Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1

2 ÖZET Yüksek Lisans Tezi RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU Günümüz dünyasında fosil yakıtlara dayalı enerji üretim sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanımı hem gelecekte kaynak kıtlığı çekilmesi açısından hem de çevresel olumsuz faktörleri açısından bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle fosil yakıtlı enerji üretim sistemlerinin çevreye verdikleri emisyon gazları dünyamızı kirletmekte ve sera etkisine neden olarak küresel boyutta iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Bu nedenle dünyamızın gelecek için yenilenebilir ve temiz enerji üretim sistemlerine ihtiyacı vardır. Bu çalışmada, bir rüzgar santralinin kurulum ve işletmesinde karşılaşılacak zorlukların ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda bir rüzgar santralinin birim enerji üretim maliyeti ortaya koyulmuştur. Elde edilen bu veri konvansiyonel enerji üretim sistemlerinin bazıları ile karşılaştırılarak rüzgar enerjisinin günümüz teknolojisi ile diğer sistemlere kıyasla ekonomik, teknik ve çevresel açıdan ne derece uygun olduğu ortaya konulmuştur. Temmuz 2011, 76 sayfa Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Santrali, Yenilenebilir Enerji, Teknik Kısıtlar i 2

3 ABSTRACT Master Thesis TECHNICAL AND ECONOMICAL LIMITATIONS OF WIND FARMS Güvenç ŞAHİN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Agricultural Machinery Supervisor: Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU In the modern world we are using fossil fuels for producing enery often. Using fossil fuels for enery producing has two different main issues. One of them is about the fuel reserves. The earth has limited fuel reserves. The other subject is about ecological concernes. All the fossil fuel based systems emitting greenhouse gasses that has cause greenhouse effect on earth. For the all these reasons in the near future our world needs a clean and renewable energy producing system. This study is about determining technical and economical limitations of a wind farm from the beginning of the project to the operating the wind farm for producing energy. In the end of the study unit / energy producing cost of a wind farm has been determined. That unit / energy producing cost value compared with some of the conventional energy producing systems cost values. In this study the economical, the technical and the ecological features of wind farms was copmared with some of the conventional energy producing methods. July 2011, 76 pages Key Words: Wind Farm, Renewable Energy, Technical Limitations ii 3

4 TEŞEKKÜR Yüksek lisans dönemi ve tez aşamasında yanımda olup desteklerini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTANIR, Prof. Dr. Ali İhsan ACAR ve Sayın Danışman Hocam Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU na sonsuz teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tüm hayatım boyunca bana destek olan ailem ve dostlarıma teşekkürlerimi sunarım. Güvenç ŞAHİN Ankara, Temmuz 2011 iii 4

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR... iii KISALTMALAR DİZİNİ... vii ŞEKİLLER DİZİNİ... viii ÇİZELGELER DİZİNİ... ix 1. GİRİŞ Enerji Rüzgâr Enerjisi Rüzgâr enerjisinin tarihçesi Rüzgâr enerjisinden yararlanma imkânları Mekanik enerji ve elektrik enerjisi üretimi Dünya rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi Türkiye nin rüzgâr enerjisi potansiyeli Türkiye de rüzgâr enerjisinin kullanım durumu Türkiye de rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi Elektrik enerjisi üretimi Mekanik sistemler KAYNAK ÖZETLERİ MATERYAL VE YÖNTEM iv 5

6 3.1 Materyal Yatay eksenli rüzgâr türbini Rüzgâr türbininin çalışma prensibi Yöntem Teknik analiz Rüzgâr enerjisi santrali tasarım esasları Rüzgâr enerjisi santrali proje aşamaları Rüzgâr enerjisi santrali projesi kapsamında türbin kurulması planlanan bölgenin analizi Ekonomik analiz Rüzgâr enerjisi maliyetini etkileyen unsurlar Tesis kurulum maliyeti Tesis işletme ve bakım maliyeti Enerji üretim miktarının belirlenmesi Rüzgâr enerjisi santrallerinde birim enerji maliyetinin hesaplanması Enerji üretim maliyetlerinin karşılaştırılması BULGULAR VE TARTIŞMA Rüzgâr Santrallerinin Projelendirilmesi ve İşletilmesi Sırasında Karşılaşılan Zorlukların İncelenmesi Projelendirme aşamasında karşılaşılan zorluklar İşletme sırasında karşılaşılan zorluklar v 6

7 4.2 Rüzgâr Enerjisi ile Konvansiyonel Enerji Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması Teknik karşılaştırma Ekonomik karşılaştırma Teşvikler Maliyet karşılaştırılması Çevresel karşılaştırma SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ vi 7

8 KISALTMALAR DİZİNİ AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri AWEA American Wind Energy Associatıon ÇED Çevresel Etki Değerlendirme DMİ Devlet Meteoroloji İşleri EİE Türkiye Elektrik İşleri Etüt İdaresi ETBK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EWEA European Wind Energy Association HES Hidroelektrik Enerjisi Santrali HOMER Hybrid Optimization Model for Electric Renewables RES Rüzgar Enerjisi Santrali TEK Türkiye Elektrik Kurumu TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi WWEA World Wind Energy Association WASP The Wind Atlas Analysis and Application Program YEK Yenilenebilir Enerji Kanunu vii 8

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Kişi başına düşen CO2 emisyonu... 3 Şekil 1.2 Kişi başına düşen kilogram eşdeğer petrol tüketimi... 3 Şekil 1.3 Dünya rüzgâr potansiyelinin dağılımı... 5 Şekil 1.4 Üreticilere göre rüzgar türbin pazar payları Şekil 1.5 Türkiye rüzgâr atlası Şekil 1.6 Türkiye rüzgâr atlası rüzgâr hızı yıllık ortalama Şekil 1.7 Türkiye rüzgâr atlası rüzgâr hızı yıllık ortalama Şekil 1.8 Türkiye rüzgâr atlası kapasite faktörü Şekil 1.9 Türkiye rüzgâr atlası güç yoğunluğu Şekil 1.10 Türkiye kurulu gücünün kaynaklara dağılımı Şekil 3.1 Yatay ve düşey eksenli türbinler Şekil 3.2 Yatay eksenli rüzgar türbini Şekil 3.3 Yatay eksenli rüzgâr türbini Şekil 3.4 Bir rüzgâr türbini kesitinin şematik şekli Şekil 4.1 İdeal bir türbin dizilimi Şekil 4.2 Tipik bir rüzgâr enerji santrali için ilk yatırım maliyeti viii 9

10 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1 Dünya kurulu rüzgâr gücü... 9 Çizelge 1.2 Rüzgâr enerjisinin yılları arası dünya pazarındaki büyüme oranı Çizelge 1.3 Dünyada kurulu elektrik gücü ve rüzgâr elektriğinin payı Çizelge 1.4 Türkiye kurulu gücünün kaynaklara dağılımı Çizelge 1.5 Türkiye de işletmedeki lisanslı rüzgâr santralleri Çizelge 4.1 Rüzgâr santrali kurulum maliyeti etki oranları Çizelge Yılları rüzgâr enerjisi maliyetleri Çizelge MW güçte 60 m yükseklikte türbinin ilk yatırım maliyeti Çizelge 4.4 Yükseklikle türbin maliyetindeki değişim Çizelge 4.5 Rüzgâr enerjisi santral işletme giderleri Çizelge MW lık rüzgâr türbinin maliyet yapısı Çizelge 4.7 Türkiye de kurulu gücün birincil enerji kaynaklarına göre üretici kuruluşlara dağılımı Çizelge 4.8 Avrupa rüzgâr enerjisi alım fiyatları Çizelge 4.9 Sabit fiyat sistemi ve kota sisteminin karşılaştırılması Çizelge 4.10 Çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları için verilen devlet teşvikleri Çizelge 4.11 Enerji üretim sistemleri yatırım maliyetleri Çizelge 4.12 Enerji üretim sistemleri birim enerji üretim maliyetleri Çizelge 4.13 Enerji üretim sistemlerinin çevresel etkileri açısından karşılaştırılması ix 10

11 1. GİRİŞ 1.1 Enerji Enerji teknik olarak iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Çeşitli kaynaklardan elde edilebilen kullanılabilir enerji; sanayi sektörü başta gelmek üzere tarım da dahil her türlü üretim için gerekli temel girdidir. Enerji üretimi denildiğinde akla enerji dönüşümü gelmektedir. Yoktan enerji var edilemeyeceği gibi var olan bir enerji de yok edilemez. Aslında enerji konusu ile ilgili bahsedilen tüm veriler enerjinin bir formdan diğer forma aktarılması ve bu sayede iş yapılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle enerji üretimi denildiğinde kastedilen şey enerji dönüşümleridir. Günümüzdeki artan enerji ihtiyacı beraberinde çevresel kirlenmeyi ve doğal dengenin bozulması sorunlarını getirmiştir. Bu nedenle temiz enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Temiz enerji elde etmek amacı ile geliştirilen yeni yöntemler minimum seviyede atık bırakarak maksimum düzeyde enerji elde etmeye dayanmaktadır. Enerji ihtiyacını sadece üretim ile ilişkilendirmek yanlıştır, çünkü üretimde etkili olduğu kadar yaşamın çağdaş koşullarda sürdürülebilmesi için de önemli bir faktördür. Hızlı nüfus artışı ve teknolojideki gelişmelerden doğan enerji ihtiyacını karşılamak üzere bazı alternatif enerji üretim tedbirlerine başvurmak gerekmektedir. Bu alternatif enerji kaynakları Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyokütle Enerjisi, Hidrolik Enerji v.b başlıklar altında toplanabilir. Günümüzde fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin aksine söz edilen alternatif enerji kaynaklarından elde edilen enerji çok daha çevre dostu ve yenilenebilirdir. Alternatif enerji olarak tanımlanan temiz enerji eldesinin büyük bölümü yukarıda verilen başlıklar altında toplanmaktadır. İnsan aktivitelerine ve dolayısıyla enerji üretimine bağlı olarak küresel çapta iklim değişiklikleri baş göstermektedir. Bu iklim değişikliklerine, başta enerji üretiminde kullanılanlar olmak üzere atmosfere salınan sera gazları neden olmaktadır. Bu gazların başında gelen CO2 (Karbondioksit) fosil yakıtlar enerji elde etmek amacıyla yakıldığında ortaya çıkmaktadır. Bu gazlar infrared radyasyonunu tutarak doğal enerji 11

12 akışını etkilemektedirler. İnsan üretimleri sonucu atmosferi tıpkı bir ince bir örtü gibi kaplayan bu sera gazları yüzünden güneşten gelen enerji ile uzaya verilen enerji arasındaki denge bozulmaktadır. Araştırmalar küresel sıcaklığın 20. yüzyılda 0.6 C civarında arttığını göstermiştir. Bu tür yeni kanıtlar sıcaklık artışlarının insan aktiviteleri ile arttığını göstermektedir. İklim modelleri küresel sıcaklığın 2100 yılında 1.4 ile 5.8 C artacağını öngörmektedir. Bu değişim önceki yılda olandan çok daha fazladır. Tüm bu küresel iklim değişikliği aktivitelerinin en düşük seviyelere indirilmesi amacıyla dünya çapında duyarlılık ve alternatif ve temiz enerji kaynaklarına bir yönelim vardır. Bazı uluslar arası kuruluşların önderliğinde temiz enerji protokolleri ülkeler arasında imzalanmakta ve temiz enerjiye yönelinmektedir. Bu protokoller arasında en büyük ilgiyi gören protokol Kyoto Protokolüdür (Anonymous 2008a). Kyoto Protokolü: Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve olan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, CO2 ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol, ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini gerekli kılmaktadır. 1997'de imzalanan protokol, 2005 te yürürlüğe girebilmiştir. Çünkü, protokolün yürürlüğe girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990 daki emisyonlarının (atmosfere saldıkları karbon miktarının) dünyadaki toplam emisyonun %55 ini bulması gerekmekteydi ve bu orana ancak 8 yılın sonunda Rusya nın katılımıyla ulaşılabilmiştir (Anonymous 2008a). Şekil 1.1 de ülkelere göre kişibaşına düşen CO2 emisyonu gösterilmiştir. 12

13 Şekil 1.1 Kişi başına düşen CO2 emisyonu (Özpınar 2007) Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler şekilde de görüleceği üzere özellikle üretim kaynaklı olarak yüksek miktarlarda CO2 salınımı yapmaktadırlar. CO2 fosil yakıtların kullanımı sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kullanılan petrol doğrudan CO2 emisyonu ile ilişkilidir. Şekil 1.2 de ülkelere göre kişi başına düşen petrol tüketimi gösterilmiştir. Şekil 1.2 Kişi başına düşen kilogram eşdeğer petrol tüketimi (Özpınar 2007) 13

14 1.2 Rüzgâr Enerjisi Rüzgâr güneş ışınlarının dünyanın oldukça değişken olan yüzeyini farklı ısıtması sonucunda, oluşan sıcaklık, yoğunluk ve basınç farklılıklarından meydana gelir. Diğer bir ifadeyle rüzgâr; birbirine komşu bulunan iki bölge arasındaki basınç farklarından dolayı meydana gelen ve yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eden hava akımıdır. Rüzgâr dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden, yüzey sürtünmelerinden, yerel ısı dağılımından, arazinin topografik yapısından ve rüzgâr yönündeki farklı atmosferik olaylardan etkilenir (Gökçınar 2008). Rüzgâr, hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgâr kaynağı küresel ölçekte yarı sürekli bir yapıya sahip olup, mevsimlik, günlük ve saatlik değişiklikler gösterir, ayrıca yüzey pürüzlülüğü (topografya) atmosferik koşullara bağlı olarak yükseklik ile değişir (Gökçınar 2008). Bazı bölgelerde mevsimlere göre önemli farklar da görülebilmektedir. Rüzgâr hızında yüksekliğe bağlı olan artış genellikle güç kanunu veya logaritmik bir ifade ile tanımlanır. Dünya Meteoroloji Örgütü için yapılan analizlerde ortalama rüzgâr hızının yıldan yıla en çok % 25 değişiklik gösterebileceği belirlenmiştir (Anonymous 2008b) Yılı nda Utrecht Üniversitesi nin yaptığı çalışmaya göre dünya rüzgâr potansiyeli yılda TWh olarak belirlenmiştir. Bu hesaplamada toplam potansiyel kara üzerinde 10 m yükseklikte 5.1 m/s ortalama rüzgâr hızı alınarak hesaplanmış ve nüfus, arazi, altyapı kısıtlamaları ve diğer kullanım alanları sebebiyle % 90 azaltılmıştır. Çalışma Grönland, Antartika ve kıyı ötesi alanların potansiyelini içermemektedir. Ayrıca OECD Pasifik Bölgesi (Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya) ve Orta doğu ile ilgili değerler de mevcut değildir (Albostan vd. 2009). Bu potansiyelin dağılımı şekil 1.3 de verilmektedir. 14

15 Şekil 1.3 Dünya rüzgâr potansiyelinin dağılımı (Albostan vd. 2009) Son zamanlarda, Kaliforniya Stanford Üniversitesi nden bir grup araştırmacı tarafından dünya karasal rüzgâr potansiyelini tahmin eden yeni bir dünya rüzgâr haritası yapılmıştır. Bu araştırmada dünya toplam karasal rüzgâr potansiyeli; modern rüzgâr türbinlerinin hub yüksekliği olan yer seviyesinden 80 metre yükseklikte TWh olarak belirlenmiştir. Rüzgâr potansiyeli ile ilgili olarak literatürlerde farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır. Bu tanımlar ve anlamları, aşağıda verilmektedir (Albostan vd. 2009). Meteorolojik Potansiyel: Site Potansiyeli: Mevcut rüzgâr kaynağına karşılık gelen potansiyeldir. Meteorolojik potansiyele dayanır, ancak enerji üretimi için coğrafik olarak uygun alanlarla sınırlıdır. Teknik Potansiyel: Mevcut teknoloji göz önüne alınarak (türbin gücü, boyutları, verim v.s) site potansiyelinden hesaplanan potansiyeldir. Ekonomik Potansiyel: Uygulama Potansiyeli: Ekonomik olarak gerçekleştirilecek teknik potansiyeldir. Belli bir zaman içinde tesis edilebilecek rüzgâr türbin kapasitesini belirlemek için kısıtlamalar ve teşvikler göz 15

16 önüne alınarak hesaplanan potansiyeldir Rüzgâr enerjisinin tarihçesi Rüzgâr enerjisinden çok eski çağlardan beri yararlanılmakta olup, bu enerjiden M.Ö 5000 li yıllarda Nil Nehri nde kayıklarda yararlanıldığı bilinmektedir. M.Ö 200 de Çin de de basit yel değirmenleri su pompalanmasında kullanılırken, İran ve Orta Doğu da kanatları kamıştan örülmüş olan düşey eksenli yel değirmenleri, tahılları öğütmede kullanılmıştır. Rüzgâr enerjisi 11. yüzyıl dan itibaren, tacirler tarafından ve ayrıca Haçlı seferleri vesilesiyle Avrupa ya götürülmüştür. Hollandalılar, yel değirmenlerini geliştirerek göllerin ve Ren Nehri bataklıklarının kurutulmasında kullanmıştır. 19. yüzyıl sonlarında ise göçmenler bu teknolojiyi Amerika ya götürerek tarlaların ve çiftliklerin sulanması için su pompalamada ve daha sonra da evler ve endüstri için elektrik üretiminde kullanmışlardır (Gipe 1995). Önce Avrupa daha sonra Amerika da buharlı makinelerin keşfi ile başlayan sanayileşme yel değirmenlerinin ve yelkenli gemilerin kullanımının aşamalı olarak azalmasına sebep olmuştur. Dizel yakıtların ucuzluğu sebebiyle rüzgâr enerjisini değerlendirme çabaları bir kenara bırakılmıştır. Bu durum 2. Dünya Savaşı na kadar sürmüş, bu yıllardaki enerji sıkıntısı sebebiyle rüzgâr türibinlerine duyulan ilgi tekrar artmış ve 1940 lı yıllarda 1.25 MW lık bir rüzgâr türbini Danimarka yerel elektrik şebekesine enerji sağlamıştır. Rüzgâr enerjisinin önemi fosil yakıt fiyatlarına göre sürekli değişmiş ve 2. Dünya Savaşı ndan sonra fosil yakıt fiyatlarının düşmesi ile yeniden azalmıştır (Gipe 1995) li yıllardaki petrol krizi ve yakıt fiyatlarındaki artış sonucu, rüzgâr enerjisi tekrar hatırlanmış ve bu yıllardaki petrol ambargosu sebebiyle yürütülen rüzgâr türibini araştırma- geliştirme çalışmaları ile eski çalışmalardan yararlanılarak rüzgârda enerji üretimi konusunda yeni tasarımlar geliştirilmiştir. Rüzgâr tarlaları veya rüzgâr enerji santralleri adı altında gruplar halinde rüzgâr türbinlerini içeren ve şebekeye enerji sağlayan projeler Avrupa da ve Amerika Birleşik Devletleri nde uygulanmıştır li yıllarda petrol fiyatlarının düşmesiyle bu enerji kaynağına olan ilgi azalmış olmakla 16

17 birlikte, özellikle 1990 larda çevre bilincinin artması sebebiyle yeniden gündeme gelmiş ve sağlanan teknolojik gelişmeler sonucunda rüzgâr enerjisinden elektrik üretim maliyetleri konvansiyonel enerji santrallarıyla rekabet edebilecek seviyelere gelmiş ve ticari olarak kullanımı, başta Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD olmak üzere bütün dünya ülkelerinde yaygınlaşmaya başlamıştır (Gipe 1995) Rüzgâr enerjisinden yararlanma imkânları Mekanik enerji ve elektrik enerjisi üretimi Rüzgâr enerjisinden mekanik enerji ve elektrik enerjisi olmak üzere iki temel yararlanma şekli vardır. Mekanik uygulamalarda, rüzgâr enerjisi mekanik enerjiye çevrilerek ev ve çiftliklerde hayvanların su ihtiyacının sağlanması ve su pompalamada, çeşitli ürünleri kesme, biçme, öğütme ve sıkıştırmada, yağ çıkarma vb. işlerde de kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisi, hem kırsal alanda elektrik enerjisinin yerel üretim ve tüketiminde, hem de elektrik şebekesini beslemek için kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisinin elektriksel uygulamalarını üç grupta toplamak mümkündür (Karadağ 2009). 1) Şebeke Bağlantılı AC Uygulamalar: Üretilen gücün tamamı veya kullanımdan artan kısmı şebekeye verilir. Bu durumda rüzgâr türbinin ürettiği elektrik enerjisinin faz ve frekansının şebeke değerleri ile uyumlu olması gereklidir. Diğer bir yöntem, çok sayıdaki türbinlerin diziler halinde gruplanarak tarla (santral) meydana getirmesidir. Bu türbinlerden üretilen enerji elektrik şebekesine verilir. Şebeke bağlantılı sistemler karalara (onshore) ve kıyı ötesine (offshore) kurulmaktadır. 2) Şebeke Bağlantısı Olmayan AC/DC Uygulamalar: Şebekeden bağımsız olarak bulunulan yerin enerjisi rüzgâr türbinlerinden sağlanır. Bu sistemde rüzgâr esmediği zamanlarda kullanılmak üzere uygun bir elektriksel depolama sistemi vardır. 3) Uzak DC Sistem Uygulamaları: Röle ve meteoroloji istasyonları, demiryolu sinyalizasyonu, yangın gözetleme kuleleri, dağ evleri, deniz fenerleri, deniz-hava iletişim sistemleri ve uzak pompa istasyonlarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 17

18 için bu tür sistemler kullanılır. Bu tür uygulamalarda ihtiyaç duyulan güç 20 W 4 kw arasındadır ve bir kaç günlük kullanıma yetecek akü grupları vardır Dünya rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi Birçok ülkenin rüzgâr potansiyelinden yararlanmaya yönelik- yoğun araştırmalar yaptıkları ve önemli teknolojik gelişmeler kaydettikleri ve hala günümüz koşullarında bile ekonomik bir şekilde bu potansiyelin bir kısmını kullandıkları bilinmektedir. Dünyanın 1990 yılı nda 2160 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi 2006 yılı Temmuz ayı itibarıyla MW a ulaşmıştır (Gökçınar 2008). Çizelge 1.1 de, ülkelerde halen işletilmekte olan rüzgâr gücü kapasiteleri verilmektedir. 18

19 Çizelge 1.1 Dünya kurulu rüzgâr gücü (MW) (Gökçınar 2008) ÜLKELER KURULU RÜZGÂR GÜCÜ (MW) Almanya İspanya Danimarka 3125 İtalya 2726 Fransa 2454 İngiltere 2389 Portekiz 2150 Hollanda 1746 Avusturya 982 Yunanistan 871 İrlanda 805 İsveç 788 Norveç 333 Belçika 287 Polonya 276 Türkiye 146 Finlandiya 110 Lüksemburg 35 Dünya daki rüzgâr kurulu gücünün türbin üreticilerine ve piyasadaki pazar paylarına göre dağılımı, şekil 1.4 de verilmektedir. Bu dağılıma göre, Danimarka nın Vestas firması en büyük Pazar payına sahiptir (Anonymous 2011b). 19

20 Şekil 1.4 Üreticilere göre rüzgâr türbin pazar payları (Anonymous 2011b) Rüzgâr santralleri kurulu gücünün dünya pazarında, yılları arasındaki yıllık büyüme payı çizelge 1.2 de verilmiştir. Çizelge 1.2 Rüzgâr enerjisinin yılları arası dünya pazarındaki büyüme oranı (Ültanır 2004 ve Öztürk ve Çelik 2006) Yıl Kurulu Güç, MW Artış % 1990 Yılına Göre Artış % (5 yıllık) (5 yıllık) (yıllık) (yıllık) (yıllık) (yarısı) (1/2 yıllık) yılında dünyanın rüzgâr kurulu gücü 2160 MW iken, 2004 yılı ilk yarısı itibariyle, kurulu rüzgâr santrallerinin nominal gücü MW olmuştur. Yani 14 yılda 18 katlık bir artış sağlanmıştır yılı için yapılan projeksiyonlar doğrultusunda dünyadaki 20

21 toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücünün MW olacağı düşünülmektedir. Burada en büyük katkının Avrupa kıtasından geleceği varsayılmıştır. Bu tahminler yapılırken analiz edilen dinamikler şunlardır: Ülkelerin rüzgâr enerjisi potansiyelini belirlemeye yönelik çalışmaları, Ülkelerin şimdiye kadar gerçekleştirdikleri büyüme, Ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları için verdikleri destek ve ulusal enerji planlamaları. Dünyanın toplam elektrik üretim kapasitesi ve bunun içerisinde rüzgâr enerjisi payı, yıllara göre, çizelge 1.3'de verilmiştir (Öztürk ve Çelik 2006). Çizelge 1.3 Dünyada kurulu elektrik gücü ve rüzgâr elektriğinin payı (Öztürk ve Çelik 2006) Yıl Tüm Elektrik Kapasitesi Rüzgâr Elektrik Kapasitesi Rüz. Elk. Payı (%) Toplam Elektrik E. TWh Rüzgâr Enerjisi TWh Rüz. Enerjisi Payı % (GW) (GW) Dünya kurulu elektrik gücü incelendiğinde yılları arasında toplam elektrik kapasitesinde % 12.5 lik bir artış gözlenirken, aynı yıllarda rüzgâr elektrik kapasitesinde % 315 lik bir artış olmuştur. Benzer şekilde, toplam elektrik enerjisi üretimindeki artış 21

22 % 14 iken, rüzgâr enerjisinden elektrik üretimindeki artış % 308 olmuştur. Günümüzde, rüzgâr enerjisi endüstrisinde, bir yandan 600 kw büyüklüğündeki orta boy makinalar seri olarak üretilirken bir yandan da 1.5 MW büyüklüğündeki tasarımlar üzerinde çalışılmaktadır. Mevcut kurulu kapasitedeki kw tan 1.5 MW a olan artış, çarpıcıdır. Bu yönde, 1990 dan bu yana çok hızlı bir gelişme gerçekleşmiştir. Büyük ünitelerin ortaya çıkışı, endüstrinin büyük boyuttaki deniz üstü uygulamalara elverişli olmasından dolayı, zamanında gerçekleşmiştir. Son yıllarda rüzgâr enerjisinin en başarılı pazarları, özellikle Danimarka, Almanya ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkeleridir. Hindistan, Çin ve Güney Amerika gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra ABD de de bu teknolojinin kullanımında bir sıçrama görülmektedir. Rüzgâr gücünün büyümesi dünya çapında olurken, en hızlı gelişimin Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin de gerçekleşmesi beklenmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı dünyanın 2020 yılına kadar elektrik tüketiminin iki misli artacağını öngörmektedir. Gelecekte elektriğe olan talep artışı, 20 yılda dünyanın elektrik talebinin % 10 unu karşılamayı hedefleyen rüzgâr gücünün yılda TWh lik elektrik enerjisi üretmesi gerektiği anlamına gelmektedir. %10 luk hedefe ulaşabilmek için 2004 ile 2010 arasında yıllık %30 luk bir büyüme kaydedilmesi gerekmektedir yılından itibaren ise rüzgâr gücünün % 20 lik yıllık büyüme oranları gerçekleştiğinde, 2020 yılı dünya elektrik enerjisi talebinin % 10 u rüzgâr enerjisinden sağlanabilecektir yılında ise rüzgâr gücü dünya elektriğinin %20 sini üretebilir duruma gelecektir (Öztürk ve Çelik 2006) Türkiye nin rüzgâr enerjisi potansiyeli Enerji amaçlı rüzgâr potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Elektrik İşleri Etüt İdaresi (Anonim 2010a), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) ile birlikte Türkiye genelindeki meteoroloji istasyonlarının rüzgâr verilerini WASP programı ile değerlendirerek Türkiye Rüzgâr Atlası nı hazırlamıştır Yılı nda yayınlanmış olan Türkiye Rüzgâr Atlası ndan alınan harita şekil 1.5 de verilmektedir. Atlas, Türkiye deki rüzgâr enerjisi dağılımı ile ilgili genel olarak bir fikir vermekte olup, yer seviyesinden 50 metre yükseklikteki rüzgâr potansiyelleri incelendiğinde Ege, Marmara ve Doğu 22

23 Akdeniz bölgelerinin yüksek potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Rüzgâr atlası verilerine dayanarak Türkiye nin bugünkü teknik koşullarda rüzgâr enerjisi teknik potansiyelinin MW, ekonomik potansiyelinin ise, MW civarında olduğu tahmin edilmektedir (Anonim 2010a). Şekil 1.5 Türkiye rüzgâr atlası (Albostan vd. 2009) Şekil 1.6 da Türkiye için 50 metre yükseklikte ölçülmüş olan ortalama rüzgar hızı yıllık verileri gösterilmiştir. 23

24 Şekil 1.6 Türkiye rüzgâr atlası rüzgâr hızı yıllık ortalama 50 m (Akınsal 2009) Şekil 1.7 de Türkiye için 70 metre yükseklikte ölçülmüş olan ortalama rüzgar hızı yıllık verileri gösterilmiştir. Şekil 1.7 Türkiye rüzgâr atlası rüzgâr hızı yıllık ortalama 70 m (Akınsal 2009) 24

25 Şekil 1.8 de Türkiye için 50 metre yükseklikte ölçülmüş olan kapasite faktörü verileri gösterilmiştir. Şekil 1.8 Türkiye rüzgâr atlası kapasite faktörü 50m (Akınsal 2009) Şekil 1.9 da Türkiye için 50 metre yükseklikte ölçülmüş olan rüzgar güç yoğunluğu verileri gösterilmiştir. Şekil 1.9 Türkiye rüzgâr atlası güç yoğunluğu 50 m (Akınsal 2009) 25

26 Türkiye nin rüzgâr potansiyeli konusunda yurt içinde çeşitli üniversitelerin yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, Utrecht Üniversitesi nin 1993 Yılın nda OECD ülkeleri kapsamında yapmış olduğu çalışmada ise Türkiye nin teknik rüzgâr potansiyeli 80 GW olarak belirtilmektedir. Yine EİE tarafından AB ile ortaklaşa yürütülen IRESMED ve MED 2010 projelerinde uydu verileri kullanılarak Türkiye nin batı bölgesindeki rüzgâr potansiyeli RISOE tarafından KAMM modeli ile de belirlenmiş, elde edilen sonuçlar, EİE nin noktasal ölçümleri ile karşılaştırılmıştır (Anonim 2010a) Türkiye de rüzgâr enerjisinin kullanım durumu Türkiye de rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi Türkiye de rüzgâr enerjisinin kurulu güç kapasitesindeki payı çizelge 1.4 de gösterilmiştir. Çizelge 1.4 Türkiye kurulu gücünün kaynaklara dağılımı (Akınsal 2009) Kurulu Güç (MW) EÜAŞ Diğer Türkiye Toplam Termik Hidrolik Jeotermal Ruzgar Toplam Şekil 1.10 da Türkiye enerji üretiminde kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı gösterilmiştir. 26

27 Şekil 1.10 Türkiye kurulu gücünün kaynaklara dağılımı (Akınsal 2009) Elektrik enerjisi üretimi Türkiye nin işletmedeki toplam rüzgâr kapasitesi MW olup bunun 17.4 MW lık kısmı ise yap-işlet-devret rüzgâr santralleridir (Dinçsoy 2010). Türkiye işletme halinde olan rüzgâr santralleri ve kapasiteleri çizelge 1.5 de verilmiştir 27

28 Çizelge 1.5 Türkiye de işletmedeki lisanslı rüzgâr santralleri (Dinçsoy 2010) İşletmedeki Lisanslı Rüzgâr Santralleri Mevkii Şirket Kurulu Güç (MW) İzmir-Çeşme Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş Çanakkale-İntepe Anemon Enerji Elektrik Üretim A.Ş Manisa-Akhisar Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti Çanakkale-Gelibolu Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş Manisa-Sayalar Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş İstanbul-Çatalca Ertürk Elektrik Üretim A.Ş İzmir-Aliağa İnnores Elektrik Üretim A.Ş İstanbul-Gaziosmanpaşa Lodos Elektrik Üretim A.Ş İzmir-Çeşme Mare Manastır Rüzgâr Enerjisi Santralı San. ve Tic. A.Ş İstanbul-Hadımköy Sunjüt Sun i Jüt San. ve Tic. A.Ş 1.20 İstanbul-Silivri Teperes Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Bandırma Yapısan Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Şamlı Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti Muğla-Datça Dares Datça Rüzgâr Enerji Santralı Sanayi ve Ticaret A.Ş Hatay-Samandağ Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti Aydın-Didim Ayen Enerji A.Ş Çanakkale-Ezine Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Susurluk Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş Osmaniye-Bahçe Rotor Elektrik Üretim A.Ş İzmir-Bergama Ütopya Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş İzmir-Çeşme Mazı-3 Rüzgâr Enerjisi Santrali Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Bandırma Akenerji Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Bandırma Borasco Enerji ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş Manisa-Soma Soma Enerji Elektrik Üretim A.Ş Hatay-Belen Belen Elektrik Üretim A.Ş Tekirdağ-Şarköy Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş İzmir-Urla Kores Kocadağ Rüzgâr Enerji Santralı Üretim A.Ş Balıkesir-Bandırma As Makinsan Temiz Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic A.Ş. KAPASİTE TOPLAMI İşletmedeki Yap-İşlet-Devret Rüzgâr Santralları Mevkii Şirket Kurulu Güç (MW) İzmir-Çeşme Ares Alaçatı Rüzgâr Enerjisi Sant. San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale-Bozcaada Bores Bozcaada Rüzgâr Enj. Sant. San. ve Tic. A.Ş. KAPASİTE TOPLAMI İŞLETMEDEKİ TOPLAM KAPASİTE

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Harita Mühendisi Dolunay GÜÇLÜER FBE Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı