B REYSEL KRED SÖZLEŞMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B REYSEL KRED SÖZLEŞMES"

Transkript

1 B REYSEL KRED SÖZLEŞMES 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam Borçtaki Diğer Borçların ve İşlem Oranları Ana Paranın Oranı: Kâr Payının Oranı: Masrafların Oranı: Aylık Kâr Payı Oranı: Aylık Maliyet Oranı: Aylık Cari kâr Payı Oranı: BSMV: KKDF: 1.3. Masraf Bilgileri Kâr Payı Oranı indirim Komisyonu: Ekspertiz Ücreti: Teminat (İpotek) Tesis Ücreti: Ferdi Kaza Sigorta Prim Ücreti ( Ay): Hayat Sigortası Prim Ücreti ( Ay): Kasko Sigorta Prim Ücreti ( Ay): Konut Yangın Sigorta Prim Ücreti ( Ay): Konut DASK Prim Ücreti: Teminat Rehin Çözüm Ücreti: Teminat İpotek Çözüm Ücreti: 2. TARAFLAR Bir taraftan Asya Katılım Bankası A.Ş. Şubesi (bu sözleşmede kısaca "Banka" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan son sayfada ad-soyad ve imzaları bulunan müşteri ve garantör/garantörler arasında aşağıdaki sözleşme akdedilmiştir. 3.TANIMLAR Sözleşme: işbu finansman sözleşmesi ve ekleri, Banka: Asya Katılım Bankası A.Ş.. Müşteri: Banka'dan bireysel kredi kullanarak mal veya hizmet satın alması için kendisine finansman sağlanan ve işbu sözleşmeyi müşteri (borçlu) sıfatı ile imzalayan kişi, Garantör: Türk Borçlar Kanunu'nun 128.maddesi çerçevesinde borcu garanti eden, Kredi: Müşterinin Banka'dan taşıt, konut, bir mal veya hizmet satın almak amacı ile kullandığı tutar, Kredi Limiti: Müşteriye işbu sözleşme gereğince ödenebilecek azami tutar, Ödeme Planı: İşbu sözleşme gereğince müşteriye kullandırılan kredinin anapara, kâr payı, fon ve BSMV ile bunlara aşağıdaki 10. madde gereğince ilave edilecek her türlü vergi ve masrafları ile birlikte geri ödeme toplam tutarını ve geri ödeme tarih ve tutarlarını gösteren, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan belge. 4.SÖZLEŞMENİN KONUSU Banka'ca müşteriye bireysel ihtiyaçları doğrultusunda mal veya hizmet alımı için kullandırılacak krediye ilişkin olarak hak ve yükümlülüklerin tayin ve tespit edilmesidir. 5.KREDİ LİMİTİ Banka, mal veya hizmet finansmanında kullanılmak üzere işbu sözleşmede yazılı şartlarla müşteri ve garantör/garantörler lehine 1. maddede yazılı miktar kadar kredi açtığını, müşteri de aynı şartlarda krediyi kullandığını kabul ve beyan eder. İşbu kredinin diğer bilgileri 1. maddede ve ödeme planında belirtilmiştir. Kredi ödeme planında belirtilen taksitler dahilinde her bir taksitte, ana para, kâr payı, kâr payının BSMV si ve KKDF si olacak şekilde ödenir. 1

2 6. KREDİ KULLANDIRIM KÂR PAYI Müşteri ve garantör/garantörler, Banka'ca işbu sözleşme şartları dahilinde kullandırılacak krediye, aylık net % yıllık ise net % oranında kâr payı tahakkuk ettirilmesini, ayrıca sözkonusu kâr payı üzerinden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ni de ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler. 7.KREDİNİN TAHSİSİ VE KULLANDIRILMASI 7.1. Banka, müşteriye kredi kullandırıp kullandırmamakta, kullandırım şartlarını tespit etmekte, krediyi durdurma, kredi limitini azaltma veya kullandırılan kredinin tamamını her an geri alma hususlarında tamamen serbest olup, müşteri, Banka'nın kredi kullandırmaya başlamasından tamamen tasfiye tarihine kadar işbu sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte olan veya tasfiye tarihine kadar yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, ve tebliğlerle Banka'nın belirlediği kurallara tabi bulanacağını kabul ve taahhüt eder Müşteriye kredi kullandırılabilmesi, hakkında Banka'ca yapılacak istihbaratın olumlu olmasına bağlıdır Kullandırılan kredi, Banka tarafından mal ve/veya hizmetin satınalınması sırasında nakden, hesaben, veya bloke çek ile müşteriye ya da satıcıya ödenecektir. Banka, satın alma bedelinin kredi ile karşılanmayan kısmının Müşteri tarafından Satıcı ya ödendiğinin tevsik edilmesini isteyebileceği gibi bu kısmında Müşteri nin kendi uhdesindeki hesabından ödenmesini de şart koşabilir Kullandırılan kredinin dövize endeksli olması halinde, müşteri, döviz cinsinden tahsil edilen kredinin, kullandırma anındaki, Banka'nın cari serbest alış kuru üzerinden bulunacak Türk Lirası karşılığının kullandırılacağını kabul ve beyan eder. 8. KREDİNİN TEMİNAT KARŞILIĞI KULLANDIRILMASI REHİN HÜKÜMLERİ 8.1. Müşteri ve garantör/garantörler, bu sözleşme gereğince, Banka'dan temin edecekleri kredinin teminatı olarak Banka'ya şahsi teminat olarak garantör gösterebilir, gayrimenkul ipoteği verebilir, motorlu taşıt, Türk Lirası veya döviz cari veya katılım hesabını rehnedebilirler Bu gibi teminatlar verilmesi halinde Müşteri'nin ve garantör/garantörlerin işbu sözleşmeden doğan edimlerini yine işbu sözleşmede ifade edilen kurallar çerçevesinde yerine getirmemeleri halinde Banka'nın bu teminatların nakde çevrilmesi için takibe geçebileceğini Müşteri ve garantör/garantörler peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler Şayet Banka'nın işbu sözleşmeden doğan alacağın tasfiyesi için kredinin teminatı olarak rehnedilen menkuller ve/veya ipotek edilen gayrimenkuller üzerindeki alacak hakkının sona ermesi halinde rehnin ve/veya ipoteğin kaldırılması için gereken 1. maddedeki masrafların da müşteri ve garantör sıfatıyla kendilerine ait olduğunu ve rehnin ve/veya ipoteğin kaldırılması için işlemlerin takip edilmesi sorumluluğunun da kendilerine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler Banka'ca, müşteriye kullandırılması uygun görülen Taşıt Kredisi karşılığında ilgili taşıt, işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen toplam borç tutarı kadar bedelle müşteri tarafından Banka'ya rehnedilmiştir. Müşteri rehin ettiği taşıtın üzerinde Banka'nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının Trafik Sicili'ne resen tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka'ca Trafik Sicili'nden rehin ve satılamaz kaydının silinmesi konusundaki yazılı talebine kadar taşıtı bir başkasına satmayacağını, rehin vermeyeceğini, mülkiyeti muhafaza sözleşmesi yapmayacağını, Banka'nın taşıt kredisinden doğan alacağının gecikme cezasını, harç, masraf, vekalet ücreti vs. ile birlikte tamamen ödenmesine kadar Trafik Sicili'ndeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını ve taşıtın kendi kullanımına verilmesi sebebi ile Türk Medeni Kanunu'nun 945'inci maddesi ile ilgili hak ve taleplerinden peşinen feragat ettiğini, Banka'nın rehin hakkının ve satılamaz kaydının taşıtın ruhsatına dercedilmesini beyan, kabul ve taahhüt eder İşbu Sözleşme ile son sayfada ismi yazılı olan ve işbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan müşteri veya garantör/garantörler, işbu sözleşme ile tahsis edilen kredinin her ne surette olursa olsun doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak Banka nezdindeki kendileri adına ya da 3.şahıslar adına açılmış olan hesaplarını ve hesaplarının bakiyelerini rehin verdiğini/verdiklerini peşinen kabul, beyan ve taahüt ederler. Müşteri veya garantör/garantörler, Banka'ya rehnedilen katılım hesapları üzerindeki tüm hak ve alacağa taalluk eden işlemiş ve işleyecek kâr paylarını da rehnin şumulüne dahil olacak şekilde Banka'ya rehnettiklerini, işbu sözleşmede belirtilen diğer hususlarla birlikte geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler Müşteri ve garantör/garantörler, kredinin teminatına ipotek alınmış olması durumunda verilecek ipotekler hakkında aşağıdaki hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İpotekli gayrimenkullerin işbu sözleşmeden doğacak borcu karşılayamadığı hususu, müşteriye tebliğ edildiği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde fark için Banka'ya menkul, gayrimenkul, her türlü mütemmim 2

3 teminat vermeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler. Banka lehine verilecek ipoteklerin 1. derece ve sırada olmasını, 1. derecede olmayan hallerde serbest dereceden istifade kaydının mutlaka koydurulacağım kabul ve taahhüt ederler. İpotekli gayrimenkul istimlak edildiği takdirde, istimlak bedelinin Banka'ca tahsili ile müşterinin borç ve taahhütlerine mahsup edilmesini, eğer ipotek bedeli ile kamulaştırma bedeli arasında fark doğuyor ise bu farkı karşılayacak miktarda Banka'ya menkul ve/veya gayrimenkul her türlü teminat vermeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Banka kendisine ipotek edilmiş gayrimenkulleri, dilediği şart, kayıt ve müddetlerle, lehdarı kendisi olmak ve prim ile masrafı müşteriye ait bulunmak üzere sigorta ettirebilir. Banka dilediği takdirde ilamsız ve/veya senetlere dayalı haciz yolu ile takip yapabileceği gibi aynı anda ayrıca ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile de icra takibi yapabilir. Banka müşteri aleyhine rehnin yetmemesi vesikası alınmadan önce dahi tüm alacağın tamamı ve ayrıca Banka'ca istenildiği takdirde ipoteğin paraya çevrilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla yalnız kâr payı ve alacaklarından dolayı haciz ve iflas yolu ile kanuni takibe geçebilir. İpotek veren, ipotek edilen gayrimenkulünü üçüncü şahıslara kiraya vermesi halinde, kira sözleşmelerinin tapuya tescil ettirmek hakkından feragat eylediğini kabul eder. T.Medeni Kanunu'nun 888. maddesi hükmü gereğince ipotekle takyit edilmiş olan gayrimenkulün tamamının veya belirli hisselerinin 3. şahıslara temlik edilmesi; müşterinin, ipotek verenin borcunda ve teminatında değişiklik meydana getiremez, sorumluluk aynen devam eder. Yukarıda ipotekle ilgili belirtilen tüm maddeler, hem konut kredileri ipoteğinde hem de diğer kredilerin teminatı olarak alınacak ipoteklerde geçerlidir. 9. GARANTÖR/GARANTÖRLER 9. İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan garantör/garantörler, işbu sözleşmedeki ödeme planında belirtilen taksitler toplamına ilaveten, müşterinin bu sözleşme ile borçlandığı/borçlandıkları ve borçlanacağı/borçlandırılacakları bütün meblağları garantör olarak üstlenirler. Garantör/garantörler, garanti edilen miktarın, kredi ve gider vergilerini ve her türlü masraflarını, vekalet ücretlerini de kapsadığını bu sıfatla Banka ile borçlu arasındaki işbu sözleşmedeki garantörlüğün niteliğine aykırı olmayan maddelerin tamamının kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ederler. Kredi borçlusunun iflası veya ölümü sonucunda mirasının iflas hükümlerine göre tasfiyesi halinde teşekkül edecek iflas masasına, tasfiye memurları seçilmesi halinde bu memurlara garantör olmaları sebebi ile doğmuş ve doğacak haklarının kaydını yaptırmayı beyan ve kabul ederler. 10. VERGİ ve MASRAFLARIN MÜŞTERİYE AİT OLACAĞI Müşteri işbu sözleşmenin Damga Vergisi'ni, adına açılan kredi dolayısıyla Banka'ya verdiği/vereceği teminatlarla bunların serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harçlar ile tüm masrafları peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, işbu sözleşme çerçevesinde kullandırılan kredi münasebetiyle ödenmesi gereken her türlü, vergi, resim, harç, sigorta primi, kâr payı oranı indirim komisyonu ve henüz ödenmemiş olsa bile bunların gider vergilerini, keza ileride doğabilecek bilcümle, vergi, resim, harçlarla, tarh edilebilecek cezaları,sigorta prim ve masraflarını, bunlara yapılacak zamlar ve ilavelerini de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka'ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder Banka'ca müşteri ve garantör/garantörlere, ödenmeyen taksitler/senetler dolayısı ile yapılacak ihtar ve ibranameler için yapılan her türlü masrafı, bu masraflara ait her türlü vergi, harç, fon ve benzeri giderleri müşteri nakden ve def'aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 11. KREDİ GERİ ÖDEMESİ Müşteri, Banka'ca kendisine mal veya hizmet alımı için tahsis edilen krediyi işbu sözleşme ekindeki Ödeme Planında aylık olarak belirlenen taksit tarihlerinde; anapara, kâr payı, fon ve gider vergilerinden oluşan taksit tutarlarını nakden, def'aten ve hesaben Banka'ya geri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, Banka'ca kendisine tesis edilen kredi dolayısıyla açılan kredi hesabının cari hesap usulüne göre değil, ekteki ödeme planı çerçevesinde işleyeceğini beyan ve kabul eder Müşteri, kredi taksitlerini işbu sözleşme ekindeki ödeme planında belirtilen, para cinsinden aynen ödeyecek olup, taksit tutarını ödeme günü itibariyle kredinin kullandırıldığı şube nezdindeki cari hesabında hazır bulunduracağını, cari hesap bakiyesinin yeterli olamaması durumunda; Asya Katılım Bankası A.Ş..'nin merkez ve şubeleri nezdinde bulunan diğer cari veya katılma, Türk Lirası veya döviz cinsinden tüm hesaplarının sorgulanarak, borcun bu hesaplardan tahsil edilmesini, Türk Lirası cinsinden taksit ödemeleri için yabancı 3

4 para cinsinden hesaplarından yapılacak ödemelerde Banka serbest döviz alış kurundan tutarı kadar alışı yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, ayrıca bir talimatına gerek kalmaksızın, bu işlemin Banka'ya olan borçlarının tamamen tasfiyesine kadar yapılabileceğini gayrikabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 12.KREDİ BORCUNUN MUACELİYETİ, TEMERRÜDE DÜŞME,BANKA'NIN REHİN, HAPİS, TAKAS, MAHSUP VE VİRMAN HAKKI Müşteri, işbu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde ödeme planına uygun olarak borcun tediye edileceğini, anapara, kâr payı, vergi ve fonlardan oluşan taksitlerden ödenemeyen her bir münferit taksitin Banka tarafından icra takibine konu edilebileceğini, birbirini izleyen en az üst üste iki taksidi ödemeyerek temerrüde düşmeleri halinde ise söz konusu kredisinden doğan Banka alacağının müeccel taksitlerinin de muaccel hale gelmiş olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder Banka müşterinin krediden doğan alacağının temerrüde düşmesi halinde Müşteri'ye durumu bildirerek edimini yerine getirilmesi için bildirim tarihinden itibaren bir hafta süre vererek muacceliyet uyarsında bulunacaktır. Banka'nın muacceliyet uyarısına rağmen Müşteri edimini yerine getirmiyorsa Banka, alacağının tasfiyesi için Müşteri adına kanuni takibe geçecektir Bu çerçevede, Banka nezdindeki saklanmak üzere veya diğer bir gaye ile krediyi kullanan müşteri tarafından Banka şubelerinde bulunan ve/veya yetkili takas ve saklama kuruluşunda saklanmakta olan bütün senetler, mevduat sertifikaları, sermaye piyasası araçları ve bunların kuponları, temettü, kâr payı ve itfa bedelleri, emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, mal ve eşya, keza Banka şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü alacağı, özel cari hesapları ve katılım hesapları, müşteri lehine gelmiş ve/veya gelecek havaleler, müşteri'ye ait hak ve alacaklar, bloke paraları, müşteri adına kayıtlı kiralık kasa muhteviyatı, müşterinin tahsil için Banka şubelerine vermiş olduğu ve/veya vereceği her türlü senetler ve çekler ile altın dahil tüm malvarlığı üzerinde müşteriden herhangi bir talimat veya onay almaya ve müşteri'ye herhangi bir ihbar yapmaya lüzum kalmaksızın Banka'nın arbitraj yapma, rehin, hapis, takas, mahsup ve virman hakkı olduğunu ve Banka'nın bunları paraya çevirmeye ve muaccel alacaklarına mahsup etmeye yetkili bulunduğunu müşteri peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri kredi borcu sebebi ile hesabına yapılacak her türlü alacak kayıtlarının kredi borcuna mahsup edileceğini kabul eder Kredinin teminatı olarak şahsi garanti verildiği hallerde dahi, Banka, Müşteri ile birlikte garantör/garantörlere başvurmasına rağmen Banka alacağını tahsil edemez ise bu durumda, Banka, alacağının tasfiyesi için müşteri ve garantör/garantörler hakkında kanuni takibe geçecektir Bu çerçevede, Banka nezdindeki saklanmak üzere veya diğer bir gaye ile garantör/garantörler tarafından Banka merkez ve şubelerinde bulunan ve/veya yetkili takas ve saklama kuruluşunda saklanmakta olan bütün senetler, mevduat sertifikaları, sermaye piyasası araçları ve bunların kuponları, temettü, kâr payı ve itfa bedelleri, emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, mal ve eşya, keza Banka merkez ve şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü alacağı, özel cari hesapları ve katılım hesapları, garantör/ garantörler lehine gelmiş ve/veya gelecek havaleler, garantör/garantörler'e ait hak ve alacaklar, bloke paraları, garantör/ garantörler adına kayıtlı kiralık kasa muhteviyatı, garantör / garantörler'in tahsil için Banka şubelerine vermiş olduğu ve/veya vereceği her türlü senetler ve çekler ile altın dahil tüm malvarlığı üzerinde garantör/ garantörlerden herhangi bir talimat veya onay almaya ve garantör/ garantörlere herhangi bir ihbar yapmaya lüzum kalmaksızın Banka'nın arbitraj yapma, rehin, hapis, takas, mahsup ve virman hakkı olduğunu ve Banka'nın bunları paraya çevirmeye ve kısmen veya tamamen alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkili bulunduğunu garantör/garantörler peşinen ve gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. Garantör/garantörler kredi borcu sebebi ile hesabına yapılacak her türlü alacak kayıtlarının kredi borcuna mahsup edileceğini kabul eder. Garantör/garantörler tüketici kredisi ile ilgili edimini yerine getiremediği takdirde işvereninden doğmuş ve doğacak her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken, maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı ve bunun gibi her türlü hak ve alacaklarının tamamını Banka'ya rehin ve temlik ettiğini, temlik ettiği alacaklarını işverenden talep, tahsil ve ahz-u kabza Banka'nın yetkili olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak beyan ve kabul eder İşbu sözleşmeden doğan (dövize endeksli krediler hariç) banka alacağının muaccel olması halinde müşteri ve garantör/garantörler, temerrütte geçen süre boyunca geçecek günler için ödenmeyen alacak tutarı üzerinden işbu sözleşmenin 6. maddesinde yazılı yıllık kâr payı oranının % 30 fazlası üzerinden Banka'ca hesaplanacak gecikme cezası oranının uygulanmasını ve bu gecikme cezasını ödemeyi, ayrıca gecikme cezası üzerinden hesaplanacak fon, vergi ve Banka alacağının tasfiyesi için Banka'nın yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemeyi de peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. 4

5 12.7. Banka, kredinin yıllık kâr payında tenzilat yapması ve cari oranlarının altında kullandırım yapması durumunda ise gecikme cezası Banka nın kredinin kullanıldığı tarihteki cari kâr payı üzerinden tahakkuk ettirilir Şayet muaccel olan alacak dövize endeksli bir tüketici kredisinden doğuyor ise bu durumda, dövizli değer üzerinden ifade edilecek olan Banka alacağının muacceliyet tarihindeki Banka'nın o yabancı para için uyguladığı Serbest Satış Kuru üzerinden Banka alacağı TL olarak hesaplanacak olup müşteri ve garantör/garantörler, Banka'nın muacceliyet süresi boyunca geçecek günler için ödenmeyen alacak tutarı üzerinden işbu sözleşmenin 6. maddesinde veya maddedeki koşulların oluşması durumunda bu maddede yazılı yıllık cari kâr payı oranının % 30 fazlası üzerinden hesaplanacak TL ve/veya YP gecikme cezası oranının uygulanmasını, uygulanacak gecikme cezası oranı üzerinden hesaplanacak fon, vergi ile Banka alacağının tasfiyesi için Banka'nın yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemeyi de peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. 13. ERKEN ÖDEME Müşteri, Banka'ya borçlandığı miktarın tamamını veya bir bölümünü vade tarihi gelmeden ödeyebilir. Müşteri ve garantör/garantörler, krediden doğan bakiye borcun bir bölümünü vadesinden önce ödemeyi talep ettikleri takdirde; mevcut anapara borcuna, son taksit ödeme tarihinden ara ödeme yapılan tarihe kadar geçen günler için, işbu sözleşme ve ödeme planındaki oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek kâr payı, B.S.M.V. ve K.K.D.F. tutarını Banka'ya ödedikten sonra, Banka, erken yatırılan anaparayı toplam anaparadan düşüp yeni bir ödeme planı çıkaracak olup müşteri ve garantör/garantörler erken yatırılan anapara tutarı için gecikme talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Banka, erken ödenen miktara göre yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince gerekli gecikme cezası ve komisyonda gerekli indirimi yapacaktır Müşteri ve garantör/ garantörler, krediden doğan bakiye borcun tamamını vadesinden önce ödemeyi talep ettikleri takdirde, mevcut anapara borcunu son taksit ödeme tarihinden kredinin erken kapatıldığı tarihe kadar geçen günler için işbu sözleşmede kâr payının hesaplanmasında esas alınan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek kâr payı, B.S.M.V. ve K.K.D.F. tutarını ödemeleri kaydıyla, Banka'nın vadesi gelmemiş taksitlerden oluşan müşteri borcunun tamamını tasfiye edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Banka, kredi borcunun tamamının erken kapatılması halinde ödenen miktara göre gerekli kâr payı ve komisyon indirimini yapacaktır Kredinin konut kredisi olması durumunda banka erken ödeme durumunda meri mevzuat gereği taksitlerden indirim gerçekleştirir, bu durumda Banka erken ödenen tutarın %2 si oranında erken ödeme cezasını Müşteri den ayrıca tahsil eder. 14. KREDİYE KONU MAL VEYA HİZMETLE İLGİLİ BANKA'NIN SORUMSUZLUĞU Banka münhasıran belirli bir satıcı ile yaptığı anlaşma gereği veya belirli bir malın alımı karşılığında cari kredi oranlarına göre daha uygun oranlarda kredi kullandırmakta ise maldaki ayıptan meri mevzuat gereği kullandırdığı kredi bedeli ile sınırlı olarak sorumludur. Ancak mevzuat gereği Bank Asya satışla ilgili satış belgesinin bir örneğini(tapu, satış sözleşmesi..vs.) alıp muhafaza etmek zorunda olduğundan sadece satış belgesinin Bank Asya tarafından alınması durumunda Bank Asya malda ki ayıptan sorumlu değildir Banka meri mevzuat gereği Müşterisine kullandıracağı krediyi, Müşterinin mal veya hizmet satın aldığı satıcıya Müşteri hesabına ödeme yaparak ve alım satıma konu belgenin örneğini muhafaza ederek kullandırmaktadır. Bu durum Banka ile satıcı arasında anlaşma yapıldığının veya kredinin belirli bir mal için kullandırıldığının tek başına delili olamaz Müşteri bu sebeple, satın aldığı ve bedeli Banka tarafından ödenmiş olan mal veya hizmetteki ayıplar nedeni ile Banka ya sorumluluk atfedemez Banka her hal ve şartta; i) Ayıplı olduğu bilinerek mal ve/veya hizmetin satın alınması, ii) Hal ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda, zarara sebep olan ayıbın, mal piyasaya sürüldüğünde mevcut olmaması, iii) Ayıbın, yetkili makamlarca öngörülen, uyulması zorunlu hükümlere uyma nedeniyle ortaya çıkması. iv) Mal veya hizmet piyasaya sürüldüğünde mevcut bulunan bilimsel ve teknolojik bilgilerin, ayıbın varlığının bilinmesine imkan vermemesi, v) Müşterinin, satın aldığı mal ve/veya hizmetin tesliminden itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı malı satana ve/veya hizmeti sağlayana bildirmemesi vi) Söz konusu ayıbın bildirilmesi zamanaşımı geçtikten sonra yapılması, durumlarında Müşteri satın aldığı mal ve/veya hizmetin ayıbından dolayı Banka'ya rücu edemez Müşteri, Banka'nın işbu sözleşme ile tahsis etmiş olduğu kredi ile kendisinin münferiden görüşerek satın aldığı ve Banka'nın satışta hiç bir dahlinin söz konusu olmadığı mal ve hizmetlere ilişkin ayıplı mal ve ayıplı hizmet hallerinde ise Banka'nın ayıplı mal ve ayıplı hizmetten dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri ve satıcı arasındaki anlaşmazlıklar kredinin geri ödenmesine engel olmayacaktır. 15. SİGORTA Müşteri, iş bu sözleşme hükümleri gereği teminat olarak rehin verdiği kendisine veya 3. şahıslara ait 5

6 olan menkul ve gayrimenkul niteliğindeki malların sigortasını yaptırma yükümlülüğünün bulunduğunu; kendisinin ayrıca bir talebine ihtiyaç olmaksızın söz konusu menkul ve gayrimenkul malların sigortasının ASYA KATILIM BANKASI AŞ tarafından yaptırılabileceğini ve poliçelere Dain-i Mürtehin sıfatının işletebileceğini, yine kendisinin ayrıca bir talebine ihtiyaç olmaksızın sigorta poliçelerinin vadelerinin dolması durumunda aynı teminat şartlarıyla yenileyebileceğini ve ASYA KATILIM BANKASI AŞ 'nin yenilenen bu poliçeler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat gereğince, yeniden ve yenilenen her poliçe yahut poliçeler için ayrıca, bilgilendirme yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmekte ve bu çerçevede yapılacak olan işlemlere muvafakat etmektedir Banka sigorta ile ilgili olarak, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketi, savaş gibi klozları sigortaların sözleşme ya da poliçelerine koydurabilecektir Sigortalara ilişkin olarak çıkacak anlaşmazlıklar nedeni ile Banka'ca açılacak dava ve takip masraflarının tümü müşteriye aittir. Müşteri, bu anlaşmazlıkların Banka aleyhine sonuçlanması halinde Banka'dan herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen feragat eder Müşteri, sigorta ile ilgili riskin doğması halinde, Banka'nın sigorta bedellerini sigorta şirketinden tahsil ve abzu kabza yetkili bulunduğunu, kredi alacağına mahsup edileceğini, sigorta şirketine karşı ihbar, prim ödeme, ve sair tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı Banka'ya karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 16. BANKA'NIN TAKİBE GEÇME VE TEDBİR İSTEME YETKİSİ Banka, muaccel hale gelen bu sözleşmeden doğan her türlü alacağı için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir ve uygulayabilir. Müşteri ve garantör/garantörler hiçbir itirazları olmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Banka'nın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde mahkemece verilecek kararın teminat şartlarına bağlanmaksızın verilmesini müşteri ve garantör/garantörler peşinen kabul eder ve bu konudaki itirazlarından peşinen vazgeçerler. 17. KANUNİ İKAMETGAHLAR Müşteri ve garantör/garantörler işbu sözleşmede yeralan hususların yerine getirilmesi ve Banka'ca gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda ad-soyad ve imzaları yanında yazılı kanuni ikametgah ittihaz ettiklerini, bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, bu adreste vaki olacak değişiklikleri en kısa zamanda Noter aracılığı ile Banka'ya bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde aşağıda ad-soyad ve imzaları yanında yazılı yerleri her türlü tebligat icrası için gerekli kanuni ikametgah kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. 18. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK Müşteri, kredi tahsisi için Bireysel Kredi Formu'nda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. işbu bilgilerden birinin doğru veya tam olmadığının anlaşılması halinde Banka borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir Banka, müşterinin, işbu sözleşme hükümlerinin 12.1 ve 12.2 maddelerindeki durumlarda, ölümü, iflası, haciz altına alınması nedenleri borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye ve ödemediği takdirde kanuni takibe intikal ettirmeye yetkilidir. 19. DELİL ANLAŞMASI Müşteri ile garantör/garantörler Banka ile aralarında çıkacak her türlü itilafların çözümlenmesinde, Banka'nın defter, hesap, kayıt ve belgeleri ile elektronik ve manyetik ortamdaki mikro fiş, manyetik bant ve bilgisayarla tutulan kayıtlarının, telefon, faks, kayıtlarının kesin ve kat'i delil olduğunu kabulle, bu sebeple Banka ile yapacakları telefon görüşmelerinin ve diğer haberleşmelerinin kaydedilmesine şimdiden muvafkat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. On dokuz maddeden müteşekkil işbu sözleşme ve eki ödeme planı / /20 tarihinde, / da Banka ile müşteri ve garantör/ garantörler arasında tanzim ve imza olunmuş, sözleşmenin onaylı bir örneği Müşteri ye verilmiştir. 6

7 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ŞUBESİ MÜŞTERİ (BORÇLU) Adı ve Soyadı : Adresi : ilçe : il: imza : GARANTÖRLÜK/KEFALET İÇİN EŞ MUVAFAKATİ Eşimin iş bu sözleşmedeki koşullar dahilinde, sözleşmede adı soyadı veya unvanı verilen borçlunun Asya Katılım Bankası A.Ş. Merkez Ve Şubelerine olan, gerek daha önce doğmuş gerekse bundan sonra doğacak olan kredilere ilişkin asaleten ve kefaleten borçlarına aşağıda bildirilen garantörlük/kefalet tutarına kadar diğer garantörlerden/kefillerden bağımsız olarak garantör/kefil olmasına, risk teminat dengesinin bire bir muhafaza edildiği sürece teminatların şahsımdan izin almadan çıkışının yapılmasına muvafakat ediyorum. Garantörlük/Kefalet Miktarı : Adı Soyadı (TCKN) : / / GARANTÖR / KEFİL Bu kısım garantör/kefilin el yazısı ile doldurulacak. Adı Soyadı/Unvanı : Garantörlük/Kefalet Tarihi : Garantör/Kefil Olunan Azami Miktar : Telefon : Cep Telefonu : Faks : Adresi : Bu bölümgarantörün/kefilin gerçek kişi ve evli olması halinde imzalanacak. Eşimin rızası doğrultusunda garantör/kefil olduğumu beyan ederim. İmza: 7

8 GARANTÖRLÜK/KEFALET İÇİN EŞ MUVAFAKATİ Eşimin iş bu sözleşmedeki koşullar dahilinde, sözleşmede adı soyadı veya unvanı verilen borçlunun Asya Katılım Bankası A.Ş. Merkez Ve Şubelerine olan, gerek daha önce doğmuş gerekse bundan sonra doğacak olan kredilere ilişkin asaleten ve kefaleten borçlarına aşağıda bildirilen garantörlük/kefalet tutarına kadar diğer garantörlerden/kefillerden bağımsız olarak garantör/kefil olmasına, risk teminat dengesinin bire bir muhafaza edildiği sürece teminatların şahsımdan izin almadan çıkışının yapılmasına muvafakat ediyorum. Garantörlük/Kefalet Miktarı : / / Adı Soyadı (TCKN) : GARANTÖR / KEFİL Bu kısım garantör/kefilin el yazısı ile doldurulacak. Adı Soyadı/Unvanı : Garantörlük/Kefalet Tarihi : Garantör/Kefil Olunan Azami Miktar : Telefon : Cep Telefonu : Faks : Adresi : Bu bölümgarantörün/kefilin gerçek kişi ve evli olması halinde imzalanacak. Eşimin rızası doğrultusunda garantör/kefil olduğumu beyan ederim. İmza: 8

9 06.01.KOM / /5 GARANTÖRLÜK/KEFALET İÇİN EŞ MUVAFAKATİ Eşimin iş bu sözleşmedeki koşullar dahilinde, sözleşmede adı soyadı veya unvanı verilen borçlunun Asya Katılım Bankası A.Ş. Merkez Ve Şubelerine olan, gerek daha önce doğmuş gerekse bundan sonra doğacak olan kredilere ilişkin asaleten ve kefaleten borçlarına aşağıda bildirilen garantörlük/kefalet tutarına kadar diğer garantörlerden/kefillerden bağımsız olarak garantör/kefil olmasına, risk teminat dengesinin bire bir muhafaza edildiği sürece teminatların şahsımdan izin almadan çıkışının yapılmasına muvafakat ediyorum. Garantörlük/Kefalet Miktarı : / / Adı Soyadı (TCKN) : GARANTÖR / KEFİL Bu kısım garantör/kefilin el yazısı ile doldurulacak. Adı Soyadı/Unvanı : Garantörlük/Kefalet Tarihi : Garantör/Kefil Olunan Azami Miktar : Telefon : Cep Telefonu : Faks : Adresi : Bu bölümgarantörün/kefilin gerçek kişi ve evli olması halinde imzalanacak. Eşimin rızası doğrultusunda garantör/kefil olduğumu beyan ederim. İmza: SÖZLEŞMEYİ OKUDUM ve BİR NÜSHASINI ALDIM 9 Asya Katılım Bankası A.Ş. / İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü:

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6 Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi)

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası Kredi türü ihtiyaç ise; Kredi türü taşıt ise; : : : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Tarih :../../.

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Tanımlar İşbu Sözleşmede, Banka (Konut Finansmanı Kuruluşu) : Fibabanka A.Ş. yi; Borçlu: Banka tarafından talebi üzerine kendisine imzalayacağı konut finansmanı

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Kullanmış olduğunuz Taşıt Kredisine ilişkin aşağıdaki sözleşme hükümlerini lütfen dikkatle inceleyiniz.

Değerli Müşterimiz, Kullanmış olduğunuz Taşıt Kredisine ilişkin aşağıdaki sözleşme hükümlerini lütfen dikkatle inceleyiniz. TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Değerli Müşterimiz, Kullanmış olduğunuz Taşıt Kredisine ilişkin aşağıdaki sözleşme hükümlerini lütfen dikkatle inceleyiniz. Kredi Toplam Tutarı, Kredi Şartları, Kredi Sözleşmesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu ifade eder. Madde 1. TANIMLAR

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu ifade eder. Madde 1. TANIMLAR TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ www.fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye Ticaret Sicil Numarası: 272902 Mersis no: 8592865278593300

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Tanımlar İşbu Sözleşmede, Banka (Kredi Veren): Fibabanka A.Ş. yi; Borçlu: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen, bu krediyi kullanma yetkisine sahip

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş. adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ . Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme),

ÖRNEKTİR. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe / İstanbul Şube Adresi (TEBLİGAT

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak olan Arap Türk Bankası A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları bulunan

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TÜKETİCİ KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TÜKETİCİ KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: TÜKETİCİ KAPSAMINDA KİŞİSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TANIMLAR

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: MADDE 1. TANIMLAR İşbu Sözleşmede; KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Banka (Konut Finansmanı

Detaylı

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam a) Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan ile diğer tarafta son sayfada isim ve imzaları bulunan Kredili Müşteri ve Kefiller (birlikte Taraflar olarak

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ Müşteri No : İşbu altında Müşteri adı, soyadı ve imzası bulunan Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi ve Teminat Sözleşmesi, Krediye

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ Müşteri No : İşbu altında Müşteri adı, soyadı ve imzası bulunan Sabit Faizli Konut Finansman Kredisi ve Teminat Sözleşmesi, Krediye İlişkin Bilgiler

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 44488 88 88 Fibabanka Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Esentepe Caddesi Mah. Barbaros Büyükdere Plaza Caddesi İş Merkezi No:129 No. 113 Dikilitaş Beşiktaş

Detaylı

Kredi Tutarı:.TL (. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (... Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (% ) Tahsis Ücreti : TL (..

Kredi Tutarı:.TL (. Türk Lirası) Toplam Geri Ödeme Tutarı: TL (... Türk Lirası) Yıllık Faiz Oranı: (% ) Tahsis Ücreti : TL (.. ŞEKERBANK T.A.Ş. Taşıt Kredisi Sözleşmesi Borçlu Adı Soyadı: Müşteri Numarası: 1) Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ŞEKERBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve imzaları

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı)

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfınca Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki

Detaylı