H A Z I R L A Y A N L A R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H A Z I R L A Y A N L A R"

Transkript

1

2 H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Tel : (412) Fax : (412) Web :www.diyarbakir-cevreorman.gov.tr

3 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA İçindekiler Tablo dizini Harita Dizini A. COĞRAFİ KAPSAM A.1.Giriş 1 A.2. İl ve İlçe Sınırlar 1 A.3. İlin Coğrafi Durumu 2 A.4. İlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu 3 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 4 A.5.1 Metomorfizma ve Magnetizma 5 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya 5 B. DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları 7 B.1.1. Güneş 7 B.1.2. Su Enerjisi 8 B.1.3. Kömür 9 B.1.4. Doğal Gaz 9 B.1.5. Rüzgar 9 B.1.6. Biyomas 9 B.1.7 Petrol 10 B.1.8. Jeotermal Sahalar 10 B.2. Flora ve Fauna 10 B.2.1 Ormanlar 10 B.2.2. Çayır ve Mera 11 B.2.3. Sulak Alanlar 11 B.2.4. Endemik Bitkiler 11 B.2.5. Fauna ve Endemik Hayvanlar 11 B.2.6. Milli Parklar,Tabiat Parkları,Tabiat Anıtı ve Tabiat Koruma 11 Alanları B.3. Toprak 12 B.4. Su Kaynakları 15 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 15 B.4.2. Yer Altı Su Kaynakları 19 B.4.3 Akarsular 20 B.4.4. Göller ve Göletler 23 B.5. Mineral Kaynaklar 23 B.5.1 Sanayi Madenleri 23 B Endüstriyel Hammaddeler 23 B.5.2. Metalik Madenler 24 B.5.3. Enerji Madenleri 25 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 25 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.1. İklim ve Hava 26 C.1.1 Doğal Değişkenler 26 C Rüzgar 26 C Basınç 27 C Nem 27 I

4 C Sıcaklık 28 C Yağışlar 29 C Seller 30 C Kuraklık 30 C Mikroklima 31 C.1.2. Yapay Etmenler 31 C Plansız Kentleşme 31 C Yeşil Alanların Azalması 31 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 31 C Endüstriyel Emisyonlar 32 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 32 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 32 C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 32 C.2.2. Partikül Madde Emisyonları 34 C.2.3. Karbonmonoksit 34 C.2.4. Nitrojen Oksitler (NOX) 34 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 34 C.3. Atmosferik Kirlilik 34 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkisi 34 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 34 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 34 C.4.1. Doğal Çevreye Olan Etkileri 34 C Su Üzerindeki Etkileri 34 C Toprak Üzerine Etkileri 34 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 35 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 35 C.4.2. Yapay Çevreye Olan Etkileri 35 D.SU D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 36 D.1.1 Yer altı Suları 36 D.1.2. Akarsular 36 D.1.3. Göller,Göletler ve Rezervuarlar 36 D.1.4. Denizler 38 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 38 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 38 D.3.1. Yer altı Suları ve Kirlilik 38 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 39 D.3.3. Göller,Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 41 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi Strateji ve Politikalar 43 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 44 E.TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1. Genel Toprak Yapısı 46 E.1.1. Genel Toprak Bünyesi 46 E.1.2. Diyarbakır İli Toprağına Ait Özellikler 46 E.2. Toprak Kirliliği 47 E.3. Arazi 47 E.3.1. Arazi Varlığı 47 E Arazi Sınıfları 47 II

5 E Arazi Kullanma Durumu 48 E.3.2. Arazi Problemleri 48 F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1. Ekosistem Tipleri 57 F.1.1. Ormanlar 57 F Ormanların Ekolojik Yapısı 57 F İlin Orman Envanteri 58 F Orman Varlığının Yararları 58 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 58 F.1.2. Çayır ve Meralar 59 F.2. Flora 60 F.2.1. Türler ve Populasyonları 61 F.3. Fauna 64 F.3.1. Habitat ve Topluluklar 64 F.3.2. Türler ve Populasyonu 70 F.4. Hassas Yöreler 81 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 81 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan 82 ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman 82 Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Maddesinin a-tanımlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri 83 İstihsal ve Üreme Sahaları F /9/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su 83 Kirliliği Kontrol Yönetmenliği nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de 80 Yayımlanan 85 Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar III

6 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 85 Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 85 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 85 Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca 86 Korunması Gerekli Alanlar F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 86 Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Ya_ama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları F /05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de 86 Yayımlanarak Yürürlü_e Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 86 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak 86 Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, 86 Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 86 F Bilimsel Araştırmalar için önem arz eden ve / veya Nesli Tehlikeye 86 Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz için Endemik olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biosfer Rezervi, Biotoplar, Biogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda 87 Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip,Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar G.TURİZM G.1.Yörenin Turistik Değerleri 88 G1.1.Yörenin Doğal Değerleri 88 G Konumu, Fiziksel Özellikleri 88 G.1.2. Kültürel Değerler 90 G.2.Turizm Çeşitleri 100 G.3.Turistik Altyapı 100 G.4.Turist Sayısı 105 G.5.Turizm Ekonomisi 107 G.6.Turizm Çevre İlişkisi 108 H.TARIM VE HAYVANCILIK H.1.Genel Tarımsal Yapı 109 H.2.Tarımsal Üretim 112 IV

7 H.2.1. Bitkisel Üretim 112 H Tarla Bitkileri 112 H Buğdaygiller 115 H Yem Bitkileri 116 H Endüstriyel Bitkiler 117 H Süs Bitkileri 118 H Bahçe Bitkileri 118 H Meyve Üretimi 118 H Sebze Üretimi 119 H.2.2. Hayvansal Üretim 120 H Büyükbaş Hayvancılık 121 H Küçükbaş Hayvancılık 123 H Su Ürünleri 124 H Kürk Hayvancılığı 127 H Arıcılık ve İpekböceği Yetiştiriciliği 128 H Kanatlı Hayvancılık 129 H.3.Organik Tarım 130 H.4.Tarımsal İşletmeler 130 H.4.1.Kamu İşletmeleri 130 H.4.2. Özel İşletmeler 130 H.5.Tarımsal Faaliyetler 130 H.5.1.Pestisit Kullanımı 131 H.5.2. Gübre Kullanımı 131 I.MADENCİLİK I.1.Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları 133 Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1.Sanayi Madenleri 134 I.1.2.Metalik Madenler 135 I.1.3.Enerji Madenleri 137 I.1.4.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 137 I.2.Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 138 I.3.Cevher Zenginleştirme 139 I.4.Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 139 I.5.Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla 140 Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları J.ENERJİ J.1.Kaynaklarına Göre Enerjilerin Sınıflandırılması 141 J.1.1.Birincil Enerji Kaynakları 141 J Güneş Enerjisi 141 J Rüzgar Enerjisi 141 J Su Enerjisi 141 J Biyogaz Enerjisi 144 J Biyomas Enerjisi 144 J Odun 144 J Kömür 144 J Petrol 145 J Jeotermal Enerji 146 J Doğalgaz Enerjisi 146 J.1.2.İkincil Enerji Kaynakları 146 V

8 J Termik Enerji 146 J Hidrolik Enerji 146 J Nükleer Enerji 146 J.2.Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 147 K.SANAYİ VE TEKNOLOJİ K.1.İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçim Süreçleri ve Bunu Etkileyen 148 Etmenler K.2.Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 149 K.3.Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 150 K.4.Sanayi Gruplarına Göre İş Yeri Sayıları Ve istihdam Durumu 150 K.5.Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı 150 K.6.Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 151 K.6.1.Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 151 K.6.2.Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 151 K.6.3.Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 151 K.6.4.Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 151 K.6.5.Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 152 K.7.Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 152 L.ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1.Altyapı 153 L.1.1.Su Sistemi 153 L.1.2.Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 154 L.1.3.Yeşil Alanlar 156 L.1.4.Elektrik İletim Hatları 158 L.2.Ulaşım 159 L.2.1.Karayolları 159 L Karayolları Genel 159 L Ulaşım Planlaması 160 L Toplu Taşım Sistemleri 160 L Kent içi Yollar 160 L Araç Sayıları 160 L.2.2. Demiryolları 161 L Kullanılan Raylı Sistemler 161 L.2.4. Havayolları 161 L.3. Haberleşme 161 L.4. İlin imar Durumu 162 L.5. İldeki Baz istasyonları Sayısı 163 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 164 M.1.1. Kentsel Alanlar 164 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 164 M Kentsel Büyüme Deseni 165 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 165 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 166 M Kentsel Yenileme Alanları 168 M Endüstri Alanlarda Yer Seçimi 168 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 168 M.1.2. Kırsal Alanlar 169 M Kırsal Yerleşme Deseni 169 VI

9 M Arazi Mülkiyeti 171 M.2.Altyapı 176 M.3.Binalar ve Yapı Çeşitleri 176 M.3.1. Kamu Binaları 177 M.3.2.Okullar 180 M.3.3.Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 182 M.3.4.Sosyal ve Kültürel Tesisler 183 M.3.5.Endüstriyel Yapılar 184 M.3.6.Göçer ve Hareketli Barınaklar 184 M.3.7.Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 184 M.3.8.Bürolar ve Dükkanlar 184 M.3.9.Kırsal Alanda Yapılaşma 185 M.3.10.Yerel Mimari Özellikler 185 M.3.11.Bina Yapımında Kullanılan Yerel 186 materyaller M.4.Sosyo-Ekonomik Yapı 186 M.4.1.Göçler 186 M.4.2.Göçebe İşçiler ( Mevsimlik ) 187 M.4.3.Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 187 M.4.4.Konut Yapım Süreçleri 187 M.4.5.Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 190 M.5.Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 190 M.5.1.Binalarda Ses İzolasyonu 190 M.5.2.Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan 191 Gürültü Zonları M.5.3.Ticari ve Endüstriyel Gürültü 191 M.5.4.Kentsel Atıklar 191 M.5.5.Binalarda Isı Yalıtımı 191 M.6.Nüfus 191 M.6.1.Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 191 M.6.2.Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre 192 Dağılımı M.6.3.Nüfus Değişim Oranı 193 M.6.4.Yer Değiştirme Olayları 199 M.6.5.Turizm ve Seyahat 199 M.6.6.İşsizlik 199 N.ATIKLAR N.1.Evsel Katı Atıklar 201 N.2.Tehlikeli ve Zararlı Atıklar 209 N.3.Özel Atıklar 209 N.3.1.Tıbbi Atıklar 209 N.3.2.Atık Yağlar 213 N.3.3.Pil ve Aküler 213 N.3.4.Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 213 N.3.5.Tarama Çamurları 213 N.3.6.Elektrik ve Elektronik Atıklar 213 N.3.7.Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 213 N.4.Diğer Atıklar 213 N.4.1. Radyoaktif Atıklar 213 VII

10 N.4.2. Hayvan Kadavraları 214 N.4.3. Mezbaha Atıkları 214 N.5. Atık Yönetimi 214 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 214 N.7.Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Transfer 214 istasyonları N.8.Atıkların Bertaraf Yöntemleri 214 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 214 N.8.2. Atıkların Yakılması 214 N.8.3. Kompost 215 N.9.Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi 215 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 215 O.GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1.Gürültü 216 O.1.1.Gürültü Kaynakları 216 O Trafik Gürültüsü 217 O Endüstri Gürültüsü 217 O İnşaat Gürültüsü 219 O Eğlence Yerlerinde Oluşan Gürültüler 219 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 219 O.1.2. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 219 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 219 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 219 O.1.3. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 220 O Fiziksel Etkileri 220 O Fizyolojik Etkileri 220 O Psikolojik Etkileri 220 O Performans Etkileri 220 O.2.Titreşim 220 P.AFETLER P.1.Afet Olayları 221 P.1.1. Depremler 221 P.1.2.Heyelan ve Çığlar 222 P.1.3. Seller 222 P.1.4. Orman ve Otlak Yangınları 222 P.1.5 Fırtınalar 223 P.2.Afetler ve Sağlık Zararları 223 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 223 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli 223 Atıklar P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 223 P.3.Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 223 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 223 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 224 P.3.3. İlkyardım Servisleri 224 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 224 P.3.5.Tehlikeli ve zararlı Maddelerin Sınırlar arası 226 Taşınımı için Alınan Tedbirler R.SAĞLIK VE ÇEVRE VIII

11 R.1Temel Sağlık Hizmetleri 227 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 227 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 229 R İçme ve Kullanma Suları 229 R Zoonoz Hastalıklar 231 R.1.3. Gıda Hijyeni 231 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 231 R.1.5. Bebek Ölümleri 232 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına 232 Göre Dağılımı R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 233 S.ÇEVRE EĞİTİMİ S.1.Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile ilgili Faaliyetleri 237 S.2.Çevre ile ilgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 239 S.2.1. Çevre Vakıfları 239 S.2.2. Çevre Dernekleri 239 T.ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.1.Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 240 T.2.Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak 242 Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevrenin Taşıma 242 Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması T.4.Çevrenin insan-psikososyal ihtiyaçlarıyla Uyumunun 242 Sağlanması T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 243 Z.SANAYİ TESİSLERİ KAYNAKLAR 245 EKLER Sanayi tesisleri listesi IX

12 TABLOLAR SAYFA b.1 Ortalama Güneşlenme Süresi 7 b.2 Ortalama Güneşlenme Şiddeti 7 b.3 Petrol Üretim Miktarı 10 b.4 Toprak Gruplarına Göre Arazi Sınıfları 14 b.5 Kuyu ve Kaynak Suları Bilgileri 17 b.6 Diyarbakır içme Suyu Kaynaklarının Adı, 18 b.7 İçme Suyu Kaynaklarına Ait Debi Verileri 18 b.8 Yapılan Akım Ölçümleri 20 b.9 Devamlı Ölçüm Yapılan Akarsu ve Kaynaklar 22 b.10 Petrol Üretim Envanteri 25 c yılı Diyarbakır ili Aylık Basınç Değerleri 27 c.2 Diyarbakır ve İlçelerinin Uzun Yıllar Nispi Nem 27 Ortalaması c.3 Diyarbakır ve İlçelerinin Uzun Yıllar Sıcaklık 28 Ortalaması c.4 74 yıllık Sıcaklık Rasatlarına Göre Diyarbakır ve 28 Türkiye Genelinin Kıyaslaması c.5 Diyarbakır ve İlçelerinin Uzun Yıllar Yağış Ortalaması 29 c Yılları Arasında İlimiz SO2 ve PM 32 Ortalamaları, En Düşük ve En Yüksek Değerleri Ve KVS Değerlerinin Aşıldığı Gün Sayısı d.1 Devegeçidi ve Göksu Barajları İle Gözegöl Göletine Ait 36 Su Kotları d.2 Dicle Nehri Suyunda Bazı Ağır Metal Tayinleri 40 d.3 Devegeçidi Barajı Dip savağından Alınan Su Numuneleri 41 Analiz Sonuçları d.4 Dicle Baraj Aksından Alınan Su Numuneleri Analiz 41 Sonuçları d.5 Devegeçidi Barajı-Dipsavak Analiz Sonuçları 41 d.6 Dicle Baraj Aksı Analiz Sonuçları 42 d.7 Devegeçidi Barajı-Dipsavak Örnekleme Noktasında Bazı 43 Parametrelerin % 90 Olasılık Değerleri ile Bunlara Karşılık Gelen Kalite Sınıfları d.8 Dicle Baraj Aksı için Bazı Parametrelerin % 90 Olasılık 43 Değerleri ile Bunlara Karşılık Gelen Kalite Sınıfları e.1 Diyarbakır Topraklarına Ait ph, Tuz, Organik Madde, 46 Kireç Analiz Sonuçları e.2 Dicle Nehri Suyu ile Sulanan Topraklarda Cu, Zn ve Ni 47 Konsantrasyonu Karşılaştırması e.3 Diyarbakır İli Arazi Kabiliyet Sınıfları Dağılımı 47 e.4 Arazi Kullanımı 48 e.5 Diyarbakır İli Topraklarının Eğim Taş Kayalılıkları 48 e.6 İlimizde Erozyonlardan Etkilenen Alanların Havza 49 Bazında Dağılımı e.7 Diyarbakır İlinde Toprak Sınıflarına Göre Erozyona 49 Uğrayan Topraklar e yılı Korunan Ağaçlandırma Sahaları 50 e.9 Hatıra Ormanları 50 f.1 Diyarbakır İli Çayır, Mera, Orman Varlığı 59 X

13 f.2 Sulak Alanlar ve Bitki Toplulukları 60 f.3 Ağaçlar, Çalılar ve Otsu Bitkiler 60 f.4 GAP Bölgesi nde İşletmeye Açılmış Olan Baraj Gölleri 84 f.5 DSİ Genel Müdürlüğünce GAP Rezervuarlarında 85 Uygulanan Balıklandırma Çalışmaları g.1 Diyarbakır İlinde Kutlanan Festivaller Ve Diğer Özel 100 Günler g.2 Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerimiz 101 g.3 Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerimiz 101 g.4 Turizm İşletme Ve Yatırım Belgeli Yeme İçme 101 Tesislerimiz g.5 İlimizde Mevcut Seyahat Acenteleri 102 g.6 Mahalli idarelerce Belgelendirilen Konaklama 104 Tesislerimiz g.7 İlimizi Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Turistlerin Turizm 108 Sezonunda Bıraktıkları Döviz Miktarı h.1 Arazi Dağılımı 109 h.2 GAP ta Tarımsal Sulama 110 h.3 İlimizdeki GAP Kapsamındaki Sulama Alanları 111 h.4 Toplam Tarım Alanının Sulama Durumu 111 h.5 Diyarbakır İlinde Önde Gelen Ürünlerde Üretim 112 Miktarları h.6 İlimizde Üretimi Yapılan Tarla Ürünleri 113 h.7 Diyarbakır İli Tarım Arazileri Dağılımı 115 h.8 Diyarbakır İlinde Hububat Üretim Miktarı 115 h.9 Diyarbakır İli 2008 Yılı Yem Bitkileri Üretiminin 116 Dağılımı h.10 Diyarbakır İli 2008 Yılı Endüstri Bitkileri Üretiminin Dağılımı 117 h.11 İlimizde Üretimi Yapılan Meyveler 118 h.12 İlimizde Üretimi Yapılan Sebzeler 119 h.13 Diyarbakır İli İlçeler Bazında Sebze Üretim Alanları 119 h.14 Genel Hayvan Varlığı 120 h.15 Yıllara Göre Hayvan Varlığı Karşılaştırması 120 h Yılı İlimiz Hayvan Varlığı 121 h.17 İlimizde Büyükbaş Hayvan Varlığı 122 h.18 İlimizde Yetiştirilen Büyükbaş Hayvan Türleri 122 h.19 İlimizde Elde Edilen Hayvansal Ürünler 123 h.20 İlimizde Küçükbaş Hayvan Varlığı 123 h.21 İlimizde Küçükbaş Hayvancılıktan Elde Edilen 124 Hayvansal Ürünler h.22 Diyarbakır İl Sınırları içerisinde Yer Alan Rezervuar 126 Alanları h.23 Diyarbakır İlinde Yıllara Göre Yapılmış Balıklandırma 127 Çalışmaları (Sazan-Adet) h.24 Diyarbakır Arıcılık Ve Ürünleri İstatistiği 128 h.25 İlimizde Arıcılık ve ipekböcekçiliğinden Elde Edilen 129 Hayvansal Ürünler h.26 İlimizde Kanatlı Hayvan Varlığı 129 h.27 İlimizde Kanatlı Hayvancılıktan Elde Edilen Hayvansal 129 XI

14 Ürünler h.28 Diyarbakır İlinde Ortalama Yıllık Tüketilen Gübre 132 Miktarı ı.1 Diyarbakır İlinin Maden Potansiyeli 133 ı.2 Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan İşletmeler 138 j Yılı Abone Gruplarına Göre KWH Satışı 147 k.1 İlimizde Organize Sanayi Bölgesi Yatırımları 148 k.1.2 İlimizin Genel Sanayi Durumu 149 k.1.3 Küçük Sanayi Siteleri 149 k.1.4 Sanayi Tesislerinin Sektörel Bazda İlçelere Göre 150 Dağılımı k.1.5 Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Dur. 150 I.1 Atıksu Arıtma Tesisi Dizayn Verileri 155 I.2 Atıksu Arıtma Tesisi Çıkışında Beklenen Değerler 156 I.3 Yeşil Alanların Kent İçindeki Dağılımı 157 I Kilovoltluk Enerji İletim Hatları 158 I Kilovoltluk Enerji İletim Hatları 158 I.6 Diyarbakır ın Bazı İllere Olan Uzaklığı 159 I.7 İl Merkezinin İlçelere Uzaklığı 159 I Yılı İtibarıyla Tescilli Araçlara Ait İstatistik Formu (motorlu) 160 I Yılı Ağustos Ayı İtibarıyla Tescilli Araçlara Ait 161 İstatistik Formu (motorsuz) I.10 İldeki Baz İstasyonları Sayısı 163 m.1 Diyarbakır Merkez Kentsel Arazi Kullanımı 166 m.2 Kentsel Nüfusun İlk Kademe Belediyelerine Göre 167 Dağılımı m.3 Planlama Alanındaki Arazilerin Tarımsal Potansiyeli 170 m.4 Tarım dışı kullanıma izin verilen alanlar 171 m.5 Kamuya Ait Araziler 172 m.6 Kamu Arazilerinin Bölgelere Göre Dağılımı 172 m.7 Büyükşehir Belediyesi ve İlk Kademe Belediyelerinin 173 Arazi Kullanımı m.8 Kamu Arazilerinin Belediyelere Göre Dağılımı 175 m.9 Kamu Arazilerinin Ortalama Parsel Büyüklükleri 175 m.10 Diyarbakır Kenti Öğretim Kurumları Sayısı 181 m Yılı İtibariyle Diyarbakır İli ve İlçelerinde Yataklı 182 Tedavi Kurumlarının Durumu m.12 Diğer Sağlık Kuruluşlarının Dağılımı 182 m.13 Diyarbakır Kenti - Sağlık Tesisleri 182 m.14 Tiyatrolar 183 m.15 Tescilli Yapılar 183 m.16 Diyarbakır Kenti, İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 184 m.17 Nazım İmar Planına Göre Yerleşim Alanları Yoğunluk 189 ve Nüfus Dağılımı m.18 Nüfusun Belediyelere Göre Dağılımı 190 m.19 İlçelere Göre Şehir ve Köy Nüfusu,Yıllık Nüfus Artışı 191 Hızı m.20 Nüfus Yoğunlukları 192 m.21 Diyarbakır Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master 194 XII

15 Planına Göre Tahmini Nüfus Artışları m.22 Diyarbakır İlinin Yıllık Nüfus Artış Hızları 195 m.23 İlimizin Nüfus Projeksiyonu 195 m.24 Kentsel Bölge Nüfus Tahmini 196 m.25 Kırsal Bölge Nüfus Tahmini 197 m.26 Kentsel ve Kırsal Bölge Toplamı Nüfus Tahmini 197 m.27 İlk kademe Belediyeleri nin Nüfus Projeksiyonları 198 (Sonuç Tablosu) m.28 İş ve İşçi Bulma Kurumu na Yapılan Başvurular ve 199 İstihdam n.1 Diyarbakır da Üretilen Çöpün Özellikleri ve Bileşenleri 201 n.2 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Diyarbakır Büyükşehir 201 Belediyesi) n.3 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Ergani İlçe Belediyesi) 202 n.4 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Çüngüş İlçe Belediyesi) 202 n.5 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Eğil İlçe Belediyesi) 203 n.6 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Lice İlçe Belediyesi) 203 n.7 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Çınar İlçe Belediyesi) 204 n.8 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Dicle İlçe Belediyesi) 204 n.9 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Kulp İlçe Belediyesi) 205 n.10 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Silvan İlçe Belediyesi) 205 n.11 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Bismil İlçe Belediyesi) 206 n.12 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Kocaköy İlçe Belediyesi) 206 n.13 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Çarıklı Belde Belediyesi) 207 n.14 Katı Atık Miktar ve Yönetimi (Bağıvar Belde Belediyesi) 207 n.15 Diyarbakır Kent Merkezi Katı Atık Analiz Sonuçları 208 n.16 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Boşaltım 208 Yerinde Yapılan Katı Atık Analiz Sonuçları, % Değerleri ve Toplam Katı Atık İçindeki Varsayımsal Miktarı n.17 N.V. Turkse Perenco Atık Envanteri 209 n.18 Tıbbi Atık Üreten Kurum ve Kuruluşlara Ait Atık Miktarları o İtibarıyla Tescilli Araçlara Ait İstatistik Formu 217 (Motorlu) o Ağustos Ayı İtibarıyla Tescilli Araçlara Ait 217 İstatistik Formu (Motorsuz) o.3 Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 217 o.4 Gürültü Düzeylerine Karşı Çalışma Süreleri 218 o.5 İlimiz Merkezinde Faaliyet gösteren İşletmelere Ait 219 Ölçümlerden Elde Edilen Sonuçlar p.1 Yapımı Devam Eden Afet Konutları Listesi 225 r.1 Diyarbakır İlinde İlçelere Göre Sağlık Kurumlarının 227 Dağılımı r.2 Diyarbakır İllinde En Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar 229 r.3 Bakteriyolojik ve Kimyasal Analiz Sonuçları 230 r.4 İçme ve Kullanma Suyu Analiz Durumu r.5 İçme ve Kullanma Suyu Analiz Durumu r.6 İçme ve Kullanma Suyu Analiz Durumu r.7 Bakiye Klor Ölçüm Durumu 231 r.8 İlimizde Görülen Zoonoz Hastalıklar 231 XIII

16 r.9 Rutin Aşılama Çalışmaları 232 r.10 UAG Çalışmaları 232 r.11 Kızamık Aşı Günleri Tamamlama Kampanyası 232 r.12 TAG ( Tetanoz Aşı Günleri Kampanyası ) 233 r.13 İlimizde Etkin Aile Planlamaları Yöntemi Kullanımının 233 Yıllara Dağılımı r.14 İlimizde faaliyet gösteren ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları XIV

17 HARİTALAR SAYFA a.1 Diyarbakır İli İl ve İlçe Sınırları 2 a.2 Diyarbakır İli Yükselti Haritası 3 m.2 Kamu Kuruluş Alanları 185 XV

18 A. COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş : Diyarbakır ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin orta kısmında, El-Cezire de denilen Mezopotamya nın kuzey batısındadır. Doğudan Batman, Muş; Güneyden Mardin; batıdan Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya; kuzeyden Elazığ ve Bingöl illeriyle çevrilmiştir. Diyarbakır ın tarihi M.Ö yıllarına uzandığı bilinmektedir. İnsanların göçebelikten yerleşik hayata geçtikleri ve kent uygarlığının ilk temelleri atıldığı Neolitik Dönem den başlamak üzere teknolojinin yaşam biçimi içerisinde yerine aldığı tarihsel süreçte, bir çok İlklerin tanıklığını yapan bir kenttir. Yüzyıllar boyunca 26 medeniyete beşiklik etmiş olan Diyarbakır da her devrin ayrı bir izini görmek mümkündür. M.Ö. 300 Yıllarında Hurriler döneminden başlayarak Osmanlılara kadar uzanan yoğun bir tarihi olan Diyarbakır da yaşayanlar kendi kültür ve medeniyetleriyle şehri güzelleştirmişlerdir. Diyarbakır M.Ö. 14. yüzyıldan günümüze kadar Amidi, Amida, Augusta, Karaamid, Karakale, Karacakale, Hamid, Karahamid, Diyarbekir ve Diyarbakır isimleri ile anılmıştır. Rekor yoğunluğu ile Çin Seddi nden sonra dünyada birinci gelen Diyarbakır surları şehri çepeçevre sarmaktadır. Dünyada eşi olmayan yüksek ve büyük burçları günümüzde koruma altına alınmıştır. Üzerindeki taş işçiliği ve motiflerin zenginliği ile göz dolduran surlar 4 büyük yapı ile geçit vermekte ve şehir tüm saldırılardan bu sayede korunmaktadır. Belirli bir mimari üslubun ürünü olan çok sayıdaki tarihi eserlerin böylesin topluca bir alanda görüldüğü yerlerden biridir. Akkoyunlulardan kalan Dört Ayaklı Minare, Anadolu nun en eski Camii olan Ulu Camii, Anadolu nun İlk Türk Üniversitesi olan Mesudiye Medresesi İlk anda görülmesi gereken eserlerdendir. A.2. İl ve İlçe Sınırları: Diyarbakır İli doğudan Batman il merkezi, Beşiri, Kozluk, Sason, Hasankeyf ve Gerçüş, Muş İl Merkezi,Hasköy; Şanlıurfa nın Siverek, Viranşehir; Adıyaman ın Gerger; Malatya nın Pötürge, Doğanyol; kuzeyden Elazığ ın Solhan İlçeleriyle sınırlandırılmıştır. Diyarbakır İli nin İlçeleri sırasıyla şöyledir; Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan dır. 1

19 İl ve İlçe sınırlarının gösterimi Harita a.1. de verilmiştir. A.3. İlin Coğrafi Durumu : Diyarbakır İli Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, 37 derece 30 dakika ve 38 derece 43 dakika kuzey enlemleriyle, 40 derece 37 dakika ve 41 derece 20 dakika doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüz ölçümü Km 2 dir. İl merkezinin denizden yüksekliği 670 m dir ADNKS(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) veri tabanına göre ilin toplam nüfusu olup, bunun u İl ve İlçe Merkezlerinde, i bucak ve köylerde yaşamaktadır. İl topraklarının % 45 i sürüme elverişlidir. Toprakların % 95 i ise tarıma elverişli nitelik taşımaktadır. % 37 sini dağların kapladığı il alanında ovaların payı % 31 dolaylarındadır. Diyarbakır çevre il ve ilçelere devlet karayolları ile bağlanmış durumdadır. Türkiye nin nüfus bakımından gelişmiş kentlerden bir olan Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Torosların güneyinde kalmaktadır. Dicle Irmağı ile Güneydoğu Toroslar arasında uzanan geniş alana Diyarbakır havzası denir. Bu bölümün güneyinde ise orta yükseklikteki dağlardan oluşan Mardin yükseltisi yer alır. Kuzeybatı Güney doğrultusunda uzanan Karacadağ yükseltisi, Diyarbakır Havzasıyla batıdaki Şanlıurfa yaylasını birbirinden ayırır. Sönmüş bir Volkan olan Karacadağ m. yüksekliği ile yörenin en yüksek noktasıdır. Bölgenin batı sınırını Fırat Nehri oluşturur. Doğuda yer alan Ambar ve Göksu Çayları Dicle Nehrine karışır. Batısında Şanlıurfa, Güneydoğusunda Mardin kuzey batısında Elazığ ve doğusunda Batman illeri bulunan Diyarbakır da karasal iklim gözlenir. Gündüz ile gece arasında belirgin sıcaklık farkları yaşanır. Doğal bitki örtüsü ve Orman alanları gelişmemiştir. Daha çok makilik ve çalılık alanları gözlenmektedir. 2

20 A.4. İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu Diyarbakır ve çevresinde ana Jeomorfolojik birimler; Plato alanları, aşınım yüzeyleri, ova ve vadi tabanı ile bu birimler arasında yer alan geçiş zonu olmak üzere dört gruba ayrılır. Plato Alanları : Dicle Nehri nin batısında yer alır. Volkan yaşlarına göre farklı eğimler gösterir. Eski volkanizma üzerinden topoğrafya aşınmadan dolayı düz olup, yer yer akarsularla ayrılmıştır. Çıkış bacaları düzleşmiştir. Yeni volkanizma üzerinde kraterler volkan konileri belirgin olup, eğimleri fazladır. Aşınım Yüzeyleri : Dicle Nehri nin batısında Pliyosen yaşlı yeniköy formasyonu üzerinde yer yer akarsularla yarılmış, uzayabilen geniş düzlüklerdir. Vadi Tabanı Taşkın Alanı : Dicle Nehri boyunca menderesli yataklar, akarsu sekileri, bum odaları, eski nehir yatakları, kopuk menderesler, kulaklar, taban dolgusu biçiminde oluşmuştur. Geçiş Zonu : Plato alanı ve aşınım yüzeyleriyle Dicle nehri taşkın alanı arasında yer alan, yer ter az eğimli yamaçlar, dik yamaçlar aşınım ve birikim glasileri ile akarsu ağızlarında yelpazeler şeklinde gözlenir. Diyarbakır ilinin yükselti haritası harita a.2 de gösterilmiştir. Diyarbakır İmar Planı Araştırması

21 A.5. Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi İnceleme alanında Jeolojik birimler otokton ve allokton olmak üzere iki kısımda incelenir. Diyarbakır ilinin jeolojik durumu Ekler bölümünde harita a.3. de verilmiştir. a)otokton Birimler Midyat Grubu : İsmini Mardin in Midyat İlçesinden almıştır. Alton üste doğu Gercüş Formasyonu ve Gaziantep Formasyonu olmak üzere ikiye ayrılır. Alt Eosen yaşlı Gercüş Formasyonu kırmızı, pembe, mor renkli konglomera, kumtaşı, çamurtaşı ile temsil edilir. Tane boyutu 1-3 cm den oluşan çakıl Eosen yaşlı Gaziantep formasyonu bulunur. Killi-kumlu, tebeşirli kireç taşlarından oluşan birim kirli beyaz, krem renk tonuna sahiptir. Bal fasilli ve karstik yapılara sahiptir. Fırat Formasyonu : Alt Miyosen yaşlı formasyon daha çok pembe, krem renkli sert kristalize kireç taşlarından oluşur. Resifal kireçtaşı litolojisinde olan birim, bol alg-mercan ve kavkılıdır. Taban kısımlarında yerel olarak çakıllı kireçtaşı seviyesi gözlenir. Lice Formasyonu : İnceleme alanında çok geniş alanlar kaplayan birim, Alt Miyosen yaşındadır. Kumlu, Killi ve kireçtaşı bantları içermektedir. Kalınlığı 1000 m 2 ye kadar varan istifle fosil gözlenmektedir. Şelmo Formasyonu : Üst Miyosen yaşlı formasyon tutturulmamış çakıltaşı, kiltaşı ardalanmasından oluşur. Bol çapraz tabakalı olan birim, gri- beyaz renklidir. b) Allokton Birimler Karadut Karmaşığı : Kretase yaşlı Karadut formasyonu krem, kirli beyaz gri renkli kumtaşı, kiltaşı ortalamasından oluşur. Yer ter Dört yumrulu kumlu kireçtaşı tabakaları da mevcuttur. Tanelerde derecelenme ve çimentolaşma mevcuttur. Koçali Karmaşığı : Juro-alt kretese yaşlı Koçali Karmaşığı olarak adlandırılanlar, birim serpantinit, gabro, bozalt tüt ve piroklastlardan oluşur. Genelde yeşil renk tonlarına sahiptir. Kalınlığı 300 m. civarındadır. 4

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Melik DÜNDAR Nurtaç KARATAŞ Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager Çevre Mühendisi Çevre Mühendisi V.H.K.İ

Detaylı

DİYARBAKIR İL ÇEVRE DURUM RAPORU

DİYARBAKIR İL ÇEVRE DURUM RAPORU DİYARBAKIR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2011 HAZIRLAYANLAR M.Fesih YAŞAR Beyza ÖZCAN Sedat KARAHANLI Nurtaç KARATAŞ ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürü Peyzaj

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR 2004 İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR 2004 İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 24 İL ÇEVRE DURUM RAPORU - 25 İÇİNDEKİLER A.COĞRAFİ KAPSAM SAYFA A.1. Giriş 1 A.2. İl ve İlçe Sınırları 1 A.3. İlin Coğrafi Durumu 2 A.4. İlin Topoğrafyası ve

Detaylı

BÖLÜM III PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM III PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ BÖLÜM III PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1. Nüfus Diyarbakır İli nin 2000 yılı Ekim ayında yapılan nüfus

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

TOPRAKLARA KARAKTER KAZANDIRAN ETMENLER

TOPRAKLARA KARAKTER KAZANDIRAN ETMENLER TOPRAKLARA KARAKTER KAZANDIRAN ETMENLER Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr 5 Etmen Ana materyalin ufalanıp ayrışması ve belli oranlarda organik madde ile karışması sonucu oluşan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ 1) Aşağıdaki anıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) 2) I Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması. II Bina temelleri altında çatlama,

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2003 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI Sayfa COĞRAFİ KAPSAM... 10 DOĞAL

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Ülkemizin en yüksek ve engebeli bölgesidir.

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01 TARIMSAL VERİLER TARIMSAL VERİLER GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının 5846

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL GÖRÜNÜM. Selami İNCEDALCI Genel Müdür

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL GÖRÜNÜM. Selami İNCEDALCI Genel Müdür T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ I. İSTİŞARE TOPLANTISI 10 Mart 2012 Selami İNCEDALCI Genel

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28437 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: TEBLİĞ İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE C ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ (5 SAAT) 1 Ekosistemlerin Bozulma Nedenleri (Çevre Sorunları) 2 Çevre Kirliliğine Neden Olan (İnsan Kaynaklı) Faktörler

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-E Doruk TURANLI Doruk ÜNAL DANIŞMAN ÖĞRETMEN Nilüfer DEMİR İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1.PROJENİN AMACI...2 2. İZMİR KÖRFEZİ...2 3. KALİFORNİYA

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı