YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU"

Transkript

1 YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı: YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. ( ġirket ) b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, c) Adresi: Büyükdere cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent/ĠSTANBUL ç) Tel: d) Faks: e) Diğer iletiģim bilgileri: Tel: Faks: f) Ortaklık yapısına iliģkin bilgi: Son durum itibariyle ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Tutarı (Adet) Sermaye Oranı (%) Yapı ve Kredi Bankası A.ġ , ,00 98,85% Diğer , ,00 0,42% Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.ġ , ,00 0,74% Temel Ticaret ve Yatırım A.ġ. 300,00 300,00 0,00% Koç Yapı Malzemeleri Tic. A.ġ. 3,00 3,00 0,00% Yapı Kredi Faktoring A.ġ. 3,00 3,00 0,00% Toplam , ,00 100% Sermayeyi temsil eden hisseler arasında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi Adı Soyadı Görevi Hüseyin Faik AÇIKALIN Yönetim Kurulu BaĢkanı Carlo VIVALDI Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Mert GÜVENEN Wolfgang SCHILK Marco CRAVARIO Nurgün EYÜBOĞLU ve Genel Müdür Adil Giray ÖZTOPRAK Bağımsız Lorenzo GIANOTTI Bağımsız Abdullah GEÇER Mehmet Gökmen UÇAR ġirket in yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri tarihinde yapılan 2011 yılı genel kurul toplantısında bir yıllığına görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. 2. Çağrıda Bulunan Tüzel KiĢiye ĠliĢkin Bilgiler: a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ. ( Banka ) b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası : Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, c) Adresi: Büyükdere caddesi Çamlık sok Yapı Kredi plaza D Blok Levent BeĢiktaĢ ĠSTANBUL ç) Tel: d) Faks:

2 e) Diğer iletiģim bilgileri: Tel: , Faks: f) Ortaklık yapısına iliģkin bilgi : Son durum itibariyle ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Tutarı (Adet) Sermaye Oranı (%) Koç Finansal Hizmetler A.ġ , ,07 81,80 Diğer Ortaklar , ,93 18,20 Toplam , ,00 100,00 Sermayeyi temsil eden hisseler arasında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Koç Finansal Hizmetler A.ġ. nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aģağıdaki tabloda verilmektedir. Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%) Koç Holding A.ġ ,59 37,55 Arçelik A.ġ ,39 3,98 Koç Holding Emekli ve Yar. Sandığı Vakfı ,94 2,17 Aygaz A.ġ ,03 1,97 Diğer Koç Grubu ġirketleri ve Koç Ailesi ,27 4,33 Unicredit Bank Austria AG ,22 50,00 TOPLAM ,44 100,00 g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi: Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgi Mustafa Vehbi KOÇ Gianni Franco Giacomo PAPA Hüseyin Faik AÇIKALIN Carlo VIVALDI Osman Turgay DURAK Ahmet Fadıl ASHABOĞLU Fatma Füsun AKKAL BOZOK Massimiliano FOSSATI Laura PENNA Francesco GIORDANO Abdullah GEÇER Ali Tarık UZUN Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Murahhas ve Genel Müdür Murahhas ve Genel Müdür Vekili Banka nın yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri tarihinde yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında bir yıllığına görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. 3. Çağrının Gerekçesi: Çağrıda bulunan Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. ( Banka ) çağrıya konu ortaklık olan Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( ġirket ) TL ödenmiģ sermayesi içerisinde sahip olduğu TL nominal değerde, %98,85 oranında payı ile hakim ortaktır. ġirket sermayesi içerisindeki TL nominal değerli pay ise Banka yı Unicredit Grubu ile müģterek kontrol eden Koç Topluluğu nun diğer Ģirketlerine ait olup, diğer ortakların sahip olduğu TL nominal değerli pay ile ġirketin halka açıklık oranı % 0,42 dir. Ortaklık yapısından görüleceği üzere halka açıklık oranının çok düģük olması, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem gören ġirket hisselerinin iģlem hacminin çok sığ olması ve bu düģük halka açıklık oranı ile iģlem hacminin hisse fiyatı üzerindeki etkileri dikkate alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 22/675 sayılı toplantısında belirlenen, Payları Borsada iģlem gören ġirketlerin kendi istekleri ile Borsa kotundan çıkma iģlemlerinde uyacakları ilke ve esaslar ( SPK Ġlke ve Esasları ) çerçevesinde, ġirket hisselerinin borsa kotundan 2

3 çıkarılmasına iliģkin olarak ġirket Yönetim Kurulu nun 29 ġubat 2012 tarih ve 840 sayı ile almıģ olduğu karar, 17 Mayıs 2012 tarihinde %99,58 nisap ile toplanan olağanüstü genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiģtir. Banka Yönetim Kurulu nun tarihinde almıģ olduğu karar ile ġirket Yönetim Kurulu nun Borsa Kotundan Çıkmaya iliģkin bu kararı uyarınca çağrı iģlemleri için SPK ve diğer yasal merciler nezdinde gerekli baģvuru ve iģlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiģtir. SPK Ġlke ve Esasları nın 2. Maddesi uyarınca, borsa kotundan çıkmak amacıyla diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak, Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nde belirtilen isteğe bağlı çağrı esasları çerçevesinde çağrıda bulunulması zorunludur. Bu hüküm gereği, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın kendi isteği ile ĠMKB kotundan çıkmasına iliģkin olarak kuruluģundan bu yana ġirket in hakim ortağı olan ve mevcut durumda ġirket sermayesi içerisinde TL nominal değerde ve % 98,85 oranında paya sahip Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. tarafından 22/06/ /07/2012 tarihleri arasında isteğe bağlı çağrı iģlemi gerçekleģtirilecektir. 4. Çağrıya Konu Paylara ĠliĢkin Bilgi: a) Adedi-Nominal değeri: Borsada iģlem gören nitelikte Adet / TL nominal değerli pay b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Nama c) Ġmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği: Çağrıya konu paylarda Ġmtiyaz bulunmamaktadır. 5. Çağrı Fiyatına ĠliĢkin Bilgi: a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen çağrı fiyatı: 5,02 TL b) Çağrı fiyatının belirlenme yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulu nun "Payları Borsada ĠĢlem Gören ġirketlerin Kendi Ġstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma ĠĢlemlerinde Uyacakları Ġlke ve Esaslar ın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalıģmada asgari çağrı fiyatı 5,02 TL olarak hesaplanmıģtır. 6/B-i maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:I, No:31 sayılı BirleĢme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği çerçevesinde PricewaterhouseCoopers DanıĢmanlık Hizmetleri Ltd. ġti. tarafından yapılan çalıģmada 1 TL nominal değerli hissenin değerinin 3,27 TL, DRT Kurumsal Finans DanıĢmanlık Hizmetleri A.ġ. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından yapılan çalıģmada ise 2,44 TL - 3,46 TL arasında olduğu sonucuna ulaģılmıģtır. SPK Ġlke ve Esasları na göre, çağrıda bulunacak ortak ya da ortaklar tarafından belirlenecek çağrı fiyatının, 6/B-ii maddesine göre belirlenen fiyat ve Uzman KuruluĢlarca belirlenen fiyatlardan aģağı olmayacak Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Yönetim Kurulu tarafından 20 Nisan 2012 tarihinde alınan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan karara göre; Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izinlerin alınması koģulu ile çağrı iģleminin ilgili mevzuat çerçevesinde 5,02 TL olarak belirlenen çağrı fiyatıyla gerçekleģtirilmesine karar verilmiģ olup, 1 TL nominal değerli hissenin 5,02 TL olarak belirlenen çağrı fiyatıyla gerçekleģtirilmesi 17 Mayıs 2012 tarihinde %99,58 nisap ile gerçekleģtirilen Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. genel kurulunda oy birliği ile onaylanmıģtır. c) Çağrı fiyatının ödenme Ģekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Nakit 6. Çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona ĠliĢkin Bilgi: a) Fonun kaynağı: Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın hakim ortağı olan Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. nin iç kaynaklarından karģılanacaktır. b) Fonun miktarı: TL 7. ġirket in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: Çağrıda bulunan Banka mevcut durumda %98,85 oranındaki payı ile hakim ortak konumunda olup, Ģirket yönetimini kontrol etmektedir. Bununla birlikte, isteğe bağlı çağrı iģleminin ardından Borsa Yönetim Kurulu nun uygun görmesi halinde ġirket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır. ġirket paylarının Borsa kotundan çıkarılması sonrasında ġirket paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydından da çıkarılması amacıyla SPK ya baģvuruda bulunulması düģünülmektedir. 3

4 8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı KuruluĢa ĠliĢkin Bilgi: a) Ticaret Unvanı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. b) Adresi: Yapı Kredi Plaza A Blok Kat Büyükdere Caddesi Levent Ġstanbul c) Tel: ç) Faks: d) Diğer iletiģim bilgileri: e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: Aracılık hizmetleri karģılığında, Aracı Kurum a (yirmibeģbin) Türk Lirası (TL) ödenecektir. 9. Çağrıda Uygulanacak ĠĢlem ve Prosedürler: 1. Çağrıya katılmak isteyen yatırımcıların aracı kurumlarına başvurarak veya internet adresinden ulaşabilecekleri Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O Hisse Senetleri Müşteri Çağrı Talep Formu nu doldurmaları gerekmektedir. 2. Form üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda çağrı talepleri geçersiz sayılacaktır. 3. Çağrıya katılmak isteyen yatırımcılar ayrıca aracı kurumlarına talimat vererek, burdaki paylarının MKK nezdindeki Yapı Kredi Yatırım hesabındaki Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. alt hesabına virmanlanmasını talep etmelidir. 4. Çağrı Talep Formu ile birlikte müşteriden alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. 5. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış çağrı talep formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki; (0212) nolu faksa gönderilmelidir. 6. Çağrı Talep formunun faks ile ilgili numaralara iletilmesinden sonra hisse senetlerinin Yapı Kredi Yatırım A.Ş. nezdindeki Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. portföyüne virmanlanması gerekmektedir. 7. Saat 17:30 a kadar form un fakslanmış, hisse senetlerinin ise belirtilen Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. hesabına virmanlanmış olması gerekmektedir. 8. Çağrıya talepte bulunan yatırımcıların paraları T+2 günü saat 12:00 a kadar talep formunda belirtmiş oldukları banka ve hesap numaralarına yapılmış olacaktır. 9. Şirket hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran yatırımcıların öncelikle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde hesap açtırmaları gerekmektedir. Sözkonusu yatırımcılar Çağrı'ya, sahte, çalıntı, ayıplı olmayan ve üçüncü kişiler tarafından üzerinde hak iddiası veya takyidat bulunmayan çekişmesiz ve MKK sisteminde "halka açık" olarak tanımlanmış hisse senetlerini; Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla MKK na teslim etmek ve çağrı başvurusunda bulunmak durumundadırlar. Çağrıda Bulunan; MKK sisteminde "halka açık" olarak tanımlanmış fiziki hisse senedi ile çağrıya katılan yatırımcılara, MKK kaydileştirme işlemlerinin tamamlanıp payların Çağrıda Bulunan ın alt hesabına geçmesini takip eden 2. iş gününde yapılacak ödemeyi, Çağrı süresinin sonrasına sarkması halinde dahi, yatırımcının çağrı talep formunda belirttikleri hesaba havale/eft edecektir. 10. Form gönderimi ve virman işlemi tamamlanan çağrı katılımları iptal edilemez. 10. Çağrının BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihleri: Çağrının baģlangıç tarihi ve saati:22/06/ Çağrının bitiģ tarihi ve saati: 05/07/ Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı: ( Çağrı, çağrının baģlangıç tarihini takiben [10] gün içerisinde bitecektir. ) 11. Varsa Çağrıya ĠliĢkin Diğer Kamu Kurumlarının GörüĢleri: Çağrıda bulunmak için baģka kamu kurumlarından görüģ alınmasına gerek bulunmamaktadır. SPK Ġlke ve Esasları gereği, iģbu çağrının tamamlanmasını takiben, Borsa Yönetim Kurulunca ġirket tarafından yapılan kottan çıkma baģvurusunun değerlendirilerek, Menkul Kıymetler Borsalarının KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik in 48. maddesi ve ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 25. maddesi gereğince hisse senetlerinin 4

5 Borsa kotundan çıkarılmasına ve iģlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilmesi halinde söz konusu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmasını izleyen beģinci iģ günü yürürlüğe girecektir. 12. Diğer Hususlar: Çağrı süresi içinde çağrıya cevap vermeyen ortakların, ġirket hisselerinin Borsa kotundan çıkarılması halinde, ġirket hisselerinin Borsa kotundan çıkarılmasından sonra hisse senetlerini satmak isteyebilecekleri dikkate alınarak, ġirket hisselerinin kottan çıkarılmasına iliģkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl boyunca bu ortakların hisselerini satmak üzere baģvurabilme hakkı bulunmaktadır. Bu amaçla, Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrı sonrasında kalan payların, çağrı bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarı, Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. tarafından, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. adına ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (Takasbank) nezdinde açılacak özel bir bloke hesaba yatırılacak ve bu süre içerisinde çağrı iģlemine aracılık eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ., Borsa kotundan çıkarılan Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. hisse senetlerinin Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. tarafından satın alınmasına aracılık edecektir. ġirket hisselerinin kottan çıkarılmasına iliģkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin sonunda Takasbank nezdinde tutulan blokaj kaldırılacak ve Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. nın bu sürenin sonunda baģvuran ortakların paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır. Çağrıda Bulunan YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ. Aracı KuruluĢ YAPI KREDĠ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 5

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. 10 iş günü açık kalacak Çağrı nın bitiş tarihi 5 Ağustos 2013

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle) FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA NATIONAL BANK OF GREECE SA ADINA FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

TÜSĠAD SERMAYE PĠYASALARI Alt ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Notu. Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Taslağı.

TÜSĠAD SERMAYE PĠYASALARI Alt ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Notu. Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Taslağı. TÜSĠAD SERMAYE PĠYASALARI Alt ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Notu Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Taslağı Mayıs 2009 Alt Komisyon Üyeleri: Gonca Eğilmez Ġnegöl, Ata Yatırım

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0 KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler Yayın Tarihi: 25.07.2011 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2011-286 Sayfa No:1/33

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR *BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı