Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir."

Transkript

1 Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun 16/10/2012 tarih ve 74/T-1065 sayı kararı ile kayda alınmasına karar verilmiģtir. Ancak kayda alınma ortaklığımızın tahvillerinin Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillerine iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Kurul kaydına alınmıģ olan TL nominal değerli tahviller, iģbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 16/10/2013 tarihine kadar farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satıģ süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sirküler izahnamenin ayrılmaz bir parçası olup, tahvillere iliģkin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Ġzahnamede satıģtan önce meydana gelen değiģiklikler satıģtan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması iģbu izahnamede değiģiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi ve halka arzda lider aracı kurum olarak yer alan ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. Ġzahname ekinde ve izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan 30 Haziran 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile bunlara iliģkin denetim raporlarından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi ( Ernst & Young Global Limited ) sorumludur.

2 Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düģünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 I. BORSA GÖRÜġÜ: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, A. Şirketin Kurulumuzun Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca Kurul kayıt tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde, bir defada ya da seriler halinde, yurt içinde ihraç edeceği en fazla üç yıl vadede olmak üzere Türk Lirası cinsinden toplam TL nominal değerli tahvillerinin, İMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 16 (c) maddesinde yer alan İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması şartı dışındaki şartları sağladığı anlaşıldığından, halka arzın tamamlanarak Kotasyon Yönetmeliği nin 16(c) maddesinde ifade edilen şartın da sağlanması ve satış sonuçlarının Borsaya ulaştırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak, KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası nda işlem görmeye başlayabileceğinin, B. Diğer taraftan, Kurulumuza iletilecek Borsa görüşünden sonra gelmek üzere, İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan Borsa kotuna alıp almama konusunda yetkili merci, borsaların yönetim kurullarıdır hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulu nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşü ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesinin de yer almasının Kurulumuza bildirilmesine karar verildiği ifade edilmektedir. 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠHRAÇCI HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER ĠHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESĠ HAKKINDA BĠLGĠ YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER GARANTÖRE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER VE GARANTĠ HÜKÜMLERĠ GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR A.Ş. ABD ABD Doları veya ABD $ AVRO Boyner Büyük Mağazacılık veya Şirket CRM İİK İMKB veya Borsa KAP SGMK SPK veya Kurul T.C. TCMB TL TTK TÜİK YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş. Anonim Şirket Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Avrupa Birliği Para Birimi Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Müşteri İlişkileri Yönetimi İcra ve İflas Kanunu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kamuyu Aydınlatma Platformu Sabit Getirili Menkul Kıymet Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Türkiye İstatistik Kurumu Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. 5

6 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir Ġhraçcı Hakkında Genel Bilgiler Ticaret Unvanı : Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 E Maslak/İSTANBUL Fiili Yönetim Yeri : Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237 E Maslak/İSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : / Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 13/Şubat/1992 Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Şirket in amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır, a. Tekstil ürünlerinin, her türlü kadın, erkek ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin, hazır giyim eşyasının, aksesuarının, ayakkabıların, çantaların, deriden, plastikten, cam, seramik, porselen ve sair malzemeden mamul her türlü emtianın, parfümeri, kozmetik eşyasının, bijuterinin, itriyat ve temizlik malzemesinin, oyuncak ve hediyelik eşyanın, hertürlü gıda maddesinin, hammadde ve malzemesinin, her nevi gıda tuketim mallarının, sigara, tütün, alkollü ve alkolsüz içkilerin, doğal ve yapay çiçeğin, her nevi inşaat, dekorasyon ve nalburiye malzemesinin avcılık ve spor malzemesi ve aletlerinin, her nevi dayanıklı tüketim mallarının, otomotiv ve otomotiv yan ürünlerinin gazete, dergi ve kitabın ve sair her türlü emtianın alınıp satılması, pazarlanması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla ticari ve sair tesisler kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması, b. Her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi bu amaçla ticari tesisler kurulması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması. c. Yukarıda 3/a ve 3/b paragraflarında yazılı işlerin 6

7 yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir, ambalaj malzemesinin, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara iştirak edilmesi, satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması, d. İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makina, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla nakliyecilik ile iştigal edilmesi, tesislerin kurulması, tamamen ve kısmen satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması, e. Şirket in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri ve diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, f. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere Şirket in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi, bu payların alınıp satılabilmesi, g. Şirket in iştigal konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi kar ortaklığı senedi gibi menkul değerlerinin, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile iktisabı ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilmesi, h. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, ı. Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, 7

8 devredilebilmesi, kiralanabilmesi ve tesis edilebilmesi, j. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılabilmesi bu konuda işbirliği yapılabilmesi, k. Şirket in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya ona kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kiralanması, kiraya verilmesi, Şirket in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, Şirket ve üçüncü kişiler lehine ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, Şirket in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için rehin ve hertürlü kefalet verebilmesi ve alabilmesi, mezkur rehin veya kefaletlerin fek ve tadil edilebilmesi, gayrimenkul ipoteğinin tesis ve fek edilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilebilmesi, finansal kiralama sözleşmelerinin akdedilebilmesi, l. Optik ve saat ile bunlarla ilgili her türlü mal, malzeme, cihaz, yedek parça ve aksesuarlarının, toptan ve perakende ticaretini yapılabilmesi Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izinler alınacaktır. Telefon ve Faks Numaraları : Ġnternet Adresi : 8

9 Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. perakende mağazacılık faaliyetine, Türkiye'de gıda dışı perakende sektöründe Boyner Holding'in bir üyesi olarak 1981 yılında başladı. O zamanki adıyla Çarşı Mağazaları olarak Bakırköy'de ilk mağazasını açan Şirket, Ağustos 2012 itibariyle Türkiye'nin 28 ilinde 38 çok katlı, 15 konsept mağaza, 12 Boyner Outlet Mağazası ve 9 Çarşı Mağazası ile toplam m 2 'lik net satış alanında faaliyetini sürdürmektedir. Boyner Büyük Mağazacılık ın %39,90 lık kısmı halka arz edilmiş olup, %30,05 i Fennella S.a.r.l. a (Citi Venture Capital Investment), %29,98 lik kısmı da Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. ye aittir. Şirket in kredi derecelendirme notu bulunmamaktadır Risk Faktörleri Finansal Araçlardan Kaynaklanan Riskler Şirket in kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket in operasyonları için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. Yabancı Para Riski Yabancı para riski Şirket'in çoğunlukta ABD Doları ve çok az bir miktar da EURO, Pound ve İsviçre Frangı yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Şirket'in ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket'in değerleme para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanmasından kaynaklanmaktadır. Şirket'in 30 Haziran 2012, ve 31 Aralık 2011 tarihlerindeki net yabancı para pozisyonu yaklaşık olarak sırasıyla, TL, ve TL uzun (aktif) pozisyondur. Şirket in ürün tedariğinin yaklaşık %3 ü direkt ithalat yoluyla, peşin yapılmaktadır. Geri kalan hacim alım ise TL bazında yapılmakta ve Şirket üstünde aktif ve direkt bir kur riski oluşturmamaktadır. Net Döviz Pozisyonu: TL Tutarı 30.Haz Ara Ara.10 A. Döviz cinsinden varlıklar B. Döviz cinsinden yükümlülükler Net döviz pozisyonu (A+B)

10 Şirket in yabancı para pozisyonu 30 Haziran 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: TL KarĢılığı ABD Doları EURO GBP CHF Dönen varlıklar Duran varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu * Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri İhracat İthalat TL KarĢılığı ABD Doları EURO GBP CHF Dönen varlıklar Duran varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri İhracat İthalat TL KarĢılığı ABD Doları EURO GBP CHF Dönen varlıklar

11 Duran varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri İhracat İthalat Fiyat Riski Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Şirket tarafından aynı para biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Şirket tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerleme metodları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir. Faiz Riski Şirket, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine açıktır. Şirket bu riski, faiz oranına duyarlı olan yükümlülüklerinin bir bölümünü nakit akış riskinden korunma amacıyla türev işlemlerine girmek suretiyle yönetmektedir. Faiz pozisyonu tablosu 30.Haz Ara Ara.10 Sabit faizli finansal araçlar Finansal varlıklar Finansal yükümlülükler DeğiĢken faizli finansal araçlar Finansal yükümlülükler Kredi Riski Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Şirket, kredi riskini, belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir. 11

12 Şirket in satışlarının çoğunluğunu banka kredi kartları ile kalan kısmı nakit ve diğer enstrümanlarla gerçekleşmektedir. Bu alacakların nihai tüketiciden tahsilatı kart sahibi bankaların sorumluluğunda olup Şirket için herhangi bir tahsil riski oluşturmamaktadır. Şirket in bu kart alacaklarından dolayı muhatabı ilgili bankalardır. Şirket kredi kart ve nakit dışında kalan diğer satışları için de gerekli gördüğü durumlarda teminat almaktadır. Kredi Riski Tablosu Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (1) Alacaklar Bankalardaki Türev Diğer Ticari alacaklar Diğer alacaklar mevduat araçlar ĠliĢkili ĠliĢkili Diğer Diğer taraf taraf taraf taraf Azami riskin teminat, vs ile güvence altına - 266, alınmış kısmı (2) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (1) Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (2) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

13 (TL) Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (1) Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (2) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. (2) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır. Likidite Riski Likidite riski bir Şirket in fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir. Finansal varlık ve yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Likidite tablosunda, türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden yazılı ve sözlü sözleşmeler kapsamındaki vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak ve sözleşmeye dayalı indirgenmemiş nakit akışları dikkate alınarak gösterilmiştir. Türev finansal yükümlülükler için ise işletmenin likidite yönetiminde esas aldığı vade kullanılmıştır. Beklenen (veya sözleģme uyarınca vadeler) vadeler < 3 ay 3-12 ay 1-5 yıl >5 yıl Toplam Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler - Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer 336, , ,7 13

14 Borçlar Türev Finansal Varlıklar Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler - Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Türev Finansal Varlıklar (TL) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Türev Finansal Varlıklar Ġhraççı Riski İhraçcının vade sonundaki ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Tahvillere ilişkin anapara ve faiz ödemeleri Boyner Büyük Mağazacılık tarafından gerçekleştirilecek olup, Şirket in ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda herhangi bir banka garantisi bulunmamaktadır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da tahvillere ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. İhraççının tahvillerin anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. İhraççının, tahvil anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. Tahviller, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Boyner Büyük Mağazacılık ın tahvil halka arzına katılarak borçlanma aracı satın alacak yatırımcıların haklarına ilişkin sınırlamalar: - Tahvil sahibi, tahvil satın almakla sadece Şirket e faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır. - Tahvil sahibinin, anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir hakkı yoktur. - Tahvil sahibinin hiçbir talep ve Şirket in genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. - Tahvil sahibinin alacakları, İcra ve İflas Kanunu nun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 14

15 1. İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK md. 248) 2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (İİK md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) 4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (İİK md. 206/4) Birinci Sıra: a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. Ġkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (tahvil alacakları dahil). Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler Dünya ekonomisi küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü risklerin arttığı, enflasyon endişelerinin azaldığı, yüksek mali kaldıraç kullanan ülke ve sektörlerde sistemik risklerin büyüdüğü bir konjonktörde 2012 yılının ilk yarısını tamamladı. Enflasyondaki gerileme borç-durgunluk sarmalından çıkmaya çalışan gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre çok düşük seviyelerde tutmasını ve miktarsal genişlemeye devam etmesini kolaylaştırıyor. Avrupa borç sorununun dünya ekonomisini tehdit eden bir mali krize dönüşmesi riski karşısında ABD ekonomisinin tehdit altında olduğunu gören Amerikan Merkez Bankası nın yeni bir miktarsal genişlemeye gitmesi gündeme gelebilir. Bu durumda Çin de Haziran ayında yaptığı sürpriz faiz indirimi gibi genişleyici maliye ve para politikası uygulamalarına devam edecektir. 15

16 Kentsel bölgelerde yaşayan, yaş aralığına tekabül eden nüfus, ülkedeki ekonomik büyüme ve harcanabilir gelirin artması, yüksek tüketim potansiyelini desteklemektedir. Tüketimin artmasından en çok yararlanacak sektör ise perakende sektörüdür. Buna rağmen, finansman ve büyüme koşullarındaki bozulmanın ve artan işsizliğin perakende hazır giyim sektörü üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Perakende hazır giyim talebinin faiz seviyesine duyarlılığı döngüsel ürünlerdeki kadar yüksek olmamakla beraber, gıda perakendeciliğinde olduğu gibi defansif bir yapıya da sahip değildir. Tüketimi erteleyen en önemli faktör, iş güvenliği ve sürekliliği kaygılarıdır. Diğer Riskler Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YKM A.Ş.) ve Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. (YKM Pazarlama A.Ş.) Hisselerinin Satın Alma Süreci ve Sonrası YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin satın alımı, uzun vadeli banka kredileri ve/veya uzun vadeli tahvil ihracı ile finanse edilecektir. Boyner in 2011 yıl sonu itibariyle net borç pozisyonu 40 milyon TL dir ancak Şirket in 100 milyon TL tutarında nakde dönüştürülebilir kredi kartı alacağı vardır. Bir başka deyişle, Şirket kredi kartı alacaklarını teminat olarak göstererek, 3-4 yıl gibi bir zaman zarfı içerisinde banka kredilerini kolayca finanse edebilir durumdadır. Öte yandan, net borç pozisyonundaki artış, 2012 yılı Şirket karı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam edecektir. Borcun vergi harici %12 lik bir maliyet oluşturduğu göz önüne alındığında, net gelir rakamının finansman giderlerinden ötürü 17 milyon TL civarında azalması beklenmektedir. Rekabet Kurulu 9 Ağustos 2012 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararla söz konusu hisse devri işlemlerine izin vermiştir. Rekabet Kurulu nun tarihli toplantısında; bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde saklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine 12-41/ sayı ile karar verilmiş olduğu belirtilmiştir. Şirket tarafından yapılan tarihli özel durum açıklaması ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama hisselerinin satın alma işleminin tamamlandığı, satın alma işleminin TL bedel ile gerçekleştirildiği ve bu bedelin TL lik kısmının 4 yıl vadeli banka kredileri ile kalan kısmının ise peşin ve nakden ödeneceği kamuya duyurulmuştur. Şirket in tarihli özel durum açıklamasında; 24 Şubat 2012 tarihli açıklamamızda sunulduğu üzere, 24 Şubat 2012 tarihinde Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ile Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (YKM A.Ş.) ve Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin (YKM Pazarlama A.Ş.) hissedarları arasında, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünün ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sinin Şirketimiz tarafından satın alınması amacıyla Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. 24 Şubat 2012 tarihli Pay Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünün ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin 16

17 hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sinin Şirketimiz tarafından satın alınması işlemi tamamlanmıştır. Satın Alma işlemi [ TL (yüz yetmiş altı milyon altı yüz seksen bin sekiz yüz dört Türk Lirası)] bedel ile gerçekleşmiştir. Bu tutara TL karşılığı ( on milyon yirmi sekiz bin beş yüz dokuz Türk Lirası) %50 marka satın alım değeri de dahildir. Bu bedelin [ TL'lik (yüz otuz milyon Türk Lirası)] kısmı bir yıl geri ödemesiz toplam 4 yıl vadeli banka kredisi ile, kalan kısmı şirket operasyonel kaynaklarından sağlanarak, tamamı peşin ve nakden ödenmiştir. Satın Alma işlemi sonucunca Şirketimiz tarafından edinilen payların nominal değeri YKM A.Ş. için ,50 TL (altı milyon altı yüz on beş bin altı yüz altmış bir virgül elli Türk Lirası), YKM Pazarlama A.Ş. için ise ,52 TL'dır (bir milyon dört yüz iki bin dört yüz doksan iki virgül elli iki Türk Lirası). (YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş.'nin %56,25'ine sahiptir). ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu devir işlemi ile bağlantılı olarak, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş azınlık hisse sahiplerinin, marka devrinin ve tescilinin önlenmesi, markalara tecavüzün tespiti ve önlenmesi ve Şirket hisseleri ile ilgili önalım hakkının tespiti ve hisse devrinin hükümsüzlüğüne ilişkin açtığı davalar bulunmaktadır. Bu davalar 31 Ağustos 2012 itibariyle halen devam etmekte olup, hukuki sonuç üzerindeki belirsizlik devam etmektedir. YKM A.Ş ve YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin olarak YKM A.Ş ve YKM Pazarlama A.Ş. nin diğer ortakları tarafından satışa ilişkin olarak açılmış davalar aşağıdaki gibidir: Sıra No Konusu Tutar Para Birimi Davanın Konusu ve Bulunduğu AĢamaya ĠliĢkin Açıklama 1 Marka devrinin ve tescilinin önlenmesi talepli davadır. Tutar bulunmamaktadır İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin 2012/74 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir. 2 Markalara tecavüzün tespiti ve önlenmesi talepli davadır. Tutar bulunmamaktadır İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin 2012/114 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir 3 Şirket hisseleri ile ilgili önalım hakkının tespiti ve hisse devrinin hükümsüzlüğü talepli davadır. Tutar bulunmamaktadır İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2012/96 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir. 17

18 Rekabet Riski Türkiye'nin perakende hazır giyim pazarında özellikle Zara, Mango, H & M, Marks & Spencer ve Debenhams gibi yabancı oyuncuların girmesinden sonra perakende hazır giyim pazarında rekabet artmıştır. Ayrıca, tek marka satışı yapan özel mağazalar, farklı markaların satıldığı büyük mağazaların en büyük rakipleridir. Kira Sözleşmelerinden Doğan Risk Şirket in faaliyet gösterdiği lokasyonlardaki kira uygulamaları genellikle satışın belirli bir yüzdesi prensibine göre lokasyonlarda minimum bir kira tutarı ve üzerine ciro tutarı (büyük olan) prensibi geçerlidir. Kiraların çoğu TL bazlıdır Ġhraçcının Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Bağımsız Denetim KuruluĢunu Tanıtıcı Temel Bilgiler Son durum itibari ile Şirket in yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine ait bilgiler aşağıda verilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Hasan Cem Boyner Sunil Kumar Nair Colin Dougla s Clark N.Meh met İnal Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Temsil Ettiği Tüzel KiĢilik Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı Citi Group Üst Düzey Yönetici Citi Group Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl Sermaye Payı (TL) (%) ,3 5,

19 Vittori o Radice Fethi Pekin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul - - La Rinascente Üst Düzey Yönetici Pekin&Peki n Avukatlık Bürosu 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl Hasan Cem Boyner / BaĢkan 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi ni bitirdi. Aynı yıl aile şirketi olan Altınyıldız Holding de iş hayatına atıldı yılları arasında Holding in Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı dan bu yana Boyner Holding Murahhas Üyesi olarak görev yapmaktadır. Cem Boyner, 2010 yılında Osman Boyner in Onursal Baskan olması ile birlikte Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Sunil Kumar Nair / BaĢkan Yardımcısı Madras Üniversite si (Hindistan) Ticaret ve Scuola Superiore EM (İtalya) Üniversite si Ekonomi bölümü mezunu olan Sunil Nair, Yale (ABD) Üniversitesinde MBA yaptı. İş hayatına Hindistan da tekstil ve otelcilik alanında faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yaparak başladı. Bir süre New York ta Mc Kinsey & Company de kıdemli danışman olarak çalıştıktan sonra, Citigroup ta göreve başladı yılında Citigroup un Girişim Sermayesi bölümüne katılan Sunil Nair, şu anda Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ile Hindistan bölgesinde çok sayıda portföy Şirket inin yönetim kurulunda görev almakta. Türkiye de yönetim kurullarında görev aldığı başlıca şirketler ise Beymen Mağazacılık A.Ş., Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş dir. Colin Douglas Clark / Üye Dundee Üniversitesi (İskoçya) Muhasebe ve İşletme bölümünden mezun olan Colin Douglas Clark, Citigroup a katılmadan önce Bank of Scotland da çalıştı yılında Citigroup un Girişim sermayesi bölümüne katılan Colin Clark, şu anda Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinden sorumlu Direktör olarak çok sayıda portföy Şirket inin yönetim kurulunda görev almakta. Türkiye de yönetim kurulunda görev aldığı başlıca şirketler ise Beymen Mağazacılık A.Ş., Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş dir. Nur Mehmet Ġnal / Üye 1973 yılında Galatasaray Lisesi ve 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Nur Mehmet İnal, iş hayatına 1977 yılında Arthur Anderson da başladı yılından itibaren Altınyıldız Şirketler Grubunda Sistem ve Denetim Koordinatörlüğü, 1983 yılında Finansman Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu yılları arasında Altınyıldız Şirketler Grubu Yönetim kurulunda görev alan Nur Mehmet İnal, 1996 yılından itibaren Boyner Holding Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmektedir. 19

20 Vittorio Radice / Bağımsız Üye İş hayatına 1980 yılında İtalya da mağaza yöneticisi olarak başlayan Vittorio Radice, yılları arasında Habitat UK Şirket ini restore ederek İKEA ya, yılları arasında Selfgridges mağazasını yenilikçi bir Departman mağazası haline getirerek Weston ailesine sattı yılında Mark ve Spencer da göreve başladı. Ev Dekorasyonu konseptini oluşturdu yılından beri İtalya da La Rinascente Departman mağazalarının marka konumlaması üzerine üst düzey görevlerde yer almakta olan Vittorio Radice, aynı zamanda Arthur Glen Designer Outlets, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., Beymen Mağazacılık A.Ş., TSUM Moscow, Ishaan Indian Real Estate Fund gibi şirketlerin yönetim kurullarında görev almaktadır. Fethi Pekin / Bağımsız Üye Yüksek öğrenimini, Boston Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Amerika ve Buckingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngiltere de tamamlayan Fethi Pekin, iş hayatına Pekin&Pekin Hukuk Bürosu nda Yönetici Ortak (Managing Partner) başlamıştır yılından bu yana Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Denetçiler Adı Soyadı Arzu Aytok Güller Gülseren Odabaşı ĠĢ Adresi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Boyner Holding A.Ş. İç Denetim Boyner Holding A.Ş. Finansman Süresi 3 yıl 3 yıl Gülseren OdabaĢı / Denetçi Boyner grubunda ilk olarak 1966 yılında Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. de göreve başlayan Gülseren Odabaşı 1995 yılından bu yana görevine Boyner Holding te Finansman Müdürü olarak devam etmektedir. Arzu Aytok Güller / Denetçi 1994 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu yılında Ernst & Young İstanbul ofisinde başladığı denetim kariyerine, 16 yıldır Boyner Holding A.Ş. de Denetim Uzmanı olarak devam etmektedir. 20

21 Yönetimde söz sahibi olan personele iliģkin bilgiler: Adı Soyadı R.Aslı Karadeniz Z.Şule Arditti S.Arzu Sönmez Arzu Güneşli İlker Gözütok Mehtap Alp ĠĢ Adresi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Süresi Yoktur - Yoktur - Yoktur - Yoktur - Yoktur - Yoktur - 21

22 R.Aslı Karadeniz / Genel Müdür 1982 yılında Robert Koleji, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Pazarlama ve Finans ana dallarından mezun oldu. Kariyerine 1986 yılında Arthur Andersen-İstanbul da başladı. Dört yıllık Arthur Andersen deneyimin ardından, 5 yıl Citibank ta çalıştı. Nisan 1995 te Boyner Holding Grubu na katıldı. Benetton da yılları arasında Mali İşler Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra, 1999 yılında atandığı Genel Müdür lük görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. Aralık 2002 den beri Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. nin Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Z.ġule Arditti / Tedarik ve Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.1977 den itibaren tekstil sektöründe çeşitli firmalarda çalıştı (Yünsa, Mensucat Santral). Boyner Grup içerisinde Beymen Konfeksiyon Fabrikası, Benetton, Alboy ve Beymen de çalıştıktan sonra Benetton da Tedarik Genel Müdür Yardımcılığı ve Alboy un Genel Müdürlüğünü yaptı yılından beri Boyner Büyük Mağazacılık ta Tedarik, Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Arzu GüneĢli / Kurumsal GeliĢim ve Ġnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi nde Pazarlama Master ı yaptı. Çeşitli tekstil, Alüminyum ve Sigorta firmalarının pazarlama departmanlarında çalıştı de Boyner Büyük Mağazacılığa katılan Arzu Güneşli şu anda Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. S.Arzu Sönmez / Mali ĠĢler ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Boyner Grubu na katılmadan önce denetçi olarak 4 yıl çalıştı.1991 yılında Boyner Grubu na katıldı. Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. de Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Arzu Sönmez 2002 yılından beri Boyner Büyük Mağazacılık Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Mehtap Alp / Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü nü bitirdikten sonra, yine İTÜ İşletme Mühendislik Bölüm ünde Mühendislik Yönetimi Master Programı nı tamamladı. Kariyerine Aygaz da başladı yılında Boyner Büyük Mağazacılık a katılan, Mehtap Alp, 2011 yılından beri Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ġlker Gözütok / SatıĢ Genel Müdür Yardımcısı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra yılları arasında EGS ve Doğuş Holding Grubu na bağlı perakende şirketlerinde mağaza yöneticiliği görevlerinde bulundu. Boyner Grubu na 2001 yılında katıldı yılına kadar Boyner Büyük Mağazacılık Antalya şubesinde Mağaza Müdürlüğü görevlerini sürdürdü yılları arasında Boyner 22

23 Büyük Mağazacılık Satış Müdürü olarak görev yaptı yılı Ağustos ayından itibaren Boyner Büyük Mağazacılık ta Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Bağımsız Denetim KuruluĢları Şirket in 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( Ernst & Young Global Limited ) tarafından bağımsız incelemeye; 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolar ise bağımsız denetime tabi tutulmuştur Ġhraca ĠliĢkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi Şirket in ihraç edeceği TL nominal değerli tahvillere ilişkin özellikler, ilgili serilere ait sirkülerler aracılığı ile adresli internet sitesinde ve adresinde ilan edilerek yatırımcılarına duyuracaktır. İhraçcı Şirket SGMK Türü İhraç Miktarı Kotasyon Halka Arz Tarihleri Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Tahvil TL İMKB Kurul kaydına alınmasını takiben 1 yıl içerisinde seriler halinde halka arz yöntemi ile satılması planlanmaktadır SeçilmiĢ Finansal Bilgiler Konsolide Bilanço Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Aktif Kalemler Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar Stoklar Diğer alacaklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer Aktifler Aktif Toplamı Pasif Kalemler Finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Borç karşılıkları

24 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Diğer yabancı kaynaklar Özsermaye Pasif Toplamı Satışların yaklaşık %85 i çeşitli banka kredi kartları ile nihai tüketiciye yapılmaktadır yılında gerçekleştirmiş olduğu tahvil ihracı sonrası iyileşen finansal yapısı ile birlikte söz konusu bu kredi kart alacaklarını yüksek finansal iskontolar ödeyerek kırdırmak yerine, vade sonlarında tahsil etmeye başlamıştır ve finansal rasyolarında hızla iyileşme gözlenmiştir. Şirket in aktifleri içindeki en büyük kalemlerden biri olan ticari alacakların büyük kısmı banka kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır. Bu alacaklar bankaların sorumluluğunda olup, Şirket için herhangi bir tahsil riski oluşturmamaktadır. Şirket in yeni açılan mağazalar sonucu genişlemekte olan net satış alanıyla birlikte aktifler içindeki en büyük kalem olan stokları da doğal olarak artmaktadır. Şirket verimli çalışma yöntemlerini geliştirerek yıldan yıla stok taşıma sürelerini kısaltarak söz konusu bu stok artışını optimum seviyelerde tutmaktadır yılında 135 gün olan stok taşıma süresi 10 gün kısalarak 2011 yılında 125 gün seviyelerine gerilemiştir. Şirket yeni mağaza yatırımlarını da yine kendi özkaynakları ile gerçekleştirmektedir. Bu sürdürülebilir kredi kart alacakları ve özkaynak yatırımları ile ilgili uzun vadeli planlar da varsanakit akışın gerektirdiği ek finansman kaynağı, asgari bir yıllık uzun vadeli banka kredi anlaşmaları ve/veya özel tahvil ihracı ile sağlanmaktadır. Diğer alacaklardaki artış 24 Şubat 2012 tarihinde YKM A.Ş.'nin ve YKM Pazarlama A.Ş. Hisse Satın Alma Sözleşmesi kapsamında hesaba yatırılan TL lik kapanış yediemin tutarından kaynaklanmaktadır. Gelir Tablosu Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) Faaliyet giderleri (-) Finansal gelirler Finansal giderler (-) Net faaliyet K/Z Vergi gideri (-) Dönem karı Nakit akış riskinden korunma aracı net

25 değişim Toplam kapsamlı gelir Açılan 13 yeni mağazanın m2 lik etkisi ve yıl içinde kapanan, renovasyon geçiren mağazalar sonrası Boyner in toplam net satış alanı 2011 yılında, %18,8 artarak m2 ye büyümüştür. Net satışlar 2011 yılında bir önceki yıla göre %19,4 artarken, mağazalardaki ziyaretçi sayısı 38,1 milyon kişiden 42,3 milyon kişiye ulaşmış, satış adedi % 11,2 artarak 2011 yılında 15,1 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Net satışlardaki %19,4 artışa karşılık, brüt kar %23,0 artmıştır yılında %36,9 olan kar marjı 1,1 puan artarak 2011 yılında %38,0 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar iyileşmesinde piyasanın toparlanmasının etkisi olmakla birlikte esas gelişim hem verimlilik artışında sağlanan iyileşme hem de özel markalarımızın ciro içindeki payının artması ile sağlanmıştır. Faaliyet giderleri 2010 yılına göre %24,2 artmıştır. Ciroya oran olarak ise 2010 yılında %32,3 olan gider/ciro oranı 2011 yılında 33,6 e yükselmiştir. Ana etken yeni açılan mağazaların açılış öncesi giderleri ve nihai satış performansına ulaşana kadarki nispeten yüksek gider/ciro rasyolarıdır. Net Finansman Giderleri geçen yıla göre mutlak değer olarak %35,7 azalmıştır. Net Finansman giderlerinin ciroya oranı 2010 da %2,6 iken 2011 de %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde ortalama kredi kullanımdaki azalma ve faiz oranlarındaki olumlu gelişme bu iyileşmede etkili olmuştur. Ayrıca Haziran ayında alınan döviz kredisinin kur riskinin alım esnasında hedge edilmiş olması, Şirket in yılın son çeyreğinde meydana gelen kur artışından korunmasını sağlamıştır. Şirket, Ağustos 2012 itibariyle Türkiye'nin 28 ilinde 38 çok katlı, 15 konsept mağaza, 12 Boyner Outlet Mağazası ve 9 Çarşı Mağazası ile toplam m 2 'lik net satış alanında faaliyetini sürdürmektedir. Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %18,4 artarken, brüt kar artışı %19,0 olarak gerçekleşmiş, brüt kar marjı %37,63 e yükselmiştir. 30 Haziran 2012 itibariyle vergi öncesi dönem karı %16,5 lik bir artışla bin TL; Net Kar ise % 13,5 lik bir artışla bin TL olarak gerçekleşmiştir Haziran itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre finansman giderlerinde görülen artışın ana sebebi SPK nın Seri XI, No:29 tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilen borç-alacak reeskont, satışlar ve satın alımlardan ayrıştırılan vade farkları ve bu hesaplamalarda kullanılan DİBS oranlardaki nispi artıştan kaynaklanmaktadır. 25

26 1.6. Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler Şirket, genel olarak her ayın son iş günü gerçekleşen aylık toplu ödemeleri nedeniyle ay sonlarında yükselen kredi bakiyesini, ay başında günlük nakit akışından yarattığı kaynak ile tekrar küçültmektedir. Bu esasla günlük değişimleri yönetebilmek adına orta vadede planlanan günlük kredi ihtiyacını gecelik, haftalık ve/veya rotatif banka kredilerle karşılamaktadır. Bu kaynağı sağladığı bazı bankalara, kendilerine ait olan kredi kartları ile ilgili Şirket alacaklarını rehin anlaşması ile teminatlandırarak finansman maliyetini asgariye indirmektedir. Yukarıdaki paragrafta da açıklandığı üzere Şirket in borçluluğu ağırlıklı olarak kısa vadeli TL kredilerinden oluşmaktadır. 24 Şubat 2012 tarihinde Şirket ile YKM A.Ş.'nin YKM Pazarlama A.Ş.hissedarları arasında, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünün ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sinin Şirket imiz tarafından satın alınması amacıyla Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bu sözleşme kapsamında TL lik kapanış yediemin tutarı 24 Şubat 2012 tarihinde ilgili yediemin hesabına yatırılmıştır. Diğer alacaklardaki artış bundan kaynaklanmaktadır. Bu işlemler ile bağlantılı olarak, YKM A.Ş. azınlık hisse sahiplerinin, marka devrinin ve tescilinin önlenmesi, markalara tecavüzün tespiti ve önlenmesi ve Şirket hisseleri ile ilgili önalım hakkının tespiti ve hisse devrinin hükümsüzlüğüne ilişkin açtığı davalar bulunmaktadır. Bu davalar 31 Ağustos 2012 itibariyle halen devam etmekte olup, hukuki sonuç üzerindeki belirsizlik devam etmektedir. Söz konusu satın alma Şirket özkaynakları ve uzun vadeli banka kredisinden oluşan bir karma finansman yöntemi ile fonlanacaktır. Rekabet Kurulu 9 Ağustos 2012 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararla söz konusu hisse devri işlemlerine izin vermiştir. Rekabet Kurulu nun tarihli toplantısında; bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde saklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine 12-41/ sayı ile karar verilmiş olduğu belirtilmiştir. Şirket tarafından yapılan tarihli özel durum açıklaması ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama hisselerinin satın alma işleminin tamamlandığı, satın alma işleminin TL bedel ile gerçekleştirildiği ve bu bedelin TL lik kısmının 4 yıl vadeli banka kredileri ile kalan kısmının ise peşin ve nakden ödeneceği kamuya duyurulmuştur. Şirket in tarihli özel durum açıklamasında; 24 Şubat 2012 tarihli açıklamamızda sunulduğu üzere, 24 Şubat 2012 tarihinde Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ile Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (YKM A.Ş.) ve Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin (YKM Pazarlama A.Ş.) hissedarları arasında, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünün ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin hisselerinin ayrıca doğrudan 26

27 %20,62'sinin Şirketimiz tarafından satın alınması amacıyla Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. 24 Şubat 2012 tarihli Pay Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünün ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sinin Şirketimiz tarafından satın alınması işlemi tamamlanmıştır. Satın Alma işlemi [ TL (yüz yetmiş altı milyon altı yüz seksen bin sekiz yüz dört Türk Lirası)] bedel ile gerçekleşmiştir. Bu tutara TL karşılığı ( on milyon yirmi sekiz bin beş yüz dokuz Türk Lirası) %50 marka satın alım değeri de dahildir. Bu bedelin [ TL'lik (yüz otuz milyon Türk Lirası)] kısmı bir yıl geri ödemesiz toplam 4 yıl vadeli banka kredisi ile, kalan kısmı şirket operasyonel kaynaklarından sağlanarak, tamamı peşin ve nakden ödenmiştir. Satın Alma işlemi sonucunca Şirketimiz tarafından edinilen payların nominal değeri YKM A.Ş. için ,50 TL (altı milyon altı yüz on beş bin altı yüz altmış bir virgül elli Türk Lirası), YKM Pazarlama A.Ş. için ise ,52 TL'dır (bir milyon dört yüz iki bin dört yüz doksan iki virgül elli iki Türk Lirası). (YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş.'nin %56,25'ine sahiptir). ifadelerine yer verilmiştir Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler Son genel kurul toplantısı tarihi (03 Nisan 2012) ve son durum itibariyle hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir: Boyner Büyük Mağazacılık A.ġ. Sermaye Yapısı Son Genel Kurul itibariyle Son Durum Ortaklar Sermaye (TL) Hisse Oranı (%) Sermaye (TL) Hisse Oranı (%) Halka Arz , ,90 Fennella S.A.R.I , ,05 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fab.A.Ş , ,98 Diğer* , ,07 Toplam (*) Sermayenin %1 inden daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir 1.8. Ek Bilgiler ÇıkarılmıĢ Sermayesi Çıkarılmış Sermaye Tutarı Kayıtlı Sermaye Tavanı TL TL Personel Sayısı Personel Sayısı

28 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillere iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir Ġhraçcının Tahvillere ĠliĢkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler Finansal Araçlardan Kaynaklanan Riskler Şirket in kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket in operasyonları için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir Yabancı Para Riski: Yabancı para riski Şirket'in çoğunlukta ABD Doları ve çok az bir miktar da EURO, Pound ve İsviçre Frangı yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Şirket'in ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket'in değerleme para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanmasından kaynaklanmaktadır. Şirket'in 30 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerindeki net yabancı para pozisyonu yaklaşık olarak sırasıyla, TL, ve TL uzun (aktif) pozisyondur. Şirket in ürün tedariğinin yaklaşık %3 ü direkt ithalat yoluyla, peşin yapılmaktadır. Geri kalan hacim alım ise TL bazında yapılmakta ve Şirket üstünde aktif ve direkt bir kur riski oluşturmamaktadır. Şirket kur riskini en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı finansal işlemler yapmaktadır. Net Döviz Pozisyonu: TL Tutarı 30.Haz Ara Ara.10 A. Döviz cinsinden varlıklar B. Döviz cinsinden yükümlülükler Net döviz pozisyonu (A+B)

29 Şirket in yabancı para pozisyonu 30 Haziran 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 itibariyle aşağıdaki gibidir: TL KarĢılığı ABD Doları EURO GBP CHF Dönen varlıklar Duran varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Bilanço dıģı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu * Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri Ġhracat Ġthalat TL KarĢılığı ABD Doları EURO GBP CHF Dönen varlıklar Duran varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri İhracat İthalat

30 TL KarĢılığı ABD Doları EURO GBP CHF Dönen varlıklar Duran varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyon Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygundeğeri İhracat İthalat Fiyat Riski Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Şirket tarafından aynı para biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Şirket tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerleme metodları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir Faiz Riski Şirket, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine açıktır. Şirket bu riski, faiz oranına duyarlı olan yükümlülüklerinin bir bölümünü nakit akış riskinden korunma amacıyla türev işlemlerine girmek suretiyle yönetmektedir. Faiz pozisyonu tablosu 30.Haz Ara Ara.10 Sabit faizli finansal araçlar Finansal varlıklar Finansal yükümlülükler DeğiĢken faizli finansal araçlar Finansal yükümlülükler

31 Kredi Riski Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Şirket, kredi riskini, belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir. Şirket in satışlarının çoğunluğunu banka kredi kartları ile kalan kısmı nakit ve diğer enstrümanlarla gerçekleşmektedir. Bu alacakların nihai tüketiciden tahsilatı kart sahibi bankaların sorumluluğunda olup Şirket için herhangi bir tahsil riski oluşturmamaktadır. Şirket in bu kart alacaklarından dolayı muhatabı ilgili bankalardır. Şirket kredi kart ve nakit dışında kalan diğer satışları için de gerekli gördüğü durumlarda teminat almaktadır. Kredi Riski Tablosu Alacaklar Bankalar daki Türev Ticari alacaklar Diğer alacaklar mevduat araçlar ĠliĢkili ĠliĢkili Diğer Diğer taraf taraf taraf taraf 31 Diğer Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (1) Azami riskin teminat, vs ile güvence altına - 266, alınmış kısmı (2) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (1) Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (2) Vadesi geçmemiş ya da değer

32 düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (TL) Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (1) Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (2) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. (2) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır Likidite Riski Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir. Finansal varlık ve yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Likidite tablosunda, türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden yazılı ve sözlü sözleşmeler kapsamındaki vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak ve sözleşmeye dayalı indirgenmemiş nakit akışları dikkate alınarak gösterilmiştir. Türev finansal yükümlülükler için ise işletmenin likidite yönetiminde esas aldığı vade kullanılmıştır. 32

33 Beklenen (veya sözleģme uyarınca vadeler) vadeler < 3 ay 3-12 ay 1-5 yıl >5 yıl Toplam Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler - Finansal Borçlar Ticari Borçlar , , ,3 - Diğer Borçlar Türev Finansal Varlıklar Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler - Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Türev Finansal Varlıklar (TL) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler - Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Türev Finansal Varlıklar Ġhraçcı Riski İhraçcının vade sonundaki ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Tahvillere ilişkin anapara ve faiz ödemeleri Boyner Büyük Mağazacılık tarafından gerçekleştirilecek olup, Şirket in ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda herhangi bir banka garantisi bulunmamaktadır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da tahvillere ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. İhraççının tahvillerin anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. İhraççının, tahvil anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. Tahviller, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Boyner Büyük Mağazacılık ın tahvil halka arzına katılarak borçlanma aracı satın alacak yatırımcıların haklarına ilişkin sınırlamalar: - Tahvil sahibi, tahvil satın almakla sadece Şirket e faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır. 33

34 - Tahvil sahibinin, anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir hakkı yoktur. - Tahvil sahibinin hiçbir talep ve Şirket in genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. - Tahvil sahibinin alacakları, İcra ve İflas Kanunu nun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 1. İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK md. 248) 2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (İİK md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) 4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (İİK md. 206/4) Birinci Sıra: a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. Ġkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (tahvil alacakları dahil) Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler Dünya ekonomisi küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü risklerin arttığı, enflasyon endişelerinin azaldığı, yüksek mali kaldıraç kullanan ülke ve sektörlerde sistemik risklerin büyüdüğü bir 34

35 konjonktörde 2012 yılının ilk yarısını tamamladı. Enflasyondaki gerileme borç-durgunluk sarmalından çıkmaya çalışan gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre çok düşük seviyelerde tutmasını ve miktarsal genişlemeye devam etmesini kolaylaştırıyor. Avrupa borç sorununun dünya ekonomisini tehdit eden bir mali krize dönüşmesi riski karşısında ABD ekonomisinin tehdit altında olduğunu gören Amerikan Merkez Bankası nın yeni bir miktarsal genişlemeye gitmesi gündeme gelebilir. Bu durumda Çin de Haziran ayında yaptığı sürpriz faiz indirimi gibi genişleyici maliye ve para politikası uygulamalarına devam edecektir. Kentsel bölgelerde yaşayan, yaş aralığına tekabül eden nüfus, ülkedeki ekonomik büyüme ve harcanabilir gelirin artması, yüksek tüketim potansiyelini desteklemektedir. Tüketimin artmasından en çok yararlanacak sektör ise perakende sektörüdür. Buna rağmen, finansman ve büyüme koşullarındaki bozulmanın ve artan işsizliğin perakende hazır giyim sektörü üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Perakende hazır giyim talebinin faiz seviyesine duyarlılığı döngüsel ürünlerdeki kadar yüksek olmamakla beraber, gıda perakendeciliğinde olduğu gibi defansif bir yapıya da sahip değildir. Tüketimi erteleyen en önemli faktör, iş güvenliği ve sürekliliği kaygılardır Diğer Riskler YKM A.ġ. ve YKM Pazarlama A.ġ. Hisselerinin Satın Alma Süreci ve Sonrası YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş. satın alımı, uzun vadeli banka kredileri ile finanse edilecektir. Boyner in 2012 Haziran sonu itibariyle net borç pozisyonu 97 milyon TL dir ancak Şirket in 116 milyon TL tutarında nakde dönüştürülebilir kredi kartı alacağı vardır. Bir başka deyişle, Şirket kredi kartı alacaklarını teminat olarak göstererek, 3-4 yıl gibi bir zaman zarfı içerisinde banka kredilerini kolayca finanse edebilir durumdadır. Öte yandan, net borç pozisyonundaki artış, 2012 yılı Şirket karı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam edecektir. Borcun vergi harici %12 lik bir maliyet oluşturduğu göz önüne alındığında, net gelir rakamının finansman giderlerinden ötürü 17 milyon TL civarında azalması beklenmektedir. Rekabet Kurulu 9 Ağustos 2012 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararla söz konusu hisse devri işlemlerine izin vermiştir. Rekabet Kurulu nun tarihli toplantısında; bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde saklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine 12-41/ sayı ile karar verilmiş olduğu belirtilmiştir. Şirket tarafından yapılan tarihli özel durum açıklaması ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama hisselerinin satın alma işleminin tamamlandığı, satın alma işleminin TL bedel ile gerçekleştirildiği ve bu bedelin TL lik kısmının 4 yıl vadeli banka kredileri ile kalan kısmının ise peşin ve nakden ödeneceği kamuya duyurulmuştur Rekabet Riski Türkiye'nin perakende hazır giyim pazarında özellikle Zara, Mango, H & M, Marks & Spencer ve Debenhams gibi yabancı oyuncuların girmesinden sonra perakende hazır giyim sektöründe rekabet yıllardır zaten yaşanmaktadır. Ayrıca, tek marka satışı yapan özel mağazalar, farklı markaların satıldığı büyük mağazaların en büyük rakipleridir. 35

36 Kira SözleĢmelerinden Doğan Risk Şirket in faaliyet gösterdiği lokasyonlardaki kira uygulamaları genellikle satışın belirli bir yüzdesi prensibine göre lokasyonlarda minimum bir kira tutarı ve üzerine ciro tutarı (büyük olan) prensibi geçerlidir. Kiraların çoğu TL bazlıdır. 3. ĠHRAÇCI HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 E Maslak/İSTANBUL Fiili Yönetim Yeri : Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 E Maslak/İSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : / Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 13/Şubat/1992 Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Şirket in amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır, a. Tekstil ürünlerinin, her türlü kadın, erkek ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin, hazır giyim eşyasının, aksesuarının, ayakkabıların, çantaların, deriden, plastikten, cam, seramik, porselen ve sair malzemeden mamul her türlü emtianın, parfümeri, kozmetik eşyasının, bijuterinin, itriyat ve temizlik malzemesinin, oyuncak ve hediyelik eşyanın, hertürlü gıda maddesinin, hammadde ve malzemesinin, her nevi gıda tuketim mallarının, sigara, tütün, alkollü ve alkolsüz içkilerin, doğal ve yapay çiçeğin, her nevi inşaat, dekorasyon ve nalburiye malzemesinin avcılık ve spor malzemesi ve aletlerinin, her nevi dayanıklı tüketim mallarının, otomotiv ve otomotiv yan ürünlerinin gazete, dergi ve kitabın ve sair her türlü emtianın alınıp satılması, pazarlanması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla ticari ve sair tesisler kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması, b. Her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi bu amaçla ticari tesisler kurulması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması. 36

37 c. Yukarıda 3/a ve 3/b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir, ambalaj malzemesinin, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara iştirak edilmesi, satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması, d. İşletme konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makina, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla nakliyecilik ile iştigal edilmesi, tesislerin kurulması, tamamen ve kısmen satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması, e. Şirket in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how' ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri ve diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, f. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere Şirket in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, ortaklıklar kurulabilmesi, bu payların alınıp satılabilmesi, g. Şirket in iştigal konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi kar ortaklığı senedi gibi menkul değerlerinin, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile iktisabı ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilmesi, h. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, ı. Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında 37

38 mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi, kiralanabilmesi ve tesis edilebilmesi, j. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılabilmesi bu konuda işbirliği yapılabilmesi, k. Şirket in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya ona kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kiralanması, kiraya verilmesi, Şirket in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması şartıyla, Şirket ve üçüncü kişiler lehine ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi, Şirket in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için rehin ve hertürlü kefalet verebilmesi ve alabilmesi,mezkur rehin veya kefaletlerin fek ve tadil edilebilmesi, gayrimenkul ipoteğinin tesis ve fek edilebilmesi, ticari işletme rehni akdedilebilmesi, finansal kiralama sözleşmelerinin akdedilebilmesi, l. Optik ve saat ile bunlarla ilgili her türlü mal, malzeme, cihaz, yedek parça ve aksesuarlarının, toptan ve perakende ticaretini yapılabilmesi Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izinler alınacaktır. Telefon ve Faks Numaraları : Ġnternet Adresi : 38

39 3.2. Faaliyet Hakkında Bilgiler Ana ürün/hizmetleri kategorilerini de içerecek Ģekilde ihraçcı faaliyetleri hakkında bilgi Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. nin %39,90 lık kısmı halka arz edilmiş olup, %30,05 i Fennella S.a.r.l. a (Citi Venture Capital Investment), %29,98 lik kısmı da Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar ına aittir. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., Türkiye'de gıda dışı perakende sektöründe Boyner Holding'in bir üyesi olarak 1981 yılında faaliyete başladı. O zamanki adıyla Çarşı Mağazaları olarak Bakırköy'de ilk mağazasını açan Şirket, Ağustos 2012 itibariyle Türkiye'nin 28 ilinde 38 çok katlı, 15 konsept mağaza, 12 Boyner Outlet Mağazası ve 9 Çarşı Mağazası ile toplam 74 mağazası ile m 2 'lik net satış alanında faaliyetini sürdürmektedir. Bu satış alanında kadın, erkek, çocuk ve genç giyim ürünlerinin yanısıra, kozmetik, aksesuar, aktif spor, ev dekorasyonu ve hobi/eğlence ürünleri gibi başlıklarda derlenen yerli ve yabancı 800 ün üzerinde markanın yaklaşık çeşit ürünü Boyner müşterilerine fırsatlar ve uygun ödeme koşullarıyla sunulmaktadır. Mağaza alanlarının verimli kullanımıyla rahat alışverişe imkan tanıyan, görsel sunuşun ön plana çıktığı yeni mağaza konsepti yenilikçi uygulamalarla sürekli geliştirilmektedir. 7 kategoride yerli-yabancı 800 ün üzerinde markanın ürünlerini müşterileriyle buluşturan Boyner Mağazaları, Boyner müşterilerinin beğenileri ve alışveriş alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak Boyner müşterilerine özel seçilmiş koleksiyon kesitleri ve ürün gruplarıyla müşterilerinin alışverişini kolaylaştırmaktadır. Yerli-yabancı seçkin markaların koleksiyonlarının yanı sıra; Boyner müşterilerinin ihtiyaçları ve beğenilerine hitap eden; farklı arayışlara yönelik özel markalarını da müşterilerine sunmaktadır. Limon Company, Cotton Bar, Asymmetry, Pi, Altimod, Caramel, Mammaramma, B Beymen, Beymen Studio, ve Boyner Evde markalarıyla Boyner müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik oluşturulmuş koleksiyonlar; yalnızca Boyner Mağazaları nda satışa sunulmaktadır. Büyüme planlarını sürdüren Boyner Büyük Mağazacılık; 2012 yıl sonuna kadar 2 yeni Boyner Mağazası ve 1 yeni Boyner Evde Mağazası nı daha müşterileriyle buluşturmayı hedeflemektedir. Boyner Mağazaları ile sürdürdüğü büyümesinin yanı sıra 2011 yılında müşterilerinin karşısına yepyeni bir gelişmeyle çıkan Boyner Büyük Mağazacılık; 6 yıllık dinlenme sürecinin ardından Çarşı markasını yeniden müşterileriyle buluşturarak müşterilerin istediği yerde, ihtiyacı olan ürün gruplarıyla, daha esnek bir model ile yer almaya başlamıştır. Müşterilerinin ve özellikle büyük şehirlerdeki orta harcama gruplarına yönelik yeni alışveriş merkezi yatırımcılarının yoğun talepleri üzerine yeniden hayata geçirilen Çarşı Mağazaları, avantajlı fiyat-marka kombinasyonuna sahip ürünleriyle orta harcama grubu müşterilerinin marka, kalite ve uygun fiyat beklentilerine cevap vermektedir. Yeni Çarşı Mağazaları, her bir mağazanın kendi lokasyonuna uygun ürün marka konumlandırması yapılan, kendi özel markalarını taşıyan, ihtiyaç bazlı ürünlere yönelen esnek bir modele sahiptir yılında İstabul da Çarşı Arena Park, Bursa da Çarşı Carrefour ve Bolu da Çarşı Highway; 2012 ikinci çeyrek itibariyle ise İstanbul da Kartal M1, Ankara da Nata Vega ve Batıkent, İçel de Tarsu Çarşı mağazaları açılmıştır yıl sonuna kadar 4 yeni mağaza ile Çarşı Mağazaları nın toplam 11 lokasyona erişmesi planlanmaktadır. Bilgi teknolojisi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik yatırımlarına kesintisiz olarak devam eden Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde bilgi teknolojilerindeki yenilikler; tedarikçileri ve müşterilerine verdiği hizmeti iyileştirme projelerinde kullanmaktadır. Müşteri, satış ve tedarikçi 39

40 firma analizlerinin doğru ve etkin biçimde yapılmasına imkan tanıyan Veri Ambarı Projesi ile Karar Destek Sistemleri geliştirilmiş ve tedarikçi firmaların hizmetine sunulan B2B Programı ile promosyon giderlerini optimize etmek, verimliliği artırmak yönünde önemli avantaj sağlanmıştır. Şirket in kredi derecelendirme notu bulunmamaktadır. Şirket in personel sayısına ilişkin tablo aşağıdadır: Personel Sayısı Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraçcının bu sektörlerdeki / pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi Türkiye Perakende Giyim Sektörü Perakendecilik sektörü Türkiye nin iş gücünün %20 sini kapsayan ve GSYİH ya %12 den fazla katkı sağlayan Türkiye nin en büyük 4 üncü sektörüdür. Euro-monitor verilerine göre perakendecilik sektörünün büyüklüğü 2011 yılında 226 milyar TL olarak öngörülmüştür ve bu pazarın %45 ini gıda, %55 ini ise gıda dışı ürünler oluşturmaktadır. Büyük mağaza perakendeciliği, gıda dışı perakende sektöründe kullanılan perakendeciliği ifade etmektedir. Bu format aracılığı ile gerçekleştirilen satışlar, Euro-monitor verilerine göre, 2011 giyimdışı perakende sektörünün %2,6 sını oluşturmaktadır. Perakende Pazarı Kaynak: Euro-monitor 40

41 milyar TL Türkiye Giyim Perakendeciliği Pazarı Kaynak: Euro-monitor Giyim segmenti toplam gıda dışı perakende pazarı içerisinde yaklaşık %28 oranı ile en büyük segmenti oluşturmaktadır. Giyim pazarını toplam gıda dışı perakende pazarı içerisindeki %24 payı ile elektronik ve ev aletleri takip etmektedir. Euro-monitor verilerine göre 2010 yılında 26,5 milyar TL olan toplam giyim perakende pazarı yılda ortalama %2,1 oranında bir büyüme ile 2015 yılında 29,4 milyar TL ye ulaşması tahmin edilmektedir. Gıda-dıĢı Perakende Pazarının Kırılımı (12/2011) Kaynak: Euro-monitor Türkiye nin tüketime yönelik yetişen genç nüfusu perakende sektörünün uzun vadede büyümesi için en önemli etkendir. TUİK verilerine göre nüfusun %30 dan fazlası 20 yaşının altındadır. Ayrıca 2011 yılında 36 milyon olan 30 yaş üstü nüfusun ortalama %32 oranında büyüme ile 2025 yılında 48 milyona ulaşması beklenmektedir. Artan nüfus ve hızlanan kentleşme ile her yıl yaklaşık 1 milyon genç iş gücüne eklenmektedir ve ayrıca tarım sektöründe çalışan işçilerin işlerini bırakıp daha iyi kazanabilecekleri iş olanaklarına yöneldikleri görülmektedir. 41

42 Türkiye Nüfusu YaĢ Dağılımı Tahminleri Kaynak: TÜİK Türkiye deki yaş arasında ve şehirlerde yaşayan geniş genç nüfus, ülkedeki ekonomik büyüme ve harcanabilir gelirlerin artması, Türkiye deki yüksek tüketim potansiyelini desteklemektedir. Tüketimin artmasından en çok yararlanacak sektör ise tüm harcamalar arasında %35 lik paya sahip olan perakende sektörüdür. TÜİK ve Dünya Bankası verilerine göre Türkiye de 2011 yılında ABD Doları olan kişi başı tüketici harcamalarının 2014 yılında ABD Dolarına yükselmesi beklenmektedir. Giyim perakendeciliğine olan talebi frenleyebilecek önemli bir etken ise ekonomik kriz dönemlerinde tüketicinin iş güvencesini tehlikede hissetmesi sebebiyle harcamalarını azaltmasıdır. Giyim Perakendeciliği Pazarı Kaynak: Euro-monitor Alışveriş Merkezlerinin Sayısı Artıyor 42

43 Sektörün organize perakendeciliğe kayması ile Türkiye deki alışveriş merkezlerinin sayısının hızla artmaktadır yılında 92 adet olan alışveriş merkezlerinin 2011 yılında 279 adete ulaşmasına rağmen, Türkiye kişi başına brüt kiralanabilir alan konusunda Avrupa pazarının hala çok gerisindedir. Giyim Perakendeciliği Pazarı Kaynak: Jones Lang La Salle 2010 Önümüzdeki dönemlerde tamamlanması planlanan projeler de dahil olmak üzere, toplam alışveriş merkezi sayısının 304 e, kiralanabilir alanın ise 2012 yılı sonuna kadar 8 milyon metrekareye ulaşması beklenmektedir. Alışveriş merkezleri sayısındaki önemli artış, 2010 yılı sonunda perakende giyim sektöründeki kiralanabilir alanda %16, mağaza sayısında ise %14 lük bir büyüme sağlamıştır. Türkiye de Kredi Kartı Kullanımının Hızla Yaygınlaşması Tüketimi Tetikliyor Türkiye deki bankacılık sektörünün güçlü ve iyi düzenlenmiş yapısı sayesinde, kredi kartı kullanıcıları sayısı 2002 yılında 16 milyon iken yılda ortalama %14,4 oranında büyüme kaydederek 2010 yılında 47 milyona ulaşmıştır. Bankalararası Kart Merkezi(BKM) verilerine göre, kredi kartı işlem hacmi 2003 yılından itibaren yılda ortalama %26 oranında büyüyerek 2010 yılında 167 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. McKinsey nin raporuna göre, toplam tüketici harcamalarında kredi kartı ile yapılan harcamaların payı Amerika da %19,7 iken Türkiye de %21,8 ve Fransa da ise bu oran sadece %3,8 dir. Sektörün Bölünmüş ve Organize Olmayan Yapısı Organize Perakendeciler İçin Yüksek Büyüme Potansiyeli Sunmaktadır Türkiye de giyim ve moda sektöründeki perakendeciler genellikle geleneksel yapıya sahip oyuncuların hakim olduğu bölünmüş bir pazarda faaliyet göstermektedirler yılı verilerine göre, organize perakendeciler Türkiye perakende pazarının %42 sini oluştururken, bu oran Amerika pazarında %87, Fransa da ise %96 dır. Kentlerdeki perakende mağazalarının artması ve hızlı kentleşme, modern perakendeciliğin nüfus artışından daha hızlı bir oranla büyümesini sağlamaktadır. 43

44 AlıĢveris Merkezlerindeki Brüt Kiralanabilir Alan Kaynak: DTZ Pamir& Soyuer Büyük Mağazacılık Perakendeciliği Sektörü Büyük mağaza perakendeciliği, gıda dışı perakende sektöründe kullanılan bir mağaza formatı aracılığıyla gerçekleştirilen perakendeciliği ifade etmektedir. Bu format aracılığıyla gerçekleştirilen satışlar, Euromonitor verilerine göre, 2011 yılında 2,7 milyar TL tutarındaki hacim ile gıda dışı perakende sektörünün %2,6 sını oluşturmaktadır. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde %18 oranında büyüme kaydeden büyük mağazacılık perakendeciliği, gelecek yıllarda diğer giyim perakendecileri, kozmetik mağazaları ve ev eşyası perakendecileriyle rekabet etmeye devam edecektir. Büyük mağazacılık perakendecilerinin sayısı 2005 yılında 167 den 2011 yılında 292 ye çıkarken toplam satış alanı yılda ortalama %9,5 büyüyerek 298 bin m 2 den 470 bin m 2 ye çıkmıştır. Büyük Mağazacılık Perakendeciliği Kaynak: Euromonitor Önümüzdeki beş yıl içerisinde farklı ürün portföyü bulunan mağazaların yılda ortalama %15,8, giyim mağazalarının ise yılda ortalama %10,3 oranlarında büyüme göstermesi beklenmektedir. 44

45 Büyük Mağazacılık Perakendeciliği Segment Bazında Büyüme Tahminleri Kaynak: Euromonitor Ġhraçcının sektördeki / Pazardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi Şirket, Türkiye de büyük mağazacılık perakendeciliği formatının önde gelen oyuncularındandır den günümüze, değişen piyasa koşullarında her zaman kendini yenileyerek, piyasadaki güçlü, yenilikçi ve önder konumunu korumayı başarmıştır. Yılların perakende tecrübesine sahip, marka bilinilirliği çok yüksek olan Boyner Büyük Mağazacılık, çok çeşitli ürün mixi ile A dan C- ye geniş gelir grubunda sadık müşteri kitlesi üzerinde yüksek çekim gücüne sahiptir yılı toplam ziyaretçi sayısı 42,3 Milyon kişidir. Boyner Büyük Mağazacılık ın Rekabet Kurulu nun iznine tabi olarak devralacağı YKM de pazarda benzer bir konuma sahiptir. YKM 38 adet kendi mağazası ve 24 adet franchise mağazası ile gelir düzeyi daha düşük müşteri tabanını hedeflemektedir. Çetinkaya ise önemli bir Pazar payıyla önde gelen büyük mağazacılık yapan firmalardan biridir. Türkiye büyük mağazacılık perakendeciliği uygun demografik koşullar ve uzun vadeli büyüme potensiyeli ile son 5 yılda yabancı firmalar için çekici bir pazar olmuştur. Marks&Spencer en büyük yabancı firma olarak sektörde önemli bir pazar payına sahiptir. Ayrıca Harvey Nichols ve Debenhams da diğer önemli yabancı firmalardır. LCW giyim ve kozmetik sektöründe Watson gibi tek marka mağazaları, büyük mağazacılığın perakendecilik sektöründeki en büyük rekabetçileridir. Büyük perakende şirketlerinin öne çıkan dezavantajları ise, inelastikiyet, yüksek yatırım tutarları, yüklü stoklar, farklı cografyalara yayılan mağazaların yönetsel kontrolü, iletişim kopukluğu nedeniyle karar alma ve gerçekleştirmedeki ortaya çıkan zamansal gecikmelerdir Son durum itibariyle ihraçcının önemli yatırımları hakkında bilgi 24 Şubat 2012 tarihinde Şirket ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş. hissedarları arasında, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünün ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sinin Şirketimiz tarafından satın alınması amacıyla Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Rekabet Kurulu 9 Ağustos 2012 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararla söz konusu hisse devri 45

46 işlemlerine izin vermiştir. Rekabet Kurulu nun tarihli toplantısında; bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde saklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine 12-41/ sayı ile karar verilmiş olduğu belirtilmiştir. Şirket tarafından yapılan tarihli özel durum açıklaması ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama hisselerinin satın alma işleminin tamamlandığı, satın alma işleminin TL bedel ile gerçekleştirildiği ve bu bedelin TL lik kısmının 4 yıl vadeli banka kredileri ile kalan kısmının ise peşin ve nakden ödeneceği kamuya duyurulmuştur. Şirket bu satın alımın dışında da 2012 yılında 19 milyon TL tutarında yeni mağaza, 4 milyon TL tutarında mevcut mağazaların renovasyonu olmak üzere toplam 23 milyon TL mağaza yatırımı, bununla birlikte 4 milyon TL merkez ofis yatırımı, 3 milyon TL tutarında da IT ve diğer yatırımlar olmak üzere 2012 yılında toplam 30 milyon TL yatırım planlamaktadır Ġhraçcının yönetim organları tarafından ihraçcıyı bağlayıcı olarak kararlaģtırılmıģ geleceğe yönelik önemli yatırımların niteliği ve bu yatırımların finansman Ģekli hakkında bilgi YKM satın alımı, Şirket özkaynakları, uzun vadeli karma finansman yöntemi ile fonlanacaktır. Şirket bu ve diğer yatırımlarıyla ilgili olarak TL para biriminden uzun vadeli borçlanma araçları alternatiflerini değerlendirmektedir Önemli nitelikte yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi Boyner Mağazaları ile sürdürdüğü büyümesinin yanı sıra 2011 yılında müşterilerinin karşısına yepyeni bir gelişmeyle çıkan Boyner Büyük Mağazacılık; 6 yıllık dinlenme sürecinin ardından Çarşı markasını yeniden müşterileriyle buluşturarak müşterilerin istediği yerde, ihtiyacı olan ürün gruplarıyla, daha esnek bir model ile yer almaya başlamıştır. Müşterilerinin ve özellikle büyük şehirlerdeki orta harcama gruplarına yönelik yeni alışveriş merkezi yatırımcılarının yoğun talepleri üzerine yeniden hayata geçirilen Çarşı Mağazaları, avantajlı fiyat-marka kombinasyonuna sahip ürünleriyle orta harcama grubu müşterilerinin marka, kalite ve uygun fiyat beklentilerine cevap vermektedir. Yeni Çarşı Mağazaları, her bir mağazanın kendi lokasyonuna uygun ürün marka konumlandırması yapılan, kendi özel markalarını taşıyan, ihtiyaç bazlı ürünlere yönelen esnek bir modele sahiptir yılında İstabul da Çarşı Arena Park, Bursa da Çarşı Carrefour ve Bolu da Çarşı Highway; 2012 ikinci çeyrek itibariyle ise İstanbul da Kartal M1, Ankara da Nata Vega ve Batıkent, İçel de Tarsu Çarşı mağazaları açılmıştır yıl sonuna kadar 4 yeni mağaza ile Çarşı Mağazaları nın toplam 11 lokasyona erişmesi planlanmaktadır. Müşterilerine daha iyi hizmet vermek için CRM uygulamalarında da yenilikleri takip eden Boyner, yeni işbirlikleriyle yeni müşteri kazanımına yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir. Diğer yandan hem yeni hem de mevcut, sadık müşterilerin Boyner deneyiminin her adımını geliştirmek üzere orta ve uzun vadeli pek çok proje planlanmaktadır. Müşterilerin görüş ve şikayetlerini farklı kanallardan dinleyerek tek bir veri ambarında toplama ve çözümleme 46

47 çalışmalarıyla; Boyner Mağazaları nın hizmet ilkelerinin başında gelen Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti sürdürülmektedir. Adından aldığı güçle her yıl müşterilerine daha iyi hizmet vermek için kendini geliştiren ve Türkiye de yeniliklerin öncüsü olan Boyner Büyük Mağazacılık, tüm çalışanını da takım ruhu anlayışıyla sürekli eğiterek koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesini sürdürmekte; ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun ödeme koşulları, avantajlı alışveriş fırsatları, satış ve satış sonrası servis anlayışı, güler yüzlü personeli ve keyifli ortamı ile müşterilerine vazgeçilmez bir alışveriş deneyimi vaad etmektedir Ġhraçcının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan ve ihraçcıya iliģkin son zamanlarda meydana gelmiģ olaylar hakkında bilgi 24 Şubat 2012 tarihinde Şirket ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş. hissedarları arasında, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünün ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sinin Şirketimiz tarafından satın alınması amacıyla Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket bu durumu tarihli KAP açıklaması ile kamu oyuna duyurmuştur Ġhraçcının borçlanma aracı sahiplerine karģı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dıģında imzalanmıģ olan tüm önemli anlaģmaların kısa özeti 24 Şubat 2012 tarihinde Şirket ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş. arasında imzalanan Hisse Satın Alma Sözleşmesine bağlantılı olarak, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş. azınlık hisse sahiplerinin, marka devrinin ve tescilinin önlenmesi, markalara tecavüzün tespiti ve önlenmesi ve Şirket hisseleri ile ilgili önalım hakkının tespiti ve hisse devrinin hükümsüzlüğüne ilişkin açtığı davalar bulunmaktadır. Bu davalar 31 Ağustos 2012 itibariyle halen devam etmekte olup, hukuki sonuç üzerindeki belirsizlik devam etmektedir. YKM A.Ş ve YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin olarak YKM A.Ş ve YKM Pazarlama A.Ş. nin diğer ortakları tarafından satışa ilişkin olarak açılmış davalar aşağıdaki gibidir: Sıra No Konusu Tutar Para Birimi Davanın Konusu ve Bulunduğu AĢamaya ĠliĢkin Açıklama 1 Marka devrinin ve tescilinin önlenmesi talepli davadır. Tutar bulunmamaktadır İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin 2012/74 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir. 2 Markalara tecavüzün tespiti ve önlenmesi Tutar bulunmamaktadır 47 İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin 2012/114 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi

48 talepli davadır. aşamasında olup, devam etmektedir 3 Şirket hisseleri ile ilgili önalım hakkının tespiti ve hisse devrinin hükümsüzlüğü talepli davadır. Tutar bulunmamaktadır İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2012/96 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir tarihi itibari Şirketin taraf olduğu dava konusu hukuki uyuşmazlıklarla ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: a) Şirketin davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar Sıra No Konusu Tutar Para Birimi Davanın Konusu ve Bulunduğu AĢamaya ĠliĢkin Açıklama 1 Manevi tazminat talepli davadır TL İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2012/40 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir 2 Manevi tazminat talepli davadır TL İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2012/278 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir. 3 4 Ceza Davası Değişik kullanıcılara ait kredi kart numaraları vererek asılsız siparişler vermek sureti ile sipariş veren şahıslar hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Dosya Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma devam ediyor. Ceza Davası Müşteri dolandırıcılık davası. Mahkeme, taklit ürünün orijinal üründen ayrı olduğunun kolayca anlaşılabilir olması nedeni ile dolandırıcılık suçu eyleminin oluşmadığı kannatine vararak sanığın beraatine karar verdi. Karar tarafımızca temyiz edildi. Yüksek Mahkeme kararı bekleniyor. 5 Ceza Davası 48 Şüpheli ile ilgili müvekkil şirkete ait ürünlerin başkasına ait kredi kartı ile internet üzerinden satın alınması nedeni ile

49 suç duyurusunda bulunuldu. Dosya soruşturma aşamasında. 6 İdari Dava Davalı bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazanın ilan ve reklam vergilerine ilişkin tarih nolu vergi ve ceza ihbarnamesi ile tebliğ edilen vergi ve cezasının terkini ve kaldırılmasına ilişkin dava açılmıştır. İşbu davanın açıldığına dair derkenar alınarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi birimlerine ibraz edilmiştir. Davanın incelenmesine Mahkeme nezdinde devam edilmekte ve davalı savunması beklenmektedir İdari Dava İdari Dava Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nca Kozmetik Reklamı Sebebi ile Verilen İdari Para Cezasının iptali davası (İdari Para cezası İhtirazi kayıtla ödenmiş olup dava sonucuna göre iadesi istenebilecektir) TL Ankara, Malatya ve Adapazarında bulunan 3 Mağaza ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının geri alınmasına yönelik açılan iptal davaları. Davalı savunmaları bekleniyor. Antalya ve Adana Ticaret Sicil Memurluğu tarafından söz konusu illerde bulunan mağazalara ilişkin ticaret odasına şube olarak tescillerinin yapılmadığı gerekçesi ile tescile davet yazıları gönderilmiştir. İşbu yazıların tebliği ile birlikte bizzat Antalya Ticaret Sicil Memurluğu na tescile davetin yasa ve sair mevzuat hükümleri karşısında mümkün olmadığı hususlarında itiraz dilekçesi sunulmuştur. Adana sicil memurluğu işbu itiraz dilekçesi neticesinde tescil için dava açılmış olup,davaya cevap dilekçemiz ve delillerimiz ibraz edilmiştir. Mahkeme'ce verilen (ısraren red) kararı tarafımızca temyiz edilmiş olup Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nda inceleme sırası beklemektedir. 10 PTT tarafından Mahkeme Kararına istinaden Ekim 2010'da başlatılan icra takibinde talep edilen tutarın Karar'a aykırılığı gerekçesi ile şikayet TL Kısmen kabul ile takip tutarının Ekim 2010 itibari ile TL olarak düzeltilmesine karar verilmiş olup Yargıtay'ca karar onanarak tarafların temyiz itirazları red edilmiştir, Yargıtay Kararı'nın taraflara tebliği aşamasındadır 49

50 davası 11 Tazminat Davası TL Dava Mahkeme'ce red edilmiş olup tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi henüz sonuçlanmamıştır. 12 Tüketici Mevzuatına aykırı etiket uygulaması gerekçesi ile verilen idari para cezasının iptali davası 228 TL Dava İdare Mahkemesi'nce red edilmiş, Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazımız red olunmuş, karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. İncelemesi henüz sonuçlanmamıştır Adet Marka davası 337 TL 14 Alacak (İhbar tazminatı) TL 69,3 TL lik Designed by boyner davası reddedilmiş, 267,7 TL lik Designed by boyner karaı temyiz aşamasındadır. Davacı ve davalı taraf tanıkları dinlendi. Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi adet iptal davası - Dosyanın İstanbul 13. İş Mahkemesinin 2011/923 E. sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Davanın kabulüne karar verildi. Mahkemenin gerekçeli kararı alındı. Rekabet Kurulu tarih ve 05-66/ sayılı kararına karşı yürütmenin durdurulması istemi ile açılan iptal davası. Dosya temyiz incelemesinde son aşamaya gelmiş olup kararın çıkması bekleniyor. b) Şirketin davalı olduğu ve devam etmekte olan davalar Sıra No Konusu Tutar Para Birimi Davanın Konusu ve Bulunduğu AĢamaya ĠliĢkin Açıklama 1 Marka devrinin ve tescilinin önlenmesi talepli davadır. Tutar bulunmamaktadır İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin 2012/74 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir. 2 Markalara tecavüzün tespiti ve önlenmesi talepli davadır. Tutar bulunmamaktadır İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin 2012/114 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir 50

51 3 Şirket hisseleri ile ilgili önalım hakkının tespiti ve hisse devrinin hükümsüzlüğü talepli davadır. Tutar bulunmamaktadır İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2012/96 E. sayılı dosyası ile görülmekte olan davada, yargılama dilekçelerin teatisi aşamasında olup, devam etmektedir Adet Tazminat Davası Tazminat Davası Ecrimisil Tespit davası Tazminat Davası 8 2 adet Tazminat davası 2 Adet Tüketici Davası 9 10 Marka ihlali ve Markaya Tecavüz davaları TL Personel tazminat davaları (kıdem tazminatı; izin parası, işe iade vs.) Davalar devam ediyor veya temyizde TL T- BOX ürünleri üzerinde kullanılan isim ve görüntüden dolayısı ile açılan TL maddi, TL maddi tazminat istemi ile açtığı tazminat davasıdır. Dosya tahkikat aşamasında. Yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde, rapor sonucu lehimize. Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunuldu. D:G: Bir AVM ' nin ana binası ortak alanlarına haksız müdahalenin önlenmesi ve bu müdahaleden doğan ecrimisile karar verilmesi istemli olarak Boyner ' e dava açıldı. Davaya yanıt verildi. Dosya öninceleme aşamasında TL Müşteri haksız muamele davası. İlk duruşma sonucunda yeni HMK sistemi uyarınca eksikliklerin tamamlanması için süre verildi. Yargılamanın duruşmalı yapılmasına karar verildi. Hakim yokluğundan duruşma ertelendi. Yeni duruşma günü bekleniyor TL Mağazada iş kazası ve tüketici tazminat davaları. Davalar devam etmekte. 423,85 TL Müşteri ürün iade davaları; -Tüketici Mahkemesi itirazın reddine karar verdi. Dava sonlandı. -Karşı taraf duruşmaya girmediği için dosya müracaata kaldı. Karşı taraf davayı yeniledi. Yeni duruşma günü Maddi 5000 Manevi TL Davalar devam ediyor. 11 Menfi Tespit Davası (İcra takibimize karşı açılmıştır) TL Dava kabul edildiğinden tarafımızca temyiz edilmiş olup, incelemesi henüz sonuçlanmamıştır TL 51 PTT tarafından posta tekeline aykırı olarak Kurye Firması ile mektup mahiyetinde belge gönderildiği iddiası ile Kurye Firması ve Şirket'e karşı açılan müteselsilen ödeme talepli tazminatalacak davası. Dava Mahkeme'ce kabul edilmiş olup temyiz talebimiz red edilmiştir, Yargıtay Kararı tebliğ

52 edildiğinde karar düzeltme yoluna başvurulacaktır Adet Kira alacağı (itirazın iptali) ve tahliye davası TL -Mahkeme'ce tahliye talebi açısından konusuzluk sebebi ile red, alacak isteğinin TL için kabulüne karar verilmiş, bu kararın tarafımızca temyizi üzerine Yargıtay'ca tamamen reddi gerektiği gerekçesi ile bozulmuştur; Yargıtay Bozma İlamı henüz taraflara tebliğ edilmemiştir. -Mahkeme'ce ön inceleme aşamasındadır 14 Kira alacağı (itirazın iptali) davası ( ) USD (TL) Mahkeme'ce davanın USD ( TL) için kabulüne karar verilmiş, karar her iki tarafca temyiz edilmiştir. Yargıtay temyiz incelemesi henüz sonuçlanmamıştır Eğilim Bilgileri Son finansal tablo tarihinden itibaren ihraçcının finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değiģiklik olmadığına iliģkin beyan Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo dönemi olan tarihinden bu yana Şirket in finansal durumunu ve faaliyetini etkileyen herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır Ġhraçcının finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgi Rekabet Kurulu 9 Ağustos 2012 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararla söz konusu hisse devri işlemlerine izin vermiştir. Rekabet Kurulu nun tarihli toplantısında; bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde saklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine 12-41/ sayı ile karar verilmiş olduğu belirtilmiştir. Şirket tarafından yapılan tarihli özel durum açıklaması ile YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama hisselerinin satın alma işleminin tamamlandığı, satın alma işleminin TL bedel ile gerçekleştirildiği ve bu bedelin TL lik kısmının 4 yıl vadeli banka kredileri ile kalan kısmının ise peşin ve nakden ödeneceği kamuya duyurulmuştur. 4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER 4.1 Önemli Finansal Tablo Büyüklükleri Şirket in 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( Ernst & Young Global Limited ) 52

53 tarafından bağımsız incelemeye; 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolar ise bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Aktif Kalemler Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar Stoklar Diğer alacaklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Diğer Aktifler Aktif Toplamı Pasif Kalemler Finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Borç karşılıkları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Diğer yabancı kaynaklar Özsermaye Pasif Toplamı Satışların yaklaşık %85 i çeşitli banka kredi kartları ile nihai tüketiciye yapılmaktadır yılında gerçekleştirmiş olduğu tahvil ihracı sonrası iyileşen finansal yapısı ile birlikte söz konusu bu kredi kart alacaklarını yüksek finansal iskontolar ödeyerek kırdırmak yerine, vade sonlarında tahsil etmeye başlamıştır ve finansal rasyolarında hızla iyileşme gözlenmiştir. Şirket in aktifleri içindeki en büyük kalemlerden biri olan ticari alacakların büyük kısmı banka kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır. Bu alacaklar bankaların sorumluluğunda olup, Şirket için herhangi bir tahsil riski oluşturmamaktadır. Şirket in yeni açılan mağazalar sonucu genişlemekte olan net satış alanıyla birlikte aktifler içindeki en büyük kalem olan stokları da doğal olarak artmaktadır. Şirket verimli çalışma yöntemlerini geliştirerek yıldan yıla stok taşıma sürelerini kısaltarak söz konusu bu stok artışını optimum seviyelerde tutmaktadır yılında 135 gün olan stok taşıma süresi 10 gün kısalarak 2011 yılında 125 gün seviyelerine gerilemiştir. 53

54 Şirket yeni mağaza yatırımlarını da yine kendi özkaynakları ile gerçekleştirmektedir. Bu sürdürülebilir kredi kart alacakları ve özkaynak yatırımları ile ilgili uzun vadeli planlar da varsanakit akışın gerektirdiği ek finansman kaynağı,asgari bir yıllık uzun vadeli banka kredi anlaşmaları ve/veya özel tahvil ihracı ile sağlanmaktadır. Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Satış gelirleri Satışların maliyeti (-) Faaliyet giderleri (-) Finansal gelirler Finansal giderler (-) Net faaliyet k/z Vergi gideri (-) Dönem karı Nakit akış riskinden korunma aracı net değişim Toplam kapsamlı gelir Açılan 13 yeni mağazanın m 2 lik etkisi ve yıl içinde kapanan, renovasyon geçiren mağazalar sonrası Boyner in toplam net satış alanı 2011 yılında, %18,8 artarak m 2 ye büyümüştür. Net satışlar 2011 yılında bir önceki yıla göre %19,4 artarken, mağazalardaki ziyaretçi sayısı 38,1 milyon kişiden 42,3 milyon kişiye ulaşmış. Satış adedi % 11,2 artarak 2011 yılında 15,1 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Net satışlardaki %19,4 artışa karşılık, brüt kar %23,0 artmıştır yılında %36,9 olan kar marjı 1,1 puan artarak 2011 yılında %38,0 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar iyileşmesinde piyasanın toparlanmasının etkisi olmakla birlikte esas gelişim hem verimlilik artışında sağlanan iyileşme hem de özel markalarımızın ciro içindeki payının artması ile sağlanmıştır. Faaliyet giderleri 2010 yılına göre %24,2 artmıştır. Ciroya oran olarak ise 2010 yılında %32,3 olan gider/ciro oranı 2011 yılında 33,6 e yükselmiştir. Ana etken yeni açılan mağazaların açılış öncesi giderleri ve nihai satış performansına ulaşana kadarki nispeten yüksek gider/ciro rasyolarıdır. Net Finansman Giderleri geçen yıla göre mutlak değer olarak %35,7 azalmıştır. Net Finansman giderlerinin ciroya oranı 2010 da %2,6 iken 2011 de %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde ortalama kredi kullanımdaki azalma ve faiz oranlarındaki olumlu gelişme bu iyileşmede etkili olmuştur. Ayrıca Haziran ayında alınan döviz kredisinin kur riskini alım esnasında hedge edilmiş olması, Şirket in yılın son çeyreğinde meydana gelen kur artışından korunmasını sağlamıştır. 54

55 Temmuz 2012 itibariyle Türkiye'nin 28 ilinde 38 çok katlı, 15 konsept mağaza, 12 Boyner Outlet Mağazası ve 8 Çarşı Mağazası ile toplam m2'lik net satış alanında faaliyetini sürdürmektedir. Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %18,4 artarken, brüt kar artışı %19,0 olarak gerçekleşmiş, brüt kar marjı %37,63 e yükselmiştir. 30 Haziran 2012 itibariyle vergi öncesi dönem karı %16,5 lik bir artışla TL ; Net Kar ise % 13,5 lik bir artışla TL olarak gerçekleşmiştir Haziran itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre finansman giderlerinde görülen artışın ana sebebi SPK nın Seri XI, No:29 tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilen borç-alacak reeskont, satışlar ve satın alımlardan ayrıştırılan vade farkları ve bu hesaplamalarda kullanılan DİBS oranlardaki artıştan kaynaklanmaktadır Borçluluk Durumu Şirket, genel olarak her ayın son iş günü gerçekleşen aylık toplu ödemeleri nedeniyle ay sonlarında yükselen kredi bakiyesini, ay başında günlük nakit akışından yarattığı kaynak ile tekrar küçültmektedir. Bu esasla günlük değişimleri yönetebilmek adına orta vadede planlanan günlük kredi ihtiyacını gecelik, haftalık ve/veya rotatif banka kredileriyle karşılamaktadır. Bu kaynağı sağladığı bazı bankalara, kendilerine ait olan kredi kartları ile ilgili Şirket alacaklarını rehin anlaşması ile teminatlandırarak finansman maliyetini asgariye indirmektedir. Yukarıdaki paragrafta da açıklandığı üzere Şirket in borçluluğu ağırlıklı olarak kısa vadeli TL kredilerinden oluşmaktadır BANKA KREDĠLERĠ (Bin TL) Kısa Vadeli Krediler TL Döviz Uzun Vadeli Krediler TL Döviz BANKA KREDĠLERĠ TOPLAMI ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (BĠN TL) Menkul Kıymetler Tahviller ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER TOPLAMI (BĠN TL) BORÇLAR TOPLAMI

56 Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler Detayları ISIN Kodu Ġhraç Tarihi Nominal Tutar 31/06/2012 Değerlemesi Vade Kupon Ödeme Sıklığı TRSCRSI TL ay 91 Gün Değişken Faiz Ġhraç Anınd aki Yıllık BileĢik Faiz Oranı %11, Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler Şirket in cari oranı ile borç ve özakaynakların toplam aktiflere oranı 2010, 2011 ve 2012 nin ilk 6 ayında paralellik göstermiştir. Net Kar Marjı 2011 yıl sonunda %3,6 iken, Haziran 2012 sonu itibariyle %2,77 oranlarına kadar gerilemiştir. FAVÖK Marjı ise aynı dönemde %7,80 den %8,44 seviyelerine yükselmiştir Cari Oran 1,08 1,06 1,19 Toplam Borç / Toplam Aktif 0,74 0,73 0,76 Özkaynaklar / Toplam Aktif 0,26 0,27 0,24 Net Kar Marjı 2,77% 3,60% 3,10% FAVÖK Marjı 8,44% 7,80% 8,20% 5. ĠHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESĠ HAKKINDA BĠLGĠ 5.1. ÇıkarılmıĢ Sermayesi Toplam Sermaye Tutarı: TL Kayıtlı Sermaye Tavanı: Şirket kayıtlı sermaye tavan tutarı TL olup, çıkarılmış sermaye tutarı TL'dir Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiģiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı Son genel kurul toplantısı tarihi (03 Nisan 2012) ve son durum itibariyle hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir: Boyner Büyük Mağazacılık A.ġ. Sermaye Yapısı Son Genel Kurul İtibarıyla Son Durum Ortaklar Sermaye Hisse Oranı Sermaye Hisse Oranı 56

57 (TL) (%) (TL) (%) Halka Arz , ,90 Fennella S.A.R.I , ,05 Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fab.A.Ş , ,98 Diğer* , ,07 Toplam (*) Sermayenin %1 inden daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Son Durum Sermaye (TL) Hisse Oranı (%) Halka Arz ,7 46,0% International Pyramide Holdings ,0 30,1% Hasan Cem Boyner ,3 5,6% Neylan Dinler ,1 5,2% Lerzan Boyner ,4 3,7% Latife Boyner ,1 3,7% Zahide Leman Halulu ,8 3,7% Ali Osman Boyner ,2 1,3% E.Ayten Boyner ,3 0,5% Sağlık Tekstil ,1 0,2% TOPLAM ,0 100, Ġhraçcının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler: Şirket te yönetim hakimiyetine sahip olan kimse yoktur Sermayeyi temsil eden paylara iliģkin bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü 1 Hamiline 0, ,00 0,16 Yoktur 2 Hamiline 0, ,00 0,16 Yoktur 3 Hamiline 0, ,00 1,47 Yoktur 4 Hamiline 0, ,00 3,58 Yoktur 5 Hamiline 0, ,00 16,13 Yoktur 6 Hamiline 0, ,00 21,51 Yoktur 7 Hamiline 0, ,00 21,51 Yoktur 8 Hamiline 0, ,00 35,48 Yoktur TOPLAM ,00 100,00 Borsada İşlem Görüp Görmediği 57

58 5.5. Ġhraçcının yönetim hakimiyetinde değiģikliğe yol açabilecek anlaģmalar hakkında bilgi Yoktur Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada iģlem görüp görmediği hakkında bilgi Şirket payları IMKB de işlem görmektedir. 6. YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 6.1. Ġhraçcının Genel Organizasyon ġeması GENEL MÜDÜR GM Asistanı SATIN ALMA & ÜRETİM & LOJİSTİK (Genel Müdür Yrd.) KURUMSAL GELİŞİM & İNSAN KAYNAKLARI MALİ İŞLER & BİLGİ SİSTEMLERİ (Dept. Sekreteri) (Dept. Sekreteri) (Dept. Sekreteri) (Genel Müdür Yrd.) (Genel Müdür Yrd.) SATIŞ (Genel Müdür Yrd.) PAZARLAMA (Genel Müdür Yrd.) Planlama Yönetici Asistanı ÜRETİM (Müdür) STRATEJİ GELİŞTİRME VE YATIRIMLAR (Müdür) BÜTÇE VE RAPORLAMA (Müdür) KURUMSAL SATIŞ DANIŞMANI KADIN KATEGORİSİ (Müdür) ERKEK KATEGORİSİ (Müdür) AYAKKABI KATEGORİSİ (Müdür) MİMARİ TASARIMLAR VE UYGULAMALAR (Müdür) İNSANKAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER (Müdür) MUHASEBE (Müdür) FİNANSMAN (Müdür) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Müdür) İSTANBUL MAĞAZALAR (Grup Yöneticisi) ANADOLU MAĞAZALAR (Grup Yöneticisi) SATIŞ (Grup Yöneticisi) CRM VE PAZAR GELİŞTİRME (Müdür) REKLAM ve HALKLA İLİŞKİLER (Müdür) KOZMETİK KATEGORİSİ (Müdür) G.A.S. KATEGORİSİ (Müdür) EV KATEGORİSİ (Müdür) ÇOCUK KATEGORİSİ VE TOTAN SATIŞ (Müdür) YÖNETİM DESTEK & LOJİSTİK (Müdür) ÇARŞI & OUTLET (Müdür) E-TİCARET (Müdür) TASARIM 6.2. Ġhraçcının Yönetim Kurulu Üyelerine ĠliĢkin Bilgiler Adı Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Temsil Ettiği Tüzel KiĢilik Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 58

59 Hasan Cem Boyner Sunil Kumar Nair Colin Douglas Clark N.Mehmet İnal Vittorio Radice Fethi Pekin Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Citi Group Üst Düzey Yönetici Citi Group Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi La Rinascente Üst Düzey Yönetici Pekin&Pekin Avukatlık Bürosu 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl 3 yıl / 3 yıl ,3 5, Hasan Cem Boyner / BaĢkan 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi ni bitirdi. Aynı yıl aile şirketi olan Altınyıldız Holding de iş hayatına atıldı yılları arasında Holding in Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı dan bu yana Boyner Holding Murahhas Üyesi olarak görev yapmaktadır. Cem Boyner, 2010 yılında Osman Boyner in Onursal Baskan olması ile birlikte Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Sunil Kumar Nair / BaĢkan Yardımcısı Madras Üniversite si (Hindistan) Ticaret ve Scuola Superiore EM (İtalya) Üniversite si Ekonomi bölümü mezunu olan Sunil Nair, Yale (ABD) Üniversitesinde MBA yaptı. İş hayatına 59

60 Hindistan da tekstil ve otelcilik alanında faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yaparak başladı. Bir süre New York ta Mc Kinsey & Company de kıdemli danışman olarak çalıştıktan sonra, Citigroup ta göreve başladı yılında Citigroup un Girişim Sermayesi bölümüne katılan Sunil Nair, şu anda Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ile Hindistan bölgesinde çok sayıda portföy Şirket inin yönetim kurulunda görev almakta. Türkiye de yönetim kurullarında görev aldığı başlıca şirketler ise Beymen Mağazacılık A.Ş., Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş dir. Colin Douglas Clark / Üye Dundee Üniversitesi (İskoçya) Muhasebe ve İşletme bölümünden mezun olan Colin Douglas Clark, Citigroup a katılmadan önce Bank of Scotland da çalıştı yılında Citigroup un Girişim sermayesi bölümüne katılan Colin Clark, şu anda Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinden sorumlu Direktör olarak çok sayıda portföy Şirket inin yönetim kurulunda görev almakta. Türkiye de yönetim kurulunda görev aldığı başlıca şirketler ise Beymen Mağazacılık A.Ş., Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş dir. Nur Mehmet Ġnal / Üye 1973 yılında Galatasaray Lisesi ve 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Nur Mehmet İnal, iş hayatına 1977 yılında Arthur Anderson da başladı yılından itibaren Altınyıldız Şirketler Grubunda Sistem ve Denetim Koordinatörlüğü, 1983 yılında Finansman Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu yılları arasında Altınyıldız Şirketler Grubu Yönetim kurulunda görev alan Nur Mehmet İnal, 1996 yılından itibaren Boyner Holding Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmektedir. Vittorio Radice / Bağımsız Üye İş hayatına 1980 yılında İtalya da mağaza yöneticisi olarak başlayan Vittorio Radice, yılları arasında Habitat UK Şirket ini restore ederek İKEA ya, yılları arasında Selfgridges mağazasını yenilikçi bir Departman mağazası haline getirerek Weston ailesine sattı yılında Mark ve Spencer da göreve başladı. Ev Dekorasyonu konseptini oluşturdu yılından beri İtalya da La Rinascente Departman mağazalarının marka konumlaması üzerine üst düzey görevlerde yer almakta olan Vittorio Radice, aynı zamanda Arthur Glen Designer Outlets, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., Beymen Mağazacılık A.Ş., TSUM Moscow, Ishaan Indian Real Estate Fund gibi şirketlerin yönetim kurullarında görev almaktadır. Fethi Pekin / Bağımsız Üye Yüksek öğrenimini, Boston Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Amerika ve Buckingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngiltere de tamamlayan Fethi Pekin, iş hayatına Pekin&Pekin Hukuk Bürosu nda Yönetici Ortak (Managing Partner) başlamıştır yılından bu yana Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır Ġhraçcının Denetim Kurulu Üyelerine ĠliĢkin Bilgiler Adı Soyadı Arzu Aytok Güller ĠĢ Adresi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E 60 Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Boyner Holding A.Ş. İç Denetim Süresi 3 yıl

61 Gülseren Odabaşı Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Boyner Holding A.Ş. Finansman 3 yıl Gülseren OdabaĢı / Denetçi Boyner grubunda ilk olarak 1966 yılında Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. de göreve başlayan Gülseren Odabaşı 1995 yılından bu yana görevine Boyner Holding te Finansman Müdürü olarak devam etmektedir. Arzu Aytok Güller / Denetçi 1994 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu yılında Ernst & Young İstanbul ofisinde başladığı denetim kariyerine, 16 yıldır Boyner Holding A.Ş. de Denetim Uzmanı olarak devam etmektedir Yönetimde Söz Sahibi Olan Personele ĠliĢkin Bilgiler Adı Soyadı R.Aslı Karadeniz Z.Şule Arditti S.Arzu Sönmez Arzu Güneşli İlker Gözütok Mehtap Alp ĠĢ Adresi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Süresi Yoktur - Yoktur - Yoktur - Yoktur - Yoktur - Yoktur - R.Aslı Karadeniz / Genel Müdür 1982 yılında Robert Kolej, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Pazarlama ve Finans ana dallarından mezun oldu. Kariyerine 1986 yılında Arthur Andersen-İstanbul da başladı. Dört yıllık Arthur Andersen deneyimin ardından, 5 yıl Citibank ta çalıştı. Nisan 1995 te Boyner Holding Grubu na katıldı. Benetton da yılları arasında Mali İşler Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra, 1999 yılında atandığı Genel Müdür lük görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. Aralık 2002 den beri Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. nin Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Z.ġule Arditti / Tedarik ve Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.1977 den itibaren tekstil sektöründe çeşitli firmalarda çalıştı (Yünsa, Mensucat Santral). Boyner Grup içerisinde Beymen Konfeksiyon Fabrikası, Benetton, Alboy ve Beymen de çalıştıktan sonra Benetton da Tedarik Genel Müdür Yardımcılığı ve Alboy un Genel Müdürlüğünü yaptı yılından beri Boyner Büyük 61

62 Mağazacılık ta Tedarik, Seri Sonu Operasyonu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Arzu GüneĢli / Kurumsal GeliĢim ve Ġnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi nde Pazarlama Master ı yaptı. Çeşitli tekstil, Alüminyum ve Sigorta firmalarının pazarlama departmanlarında çalıştı de Boyner Büyük Mağazacılığa katılan Arzu Güneşli şu anda Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. S.Arzu Sönmez / Mali ĠĢler ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Boyner Grubu na katılmadan önce denetçi olarak 4 yıl çalıştı.1991 yılında Boyner Grubu na katıldı. Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. de Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Arzu Sönmez 2002 yılından beri Boyner Büyük Mağazacılık Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Mehtap Alp / Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü nü bitirdikten sonra, yine İTÜ İşletme Mühendislik Bölüm ünde Mühendislik Yönetimi Master Programı nı tamamladı. Kariyerine Aygaz da başladı yılında Boyner Büyük Mağazacılık a katılan, Mehtap Alp, 2011 yılından beri Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ġlker Gözütok / SatıĢ Genel Müdür Yardımcısı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra yılları arasında EGS ve Doğuş Holding Grubu na bağlı perakende şirketlerinde mağaza yöneticiliği görevlerinde bulundu. Boyner Grubu na 2001 yılında katıldı yılına kadar Boyner Büyük Mağazacılık Antalya şubesinde Mağaza Müdürlüğü görevlerini sürdürdü yılları arasında Boyner Büyük Mağazacılık Satış Müdürü olarak görev yaptı yılı Ağustos ayından itibaren Boyner Büyük Mağazacılık ta Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Personelin Ġhraçcıya KarĢı Görevleri ile ġahsi Çıkarları veya Diğer Görevleri Arasında Bulunan Olası Çıkar ÇatıĢmaları Hakkında Bilgi Yoktur Son 5 yıllık süreci kapsayacak Ģekilde, ihraçcının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kiģiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı muhatap kalınmıģ cezai kovuģturma ve/veya hükümlülüğünün ve Ģirket iģleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuģmazlık ve/veya kesinleģmiģ hüküm bulunup bulunmadığına iliģkin bilgi 62

63 Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan beyanlar kapsamında, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı muhatap kalınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülük ve Şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır Ġhraçcının Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin Adı, Soyadı ve Bu Komitenin Görev Esasları Hakkında Bilgi Adı Soyadı Vittorio Radice Fethi Pekin ĠĢ Adresi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/E Maslak/İstanbul Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler La Rinascente Üst Düzey Yönetici Pekin & Pekin Avukatlık Bürosu Süresi 3 Yıl 3 Yıl 6.8. Ġhraçcının kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair açıklama, kurumsal yönetim ilkeleri karģısındaki durumu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun bulunduğu web sitesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulmuyorsa bunun nedenine iliģkin gerekçeli açıklama Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmekte olup kurumsal uyum raporu internet adresinde yer almaktadır. Ayrıca her dönem kamuya açıklanan Faaliyet Raporunda kurumsal uyum raporu yer almakta olup internet adresinden ulaşılmaktadır. 7. GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 7.1. Ġhraçcının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet konuları, ihraçcı ile olan iliģkileri ve ihraçcının grup içerisindeki konumu hakkında açıklama Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., Türkiye'de gıda dışı perakende sektörünün önde gelen gruplarından Boyner Holding'in bir üyesi olarak 1981 yılında perakende mağazacılık faaliyete başladı. O zamanki adıyla Çarşı Mağazaları olarak Bakırköy'de ilk mağazasını açan Boyner, Temmuz 2012 itibariyle Türkiye'nin 28 ilinde 38 çok katlı, 15 konsept mağaza, 12 Boyner Outlet Mağazası ve 8 Çarşı Mağazası ile toplam m2'lik net satış alanında faaliyetini sürdürmektedir. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. nin %39,90 lık kısmı halka arz edilmiş olup, %30,05 i Fennella S.a.r.l. a (Citi Venture Capital Investment), %29,98 lik kısmı da Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar ına aittir. Fennella S.a.r.l Hakkında Bilgi 63

64 Fennella S.a.r.l., Citigroup un Citi Venture Capital International Investment (CVCI Investment) adlı özel sermaye fonuna bağlı Özel Amaçlı Yatırım Şirketi dir. CVCI Investment 2001 yılında kurulmuş olup gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmaktadır. Şimdiye kadar gelişmekte olan pazarlara 5 milyar USD yatırım yapmışlardır ve Türkiye de de 4 adet yatırımları bulunmaktadır (Oger Telecom, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beymen ve Fennella S.a.r.l. adı altında yapılan Boyner yatırımı). Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.ġ. Hakkında Bilgi TEKSTĠL Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş yılından bu yana kesintisiz olarak yünlü tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir yılının son çeyreğinde Çerközköy deki yeni üretim tesisine taşınan Altınyıldız m² lik kapalı alanda üretim operasyonunu sürdürmektedir yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Altınyıldız, 1991 yılında halka açılmıştır. Dünya pazarına daha yakın olabilmek ve müşteri taleplerini yerinde izleyebilmek amacıyla 1993 yılında Almanya da kurulan Alticom GMBH, hazır giyim ürünlerini pazarlamanın yanı sıra kumaş satışı da yapılması amacıyla 1999 yılında New York ta kurulan Altınyıldız Corporation ve 2007 yılında İtalya da kurulan Altınyıldız Italia Srl ofisi ile global yapısını güçlendiren Altınyıldız Mensucat, Fransa, Amerika, İspanya, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Japonya ile beraber yaklaşık 50 yi aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır. Ayrıca 2010 yılı başında İran da açılan yeni şirketi Altınyıldız Pars A.Ş. ile Yakındoğu pazarında da büyümeyi hedeflemektedir yılında ISO 9001 kalite belgesine hak kazanan Altınyıldız, 1996 yılında Australian Super Fine Wool Growers Association kuruluşuna kabul edilmiştir. Altınyıldız ülkenin enerji ihtiyacını göz önünde tutarak, 5,5 megavat gücündeki kendi elektrik ve ısı enerjisini güvenli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyette üretmek üzere, Birleşik Isı ve Güç Santrali ni (Kojenerasyon tesisi) 1997 yılında kurulmuş 2011 yılında ise Çerkezköy deki üretim tesislerine taşınmıştır yılında, tekstil ve hazır giyim sektörünün teknik performans ve görsel taleplerinin devamlı değiştiğini göz önüne alarak, talebin önünde olmak amacı ile apre bölümünü geliştirme kararı almıştır. Bu doğrultuda İtalya dan ithal ettiği Formula 1 teknolojisinin patentini alarak 3 makinadan oluşan apre parkına 1 milyon USD lik yatırım yapmıştır. Bu yeni makine parkı sayesinde modern, teknolojik ve kimyasal apre uygulamaları ile Powertech, Powerplus, Linenplus ve Silktouch gibi özel kumaş serilerini üreterek büyük bir atılım yapmıştır. Bu atılım, 2010 yılında hiç bir şekilde kir ve su tutmayan bir kumaş olarak tasarlanan Altınyıldız Nano, 2011 yılında da yeni görünümünü yıllarca koruyan Techno ve kızılötesi ışınları geri yansıtma özelliği ile dışarıdaki sıcağı dışarıda tutan Techno Climatic serilerinin ürün portföyüne katılmasıyla devam etmiş ve Altınyıldız ın tekstil sektöründeki yenilikçi ve rekabetçi konumunun güçlenmesiyle sonuçlanmıştır. HAZIRGĠYĠM Hazır Giyim konusunda 1995 yılında İtalyan Group Forall ve 1997 yılında Ermenegildo Zegna firması ile danışmanlık ve teknik işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Gerçekleşen bilgi transferleriyle ürün kalitesi ve üretim akışını günümüz teknolojisine ve koşullarına uygun olarak 64

65 yeniden düzenleyen Altınyıldız, kendi markalarının yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında da birçok firma için üretim yapmaktadır. AY MARKA MAĞAZACILIK 1997 yılında Altınyıldız markalı erkek koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sunmasının ardından kadın koleksiyonunu da hazırlayarak 1999 yılında NetWork markasını yaratmıştır. Modern kadın ve erkeğin günden geceye taşıyabileceği koleksiyonlar sunan NetWork, yaşamın yoğun temposuna uyum sağlayan, detaylarda özgünleşen ve kumaş kalitesiyle öne çıkan bir markadır. NetWork ile mağazacılıkta yakaladığı başarı, Altınyıldız ı Türkiye nin önemli bir bölümünü oluşturan genç nüfusun hem iş, hem de gündelik hayatındaki giysi ihtiyacını, kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılayabilecek bir hazır giyim markası yaratmaya teşvik etmiş ve Kasım 2000 de Fabrika Altınyıldız markası yaratılmıştır. Haftanın yedi gününü kapsayan, geniş ürün yelpazesine sahip Fabrika, aktif yaşayan kadın ve erkeğin ihtiyaç duyduğu, işte ve iş dışında rahatlıkla kullanabileceği tasarımlardan oluşmaktadır. Altınyıldız 2007 yılı içinde de cesur, bedeniyle barışık, çok yönlü ve dilediği gibi yaşayan kadın ve erkeğin kendini ifade ettiği yepyeni bir tasarım markası QUE yi müşterileriyle buluşturmuştur yılında 10 yıllık lisans anlaşmasına imza atılan Arzu Kaprol ve yine 2008 yılında lanse edilen klasik erkek giymini modern yorumlayan Altınyıldız Classics ile hazır giyim markalarını 5 e çıkaran AY Mağazacılık bölümü ayrıca 2009 yılı içinde Beymen ile Beymen Bussiness markalı ürünlerin pazarlanması için 10 yıllık bir süreyi kapsayan marka lisans anlaşması yapmıştır haziran ayından itibaren markalarımıza ilave olarak T-Box ve Divarese markalarının operasyonları da AY Marka Mağazacılık tarafından yürütülmeye başlanmıştır yılında Birleşik Arap Emirliklerinde Ortadoğu ve Körfez ülkelerine markamızı tanıtmak ve ihracatımızı artırmak için A&Y LLC şirketimiz kurulmuştur. Bugün NetWork 78 Fabrika 121 Que 25 Divarese 34 T-box 44 ve Arzu Kaprol ile 6 noktada yurtiçinde ve yurtdışında Boyner mağazaları da dahil olmak üzere yaygın bir satış ağı ile müşterileriyle buluşuyor. BYN GAYRĠMENKUL GELĠġTĠRME A. ġ. 65

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 30 EYLÜL 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.ġ. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU İÇİNDEKİLER SAYFA 1.Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 1 2.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi 3

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU İÇİNDEKİLER SAYFA 1.Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 1 2.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi 4 3.2013

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 13.02.1992 SİCİL NO : İSTANBUL 284082 BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU TARİH : - - /- - /20- - ŞİRKET ÜNVANI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU Şirket Ünvanı Eski Ünvanı Adres Telefon Faks E- mail Web sayfası : XYZ Ticaret Anonim Şirketi : ABC Perakendecilik

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

2003 Faaliyet Raporu Çarþý Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2003 Yýlý Pay Sahipleri 15 Nisan 2004 Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 8. Hesap Yýlý Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarý Bilanço ve Kâr / Zarar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 31.03.2017 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 30.06.2016 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları 27.07.16 27.08.16 27.09.16 27.10.16 27.11.16 27.12.16 27.01.17 27.02.17 27.03.17 27.04.17 27.05.17 27.06.17 27.07.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Temmuz 2017 TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1988 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 103.916.903 Birim

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı