SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ"

Transkript

1 Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların iç bölgeleri karbon alamadıklarından yumuşak kalır ve böylece yüzey sertleştirmesi neticesinde sert cidarlı ve yumuşak iç bölgeye sahip parçalar elde edilir.bu parçalar yüksek sertliklerinden dolayı aşınmaya, akışkan çekirdekleri sayesinde de değişken ve darbeli yüklere karşı çok dayanıklı olurlar.[2] Yüzey sertleştirilmesine tabi tutulan çeliklerin, normal sertleştirmeye tabi tutulan çeliklere nazaran avantajları şunlardır: Bu parçaların iç kısımları sonradan işlenebilir. Yumuşak ve akışkan çekirdek, su verme işleminde şekil değiştirmelere, çatlaklara mani olur.bu sebepten dolayı yüzey sertleşmesi bilhassa işlendikten sonra ısıl işleme tabi tutulan, ölçülerini değiştirmemesi gereken parçalar için çok uygundur. Yüzeyin taşlanması haricinde diğer kısımlarının işlenmesi daha kolay ve ucuzdur. Yüzey sertleşmesi yapabilecek çelikler, yüksek karbonlu çeliklere nazaran daha ucuzdur.[2] Yüzey sertleştirmenin dezavantajları ise şunlardır: Çelik homojen olmayıp değişik Fe-C alaşımlarından meydana gelir( içeriye doğru karbon muhtevası azalır ). Uygun ısıl işlem tecrübe ister ve pahalıdır. Bu yöntemle sertleştirilmiş parçalar taşlanmadan önce dikkatli olarak düzeltilmelidirler, zira sert yüzeyin ancak çok ince bir kısmı taşlama ile alınabilir.[2] Bu yöntem dişliler, bilyalı yataklar, anahtarlar, vida başları ve uçları, zincir dilimleri, eksantrik millerinde kullanılır.ayrıca muhtelif ölçü aletleri, kesici takım uçları, zımbalar, eğeler, bazı freze bıçakları, plastik kalıpları ve zırhlı plakalar da aynı usulle sertleştirilir.[2] 1.SEMENTASYON ĐŞLEMĐ Çeliğin iç kısmında maksimum tok özelliklerin istendiği ve yüzeye göre daha yumuşak parçaların imali için çelikte yapılacak yüzey sertleştirme işlemlerinden birisi de sementasyondur.[4] Sementasyon işlemi, katı, sıvı veya gaz ortamlarda yapılabilir.semente işleminden sonra malzeme genellikle yağda su verilerek sertleştirilir.malzemenin cinsine ve kullanım amacına göre ısıl işlemi basit veya karmaşık olabilir.[4]

2 Sonuçta; parça yüzeyi sert ve aşınmaya dayanıklı, çekirdek kısmı ise yüzeye göre yumuşak fakat tok; yani darbelere karşı dayanıklı bir malzeme elde edilir.[4] Karbon emdirilmesi işlemi çelik parçasının CO ihtiva eden bir ortamda, östenit faz sıcaklığına kadar ısıtılmasıyla, gaz-metal reaksiyonu sonucu oluşur.genellikle oC arasında bir sıcaklık kullanılır, bu sıcaklığa sementasyon sıcaklığı denir.[1] Aşağıdaki reaksiyona göre; CO2 + C = 2CO oluşan karbonmonoksit, kullanılan sementasyon sıcaklığında östenit fazda bulunan çelik parçasının yüzeyinde parçalanır ve açığa çıkan atomik karbon çelik bünyesine emilerek çözülür.[1] Aşağıdaki reaksiyon; Fe +2CO = Fe(c) +CO2 bunu göstermek için verilmiştir.burada Fe(c) östenit fazda çözünen karbonu ifade etmektedir.[1] Sementasyon işleminin östenit bölgesinde yapılması, bu bölgenin % 2 oranına kadar karbon çözebilmesi ile yakından ilgilidir.fakat ikincil sementit (Fe3C) ayrışımı arzu edilmediğinden, sementasyon tabakası genellikle ötektoid noktasına uygun olarak karbonlanır.[5] Bu iki reaksiyon da reversible özelliktedir.buna göre; CO2 + C = 2CO reaksiyonu sıcaklığın azalması ile sağdan sola doğru ilerleyerek CO bakımından zengin bir gaz atmosferi meydana getirir.eğer çelik parça böyle bir ortamda kalırsa Fe + 2CO = Fe(c) + CO2 reaksiyonu sağdan sola doğru ilerleyerek, çelik parçasının yüzeyinden karbon kaybetmesine neden olur.bu duruma dekarbürizasyon denir.[1] Çelik yüzeyindeki dekarbürizasyon tabakası, sementasyon sonrası yapılacak sertleştirme işleminde martenzit yapıya dönüşmeyeceği için yüzeyde yumuşak bir bölge oluşturur.[1] Dekarbürizasyon neticesinde yüzey sertliğinde ve yorulma mukavemetinde düşme olur.[3] Bu ise çoğu zaman istenmeyen bir durumdur.dekarbürizasyon tabakasının oluşumunu önlemek için fırın atmosferinde endotermik gaz karışımı sağlayarak, çelik parçasını yüzeyi CO2, O2 ve su buharından korunarak sağlanabilir.[1] Kullanılan sementasyon sıcaklığında, östenit fazda çözünebilen maksimum karbon miktarı Fe-C denge diyagramında Acm çizgisinden bulunabilir.örneğin 925oC sementasyon sıcaklığında östenit fazda çözünebilen maksimum karbon miktarı %1.3 civarındadır.bu sıcaklıkta çelik parçanın yüzeyi yaklaşık olarak %1.3 e kadar karbon emmesi yaparken, parçanın çekirdek kısmı düşük karbon miktarını korumaya devam eder.bu sebeple, karbon atomları parçanın yüzeyinden çekirdeğe doğru difüz ederek denge durumuna gelmek isteyeceklerdir.östenit fazda karbon

3 atomlarının difüzyon hızı, verilen sıcaklıkta,çelik parçanın yüzeyinde oluşan karbon konsantrasyonuna ve difüzyon katsayısına bağlıdır.[1] Çelik parça, sementasyon sıcaklığında karbon difüzyonunun arzu edilen derinliğe kadar ilerlemesi için yeterli süre tutulur.bu süreye sementasyon zamanı denir.sementasyon zamanı boyunca, çelik parçanın yüzeyinden içeriye difüz eden karbonun ilerleme derinliğine sementasyon derinliği denir.eğer çelik parça, sementasyon sıcaklığından yavaşça soğutulursa, sementasyon derinliği boyunca değişen karbon miktarına bağlı olarak çeşitli yapılar oluşur.bu yapılar, çelik parçasının sementasyon sonrası, fırında yavaş soğutulmasından sonra mikroskopta incelenmesi ile açıkça görülür.bunun altında oluşan ötektoid bölge sadece perlit yapıdadır.đçeriye doğru perlit ve ferrit yapılardan oluşan ötektoid altı bölge gelir ve çekirdeğe doğru ferrit yapı miktarı artarak devam eder.[1] Sementasyon süresi ve sıcaklığı:aynı oranda olmamakla beraber, sementasyon tabakasının kalınlığı, sementasyon süresi ve işlemin yapıldığı sıcaklık ile artar.[2] Đç yapıyı kabalaştırarak sementasyonu takip eden ısıl işlemleri zorlaştırdıklarından, çok uzun sementasyon süreleri ve çok yüksek sıcaklıklar zararlıdır.bu yüzden arzu edilen karbürizasyonu elde edebilmek için optimum süre ve sıcaklık kullanılmalıdır.[2] Çeliğin karbon yüzdesi ne kadar düşük olursa o kadar daha yüksek sıcaklıkları kaldırabilir.[2] Genel olarak süreyi çok uzun yapmamak için A3 sıcaklığının biraz üzerindeki sıcaklıklarda çalışılır.bu süreyi daha da kısaltmak için sıcaklığı çok yüksek tutmak hiçbir şekilde tavsiye edilmez.bununla beraber, esas olarak sementasyon süresi arzu edilen tabaka kalınlığına göre seçilmelidir.[2] Difüzyona etki eden başlıca faktörler: Sıcaklık Süre Karbon potansiyeli Çeliğin kimyasal bileşimi [5] Difüzyon kinetiğini şu formülle ifade etmek mümkündür: C Co = (C1 - Co). [ (1 erf ( x /2 \ D. t ) ] [5]

4 Sementasyon işlemi için şu yaklaşım formülünü kullanabiliriz: x = 2,36. \ D. t ( C1 C / C1 Co )1,3 [5] Burada C1 yüzeydeki, Co ise çekirdekteki karbon oranıdır.c ise karbon oranının x e bağlı olarak aldığı değerdir.[5] Karbonun östenit demirdeki yayınması ile ilgili olarak şu difüzyon katsayısı kullanılabilir: D = 0,21. exp ( / T ) ( cm2 / sn ) ( T = ok ) [5] Karbon Potansiyeli: Sementasyon ortamı ile denge haline gelen çeliğin içindeki karbon oranına karbon potansiyeli denir.karbon potansiyeli ne kadar yüksek ise sementasyon tabakasındaki karbon oranı o kadar yüksek olur.buna göre karbon potansiyeli, sementasyon ortamının etkinliğini ifade eden bir büyüklük olup, P2CO/PCO2 oranına paralel olarak artar.burada PCO ve PCO2, CO ve CO2 gazlarının kısmi basıncını ifade etmektedir.alaşım elementlerinin etkisini elemine etmek için karbon potansiyelinin tanımında ve tayininde alaşımsız karbon çeliği veya Fe baz olarak alınır.[5] Pratikte, karbon potansiyelini tespit etmek için ince bir demir plaka veya tel sementasyon ortamında, ortamla denge haline gelinceye kadar tutulur.daha sonra tartım yoluyla içindeki karbon oranı bulunur.bu oran karbon potansiyeline eşittir.eğer ortamda H2 veya H2O varsa, H2O un çiğlenme sıcaklığı yardımıyla da karbon potansiyeli tayin edilebilir.[5] Uygulamada karbon potansiyeli % arasında seçilir.[5] Sıcaklık, süre ve karbon potansiyeli sabit tutulduğu halde semente edilen çeliklerin, kimyasal bileşimlerine bağlı olarak yüzeyde farklı karbon oranlarına sahip oldukları görülür.çeliğin karbon aktivitesini düşüren Cr, Mn, Mo gibi elementler çeliğin daha fazla karbon almasına yol açarlar.aşırı karbonlama denilen bu olay istenmeyen bir durumdur.n, Si, Ni ise karbonlamayı azaltıcı etkiye sahiptir.[5] 2.SEMENTASYON METOTLARI

5 Sementasyon işlemi değişik karbon verici ortamlarda yapılabilir.bunlar; Kutu sementasyonu (Katı Ortamda Sementasyon) Tuz Banyosunda Sementasyon Gaz Sementasyonu olmak üzere üç farklı yöntemdir.[1] Uygulanan metot her ne olursa olsun, sementasyon işlemi, çelik parçanın östenit faz sıcaklığına çıkarılarak gaz difüzyonu yapılmasıyla olur.[1] Karbon taşıyıcı gaz genellikle CO, bazen de CH4 tür.[5] Her metot kendi özel karakteristiğiyle çelik yüzeyinde farklı sementasyon derinlikleri ve sementasyon sonrası uygulanan sertleştirme yöntemine bağlı olarak farklı neticeler verir.[1] Sementasyon ortamındaki maddelerin görevi, difüzyon olayını gerçekleştirecek olan CO gazını ortaya koymaktır.karbon potansiyelini ayarlamak kolay olduğu için ve seri imalata yatkınlığı sebebiyle, gaz sementasyonu önem kazanmıştır.[5] 2.1.Kutu Sementasyonu (Katı Ortamda Sementasyon) Kutuda yapılan sementasyon işlemi için kullanılan karbürleyici tozun bileşimi; odun kömürü, kok veya kemik kömürü ile alkali bileşiklerin 3-6 mm lik taneler halindeki karışımıdır.[2] Semente edilecek parçalar, çelik veya dökme demirden yapılmış kutuya (aksi halde sürekli değişen ısıtma ve soğutma şartları nedeniyle kutu üzerinde kav tabakası oluşur ) toz karışımı ile birlikte konur ve kutunun ağzı sıkıca kapatılarak fırına yerleştirilir.[1] Sıcaklığın yükselmesi ile kömür, kutu içindeki havanın oksijeni ile reaksiyona girerek CO2 oluşturur.co2 de tekrar kömür ile reaksiyona girerek CO meydana getirir.[1] CO2 + C = 2CO Sıcaklığın artması ile yukarıdaki reaksiyona göre CO oluşumu artar. Ortaya çıkan CO çelik yüzeyinde ayrışarak CO2 ve atomik karbon meydana getirir.atomik karbon, östenit faza gelmiş olan çelik tarafından emilerek bünyede çözünür.böylece çelik parçasının yüzeyi karbonca zenginleştirilmiş olur.açığa çıkan CO2 tekrar odun kömürü ile reaksiyona girer, CO meydana getirir ve reaksiyonlar aynen tekrar eder.[1] Karbürleyici tozun bileşimindeki alkali bileşikler ise aktivasyon maddeleri olarak etki ederler; yani karbürizasyon süresini kısaltırlar.en etkili bileşikler baryumoksit ve baryumkarbonattır.[2] Avantajları: En önemli avantajı; önceden hazırlanması gereken gaz atmosferine gerek olmamasıdır.[1] Bu yöntem sadece bölgesel olarak karbürlenecek büyük parçalar için daha ekonomiktir.büyük parçaların karbürleyici toza bulanması ve ısıtılması

6 için gerekli zaman, esas karbürizasyon süresine göre daha kısadır.büyük karbürizasyon derinlikleri ucuz ve kolay olarak elde edilir.[2] Dezavantajları: Parçanın toz ile kaplanması ve temizlenmesi için harcanacak iş gücü fazladır. Karbürizasyon tozu kötü bir ısıtıcı olduğundan sementasyon sıcaklığına ulaşıncaya kadar uzun bir ısıtma süresi gerekir.[2] Karbon potansiyelini ayarlamak mümkün değildir.[5] Çelik parçasının hassas toleranslı (0.25 mm), ince sementasyon derinliği (0.75 mm den aşağı) istendiği durumlar için uygun değildir. Enerji kayıpları fazladır. Ayrıca, ısınma ve soğutma için her defasında fazladan zamana ihtiyaç vardır.[1] 2.2.Tuz Banyosunda Sementasyon Đlk önce parçalar oC de ön tavlamaya tutulur.böylece parçaların nemi alınır ve tuz banyosunun daha verimli kullanılması sağlanmış olur.parçalar ön tavlama işleminden sonra sudan arındırılmış bir tuz eriyiği içerisine asılırlar.sıcaklık oC dir.[2] Kullanılan tuzlar ticari anlamda kolay bulunabilen tuzlardır ve karbon verici olarak sodyum siyanür (NaCN) veya potasyum siyanür (KCN) ihtiva ederler.tuz seçimi istenilen sementasyon derinliğine ve buna bağlı olarak çalışılacak sementasyon sıcaklığına göre yapılmaktadır.[1] Đki çeşit tuz vardır: 1-Đnce sementasyon derinliği veren (düşük sementasyon sıcaklığında çalışan) tuzlar. Bu durumda tuz banyosundaki siyanür miktarı %20 civarındadır.çalışma sıcaklığı ise oC olmalıdır.böyle bir tuz banyosunda 0.9 mm ye kadar sementasyon derinliği elde edilir.[1] 2-Sementasyon derinliğini artıran (yüksek sementasyon sıcaklığında çalışan) tuzlar. Bu durumda ise tuz banyosundaki siyanür miktarı %10 dur ve kullanılan sementasyon sıcaklığı oC dir.bu tip tuz banyosunda 3 mm ye kadar sementasyon derinliğine ulaşılır.bu metotla sementasyon işlemi aşağıdaki reaksiyonlara göre gaz fazında cereyan eder:[1] 2NaCN + O2 2NaCNO 4NaCNO 2NaCN + Na2CO3 + CO +2N 3Fe +2CO Fe3C + CO2

7 Đlk reaksiyon siyanür tuzu ile havanın oksijeni arasında olur.açığa çıkan NaCNO ayrışarak CO ve atomik azot verir oc de östenit fazdaki çelik, CO ile reaksiyona girerek karbonu bünyesine alır.bu arada bir miktar azotta çelik tarafından emilir.çeliğin karbon ve azot emme miktarı önemli ölçüde banyodaki siyanür miktarına ve sementasyon sıcaklığına bağlıdır.[1] Tuz banyosunda kullanımında arzu edilen kabuk derinliği küçüldükçe, elde edilen ekonomi büyür.bunun sebebi; ise tuz banyosunda çelik parçaların ısınma hızının kutu sementasyonunkinden daha yüksek olmasıdır.[1] Avantajları: Tuz banyosu genellikle küçük ve orta büyüklükteki parçaların sementasyonu için kullanılır. Bu metotla yapılan sementasyon işlemi, parça yüzeyinde homojen sementasyon derinliği vermesi ve tuz banyosunun yüksek ısı iletimi dolayısıyla, çelik parçaların kısa zamanda sementasyon sıcaklığına ulaşması gibi avantajlar sağlar.[1] Karbürizasyondan sonra tuz banyoları içerisinde doğrudan doğruya sertleştirme mümkündür.yani enerjiden tasarruf edilir.[2] Bunun yanında homojen sementasyon derinliğinin sağlanması için banyo kompozisyonunun sık sık kontrol edilerek ayarlanması gerekir.[1] Dezavantajları: Karbon potansiyelini ayarlamak mümkün değildir.[5] Tuz eriyikleri kuvvetli mide zehiridir.banyo boş halde iken bile ayrışma devam eder, bu nedenle üzerlerinin grafit ile örtülmesi gerekir. Tuz eriyiği banyonun imal edildiği malzeme ile de reaksiyona girer ve malzeme kaybına neden olur.bakır tabakalar mükemmel izolasyon sağladıklarından dolayı tavsiye edilir.[2] Tuz banyosunda karbürizasyon küçük parçaların tamamen karbürlenmesine elverişlidir.büyük parçaların tuz banyosunda sementasyonu pota büyüklüğü dolayısıyla zorluklar getirir.[2] 2.3.Gaz Sementasyonu Gaz sementasyonu, son yıllarda yüzey sertleştirme metotlarının en popüler olanı haline gelmiştir.bu metotla oldukça iyi ve güvenilir sonuçlar alınmaktadır.[1] Gaz ile karbürizasyon prensip olarak kutu sementasyonuna benzermektedir.kullanılan karbürleyici toz, karbürleyici bir gaz karışımının

8 oluşmasına neden olur.[2] Gaz ile karbürizasyonda karbürleyici gaz genellikle fırının dışında üretilir.[2] Sementasyon için karbon verici olarak metan (CH4), etan (C2H6) ve propan (C3H8) gibi hidrokarbonlar kullanılır.[1] Sementasyon sıcaklığında aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşir: 2CO = C + CO2 CH4 = C + H2 CO + H2 = C + H2O [1] Bu reaksiyonların soldan sağa ilerlemesi sonucu ortaya çıkan atomik karbon, östenit fazdaki çelik bünyesine girerek yüzeyde karbonca zengin kabuk bölgesini meydana getirir.[1] Fırın atmosferinde oluşan gaz kompozisyonunun, özellikle nem miktarının çelik yüzeyinde elde edilecek karbon miktarına önemli etkileri vardır. Nem miktarı ise gazın yoğunlaşma sıcaklığının tesbiti ile ölçülebilir.burada yoğunlaşma sıcaklığı olarak tarif edilen, su damlacıklarının gaz karışımından çökeldiği sıcaklıktır.[1] Şekil 2 Asil çelik sayfa 10 şekil 1 Şekil 2 de nem miktarı ile yoğunlaşma sıcaklığı arasındaki ilişki verilmiştir. Aşağıdaki şekillerde ise yoğunlaşma sıcaklığı kontrol edilerek, sementasyon sıcaklığı ve gaz kompozisyonunun değişimi ile yüzeyde elde edilecek karbon miktarına ait örnekler verilmiştir.[1] Şekil 3 de sementasyon sıcaklığı 925oC ve fırın gaz kompozisyonundaki CO miktarı %20 olarak sabit iken yoğunlaşma sıcaklığının ve H2 miktarının çelik yüzeyinde oluşacak C konsantrasyonuna etkisi verilmiştir.çelik parçasının yüzeyinde meydana gelecek karbon miktarı, yoğunlaşma sıcaklığına ve fırın atmosferindeki H2 yüzdesine bağlı olarak değişmektedir. Çelik yüzeyinde %0.8 C elde edebilmek için gaz karışımındaki H2 miktarı %60 iken yoğunlaşma sıcaklığı -3oC veya %0.6 C

9 elde edebilmek için gaz karışımındaki H2 miktarı %30 iken yoğunlaşma sıcaklığı - 9oC olmalıdır.[1] Şekil 3 Asil çelik S=11 şekil 2 Şekil 4 de gaz karışımındaki CO miktarı %20 ve H2 miktarı %40 olarak sabit iken, yoğunlaşma sıcaklığının ve sementasyon sıcaklığının çelik yüzeyinde oluşacak C konsantrasyonuna etkileri verilmiştir. 925oC sıcaklık kullanıldığında, yüzeyde %0.8 C eldesi için yoğunlaşma sıcaklığı 6oC veya aynı C miktarının eldesi için 815oC sıcaklık kullanıldığında yoğunlaşma sıcaklığı 5oC olmalıdır.[1] Şekil4 koy Asil çelik S=11 şekil3 Sementasyon derinliği, çelik parçasının fırında kalış süresine bağlı olarak değişir. Đşlem tamamlandıktan sonra kullanılan çelik çeşidine bağlı olarak uygun

10 sertleştirme yöntemi seçilir.[1] Avantajları: Karbon potansiyeli ayarlanabilir.[5] Doğrudan doğruya ısı iletimi neticesinde daha kısa işlem süresi, parça büyüklüğü ve karbürleme derinliği sebebi ile uygulama alanı sınırlanmaz.[2]temiz ve zehirsiz bir yöntem olduğundan sürekli çalışma imkanı sağlar.[1] Dezavantajları: Gazın üretilmesi ve ayarlanması için gerekli tesisler pahalıdır.[2] 2.4.Sementasyon Tabakası ve Kalınlığı Dış tabakaların karbon alma hızları, iç tabakalara karbon verme hızlarından daha yüksek olduğundan, dış kısımlarda zengin karbonlu bir cidar tabakası teşekkül eder.bu cidar tabakası, çok ince parçalar haricinde, karbon muhtevasını değiştirmeyen iç bölgelere, çok veya az karbonlu bir geçiş bölgesi ile bağlıdır.[2] Sementasyon uygulanmış bir çelikte sertleştirilmiş tabaka kalınlığını ölçmek için su verilmiş çeliğin kesiti seyreltik nitrik asit çözeltisi ile dağlanır ve kolayca görülen tabakanın kalınlığı mikroskopta ölçülür.[2] Sementasyonda 3 mm tabaka kalın, 1.5 mm orta ve 0.75 altı ise ince sayılır.genellikle kalın tabaka elde etmek için kutu sementasyonu, orta ve ince tabaka elde etmek için ise sıvı ve gaz sementasyonu uygulanabilir.[2] 3.SERTLEŞTĐRME METOTLARI Sementasyon sonunda, dış tabakası yaklaşık % 0.8, çekirdek kısmı ise % 0.2 karbon ihtiva eden, iki ayrı karakterde bir yapıda olan ikili bir malzeme elde edilir.bu farklı karbon oranları sonucunda, su verme ve martensit dönüşüm sıcaklıkları da farklı olur.sementasyon tabakasının sertleştirme sıcaklığı çekirdeğe nazaran yaklaşık 100oC, martensit dönüşüm sıcaklığı (Ms) ise 250oC daha düşüktür.bu farklı davranışların sonucu olarak, uygulamada çeşitli sertleştirme metotları geliştirilmiştir.[5]

11 Sementasyon yapılmış tabaka, aynen takım çeliği gibi sertleştirilebilir.fakat iş parçası sementasyon sıcaklığından doğrudan doğruya suya veya yağa atılırsa, dış tabaka çok sert fakat gevrek olur.sementasyon işleminde kullanılan yüksek sıcaklıklar ve uzun süreler nedeniyle iç yapı kabalaşır ve bu yüzden sertleştirme aynen çok yüksek sıcaklıklarda yapılan normal sertleştirmenin özelliklerini gösterir.bu nedenle sementasyon sonucunda, basit bir su verme işleminden farklı, özel ısıl işlemler yer alır.[4] Cidarın ve çekirdeğin uygun mekanik özelliklere sahip olmasını sağlamak için iki şartın yerine getirilmesi gereklidir: Đç yapı kabalığının giderilmesi ve aşırı kızdırmaya meydan vermeden sertleştirme.[4] Sertleştirme işlemi parçanın yüzeyinde veya çekirdeğinde veya beraberce her iki bölgesinde elde edilmesi istenen sertlik değerine bağlı olarak çeşitli şekillerde yapılır.[1] Tüm yüzey sertleştirme işlemleri hem yorulma mukavemetini hem de aşınma mukavemetini artırmaktadır.[4] 3.1.Direkt Sertleştirme Direkt sertleştirme, sementasyon işleminden hemen sonra sementasyon sıcaklığındaki malzemeyi direkt olarak uygun ortama atmak suretiyle gerçekleştirilir.bu metot, genellikle seri imalatta, gaz ve tuz sementasyonundan sonra uygulanabilir. Sertleştirmenin getireceği şekil ve deformasyonu azaltmak amacıyla, semente edilen parçalar oc kadar soğuduktan sonra yağa daldırılır.[5] Sulama sıcaklığının özellikle sementasyon tabakası için fazla yüksek oluşu, tane büyümesine ve kalıcı östenit miktarının artmasına yol açar.bu yüzden direkt sertleştirilecek sementasyon çelikleri ince taneli (ASTM 5- olmalı ve aşırı karbonlanmaya yol açan Cr düşük tutulmalıdır (< % 0.8 Cr).Artık östenit miktarını azaltmanın bir yolu da karbon potansiyelini düşük tutmak ve daha düşük sıcaklıklarda su vermektir.alaşım elementi miktarı arttıkça, sementasyon tabakasının karbon oranı da azaltılmalıdır.çünkü bütün alaşım elementleri ötektoid noktayı % 0.8 den daha düşük değerlere kaydırırlar.ötektoid noktadan daha fazla karbon ikincil sementite yol açar, bu da yapıyı kırılgan yapar.[5] Su verme ortamı genellikle yağdır.basit ve hassas olmayan parçalara suda da su verilebilir.[5] Direkt sertleştirilen sementasyon çelikleri genellikle ince taneli ve düşük Cr ludur.[5] Deformasyonu azaltmak için su verilecek parçalar oC sıcaklığındaki banyoya daldırılır,menevişleme yapılır.[5]

12 Oldukça ekonomik bir yöntemdir.[1] 3.2.Sementasyondan Sonra Soğutup Tek Su Verme Semente edilen parçalar sementasyon fırınında veya havada soğumaya bırakılır.daha sonra sementasyon tabakasının Ac3 sıcaklığı ile çekirdeğin Ac3 sıcaklığı arasında bir sıcaklıkta veya çekirdeğin Ac3 sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta tavlanarak su verilirler.[5] Deformasyonu azaltmak için su verme tavından önce ara tav veya izotermik tav uygulanabilir.[5] Sementasyondan Sonra Soğutup Ara Tavsız Tek Su Verme Su verme, sementasyon tabakasının Ac3 sıcaklığının biraz üzerindeki bir sıcaklıkta yapılırsa, çekirdekte sadece kısmi bir dönüşüm olur.sementasyon sıcaklığında uzun süre tutulmanın sonucu olarak, çekirdekte kaba taneli yapı meydana gelmiş olabilir. Sementasyon tabakasında ise ince taneli, homojen ve sert bir yapı elde edilir.bu yapı aşınmaya ve yorulmaya karşı dirençlidir.tane sınırlarında ağ şeklinde sementit ayrışmış ise düşük su verme sıcaklığı sementit ağını çözmeye yetmez.[5] Avantajları: Sertleştirme sıcaklığı düşük olduğu için malzeme fazla deforme olmaz.ayrıca semente olmamış kısımlar, sertleştirme işleminden sonra da talaşlı işlenmeye elverişlidir.[5] Dezavantajları: Çekirdek tokluğu düşük olur.[5] Çekirdeğin Ac3 sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklıkta su verme yapılırsa, çekirdek tamamen dönüşüme uğrar ve bu sayede ince taneli, yüksek dayanımlı ve tok olur.buna karşılık sementasyon tabakası kaba taneli olur, fakat sementit ağı mevcut ise çözülür ve sementasyon tabakasının gevrekliği giderilmiş olur.bu tarz su verme ince taneli çelikler için uygun ve ekonomiktir.yüksek su verme sıcaklığı kalıcı östenit miktarını artıracağından, özellikle alaşımlı çeliklerde sementasyon tabakasının nispeten düşük karbonlu olmasına dikkat edilir.[5]

13 3.2.2.Ara Tavdan Sonra Tek Su Verme Çelik parçalar semente edildikten sonra sementasyon kutusunda veya havada soğumaya bırakılır.sonra A1 ötektoid sıcaklığı altında, genellikle oC de ara tava tabi tutulur.bunu takiben yüzey veya beraberce yüzey-çekirdek sertleştirmesi için gerekli sıcaklığa çıkılır, uygun ortamda (yağ, su, sıcak banyo) soğutulur ve menevişlenir.[5] Đzotermik Dönüşümden Sonra Su Verme Sementasyon sonrası, parçalar yüzey dönüşüm sıcaklığı altında ( oC ) perlit yapının izotermik dönüşümü tamamlanıncaya kadar bekletilir.tekrar yüzey veya yüzey-çekirdek sertleştirilmesi için gerekli sıcaklığa kadar çıkılır, uygun ortamda ( yağ, su, sıcak banyo ) soğutularak menevişlenir.[5] 3.3.Çift Sertleştirme Sementasyon tabakası kalın olduğu halde sementasyon tabakasının ve çekirdeğin tok olması isteniyorsa, çift sertleştirme yapılır.bunun için malzeme ilk önce çekirdeğin Ac3 sıcaklığından,daha sonra sementasyon tabakasının Ac3 sıcaklığından su verilir.en büyük deformasyona çift sertleştirmede rastlanır.[5] Özellikle Cr-Ni li çeliklerde artık östeniti azaltmak için ara tav gerekebilir.[5] Çift sertleştirme sonucunda ince taneli sementasyon tabakası ve çekirdek elde edilir.[5] 3.4.Menevişleme Su verme işleminden sonra malzemeler oC arasında menevişlenirler.bu işlemin amacı, sertliği bir miktar düşürerek sertleştirme sonrası çelik parçadaki gerilimleri gidermektir. Süresi 1-2 saat olup sementasyon tabakasının sertliği 1-2 HRC düşer.[5] 4.SEMENTASYON SERTLEŞTĐRMESĐ SONRASI TAŞLANABĐLĐRLĐK Malzeme, ısıl işlem sırasında ya deforme olduğu ya da yüzeysel karbonsuzlaşmaya uğradığı için taşlanması gerekebilir.[5]

14 Taşlanabilirliğin kriteri, sementasyon tabakasındaki artık östenit miktarıdır. Artık östenit ne kadar az ise taşlama o derece promlemsiz geçer.artık östenit istenmemesinin nedeni; taşlama esnasında yüzeysel yırtılmalara yol açmasıdır.artık ( kalıcı ) östenit miktarı, martensit dönüşümünün başlangıç sıcaklığı ( Ms ) ve bitiş sıcaklığı ( Mf ) ile yakından ilgilidir.mf ne kadar düşük ise artık östenit miktarı o kadar fazla olur.artık östenit yüzey sertliğini de azaltır.[5] Ms ve Mf sıcaklıklarını hesaplamak için şu formüller kullanılabilir: Ms ( oc ) = C 30,4.Mn 17,7.Ni 12,1.Cr 7,5.Mo Mf ( oc ) = Ms 215 [5] Đlk formüle göre artık östenit miktarını artıran elementlerin en etkilisi C dur.[5]sementasyon yapılan çeliğin karbon oranı çekirdekten yüzeye doğru artarken, artık östenit miktarı da artar.bu artışa bağlı olarak çeliğin yüzeyindeki sertlik ve basma gerilmesi düşer.[3] Cr,Mn gibi elementler aşırı karbonlamaya yol açtıklarından, dolaylı olarak artık östenit miktarını da artırırlar.diğer taraftan sementasyon sıcaklığı da artık östenit miktarını fazlalaştırır.[5] 5.SEMENTASYON ÇELĐKLERĐ Sementasyon çelikleri, yüzeyde sert ve aşınmaya dayanıklı, çekirdekte ise daha yumuşak ve tok özelliklerin istendiği, değişken ve darbeli zorlamalara dayanıklı parçaların imalinde kullanılan, düşük karbonlu, alaşımsız veya alaşımlı çeliklerdir.[1] Sementasyon çeliklerinin karbon % si dir.fakat son yıllarda % 0.35 karbon içeren çelikler geniş kesitli parçalarda iyi iç özelliklerinin sağlanabilmesi için kullanılmaktadır.sementasyondan sonra tabakanın karbon yüzdesi dir.[6] Endüstride sementasyon işlemi aşınma, temas ve eğilme yorulmasına karşı yüzey direncinin gerekli olduğu parçalarda kullanılır. Buna göre sementasyon çelikleri; dişliler, miller, piston pimleri, zincir baklavaları, zincir dişlileri ve makaraları, diskler, kılavuz yatakları, rulmanlı yataklar, merdaneler, bir kısım ölçü ve kontrol aletleri, zorlamalı parçalar, extrüzyonla şekillendirilen parçalar, kesici takımlar gibi parçaların imalinde kullanılırlar.[1] Aşağıdaki tabloda sementasyon için seçilmiş çeliklerin kimyasal kompozisyonları verilmiştir.[6] Sementasyon çeliklerinin kullanımı, yüzeyde aynı sertlik değerini verecek yüksek karbonlu çeliklerin kullanımına nazaran şu avantajları sağlar:

15 Sementasyon işlemi, parça kısmen veya tamamen son şeklini aldıktan sonra uygulandığı için, parçanın işlenmesi oldukça kolaydır. Parça yüzeyinde sonradan işlenecek, sertleşmesi istenmeyen kısımlar varsa, bu bölgeler özel pasta veya elektrolitik bakır ile kaplanarak örtülür.bu kısımlar sementasyondan etkilenmeyeceğinden daha sonra kolayca işlenebilir. Sementasyon işlemi sonrasında, çekirdek bölgesi yumuşaklığını koruyacağından, sertleştirme sırasında ortaya çıkabilecek çarpılmalar oldukça azdır. Semente edilmiş çeliklerin iç kısımları kolayca işlenebilir. Sementasyon çelikleri daha ucuzdur. [1] Ancak uygun sementasyon çeliğinin seçimi ve doğru sementasyon işlemi çok dikkat ve tecrübe gerektirir. Sementasyon işleminin iyi sonuç vermesi ( istenilen sementasyon derinliğine ve sertliğine ulaşılması ), kullanılan çeliğin iç yapı temizliği ile yakından ilgilidir.đç yapı temizliği, sıvı çeliğin bünyesinde ergimiş halde bulunan gazlardan ( hidrojen, oksijen ve azot ) arındırılması ve oksit, sülfür inklüzyonlarının temizlenmesi işlemidir.[1] 5.1.Alaşım Elementlerinin Sementasyona Etkisi Sementasyon çeliklerinde alaşım elementlerinin bulunması, karbonun aktivite katsayısına etki etmektedir. Mangan, sertleştirme çatlamasına engel olur ve sertleştirme derinliğini arttırması açısından yararlıdır. Silisyum, nikel ve kurşun sementasyonu geciktirici etkiye sahiptir. Selenyum ise karbon difüzyonunu engeller. Molibden ve bor karbürizasyonu destekler.[5] 5.2.Sementasyon Çeliğini Karakterize Eden Özellikler Sementasyon çeliğini karakterize eden başlıca özellikler şunlardır: yüzey sertliği yüzeydeki karbon oranı karbonun nüfuz derinliği etkin sementasyon derinliği karbon oranı profili çekirdek dayanımı ve tokluğu [5] Yüzey Sertliği

16 Optimal yüzey sertliği menevişleme işleminden sonra HRC dir.meneviş sırasında sertlik azalması olacağından, semente edilmiş ve su verilmiş malzemenin yüzey sertliği en az 60 HRC olmalıdır.bu durumda özellikle büyük çaplı malzemelerde sementasyon tabakasının da sertleşebilirliği önem kazanmaktadır.bunu için semente edilmiş malzemelerde Jominy deneyi yapılarak, karbon oranına ve sulanmış uçtan uzaklığa ( yani soğuma hızına ) bağlı olarak sertlik eğrileri tespit edilir.[5] Yüzeydeki Karbon Oranı Yüzeydeki karbon oranı ötektoid noktaya uygun olarak seçilmelidir.yüzeydeki karbon oranı % 0.7 in altında olursa, çelik gerekli sertliği elde edemez ve sertlik daha sonraki taşlama işleminden sonra daha da düşer. Yüzeydeki karbon oranı % 0.9 un üzerinde olursa ikincil sementit ve artık östenit oluşumu baş gösterir.đkincil sementit, sementasyon tabakasını kırılgan yapar. Artık östenit ise özellikle taşlama sırasında çatlamalara yol açar.[5] Karbonun Nüfuz Derinliği Karbonun nüfüz derinliği yüzeyde başlar, çekirdeğin karbon oranına ulaşılınca sona erer; malzeme açısından ikinci derecede bir husustur.[5] Etkin Sementasyon Derinliği TS 1719 ve DIN a göre etkin sementasyon derinliği, sertliği en azından 550 HV olan sementasyon tabakasının kalınlığıdır.soğuma hızı arttıkça etkin sementasyon derinliği de artar.mesela; % 0.4 yerine % 0.3 oranında bir karbon değeri 550 HV sertliği sağlar.[5] Karbon Oranı Profili Yüzeyden çekirdeğe doğru, karbon oranının seyri tedrici olmalı ve sıçramalar göstermemelidir.ayrıca taşlama payını da dikkate alarak yüzeye en yakın noktalarda karbon azalması gayet az olmalıdır.genellikle sementasyon sıcaklığı arttıkça karbon oranı profili tedricileşir.[5] Çekirdek Dayanımı ve Tokluğu Malzemenin çekirdek dayanımı ilk planda kimyasal bileşimin, çapın ve ısıl işlemin bir fonksiyonudur.malzemelerin dayanımları genellikle firma katologlarında verilir. Çeliklerin mukavemet ile ilgili özelliklerini birbirileriyle kıyaslamak açısından ideal çap D1 kavramından yararlanılabilir.soğutma gücü çok yüksek bir ortamda su

17 verildiğinde, merkezinde en az % 50 oranında martensit bulunduran malzeme çapına, ideal çap denir.đdeal çapı tespit etmek için şu formül uygundur: D1 = D1C x 2,21Mn x 1,40Si x 2,13Cr x 3,275Mo x 1,47Ni Tane büyüklüğü ASTM 6 için sementasyon çeliklerinde D1C = 6,1 + 27,6. (%C) eşitliği kullanılabilir.[5] Malzemenin çekirdek dayanımını en önemli ölçüde etkileyen element C dur. 5.3.Sementasyon Çeliği Seçimi Kriterleri Sementasyon çeliklerinin seçiminde şu kriterler esas alınır: [5] Fonksiyonla ilgili hususlar: yorulma dayanımı çekirdek dayanımı tokluk Isıl işlem tekniği ile ilgili hususlar: semente edilebilirlik tane büyümesi yüzeysel oksitlenme sertleşebilirlik çekirdek sertleşebilirliği yüzey sertleşebilirliği Mekanik işlemle ilgili hususlar: sementasyon öncesi işlenebilirlik sementasyon sonrası taşlanabilirlik Ekonomik faktörler: malzeme fiyatı

18 malzeme ile ilgili diğer üretim masrafları 5.4.Sementasyon Çeliklerinin Deformasyonu Deformasyon denilince, genellikle ısıl işlem sırasında ve sonrasında meydana gelen ölçü ve şekil değişiklikleri anlaşılır.deformasyona yol açan başlıca iki faktör vardır: [5] 1-ısı gerilimleri ( termik gerilimler ) 2-dönüşüm gerilimleri Isı gerilimleri, malzemenin dış yüzeyinin hızlı, merkezinin ise yavaş soğumasından ileri gelir.örneğin; silindirik bir malzemenin sertleştirilmek amacıyla tavlandıktan sonra suya atıldığını ve soğuma olayı sırasında meydana gelen çevresel gerilimleri ele alalım: Yüzey, çekirdekten daha hızlı soğuduğu için büzülmek ister, çekirdek ise bunu engeller.sonuçta yüzeyde çekme gerilimleri, merkezde ise basma gerilimleri meydana gelir.yüzeyle merkez arasındaki başlangıçta olmayan sıcaklık farkı, soğuma sırasında gittikçe artar, bir maksimuma ulaştıktan sonra azalmaya başlar ve sonuçta tekrar sıfırlanır.yüzeyde oluşan çekme gerilimleri de bu sıcaklık farkına paralel bir seyir takip eder.malzemenin akma sınırı çok yüksek olsa ve malzeme soğuma olayı sırasında tamamen elastik bir davranış gösterse, yüzeydeki çekme gerilimleri de sıcaklık farkında olduğu gibi başlangıçta sıfır, daha sonra maksimum ve sonuçta yine sıfıra eşit olurdu.halbuki, soğuma olayı sırasında meydana gelen çekme gerilimleri, nispeten sıcak ve dolayısıyla sıcak dayanımı düşük olan malzeme yüzeyinin akma sınırının üstünde değerlere ulaşarak malzeme yüzeyinde plastik deformasyonlara yol açar.[5] Plastik deformasyon sonucunda, yüzeydeki gerilimlerin akma sınırının üzerinde olan değerleri ortadan kalkar, fakat elastik gerilimler arda kalır.yüzeyde kalan gerilimler, yüzeyle merkez arasındaki sıcaklık farkı sıfıra inmeden önce sıfıra eşit olur.bu noktadan sonra da soğumaya devam eden çekirdek, yüzeyde basma gerilimlerinin oluşmasına yol açar.bu basma gerilimleri, merkezdeki çekme gerilimleri ile denge halindedir.sonuçta malzeme tamamen soğuyunca yüzeyde basma, merkezde ise çekme gerilimleri arda kalır.[5] Isı gerilimleri sonucu olarak malzemelerin dış yüzeyi bombeleşir ve küresel bir biçime doğru yönelir.bu deformasyonlar; soğuma sırasında yüzeyle merkez arasındaki sıcaklık farkı arttıkça, yani soğuma hızı arttıkça, soğuma ortamının sıcaklığı azaldıkça, malzemenin boyutları arttıkça, malzemenin ısı iletkenliği ve

19 sıcak dayanımı azaldıkça, artar.[5] Soğuma olayı sırasında faz dönüşümü söz konusu ise bu da ek gerilimler meydana getirir.eğer merkezde dönüşüm olduğu halde, yüzey henüz değişime uğramamış ise -ki bu durum sertleşebilirliği düşük olan çelikler için geçerlidir- ısı gerilimlerindeki gibi yüzeyde basma, merkezde çekme gerilimleri meydana gelir.çeliğin sertleşebilirliği arttıkça çekme gerilimleri merkezden yüzeye doğru kayar.tam sertleşebilir malzemelerde ise yüzeyde çekme gerilimleri, merkezde ise basma gerilimleri mevcuttur. Çekme gerilimleri, akma sınırının üzerine çıkınca plastik deformasyonlara, çekme dayanımını geçince ise yırtılmalara yol açtığından malzeme için tehlike arz eder. Yüzeyde basma gerilimlerinin mevcut olması istenilen bir durumdur.çünkü bu sayede malzemelerin yorulma dayanımı artar.[5] Malzemenin sertleşebilirliği arttıkça ve sertleştirme sıcaklığı yükseldikçe, dönüşüm sonrasında yüzeyde çekme gerilimlerinin oluşma şansı artar.kalıcı gerilimler açısından, sertleşebilirliği düşük çelikler kullanarak yüzeysel sertleştirmeye ağırlık vermek, sertleşebilirliği yüksek olan çeliklere doğrudan su vermek yerine martemperleme işlemi uygulamak yerinde olur.[5] 5.5.Deformasyona Etki Eden Başlıca Faktörler: 1-Çeliğin Sertleşebilirliği : Sertlebilirlik arttıkça ve malzemenin karakteristik ( çap, kalınlık vb. ) boyutu küçüldükçe deformasyonlar artar.[5] 2-Çeliğin Kimyasal Bileşimi : Alaşım elementleri sertleşebilirliği belirlemek suretiyle deformasyona etki ettiği gibi, sementasyon tabakasının karbonlanma oranını etkilemek suretiyle deformasyonu arttırır veya azaltır.[5] 3-Etkin Sementasyon Derinliği : Sementasyon tabakasının kalınlığı arttıkça deformasyon da artar.[5] 4-Isıl Đşlem : Malzemeye uygulanan tav ve soğutma sayısı arttıkça deformasyon sayısı artar.en fazla deformasyon çift su vermeden sonra, en az deformasyon ise doğrudan su vermede görülür.meneviş sıcaklığı da deformasyonu etkiler.[5] 5-Tane Büyüklüğü : Östenitik tane büyüklüğü arttıkça, malzemenin deformasyonu da artar.[5] 6-Heterojenlikler : Homojen olmayan kristal yapı ( segregasyonlar ve farklı tane büyüklükleri gibi ), düzensiz ısıtma ve soğutmalar, homojen olmayan difüzyon vb. heterojenlikler deformasyonları arttırır.[5] 5.6. Sementasyon Çeliklerinde Görülen Hatalar

20 1- Yüzeyin yumuşak olması : Yorulma dayanımı düşük olur, çalışan parçalar birbirilerini aşındırır. 2- Kalıcı ( artık ) östenit : Yüzey yumuşar, yüzeyde tane büyümesi olur, yorulma dayanımı azalır. 3- Yüzeyde yer yer Yumuşak lekeler : Yüzeyde yer yer yumuşamalar olur. 4- Sementasyon tabakasının kaba taneli olması : Malzeme yüke dayanamaz. 5- Çekirdeğin kaba taneli olması : Malzeme kırılgandır ve tokluğu düşüktür. 6- Pullanma : Sementasyon tabakası kavlanıp kırılır. 7- Taşlama sırasında yırtılmalar : Semente edilen malzeme taşlanırken yüzeyinde ince çizgiler halinde yırtılmalar oluşabilir. 8- Dönüşüm gerilimi çatlakları : Çekirdeğin dönüşümü sırasında yüzeyde çekme gerilimleri oluşabilir. [2]

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011)

VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011) VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011) FAZ PROBLEMLERİ F + S = B + 2 (GİBBS Faz Kuralı-Kanunu) F:Faz Sayısı S: Serbestlik Derecesi B:Bileşen sayısı 2: Sıcaklık ve Basınç Değişken

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ -Fazlar - Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FAZ KAVRAMI Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

TEMPER EL KiTABI ÖNSÖZ Cam Merkezi olarak Temper Fırını yatırımı yapmış olan müşterilerimize her an başvuracakları bir kılavuz olması ve sanayicilerimize üretirken kazanmalarına, daha az enerji ile daha

Detaylı

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden ALUMĠNYUM- EN GENÇ METAL Aluminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılma ya başlanması

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı