CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül Kapak konusu Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm Mehmet Sait Kanbur: Mado, dünya markasý olacak Cevdet Altýn: Orhangazi tarýmýnýn 23 yýllýk neferi Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim 32 Sosyal Sorumluluk Sýra dýþý bir staj, paha biçilmez bir deneyim

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den - Mükemmellik yolculuðunda 04 Aktüel - Vergide de üst sýralarda - Cargill Meydaný 06 Dünyadan - Tuz azaltmada devrim - Arjantin e dev biyodizel rafinerisi 08 Ýçimizden biri - CROE Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Lideri Ediz Aksoy 14 Kapak konusu - Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm 18 Güncel - Baþkanlarýn ödülü Cargill e 20 Cargill Çözümleri - Fonksiyonel sistemler ve inovasyon 22 - Bir uçtan bir uca Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. Sürdürülebilirlik 24 Sohbet - Yaþar Dondurma ve Gýda Maddeleri A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Sait Kanbur 28 Sohbet - Orhangazi Ziraat Odasý Baþkaný Cevdet Altýn 32 Sosyal Sorumluluk - Sýra dýþý bir staj, paha biçilmez bir deneyim CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Önce insan! Cargill Türkiye sadece dünya kalitesinde gýda hammaddesi üretmekle kalmayýp, ayný zamanda gelecekten sorumluyuz ilkesinin gereði olarak sosyal projelere de imza atýyor. Bunun bir yansýmasý olarak Cargill Türkiye, eðitim, saðlýk ve diðer sosyal alanlarda gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla aydýnlýk bir geleceðin oluþmasýna katkýda bulunuyor.

5 CargillHaberler birlikte çalýþ > üret > baþar Mükemmellik yolculuðunda Cargill Türkiye nin mükemmellik yolculuðu, baþarýlý bir þekilde devam ediyor. Bunun ilk somut göstergesi, 31 Mayýs ta sona eren mali yýlýmýzý baþarýyla geride býrakmamýz oldu. Ardýndan Temmuz ayý sonunda Ýstanbul Sanayi Odasý tarafýndan açýklanan 2009 Yýlý ÝSO 500 Büyük Sanayi Kuruluþu listesinde, 2008 yýlýnýn ardýndan ikinci kez yer aldýk. Üstelik bunu, bir önceki yýla göre listede 27 basamak yukarý çýkarak baþardýk. Ve en sonunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðý nýn geçtiðimiz aylarda açýkladýðý üzere, 2009 yýlý Türkiye Kurumlar Vergisi rekortmenleri arasýnda 50. sýrada yer aldýk. Bu saydýðýmýz baþarýlarýn yaný sýra yýl boyunca gerçekleþtirdiðimiz sosyal sorumluluk projelerimizden de geri kalmadýk. Bir anlamda ülkemizin ve insanýmýzýn kalkýnmasý adýna hem iþimizi iyi yaptýk hem de vatandaþlýk görevimizi en iyi þekilde yerine getirdik. Bugünlerde yeni bir baþarýya daha imza atmak için heyecanla bekliyoruz. Bizi bu denli heyecanlandýran þey, mükemmellik yolculuðumuza bir kilometre taþý daha eklememizi saðlayacak olan bir ödül Bu ödül, Cargill tarafýndan verilen En Ýyi Fabrika ödülü Ýlk kez 2005 yýlýnda bu ödülü kazanan Orhangazi Fabrikamýz, 2010 yýlýnda bu sürece tekrar dâhil oldu ve finalistler arasýnda yer aldý. Kazanan fabrika, Cargill tarafýndan Ekim ayýnýn ilk haftasýnda ABD nin Minneapolis kentinde gerçekleþtirilecek olan Liderlik Zirvesi nde açýklanacak. Bu sürecin bizim açýmýzdan en güzel kazanýmý ise ödülden ziyade, deðerlendirme sürecinde uygulanan kriterlerin sürekli geliþim modeli olarak fabrikamýzda uygulanmaya devam edecek olmasý. Bu, bugüne kadar baþarýyla yürüdüðümüz mükemmellik yolculuðumuzda daha saðlam adýmlarla ilerlememizi saðlayacak. Böylece iþ ortaklarýmýzla (tedarikçilerimiz ve müþterilerimiz) birlikte karlý bir büyüme sergilerken, hep birlikte zenginleþmiþ bir toplumu da ortaya çýkarabileceðiz. Esen kalýn Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Cargill Meydaný Cargill Gýda Türkiye Yöresel Ýliþkiler Ekibi nin (CRT) sosyal sorumluluk projesi, jest olarak geri döndü. Bu güzel jest Gemiç Köyu Muhtarý Dinçer Dimrit ten geldi. Muhtarlýk, CRT ekibi tarafýndan kilit taþý döþenerek yenilenen meydana Cargill Meydaný isminin verilmesini teklif etti. Köy meydaný bundan böyle Cargill Meydaný olarak anýlacak. Proje, iki ay önce Muhtar Heyeti ile birlikte Orhangazi fabrikasýný ziyaret eden Dimrit in, köylerine belediye ve Ýl Özel Ýdaresi katkýlarýyla çeþitli yatýrýmlar yapýldýðýný, ancak köy sokaðý ve meydanýna kilit taþý döþenmesi konusunda imkânlarýnýn kalmadýðýný belirtmesiyle ortaya çýkmýþtý. CRT ekibi, Gemiç Köyü ne bu desteði vermeyi kabul ederek kollarý sývadý. Proje sonunda geriye, yeni bir köy meydaný, güzel bir jest ve mutlu bir tebessüm kaldý. Bir Ramazan geleneði En Ýyi Fabrika seçiminde geri sayým baþladý Her yýl dört gözle beklenen Ramazan ayý anýlarýmýzdaki yerini aldý. Ramazan ayýnýn en güzel özelliði bu ayda yardýmlaþmanýn artmasý ve coþkuyla yaþanmasý. Cargill de bu coþkuya, artýk geleneksel hale getirdiði erzak daðýtýmýyla ortak oldu. Cargill Orhangazi ve Vaniköy Fabrikalarý tarafýndan hazýrlanan erzak kolileri, Ramazan ayý baþlamadan ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Daðýtým çalýþmalarý kapsamýnda Orhangazi ye baðlý Karsak, Gemiç, Yeni Gürle ve Gürle köylerinin muhtarlarýna, sonrasýnda da Orhangazi Muharip Gaziler Derneði, Orhangazi Yardýmsevenler Derneði ve Türkiye Sakatlar Derneði Orhangazi Þubesi ne hazýrlanan erzak paketleri teslim edildi. Erzak daðýtýmý Ýstanbul da da devam etti. Vaniköy Fabrikasý yakýnlarýndaki Ramazanoðlu Mahalle Muhtarý Sümbül Abitoðlu na da bölgedeki ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere hazýrlatýlan erzak paketleri teslim edildi yýlýndan sonra 2. kez En Ýyi Fabrika- Best Plant ödülünü kazanabilmek için heyecanlý bekleyiþ baþladý. Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý, Cargill in dünya geneline yayýlmýþ 1400 fabrikasýnýn en tanýnmýþlarý arasýnda yer alýyor. Çünkü Orhangazi Fabrikasý 2005 yýlýnda Cargill in En Ýyi Fabrikasý seçildi yýlý ödülü için bu yýlýn baþýnda yapýlan baþvuru sonrasýnda ise son 6 aydýr hummalý bir sürecin yaþandýðý Cargill Gýda Türkiye de þimdi nefesler tutulmuþ bir halde Ekim ayý bekleniyor. Kazanan fabrika 4-6 Ekim 2010 tarihleri arasýnda ABD Minneapolis te düzenlenecek olan Liderler Zirvesi nde açýklanacak. Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarýnýn bu ödülü kazanmaya olan inançlarýný ve heyecanlarýný canlý tutan somut geliþmeler var. Ýþin aslý Cargill, dünya geneline yayýlmýþ tesislerini 16 kategoriden oluþan zorlu bir deðerlendirme sürecine tabi tutuyor; bir anlamda tesisleri arasýnda bir yarýþma düzenliyor. Bu yýl ilk deðerlendirmeler sonrasýnda Cargill tarafýndan oluþturulan bir denetleme kurulu, ödül sürecindeki fabrika sayýsýný 21 e düþürdü. Dünya çapýndaki 80 kiþilik bir heyet tarafýndan yapýlan ikinci deðerlendirmede 21 fabrika bu kez 5 e indirildi ve Orhangazi bu ilk 5 içerisinde yer aldý. Daha sonra bu 5 fabrikaya gerçekleþtirilen saha ziyaretlerinde Orhangazi yi Baþkan Yardýmcýsý Pierre Lepee baþkanlýðýnda bir grup denetledi. Ýþte heyecaný canlý tutan da bu geliþme Þimdi herkes 2005 yýlýndan sonra 2. kez En Ýyi Fabrika ödülünü kazanabilmek için heyecanla bekliyor. Ancak ödül kazanýlamasa da denetleme ve saha ziyaretlerinden elde edilen geri bildirimler, fabrikanýn sürekli geliþimi için kullanýlacak. Bu sürecin en iyi kazanýmý, En Ýyi Fabrika Deðerlendirme Prosesi nin sürekli geliþim modeli olarak uygulanmaya devam edecek olmasý. Belki ödülden daha da önemlisi bu kazaným olacak 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Vergide de üst sýralarda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðý na baðlý mükelleflerden, 2009 yýlýnda kurumlar vergisi rekortmeni olanlar açýklandý. Aktüel Garanti Bankasý nýn, 1 milyar 92 milyon 204 bin 823 liralýk vergiyle, 2009 yýlý hesap dönemi kurumlar vergisinde ilk sýrada yer aldýðý listede Cargill Gýda Türkiye, 18 milyon 350 bin 456 liralýk vergiyle 50. sýrada yer aldý. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, vergi rekortmeni olmaktan büyük mutluluk duyduklarýný ifade ederek: Üretmenin, katma deðer oluþturmanýn, istihdam saðlamanýn ve en önemlisi de vergi vermenin ekonomimiz için ne denli önemli olduðunun bilinciyle çalýþmalarýmýza devam ediyoruz dedi. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðý na baðlý mükelleflerden 2009 yýlýnda kurumlar vergisi rekortmenlerini, geçtiðimiz aylarda düzenlediði basýn toplantýsý ile açýklayan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkaný Bülent Sarýgül, 500 mükellefle baþlayan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi nin bugün 848 mükellefe ulaþtýðýný belirtti. Cargill Gýda Türkiye nin, büyük bir baþarýya imza atarak toplam 848 büyük mükellef arasýnda 50. sýraya yerleþtiði listede ilginç bir ayrýntý ise hemen göze çarptý Yýlý Büyük Mükellefler ilk 100 listesinde yer alan ilk 10 mükellefin Turkcell dýþýnda tamamýný bankalar oluþturdu yýlýnda Türkiye de brüt vergi gelirleri tahsilatý 196 milyar 289 milyon 913 bin lira olarak gerçekleþti. Ýstanbul un toplam payý 85 milyar 534 milyon 742 bin lira, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðýnca toplanan vergi geliri tahsilâtý ise 39 milyar 134 milyon 825 bin lira oldu. Bu rakam Türkiye vergi toplamýnýn %20 sine denk geliyor. Baþarý Yasemin den, ödülü Cargill den Orhangazi Çok Programlý Lisesi Muhasebe Bölümü öðretim yýlý birincisi olan ve birincilik belgesini Garnizon Komutaný Yzb. Ahmet Uzun dan alan Yasemin Çokluk a ödülü Cargill den geldi. Çokluk, stajýný Orhangazi Fabrikasýnýn muhasebe bölümünde tamamladý. Fabrika yönetimi, muhasebe bölümünde baþarýlý bir staj dönemi geçiren Yasemin in hem okulunda göstermiþ olduðu baþarýsý hem de muhasebe bölümüne vermiþ olduðu katkýlardan dolayý bir dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilmesine karar verdi. Yasemin ödülünü, stajý süresince birlikte çalýþtýðý muhasebe ekibinin elinden aldý. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Tuz azaltmada devrim Cargill SaltWise tuz azaltma sistemiyle tat, yapý ve iþlevselliði koruyarak gýda üreticilerine tuzu %50 ye kadar azaltmalarýnda yardýmcý oluyor. Cargill, Gýda Teknolojileri Enstitüsünün Haziran da Chicago da düzenlediði gýda fuarýnda gýda ve içecek üreticilerinin tüketicilerin istediði tuz tadýný koruyarak ürünlerindeki tuz oranlarýný nasýl önemli ölçüde düþürebileceklerini gösterdi. Sodyum içeriðini %25-55 oranýnda düþürürken tuz tadýný da koruyan ve gýda imalatçýlarý açýsýndan tuzun iþlevselliðini yerine getiren bileþenlerin karýþýmý olan SaltWise tuz azaltma sistemiyle yapýlmýþ tuzlu tortillayý sundu. Cargill Tuz Gýda Uygulamalarý Direktörü Janice Johnson, Cargill SaltWise tuz azaltma sistemi gýda ve içecek üreticilerinin ürünlerinde tuzu azaltýrken karþýlaþtýklarý iki önemli teknik soruna çözüm sunuyor. Bunlardan birisi, tüketicilerin sevdikleri tuz tadýný etkilemeden tuz içeriðinin azaltýlmasý. Ýkincisi de tuzun üründe saðladýðý yapý, iþlevsellik ve raf ömrünün korunmasý. Bütüncül ve bilimsel bir yaklaþýmla uygun bileþenlerin karýþýmýyla geliþtirilen SaltWise tuz azaltma sistemi, tuzun saðladýðý tüm özellikleri ve iþlevselliði saðlýyor dedi. ABD Kylie kanser farkýndalýðý konusunda ilham kaynaðý Cargill Avustralya, Wagga Wagga da dokümantasyon memuru olarak çalýþan Kylie Priest e Ekim 2009 da meme kanseri teþhisi konuldu. Çalýþma arkadaþlarý onun bu amansýz hastalýkla mücadelesini desteklediler ve kanser farkýndalýðýný arttýrmak hýzla gönüllü bir çaba haline geldi. Kýsa süre içinde Avustralya dolarý toplandý, bir sinema gecesi, çeþitli eðlenceli yarýþmalar, çekiliþler, açýk arttýrmalar ve Avustralyalý ünlü gazeteci Michelle Grattan ile bir akþam yemeði düzenlendi. 38 yaþýnda ve iki çocuk annesi olan Kylie nin kemoterapi sýrasýnda saçlarý dökülünce, 24 çalýþan da desteklerini göstermek üzere kendi saçlarýný traþ etti. Toplanan baðýþlar Cargill Et Avustralya tarafýndan birkaç yýl önce oluþturulan yardým derneðinde toplandý. Kanser Farkýndalýðýný Artýrma Ekibi toplam dolar topladý ve buna firmanýn yaptýðý dolarlýk baðýþý da ekleyerek yerel kanserle savaþ konseyine baðýþladý. AVUSTRALYA Honduras topluluk eylemiyle tanýnýyor Mexico City de yapýlan Sosyal Sorumluluðu Olan Firmalar Latin Amerika toplantýsýnda Cargill Honduras, Latin Amerika da örnek teþkil eden sosyal sorumluluk uygulamalarýyla ödüle layýk görüldü. Ödül, firma adýna Pronorsa ve Delicia et iþletmelerinin Genel Müdürü Blanca Villela-Larios a verildi. Cargill, Honduras ta özellikle okullarýn iyileþtirilmesi çalýþmalarý yürütüyor ve çalýþanlarýnýn %90 dan fazlasý toplumsal faaliyetlerde gönüllü olarak yer alýyor. HONDURAS Arjantin e dev biyozidel rafinerisi Cargill, biyodizel pazarý büyüyen Arjantin de 112 milyon dolarlýk biyodizel yatýrým kararý açýkladý. 18 megawattlýk bir enerji santralý ve tonluk biyodizel rafinerisinden oluþan tesis 2011 yýlýnýn Eylül ayýnda iþletmeye alýnacak. Arjantin in biyodizel üretimi son 4 yýlda dört katýna çýktý. Temmuz ayýnda hükümet, mazota zorunlu biyodizel karýþým oranýný %5 ten %7 ye çýkarmýþ ve yýlsonunda %10 a çýkaracaðýný açýkladý. Arjantin Devlet Baþkaný Hugo Krajnc ise Cargill in bu yatýrýmý, uluslararasý ekonomik belirsizliðin hâkim olduðu bir ortamda, Arjantin tarýmýnýn geliþmesi konusundaki kararlýlýðýný göstermektedir dedi. ARJANTÝN Farklý bir poster kampanyasý Cargill in Nikaragua daki kümes hayvanlarý iþletmesi TipTop Industrial, yýllýk çalýþan baðlýlýk anketinde iletiþim oranýnýn düþtüðünü gördüðünde bir þeyler yapýlmasý gerektiðine karar verdi. Sonuçlarý deðerlendirdikten sonra çalýþanlar ve amirleri arasýnda iletiþimi arttýrmaya odaklandýlar. Sonuçlar çalýþanlarýn amirleriyle konuþmaktan çekindiklerini gösteriyordu. Amirlerin sempatik fotoðraflarýnýn ve mesajlarýnýn bulunduðu posterlerinin asýldýðý bir kampanya düzenlendi. Kampanya tamamlandýktan sonra yapýlan araþtýrmada iç iletiþimin önceki yýla göre %8 arttýðý görüldü. NÝKARAGUA 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Cargill kampanyasý, Bronz Effie Ödülü aldý ABD de tüketicilere sunulan sýfýr kalorili doðal tatlandýrýcý Truvianýn pazarlama kampanyasý, prestijli 2010 Effie Ödülleri yarýþmasýnda Yeni Ürün ya da Hizmet Ödülü ile ödüllendirildi. Truvia Ýþ Geliþtirme Direktörü Zanna McFerson, Bu, doðal tatlandýrýcý Truvia ve yaratýcý ortaklarýmýz Ogilvy & Mather ve Universal McCann için çok deðerli bir baþarý. Bu ödül yeni sýfýr kalorili doðal tatlandýrýcýlar marka kategorisini açan yeni ürünümüzün etki ve baþarýsýný gösteriyor. Rekabetçi tatlandýrýcý pazarýnda Truvia nýn harika bir tatla þeker ve kalori kontrolü yapmadaki rolünü takdir eden herkese teþekkür ederiz dedi. ABD CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Ediz Aksoy Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi (CROE) Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Lideri Bisikletlerin dördü bizim! Hollanda da 16 milyon adet bisiklet olduðunu biliyor muydunuz? Bu, kiþi baþýna bir bisiklet anlamýna geliyor. Ýþte bu bisikletlerden dört tanesi Aksoy ailesine ait Kiþi baþýna düþen milli gelir sýralamasýnda dolar ile dünya 22.si olan Hollanda da, neredeyse kiþi baþýna bir bisiklet düþüyor. Bisikletle gezmekten yorulanlar, kendilerini, birbirlerine baðlý 4400 km uzunluðundaki nehir ve kanallar da rastladýklarý küçük teknelere atýyor. Ediz Aksoy ile tatil için Ýstanbul da bulunduðu sýcak bir Temmuz akþamýnda görüþüyoruz. Cargill Avrupa ve uzmanlýk alaný olan Ýþ Mükemmelliði ile ilgili sorularýmýzý cevaplarken, arada oldukça ilginç, eðlenceli ve bir o kadar da þaþýrtýcý bilgiler veriyor. Bu nedenle görüþmemiz, Aaa! Öyle mi? Çok ilginç! sözcüklerini ardý ardýna sýraladýðýmýz hayli keyifli bir sohbete dönüþüyor. Ýþte bisiklet meselesi de Aksoy un aktardýðý ilginç bilgilerden bir tanesi. Biz, bu bisiklet konusundan ve Hollanda ile ilgili ilginç bilgilerden çok hoþlanýyor ve merakla biraz daha devam etmesini istiyoruz. Çünkü bu keyifli konuþma, sohbet için önceden hazýrladýðýmýz tüm sorularý aklýmýzdan uçurup götürüyor. Yaþadýklarý evin deniz seviyesinin 5 metre altýnda olduðundan bahsediyor; yaklaþýk 5 dakika uzaklýktaki bir dikme nin evlerini kuzey denizinden koruduðunu söylüyor. Hollanda deyince aklýmýza ilk gelen rüzgâr deðirmenleri ise bir simgeymiþ. Yüzyýllardýr bu yel deðirmenleri, Hollanda topraklarýný selden korumak ve su seviyesini dengede tutmak amacýna hizmet ediyor. Topraklarýn neredeyse yarýsýnýn deniz seviyesinin altýnda olduðunu düþündüðünüzde bu operasyonun ne denli önemli olduðunu anlýyorsunuz diyor. sek noktasý 323 m yükseklikteymiþ. Ve burasý dað olarak adlandýrýlýyormuþ. Ehliyet sýnavýna girenlerin yokuþ yukarýya aracý kaldýrmak için denendikleri bir parkur ise öyle her yerde yokmuþ. Bunun için özel parkurlar yapýlmýþ Hollanda da. Bu ipucundan sonra biraz daha dikkatli olursunuz herhalde! Aslýnda Avrupa Birliði nin 6 kurucu üyesinden biri olan Hollanda hakkýnda konuþulacak daha eðlenceli ve ilginç birçok þey var ama biz biraz da onun yaþamýndan ve Cargill içerisinde edindiði tecrübelerden kesitler sunmak istiyoruz. Bugün, Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi (CROE) Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Liderliði görevini yürüten Aksoy, 2001 yýlýnda Cargill in Ýþ Mükemmelliði programýyla tanýþýyor. Bu programýn, o zamanki adýyla Cargill Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Ýþ Ünitesinde uygulamaya geçirilmesi görevini üstleniyor. Oluþturduklarý Ýþ Mükemmelliði takýmlarý ve Cargill Gýda Türkiye yönetiminden aldýklarý kuvvetli destek ile bu program, kendisini ve arkadaþlarýný 2006 yýlýnda Cargill in en prestijli ödülü olan Ýþ Mükemmelliði Ödülünü almaya kadar götürüyor. Minneapolis deki törende, tüm dünyadan gelen Cargill yöneticilerinin önünde yakýn çalýþma arkadaþlarýmla birlikte bu ödülü Cargill CEO sunun elinden almak, benim için en büyük gurur kaynaðý oldu diyor Aksoy yýlýnda küçük bir ekiple Vaniköy Fabrikasý Cargill Otomasyon Bölümü nde baþlayan serüveni onu, Minneapolis e, Cargill in en prestijli ödülünü almaya kadar götürüyor. Madem yazýmýza buradan baþladýk, ondan öðrendiðimiz bir ipucunu da aktaralým size: Eðer Türkiye de yokuþ yukarý çýkan Hollanda (NL) plakalý bir araç görürseniz, sakýn arkasýndan gitmeyin. Neden mi? Çünkü Hollanda nýn en yük- Orhangazi Fabrikasýnýn 2008 yýlýnda da ayný ödülü aldýðýný duyduðunuzda neler hissettiniz? Ýþ Mükemmelliði Sisteminin en önemli özelliklerinden birisi, organizasyonlarý sürdürülebilir per- 8 CargillHaberler - Ediz Aksoy

11 Ýçimizden biri CargillHaberler - Ediz Aksoy 9

12 CargillHaberler Bir yað tankerini Belçika ya yollarken yükleyeceðimiz maksimum aðýrlýk ile ayný müþterinin Almanya daki iþletmesine yollayacaðýmýz aðýrlýk farklý. Bu kadar varyasyonlu bir ortam, ister istemez düzgün iþleyen bir süreci ve prosedürleri iyi bilen, uygulayan çok kaliteli Ediz Aksoy insan gücünü gerektirmekte. formans seviyesine ulaþtýrmayý amaçlamasý. Ancak bu aþamaya gelmekteki asýl sýr, sistemi benimseyen baþarýlý ve sürekli geliþmeye açýk olan çalýþanlardýr. Bence Cargill Gýda Türkiye bu dönüþümü saðlamýþ bir organizasyon. Dolayýsýyla alýnan her ödül benim için ayrý bir gurur kaynaðý. Þunu da eklemeliyim ki sadece bu ödülleri görmekten öte yurtdýþýnda olmamdan dolayý baþka organizasyonlarýn ve Cargill çalýþanlarýnýn bana gelip Türkiye de gördükleri En Ýyi Uygulamalar ý (best practice) anlatmalarý çok daha büyük bir gurur kaynaðý olmakta... Cargill Avrupa Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesinde ne zaman iþe baþladýnýz? Cargill Avrupa Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesinde (CROE) çalýþmaya Aralýk 2007 de çalýþmaya baþladým. Yeni bir pozisyon olduðundan dolayý kolay olmayacaðýný biliyordum. Ancak geçen 3 yýl benim için çok büyük bir geliþme imkâný saðladý. Ýþ ünitesinin verdiði desteklerle iyi bir yere geldiðimize inanýyorum. Ancak Ýþ Mükemmelliði Modelinin de söylediði gibi her zaman geliþim için yeni bir alan vardýr. 10 CargillHaberler - Ediz Aksoy

13 CROE, son 5-6 yýlda dört Ýþ Ünitesinin birleþmesiyle oluþtu Haziranýnda ise þu anki ana iki iþ segmentinin oluþmasýný saðlayan bir birleþme yaþadý. Bu iþ segmentlerinden Rafinasyon hattýnda (RBL), yýllýk 3 milyon tonun üzerinde likit, tropik yaðlar ve bunlarýn karýþýmý olan yaðlar üretiliyor. Ýkinci iþ segmenti ise senede 500 milyon litrenin üzerinde üretim yapan Yað Þiþeleme hattý (BBL) ve RBL e dikey olarak entegre biçimde çalýþýyor. Ýçimizden biri Avrupa yað sektörü nasýl iþliyor? Avrupa da yað sektörü AB regülasyonlarý dâhilinde sýký bir kontrol altýnda üretim yapýyor. Bunun en büyük avantajý, Avrupa nýn tek bir market olmasý ve görece liberal politikalar ve prosedürler ile yönetilmesi. Bu da birçok fýrsat ve avantaj saðlýyor. AB nin belirlediði politika ve düzenlemeler dýþýnda bir de her ülkenin uyguladýðý kurallar var. Biz CROE olarak her yerde olduðu gibi tüm kural ve politikalara uyum saðlýyoruz. Tahmin edileceði üzere bu birçok komplikasyonu da beraberinde getiriyor. Örneðin, bir yað tankerini Belçika daki müþterimize yollarken yükleyeceðimiz maksimum aðýrlýk ile ayný müþterinin Almanya daki iþletmesine yollayacaðýmýz aðýrlýk farklý. Bu kadar varyasyonlu bir ortamda çalýþmak, ister istemez düzgün iþleyen bir süreci ve prosedürleri iyi bilen, uygulayan çok kaliteli insan gücünü gerektirmekte. CROE de bu en üst seviyede CROE den de yeri gelmiþken bahsedelim biraz CROE, son 5-6 senede dört Ýþ Ünitesinin birleþmesiyle oluþmuþ. En son 2009 Haziran ayýnda þu anki ana iki iþ segmentinin oluþmasýný saðlayan bir birleþmeyi yaþamýþ (Rafine Yaðlar Avrupa ve Yað Þiþeleme Avrupa). Bu birleþmenin sonucunda bugünkü CROE oluþmuþ. Bu iþ segmentlerinden Rafinasyon hattýnda (RBL), yýllýk 3 milyon tonun üzerinde likit, tropik yaðlar ve bunlarýn karýþýmý olan yaðlar üretiliyor. Bu ürünler; gýda, yem, teknik ve enerji olmak üzere 4 ana segmentte müþteri buluyor. Ýkinci iþ segmenti ise senede 500 milyon litrenin üzerinde üretim yapan Yað Þiþeleme hattýdýr (BBL) ki RBL e dikey olarak entegredir. BBL, marketlere markalý ve private label yaðlar sunuyor ve özellikle gýda servisleri ve perakende segmentindeki müþterileriyle buluþuyor. CROE nin Avrupa genelinde yaklaþýk 20 lokasyonda, 24 den fazla deðiþik ulustan 1200 ün üzerinde çalýþaný var. Avrupa yakýn zamanda bir krizden geçti. Biraz da bunu konuþalým isterseniz. Krizin etkileri hala hissediliyor mu? 2008 yýlýndaki ekonomik kriz her yerde olduðu gibi Avrupa da da hissedildi. Ancak ülkeler arasýnda da bir hayli farklýlýklar var. Genel olarak kuzey Avrupa ülkeleri biraz daha az etkilendi diyebilirim. Ýçinde bulunduðum sektöre en büyük etkisi, rakiplerin hýzlý bir þekilde konsolidasyona gitmeleri olarak karþýmýza çýktý. Bu arada harcamalara olan dikkat çok daha arttý. Üretim maliyetlerini çok daha iyi kontrol etmeye ve azaltmaya çalýþan rakipler uzun dönemli yatýrýmlarý ertelediler. Biz, CROE olarak Cargill öncülüðünde hýzlý bir þekilde harcamalarý azaltma politikasý izledik. Bu politikaya sadece ve sadece müþterilerimizle ilgili harcamalarý dâhil etmedik. Dolayýsýyla müþteri memnuniyetini azaltmadan masraflarýmýzý azalttýk. Fikir kampanyalarý düzenleyerek tüm organizasyonu daha bilinçli hale getirdik. Ýlk yaptýðýmýz fikir kampanyasýnda 900 den fazla fikri aldýk. Ýki sene içerisinde toplamda yaklaþýk 2 milyon Euro luk tasarruf saðladýk. Sonuç olarak da en az zarar ile krizi geçirdik diyebilirim. Bunun en iyi örneði olarak, krize raðmen yaptýðýmýz yýllýk bütçeyi yakalayabilmemizi ve karlýlýðýmýzý devam ettirmemizi gösterebilirim. Biraz görevinizden ve Ýþ Mükemmelliði Sisteminin CROE de nasýl uygulandýðýndan bahsedelim isterseniz Benim görevim, CROE de Ýþ Mükemmelliði Sistemini ve Sürekli Geliþim Metotlarýný kullanarak organizasyonun kýsa ve uzun dönemli stratejilerinin hayata geçirilmesine destek olmaktýr. Burada ilk göreve baþladýðým zaman hazýrladýðýmýz bir yol haritasý dâhilinde, yeni oluþturduðumuz bir takým ile çalýþýyoruz. Bu takýmýn ismi Ýþ Süreçleri Geliþtirme Takýmý-BPI. Takýmýmýz, proje yönetimi ve sürekli geliþim metotlarý konusunda uzman; kýsaca þöyle izah edeyim, bir Six Sigma Master Black Belt, bir Lean Six Sigma Black Belt ve iki de Six Sigma Green Belt ten oluþuyor. Cargill Ýþ Mükemmelliði Sisteminin Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesinde uygulamasý ise þu þekilde: Her yýl Eylül-Ekim aylarýnda Ýþ Mükemmelliði modelini kullanarak tüm organizasyonu kapsayan bir öz deðerlendirme yapýyoruz. Bu çalýþmanýn sonucunda stratejik olarak en önemli olduðunu belirlediðimiz projeleri o yýlýn stratejik planýna koyuyoruz. Bundan sonraki aþamada Cargill in Portfolyo ve Proje Yönetimi-PPM süreci baþlýyor. Ýþ ünitesinde bu süreç BPI takýmý liderliðinde uygulanýyor. Tüm organizasyonun projeleri ortak bir noktada toplanýyor, her bir proje için detaylý plan yapýlýyor. Ayrýca tüm organizasyonun iþ gücünün kapasite açýsýndan planýný yapýyoruz. Þu anda portföyümüzde yaklaþýk 100 proje var. Bunlar fabrikalarda verimliliðin arttýrýlmasýndan, çalýþanlarýn baðlýlýðýnýn artýrýlmasýna kadar deðiþik uygulamalarý içeriyor. Bu projelerin bir kýsmýný biz takým ola- CargillHaberler - Ediz Aksoy 11

14 CargillHaberler Hollanda nýn resmi baþkenti Amsterdam olmasýna raðmen hükümet, parlamento ve bakanlýklar The Hague da bulunuyor. Bu küçük ülkeyle ilgili ilginç bir bilgi daha verelim. Hollanda da yaklaþýk 1000 tane müze var. Bunlardan Van Gogh ve Kröller-Müller Müzeleri, dünyadaki en çok Van Gogh koleksiyonunu elinde bulundurmalarýyla tanýnýyor. The Hague - Parlemento Binasý Saðýma dönünce o zaman ki Baþbakan Balkanende ile yan yana olduðumuzu gördüm. Yanýnda bulunan iki bakanla konuþuyordu. Ancak etrafta ne bir polis var, ne de araç konvoyu veya güvenlik görevlileri... Hollanda da, geliþmiþ bir ülke olmanýn, hayat seviyesinin üst düzeyde olmasýnýn etkilerini, buna benzer her alanda görmeniz mümkün. 12 CargillHaberler - Ediz Aksoy Ediz Aksoy rak yönetiyoruz. Bir kýsmýnýn proje yöneticilerine coaching/mentoring yapýyoruz. Bir kýsmýný da yönetecek proje müdürlerini eðitip hazýr hale getiriyoruz. Þu ana kadar CROE içerisinde 45 kiþiye proje yönetimi eðitimi verdik. Buraya kadar hep iþ konuþtuk. Ýþ dýþýndaki yaþamýnýzdan hiç bahsetmedik. Birçok Avrupa ülkesine yakýnsýnýz, ailece gezme fýrsatýnýz oluyor mu? Açýkçasý zamanýmýzýn büyük bölümü iþ ve çocuklarýn okulu, okul aktiviteleri arasýnda geçiyor. Hollanda ya gelirken en çok endiþelendiðimiz konu çocuklarýn buraya uyumlarýydý. Ancak gördük ki onlar bizden de hýzlý uyum saðladýlar. Bunda gittikleri okulun da çok büyük etkisi var. Hollanda birçok Avrupa ülkesine yakýn. Aksoy, ailece bu avantajdan faydalanmaya çalýþtýklarýný ve fýrsat buldukça, hatta hafta sonlarýnda bile komþu ülkelere gidip deðiþik yerleri görmeyi ve keþfetmeyi sevdiklerini söylüyor. Çocuklar her sene dersler ile geçirdikleri zamanýn en az eþit miktarýný ders dýþý aktiviteler ile geçiriyorlar. Bunlarýn baþýnda spor ve müzik geliyor. Ayrýca her sene bir kaç günlüðüne þehir dýþýna gittikleri projeleri oluyor. Biz de eðer tüm bu yoðun iþ ve okul temposundan vakit bulabilirsek elimizden geldiðince gezmeye çalýþýyoruz. Hollanda nýn coðrafi konumu dolayýsýyla birçok Avrupa ülkesine yakýnýz. Hafta sonlarýnda bile bu ülkelere gidip deðiþik yerleri görmeyi, keþfetmeyi seviyoruz. Yaþadýðýmýz yer, The Hague a 10 km uzaklýkta 25 bin kiþilik bir kasaba. Amsterdam a ve Schipol havaalanýna yakýnýz. Bu bölgenin en büyük özelliði elçiliklerin ve çoðunlukla expatlarýn oturduðu bir bölge olmasý. Bu nedenle de uluslararasý nitelikteki okullar da bu bölgede. Çocuklarýn okula gitmeleri evden bisiklet ile dakika alýyor. Eþim Aylin de CROE de Kalite Güvence Müdürü olarak çalýþýyor. Bizim de Rotterdam daki ofisimize gitmemiz ise yaklaþýk 45 dakika ile 1 saatimizi alýyor. The Hague ile ilgili bir anýmý aktarayým size Ýlk geldiðimiz günlerdi ve bir Hollandalý arkadaþým beni The Hauge da gezdiriyordu. Biliyorsunuz Amsterdam Hollanda nýn resmi baþkenti olmasýna raðmen hükümet, parlamento, bakanlýklar, vb. The Hague da. Akþamüzeri saat yedi gibi büyük bir avlusu olan parlamento binasýnýn yanýna geldik ve yürümeye baþladýk. Bu arada arkadaþým bana Hollanda Kraliçe sinin her se-

15 Ýçimizden biri ne burada bir törenle yeni oturum yýlýný baþlattýðýný anlatýyordu. Birden Ýþte bak, bu da baþbakanýmýz dedi. Saðýma dönünce o zaman ki Hollanda Baþbakaný Balkanende ile yan yana olduðumuzu gördüm. Yanýnda bulunan iki bakanla konuþuyordu. Ancak etrafta ne bir polis var, ne de araç konvoyu veya güvenlik görevlileri... Çok þaþýrmýþtým. Þunu söyleyebilirim ki ülkenin birçok yerinde hayli güvenli bir ortam var. Hollanda da, geliþmiþ bir ülke olmanýn, hayat seviyesinin üst düzeyde olmasýnýn etkilerini, buna benzer her alanda görmeniz mümkün. Duyduðumuza göre dað bisikleti hobiniz varmýþ Vakit ayýrabiliyor musunuz hobilerinize? Hobi olarak uðraþmak istediðim uzun bir listem var, ancak faal olarak yapabildiklerim kýsýtlý. Dað bisikleti, hala devam ettirebildiðim nadir hobilerim arasýnda. Aslýnda bu tutkum Bursa da yaþadýðýmýz yýllarda baþladý. Oradaki en önemli baþarým Orhangazi fabrikasýnýn karþýsýndaki Kurban Daðý nýn arka tarafýndan çýkýp fabrika tarafýndan inmemizdi. Tabii bu arada Bursa daki Botanik Parký nda Alpar Tosun ile yaptýðýmýz turlarýn da ayrý bir yeri var... Ama en eskiye dayanan tutkum basketboldur. Basketbol hayatým ortaokul yýllarýnda baþladý, hatta lisede Ankara da bir sezon gençler liginde bile oynama fýrsatým oldu. Hollanda ya ilk geldiðimizde çocuklarýmýn gittiði okulda yardýmcý koçluk yapma fýrsatým oldu. Ancak uzun süre sürdüremedim. Þimdilerde fýrsat buldukça oðlumla oynuyorum, aslýnda onu yenmeye çalýþýyorum demek daha doðru olacak. Ýstanbul da olduðumuz yýllardan da hatýrladýðým güzel basketbol anýlarým var; Cargill olarak katýldýðýmýz þirket basketbol turnuvalarý. Her ne kadar sonuçlarýmýz iyi olmasa da takým ruhunu yaþamak, iþ arkadaþlarý ile yenilgileri paylaþmak gerçekten inanýlmazdý. Ayrýca Telsiz Kumandalý Model oyuncaklara da büyük hevesim var. Þu ana kadar bir araba ve bir uçak yapabildim. Ayrýca daha kutusunda, Türkiye den getirdiðim bir teknem var. Ancak henüz bunlarý tam manasýyla kullanma imkâným olduðunu söyleyemeyeceðim. Bu sayfalara taþýdýðýmýz tüm expatlardan, yurtdýþýnda çalýþmak isteyen Cargill Türkiye çalýþanlarýna önerilerini alýyoruz. Önerileriniz olacak mý? Olmaz olur mu? Öncelikle kendilerini çok iyi tanýsýnlar ve kendilerine güvensinler. Ben hangi ülkede olursa olsun Türkiye de çalýþan arkadaþlarýmýn gidecekleri yere deðer katacaklarýna inanýyorum. Gittikleri ülkede yeni iþe baþladýklarýnda, bulunduklarý ortamýn kültürünü ve iþ yapma þeklini çok iyi öðrensinler. Çünkü her ne kadar iþin temelinde Cargill kurumsal kültürü olsa da bunun altýnda her ülkenin ve her Ýþ Ünitesinin kendine özel bir kültürü olduðuna inanýyorum. Bizim kültürümüzün çok kuvvetli olduðu alanlarý, örneðin giriþimcilik ve kiþisel iliþkilerini çok iyi kullansýnlar. Her zaman deðiþime ve geliþime açýk olsunlar. Çünkü baþarýnýn sýrrý beraberce geliþmektir. Belki son olarak ekleyebileceðim þey þu olacaktýr; en kýsa zamanda kendilerine iyi bir network oluþtursunlar... CargillHaberler - Ediz Aksoy 13

16 CargillHaberler Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm Cargill, gelecek nesil fýrýn ürünü dolgularýnda, pektin ve niþastanýn birlikte kullanýldýðý çözümler geliþtiriyor Gýda üretiminin ticari dünyasý epey zorludur. Üreticiler, son derece yüksek beklentiler karþýsýnda bileþenleri, maliyetleri ve iþlevsellikleri açýsýndan en iyi þekilde kullanma baskýsý altýndadýr. Sonuç olarak üreticiler, bileþenlerin tedarikçilerine güvenmek zorundadýr ve her tedarikçinin birbiriyle nadiren örtüþen farklý hedef ve amaçlarý vardýr. Peki, üreticilerin güvenebileceði ambalajlý ve kullanýma hazýr bir çözüm sunan bir tedarikçi harika olmaz mýydý? Cargill Texturizing Solutions (CTS) global gýda endüstrisinin önde gelen yapý saðlamlaþtýrýcý tedarikçilerinden biri olarak, büyüyen bu endüstrinin ihtiyaçlarýný biliyor ve eksiklikleri giderme görevini yerine getiriyor. Örneðin Cargill, günümüzde hem niþasta hem de pektin üreten ve saðlayan tek tedarikçi. Bu benzersiz avantaj ve ayrýcalýklý pozisyondaki Cargill in uzmanlarý, iki hidrokolloit arasýndaki sinerji ve uyumluluðu araþtýrdýlar. Bu araþtýrmalar sonucunda, fýrýn ürünleri dolgularý için özel laboratuarlarda ve pilot fýrýnlarda her biri özel olarak hazýrlanmýþ kullanýma hazýr tarifler geliþtirdiler. Sonuç; fýrýn ürünleri dolgularý için benzeri bulunmayan yeni yapý saðlamlaþtýrýcýlar oldu. Niþasta ve Pektin: üreticilerin gözdesi Niþasta ve pektin endüstriyel üretime baþlanmadan uzun yýllar önce mutfaklarda kullanýlýyordu. Niþasta yüz yýllardýr fýrýn ürünleri, muhallebi ve pudinglerde kullanýlýrken pektin de reçel yapýmýnda kullanýlýyor. Cargill, niþasta tedariki iþine 19. yy. da baþladý. Endüstriyel olarak üretilmeye baþlanmasýnýn ardýndan da 20. yy da pektin tedarikine baþladý. Bugün CTS, her iki bileþeni de üreten ve saðlayan tek büyük tedarikçi. Niþasta; tahýllar (buðday, pirinç, arpa, çavdar, yulaf mýsýr), yumrular (patates), kökler (manyok, tatlý patates) ve birçok meyvede doðal olarak bulunan bir ürün. Dünya genelinde bol yetiþtirilen ve endüstri için de iyi bir yenilenebilir hammadde olan bir ürün. Yaþ mýsýr öðütme teknolojisinin geliþmesinden önceki süreç, Avrupa kýtasýnda þeker kamýþý tedarikinin kesildiði 1806 yýlýna, I. Napolyon dönemine kadar uzanýyor. Avrupa daki þeker kýtlýðý nedeniyle niþastadan glikoz elde edilmeye ve yüzyýlýn ortalarýnda da modifiye niþasta çalýþmalarýna (ilk etapta çamaþýrhaneler için) baþlandý. Son 190 yýldaki geliþmelerle fiziksel ve kimyasal olarak modifiye edilmiþ niþasta ve maltodekstrin, yükþek fruktoz þuruplarý, polyoller vb gibi niþasta türevleri elde edilerek gýda ve gýda dýþý alanlarda uygulandý. Pektin ise bitkilerde bulunan doðal bir bileþendir. Meyvelerin çoðunda özellikle de turunçgiller ve elmada bol miktarda bulunur. Bu bitkiler hücre dokularýnda dayanýklýlýk ve esnekliklerini saðlayan bir pektin ile selüloz karýþýmý içerir. Pektin kýsmen metil esterleþtirilmiþ galakturonik asitten oluþan moleküler aðýrlýðý yüksek bir polisakkarittir. Turunçgillerin kabuklarý ve elma posasý kurutulup öðütüldükten sonra alkolle çökeltilip asitle çýkarýlarak ticari olarak üretilmeye baþlanmýþtýr. Pektin iki temel türe ayrýlýr: yüksek metoksil ve düþük metoksil pektinleri. Düþük metoksil pektinlerinin modifiye edilmesine amidasyon ile devam edilebilir. Yüksek metoksil pektinleri düþük ph (asidik) ve yüksek katýlýk koþullarýnda jelleþir. Bu koþullar dýþýnda yalnýzca aðdalý bir çözelti oluþturabilir. Diðer taraftan düþük metoksil pektinleri kalsiyum ile birlikte jelleþir, düþük ph (asidik) ya da yüksek katýlýk koþullarý gerekmez. Amidasyon ile modifiye edilen pektinler tiksotropik sistemler oluþturabilir. Pektin ilk olarak 1825 te Fransýz Henri Braconnot tarafýndan izole edildi ancak 20. yy baþlarýnda endüstriyel olarak üretilmeye baþlandý. Pektin sözcüðü Yunanca katý ve sert anlamýna gelen pectos sözcüðünden geliyor. 19. yy baþlarýnda bilim insanlarý niþasta ve pektinin yapý saðlamlaþtýrýcý olarak iþlev yapmasýnýn arkasýndaki mekanizmayý araþtýrýp öðrenmeye baþladýlar. Bu çalýþmalarla pektin, reçel üretiminde meyvenin aktif bileþeni olarak izole edildi. 14 CargillHaberler - Zor seçim, kolay çözüm

17 Cargill fýrýn ürünleri dolgularý portföyü Ortam Brix Piþirme Yöntemi Hidrokolloit Asit Fazla Piþirmeye Dayanýklý Pectin : Unipectine MRS 150C, Unipectine OB 700C Asit Fazla Piþirme sonrasý Pectin : Unipectine OF 805C, Unipectine OG 605S Asit Az Piþirmeye Dayanýklý Starch : C*PolarTex, C*Tex, C*CreamTex, alone or with Pectin : Unipectine OB 700C Nötr Fazla Piþirmeye Dayanýklý Starch : C*PolarTex, C*Tex, C*CreamTex, with Pectin : Unipectine OF100C Kapak Nötr Fazla Piþirme sonrasý Starch : C*PolarTex, C*Tex, C*CreamTex, with various hydrocolloids Nötr Az Krema Starch : C*Tex, with Alginate : Satialgine or with Carrageenan : Satiagel Tüketicilerin artan saðlýk ve saðlýklý beslenme bilincine baðlý olarak gýda üreticileri üzerinde artan baský, fýrýn ürünleri dolgularý pazarýný büyütmeye devam ediyor. Büyüme hem lüks ve keyif verici ürünlerde hem de yað ve kalorilerin azaltýldýðý, lif, vitamin ve minerallerin eklendiði saðlýklý ürünlerde gerçekleþiyor. CargillHaberler - Zor seçim, kolay çözüm 15

18 CargillHaberler Niþasta ile pektin arasýnda yapýlacak seçim, beklenen yapý ve gerekli olan ýsý þartlarýna baðlý olarak deðiþiyor, üretim yöntemi de seçimi etkileyen önemli bir faktör oluyor. Cargill hem pektin hem de niþasta üreten ve saðlayan tek büyük gýda bileþeni tedarikçisi. Belli bir ürüne karþý herhangi bir önyargý olmadan Cargill texture ürünler uzmanlarý, herhangi bir ürün ve üretim sürecine uygun en ideal hidrokolloit çözümünü belirliyorlar. 20. yy ýn baþýnda endüstrideki hýzlý geliþmelerle gýda üretiminde önemli ilerlemeler kaydedildi. Bunun sonucunda da gýda endüstrisi için yeni ve spesifik üretim ve ürün ihtiyaçlarýný karþýlayacak yeni niþasta ve pektin türleri geliþtirildi. Ancak bu iki bileþen halen ayrý ayrý kullanýlabiliyordu. 21. yy baþýnda Cargill, endüstriyi bir üst düzeye çýkardý. Cargill, aralarýndaki sinerjiye dayalý olarak niþasta ve pektini özellikle fýrýn ürünleri dolgularý pazarýna yönelik olarak yapý saðlamlaþtýrma çözümleri geliþtirmede kullandý. Bu geliþmenin sonucunda müþteriler, daha önce mümkün olmayan bir þekilde bileþenlerin maliyet ve iþlevselliklerini en iyi hale getirme olanaðý buldular. Çok Yönlü Pazar Fýrýncýlýk uygulamalarý çeþitlidir. Ekmek türleri, tatlý unlu mamuller, gofretler, hamur iþleri, kruvasanlar, bisküviler ve eriþtelerin birçok çeþitlemesini içerir. Ve bir fýrýncýlýk ürünleri imalatçýsý olarak sadece hamurla deðil, ayný zamanda doðru bir rötuþ için dolgularla da ilgilenmek durumundasýnýz. Yine, tüketicilerin artan saðlýk ve saðlýklý beslenme bilincine baðlý olarak günümüzde gýda üreticileri üzerinde artan baský da fýrýn ürünleri dolgularý pazarýný gün geçtikçe büyütmeye devam ediyor. Büyüme hem lüks ve keyif verici ürünlerde hem de yað ve kalorilerin azaltýldýðý, lif, vitamin ve minerallerin eklendiði saðlýklý ürünlerde gerçekleþiyor. Ayrýca fýrýn ürünlerinde orijinal meyvelerden daha iyi sonuçlar veren geliþtirilmiþ (reformed) meyveler kullanýlýyor. Fýrýn ürünleri dolgularýnda; piþmeye dayanýklýðý, raf ömrü ve asidik yapýsý gibi farklý kullanýmlarýnýn gerektirdiði üç önemli deðiþken bulunuyor. Fýrýnda piþmeye dayanýklý olmasý ya da olmamasý: Piþirme iþleminden önce hamura eklenecek dolgunun piþirmeye dayanýklý olmasý, piþtikten sonra soðuyan üründe istenen yapýyý saðlamasý gerekiyorsa, ör. marmelatlý tart Piþirme iþleminden önce hamura eklenecek dolgunun piþirmeye dayanýklý olmasý, piþtikten sonra soðuyan üründe istenen yapýyý saðlamasý gerekmiyorsa, ör. marmelatlý sandviç bisküvi. Uzun raf ömrü ya da kýsa raf ömrü: Buradaki temel faktör Toplam Çözünebilir Katý Maddelerdir. Üründe küf ve bakterilerin oluþmasý için nemli bir ortam gerekir, bu nedenle su aktivitesinin kýsýtlanmasý üremelerini engeller. Toplam Çözünebilir Katý Maddeler genellikle Briks olarak adlandýrýlýr ama bunun sadece glikoz için kullanýlmasý gerekir. Dolguda Toplam Çözünebilir Katý Maddeler fazla olduðunda su aktivitesi düþük olacaðýndan raf ömrü uzun olacaktýr, katý maddeler az olduðunda su aktivitesi yüksek, raf ömrü de kýsa olacaktýr. Ancak raf ömrü yalnýzca mikrobiyal üremeyle iliþkili deðildir, ayrýca ürünün görüntüsüyle de iliþkilidir. Örneðin bir bisküvide Toplam Çözünebilir Katý Maddesi 16 CargillHaberler - Zor seçim, kolay çözüm

19 Kapak Cargill, aralarýndaki sinerjiye dayalý olarak niþasta ve pektini özellikle fýrýn ürünleri dolgularý pazarýna yönelik yapý saðlamlaþtýrma çözümleri geliþtirmede kullandý. Böylece müþteriler bileþenlerin maliyet ve iþlevselliklerini en iyi hale getirme olanaðý buldular. düþük, su aktivitesi yüksek bir reçel kullanýldýðýnda bisküvi kýsa sürede yumuþayacaktýr. Asit ya da nötr: Asitli dolgular genellikle meyve bazlý dolgulardýr. Nötr dolgular, çikolata, krema, karamela vb gibi meyve bazlý olmayan dolgulardýr ve ürüne genelde daha lüks bir imaj katarlar. Üretim deðiþkenleri: Yukarýdaki deðiþkenlere ek olarak farklý üretim süreçleri ve parametrelerinden kaynaklý potansiyel sorunlara yol açan deðiþenler söz konusudur. Tortulaþtýrma, enjekte etme, ekstrude etme, hamurun içine ya da üzerine uygulama, ýsý, tekrar ýsýtma, tekrar eritme, eþzamanlý hazýrlama, depolama vb gibi deðiþkenler hidrokolloitlerin performansýný etkiler. Yukarýdakiler dýþýnda son ürününün görünüþüyle ilgili parlak yüzey, taneli ya da pütürlü görüntü vb. deðiþkenler de vardýr. Pektin mi, Niþasta mý? Zor bir seçim Son yýllarda yapý saðlamlaþtýrýcýlarýn sayýlarýnýn artmasýyla birlikte pektin ve niþasta tedarikçileri de hidrokolloitlerin modifiye edilmiþ versiyonlarýný geliþtirdiler. Tedarikçiler hem pektin hem de niþasta için müþterilerine istedikleri sonucu almalarýný saðlayacak bir bileþen seçebilecekleri geniþ bir portföy sunuyorlar. Niþasta ile pektin arasýnda yapýlacak seçim, beklenen yapý ve gerekli olan ýsý þartlarýna baðlý olarak deðiþiyor, üretim yöntemi de seçimi etkileyen önemli bir faktör oluyor. Çoðu durumda önerilen niþasta ya da pektin ürünlerinden biri diðerlerinden çok daha uygun oluyor. Müþterilerin önündeki en büyük zorluk hangi tedarikçinin en uygun fiyatla en iyi ürünü sunduðuna karar vermeleri, çünkü sonuçta her tedarikçi kendi ürünlerinden birini satmaya uðraþýyor. Bu yüzden de müþteri bu zor seçimi kendi yapmak zorunda. Cargill eþsiz kombine çözümler sunuyor Cargill hem pektin hem de niþasta üreten ve saðlayan tek büyük gýda bileþeni tedarikçisi. Belli bir ürüne karþý herhangi bir önyargý olmadan Cargill texture ürünler uzmanlarý, herhangi bir ürün ve üretim sürecine uygun en ideal hidrokolloit çözümünü belirliyorlar. CTS in sunduðu benzersiz avantajlar bu kadarla da bitmiyor. Cargill araþtýrma ve geliþtirme ekipleri ve uzmanlarý yalnýzca geniþ bir pektin ve niþasta portföyü geliþtirmekle kalmýyor ayný zamanda da pektin ile niþasta arasýndaki sinerji ve farklý fýrýncýlýk uygulamalarýnda birbirlerini nasýl tamamlayacaklarýný da araþtýrýyorlar. Bu iki hidrokolloitin ayrý ayrý ve birlikte nasýl kullanýlabileceði ile ilgili çok geniþ kapsamlý bilgiler elde ediyorlar. Tüm bu çalýþmalarýn sonucu olarak Cargill in uzman satýþ ve teknik ekipleri müþterilerine kullanýmlarýna hazýr kendilerine özel olarak tasarlanmýþ çözümler sunuyorlar. Cargill sahip olduðu geniþ bilgi veritabaný sayesinde müþterilerine yapý saðlamlaþtýrma konusundaki ihtiyaçlarýna yanýt verebilecek en uygun ve en ekonomik çözümleri sunuyor. CargillHaberler - Zor seçim, kolay çözüm 17

20 CargillHaberler Cargill in küresel gýda güvenliði çalýþmalarýnda yeni bir basamak Baþkanlarýn Ödülü Cargill e Cargill in küresel gýda güvenliði faaliyetleri, Uluslararasý Gýda Bilimi ve Teknolojisi Birliði (IUFoST) tarafýndan ödüllendirildi. IUFoST Global Gýda Sanayi Ödülleri alanýnda yeni bir kategori olan Baþkanlarýn Ödülü, Aðustos 2010 tarihleri arasýnda Güney Afrika da düzenlenen IUFoST 15. Dünya Gýda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi nde Cargill yöneticilerine takdim edildi. Cape Town Uluslararasý Kongre Merkezi nde düzenlenen ödül töreninde konuþan IUoFST Baþkaný Geoffrey Campbell-Platt, Baþkanlarýn Ödülü ile sürdürülebilir gýda giriþimlerini destekleyen ve gýda güvenliðini geniþ kitlelere ulaþtýran çalýþmalarýn ödüllendirildiðini söyledi. Platt: Cargill; gýda güvenliðindeki önderliði, iþ birlikleri, güvenilir gýdaya ulaþýmýn geliþtirilmesi, eðitim ve gýda güvenliðinin saðlanmasýndaki taahhütleri ile tanýnýyor dedi. Güvenli gýda ve zorluklar Cargill in basit gýda güvenliði tanýmý insanlarý, gýdalarýn iþlenmesi veya tüketiminden kaynaklý hastalýklardan ve zarardan koruma. Ancak bu, farklý ülkelerdeki deðiþen uygulamalar ve yasalar nedeni ile göründüðünden çok daha karmaþýk olabiliyor. Gýda güvenliði giriþimlerinin odak noktasý olarak Cargill, þeffaf, uyumlu ve bilimsel temelli global gýda güvenliði sistemleri doðrultusunda çalýþýyor. Cargill Avrupa, Orta Doðu ve Afrika Gýda Teknolojisi Uygulamalarý Baþkaný Luis Fernandez, Biz, gýda güvencesini (tüm insanlarýn her zaman yeterli miktarda güvenli, besleyici ve ekonomik gýdaya ulaþýmýný olanaklý kýlmak) yükseltmek amacý ile hükümetlerin yaný sýra, endüstri ve sivil toplum kuruluþlarý ile çalýþýyoruz. diyor. Cargill küresel gýda güvenliði çalýþmalarýný, Codex Alimentarius standartlarý ve ilkeleri, Dünya Hayvan Saðlýðý Teþkilatý (OIE) ilkeleri ve bitki saðlýðý konularýnda Uluslararasý Bitki Koruma Komisyonu (IPPC) ilkeleri temelinde yürütüyor. Cargill, sürdürülebilir gýda güvencesinin saðlanmasý için faaliyet gösterdiði tüm lokasyonlarda þu 6 temel prensibi benimsiyor. 18 CargillHaberler - Baþkanlarýn ödülü Cargill e

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara

Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara Copyright Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Bu kitabýn tüm haklarý Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı