ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel"

Transkript

1 Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette, Türkçe dersinden temalara göre düzenlenmiþ altý fasikül bulunmaktadýr. Bu fasiküllerde yeterli konu anlatýmý, etkinlikler ve cevaplý testler yer almaktadýr. Temalara göre düzenlenen bu fasiküllerin giriþ bölümlerinde o fasiküllerde iþlenen konular ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr. Konu testleri ve ödev testleri takýmlarý da bu fasiküllerin paralelinde oluþturulmuþtur. Gerek fasiküller gerek konu testleri gerekse ödev testleri yeni sýnav sistemine ve müfredata uygun þekilde hazýrlanmýþtýr. Bu dokümanlarda dikkati öðrenmeye odaklayan renkli ama sade bir tasarým kullanýlmýþtýr. Hepinize baþarýlar dileriz. Türkçe Yayýn Kurulu Sami YILDIZ Alper BAYINDIR Abdullah ARAZ Yunus BÝLGE Sadi YILMAZ Mustafa OÐUZ Ömer MERT Halil ASLANTAÞ Nurettin ÖZÇELÝK ANLAM BÝLGÝSÝ Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek anlam, Yan anlam, Mecaz anlam, Deyim Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel yargý, Neden-sonuç iliþkisi, Amaç - sonuç iliþkisi, Koþul - sonuç iliþkisi, Karþýlaþtýrma cümleleri, Abartma bildiren cümleler, Atasözü Parçada Anlam: Konu, Anahtar kelime, Ana düþünce, Yardýmcý düþünce, Baþlýk YAZIM BÝLGÝSÝ Ses Bilgisi: Harf, Ses, hece, alfabe, hece ve hece çeþitleri, Ünlülerin özellikleri, Büyük ünlü (kalýnlýk - incelik) uyumu, Ünlü daralmasý, Ünlü türemesi, Ünlü (hece) düþmesi Yazým Kurallarý: Büyük harflerin kullanýldýðý yerler, Yer isimlerinin yazýmý, Uzay kavramlarýnýn yazýmý, Yazýmý karýþtýrýlan sözcükler (her þey, her biri vs), Sayýlarýn yazýmý Noktalama Ýþaretleri: Nokta, Virgül, Noktalý virgül DÝL BÝLGÝSÝ Fiiller, kýlýþ, durum, oluþ filleri, Çekimli fiil, Fiil Kipleri, Fiillerin olumlu, olumsuz, soru, olumsuz soru þekilleri, Fiillerde anlam kaymasý

2 ... Bölüm 01 Anlam Bilgisi... Sözcükte, Cümlede, Parçada Anlam SÖZCÜKTE ANLAM Çok Anlamlýlýk Bir kelimenin birçok anlama gelmesine çok anlamlýlýk denir. Dilimizde sözcükler zaman içinde yeni anlamlar kazanarak birden çok anlama gelebilir. Bu yeni durum ve kavramlarý karþýlamak için sözcüklere yeni anlamlar yüklenmesinin bir sonucudur. Örneðin okumak sözcüðünün temel anlamý bir yazýyý meydana getiren harf ve iþaretlere bakýp bunlarý çözümlemek veya seslendirmek tir. Adam, elindeki gazeteyi okuyordu. cümlesinde de bu anlamda kullanýlmýþtýr. Ancak bu sözcük zaman içinde farklý anlamlar kazanmýþtýr. Kardeþim yurt dýþýnda okuyor. cümlesinde öðrenim görmek, Þiir okumak, þarký okumaya benzemez. cümlesinde sesli olarak ya da ezgiyle söylemek, Derneðimizde bu þifreyi okuyacak kimse yoktu. cümlesinde bir þeyin anlamýný çözmek, Düþüncesi yüzünden okunuyordu. cümlesinde kimi belirtilere bakarak bir anlamý, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak anlamýnda kullanýlmýþtýr. Görüldüðü gibi okumak sözcüðü çok anlamlý bir sözcüktür. Gerçek Anlam Gerçek anlam, bir sözcüðün temel anlamýdýr. Sözcüðün ortaya çýkýþ anlamýdýr. Bir sözcüðü söylediðimizde aklýmýza gelen ilk anlam, gerçek anlamdýr. Örneðin tutmak dediðimizde bir þeyi elde bulundurmak, ele almak ; dal dediðimizde aðacýn gövdesinden ayrýlan kollarýndan her biri ; batmak dediðimizde bir sývýnýn üstündeyken içine gömülmek gelir aklýmýza. Demek ki tutmak, dal, batmak sözcükleri bu anlamlarda kullanýldýðýnda gerçek anlamýyla kullanýlmýþ olur. Çocuk, kapýnýn kolunu tuttu. Serçe, aðacýn ince dallarýndan birine kondu. Koskocaman gemi gözümüzün önünde battý. Bu cümlelerde sýrasýyla tutmak, dal, batmak sözcükleri gerçek anlamlarýyla kullanýlmýþtýr. Mecaz Anlam Sözcük zaman içinde yeni anlamlarda kullanýlabilir. Bir sözcüðün bir ilgi ya da benzetme sonucu gerçek anlamýnýn büsbütün dýþýnda bir anlamda kullanýlmasýna mecaz anlam denir. Tutmak, dal ve batmak sözcüklerinin gerçek anlamlarýný yukarýda görmüþtük. Þimdi bu sözcükleri mecaz anlamda kullanalým. Ben bu öneriyi tuttum. cümlesinde tutmak sözcüðü beðenip kabullenmek anlamýnda, Hayatta tutunacak dalým kalmadý. cümlesinde dal sözcüðü destek ve yardým görmek anlamýnda, Onun her sözü bana batar. cümlesinde batmak sözcüðü dokunmak, incinmek anlamýnda kullanýlmýþtýr. Bu anlamlar mecazdýr. Yan Anlam Bir sözcüðün dilde kazandýðý ikinci anlama yan anlam denir. Yan anlam, gerçek anlam deðildir fakat dilde, bir gerçek anlam gibi yerleþmiþtir. Ayrýca ismi olmayan varlýklara benzerlikler yoluyla verdiðimiz isimler de birer yan anlamdýr. Kapýnýn kolu, masanýn ayaðý, uçaðýn kanadý, sýranýn gözü tamlamalarýnda týrnak içinde yazýlmýþ sözcükler yan anlamlýdýr. Bunlara yakýþtýrmaca da denmektedir. Þimdi bu üç anlam özelliðini yani gerçek anlam, mecaz anlam ve yan anlamý tatlý sözcüðünü farklý cümlelerde kullanarak örneklendirelim. Karpuz çok tatlýydý. (Gerçek anlam) Tatlý bir ilkbahar sabahý tanýþtýk. (Mecaz anlam) Tatlý su balýðýnýn yeri baþkadýr. (Yan anlam) Deyim Birden çok sözcüðün genellikle mecazlaþarak oluþturduðu kalýplaþmýþ sözlere deyim denir. Deyimler genel yargý bildirmez, yani cümle biçiminde deðildir. Kendine özgü bir anlam taþýyan deyimler kalýplaþmýþ söz öbekleridir. 3

3 Sözcükte Anlam Aðzýndan kaçýrmak (istemediði hâlde boþ bulunup söyleyivermek), kulak vermek (merak edip dinlemek, iþitmeye çalýþmak), göz koymak (bir kimseyi veya bir þeyi ele geçirmeyi istemek), gözünü dört açmak (çok dikkatli olmak), kýlý kýrk yarmak (en küçük ayrýntýlarýna kadar titizce incelemek) birer deyimdir. Bazý deyimler gerçek anlamlýdýr: Bu arkadaþýmýzýn iyi gün dostu bir insan olduðunu bilmiyorduk. Bu cümlede geçen iyi gün dostu olmak deyimi gerçek anlamlýdýr. Bazý cümlelerde deyim, açýklamasýyla verilebilir: Þiirin bir dizesini yanlýþsýz söyleyemiyor, bir türlü dili dönmüyordu. Bu cümlede deyim açýklamasýyla verilmiþtir. Dili dönmemek deyiminin açýklamasý yanlýþsýz söyleyememek tir. Bazý deyimler yakýn anlamlýdýr: Adamcaðýz sabaha dek gözünü kýrpmamýþtý. Dün bütün gece gözüne uyku girmedi. Bu iki cümlede geçen gözünü kýrpmamak ve gözüne uyku girmemek deyimleri yakýn anlamlýdýr. Ayný anlama gelen deyimler de vardýr: Onun bu tür ortamlarda çam devirmesine alýþtýk hepimiz. Bu cümlede geçen çam devirmek deyimi karþýdakileri üzecek sözler söylemek anlamýna gelir. Gaf yapmak, pot kýrmak, baltayý taþa vurmak deyimleri de ayný anlamdadýr. Bazen deyim, verilen cümleye uygun düþmeyebilir: Onun baþarýlý olmasý için elinden geleni ardýnda koymuyordu. Bu cümlede elinden geleni ardýna koymamak deyimi yerine, elinden geleni yapmak deyimi kullanýlmalýydý. Çünkü cümlede olumlu bir durumdan söz ediliyor, elinden geleni ardýnda koymamak deyimi yapýlabilecek bütün kötülükleri yapmak anlamýndadýr. Bazý deyimler anlamca çeliþir: Annesinin sözlerine kulak asmazdý. Öðretmeninin bir dediðini iki etmezdi. Bu iki cümledeki kulak asmamak ve bir dediðini iki etmemek deyimleri anlamca birbiriyle çeliþir. Bu iki deyim, birbirine karþýt durumlarý ifade eder. Örnek.. Aþaðýdaki kartýn arka yüzünde bir deyimin açýklamasý verilmiþtir. Açýklamasý verilen bu deyim, kartýn ön yüzüne yazýlacaktýr. Buna göre kartýn ön yüzüne, aþaðýda cümle içinde kullanýlmýþ altý çizili deyimlerden hangisi yazýlmalýdýr? A) Kullandýðý renklerden dolayý tablolarý göz alýyordu. B) Süslü cümleleri göz boyamaya yetmedi. C) Her türlü zorluðu göze alarak mücadelesine devam ediyordu. D) Özverili çalýþmalarýyla göze girmeyi baþardý. Çözüm? Kartýn ön yüzü Davranýþlarýyla çevresindeki insanlarýn sevgisini, beðenisini ve güvenini kazanmak Kartýn arka yüzü ( SBS/7) Seçeneklere baktýðýmýzda A daki göz almak deyiminin göz kamaþtýrmak, B deki göz boyamak deyiminin kandýrmak, gösteriþle aldatmak, C deki göze almak deyiminin gelebilecek her türlü zararý ve tehlikeyi önceden kabul etmek, D deki göze girmek deyiminin davranýþlarýyla çevresindeki insanlarýn sevgisini, beðenisini ve güvenini kazanmak anlamýna geldiðini görüyoruz. Dolayýsýyla bu sorunun doðru cevabý D seçeneðidir. Cevap D 4

4 KDT 01 Sözcükte Anlam KAZANIM DEÐERLENDÝRME TESTÝ 1. Pazardaki insanlar yerde yatan adamýn etrafýnda toplandýlar. Etraf sözcüðünün bu cümledeki anlamý, aþaðýdaki altý çizili sözcüklerin hangisinde vardýr? A) Evin çevresinde çiçeðe durmuþ meyve aðaçlarý vardý. B) Takýmýn taraftarlarý erken saatlerde stada geldiler. C) Otobüsün önünde oturanlar olayý daha iyi gördüler. D) Yakýnlarýna her yýl olduðu gibi bu yýl da mektup gönderdi. 2. CÜMLE KUTUSU * Bu soðuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu. * Bu sýcakta bir þeyler içilip yenmeden çalýþýlmýyor. * Geniþ, bomboþ bir salonun duvarýnda küf tutmuþ iki tablo asýlýydý. * O gülümseyiþte, herkesin hemen seçemeyeceði ince bir alay gizliydi. Bu cümle kutusundaki altý çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamýnýn dýþýnda (mecaz anlamýyla) kullanýlmýþtýr? CC-YENÝ A) Soðuk - sýcak B) Sýcak - geniþ C) Soðuk - ince D) Geniþ - ince 4. Bir sözcüðün dilde kazandýðý yeni anlama yan anlam denir. Ýsmi olmayan varlýklara benzerlik yoluyla verilen isimler de yan anlamdýr. Aþaðýdaki cümlelerde geçen altý çizili sözcüklerden hangisi bu açýklamaya uygun bir örnektir? A) Su bidonunun aðzýný sýkýca kapattý. B) Ýnsanlar erkenden sokaklara çýktý. C) Yaz aylarýnda hava epey sýcak olur. D) Sana daha önce de hediye almýþtým. 5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlý bir sözcük vardýr? CC_YENÝ A) Evin bahçesindeki çiçekleri suladýk. B) Her sabah erkenden tarlaya giderim. C) Trene yetiþemeyince biletlerimiz yandý. D) Arkadaþlarla aðacýn gölgesinde oturuyorduk. 6. Bu helikopter, okumak sözcüðünün yan anlamda kullanýldýðý cümlenin yazýlý olduðu alana inecektir. Buna göre helikopter aþaðýdaki alanlardan hangisine iniþ yapmalýdýr? Konuk öðrenciler oteldeki boþ odalara yerleþtirildiler. 2. Boþ kadrolara önümüzdeki aylarda atama yapýlacak. 3. Sabahtan beri boþtum, keþke benden yardým isteseydin. 4. Onun boþ vaatlerinden herkes gibi biz de býktýk artýk. Boþ sözcüðü yukarýdaki numaralanmýþ cümlelerde kaç farklý anlamda kullanýlmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5

5 KDT.. 01 Sözcükte Anlam 7. Yetiþmek sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde deðmek, uzanýp dokunabilmek anlamýnda kullanýlmýþtýr? A) Bu sabah yolculardan biri uçaða son anda yetiþti. B) Boyu kýsa olmasýna raðmen sandalyeye çýkýnca tavana yetiþti. C) Tören için istediðimiz kostümler tam zamanýnda yetiþti. D) Havalar erken ýsýnýnca bu yýl karpuzlar da erken yetiþti. 11. Bir sanatçý ve onun eseri hakkýnda konuþan aþaðýdaki çocuklardan hangisi mecaz anlamlý bir sözcük kullanmýþtýr? DDD-YENÝ 8. Aþaðýdaki cümlelerde geçen altý çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanýlmýþtýr? A) Herkes devlete vatandaþlýk baðý ile baðlýdýr. B) Bu yazarýn öykülerinde akýcý bir anlatým var. C) Sokak lambalarýnýn ölgün ýþýðýnda yürüyorduk. D) Hafta sonunda dýþarý çýkar, kitapçýlarý dolaþýrým. 9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde sýkýntý çekmeden, yorulmadan yapýlabilen anlamýnda bir sözcük kullanýlmýþtýr? A) Bayram öncesi sýnýflarý süslemek oldukça kolaydý. B) Ödevlerimi bitirdikten sonra sizinle gelebilirim. C) Bu eþyalarý yukarý taþýmak için epey ter döktük. D) Senin söylediklerinden pek bir þey anlamadým Usta elindeki çekiçle taþlarý kýrýyordu. 2. Çocuklardan biri güreþirken kolunu kýrmýþ. 3. Dünkü konuþmasýyla dostlarýný kýrmýþ. 4. Satýþlar öyle iyi ki herkes para kýrýyor bu sýralar. Kýrmak sözcüðü yukarýdaki numaralanmýþ cümlelerde kaç farklý anlamda kullanýlmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde beðenmeyip küçümsemek anlamýnda bir deyim vardýr? A) Bu güzelim tablolara burun kývýrmasýna þaþýrdýk. B) Onun, burnu havada bir insan olduðunu biliyorum. C) Her iþe burnunu sokma alýþkanlýðýndan kurtulamadý. D) Onun burnundan kýl aldýrmayan bir kiþiliði vardýr. 6

6 Sözcükte Anlam KDT Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde belirmek, ortaya çýkmak anlamýnda bir deyim kullanýlmýþtýr? A) Bu adamýn giderayak baþýmýza yeni bir dert açacaðýný hiç düþünmemiþtik. B) Çadýrda yaþayan kabile üyeleri arasýnda sorunlar baþ göstermeye baþladý. C) Onlarla baþa çýkmak kolay deðildi, çünkü kýzdýklarýnda her an bir çamur atabilirlerdi. D) Yýllýk izin listesini kaybettiðim için çalýþanlarla benim de baþým derde girdi. 16. Sivas yollarýnda geceleri Katar katar kaðnýlar gider Tekerleri meþeden. Aðýz dil vermeyen köylüler Odun mu, tuz mu, hasta mý götürürler? Bu dizelerde geçen altý çizili deyimin açýklamasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Konuþmamak, susmak B) Ortama göre söz söylemek C) Açýk konuþmaktan kaçýnmak D) Konuþmasýna fýrsat vermemek 14. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde deyim, açýklamasýyla birlikte verilmiþtir? A) Çok yorgundu, kendini uykuya verdi. B) Ýnce eleyip sýk dokudu ve istediðini aldý. C) Herkes merak içindeydi, göz gözü görmüyordu. D) O gün hiçbir þey söylememiþ, aðzýný açmamýþtý. 17. Aðýz sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde deyim oluþturmamýþtýr? A) Duyduklarý karþýsýnda aðzý açýk kaldý. B) Arabayý izinsiz aldýðýný aðzýndan kaçýrdý. C) Sinirlenince aðzýna geleni söyleyen biriydi. D) Diþçi, hastaya aðzýný iyice açmasý gerektiðini söyledi. 18. Aþaðýdaki kartýn arka yüzünde bir deyimin açýklamasý verilmiþtir. Açýklamasý verilen bu deyim, kartýn ön yüzüne yazýlacaktýr. Buna göre kartýn ön yüzüne, aþaðýda cümle içinde kullanýlmýþ altý çizili deyimlerden hangisi yazýlmalýdýr? 15. Aþaðýdakilerin hangisinde alan sözcüðü, cümlede kazandýðý anlamla eþleþtirilmiþtir? A) Aðaçlarýn arasýndaki düzlük alana çadýrýmýzý kurduk. Orman içinde düz ve aðaçsýz yer. B) Onun fizik alanýnda önemli bir isim olduðunu biliyorum. C) Çocuklar evin karþýsýndaki boþ alanda top oynuyorlar. D) Sýnavdaki sorulardan biri karenin alanýný hesaplamaya yönelikti. Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha Bir çalýþma çevresi, çalýþma dalý. Uzmanlýk dalý DDD-YENÝ A) Ünlü þair, bu konuyu þiirlerinde sýk sýk dile getirir. B) Mikrofonun açýk olduðunu fark edince birden dili dolaþtý. C) Senin bu yaptýklarýný duyarsa onun dilinden kurtulamazsýn. D) Normalde çok az konuþan birinin böyle birdenbire dilinin çözülmesi çok garip. 7

7 Cümlede Anlam CÜMLEDE ANLAM Öznel Yargý Örnek.. 1 Kiþiden kiþiye deðiþen, kanýtlanamayan, herkese göre farklý olan yargýlara öznel yargý denir. Öznel yargý kiþiseldir, yorum içerir. Ülkemizin en güzel kenti Ýzmir dir. Bu cümle öznel bir yargý içermektedir. Çünkü bu görüþ, cümleyi söyleyenin görüþüdür. Bir baþkasýna göre ülkemizin en güzel kenti baþka bir kent olabilir. Nesnel Yargý Kiþiden kiþiye deðiþmeyen, kanýtlanabilen, herkese göre ayný olan yargýlara nesnel yargý denir. Türkiye nin baþkenti Ankara dýr. Bu cümle nesnel bir yargý içermektedir. Çünkü bu cümlede anlatýlan yargý herkesçe kabul edilen, doðruluðu tartýþýlmayan bir bilgidir. Kiþiden kiþiye deðiþmesi söz konusu deðildir. Bu helikopter, içerisinde sebep - sonuç iliþkisi bulunan alana inecektir. Buna göre helikopter aþaðýdaki alanlardan hangisine iniþ yapmalýdýr? A) B) Benim için ne düþündüðünü bilmiyorum. Çanakkale de vatan için yapýlanlarý unutmayacaðýz. Amaç - Sonuç Cümlesi Amacýn sonuçla birlikte verildiði cümlelerde amaçsonuç iliþkisi vardýr. Yazar eleþtirileri yanýtlamak için kürsüye geldi. Bu cümlede amaç - sonuç iliþkisi vardýr. Eleþtirileri yanýtlamak yazarýn amacý, kürsüye gelmesi de sonuçtur. Koþul - Sonuç Cümlesi C) D) Uçurtmam çizgili olduðu için çok güzel görünüyor. Aðrý Daðý na çýkmak için hazýrlýk yapýyor. ( SBS/7) Bir cümlede koþulun sonuçla birlikte verilmesine koþul-sonuç iliþkisi denir. Hava güzel olursa gezmeye gideceðiz. Bu cümlede koþul-sonuç iliþkisi vardýr. Havanýn güzel olmasý koþul, gezmeye gitmek de sonuçtur. Neden - Sonuç Cümlesi Yargýnýn nedenin sonuçla birlikte verilmesine neden-sonuç iliþkisi denir. Bu tür cümlelerde hem yargýnýn gerekçesi hem de sonucu belirtilir. Hasta olduðundan bu sabah iþe gelmedi. Bu cümlede neden - sonuç iliþkisi vardýr. Hasta olmak neden, iþe gelmemek ise sonuçtur. Çözüm Ýçin sebep belirten bir edattýr ancak her zaman sebep belirtmez. Örneðin bu soruda A da cümleye hakkýmda, B de uðruna anlamý katmýþ, D de amaç bildirmek için kullanýlmýþtýr. C de ise için sözcüðü cümleye neden-sonuç anlamý katmýþtýr. Uçurtmam niçin çok güzel görünüyor? diye sorduðumuzda Çizgili olduðu için. cevabýný alýyoruz. Dolayýsýyla helikopter C deki alana iniþ yapmalýdýr. Cevap C 8

8 Cümlede Anlam Karþýlaþtýrma Bildiren Cümle Ýki varlýk ya da kavramý benzer ya da farklý yönleriyle kýyaslayarak anlatmaya karþýlaþtýrma denir. Ýstanbul nüfus bakýmýndan Ankara dan büyüktür. Bu cümlede Ýstanbul ile Ankara nüfus büyüklüðü yönünden karþýlaþtýrýlmýþtýr. Abartma Bildiren Cümle Bir þeyi olduðundan çok küçük ya da büyük göstermeye abartma denir. Abartma bir söz sanatýdýr. Âlem sele gitti gözüm yaþýndan. Bu dizede abartma vardýr. Çünkü gözyaþýnýn sel olmasý gerçekte mümkün deðildir. Þair çok aðladýðýný göstermek için bir þeyi olduðundan çok büyük göstermiþtir. Atasözü Uzun deneme ve gözlemler sonucu söylenen, kýsa, özlü, anonim sözlere atasözü denir. Atasözlerinde anlam derinliði vardýr. Yani birkaç sözle birçok þey anlatýlýr. Atasözlerinin söyleyeni belli deðildir. Bu sözler zaman içinde halk kültüründe doðmuþ ürünlerdir. Atasözleri deyimlerden farklý olarak bir cümle özelliði gösterir. Atasözleri milletin kültürünü yansýtýr. Atasözleri çoðunlukla ders verici ve yol gösterici bir niteliðe sahiptir. Atasözleri kalýplaþmýþ sözlerdir. Kalýplaþmýþ ifadeler olduðu için de atasözlerini oluþturan sözcükler eþ anlamlýlarýyla bile deðiþtirilemez. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bu atasözü Hastalýðýný söylemeyen çare bulamaz. biçiminde söylenemez. Ýt derisinden post olmaz. Bu atasözü Köpek derisinden post olmaz. biçiminde söylenemez. Atasözleri kýsa ve özlüdür. Birkaç sözcükle derin anlamlar ifade edilir. Bir atasözünün anlamý üzerine uzun açýklamalar yapýlabilir, uzun yazýlar yazýlabilir. Dikensiz gül olmaz. Bu atasözünde her güzel þeyin hoþa gitmeyen yönünün de bulunabileceði, güzel þeyi elde etmek isteyen ya da elde eden kimse bunun gerektirdiði rahatsýz edici þeyleri de hoþ görmesi, o güzellik için sýkýntýlara katlanmayý göze almasý gerektiði anlatýlmak isteniyor. Atasözleri genellikle mecaz anlamlý olmakla birlikte gerçek anlamlý olanlarý da vardýr. Mum dibine ýþýk vermez. Bu atasözü mecaz anlamlýdýr. Çünkü bu atasözünde asýl anlatýlmak istenen, mumun gerçekten dibine ýþýk vermemesi, dibini aydýnlatmamasý deðil, bir kiþinin baþkalarýna bol bol yaptýðý yardýmý kendi yakýn çevresine yapmamasýdýr. Dost ile ye iç, alýþveriþ etme. Bugünkü iþini yarýna býrakma. Akýllý düþman akýlsýz dosttan hayýrlýdýr. Bu atasözleri ise gerçek anlamlýdýr. Örnek.. 2 Aþaðýdaki kartýn arka yüzünde bir atasözünün açýklamasý verilmiþtir. Açýklamasý verilen bu atasözü, kartýn ön yüzüne yazýlacaktýr. Buna göre kartýn ön yüzüne, aþaðýdaki atasözlerinden hangisi yazýlmalýdýr? A) Akýl için yol birdir. B) Akýl akýldan üstündür. C) Akýl kiþiye sermayedir. D) Akýl, yaþta deðil baþtadýr. Çözüm Kartýn arka yüzünde verilen açýklama "Akýl akýldan üstündür." atasözünün açýklamasýdýr. Dolayýsýyla bu sorunun doðru cevabý B seçeneðidir. Cevap B 9

9 KDT 02 Cümlede Anlam KAZANIM DEÐERLENDÝRME TESTÝ Çanakkale Þehitler Abidesi hakkýnda konuþan çocuklardan hangisi kiþisel duygu ve düþüncesini ifade etmiþtir? DDD-YENÝ Hasan, okuduðu kitabý tanýtýrken kendi duygu ve düþüncelerini hangi cümlede ifade etmiþtir? CCC-YENÝ A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. (1) Aslýnda bu sabah da her günkü gibi erkenden evden çýktým. (2) Öyle ki duraða geldiðimde etrafta kimsecikler yoktu. (3) Uzun süre otobüs bekledikten sonra gelen ilk otobüsle okula geldim. (4) Otobüs geç geldiðinden ben de istemeden de olsa ilk derse yetiþemedim. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde neden-sonuç iliþkisi vardýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç iliþkisi vardýr? A) Arkadaþýnýn gönlünü almak için almýþ bu hediyeyi. B) Senin için her zaman övgü dolu sözler söylüyor. 5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisindeki atasözü gerçek anlamlýdýr? AAA-YENÝ A) Son piþmanlýk fayda etmez. C) Gencecik insanlar bu vatan için canlarýný verdiler. B) Üzüm üzüme baka baka kararýr. D) Yeni müdürümüz için cana yakýn biri diyorlar. D) Dere geçerken at deðiþtirilmez. 10 C) Mum dibine ýþýk vermez.

10 KDT.. 02 Cümlede Anlam 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde koþul - so- 10. Aþaðýdaki haber baþlýklarýndan hangisi öz- nuç iliþkisi vardýr? A) Þimdi bu sýcak havada bir karpuz olsa da yesek. nel bir anlatým içermektedir? B) Dün, her nedense, bazý öðrenciler okula gelmemiþti. C) Ahmet Ýzmir e, kardeþiyse Ankara ya gitmek istiyordu. D) Sen de arkadaþýn gibi planlý çalýþýrsan baþarýlý olursun. 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde karþýlaþtýrma vardýr? A) Bir sanatçý güzel þiirler de yazabilir öyküler de. B) Þiir öyküden daha çok dokunur insanýn gönül teline. C) Bu kasabada birkaç hafta daha kalmayý düþünüyoruz. D) Yaz tatilinde, yaylaya, dedemlerin yanýna gideceðim. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde abartma vardýr? A) Bu mahallede yaþayanlar, sularýn kesilmesinden þikâyetçiydi. B) Çocuklardan biri, o kadar aðladý ki gözyaþlarý sel olup aktý. C) Pek çok insan gibi onun da kiþisel sorunlarý vardý. D) Birlikte çalýþtýðý kimselere karþý anlayýþlý davranýrdý. 9. Aþaðýdaki atasözlerinin hangisinde doðrudan öðüt anlamý yoktur? A) Çalma elin kapýsýný, çalarlar kapýný. B) Aç doymam, tok acýkmam sanýr. C) Akarsuya inanma, eloðluna dayanma. D) Aklýna geleni iþleme, her aðacý taþlama. 11

11 KDT.. 02 Cümlede Anlam Aþaðýdaki afiþlerin hangisinde bir öneri gerekçesiyle birlikte verilmiþtir? AA-YENÝ Ayþe, okuduðu kitabý tanýtýrken kendi duygu ve düþüncelerini hangi cümlede ifade etmemiþtir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Aþaðýdakilerden hangisi nesnel bir yargýdýr? CC_YENÝ A) Bu þarkýyý dinleyenler gözyaþlarýna engel olamayacak. B) Salonun giriþindeki tablolar olaðanüstü güzellikteydi. C) Sanatçýnýn dün verdiði konsere on bin kiþi gelmiþ. D) Adam, öyle güzel konuþtu ki dinlememek olanaksýzdý. 13. Birbirine yabancý kimseler, birbirinin durum ve davranýþlarýný dikkatle izler; onlar üzerine doðru bilgiler edinirler. Öyle ki kimi zaman kiþi, kendi özelliklerini baþkalarýndan öðrenir. Bu parçada anlatýlanlarý aþaðýdaki atasözlerinden hangisi en iyi biçimde özetler? A) El elin aynasýdýr. B) El el ile, deðirmen yel ile. C) El elin nesine, gülerek gider yasýna. D) El el için aðlamaz, baþýna kara baðlamaz. 12

12 Parçada Anlam PARÇADA ANLAM Baþlýk Bir yazýnýn, bir þiirin ya da bir kitabýn bölümlerinin baþýna konulan ve konuyu kýsaca tanýtan ibareye baþlýk denir. Paragrafýn konusu çoðu kez paragrafa baþlýk olarak verilir. Baþlýðýn özelliði kýsa ama ayný zamanda parçayý kapsayýcý olmasýdýr. Güney Kaliforniya Üniversitesi nde okuyan Mariel Aragon, dakikada 6000 kelime okuyor. Süratli okumak, eðitimle ve bilinçli bir çalýþmayla hepimizin geliþtirebileceði bir yetenektir. Bir derneðin 1987 yýlýnda açtýðý Hýzlý Okuma seminerinde kiþiler baþlangýçta kelime okurken daha sonra hýzlarýný artýrdýlar. Minimum artýþ % 276, maksimin artýþ % 574, ortalama artýþ ise % 374 oldu. Üstelik belki þaþýracaksýnýz ama okuma sürati bu kadar artarken anlama derecesi düþmedi; ortalama % 16, maksimum % 42 arttý. Bu, hýzlý giden bir arabada yolla bir insanýn bütünleþmesine benzetilebilir. Bu parçada hýzlý okuma üzerinde duruluyor. Hýzlý okuma sözü parçanýn bütününü kapsayýcý bir nitelik taþýyor. O hâlde bu parçaya Hýzlý Okuma baþlýðý konabilir. Konu Konuþmada, yazýda, eserde ele alýnan düþünce, olay veya duruma konu denir. Konu paragrafta yazarýn, üzerinde konuþtuðu, hakkýnda söz söylediði varlýk veya kavramdýr. Parçanýn ya da þiirin konusunu bulmak için Sanatçý bu metinde neyden söz ediyor? sorusunu yöneltebiliriz. Aldýðýmýz cevap konudur. Parçada yazar ne hakkýnda konuþuyor?, Parçada yazarýn üzerine söz söylediði þey nedir? gibi sorular da konuyu bulmaya yardýmcý olur. Kiþinin sevdiði iþi yani mesleði yapmasý çok önemlidir. Toplumda kiþiliðine uygun bir meslek seçip de baþarýlý olamayan pek az insan vardýr ama sevmediði iþi yaptýðý için baþarýsýz olan insanlar saymakla bitmez. Yeteneðine uygun, sevdiði bir mesleði yapan kiþiler hem mutlu hem baþarýlý olur. Yalnýz bununla da kalmaz topluma yararlý olur. Aileler genellikle çocuklarýný çok para kazanacaklarý mesleklere yönlendirmek ister. Oysa bu son derece yanlýþtýr. Yapýlmasý gereken, kiþinin yeteneðine, ilgisine uygun bir meslek seçmesidir. Bu parçanýn konusu meslek seçimidir. Yazar parçada meslek seçimi hakkýnda görüþler ileri sürmektedir. Kýsaca söylemek gerekirse bu parça meslek seçimi üzerine kurgulanmýþtýr. Örnek.. 1 Masanýn üzerindeki kýrýntýlarý toplamak için el süpürgesi kullanýldýðýný ya da vidalarýn elektrikli tornavidayla takýldýðýný görmüþsünüzdür belki. Bunlarýn ikisi de uzay araþtýrmalarý sonucunda ortaya çýktý. Ay a giden astronotlarýn taþ örnekleri toplamalarý gerekiyordu. Astronotlarýn bunu yapabilmek için taþýnabilir aletlere gereksinimi vardý. Üstelik bunlar hem hafif hem de kablosuz olmalýydý. Böylece ilk kablosuz el aleti üretildi. Daha sonra bir elektrik kaynaðýna baðlý kalmadan uzun süre çalýþabilen, daha hafif aletler üretilmeye baþlandý. Sonuçta bugün birçok yerde görebileceðiniz þarj edilebilen ev aletleri ortaya çýktý. Bu metnin konusu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Hafif ve pratik alet geliþtirme çabasý B) Uzay araþtýrmalarýnýn nasýl sürdürüldüðü C) Astronotlarýn uzaydaki çalýþma biçimleri D) Kablosuz ve þarj edilebilen aletlerin bulunuþ süreci Çözüm ( SBS/7) Verilen metinde kablosuz ve þarj edilebilen aletlerin bulunuþ sürecinden söz ediliyor. O hâlde bu sorunun doðru cevabý D seçeneðidir. Cevap D Ana Fikir (Ana Düþünce) Bir yazýda yazarýn okura vermek istediði mesaja ana fikir denir. Ana fikir bir yazýnýn temelini oluþturan asýl düþüncedir. Bir baþka ifadeyle ana fikir, bir yazýda anlatýlmak istenenlerin tek cümle hâlinde ifade edilmesidir. Yazar bu parçada ne anlatmak istiyor? sorusunun cevabý ana fikirdir. Kimi yazýlarda ana fikir okura sezdirilir. Ana fikir, yazýnýn giriþ, geliþme, sonuç bölümlerinden birinde sezdirilebileceði gibi parçanýn bütününden de çýkarýlabilir. 13

13 Parçada Anlam Tiyatronun en büyük gücü sözdedir. Üstün insanlardan bize kalan tek düþünce anýtý, bu granit sözcüklerle örülmüþtür. Ýnsanlýðýn sesi, tiyatroda duyulan sözlerle kulaktan kulaða, kuþaktan kuþaða geçer, gelecek nesillere armaðan kalýr. Tiyatroda seyircinin kana kana içtiði, bu söz yaðmurudur; ruhlarýný yýkayan bu söz tufanýdýr. Bu parça tiyatroda sözün çok önemli olduðu anlatýlmak isteniyor. Tiyatroda söz çok önemlidir. yargýsý bu parçada anlatýlmak istenen ana fikirdir. Örnek.. 2 Bir yaz tatilinde, babamýn bir dostunun yanýnda çalýþma denemesi yapmýþtým. Harçlýðýmý ilk aldýðýmda beni görmeliydiniz. Ýlk küçük kazancým, benim gözümde milyarlardan daha deðerliydi. Çünkü yorularak kazandýðým bu parayý hemen kaybetmek istemiyordum. Onu nasýl harcayacaðýma karar vermem zor oldu. Harcadýðýmda aldýðým tatsa bambaþkaydý. Çalýþkanlýðýmýn ispatýydý bu. Alýn terimin belgesiydi. Bu paragrafta asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Çalýþkan kiþi zamanýn nasýl geçtiðini anlamaz. B) En tatlý kazanç, insanýn kendi çabasýyla elde ettiðidir. C) Kazancýn bir kýsmý ihtiyaç sahiplerine ayrýlmalýdýr. D) Para biriktirmek, para kazanmaktan daha zordur. Çözüm ( SBS/7) Bu parçada yazar, bir yaz tatilinde alýn teriyle kazandýðý parayý harcarken duyduðu heyecaný ve aldýðý tadý anlatýyor. Yazar, en tatlý kazancýn, alýn teriyle kiþinin kendi emeðiyle kazandýðý para olduðunu anlatmak istiyor. Bu düþünce B seçeneðinde verilmiþtir. Cevap B Örnek.. 3 Ýnsan sesi güzelliðine yazýn kavuþur. Çünkü yaz, engin mavisiyle umut demektir. Güzelliktir, güzeli düþünmektir. Sanat ilhamlarý en çok yazýn gelir yoklar kapýmýzý. Yazýn yazýlanlar çizilenler daha umut verici, iç açýcý þeylerdir. Ýnsanlar daha güçlü, daha isteklidir. Çünkü yaz mutluluk kaynaðýdýr. Bu paragrafýn ana düþüncesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yaz mevsimi insanlara yaþama sevinci verir. B) Sanatçýlar önemli eserlerini yazýn meydana getirirler. C) Ýnsanlar yaz mevsiminde daha iyi anlaþýrlar. D) Yazýn kýrgýnlýklar ve küskünlükler son bulur. Çözüm ( SBS/7) Bu parçada yazar, yaz mevsiminin insana umut verdiðini, insaný daha güçlü, daha istekli yaptýðýný kýsaca, yaz mevsiminin insana mutluluk ve yaþama sevinci verdiðini anlatýyor. Bu düþünce A seçeneðinde dile getirildiði için sorunun doðru cevabý A dýr. Cevap A Anahtar Kelime Bir yazýda konuyu en açýk bir biçimde yansýtan kelime veya kelime grubuna anahtar kelime denir. Anahtar kelimeler yazýnýn temel dayanak noktalarýdýr. Anahtar kelimeler yardýmýyla ana düþünce ve konu daha kolay bulunabilir. Bugün asfalt yolda otomobille eskisinden daha hýzlý gidiyor; evimizi tahta yerine taþtan, çimento ve demirden yapýyoruz. Kat üzerine kat ekliyor, denizin altýnda yüzüyor ve göklerin üstünde uçuyorsak, bunlar birer ilerlemedir. Ama bunlarýn topu birden bizi insan yapmaz. Bizi kötülükten, çirkinlikten, bencillikten aptallýktan, kabalýktan kurtarýp birbirini seven insan yapan eðitimdir. Bu açýdan eðitim, insaný insan yapan deðerlerin özümsetildiði bir süreçtir. Bu parçada ilerleme, insan ve eðitim anahtar kelimelerdir. Parçada ilerlemenin eðitim olmadan insaný insan yapmaya yetmeyeceði anlatýlýyor. 14

14 Parçada Anlam Örnek.. 4 Örnek.. 5 Ayþe bir öpücük yolladý parmaklarýnýn ucuyla buluta. Ayþe nin öpücüðü buluta ulaþýnca, bulut þöyle bir þaþýrdý. Ama sonra toparlandý, koskocaman bir gül biçimini aldý. Gökyüzü gökyüzü olalý, bu mavi atlasa böylesine güzel, böylesine ak bir gül açmadý. Ayþe bu ak gülü hayran hayran seyretti. Lafý fazla uzatmayalým. O günden sonra bulut Ayþe den hiç ayrýlmadý. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bu metnin anahtar kelimeleri birlikte kullanýlmýþtýr? A) Sevdalý bulut, küçük kýzdan bir daha hiç ayrýlmadý. B) Ayþe nin gökyüzüne gönderdiði öpücük, bulutu güle çevirdi. C) Gökyüzü daha önce hiç bu kadar güzel olmamýþtý. D) Þaþkýnlýk geçiren Ayþe, bir süre sonra kendini toparladý. Çözüm ( SBS/8) Bu parçada anahtar sözcükler Ayþe, onun gökyüzüne gönderdiði öpücük, bulut ve gül dür. Seçeneklere baktýðýmýzda paragraftaki anahtar sözcüklerin B seçeneðinde yer aldýðýný görüyoruz. Dolayýsýyla bu sorunun doðru cevabý B seçeneðidir. Cevap B Tembellik ile ilgili konuþan Baþar ve Necmiye aþaðýdakilerden hangisine deðinmemiþlerdir? A) Tembelliðin aþýlmasý gereken bir engel olduðuna B) Tembellikle mücadele etmek için çeþitli yöntemler kullanýldýðýna C) Tembelliðin bilinen bir kavram olduðuna D) Tembelliðin çok deðiþik þekillerde karþýmýza çýktýðýna ( SBS/7 - Pilot) Çözüm Yardýmcý Fikirler Bir yazýda bir ana düþünce bulunur. Ama ana düþünceyi destekleyen yan düþünceler de yer alýr. Paragraftaki bu yan düþüncelere yardýmcý fikir denir. Bir paragrafta, bir yazýda birden çok yardýmcý fikir bulunur. Bir paragrafta çoðu zaman her cümleden bir yardýmcý fikir çýkarýlabilir. Yardýmcý düþünce sorularýnda soru cümlesi olumsuzdur. Soru cümlesi deðinilmemiþtir, yoktur, söylenemez, çýkarýlamaz, yer verilmemiþtir, deðildir, beklenemez, söz edilmemiþtir gibi ifadelerle biter. Tembellik ile ilgili konuþan Baþar ve Necmiye Baþarýlý olma yolunda ilk büyük düþman tembelliktir. sözüyle tembelliðin aþýlmasý gereken bir engel olduðuna (A); Onu hepimiz aç çok biliriz. sözüyle Tembelliðin bilinen bir kavram olduðuna (C); Fakat tembellik biçimden biçime girerek ve bin bir düzen kullanarak insaný alt etmeye çalýþýr. sözüyle tembelliðin çok deðiþik þekillerde karþýmýza çýktýðýna (D) deðinmiþlerdir. Ancak bu iki kiþi tembellikle ilgili olarak Tembellikle mücadele etmek için çeþitli yöntemler kullanýldýðýna deðinmemiþlerdir. Dolayýsýyla sorunun doðru cevabý B seçeneðidir. Cevap B 15

15 KDT 03 Parçada Anlam KAZANIM DEÐERLENDÝRME TESTÝ 1. Bazý hastalýklarýn tedavisinde bitkilerden eskiden beri yararlanýlmaktadýr. Günümüzde bitkilerle tedavi yöntemleri kimileri tarafýndan alternatif týp ya da tamamlayýcý týp olarak adlandýrýlmaktadýr. Kimilerince bu tedavi biçimi týbbýn alternatifi ya da tamamlayýcýsý olarak deðil, bir parçasý olarak görülmektedir. Bugün kimi ülkelerde hasta, tedavi yöntemini kendisi seçebilmekte ve kendi talebine göre kendisine hizmet verilmektedir. Çin de þifalý bitkilerle tedavi devlet hastanelerinde uygulanmaktadýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu parçanýn baþlýðý olmaya en uygundur? CC_YENÝ A) Saðlýklý Yaþam B) Saðlýðýn Önemi C) Bitkilerle Tedavi D) Modern Týbbýn Kaynaklarý 3. Ýstanbul a borçluydum ben. Bir vefa borcuydu bu. Çünkü ben bu þehrin ekmeðini yedim. Ýstanbul da doðmadým ama bu þehirde evlendim, baba oldum, dede oldum. Bu þehri kurtarmak için bir sürü imza attým, birçok etkinliðe katýldým. Yetkililere onlarca mektup yazdým. Ama bunlar yeterli olmadý. Daha büyük, daha etkili bir þey yapmam lazýmdý. Bu ancak bir kitap olabilirdi. Ben de öyle yaptým. Bu kitapla biraz rahatladým, çünkü Ýstanbul la biraz olsun ödeþtik. Bu parçada yazarýn asýl anlatmak istediði aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýstanbul da yaþadýklarýný unutmak istediði B) Ýstanbul un geliþmesinden mutlu olduðu C) Kitabýnda Ýstanbul un ilginç yönlerini anlattýðý D) Kitabýný Ýstanbul a olan vefa borcunu ödemek için yazdýðý Þunu baþtan söyleyelim ki sanatçý, kendi eserini tarafsýz bir þekilde eleþtiremez. Çünkü eleþtirirken, ortaya koyduðu yapýtýnýn etkisi altýndadýr. O, eserinde en güzelini yaptýðýný düþünmektedir. En iyisini yaptýðýna göre eleþtirecek bir þey de yoktur ona göre. Hani bizde bir söz vadýr, kimse ayraným ekþi demez, diye. Hiç kuþku yok ki sanatçýlar için de geçerlidir bu durum. Filiz in üzüldüðü durum aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yazýn geç gelmesi B) Okullarýn kapanmasý C) Arkadaþlarýndan ayrýlmasý D) Ekonomik nedenlerle iyi bir tatil yapamayacak olmasý Bu parçada vurgulanmak istenen düþünce aþaðýdakilerden hangisidir? CC_YENÝ A) Sanatçý, eserlerinin eleþtirilmesini baþkasýndan bekler. B) Eleþtirmenlerinden çekinmeyen sanatçý yoktur. C) Sanatçý kendi eserini tarafsýz bir þekilde eleþtiremez. D) Sanatçý, eseriyle ilgili düþüncelerini eserlerinde açýklar. 16

16 KDT.. 03 Parçada Anlam Genç yazarlar için ödüllerin önemi büyüktür. Edebiyat ortamýnda kabul görmenin yolunu açar ödüller. Bu alanda bir þeyler yapabilecek olmanýn önemli bir iþaretidir. Bir baþka önemli yaný da yazacaðýnýz yeni kitaplarýn yayýnlanmasýna kapý aralar ödüller. Edebiyat ödüllerinin, özellikle gençlere yönelik böyle anlamlarý vardýr. Birçok genç yazar ödülle edebiyat dünyasýna girmiþ, kabul görmüþtür. Bir genç yazar için bunlardan daha önemli ne olabilir ki? Bu parçada asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerin hangisidir? Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden karpuz, içeriðinde bol miktarda bulunan laykopen maddesi nedeniyle kanser türlerine karþý etkisinin yaný sýra kalp fonksiyonlarýnýn ve kan basýncýnýn düzenlenmesine de yardýmcý oluyor. Karpuzun yüzde 95 inin sudan oluþtuðunu bildiren uzmanlar, temizleyici özelliði nedeniyle böbrekleri çalýþtýrdýðýný ve idrar yollarýný temizlediðini belirtiyor. Yaz mevsiminde insanlara bol miktarda karpuz tüketmelerini tavsiye ediyor. AAA A) Ödüllerin genç yazarlar için çok önemli olduðu B) Edebiyat dünyasýnda ün kazanmanýn kolay olduðu C) Baþarýlý sanatçýlarýn bir gün mutlaka ödül alacaðý D) Ödül alan yapýtlarýn mutlaka okunmasý gerektiði Bu parçada karpuzla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Mevsimlik bir meyve olduðuna B) Kimi hastalýklarýn tedavisine iyi geldiðine C) Yüksek miktarda su içerdiðine D) Çeþitli türlerinin bulunduðuna 8. Türk sinemasý istenen düzeye bir türlü gele- 6. Dünyada þairler için özel kentler vardýr. Bu kentlerin en önemlilerinden biri de hiç kuþku yok ki Ýstanbul dur. Bu özel kent, tarihiyle, doðasýyla, çiçekleriyle, kültürel yaþamýyla birçok þair için esin kaynaðý olmuþtur. Nice ünlü þair, bu kentin, kendi ruhunda yarattýðý esintiyle ölümsüz þiirler yazmýþtýr. Ýstanbul u hissedip de onun etkisiyle þiir yazmayan bir þair yok gibidir. Bu parçada Ýstanbul ile ilgili olarak asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? CC_YENÝ A) Büyük bir kent olduðu B) Pek çok insanýn yaþadýðý medi ne yazýk ki. Sinema tekniðinin her geçen gün ilerlemesine, oyuncularýn kamera deneyiminin artmasýna raðmen ses getirecek filmler çýkmýyor. Bunda sinemanýn yeterli ekonomik desteði bulamamasýnýn etkisi büyük. Modern stüdyolara da sahip deðiliz. Devletse sinema sektörünü yeterince desteklemiyor. Sinemaya gönül verenler maddi imkansýzlýklar içinde film çevirmek için çýrpýnýyor. Ýzleyiciler, çevrilen filmlerimize, bir yabancý film kadar ilgi göstermiyor. Yerli filmleri gerektiði kadar desteklemiyor. Bu parçaya göre, aþaðýdakilerden hangisi Türk sinemasýnýn istenen düzeye gelememesinin nedenlerinden biri deðildir? A) Seyircilerce yeteri kadar desteklenmemesi B) Oyuncu kalitesinin düþük olmasý C) Devletten yeterli desteði alamamasý C) Birçok þaire ilham kaynaðý olduðu D) Þairlerin buluþmasýna ev sahipliði yaptýðý D) Modern sinema sütudyolarýnýn bulunmamasý 17

17 KDT.. 03 Parçada Anlam Kahve için sadece bir içecek demek haksýzlýktýr. Üretiminden kavrulmasýna, pazarlanmasýndan tüketimine deðin kendine has deðerleri olan bir kültürü vardýr kahvenin. Yorgunluðu alan, keyif ve mutluluk veren bu güzel kokulu siyah incinin keþfi, birçok efsaneye konu olmuþtur. Kokusu, tadý ve insana verdiði canlýlýk ile cana can katan içecek olarak kabul görmüþtür. Petrol endüstrisinin ardýndan dünyanýn en hacimli ticaret alanlarýndan birini oluþturmaktadýr. Bu parçada kahve ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Yalnýzca bir içecek olarak görülmesinin doðru olmadýðýna B) Piþirilmesinin özel bir uzmanlýk gerektirdiðine C) Ortaya çýkmasýyla ilgili efsaneler üretildiðine D) Ekonomik deðerinin yüksek olduðuna Bu bilgilere göre aþaðýdakilerden hangisi elma ve kirazýn ortak yönlerindendir? CC_YENÝ A) Ayný renkte çiçek açmalarý 12. B) Ana vatanlarýnýn ayný olmasý C) Ayný aðaç ailesinden olmalarý D) Ayný mevsimde meyve vermeleri 10. Aydýnlanmacýlarýn þöyle bir sözü vardý insanlýða: Bütün ruhsal ihtiyaçlarýnýzý bilim sayesinde karþýlayacaksýnýz. Ama aydýnlanma çaðý söylediklerini yapamadý. Batý dünyasýnda ruhsal bunalýmlar daha da arttý. Aydýnlanmacýlar bu durumu açýklayamadýlar. Ýnsanlar hâlâ mutsuzdu ve acý çekiyordu. Aydýnlanma felsefesinin ileri sürdüðü anlayýþ, temel problemlere cevap veremedi. Bu parçada aydýnlanmacýlarla ilgili olarak anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsanlýðýn ilerlemesini saðladýðý B) Toplumsal barýþa katký yaptýðý C) Doðu toplumlarýnca benimsenmediði D) Ýnsanlýða verdiði sözleri tutamadýðý 18 Yel deðirmenleri çok eski zamanlardan beri, buðday öðütmek ve su pompalamak gibi iþler için kullanýlmýþtýr. Geliþmekte olan ülkelerde hâlâ önemli güç kaynaðý olmalarýna raðmen endüstri bakýmýndan geliþmiþ ülkelerde eski rolleri azalmýþtýr. Elektrik enerjisi kaynaðý olarak kullanýlan ilk yel deðirmeni 1890 yýlýnda Danimarka'da yapýlmýþtý. Bu tarihten sonra rüzgârla çalýþan deðirmenler küçük ev ve çiftliklere elektrik saðlamak için kullanýlmaktadýr. Bu parçada yel deðirmenleri yle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Un yapýmýnda kullanýldýðýna B) Geliþmiþ ülkelerde eski önemini yitirdiðine C) Günümüzde elektrik enerjisi üretimi için kullanýldýðýna D) Çalýþmasýnýn rüzgârýn hýzýna, yönüne ve yüksekliðine baðlý olduðuna

18 7. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Türkçe Haftalýk Ödev Ýzleme Testi 1 1. TEMA Sözcükte Anlam 1. Aþaðýda verilen deyimleri anlamlarýyla eþleþtiriniz. 1 Aklýndan zoru olmak a Çok öfkelenip sinirlenmek 3. Aþaðýdaki cümlelerde geçen altý çizili sözcüklerin anlam özelliklerini karþýlarýna gerçek, yan, mecaz biçiminde yazýnýz. 1. Ayakkabýnýn burnu delinmiþ. 2 Aklý kesmek b Yanlýþsýz söyleyememek 2. Bizim evin perdeleri yeni deðiþti. 3 Can çekiþmek c Olabileceðine inanmak 3. Olayýn üzerindeki sis perdesi aralandý. 4 Burun kývýrmak d Beðenmeyip küçümsemek 4. Makinenin kolu kýrýldý. 5 Dili dönmemek e Ölmek üzere olmak 5. Ben o arkadaþa çok kýrýldým. 6 Burnundan solumak f Delice davranýþlarda bulunmak 6. Fýrtýnada aðacýn dalý kýrýlmýþ. 2. Altý çizili sözcüklerin mecaz anlamda kullanýldýðý cümleleri belirleyiniz. 4. Dil sözcüðünün deyim içinde kullanýldýðý cümleleri belirleyiniz. 1 Elindeki kovayla fidanlarýn dibine su döküyor. 1 Beþ duyu organýmýzdan biri olan dilimiz, tat alma organýmýzdýr. 2 Ünlü þair, konuklarýný çok sýcak bir þekilde karþýladý. 2 Aðýr bir hastalýk geçiren çocuk, hâlâ dil aðýz vermeden yatýyordu. 3 Bu yeni okulu, mahallenin en zengin adamý yaptýrdý. 3 Toplantýda ben de herkesin þikâyetçi olduðu bir konuyu dile getirdim. 4 Meðer bu adam bugüne kadar boþ sözlerle bizi oyalamýþ. 4 Çýkar þu dilinin altýndaki baklayý da ne demek istiyorsan söyle, ben de anlayayým. 5 Kuþlar bu dondurucu soðukta ne yapýyor acaba? 5 Eðer bunu senin yaptýðýný öðrenirse onun dilinden kurtulamazsýn. 6 O geldikten sonra dernekte köklü deðiþimler oldu. 6 Yabancý dil öðrenimi için yurt dýþýna gitmeyi düþünüyormuþ.

19 7. SINIF Türkçe Haftalýk Ödev Ýzleme Testi 1 5. El çek tabip el çek yaram üstündün Sen benim derdime deva bilmezsin Bu dizelerde geçen altý çizili deyimin anlamý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Vazgeçmek B) Bir þeye sahip olmak C) Kullanýlmamak, dokunulmamak D) Baþkasýnýn yardýmýna muhtaç olmak 9. Aþaðýdaki kamyonlardan ilk olarak sarmak sözcüðünün mecaz anlamda kullanýldýðý cümlenin yazýlý olduðu kamyon hareket edecektir. Buna göre ilk olarak hangi kamyon hareket etmelidir? 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde elle sýkýca tutmak anlamýnda bir sözcük kullanýlmýþtýr? A) Ben bu üyenin görüþlerini hiç tutmadým. B) Çocuðu koltuk altlarýndan kavrayýp kaldýrdý. C) Bilim yoluyla olgularý kavrayýp sýralayabiliriz. D) Konuþmasýnýn bazý yerlerinde tutarsýzlýklar yakaladým. 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamda kullanýlmýþtýr? CC_YENÝ A) Bu dert beni yiyor. B) Uzun yol atlarý epey ezmiþ. C) Bu arabayý on yýldýr kullanýyoruz. D) Bu sýnavda öðrencilerin yarýsý döküldü. 8. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi mecaz anlamlý bir sözcük kullanmýþtýr? CC_YENÝ A) 1 B) 2 C) 3 D) Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "olmasýndan korktuðum þey oldu" anlamýnda bir deyim kullanýlmýþtýr? A) Öylesine kýrýcý ve aðýr konuþtu ki dili kýlýçtan keskindi. B) Aklýma gelen baþýma geldi, arkadaþým uçak biletini kaybetmiþ. C) Bir insanýn bunlarý yapmasý için aklýný peynir ekmekle yemiþ olmasý gerekir. D) Sabahtan akþama kadar durmadan þarký söyleyen çocuk, onu görünce dut yemiþ bülbüle dönmüþtü. A) Nuri B) Kerim C) Zeynep D) Ayça 11. Erimek sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde çok zayýflamak anlamýnda kullanýlmýþtýr? CC_YENÝ A) Þeker sýcak suda daha çabuk erir. B) Onca para doðru dürüst bir þey almadan eridi. C) Yakalandýðý hastalýðýn etkisiyle günden güne eridi. D) Havalar ýsýnýnca daðlarýn zirvelerindeki karlar eridi.

20 7. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Türkçe Haftalýk Ödev Ýzleme Testi 2 1. TEMA Cümlede Anlam 1. Aþaðýdaki cümlelerden öznel anlatýmlý olanlarýn baþýna Ö, nesnel anlatýmlý olanlarýn baþýna da N yazýnýz. 1 2 Gezmek için yazdan daha uygun bir mevsim yoktur. Bir yýl, dört mevsimden, her mevsim ise üç aydan oluþur. 2. Aþaðýdaki cümlelerin anlamlarýna göre karþýlarýndaki boþluklara neden-sonuç cümlesi, amaç-sonuç cümlesi, koþul-sonuç cümlesi, karþýlaþtýrma cümlesi, abartma anlamý olan cümle kavramlarýndan uygun olanlarý yazýnýz. 1 Kadýn o kadar aðladý ki göz yaþlarý nehir olup aktý. 3 Kýþ turizmi, yaz turizminden kesinlikle daha eðlencelidir. 2 Ödevini unuttuðu için tekrar evine gitti. 4 Türkiye üç tarafý denizlerle çevrili bir ülkedir. 3 Arkadaþlarýma hediye almak için çarþýya gideceðim. 5 Dünyada þiir yazmayan, þiiri sevmeyen insan yoktur. 4 Parklarýn sayýsý artarsa çocuklar yollarda oynamaz. 6 Aspendos Tiyatrosu, Antalya ili sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr. 5 Ýzmir nüfus bakýmýndan Konya'dan büyük bir kenttir. 3. Aþaðýdaki atasözlerini anlamca ilgili olduklarý kavramla eþleþtiriniz. 1 Ýþleyen demir pas tutmaz. Tutumlu olma a 2 Her iþte bir hayýr vardýr. Birlik olma b 3 Boþ fýçý çok langýrdar. Ýyimser olma c 4 Ýþten artmaz, diþten artar. Bilgiçlik taslama d 5 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Çalýþma e

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel-nesnel yargý, Neden-sonuç

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel-nesnel yargý, Neden-sonuç ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ... 10 Eþ Anlamlý (Anlamdaþ) Kelimeler... 10 Karþýt (Zýt) Anlamalý Kelimeler...11 Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler...12 Anlamlý ve Kurallý Cümle Oluþturma...13 Neden

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr?

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr? ünite 1 SÖZCÜK ANLAM TEST 1 1. Bir sözcüðü yalýn olarak düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen anlama temel anlam denir. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük temel anlamýyla kullanýlmamýþtýr? Herkes

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

2. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 3. FASÝKÜL

2. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 3. FASÝKÜL . Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. EMA: BÝREY VE OPLUM KURÞUN KALEM (Okuma Metni) Eþ Anlamlý Kelimeler Çaðrýþtýran Kelimeler Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler SÝZ ÇÝÇEKLER OPLAYIN (Þiir) Karþýlaþtýrma Zýt (Karþýt)

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA 2. TEMA ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA BÖLÜM-1 ANLAM BÝLGÝSÝ... 10 Eþ Anlamlý (Anlamdaþ) Kelimeler... 10 Karþýt (Zýt) Anlamalý Kelimeler...11 Eþ Sesli (Sesteþ) Kelimeler...12 Yakýn Anlamlý Kelimeler...13 Ýsim (Ad)...13 Anlamlý

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite TÜRKÇE TEST 1 4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi terim kullanmamýþtýr? Dergideki makale çok güzeldi.

ünite TÜRKÇE TEST 1 4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi terim kullanmamýþtýr? Dergideki makale çok güzeldi. ünite 1 SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 1. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi daha genel kapsamlýdýr? Küçük çocuk menekþeleri koparmýþ. Çiçekleri koparmayýn. diye bir tabela vardý. Bitkilerle beslenen hayvanlar

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ISBN : ANLAM BİLGİSİ

ISBN : ANLAM BİLGİSİ ISBN : 978-9944 - 718-29 - 5 ANLAM BİLGİSİ B Ü T Ü N Ü M İ Dİ M GEN Ç L İ K T ED İR Ön Söz Sevgili öðrenciler, SBS maratonuyla geleceðinize önemli bir adým atacaksýnýz. Hayalinizdeki liseyi kazanmak

Detaylı

BÝR MOTORDA DÖRT KÝÞÝ

BÝR MOTORDA DÖRT KÝÞÝ Anlam BÝR MOTORDA DÖRT KÝÞÝ Güverteyi aydýnlatan loþ ýþýðýn altýnda dört kiþi vardýr: Sarý saçlý bir kadýn, çið et kokan bir kasap, kel bir profesör, pipolu bir delikanlý. Hepsinin ortak özelliði, son

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

8. SINIF I. DÖNEM. TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :...

8. SINIF I. DÖNEM. TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :... TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8. SINIF I. DÖNEM TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :... ÖĞRENCİNİN DİKKATİNE SINAV

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

ünite1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine

ünite1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe TEST 1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine uymamaktadýr? 1. Yemek yaparken býçakla elimi kestim. Bizden rahatsýz oldular ve derslerini

Detaylı