek tarhiyat nedeniyle vaki olan uzlaşma talepleri, ilk itiraz süresinde yapılmamış olduğu görüşüyle reddedilmekte idi. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 160

11 6 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Ancak, malî yargı organlarınca takdir olunan matrah dolayısıyla yapılan ek tarhiyata mükelleflerce ilk defa muttali olunması ye bu tarhiyata karşı ilk defa itiraz haklarının doğmuş bulunması nedeniyle; mükelleflerin, tarhiyatın dayanağı olan kararı veren organın bir üstüne yapacağı ilk itiraz süresi içerisinde uzlaşma talep etmeleri mümkün bulunmaktadır. Nitekim Bakanlığımız, Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesine göre yapılan ceza indirimi talebi uygulamasında, malî yargı organlarının takdir komisyonu yerine geçerek matrah takdir etmeleri üzerine yapılacak tarhiyatı müteakip, bir üst organa yapılacak ilk itiraz suresi içinde ceza indirimi talebinde bulunabileceğini kabul etmiş bulunmaktadır. 3 Uzlaşma müessesesinin konuş amaçları gözönünde bulundurularak, uygulamaya işlerlik kazandırılması için, uzlaşma talepleri; Ek 4 üncü maddeye uygun ve 379 uncu maddedeki «İtiraz süresi» içinde yapılmış olup olmama; Komisyonun yetkileri içinde bulunup bulunmama; yönlerinden en kısa zamanda ve uzlaşma konusunda başkaca bir işlem yapılmadan incelenecek; talebin süresinde olmadığı, usulüne uygun yapılmadığı veya yetki dışında kaldığı yada bu tebliğin I inci bölümünde açıklanan durumlarda münferit yetki talebinin mümkün olmadığı hallerde gecikmeye meydan verilmeden derhal reddolunacaktır. Ancak, bu tebliğin I-4-c maddesinde yer alan vergi aslının kabulü şartı ile cezalarda uzlaşma yetkisi verilen durumlarda, şart aynen kabul edildiği takdirde, cezada uzlaşılabileceği mükellefe derhal bildirilecek ve bu husus kabul edilmedikçe uzlaşma görüşmelerine geçilmiyecektir. I inci bölümde yazılı yetki tavanlarını aşan uzlaşma taleplerinin (münferit yetki talep halleri hariç) önce kabul edilip daha sonra yukarıdaki gerekçelerle reddi uzlaşma şansı ile birlikte bazı hallerde mükelleflerin bir aylık itiraz haklarım ve 376 ncı maddeden faydalanabilme imkânlarını ortadan kaldırmaktadır. Bu konulara uzlaşma komisyonlarınca azami dikkat sarfedilecek ve yukarıda konu edilen gerekçelerle uzlaşma talebinin reddi yerine talebin uzlaşmaya alınarak uzlaşılamadığının tutanakla tesbiti ile mükellefe ek 7 nci maddenin 4 ncü bendi gereğince ek süre sağlamak suretiyle kaybolan haklarının iadesi sağlanacaktır. Bilindiği gibi, Ek 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki hükme göre, vergi veya cezadan sadece birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi, mükellefin her ikisine de itiraz etmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, uygulamada bu konuda tereddüt doğduğu için, uzlaşma görüşmeleri sırasında mükelleflere bu hususun açıklanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Vergi aslı yetki sınırları içinde olmamakla beraber, bu vergiye ilişkin olarak kesilen cezada uzlaşmaya yetkili olan ilçe uzlaşma komisyonları, kendilerine yapılan bu şekildeki uzlaşma talepleri üzerine, hiç bir şekilde ne vergide nede cezada uzlaşamıyacaklar ve talebi derhal il uzlaşma komisyonuna nakledeceklerdir. 4 Ek 4 üncü madde hükmüne göre re'sen tarhiyatta ilgili Vergi Dairesi itiraz süresi içinde herhangi bir taahhüdü tazammun etmemek kaydıyla mükellefi veya ceza muhatabım uzlaşma talebinde bulunmaya davet edebilmektedir. Bu davet, esas itibariyle mükellefe uzlaşma hakkının hatırlatılması suretiyle anlaşmazlığın yargı mercilerine gitmeden uzlaşma yoluyla sonuçlandırılması amacına yönelmiş bulunmaktadır. Re'sen tarhiyattaki uzlaşmaya davette olduğu gibi, bundan böyle; bu tebliğin I-2-a bölümünün A ve B grubundaki vergiler ve bu tebliğin 1-1. maddesindeki tarhiyatlarla; Emlâk, Emlâk Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve întikal Vergileri gibi tarhiyatın emsal ve rayiç bedel takdirine dayandığı durumlarda, mükelleflerin bu takdirlere itirazları nedeniyle doğacak anlaşmazların asgariye indirilmesi ama- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 161

12 Sayfa: 12 RESMÎ 'RESMÎ GAZETE 8 Kasım 1977 Sayı: cıyla, düzenlenen tarbiyat ihbarnameleri ile birlikte uzlaşmaya davet edilme yazılarının da gönderilmesi uygun görülmüştür. 5 Tüzel kişiliği haiz şahıs ortaklıklarında uzlaşma yapılırken tüm ortakları kapsamına almasına dikkat edilecektir. Bilindiği gibi, bu tür ortaklıklarda tarhiyat ortaklık faaliyetinden doğmakla beraber vergiler ortaklar, cezalar tüzel kişilik adına salındığından, ortakların tamamının hem cezada ve hem de kendi adlarına salınan vergilerde uzlaşma talebinde bulunmaları halinde, bu talepleri kabul edilecektir. Ancak, ortaklardan birinin veya birkaçının yurt dışında bulunması, ya da yurt içinde bulunmakla beraber adreslerinin tesbit olunamaması gibi zorunlu hallerde, uzlaşmanın tüm ortaklan kapsaması prensibinin dışına çıkılarak uzlaşma talepleri kabul edilebilecektir. 6 Bakanlığımızdan münferit yetki talebini gerektiren durumlarda, konu süre geçirilmeden Bakanlığımıza intikal ettirilecek, yetki talep yazısının gerekçeli olmasına, yeterli bilgileri kapsamasına ve konunun Bakanlığımızca süratle karara bağlanabilmesi için başkaca belge ve bilgi istenilmesine yer bırakmayacak şekilde hazırlanmasına dikkat edilecektir. Bu cümleden olmak üzere, uzlaşma dilekçesi ile birlikte tarhiyatın dayanağı olan inceleme raporlarının birer örneği yazıya mutlaka eklenecektir. 7 Kanundaki «ilgili vergi dairesi müdürü ibaresinden; varsa mükellefin bulunduğu ilçedeki müstakil vergi dairesi müdürü, yoksa mal müdürü anlaşılacaktır. 8 Bu tebliğin yayımı tarihine kadar henüz sonuçlanmamış uzlaşma talepleri hakkında da bu tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından : 1 Hayvan beslenmesinde son yıllarda önemi artan pamuk tohumu kabuklarının (kapçık) yağ fabrikalarından toptan ve perakende çıplak satış fiyatları 100 krş/kgr olarak tespit edilmiştir. 2 Kapçık satan yem bayii, zahireci, müteahhit ve diğer satıcılar bu fiyata nakliye ve hammaliye ücreti ile birlikte en çok % 10 kâr ekleyerek satış yapabileceklerdir. 3 Yem Tescil ve Kontrol İşleri Genel Müdürlüğünün özel hüviyetli yem kontrolörleri ile illerin Koordinasyon Kurulları; yağ fabrikası, yem bayii, zahireci, müteahhit ve diğer satıcıların kapçık satışlarında bu tebliğde yazılı fiyatlara uyup uymadıklarını kontrol edeceklerdir. 4 Tebliğ esaslarına uymayanlar hakkında 1734 sayılı Yem Kanununu ve umumi hükümlere göre işlem yapılacak ve gerektiğinde ruhsatlarının iptali cihetine gidilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: S. D. 77/21-30 No. lu Tebliğe Ektir 6 Eylül 1977 gün ve sayılı Resmî Gazete'de neşredilen tebliğimiz uyarınca, yuvarlak inşaat demiri, profil ve köşebent ithal etmek üzere Bakanlığımıza mü racaat edipte, durumları uygun görülen firmalara diğer lüzumlu vesaikin temini için 8/11/1977 tarihine kadar verilen müddet, görülen lüzum üzerine 21/11/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 162

13 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r SALı 8 Kasını 1977 Sayı : ILÂH bölümü J PIT. Genel MHldürlUgünden : İLÂNLAR INŞAAT ILÂNı TL. keşif bedelli Şarköy PTT. binası inşaatı kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı: TL. dır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve Edirne PTT. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 18/11/1977 Cuma günü saat 16.00'da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 15/11/1977 Salı günü saat 17.30'a kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5 Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarım, eksiltmenin yapılacağı günü saat lö.oo'o kadar thale Komisyonu Başkanlığına tevdii edilmek üzere Tapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Teşekkülümüz üha'eyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir /2-2 Bolu Gölyaka Belediye Başkanlığından : Belediyemize ait bir adet komple dizel 54 HP gücündefelektrikmotoru 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 1 İşin muhammen bedeli (25.000, ) liradır. 2 işin geçici teminatı ( 1.875, ) liradır. 3 Artırma 21/11/1977 günü saat 1430 da Gölyaka Belediye Başkanlığında yapılacaktır. 4 Talip olanlar Gölkaya Belediyesinde günün her saatında motoru yetkili fen elamanlarına tetkik ettirebilirler. 5 İsteklilerin 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre uygun olarak hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminatlarım ihale saatin dan bir saat evvel komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 1793& / 4-4

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 1OT Sayı: Ankara 11. Sulh Ceza Hâkırnliğinden: Esas : 1975/622 Karar : 1975/980 Bıçakla yaralamak suçundan Mahkememizin 22/9/1975 tarihli ilâmı ile CK. 456/4., 59, 647/6. maddeleri gereğince 250 lira Ağr. Pr. cezası ile hükümlü Şamü kızı 1942 doğumlu Ziyade Güven hakkındaki gıyaibi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gun sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Esas 1975/1032 Karar : 1976/6 Darp ve hakaret suçundan mahkememizin 20/1/1976 tarihli ilamı ile CK. 456/4., 59. maddeleri gereğince 250 lira Ağır Para cezası ile hükümlü Hüseyin oğlu 1959 doğumlu Ah Yılmaz hakkındaki gıyabı ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden ılıharen onbeş gun sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Esas : 1975/16 Karar : 1975/642 Darp, hakaret, yaralamaya teş. suçundan mahkememizin 19/6/1975 tarihli ilâmı ile CK. 482/3., 485/2. 456/4, 62, 457/1. maddeleri gereğince 1 ay Hps. 250 lira Ağr. Pr. cezası ile hukumlu Abbas oğlu 1926 doğumlu isnat Mustafa Şencik hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hukum fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebhğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Esas : 1975/1242 Karar : 1975/1271 Mahkememizin 18/11/1975 tarihli ilâmı ile CK. 456/4., 457/1., 59., 572/1., 647/4-5. maddeleri gereğince 333 lira 30 Krş. Ağr. 500 lira Hf. Pr. cezası ile hükümlü Hasan oğlu 1960 doğumlu Bekir Polat hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neş,ır tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Doğanşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1976/345 Davacı Ahmet Ata vekili Av. Mehmet Miran tarafından Mahkememize açılan Gaiplik davasının yapılan açık yargılamasında verilen karar gereğince : Davacının gaipliğine karar verilmesini istediği Ali oğlu Ayşe'den olma 1318 D. lu, Malatya Doğanşehir İlçesi Yenimahalle cilt 03/01, sahife 72, kütük 025 de nüfusa kayıtlı Hasan Ata'mn hayat ve Imebatının meçhul bulunduğu sekiz yıl kadar geçmi? olmasına rağmen hiç bir haber alınamadığı ve bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olduğundan adı geçen Hasan Ata'nın hayat ve mebatından malûmatı olanların nerede bulunduğu ve ikamet ettiği yeri bilenlerin bir sene içinde mahkememizin 1976/345 esas sayılı ve Yargılaması 26/12/1977 gününe bırakılan dava dosyasına müracaat etmeleri ve bildirmeleri ilân olunur

15 8 Kasım WH Sayı: 1S107 RESMÎ GAZETE Sayfa: İS Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1975/1199 K. No: 1975/1325 Mut. Sarhoşluk suçundan mahkememizin 27/11/1975 tarihli ilâmı ile C. K.nun 572/1. 59, 647/4. maddeleri gereğince 500 lira hafif para cezası ile hükümlü Duman oğlu 1952 doğumlu Fahriz Kodan hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı- 'acağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No: 1975/1199 K. No : 1975/1325 Mütecaviz Sarhoşluk suçundan mahkememizin 27/11/1975 tarihli ilâmı ile C. K.nun 572/1. 59, 647/4. maddeleri gereğince 500 lira hafif para cezası ile hükümlü Ali Osman oğlu 1952 doğumlu Yaşar Kızıl taş hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No : 1975/1381 K. No: 1975/1480 M. Fiil. Hakaret suçundan mahkememizin 31/12/1975 tarihli ilâmı ile C. K.nun 456/ maddeleri gereğince 250 lira ağır para cezası ile hükümlü Osman oğlu 1927 doğumlu Kezban Oflaz hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No: 1974/1023 K. No: 1974/1430 M. Fiil. Hak. Müt. Sarhoşluk suçundan mahkememizin 31/12/1974 tarihli ilâmı ile CK. nun 482/2. 482/2. 456/1. 572/1. 647/6. maddeleri gereğince 1 ay hapis, 2 ay hafif hapis 400 lira ağır para cezası ile hükümlü Sabit oğlu 1942 doğumlu İsmet Karaoğlan hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gerekince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine büküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin ken dişinden alınacağı ilân olunur E. No: 1975/1227 K. No: 1976/1296 Bıçakla yaralamak suçundan mahkememizin 30/11/1976 tarihli ilâmı ile C. K. nun 456/4, 457/1, 51/2, 55/3, 59, 647/6. maddeleri gereğince 49 lira 30 kuruş ağır para cezası ile hükümlü Kemalettin Dalgıç hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 1077 Sayı: Salihli Sum Hukuk Hakimliğinden : 1075/616 Davacı: Mustafa Yegenoğlu ve Faden Kılıçat Davalı: Mehmet Münci Kapanı ve 234 Dava 'Ark. Dava : Taksim Davacı Mustafa Yegenoğlu ve Paden Kılıcat vekilleri Avukat Rifat Gözübuyük tarafından davalı Mehmet Münci Kapani ve 234 dava arkadaşı haklarında mahkememize açılan taksim davasında, davalılar Salihli Kapana Köyünden Hacı Hüseyin Çelikel, Musa Dalkıran, Güllü Dalkıran, Mesut Çelikel, Rahime Korkmaz, Zahide Dincer, Pakize Gürlek, Döndü Kocabıyık, Eşi Çelikel (Çeliksavaş), Elife örnek, Emine Gezer, Rahime örnek, Emine Eralp, Neziha Başaran, Meliha Alkan, Medine Erkapan, Emine Bakıray, Kadriye Selçuk, Ümmü Bakıray, Döndü Çelikel, Fatma Yalçın, Mahmut Kocakahya, Abdil Kocakahya, Emine Bakıray, Ayşe Aydoğan, Zeynep Türkçü, Şengül Aysel, 'Ümmü Aysel, Ayşe Aysel, Fatma Aydoğan, Fahri Eser, Mahmut Eser, Cemile Duman, Ali Boaok adlarına çıkarılan davetiyeler tebliğ edilememliş yaptırılan zabıta ıtahkikatındada adreslerinin bilinmediği büdirildiginden davalılara dava düekçesinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda isimleri geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 15/11/1077 Sah günü saat 9.00 da Salihli Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat veya kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmedikleri takdirde gıyaplarında duruşmanın devamına karar verileceği ihtarü davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur istanbul 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden: D. No : 1977/ ve 1177 sayılı yasalara aykırılıktan sanık İzmir Şehitler Mahallesi Hane 345 nüfusunda kayıtlı olup halen Sirkeci'de Yılmaz otelinde kalır Mustafa oğlu, Mümine'den doğma, 1927 doğumlu, Nihat Tezvar hakkında 'Jfetanbul 7. Asliye Ceza Yargıçlığında yapılan duruşması sonunda: Adı geçenin hareketine uyan 1918 sayılı tyasarun 25/3-Son, 1177 sayılı yasarım 88/2, T.C.Y. 59 ve 647 sayılı yasanın 4 ncü maddeleri gereğince yirmibeş lira ağır para cezpti ve üçbin lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen 24/8/1977 gün ve 1977/240 Esas, 1977/326 Karar sayılı kararm tebliği için sanık adına çıkarılan tebligat adresinde bulunmaması sebebiyle geri çevrilmiş ve usulen yapılan tahkikatlada sarih adresi tesbit edilemediğinden 7201 sayılı yasanın, 28, 31. maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına ve lişbu ilânın Resmî Gazete'de yayınlanmasına ilân tarihinden itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılmasına tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur / 1 D. No: 1977/ ve 1177 sayılı yasalara aykırılıktan Isanık Ömer oğlu, Nuriye'den olma, 1933 doğumlu Yozgat İlinin Yukarı Nohutlu Mahallesi hane 202 de nüfusa kayıtlı olup halen İstanbul'da Otellerde kalır İbrahim Gürçağlar hakkında istanbul 7. Asliye Ceza Yargıçlığında yapılan duruşmasında : Adı geçenin hareketine uyan 1918 sayılı yasanın 25/3-son, 1177 sayılı yasanın 88/2, ve T.C.K. nun 59 maddesi gereğince ve 647 sayılı yasarım 4 ncü maddesi gereğince yirmibeş lira ağır para cezası ve üobin lira ağır para cezası İle cezalandırılmaaına dair verilen 10/6/1977 gün ve 11977/343 Esas, 1977/434 Karar sayılı kararın tebliği için sanık adına çıkarılan tebligat adresinde bulunmaması sebebiyle geri çevrilmiş ve usulen yapılan tahlikatlada sarih adresi tesbit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28, 31. maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına, ve İşbu ilânın Resmî Gazete'de yayınlanmasına ilân tarihinden itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılmasına tebligat yerine kaim olmak üzere İlân olunur / 2

17 8 Kasımı 1 77 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No: 1974/1055 K. No: 1975/285 Hırsızlık suçundan mahkememizin 25/3/1975 tarihli ilâmı ile C. K. nun 49/1. 54/3, /4. maddeleri gereğince 1000 lira ağır para cezası ile hükümlü ismail oğlu 1960 doğumlu Ercan Akyürek hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No: 1976/227 K. No: 1976/247 Mütecaviz Sarhoşluk suçundan mahkememizin ilâmı ile C. K. nun 572/1, /4. maddeleri gereğince 500 lira hafif para cezası ile hükümlü Neşet oğlu 1929 doğumlu Ziver Cengiz hakkındaki gıyabî ilânı bütün aramalara rağmen bulunamadığı vı kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No: 1976/179 K. No: 1976/1372 Mütecaviz Sarhoşluk suçundan mahkememizin 16/12/1976 tarihli ilâmı ile C. K.run 572/1, 59, 647/4. maddeleri gereğince 500 lira hafif para cezası ile hükümlü Rıza oğlu 1947 doğumlu Hıdır Şahin hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No: 1976/1151 K. No: 1976/1373 Gıda Mad. Niz. Muh. suçundan mahkememizin 16/12/1976 tarihli ilâmı ile C. K. nun 396, 5435, 402, 647/6. maddeleri gereğince 15 gün hapis, 75 lira ağır para 15 gün meslekten men cezası ile hükümlü Mahmut Alıcı hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın iîânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No: 1976/877 K. No: 1976/1037 Dikkatsizlikle tehlike tevlit etmek suçundan mahkememizin ilâmı ile C. K. nuu 566/1. maddesi gereğince 50 lira hafif para cezası ile hükümlü Muharrem oğlu 1937 doğumlu Cengiz Kuna hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karann ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 8 Kasam 1077 Sayı: Yeşilova fera Memurluğundan : Dosya No : 1977/5 Talimat KROM MADENÎ İŞLETME SAHASININ AÇIK ARTIRMA SATİŞ İLANI Satılmasına karar verilen Krom Madeni İşletme sahasının cinsi, kıymeti, adedi ve evsafı: Bir "borçtan dolayı Sanayii ve Teknoloji Burdur İli Maden İrtibat Memurluğunun Dosya No : 122 de GMD. 583 ve 401 dosyada mevcut İmtiyazlı ve fermanlı hudutlar dahilindeki Krom Madeni sahasının; Şimalen: Yeşilova İlçesinin Masalık Tepesinden başlayıp Küçükkale Tepesinden geçerek Kayadiıbi Köyü Camiine tank hat. Şarken: Kayadlbi Köyü Camiinden Değirmen mahallesindeki Yeni doğru hat. Değirmene Canuben: Değirmen Mahallesindeki (Değirmen Köyü) Yeni Değirmenden başlayıp Yeni Değirmen - Kızıloluk Pınarına ıdoğru hattı 4le Niyazlar Köyü Tekkesi - Topdüsen Tepesi hattının telâki noktasından ve Topdüsen Tepesinden ve Topdüsen başı Tepesinden geçerek Topdüsen Tepesi - Böğrü Delik Pınarı (hattı İle Kızıloluk Pınarı - Mazıhk Tepesine doğru halının telaki noktasına kırık hat. Garben: Mezkur telaki noktasından (hudut (başlangıcı olan Mazılık Tepeye doğru hat ile çevrili lira tahmini kıymetteki Krom Madeni İşletme Sahası açık arttırma İle satılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI : 1 Birinci açık artırma Yeşilova İcra Dairesinde 29/11/1977 Sah günü saat dan e kadar olup \m artırmada tahmin edilen kıymetin % 76 mi ve ruoh&nh alacaklılar mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü (baki kalmak şartiyle 9/12/1977 Cuma günü saat dan e kadar Yeşilova İcra Dairesinde ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da ruçhanlı alacaklıların alacağım ve satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin Sanayi ve Teknoloji {Bakanlığınca satm alma Belgesi İle müracaatları ve tahmin edilen kıymetin % ıo u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir (bankanın -teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 120 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellakye resmî ve buna ekli asker toilesi yardım masrafı, ihale damga pulu ve diğer harç ve masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış (bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacakhlara, diğer ilgililerin (İrtifak hakkı sahipleri) üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içerisinde Dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mes'ul Itutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Iartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Memurluğumuzun 1977/5 Talimat sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur

19 8 Kasım Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa - 19 Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/301 K. No : 1976/740 Hırsızlığa nakıs teşebbüs suçundan Mahkememizin 14/7/1976 tarihli ilâmı ile CK. 491/ilk $ /6. maddeleri gereğince I ay 20 gün hapis 1. ay 20 gün Em. Um. Nez. cezası ile hükümlü Mustafa )oğlu 1956 doğumlu Yılmaz Coşkun hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 luncu maddesi gereğince adı (geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No : 1976/299 K. No : 1976/302 Mahkememizin 1/4/1976 tarihli ilâmı ile ek 456/ maddeleri gereğince 300 lira ağır para cezası ile hükümlü Mehmet kızı 1939 doğumlu Durdu Göztepe hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine lebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No : 1975/51 K. No : 1975/307 Hırsızlık suçundan Mahkememizin 3/4/1975 tarihli ilâmı ile CK. 491 /İlk. 522/ maddeleri gereğince ilki ay hapis iki ay Em. Um. Nez. cezası (ile hükümlü İzzet oğlu 1941 doğumlu Mehmet Kızılay hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı İlan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur E, No : 1975/337 K. No : 1975/765 Hırsızlığa teşebbüs suçundan Mahkememizin 15/7/1975 tarihli ilâmı ile CK 491/ /1. 54/ /4: maddeleri gereğince 660 lira ağır para cezası ile hükümlü Hüseyin oğlu 1960 doğumlu Celal Kurt hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 'sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın (ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı tüan olunur E. No : 1975/1301 K. No : 1976/920 Hırsızlık suçundan Mahkememizin 23/9/1976 tarihli ilâmı ile CK. 491/4. 5. maddeleri gereğince 3 ay Gn. hapis 3 ay 10 gün İGn. Em. Um. Nz. cezası ile hükümlü Yusuf Yılmaz hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı (ilan ücretinin kendisinden alınacağı di an olunur

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 8 Kasımı 1977 Sayı: Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1975/709 K. No : 1975/1372 Hırsızlık suçundan mahkememizin 8/12/1975 tarihli ilamı ile ek 491/ilk, /1, 54/3 647/4 maddeleri gereğince 400 lira ağır para cezası ile hükümlü Ali oğlu 1&61 doğumlu Osman Güçlü hakkındaki gıyabî ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının nesir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur E. No : 1975/612 K. No : 1976/131 M. fiil hakaret suçundan mahkememizin 26/2/1976 tarihli ilamı ile ek 456/4. 457/1. 482/3. 647/ sayılı kanunun 60/E maddeleri gereğince 1250 lira ağır hapis 7 gün ehliyetinin geri alınma cezası ile hükümlü Ahmet Zühtü oğlu 1933 doğumlu Hüseyin Necdet Akgün hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur E. No : 1975/893 K. No : 1976/1422 M. Fiil. Müt. Sarhoşluk suçundan mahkememizin 31/12/1976 tarihli ilamı ile C. K. 456/4, 457/1, 457/ , 59, 608 sayılı K. nun 60/E. 647/6 maddeleri gereğince bir ay hapis 3 gün EHL. Gr. ALN. cezası ile hükümlü Eyyüp oğlu 1953 doğumlu Mustafa özen hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereşince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra ınuhalaba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No : 1975/1239 K. No: 1975/1381 Mahkememizin 9/12/1975 tarihli ilâmı ile C. K. nun 482/3. 59, 647/4. 572/1. 59, 647/ maddeleri gereğince 708 lira 30 kuruş ağır para, 500 lira hafif para cezası île hükümlü Zeki oğlu 1940 doğumlu Rüstem Türkan hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur E. No: 1975/1241 K. No : 1975/1269 Mahkememizin 18/11/1975 tarihli ilâmı ile C. K. nun 456/4. 457/1. 51/ S. K. nun 60/E. 647/6. maddeleri gereğince 200 lira ağır para, 7 gün Eh. Gr. Alın. cezası ile hükümlü Bekir oğlu 1940 doğumlu ismail Nusret Sarıkavak hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemedi ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hüküm Kiye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gür sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân üceretinin kendisinden alınacağı ilân olunur

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER UZLAŞMA TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 29.06.2004 Resmi Gazete Sayısı : 25507 Bakanlık Adı : İçişleri Bakanlığı Tebliğin : İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, 18.04.2007 Bazı beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirleyen 5615 Sayılı Kanun un bu hükümleri hakkında ve diğer bazı konularda açıklamalar içeren 371 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında mali

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR TESBİTİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK İLKE VE USULLER HAKKINDA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM G E N E L E S A S L

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı