TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI"

Transkript

1

2 AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI Yusuf GENİŞ Nihat UÇAR Yahya GÖKTAŞ Ali TURAN Hasan AKMAN Celalettin ÖZKAPLAN Yahya BÜLBÜL MHP MECLİS ÜYELERİ Hafize ARDOĞAN Hamza BATUR Erol AYTEN Eyüp TOP Mustafa SERT A.Dursun ANAS Ahmet YILMAZ Halit AYAN CHP MECLİS ÜYELERİ Suzi TÜRK İsmail VAROL Özcan ÜNALAN 2

3 3

4 Saygıdeğer Hemşerilerim, İletişim ve bilginin tartışmasız bir güç olduğu günümüzde planlamanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Zira büyük projeler ve önemli atılımlar ancak ciddi planlama süreçlerinden geçtikten sonra başarılabilir. Stratejik yönetim, bir kurumun uzun dönemde amaçlarını gerçekleştirmek üzere kaynaklarını etkili ve verimli kullanma sürecidir. Stratejik yönetimin temel unsuru olan stratejik planlama, belediye yönetimine yeni bir anlayış getirmekte ve sonuç odaklı bir sistemi benimseyerek, kamu kaynaklarının daha verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını amaçlamaktadır. Turhal halkının ortak özlemi, belediye yönetiminin; etkin ve verimli olması, adaletle hareket etmesi, kamu yararını koruması, kaliteli hizmet sunması, vatandaşların ve çalışanların memnuniyetini azami düzeyde esas alması ve hesap verme sorumluluğuyla hareket etmesidir. Bu anlayış ve prensipler ışığında hazırladığımız stratejik planının, TURHAL ımızın M2 lik büyük TÜRKİYE portresinde hak ettiği yeri alabilmek adına yeniden parlayan bir yıldız olması inancıyla, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, misyon,ilke ve vizyonumuzun belediyemizde kurumsallaşma bilincinin gelişimine katkı sağlamasını diliyorum. maz BEKLER Belediye Başkanı 4

5 ĠÇĠNDEKĠLER Sunuş 4 İndex - Giriş Genel Bilgiler ( Yasal Çerçeve ) Turhal Turhal Belediyesi ve Belediyeciliğin Tarihçesi İç Paydaş 13 Dış Paydaş. 13 SWOT Analizi Misyon.. 16 Vizyon. 16 İlke ve Değerler Stratejik Amaçlar ve Hedefler lerler Mali Yapının Geliştirilmesi.. 23 ( ) Kurumsal Yapının Geliştirilmesi ( ) İmar-Planlama-Kentsel Dönüşüm ( ) Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi.. 27 ( ) Altyapı,Üstyapı ve Makine Parkının Geliştirilmesi.. 28 ( ) Kültürel lerin Geliştirilmesi.. 29 ( ) Sosyal lerin Geliştirilmesi ( ) Çevre Koruma lerinin Geliştirilmesi ( ) Halkla İlişkiler lerinin Geliştirilmesi ( ) Doğal Afetlere Yönelik Çalışmaların Geliştirilmesi ( ) 5

6 GiriĢ Kamu yönetimi; devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerinin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir. Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan kamu yönetimi; merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı yapılanmadan oluşmaktadır. Merkezden yönetim; kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi, mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü personel işlemlerinin ve kamu hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler tarafından yapılmasını ifade eder. Yerinden yönetim ise; merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bulunan idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alıp uygulayabildiği sistemdir. Yerel yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak üzere, yerel topluluğa kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve toplumsal bir kurumdur. Kamu yönetiminde özellikle 1980 li yıllardan sonra yeniden yapılanma çalışmaları iki alanda yürütülmektedir. Makro düzeyde merkezi ve yerel yönetimlerin yetki ve kaynak açısından yeniden konuşlandırılması için reformlar yapılırken, diğer yandan kamu yönetimlerinin işleyiş ve hizmet süreçlerine yönelik etkinlik ve verimlilik artırıcı çalışmalar sürdürülmektedir. Stratejik Planlama ya da daha geniş ifade ile stratejik yönetim modelinin kamu yönetimlerinde uygulanması da bu çalışmaların bir sonucudur. Stratejik Plan, bir kurumun bulunduğu iç ve dış çevre şartlarını değerlendirerek, gelecekle ilgili ulaşmak istediği amaçları, bu amaçlara ulaşmak için takip edeceği politikaları (Stratejik Hedef) ve bu politikalara uygun proje ve faaliyetlerini belirlemesidir. Stratejik Plan 4 aģamadan oluģan bir çalıģmadır: 1.AĢama: Durum analizi (Chek-Up): Kurumun içinde bulunduğu dış şartların (dünya trendi, ulusal gelişmeler, mevzuat, kent gelişim seviyesi, vb) belirlenmesinin yanı sıra iç şartların yani kurumun mali, örgütsel, beşeri kaynak, süreç yönetimi, projeleri ve benzeri unsurlarının analiz edilmesidir. Bir başka ifade ile Neredeyiz? sorusuna cevap arama aşamasıdır. 2.AĢama: Kurumun gelecek öngörüsünün, yani vizyon, misyon, ilkeler ile orta ve uzun vadede hangi alanlara odaklanılacağı (Stratejik Amaç), bu alanlarda neyin amaçlandığının (Stratejik Amaçlar) belirlenmesi çalışmasıdır. Bir başka ifade ile Nereye Ulaşmak İstiyoruz? sorusunun cevaplandırılması çalışmasıdır. 3.AĢama: Kurumun ön gördüğü geleceğe nasıl ulaşacağını belirlediği çalışmadır. İkinci aşamada belirlenen amaçlara ulaşmak için hangi politikaların izleneceği (Stratejik hedefler) ve bu politikalara uygun, uygulama proje ve faaliyetlerin belirlendiği çalışmadır. Bir başka ifade ile Nasıl ulaşabiliriz? sorusunun cevaplandırılma çalışmasıdır. 4.AĢama: Yapılan faaliyet ve gerçekleştirilen projelerin amaçlara uygunluğunun nasıl ölçüleceğinin, ölçüm kriter ve metodunun belirlenmesidir. Bir başka ifade ile Nasıl ölçer ve değerlendiririz? sorusunun cevaplandırılmasıdır. Stratejik planlar, paydaşların görüşleri de alınmak sureti ile kurumca hazırlanır ve en az beş yıllık bir dönemi kapsar. 6

7 Stratejik Plan ve bu plan kapsamında hazırlanan performans planı değişen ve gelişen şartlara göre revize edilecek olan dokümanlardır. YASAL ÇERÇEVE Stratejik Planlamanın kamu yönetiminde uygulanması Türkiye de artık kanuni bir zorunluluktur. Kamu kurumlarında stratejik yönetimi zorunlu kılan hukuki düzenlemeler şunlardır: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Madde 11- Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar sayılı Belediye Kanunu Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, 7

8 Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. TURHAL Turhal İlçesi; Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesiminde, Tokat ilinin batısında yer almaktadır. Konumu itibariyle Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçit niteliği taşımaktadır. Erbaa ilçesi ile birlikte Tokat ilinin batıya açılan kapılarından biri olan Turhal, 40 o -18 kuzey enlemi, 36 o -06 doğu boylamının kesiştiği alanda bulunmaktadır. Yeşilırmak havzasında, Karadeniz Bölgesinin orta bölümünün yerleşime en müsait yerinde bulunan Turhal; İç Anadolu yu, Karadeniz e Doğu Anadolu yu batıya bağlayan yolların kesiştiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki küçük bir yerleşim yeri iken 1944 yılında ilçe olan Turhal, bugün yüz bini aşan nüfusu, konumu, ekonomik yapısı ile ülkemizin en hareketli yerleşim yerlerinden birisi haline gelmiştir. Zengin bir tarihe sahip ilçe, yurt ekonomisinde de önemli bir yere ve paya sahiptir. İlçe toprakları Yeşilırmak ın aktığı engebesiz bir ovada yer almaktadır. Yeşil ırmak ve bu ırmağa akan dere ve kanallar kentin çevresinde verimli tarım alanlarının oluşmasına neden olmuştur. Özellikle kentin kuzey, doğu ve güney yönleri verimli alanlar ile çevrilmiştir. Kentsel büyüme tarımsal alanların kullanımıyla uyum içerisindedir. alanının tarımsal potansiyeli oldukça önemli olup; bölgedeki ekonomik kalkınma tarım, tarıma dayalı sanayi ve hayvancılıktır. İlçede yetiştirilen en önemli ürün şeker pancarıdır. İlçeden şeker pancarı türevleri, canlı hayvan ürünleri bölgeye, hatta yurt dışına ihraç edilmektedir. Son yıllarda konfeksiyon (tekstil) alanında gerçekleşen yatırımlar, Antimuan madeni, süt ve yem fabrikaları ülke ve ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca Turhal Şeker Fabrikası ve Makine Fabrikası yöreye hayat vermiştir. Ekonomik kalkınmada tarım ve sanayi sektörleri karşılıklı ilişki içinde olma durumundadır. Gelişen tarım, tarım dışı sektörlerde üretilen girdileri ve tüketim mallarını talep ederek tarım dışı sektörlerin daha da gelişmesini sağlarken, tarım dışı sektör de tarımdaki fazla iş gücüne istihdam alanları sağlayarak ve aynı zamanda tarımsal ürünleri talep ederek, tarımın gelişmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla tarım ve sanayi sektörleri karşılıklı olarak sürekli ilişki içinde olan ve birbirlerini karşılıklı olarak besleyen iki pazar durumundadır. Ekonomik kalkınma hamlesinde her ikisinin de ihmal edilmemesi gereklidir. alanının gelişmesini etkileyecek bir diğer temel faktör ticarettir. Ticaret sahalarında ortaya çıkacak istihdam imkanları kentli nüfusun büyümesini hızlandıracaktır. 8

9 Türkiye de görülen yerleşim merkezlerinin kademeli yapısı 1. kademeyi oluşturan köylerden başlayarak 7. kademeyi oluşturan ve ülkenin en büyük şehri olan İstanbul a kadar yedi kademede teşkilatlandırılmıştır. En üst kademe arasındaki (7.ve 6. kademe merkezleri) ilişki, pazarlama ve arz ilkesi olmasına rağmen trafik ilkesine uygun bir düzen doğrultusunda gelişme gösterir. Diğer üst seviyedeki kademe merkezleri ( 6-5 ve 5-4 kademe merkezleri) arasındaki ilişki daha çok trafik ilkesine göre düzenlenmiştir. 4 ve 3. kademe merkezleri (il ve ilçeler) arasındaki ilişki ise yönetim yapısına uygun bir yapı göstermektedir. Kamu hizmetlerinin genellikle il ve ilçe ölçeğinde ve merkezden kontrol edilir bir şekilde sunulması mekanda kendini açık bir şekilde göstermektedir. Turhal; 7. ve 6. kademe merkez olarak İstanbul un etki alanında, 5. kademe merkez olarak Samsun un etki alanında bulunmaktadır. 4. kademe merkez olarak Tokat ve Amasya nın ortak etki alanında kalan Turhal, 3. kademe işlevleri üstlenen bir merkezdir. BELEDĠYECĠLĠĞĠN TARĠHÇESĠ ve TURHAL BELEDĠYESĠ Modern anlamda ilk belediye yönetimi 16 Ağustos 1855'de 'Şehremaneti' adı ile İstanbul da kuruldu. Bu belediyenin başında merkezi hükümetçe tayin edilen bir memur 'Şehremini' bulunuyordu. Yine hükümetçe tayin edilen üyelerden oluşan bir Şehremaneti Meclisi vardı. Bunlar genelde esnaf ve ileri gelen memurlardan oluşmaktaydı. Meclisin görevleri daha çok iştişari nitelikteydi. Belediye (Şehremaneti) bağımsız gelirlere sahip değildi. Topladıkları gelirleri Maliyeye öder; kendi masrafları ise devletçe ödenirdi. Belediyelerin yeterli personeli yoktu ve yerel yönetimin en önemli unsuru olan özerk statüye sahip değildi. İstanbul'daki bu uygulamalar devam ederken Galata-Beyoğlu semtinde ayrıcalıklı bir statüye sahip Altıncı Daire-i Belediye adıyla yeni bir belediye kuruldu, (1857). Dairenin müdürü atamayla gelen bir devlet memuru idi. Daire müdürünün yanında, ikinci bir organ olarak daire meclisi vardı. Bunlar da yine atamayla göreve gelmekte idiler. Bu dairenin yazışmaları Türkçe ve Fransızca idi. Kendisine has bazı gelirleri olan ayrıcalıklı bir bütçesi vardı. Taşrada modern anlamda belediye örgütlenmesi, 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesinden sonra başlamıştır. Bu nizamnameye göre, liva ve kaza merkezlerinde seçilmiş üyelerden oluşan 'Meclisi Beledi'ler bulunacaktır. Ancak bu meclisler her kazada kurulamamıştır. Belediye örgütünün gerçek temelleri 1877 yılında çıkarılan Dersaadet Belediye Kanunu ile Vilayet Belediye Kanunu uygulaması sonucu atılmıştır. Bu düzenleme ile belediyeler tüzel kişilik kazanmış oldu. Kanun belediyelere bayındırlık hizmetleri, aydınlatma, temizlik, belediye mallarının yönetimi, pazar ve alışveriş kontrolü, hijyenik tedbirleri almak, okul açmak, itfaiye görevi, belediye gelirlerini tahsil etmek gibi görevler vermektedir. Ayrıca bugün merkezi yönetimce yürütülen emlak tahriri ve nüfus sayımı gibi görevler de verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yılları, diğer konularda olduğu gibi, belediyelerde de yeni oluşum dönemidir. Cumhuriyet sınırları içinde kalan belediye sayısı 389'dur. Bu belediyelerin çoğunda düzenli içme suyu, elektrik tesisatı, mezbaha, spor alanları, park ve bahçe, pazar yeri yoktur. Cumhuriyetin döneminde Ankara deneyi etrafında oluşan belediyecilik anlayışı, yılları arasında ardı ardına çıkarılan yasalarla somutlaşmıştır. Bunlar, 1580 sayılı Belediye Kanunu (1930), 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930), 2031 Sayılı Belediyeler Bankası Kuruluş Kanunu (1933), 2290 sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar kanunu (1933), 2497 sayılı Belediyeler İstimlak Kanunu (1934), 2763 sayılı Belediyeler İmar Heyeti Kuruluş Kanunu (1935'dir.). Bu yıllarda çıkan yasalar, daha sonra yapılan 9

10 değişikliklere rağmen, neredeyse günümüze kadar devam etmiş ve tüm belediyecilik uygulamalarına yön vermiştir sayılı kanunla belediye hizmet alanlarının genişlediği görülmektedir. Mahalli ihtiyaçların hemen hemen hepsi belediyelere yüklenmiştir.kanunun çıktığı tarihten itibaren değiştiği tarihe kadar paranın değerindeki büyük değişiklikler bu ayrımı anlamsız kılmıştır. Belediyelerin görev alanı çok geniş tutulmasına rağmen; Belediye Kanunu ile belediyelere çok az gelir sağlanmıştır. Bu da altyapı, sağlık ve bayındırlık sorunları ile yüz yüze olan belediyeleri zor duruma bırakmış; kent hizmetlerinin yürütülmesini zorlaştırmıştır. Belediyelere yeni gelir kaynağı sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmaması, kentlerin altyapı hizmetlerinde belediyelere yardımcı olacak Belediyeler Bankasının kurulmasını hızlandırmıştır. 24 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı kanunla 99 yıl süreli ve 15 milyon lira sermayeli Belediyeler Bankası kurulmuştur. Bankanın ana kuruluş amacı belediyelere 'esas amme hizmetleri için muhtaç olacakları parayı' sağlamaktır. Çok partili döneme geçildikten sonra tek parti döneminde belirlenen yasal çerçevede önemli değişiklikler yapılmamış; uygulamada bazı değişiklikler yapılmıştır de yerel yönetimlerin sorunları ile ilgilenmek ve onlara yardım etmek üzere, Yerel Yönetim Bakanlığı kurulmuş fakat başarılı olunamamıştır sonrası dönemlerde belediyelerle ilgili yapısal değişiklikler görülmüştür. Bu dönemde geleneksel belediyecilik anlayışının yanında Büyükşehir Belediyesi modeli ortaya çıkmıştır. Bir tarafta 1580 sayılı Belediye Kanun ile kurulan belediyeler, diğer tarafta 3030 sayılı yasa ile kurulan belediyeler mevcut olmuştur. 2000'li yılların ilk yarısı gerek kamuda gerekse yerel yönetimlerde reform sürecinin hızlandığı yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 1930 tarihinden itibaren yürürlükte olan 1580 Sayılı Belediye Kanunu, tarihinde 5272 Sayılı Belediye Kanunu olarak yeniden yayınlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin, tarihli ve E: , K: sayılı Kararı ile bu Kanun; şekil yönünden Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve İptal Kararının, tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış iken, tarihli ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Artık yürürlükteki Belediye Kanunu'nun adı 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmuştur. Türkiye'de çağdaş anlamdaki belediye yönetimleri, 1864 Vilâyet Nizamnamesi (tüzüğü)'ne göre oluşturulmaya başlamıştır. Söz konusu tüzüğe göre, liva ve kaza merkezlerinde seçilmiş üyelerden oluşan birer Belediye Meclisi (Meclis-i Beledî) bulunacaktı. Ancak, uygulamaya, bütün kentlerde aynı zamanda geçilememiştir. Bu konuda, "Tuna vilâyeti kentleri" ile "Bağdat ve liman kentleri" öncülük etmiştir. Kuşkusuz, uygulamanın öne alınmasında, valilerin özel çabaları da etkili olmuştur. Turhal 1892 yılında Belediye olmuş ve tarihine kadar Tokat a bağlı bucak olarak yer almıştır. Bu tarihten itibaren ilçe merkezi haline gelmiştir lerde 300 haneli bir bucak iken 19 Ekim 1934 de Şeker Fabrikası açılmasıyla ekonomik ve sosyal açıdan hızla gelişmeye başlamıştır. Turhal Belediyesi sınırları içinde 50 köy ve 30 mahalle bulunmaktadır.belediye bünyesinde 92 memur, 96 kadrolu işçi, 9 sözleşmeli personel olmak üzere 197 kişi görev yapmaktadır.ilçe merkezinde belediyeye ait çok sayıda işyeri bulunmaktadır. ĠÇ PAYDAġ ANALĠZĠ Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgilibağlı kuruluşlardır. Turhal Belediyesi bünyesinde çalışan idareci ve personele, stratejik plana katkı sağlamaları amacıyla bilgi formları gönderilerek ortak akıl çalışması yapılmıştır. 10

11 DIġ PAYDAġ ANALĠZĠ Belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen idare dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Turhal Belediyesi nin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması ve stratejik planın sahiplenilmesinin sağlanması amacıyla Turhal Belediyesi ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, idareyi doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen veya etkilenen kurumlardan görüş alınmıştır. Bu kurumlar; Turhal Kaymakamlığı G.O.P Üniversitesi Turhal Yüksekokulu İlçe Emniyet İlçe Müftülüğü Turhal Ticaret ve Sanayi Odası İlçe Muhtarlar Derneği SWOT ANALĠZĠ Belediyenin mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve idarenin kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler belediyenin amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise idarenin başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler belediyenin hedeflerine, zayıf yönler ise idarenin alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. Belediyenin kontrolü dışındaki koşullar ve eğilimler incelenerek, idare için kritik olan fırsat ve tehditler belirlenmelidir. Fırsatlar, belediyenin kontrolü dışında gerçekleşen ve idareye avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, belediyenin kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. GÜÇLÜ YÖNLER Yerli ve yabancı fonlardan pay alabilecek proje üretme kapasitesine sahip olması Personel Giderlerinin 30 un altında olması Belediyeye ait gayrimenkullerin fazla olması Belediyenin takas,satış veya yap-işlet-devret yöntemiyle yüksek düzeyde gelir elde etme imkanları bulunması İmar planlarının, hali hazır verilerinin tamamına yakınının sayısal ortamda bulunması ZAYIF YÖNLER Gelirlerin yetersizliği Kalifiye personel sayısının azlığı Makine parkının eski ve yetersiz oluşu Borç yükünün yüksek olması Sermaye giderleri ( Yatırım Harcamaları ) dışında kalan harcamaların yüksek olması Otopark probleminin olması FIRSATLAR Belediye mülklerinden elde edilecek gelirlerin arttırılması Demiryolu ulaşımının ilçemizden geçiyor olması İlçemizde doğalgazın kullanılıyor olması G.O.P Üniversitesi Turhal Kampüsünün hızla gelişmesi Şehrin düz bir arazi üzerinde kurulu olması 11

12 TEHDĠTLER Şehrin zayıf ekonomik yapısı Kentin göç veriyor olması ve yüksek işsizlik İlçenin sel baskınlarına müsait olması Deprem riski MĠSYON Misyon kelime anlamı itibariyle bir kişi veya topluluğun üstlendiği özel görev demektir. Kurumun varlık sebebim nedir?, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Belediyeler, belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş yerel kamu kurumlarıdır. Temel misyonu halkın ortak ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmak olan belediyelerimizin bu misyonlarını etkin, verimli ve kaliteli biçimde gerçekleştirebilmeleri ve hizmet sundukları kentin yaşam kalitesini geliştirebilmesi için günümüz gelişmiş ülkelerinde uygulama alanı bulan çağdaş belediyecilik anlayışına sahip olmaları gerekmektedir. Turhal Belediyesi nin Misyonu: Yeni Bir TURHAL hedefiyle, belediye hizmetlerini ; çağdaş,katılımcı,değişim ve gelişime açık,insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket edip; sosyal ve ekonomik projelerle zenginleştirerek, adil, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunmaktır. VĠZYON Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Turhal Belediyesi nin Vizyonu: Ölçülebilir ve gerçekçi hedefleri olan,tarihi ve kültürel varlıklarına, doğal ve beşeri kaynaklarına sahip çıkmış,ilçe halkının değerlerine saygılı, bölgesinde lider bir belediye olmak ĠLKE ve DEĞERLER İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Turhal Belediyesi, Turhal ve Turhallılara hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Kaynakları, etkin ve verimli kullanmak, Adaletli ve hoşgörülü olarak kalite esaslı hizmet üretmek, Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına sahip olmak, Devamlı yenilenerek bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak, Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak, Hizmette adil ve eşit davranarak vatandaş memnuniyetini sağlamak, Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak, Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek, Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak, Tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasında hassasiyet göstermek, 12

13 Kaynakları, Etkin ve Verimli Kullanmak Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Kamu yönetiminde verimlilik kadar önemli olan bir başka unsur da etkinliktir. Belediyeler birçok faaliyetlerde bulunmakta ama bu faaliyetler ciddi tepki ile de karşılanmaktadır. Çünkü yapılan faaliyetlerin ne kadar toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu sorusu gündeme gelmektedir. Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarının da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkan sağlarlar. Adaletli ve Hoşgörülü Olarak Kalite Esaslı Hizmet Üretmek Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, belediyeler, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Hoşgörülü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir. Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir. Şeffaf ve Hesap Verebilir Bir Yönetim Anlayışına Sahip Olmak Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, yetki veren dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir. 13

14 Devamlı Yenilenerek Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyeler bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami düzeyde yararlanma ilkemizdir. Çevreye Karşı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlanmak Belediyelerimiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. Turhal Belediyesi, Turhal ın gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder. Hizmette Adil ve Eşit Davranarak Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak Turhal Belediyesi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir. Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak Belediyelerin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta Kent Konseyleri olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK ların, Meslek Odalarının, karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Turhal ve Turhallılara daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında acezelerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır. Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, ilçe halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. 14

15 Turhallıların hem bir vatandaş olarak ve hem de Turhallı olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir. Tarihi ve Kültürel Mirasın Yaşatılmasında Hassasiyet Göstermek Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. STRATEJĠK AMAÇLAR VE LER STRATEJĠK AMAÇ 1: MALĠ YAPININ GÜÇLENDĠRĠLMESĠ Hedef 1:Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar a) Tahakkuk Artışı Vergi Tahakkuk Artışı Gayrimenkul Gelir Tahakkuk Artışı b) Tahsilât Oranlarının Artırılması c) Yeni Gelir Kaynaklarının Oluşturulması d) Ulusal ve Uluslar Arası Fonlardan Yararlanma Hedef 2: Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarrufa Yönelik Çalışmalar STRATEJĠK AMAÇ 2: KURUMSAL YAPININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Hedef 1: Organizasyon Yapısının Revizyonu Hedef 2: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hedef 3: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi Hedef 4: Bilişim Teknolojileri Kullanımının Geliştirilmesi Hedef 5: İç Kontrol Sisteminin Uygulanması ve Geliştirilmesi Hedef 6: Stratejik Planlama lerinin Gerçekleştirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 3: ĠMAR-PLANLAMA-KENTSEL DÖNÜġÜM Hedef 1: İmar Planı ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları a) Yeni Planlar ve plan revizyonları b) Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hedef 2: İmar Uygulamaları Hedef 3: Kamulaştırma (İstimlâk) Çalışmaları Hedef 4:Kentsel Tasarım Çalışmaları Hedef 5: İmar Denetim Çalışmaları STRATEJĠK AMAÇ 4: REKREASYON ALANLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Hedef 1: Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması Hedef 2: Mevcut Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Hedef 3: Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliği Hedef 4: Yeşil Alan Çalışmaları 15

16 STRATEJĠK AMAÇ 5: ALTYAPI, ÜSTYAPI ve MAKĠNE PARKININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Hedef 1: Alt yapı Şebekesinin Geliştirilmesi Hedef 2: Kaliteli İçme Suyu İhtiyacının Karşılanması Hedef 3: Yol Ağının Genişletilmesi Yeni Yol Açılması Yolların Asfalt Kaplanması Hedef 4: Kaldırım Çalışmaları Hedef 5: Ulaşıma Yönelik Düzenlemeler ve Makine Parkının Yenilenmesi STRATEJĠK AMAÇ 6: KÜLTÜREL FAALĠYETLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Hedef 1:Tesisleşme Hedef 2: Etkinlikler Hedef 3: İşbirliği STRATEJĠK AMAÇ 7: SOSYAL FAALĠYETLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Hedef 1: Tesisleşme Hedef 2: Sosyal Yardımlar Hedef 3: Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar Hedef 4: Gençlere, Çocuklara, Yaşlılara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler Hedef 5: İşbirliği STRATEJĠK AMAÇ 8: ÇEVRE KORUMA FAALĠYETLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Hedef 1: STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği Hedef 2: Eğitim leri Hedef 3: Denetim leri Hedef 4: Geri Dönüşüm Çalışmaları Hedef 5: Çevre Koruma ve Temizlik leri a) Evsel Atıklar b) Süpürme ve Yıkama c) Haşere ve Tehlikeli Hayvanlarla Mücadele Hedef 6: Koruyucu Sağlık Hizmetleri STRATEJĠK AMAÇ 9: HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Hedef 1: Katılımcı Yönetim Hedef 2: Bilgilendirme Hedef 3: Şikâyet-Talep Yönetimi STRATEJĠK AMAÇ 10: DOĞAL AFETLERE YÖNELĠK ÇALIġMALARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ Hedef 1: Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları Hedef 2: Kritik Alanların ve Yapıların Tespiti Hedef 3: Kriz Yönetim Planının Hazırlanması ve Plana Uygun Yapılanma Hedef 4: Diğer Kurumlarla İşbirliği ve Entegrasyon Hedef 5: Afetlere Yönelik Altyapı leri 16

17 TURHAL BELEDĠYESĠ STRATEJĠK AMAÇLAR-LER-FAALĠYETLER- KRĠTERLER STRATEJĠK 01 Mali Yapının Güçlendirilmesi AMAÇ 1.1 Gelirlerinin Arttırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar BirimBirimler Genel Yoklama Çalışması Yapılması İş Yeri Denetimi Her Ruhsat Yenileme Çalışmaları Her yıl Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sistemi Oluşturulması Ödeme Emirleri Gönderilmesi Her Emlak İstimlak Zabıta Zabıta - Emlak İstimlak Emlak İstimlak Emlak İstimlak Tek Sicil Sisteminin Revizyonu Haciz İşlemleri Her Yeni Kurulan İşyerlerinin Tespiti Her Teklifi ( Hibe ) Hazırlanması Her Emlak İstimlak Hukuk - Emlak İstimlak Zabıta - Emlak İstimlak Koordinatörlüğü 1.2 Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarrufa Yönelik ÇalıĢmalar BirimBirimler Birimler 17

18 1.2.1 Doğrudan Teminle Yapılan Alımların 10 Bütçe Sınırını Aşmaması Elektrik, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi Her Her Mali Hizmetler TURHAL BELEDĠYESĠ STRATEJĠK AMAÇLAR-LER-FAALĠYETLER- KRĠTERLER STRATEJĠK 02 Kurumsal Yapının GeliĢtirilmesi AMAÇ 2.1 Organizasyon Yapısının Revizyonu Görev ve Yetkilerin Yeniden Tanımlanması Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Hizmet İçi Eğitim Yapılması Her Eğitimlerin Değerlendirilmesi Her Personel Memnuniyet Anketi Her 2.3 Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi BirimBirimler İnsan Kaynakları ve Eğitim BirimBirimler İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim BirimBirimler 18

19 2.3.1 Motivasyon Artırıcı Aktivite ve Etkinlikler Yapılması da 2 kez Birim İçi Toplantıların Yapılması da 6 kez İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim 2.4 BiliĢim Teknolojileri Kullanımının GeliĢtirilmesi BirimBirimler Dış Birimlerle Bilgi İşlem Entegrasyonunun Sağlanması 2015 Yazı İşleri WEB üzerinden Çeşitli e-belediyecilik lerinin Gerçekleştirilmesi Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi Her 2.5 Ġç Kontrol Sisteminin Uygulanması ve GeliĢtirilmesi İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi 3 ayda bir Stratejik Planlama lerinin GerçekleĢtirilmesi Stratejik Planın Takibi Stratejik Plan ve Esaslı Bütçeleme Eğitimi Alınması Her Her Yazı İşleri Yazı İşleri BirimBirimler Mali Hizmetler Birimler BirimBirimler Mali Hizmetler Mali Hizmetler 19

20 TURHAL BELEDĠYESĠ STRATEJĠK AMAÇLAR-LER-FAALĠYETLER- KRĠTERLER STRATEJĠK 03 Ġmar - Planlama - Kensel DönüĢüm AMAÇ 3.1 Ġmar Planı ve Kentsel DönüĢüm ÇalıĢmaları Meydan-Kova-Pazar Mahalleleri İmar Planı Çalışması Camii Kebir - Hamam Mahalleleri İmar Planı Çalışması Meydan-Kova-Pazar-Hamam-Camiii Kebir Mh.Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Her 3.2 Ġmar Uygulamaları Mevlana Mahallesi İmar Uygulaması Fatih Mahallesi İmar Uygulaması KamulaĢtırma (Ġstimlak ) ÇalıĢmaları BirimBirimler İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik BirimBirimler İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik BirimBirimler Yolda ve Yeşil Alanda Kalan Bina-Arsa ve Arazilerin Kamulaştırılması Her 3.4 Kentsel Tasarım ÇalıĢmaları İmar ve Şehircilik 20

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 Sayfa 1 BAŞKAN SUNUMU Vizyon, hayal edilen gelecektir ve bir kurumun yarınlarını ifade eder. Bir belediyenin

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 2 Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 3 Dr. Mehmet ÇERÇİ Yunusemre Belediye Başkanı 4 SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz,

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN. ANTALYA / Ekim 2014

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN. ANTALYA / Ekim 2014 2015 2019 KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA / Ekim 2014 Kepez Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Yayınları Yayın No: 16 Kepez Belediye Başkanlığı 2015-2019 Yılları Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı DENİZLİ BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Yetki, Görev ve SorumlulukLAR 6 B. Teşkilat

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ)

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) T.C. KIRŞEHİR BELEDİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...4 ŞEKİLLER LİSTESİ GİRİŞ.5.6 BAŞKANDAN.8 1. MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 9 1.1. KIRŞEHİR BELEDİSİNİN

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Değerli Meclis Üyeleri 2014-2019 hizmet dönemi meclisine sunduğumuz bu ilk performans

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı