\lıl rrnadlkbnt Cni&t- Sickm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "\lıl rrnadlkbnt Cni&t- Sickm"

Transkript

1

2 JIY.\~ Çın ya P~ın - Ql.ıobtr 1 ' lı l'cniisa X \\ e nd e\lınan - Leser H r i d e - Okuru n Kaleminden llrultn ll(ja. lch konut\t.ı u ~ N<nd.Kufdı\lan un(! bin 14 J:ıhrc o.lı. Ith IIU'k.hlt F.urh hfon~hıtn, wıc ıdı mil: h ofı!ublc tınc.l dcnlc. lmmer wicıckf \telle l~;h mıı.:h w.r. d36 ıch ın Kur.Jıuıtı ıauf cıııcr ıtv8cn W1c'c hcrr ulld cın oıu~ı.: ~ mit fmc;hcm \\' ""' t-erah.ur mciıt Oıoi~bt lu,dt. E, dt JO. 'tlıcoo toıı:iac Ftamdı: iınmltt dıea All-H NJtum u.c1,.oız tllıit.hmt 7car-rı~ıccr m ı...wn ~ijcil. Nedıl ofl rıw ~Vd /.njtft.,a don.. w.o si.t -.dı 1ınmer ht k mdlr kh ubtt Kurdıwıı Mn: ndtr ~ı!'lt. ı.k1-to ır68cc "'ıtd nıtiac Lıdıc nı 1\ardıı.tln. Kwdi... ı.u ''' eın l..and \'Oifer GebelmnıuC', SçhQrheiı und 1 rcuııjhchkcıt V <W Ltı1'1em lrıgıc mıth cin Uırt.uche~ \Udctıen, oh ıdı eıne Turtcuı bm ldı <ıaıı.tc "n,.ın'' Daıın fnl&l.e \IC, wııhtt kh kl'lmmııe. l ctı..,.,,c 'aı.n t\tınsr\l..ln D~nn ~vı.:,;. rjnr rt.ıuli.:h.. a,... Du.ı"' h rkk Mit,u, laftl Uar. dal s.ic ı:ı.r nıcht ııtformcn i1l Kurd:i~bı: Jı.ıpat"'" ın r!k1 ~n Alıcr 111~ _1, E aiıch! tllı mı. 'MC'i.~ \t Mli'll... ft"ıaa &., t>t;:t'rlij I V'\.ı' Otrıb.l Ç h.. nbın, A1.dl Cla1~IC\I.nde çıılılm:ıl:ırını t;\ ı lışkin bir holbcr (lkudı.ıl. \C )'llfl)ın.ıı. aın:ıçıyla ııdrc~lniti ııldı).. Oı1l~r. tıtr grup bolyan Whık cıl.unl. oıaor bir &~l<"a:tic. Cil,ur k.ı..lınimi:ıı u~d3ıe:ılın.a ıruınj)(ltiij Bu ıtalamda. çalıttna lannuı mıı:rak. tdi)ot "..: W.ıp nmd. ntı)'onl. Ba konl.lda bıiro )amme ı ol ~dnz'ieu wrt-.. ı. ~ lnc'idiiıllaolunıt,of Drob)111)1.t Nı yolııııu klı,ırp. bi«-- AIICa1, bo... J.-ı.ı_ ı.::c:unl A'Npl'da Flc:D :p).-ı biıe... cd. ~Lıide deqilcriam ~ıı IC'urırnz. ('nlıvno~tıııınmn. Kurdı.. lo~l'l ho.hnının ötaurliik mı.ac dek \ltmk tıtr adım olm:öını dıli)tıı. l\lı)ıırılıır di)'otu1 0..:\TinlıCı..cbnılnr Jı.ıtıcıulıı.hen mchr t.ıbcr Pnluı~ ıınd Kurdm n ınf('jmıltıefl Doıl-. 'o\ US mich ıım llli:l\tcn alön isı. wenn ınan J cınıı.nckn );lljl. da.b man Kutdc bt. da6 <.oie dann wfc)rt fnı.aıtn, oh mn n "PKK' hı 1\ i~ acnıu so, "~nn ı.: b m.ll hı.ttı fnıen wıirde, ını "'fkh<m Lond cr-sie kcmırrıı und dt(' od('r ı.lcor Jenıı.ı:c 'alfciii.. ur\k: ~aus Ocut"h'IIIJ ~. d.lnn mu\ilc-.m..,.''~~'""' dı'lloon CNn es hi -.a;alrichctı tbd. obcr ut-- -.;h rili "'ivıi ı~. M.ıa Mllts.: rıır KiDJıet odcr J ptlic:ht cınc Lunfı.Khe 7-<ılltftl oda Uitschrifl hcraınt-nrııua lcb bi mrr wrfıı:of. cbıl nuı aoı d.ıetcr 7.c turıı \'JCI 1C~"Wa koınhte'. \'kk lol<"rılcon C'\ rıh4 nw cıcıc l'ıırlcı und ~ie b6bı PKK" ().ahtı ııbt es ubcr ;din l'ıı1rtr'n lch appeh<'~.ın ı.lt<' KOMJIN ond andtre Or~ıınh.1Utırıcn. da6 maıı tı~t.:tı ıııı Juıcnllkhc dcnkı und ııiı: Ulll:ı Kuıı.Jcn und Kı;.rı.tı~ı.ın iafunnı<'rt. J,b tı.ıhe i.thf \tel Hın Lncrtıttd n unı.l ~ UnKhc f ı.ıı;h.,. el f.r1l)(ı- KO\tJIN'IN S. YlL KUTL. \~ta LARINA ILIŞKİN PROCRA~I 21.. klm,.snnt "Fr:ıu in Kurdi,uın " konulu Coıogrııf scrgi 'tinın (MU1ik ve kokıcyl Cjli~indc) Adr"": Vol~'hııdmhule KOLN (NeumJrkl) 25 Ka<ım, <aat B~$< N;.r ıle.oylqı Adres: VHS KOL'< Forum lll \lıl rrnadlkbnt Cni&t- Sickm aç ı h~ı Sc-'~ili JIYAı"'J Ç ltpuhın, Olk~rnitdcn uıaklıınlıı. uma Ulleııın u~ldıtı ıu )f11:11)ntıık silrdürdüj,unut, ııhlınnl.ır, Kürt kıı dınl.ın obmk l'ıi1ı ıunırtınchn)'"' Dnainiıin ilk ~.ıyıl.ın climiıt: ıt:\ntl~tl Arıcak utun bir 'i.üi't' aj.aıru~ın..::ı. ).1i)ıtıın.a sc.. crıljijini ~t:lı:fh 8u,:ı:-ıt WJ)<nzli ll l.ll)l)a b1ar JCiıılt.q.s.iaiL. Bu. f.i.iıı\ Qdıoıauı KDırıhiWI ~.ar~iui!iıdc ~ l*}\u. ııl : uchp ~ pt('td.ır Ders ıtıa Wfa ı ı \C > çı\ IC'IIl. \-.l&ftları lnnıa edctıdc ~e ı tt t.r aıjrs N:ıdi.nrı;nııt ı;ol. K\ ırınr Ç'ııhlnuıJannırd hııt-ılill ı.lılı)tınff_ Ulr arurı hdm adın~ Şllun- Olıurbnkır K MJIN IliN 1" '1',. 9 1 ı Ars.lık larlhlerl arastnda "Uiu~lararaı.ı K Urdi,uınh Kadınlar Konftmn,ı" Adres: Jugendgll\lehaus~KÖL.N Isıerne Adte<l: c/o Hevalıi Robtrt>tr. S-1 SI los Köln

3 JIYAN Çıriya P~in Okıobcr Kürt kadınları olarak ülkemizdeki gelişmelere CctıUı ııchw~m l.mı...aıc;ı.ıı al~ dıj ı mıl Mııkf, Ulhnıııt.dc )apelaa torlum..al (lol&)l.. vah~ hoyu1urıa dop httla ıır"''f\:ıl'ldıtını ıtı~ım) oı Tı.ıı l. dcvic':'ii, tndu, pulh, l.onı..:u \'C 01.cl tımler r.:ılıjı ) '" ulk:muuk dota \ C imanl ur,ı )'(WK"fiL II'P)'CI..ÜII bir imha poli ıik.ııq U)'JUiuyor Köyl~:r yı lnh)'pf, orm.ıınlar )lll.ı h yor '~ \i Sr-.vAŞA ~A'ı'IR 1 yönelik önlemler almak zorundayız..,ç --- ~~.... ~" lalıw KUrt l.ö)llllcrl l.ur,unıı db.lli yor. f\6)' lltıtıtı.ıhmnd.ı i..tıntam dn Kl ı.-..:.,de h!'hınu luycw. )~tk:rcc kn tbrıın ırrına J<\ ı li)cıt. Bu ln"-1tıh i dı,ı tı)'trut.ım.,l.ud.ın la.;aral mtl"lf'c'iic~ t n cıjcn ın 4 J.Hiaıum/ N 1dcr tk N)Y lı11 ttı: Lah )'... IQ "i'rle dqı.ı)ı:wl.r. 0ı:" 4 kbn ~ ~.. ~u..uııı.b IIL<; I~\(ft bu tutrlıll~ Tart ımanı... r. ~ Kıınitft c',u-. )«t. t\aaqu ollftolli. l:,;ltftu)orlaj. Bu._.,ıeııuht. 61tl.nmt. ~u f\\ -.a KQftln, a'ic'itllpoiknk ft"llobr ohılfutıllaıl )' t-ttn~)' çalıp) orbr. Mrtrorn11adC"k.ı. r un.ımrı Çf tu. O$lunun C\IOmU.I'dtA, n0.n) oı.dan. hıı)'at pah.ıl ılıjın~<~~ ı. ''' l.ıalı)ın dan. nı.tı.atının ııı tmıuna~ından, taaı m~elıtı şöçnten K ünleri 10tt.tınlu ıuı m:ıjııadır Blt leı, fark lı ııcıhır \ 'C ha~ mlıl.. lu.çındc )&~)Ml A<t~ı ı: ""' menlcrobnl. kkr yap.bııkttt.mıtı d~ \t" u)gua Mianıkl atınai.. gt:rd;li ç-.ah.pnal.-ı orpnıu t"tmd.. T.onı:rıcb)U. Oıclhlle göçmen Kiıt1 bdın\mı ol:ırak gorevimit dııha dıı (Or U11kt bir yand:m ülkemiıa: ''e halkun11a yönelik bu,.,.h~eıe lıır,ı ınijcadıct~.. - 1, '... ~ ~ edtrken. diat'r yatıdan da kııd ın C\l mııl:tan do l.a)'t Laııı l. ıijl ı)' bldılı mıı cins a)'nmcıtıtına lar~ı çı l.nı.aı. :wrumb.}'u. İ.ltc bu tıilinoı,.e kanr1ılıl.j"' nlut hırdu~umı,ıı k.iıdın &ıuhı \t" Jı)' a rı )'llı)'tnı)la. tıv ku:t~l 'C t~nurlı.ı t 't'c \"lll'liti) etiilc 1(11t11\t')C Ço'lı1J)'t'INI 8q }'1lı ~n.cırcdir. kı)lıl' tııır 6z"Vcri}k Ç<lllq.rubniDUI )Qritil)'f)...,..._ tn~ Bu sı:n nrllllda tı-.. ıu.l1nimuı ~- ''" 011Lwt diuclmıır nlpı~ Bir c.afıaa )Wtdıaı-s.lı ııf>oıomcn Kürt l..ad &.ıyb lll\\.ılcnrnm d da idi'*ırrnf r;~lt\im~amıı yw\llı.lf kerı.. t-ır ı.nft.. da tıl lt-mırılrl.ı K un k:ı4ınl.atıyl~ ıhıa. ı l;,umıanın c,j.ınal laıını yat-:ttnua)a \<~h~ul Uu \ lı ma1anmın dalu t.. rıı.,.c f\ı lı l"'-,ll btr biçimde yurotmeye de, ıım N«c li ı. Ulusal ''e cin(iyetc dııyah ~t'lrun laımtll uıf11\l'ft&l; \C On.lan aıforıdc t:ı m.c:l,,,. ) hano ı...:tın dcnıcklori)le de... ~ı. ılı\kı l:urmaya çah-tcık. vt: fmje ft't\iiut toi.t ibktne bydet hi nu ıhjk knn daha da Jll!k~ı lı;!rı Ç j\j JC)\IC'rteCğ:iL K ım ''C kııdın otmamızdruı dolayı oıtı\ltunllı.l/11 bıncn nju yilko uışıyabı lıııemır i çın. şııoııırımrzt daha d n.. 'ıkln,ıarınıl, öi\ 'Ctili olm:ık. ke~i nun,ı:ır.. klı y.-nalıyerek yeı k ınle~ı ır 1'1\Ck /(lr"unda)'ll OLuyll..:ul,u ı m ı rın steak il&ı~ı. bt lt umuı \C fluı ~<tmıckıı.'di.r. Bu 'll eal ılıini" fık.it utc:ıcrd )UI yanı~,..k. htf l.otuki.i ClfiCıi WIWÜ. ~ d.ı ~ kıu,ııtıi.ni J:odJ.iyonu. l'ııvtauy~jım. btr bdı-nbr Kfın hallllllll ) vtval otıq~un.ayonıt. 'Sil (IIIUJiu ) llllll ii..'*:e d~mıb La. a. tıiı tııırbım:ıa lıjnufttı. p:ıw. ) an. yan,-~ aı.almq dnnd:tir, Buı:nıo açı Udı -old.. tüm.ıc,rinki. *mı: L.ra. )"'"tc'cı K&ın bin-) 'c ~uıkri. K..ın li.iıdın h.vcl.ıeclttiııc dc-sıtk \ 'et mchdırkr Bizltı ~t muz kifilifi nı11 \C' mıl<'adck dntrultumu-,.-jan Nun \.Cmıclkn. 1) nı ôllll3c:a yonelik \4h}lll.ll > p;m l.i~ı. l.unım \C Lun~ hıtlıı.rt il,.e ıoç bırl i j:i )'ilpmıı_:.ıı. 11\ll. t\l tı~oıtll- Redaks iyon

4 JIYAN Çıriya P~ın- Okı<>hcr ıcıcı.ı Kürdistan tarihinde Haziran-Eylül ayları sürecine denk gelen gelişmeler Ulltmıt lıi.ofdn,tm'iitlıdmdırpd lerçc r-ylqal~ bu )dj, rfbı yollur '-i Kürı lı&! lı N1... ı..ıulıtlft \C ı..ı:umı. ı.ar,ılaımaun, Rııııı.ıtı DI lc-11lıtde (lulhlk- ık' 1\ıUt'y lc\11'11111~ d~ ötıtıkıı ıcrnr \'t \ ahtcl. Kurdiı. IIIB tanhlnıh c: ı IN. 1111~11 ilı«:i tıhıı tunılo.lr.l dır. Du ı~~..ır~ıe Kimh<ı.ta.n Y tmalanmı,, )'oli.thnıt )'tkılmıt \'<C inunutlııturılnut nl.ı11ıliı; ııma Kıırı h..,a ı h t taın.ınl.ın ""ııı \lll dııha rıu:lı kinıli~ınc: ıırılnııt ve ~nlıtını t>ıılmuf dunııııa sr:tmııtu Buıı.t Lar ''"Tti tir. lkvktı iow:, tcnjı ı.ıril':inin tara ta)'fo~lıııına. k..uıajıaıt J.ı oc it ren.; tıır U)'fA cb"- rkkmı1. ooan~ m:hi mv.m.. Gn nlrıu)~ll IIHOI"M. 1UÇU ıtfrnıı.ııır \'.1lnıı tıuıoııı delil. O J<'\ftllı'C.X l)fll ~u 11:knu}Cır. N.: yaııl... ıd. dı:ı dcj ldit U11cnıWn. lgi'li ~alanl'd.l '" her ~. knıdrıuıe qhk ırdıtlıkr olmuttur \m&. bu \onda rdof tırm T6rt.!e>k1Joi- Geçlfti1Jıı belh tıtr dırccırıe ı.u turı. Ktırdı.. ı.an wıh ne t'l.ıl.ıldıtınct., l.imı döjjc nkf ldıt hall.ı ~-l'ırıd.tn ayn l'ıır ~ncrn taıu Oh.ıınlu l'ıir ı.~ nu,t.ırı lı(ıutnıclr. rııdmk\lrı cktilw: dt. J:Clıtt'n hı.-r f'lumwllutun t.ıralr.tıj,ı dcnn ltlt.'f ;ı~"ıntl.ın, ilnrmı bu~uı..nır bıı ~cli~mclcrin Ouhıı (lnı.:ckı aylartı ıjcrık dt.itcn gdi)nırler. uınan t.ınıan ı~lcndi. Buıvn 'ade~<". Jl'tAN"ın ll U) ı~ndarı. tıu uıyıya ı..ıj.ar ıı ı;tft H:ı.litıuı Eylul ~lıln:ıı:ınjı:.,ı.-ııımc:kr.: ıktinmtk iı.lı)orvtd. Şo>ı<HI l9 U.u.lnn 192". ~)lırı \.ö'ı \C "l ~ıa tdam cdıbıa. 9 T n:ımu.z l C,\ 1. Du-&ia Y al. ı-m.uıu lidım Ataan ık.~ rala'l ~.t.\lanb., uhn.al Mn tıut... (lf)c-mlıu ~c tıu ~~~ \crçt""~tıiıa.k b.irk1ılıncu ıcnltıli- ' P la)'..,-.k.. l'ıtrt k 'C' tı<ta""lılı. ı.oo.,.un ı.l.a, Kün bdıaının l.crıdı,ınc 6ti\l tlll-t~mkt l'lldıtuu wrjılr) tn r~ı 7..arifc X nım'ın bıledılttlı:ri. 9 U.yiUI lqn.&, Tı.ırk dı:~ltıınin.ıulmtırı~kn bı;rnrılr. torundıa lr.alııft, anı" Diketine yt\nı:ım. detrrli ça ~11'1 t-ir~ ıa l~cı. 1 xırtutbrb..-dı1nrlc: k-... ~ılı. J6riik:a bal.. uhfı ~ UnditC' tm) tn Yılftu:1 Gılııt) 'ın t.aıruın.. ır oıoaıo Teınıraır N~9.1JM t\.ot Coe rıcl Sc-krc-teri Dı At'ıdoıru.hm~n Ka ~ımlo'n11n. Molla Rc-Jınu'nın nııht>.ar.ll ıuç-lroncc A ~ U\UII) a da huc lili,i. 11 Eylül 199l,lnıın KIW Ckı"<l Sd:~fcri Dr. Şc~O.cnJı vı: ıırı...,,ı. t lanıun. yint: lrıın i,tıhl%1-ıaı J!l~k-nıı ı:e. Berlin'de l..:ıtltd:ilındcıi. - ı Tt:mm.ut 199J. Sıv ".'" '' ckmcla-:ıt. yurı.sc'cr 'C ııtrıı:ı ınunın ~~ılııı Ve hc:f" ıoa k21lcdalt:ııo. cnctltrl d.-jhi butua.ı.ın.ıy-., k.~yapl.ır.ı hrıp~~ (" J ~...)i.ı:krt( leı.ü \'C t!baftu~-* hr! Ulu&.: kwtolıq laıkkı.i-ddc 6rıcaıJi yttlai olajo l-. WI)JIII üpl... kriao kmicditıak-kri. Jr\.üı1 halillll p1 ıınlık. depl; taa kniiic uı.ı "'lı.nç 'c muaıjclc Jikü \.uarıdıneıtbr. Ve tw.jnlann h«toın\1. \.cııdı tlafla-1 birer W'itıtır 811 ç-o~umııua Ja toıhn md.ttdir. O M\knloe &. vrıl4flrıl.ıtl hl.leri -ve yıı.ru\.lau l'ıchnn~l.tcrı çolı.. bı.ı sorıuç ı.ablt"'ı.ındoa l'ıutı.ın /ılf bahklonı nıjmcn, yılmıı.y11r1 tıır h.ııl kın dircnmcııındcn onur du)ulmıı.ı ıerej.:dtiııi..-..,rıulı.ımıı).: ı~c\iim. Tarih bo)'unı:-ıı tıi>ıtı0.18c\!i ~üoçkr, uhip old:.ıl.joın )ttallı kayfl~lı.l arı \( cotrafi konumu ntj~rııyle uilcomuı sımldı L.c.ndilcrinc- bıltımh kılm.ıl, ~eya mutııaç dunır:ı.a ı~tirmc-l. fçııt \-olw baum ı tf..-du. Du s.öm nl dı.ı ıcnı. bclidı J6ı~cmlctde ~.. d:tha (ula cıcmc olrr:ii.. "Uf OrMJıD. T"&r\;ı)'t ~at *-nh' B :r çok aıdak 'oc ulw: hal\l.ıın bil... binldııra Osı:r::mlı 1 qqta lotlup doiıl:nl. ~:ı.rç,-l JODGyle.,_. tınlt.e c.bln. TC dôetnli:mt,adtln "Kaır11ıen ını. rohlılua'". hıçbır,-,. amıı tıu tım. una,.j:1iimiw'hl1ld". O.ııurılı lmpanuorhıju'tıud Dı rılloci OUı:ı) a Saı.-~ı'nJıı )r-rıln.cıı, o nun. s.aı. at~" rahr çıl..ıın lnııht. F111nsıı "! h.al)'anlann tıiml) (~ine muhıı.ç olınaı>ınl Beden c.>l~u Gtrd. bu Ulk.clcr ve,crek-.c Atm cn ı<ıel')-111 liımi. bund"n y:ınııl:ınatıik kıwdll~ rını: fe)' Çlhllft:.\)1. hıı:tl*"'l.- 10 \p,..,. 19Zifdc de Oı.:ın.all UUılmd1 ıle mii::tcfı\.x.kdcr ~ raya fc'iit'rc... ~' r.\ntl~&jj'nı ıınubdıw R11'*)'a. Könlcı- ad.uı..a ~f hiiicft'll.lkı obı-al,; W\d ~b}ma)a.;öre- Oofu'da hem El mcrıı.ull, MM..k Kurdju.ıı det. Cunıa l.unılm.._,, bnıtınılu) Qidu. Aaıl&}lll )ot to..~.ınlerle ıltıh ı.ıç m.»ık kı'ltllıldu \Jı:lı.""tdı. 8ut~l3r 62. M.. -c 64- mad Mttdtlt> 61_ "hr~iftu~. Fm111a w U~l/Uıt,lrri mrojmdtm J.t>n luılw tlıll'flllf' }"l'ttl l"t'rill lil (If U)t'df'll ıııuif'~ti.j.ıl bir Aon#syoıı lıwnbul'a )"ttftll'ff'l, ımi4~hiii!h~tmıt1_{ırıuı Uı:.it.fu r(' [liitt', J rfil'lıfmi~ altı U_\Jıl 1111iJdd ıruuiıtjr, Fırıu't,. do~li. '"'".Jd /ı.,lvıtdll "',,.,rtan iludt> I(Jflll rdıl«t>l OÜI1f Enııt>JIIi$/Oıt,,. lfimyi ılr TiriJ,t. Sumt '"'.\/<('"~ ~ ıtın b;.rp fi-i'gsrtrda btlır- 1 I.U1 b l """' " K""l.rrut lııtııb (t'lıı lal.ttj balarut..tr.,_n Niz''" lfui ~ 1.13 durcnn- M.,,.. ol4mt dqib/j ~ pio.... lıa:;ı~tıl'" M.tlllk 6J: onrıar.j~ H"'hanu-ti. bu tfll!l'ltj)fmi.indıur hımtm 1"o')d ~- ntıuın 4.ıwr'~ır:nı ı..-njıruw bi/dır ~1111 ıım.tnr ıt l~ıun ilf ur ıriıtdt ıc- "'rjıltı r_ı!mi lu ıh" d Nkr."' Madd' 64 Am/Oflft.IJ b<qlmii ıumı trrpu t'lllll mrıhuıı ihh(jr(ıı ırrr" IJir rıllıt nılidôt:'t içttri.rittdl'.

5 JIYAN Çırıyo P~şin Okıaber 1994 s J('ln 61. MOddntın tap.wmt içındt buluıtlm KUrt }ı(rlkl, )'(l"i IJı~ b6/f{r lud~ D'IUrtUI halk rotımluj" TüriA,,.4,.. tıpdor.ık ~"" ~ıoııası: o/11.-ıi or..ll.f ıı..;.mr~" ır Mill" ftr,,,,,.,.,,.,.,.,,ummnt.-dust,.,. 10\'tt Ctmi,,tl dt bu Ndiut bafım~ ıı:jıj. ijr.)ij-"ji' ı.~tç~im~tırtlhltctt ~dnlc b I.J..~.,.,. ~~ır Imf w bıutnrl )'l'nnt g.-llriltııuim IU\'Ji) 1' tdtnt 'fllrt;yt bu lavji)'l'}'f ")'""' uyg bı<lo'j'h W k #Htl.,ttrdt la...,.~~,. Wftın ik iıllu '"'~ ı'cl;.(l''nk') i uıhhlt tdtr. Ol:kiUdOJ:U IJıbi. bu ııntl~~m.:ı ilcı Xurtlt"~ bi.r ıtoeıl!u_klıt ı.ırıııı.ı)'of A"'"" h.ı.11 dcıınamt. Lllft KI dqıl Ot-~tııı. btm f:.trı\t"nimn. hem de KU ıl.lhtaıı'ın lr.ı.ırulınj;!i lle sınırlnrın bdırıııui:ılıjı \C Kl1iırtlcrın )'crleiıl. o&ıtı.ttu bt P ıl lll Emat"ffi.U. a tv. ra);ıtınast aıbt. Buna ~rı. Kuıdn ııçıuoo:uı Unrmh <;OnuÇillrdl bunlar MUUt"fı.t ck\-ktlerin denli. oe Nt Xllırdi"-HH'ttı. nı:: de biı EtntCN~,0 \llnılınası)dı Oıclhlılc lnjilizscfln Mt.ı,ul'u. kcnıll ı&nürj'(itn ol:.n lnıl. tınır1:ın içen\ ine ııjmıı çani3n. bumı ~ O.Ç" bc-lıriı}('iiiiu D.lM Wf'f.&. (hnun1ı t(llf"ft\i.afln& ııren y:.abancı1aı1 ııavıı1rı'11 durumu çı._u Türklc.'r sılıi. dilc1' 117tn.lıtl.ıı 'ft" Kurda ek tıutı.larb U\-qU s.-~, wrırau, Ktın.tıqu' n lurvlaıı:..,ıaa ınanm $1 ardı. Nitekim ~ıı"ıı1 ı..:v.a nı l dı An.,;ı.lr.. da)anı\ma ~va.tllfl -wara sıirmcdı Kurı.ıl~tl uv-...ıaa Otıdaiik cı<kfl!\t Kenw.- pdıfahhl yömumıne..on ' cnln.r,ını ıı;;ttrl..t'l\ ;ın'ltıı:ı. ~d<'c.'~ bır Türk dcvletirıin t..u nılm.uı ~" btt\e<uı TUrl..~linhne ' ),iı. Bu aawç\id lwııcl.nk. p.dı&a ıiılı)'c: tur tal.ım ıı.io,ımkrde tıulu nuldu. TUr.. çuiuk duyjjulan alııhildı ı;ctı.ttırıldi Anık M Kem:ıl,.c oatada~ı.. nın dün duf man gotdukleri laıiht lcrlt tıraif \<tnulard~ ut b~fnal.m it'=" rebyotd~j $e\t Aııd~ n\bl'nuı sc )'i ('t'rlıhlinı ıirmc~i 1\ ın. )midıc'ft tıtfa.. ra) a ıclme leri ~rd.hy di. Böylchk k. ı.ı h.-u& t9u 'ıl. w.auı'\l.a antlıqmaya hir lllft"c" """ kil«ılındenldı. Konferıın~uı. lswıtıvı... \UKtı )CI'I e kunıl:ut Ankuırıı ıü-. t.üm~u tjı.. lll htnec h ~)tl aldı. Du \oııfersmt.a Cfl 6Mrnh \.onu \hı,urun pılı)la,ıtraast)& lnphıkn Ut\lSIIN almak ı,ıcmc) cn Anbtıı Uul.Umeti Mu,ul'u verme) e mu oldıı lsmc; ~ ve b:rtlbcttn4.1cki Türk bcych, Se't AN.b\-...,, NJ.a 6aıtınfk"nkri bn )ana hı.rala"ı \. Kurtkmı \.endı l'leklcn) k, Turk. )00e1in\II'IC acçııl lerıni "e ~:adcrlcrini TOrliyc')'c bal l.sıll.aıın. TUr'-ı~c 8üytl\ \lilkt Mcdı~ı Hı.ıkfln~u'a1n. TurUMa ol dut~ı~ hdıır KüırtlC'fln <k blıiön'\t1i ol dutunu behrtcrt\ du$un('elerini 'Yuttta,lık h;atlannı u yntılc-rl 1 ka~).al. olan Mi7.d~ Q~trk bölg~lf'rln halkianna tanın ~ t.ı ~.ll>!erı il ~ll lıaklar. Kü11 $O) U albl U\lua bir.10)"11 Ili< l.atmin dnm"),.. C'f'li:tır- ı-ctlm& dik ~ırda o. tıa <Otıı-a tıhndl ln_sih('rc ıle Türki)'C ara\ln<b vııjıl.ııı ant.ıı~mıılk, M\OSW lul 'a tc:rkı:dil4ı Bô)'lc.;~. t~ f"ict P ' aıa ilıltuo \tj.r to)... a tek-ndırdııı ttir ba1un utennıck >"rılıın ll~uın pararhk, Kurdisıan'ın tıir l.l.ıh2 rarç~;tft~l)'lj \Oıt~aı.Sı AAUn H,ıkV:rı\ırtı. tııı~ ~T AMI~ma ı"nı, l,.oııtn'da Kürt h.alkı ile ilgilı ()!ıwııl: <.Ille i!eıırdi~ g(liı.l1le "'" t-ıılc ç.ahulı: uııuui.i nem Tüt'ıı:k na. btm KDınkria' ulı.wp. Kklıı.a o.tı lerı mc."dııııc.', ba,janııçt.a Kunleri tcl'l\sikn 12 meb11' )cr :ıhriı.erı. kıu bır ıütc wnr.. Kürt ~ı: "Kuıd1\latı" -idn:uilc'n... k khh\.c.'lı b\t.ıı-lı.t halim rcld '-c ı.rı.ı lll (lll;,... kayıuıtı oldu. Tıınt"<tcıı def' llıadıjınil olu iıujicıftlıl&. Kon Ul\.ın ~t.ekunuı datı. tada bıt do-\v1-ıno.1tn... e b- ~"'1 sun:de ~ooi)ca \'iltmtiı ''"''tum ultl:!ıal ıı:l)ı, leri bnhitc bartket etme kriai dı.li}ıır.l

6 JİYAN Çıriya Peşin - Qktober Ibadet artık ibadethanelere sığınıyor Zerin Müslüman bir ülkenin insanları olarak, dinin bir vicdan özgürlüğü ve devlet işleriyle karıştınlmaması gerektiğini sık sık duyduk. Ne var ki bizlere bu nutukları atan büyüklerimiz, biribirinden çarpıcı örnekler ve yer yer acı anlar yaşatarak bilgi ve beceriksizliklerinin faturasını bize, zavallı halka çıkartıyorları çağdaşlaşma yolunda mesa biz çağdışılık sürecini biraz daha hızlandırmakta kime hizmet ediyoruz? Batı fe alırken, Din, bir vicdan özgürlüğü olmaktan çıkıp, eli-kolu uzun, politikalar üstü ilişki ağını geliştiren, can alma yetkisine muktedir insanhların duygu sömürüsüne dönüştü. Çağımızia bağdaşmayan hertürlü düşünce değişrnek zorundadır. Alternatifi olmayan veya sağlam temeller üzerine kurulmayan düşünce, içine düştüğü çıkınazın sebebini sürelçji uzak diyarıarda arayıp günah keçileri keşfeder! Toplumumuzun gerilemesinde diğer etkenler gibi, İslam dininin de önemli bir rolü olmuştur. Yaşadığımız tarihte İran bunun en canlı örneğidir. Şah döneminden daha acımasız bir döneme dönüşen İran' da, Mollalar başa geldikleri günden beri İran halkına kan ve göz yaşı getirdi. Ekonomi felce uğradı. İran halkının yüzyıllardır süren değerleri, cübbelerin rüzgarına dayanarnayıp silinmeye mahkum edildi. Üniversiteler üretme çiftliklerine, fabrikalar hapishanelere çevrildi. Müslüman Kürt halkına karşı imha savaşı, İslamın hangi ayetine göre yapılmakta! Bugün İslam radikalleştirilip camilerin dışına taşırılmıştır. Dünya İslam dinini konuşup tartışıyor. Terazinin kefesinde ağırlığını koruma mücadelesi verenler, güçler dengesinde yerini almak isteyen "GÜÇLER" dinci akımları sahalarda oynatıyor. Avrupa'nın göbeğinde kültür merkezleri yerine, koca tespihli, takunyalı baylar ve tessettür kıyafetler içinde bayanlar. Her köşeye kurulmuş camiler. En ilginç olanı, insanların hangi tarikata ve camiye ait olduklarının artık giydikleri kıyafetlerin renginden seçilmesi (!) Dinci akımların seçimlerin galibi olmaları, ekonominin kilit noktalarında güçleomeleri ve mantar gibi biten yarı legal BİRLİK LER aracılığıyla gençlik ve çocuklar arasında gelişip güçleomeleri ve bu bütünlüğün gelişen Kürt ulusal Kur~ tuluş mücadelesine karşı da sürpriz değildir! kullanması Dinciler duygu sömürüsü yapıp halktan topladıkları yardımlada "terör örgütleri" örgüdeyip beslemenin yanı sıra, Bosna-Hersek'te sürdürülen savaşa silah yardımında bulunup, bir ölçüde barışın yolunu tıkamakta. Geçenlerde Alman televizyon kanalarında ARD bu konuya geniş yer verdi, Almanya' da toplanan milyonlarca. markın REFAH'ın seçim kampanyasında kulanıldığını ve bu paralardan Bosna-Hersek' e silah yardımında bulunduğunu belgelerle sundu. Bunun sonucu bugün Almanya'dan para gönderen yabancılara zorluk gösterilmekte, hatta bazı şehirlerde Türk bankalarıyla işbirliği yapmak istemeyen Alman bankaları çoğalmakta. Wuppertal şehri buna bir örnektir. Kadınlar para karşılığı örtünmeye teşvik edilmekte. Paradan yana sırtı kuvvetli (!) olan akımlar bunu çok iyi kulanmakta. Üniversitelerde gençlerin iyi bir yurtta oda bulmak ve sınıfı geçmek için örtündükleri herkes tarafında bilinmekte. Son yıllarda şehir ve kasabalarda kurulan İFFET Lİ KADINLAR CEMİYETİ gelmiş geçmiş örgütlere adeta taş çıkartmakta. Bugün İFFETSİZ (!) kadınları tesettüre büründüren bu cemiyetler Kürdistan'da taban bulmakta. Malatya'nın kanal boyunda kurulan bu cemiyetin faaliyeti Malatyalıları korkutacak düzeye vardırılmış. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde modern giyimli kadınlar, eşlerinin gözü önünde sokakta dövülerek cezalandırmakta! İran ve Cezayir'i solladık! İslam dinini resmen tanıyan bir Avrupa ülkesi olan Avusturya'da ünlü politikacılar, aydın ve demokratlar terörize ediliyor. Kumanda merkezinin bu Avrupa ülkesinde olması oldukça karışık ve düşündürücüdür! Avrupalılar, yıllar önce göçmenlere din ve dil özgürlüğü tanırken; bu özgürlüğü kötüye kullanabileceklerin çıkacağını ve onların başlarını ağırtacağını düşünememişlerdi. Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz da! Müslümanlar Avrupada Hıristiyanları Müslürnanlaştırrnak için yarışmaktalar. Ne yazık ki burada da kadınlar başı çekiyor. Bu bir tesadüf mü yoksa talihsizlik mi? Nerede olduğumuz ve yaşadığımız hiç önemli değil. Önemli olan, toplumsal çelişkilerin keskin olmadığı bir yaşarnın mihenk taşının, aydınlık ve barış olduğuna inanıp, onu güçlendirmektir.

7 JIYAN Çıriyıı P~in. Oktober J')?.l 7 Zur Lage der Fraııen itı lrcıkisclı-kıırdisum "Zuerst werden die Frauen entlassen... " Die"...,,.. mu.:. lrıd.ı,.;h-l(wdtı&a.. ~Kh '-C'it drr aaılıı.lıfb,chcrı Odrt-IUIIJ 1991 atcht c:seoddtı 'ettıc'~ GI Mc \tek.aafarız ft()('h. ~ ach dcr VcnıTıkını dcr ır.ılu"'"hcn Ann«ın Kul'liı«an :w.: b ttfijtt'll<'rı lc "~'.ıle Vrr.-~r\lnJ<n llurrhgdtıhn v.crdcn wlkn. bal \Kh )ctıt rbtr RC',IJflaiiOft atısgdırt:ilct fk. JOikk~,.._.,.,dcr allııcmcıiicfl "'hln;htcn -ıtsı.."'hlftjııchc: Sıt~.,._.de ~Ntıtıtcn AnfaJ.\\'i~<ııı'*. FnıiiC"Dıo ckrca m.iaabcbt 1\1'11'""- r fe!9~t.. oa dem lrakiicbı:!ltıbur YU'\oetıkft'C Ulld ~..SC.. bdiotlıcft l)ıc.. \C halrtı!daı 111 L aaııjkhra ~l~icu 1i111ıkr ~;~~~~ lriınlrtftllkd. JWIICII t>w: w~,\u\~ tlmk1j1;.111ı- crı ic:hl ada,.;wcw;"bl, Sıalltlrc Eliridilup ~rıd ~... Gaaı ~ f.ır Fra:.ıt11ı Jihı t'l k.atın'l Aıtıcit. ToJ...b\ot" rrıl.kv'ii I.M'hr-ft ~"- ~ lıeht'ı;~fırc r.mıheıı 12'1:11 umgt: ~br\ l'lk"iwikb.ııu~tommcn. tochll<'',.~niıcr ah utıa Vtdc Fuıı.ıcıa \\Ol k ~takt ia ıln Sı.ıırıımdör'ftt. die \'Oft Slddaın'ıı Trupf'l<:fl dem l:.nji'ıoocrı ıtac~ın:ıı:tı. W\lrden. J.W\k};1;elırcn WcnıJtfl M eı ı.ıdı di~~ 0\.ance. d~ genı.. de ı m S\Wwe.. trı~ Jt'C 1 ıındc'\ ıınd an d~tr Gn:I'IU' 1um Iran tm&e OrtMete ''ı'iui& ''ennlnı (Ind Auch sind Eıbrcchıt ~" l...lnd bi«heuıe unad.lan. cin Oe.. ctı de) Purl ~mcııııs. d3~ d.c Lo ı.jfr c re. '1 - cnutıi o~ı.ıı. So YUeftıc. sicb l...ud 1allt tı.w1cf JUIUJtm Rn::hc,.., dcr m.uııılicbc:o u. ııc. ~kat c ne J.-nılıt, ckrn lrıulıftf um fdırx:bl "'(ll ıkn ''' 1.ın l. '>lt>hl dıt~\ nıdllı.kr h'ou.ı, ~llekm drm Bnk.lcr (,~, ı\dc:r.ıntkrcn Vcnı..ıf!(lı~n 111 Bi:ı.bc:r!Siııı.l Mıf OAC uıc 1 k tıd.ınrn. ırıı.kncrı ft.ı.uıen l...&rıda.'upcvctı dwctnd,cn Lı nrıh:n. O.lıcıt ııı..bt ruk:ut an dcr bobm Qvoc~ an,\fta.lphah:tılim11 ı dtl\ Sam:m.elJ~icnı O.e \' orillftiör dct. Kom:ill.a A 1 febft'", cimf f-dikiii(jil'"ııı..a. ııon ~hj.llt ca~ llıtt AJıc.l W ır-en 'Cder lt ~ ooda Scl:tribc' -.öaj!ıtfl So u~ olın:ab ftadcı~ Rcdıaı.MrciCiılci1CO.,...h. c.t dıc ~llftod n.t... B...,...hohft EnoeAI~p prova.ınme,,.. tt Jf~ fı.lldrg dcshalb IUda ıro&cn Anllaıaf..\\('1111 r e nem Laıtspcchcı dım-h dııe ~ınıbu ıchm \Ind aıl.uıııclııt- da8 aııe n.. cmchulc efl'\lfnırt ~ ır\i. hııhca...-.:tı am nlcmiıcn Tq ~hoo mcl11 lnteı~"'"(tıtc fcmıckkc, al l"''lfrc ı;~,ar V«füş:ıusc l(.chcn'", ert. Illi P<orvın v('ir d«k omeltı Afretm:n (1). AbC'r ı.ıdı un t'lt.mtımıiôc'l\c'n llcrcıc:h mu8tr mehr ge ıaft Y.erdcn. l>h: clnlijc Oelo(h:ifııaunıt'"'öglichkcit ITir die!lc hııuı. n h.t c~ ımf d~n Fddcrn for Aghu (Gro8gnı ndl:lt~ilterl 111 arbcıttn. Die.. e Arbrit ist ıı.ller

8 JIYA~ Çın ya Pqın - Ol.1ober d&iijt <w:haml.m.t Au:~ rır- dtt IDOitı.lıl...:hc LcıtM u:ıe aııcm;tamıc. cır \Ur\ rric:t ftichl tıntut... '"'" Kılo Ren ıı.ı Lat,~(u. En«Vc::nuche Lkuxrc: o&.(iiioft'tho:he PmJıcL"- f'ür Anf l r-rwee cilllnıridllet aren N.tın rcllır\1 criolpııch. all~ınp bclf~rı ı.je ftw' <ınt'm '~h~ wındtnj kl<iftca Aıııeıl der Wit,.en. Denn 1:-ı\tıer bc'khtıknlı.en ~ıch dıe ıtuemuıonıı.lcn Hılf mabn.ahn'cn hııuf'("ı!lı..hllch d.'ırin, d0t111ehe Sıruklurc"n wıt'drnıulrııtı;ı\1 en V icle tkr frııucn in den Sammei$Uklceıı, denen C-'I n.tk:h der Onıpp c der innerkurdı $ChCn nuı:ıuıı n ıc. lftc'tbnrıtcrmıabc:n om sc-hlcchtwen ıchı, v.ct.,lcn w<ılıl nıe..,~,in ci nem Oodlcbc:n. Ooch tıi'hct ııtıı ~wed~ eııı Nonı111 im a&ııatwhtte uaı.tıt:o.«ll rilef ~ Kuntnua. Da d- ~ta.ını.r 6her fıw.."wclk Res.soun:m.. erru,ea. (alp,~ ahrmı ı.ı.u"hn K007.qııı ~un.lcnltf ilni.sler Etıcoc Un&.ıııı~ N hrlfra. S'4'fltrıtücherı u dol urılft'ballcn Ulld Schulr c-ııtıctttl.'hkt Eirı Protolem bcı tım.. da' JC:III ııcuıc: Au.s-,.lflun,e:ı ı.c-igt ", sagı Per\ til. Die ıw:lher bewa(fnct ııım W~uınd tcıhıahm. isı. da8 lmyerı hn ~~uf\lı.,çhen Wickrsııınd nur~oc g<ringc Rollc '"'''ıd ı h~n ı::~ a,ııb nur schr \lo e niıcc: 'ftciblichc Pe~lını.erpın. Da unıet~ı.:hc:ıden wir un~,-ı:ıllis von dem lkfrcıun,ı,ı.:unp( In Nordtun.hstan. in YOl\ dcr deı:rı die Fnııı.tc:n cin~ "" ıdııı~ Rnlle ~pickn lı;-h,ı.. utıc. hrdı'llo'lıc'n Rcgıcrurıg ııoc'h \"On HiUwt"fU'Ii\111~ d::ı8 die ~l"probkm.ıııı.. ı nt Surdea au..: h ın Zukunft ti.ll ncrı Pr\llfamnıc odcr f~rspc.bı \cn. 1uc d.. a Menıc~ wicluıfeto 'J1ıcomıa st:rn ın 'Of ııllcr dea Fnı~e Cf:bolfC"n ctdca k.ııııl'l. otı l'lhl ı..i.u.aikh trıchan r\1. dal ohoc: ~"ıcnc Hıtrc. ııch dk D:c z~mcıı..jıt Eatrtdır nı <vofl ~ "' adt l..qı:o Lcınt,aa:iıefllch \~ iırd.. defa St.idlclı nı tpina. ıj.ıı. tn&n Pnıutıl \'011 ddı e-to h..t fc'l. C'~ ArtıetttrllllCft ntlö'lciii... ~- So ~nıuıucıaıe.ı. u-e fuf aik c-ı Pmeı --mı uı der tuatllıdım K\cid:rt'atıril 111 Suk)...U. \'OJ.._ Jftdabu.ı:a si-ı. \enudlıcrı_._..,_,.. ~_.. _~ıc_ ~ ~"'.:..:"' :::..:'~""'~-= ~<~ :;.;-""::::;:lo ı""""... _...,h. hc:v1e :ı-idi! t"l Gcld.. C'It t.l\cntoahtu...- ıu Ml'h S<Xt :\rheııennıtıtn h ı.tcrırrojd,ıc dınduu IUh'C'n 1>ıa f~lıtt ı.i.:h Be.wmfrn \'mı drr tıllgnnf'lrıtm scjılulıttn l.lr ~ıim:h IIIC'tdlnl' Wt\tntlic:h cinrl.'o.chr;)nkt. do dııs wlrt\'çluiftlldıt'rt SituaiÜJtı sınd di~ Sı;h\lriC'RJC't.ıf, in lndt ljn-i:m~ı~:u n mçht crmöı.foi(ciiwlllll'll.. ren Trlkcınt Staaten. Dtnn Auftıl- Witwc11". Ft oı.- t.,, lıı.:ht I~Ufi\I Offc \'nd r~tıtci l t die IJa.ıtlı-Oıl..t;ıtur hat der~n mlimılidır ""J:l'lıtirige 1988 wm tlem 1u ıııır(ırıleıl.'n. ot"rcde "" cnn J<~tıtltlınıcl~anJ jcdt :\tl {ra}jf(;haı Afilıtllr \.-'l'nchlrppt u"j cn11ortlt:t ı.lıe :\tbcu l.n:ırp i. t. \l 'l!tden n,ı cr l 1-mucn t"tıtl.ıı-.'>tfl E:~ ııtıı ~nn Scfh,to rı.ınıt.alion wı1rdw. b~fmffrll. Di~sr Frm1~n le1jt'11 in ~crhıdikn.\nden oh ın.-bı.._'"' w-ır dtt Kinıdt"r hıtıtc A:iJııulidıı lt.'kurımd.r~;~.llrn unlrr beli llirıtıc:.. "'C'IUI.ı;if.ubeıtto ~VJ:ı.a Ookr ın..ırn UJI"-Imlıgc-n H~düt.~ungen. aco frattt11ınııırıen ınır ıctwıı ti.ıtllkrrıncıı ~ mcht lriiic' lanıilfwip: Eıt-.. Di~ \\QrsrnvrSOf'gunıfimktinnicrt nicht ab rv "ı:r ~.. fı.i(ioi) N!IIJ ı:llfgı. Larcıftıı. So oclcr Jı'IJ«ht. ıaniriity...""'tı 'foii *" \L.ımcnı i: dıc:f J am.ıt~ IIIUI!hlftı:ıı t.iftd d.ııuı ~ ttctıocidcn tn dcı:ı fınn'dtı~nıl'n ıinj iatastroplı.al cnltıt Nidn lahrta,it-ic lut-c auch die Ge).(:t1C -dtto.ıi'iic'd ti.n-ca Sino_ Wır.. dtltr Jemat:bt En aoch ınlt"m.lı.ın l~ C'.ther kti.rıen &b,. ttrualt Mlf mu..c:fl dıc 11tıd~n Au~ta.tıı:. llrııu('f\jvu" <ôf!osuioaen fur C'nıcn Sotı h.ıhcn '4'1C' d.c Mannet DaS jd.le IC'rtn. lıoltibıe d.iöc rdafi\ \cn.ııch.l.aı.~ji ht.i& ahcr ouch. dııu dı(' lbu,ıuheıt. d~ un~ tnı lomjıli$ch lıne "''C:itC're SchwicriP,:eiı lieıı ı.j.arin, ı.l~t8 che ı.lıd ı.ugerectıneı wlnj, ah Aufı tıe dtr' (H:<Ocll\ch:ılt brgriftto grolkfcn ffllıl<'n(lrg;ınlsııdodcn n-.c:hı odtt y,ctılrcr cnı; nn wttdcn muo "(3)_ Ok-'< und ~~~ fcıf'(lenı_naeıt, dit ''()n l'ıucrjcn sebtıl\deıı ~i nd. So ııpich onmab: Pat1eıcnrıolilit. dcr radikal linlu:n Unnt.l\!ııııiJC!l Fnıuenuni o ~ı cltı cine tmtk~ Ralteo al ~ dıe wirkhehtn DdıınJC' ckr frııuı:n. weıdı:n. ıeltı:tı vieh:n atıticren Al. ı h- i.. ıinncn nh Obcuole" Ooth auch uı: lı.ritiuererı dıe Tcncknı iotder VtnU(:ht lın Part.ımtnı ıerrıeınsam cı n Gc'C:tr 11ıt ( ilt"ıo.:h 'ı.dlunı ı.kt Frau cınıubtinııen. ~bc:ıkr11:ıt uıun al'll.krem H~"tJtk.t ;aus dem olfı:nthcht>ıı lrtıı:n au.,.tuırenun uıtıd an rancıpolııi'k:hcn Qucrclcn Auı.:b ''''en ım 1992 rri'.doı.btteiı.l'ı.cu '"crnıınc tt:.,. aı.m PwLaınmı... a:t. ftajıc. Dııııerca lokhm die Bis jımı U.. "<ıllij U. IC' uı:h i Zı.ıl.wıfı dk Sı \t.ııw. -.1 ~-ai'-c Gto8~. t..ao. der Rlu d'l dır "..W:nchc-a <kwfttehaft ıaujııaı A.ch km~ ıotlbchaftlictıa lkm.."''ııtn riıf n ml. R\k-l.M.l.-ııtte. So ""' ~cm \kfnh: un lrd. '~ jctlt ı.ııua icdcr M.w.ıcr. 4ie Dıe fol~ lnııcnte"'"'"'ıt"' miıl v.dcbı:1ı Problemı:ıı die r'tmiic'ıtırı KıaıdıM~n l.tınhıjnı~,,nıa. fiili ~ııchıc:wcn Frııı~~tn \'trheirattc ii nd rm PM~rıt"',... t l'cn ın. AuBetdtm (').ıı;tım Meh imın«eın "'ekıt ıkt ~li.!... Sie T.tı~ eben(alloı. dd eım bf't'ıı cre Au»einaıııdend hen Morsl", nııc:h dıtm es 7_8 für eirle! Nu \'CtN'M.cn i\1 Tung miı dtcstn J-raren auch hıtr mc-hr all tıot'4endıj Ilm: n to.-tnıın 1u,-crlasoçen. VttSlllrkı v.urdcn wicclcr 1'1111<' bcbnm. da8 Fraucn aurgnınd dlescs Gc'<t"lle\ lnhııl\ltn '4Urdcn (2), So.ıı tllı die Abıcha(fuııı dlt'c' Oc:\Ct/C:~ Tlıo')l<ın.ı ıoqıı:l tkr 0Jırır.Sıtckır&. Mııııt-tı.rı/#r ''Oif U'.A/)1 t' V ı.ıch oıno *i..::hciıe Fordenıng dcr Fruucrıorııınhationen.ı., Abct ;l'lte Sldluııı bt sc:bwicnı. nıdıc 1ultttt. \lııtd h ın t<uc.jhlil" die i$bmn.d)cn fu-.iamc:otalı'"" aa fınrul acwınnıea firuaıiıell ımtcntlitıı '-on'! ~.,;hhr t.:llraft. btb.-a t,;e sich \"Ol" alkm ıa cb Re,..,. um H.a W,... Don~ m. die: ftaeft \UIC'~ frluea. l)i.c l 'todul.ıınıu~2f'81ıl.ilen ı.ınd ı. AJie nichc mark:icr1cn l. lılt(' ~ı.an\n'h.'n ıııı~ lntervtewc ı.ınd Oeı.pr.-::tıcn dıc: WAOI ht lrııl.nch KurdıJCan acruiu1 hol 2. Über dıe 7ııhlrn;hea Fraıcamotde: 'iı-tbı:: cbs locc:n-e mi1dr. w.,._.. 3. Zltim: aıt:h t"ınttn Anı lcl \ oe lı"> Sdım:tc:fl i.m d w.;al3-4.t99-l S-S

9 JIYAN Çıriya Peşin - Oltobc:r 1994 Zurr..- "lch war dort die einzige Frau" - Pc-rwı "' ınkisdıc KunJın. Siot ist eın.c ıkr cn.~n l",.ı.ac:-rı, d~ vor der Brfn=ıun.a 1991 ak.li lı' i eıncr der hır djscben Widc.naandsgnırırıcn &ckftmpn h:ı.t Nııth dcr Jkf. rciunı: 1991 l~t cincr ihrtr Arbtitsscbv.~I'JI'Unkle datin. Pr9)cht fuı und mit Frauc ıı;ı orpai.r.itn= Sic bı \'eraat... onlıdıı: dcr-komda Afrn. Lip d.:t ft-..ca Kw disbnl fw csıc Oetmtr.ı """ ifttıalı;ırcb;hnı 1-lüı.:hdınıeaa\ kırsiul. tınd dıe O..,ıınıuhı'lıt,-on f.nuc'i'if\'t!j~kıen ın,er;chi(dcncıt Sa.mmel~ındtt ı.. "-w ltat Dır 'tl poli'!'lfic#w f_..,r!lıııu N~ " _ P. kh..,,.n~ ald ltlıııct' Nııııcril\.ilıen F.ıuııth,\"' pola tıscb '~tır ktf\' \lı ;w-. Ak teh '«hi ~M ~twık lllcin V:uer LU l ttıtnııhuıgtr H afı ~nnltılt. tr ~r Kon1munıı.t. Wir ~aren d&i\och ablwıaiı \M VnwaDdıt:ıı und NaıçtıN.m. die ueı~ unın~ütı:l bııbcn O. c:r\edibl O... \(Jift "<1~ dk Oiıtertcıı ıkı to.tiaktl La~ Weı bıcı- fı<" Aı:hı:a U&. bm JCdc: M("JC Griade C:1- polıtisı;k RKhı...- c:ııa... w;.. hem ()N ~m: Juq.-rtd l'trluaclıı? P; Ah dıe Koınmunı)tcn, <kıtıt Pl.l1ei ith Kil 1974 ad ~. M.::bdıemmte~ı Puhchıkr Bıatlt-P.ıcii96J,u. f~ urdım. hlıbra ir ~ııı&ty--.,ul.tiin ~..t sı:ad in ft Oorf m ıjmnn~ <:id-ıd Jdlıcıl'ın fnt Aar~ı~ı dcr 70'ıcr Jilln. als c:s ıu «r lumnmtn.vbcilt~hcbcrı Ba;:ııtt- unc,l kvmmuninis..:hçr Pill1ei bm, J.:ocuııen wir tu rii,ckkehrcn. Oi!i 1977 habcn wir dann sehr rulııf tıdebı. Oıe Fam1he l.cınntc meme ~hul~u<~.t'oilı;luna ı~khtliıuııvic mı- kh man:n ınic.:b IIOdı. da Kb:st.enbmc:nıdıto 111 dcr ~k" K b~~ ftırnıd \dıuhtuıxtf:.~~ ~ı. beıl. UrııJ \p.lttt ma&e ııch wfır han a"tıoten. ıı1cı lftdıe mn ll:ltıc 1\'b.ur c:ıntt 811f,ı"dle prbeiıct o.ı~ ı,, bc:i uns wıtıblic:b und allıals reine M lnncraıiıc:it. ivru pmtiuıt dtwt 1979ıtOclı dtnt Orwtlt d.., Ko"' I'IJJnurm rııı.ı d~,. BotıtA R,-kl~' P: On pv8c Scbllıg rej" dııc ~\W. u kit hill_,..tı.: ıdul. (QCınıo --rııen ordecı Z NI Tqc Wıı lubcn d.e lboaıhleatc <Ilk l:oltcmı<1hoden. dıc "C k.~ıı.n1e11 an nur ıanıe-w:ırıdı. k-h hoahc ın d~n ""'öu Tııj!cn kein Won Otıer dıe Partei gcuaıı WciJ Vcrwnndtc \1\n mır lki'.ıehı.ınıt'n ltı dem Sıırhrrhdt~lıc:nsı b:ı.nc-n. tıin l..:h r.ı.ı..~gd;oounrn. un1er der 6oı.Jmıa ı k.cincn Koııu~ı 1 hırtdaıfuııduıı.rı StırN,..ı-(' a..h tıuı~ı.ı. ~UI lfosr 0., ılıvt~t/('ni(jciji. JH_,, 0. ::: tkn P~ıfh lfii'i'jlru Rt'l"'ffft'll hııt ' P Ura lha:ne AeıNJıtaı krtıı toji:ıc Kh ııı Kart..& c SıcUc bciommcn [),c S.clıerlııribpotf~a bu. di. ~n h1n.kn und m~ı:h ııa c:ı~ıı llc:ıtı(n Ort Jnthiıctt. d.:r tur Reııon Kirt.'llı. sthım, ın dem :ıht-r nı.ır Ar:ıfıto:r lebccn. Dıco Oıuıthrıınei W11r d(ln w:hr starlı. dcr Ciıund, ~ aruın teb (kın hlni:t.:ftickl v.utde. ~ar dae bc'\\ot're U!:ınw.ctıung Dı'lf'l tırıın k.h ı:... Q J~ ~lıche l.oıut.ıc Kh -=tı Klr\ul. nricil.cbml.-d IlkiilC Sb:lle -ft'k'ft- ı.tocr $dlıoo... tı.&$ T.lf:cn icb ~1cdtr ~e:rb;ı,fkt. Auf «km Bwro dcr SKbcr hcıt\rıolııri w~n au&!rdc. m adw ~h.. C'-Ic:m utıd On*r \Un mır Dıesm:~l ~~~~" $.1e d1e: Vertı.ııfıungen niehı.. c:ıen meıner pothlschtn tuuvhaı dureh;cfuhn. wndetn "Cil ln(ın Vaıer $Cıl 1971 in den Berı:ı:n al\ h-sdımerı Lıımrhc. und W lıı!omulloıın Uher ıt. CIJ-'rt"~,.,.,u. Wl't W ar~ ilimil ~ne Aııısbırıfııc~tıc:.. -.d urdrc Rır eın Jafır ill B..,tıd..l inbaftitn Dıtın...,h habc'ıa SI(' u'" ftlr -«"' Moıuıct ın tlı(' nrotrale 7-0M ''*'Khc:n ımı. ıını.l Saudi Aıubicn in <'in la,cr deporti('rt W it' ı al;q.w n M 1Kpcu1atiort' P \'oa 7 Ubr..,...,.. btt.ı Utır ıı.ar:fıb anı njctıo ~ Taı "ftıj wır t'ıhıw tl.ıılı II'IIMpOntırn ~ \\ar v. ue ltıtf.eoo Ltuıt:, tıı;apr.ı \Cthıig F:unıhen. allcs rıw Kurden IIU\ lkn \l!f'sc-biakıı.:ıı,_..scien. PUK, POK und Koınmu-.. nl~tcn, L~ pb don kc:intrı Sıachcldta.'ıı. al\tr man L.~~ ru~ht nirhı-... ~, S«.bs: Poııaı'\lea,<~em CJr. lııt1mdıımsdcr Dtt."lın I.Aıadıod bdald t.ıd uc. dtt

10 JIYAN Çıriy3 P~ın Okıobcr Wlbct. f.lrımal hll s.ı.;h em Saıı.lızu um,enrn. deıa NN:rı sit du lf'kl'ıiiic'" cd ue d.lo;t~rı. <b8 n wı.~ bectei~tı:ı... \\' ı..tıc:e ct. D..( A "'"' "\' a11ıır:tıc. J'C':Ur..._ O. Cl"te.. um ıqe~..-utdr. arn Bildcr ~oa s.ıw.m ~cınoc F mılıc' hal dıe Bıldn 'ne Sadıbın aıuf~ "'1'.aı W h.o.hrrı dtıt Rıldıtf VrC'~-,. l)ı" lctı.::n J.c»ı ~.ı hııı1 nıhtcn ın dcr Wiiste. die wir j:ı nic:hc ıcy,,lhn ı "" ren Wcnn cin Sıı~~ıunn lam. habcn wır n ıl \IC'hl \Ind Wıı,U"r ıht l.l'içhrt und Rıınn irı den 1-lw.ı\C'tn \'etkıııcı. dıı.n ıdı \\-,ır ıa.ll~ ır<nmcr \'Oikr Sıınd Es ıı.ıb nı.. hı\ tu ıun. u ~'d wıt \tı<.art-n ckm Si.. bcıheiu.jicn..t,uıı,,.au.,ıdıcfct1 fl.ı... u dıc iijııdi!(: Ang,., f;b8 "ic jı:lrl wı~r irıc:n.j dwu ıun ı:;ö ""ut'\k11. ci..cn Mt~~Ut tıcv<ıt wir dört nııınıc:.. otnmeft 1.11kl. alk \t.ltlfttt dcr Jah.p~ ~UJ lllıcnmptlf1ıcrt Jafunwr drt'ı all'\ me1nın F1ft'llıot.. \\'n biıka 1(1nUCmdc dal \lt CIIIJC''ı>ıt" vm'dttı odc:r au R.a;tıc l'llr cıntll \dllq da JTw.tna,-.u tıiaf:'d'iıchld cnkll,aika. D.arın ıftld amtı l.anııı:n GefanJ('tııtO~«SK ~ alk KtommiiMM~ Mtlf"'UfM ljik v.ıırde edıl ~ YI'- 111,., ue mıtıııaı \or1utıta.!'mr. cb6 ir wa'<ı~cr Sa:hea paclen..olk'ıa. (kn.ıı;hıc l..ıııım:ft ıııı.r. da8... allıe unı.erc \'a""aııdtctı ım Wllkf'N;Ind ~su tuuc. dctın ııotrna lerıır.eı.c ııı da_, dıe eıa11ı:cı M6f:IK:hlieıl ôlll'i do Oqıona ı.ic'il'l en.ıt~;s~rı,.,'\\'ft\krl Dioc Othenndien~tkr haberı skb autrallerıd lrtui\ijiıçh \ot'rtıah1'11 Wir wurdcn nıııc:tı BaıJ.1d ı:('br du. In eincr gro6eıı Halle. In de: ı ı.tlıol\ l.lhcı Jrcıhun~ktı Uı.ııe.sıı.Ben. alh:.s Komnıunhtc:n. WArı.:" Kamcnı ı,ınd &htinwc:rl'er nul"gcstdh. Bill'.t.aıı Tıltıı., «r JC!Iı '"'"""-her lrı.ncl\tnıtıister ı-~. h:ı1 111 uru ~tı<o El NiJU ullıld' ~. dj8 \ımue Vı:nı-.-Jtn d c 111 eka lkttm Umrfım. Vcnttn deı V «ri~ wic....,. daim ~ dtc Sxht dts Itab L.inır(:ca.. \t.ft ıjh: UM atıtr die \1<\tbCht-tll.-iıtdu ia der~ tıc~,. ddctı D.Jür i01!1ea iı. ~i bultaıcka Vidro&..anıtTö. u.lıtn: V~-.clınl ~aıpfcı. "lld "cn(1ııfehı. Daı:<ren ta.bl-n ıo;h Ut re-ei,ım. S~:hhc61ith tı. ı nı;ın Ulh frdı.ıd.ı\\cn Eigcmlil:h b.ıben wir dıımil gcm:tıncı. \Wifthıııı.ht /U '\\Crtkn Doch lut selben le: it hatten die Pı:.,:hrı~rş.h dtcı dc\li.khc lnilcnlcute fet\.! ıcno.nrmn. ı.ınd "'""'~Iten dıc Aı.ı t.ıu~l nhjel.tı: \Cın Wmın />4\l (Ju nıın Nutt,/flll'l~rt Wıd4'ntdnd s<g.cursm 1 P Nutı. ı.lc ~.ı.ı.atc:o hjhcn ul'\ ın\ t-ı.ub tdcitın On k.d, ıı:t-r.:tı1. ~~~ uıtta' H.au und die EitıricbNDJ &ia~ ~ut..uh IRft Jij-4: tıu ııı~ t.ıad ir,l.lj'ıdıj ''011 da Ge M&mc:ooım ıauf~n tvı.lco /..tıt nw' mıdllt ıch JICIIra \tc.tjc-a tıa :\KhulııtitıJıcm rchta..,., ~ mktı d2fıa l'oekbinırft lld ""' rojrv1m h.atınl fak SS cabo.illoa io.:.h aı:tıc'tı. n.acb am ıdııt ııod... il dc:ra ~..ır.nca w~ a~~ıuii('iılidld kh hal'ıt das ıc-hl JCUL -.-ed d die W.alfnıl Net cıl tch Jl~. 4.& Fnıuetı mı Jıun,tuc:h &rı\.cn Wl! bm h C"'~ \te11uııpı.tırne ıe ıe dij. n.tırtrımıc. und &t br'\\an~e Wtder\tmd.,ar dıe eıtvıı:c \tc.,lıthleıt ~ı.aır.. S)..ıeıu'".. ıurttn. Ith.. ıır dıe ente Peı.ı;hrncıs:oı ı l\ Germıarı Es war sdıv.ıenı aktercıcn /U..-erden. Man h:ıt g<:saıgt. ıçh soll dt,letı lı~tı«ın till('m l)nrf h r ct~ Ciuenlla sorgen odcr ı ıı.s i\udnnd aehrn Ith h;ıtıe mıctı ınit mcınr-m \\'ıllen dun:hgçt.cılt, und ı.lie vl<ıkn O..:ıtıı. htc", die es ın MJ eıntı Mlbıneııc..~II\Ciıo~ft ııtıt. clıırt lı!le'i'ı;ındcn

11 JlYAN ll w.,.u,dwiwi~du F,._ bridnl,.rı'~-' P- 8n n ~ lib 19SJ Fraut!fı. ıe.. ır. lkı'c'ichr:uıi. ti,, Auch 1111 nulılmi1dıco Kuırt Weac nu te*" ll«ıc 1~1. rct.ı t'~,a tlk:bı die: lant.t 7.cıı nu ı~m ıkn K.-nrl ıer~ıı d-c Ann«! W ır tı.ıt.c 1uırı lknrk'i cı!l<'n Rad ı""r-""'", mıt Jc:m \\-it in die Sı.JJıc JC'ı.cn.kı t\oıi'cn. TrwıJ.:'" iptllta Fraıcn ia dcr Gumllo~ bır1 ".. aıırıe nel Ctrieıttr ltollc ah jdjt tft 11 ın ;'l;onll.w\1:\bll. n.,""'' D111 u -'tıjal ~ılftn,,, crlrbl.,.ı,ı,,..tldraf4 f.j~u~, lwtuwmcijb,...c'ii tkı hrjuclwrı Mı d,rs,.lltdr.\ 1' lın Arnı 19'l!S habeft s.ie d~ Anraıı.. nır;ıınc' ın ur \Crtın Oc::tı~ı ge\umrı. Yi lt w!lren ııllı: ~AndıJ ~ul drr Pluı.:hı, ı,he lmlischen Soldaten "~iren litıcr.ıll. 'IC' hıucn un\ unuinjdl. Dle P;lncifuıılı.ıicııııJu: 1\atıcn l)nıdo 1111\jt" U!'lı, dib lch ıniı den Fıımilie" nüchttn \.OIItt In dıt:~r Zeit b.uın.an no.. h aedachl. das Frauetı ııncl Kifllktn n.cht1,_,. li«'a'n w\lrde Nieı:rund toan~ ahıııtnı. w.a.. dtc ıulı"tıc RciK'f'll."' JC(I'UM IWtt:. lch olllt Mt:tbtn. cr:ıl wa.. fo'" liıı:ft. W u- lwıh:a d.aaıa. ıls o sinrık"' porordm ww C"JC'I' mba nı bkit'c~. 'cnuıc:bl iıt de N.datwi'C'tıict. u.;h K ~ lu ~WIJC" ldı criıuıtr ınkh ~n lll t:'iic 'O.adıc Apnl. & n:pııde ud tıı.tetı ch nı r.$.~ Jtlı.aWeD. lll tıl!lırf!\ Dotf. d. tıereıı.~ uıf.alıurrt..a.ı. \"l)lliı; ttn!m - W ır -...ırm ll11jef'itır drc"ahuı*'n Ptidıımcr f '- Wft \kr PliK. der PDK und dtcı Knm.munı.. ıc.-n. ıj.t\m \'KC' rr.~,.. J'\lıci \'()ft detı K.ornmunı\lt:n tl1ı.j 1\\t:i \'Ofl dt'r J>UK Vıelc l.t:ı.ıtc ıı:ind ifl dieset Nach1 \'trlon:rı ıı-tsm.lici', ie der rur kıh nic\ınr mu6lt sdıen. d118 cr ınhkıun. Oje 1ı1nte Reaion war \ınter Kontrone det Armee UII\C':r Konım.ın ı.kur h.at '-'.ann d ) Jı&RlC Mehl us dem \"CJI.I!o'I:Atn l>t:w( wcjjtkhmı.,.,eıı. u wôlr ı;u Kh cr Mı dct Audıı SdıliıtShı:h \'t'rl.ttdtcn ir wm m cıııcm fhı8ul Viıı:t kto:ht ~ \trtıtr ritn ~die Atm«~tWe Wtıti. ciıı Dot( ıu rmı~ - \\t:tlft auct. lllui cıa ~.ı..- "' dem Aı.ılhrıt ınchkrıdıen -~.ID ekıli w.ıt...,~da'\ 111oer f.ad< IC: I!St:. Wir.. ubctl ıchhdhch dıe H~ -.h S*)m.ania 6knııxtC"II. cb Mhen wnrwts o:ııc $:die.,~ht. u dıtt ~ nt.l AnDcıe w..ar. dcıı.n sie ~ <ıur\1kh aıo;hl \uwıuıtt, da8 ir dor1 t.ind. Wir,,Del dukh JC&.~n _.~he-o Wb ia RKh tunı l1'3n dııırt'hjndlas('ft Da~ r uc n ~:w ei Problmı. "'.r luııtn ja.-.ıı~ V.C'f,..\loıll1rn In C"ıl!lem arıd<-rt"n ttn.1<ırk'rı D.ırf hab:n w ır \tc hi ıc: hındcrı, ıj;ı~ ht~lilnd 7U einc'rn \'ıcrtcl.. ocıı;b.aa \Uınclot, INI \\.ıutr Jrft...Jil cı ~ pb.ı..-s ~o~ıt..ıc. eni T...,. - Lb ci..""bts~ Dort ım Grt"'lltft!*el' rum lru pb n 19Kt<> die kult'a lbchmtrı~\'-lüiij'iıılllı.le, lik Wkkrt:ıt frri:arnrfer -.-~ıı eni \!> eder inı. Au,laıııJ ı("flutıc:ıt,~ ~;anderı ıı.jctı ır~~-o im ltıtn kb w&ır dcıt1 dıc (IIW$f f"'"" und nıu8ce lcidef mci~ı in der Kuetıe bloc:ıl'ltrı. d;;om ~-erın diıı: lrana don cine Frnu ~sehen h.ııten. hjuı:n lite ctıtd~d. ı, d.ıı8 wir dcr KJ' ııngehıörttn W ır l\o1hrn ınuntr ~rrtl ıtcaft, als ab wir, on dt.,. PUK odcr POK \eltn. c.lc:nn nur du~ h.lutn Beı.iehunıen ıum lnuı. Da\ to<ı ar eın ıjt-tnlkh hı:\l:hl.. ~nc:s l.ttoen ın d~ ~r Zc:it. ~ cd di( hc"".ıılt.k1cn Kr1fk" -..ül1ig 11-':N:b.. Llp -~ 11oı.vdcn_ E:ı Jah ı.cfw C"Iil Pef..-pctıi\'Cft..ııbtt Kh ~ dtnc Zc l cnta~fll. al mıtım pıfıi.&$cbı: Ul'u ~ıuııı 4Jhlnlııtf MlftıJ '<::Uft \1 *'1~ \Of' dtt beifw sa.:h ebi Golflnq tu iı;b""' Panca:~fl,. -- ılll\kl uıdealıü~. Wtkhe ~l.;tnc tı-m ıhr na.:h dem toc.sk:n bo.~ mrflbtueh det. \\' ~lo~ndc& und!kr Anfalolfen<i'-e noch fd\lbı? P; Nı.ır di ~~o ır ınlı ÜbC':rtcuıuna ~tl::lmpft habm. <oind wir dı:ıbei gcbliehtn Alıcı d ne: llı ffmınj!, c.l:t6 die ıan7.en Oörrer cines Tng<:~; wio.let ııufııctı.llıl wcrdctı wordt:n, hlt ten ~~o ir c:igcnllicb n~tıı ıllehr Wir wıa~n ehc:r bc:rcit ~robin'(n. ııls ın dm Irak Sııdd;ım ll u.,~ıns 1\lf'UCk.zutch,.~ Die K<:ımınuo.ı~ c-n ın ('lllı(f bnt"*n.,çbkc;b1ca la!<'- ı:ıı&-.eıkr h.ickn d.oc Klmp(a A~i.Dır F.uıutıc ınchr. odt-r diıe fdıtt:a noc-h. ıneau \tnta::b., im lral. Voo dea,..._ Parıcıc ktwuı~on~ dıt fi'wı\lta An~hlıria:ctı ıns Am-d ~ACkr ~ hırl~ ~K-h '"' rı. lllf. o dıc

12 JlYAN Çıriya Pqin- Okıobı:r K.krrfct ıtw l anilte tıau::beıı toı.mıta Ww ltı.ut Dw U.. im~ At{1.wtl.. di' /ııtl/444 fndı/ıllf 1'191..,, fai\oo:ht Auswt:i.se: ffir dott ~.cntralknmıh.. ~ YOr dem AuflitıınJ '\o0~'4lhl '" Su leymıa.nıp ""'ie irı Kirt.:u.k. ntcm:ınd tqı 10 eı~ıt Auhtılnd CfWIHICI, cknıı \kt WidersıaDd '-\'til Ja n('mheh IC~hl,;ı. gen Ml\n tı.ıı htıctt<.ıcnı; mil Unruhcrı ıııı.j \ ieuc:khl eli~ P l~b ~llll<: dcr KP 1-c:~ırJC:n. k h w.ır toocrunı im Resime ı:crcchi)ct. ~.ılb hıb:ıı Yı it eı.. ı cine Reo'lani~ien.ınj ıj«r.:... hmcfi", tı.. uı~h.-:hli~.;h UllıC'I a.tı~hl Dal dle l.eutc in den Sıa.bım cine" Auf\ı.-nd m... httı.lam Lıcmlıc::h uıworbere:itet. Naı.il \t kjm..>.nja ~urde fur n1.1r n:m T. Ksr\u$. ~ f~t. 7<Ad S ı.ıajca.ıauctı.,.. w;h 11!1 dtr SurJı Dı.ın - C\U"C1ft \KI Mtlilk tlıltioo.ıert. kbjk&i..h,,... Kırl.ı~\ ırok O~Pc-ıt. OK Anıtt«tw 'c. allta Stiıd dıc Suıi: bonıtwdıen. Es,.,_. ıjııl lllıoc'rftal. ebi do dıt luf\jtud. ckr b'plcaionc ı m ~dıt gcspım tıa;c_ kh ~ mtt cttııtm II A-I.a,ı,., 1 ~1-c:n<mlUc:l rur die ~hınc:r;..ı ı::c:ntnrı<:lı F.ın l;.tletını' 'llı erdt idı md n l.t:bcıı ı..nı: nı~.ht 'Ct lt('i\tn Ith h.ıııc \'00 cinem Maıın gd..cx:htc ltııl\n~hcıı ıclrlcji, ıuw...,ir hııttw URS lcun. unu:rhtıhcn 1\1.. kh eın rııar Mcıcr wcltcr-gcgangcn w;ır, wurde cr v~n cıncı Otıı nuejtriı..en Wtır\1 Du ıtt<ıltr art dtll K(Jmpu:n IM"tt'lll t p Jıl. ll.h hıll'-c d~ rc:schmctgas lu C'IMin Jttl8U MılıtArbıcı- ı~tıc. lch ka.n.ntc dıc J1tı.t.en Gct\iuılc. 'ICIIII'Iriıı ON~kor dcır1 ı.uı.i<ıncrt ~'f'w'ft nol lds tıuı dam attı ciocın Uriac R.i&l..ctN ~fn tu Flupafaı ııd.drwca utıd.cb ta cb ~~... cm Sold.lk ".Cntl bacılift. ı1as ir tıts l11k111 ııdm C'fobnııı lomco: n \pılılef..,.:b d.jıl:ıri. als dıe GchtıradiC'flll~ le Jı"'IUfml..,.urdt. h ~ı~o,ır lur ıı.lk- \00 uns C'in Schoe\; dtt Unıı:rlo~ıccrı ıjc, Qcht:ımdtcn,tC:\ lu n hen. Wcı crntotdcı, Btf{)htn tıo.lcr nur til-cr ııdu w\ltdt, W"""M gcnau dotun,ctıt)cf'1 Kull.ı.lMıra ıcuıe tı.ıııcn ı~o~oıır wtıon eini -eı vubrannı, abtr Ith kcnne,ctjialle namcntlich. die ınich scfohert u~l ~.. rıittcll h.ı~ h< Wa.. ı.ıl'uj jcw. nxh der Bcfrciung, die uctıdı,.cn r uu.lcrunır 111 fw Wc kutdl5dıaı Fr11ı.acn 't Wir m.a.. ec-n ıle~- W~iNı.ı Kı.ırd1ı. was kll~hmtll lmıın~ Dcr Analflhabcuımu. rıuııl bt'tjn~rft..s" frmıtoa polilisicrt oımko. Sııe..,._,,... all$ dtn ll..kaxm lt -..nt~~ \.6ueo unıj- ıtuıi:hlllhcfwlı r..ctı<n pat1ı~ır-:n:. Die frwa\!cı.:ll.chnı Gt-c-ttc ml,lıı. ıııc l'ıfıe"'hıı.iu -cn.kn..ıd -..lr Mudıc'ft 1h enan diic' ıc stlllto:tı "cnıılcrte Gkic:hbelt filr die.. raı.ıcrı Uc...,nıkr\ rn,)f:ılem.ıti\ch i~ die t.aıre dcr Anbh,ıtt~>-tn, ıhncn mııl\ bı;)urı~cn dringcnd wirhc:h.ıfıhch unll MVı.ll J:CI~Iıttı \lo enj~n. dnırıit sic: cia:cne PetsjX\11\'Cn Clll wıdcl könncn Wn.~ ıl, nht du tw:utr. ı.vı~ı J:ıhrc nach drı O~fıtıUIJ bt'ıc-r d~ l.oı:c: der Fr.~IIC'n t ı,ıı hlhr fw.r Clll rma Kutdi.su ul'd eı~ k-l~oltll lru. ııcl.lmr't Ic h tuuc ak: etvı--.nd. dd.tane 1 rclheıl ıııidıl fo. f-raur,c:l&ca -unk B s Jd.lı bal da l-mhcil ctıa l'..,ıa(ctwıt!..tıt. RucbdwiU u:ld.or TcrM 1 Fol,c. 0eı ~w~ toetw ıtar"' tıc-ıtilftl!ic d... dnı K.a..,t rtıce die Di Lun. dtt ~~bm aber bu ~- KOftl('f'k C'llt klelı. Das fubn lllltcf.lllllkrml jctıı lu dinen Pnıbkınnı l..:h 1116.:.hcıe d;ııs.. Q...cm Ekıllpicl "Yerı.lrc\l!tlıtberı. In OctY,J 1ıJJ r-rwe ww dıe Soıialpolitik der t'ııwttıntcn ın ckn \ictıli&cr Jalna rcblı,.. (oru.;bntılich, So ur beı.. pıct~.,.,cı~ dıc Mchrebc ~rtjo. "" lıti l.utdischen Rtcloftalp;ırlıuncnt :ı.iıtcn jctıı wicıjeı Minner. dle nıit mchrc:ıcıı fnu-=rı "Crhciroıtc ı o;i ııd. D:ıfur hat-e ıe:h nichı g.rbmrrı. Von dcr kurdiwhen Ckmoltatit hiıuc ich n.ieht cl'\loanrt, d:ı.b,.ı(' ~kh \O rlklstandig t:nt VI lçldft Wllırde Als Rtattiarı.ıııuf d~ I:Atv kuunı tıolhen alk fraıj~ ~ dcr \"""''~ııı Pavttn..web ca Wı! ~ ılidil ~oetc. dltlı. ~la Zubafı coı nıı~mt~iun. \'Oft ckr Pl:K nd der PDK ~iua C'l pur fnoı:n tm Paılu.cııı. allmluır \ıd nı "t'rij!t. de ~lıfaı;ht 111ıh.luwn voctınnırn l<:ınnıcrı. Fur Ua!IO ı* C$ ~r.n d.c ~Mıı:l-.:htc11. ~lc \'ıucntlıd'ı.(u unkntulten tın~ Prolı-lem i~t :ıbrr, d;ıl dıc Rcsterung die ls lurnitcıt:n ıııieht pto\'o:tttfc.'fl will l>.ıhı.'t h>'~tı qı.ldıe Ver oıudıe jevı Wt.fli& Chnn«t~ Dı'~ Atraıc4«~f'tnı J"rmu''l Athtlrıt:n dil ni.j#rs ProJJ /rm z,ı s<i,.. Wi< st tilrif ı i< 1irhjlir Lııc h dar'! P Momenuıı ııl'lı ~ c-ınr An lc"mın.~lle ıqcn Frau ('ll ~ı~oe,ea qeiw'intrfl flntııa:tıcn tum Bel<,"»cl. ltı lkıı ColledtW TO.ll"' atıer ~h tn ~ulc~i'uiil& ~irıd <ıc:hoa l"raıııcn ~ ft'lka. ( ı \\ ll'ltt'(: drti Kilbdı::ra. dcrt:a \l.ııı:a llwad da A (a1~~~t ~ -.wde. uı fct'*'..-ordtıl. cil sı.c ottctıll*'h ıcl.iaıl,.ılune, daa sic ieckr ltcu'mı:n Oılk \\ır oi1st"n nn1 «PliK frauc:a ~ d~n Tmof cınc Kanıp;linc ~n UDd Auıbl.llttcr sctımben. Otc h.ttm.:n atın JCMI' dj.8 s'c dı rıkh~ untcmctıınen l6nnleıı. Vermı.ıtho:h hil11en dicse Fmucn cin solchcıı Sclııo.:h,ıl ah K~lı~Cur"f: \'d'dlf!ftt. dcnn es wün'e Gcrüchıe rı.+oen. dıı8 \c.'ı('n F'raucn. dıc mıl dcr l):ı:~ıbort'g~rung IU(IIılnmenruı~ltet ht.tten. Wir ha ~n ıın~..anlt gegcn die..e Pln\ı.hıltroııı ıı:e~ı~octır1. Phnıktı und ~IMıj~b ~Ofınen onkntlkbc C.cti<hle nicmals cr.. cı,tt:n. \ijı cktı Fnt.ıe'n. d c ün P.ıırbınc-nı ~ıı1.cn. habcn \'CfSducderıe 1-n.UMI"'f'r!C"' Jıe Ci<~lo\-ori..,C füt cin cmaaupm.ori!c;tm:l ~toı.hl crıl..,orfc:. Als dtev darut \OD cırıer Ft.u \otıırclh,... tde. hat-cıa di~... 11Chc:a Pıtrlıaıtaı.uin... ~ltı.;ht Oinc Fnu h.alını 1-ie rcfdrttbl ausıdatıl~ '"\\ crıahbt 0u ~. habeai sııe ıcnafcn. ~Du cknfl aaı:bt ırı ı.jwvr C~lhctı.:ıf1 1o Du uchst..:sl.iqefl ıtt1tfı tt'tıı "'tek AufıMn \ot IIRS. Gcn.Je d.c: Fmıca.. die ı.jamat.. ıtl.tıv.ı. n Odrcıuı~~ss..,ıı.mpi bcteili$1 voan:a. k.(kıne" 'ach ıc:ur I'IKht turtıı.:kııc.bcn. ( 1) OH: soııcn;aarııc An( ll KııınJMıne "'at dt't" H<im ra ll dcr VcnnchıunıN.olııı). docr in.liıchıe11 Rcııcnıns ı~ın. dte l."\llddc:he lk\,'llll'1\ılll r u~ \"()n Dorl'c:m wdcıı ıenlwt : n 2:~J till Mttı\Chtrı ~, cndnır&ıııı.kn" Ott SQilllfm.bj:a wdc ını RhDrtı docr" K.llopapıc: mil Giftps.aıs ~her ProıhıltJ('Ie bt'crıhıardim ( ) 1)3." lnı.crview IUhnc Oth cr l,i«h.ı WA01 e.v. im SpHth~rl:ı\t lw' ın Sulcyrııanin. lmklsch Kuntı<il.ln. Dcr Otıcn.rii.C:r \l,.-~ h dcul.)(h. MıWI'ırıttt \'00

13 JIYAN Ç'ırıya P~~ın. Olı;hlbcr ı t)l)~ 13 Se Navdaren Kurd fı B ~ınga Jınen Kurd o. Gulc Dı fwjw. 19&4 1'1 \tlıu.u CiUtW\ IJ P ı~. 2!.10 t ~~ arı Cla~n in lı St('lk.bıolml. :q IO,IQ"''n da Jl Qan tof kurdo tı Stt.~lholml Jl... eull! c: d4r. INb c Nr\ın ıl jlıtı,. tırıc ser lxııpja A c ıctt Kutd O obarıl Ç(IQ. ıthll \lınw aıure N.,e fd, ewana lı ter c-lhaııı! Ujlft K~... lı pry '" 1 tıo Jt:b:ı I'DJtOU)rtıyf 1~ ba} ublba. ""anıs nlurt.! n dı U't pl -..b dıbln.... Jl tuc:. nhiy&alıııcı aımeı.c tım lltı,and.a.e Ev her ~ n ladl-n )t.;_\lir-j yla md. llptll\tl. 11'0 Jl bt1 dı uv! ll llhl" da dy D ~ Cı tıefk~ WI:M btf ro.ı ds ""'" ab:ırlt di btb' d he 1~ ıccm enrıa htr Lır.l teıt-ıhadi)l mc aın 'f~l dı warf ııııınn..,-l-.,.cl ıiı Ar~ ~h O tor.ı Kıınbn, )-f dıııjı d.ıır~ nrun 6 P'Jn1)11 rrndf ~UJJı d.a ked.a :t.wt' njandınc O ;ı me u nshiidcl ~ hıllim' lıu lı Mf t...ns:c' ruı...-oın.ıı ld d;aııınc çand. hvnı:ı O. ıfl\.lııı? Kurdı \t'f t-.rr tıe ~t dıçc 1 tıı:-r t,f rllliji}i'l\ k.unı. lı..,. rı~ ""'''tic'k\\i cja her ıun tıırnırya,el:ıın dane rı!~ t.'i''c, Jı tııu ;ııtıtı, l>lfllh l'ı wı:lhc\'i her bı dıl"'ıti \.d'ltln. da ku jı l:ınna çdt mc ~f ~~~"'il tı.:knıııt oo.. ı.n pc)d.ıhıl-.ın. U pır ınu.atıın l.u pı:y ('\looqa" bcwl O u:br.tt\'n...,,ın.ı uu ji \lı nil~ ret~ Kun.l O icic:n ı.:ıf\ııt d.a pın:yd.j h \tl' him!! wcl.hc\'ı ö tm ıl tıın ~lmch.atı)t: lru jı lı ~r şd~ me,.,. n:lu ~h('mr:ı 1~ a)c'iii!t 1 C ki~ tnl' ılı ~ld.an.:ı '\CJ..al.ı ht t.ol11 y.ı dj~ ı~~ d.ı Jl. tt) bı rt'ly! 4o:th.ııınd. ınc11n da )'C tın lı tıtr ı\ı)l' er6t ~dtıı iu ıev \IIJ!Il, II)Cl. t,l\lli,luıhl ('C~ J.a ıjılı.ui,,ı.. ~u \lı nıav a}lll)'~ J.ı ~ı hıt\f4 fı.ljir. l )ı\" nl!yer.~n nıc ji ı.ıw ljoett~n ı:ıhoım lıu ~~ dıtı d<"rh.a.. dıtıın hıı,hnc kt ~t.a \ ;lft. Onr \lo,ın ıerı O 'tinltnrı g,ı t,o ll.ı\ tjın. Jı 'tr~ (l Mın n nı \o.ıır ı\ \C!-.ıl ıııl.,ııe ım"ıl Kt.ınJ.ın ~ıarc-.crbıl.c. Oı ~-ro,ıc\\, bı \cl. ıl.. ıl.ah. tı.ı tor ll W14 ı t.tı~lım \.1 ı u rın h.:olrı.ııhul. Jınln Kurıt htt tıın lı;&nırt Jın, n ).u J~l'>' tım iu> C $dı!n ı:in;ır d ıl. ın i '4('\llll, dıtlııı l.t.ır~a w.uı bılıın q.uıl.ın Jl la... in '\\(' 11t:1ınınc mrrııı~ Wcnrı nııl bıdınc h.:v, e~ tttf nd<" l ll ""~' '"'"''"'tuıı-ı fm b -ct rıy.a hır:t.ıı. '4d.İ'ıe\l. J,ımul.rai tl a-.ıcı)~ ).u ıj.:h ul ~rf ('\ her~ c.,.l.aıjıl!n KuııJ )tn,;ı~&~ nıq.ındııa. her lı.;u dıl.ın. lı bo ltırarıma w~ ı:a. Nl. dım Jl d.l.n u~...,. r&t.. f\i r-... );1 ıııtı <lılı:'l lkr pın O ptntıttl W q...,... ınc d.l IN dp t "'t.mıllllo! ";~ dı,f ~ ~arncr\jrı.! He"~ "'.JNf _._du btpı. cıu d Knuttf ciluılrı! d.l lfttnnht.f ıkwwılf1111 ı1ı -ııtn.-.v tı.ı.. dım cem,.c. C1lll cttl.ın pqa)a \~ \Q)ırıa ~ tcınn Tu GanD tnnıc- ).ın Lu dı ~ d.ı \C:rteun nıne_ Hc:r du ~d Ji P,.lıl W< dı ırı.ai"a-&'atıi. Alntıl:ıi Ci ''' ni)~ d~ \l, a tııldın DcrC rt-ıın ('ftl jın. ~ Ü ~V.Ifl.. dı\ f; ratberi 1c:r (ı nehtqi) ıuı nıw~ ıın. tıııı' Guh nedınc der..-w~n nıjac.lpert:s Pı}t ncdını: si)'ase«ll wue çe""t O ıurnh' At..Jı. dcnuıl.t.~ i i1 \\(l.;ho:vi l'oıı ırtt' tıc nı U~ ~n. tın hem U sd.tn'

14 JIYAN Çıriy> P<~in - Okıolı<r "Dewlet usa kıriye ku sıtar dı kesi da nehiştiye" Jı bcr ;.ur ii :JJima Jo:/~ta Tırt. tdl Ku.nl jı tml ıı.,,.. U la!o inf dd:t' ~rl "'' 1lı.tlt' hajtfrtrt Tırb)i. HtMkjı 'Hın ji lt\'i mnlbtıtin -"''' ttrko '14't'lat dant ri Jıcnn~ 1-:;TPUri U lı...,, c-i ük '(If bfin~. l'd:jı "- an 1' GıJII l' N(,f"''0111J me Y(J /:m iri bı Cull N.whbctd. çckır. f:nt lı Jir,.; st>hb<ti nepr düan.. lıı et ll -.ıı tıtmuum O c.ı bittın lt v. Ji)u: Rn.ıa " ya nm f'i"''o 0#1 <:ldt-: Rı-ap mıt )& vn hg:rı dıl-4+ rı l:.ın dı \Jlo'tl: haıı da )dara... lt,. r~ t... "'' dalm \bht man nı~ t.d'tte 6 i;,i.ara mc dıl.t. IS I6 sali dı --;,:~;-;:::::::;~:-ıiiir::==========:.-.:~~"~':~~"~<!l~~~ ~,;~~~~mı..e Jl)un: 81 4utlfl(l ı.ı.t, _,_,. J M.ı;1H ndtnmbı nır lı~ı.lr llıhlll. Cul~: l~r t.nla l 1 )S2 lı Aııri haı ı m dın~ Jı ber Lu tl hıın qlt, hun ji Kutd tıo m, mıft c,h )1)'111\:ı ıtwt d;ı ge Id; ıeda O ıcnıııı'ı dıt HGn jl d ı t.aıuıt ku dı Kuıdmıı~ d.a r0mtt.ı Clllll C'~~<iloi4~ lu ll~ )'C, Jı ~r vl: )'Ckt cr Jl dı jı)ıırı.ı lly.c d.ıı ıetd. C:tiyıım. Wc,t ku tıcııı ııtun:ı. wel. ıekl; qu~n Kurd mırı J' rıık Lıı. 22,,&1 Ct lı \1ılıuııırt Nlme Lı>tı.ını~a nw.ı.a ı. e. U ıclcl can. lftıftjl ~Lı pınruy J llf K~ı.l. ~ '"'.If bctil..-m :t.#~a illıtııl l.l ~ı... h! nhll lı mı aa lt. U bdl ca.ra.ıı ıt-t tııaıı (ldthr.., bda ~ Jl bthc' Jı)U! 7muM h nı dz:ıı:ııhl\ Jl!/1 ın. " ır dcj lt~" lttıtım /:,M~rl S.-4.- ~ 1',,.. )ı #HJ,, lt.. ~ut /:,..ri, Gu1~: Emt-ı nja \'lo C ncl'ıaıuı Jı par '" k}l.trf R~ rclcl.. caran ~nt ın \ocf,undlınc" 1 ~. nn dı llrr c&mi)'~ kuın dı.,ımt Otlcl hcqt-~t h nıed:ıkırm,h nııv ırııı.l mc dııttri).ın..r:u ı m mc ı c:v lı he\ dılınn, n~,. 7.c:Ai ra u; ı :lwcii dıkırın O nı\ in~n ınc dı qe l.a1tın. bv ho) enan~ tı<'lel.. bc'rdıe wam kırın f'ıdl "'" MbD kıı m(' ım ln~n """'o jl j ı rrıj~ hllnrdıd.a. RoıcL dl~a lı~. ıırıhı ~~ JUnd, ern ıc:" lı tıtt cıuniyf koın lunn Ctrcl ntlll dıt..., lı alı m.ııl~ot me du r-.-.tıt-e. El w ı h d.tı t<'" )'.tıl'1\, W lqlttan mı d.ln tırr ıullan 6 c1ıhu p11a ~~lfriyaın. Wcuıı b ~kc jl pftd ı:krkm. CC'I hı:r bt..,. çon o..,,. a.itıd. ıır.-.ı lwm \t.ala r.t G rıu.l~ çclld pllıdı,-... ~ cı o di ""'"..., dı) di ınatı(ıft \lı ~ 1 cb \u hud. C1:)a)'-ı nuw "bt. \.n, lt çı fe:) de. hen1 I("AliiNin. Ji)U: Pı,ıı,.,.. '-t',,... ılut, -.~ f' Lr" Culi-: br O tnah& A m Uiılll,., i. cm Nnıllın O tf ınıı lm rnıla mc: )t,.,ll.lndlft, ı~ Jl ~~mr 111\.UJIII_. h her \l: )cl.t 111C.' 111\'l~n :\V. C lı crebc:ki tw t.jr Cl cın hmın ltnıirf Em.r:ef rutı ne Jl hnol O tıl'lrır O do'itıı k-1.1 cm h vıt chı~tıdın F.v $--6 mch e em dı n-.:ald, d.l d1rı:u11 n /..,f tı)l m111 lı \Ir boiın, ~ret~)~ lflor ı hd... On. e~ me h \If ı..ıuraııdın Mt tdek ttıd:t O ffia kı~nd- Jiyan: TM ltflttıt~ dlm fli_,.l ıımıl lı bo çı rıf.ıf Rllltd.' DtttııJ '" '" dı gtmd bi4) i ~sl.u disa Iri# tıll/11 Jtt gımd i.k<iiii)'d 1-(WifGII'l/m ~ C1ıl i: E~j bo ınab ıııe çom 1 ~,~~ ll h wır çendek n\ful'l M ı n tıılh ı :elini danitıu mııja cınart.k. O:ıva ku çom. ke\'ıln)';a ıtıoıic lılıı.a A:WII dıı. nuıı Muı t'ıı dı kk s:ui. tıılit hıwa B vtt 1ıt'le ct çgm ber ma!c Inı çı bıbf.jıım; mı n dı~ kıt ıt:uti hlj f:p.lld.uit Jiyan: TM dıuj.,; b iı Wlfl lul ~IIJitth bip Goli: Bd(- Lı ı ~ mc.,~ binli du hr:to ınm tuuaıt la'flll ı.u dıpuı n ap;n ın Dıı pc)' ta q.ra ~Jıtııiıınecpun Ç-" ' c tıbc qoruei. lril atıine ~ plldiyhı Int o ~kk btqtm. h Lrnac O. -.t ~ cb uai}~ mc Jı tul..,e-fmd,ınc. Ga\& tu ez çgm ıu d. qttnııı.:ı fiıtılfubcıa. t.attc dll.'loann \tut 1'-'* '"Wc ç-una :tmlı)c lfk' 1(''1o'll.lnd '"' U c,. bersi\ ncdan Jbaın: Pey\-# bi\~1# 1~ rı lar' CuK: Mın 4'01, f v qoru.:i rnııl mın ~wıtıındın. "'~ ıubl: ın~~ nıın jl bıkujın.'' Jı b!r \'~ )'CU: ~di nun ht:ıı Et Jı lt:tba l!lt\ q lmm. Erneltı boırn. h lı dor ubm" dud~nm. ~di lu dt-nil l'a't' j~ ta bljınıı nane. l..c'lo"tt tım:ın lurı~. rdcc B ıon mc \li('k, he.,. lltnın Jt tıcr \'~ Jlın.l)' na mm alı nr. Jl b.l mı n wcl. rırıııı:ıne )1:. Jl)tı ılı Wt tl;uı fj di"'wjfln.km't" \(JIHI 4ut C u lfı We~ııı c~ ın çqne. biçer bcr dane n:ıı, ıı ctın6 ıne O c~ ç-ınlne. Mc r~ ın~ 't'al' n ivilari dahil Panı.şmk.ı! mc d.ırıe, 1~ rıou-a me Ji jı ""'e ra bm nt:. U'J kulilc kıı!iiwiii.i ll;.)ı da De hi}iii'ic. Çcnd roj c~ıı. yckı mal:ı JIWC... ırıtıy P;at"""', Ç'Uac.- c: at'litııe sund. hı d.tn llu~ıuır Ot:,.. ku$1tllıt tl~ ji d.im tııt-r ıı:ılb 4 tıvırızt;k e çnd br.ımtoc- dili< M O ıot111e..\tc u:rorbt \.w:ıt Bı ct.f TOtt cbdı Nda no D«t dıduıı -wr mıll U cul.tn -..d,ı Jr~ n: r. Ji)4a4,, "' fcjl'~ d.jı,;. ı ' A' tdlrı ftqj b lı ur drjıtı. rr-"l(l..,... tıiwo J""-111 ' Cul~: r-:ıl 40 "' tıoıbın:ım! J\r UK e. Men\' ~l: jı ~,..('ra çan- dıbift(' )' n Jl n.attint:. U jı hcv nı h.t\ ırı Wt\ta ku tm!\alın. mt dıt l.u lı m alikarl dwtın he\. Jı he\' ra baş ın. 16,ıcrıı~ mq6 '"rohn tor dı Je w:ın Ll \'lt,)~ l.u llll!lctıııe bırçi dınıinıc. Ev jf l~"da)'ci./of(l,

15 JIYAN Çıriya P~in - Oklobel' 199-t 15 Eylem Ilaberieri -Eylem H;ıberleri- Eylem Haberleri Devletin ırkçı-şoven poli tikas ını y urtd ış ınd a da uygulayanlar var! 7.A! hıl Onur 18 EylUJ gı.lnll Oortmund'da Oun )'! ÇOC"ul: GO.ııu kuılnın:ılıın y~pıldı. Kutlam.ıl.ar-" Donmund KOt-.UlN Komilc:\i \'C HE VAL T1 Dcmc#i olartık bit KUrtler de bu ldık. S:ı.b.ıh ~llcrilllk biıc :ı)'nlıı.n nuı. "'<1Jnrın Ou'Jlnc ) ayınl.ınınııı dmn~k ~-c konırap1aklrudoın y.ıtıılmı} du\arlıı.nı (oıojr.ır...etgim11i n.. mıı\: ü1.ere ;,iııık. Henu1 '>ergıtıın ılk foıo~ranannı a.sma)'a başt:srt.:o!n. TUrk KOJülr Merteli'nden gdcn ıeımildler biı:c )'al l~rnk "Ne bu KUrdisıan" lr.ık için ıni l.ullanı)t>r-.urıuı. bu kelimeyi. yok s:ı TUtki)C için mi1" dc:ıdilcr. Kürdi\ ı:ın kelime<>inin her i_ki ülke i<;ın de kull.;ınıldıj:ını 66ylcyıncc çile<~l'l çık mı$ tm ıanrla., -ır.ık'ı böldunui. $imdı bmk ml.. ına? NI.;IR höllkllltll )';J;pıyoı, tıiıim j:ütcl Tllrliye'ıni.tl tıölüyorsunu1.'!" deyiıw:e bi7jcr de: kendilotine 1\ln\a.O) :ı'yı ömck verdik. Alına.nya'd:ı.. Üiktm TIIrtiyc:, ben TUrtüm" dediklerinde Almanya'nın böiunllp böll.lnnledili konusuooıı biıe l!e\ ap vcrmc~iııi istedik. -Aim01n ya'da anadil deni ~kkını kull:ın m;ıklıı.. yıılnıt kuiiiirel tl.:ınlııtdıı Türk lc:r belli ed;jnlikler yorııııı:-:t Li bu hu.kl~tı nı yıllardır lcullıındıklnrııu dn hııtırlatıık ;\lmany.ı b<wdrıu) or mu?" :ı.onunuoı t~. "Sit. Almııtıya'dıı.n 'oprak iıııcmiyoruı: ki. Alıruınya sımr.wın iç-inde bir Tötki) e olduaunu iddia et miyonı:~" dediler ~Iyi, güzel" dedık;, goçıuy!ı<:nıı. Al\.'l siz buraya nasıl dolu') a d:ı öyle geldıniı; ve unulıdd bnlkın u,prald<ıtıbil cl koyıırnk eletil luk vermek. onl&n köklcı.hrdıniı. 'le şimdi de kendini«len b!4kaııuuo milli)etinı.lcıı s6ıetrnc:.<ınc tahıımmuj ale:mı)munut. Bu im Ulkcmiziıı ndını '-erııw:mi~ ve lııılkımı:un durumunu :.c::tıilenkıniz Türkiy~'yi bölmek içitı dc~ildlr. Siı.in gibi bizler de Almtnya'd:ı. demekler kutüjöıw: kaydı:: dilmiş dernekler olanak. kendı çıııış~ malanmm sergilemek i<tiyoruı. Dbl rtıhat bınıkınl" dedi#,uniı.dıc dt:. *Diz timdi organiutörlc:rdc:n b!,ıııun hesobın ı 30rlınz. rc:ıı:mi dtnitc ot:ı.rok adı geçmt)'~n '-e bilinmeyen bit illke adın..,. Ttlrkiy~'yi tıöfmd: ic;ıcyenlc:re nır ~ıl m:ısa Heririeri Diz bunun hc$:jbtl'll şimdi soranı. diyt"rek giuik:r. Biz rotojru.nıı.rımuı ~m:ıyo de~ vnm cıtık. iıabi bu :lttıda öğrendik ti oalın dıı foıoa:r.ıf ~rai~i ilc TUriti p:'ııın ç<ııevld:'ır için cennet bir tıll:e olduaunu gösıcrmeye öıen gös.ıerıni~ter. Türkiye'nin TUrk çocuklan çiıt ceni)ct olup olmadıj:ı elbette ki tmıtılacak: bir tonu ll.llk1 Kürt çoeukl.an Için de cehennem oldujıı ort;ı~ dıı! lkmek: ki sonın sa<~oce Kürdisaan kelimesiyle TOrkiye'yi tıotn:ıc sorunu de~ilmiı;. l'ütkiye'nitı çocuktat için cennet olma.~ı ytılıuunı d3 bi1.im folojnıo.v-orı_ıyıı. ko)uyotdu. Ors:ıniz:uurlerin onlıt.nn bu ıdduı \'C ıeııtı,liucri ~n-kçelcrin kcndikri için bir anl.;ım ifade ctmcdi~ini. TU:ı-lı. lc::rin kendi dı~lanndnki millıyct \'C nınlıkları ko.b'ui ~mekri ıerokıili. bu goniin tüm dilny;a ~11klann:a aiı oldutunu, her çocufıun yıı~mının in.sanl:ır iıçın 6c#cn olm.nsı \'C tıaklı:ınm korurunıltsı ıcttl.titini dile getirerek. dü~mıınlıklnn 6ı.e bitbirlerinin luıtla nnil $.SYSI,.asıcren her JNP 'vc dernelin orada yer ı~labıkceiinı nnlaı n'ıı.yıı ç:ıhşttlar. Bı:ı bu ıo:nısmanın dışıikia tutukfuk. Teknır ııehliler. ıd.tm 1~nı1ular ve bize bu kcı. "Maşasını~ )'t'oo.ncı lar si1j bire hl'$ı kışkınıyor. Türii yı:'yi boiı'ııek için p:ırn vcriy«" dt)'c, ret tıır proı,-ıılct onamı yar.ı.tmıık istcdılet. Ketıdlkrine bu ilhoıntloannın çuk :l}ajlılay.c-ı oldutunu ve hııjhır.ıwı dosıl utun bu tür ilhıı.m l:ırl:. gidcrı!k dü$ıruıntıta dönüştü:rüldufüno.. TOrk KOltUr McrkeLi'nin, TOrk Konsoloslu&.u,.e Almıı.nl.ınn finıınsi)"ci y;ırdı mı)' li kurulmu-ı oldupnı.ı ve ıa):ıkt.ı durdutunu h:ıınlnı:tr.ıl: nıçın hmm kc:ndilerini aynı şı:ki.lde ıtbam ccmemcl: için ~tleriıni:~.e diu.a1euipimil Uıerinde lıoır k.et. d:ıtu dlq.iinme)c ''C h~m"ekeı etmeye d.,, cr euik. Kıs~1lı eylem boyunca bu uınış m:ll*' de.\ aım ~u ı. Günllıı anlamı gercf,i. u.ım demek YCI partilerin ı;ır.ıdaki tt':ltl'-i)çileri, ÇO euj:jann deli-jik bir.pn > molan, c~lenmc:leri için dci:,i~ık ui,ı'ı~t ve ('l)'tınlıır ıu.ındu1tu-. S:ut IS.30 dol:ı.yla nndıa Hev2hı Çacuk Koroso'mın birbirinden ııurel Kunçc turkoleric sundu*u Plll!:tamdıın soorn. Amnc~l) In tctnaıionııl ı;abşanl;u-ının unta kan\ ~n)'asına t:nulm(lnu, S:onu'iund:ı. tckliflerini katkıl etsertl tml'a ıopl.:ı maya ba.$1adık. Lise ö~rencuerlnlıı bll\l;ııtıklan bu hıua l.aınp:ınyıısı. Hakkari'nin UÇ koytınden ıoplıtnıp aönıltınn alınıın 1000 kiti ile ilgiliy di. Tütlı. hill:ilmel g!lçlerinin bu inso:n l.nrı kamplntdıı iji:cnı:ejc.ıldıkhıtı w çocuklıınn d;ı zulüm ve iskenı.--e alunda ajjdiljerini bclirli)'ur \'c Tiirl:i yc nin ırnıas:ını tutısı ulu~lıırorosı in san hııjd:ın s61l<:1meleriıw: ballı b lal1lk bu in~anlan serbesi bınıkm~"' ı~ıetuyordu Cocuklanm ~ için cchenncnııc d(). nli\ıüıüjcı. Ulkemiun durumunu kamuoyuna wnanın ~ biılet olmadılını görerc): t;cıvindik ve sava~ı. ırkçtiılı bir ke:1 d3h:ı. l:ı.n~t:tledilt.

16 JIY A:-. 16 Rejim karşıtiarına suikast düzenleme cesareti nereden geliyor'? ~rhun Şahin 11'20 Kiıro ~.,,,. IJtmtol.nıı P.wtıu, h}l.v~u.7 Ktu ı.. ı.. ı. ruıiih au,._. d1lı.ild:ro dutc)lnjc. c:n çt.'ll. şc-hıt H' "" p;ınidir. Ckt.ı, ıı~ J'llıliıık:ılany la, lcrörhl ) Onıcmlctlc 'IÖtJc mlhll.l manlıl urııl.;vıylıt h.ılkı ınkywı.ı ıc: tımw)'c ı;~h1-u' ıcron..ı lı.wı ~Jım&. N unfoa: 1n.cdt bctjid K J11 tan... aw Uınıu cmerlca. dıtn ı:.afı1" f'oll raı,ad.ıkt luu..ıiuiift ~ 1'1(1)1<1.. mc~nı ttm.ilı;"' 'Ktırdhl.ln Dcmul. r.ıı l'ıınisl''ne )UM i\h\de \C dışındıı :\.l!hni.1j. bdcııtı~ ı ıl\i c)'k-mlcr do I'Cflkmclı.lcdıt ~Jimfn ttfooq ~k-ın lllllôln. ~ ~ dllnb hal ~ tat- IIU~IIf..ı ri Lılmı)ot,,,_,"" lık lı...1 tlir drc Ôllo."T l.jdedılıcısı 100 doi.ı)lft. ct.ı muk\illui 6tibnn * \fclb Re-w m; an tı..meuıw > ' lmı l.uıdlt Pch dllny~mn hu,<'l )<:riooc. JCJim hfl:lll ın,,u l.u.ı \Uil.a.~tlcr du ıcrı l cmc c<"'tcıı ııu:rcdcn ıelıyor' ''"illll.u...ılt mnllı.ıl.ır nu, H:r ere Uı.W nioibl.r tıu U.lumbnrı öıl ~tunlubrı udcr de. oıu tu \C)4 h.j l'lr..rldc ı;cwrd \eren, 'ejln\1~ d.onon ıl. \~ ll.ı ~.--.i (ıldlt1anııc ılrnı)ll' itlıitlıjı y.ırı.uı, <ın.a ötlünln h rcnkf de <uç ıw tı\l.,ndıf Du ıı.ıı ı.. nıja. Dr. K.a,unlt nur.ı, Dr. ~tti lmjı'aiıt \C.Jıftl G!ıl diilc)' dcıujt. lma 6101Di'.ıl!lıık1ı. Aumuru '~ Al J.:rnıh haklmm:.t. trndımi:. '-0\'mJma:.,ak. kmıdtn llt bt'mn, blhri:.? 1/ah.t, her JniC'I irndi flktımu tn kurarlı bi~imdc 1ıJHmurl.t"lt. m: l~ıu/mu.. rin ~erdlı 'ıılr.pnalan ')ılpntl\'f)rji'" 811 nt tnmana tadar bh}tt' dnnm t"luck' ~th hj.:t 1\.Nmk ') u. \'t yı.ın.ı'd.t <.liın)ijiiiu ı;_i>1u (inlhllk k.ıt kıtıkt..'tl sonra, l>r Şcıc'!\C"nJı \'C' ;ıt l:ıdı1bn J.ı IW2 1 :Jlili'Udc,\vnt- pa IIUI zı!lbtjilllk. 8er~'dıc Uded.ıl dakt Bttıa. AtıUra \'4! ~-~~~ &- JOt a ıhr dcr.cy )Oınebı:ıınıne i-.ı ıııi)ilt:ft..ıı~ı wıl..a\lkr i1lcdı Rcjl nıuı tcrnrı~ c::ykrıılcıı. ıroııh Kunlcılç. ınoın hvl.unıctlı:tı cjc 11 rmııluı..lıır Kı Mtnln'ııun kııtillcrı. dıpl.. ın~ r;ı-.. ;ıp;_w lu) b A\U tury;ı llıauıııc::h'ain n~ f"' "" ruıa tırdıu.ı d.ııhı1 nd.: urı.dttirıc 4,). nı:bildıtct lkı be 'töide 'blıtırmıı tıuhl dc'ktl.x JC'~... llqiyordu Uı.:kuL detkti hulıal uduı-aı' ınlı Bcnuri <.lııruırı, Almoın)~'da dıı 11')11-'l'"mal; ISU.*III}IIf', l<; \t dil bnıu uyıınıın tcpl..llcrı!ldcn urlı.cn \lı un lli:.liinıcıi. Or ~r(l\~tıı.lr \C.ula cb1l.lnam 61ımnl rııclcnadıaı. k l~ tôaq, latilbı yal:ı!t)'or, )llbt dır AIIUft ~-kti br.l ıınarı bd- 11U ıaaralı lctömt oltr.al. bı!ı~en Kalıl1" 1\inıtıı-.., ÇaıUI ( In il hcntctıltr dı 'c dı)1cr l.aullc.ı hoıu.uı.ı.ı ~'ahi. 4.1" IIÇI)"{'Irdll Ll*ll.u ıı:ıı;ca. tu.. ın ı.: ).ıyının d.ı ccl.myic' he.dı tır ıckıldc t.dnhlriilea ııhırvpnabr, IJdcrd. Nr IOODILiilh1~ ~üto)ordu. ~.:-.. dea"" rol l.tcn.:ih('j \c Alman"' :ırtl' ' u.. ı )t',.. ılılaı, lto~n rıoti~ı.t tı!miıuı,,,.. ı'lt:.ııı l..ılıul cımc) c N~lı )ı'ılardı. Ntdcn~. tıu ~\'lrii.%ınckrjı.:ıı ~nnrıı, l:ıu ı.ıllı.f'de d..ı hul.ul dc'l'lctı kıııı.,,yll~lli ' 1j ' b)tıl'd <.. l.ü....ı.. Qrr. ku' da.omil ~ıılartıın tlu:nu ıetdlınnclıc) di ( 1 ) Alın:ın Jc' lc::li de don, m ıli. ~ıuıı Için ulınlanır-a\1 hul.nlu çı~nc) cn:\ l.ıaıillcn l;.ı:ın,ırn:ı )Oiuıu aıuı. Gı:I!F.:Icr hu a~ykea. bi.ı Kin:1n K y~yonu"' Scıcka m.am.cmckn ızlc)ip, Almu Jc'l'kt:ııttll. 1nıdı )'as.al..an ıle (Chp dunımutııı ı. ınıucı\un;ıdıı) ııımı.ı)ul'lll Uu Loııı.ıdoı. Kürtlcrın )ı:tcrh "'"" ı.ılındıkbn IÖ) l~ncııcl K~rıdı h:ıjr. luınm lt-adım11 M't\ltııı:ıazul. kı nt *- IlC!'>(:lkyt~UınL Hcrtn. hn dcr' kt leaıli çılanaı ~ Uraıiı ~ oç de ~~Nı l.eedi.mil t~;ı rcıdtlı.;alı~o~lıın 7-rmıyanır Du. n~ ıaın;ına kadlf ho ı) lcı llı:, aın cdı:,.('.. '1 Hcmımwn l.nlaloııf JIYAN X "Cdi.JI~ K()MJIS ~,.,lt.lb)o~jı-.tft Ji..-drwni\trl'wt4drcr haıart~mti 1\.~ S.ı,rıqaıı Adın-k clo HE\-' AI.TI. ltobc-ıutr 5" 7. -.ı ı Ol lıi. \lrı K<'nıo Sr l)cuikhe Oıırıl :.t ~7 ~ lti J l10 7Ui) fıll Abo~ K01'ı llıtrı: Yıllık. 15 Dfo,l

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10" 12" 14" 16" Volon 135Q. Marka: Model:

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10 12 14 16 Volon 135Q. Marka: Model: AT LT L No: AAAT T h : P No: m T: ÇB BP) O G A Ö V od B 3 odu Gö d B 3PN U PD Kpm Km p b o u ou u mb Cmx m d) AwwwC d d u u d AwwC u m o p m po p p öh b m ö d m d m dd p ö ½"4" d ½" "8" d ¾" "" d " CTUWWRA

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 1.Ayak 07-08 OCAK 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n on o o I 1.2. Of I C, m l O h n n po l 48700, m n ku

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R I E O Ij Jf N I E Ij O -YR EK O WO NI O L E RI KO L ATINU APE ER E A I f L Aij? Jh M, g j O P g i i d F jh A d-- i, j i g -YR O d i i I i h g g N Dfd O P fi h E J fi dij Jf N I E Ij O Ei, Jhf, i O, Ei f,

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 ~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi Ver: 2011-4478 Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 rr t r u ^ v .. Z f ~ / f é - T \fsjl. U. 6 j r ^ 9 ^ s T A ^ i _ r İui-K. 'Z t**ol. ^.A u -fil ^ 9h^ -?^W

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II 00322 ELEKTRKMAKNALARı-II Vze Sınavı 08.04.2013 5.1) 5.2) 2300 V, 1000kVA, 0.8 ger güç faktörlü 60Hz, 2 kutuplu, V-bağlı br senkron jeneratör, 1.1 O'luk senkron reaktans ve O.lSO'luk br armatür drencne

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 5. Ayak 22-23 NĠSAN 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n on o o I 1.2. Of I C, m l O h n n po l 48700,

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015 KEDİLERDE OVARYUMUN NEEDLE IMMERSED VITRIFICATION TEKNİĞİ İLE DONDURULMASI EDEDE VAY EEDE IESED VITIFICATI TEĞ E DDASI Dişild ftiliti oruma v dvamlılığıı ağma amacı ugua ooit a da ovarumu dodurulmaı ti o ılrda i ufur açmıştır ürşid Aş DEE, Dugu BA ACA, Fda TPA ÇEA, Burcu E, Aha

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

Yakup BOZKURT Okul Müdürü

Yakup BOZKURT Okul Müdürü ŞHİT Uİ PAİ AADOLU İA HATİPLİSSİ Sayı : 015-1- Sınıfın Adı : 9A 4.10.015 1 3 4 5 6 7 8 İG9 BUS Gİ DYL COG SA ŞBAŞ İG9 BUS Gİ DYL COG SA BD1 FFD A DYL İG9 BUS Gİ DYL YU YU DYL İG9 BUS Gİ DYL İ SBLU İ Fİ

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı