TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Özel Sayı, ss TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ İsmail BULMUŞ * Özet Bu çalışmanın amacı, Davranışsal Finans ın son yıllarda giderek yükselen grafiği karşısında Klasik Finans Teorisinin temel varsayımlarını ampirik olarak sınamaktır. Davranışsal Finans tarafından çoğu zaman sürü psikolojisi ile davrandığı ileri sürülen borsa yatırımcılarının portföylerini oluştururken ne kadar rasyonel oldukları, düzenli nakit temettü veren hisse senetlerine olan ilgi ve duyarlılıkları yardımıyla araştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, Klasik Finans Teorisinin Rasyonellik ve Etkin Piyasa Hipotezlerinin kolayca yabana atılabilir varsayımlar olmadığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Temettü, Etkin piyasa hipotezi, Portföy stratejisi, Davranışsal finans JEL Sınıflaması: G32 The Dividend Reflex of Turkish Stock Investors Abstract The aim of this study is to empirically test the fundamental hypotheses of Classical Finance Theory against the currently rising Behavioral Finance assumptions. * Prof. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi.

2 2 İsmail BULMUŞ Behavioral Finance generally analyzes the rationality of stock investors who use herd psychology when choosing their portfolio investments by examining their desire and sensitivity towards regularly dividend distributing stocks. The results of this study have proven that Classical Finance Theory s Rationality and Efficient Market Hypothesis are still valid and applicable. Keywords: Dividend, Efficient market hypothesis, Portfolio strategy, Behavioral finance JEL Classification: G32 1. Giriş Son yirmi beş yılda klasik finans teorisinin temel varsayımlarını sorgulayan pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların ortak hareket noktası; klasik finans teorisinin finansal piyasalarda gözlenen anomalileri açıklamakta yetersiz kaldığına ilişkin gözlemlerdir. Gerçekten de, klasik finans teorisi; bireysel yatırımcıların alım satım davranışlarını, hisse senedi getirilerini riskten başka hangi faktörlerin etkilediğini, portföy seçimine bağlı olarak nasıl olup da normalin çok üstünde kârların oluşabildiğini açıklamakta başarılı olamamıştır. Bütün bu olgular nedeniyle, rasyonellik ve etkin piyasa hipoteziyle bağdaşmayan yatırımcı davranışlarını, farklı bir anlayışla ele alma ve inceleme ihtiyacı doğmuştur. Bu yöndeki araştırmalar zaman içinde yoğunlaşmış ve günümüzde üniversitelerin Finans Bölümlerinin ders programlarında Davranışsal Finans adıyla yer alan yeni bir bilim dalı haline dönüşmüştür. Bu açıdan Davranışsal Finans, bir bakıma, klasik finans teorisinin temel varsayımı olan Etkin Piyasa Hipotezi ne karşı alternatif bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alandaki araştırmaların çoğu, klasik finans teorisinin varsayımlarını ampirik çalışmalarla test etmek suretiyle teorinin yetersizliğini vurgulamakta ve yatırımcı davranışlarını incelemede psikolojinin ve sosyal psikolojinin önemine dikkat çekmektedir. Denilebilir ki, bu haliyle Davranışsal Finans, halen, kendi teorisini oluşturma sürecini yaşayan yeni bir bilim dalıdır. Piyasa riski, klasik finans teorisinde hisse senedi getirilerini açıklayan en önemli faktördür. Sharpe (1964), Litner (1965) ve Mossin (1966) Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modelleri geliştiren öncü araştırmacılardır.

3 Türkiye Borsa Yatırımcısının Temettü Refleksi 3 Black (1972), Fama ve MacBeth (1973), bu öncülerin geliştirdikleri modelleri destekleyen akademik çalışmalar yapmışlardır. Ne var ki, Fama ve French (1992), sonraki yıllarda yaptıkları çalışma ile getiri ve piyasa riski arasında anlamsız bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Hisse senedi getirilerini tahmin etmede; büyüklük ve piyasa değeri/defter değeri oranının riskten çok daha başarılı olduğunu ispatlamışlardır. Yine bu doğrultuda yaptıkları çalışma ile DeBondt ve Thaler (1985), hisse senetlerinin uzun dönem getirileri arasında negatif bir korelasyonun bulunduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmaları, finansal piyasalarda ve özellikle hisse senetlerinin getirilerinde ortaya çıkan anomalileri inceleyen araştırmalar izlemiştir. Bu araştırmalar; anomaliye yol açan sebepleri, aşırı güven, tutuculuk, sürü hareketi ve kayıptan kaçınma gibi psikolojik niteliği ağır basan bireysel davranışlara bağlamışlardır. Keza, hisse senetleri piyasasında yatırımcıları sürekli alım satım yapmaya sevk eden motifler ve portföy oluştururken kullandıkları kriterler de çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Frieder ve Subrahmanyam (2005), bireysel yatırımcıların portföylerini oluştururken, marka tanınırlığı yüksek hisseleri tercih ettikleri yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Buna benzer biçimde, Goetzman ve Kumar (2001), genç yatırımcıların yaşça daha ileri olanlara kıyasla riski daha az dağıttıklarını ileri sürmüşlerdir. Yapılan çalışmalarla, hisse senetlerinin getirilerinin tahmin edilmesinde, şirket birleşmeleri ve satın alma kararlarının (Jensen and Ruback, 1983), hisse bölünmelerinin (Grinblatt ve ark., 1984, Desai ve Jain, 1997) ve halka açılma kararlarının (Loughran ve Ritter, 1995) birer araç olarak kullanılabileceği ortaya konmuştur. Kısaca ifade etmek gerekirse, diyebiliriz ki, Davranışsal Finans, aksi yönde sunduğu kanıtlarla, klasik finans teorisinin temel dayanakları olan Rasyonalite ve Etkin Piyasa Hipotezi nin yeniden ele alınıp gözden geçirilmesinin zamanının geldiğine işaret etmektedir. Ancak, belirtmemiz gerekir ki, Davranışsal Finans ın henüz işin başında bulunduğu ve alması gereken uzun bir yol olduğu da yaygın bir kanıdır. Biz de bu perspektiften bakarak, klasik finans teorisinin varsayımlarını ampirik olarak test etmek amacıyla, çalışmamızda, İstanbul Menkul Kıymetler

4 4 İsmail BULMUŞ Borsası yatırımcılarının portföy oluşturmada şirketlerin nakit temettü uygulamasına nasıl reaksiyon gösterdiklerini araştırdık. 2. Yöntem Şirketler faaliyet dönemi sonunda kâr elde etmişler ise, bunun belirli bir oranını Türk Ticaret Kanunu (TTK) veya tabii oldukları özel kanunlar gereğince kanuni yedek akçe olarak ayırmak zorundadır. Kalan kısmını, genel kurullarının vereceği kararlar doğrultusunda, ihtiyari yedek akçe olarak ayırabilecekleri gibi hissedarlarına nakit temettü olarak da dağıtabilir. Şirket kârlarının ihtiyari yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulması, yaygın olarak kullanılan bir tür otofinansman yöntemidir. Ne var ki, bu uygulamanın uzun yıllar sürmesi halinde, şirketin aktif büyüklüğü ile nominal sermayesi arasında bariz bir nispetsizlik ortaya çıkar. Bir başka deyişle, sermaye, aktif büyüklük karşısında güdük kalır. Bu durum, şirket faaliyetleri açısından bir dizi sıkıntıya yol açacağından, bir süre sonra, şirket, nominal sermayesini artırma ihtiyacı hisseder. Bu takdirde, sermayenin artırılacak kısmı, genel kurul kararıyla, şirket bünyesinde zaman içerisinde birikmiş ihtiyari yedek akçelerden oluşan fonlarla karşılanır. Mesleki finans jargonunda bu olay; Bedelsiz sermaye artırımı olarak adlandırılır. Şirket kârlarının nasıl kullanılması gerektiği, zaman zaman, basında ve kamuoyunda çeşitli tartışmalara vesile olmaktadır. İktisat bilimi kâr ı, teşebbüs faktörünün üretim sürecine katılması sonucunda oluşan bir faktör geliri olarak tanımlar. Bu gelirin nasıl kullanılacağı, tamamen, gelir sahibinin bileceği bir iştir. Kâr ın nakit temettü olarak faktör sahibine ödenmesi yerine bedelsiz sermaye artırımında kullanılması, bir bakıma, faktör sahibinin geliri üzerinde tasarrufta bulunma hakkının elinden alınması anlamını taşımaktadır. Bir başka deyişle, bedelsiz sermaye artırımına gitmekle şirket genel kurulu, hissedarın iradesini ıskat etmekte ve onun yerine geçmektedir. Hisseleri sermaye piyasasına kote edilmiş şirketlerin çoğunluğunda, aile, halâ, baskın mülkiyet biçimi olmayı sürdürmektedir. Halka açıklığı göstermelik olan bu şirketlerde, azınlık hisselerini elinde bulunduran ortakların, şirket yönetimi ve kararlarında herhangi bir söz hakkı yoktur. Hal böyle olunca, kabul etmek gerekir ki, kurumsal olsun ya da olmasın, borsa yatırımcısının, doğal olarak, şirket kârlarının bedelsiz sermaye artırımında

5 Türkiye Borsa Yatırımcısının Temettü Refleksi 5 kullanılmak yerine nakit temettü olarak dağıtılmasını istemesi, rasyonel bir beklentidir. Acaba Türkiye borsa yatırımcısının davranışları, bu rasyonel beklenti ile ne ölçüde örtüşmektedir? Hisseleri borsaya kote edilmiş bir şirketin faaliyet dönemi sonunda nakit temettü dağıtması, borsa yatırımcısının bu hisseye ilgi duyması veya bu hisseyi portföyü içerisinde görmeyi istemesi için yeterli bir neden midir? Borsada işlem gören çeşitli şirket hisselerinin zaman içindeki fiyat hareket ve davranışları araştırılmadan bu sorulara tutarlı cevaplar verebilme olanağı yoktur. Elimizin altında, sepeti yalnızca nakit temettü veren hisse senetlerinden oluşmuş bir borsa endeksi olsaydı, o zaman, kolayca bir karşılaştırma yapılabilirdi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), nakit temettü veren şirket hisse fiyatlarına özgü bir endeks hazırlama ihtiyacını, maalesef, kuruluşundan çeyrek yüzyıl sonra hissetmiştir. Bu amaçla, ilk kez, tarihinde biri İMKB Temettü Endeksi, diğeri İMKB Temettü 25 Endeksi olmak üzere iki temettü endeksi hesaplamaya başlamıştır. Bunlardan İMKB Temettü Endeksi; (A) ve (B) listelerinde yer alıp borsada işlem gören ve değerlemenin yapıldığı gün itibariyle son üç yılda nakit temettü dağıtmış şirketlerin hisse senetlerinden oluşmaktadır. İMKB Temettü 25 Endeksi ise İMKB Temettü Endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk üçte ikilik dilimde yer alan ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 hisse senedini kapsamaktadır. Ne var ki, her iki endeks de henüz bir yılını doldurmadığından bunlardan yola çıkarak sağlıklı bir analiz yapma olanağı yoktur. Bu nedenle, anlamlı bir karşılaştırma zemini oluşturmak amacıyla, biz, biri, İMKB 30 içinde yer alan (6) 1 ve diğeri, İMKB 100 içinde yer alan (10) 2 hisseden oluşan iki ayrı temettü endeksi hesaplama yoluna gittik. Hesaplama sürelerini İMKB 30 için 2009 ve 2010 yıllarının tamamını kapsayacak biçimde iki yıl, İMKB 100 için ise 2011 yılını kapsayacak biçimde bir yıl olarak belirledik. 1 2 Akbank (AKBNK); İş Bankası (ISCTR); Sabancı Holding (SAHOL); Türkiye Halk Bankası (HALKB); Tüpraş (TUPRS) ve Türk Telekom (TTKOM). Adana Çimento (ADANA); Anadolu Sigorta (ANSGR); Aygaz (AYGAZ); Brisa Bridgestone Sabancı Lastik (BRISA); Ford Otosan (FROTO); Netaş Telekom (NETAS);Tofaş Otomobil Fabrikaları (TOASO); Türk Telekom (TTKOM);Türk Traktör (TTRAK) ve Tüpraş (TUPRS).

6 6 İsmail BULMUŞ Seçilen temettü hisselerinin endeks dönemi boyunca, elemanı oldukları ana endeksler içerisinde yer alıyor olmalarına özen gösterdik. Temettü hisselerinin seçiminde son üç yıl içerisinde art arda nakit temettü dağıtmış olma kriterini kullandık. Ayrıca, seçimleri yaparken, temettü verimine göre en yüksekten başlayarak yapılan sıralamayı dikkate aldık. Endeks hesaplamalarında hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatlarını kullandık ve İMKB nin kendi endekslerini hesaplarken kullandığı yöntemi koruduk. Bu çerçevede hesaplamalar aşağıdaki formüle göre yapıldı. Burada (, (t) günündeki endeks değerini, (n) endekste yer alan hisse senedi sayısını, ( ) (i). hisse senedinin (t) günündeki fiyatını, ( ) (i). hisse senedinin (t) günündeki toplam sayısını, ( ) (i). hisse senedinin (t) gününde fiili dolaşımdaki pay oranını ve nihayet ( ) endeksin (t) günündeki bölen değerini göstermektedir. Fiyat davranışlarını anlamlı bir biçimde gözleyebilmek için hem İMKB 30, hem de İMKB 100 Endekslerini, iki alt endeks grubunun toplamından oluşacak biçimde ayrıştırma yoluna gittik. 3. Analiz sonuçları Araştırma sonucunda her iki endeks için beklentimizi yanlışlayan ama birbirini doğrulayan ve birbiriyle tutarlı bulgulara ulaştık. İMKB 30 ve alt endeksleri için hesaplanan endeks değerleri, ayların son işlem günleri itibariyle Tablo 1 de verilmiştir.

7 Türkiye Borsa Yatırımcısının Temettü Refleksi 7 Tablo 1: İMKB 30 ve bileşenleri endeks büyüklükleri Aylar Yıl İMKB 6 İMKB 24 İMKB 30 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Kaynak: İMKB, Euroline ve Hesaplarımız Ekonomik daralmanın son bulması ve daralmadan canlanmaya geçiş, 1982 sonlarında kendini göstermeye başladı ve 1983 de belirgin hale geldi. Ancak canlanma süreci yapı olarak eşitsiz bir özellikteydi. Canlanma eğilimi ABD ve Japonya da daha güçlü, Avrupa da oldukça zayıftı.

8 8 İsmail BULMUŞ Grafik 1: İMKB 30 ve bileşen endekslerin 100 bazlı eğrileri İMKB 100 ve alt endeksleri için hesaplanan endeks değerleri ise, ayların son işlem günleri itibariyle Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2: İMKB 100 ve bileşenleri endeks büyüklükleri Aylar Yıl İMKB 10 İMKB 90 İMKB 100 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Kaynak: İMKB, Euroline ve Hesaplarımız

9 Türkiye Borsa Yatırımcısının Temettü Refleksi 9 Grafik 1: İMKB 100 ve bileşen endekslerin 100 bazlı eğrileri Öte yandan, İMKB 100 ve bileşen endeksleri İMKB 10 ve İMKB 90 arasında volatilite açısından bir farklılık olup olmadığını da araştırdık. Volatiliteyi hesaplamada aşağıdaki formülleri kullandık ve endeksler arasında kayda değer bir volatilite farkı olmadığını tespit ettik.

10 10 İsmail BULMUŞ Bu denklemlerde, (Vol t,n ) endeksin (t) günü dahil (t) gününde geçmiş (n) işlem günü için gerçekleşmiş volatilitesini; (E t ) endeksin (t) günündeki kapanış değerini; (n) de volatilitenin hesaplandığı gün sayısını göstermektedir. İMKB 100 ve alt endeksleri için hesaplanan volatilite değerleri ise, ayların son işlem günleri itibariyle Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3: İMKB 100 ve bileşen endeksler volatilite değerleri Aylar Yıl İMKB 10 İMKB 90 İMKB 100 Ocak ,19 0,17 0,17 Şubat ,18 0,22 0,21 Mart ,19 0,23 0,22 Nisan ,19 0,23 0,22 Mayıs ,20 0,23 0,22 Haziran ,20 0,22 0,21 Temmuz ,20 0,22 0,21 Ağustos ,25 0,26 0,25 Eylül ,26 0,27 0,26 Ekim ,26 0,27 0,26 Kasım ,27 0,27 0,27 Aralık ,27 0,27 0,26 Kaynak: İMKB, Euroline ve Hesaplarımız İMKB 100 ve bileşen endeksleri için yapılan volatilite hesaplarının ortaya koyduğu sonuçlar; benzer bir hesaplamanın İMKB 30 ve bileşen endeksleri için yapılmasına gerek olmadığını göstermiştir. O nedenle, yalnızca İMKB 100 ve bileşenleri için yapılmış volatilite hesaplamasıyla yetinilmiştir. 4. Sonuçlar ve Değerlendirme Bütünü itibariyle araştırma ilginç sonuçlar ortaya koymuştur. Başlangıç büyüklükleri 100 bazına indirgendiğinde her bir endeksin zaman içindeki seyri Grafik:1 ve Grafik:2 de görülmektedir. Grafikler üzerinde de kolayca gözlenebileceği gibi temettü endeksi, inceleme dönemi boyunca, sürekli olarak diğer endekslerin üzerinde yol almıştır. Bu tespit, kanaatimizce, yatırımcıların portföy stratejilerini belirlemede kullanabilecekleri değerli bir bilgidir.

11 Türkiye Borsa Yatırımcısının Temettü Refleksi 11 Gerçekten de, 2009 yılı başında olan İMKB 6 temettü endeksi, % 245,6 oranında artarak 2010 yılı sonunda düzeyine çıkmıştır. Buna karşılık aynı dönemde, İMKB 24, %72,9 ve İMKB 30 ise % 117,6 oranında artmıştır. Bir başka deyişle, 2009 yılı başında parasını art arda üç yıl nakit temettü dağıtmış İMKB 6 hisselerine yatıran bir yatırımcı, İMKB 30 endeksine kıyasla 2,08 kat ve İMKB 24 endeksine kıyasla 3,37 kat daha fazla dönem getirisi elde etmiştir. Keza, 2011 yılı başında olan İMKB 10 temettü endeksi, % 4,2 oranında artarak aynı yılın sonunda düzeyine çıkmıştır. Buna karşılık aynı dönemde, İMKB 90 %27 ve İMKB 100 ise % 24 oranında düşmüştür. Bir başka deyişle, 2011 yılı başında parasını art arda üç yıl nakit temettü dağıtmış İMKB 10 hisselerine yatıran bir yatırımcı % 4,2 oranında para kazanırken, İMKB 100 endeksine yatıran parasının % 24 ünü, İMKB 90 endeksine yatıran ise parasının % 27 sini kaybetmiştir. Bu sonuçlar, samimiyetle itiraf edelim ki, araştırma öncesi önkabul ve beklentimizle örtüşmemiştir. Çünkü, borsa çevrelerinde, bizim de paylaştığımız yaygın kanı odur ki, kurumsal ve bireysel borsa yatırımcıları, yılın ilk yarısında, nemâsından yararlanmak için temettü veren hisselere yönelmekte, temettü ödemesine birkaç gün kala veya ödemeden kısa bir süre sonra bu hisseleri hızla elden çıkarma yoluna gitmektedir. Eğer, bu gözlem gerçek olsaydı, yılın ilk yarısında diğer endekslerin üstünde seyreden temettü endeksinin, yılın ikinci yarısında, diğer endekslerin altında yoluna devam etmesi gerekirdi. Ne var ki, araştırma sonuçları, önkabul ve beklentimizin büyük bir yanılgı ve saplantıdan ibaret olduğunu ortaya koymuştur. Şirket kârlılığını şirket performansının temel göstergesi olarak algılayan borsa yatırımcısı, düzenli nakit temettü veren hisse senetlerini, yalnızca yılın ilk yarısında değil, yılın tamamında satın almaya devam etmek suretiyle rasyonel bir Homo Economicus davranışına sahip olduğunu açıkça göstermiştir. Bununla beraber, vardığımız bu yargının, daha uzun zaman serileri ile ve dünyanın belli başlı öteki borsaları için yapılacak yeni çalışmalarla desteklenmesi, hiç şüphesiz, bilimsel bir gerekliliktir. Ancak, şu kadarını ifade etmekle yetinelim ki, klasik finans teorisinin rasyonalite ve etkin piyasa hipotezi varsayımlarını elimizin tersiyle bir kenara atmak da her zaman çok kolay değildir.

12 12 İsmail BULMUŞ KAYNAKÇA BLACK, F. (1972), Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing, The Journal of Business, Vol. 45, No. 3, DEBONDT, W. F. M., THALER, R. H. (1987), Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality, Journal of Finance, Vol. 42, No. 3, DESAI, H., JAIN, P. C. (1997), Long-run common stock returns following stock splits and reverse splits, Journal of Business, Vol. 70. No.3, FAMA, E. F., MACBETH, J. (1973), Risk, return and equilibrium: Empirical tests, Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3, FAMA, E. F., FRENCH, K. R. (1992), The cross-section of expected stock returns, Journal of Finance, Vol. 47, No.2., FRIEDER, L., SUBRAHMANYAM, A. (2005), Brand perceptions and the market for common stock, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 40, No. 01, GRINBLATT, M.,MASULIS, R.W., TITMAN, S. (1984), The valuation effects of stock splits and stock dividends, Journal of Financial Economics, No. 13, GOETZMANN W. N., KUMAR A (2001), "Equity Portfolio Diversification," NBER Working Papers 8686, National Bureau of Economic Research, Inc. JENSEN, M., RUBACK, R. (1983), The market for corporate control: the scientific evidence, Journal of Financial Economics, No. 11, LINTNER, J. (1965), Security prices, risk and maximal gains from diversification, Journal of Finance, Vol. 20, No. 4, LOUGHRAN, T., RITTER, J. (1995), The new issues puzzle, Journal of Finance, Vol. 50, No:1, MOSSIN, J. (1966), Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, Vol. 34, No. 4, SHARPE, W. F. (1964), Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, The Journal of Finance, Vol. 19, No. 3, SUBRAHMANYAM, A. (2007), Behavioural Finance: A Review and Synthesis, European Financial Management, Vol. 14. No. 1,

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ Alınış Tarihi: 20.06.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 17.10.2014 BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ INDIVIDUAL

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi 15 Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi Özet Serpil CANBAŞ 1 Serkan Yılmaz KANDIR 2 Ahmet ERİŞMİŞ 3 1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi.

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi. Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Serkan Yılmaz KANDIR * Soner YAKAR ** Özet Çalışmanın amacı, kurumlar vergisinde indirim öngören açıklamanın hisse

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL

ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ 1 ANOMALIES in STOCK MARKETS: EVIDENCE from BORSA İSTANBUL Özet Hüseyin DAĞLI 2 Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ 3 Etkin Piyasa Hipotezi ve varlık

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:273-295.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:273-295. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:273-295. DEVRALMANIN DEVRALAN İŞLETMELERİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKI ETKİSİ: SERMAYE PİYASASI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2014 Cilt: 51 Sayı: 598 P. BENGİTÖZ - M. UMUTLU 77 Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Özet

Detaylı

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA DANIŞMAN Prof.

Detaylı

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Rafet YAKAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd

Detaylı

Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki

Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cilt:22 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi

Detaylı

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Mercan HATİPOĞLU Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü mercanhatipoglu@gmail.com

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 ÖZ Aykut KARAKAYA 2 Esra BULUT 3 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete

Detaylı

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA Alınış Tarihi: 053014 Kabul Ediliş Tarihi: 253014 YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA THE PERCEPTION OF FOREIGN DIRECT INVESTORS: AN APPLICATION ON ISTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI The Performance Comparison of Weighted Stock Mutual Funds Trading in Turkey Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

ĐMKB Şirketleri Đçin Yeni Olanak: Hisse Senedi Geri Satın Alımı

ĐMKB Şirketleri Đçin Yeni Olanak: Hisse Senedi Geri Satın Alımı ĐMKB Şirketleri Đçin Yeni Olanak: Hisse Senedi Geri Satın Alımı Yrd. Doç. Dr. Emre ERGĐN Kocaeli Üniversitesi, Đzmit MYO. ÖZET Şirketler ortaklarına iki yöntem ile nakit ödeme yapmaktadır: Bunlardan en

Detaylı

GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET

GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET Getiri aralığının beta tahminleri üzerine etkisine ilişkin çalışmalar

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2012 Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma Ali BAYRAKDAROĞLU ÖZET Bu çalışmanın amacı, finansal performans

Detaylı

İMKB DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

İMKB DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İMKB DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Özet Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU *1 Ayşegül ALAGÖZ ** Türkiye de halka arz piyasası ihraççılara ve aracı kuruluşlara farklı halka arz yöntemleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, MANİSA Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, MANİSA Prof. Dr. Cengiz YILMAZ YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) Sektör Bazında İşlem Gören Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kararlarında En

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ...1 1.1. Çalışmanın Konusu...1 1.2. Çalışmanın Amacı...2

Detaylı

İMKB Dergisi. 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını. Kudret VURGUN Kudret SEROVA Aydın SEYMAN İlker KIZILKAYA

İMKB Dergisi. 3 Aylık Finans ve Ekonomi Süreli Yayını. Kudret VURGUN Kudret SEROVA Aydın SEYMAN İlker KIZILKAYA Ý s t a n b u l M e n k u l K ý y m e t l e r B o r s a s ý ISSN 1301-1650 Yýl: 6 Sayý: 23 Temmuz/Aðustos/Eylül 2002 Çoklu Nakit Beta Dönüþ Finansal Süresi, Varlýklar Nakit Yönetim Deðerleme ve Karlýlýk:

Detaylı