6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ"

Transkript

1 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

2 AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi Piyasası İşlemleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasaların İşleyişi Piyasalarda İşlem Gören Araçar Anahtar Kavramlar Menkul Kıymetler Borsa Hisse Senetleri Piyasası Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İçindekiler 1

3 1.BORSALAR 1.1.BORSA KAVRAMI Yönetmeliğe göre, borsalar, borsada işlem görmesi kabul edilen menkul kıymetlerin alımsatımının KHK da yazılı esaslar dairesinde, belli kurallara göre düzen içinde yapılmasını sağlayan, oluşan fiyatların ilanına yetkili, tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. Borsalar, SPK nın teklifi üzerine Bakanlığın izni ile kurulur. (Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik md.4) Kanuna göre, Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilâtlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmekle yetkili olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlardır. (Sermaye Piyasası Kanunu md. 40) Münhasıran, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği tüzel kişiliği haiz borsalar, Kurulun teklifi ve ilgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu nun onayı ile kurulur. Bu borsaların kuruluş, teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esasları ilgili bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Bu borsalar anonim şirket niteliğinde kurulursa, yıllık karlarının %20 sinden fazlasını dağıtamazlar. Bu borsalarda işlem görecek sermaye piyasası araçları damga vergisinden muaftır. 1.2.İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) İMKB, hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının yapılmasını sağlamak amacıyla 26 Aralık 1985 günü kurulmuş olup, 3 Ocak 1986 yılında faaliyete başlamıştır. Özerk ve mesleki bir kamu kurumu olarak İMKB yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi yasal düzenlemelerini yapabilme avantajına sahiptir. Yapılan alım satım işlemlerinden oransal olarak alınan borsa payı, kotasyon ücretleri ve mevzuatta gösterilen diğer kalemler gelirlerini oluşturmaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK uyarınca kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan ve Sermaye Piyasası Kurulu nun gözetim ve denetimi altında olan tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur. (İMKB Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği md.6) 2

4 1.2.1.İMKB HUKUKİ ÇERÇEVESİ İMKB, Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK uyarınca kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan ve Sermaye Piyasası Kurulu nun gözetim ve denetimi altında olan tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur. (İMKBTeşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği md.6) İMKB, resmi çalışma günlerinde faaliyette bulunur. İMKB aynı zamanda, bir meslek kuruluşudur. 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (RG: ) menkul kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğini muhafaza etmekle birlikte, dünya borsa sistemleri içinde evvelce Fransız/Alman ağırlıklı olan borsa sistemimizi daha liberal karakterli Anglo-Sakson borsa tipine yaklaştırmış, buna karşılık borsayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimi altına koymuştur. Borsada işlem yapmaya yetkili kişiler, SPK tarafından işlem yapmalarına izin verilen gerçek ve tüzel kişiler olarak ifade edilmiştir. Bunların nitelikleri ve çalışma kuralları yönetmeliğe bırakılmıştır BORSA ÜYELERİ Borsaya üye olabilecek, yani Borsa'da işlem yapabilecek olan kurumlar SPK dan faaliyetleri için Yetki Belgesi almış; a) Yatırım ve kalkınma bankaları, b) Ticari bankalar, c) Aracı kurumlar dır. Borsanın üst karar organı Borsa üyelerinden oluşan genel kuruldur. Genel kurul, Başkan dışındaki 4 Yönetim Kurulu üyesini seçer, Borsa Başkanı aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır ve müşterek kararname ile tayin edilir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Komiteler ve Borsa Başkanı ile Borsa Başkanı na bağlı Başkanlık Teşkilatından oluşur İMKB NİN GÖREV VE YETKİLERİ İMKB nin başlıca görev ve yetkileri ; a) Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile ilgili başvuruları, Kotasyon Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dahilinde incelemek, ek bilgi ve belgeler istemek, başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak. b) Kanuni gerekler yerine getirilerek para, kambiyo ve kıymetli maden ve taşlar ile vadeli işlemlerle ilgili piyasalar açmak. c) Borsa da işlem görebilecek menkul kıymetler için türlerine göre menkul kıymetler pazarları oluşturmak, bu pazarlarda işlem görecek menkul kıymetleri belirlemek ve Borsa bülteninde 3

5 yayınlamak, pazarlara Borsa binasında yer tahsis etmek d) Borsa da pazarların çalışma gün ve saatlerini belirlemek ve Borsa bülteninde ilan etmek e) Borsa pazarlarında yapılan işlemler sonucunda oluşan fiyatları ve bu fiyatlardan yapılan toplam işlem miktarlarını seans bitiminde ilan etmek f) Borsada yapılan alım, satım işlemlerini güven ve istikrar içinde serbest rekabet şartları altında kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu kuralların dışına çıkan Borsa üyelerine İMKB Yönetmeliği nde belirtilen müeyyideleri uygulamak g) Borsa da olağan dışı menfi gelişmelerin meydana gelmesi halinde, mevzuatın verdiği yetkiler içinde gerekli önlemleri almaktır İMKB PİYASALARI Hisse Senetleri Piyasası o Birinci Ulusal Pazar o İkinci Ulusal Pazar o Yeni Ekonomi Pazarı o Toptan Satışlar Pazarı o Gözaltı Pazarı Tahvil Ve Bono Piyasası o Kesin Alım Satım Pazarı o Repo-Ters Repo Pazarı o Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı Vadeli İşlemler Piyasası Uluslararası Pazar o Uluslararası Tahvil Ve Bono Piyasası o Depo Sertifikaları Pazarı İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI TANIMLAR HİSSE SENETLERİ PİYASASI NIN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır. Borsa'da işlem gören menkul kıymetler, her gün belirli saatler arasında alınıp satılmaktadırlar. Bu işlem sürecine "Borsa Seansı" adı verilmektedir. Aynı pazarda işlem gören tüm menkul kıymetlerden işlem yöntemi aynı olanların seansı aynı anda başlar ve biter. İşlem Miktarı ; Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde alınıp satılan menkul kıymet adedidir. Borsa'da, her işlem günü, her iki seansın işlemleri için ayrı ayrı hisse senedi bazında işlem miktarı yayınlanır. Farklı pazarlarda işlem gören menkul kıymetlerin gerçekleşen işlem miktarları toplandığında, İMKB'nin o günkü işlem miktarı ortaya çıkar. 4

6 İşlem Hacmi ;Gerçekleşen her sözleşmedeki işlem miktarı ile işlem fiyatlarının çarpılması sonucu bulunan hacimdir. Tüm hisse senetlerinin işlem hacimleri toplamı, Hisse Senetleri Piyasasının toplam işlem hacmini oluşturur. İşlem Birimi ;Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder. Hisse Senetleri Piyasasında işlem birimi olarak lot kullanılır. 1 lot 1 adet hisse senedi veya 1 TL nominal değerli hisse senedine denktir. Rüçhan Hakkı kuponları için bu 1 TL nominal değerdeki hisse senedinin üzerindeki kuponu ifade etmektedir. Borsa Yatırım Fonu işlem sıralarında ise işlem birimi bir adet katılım payı ve katlarıdır. Varantlarda bir lotta bir adet varant bulunmaktadır. Hisse Kodu Ve Özellik Kodu ;Hisse senetleri piyasası bilgisayarlı alım satım sisteminde hisselerin işlem görebilmesi için Hisse Senetleri Müdürlüğü tarafından o hisseye özgü bir hisse kodu verilir. Bu kod şirketin unvanıyla uyumlu olacak şekilde dört veya beş karakterden oluşturulur. Örneğin:ACIBD (Acıbadem Sağlık Hiz. ve Tic. A.Ş.), DJIST (Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu) Hisse kodundan sonra özellik kodu yazılır. Özellik kodu olarak aşağıdakiler kullanılır: E (Eski),2 5

7 Y (Yeni), BE, BY (Birincil Eski ve Yeni), BF (Borsa Yatırım Fonu Birincil) R (Rüçhan) F (Borsa Yatırım Fonu) V (Varant) ME, MY, MR, MF, MV (Müzayede Eski, Yeni, Rüçhan, Fon, Varant), TE, TY, TR, TF, TV (Temerrüt Eski, Yeni, Rüçhan, Fon, Varant), Hisselerin sistemde ve borsa bülteninde görünümü şu şekildedir: ACIBD.E, DJIST.F Ağırlıklı Ortalama Fiyat ;Bir sonraki seansta uygulanacak baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden, hisse senedinin miktar ağırlıklı fiyatıdır. Her hisse senedi için her seans öncesinde bir önceki seans işlemleri dikkate alınarak ağırlıklı ortalama fiyat hesaplanır. Hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama fiyatları hesaplanırken, değişik fiyattan ve miktarlardan gerçekleşen ve fiyatı tescil edilen normal emirler dikkate alınır. Baz Fiyat; Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyatadımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır. Bu fiyat, menkul kıymetin en son işlem gördüğü seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir.temettü ödemeleri veya sermaye artırımlarında, baz fiyat Borsa tarafından belirlenerek sisteme girilir. Baz fiyatın belirlenmesinde uygulanacak yöntem Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Günlük Bültende yayınlanır. Referans Fiyat; İşlem görülebilecek en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, rüçhan hakkı kuponlarının ilk işlem gördüğü seansta işleme baz fiyatla açılmaması nedeniyle, yatırımcılar açısından kuponun yaklaşık değerine ilişkin olarak bir referans olarak kullanılmak üzere, eski hisse senedinin bölünmeden önceki en son işlem gördüğü seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatı ve bedelli artırım oranı kullanılarak bulunan bir fiyat türüdür. Fiyat adımı, her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir. Hisse senetlerinin fiyat adımları, baz fiyatlarına göre belirlenir. Baz Fiyat Aralığı Fiyat Adımı Tablosu adı verilebilecek aşağıdaki tabloda çeşitli baz fiyat aralıkları ve bu aralıkların her biri için, belirli seviyelerdeki baz fiyat artışına paralel olarak artan bir biçimde, adımlar tanımlanmıştır. Emir girilirken bu fiyat adımlarına uymak zorunludur. Baz Fiyat Fiyat Adımı Tablosu Hisse Senetleri ve Rüçhan Hakkı Kuponları için geçerlidir. 6

8 Fiyat Değişme Sınırları; Borsada işlem gören menkul kıymetler için teşekkül ettirilen pazarlarda arz ve talebin karşılaştırılması, ancak Borsa Yönetimi tarafından belirlenen yöntemle tesbit edilen fiyat aralıkları içinde yapılır.her hisse senedi için, seans içinde işlem görebileceği en düşük ve en yüksek fiyatlar, o hisse senedi için "Fiyat Aralığı" nı oluşturur. Bu sınırlar, o seansın baz fiyatı temel alınarak hesaplanır. Hisse senetleri piyasasında, fiyat aralıkları, baz fiyatın %10 altı ve üstü ile sınırlıdır. Fiyat adımı kuralına uygun değilse, bu usulde hesaplanan üst sınır yukarıya, alt sınır ise aşağıya, ilgili adıma uygun fiyat seviyesine yuvarlanır. Alt ve üst sınırlar, dışarıya doğru ve fiyat adımlarının katlarına yuvarlandığı için, fiyat değişimi ağırlıklı ortalama fiyata göre öngörülen yüzdeyi geçebilmektedir. Özel Emirlerin fiyat aralığı standart fiyat aralıklarından farklı olarak Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenebilir. İlk işlem gördüğü ve baz fiyatın oluştuğu seans sonuna kadar serbest marjla işlem yapılan Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda ise bu oran, baz fiyat +/- %25'tir. Genelde büyük miktarlı ve zaman zaman yönetim değişikliğine dahi sebep olan ve bu yüzden çeşitli ön incelemelere ve izne bağlı olan Toptan Satışlar Pazarı işlemleri de bu %10 luk sınırlamaya tabi değildir. Müşteri ve Borsa Emirleri Müşteri Emirleri İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI NIN İŞLEYİŞİ Borsa üyelerine müşterileri tarafından verilen alım satım emirleri "Müşteri Emri" olarak adlandırılır. Müşteri emirleri limitli veya serbest fiyatlı olabilir. Limitli müşteri emrinde, emri veren alıcı, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belli eder. Müşteri, verdiği emirdeki fiyatı belirleme konusunda üyeyi serbest bırakmak istediğinde, "Serbest Fiyatlı" ibaresini taşıyan emir verir. Borsa Emirleri Müşteri emirleri, üye temsilcileri tarafından seans içinde Borsa bilgisayar sistemine aktarıldığında Borsa Emri ne dönüşür. 7

9 Hisse Senetleri Piyasası nda Fiyatların Oluşum Yöntemi Verilen bir emrin karşı bir emir tarafından karşılanması sırasında, sistemin uyguladığı bir takım işlem kuralları vardır. Hisse senedi almak veya satmak isteyen üye temsilcisi, bir emrin içermesi gereken tüm bilgileri bilgisayar aracılığıyla sisteme aktarır. İşlemler hisse senetleri piyasası için belirlenen öncelik kurallarına uygun şekilde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu kurallar, fiyat ve zaman önceliği kurallarıdır. Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce fiyat, fiyatın aynı olması durumunda zaman önceliğine bakılmaktadır. Fiyat Önceliği Daha düşük fiyatlı satış emirlerinin, yüksek fiyatlı satış emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin, düşük fiyatlı alım emirlerinden önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralıdır. Zaman Önceliği Girilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emrin daha önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralıdır. Emir Girişinde Sınırlamalar Hisse Senetleri Piyasasında üye temsilcileri sisteme emirlerini aktarırken başlıca iki sınırlamaya uymak zorundadırlar. Maksimum Lot Miktarı Limit Fiyatlı normal emirler, her hisse senedi için belirlenen bir defada sisteme girilebilecek maksimum lot miktarı ile sınırlandırılmıştır. Hisse senetleri 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, , , , ve lot olarak belirlenen maksimum lot sınırından birine tabidir. Özel Emirler, Kalanı İptal Et, Özel Limit Fiyatlı Emir, Özel Limit Değerli Emir bu sınırlamaya tabi değildir. Maksimum Lot Miktarlarının Belirlenmesine Baz Teşkil Eden Kriterler Hisse senetlerine emir girişinde uygulanan maksimum lot miktarları sözleşme başına düşen ortalama lot miktarları na göre belirlenmektedir. tabloda belirtilen 8

10 Maksimum lot miktarı, aylık sözleşme başına düşen ortalama lot miktarı 0-25 lot arasında olan hisse senetlerinde 250 lot; lot arasında 500 lot; lot arasında lot; lot arasında lot; arasında 5.000; arasında ; arasında 25000; arasında 50000; arasında 75000; ve üzerindeki hisse senetlerinde lot olarak uygulanmaktadır. Maksimum lot miktarlarının artış ve azalış hesaplamaları her ay başında, geçmiş ayın verileri değerlendirilerek ve eksperlerin görüşü alınarak piyasadaki gelişmelere uygun olarak yeniden belirlenmektedir. Piyasanın hızla gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, hisse senetlerinin maksimum lot miktarlarının gerek hissenin ilk pazar açılışında belirlenmesi, gerekse piyasasının gerektirdiği koşullarda ihtiyaca göre artırılıp/azaltılması yetkisi yukarıda belirlenen çerçeve dahilinde olmak üzere, uygulama kolaylığı sağlamak açısından Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü ne aittir. Hisselerin maksimum lot miktarlarındaki değişiklikler, bülten duyurusu ile her ayın en geç 5 inci işlem gününde uygulamaya konulmaktadır İşlem Değeri Sınırı Bir defada sisteme girilebilecek her lot emri 1,5 milyon TL işlem değeri ile sınırlandırılmıştır. Emir Çeşitleri Normal emirler farklı şekillerde sisteme iletilebilmektedir. Normal emirler, sisteme, limit fiyatlı, limit fiyatlı aktif işlem koşullu, özel limit fiyatlı ve limit değerli olarak iletilebilmektedir. İşlem birimi halinde verilmiş, küsuratsız, tam olarak 1 lot (1 adet ya da 1 TL nominal) ve katlarından oluşan emirlerdir.normal Emirleri, dört ayrı gruba ayırmak mümkündür. Ancak tüm çeşitlerde bir fiyat limiti söz konusudur. 9

11 Limit Fiyatlı Emirler Fiyat ve miktarın girildiği emirlerdir. İşlem kısmen veya tamamen olmazsa, gerçekleşmeyen kısım ekranda pasif olarak görünür.piyasadaki alış veya satış tarafındaki en iyi fiyattan daha kötü fiyatlarla bu emirlerin karşılanmak istenmesi durumunda emir, yettiği oranda, fiyat ve zaman önceliğine göre emir dosyasında bekleyen iyi fiyatlı emir veya emirlerin fiyatından karşılanacak, miktar karşılanamadığı takdirde orijinal fiyata kadar işlem yapılacaktır. Yeni girilen bir emrin miktarı, emir dosyasında bekleyen emirlerin miktarından büyükse, bütün emirler karşılanana kadar, yeni emrin limit fiyatına eşit veya daha iyi fiyatlı olan bütün emirlerle eşleşecektir. Karşılanmayan miktar ise emir dosyasında, emir girişinde belirtilen fiyattan, yerini alacaktır. Yeni girilen bir emrin miktarı, emir dosyasındaki tek bir emrin miktarından düşük ise, yeni emrin tamamı karşılanacak ve emir dosyasında mevcut bulunan emrin karşılanmayan kısmı yine dosyada kalmaya devam edecektir. Kalanı İptal Et Emirleri (KİE) Fiyat ve miktarın girildiği, ancak işlem olmazsa tamamı, kısmen işlem gördüğü durumda görmeyen kısmın emir dosyasına pasif olarak yazılmayarak, sistem tarafından otomatik olarak iptal edildiği emir türüdür.sistem en iyi fiyat seviyesindeki emirlerden başlayarak girilen fiyat seviyesi sınır olmak üzere, yazılan miktar tamamıyla karşılanıncaya kadar işlem yapar. Ancak girilen fiyatın dışında diğer fiyat seviyeleri ile işlem yapılmaz. Emir miktarının tümü verilen fiyat sınırına kadar yapılan işlemlerle karşılanamadığı taktirde, kalan miktar sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Özel Limit Fiyatlı (OLFE) Emir Emir miktarının "sıfır-0" olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. Belirli bir fiyata kadar olan bütün emirleri karşılamak amacı ile girilir. Bu emirler, belirtilen fiyat seviyesine kadar tüm fiyat seviyelerindeki emirleri karşılar Limit Değerli Emirler Özel limit fiyatlı emirlerin belirli bir tutar sınırı konmuş şeklidir. 1. Miktar "Sıfır-0" olarak girilir. 2. "Fiyat" girilir. 3. Emre maksimum işlem değeri "TL" olarak yazılır. 4. Bu tür emirler için "Maksimum Değer" kısıtı (limit) emir miktarıdır. 5. Eğer üyenin kendisine ait emirleri daha fazlaysa girilen emir iptal edilir. Sistem, belirtilen tutardan fazla olmamak şartıyla, girilen limit fiyat seviyesini de dikkate alıp, en iyi fiyatlı emirlerden itibaren işlem gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır. Eğer belirtilen fiyat seviyesine ulaşmadan, girilen tutar karşılandıysa, daha fazla işlem olmasına sistem izin vermeyecektir. 10

12 Özel Emirler Borsa Yönetim Kurulu tarafından, menkul kıymet bazında belirlenen hisse sayısını aşan ve başka bir özel emir ile eşlendiğinde eksper onayıyla gerçekleştirilen, bölünmez bir bütün olarak işlem gören emirlerdir.özel emir miktarının alt sınırı, hisse bazında geçerli olan maksimum lot sayısı ve baz fiyatı ile aşağıdaki şekilde ilişkilendirilmiştir. Özel emirlerde bir seferde üye adına sisteme girilebilecek hisse miktarında üst sınır şirket sermayesinin %10'u olarak belirlenmiştir. Kurucu ve imtiyazlı hisse senetleri de özel emir olarak yazılırlar. Özel emirler bir bütün olarak alınıp satılabilir, kısmen alınıp satılamazlar tarihinden itibaren İMKB Hisse Senetleri Piyasasında küsürat işlemleri yapılmamaktadır. Borsa dışı küsurat işlemleri, yalnızca Borsa dışında, Borsa işlem birimi olan 1 lotun altında kalan miktarlarda yapılan, lot altı alım-satım işlemleri olarak da anılan küsurat işlemleridir. Ancak, lot altı alım-satımlarda, gerek üye gerekse müşterinin, tam bir lota tekabül eden tek kupürle yaptıkları alım-satımlar lot altı işlemi olarak kabul edilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teknik ve bilgisayar altyapısı ile merkez dışı örgüt yaygınlığı değerlendirilerek yetki verilen, Borsa Yönetim Kurulunun kararıyla kendi nam ve hesaplarına Borsa dışı küsurat işlemleri yapmaya kabul edilen ve yetkileri Borsa Bülteni nde yayınlanan Borsa üyeleridir. Yetkili Borsa üyelerine onay verilirken, üyelerin merkez dışında hangi şubelerde küsurat işlemi yapabilecekleri de gösterilir. Yetki alan üyelerin işlem yapacakları merkez ve şubeleri Borsa Bülteni nde yayınlanır. Borsa dışı küsurat işlemleri İMKB deki pazarlarda işlem gören tüm Eski (E) ve Yeni (Y) özellik kodlu hisse senetleri üzerinde yapılabilir. Üyeler işlem yapacakları hisse senetlerini Borsa ya bildirirler. Bildirilen hisse senetleri bir aydan kısa bir süre içinde değiştirilemez. Bir hisse senedinin İMKB de Yeni (Y) sırasının açık olduğu süre boyunca, bu hisse senedini Borsa dışı küsurat işlemleri kapsamında bulunduran üyenin de o şirkete ait Yeni (Y) özellik kodlu hisse senetlerinde işlem yapması zorunludur. Lot altında işlem görecek Yeni Hisse Pazarı sırası, ayrıca bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın, İMKB deki pazara paralel olarak açılır ve kapanır. Üyeler Borsa dışı küsurat işlemlerini yalnızca müşterileri için gerçekleştirebilirler.müşterinin talep etmesi halinde, karşılanmayan her emir için, müteselsil numaralı, emrin verildiği saat, dakika bilgilerini içeren ve hisse senedi adı, alış satış, fiyat ve miktar bilgilerinin yer aldığı Müşteri Emir Formu müşteriye verilir. İşlem olması durumunda, üye aynı bilgileri içeren alım satım bordrosu düzenler. İşlem tutarının yuvarlanmak yolu ile sıfır (0) olmasına neden olacak miktarlardan emir girilemez. Yetkili üyeler, işlem tutarlarında yuvarlamalara yol açan emir girişlerine hisse senedi ve/veya hesap bazında sınırlama getirebilirler. 11

13 Borsa dışı küsurat işlemlerinde bir hisse senedinin işlem görebileceği en yüksek ve en düşük fiyat, birinci seans sonundan ikinci seans sonuna kadar yapılan işlemlerde o günkü ikinci seans için Borsa da oluşan fiyat marjı, ikinci seans sonundan ertesi seans sonuna kadar yapılan işlemlerde ise, bir sonraki ilk seans için oluşan fiyat marjı dahilinde olmalıdır. Gözaltı Pazarı nda ise bir hisse senedinin işlem görebileceği en yüksek ve en düşük fiyat, her gün seans bitiminde oluşacak ağırlıklı ortalama fiyata göre, bir sonraki seans için oluşan fiyat marjı dahilinde olmalıdır. Emirlerde Geçerlilik Süresi Günlük Emir Günlük Emir olarak adlandırılmasına ve günde iki seans olmasına rağmen, yalnızca verildiği seans sonuna kadar sistemde işlem görmek üzere bekleyebilen emir türüdür Seans sonuna kadar işlem görmezse, iptal edilecektir. Sistem, aksi belirtilmedikçe, bütün emirleri günlük emir olarak kabul edecektir. Emrin kısmen karşılanması durumunda, geriye kalan karşılanmamış miktar seans sonuna kadar bekletilecek ve yine karşılanmamışsa, sistem tarafından iptal edilecektir. Kalanı İptal Et Emre iliştirilen bu koşul, emrin mümkün olan miktarının karşılanması ve kalan kısmın da iptal edilmesi anlamına gelmektedir. Karşı emir, aynı üye tarafından verilmişse veya emir bulunmuyorsa, söz konusu emir iptal edilecektir. Limit fiyatlı bir emir, temsilci tarafından KİE (Kalanı İptal Et) tuşuna basıldığında, Kalanı İptal Et emri haline gelir. Ayrıca bu tür emirlere fiyat sınırı da verilebilir, o zaman verilen fiyat seviyesine kadar, o fiyat dahil olmak üzere, mümkün olduğu kadar işlem görecektir. Miktarın tamamı karşılanmamışsa kalan miktar iptal edilecektir. Bu emir türü de özel limit fiyatlı emir olarak adlandırılmıştır. Tarihli Emir Emrin, karşılanmak üzere belirli bir tarihe kadar sistemde durmasını sağlar. İlk seans TAR olarak "1" (bir) girildiği takdirde emir (marj ya da adım dışı kalmamış, işlem görmemiş veya kısmen işlem görmüşse) ikinci seansta da geçerli olacaktır. Ancak ikinci seansta da eşleşmez ise gün sonunda iptal edilecektir. 2 nci Seans içinde verilecek 1 günlük emir sadece 2 nci Seans için geçerli olacak ve gün sonunda iptal edilecektir. Mevcut uygulamada; 16 Kasım 1998 tarihinden itibaren emrin maksimum geçerlilik süresi 1 işgünüdür. Verilen tarihli emrin fiyatı, geçerlilik süresi içinde, ikinci seansta marj dışında kalırsa emir sistem tarafından iptal edilir. Tarihli bir emir, bölündüğü veya iyileştirildiği zaman verilen tarih geçerli olur. Tarihli bir emrin miktarı artırılamaz. Tarihli emirlerde, süre azaltılabilir ancak artırılamaz. Günlük bir emir tarihli bir emre dönüştürülemez ancak, tarihli bir emir günlük emre çevrilebilir. Emirlerde Düzeltme, Bölme ve İptal Emir Düzeltme: Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi ne girilen emirler miktar azaltılmaksızın mevcut emrin fiyatı iyileştirilerek düzeltilebilir. Bu şekilde iyileştirilen emir daha önce girilmiş aynı fiyatlı emirlerden sonra yer alır. Emir iyileştirilmesi, alış emri için fiyatı yükseltmek, satış emri için fiyatı düşürmek anlamındadır. 12

14 Emir Bölme: Bir emir bölünerek farklı fiyat düzeyinden, her biri maksimum lot sınırına eşit üç ayrı emir bir defada sisteme girilebilmektedir. Farklı fiyat düzeylerinde bölünen yeni emirlerin her birinin miktarı, o hisse için tanımlanmış bir defada girilebilecek maksimum lot miktarı kadardır. Aynı fiyat düzeyinde bölünen emirlerin miktarlarının toplamı ise, o hisse için tanımlanmış bir defada girilebilecek maksimum lot miktarı ile sınırlı kalacaktır. Emir İptali: Seans içinde Borsa'ya şirket ile bilgi ulaşması ve bilginin ilanını takiben ilgili hisse senedi üzerinde işlemlerin durdurulması ve aynı seans içinde hisse senedi üzerindeki işlemlerin başlatılması halinde, sadece gerçekleşmemiş normal emirler durdurma sırasında Borsa tarafından izin verildiği takdirde, üye tarafından iptal edilebilir İMKB TAHVİL ve BONO PİYASASI İMKB bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası, sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmak amacıyla, 17 Haziran 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. 17 Şubat 1993 tarihinde Repo-Ters Repo Pazarı faaliyete geçmiş, son olarak da 3 Haziran 1996 tarihi itibarıyla Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı faaliyete geçmiştir. Aslında İMKB Tahvil ve Bono Piyasası; Devlet tahvilleri Hazine bonoları Gayrimenkul sertifikaları Özelleştirme İdaresi nin ihraç ettiği tahviller Borsa kotuna alınmış özel sektör tahvillerinin işlem görmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Artan kamu açıklarının iç borçlanma ile karşılanması devlet iç borçlanma senetlerinin birinci ve ikinci el piyasalarının Türk mali piyasaları arasında öncelikli bir konuma gelmesine neden olmuş ve bu nedenle Tahvil ve Bono Piyasası devlet iç borçlanma senetleri piyasası olarak gelişim göstermiştir İMKB Tahvil ve Bono Piyasası nda; a) TCMB b) Borsa üyeleri ve SPK dan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler. 13

15 Pazarlarda İşlem Görecek Menkul Kıymetler Kesin Alım Satım Pazarı nda Türk Lirası ve döviz ödemeli DİBS, Gelir Ortaklığı Senetleri, Gayrimenkul Sertifikaları ve Özel Sektör Tahvilleri ile TCMB tarafından ihraç edilen Likidite Senetleri işlem görür. Repo Ters Repo Pazarı nda ise devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile TCMB likidite senetleri işlemlere konu edilir. Pazarda özelliklerine göre gruplandırılmış menkul kıymetler üzerinde işlem yapılır İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI TC Hazinesi tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları (Eurotahvil ) İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı nda işlem görürler. Piyasa, tarihinde faaliyete geçmiştir VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI Vadeli işlem piyasaları anlaşmanın bugünden yapıldığı ve spot piyasaların aksine yükümlülüklerin gelecek bir vadede yerine getirilmesini öngören piyasalardır. Vadeli işlem piyasaları, ilerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın bugünden alım satımının yapıldığı piyasalardır. Vadeli piyasalar tanımı, organize ve organize oganize olmamış piyasaları kapsamaktadır. Vadeli işlem piyasalarının fonksiyonları belirlenmesidir. risk yönetimi ve geleceğe yönelik fiyat Risk Yönetimi: Vadeli işlem piyasaları gelecekte meydana gelebilecek fiyat değişimleri karşısında öngörüde bulunma imkanını vererek riskten korunma ve riski yönetebilme olanağını sağlar. Bu anlamda risk transferini sağlayarak, riskin alınıp satılmasına ve piyasanın trendine ilişkin öngörüde bulunmaya imkan sağlar. Dolayısıyla, vadeli işlem piyasaları hem finansal hem de reel kesimin rasyonel kararlar almasına yardımcı olur. Geleceğe Yönelik Fiyat Belirlenmesi: Vadeli işlem piyasaları finansal piyasalarda fiyat oluşum mekanizmasının daha etkin ve spot piyasaların daha likit çalışmasını sağlar. Geleneksel piyasalarda arz ve talebe göre oluşan fiyatlar, içinde bulunulan anda geçerlilik arz etmektedir vadeli işlem piyasaları sayesinde değil on dakika sonrasının, bir yıl sonrasının bile fiyatlarının belirlenmesi mümkündür. Bu piyasalarda işlem yaparak gelecekteki alış veya satış fiyatını belirleyebilmenin yanında bu piyasalar sayesinde gelecekteki fiyatlar hakkında sadece fikir sahibi olmanız da mümkündür VADELİ İŞLEM VE TÜREV ARAÇLAR Anlaşmanın bugün yapılması, anlaşma yükümlülüklerinin ise gelecekte yerine getirilmesi yönünde yapılan işlemlere genel olarak vadeli işlem adı verilmektedir. Türev araçlar, değeri başka bir finansal varlığın (dayanak varlık) veya malın değerine doğrudan bağlı olan ve o varlıktan türetilen finansal araçlardır. Vadeli işleme konu olacak dayanak varlıkların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Dayanak varlığın etkin ve derin bir spot piyasası olmalı, 14

16 talebi güçlü olmalı ve işlem gördüğü spot piyasadan da etkin bilgi akışı olmalıdır. Ayrıca, ilgili dayanak varlığın fiyatları değişken olmalı ve teslimat tarihinde miktar açısından yeterli olmalıdır. Vadeli işleme konu olabilecek dayanak varlıklar; 1.Emtia; Tarımsal ürünler,enerji ürünleri, metaller 2.Hisse Senetleri 3.Endeksler 4.Döviz 5.Faiz oranları TÜREV ARAÇLARIN İŞLEMLERİ Forward ; Şartlarının alıcı ve satıcı arasında belirlendiği gelecek bir tarihte, belirlenen bir fiyattan işleme konu olan mal ya da finansal varlığın alım satım sözleşmesidir. Forward işlemleri tezgahüstü piyasalarda işlem görür. Dolayısıyla forward işlemlerde takas garantisi yoktur ve bunun sonucu olarak yükümlülüklerin yerine getirilmeme riski, diğer bir ifadeyle kredi riski mevcuttur. İki taraf arasında yapılan forward sözleşmeleri diğer katılımcıların bilgisine açık olmadığı için geleceğe yönelik fiyatlar açısından referans niteliği taşımazlar. Bu işlemler, iki tarafın anlaşması olmadan iptal edilemez ve benzer biçimde diğer kişilere devredilemez. Bu yüzden forward sözleşmeleri likit ve pazarlanabilir sözleşmeler değildirler. Futures (Vadeli İşlem Sözleşmeleri): Futures, forward sözleşmelerine benzer sözleşmelerdir. Futures, ileriki bir tarihte önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte bir mal veya finansal varlığı alma veya satma yükümlülüğünü getiren sözleşmelerdir. Aslında futures, standart hale getirilmiş forward sözleşmeleridir. Şöyle ki, alım satıma konu olan mal veya finansal aracın tipi, miktarı, teslimi veya vadesi sözleşmede spesifik olarak belirlenmektedir. Futures, organize piyasalarda işlem görür. Bu sözleşmelerin organize borsalarda işlem görmesi ve kriterlerin ve standartların önceden belirlenmiş olması referans fiyat olmasını sağlamakta, kredi riskini ortadan kaldırmakta ve sözleşmelere likidite sağlamaktadır. Options :Opsiyon sözleşmesi alıcısına bir mal veya finansal varlığı belli bir fiyatta ve belli bir periyotta alma veya satma hakkı veren sözleşmelerdir. Alma veya satma hakkını kullanıp kullanmamak yani vade sonuna kadar opsiyonu kullanıp kullanmama opsiyon alıcısının elinde olduğu halde, opsiyon satıcısı yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Çünkü alıcı taraf opsiyon sözleşmesiyle tanınan hakkı satın alırken satıcıya opsiyon primi olarak adlandırılan belli bir para miktarı öder. Opsiyon sözleşmeleri hem tezgahüstü hem de organize piyasalarda işlem görebilir.call opsiyonu sözleşmeye konu mal veya finansal varlığı satın alma hakkı, put opsiyonu da satma hakkı verir. Call alındığında beklenti, fiyatların artacağı; put alındığında ise beklenti, fiyatların düşeceği yönündedir. İki tür opsiyon sözleşmesi türü vardır: Amerikan tipi opsiyon ve Avrupa tipi opsiyon. Amerikan opsiyonu vade sonuna kadar herhangi bir zamanda alım veya satma hakkını verir. Avrupa tipi opsiyon ise sadece vade sonunda söz konusu hakkı kullanma hakkı verir. 15

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır.

Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği an arasında geçen süre Seans olarak adlandırılır. 13. İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASALARI 13.1 Hisse Senetleri Piyasası nın İşleyişi İle İlgili Tanımlar 13.1.1 Seans Kavramı Bir menkul kıymetin, ilgili olduğu pazarda, işlemlerinin başlatıldığı an ile bitirildiği

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler

Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Menkul Kıymetler Hisse senetleri (Oydan Yoksunlar dahil), Borsa Yatırım Fonu Katılım Belgeleri, Aracı Kuruluş Varantları, Menkul kıymet sıfatına sahip olan Rüçhan

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No: 22559 Sermaye Piyasası Kurulu ndan: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı Acenta Açığa Satış Açık Pozisyon Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Fiyat Alım Satıma Aracılık Anonim Şirket Apel Aracı Kuruluş A Type Mutual Fund/Investment

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Burada yer alan tanımlar, Sermaye Piyasası dersini alan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla, ağırlıklı olarak sermaye piyasası mevzuatından derlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Yrd.Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat

Detaylı

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi www.imkb.gov.tr İçindekiler Önsöz 1 İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Uygulanan İşlem Yöntemleri 2 Öncelik Kuralları 3 Sürekli

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat ULUTEKİN

Detaylı

Borsa Sözlüğü. Açığa satış / Short - Selling Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.

Borsa Sözlüğü. Açığa satış / Short - Selling Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır. Ders Notları..1 Borsa Sözlüğü A Tipi Yatırım Fonu /Ortaklığı / A Type Mutual Fund Fon içtüzüklerinde/esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtmek kaydıyla, portföy değerinin en az %25 ini devamlı olarak

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu / İzahname BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı