Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1

2 ÖZET Yüksek Lisans Tezi RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU Günümüz dünyasında fosil yakıtlara dayalı enerji üretim sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanımı hem gelecekte kaynak kıtlığı çekilmesi açısından hem de çevresel olumsuz faktörleri açısından bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle fosil yakıtlı enerji üretim sistemlerinin çevreye verdikleri emisyon gazları dünyamızı kirletmekte ve sera etkisine neden olarak küresel boyutta iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Bu nedenle dünyamızın gelecek için yenilenebilir ve temiz enerji üretim sistemlerine ihtiyacı vardır. Bu çalışmada, bir rüzgar santralinin kurulum ve işletmesinde karşılaşılacak zorlukların ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda bir rüzgar santralinin birim enerji üretim maliyeti ortaya koyulmuştur. Elde edilen bu veri konvansiyonel enerji üretim sistemlerinin bazıları ile karşılaştırılarak rüzgar enerjisinin günümüz teknolojisi ile diğer sistemlere kıyasla ekonomik, teknik ve çevresel açıdan ne derece uygun olduğu ortaya konulmuştur. Temmuz 2011, 76 sayfa Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Santrali, Yenilenebilir Enerji, Teknik Kısıtlar i 2

3 ABSTRACT Master Thesis TECHNICAL AND ECONOMICAL LIMITATIONS OF WIND FARMS Güvenç ŞAHİN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Agricultural Machinery Supervisor: Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU In the modern world we are using fossil fuels for producing enery often. Using fossil fuels for enery producing has two different main issues. One of them is about the fuel reserves. The earth has limited fuel reserves. The other subject is about ecological concernes. All the fossil fuel based systems emitting greenhouse gasses that has cause greenhouse effect on earth. For the all these reasons in the near future our world needs a clean and renewable energy producing system. This study is about determining technical and economical limitations of a wind farm from the beginning of the project to the operating the wind farm for producing energy. In the end of the study unit / energy producing cost of a wind farm has been determined. That unit / energy producing cost value compared with some of the conventional energy producing systems cost values. In this study the economical, the technical and the ecological features of wind farms was copmared with some of the conventional energy producing methods. July 2011, 76 pages Key Words: Wind Farm, Renewable Energy, Technical Limitations ii 3

4 TEŞEKKÜR Yüksek lisans dönemi ve tez aşamasında yanımda olup desteklerini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTANIR, Prof. Dr. Ali İhsan ACAR ve Sayın Danışman Hocam Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU na sonsuz teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tüm hayatım boyunca bana destek olan ailem ve dostlarıma teşekkürlerimi sunarım. Güvenç ŞAHİN Ankara, Temmuz 2011 iii 4

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR... iii KISALTMALAR DİZİNİ... vii ŞEKİLLER DİZİNİ... viii ÇİZELGELER DİZİNİ... ix 1. GİRİŞ Enerji Rüzgâr Enerjisi Rüzgâr enerjisinin tarihçesi Rüzgâr enerjisinden yararlanma imkânları Mekanik enerji ve elektrik enerjisi üretimi Dünya rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi Türkiye nin rüzgâr enerjisi potansiyeli Türkiye de rüzgâr enerjisinin kullanım durumu Türkiye de rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi Elektrik enerjisi üretimi Mekanik sistemler KAYNAK ÖZETLERİ MATERYAL VE YÖNTEM iv 5

6 3.1 Materyal Yatay eksenli rüzgâr türbini Rüzgâr türbininin çalışma prensibi Yöntem Teknik analiz Rüzgâr enerjisi santrali tasarım esasları Rüzgâr enerjisi santrali proje aşamaları Rüzgâr enerjisi santrali projesi kapsamında türbin kurulması planlanan bölgenin analizi Ekonomik analiz Rüzgâr enerjisi maliyetini etkileyen unsurlar Tesis kurulum maliyeti Tesis işletme ve bakım maliyeti Enerji üretim miktarının belirlenmesi Rüzgâr enerjisi santrallerinde birim enerji maliyetinin hesaplanması Enerji üretim maliyetlerinin karşılaştırılması BULGULAR VE TARTIŞMA Rüzgâr Santrallerinin Projelendirilmesi ve İşletilmesi Sırasında Karşılaşılan Zorlukların İncelenmesi Projelendirme aşamasında karşılaşılan zorluklar İşletme sırasında karşılaşılan zorluklar v 6

7 4.2 Rüzgâr Enerjisi ile Konvansiyonel Enerji Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması Teknik karşılaştırma Ekonomik karşılaştırma Teşvikler Maliyet karşılaştırılması Çevresel karşılaştırma SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ vi 7

8 KISALTMALAR DİZİNİ AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri AWEA American Wind Energy Associatıon ÇED Çevresel Etki Değerlendirme DMİ Devlet Meteoroloji İşleri EİE Türkiye Elektrik İşleri Etüt İdaresi ETBK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EWEA European Wind Energy Association HES Hidroelektrik Enerjisi Santrali HOMER Hybrid Optimization Model for Electric Renewables RES Rüzgar Enerjisi Santrali TEK Türkiye Elektrik Kurumu TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi WWEA World Wind Energy Association WASP The Wind Atlas Analysis and Application Program YEK Yenilenebilir Enerji Kanunu vii 8

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Kişi başına düşen CO2 emisyonu... 3 Şekil 1.2 Kişi başına düşen kilogram eşdeğer petrol tüketimi... 3 Şekil 1.3 Dünya rüzgâr potansiyelinin dağılımı... 5 Şekil 1.4 Üreticilere göre rüzgar türbin pazar payları Şekil 1.5 Türkiye rüzgâr atlası Şekil 1.6 Türkiye rüzgâr atlası rüzgâr hızı yıllık ortalama Şekil 1.7 Türkiye rüzgâr atlası rüzgâr hızı yıllık ortalama Şekil 1.8 Türkiye rüzgâr atlası kapasite faktörü Şekil 1.9 Türkiye rüzgâr atlası güç yoğunluğu Şekil 1.10 Türkiye kurulu gücünün kaynaklara dağılımı Şekil 3.1 Yatay ve düşey eksenli türbinler Şekil 3.2 Yatay eksenli rüzgar türbini Şekil 3.3 Yatay eksenli rüzgâr türbini Şekil 3.4 Bir rüzgâr türbini kesitinin şematik şekli Şekil 4.1 İdeal bir türbin dizilimi Şekil 4.2 Tipik bir rüzgâr enerji santrali için ilk yatırım maliyeti viii 9

10 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1 Dünya kurulu rüzgâr gücü... 9 Çizelge 1.2 Rüzgâr enerjisinin yılları arası dünya pazarındaki büyüme oranı Çizelge 1.3 Dünyada kurulu elektrik gücü ve rüzgâr elektriğinin payı Çizelge 1.4 Türkiye kurulu gücünün kaynaklara dağılımı Çizelge 1.5 Türkiye de işletmedeki lisanslı rüzgâr santralleri Çizelge 4.1 Rüzgâr santrali kurulum maliyeti etki oranları Çizelge Yılları rüzgâr enerjisi maliyetleri Çizelge MW güçte 60 m yükseklikte türbinin ilk yatırım maliyeti Çizelge 4.4 Yükseklikle türbin maliyetindeki değişim Çizelge 4.5 Rüzgâr enerjisi santral işletme giderleri Çizelge MW lık rüzgâr türbinin maliyet yapısı Çizelge 4.7 Türkiye de kurulu gücün birincil enerji kaynaklarına göre üretici kuruluşlara dağılımı Çizelge 4.8 Avrupa rüzgâr enerjisi alım fiyatları Çizelge 4.9 Sabit fiyat sistemi ve kota sisteminin karşılaştırılması Çizelge 4.10 Çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları için verilen devlet teşvikleri Çizelge 4.11 Enerji üretim sistemleri yatırım maliyetleri Çizelge 4.12 Enerji üretim sistemleri birim enerji üretim maliyetleri Çizelge 4.13 Enerji üretim sistemlerinin çevresel etkileri açısından karşılaştırılması ix 10

11 1. GİRİŞ 1.1 Enerji Enerji teknik olarak iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Çeşitli kaynaklardan elde edilebilen kullanılabilir enerji; sanayi sektörü başta gelmek üzere tarım da dahil her türlü üretim için gerekli temel girdidir. Enerji üretimi denildiğinde akla enerji dönüşümü gelmektedir. Yoktan enerji var edilemeyeceği gibi var olan bir enerji de yok edilemez. Aslında enerji konusu ile ilgili bahsedilen tüm veriler enerjinin bir formdan diğer forma aktarılması ve bu sayede iş yapılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle enerji üretimi denildiğinde kastedilen şey enerji dönüşümleridir. Günümüzdeki artan enerji ihtiyacı beraberinde çevresel kirlenmeyi ve doğal dengenin bozulması sorunlarını getirmiştir. Bu nedenle temiz enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Temiz enerji elde etmek amacı ile geliştirilen yeni yöntemler minimum seviyede atık bırakarak maksimum düzeyde enerji elde etmeye dayanmaktadır. Enerji ihtiyacını sadece üretim ile ilişkilendirmek yanlıştır, çünkü üretimde etkili olduğu kadar yaşamın çağdaş koşullarda sürdürülebilmesi için de önemli bir faktördür. Hızlı nüfus artışı ve teknolojideki gelişmelerden doğan enerji ihtiyacını karşılamak üzere bazı alternatif enerji üretim tedbirlerine başvurmak gerekmektedir. Bu alternatif enerji kaynakları Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyokütle Enerjisi, Hidrolik Enerji v.b başlıklar altında toplanabilir. Günümüzde fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin aksine söz edilen alternatif enerji kaynaklarından elde edilen enerji çok daha çevre dostu ve yenilenebilirdir. Alternatif enerji olarak tanımlanan temiz enerji eldesinin büyük bölümü yukarıda verilen başlıklar altında toplanmaktadır. İnsan aktivitelerine ve dolayısıyla enerji üretimine bağlı olarak küresel çapta iklim değişiklikleri baş göstermektedir. Bu iklim değişikliklerine, başta enerji üretiminde kullanılanlar olmak üzere atmosfere salınan sera gazları neden olmaktadır. Bu gazların başında gelen CO2 (Karbondioksit) fosil yakıtlar enerji elde etmek amacıyla yakıldığında ortaya çıkmaktadır. Bu gazlar infrared radyasyonunu tutarak doğal enerji 11

12 akışını etkilemektedirler. İnsan üretimleri sonucu atmosferi tıpkı bir ince bir örtü gibi kaplayan bu sera gazları yüzünden güneşten gelen enerji ile uzaya verilen enerji arasındaki denge bozulmaktadır. Araştırmalar küresel sıcaklığın 20. yüzyılda 0.6 C civarında arttığını göstermiştir. Bu tür yeni kanıtlar sıcaklık artışlarının insan aktiviteleri ile arttığını göstermektedir. İklim modelleri küresel sıcaklığın 2100 yılında 1.4 ile 5.8 C artacağını öngörmektedir. Bu değişim önceki yılda olandan çok daha fazladır. Tüm bu küresel iklim değişikliği aktivitelerinin en düşük seviyelere indirilmesi amacıyla dünya çapında duyarlılık ve alternatif ve temiz enerji kaynaklarına bir yönelim vardır. Bazı uluslar arası kuruluşların önderliğinde temiz enerji protokolleri ülkeler arasında imzalanmakta ve temiz enerjiye yönelinmektedir. Bu protokoller arasında en büyük ilgiyi gören protokol Kyoto Protokolüdür (Anonymous 2008a). Kyoto Protokolü: Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve olan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, CO2 ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol, ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini gerekli kılmaktadır. 1997'de imzalanan protokol, 2005 te yürürlüğe girebilmiştir. Çünkü, protokolün yürürlüğe girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990 daki emisyonlarının (atmosfere saldıkları karbon miktarının) dünyadaki toplam emisyonun %55 ini bulması gerekmekteydi ve bu orana ancak 8 yılın sonunda Rusya nın katılımıyla ulaşılabilmiştir (Anonymous 2008a). Şekil 1.1 de ülkelere göre kişibaşına düşen CO2 emisyonu gösterilmiştir. 12

13 Şekil 1.1 Kişi başına düşen CO2 emisyonu (Özpınar 2007) Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler şekilde de görüleceği üzere özellikle üretim kaynaklı olarak yüksek miktarlarda CO2 salınımı yapmaktadırlar. CO2 fosil yakıtların kullanımı sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kullanılan petrol doğrudan CO2 emisyonu ile ilişkilidir. Şekil 1.2 de ülkelere göre kişi başına düşen petrol tüketimi gösterilmiştir. Şekil 1.2 Kişi başına düşen kilogram eşdeğer petrol tüketimi (Özpınar 2007) 13

14 1.2 Rüzgâr Enerjisi Rüzgâr güneş ışınlarının dünyanın oldukça değişken olan yüzeyini farklı ısıtması sonucunda, oluşan sıcaklık, yoğunluk ve basınç farklılıklarından meydana gelir. Diğer bir ifadeyle rüzgâr; birbirine komşu bulunan iki bölge arasındaki basınç farklarından dolayı meydana gelen ve yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eden hava akımıdır. Rüzgâr dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden, yüzey sürtünmelerinden, yerel ısı dağılımından, arazinin topografik yapısından ve rüzgâr yönündeki farklı atmosferik olaylardan etkilenir (Gökçınar 2008). Rüzgâr, hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgâr kaynağı küresel ölçekte yarı sürekli bir yapıya sahip olup, mevsimlik, günlük ve saatlik değişiklikler gösterir, ayrıca yüzey pürüzlülüğü (topografya) atmosferik koşullara bağlı olarak yükseklik ile değişir (Gökçınar 2008). Bazı bölgelerde mevsimlere göre önemli farklar da görülebilmektedir. Rüzgâr hızında yüksekliğe bağlı olan artış genellikle güç kanunu veya logaritmik bir ifade ile tanımlanır. Dünya Meteoroloji Örgütü için yapılan analizlerde ortalama rüzgâr hızının yıldan yıla en çok % 25 değişiklik gösterebileceği belirlenmiştir (Anonymous 2008b) Yılı nda Utrecht Üniversitesi nin yaptığı çalışmaya göre dünya rüzgâr potansiyeli yılda TWh olarak belirlenmiştir. Bu hesaplamada toplam potansiyel kara üzerinde 10 m yükseklikte 5.1 m/s ortalama rüzgâr hızı alınarak hesaplanmış ve nüfus, arazi, altyapı kısıtlamaları ve diğer kullanım alanları sebebiyle % 90 azaltılmıştır. Çalışma Grönland, Antartika ve kıyı ötesi alanların potansiyelini içermemektedir. Ayrıca OECD Pasifik Bölgesi (Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya) ve Orta doğu ile ilgili değerler de mevcut değildir (Albostan vd. 2009). Bu potansiyelin dağılımı şekil 1.3 de verilmektedir. 14

15 Şekil 1.3 Dünya rüzgâr potansiyelinin dağılımı (Albostan vd. 2009) Son zamanlarda, Kaliforniya Stanford Üniversitesi nden bir grup araştırmacı tarafından dünya karasal rüzgâr potansiyelini tahmin eden yeni bir dünya rüzgâr haritası yapılmıştır. Bu araştırmada dünya toplam karasal rüzgâr potansiyeli; modern rüzgâr türbinlerinin hub yüksekliği olan yer seviyesinden 80 metre yükseklikte TWh olarak belirlenmiştir. Rüzgâr potansiyeli ile ilgili olarak literatürlerde farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır. Bu tanımlar ve anlamları, aşağıda verilmektedir (Albostan vd. 2009). Meteorolojik Potansiyel: Site Potansiyeli: Mevcut rüzgâr kaynağına karşılık gelen potansiyeldir. Meteorolojik potansiyele dayanır, ancak enerji üretimi için coğrafik olarak uygun alanlarla sınırlıdır. Teknik Potansiyel: Mevcut teknoloji göz önüne alınarak (türbin gücü, boyutları, verim v.s) site potansiyelinden hesaplanan potansiyeldir. Ekonomik Potansiyel: Uygulama Potansiyeli: Ekonomik olarak gerçekleştirilecek teknik potansiyeldir. Belli bir zaman içinde tesis edilebilecek rüzgâr türbin kapasitesini belirlemek için kısıtlamalar ve teşvikler göz 15

16 önüne alınarak hesaplanan potansiyeldir Rüzgâr enerjisinin tarihçesi Rüzgâr enerjisinden çok eski çağlardan beri yararlanılmakta olup, bu enerjiden M.Ö 5000 li yıllarda Nil Nehri nde kayıklarda yararlanıldığı bilinmektedir. M.Ö 200 de Çin de de basit yel değirmenleri su pompalanmasında kullanılırken, İran ve Orta Doğu da kanatları kamıştan örülmüş olan düşey eksenli yel değirmenleri, tahılları öğütmede kullanılmıştır. Rüzgâr enerjisi 11. yüzyıl dan itibaren, tacirler tarafından ve ayrıca Haçlı seferleri vesilesiyle Avrupa ya götürülmüştür. Hollandalılar, yel değirmenlerini geliştirerek göllerin ve Ren Nehri bataklıklarının kurutulmasında kullanmıştır. 19. yüzyıl sonlarında ise göçmenler bu teknolojiyi Amerika ya götürerek tarlaların ve çiftliklerin sulanması için su pompalamada ve daha sonra da evler ve endüstri için elektrik üretiminde kullanmışlardır (Gipe 1995). Önce Avrupa daha sonra Amerika da buharlı makinelerin keşfi ile başlayan sanayileşme yel değirmenlerinin ve yelkenli gemilerin kullanımının aşamalı olarak azalmasına sebep olmuştur. Dizel yakıtların ucuzluğu sebebiyle rüzgâr enerjisini değerlendirme çabaları bir kenara bırakılmıştır. Bu durum 2. Dünya Savaşı na kadar sürmüş, bu yıllardaki enerji sıkıntısı sebebiyle rüzgâr türibinlerine duyulan ilgi tekrar artmış ve 1940 lı yıllarda 1.25 MW lık bir rüzgâr türbini Danimarka yerel elektrik şebekesine enerji sağlamıştır. Rüzgâr enerjisinin önemi fosil yakıt fiyatlarına göre sürekli değişmiş ve 2. Dünya Savaşı ndan sonra fosil yakıt fiyatlarının düşmesi ile yeniden azalmıştır (Gipe 1995) li yıllardaki petrol krizi ve yakıt fiyatlarındaki artış sonucu, rüzgâr enerjisi tekrar hatırlanmış ve bu yıllardaki petrol ambargosu sebebiyle yürütülen rüzgâr türibini araştırma- geliştirme çalışmaları ile eski çalışmalardan yararlanılarak rüzgârda enerji üretimi konusunda yeni tasarımlar geliştirilmiştir. Rüzgâr tarlaları veya rüzgâr enerji santralleri adı altında gruplar halinde rüzgâr türbinlerini içeren ve şebekeye enerji sağlayan projeler Avrupa da ve Amerika Birleşik Devletleri nde uygulanmıştır li yıllarda petrol fiyatlarının düşmesiyle bu enerji kaynağına olan ilgi azalmış olmakla 16

17 birlikte, özellikle 1990 larda çevre bilincinin artması sebebiyle yeniden gündeme gelmiş ve sağlanan teknolojik gelişmeler sonucunda rüzgâr enerjisinden elektrik üretim maliyetleri konvansiyonel enerji santrallarıyla rekabet edebilecek seviyelere gelmiş ve ticari olarak kullanımı, başta Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD olmak üzere bütün dünya ülkelerinde yaygınlaşmaya başlamıştır (Gipe 1995) Rüzgâr enerjisinden yararlanma imkânları Mekanik enerji ve elektrik enerjisi üretimi Rüzgâr enerjisinden mekanik enerji ve elektrik enerjisi olmak üzere iki temel yararlanma şekli vardır. Mekanik uygulamalarda, rüzgâr enerjisi mekanik enerjiye çevrilerek ev ve çiftliklerde hayvanların su ihtiyacının sağlanması ve su pompalamada, çeşitli ürünleri kesme, biçme, öğütme ve sıkıştırmada, yağ çıkarma vb. işlerde de kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisi, hem kırsal alanda elektrik enerjisinin yerel üretim ve tüketiminde, hem de elektrik şebekesini beslemek için kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisinin elektriksel uygulamalarını üç grupta toplamak mümkündür (Karadağ 2009). 1) Şebeke Bağlantılı AC Uygulamalar: Üretilen gücün tamamı veya kullanımdan artan kısmı şebekeye verilir. Bu durumda rüzgâr türbinin ürettiği elektrik enerjisinin faz ve frekansının şebeke değerleri ile uyumlu olması gereklidir. Diğer bir yöntem, çok sayıdaki türbinlerin diziler halinde gruplanarak tarla (santral) meydana getirmesidir. Bu türbinlerden üretilen enerji elektrik şebekesine verilir. Şebeke bağlantılı sistemler karalara (onshore) ve kıyı ötesine (offshore) kurulmaktadır. 2) Şebeke Bağlantısı Olmayan AC/DC Uygulamalar: Şebekeden bağımsız olarak bulunulan yerin enerjisi rüzgâr türbinlerinden sağlanır. Bu sistemde rüzgâr esmediği zamanlarda kullanılmak üzere uygun bir elektriksel depolama sistemi vardır. 3) Uzak DC Sistem Uygulamaları: Röle ve meteoroloji istasyonları, demiryolu sinyalizasyonu, yangın gözetleme kuleleri, dağ evleri, deniz fenerleri, deniz-hava iletişim sistemleri ve uzak pompa istasyonlarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 17

18 için bu tür sistemler kullanılır. Bu tür uygulamalarda ihtiyaç duyulan güç 20 W 4 kw arasındadır ve bir kaç günlük kullanıma yetecek akü grupları vardır Dünya rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi Birçok ülkenin rüzgâr potansiyelinden yararlanmaya yönelik- yoğun araştırmalar yaptıkları ve önemli teknolojik gelişmeler kaydettikleri ve hala günümüz koşullarında bile ekonomik bir şekilde bu potansiyelin bir kısmını kullandıkları bilinmektedir. Dünyanın 1990 yılı nda 2160 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi 2006 yılı Temmuz ayı itibarıyla MW a ulaşmıştır (Gökçınar 2008). Çizelge 1.1 de, ülkelerde halen işletilmekte olan rüzgâr gücü kapasiteleri verilmektedir. 18

19 Çizelge 1.1 Dünya kurulu rüzgâr gücü (MW) (Gökçınar 2008) ÜLKELER KURULU RÜZGÂR GÜCÜ (MW) Almanya İspanya Danimarka 3125 İtalya 2726 Fransa 2454 İngiltere 2389 Portekiz 2150 Hollanda 1746 Avusturya 982 Yunanistan 871 İrlanda 805 İsveç 788 Norveç 333 Belçika 287 Polonya 276 Türkiye 146 Finlandiya 110 Lüksemburg 35 Dünya daki rüzgâr kurulu gücünün türbin üreticilerine ve piyasadaki pazar paylarına göre dağılımı, şekil 1.4 de verilmektedir. Bu dağılıma göre, Danimarka nın Vestas firması en büyük Pazar payına sahiptir (Anonymous 2011b). 19

20 Şekil 1.4 Üreticilere göre rüzgâr türbin pazar payları (Anonymous 2011b) Rüzgâr santralleri kurulu gücünün dünya pazarında, yılları arasındaki yıllık büyüme payı çizelge 1.2 de verilmiştir. Çizelge 1.2 Rüzgâr enerjisinin yılları arası dünya pazarındaki büyüme oranı (Ültanır 2004 ve Öztürk ve Çelik 2006) Yıl Kurulu Güç, MW Artış % 1990 Yılına Göre Artış % (5 yıllık) (5 yıllık) (yıllık) (yıllık) (yıllık) (yarısı) (1/2 yıllık) yılında dünyanın rüzgâr kurulu gücü 2160 MW iken, 2004 yılı ilk yarısı itibariyle, kurulu rüzgâr santrallerinin nominal gücü MW olmuştur. Yani 14 yılda 18 katlık bir artış sağlanmıştır yılı için yapılan projeksiyonlar doğrultusunda dünyadaki 20

21 toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücünün MW olacağı düşünülmektedir. Burada en büyük katkının Avrupa kıtasından geleceği varsayılmıştır. Bu tahminler yapılırken analiz edilen dinamikler şunlardır: Ülkelerin rüzgâr enerjisi potansiyelini belirlemeye yönelik çalışmaları, Ülkelerin şimdiye kadar gerçekleştirdikleri büyüme, Ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları için verdikleri destek ve ulusal enerji planlamaları. Dünyanın toplam elektrik üretim kapasitesi ve bunun içerisinde rüzgâr enerjisi payı, yıllara göre, çizelge 1.3'de verilmiştir (Öztürk ve Çelik 2006). Çizelge 1.3 Dünyada kurulu elektrik gücü ve rüzgâr elektriğinin payı (Öztürk ve Çelik 2006) Yıl Tüm Elektrik Kapasitesi Rüzgâr Elektrik Kapasitesi Rüz. Elk. Payı (%) Toplam Elektrik E. TWh Rüzgâr Enerjisi TWh Rüz. Enerjisi Payı % (GW) (GW) Dünya kurulu elektrik gücü incelendiğinde yılları arasında toplam elektrik kapasitesinde % 12.5 lik bir artış gözlenirken, aynı yıllarda rüzgâr elektrik kapasitesinde % 315 lik bir artış olmuştur. Benzer şekilde, toplam elektrik enerjisi üretimindeki artış 21

22 % 14 iken, rüzgâr enerjisinden elektrik üretimindeki artış % 308 olmuştur. Günümüzde, rüzgâr enerjisi endüstrisinde, bir yandan 600 kw büyüklüğündeki orta boy makinalar seri olarak üretilirken bir yandan da 1.5 MW büyüklüğündeki tasarımlar üzerinde çalışılmaktadır. Mevcut kurulu kapasitedeki kw tan 1.5 MW a olan artış, çarpıcıdır. Bu yönde, 1990 dan bu yana çok hızlı bir gelişme gerçekleşmiştir. Büyük ünitelerin ortaya çıkışı, endüstrinin büyük boyuttaki deniz üstü uygulamalara elverişli olmasından dolayı, zamanında gerçekleşmiştir. Son yıllarda rüzgâr enerjisinin en başarılı pazarları, özellikle Danimarka, Almanya ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkeleridir. Hindistan, Çin ve Güney Amerika gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra ABD de de bu teknolojinin kullanımında bir sıçrama görülmektedir. Rüzgâr gücünün büyümesi dünya çapında olurken, en hızlı gelişimin Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin de gerçekleşmesi beklenmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı dünyanın 2020 yılına kadar elektrik tüketiminin iki misli artacağını öngörmektedir. Gelecekte elektriğe olan talep artışı, 20 yılda dünyanın elektrik talebinin % 10 unu karşılamayı hedefleyen rüzgâr gücünün yılda TWh lik elektrik enerjisi üretmesi gerektiği anlamına gelmektedir. %10 luk hedefe ulaşabilmek için 2004 ile 2010 arasında yıllık %30 luk bir büyüme kaydedilmesi gerekmektedir yılından itibaren ise rüzgâr gücünün % 20 lik yıllık büyüme oranları gerçekleştiğinde, 2020 yılı dünya elektrik enerjisi talebinin % 10 u rüzgâr enerjisinden sağlanabilecektir yılında ise rüzgâr gücü dünya elektriğinin %20 sini üretebilir duruma gelecektir (Öztürk ve Çelik 2006) Türkiye nin rüzgâr enerjisi potansiyeli Enerji amaçlı rüzgâr potansiyelinin belirlenmesi amacıyla Elektrik İşleri Etüt İdaresi (Anonim 2010a), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) ile birlikte Türkiye genelindeki meteoroloji istasyonlarının rüzgâr verilerini WASP programı ile değerlendirerek Türkiye Rüzgâr Atlası nı hazırlamıştır Yılı nda yayınlanmış olan Türkiye Rüzgâr Atlası ndan alınan harita şekil 1.5 de verilmektedir. Atlas, Türkiye deki rüzgâr enerjisi dağılımı ile ilgili genel olarak bir fikir vermekte olup, yer seviyesinden 50 metre yükseklikteki rüzgâr potansiyelleri incelendiğinde Ege, Marmara ve Doğu 22

23 Akdeniz bölgelerinin yüksek potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Rüzgâr atlası verilerine dayanarak Türkiye nin bugünkü teknik koşullarda rüzgâr enerjisi teknik potansiyelinin MW, ekonomik potansiyelinin ise, MW civarında olduğu tahmin edilmektedir (Anonim 2010a). Şekil 1.5 Türkiye rüzgâr atlası (Albostan vd. 2009) Şekil 1.6 da Türkiye için 50 metre yükseklikte ölçülmüş olan ortalama rüzgar hızı yıllık verileri gösterilmiştir. 23

24 Şekil 1.6 Türkiye rüzgâr atlası rüzgâr hızı yıllık ortalama 50 m (Akınsal 2009) Şekil 1.7 de Türkiye için 70 metre yükseklikte ölçülmüş olan ortalama rüzgar hızı yıllık verileri gösterilmiştir. Şekil 1.7 Türkiye rüzgâr atlası rüzgâr hızı yıllık ortalama 70 m (Akınsal 2009) 24

25 Şekil 1.8 de Türkiye için 50 metre yükseklikte ölçülmüş olan kapasite faktörü verileri gösterilmiştir. Şekil 1.8 Türkiye rüzgâr atlası kapasite faktörü 50m (Akınsal 2009) Şekil 1.9 da Türkiye için 50 metre yükseklikte ölçülmüş olan rüzgar güç yoğunluğu verileri gösterilmiştir. Şekil 1.9 Türkiye rüzgâr atlası güç yoğunluğu 50 m (Akınsal 2009) 25

26 Türkiye nin rüzgâr potansiyeli konusunda yurt içinde çeşitli üniversitelerin yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, Utrecht Üniversitesi nin 1993 Yılın nda OECD ülkeleri kapsamında yapmış olduğu çalışmada ise Türkiye nin teknik rüzgâr potansiyeli 80 GW olarak belirtilmektedir. Yine EİE tarafından AB ile ortaklaşa yürütülen IRESMED ve MED 2010 projelerinde uydu verileri kullanılarak Türkiye nin batı bölgesindeki rüzgâr potansiyeli RISOE tarafından KAMM modeli ile de belirlenmiş, elde edilen sonuçlar, EİE nin noktasal ölçümleri ile karşılaştırılmıştır (Anonim 2010a) Türkiye de rüzgâr enerjisinin kullanım durumu Türkiye de rüzgâr enerjisi kurulu güç kapasitesi Türkiye de rüzgâr enerjisinin kurulu güç kapasitesindeki payı çizelge 1.4 de gösterilmiştir. Çizelge 1.4 Türkiye kurulu gücünün kaynaklara dağılımı (Akınsal 2009) Kurulu Güç (MW) EÜAŞ Diğer Türkiye Toplam Termik Hidrolik Jeotermal Ruzgar Toplam Şekil 1.10 da Türkiye enerji üretiminde kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı gösterilmiştir. 26

27 Şekil 1.10 Türkiye kurulu gücünün kaynaklara dağılımı (Akınsal 2009) Elektrik enerjisi üretimi Türkiye nin işletmedeki toplam rüzgâr kapasitesi MW olup bunun 17.4 MW lık kısmı ise yap-işlet-devret rüzgâr santralleridir (Dinçsoy 2010). Türkiye işletme halinde olan rüzgâr santralleri ve kapasiteleri çizelge 1.5 de verilmiştir 27

28 Çizelge 1.5 Türkiye de işletmedeki lisanslı rüzgâr santralleri (Dinçsoy 2010) İşletmedeki Lisanslı Rüzgâr Santralleri Mevkii Şirket Kurulu Güç (MW) İzmir-Çeşme Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş Çanakkale-İntepe Anemon Enerji Elektrik Üretim A.Ş Manisa-Akhisar Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti Çanakkale-Gelibolu Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş Manisa-Sayalar Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş İstanbul-Çatalca Ertürk Elektrik Üretim A.Ş İzmir-Aliağa İnnores Elektrik Üretim A.Ş İstanbul-Gaziosmanpaşa Lodos Elektrik Üretim A.Ş İzmir-Çeşme Mare Manastır Rüzgâr Enerjisi Santralı San. ve Tic. A.Ş İstanbul-Hadımköy Sunjüt Sun i Jüt San. ve Tic. A.Ş 1.20 İstanbul-Silivri Teperes Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Bandırma Yapısan Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Şamlı Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti Muğla-Datça Dares Datça Rüzgâr Enerji Santralı Sanayi ve Ticaret A.Ş Hatay-Samandağ Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti Aydın-Didim Ayen Enerji A.Ş Çanakkale-Ezine Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Susurluk Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş Osmaniye-Bahçe Rotor Elektrik Üretim A.Ş İzmir-Bergama Ütopya Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş İzmir-Çeşme Mazı-3 Rüzgâr Enerjisi Santrali Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Bandırma Akenerji Elektrik Üretim A.Ş Balıkesir-Bandırma Borasco Enerji ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş Manisa-Soma Soma Enerji Elektrik Üretim A.Ş Hatay-Belen Belen Elektrik Üretim A.Ş Tekirdağ-Şarköy Alize Enerji Elektrik Üretim A.Ş İzmir-Urla Kores Kocadağ Rüzgâr Enerji Santralı Üretim A.Ş Balıkesir-Bandırma As Makinsan Temiz Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic A.Ş. KAPASİTE TOPLAMI İşletmedeki Yap-İşlet-Devret Rüzgâr Santralları Mevkii Şirket Kurulu Güç (MW) İzmir-Çeşme Ares Alaçatı Rüzgâr Enerjisi Sant. San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale-Bozcaada Bores Bozcaada Rüzgâr Enj. Sant. San. ve Tic. A.Ş. KAPASİTE TOPLAMI İŞLETMEDEKİ TOPLAM KAPASİTE

Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Durumu ve Çanakkale nin Yeri

Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Durumu ve Çanakkale nin Yeri Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Durumu ve Çanakkale nin Yeri Murat Durak Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) 21 Kasım 2009, ÇANAKKALE Giriş Ülkemiz ve Çanakkale rüzgar potansiyeli

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ. Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM barisozerdem@iyte.edu.tr

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ. Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM barisozerdem@iyte.edu.tr 189 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM barisozerdem@iyte.edu.tr GİRİŞ Sanayinin olduğu kadar insan yaşamının da vazgeçilmez girdilerinden olan enerjinin yeterli, zamanında, kaliteli, ekonomik,

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYEL & STRATEJİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 Nisan 2010 Dr. Atillâ AKALIN I.GİRİŞ Rüzgar Potansiyeli ve Kullanımları (Dünya, AB, Türkiye) Hidro Potansiyeli ve

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA 2018 Yenilenebilir Enerji Kaynakları SUNU İÇERİĞİ 1-DÜNYADA ENERJİ KAYNAK KULLANIMI 2-TÜRKİYEDE ENERJİ KAYNAK

Detaylı

İzmir İli Enerji Tesislerinin Çevresel Etkileri - RES

İzmir İli Enerji Tesislerinin Çevresel Etkileri - RES TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir İli Enerji Tesislerinin Çevresel Etkileri - RES Hasan Sarptaş, Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Ens. Türkiye de Rüzgar Enerjisinin Görünümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

Rüzgar Enerjisi. Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER,

Rüzgar Enerjisi. Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER, Rüzgar Enerjisi Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER, engin.hüner@klu.edu.tr TARİHÇE Tarihte ilk olarak rüzgar yel değirmenlerinde tahıl öğütmek için ve yelkenli gemilerde kullanılmıştır. Eski yunanlılar ve romalılar

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Günümüzde kullanımı ve teknolojisi en hızlı gelişme gösteren yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Rüzgar türbin teknolojisindeki

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN 500 kw A KADAR LİSANSSIZ ENERJİ ÜRETİMİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN 500 kw A KADAR LİSANSSIZ ENERJİ ÜRETİMİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN 500 kw A KADAR LİSANSSIZ ENERJİ ÜRETİMİ VE FİZİBİLİTE ANALİZİ Ali Erduman 1, Bedri Kekezoğlu 1, Ali Durusu 1, Muğdeşem Tanrıöven 1 1 Elektrik Mühendisliği Bölümü Yıldız

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat.

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. TEKNİK BİLGİLER Türbin modeli : LARUS45 Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. Kule : Bakım ve kurulum eğilmesi yapılabilen, hidrolik piston monte edilebilen, galvanizli çelik kule. Yükseklik

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ. UĞUR BİCAN Elektrik Mühendisi EMO Ankara Şubesi Enerji Komisyonu

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ. UĞUR BİCAN Elektrik Mühendisi EMO Ankara Şubesi Enerji Komisyonu YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ UĞUR BİCAN Elektrik Mühendisi EMO Ankara Şubesi Enerji Komisyonu Çevre dostu olan yenilenebilir enerji kaynakları NEDEN ÖNEMLİDİR? Enerjiye olan büyük ihtiyaç

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları Güneşten gelen ışınlar dünya atmosferinde ısınmaya neden olmaktadır. Isınarak yoğunluğu azalan hava yükselmekte, bu havanın yerini soğuk hava doldurmaktadır. Bu hava akımı dünyanın kendi etrafında dönme

Detaylı

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Sunan Yrd.Doç. Dr. Mustafa HOŞTUT Nisan-2007 1/53 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS

Detaylı

2009 Yılı Sonu Đtibarı Đle Dünya da ve Ülkemizde Rüzgar Elektrik Santral (RES) Projelerinin Son Durumu. Murat Durak

2009 Yılı Sonu Đtibarı Đle Dünya da ve Ülkemizde Rüzgar Elektrik Santral (RES) Projelerinin Son Durumu. Murat Durak Sonu Đtibarı Đle Dünya da ve Ülkemizde Rüzgar Elektrik Santral (RES) Projelerinin Son Durumu Murat Durak Yönetim Kurulu Başkanı md@enermet.com.tr 1. Giriş 1990 lı yılların başından itibaren yenilenebilir

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net

www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net RÜZGAR ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU İ ç e r i k Türkiye nin Rüzgar Potansiyeli İşletmede olan RES Rüzgar Gücü Hesaplaması RES Birim Elektrik

Detaylı

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul Sera gazları ve kaynakları Kyoto Protokolü tarafından belirtilen 6 sera gazı: Karbon dioksit (CO

Detaylı

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi Egemen SULUKAN, Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Göztepe,

Detaylı

ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı

ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı ENERJİ ALTYAPISI ve YATIRIMLARI Hüseyin VATANSEVER EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 1 Kasım 2014/ İzmir Mimarlık Merkezi FOSİL

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

ORTALAMA RÜZGAR VERİLERİ ÜZERİNDEN RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN ÖN FİZİBİLİTE YAPILMASI: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 100 kw RES UYGULAMASI

ORTALAMA RÜZGAR VERİLERİ ÜZERİNDEN RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN ÖN FİZİBİLİTE YAPILMASI: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 100 kw RES UYGULAMASI ORTALAMA RÜZGAR VERİLERİ ÜZERİNDEN RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN ÖN FİZİBİLİTE YAPILMASI: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 100 kw RES UYGULAMASI Doç. Dr. Selim SOLMAZ Gediz Üniversitesi Makine Müh. Bölümü selim.solmaz@gediz.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi RETS

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi RETS T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi RETS Rüzgar Enerjisi Tahmin Sistemi, RETS DMİ, 2010, Ankara Bu yayının herhangi bir bölümü kaynak

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI Doç. Dr. Selim SOLMAZ Gediz Üniversitesi Makine Müh. Bölümü selim.solmaz@gediz.edu.tr SUNUM PLANI Motivasyon Proje Geçmişi

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 )

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) TÜRKİYE KURULU GÜCÜ 2017 MART SONU TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (TOPLAM 79.178,3 MW) KATI+SIVI; 667,1; 0,85%

Detaylı

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler Elektrik Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler Rüzgar enerjisi değişime uğramış güneş enerjisidir: Güneş enerjisinin karalan, denizleri ve atmosferi her yerde özdeş ısıtmamasından

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz,

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

Karbon döngüsü (units = gigatons, 10 9 tons)

Karbon döngüsü (units = gigatons, 10 9 tons) FOTOSENTEZ Karbon döngüsü (units = gigatons, 10 9 tons) Kyoto Protokolü küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve.birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Biliyor musunuz? Enerji. İklim Değişikliği İle. Mücadelede. En Kritik Alan

Biliyor musunuz? Enerji. İklim Değişikliği İle. Mücadelede. En Kritik Alan Biliyor musunuz? Enerji İklim Değişikliği İle Mücadelede En Kritik Alan Enerji üretimi için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı sanayileşme devriminden beri artarak devam etmektedir.

Detaylı

Rüzgar Enerji Sektöründeki Tekno-Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü Đçin Yol Haritası

Rüzgar Enerji Sektöründeki Tekno-Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü Đçin Yol Haritası Rüzgar Enerji Sektöründeki Tekno-Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektörü Đçin Yol Haritası Dr. Müh. Cenk SEVĐM, Enerji Teknolojileri Uzmanı Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. ENERJİ KAYNAKLARI Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. cvbaysal@erciyes.edu.tr 1 Giriş Enerji Nedir? Enerji, en basit tarifle, iş yapabilme yetisidir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ RÜZGAR GÜCÜ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 1. HAFTA 1 İçindekiler Rüzgar Enerji Sistemlerine Giriş Rüzgar

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK NEDİR BU ENERJİ? İş Yapabilme Yeteneğidir. Canlı Tüm Organizmalar Enerjiye İhtiyaç Duyar. İnsanlık Enerjiye Bağımlıdır. Yaşam

Detaylı

Şekil.1 - Dünyanın Teknik RÜZGAR POTANSİYEL Dağılımı. [ Dünya Toplamı 53,000 TWh / yıl ] 10.600 10.600 5.400 4.800 4.600 3.000 3.000.

Şekil.1 - Dünyanın Teknik RÜZGAR POTANSİYEL Dağılımı. [ Dünya Toplamı 53,000 TWh / yıl ] 10.600 10.600 5.400 4.800 4.600 3.000 3.000. DÜNYA DA RÜZGAR ENERJİSİ KAYNAK POTANSİYELİ [ Derleyen - Dr.Atillâ AKALIN ] 1. Dünya da Rüzgar Potansiyeli Bu çalışma içinde yer almamasına rağmen, Rüzgar potansiyeli tespitinde, teknolojik - tarihsel

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Emre Demirel Ege Kule AŞ/Fabrika Müdürü 1 EGE KULE A.Ş. Ege Kule, 1955

Detaylı

Rüzgar Teknolojilerinde aerodinamik değişim

Rüzgar Teknolojilerinde aerodinamik değişim Çok eski dönemlerde yararlanılmaya başlanmasına rağmen modern rüzgar türbinleri diğer yenilenebilir enerji sistemlerine benzer şekilde 1970'li yıllardaki petrol krizinden sonra gelişmeye başlamıştır. Rüzgar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

4. Rüzgar enerjisi. 4.1 Giriş

4. Rüzgar enerjisi. 4.1 Giriş 4. Rüzgar enerjisi 4.1 Giriş Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin karaları, denizleri ve atmosferi her yerde özdeş ısıtmamasından dolayı oluşan sıcaklık ve buna bağlı basınç farkları

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. www.euas.gov.tr 1 Türkiye de Rüzgar Enerjisi www.euas.gov.tr 1 Enerjinin Önemi Günümüz dünyasında bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hamlelerini gerçekleştirmesi, toplumsal refahı yükseltmesi ve global ölçekte rekabet

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ Yrd. Doç. Dr. Önder GÜLER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü ÖZET Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi

Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Rüzgâr Enerji Santrallerinin İnsan Kaynakları ve İstihdam Açısından Önemi Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL okanoz@omu.edu.tr 1

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş

Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Giriş Murat DURAK Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği-TÜREB) md@enermet.com.tr www.tureb.com.tr 5 Mart, 2010 ANKARA 1 1. Giriş (TÜREB) 2. RES Projelerinin

Detaylı

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY RÜZGAR Rüzgar nedir? Rüzgarı etkileyen faktörler Türbülans Tepe etkisi Tünel etkisi Rüzgar

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek KAPASİTE FAKTÖRÜ VE ENERJİ TAHMİNİ Kapasite faktörü (KF) bir santralin ne kadar verimli kullanıldığını gösteren bir parametredir. Santralin nominal gücü ile yıllık sağladığı enerji miktarı arasında ilişki

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi. Maksut SARAÇ

Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi. Maksut SARAÇ Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi Maksut SARAÇ Proje Dairesi Başkanı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Tel: 0312 295 50 40 E-mail : msarac@eie.gov.tr Rüzgar Enerjisi ve Türbinleri Yerel Sempozyumu

Detaylı

Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Web: ytam.marmara.edu.tr; E-posta: ytam@marmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Web: ytam.marmara.edu.tr; E-posta: ytam@marmara.edu.tr Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Türkiye Bölümü Başkanı WWEA

Detaylı

MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. N. Sinan KÖKSAL

MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ. N. Sinan KÖKSAL MANİSA / KIRKAĞAÇ RÜZGÂR POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ N. Sinan KÖKSAL Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, MANİSA Özet Kullanılabilir fosil kaynakların azalması ve

Detaylı

Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinin İzmir Bölgesindeki Yıllık Üretimlerinin Belirlenmesi

Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinin İzmir Bölgesindeki Yıllık Üretimlerinin Belirlenmesi Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinin İzmir Bölgesindeki Yıllık Üretimlerinin Belirlenmesi Levent BİLİR, Nurdan YILDIRIM ÖZCAN Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Yenilenebilir Enerjinin Önemi

Detaylı

Rüzgar ın Tarihçesi. 1970 lerde Rüzgar enerjisi sektörü ivme kazandı Petrol krizi. Yelkenli gemiler kullanılmaya başlandı.

Rüzgar ın Tarihçesi. 1970 lerde Rüzgar enerjisi sektörü ivme kazandı Petrol krizi. Yelkenli gemiler kullanılmaya başlandı. Rüzgar ın Tarihçesi Yelkenli gemiler kullanılmaya başlandı. İngiliz J. Semeaton rüzgar hızı ve enerji arasında bir bağlantı kurdu. Danimarka'da 10.000 kadar yel değirmeni kuruldu. Amerika'da su pompalamak

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İÇİN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN ANALİZİ M.Arif ÖZGÜR Osmangazi Üniversitesi Müh.

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.Ç.1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım Burdur İl Koordinatörleri Bu ünitede su, rüzgar ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNDE 2040 A BAKIŞ

DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNDE 2040 A BAKIŞ DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNDE 2040 A BAKIŞ Dünyanın önemli petrol ve enerji şirketlerinden Exxon Mobil tarafından 2018 Enerji Görünümü ve 2040 yılına dair öngörüleri içeren bir rapor yayınlandı. Rapor, Outlook

Detaylı

Elektrik Enerjisi Üretimi. Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÇETİN

Elektrik Enerjisi Üretimi. Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÇETİN Elektrik Enerjisi Üretimi Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÇETİN ELEKTRİK PİYASALARI İŞLETME A.Ş. Doğalgaz Yenilenemez (Fosil) Kaynaklı Kömür Elektrik Enerjisi Üretim Çeşitleri Nükleer Petrol türevleri

Detaylı

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz

SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için. EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz SINIRLARINIZI ZORLAYABİLMENİZ için EPOKSİ ve POLİÜRETAN SİSTEMLERİ tasarlıyoruz KİMAR - DURATEK 1973 KİMAR kuruldu. Mümessillik firması. 1976 KİSTAB markasıyla nontoksik kalay stabilizatörleri imalatı

Detaylı

ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ

ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ ILISU (HASANKEYF) BARAJINA ALTERNATİF OLARAK GÜNEŞ ENERJİSİ Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

İ klim değişikliği probleminin giderek ciddi olarak ele alınmaya OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. Elektrikli Taşıtlarda CO 2 nin Geleceği

İ klim değişikliği probleminin giderek ciddi olarak ele alınmaya OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. Elektrikli Taşıtlarda CO 2 nin Geleceği SAYI 49 EKİM 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Detaylı

Mars Enerji Hakkında

Mars Enerji Hakkında Mars Enerji Hakkında Mars Enerji International Hollanda Üretim Planı ; RES Servis ve kurulumda, Hollanda lı partner Avrupalı yatırımcıları TR ye gelmesinde köprü Üreticiler ile hızlı işbirlikleri Mars

Detaylı

Türkiye Enerji Piyasasının Uzun Vadeli Görünümü. Katherine Poseidon

Türkiye Enerji Piyasasının Uzun Vadeli Görünümü. Katherine Poseidon Türkiye Enerji Piyasasının Uzun Vadeli Görünümü Katherine Poseidon 13 Şubat 219 Araştırma Alanları Temiz enerji Ulaşımın geleceği Güneş Rüzgar Depolama Dağıtık enerji Öncü Enerji ve teknolojiler sanayiye

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI. Gökhan BAŞOĞLU

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI. Gökhan BAŞOĞLU YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İÇERİK 1. DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI 1.1 GİRİŞ 1.2 ENERJİ KAYNAKLARI 1.3 TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ ENERJİ POTANSİYELİ 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri

Ranteko. Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri. Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri. Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Ranteko ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Çamur Kurutma ve Yakma Teknolojileri Anaerobik Çürütme ve Biyogaz Tesisleri Çamur Bertaraf Çözümleri Yenilenebilir Enerji Projeleri Çevre Çözümleri Ve Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI Doç Dr. Numan Sabit ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cem EMEKSİZ Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞAN Rüzgar enerjisi eski çağlardan günümüze

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V.

YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007. MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. ORTA KARADENİZ Z BÖLGESB LGESİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ EMO SAMSUN ŞUBESİ-04-05 EYLÜL 2007 MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şube Müdür V. TÜRKİYE RÜZGAR

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

YURT DIŞI YATIRIMLAR POLAT YETER

YURT DIŞI YATIRIMLAR POLAT YETER YURT DIŞI YATIRIMLAR POLAT YETER ENERJİ SEKTÖRÜ GW Büyüme Oranı Hidroelektrik & Marin Rüzgar Güneş Biyoenerji Jeotermal IRENA,Rethinking Energy,2017 2 AB ÜLKELERİ 2020 HEDEFLERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE

Detaylı

ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ENERJİSİNİN BUGÜNÜ VE YARINI

ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ENERJİSİNİN BUGÜNÜ VE YARINI TMMOB TÜRKİYE VI. ENERJİ SEMPOZYUMU - KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ ÜLKEMİZDE ELEKTRİK ENERJİSİNİN BUGÜNÜ VE YARINI Hacer Şekerci Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ

SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ SU POMPALAYAN YELKAPAN TEKNOLOJİSİ G e n e l T a n ı m l a m a Yelkapan, 8m çapında 30 kw gücünde düşey eksenli pervaneye sahiptir. Sistem özel olarak su pompalamak için tasarlanmıştır. Pervane, pistonlu

Detaylı