\lıl rrnadlkbnt Cni&t- Sickm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "\lıl rrnadlkbnt Cni&t- Sickm"

Transkript

1

2 JIY.\~ Çın ya P~ın - Ql.ıobtr 1 ' lı l'cniisa X \\ e nd e\lınan - Leser H r i d e - Okuru n Kaleminden llrultn ll(ja. lch konut\t.ı u ~ N<nd.Kufdı\lan un(! bin 14 J:ıhrc o.lı. Ith IIU'k.hlt F.urh hfon~hıtn, wıc ıdı mil: h ofı!ublc tınc.l dcnlc. lmmer wicıckf \telle l~;h mıı.:h w.r. d36 ıch ın Kur.Jıuıtı ıauf cıııcr ıtv8cn W1c'c hcrr ulld cın oıu~ı.: ~ mit fmc;hcm \\' ""' t-erah.ur mciıt Oıoi~bt lu,dt. E, dt JO. 'tlıcoo toıı:iac Ftamdı: iınmltt dıea All-H NJtum u.c1,.oız tllıit.hmt 7car-rı~ıccr m ı...wn ~ijcil. Nedıl ofl rıw ~Vd /.njtft.,a don.. w.o si.t -.dı 1ınmer ht k mdlr kh ubtt Kurdıwıı Mn: ndtr ~ı!'lt. ı.k1-to ır68cc "'ıtd nıtiac Lıdıc nı 1\ardıı.tln. Kwdi... ı.u ''' eın l..and \'Oifer GebelmnıuC', SçhQrheiı und 1 rcuııjhchkcıt V <W Ltı1'1em lrıgıc mıth cin Uırt.uche~ \Udctıen, oh ıdı eıne Turtcuı bm ldı <ıaıı.tc "n,.ın'' Daıın fnl&l.e \IC, wııhtt kh kl'lmmııe. l ctı..,.,,c 'aı.n t\tınsr\l..ln D~nn ~vı.:,;. rjnr rt.ıuli.:h.. a,... Du.ı"' h rkk Mit,u, laftl Uar. dal s.ic ı:ı.r nıcht ııtformcn i1l Kurd:i~bı: Jı.ıpat"'" ın r!k1 ~n Alıcr 111~ _1, E aiıch! tllı mı. 'MC'i.~ \t Mli'll... ft"ıaa &., t>t;:t'rlij I V'\.ı' Otrıb.l Ç h.. nbın, A1.dl Cla1~IC\I.nde çıılılm:ıl:ırını t;\ ı lışkin bir holbcr (lkudı.ıl. \C )'llfl)ın.ıı. aın:ıçıyla ııdrc~lniti ııldı).. Oı1l~r. tıtr grup bolyan Whık cıl.unl. oıaor bir &~l<"a:tic. Cil,ur k.ı..lınimi:ıı u~d3ıe:ılın.a ıruınj)(ltiij Bu ıtalamda. çalıttna lannuı mıı:rak. tdi)ot "..: W.ıp nmd. ntı)'onl. Ba konl.lda bıiro )amme ı ol ~dnz'ieu wrt-.. ı. ~ lnc'idiiıllaolunıt,of Drob)111)1.t Nı yolııııu klı,ırp. bi«-- AIICa1, bo... J.-ı.ı_ ı.::c:unl A'Npl'da Flc:D :p).-ı biıe... cd. ~Lıide deqilcriam ~ıı IC'urırnz. ('nlıvno~tıııınmn. Kurdı.. lo~l'l ho.hnının ötaurliik mı.ac dek \ltmk tıtr adım olm:öını dıli)tıı. l\lı)ıırılıır di)'otu1 0..:\TinlıCı..cbnılnr Jı.ıtıcıulıı.hen mchr t.ıbcr Pnluı~ ıınd Kurdm n ınf('jmıltıefl Doıl-. 'o\ US mich ıım llli:l\tcn alön isı. wenn ınan J cınıı.nckn );lljl. da.b man Kutdc bt. da6 <.oie dann wfc)rt fnı.aıtn, oh mn n "PKK' hı 1\ i~ acnıu so, "~nn ı.: b m.ll hı.ttı fnıen wıirde, ını "'fkh<m Lond cr-sie kcmırrıı und dt(' od('r ı.lcor Jenıı.ı:c 'alfciii.. ur\k: ~aus Ocut"h'IIIJ ~. d.lnn mu\ilc-.m..,.''~~'""' dı'lloon CNn es hi -.a;alrichctı tbd. obcr ut-- -.;h rili "'ivıi ı~. M.ıa Mllts.: rıır KiDJıet odcr J ptlic:ht cınc Lunfı.Khe 7-<ılltftl oda Uitschrifl hcraınt-nrııua lcb bi mrr wrfıı:of. cbıl nuı aoı d.ıetcr 7.c turıı \'JCI 1C~"Wa koınhte'. \'kk lol<"rılcon C'\ rıh4 nw cıcıc l'ıırlcı und ~ie b6bı PKK" ().ahtı ııbt es ubcr ;din l'ıı1rtr'n lch appeh<'~.ın ı.lt<' KOMJIN ond andtre Or~ıınh.1Utırıcn. da6 maıı tı~t.:tı ıııı Juıcnllkhc dcnkı und ııiı: Ulll:ı Kuıı.Jcn und Kı;.rı.tı~ı.ın iafunnı<'rt. J,b tı.ıhe i.thf \tel Hın Lncrtıttd n unı.l ~ UnKhc f ı.ıı;h.,. el f.r1l)(ı- KO\tJIN'IN S. YlL KUTL. \~ta LARINA ILIŞKİN PROCRA~I 21.. klm,.snnt "Fr:ıu in Kurdi,uın " konulu Coıogrııf scrgi 'tinın (MU1ik ve kokıcyl Cjli~indc) Adr"": Vol~'hııdmhule KOLN (NeumJrkl) 25 Ka<ım, <aat B~$< N;.r ıle.oylqı Adres: VHS KOL'< Forum lll \lıl rrnadlkbnt Cni&t- Sickm aç ı h~ı Sc-'~ili JIYAı"'J Ç ltpuhın, Olk~rnitdcn uıaklıınlıı. uma Ulleııın u~ldıtı ıu )f11:11)ntıık silrdürdüj,unut, ııhlınnl.ır, Kürt kıı dınl.ın obmk l'ıi1ı ıunırtınchn)'"' Dnainiıin ilk ~.ıyıl.ın climiıt: ıt:\ntl~tl Arıcak utun bir 'i.üi't' aj.aıru~ın..::ı. ).1i)ıtıın.a sc.. crıljijini ~t:lı:fh 8u,:ı:-ıt WJ)<nzli ll l.ll)l)a b1ar JCiıılt.q.s.iaiL. Bu. f.i.iıı\ Qdıoıauı KDırıhiWI ~.ar~iui!iıdc ~ l*}\u. ııl : uchp ~ pt('td.ır Ders ıtıa Wfa ı ı \C > çı\ IC'IIl. \-.l&ftları lnnıa edctıdc ~e ı tt t.r aıjrs N:ıdi.nrı;nııt ı;ol. K\ ırınr Ç'ııhlnuıJannırd hııt-ılill ı.lılı)tınff_ Ulr arurı hdm adın~ Şllun- Olıurbnkır K MJIN IliN 1" '1',. 9 1 ı Ars.lık larlhlerl arastnda "Uiu~lararaı.ı K Urdi,uınh Kadınlar Konftmn,ı" Adres: Jugendgll\lehaus~KÖL.N Isıerne Adte<l: c/o Hevalıi Robtrt>tr. S-1 SI los Köln

3 JIYAN Çıriya P~in Okıobcr Kürt kadınları olarak ülkemizdeki gelişmelere CctıUı ııchw~m l.mı...aıc;ı.ıı al~ dıj ı mıl Mııkf, Ulhnıııt.dc )apelaa torlum..al (lol&)l.. vah~ hoyu1urıa dop httla ıır"''f\:ıl'ldıtını ıtı~ım) oı Tı.ıı l. dcvic':'ii, tndu, pulh, l.onı..:u \'C 01.cl tımler r.:ılıjı ) '" ulk:muuk dota \ C imanl ur,ı )'(WK"fiL II'P)'CI..ÜII bir imha poli ıik.ııq U)'JUiuyor Köyl~:r yı lnh)'pf, orm.ıınlar )lll.ı h yor '~ \i Sr-.vAŞA ~A'ı'IR 1 yönelik önlemler almak zorundayız..,ç --- ~~.... ~" lalıw KUrt l.ö)llllcrl l.ur,unıı db.lli yor. f\6)' lltıtıtı.ıhmnd.ı i..tıntam dn Kl ı.-..:.,de h!'hınu luycw. )~tk:rcc kn tbrıın ırrına J<\ ı li)cıt. Bu ln"-1tıh i dı,ı tı)'trut.ım.,l.ud.ın la.;aral mtl"lf'c'iic~ t n cıjcn ın 4 J.Hiaıum/ N 1dcr tk N)Y lı11 ttı: Lah )'... IQ "i'rle dqı.ı)ı:wl.r. 0ı:" 4 kbn ~ ~.. ~u..uııı.b IIL<; I~\(ft bu tutrlıll~ Tart ımanı... r. ~ Kıınitft c',u-. )«t. t\aaqu ollftolli. l:,;ltftu)orlaj. Bu._.,ıeııuht. 61tl.nmt. ~u f\\ -.a KQftln, a'ic'itllpoiknk ft"llobr ohılfutıllaıl )' t-ttn~)' çalıp) orbr. Mrtrorn11adC"k.ı. r un.ımrı Çf tu. O$lunun C\IOmU.I'dtA, n0.n) oı.dan. hıı)'at pah.ıl ılıjın~<~~ ı. ''' l.ıalı)ın dan. nı.tı.atının ııı tmıuna~ından, taaı m~elıtı şöçnten K ünleri 10tt.tınlu ıuı m:ıjııadır Blt leı, fark lı ııcıhır \ 'C ha~ mlıl.. lu.çındc )&~)Ml A<t~ı ı: ""' menlcrobnl. kkr yap.bııkttt.mıtı d~ \t" u)gua Mianıkl atınai.. gt:rd;li ç-.ah.pnal.-ı orpnıu t"tmd.. T.onı:rıcb)U. Oıclhlle göçmen Kiıt1 bdın\mı ol:ırak gorevimit dııha dıı (Or U11kt bir yand:m ülkemiıa: ''e halkun11a yönelik bu,.,.h~eıe lıır,ı ınijcadıct~.. - 1, '... ~ ~ edtrken. diat'r yatıdan da kııd ın C\l mııl:tan do l.a)'t Laııı l. ıijl ı)' bldılı mıı cins a)'nmcıtıtına lar~ı çı l.nı.aı. :wrumb.}'u. İ.ltc bu tıilinoı,.e kanr1ılıl.j"' nlut hırdu~umı,ıı k.iıdın &ıuhı \t" Jı)' a rı )'llı)'tnı)la. tıv ku:t~l 'C t~nurlı.ı t 't'c \"lll'liti) etiilc 1(11t11\t')C Ço'lı1J)'t'INI 8q }'1lı ~n.cırcdir. kı)lıl' tııır 6z"Vcri}k Ç<lllq.rubniDUI )Qritil)'f)...,..._ tn~ Bu sı:n nrllllda tı-.. ıu.l1nimuı ~- ''" 011Lwt diuclmıır nlpı~ Bir c.afıaa )Wtdıaı-s.lı ııf>oıomcn Kürt l..ad &.ıyb lll\\.ılcnrnm d da idi'*ırrnf r;~lt\im~amıı yw\llı.lf kerı.. t-ır ı.nft.. da tıl lt-mırılrl.ı K un k:ı4ınl.atıyl~ ıhıa. ı l;,umıanın c,j.ınal laıını yat-:ttnua)a \<~h~ul Uu \ lı ma1anmın dalu t.. rıı.,.c f\ı lı l"'-,ll btr biçimde yurotmeye de, ıım N«c li ı. Ulusal ''e cin(iyetc dııyah ~t'lrun laımtll uıf11\l'ft&l; \C On.lan aıforıdc t:ı m.c:l,,,. ) hano ı...:tın dcnıcklori)le de... ~ı. ılı\kı l:urmaya çah-tcık. vt: fmje ft't\iiut toi.t ibktne bydet hi nu ıhjk knn daha da Jll!k~ı lı;!rı Ç j\j JC)\IC'rteCğ:iL K ım ''C kııdın otmamızdruı dolayı oıtı\ltunllı.l/11 bıncn nju yilko uışıyabı lıııemır i çın. şııoııırımrzt daha d n.. 'ıkln,ıarınıl, öi\ 'Ctili olm:ık. ke~i nun,ı:ır.. klı y.-nalıyerek yeı k ınle~ı ır 1'1\Ck /(lr"unda)'ll OLuyll..:ul,u ı m ı rın steak il&ı~ı. bt lt umuı \C fluı ~<tmıckıı.'di.r. Bu 'll eal ılıini" fık.it utc:ıcrd )UI yanı~,..k. htf l.otuki.i ClfiCıi WIWÜ. ~ d.ı ~ kıu,ııtıi.ni J:odJ.iyonu. l'ııvtauy~jım. btr bdı-nbr Kfın hallllllll ) vtval otıq~un.ayonıt. 'Sil (IIIUJiu ) llllll ii..'*:e d~mıb La. a. tıiı tııırbım:ıa lıjnufttı. p:ıw. ) an. yan,-~ aı.almq dnnd:tir, Buı:nıo açı Udı -old.. tüm.ıc,rinki. *mı: L.ra. )"'"tc'cı K&ın bin-) 'c ~uıkri. K..ın li.iıdın h.vcl.ıeclttiııc dc-sıtk \ 'et mchdırkr Bizltı ~t muz kifilifi nı11 \C' mıl<'adck dntrultumu-,.-jan Nun \.Cmıclkn. 1) nı ôllll3c:a yonelik \4h}lll.ll > p;m l.i~ı. l.unım \C Lun~ hıtlıı.rt il,.e ıoç bırl i j:i )'ilpmıı_:.ıı. 11\ll. t\l tı~oıtll- Redaks iyon

4 JIYAN Çıriya P~ın- Okı<>hcr ıcıcı.ı Kürdistan tarihinde Haziran-Eylül ayları sürecine denk gelen gelişmeler Ulltmıt lıi.ofdn,tm'iitlıdmdırpd lerçc r-ylqal~ bu )dj, rfbı yollur '-i Kürı lı&! lı N1... ı..ıulıtlft \C ı..ı:umı. ı.ar,ılaımaun, Rııııı.ıtı DI lc-11lıtde (lulhlk- ık' 1\ıUt'y lc\11'11111~ d~ ötıtıkıı ıcrnr \'t \ ahtcl. Kurdiı. IIIB tanhlnıh c: ı IN. 1111~11 ilı«:i tıhıı tunılo.lr.l dır. Du ı~~..ır~ıe Kimh<ı.ta.n Y tmalanmı,, )'oli.thnıt )'tkılmıt \'<C inunutlııturılnut nl.ı11ıliı; ııma Kıırı h..,a ı h t taın.ınl.ın ""ııı \lll dııha rıu:lı kinıli~ınc: ıırılnııt ve ~nlıtını t>ıılmuf dunııııa sr:tmııtu Buıı.t Lar ''"Tti tir. lkvktı iow:, tcnjı ı.ıril':inin tara ta)'fo~lıııına. k..uıajıaıt J.ı oc it ren.; tıır U)'fA cb"- rkkmı1. ooan~ m:hi mv.m.. Gn nlrıu)~ll IIHOI"M. 1UÇU ıtfrnıı.ııır \'.1lnıı tıuıoııı delil. O J<'\ftllı'C.X l)fll ~u 11:knu}Cır. N.: yaııl... ıd. dı:ı dcj ldit U11cnıWn. lgi'li ~alanl'd.l '" her ~. knıdrıuıe qhk ırdıtlıkr olmuttur \m&. bu \onda rdof tırm T6rt.!e>k1Joi- Geçlfti1Jıı belh tıtr dırccırıe ı.u turı. Ktırdı.. ı.an wıh ne t'l.ıl.ıldıtınct., l.imı döjjc nkf ldıt hall.ı ~-l'ırıd.tn ayn l'ıır ~ncrn taıu Oh.ıınlu l'ıir ı.~ nu,t.ırı lı(ıutnıclr. rııdmk\lrı cktilw: dt. J:Clıtt'n hı.-r f'lumwllutun t.ıralr.tıj,ı dcnn ltlt.'f ;ı~"ıntl.ın, ilnrmı bu~uı..nır bıı ~cli~mclcrin Ouhıı (lnı.:ckı aylartı ıjcrık dt.itcn gdi)nırler. uınan t.ınıan ı~lcndi. Buıvn 'ade~<". Jl'tAN"ın ll U) ı~ndarı. tıu uıyıya ı..ıj.ar ıı ı;tft H:ı.litıuı Eylul ~lıln:ıı:ınjı:.,ı.-ııımc:kr.: ıktinmtk iı.lı)orvtd. Şo>ı<HI l9 U.u.lnn 192". ~)lırı \.ö'ı \C "l ~ıa tdam cdıbıa. 9 T n:ımu.z l C,\ 1. Du-&ia Y al. ı-m.uıu lidım Ataan ık.~ rala'l ~.t.\lanb., uhn.al Mn tıut... (lf)c-mlıu ~c tıu ~~~ \crçt""~tıiıa.k b.irk1ılıncu ıcnltıli- ' P la)'..,-.k.. l'ıtrt k 'C' tı<ta""lılı. ı.oo.,.un ı.l.a, Kün bdıaının l.crıdı,ınc 6ti\l tlll-t~mkt l'lldıtuu wrjılr) tn r~ı 7..arifc X nım'ın bıledılttlı:ri. 9 U.yiUI lqn.&, Tı.ırk dı:~ltıınin.ıulmtırı~kn bı;rnrılr. torundıa lr.alııft, anı" Diketine yt\nı:ım. detrrli ça ~11'1 t-ir~ ıa l~cı. 1 xırtutbrb..-dı1nrlc: k-... ~ılı. J6riik:a bal.. uhfı ~ UnditC' tm) tn Yılftu:1 Gılııt) 'ın t.aıruın.. ır oıoaıo Teınıraır N~9.1JM t\.ot Coe rıcl Sc-krc-teri Dı At'ıdoıru.hm~n Ka ~ımlo'n11n. Molla Rc-Jınu'nın nııht>.ar.ll ıuç-lroncc A ~ U\UII) a da huc lili,i. 11 Eylül 199l,lnıın KIW Ckı"<l Sd:~fcri Dr. Şc~O.cnJı vı: ıırı...,,ı. t lanıun. yint: lrıın i,tıhl%1-ıaı J!l~k-nıı ı:e. Berlin'de l..:ıtltd:ilındcıi. - ı Tt:mm.ut 199J. Sıv ".'" '' ckmcla-:ıt. yurı.sc'cr 'C ııtrıı:ı ınunın ~~ılııı Ve hc:f" ıoa k21lcdalt:ııo. cnctltrl d.-jhi butua.ı.ın.ıy-., k.~yapl.ır.ı hrıp~~ (" J ~...)i.ı:krt( leı.ü \'C t!baftu~-* hr! Ulu&.: kwtolıq laıkkı.i-ddc 6rıcaıJi yttlai olajo l-. WI)JIII üpl... kriao kmicditıak-kri. Jr\.üı1 halillll p1 ıınlık. depl; taa kniiic uı.ı "'lı.nç 'c muaıjclc Jikü \.uarıdıneıtbr. Ve tw.jnlann h«toın\1. \.cııdı tlafla-1 birer W'itıtır 811 ç-o~umııua Ja toıhn md.ttdir. O M\knloe &. vrıl4flrıl.ıtl hl.leri -ve yıı.ru\.lau l'ıchnn~l.tcrı çolı.. bı.ı sorıuç ı.ablt"'ı.ındoa l'ıutı.ın /ılf bahklonı nıjmcn, yılmıı.y11r1 tıır h.ııl kın dircnmcııındcn onur du)ulmıı.ı ıerej.:dtiııi..-..,rıulı.ımıı).: ı~c\iim. Tarih bo)'unı:-ıı tıi>ıtı0.18c\!i ~üoçkr, uhip old:.ıl.joın )ttallı kayfl~lı.l arı \( cotrafi konumu ntj~rııyle uilcomuı sımldı L.c.ndilcrinc- bıltımh kılm.ıl, ~eya mutııaç dunır:ı.a ı~tirmc-l. fçııt \-olw baum ı tf..-du. Du s.öm nl dı.ı ıcnı. bclidı J6ı~cmlctde ~.. d:tha (ula cıcmc olrr:ii.. "Uf OrMJıD. T"&r\;ı)'t ~at *-nh' B :r çok aıdak 'oc ulw: hal\l.ıın bil... binldııra Osı:r::mlı 1 qqta lotlup doiıl:nl. ~:ı.rç,-l JODGyle.,_. tınlt.e c.bln. TC dôetnli:mt,adtln "Kaır11ıen ını. rohlılua'". hıçbır,-,. amıı tıu tım. una,.j:1iimiw'hl1ld". O.ııurılı lmpanuorhıju'tıud Dı rılloci OUı:ı) a Saı.-~ı'nJıı )r-rıln.cıı, o nun. s.aı. at~" rahr çıl..ıın lnııht. F111nsıı "! h.al)'anlann tıiml) (~ine muhıı.ç olınaı>ınl Beden c.>l~u Gtrd. bu Ulk.clcr ve,crek-.c Atm cn ı<ıel')-111 liımi. bund"n y:ınııl:ınatıik kıwdll~ rını: fe)' Çlhllft:.\)1. hıı:tl*"'l.- 10 \p,..,. 19Zifdc de Oı.:ın.all UUılmd1 ıle mii::tcfı\.x.kdcr ~ raya fc'iit'rc... ~' r.\ntl~&jj'nı ıınubdıw R11'*)'a. Könlcı- ad.uı..a ~f hiiicft'll.lkı obı-al,; W\d ~b}ma)a.;öre- Oofu'da hem El mcrıı.ull, MM..k Kurdju.ıı det. Cunıa l.unılm.._,, bnıtınılu) Qidu. Aaıl&}lll )ot to..~.ınlerle ıltıh ı.ıç m.»ık kı'ltllıldu \Jı:lı.""tdı. 8ut~l3r 62. M.. -c 64- mad Mttdtlt> 61_ "hr~iftu~. Fm111a w U~l/Uıt,lrri mrojmdtm J.t>n luılw tlıll'flllf' }"l'ttl l"t'rill lil (If U)t'df'll ıııuif'~ti.j.ıl bir Aon#syoıı lıwnbul'a )"ttftll'ff'l, ımi4~hiii!h~tmıt1_{ırıuı Uı:.it.fu r(' [liitt', J rfil'lıfmi~ altı U_\Jıl 1111iJdd ıruuiıtjr, Fırıu't,. do~li. '"'".Jd /ı.,lvıtdll "',,.,rtan iludt> I(Jflll rdıl«t>l OÜI1f Enııt>JIIi$/Oıt,,. lfimyi ılr TiriJ,t. Sumt '"'.\/<('"~ ~ ıtın b;.rp fi-i'gsrtrda btlır- 1 I.U1 b l """' " K""l.rrut lııtııb (t'lıı lal.ttj balarut..tr.,_n Niz''" lfui ~ 1.13 durcnn- M.,,.. ol4mt dqib/j ~ pio.... lıa:;ı~tıl'" M.tlllk 6J: onrıar.j~ H"'hanu-ti. bu tfll!l'ltj)fmi.indıur hımtm 1"o')d ~- ntıuın 4.ıwr'~ır:nı ı..-njıruw bi/dır ~1111 ıım.tnr ıt l~ıun ilf ur ıriıtdt ıc- "'rjıltı r_ı!mi lu ıh" d Nkr."' Madd' 64 Am/Oflft.IJ b<qlmii ıumı trrpu t'lllll mrıhuıı ihh(jr(ıı ırrr" IJir rıllıt nılidôt:'t içttri.rittdl'.

5 JIYAN Çırıyo P~şin Okıaber 1994 s J('ln 61. MOddntın tap.wmt içındt buluıtlm KUrt }ı(rlkl, )'(l"i IJı~ b6/f{r lud~ D'IUrtUI halk rotımluj" TüriA,,.4,.. tıpdor.ık ~"" ~ıoııası: o/11.-ıi or..ll.f ıı..;.mr~" ır Mill" ftr,,,,,.,.,,.,.,.,,ummnt.-dust,.,. 10\'tt Ctmi,,tl dt bu Ndiut bafım~ ıı:jıj. ijr.)ij-"ji' ı.~tç~im~tırtlhltctt ~dnlc b I.J..~.,.,. ~~ır Imf w bıutnrl )'l'nnt g.-llriltııuim IU\'Ji) 1' tdtnt 'fllrt;yt bu lavji)'l'}'f ")'""' uyg bı<lo'j'h W k #Htl.,ttrdt la...,.~~,. Wftın ik iıllu '"'~ ı'cl;.(l''nk') i uıhhlt tdtr. Ol:kiUdOJ:U IJıbi. bu ııntl~~m.:ı ilcı Xurtlt"~ bi.r ıtoeıl!u_klıt ı.ırıııı.ı)'of A"'"" h.ı.11 dcıınamt. Lllft KI dqıl Ot-~tııı. btm f:.trı\t"nimn. hem de KU ıl.lhtaıı'ın lr.ı.ırulınj;!i lle sınırlnrın bdırıııui:ılıjı \C Kl1iırtlcrın )'crleiıl. o&ıtı.ttu bt P ıl lll Emat"ffi.U. a tv. ra);ıtınast aıbt. Buna ~rı. Kuıdn ııçıuoo:uı Unrmh <;OnuÇillrdl bunlar MUUt"fı.t ck\-ktlerin denli. oe Nt Xllırdi"-HH'ttı. nı:: de biı EtntCN~,0 \llnılınası)dı Oıclhlılc lnjilizscfln Mt.ı,ul'u. kcnıll ı&nürj'(itn ol:.n lnıl. tınır1:ın içen\ ine ııjmıı çani3n. bumı ~ O.Ç" bc-lıriı}('iiiiu D.lM Wf'f.&. (hnun1ı t(llf"ft\i.afln& ııren y:.abancı1aı1 ııavıı1rı'11 durumu çı._u Türklc.'r sılıi. dilc1' 117tn.lıtl.ıı 'ft" Kurda ek tıutı.larb U\-qU s.-~, wrırau, Ktın.tıqu' n lurvlaıı:..,ıaa ınanm $1 ardı. Nitekim ~ıı"ıı1 ı..:v.a nı l dı An.,;ı.lr.. da)anı\ma ~va.tllfl -wara sıirmcdı Kurı.ıl~tl uv-...ıaa Otıdaiik cı<kfl!\t Kenw.- pdıfahhl yömumıne..on ' cnln.r,ını ıı;;ttrl..t'l\ ;ın'ltıı:ı. ~d<'c.'~ bır Türk dcvletirıin t..u nılm.uı ~" btt\e<uı TUrl..~linhne ' ),iı. Bu aawç\id lwııcl.nk. p.dı&a ıiılı)'c: tur tal.ım ıı.io,ımkrde tıulu nuldu. TUr.. çuiuk duyjjulan alııhildı ı;ctı.ttırıldi Anık M Kem:ıl,.c oatada~ı.. nın dün duf man gotdukleri laıiht lcrlt tıraif \<tnulard~ ut b~fnal.m it'=" rebyotd~j $e\t Aııd~ n\bl'nuı sc )'i ('t'rlıhlinı ıirmc~i 1\ ın. )midıc'ft tıtfa.. ra) a ıclme leri ~rd.hy di. Böylchk k. ı.ı h.-u& t9u 'ıl. w.auı'\l.a antlıqmaya hir lllft"c" """ kil«ılındenldı. Konferıın~uı. lswıtıvı... \UKtı )CI'I e kunıl:ut Ankuırıı ıü-. t.üm~u tjı.. lll htnec h ~)tl aldı. Du \oııfersmt.a Cfl 6Mrnh \.onu \hı,urun pılı)la,ıtraast)& lnphıkn Ut\lSIIN almak ı,ıcmc) cn Anbtıı Uul.Umeti Mu,ul'u verme) e mu oldıı lsmc; ~ ve b:rtlbcttn4.1cki Türk bcych, Se't AN.b\-...,, NJ.a 6aıtınfk"nkri bn )ana hı.rala"ı \. Kurtkmı \.endı l'leklcn) k, Turk. )00e1in\II'IC acçııl lerıni "e ~:adcrlcrini TOrliyc')'c bal l.sıll.aıın. TUr'-ı~c 8üytl\ \lilkt Mcdı~ı Hı.ıkfln~u'a1n. TurUMa ol dut~ı~ hdıır KüırtlC'fln <k blıiön'\t1i ol dutunu behrtcrt\ du$un('elerini 'Yuttta,lık h;atlannı u yntılc-rl 1 ka~).al. olan Mi7.d~ Q~trk bölg~lf'rln halkianna tanın ~ t.ı ~.ll>!erı il ~ll lıaklar. Kü11 $O) U albl U\lua bir.10)"11 Ili< l.atmin dnm"),.. C'f'li:tır- ı-ctlm& dik ~ırda o. tıa <Otıı-a tıhndl ln_sih('rc ıle Türki)'C ara\ln<b vııjıl.ııı ant.ıı~mıılk, M\OSW lul 'a tc:rkı:dil4ı Bô)'lc.;~. t~ f"ict P ' aıa ilıltuo \tj.r to)... a tek-ndırdııı ttir ba1un utennıck >"rılıın ll~uın pararhk, Kurdisıan'ın tıir l.l.ıh2 rarç~;tft~l)'lj \Oıt~aı.Sı AAUn H,ıkV:rı\ırtı. tııı~ ~T AMI~ma ı"nı, l,.oııtn'da Kürt h.alkı ile ilgilı ()!ıwııl: <.Ille i!eıırdi~ g(liı.l1le "'" t-ıılc ç.ahulı: uııuui.i nem Tüt'ıı:k na. btm KDınkria' ulı.wp. Kklıı.a o.tı lerı mc."dııııc.', ba,janııçt.a Kunleri tcl'l\sikn 12 meb11' )cr :ıhriı.erı. kıu bır ıütc wnr.. Kürt ~ı: "Kuıd1\latı" -idn:uilc'n... k khh\.c.'lı b\t.ıı-lı.t halim rcld '-c ı.rı.ı lll (lll;,... kayıuıtı oldu. Tıınt"<tcıı def' llıadıjınil olu iıujicıftlıl&. Kon Ul\.ın ~t.ekunuı datı. tada bıt do-\v1-ıno.1tn... e b- ~"'1 sun:de ~ooi)ca \'iltmtiı ''"''tum ultl:!ıal ıı:l)ı, leri bnhitc bartket etme kriai dı.li}ıır.l

6 JİYAN Çıriya Peşin - Qktober Ibadet artık ibadethanelere sığınıyor Zerin Müslüman bir ülkenin insanları olarak, dinin bir vicdan özgürlüğü ve devlet işleriyle karıştınlmaması gerektiğini sık sık duyduk. Ne var ki bizlere bu nutukları atan büyüklerimiz, biribirinden çarpıcı örnekler ve yer yer acı anlar yaşatarak bilgi ve beceriksizliklerinin faturasını bize, zavallı halka çıkartıyorları çağdaşlaşma yolunda mesa biz çağdışılık sürecini biraz daha hızlandırmakta kime hizmet ediyoruz? Batı fe alırken, Din, bir vicdan özgürlüğü olmaktan çıkıp, eli-kolu uzun, politikalar üstü ilişki ağını geliştiren, can alma yetkisine muktedir insanhların duygu sömürüsüne dönüştü. Çağımızia bağdaşmayan hertürlü düşünce değişrnek zorundadır. Alternatifi olmayan veya sağlam temeller üzerine kurulmayan düşünce, içine düştüğü çıkınazın sebebini sürelçji uzak diyarıarda arayıp günah keçileri keşfeder! Toplumumuzun gerilemesinde diğer etkenler gibi, İslam dininin de önemli bir rolü olmuştur. Yaşadığımız tarihte İran bunun en canlı örneğidir. Şah döneminden daha acımasız bir döneme dönüşen İran' da, Mollalar başa geldikleri günden beri İran halkına kan ve göz yaşı getirdi. Ekonomi felce uğradı. İran halkının yüzyıllardır süren değerleri, cübbelerin rüzgarına dayanarnayıp silinmeye mahkum edildi. Üniversiteler üretme çiftliklerine, fabrikalar hapishanelere çevrildi. Müslüman Kürt halkına karşı imha savaşı, İslamın hangi ayetine göre yapılmakta! Bugün İslam radikalleştirilip camilerin dışına taşırılmıştır. Dünya İslam dinini konuşup tartışıyor. Terazinin kefesinde ağırlığını koruma mücadelesi verenler, güçler dengesinde yerini almak isteyen "GÜÇLER" dinci akımları sahalarda oynatıyor. Avrupa'nın göbeğinde kültür merkezleri yerine, koca tespihli, takunyalı baylar ve tessettür kıyafetler içinde bayanlar. Her köşeye kurulmuş camiler. En ilginç olanı, insanların hangi tarikata ve camiye ait olduklarının artık giydikleri kıyafetlerin renginden seçilmesi (!) Dinci akımların seçimlerin galibi olmaları, ekonominin kilit noktalarında güçleomeleri ve mantar gibi biten yarı legal BİRLİK LER aracılığıyla gençlik ve çocuklar arasında gelişip güçleomeleri ve bu bütünlüğün gelişen Kürt ulusal Kur~ tuluş mücadelesine karşı da sürpriz değildir! kullanması Dinciler duygu sömürüsü yapıp halktan topladıkları yardımlada "terör örgütleri" örgüdeyip beslemenin yanı sıra, Bosna-Hersek'te sürdürülen savaşa silah yardımında bulunup, bir ölçüde barışın yolunu tıkamakta. Geçenlerde Alman televizyon kanalarında ARD bu konuya geniş yer verdi, Almanya' da toplanan milyonlarca. markın REFAH'ın seçim kampanyasında kulanıldığını ve bu paralardan Bosna-Hersek' e silah yardımında bulunduğunu belgelerle sundu. Bunun sonucu bugün Almanya'dan para gönderen yabancılara zorluk gösterilmekte, hatta bazı şehirlerde Türk bankalarıyla işbirliği yapmak istemeyen Alman bankaları çoğalmakta. Wuppertal şehri buna bir örnektir. Kadınlar para karşılığı örtünmeye teşvik edilmekte. Paradan yana sırtı kuvvetli (!) olan akımlar bunu çok iyi kulanmakta. Üniversitelerde gençlerin iyi bir yurtta oda bulmak ve sınıfı geçmek için örtündükleri herkes tarafında bilinmekte. Son yıllarda şehir ve kasabalarda kurulan İFFET Lİ KADINLAR CEMİYETİ gelmiş geçmiş örgütlere adeta taş çıkartmakta. Bugün İFFETSİZ (!) kadınları tesettüre büründüren bu cemiyetler Kürdistan'da taban bulmakta. Malatya'nın kanal boyunda kurulan bu cemiyetin faaliyeti Malatyalıları korkutacak düzeye vardırılmış. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde modern giyimli kadınlar, eşlerinin gözü önünde sokakta dövülerek cezalandırmakta! İran ve Cezayir'i solladık! İslam dinini resmen tanıyan bir Avrupa ülkesi olan Avusturya'da ünlü politikacılar, aydın ve demokratlar terörize ediliyor. Kumanda merkezinin bu Avrupa ülkesinde olması oldukça karışık ve düşündürücüdür! Avrupalılar, yıllar önce göçmenlere din ve dil özgürlüğü tanırken; bu özgürlüğü kötüye kullanabileceklerin çıkacağını ve onların başlarını ağırtacağını düşünememişlerdi. Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz da! Müslümanlar Avrupada Hıristiyanları Müslürnanlaştırrnak için yarışmaktalar. Ne yazık ki burada da kadınlar başı çekiyor. Bu bir tesadüf mü yoksa talihsizlik mi? Nerede olduğumuz ve yaşadığımız hiç önemli değil. Önemli olan, toplumsal çelişkilerin keskin olmadığı bir yaşarnın mihenk taşının, aydınlık ve barış olduğuna inanıp, onu güçlendirmektir.

7 JIYAN Çıriyıı P~in. Oktober J')?.l 7 Zur Lage der Fraııen itı lrcıkisclı-kıırdisum "Zuerst werden die Frauen entlassen... " Die"...,,.. mu.:. lrıd.ı,.;h-l(wdtı&a.. ~Kh '-C'it drr aaılıı.lıfb,chcrı Odrt-IUIIJ 1991 atcht c:seoddtı 'ettıc'~ GI Mc \tek.aafarız ft()('h. ~ ach dcr VcnıTıkını dcr ır.ılu"'"hcn Ann«ın Kul'liı«an :w.: b ttfijtt'll<'rı lc "~'.ıle Vrr.-~r\lnJ<n llurrhgdtıhn v.crdcn wlkn. bal \Kh )ctıt rbtr RC',IJflaiiOft atısgdırt:ilct fk. JOikk~,.._.,.,dcr allııcmcıiicfl "'hln;htcn -ıtsı.."'hlftjııchc: Sıt~.,._.de ~Ntıtıtcn AnfaJ.\\'i~<ııı'*. FnıiiC"Dıo ckrca m.iaabcbt 1\1'11'""- r fe!9~t.. oa dem lrakiicbı:!ltıbur YU'\oetıkft'C Ulld ~..SC.. bdiotlıcft l)ıc.. \C halrtı!daı 111 L aaııjkhra ~l~icu 1i111ıkr ~;~~~~ lriınlrtftllkd. JWIICII t>w: w~,\u\~ tlmk1j1;.111ı- crı ic:hl ada,.;wcw;"bl, Sıalltlrc Eliridilup ~rıd ~... Gaaı ~ f.ır Fra:.ıt11ı Jihı t'l k.atın'l Aıtıcit. ToJ...b\ot" rrıl.kv'ii I.M'hr-ft ~"- ~ lıeht'ı;~fırc r.mıheıı 12'1:11 umgt: ~br\ l'lk"iwikb.ııu~tommcn. tochll<'',.~niıcr ah utıa Vtdc Fuıı.ıcıa \\Ol k ~takt ia ıln Sı.ıırıımdör'ftt. die \'Oft Slddaın'ıı Trupf'l<:fl dem l:.nji'ıoocrı ıtac~ın:ıı:tı. W\lrden. J.W\k};1;elırcn WcnıJtfl M eı ı.ıdı di~~ 0\.ance. d~ genı.. de ı m S\Wwe.. trı~ Jt'C 1 ıındc'\ ıınd an d~tr Gn:I'IU' 1um Iran tm&e OrtMete ''ı'iui& ''ennlnı (Ind Auch sind Eıbrcchıt ~" l...lnd bi«heuıe unad.lan. cin Oe.. ctı de) Purl ~mcııııs. d3~ d.c Lo ı.jfr c re. '1 - cnutıi o~ı.ıı. So YUeftıc. sicb l...ud 1allt tı.w1cf JUIUJtm Rn::hc,.., dcr m.uııılicbc:o u. ııc. ~kat c ne J.-nılıt, ckrn lrıulıftf um fdırx:bl "'(ll ıkn ''' 1.ın l. '>lt>hl dıt~\ nıdllı.kr h'ou.ı, ~llekm drm Bnk.lcr (,~, ı\dc:r.ıntkrcn Vcnı..ıf!(lı~n 111 Bi:ı.bc:r!Siııı.l Mıf OAC uıc 1 k tıd.ınrn. ırıı.kncrı ft.ı.uıen l...&rıda.'upcvctı dwctnd,cn Lı nrıh:n. O.lıcıt ııı..bt ruk:ut an dcr bobm Qvoc~ an,\fta.lphah:tılim11 ı dtl\ Sam:m.elJ~icnı O.e \' orillftiör dct. Kom:ill.a A 1 febft'", cimf f-dikiii(jil'"ııı..a. ııon ~hj.llt ca~ llıtt AJıc.l W ır-en 'Cder lt ~ ooda Scl:tribc' -.öaj!ıtfl So u~ olın:ab ftadcı~ Rcdıaı.MrciCiılci1CO.,...h. c.t dıc ~llftod n.t... B...,...hohft EnoeAI~p prova.ınme,,.. tt Jf~ fı.lldrg dcshalb IUda ıro&cn Anllaıaf..\\('1111 r e nem Laıtspcchcı dım-h dııe ~ınıbu ıchm \Ind aıl.uıııclııt- da8 aııe n.. cmchulc efl'\lfnırt ~ ır\i. hııhca...-.:tı am nlcmiıcn Tq ~hoo mcl11 lnteı~"'"(tıtc fcmıckkc, al l"''lfrc ı;~,ar V«füş:ıusc l(.chcn'", ert. Illi P<orvın v('ir d«k omeltı Afretm:n (1). AbC'r ı.ıdı un t'lt.mtımıiôc'l\c'n llcrcıc:h mu8tr mehr ge ıaft Y.erdcn. l>h: clnlijc Oelo(h:ifııaunıt'"'öglichkcit ITir die!lc hııuı. n h.t c~ ımf d~n Fddcrn for Aghu (Gro8gnı ndl:lt~ilterl 111 arbcıttn. Die.. e Arbrit ist ıı.ller

8 JIYA~ Çın ya Pqın - Ol.1ober d&iijt <w:haml.m.t Au:~ rır- dtt IDOitı.lıl...:hc LcıtM u:ıe aııcm;tamıc. cır \Ur\ rric:t ftichl tıntut... '"'" Kılo Ren ıı.ı Lat,~(u. En«Vc::nuche Lkuxrc: o&.(iiioft'tho:he PmJıcL"- f'ür Anf l r-rwee cilllnıridllet aren N.tın rcllır\1 criolpııch. all~ınp bclf~rı ı.je ftw' <ınt'm '~h~ wındtnj kl<iftca Aıııeıl der Wit,.en. Denn 1:-ı\tıer bc'khtıknlı.en ~ıch dıe ıtuemuıonıı.lcn Hılf mabn.ahn'cn hııuf'("ı!lı..hllch d.'ırin, d0t111ehe Sıruklurc"n wıt'drnıulrııtı;ı\1 en V icle tkr frııucn in den Sammei$Uklceıı, denen C-'I n.tk:h der Onıpp c der innerkurdı $ChCn nuı:ıuıı n ıc. lftc'tbnrıtcrmıabc:n om sc-hlcchtwen ıchı, v.ct.,lcn w<ılıl nıe..,~,in ci nem Oodlcbc:n. Ooch tıi'hct ııtıı ~wed~ eııı Nonı111 im a&ııatwhtte uaı.tıt:o.«ll rilef ~ Kuntnua. Da d- ~ta.ını.r 6her fıw.."wclk Res.soun:m.. erru,ea. (alp,~ ahrmı ı.ı.u"hn K007.qııı ~un.lcnltf ilni.sler Etıcoc Un&.ıııı~ N hrlfra. S'4'fltrıtücherı u dol urılft'ballcn Ulld Schulr c-ııtıctttl.'hkt Eirı Protolem bcı tım.. da' JC:III ııcuıc: Au.s-,.lflun,e:ı ı.c-igt ", sagı Per\ til. Die ıw:lher bewa(fnct ııım W~uınd tcıhıahm. isı. da8 lmyerı hn ~~uf\lı.,çhen Wickrsııınd nur~oc g<ringc Rollc '"'''ıd ı h~n ı::~ a,ııb nur schr \lo e niıcc: 'ftciblichc Pe~lını.erpın. Da unıet~ı.:hc:ıden wir un~,-ı:ıllis von dem lkfrcıun,ı,ı.:unp( In Nordtun.hstan. in YOl\ dcr deı:rı die Fnııı.tc:n cin~ "" ıdııı~ Rnlle ~pickn lı;-h,ı.. utıc. hrdı'llo'lıc'n Rcgıcrurıg ııoc'h \"On HiUwt"fU'Ii\111~ d::ı8 die ~l"probkm.ıııı.. ı nt Surdea au..: h ın Zukunft ti.ll ncrı Pr\llfamnıc odcr f~rspc.bı \cn. 1uc d.. a Menıc~ wicluıfeto 'J1ıcomıa st:rn ın 'Of ııllcr dea Fnı~e Cf:bolfC"n ctdca k.ııııl'l. otı l'lhl ı..i.u.aikh trıchan r\1. dal ohoc: ~"ıcnc Hıtrc. ııch dk D:c z~mcıı..jıt Eatrtdır nı <vofl ~ "' adt l..qı:o Lcınt,aa:iıefllch \~ iırd.. defa St.idlclı nı tpina. ıj.ıı. tn&n Pnıutıl \'011 ddı e-to h..t fc'l. C'~ ArtıetttrllllCft ntlö'lciii... ~- So ~nıuıucıaıe.ı. u-e fuf aik c-ı Pmeı --mı uı der tuatllıdım K\cid:rt'atıril 111 Suk)...U. \'OJ.._ Jftdabu.ı:a si-ı. \enudlıcrı_._..,_,.. ~_.. _~ıc_ ~ ~"'.:..:"' :::..:'~""'~-= ~<~ :;.;-""::::;:lo ı""""... _...,h. hc:v1e :ı-idi! t"l Gcld.. C'It t.l\cntoahtu...- ıu Ml'h S<Xt :\rheııennıtıtn h ı.tcrırrojd,ıc dınduu IUh'C'n 1>ıa f~lıtt ı.i.:h Be.wmfrn \'mı drr tıllgnnf'lrıtm scjılulıttn l.lr ~ıim:h IIIC'tdlnl' Wt\tntlic:h cinrl.'o.chr;)nkt. do dııs wlrt\'çluiftlldıt'rt SituaiÜJtı sınd di~ Sı;h\lriC'RJC't.ıf, in lndt ljn-i:m~ı~:u n mçht crmöı.foi(ciiwlllll'll.. ren Trlkcınt Staaten. Dtnn Auftıl- Witwc11". Ft oı.- t.,, lıı.:ht I~Ufi\I Offc \'nd r~tıtci l t die IJa.ıtlı-Oıl..t;ıtur hat der~n mlimılidır ""J:l'lıtirige 1988 wm tlem 1u ıııır(ırıleıl.'n. ot"rcde "" cnn J<~tıtltlınıcl~anJ jcdt :\tl {ra}jf(;haı Afilıtllr \.-'l'nchlrppt u"j cn11ortlt:t ı.lıe :\tbcu l.n:ırp i. t. \l 'l!tden n,ı cr l 1-mucn t"tıtl.ıı-.'>tfl E:~ ııtıı ~nn Scfh,to rı.ınıt.alion wı1rdw. b~fmffrll. Di~sr Frm1~n le1jt'11 in ~crhıdikn.\nden oh ın.-bı.._'"' w-ır dtt Kinıdt"r hıtıtc A:iJııulidıı lt.'kurımd.r~;~.llrn unlrr beli llirıtıc:.. "'C'IUI.ı;if.ubeıtto ~VJ:ı.a Ookr ın..ırn UJI"-Imlıgc-n H~düt.~ungen. aco frattt11ınııırıen ınır ıctwıı ti.ıtllkrrıncıı ~ mcht lriiic' lanıilfwip: Eıt-.. Di~ \\QrsrnvrSOf'gunıfimktinnicrt nicht ab rv "ı:r ~.. fı.i(ioi) N!IIJ ı:llfgı. Larcıftıı. So oclcr Jı'IJ«ht. ıaniriity...""'tı 'foii *" \L.ımcnı i: dıc:f J am.ıt~ IIIUI!hlftı:ıı t.iftd d.ııuı ~ ttctıocidcn tn dcı:ı fınn'dtı~nıl'n ıinj iatastroplı.al cnltıt Nidn lahrta,it-ic lut-c auch die Ge).(:t1C -dtto.ıi'iic'd ti.n-ca Sino_ Wır.. dtltr Jemat:bt En aoch ınlt"m.lı.ın l~ C'.ther kti.rıen &b,. ttrualt Mlf mu..c:fl dıc 11tıd~n Au~ta.tıı:. llrııu('f\jvu" <ôf!osuioaen fur C'nıcn Sotı h.ıhcn '4'1C' d.c Mannet DaS jd.le IC'rtn. lıoltibıe d.iöc rdafi\ \cn.ııch.l.aı.~ji ht.i& ahcr ouch. dııu dı(' lbu,ıuheıt. d~ un~ tnı lomjıli$ch lıne "''C:itC're SchwicriP,:eiı lieıı ı.j.arin, ı.l~t8 che ı.lıd ı.ugerectıneı wlnj, ah Aufı tıe dtr' (H:<Ocll\ch:ılt brgriftto grolkfcn ffllıl<'n(lrg;ınlsııdodcn n-.c:hı odtt y,ctılrcr cnı; nn wttdcn muo "(3)_ Ok-'< und ~~~ fcıf'(lenı_naeıt, dit ''()n l'ıucrjcn sebtıl\deıı ~i nd. So ııpich onmab: Pat1eıcnrıolilit. dcr radikal linlu:n Unnt.l\!ııııiJC!l Fnıuenuni o ~ı cltı cine tmtk~ Ralteo al ~ dıe wirkhehtn DdıınJC' ckr frııuı:n. weıdı:n. ıeltı:tı vieh:n atıticren Al. ı h- i.. ıinncn nh Obcuole" Ooth auch uı: lı.ritiuererı dıe Tcncknı iotder VtnU(:ht lın Part.ımtnı ıerrıeınsam cı n Gc'C:tr 11ıt ( ilt"ıo.:h 'ı.dlunı ı.kt Frau cınıubtinııen. ~bc:ıkr11:ıt uıun al'll.krem H~"tJtk.t ;aus dem olfı:nthcht>ıı lrtıı:n au.,.tuırenun uıtıd an rancıpolııi'k:hcn Qucrclcn Auı.:b ''''en ım 1992 rri'.doı.btteiı.l'ı.cu '"crnıınc tt:.,. aı.m PwLaınmı... a:t. ftajıc. Dııııerca lokhm die Bis jımı U.. "<ıllij U. IC' uı:h i Zı.ıl.wıfı dk Sı \t.ııw. -.1 ~-ai'-c Gto8~. t..ao. der Rlu d'l dır "..W:nchc-a <kwfttehaft ıaujııaı A.ch km~ ıotlbchaftlictıa lkm.."''ııtn riıf n ml. R\k-l.M.l.-ııtte. So ""' ~cm \kfnh: un lrd. '~ jctlt ı.ııua icdcr M.w.ıcr. 4ie Dıe fol~ lnııcnte"'"'"'ıt"' miıl v.dcbı:1ı Problemı:ıı die r'tmiic'ıtırı KıaıdıM~n l.tınhıjnı~,,nıa. fiili ~ııchıc:wcn Frııı~~tn \'trheirattc ii nd rm PM~rıt"',... t l'cn ın. AuBetdtm (').ıı;tım Meh imın«eın "'ekıt ıkt ~li.!... Sie T.tı~ eben(alloı. dd eım bf't'ıı cre Au»einaıııdend hen Morsl", nııc:h dıtm es 7_8 für eirle! Nu \'CtN'M.cn i\1 Tung miı dtcstn J-raren auch hıtr mc-hr all tıot'4endıj Ilm: n to.-tnıın 1u,-crlasoçen. VttSlllrkı v.urdcn wicclcr 1'1111<' bcbnm. da8 Fraucn aurgnınd dlescs Gc'<t"lle\ lnhııl\ltn '4Urdcn (2), So.ıı tllı die Abıcha(fuııı dlt'c' Oc:\Ct/C:~ Tlıo')l<ın.ı ıoqıı:l tkr 0Jırır.Sıtckır&. Mııııt-tı.rı/#r ''Oif U'.A/)1 t' V ı.ıch oıno *i..::hciıe Fordenıng dcr Fruucrıorııınhationen.ı., Abct ;l'lte Sldluııı bt sc:bwicnı. nıdıc 1ultttt. \lııtd h ın t<uc.jhlil" die i$bmn.d)cn fu-.iamc:otalı'"" aa fınrul acwınnıea firuaıiıell ımtcntlitıı '-on'! ~.,;hhr t.:llraft. btb.-a t,;e sich \"Ol" alkm ıa cb Re,..,. um H.a W,... Don~ m. die: ftaeft \UIC'~ frluea. l)i.c l 'todul.ıınıu~2f'81ıl.ilen ı.ınd ı. AJie nichc mark:icr1cn l. lılt(' ~ı.an\n'h.'n ıııı~ lntervtewc ı.ınd Oeı.pr.-::tıcn dıc: WAOI ht lrııl.nch KurdıJCan acruiu1 hol 2. Über dıe 7ııhlrn;hea Fraıcamotde: 'iı-tbı:: cbs locc:n-e mi1dr. w.,._.. 3. Zltim: aıt:h t"ınttn Anı lcl \ oe lı"> Sdım:tc:fl i.m d w.;al3-4.t99-l S-S

9 JIYAN Çıriya Peşin - Oltobc:r 1994 Zurr..- "lch war dort die einzige Frau" - Pc-rwı "' ınkisdıc KunJın. Siot ist eın.c ıkr cn.~n l",.ı.ac:-rı, d~ vor der Brfn=ıun.a 1991 ak.li lı' i eıncr der hır djscben Widc.naandsgnırırıcn &ckftmpn h:ı.t Nııth dcr Jkf. rciunı: 1991 l~t cincr ihrtr Arbtitsscbv.~I'JI'Unkle datin. Pr9)cht fuı und mit Frauc ıı;ı orpai.r.itn= Sic bı \'eraat... onlıdıı: dcr-komda Afrn. Lip d.:t ft-..ca Kw disbnl fw csıc Oetmtr.ı """ ifttıalı;ırcb;hnı 1-lüı.:hdınıeaa\ kırsiul. tınd dıe O..,ıınıuhı'lıt,-on f.nuc'i'if\'t!j~kıen ın,er;chi(dcncıt Sa.mmel~ındtt ı.. "-w ltat Dır 'tl poli'!'lfic#w f_..,r!lıııu N~ " _ P. kh..,,.n~ ald ltlıııct' Nııııcril\.ilıen F.ıuııth,\"' pola tıscb '~tır ktf\' \lı ;w-. Ak teh '«hi ~M ~twık lllcin V:uer LU l ttıtnııhuıgtr H afı ~nnltılt. tr ~r Kon1munıı.t. Wir ~aren d&i\och ablwıaiı \M VnwaDdıt:ıı und NaıçtıN.m. die ueı~ unın~ütı:l bııbcn O. c:r\edibl O... \(Jift "<1~ dk Oiıtertcıı ıkı to.tiaktl La~ Weı bıcı- fı<" Aı:hı:a U&. bm JCdc: M("JC Griade C:1- polıtisı;k RKhı...- c:ııa... w;.. hem ()N ~m: Juq.-rtd l'trluaclıı? P; Ah dıe Koınmunı)tcn, <kıtıt Pl.l1ei ith Kil 1974 ad ~. M.::bdıemmte~ı Puhchıkr Bıatlt-P.ıcii96J,u. f~ urdım. hlıbra ir ~ııı&ty--.,ul.tiin ~..t sı:ad in ft Oorf m ıjmnn~ <:id-ıd Jdlıcıl'ın fnt Aar~ı~ı dcr 70'ıcr Jilln. als c:s ıu «r lumnmtn.vbcilt~hcbcrı Ba;:ııtt- unc,l kvmmuninis..:hçr Pill1ei bm, J.:ocuııen wir tu rii,ckkehrcn. Oi!i 1977 habcn wir dann sehr rulııf tıdebı. Oıe Fam1he l.cınntc meme ~hul~u<~.t'oilı;luna ı~khtliıuııvic mı- kh man:n ınic.:b IIOdı. da Kb:st.enbmc:nıdıto 111 dcr ~k" K b~~ ftırnıd \dıuhtuıxtf:.~~ ~ı. beıl. UrııJ \p.lttt ma&e ııch wfır han a"tıoten. ıı1cı lftdıe mn ll:ltıc 1\'b.ur c:ıntt 811f,ı"dle prbeiıct o.ı~ ı,, bc:i uns wıtıblic:b und allıals reine M lnncraıiıc:it. ivru pmtiuıt dtwt 1979ıtOclı dtnt Orwtlt d.., Ko"' I'IJJnurm rııı.ı d~,. BotıtA R,-kl~' P: On pv8c Scbllıg rej" dııc ~\W. u kit hill_,..tı.: ıdul. (QCınıo --rııen ordecı Z NI Tqc Wıı lubcn d.e lboaıhleatc <Ilk l:oltcmı<1hoden. dıc "C k.~ıı.n1e11 an nur ıanıe-w:ırıdı. k-h hoahc ın d~n ""'öu Tııj!cn kein Won Otıer dıe Partei gcuaıı WciJ Vcrwnndtc \1\n mır lki'.ıehı.ınıt'n ltı dem Sıırhrrhdt~lıc:nsı b:ı.nc-n. tıin l..:h r.ı.ı..~gd;oounrn. un1er der 6oı.Jmıa ı k.cincn Koııu~ı 1 hırtdaıfuııduıı.rı StırN,..ı-(' a..h tıuı~ı.ı. ~UI lfosr 0., ılıvt~t/('ni(jciji. JH_,, 0. ::: tkn P~ıfh lfii'i'jlru Rt'l"'ffft'll hııt ' P Ura lha:ne AeıNJıtaı krtıı toji:ıc Kh ııı Kart..& c SıcUc bciommcn [),c S.clıerlııribpotf~a bu. di. ~n h1n.kn und m~ı:h ııa c:ı~ıı llc:ıtı(n Ort Jnthiıctt. d.:r tur Reııon Kirt.'llı. sthım, ın dem :ıht-r nı.ır Ar:ıfıto:r lebccn. Dıco Oıuıthrıınei W11r d(ln w:hr starlı. dcr Ciıund, ~ aruın teb (kın hlni:t.:ftickl v.utde. ~ar dae bc'\\ot're U!:ınw.ctıung Dı'lf'l tırıın k.h ı:... Q J~ ~lıche l.oıut.ıc Kh -=tı Klr\ul. nricil.cbml.-d IlkiilC Sb:lle -ft'k'ft- ı.tocr $dlıoo... tı.&$ T.lf:cn icb ~1cdtr ~e:rb;ı,fkt. Auf «km Bwro dcr SKbcr hcıt\rıolııri w~n au&!rdc. m adw ~h.. C'-Ic:m utıd On*r \Un mır Dıesm:~l ~~~~" $.1e d1e: Vertı.ııfıungen niehı.. c:ıen meıner pothlschtn tuuvhaı dureh;cfuhn. wndetn "Cil ln(ın Vaıer $Cıl 1971 in den Berı:ı:n al\ h-sdımerı Lıımrhc. und W lıı!omulloıın Uher ıt. CIJ-'rt"~,.,.,u. Wl't W ar~ ilimil ~ne Aııısbırıfııc~tıc:.. -.d urdrc Rır eın Jafır ill B..,tıd..l inbaftitn Dıtın...,h habc'ıa SI(' u'" ftlr -«"' Moıuıct ın tlı(' nrotrale 7-0M ''*'Khc:n ımı. ıını.l Saudi Aıubicn in <'in la,cr deporti('rt W it' ı al;q.w n M 1Kpcu1atiort' P \'oa 7 Ubr..,...,.. btt.ı Utır ıı.ar:fıb anı njctıo ~ Taı "ftıj wır t'ıhıw tl.ıılı II'IIMpOntırn ~ \\ar v. ue ltıtf.eoo Ltuıt:, tıı;apr.ı \Cthıig F:unıhen. allcs rıw Kurden IIU\ lkn \l!f'sc-biakıı.:ıı,_..scien. PUK, POK und Koınmu-.. nl~tcn, L~ pb don kc:intrı Sıachcldta.'ıı. al\tr man L.~~ ru~ht nirhı-... ~, S«.bs: Poııaı'\lea,<~em CJr. lııt1mdıımsdcr Dtt."lın I.Aıadıod bdald t.ıd uc. dtt

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

www.arsivakurd.org - Kunti.acbe Em ne bıııkcti ne A, c da ne çiııı jan ii c~cn me Bınher ıovcn ku he~i n Bı hıırancn hıh arc

www.arsivakurd.org - Kunti.acbe Em ne bıııkcti ne A, c da ne çiııı jan ii c~cn me Bınher ıovcn ku he~i n Bı hıırancn hıh arc - Kunti.acbe Hcımar 6. Çırı)a P~~ın OI.ıobcr 1992. Bıha ~ 0~1 Em ne bıııkcti ne A, c da ne çiııı jan ii c~cn me Bınher ıovcn ku he~i n Bı hıırancn hıh arc Gulı bıdc dcnııan dıbın Ku mina şc,cki ~c"ate

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü

TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü ;\T ;\TC I~K KCLTÜR. uil. ' l' '["ARi" YÜKSEK KlJRUI\1 U TfTR K nu. Kl IIHl J\IlJVAYINLARI: 822 TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü IIAZIRLAYANLAR Ekr om ARIKO C;LU - Klara KU ULAR \ $ 5g46 saylli knnuna göre bu cscrtn

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı