CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül Kapak konusu Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm Mehmet Sait Kanbur: Mado, dünya markasý olacak Cevdet Altýn: Orhangazi tarýmýnýn 23 yýllýk neferi Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim 32 Sosyal Sorumluluk Sýra dýþý bir staj, paha biçilmez bir deneyim

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den - Mükemmellik yolculuðunda 04 Aktüel - Vergide de üst sýralarda - Cargill Meydaný 06 Dünyadan - Tuz azaltmada devrim - Arjantin e dev biyodizel rafinerisi 08 Ýçimizden biri - CROE Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Lideri Ediz Aksoy 14 Kapak konusu - Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm 18 Güncel - Baþkanlarýn ödülü Cargill e 20 Cargill Çözümleri - Fonksiyonel sistemler ve inovasyon 22 - Bir uçtan bir uca Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. Sürdürülebilirlik 24 Sohbet - Yaþar Dondurma ve Gýda Maddeleri A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Sait Kanbur 28 Sohbet - Orhangazi Ziraat Odasý Baþkaný Cevdet Altýn 32 Sosyal Sorumluluk - Sýra dýþý bir staj, paha biçilmez bir deneyim CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Önce insan! Cargill Türkiye sadece dünya kalitesinde gýda hammaddesi üretmekle kalmayýp, ayný zamanda gelecekten sorumluyuz ilkesinin gereði olarak sosyal projelere de imza atýyor. Bunun bir yansýmasý olarak Cargill Türkiye, eðitim, saðlýk ve diðer sosyal alanlarda gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla aydýnlýk bir geleceðin oluþmasýna katkýda bulunuyor.

5 CargillHaberler birlikte çalýþ > üret > baþar Mükemmellik yolculuðunda Cargill Türkiye nin mükemmellik yolculuðu, baþarýlý bir þekilde devam ediyor. Bunun ilk somut göstergesi, 31 Mayýs ta sona eren mali yýlýmýzý baþarýyla geride býrakmamýz oldu. Ardýndan Temmuz ayý sonunda Ýstanbul Sanayi Odasý tarafýndan açýklanan 2009 Yýlý ÝSO 500 Büyük Sanayi Kuruluþu listesinde, 2008 yýlýnýn ardýndan ikinci kez yer aldýk. Üstelik bunu, bir önceki yýla göre listede 27 basamak yukarý çýkarak baþardýk. Ve en sonunda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðý nýn geçtiðimiz aylarda açýkladýðý üzere, 2009 yýlý Türkiye Kurumlar Vergisi rekortmenleri arasýnda 50. sýrada yer aldýk. Bu saydýðýmýz baþarýlarýn yaný sýra yýl boyunca gerçekleþtirdiðimiz sosyal sorumluluk projelerimizden de geri kalmadýk. Bir anlamda ülkemizin ve insanýmýzýn kalkýnmasý adýna hem iþimizi iyi yaptýk hem de vatandaþlýk görevimizi en iyi þekilde yerine getirdik. Bugünlerde yeni bir baþarýya daha imza atmak için heyecanla bekliyoruz. Bizi bu denli heyecanlandýran þey, mükemmellik yolculuðumuza bir kilometre taþý daha eklememizi saðlayacak olan bir ödül Bu ödül, Cargill tarafýndan verilen En Ýyi Fabrika ödülü Ýlk kez 2005 yýlýnda bu ödülü kazanan Orhangazi Fabrikamýz, 2010 yýlýnda bu sürece tekrar dâhil oldu ve finalistler arasýnda yer aldý. Kazanan fabrika, Cargill tarafýndan Ekim ayýnýn ilk haftasýnda ABD nin Minneapolis kentinde gerçekleþtirilecek olan Liderlik Zirvesi nde açýklanacak. Bu sürecin bizim açýmýzdan en güzel kazanýmý ise ödülden ziyade, deðerlendirme sürecinde uygulanan kriterlerin sürekli geliþim modeli olarak fabrikamýzda uygulanmaya devam edecek olmasý. Bu, bugüne kadar baþarýyla yürüdüðümüz mükemmellik yolculuðumuzda daha saðlam adýmlarla ilerlememizi saðlayacak. Böylece iþ ortaklarýmýzla (tedarikçilerimiz ve müþterilerimiz) birlikte karlý bir büyüme sergilerken, hep birlikte zenginleþmiþ bir toplumu da ortaya çýkarabileceðiz. Esen kalýn Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Cargill Meydaný Cargill Gýda Türkiye Yöresel Ýliþkiler Ekibi nin (CRT) sosyal sorumluluk projesi, jest olarak geri döndü. Bu güzel jest Gemiç Köyu Muhtarý Dinçer Dimrit ten geldi. Muhtarlýk, CRT ekibi tarafýndan kilit taþý döþenerek yenilenen meydana Cargill Meydaný isminin verilmesini teklif etti. Köy meydaný bundan böyle Cargill Meydaný olarak anýlacak. Proje, iki ay önce Muhtar Heyeti ile birlikte Orhangazi fabrikasýný ziyaret eden Dimrit in, köylerine belediye ve Ýl Özel Ýdaresi katkýlarýyla çeþitli yatýrýmlar yapýldýðýný, ancak köy sokaðý ve meydanýna kilit taþý döþenmesi konusunda imkânlarýnýn kalmadýðýný belirtmesiyle ortaya çýkmýþtý. CRT ekibi, Gemiç Köyü ne bu desteði vermeyi kabul ederek kollarý sývadý. Proje sonunda geriye, yeni bir köy meydaný, güzel bir jest ve mutlu bir tebessüm kaldý. Bir Ramazan geleneði En Ýyi Fabrika seçiminde geri sayým baþladý Her yýl dört gözle beklenen Ramazan ayý anýlarýmýzdaki yerini aldý. Ramazan ayýnýn en güzel özelliði bu ayda yardýmlaþmanýn artmasý ve coþkuyla yaþanmasý. Cargill de bu coþkuya, artýk geleneksel hale getirdiði erzak daðýtýmýyla ortak oldu. Cargill Orhangazi ve Vaniköy Fabrikalarý tarafýndan hazýrlanan erzak kolileri, Ramazan ayý baþlamadan ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý. Daðýtým çalýþmalarý kapsamýnda Orhangazi ye baðlý Karsak, Gemiç, Yeni Gürle ve Gürle köylerinin muhtarlarýna, sonrasýnda da Orhangazi Muharip Gaziler Derneði, Orhangazi Yardýmsevenler Derneði ve Türkiye Sakatlar Derneði Orhangazi Þubesi ne hazýrlanan erzak paketleri teslim edildi. Erzak daðýtýmý Ýstanbul da da devam etti. Vaniköy Fabrikasý yakýnlarýndaki Ramazanoðlu Mahalle Muhtarý Sümbül Abitoðlu na da bölgedeki ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere hazýrlatýlan erzak paketleri teslim edildi yýlýndan sonra 2. kez En Ýyi Fabrika- Best Plant ödülünü kazanabilmek için heyecanlý bekleyiþ baþladý. Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý, Cargill in dünya geneline yayýlmýþ 1400 fabrikasýnýn en tanýnmýþlarý arasýnda yer alýyor. Çünkü Orhangazi Fabrikasý 2005 yýlýnda Cargill in En Ýyi Fabrikasý seçildi yýlý ödülü için bu yýlýn baþýnda yapýlan baþvuru sonrasýnda ise son 6 aydýr hummalý bir sürecin yaþandýðý Cargill Gýda Türkiye de þimdi nefesler tutulmuþ bir halde Ekim ayý bekleniyor. Kazanan fabrika 4-6 Ekim 2010 tarihleri arasýnda ABD Minneapolis te düzenlenecek olan Liderler Zirvesi nde açýklanacak. Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarýnýn bu ödülü kazanmaya olan inançlarýný ve heyecanlarýný canlý tutan somut geliþmeler var. Ýþin aslý Cargill, dünya geneline yayýlmýþ tesislerini 16 kategoriden oluþan zorlu bir deðerlendirme sürecine tabi tutuyor; bir anlamda tesisleri arasýnda bir yarýþma düzenliyor. Bu yýl ilk deðerlendirmeler sonrasýnda Cargill tarafýndan oluþturulan bir denetleme kurulu, ödül sürecindeki fabrika sayýsýný 21 e düþürdü. Dünya çapýndaki 80 kiþilik bir heyet tarafýndan yapýlan ikinci deðerlendirmede 21 fabrika bu kez 5 e indirildi ve Orhangazi bu ilk 5 içerisinde yer aldý. Daha sonra bu 5 fabrikaya gerçekleþtirilen saha ziyaretlerinde Orhangazi yi Baþkan Yardýmcýsý Pierre Lepee baþkanlýðýnda bir grup denetledi. Ýþte heyecaný canlý tutan da bu geliþme Þimdi herkes 2005 yýlýndan sonra 2. kez En Ýyi Fabrika ödülünü kazanabilmek için heyecanla bekliyor. Ancak ödül kazanýlamasa da denetleme ve saha ziyaretlerinden elde edilen geri bildirimler, fabrikanýn sürekli geliþimi için kullanýlacak. Bu sürecin en iyi kazanýmý, En Ýyi Fabrika Deðerlendirme Prosesi nin sürekli geliþim modeli olarak uygulanmaya devam edecek olmasý. Belki ödülden daha da önemlisi bu kazaným olacak 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Vergide de üst sýralarda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðý na baðlý mükelleflerden, 2009 yýlýnda kurumlar vergisi rekortmeni olanlar açýklandý. Aktüel Garanti Bankasý nýn, 1 milyar 92 milyon 204 bin 823 liralýk vergiyle, 2009 yýlý hesap dönemi kurumlar vergisinde ilk sýrada yer aldýðý listede Cargill Gýda Türkiye, 18 milyon 350 bin 456 liralýk vergiyle 50. sýrada yer aldý. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, vergi rekortmeni olmaktan büyük mutluluk duyduklarýný ifade ederek: Üretmenin, katma deðer oluþturmanýn, istihdam saðlamanýn ve en önemlisi de vergi vermenin ekonomimiz için ne denli önemli olduðunun bilinciyle çalýþmalarýmýza devam ediyoruz dedi. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðý na baðlý mükelleflerden 2009 yýlýnda kurumlar vergisi rekortmenlerini, geçtiðimiz aylarda düzenlediði basýn toplantýsý ile açýklayan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkaný Bülent Sarýgül, 500 mükellefle baþlayan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi nin bugün 848 mükellefe ulaþtýðýný belirtti. Cargill Gýda Türkiye nin, büyük bir baþarýya imza atarak toplam 848 büyük mükellef arasýnda 50. sýraya yerleþtiði listede ilginç bir ayrýntý ise hemen göze çarptý Yýlý Büyük Mükellefler ilk 100 listesinde yer alan ilk 10 mükellefin Turkcell dýþýnda tamamýný bankalar oluþturdu yýlýnda Türkiye de brüt vergi gelirleri tahsilatý 196 milyar 289 milyon 913 bin lira olarak gerçekleþti. Ýstanbul un toplam payý 85 milyar 534 milyon 742 bin lira, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baþkanlýðýnca toplanan vergi geliri tahsilâtý ise 39 milyar 134 milyon 825 bin lira oldu. Bu rakam Türkiye vergi toplamýnýn %20 sine denk geliyor. Baþarý Yasemin den, ödülü Cargill den Orhangazi Çok Programlý Lisesi Muhasebe Bölümü öðretim yýlý birincisi olan ve birincilik belgesini Garnizon Komutaný Yzb. Ahmet Uzun dan alan Yasemin Çokluk a ödülü Cargill den geldi. Çokluk, stajýný Orhangazi Fabrikasýnýn muhasebe bölümünde tamamladý. Fabrika yönetimi, muhasebe bölümünde baþarýlý bir staj dönemi geçiren Yasemin in hem okulunda göstermiþ olduðu baþarýsý hem de muhasebe bölümüne vermiþ olduðu katkýlardan dolayý bir dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilmesine karar verdi. Yasemin ödülünü, stajý süresince birlikte çalýþtýðý muhasebe ekibinin elinden aldý. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Tuz azaltmada devrim Cargill SaltWise tuz azaltma sistemiyle tat, yapý ve iþlevselliði koruyarak gýda üreticilerine tuzu %50 ye kadar azaltmalarýnda yardýmcý oluyor. Cargill, Gýda Teknolojileri Enstitüsünün Haziran da Chicago da düzenlediði gýda fuarýnda gýda ve içecek üreticilerinin tüketicilerin istediði tuz tadýný koruyarak ürünlerindeki tuz oranlarýný nasýl önemli ölçüde düþürebileceklerini gösterdi. Sodyum içeriðini %25-55 oranýnda düþürürken tuz tadýný da koruyan ve gýda imalatçýlarý açýsýndan tuzun iþlevselliðini yerine getiren bileþenlerin karýþýmý olan SaltWise tuz azaltma sistemiyle yapýlmýþ tuzlu tortillayý sundu. Cargill Tuz Gýda Uygulamalarý Direktörü Janice Johnson, Cargill SaltWise tuz azaltma sistemi gýda ve içecek üreticilerinin ürünlerinde tuzu azaltýrken karþýlaþtýklarý iki önemli teknik soruna çözüm sunuyor. Bunlardan birisi, tüketicilerin sevdikleri tuz tadýný etkilemeden tuz içeriðinin azaltýlmasý. Ýkincisi de tuzun üründe saðladýðý yapý, iþlevsellik ve raf ömrünün korunmasý. Bütüncül ve bilimsel bir yaklaþýmla uygun bileþenlerin karýþýmýyla geliþtirilen SaltWise tuz azaltma sistemi, tuzun saðladýðý tüm özellikleri ve iþlevselliði saðlýyor dedi. ABD Kylie kanser farkýndalýðý konusunda ilham kaynaðý Cargill Avustralya, Wagga Wagga da dokümantasyon memuru olarak çalýþan Kylie Priest e Ekim 2009 da meme kanseri teþhisi konuldu. Çalýþma arkadaþlarý onun bu amansýz hastalýkla mücadelesini desteklediler ve kanser farkýndalýðýný arttýrmak hýzla gönüllü bir çaba haline geldi. Kýsa süre içinde Avustralya dolarý toplandý, bir sinema gecesi, çeþitli eðlenceli yarýþmalar, çekiliþler, açýk arttýrmalar ve Avustralyalý ünlü gazeteci Michelle Grattan ile bir akþam yemeði düzenlendi. 38 yaþýnda ve iki çocuk annesi olan Kylie nin kemoterapi sýrasýnda saçlarý dökülünce, 24 çalýþan da desteklerini göstermek üzere kendi saçlarýný traþ etti. Toplanan baðýþlar Cargill Et Avustralya tarafýndan birkaç yýl önce oluþturulan yardým derneðinde toplandý. Kanser Farkýndalýðýný Artýrma Ekibi toplam dolar topladý ve buna firmanýn yaptýðý dolarlýk baðýþý da ekleyerek yerel kanserle savaþ konseyine baðýþladý. AVUSTRALYA Honduras topluluk eylemiyle tanýnýyor Mexico City de yapýlan Sosyal Sorumluluðu Olan Firmalar Latin Amerika toplantýsýnda Cargill Honduras, Latin Amerika da örnek teþkil eden sosyal sorumluluk uygulamalarýyla ödüle layýk görüldü. Ödül, firma adýna Pronorsa ve Delicia et iþletmelerinin Genel Müdürü Blanca Villela-Larios a verildi. Cargill, Honduras ta özellikle okullarýn iyileþtirilmesi çalýþmalarý yürütüyor ve çalýþanlarýnýn %90 dan fazlasý toplumsal faaliyetlerde gönüllü olarak yer alýyor. HONDURAS Arjantin e dev biyozidel rafinerisi Cargill, biyodizel pazarý büyüyen Arjantin de 112 milyon dolarlýk biyodizel yatýrým kararý açýkladý. 18 megawattlýk bir enerji santralý ve tonluk biyodizel rafinerisinden oluþan tesis 2011 yýlýnýn Eylül ayýnda iþletmeye alýnacak. Arjantin in biyodizel üretimi son 4 yýlda dört katýna çýktý. Temmuz ayýnda hükümet, mazota zorunlu biyodizel karýþým oranýný %5 ten %7 ye çýkarmýþ ve yýlsonunda %10 a çýkaracaðýný açýkladý. Arjantin Devlet Baþkaný Hugo Krajnc ise Cargill in bu yatýrýmý, uluslararasý ekonomik belirsizliðin hâkim olduðu bir ortamda, Arjantin tarýmýnýn geliþmesi konusundaki kararlýlýðýný göstermektedir dedi. ARJANTÝN Farklý bir poster kampanyasý Cargill in Nikaragua daki kümes hayvanlarý iþletmesi TipTop Industrial, yýllýk çalýþan baðlýlýk anketinde iletiþim oranýnýn düþtüðünü gördüðünde bir þeyler yapýlmasý gerektiðine karar verdi. Sonuçlarý deðerlendirdikten sonra çalýþanlar ve amirleri arasýnda iletiþimi arttýrmaya odaklandýlar. Sonuçlar çalýþanlarýn amirleriyle konuþmaktan çekindiklerini gösteriyordu. Amirlerin sempatik fotoðraflarýnýn ve mesajlarýnýn bulunduðu posterlerinin asýldýðý bir kampanya düzenlendi. Kampanya tamamlandýktan sonra yapýlan araþtýrmada iç iletiþimin önceki yýla göre %8 arttýðý görüldü. NÝKARAGUA 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Cargill kampanyasý, Bronz Effie Ödülü aldý ABD de tüketicilere sunulan sýfýr kalorili doðal tatlandýrýcý Truvianýn pazarlama kampanyasý, prestijli 2010 Effie Ödülleri yarýþmasýnda Yeni Ürün ya da Hizmet Ödülü ile ödüllendirildi. Truvia Ýþ Geliþtirme Direktörü Zanna McFerson, Bu, doðal tatlandýrýcý Truvia ve yaratýcý ortaklarýmýz Ogilvy & Mather ve Universal McCann için çok deðerli bir baþarý. Bu ödül yeni sýfýr kalorili doðal tatlandýrýcýlar marka kategorisini açan yeni ürünümüzün etki ve baþarýsýný gösteriyor. Rekabetçi tatlandýrýcý pazarýnda Truvia nýn harika bir tatla þeker ve kalori kontrolü yapmadaki rolünü takdir eden herkese teþekkür ederiz dedi. ABD CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Ediz Aksoy Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi (CROE) Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Lideri Bisikletlerin dördü bizim! Hollanda da 16 milyon adet bisiklet olduðunu biliyor muydunuz? Bu, kiþi baþýna bir bisiklet anlamýna geliyor. Ýþte bu bisikletlerden dört tanesi Aksoy ailesine ait Kiþi baþýna düþen milli gelir sýralamasýnda dolar ile dünya 22.si olan Hollanda da, neredeyse kiþi baþýna bir bisiklet düþüyor. Bisikletle gezmekten yorulanlar, kendilerini, birbirlerine baðlý 4400 km uzunluðundaki nehir ve kanallar da rastladýklarý küçük teknelere atýyor. Ediz Aksoy ile tatil için Ýstanbul da bulunduðu sýcak bir Temmuz akþamýnda görüþüyoruz. Cargill Avrupa ve uzmanlýk alaný olan Ýþ Mükemmelliði ile ilgili sorularýmýzý cevaplarken, arada oldukça ilginç, eðlenceli ve bir o kadar da þaþýrtýcý bilgiler veriyor. Bu nedenle görüþmemiz, Aaa! Öyle mi? Çok ilginç! sözcüklerini ardý ardýna sýraladýðýmýz hayli keyifli bir sohbete dönüþüyor. Ýþte bisiklet meselesi de Aksoy un aktardýðý ilginç bilgilerden bir tanesi. Biz, bu bisiklet konusundan ve Hollanda ile ilgili ilginç bilgilerden çok hoþlanýyor ve merakla biraz daha devam etmesini istiyoruz. Çünkü bu keyifli konuþma, sohbet için önceden hazýrladýðýmýz tüm sorularý aklýmýzdan uçurup götürüyor. Yaþadýklarý evin deniz seviyesinin 5 metre altýnda olduðundan bahsediyor; yaklaþýk 5 dakika uzaklýktaki bir dikme nin evlerini kuzey denizinden koruduðunu söylüyor. Hollanda deyince aklýmýza ilk gelen rüzgâr deðirmenleri ise bir simgeymiþ. Yüzyýllardýr bu yel deðirmenleri, Hollanda topraklarýný selden korumak ve su seviyesini dengede tutmak amacýna hizmet ediyor. Topraklarýn neredeyse yarýsýnýn deniz seviyesinin altýnda olduðunu düþündüðünüzde bu operasyonun ne denli önemli olduðunu anlýyorsunuz diyor. sek noktasý 323 m yükseklikteymiþ. Ve burasý dað olarak adlandýrýlýyormuþ. Ehliyet sýnavýna girenlerin yokuþ yukarýya aracý kaldýrmak için denendikleri bir parkur ise öyle her yerde yokmuþ. Bunun için özel parkurlar yapýlmýþ Hollanda da. Bu ipucundan sonra biraz daha dikkatli olursunuz herhalde! Aslýnda Avrupa Birliði nin 6 kurucu üyesinden biri olan Hollanda hakkýnda konuþulacak daha eðlenceli ve ilginç birçok þey var ama biz biraz da onun yaþamýndan ve Cargill içerisinde edindiði tecrübelerden kesitler sunmak istiyoruz. Bugün, Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi (CROE) Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Liderliði görevini yürüten Aksoy, 2001 yýlýnda Cargill in Ýþ Mükemmelliði programýyla tanýþýyor. Bu programýn, o zamanki adýyla Cargill Niþasta ve Tatlandýrýcýlar Ýþ Ünitesinde uygulamaya geçirilmesi görevini üstleniyor. Oluþturduklarý Ýþ Mükemmelliði takýmlarý ve Cargill Gýda Türkiye yönetiminden aldýklarý kuvvetli destek ile bu program, kendisini ve arkadaþlarýný 2006 yýlýnda Cargill in en prestijli ödülü olan Ýþ Mükemmelliði Ödülünü almaya kadar götürüyor. Minneapolis deki törende, tüm dünyadan gelen Cargill yöneticilerinin önünde yakýn çalýþma arkadaþlarýmla birlikte bu ödülü Cargill CEO sunun elinden almak, benim için en büyük gurur kaynaðý oldu diyor Aksoy yýlýnda küçük bir ekiple Vaniköy Fabrikasý Cargill Otomasyon Bölümü nde baþlayan serüveni onu, Minneapolis e, Cargill in en prestijli ödülünü almaya kadar götürüyor. Madem yazýmýza buradan baþladýk, ondan öðrendiðimiz bir ipucunu da aktaralým size: Eðer Türkiye de yokuþ yukarý çýkan Hollanda (NL) plakalý bir araç görürseniz, sakýn arkasýndan gitmeyin. Neden mi? Çünkü Hollanda nýn en yük- Orhangazi Fabrikasýnýn 2008 yýlýnda da ayný ödülü aldýðýný duyduðunuzda neler hissettiniz? Ýþ Mükemmelliði Sisteminin en önemli özelliklerinden birisi, organizasyonlarý sürdürülebilir per- 8 CargillHaberler - Ediz Aksoy

11 Ýçimizden biri CargillHaberler - Ediz Aksoy 9

12 CargillHaberler Bir yað tankerini Belçika ya yollarken yükleyeceðimiz maksimum aðýrlýk ile ayný müþterinin Almanya daki iþletmesine yollayacaðýmýz aðýrlýk farklý. Bu kadar varyasyonlu bir ortam, ister istemez düzgün iþleyen bir süreci ve prosedürleri iyi bilen, uygulayan çok kaliteli Ediz Aksoy insan gücünü gerektirmekte. formans seviyesine ulaþtýrmayý amaçlamasý. Ancak bu aþamaya gelmekteki asýl sýr, sistemi benimseyen baþarýlý ve sürekli geliþmeye açýk olan çalýþanlardýr. Bence Cargill Gýda Türkiye bu dönüþümü saðlamýþ bir organizasyon. Dolayýsýyla alýnan her ödül benim için ayrý bir gurur kaynaðý. Þunu da eklemeliyim ki sadece bu ödülleri görmekten öte yurtdýþýnda olmamdan dolayý baþka organizasyonlarýn ve Cargill çalýþanlarýnýn bana gelip Türkiye de gördükleri En Ýyi Uygulamalar ý (best practice) anlatmalarý çok daha büyük bir gurur kaynaðý olmakta... Cargill Avrupa Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesinde ne zaman iþe baþladýnýz? Cargill Avrupa Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesinde (CROE) çalýþmaya Aralýk 2007 de çalýþmaya baþladým. Yeni bir pozisyon olduðundan dolayý kolay olmayacaðýný biliyordum. Ancak geçen 3 yýl benim için çok büyük bir geliþme imkâný saðladý. Ýþ ünitesinin verdiði desteklerle iyi bir yere geldiðimize inanýyorum. Ancak Ýþ Mükemmelliði Modelinin de söylediði gibi her zaman geliþim için yeni bir alan vardýr. 10 CargillHaberler - Ediz Aksoy

13 CROE, son 5-6 yýlda dört Ýþ Ünitesinin birleþmesiyle oluþtu Haziranýnda ise þu anki ana iki iþ segmentinin oluþmasýný saðlayan bir birleþme yaþadý. Bu iþ segmentlerinden Rafinasyon hattýnda (RBL), yýllýk 3 milyon tonun üzerinde likit, tropik yaðlar ve bunlarýn karýþýmý olan yaðlar üretiliyor. Ýkinci iþ segmenti ise senede 500 milyon litrenin üzerinde üretim yapan Yað Þiþeleme hattý (BBL) ve RBL e dikey olarak entegre biçimde çalýþýyor. Ýçimizden biri Avrupa yað sektörü nasýl iþliyor? Avrupa da yað sektörü AB regülasyonlarý dâhilinde sýký bir kontrol altýnda üretim yapýyor. Bunun en büyük avantajý, Avrupa nýn tek bir market olmasý ve görece liberal politikalar ve prosedürler ile yönetilmesi. Bu da birçok fýrsat ve avantaj saðlýyor. AB nin belirlediði politika ve düzenlemeler dýþýnda bir de her ülkenin uyguladýðý kurallar var. Biz CROE olarak her yerde olduðu gibi tüm kural ve politikalara uyum saðlýyoruz. Tahmin edileceði üzere bu birçok komplikasyonu da beraberinde getiriyor. Örneðin, bir yað tankerini Belçika daki müþterimize yollarken yükleyeceðimiz maksimum aðýrlýk ile ayný müþterinin Almanya daki iþletmesine yollayacaðýmýz aðýrlýk farklý. Bu kadar varyasyonlu bir ortamda çalýþmak, ister istemez düzgün iþleyen bir süreci ve prosedürleri iyi bilen, uygulayan çok kaliteli insan gücünü gerektirmekte. CROE de bu en üst seviyede CROE den de yeri gelmiþken bahsedelim biraz CROE, son 5-6 senede dört Ýþ Ünitesinin birleþmesiyle oluþmuþ. En son 2009 Haziran ayýnda þu anki ana iki iþ segmentinin oluþmasýný saðlayan bir birleþmeyi yaþamýþ (Rafine Yaðlar Avrupa ve Yað Þiþeleme Avrupa). Bu birleþmenin sonucunda bugünkü CROE oluþmuþ. Bu iþ segmentlerinden Rafinasyon hattýnda (RBL), yýllýk 3 milyon tonun üzerinde likit, tropik yaðlar ve bunlarýn karýþýmý olan yaðlar üretiliyor. Bu ürünler; gýda, yem, teknik ve enerji olmak üzere 4 ana segmentte müþteri buluyor. Ýkinci iþ segmenti ise senede 500 milyon litrenin üzerinde üretim yapan Yað Þiþeleme hattýdýr (BBL) ki RBL e dikey olarak entegredir. BBL, marketlere markalý ve private label yaðlar sunuyor ve özellikle gýda servisleri ve perakende segmentindeki müþterileriyle buluþuyor. CROE nin Avrupa genelinde yaklaþýk 20 lokasyonda, 24 den fazla deðiþik ulustan 1200 ün üzerinde çalýþaný var. Avrupa yakýn zamanda bir krizden geçti. Biraz da bunu konuþalým isterseniz. Krizin etkileri hala hissediliyor mu? 2008 yýlýndaki ekonomik kriz her yerde olduðu gibi Avrupa da da hissedildi. Ancak ülkeler arasýnda da bir hayli farklýlýklar var. Genel olarak kuzey Avrupa ülkeleri biraz daha az etkilendi diyebilirim. Ýçinde bulunduðum sektöre en büyük etkisi, rakiplerin hýzlý bir þekilde konsolidasyona gitmeleri olarak karþýmýza çýktý. Bu arada harcamalara olan dikkat çok daha arttý. Üretim maliyetlerini çok daha iyi kontrol etmeye ve azaltmaya çalýþan rakipler uzun dönemli yatýrýmlarý ertelediler. Biz, CROE olarak Cargill öncülüðünde hýzlý bir þekilde harcamalarý azaltma politikasý izledik. Bu politikaya sadece ve sadece müþterilerimizle ilgili harcamalarý dâhil etmedik. Dolayýsýyla müþteri memnuniyetini azaltmadan masraflarýmýzý azalttýk. Fikir kampanyalarý düzenleyerek tüm organizasyonu daha bilinçli hale getirdik. Ýlk yaptýðýmýz fikir kampanyasýnda 900 den fazla fikri aldýk. Ýki sene içerisinde toplamda yaklaþýk 2 milyon Euro luk tasarruf saðladýk. Sonuç olarak da en az zarar ile krizi geçirdik diyebilirim. Bunun en iyi örneði olarak, krize raðmen yaptýðýmýz yýllýk bütçeyi yakalayabilmemizi ve karlýlýðýmýzý devam ettirmemizi gösterebilirim. Biraz görevinizden ve Ýþ Mükemmelliði Sisteminin CROE de nasýl uygulandýðýndan bahsedelim isterseniz Benim görevim, CROE de Ýþ Mükemmelliði Sistemini ve Sürekli Geliþim Metotlarýný kullanarak organizasyonun kýsa ve uzun dönemli stratejilerinin hayata geçirilmesine destek olmaktýr. Burada ilk göreve baþladýðým zaman hazýrladýðýmýz bir yol haritasý dâhilinde, yeni oluþturduðumuz bir takým ile çalýþýyoruz. Bu takýmýn ismi Ýþ Süreçleri Geliþtirme Takýmý-BPI. Takýmýmýz, proje yönetimi ve sürekli geliþim metotlarý konusunda uzman; kýsaca þöyle izah edeyim, bir Six Sigma Master Black Belt, bir Lean Six Sigma Black Belt ve iki de Six Sigma Green Belt ten oluþuyor. Cargill Ýþ Mükemmelliði Sisteminin Rafine Yaðlar Ýþ Ünitesinde uygulamasý ise þu þekilde: Her yýl Eylül-Ekim aylarýnda Ýþ Mükemmelliði modelini kullanarak tüm organizasyonu kapsayan bir öz deðerlendirme yapýyoruz. Bu çalýþmanýn sonucunda stratejik olarak en önemli olduðunu belirlediðimiz projeleri o yýlýn stratejik planýna koyuyoruz. Bundan sonraki aþamada Cargill in Portfolyo ve Proje Yönetimi-PPM süreci baþlýyor. Ýþ ünitesinde bu süreç BPI takýmý liderliðinde uygulanýyor. Tüm organizasyonun projeleri ortak bir noktada toplanýyor, her bir proje için detaylý plan yapýlýyor. Ayrýca tüm organizasyonun iþ gücünün kapasite açýsýndan planýný yapýyoruz. Þu anda portföyümüzde yaklaþýk 100 proje var. Bunlar fabrikalarda verimliliðin arttýrýlmasýndan, çalýþanlarýn baðlýlýðýnýn artýrýlmasýna kadar deðiþik uygulamalarý içeriyor. Bu projelerin bir kýsmýný biz takým ola- CargillHaberler - Ediz Aksoy 11

14 CargillHaberler Hollanda nýn resmi baþkenti Amsterdam olmasýna raðmen hükümet, parlamento ve bakanlýklar The Hague da bulunuyor. Bu küçük ülkeyle ilgili ilginç bir bilgi daha verelim. Hollanda da yaklaþýk 1000 tane müze var. Bunlardan Van Gogh ve Kröller-Müller Müzeleri, dünyadaki en çok Van Gogh koleksiyonunu elinde bulundurmalarýyla tanýnýyor. The Hague - Parlemento Binasý Saðýma dönünce o zaman ki Baþbakan Balkanende ile yan yana olduðumuzu gördüm. Yanýnda bulunan iki bakanla konuþuyordu. Ancak etrafta ne bir polis var, ne de araç konvoyu veya güvenlik görevlileri... Hollanda da, geliþmiþ bir ülke olmanýn, hayat seviyesinin üst düzeyde olmasýnýn etkilerini, buna benzer her alanda görmeniz mümkün. 12 CargillHaberler - Ediz Aksoy Ediz Aksoy rak yönetiyoruz. Bir kýsmýnýn proje yöneticilerine coaching/mentoring yapýyoruz. Bir kýsmýný da yönetecek proje müdürlerini eðitip hazýr hale getiriyoruz. Þu ana kadar CROE içerisinde 45 kiþiye proje yönetimi eðitimi verdik. Buraya kadar hep iþ konuþtuk. Ýþ dýþýndaki yaþamýnýzdan hiç bahsetmedik. Birçok Avrupa ülkesine yakýnsýnýz, ailece gezme fýrsatýnýz oluyor mu? Açýkçasý zamanýmýzýn büyük bölümü iþ ve çocuklarýn okulu, okul aktiviteleri arasýnda geçiyor. Hollanda ya gelirken en çok endiþelendiðimiz konu çocuklarýn buraya uyumlarýydý. Ancak gördük ki onlar bizden de hýzlý uyum saðladýlar. Bunda gittikleri okulun da çok büyük etkisi var. Hollanda birçok Avrupa ülkesine yakýn. Aksoy, ailece bu avantajdan faydalanmaya çalýþtýklarýný ve fýrsat buldukça, hatta hafta sonlarýnda bile komþu ülkelere gidip deðiþik yerleri görmeyi ve keþfetmeyi sevdiklerini söylüyor. Çocuklar her sene dersler ile geçirdikleri zamanýn en az eþit miktarýný ders dýþý aktiviteler ile geçiriyorlar. Bunlarýn baþýnda spor ve müzik geliyor. Ayrýca her sene bir kaç günlüðüne þehir dýþýna gittikleri projeleri oluyor. Biz de eðer tüm bu yoðun iþ ve okul temposundan vakit bulabilirsek elimizden geldiðince gezmeye çalýþýyoruz. Hollanda nýn coðrafi konumu dolayýsýyla birçok Avrupa ülkesine yakýnýz. Hafta sonlarýnda bile bu ülkelere gidip deðiþik yerleri görmeyi, keþfetmeyi seviyoruz. Yaþadýðýmýz yer, The Hague a 10 km uzaklýkta 25 bin kiþilik bir kasaba. Amsterdam a ve Schipol havaalanýna yakýnýz. Bu bölgenin en büyük özelliði elçiliklerin ve çoðunlukla expatlarýn oturduðu bir bölge olmasý. Bu nedenle de uluslararasý nitelikteki okullar da bu bölgede. Çocuklarýn okula gitmeleri evden bisiklet ile dakika alýyor. Eþim Aylin de CROE de Kalite Güvence Müdürü olarak çalýþýyor. Bizim de Rotterdam daki ofisimize gitmemiz ise yaklaþýk 45 dakika ile 1 saatimizi alýyor. The Hague ile ilgili bir anýmý aktarayým size Ýlk geldiðimiz günlerdi ve bir Hollandalý arkadaþým beni The Hauge da gezdiriyordu. Biliyorsunuz Amsterdam Hollanda nýn resmi baþkenti olmasýna raðmen hükümet, parlamento, bakanlýklar, vb. The Hague da. Akþamüzeri saat yedi gibi büyük bir avlusu olan parlamento binasýnýn yanýna geldik ve yürümeye baþladýk. Bu arada arkadaþým bana Hollanda Kraliçe sinin her se-

15 Ýçimizden biri ne burada bir törenle yeni oturum yýlýný baþlattýðýný anlatýyordu. Birden Ýþte bak, bu da baþbakanýmýz dedi. Saðýma dönünce o zaman ki Hollanda Baþbakaný Balkanende ile yan yana olduðumuzu gördüm. Yanýnda bulunan iki bakanla konuþuyordu. Ancak etrafta ne bir polis var, ne de araç konvoyu veya güvenlik görevlileri... Çok þaþýrmýþtým. Þunu söyleyebilirim ki ülkenin birçok yerinde hayli güvenli bir ortam var. Hollanda da, geliþmiþ bir ülke olmanýn, hayat seviyesinin üst düzeyde olmasýnýn etkilerini, buna benzer her alanda görmeniz mümkün. Duyduðumuza göre dað bisikleti hobiniz varmýþ Vakit ayýrabiliyor musunuz hobilerinize? Hobi olarak uðraþmak istediðim uzun bir listem var, ancak faal olarak yapabildiklerim kýsýtlý. Dað bisikleti, hala devam ettirebildiðim nadir hobilerim arasýnda. Aslýnda bu tutkum Bursa da yaþadýðýmýz yýllarda baþladý. Oradaki en önemli baþarým Orhangazi fabrikasýnýn karþýsýndaki Kurban Daðý nýn arka tarafýndan çýkýp fabrika tarafýndan inmemizdi. Tabii bu arada Bursa daki Botanik Parký nda Alpar Tosun ile yaptýðýmýz turlarýn da ayrý bir yeri var... Ama en eskiye dayanan tutkum basketboldur. Basketbol hayatým ortaokul yýllarýnda baþladý, hatta lisede Ankara da bir sezon gençler liginde bile oynama fýrsatým oldu. Hollanda ya ilk geldiðimizde çocuklarýmýn gittiði okulda yardýmcý koçluk yapma fýrsatým oldu. Ancak uzun süre sürdüremedim. Þimdilerde fýrsat buldukça oðlumla oynuyorum, aslýnda onu yenmeye çalýþýyorum demek daha doðru olacak. Ýstanbul da olduðumuz yýllardan da hatýrladýðým güzel basketbol anýlarým var; Cargill olarak katýldýðýmýz þirket basketbol turnuvalarý. Her ne kadar sonuçlarýmýz iyi olmasa da takým ruhunu yaþamak, iþ arkadaþlarý ile yenilgileri paylaþmak gerçekten inanýlmazdý. Ayrýca Telsiz Kumandalý Model oyuncaklara da büyük hevesim var. Þu ana kadar bir araba ve bir uçak yapabildim. Ayrýca daha kutusunda, Türkiye den getirdiðim bir teknem var. Ancak henüz bunlarý tam manasýyla kullanma imkâným olduðunu söyleyemeyeceðim. Bu sayfalara taþýdýðýmýz tüm expatlardan, yurtdýþýnda çalýþmak isteyen Cargill Türkiye çalýþanlarýna önerilerini alýyoruz. Önerileriniz olacak mý? Olmaz olur mu? Öncelikle kendilerini çok iyi tanýsýnlar ve kendilerine güvensinler. Ben hangi ülkede olursa olsun Türkiye de çalýþan arkadaþlarýmýn gidecekleri yere deðer katacaklarýna inanýyorum. Gittikleri ülkede yeni iþe baþladýklarýnda, bulunduklarý ortamýn kültürünü ve iþ yapma þeklini çok iyi öðrensinler. Çünkü her ne kadar iþin temelinde Cargill kurumsal kültürü olsa da bunun altýnda her ülkenin ve her Ýþ Ünitesinin kendine özel bir kültürü olduðuna inanýyorum. Bizim kültürümüzün çok kuvvetli olduðu alanlarý, örneðin giriþimcilik ve kiþisel iliþkilerini çok iyi kullansýnlar. Her zaman deðiþime ve geliþime açýk olsunlar. Çünkü baþarýnýn sýrrý beraberce geliþmektir. Belki son olarak ekleyebileceðim þey þu olacaktýr; en kýsa zamanda kendilerine iyi bir network oluþtursunlar... CargillHaberler - Ediz Aksoy 13

16 CargillHaberler Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm Cargill, gelecek nesil fýrýn ürünü dolgularýnda, pektin ve niþastanýn birlikte kullanýldýðý çözümler geliþtiriyor Gýda üretiminin ticari dünyasý epey zorludur. Üreticiler, son derece yüksek beklentiler karþýsýnda bileþenleri, maliyetleri ve iþlevsellikleri açýsýndan en iyi þekilde kullanma baskýsý altýndadýr. Sonuç olarak üreticiler, bileþenlerin tedarikçilerine güvenmek zorundadýr ve her tedarikçinin birbiriyle nadiren örtüþen farklý hedef ve amaçlarý vardýr. Peki, üreticilerin güvenebileceði ambalajlý ve kullanýma hazýr bir çözüm sunan bir tedarikçi harika olmaz mýydý? Cargill Texturizing Solutions (CTS) global gýda endüstrisinin önde gelen yapý saðlamlaþtýrýcý tedarikçilerinden biri olarak, büyüyen bu endüstrinin ihtiyaçlarýný biliyor ve eksiklikleri giderme görevini yerine getiriyor. Örneðin Cargill, günümüzde hem niþasta hem de pektin üreten ve saðlayan tek tedarikçi. Bu benzersiz avantaj ve ayrýcalýklý pozisyondaki Cargill in uzmanlarý, iki hidrokolloit arasýndaki sinerji ve uyumluluðu araþtýrdýlar. Bu araþtýrmalar sonucunda, fýrýn ürünleri dolgularý için özel laboratuarlarda ve pilot fýrýnlarda her biri özel olarak hazýrlanmýþ kullanýma hazýr tarifler geliþtirdiler. Sonuç; fýrýn ürünleri dolgularý için benzeri bulunmayan yeni yapý saðlamlaþtýrýcýlar oldu. Niþasta ve Pektin: üreticilerin gözdesi Niþasta ve pektin endüstriyel üretime baþlanmadan uzun yýllar önce mutfaklarda kullanýlýyordu. Niþasta yüz yýllardýr fýrýn ürünleri, muhallebi ve pudinglerde kullanýlýrken pektin de reçel yapýmýnda kullanýlýyor. Cargill, niþasta tedariki iþine 19. yy. da baþladý. Endüstriyel olarak üretilmeye baþlanmasýnýn ardýndan da 20. yy da pektin tedarikine baþladý. Bugün CTS, her iki bileþeni de üreten ve saðlayan tek büyük tedarikçi. Niþasta; tahýllar (buðday, pirinç, arpa, çavdar, yulaf mýsýr), yumrular (patates), kökler (manyok, tatlý patates) ve birçok meyvede doðal olarak bulunan bir ürün. Dünya genelinde bol yetiþtirilen ve endüstri için de iyi bir yenilenebilir hammadde olan bir ürün. Yaþ mýsýr öðütme teknolojisinin geliþmesinden önceki süreç, Avrupa kýtasýnda þeker kamýþý tedarikinin kesildiði 1806 yýlýna, I. Napolyon dönemine kadar uzanýyor. Avrupa daki þeker kýtlýðý nedeniyle niþastadan glikoz elde edilmeye ve yüzyýlýn ortalarýnda da modifiye niþasta çalýþmalarýna (ilk etapta çamaþýrhaneler için) baþlandý. Son 190 yýldaki geliþmelerle fiziksel ve kimyasal olarak modifiye edilmiþ niþasta ve maltodekstrin, yükþek fruktoz þuruplarý, polyoller vb gibi niþasta türevleri elde edilerek gýda ve gýda dýþý alanlarda uygulandý. Pektin ise bitkilerde bulunan doðal bir bileþendir. Meyvelerin çoðunda özellikle de turunçgiller ve elmada bol miktarda bulunur. Bu bitkiler hücre dokularýnda dayanýklýlýk ve esnekliklerini saðlayan bir pektin ile selüloz karýþýmý içerir. Pektin kýsmen metil esterleþtirilmiþ galakturonik asitten oluþan moleküler aðýrlýðý yüksek bir polisakkarittir. Turunçgillerin kabuklarý ve elma posasý kurutulup öðütüldükten sonra alkolle çökeltilip asitle çýkarýlarak ticari olarak üretilmeye baþlanmýþtýr. Pektin iki temel türe ayrýlýr: yüksek metoksil ve düþük metoksil pektinleri. Düþük metoksil pektinlerinin modifiye edilmesine amidasyon ile devam edilebilir. Yüksek metoksil pektinleri düþük ph (asidik) ve yüksek katýlýk koþullarýnda jelleþir. Bu koþullar dýþýnda yalnýzca aðdalý bir çözelti oluþturabilir. Diðer taraftan düþük metoksil pektinleri kalsiyum ile birlikte jelleþir, düþük ph (asidik) ya da yüksek katýlýk koþullarý gerekmez. Amidasyon ile modifiye edilen pektinler tiksotropik sistemler oluþturabilir. Pektin ilk olarak 1825 te Fransýz Henri Braconnot tarafýndan izole edildi ancak 20. yy baþlarýnda endüstriyel olarak üretilmeye baþlandý. Pektin sözcüðü Yunanca katý ve sert anlamýna gelen pectos sözcüðünden geliyor. 19. yy baþlarýnda bilim insanlarý niþasta ve pektinin yapý saðlamlaþtýrýcý olarak iþlev yapmasýnýn arkasýndaki mekanizmayý araþtýrýp öðrenmeye baþladýlar. Bu çalýþmalarla pektin, reçel üretiminde meyvenin aktif bileþeni olarak izole edildi. 14 CargillHaberler - Zor seçim, kolay çözüm

17 Cargill fýrýn ürünleri dolgularý portföyü Ortam Brix Piþirme Yöntemi Hidrokolloit Asit Fazla Piþirmeye Dayanýklý Pectin : Unipectine MRS 150C, Unipectine OB 700C Asit Fazla Piþirme sonrasý Pectin : Unipectine OF 805C, Unipectine OG 605S Asit Az Piþirmeye Dayanýklý Starch : C*PolarTex, C*Tex, C*CreamTex, alone or with Pectin : Unipectine OB 700C Nötr Fazla Piþirmeye Dayanýklý Starch : C*PolarTex, C*Tex, C*CreamTex, with Pectin : Unipectine OF100C Kapak Nötr Fazla Piþirme sonrasý Starch : C*PolarTex, C*Tex, C*CreamTex, with various hydrocolloids Nötr Az Krema Starch : C*Tex, with Alginate : Satialgine or with Carrageenan : Satiagel Tüketicilerin artan saðlýk ve saðlýklý beslenme bilincine baðlý olarak gýda üreticileri üzerinde artan baský, fýrýn ürünleri dolgularý pazarýný büyütmeye devam ediyor. Büyüme hem lüks ve keyif verici ürünlerde hem de yað ve kalorilerin azaltýldýðý, lif, vitamin ve minerallerin eklendiði saðlýklý ürünlerde gerçekleþiyor. CargillHaberler - Zor seçim, kolay çözüm 15

18 CargillHaberler Niþasta ile pektin arasýnda yapýlacak seçim, beklenen yapý ve gerekli olan ýsý þartlarýna baðlý olarak deðiþiyor, üretim yöntemi de seçimi etkileyen önemli bir faktör oluyor. Cargill hem pektin hem de niþasta üreten ve saðlayan tek büyük gýda bileþeni tedarikçisi. Belli bir ürüne karþý herhangi bir önyargý olmadan Cargill texture ürünler uzmanlarý, herhangi bir ürün ve üretim sürecine uygun en ideal hidrokolloit çözümünü belirliyorlar. 20. yy ýn baþýnda endüstrideki hýzlý geliþmelerle gýda üretiminde önemli ilerlemeler kaydedildi. Bunun sonucunda da gýda endüstrisi için yeni ve spesifik üretim ve ürün ihtiyaçlarýný karþýlayacak yeni niþasta ve pektin türleri geliþtirildi. Ancak bu iki bileþen halen ayrý ayrý kullanýlabiliyordu. 21. yy baþýnda Cargill, endüstriyi bir üst düzeye çýkardý. Cargill, aralarýndaki sinerjiye dayalý olarak niþasta ve pektini özellikle fýrýn ürünleri dolgularý pazarýna yönelik olarak yapý saðlamlaþtýrma çözümleri geliþtirmede kullandý. Bu geliþmenin sonucunda müþteriler, daha önce mümkün olmayan bir þekilde bileþenlerin maliyet ve iþlevselliklerini en iyi hale getirme olanaðý buldular. Çok Yönlü Pazar Fýrýncýlýk uygulamalarý çeþitlidir. Ekmek türleri, tatlý unlu mamuller, gofretler, hamur iþleri, kruvasanlar, bisküviler ve eriþtelerin birçok çeþitlemesini içerir. Ve bir fýrýncýlýk ürünleri imalatçýsý olarak sadece hamurla deðil, ayný zamanda doðru bir rötuþ için dolgularla da ilgilenmek durumundasýnýz. Yine, tüketicilerin artan saðlýk ve saðlýklý beslenme bilincine baðlý olarak günümüzde gýda üreticileri üzerinde artan baský da fýrýn ürünleri dolgularý pazarýný gün geçtikçe büyütmeye devam ediyor. Büyüme hem lüks ve keyif verici ürünlerde hem de yað ve kalorilerin azaltýldýðý, lif, vitamin ve minerallerin eklendiði saðlýklý ürünlerde gerçekleþiyor. Ayrýca fýrýn ürünlerinde orijinal meyvelerden daha iyi sonuçlar veren geliþtirilmiþ (reformed) meyveler kullanýlýyor. Fýrýn ürünleri dolgularýnda; piþmeye dayanýklýðý, raf ömrü ve asidik yapýsý gibi farklý kullanýmlarýnýn gerektirdiði üç önemli deðiþken bulunuyor. Fýrýnda piþmeye dayanýklý olmasý ya da olmamasý: Piþirme iþleminden önce hamura eklenecek dolgunun piþirmeye dayanýklý olmasý, piþtikten sonra soðuyan üründe istenen yapýyý saðlamasý gerekiyorsa, ör. marmelatlý tart Piþirme iþleminden önce hamura eklenecek dolgunun piþirmeye dayanýklý olmasý, piþtikten sonra soðuyan üründe istenen yapýyý saðlamasý gerekmiyorsa, ör. marmelatlý sandviç bisküvi. Uzun raf ömrü ya da kýsa raf ömrü: Buradaki temel faktör Toplam Çözünebilir Katý Maddelerdir. Üründe küf ve bakterilerin oluþmasý için nemli bir ortam gerekir, bu nedenle su aktivitesinin kýsýtlanmasý üremelerini engeller. Toplam Çözünebilir Katý Maddeler genellikle Briks olarak adlandýrýlýr ama bunun sadece glikoz için kullanýlmasý gerekir. Dolguda Toplam Çözünebilir Katý Maddeler fazla olduðunda su aktivitesi düþük olacaðýndan raf ömrü uzun olacaktýr, katý maddeler az olduðunda su aktivitesi yüksek, raf ömrü de kýsa olacaktýr. Ancak raf ömrü yalnýzca mikrobiyal üremeyle iliþkili deðildir, ayrýca ürünün görüntüsüyle de iliþkilidir. Örneðin bir bisküvide Toplam Çözünebilir Katý Maddesi 16 CargillHaberler - Zor seçim, kolay çözüm

19 Kapak Cargill, aralarýndaki sinerjiye dayalý olarak niþasta ve pektini özellikle fýrýn ürünleri dolgularý pazarýna yönelik yapý saðlamlaþtýrma çözümleri geliþtirmede kullandý. Böylece müþteriler bileþenlerin maliyet ve iþlevselliklerini en iyi hale getirme olanaðý buldular. düþük, su aktivitesi yüksek bir reçel kullanýldýðýnda bisküvi kýsa sürede yumuþayacaktýr. Asit ya da nötr: Asitli dolgular genellikle meyve bazlý dolgulardýr. Nötr dolgular, çikolata, krema, karamela vb gibi meyve bazlý olmayan dolgulardýr ve ürüne genelde daha lüks bir imaj katarlar. Üretim deðiþkenleri: Yukarýdaki deðiþkenlere ek olarak farklý üretim süreçleri ve parametrelerinden kaynaklý potansiyel sorunlara yol açan deðiþenler söz konusudur. Tortulaþtýrma, enjekte etme, ekstrude etme, hamurun içine ya da üzerine uygulama, ýsý, tekrar ýsýtma, tekrar eritme, eþzamanlý hazýrlama, depolama vb gibi deðiþkenler hidrokolloitlerin performansýný etkiler. Yukarýdakiler dýþýnda son ürününün görünüþüyle ilgili parlak yüzey, taneli ya da pütürlü görüntü vb. deðiþkenler de vardýr. Pektin mi, Niþasta mý? Zor bir seçim Son yýllarda yapý saðlamlaþtýrýcýlarýn sayýlarýnýn artmasýyla birlikte pektin ve niþasta tedarikçileri de hidrokolloitlerin modifiye edilmiþ versiyonlarýný geliþtirdiler. Tedarikçiler hem pektin hem de niþasta için müþterilerine istedikleri sonucu almalarýný saðlayacak bir bileþen seçebilecekleri geniþ bir portföy sunuyorlar. Niþasta ile pektin arasýnda yapýlacak seçim, beklenen yapý ve gerekli olan ýsý þartlarýna baðlý olarak deðiþiyor, üretim yöntemi de seçimi etkileyen önemli bir faktör oluyor. Çoðu durumda önerilen niþasta ya da pektin ürünlerinden biri diðerlerinden çok daha uygun oluyor. Müþterilerin önündeki en büyük zorluk hangi tedarikçinin en uygun fiyatla en iyi ürünü sunduðuna karar vermeleri, çünkü sonuçta her tedarikçi kendi ürünlerinden birini satmaya uðraþýyor. Bu yüzden de müþteri bu zor seçimi kendi yapmak zorunda. Cargill eþsiz kombine çözümler sunuyor Cargill hem pektin hem de niþasta üreten ve saðlayan tek büyük gýda bileþeni tedarikçisi. Belli bir ürüne karþý herhangi bir önyargý olmadan Cargill texture ürünler uzmanlarý, herhangi bir ürün ve üretim sürecine uygun en ideal hidrokolloit çözümünü belirliyorlar. CTS in sunduðu benzersiz avantajlar bu kadarla da bitmiyor. Cargill araþtýrma ve geliþtirme ekipleri ve uzmanlarý yalnýzca geniþ bir pektin ve niþasta portföyü geliþtirmekle kalmýyor ayný zamanda da pektin ile niþasta arasýndaki sinerji ve farklý fýrýncýlýk uygulamalarýnda birbirlerini nasýl tamamlayacaklarýný da araþtýrýyorlar. Bu iki hidrokolloitin ayrý ayrý ve birlikte nasýl kullanýlabileceði ile ilgili çok geniþ kapsamlý bilgiler elde ediyorlar. Tüm bu çalýþmalarýn sonucu olarak Cargill in uzman satýþ ve teknik ekipleri müþterilerine kullanýmlarýna hazýr kendilerine özel olarak tasarlanmýþ çözümler sunuyorlar. Cargill sahip olduðu geniþ bilgi veritabaný sayesinde müþterilerine yapý saðlamlaþtýrma konusundaki ihtiyaçlarýna yanýt verebilecek en uygun ve en ekonomik çözümleri sunuyor. CargillHaberler - Zor seçim, kolay çözüm 17

20 CargillHaberler Cargill in küresel gýda güvenliði çalýþmalarýnda yeni bir basamak Baþkanlarýn Ödülü Cargill e Cargill in küresel gýda güvenliði faaliyetleri, Uluslararasý Gýda Bilimi ve Teknolojisi Birliði (IUFoST) tarafýndan ödüllendirildi. IUFoST Global Gýda Sanayi Ödülleri alanýnda yeni bir kategori olan Baþkanlarýn Ödülü, Aðustos 2010 tarihleri arasýnda Güney Afrika da düzenlenen IUFoST 15. Dünya Gýda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi nde Cargill yöneticilerine takdim edildi. Cape Town Uluslararasý Kongre Merkezi nde düzenlenen ödül töreninde konuþan IUoFST Baþkaný Geoffrey Campbell-Platt, Baþkanlarýn Ödülü ile sürdürülebilir gýda giriþimlerini destekleyen ve gýda güvenliðini geniþ kitlelere ulaþtýran çalýþmalarýn ödüllendirildiðini söyledi. Platt: Cargill; gýda güvenliðindeki önderliði, iþ birlikleri, güvenilir gýdaya ulaþýmýn geliþtirilmesi, eðitim ve gýda güvenliðinin saðlanmasýndaki taahhütleri ile tanýnýyor dedi. Güvenli gýda ve zorluklar Cargill in basit gýda güvenliði tanýmý insanlarý, gýdalarýn iþlenmesi veya tüketiminden kaynaklý hastalýklardan ve zarardan koruma. Ancak bu, farklý ülkelerdeki deðiþen uygulamalar ve yasalar nedeni ile göründüðünden çok daha karmaþýk olabiliyor. Gýda güvenliði giriþimlerinin odak noktasý olarak Cargill, þeffaf, uyumlu ve bilimsel temelli global gýda güvenliði sistemleri doðrultusunda çalýþýyor. Cargill Avrupa, Orta Doðu ve Afrika Gýda Teknolojisi Uygulamalarý Baþkaný Luis Fernandez, Biz, gýda güvencesini (tüm insanlarýn her zaman yeterli miktarda güvenli, besleyici ve ekonomik gýdaya ulaþýmýný olanaklý kýlmak) yükseltmek amacý ile hükümetlerin yaný sýra, endüstri ve sivil toplum kuruluþlarý ile çalýþýyoruz. diyor. Cargill küresel gýda güvenliði çalýþmalarýný, Codex Alimentarius standartlarý ve ilkeleri, Dünya Hayvan Saðlýðý Teþkilatý (OIE) ilkeleri ve bitki saðlýðý konularýnda Uluslararasý Bitki Koruma Komisyonu (IPPC) ilkeleri temelinde yürütüyor. Cargill, sürdürülebilir gýda güvencesinin saðlanmasý için faaliyet gösterdiði tüm lokasyonlarda þu 6 temel prensibi benimsiyor. 18 CargillHaberler - Baþkanlarýn ödülü Cargill e

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı