CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü."

Transkript

1 CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. Edebiyat dergilerinde birçok k sa hikâyesi yay mland ktan sonra, 1991 de ilk roman De Wetten (Hayat n ve Aflk n Yasalar, çev.: lknur gan, Ayr nt Yay nlar, 2000) ile büyük bir baflar kazand. Birçok dile çevrilen roman, Avrupa da, 1992 de Y l n Roman seçildi. Uzun süredir beklenen ikinci roman De Vriendschap (Arkadafll k, çev.: lknur gan, Ayr nt Yay nlar, 2001) 1995 te yay mland. Kitap, 1.5 y l, çok satanlar listelerinde birinci s raya yerleflti. Palmen, bu kitab yla sayg n edebiyat ödüllerinden AKO yu ald.

2 Ayr nt : 385 Edebiyat dizisi: 123 Yitik Ruhlar Irma S n rda Yaflanan Bir Aflk n An s na Connie Palmen Almancadan çeviren lknur gan Yay ma haz rlayan Murat Batmankaya Kitab n özgün ad I.M. Ischa Meijer In Margine In Memoriam Felemenkçeden çeviren: Hanni Ehlers Diogenes Verlag AG Zürih/1999 bas m ndan çevrilmifltir 1998 Connie Palmen Bu kitab n Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Arslan Kahraman Düzelti Sait K z l rmak Bask ve cilt Mart Matbaac l k Sanatlar Ltd. fiti. (0 212) (pbx) Birinci bas m 2003 Bask adedi 2000 ISBN X AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Ca alo lu - stanbul Tel.: (0 212) Faks: (0 212) &

3 Connie Palmen Yitik Ruhlar Irma S n rda Yaflanan Bir Aflk n An s na

4 E D E B Y A T D Z S GÜLÜNES AfiKLAR/Milan Kundera Ë KALEC N N PENALTI ANINDAK END fies /Peter Handke Ë YÜZBAfiI VE KADINLAR TABURU/Mario Vargas Llosa Ë B Z/Yevgeni Zamyatin Ë KES K B R BAfi/Iris Murdoch Ë YE- N TANRILAR/Alberto Vasquez-Figueroa Ë NFAZA ÇA RI/Vladimir Nabokov Ë EVET AMA, B R LOKOMOT F BUNU YAPAB L R M BAKALIM?/Woody Allen Ë ÇALI HOROZU/Michel Tournier Ë BANYO/Jean-Philippe Toussaint Ë BALKON/Jean Genet Ë GÜNEfi MPARATORLU U/J.G. Ballard Ë BEYAZ ZENC LER/Ingvar Ambjörnsen Ë S YAH MADONNA/Doris Lessing Ë KAPANDA ÜÇ KAPLAN/G. Cabrera Infante Ë ZAMANIN KIYI- SINDAK KADIN/Marge Piercy Ë ANARfi N N KISA YAZI/Hans Magnus Enzensberger Ë FOTO RAF MAK NE- S /Jean-Philippe Toussaint Ë GÜLÜN GÜNLÜ Ü/Ursula K. LeGuin Ë HOTEL DU LAC/Anita Brookner Ë AZ Z- LER ve ÂL MLER/Terry Eagleton Ë VEDA YEME /Michel Tournier Ë ORLANDO/Virginia Woolf Ë UTANÇ B T- T /Anja Meulenbelt Ë YAKIN GELECE N M TOSLARI/J. G. Ballard Ë KARANLI IN SOL EL /Ursula K. LeGuinË A /Iris Murdoch Ë WATT/Samuel Beckett Ë EKOTOPYA/Ernest Callenbach Ë GECEY ANLAT BA- NA/Djuna Barnes Ë NSAN POSTUNA BÜRÜNMÜfi KÖPEK/Ingvar Ambjörnsen Ë CUMA/Michel Tournier Ë AFROD T N BAfiKALDIRISI/Lawrence Durrell Ë GÜNDEL K MUTLULU A ALIfiMA/Anja Meulenbelt Ë MUR- PHY/Samuel Beckett Ë MASAL MASAL Ç NDE/Khimaira/John Barth Ë ZEN VE MOTOS KLET BAKIM SANA- TI/Robert M. Pirsig Ë PARFÜMÜN DANSI/Tom Robbins Ë SINIRSIZ RÜYALAR D YARI/J. G. Ballard Ë FRAN- SIZ TE MEN N KADINI/John Fowles Ë BEYAZ OTEL/D.M. Thomas Ë MYRA/Gore Vidal Ë DALGALAR/Virginia Woolf Ë ATLANT K ÖTES /Witold Gombrowicz Ë HAYRANLIK/Anja Meulenbelt Ë FERDYDURKE/Witold Gombrowicz Ë MELEKLER ZAMANI/Iris Murdoch Ë PAULINA 1880/Pierre Jean Jouve Ë EfiEKARISI FABR - KASI/Iain Banks Ë ROCK LANET /Iain Banks Ë KAYIP ZAMAN/Anja Meulenbelt Ë SEN Ç ME GÖM- DÜM/Andrew Jolly Ë BAfiTAN ÇIKARICININ GÜNLÜ Ü/Sören Kierkegaard Ë KONFIDENZ/Ariel Dorfman Ë ALTIN DAMLA/Michel Tournier Ë B R GAR P VAKA: MATMAZEL P./Brian O Doherty Ë NIETZSCHE A LADI- INDA/Irvin D. Yalom Ë KIZILA AÇLAR KRALI/Michel Tournier Ë A LEDE B R ÖLÜM/James Agee Ë KUT- SAL BÖLGE/Carlos Fuentes Ë KALPS Z AMANDA/Jurek Becker Ë 62-Maket Seti/Julio Cortázar Ë ÇARPIfi- MA/J.G. Ballard Ë ÜÇLEME-Molloy-Malone Ölüyor-Adland r lamayan/samuel Beckett Ë DUR B R MOLA VER!/Tom Robbins Ë HIRSIZIN GÜNLÜ Ü/Jean Genet Ë KÜÇÜK DE fi MLER/Marge Piercy Ë LILA/Robert M. Pirsig Ë ERG NL K YAfiI/Michel Leiris Ë AfiKSIZ L fik LER/Samuel Beckett Ë ES RGEYEN GÖKYÜZÜ/Paul Bowles Ë YALANCI JAKOB/Jurek Becker Ë D VAN/Irvin D. Yalom Ë PORNOGRAF /Witold Gombrowicz Ë MERCIER LE CAMIER/Samuel Beckett Ë B R ERKE E NASIL TECAVÜZ ED L R?/Märta Tikkanen Ë /BENDE- N Z VE MARCO POLO/Paul Griffiths Ë DO MAMIfi KR STOF/Carlos Fuentes Ë RÜYA SAK NLER /Iris Murdoch Ë H Ç Ç N MET NLER ve Uzun Öyküler/Samuel Beckett Ë DUYGU YOLCULU U/Laurence Sterne Ë BETTY BLUE/Philippe Djian Ë A AÇKAKAN/Tom Robbins Ë ANARfi ST/Tristan Hawkins Ë BAKAKA /Witold Gombrowicz Ë PORTNOY UN FERYADI/Philip Roth Ë 101/2 BÖLÜMDE DÜNYA TAR H /Julian Barnes Ë SU- N TENEFFÜS/Ricardo Piglia Ë MANfi ÖTES /Julian Barnes Ë ADA/Aldous HuxleyË GÜLÜN MUC ZES /Jean Genet Ë MÖSYÖ/Jean-Philippe Toussaint Ë Ç ÇEKLER N MERYEM ANASI/Jean Genet Ë BAfiUCU O LA- NI/Alison Fell Ë YARATIK/John Fowles Ë SEN SEVM YORUM/Julian Barnes Ë ZENC LER/Jean Genet Ë TÜNEL/Ernesto Sábato Ë KARA PRENS/Iris Murdoch Ë KARNINDAN KONUfiANIN ÖYKÜSÜ/Pauline Melville Ë TANRI NIN A ZINDAN EVREN N H KÂYES /Franco Ferrucci Ë HAYATIN VE AfiKIN YASALARI/Connie Palmen Ë KAHRAMANLAR VE MEZARLAR/Ernesto Sábato Ë KAYNAK VE ÇALI/Michel Tournier Ë CENNETE B R KOfiU/J.G. Ballard Ë D fi ADAM/Joanna Russ Ë FLAUBERT N PAPA ANI/Julian Barnes Ë ALDAT- MA/Philip Roth Ë KOKA N GECELER /J.G. Ballard Ë ACABA NASIL?/Samuel BeckettË MANTISSA/John Fowles Ë KOLEKS YONCU/John Fowles Ë BENJAMIN: DAR GEÇ TTEK AYDIN/Jay Parini Ë METEOR- LAR/Michel Tournier Ë ARKADAfiLIK/Connie Palmen Ë AfiK VESA RE/Julian Barnes Ë S R US TAN GELEN KURBA A/Tom Robbins Ë BAYAN GULLIVER CÜCELER ÜLKES NDE/Alison Fell Ë GELECEKTEN ANI- LAR/William Morris ËBEN MLE TANIfiMADAN ÖNCE/Julian Barnes Ë NG LTERE NG LTERE YE KARfiI/Julian Barnes Ë Y fi/david Lodge Ë Y T K RUHLAR IRMA I/Connie Palmen H A Z I R L A N A N K T A P L A R BÜYÜCÜ/John Fowles ËYOLDA/Jack Kerouac Ë GÜZELL K HIRSIZLARI/Pascal Bruckner ËCEHENNEM MELE /Ernesto Sábato

5 I S n rda Prinsengracht yönünden yürüyerek tam Reestraat n köflesini döndü ümde o, sokak kap s n kilitliyor. kimiz de kök salm flcas na oldu umuz yerde kal yoruz ve hiçbir fley söylemeden birbirimize bak yoruz. O bana gelmek istiyor, ben de ona gitmek. Bunu ikimiz de biliyoruz. Önceden hiçbir uyar gelmeden büzgenim * gevfliyor ve alt ma kaç r yorum. O, karfl mda bacaklar n iki yana aç p elini arkas na götürüyor ve flaflk nl k içinde alt na s çt n hayk r yor. Bu kez onunla birlikte yukar ç kaca m söylüyorum. Tarih 12 fiubat 1991, benimle yapt söylefliden yedi gün sonra. O gün üzerimde iç çamafl r olarak bir boxer var. * Büzgen; kas larak vücuttaki herhangi bir deli i açan veya kapayan çember biçimindeki kaslar n genel ad d r. (y.h.n.) 5

6 Radyoda yapt program n kay t yönetmeni Leonie Smith, bir buçuk hafta önce beni arad. 5 fiubat sal günü için Ischa yla Bir Saat e konuk olup olamayaca m sordu. lk kitab m iki hafta önce yay nlanm flt, neredeyse her gün bir söylefliye kat lm flt m. Yoruldum; bence bu kadar yeterli. Y llardan beri günün birinde Ischa Meier le karfl laflaca m za ve aram zda bir fley olaca na dair sabit fikrim olmas na ra men, zaman n bunun için henüz olgunlaflmad - n düflünüyorum ve yönetmene gerçe e uygun olarak, ayn günün sabah Elsevier den bir muhabirle randevum oldu unu, ö leden sonra da Eik en Linde ye gitmenin benim için yorucu olaca n söylüyorum. Kay t yönetmeni, fikrimi de ifltirdi im takdirde kendisini aramam için bana telefon numaras n veriyor. Telefonu kapat - yorum. Bir anda yan ld m ve do ru an n gelmifl oldu unu anl yorum. Daha fazla düflünmeden az önce not etmifl oldu um numaray çeviriyorum ve Leonie Smith e gelebilece imi söylüyorum. Niçin fikrimi de ifltirdi imi soruyor. Telefonu kapatt m anda hay r dedi im için üzülece imi anlad m, diyorum. Lokalin stüdyosuna girdi imde La Palmen diye ba rarak bana do ru geliyor. Hayat n ve Aflk n Yasalar üzerine konuflmayaca z ama... diyor elimi s karken, Senin etraf nda kopart lan flu pat rt üzerine konuflaca z. Ama ben kitap hakk nda konuflmak istiyorum, diyorum. Kitap hakk nda yeterince fley duyduk, medyan n ç kartt flu flamata daha ilginç. Ama flimdi sen de buna katk da bulunuyorsun. Yoo, yoo Palmen, böyle haz rcevapl k yok, bunu bana b rakmal s n. Program, seyircili çekiliyor. Çekim bafllamadan ön s rada oturan bir kad n n yan na gidiyor ve kula na mahrem fleyler f s ld yor. Bu kad n yak nda hakk n rahmetine kavuflacak, düflüncesi geçiyor akl mdan. 6

7 Hoparlörden hava raporunun sona erdi ini ve program anonsunun yap ld n duyuyoruz. Cor Galis, titreyen yafll ellerinde Ischa taraf ndan yaz lm fl sayfalar tutarak, anons bitince metni kendine özgü, benzersiz sesiyle okumak üzere mikrofonun bafl nda haz r bekliyor. Geçen cumartesi sevgili dostumuz Jac Heijer in defin töreninde Ischa yla beraberdik. Halfweg de. Katolik gelene ine uygun bir törendi. Beni ilgilendiren ayn zamanda iki prömiyer birden olmas, dedi Ischa bu, Jac Heijer in Hollanda n n en iyi tiyatro elefltirmeni oldu u düflünülürse oldukça uygun bir ifade. Hem de kapal gifle, diye bir saptamada bulundu Ischa, Halfweg de kiliseden içeri girerken. Jac sevilen bir adamd, dedim. Ama bunca insan? dedi Ischa. Üzüntü içindeki bütün o dost, tan d k ve meslekdafllarla birlikte biz de kilisenin an defterleri önünden geçerek ilerledik. Sevilen biriydi, sevilen biri ve öyle de kalacak, dedim. Elbette! dedi Ischa, Elbette Cor. Ama bunca insan için hepsi için geçerli olabilir mi bu? Oturma s ralar ndan birine oturduk. Ischa, Olga Zuiderhoek ün yan na düfltü, ben de Frans Weisz n. Hem de böylesine ünlü ve kendi alanlar nda otorite olan insanlar, diye m r ldand n duydum Izzyboy un. Sonra dinsel tören bafllad ; bitti inde Ischa da, ben de ayn fikirdeydik: Katolik defin töreni hiç de fena de ildi, sade ve ölçülüydü. Ne yaz k ki katolik de ilim, yoksa... dedi Ischa. Ona yan gözle tedirginlik içinde bakt m ve üzgün olmaktan çok kayg l oldu unu gördüm. Bir sorun mu var? diye sordum. Izzy sesini ç kartmad. Az sonra d flar da, etraf m zda tiyatro ve bas n dünyas ndan onca insanla birlikte mezarl ktayd k. Bafl n dik tut, dedim Ischa ya, Sen de pek çok insan tan yorsun bunlardan baz lar n n senin cenazene de gelmemesi tuhaf olur do rusu. 7

8 Sahi, böyle mi düflünüyorsun Cor? diye sordu birdenbire, umutla dolarak. Elbette, sadece birbirlerini görmek için bile olsa geleceklerdir! dedim. Hahhah haa! So uktu, çok so uk. Buna ra men tören sonras ndaki geleneksel kahve-kek seremonisine kat lmaya hevesimiz yoktu. Tören bitince hemen arabama gittik ve Ischa kararl bir flekilde konufltu: fiimdi en yak n süpermarkete Corrieborrie. Markete var nca hiç ihtiyac m z olmayan bir y n fley ald k. Ancak bundan sonra Izzy, kahve içmeye gitmeyi kabul etti. Jordaan mahallesindeki küçük bir lokale. Ben o zaman flunlar söyledim: Ischa... dedim E er birisi, cenaze törenini k skanmanla dalga geçecek birisi varsa, bu, hiç kuflkusuz az önce defnetti imiz Jac Heijer olurdu. Tanr m, senin darkafal l na ne gülerdi! Bu durumda ben de onu e lendirmifl olurdum yine... diye yan tlad Ischa ve barmene duble bir Calvados söyledi. O zaman bir an için ne söyleyece imi bilemedim. Böylesine benmerkezci, böylesine k p rt dan yana, böylesine çocuksu, naif ve ayn zamanda incelikli! Cenaze törenime! dedi Ischa nefleyle ve barda n havaya kald rd. Yaras n! dedim. Güldük, çok güldük Jac Heijer le, birlikte. Sanki hiçbir fley olmam fl gibi. Hey, Sonnyboy, flark n ba flla bize ve söyle, söyle, söyle! Üzerinde blucin, çizgili gömlek ve sakoyla, bacaklar gergin, mikrofonun bafl nda duruyor, gözlerini yumuyor ve beklenmedik bir yumuflakl kla kendisini vererek Let s face the music and Dance in ilk cümlesini söylüyor: There may be trouble ahead. * Zaman zaman izleyicilere bakmay deniyor, ama pek baflaram yor, bunu yapamayacak kadar utangaç. Onu bu haliyle seyretmek beni sakinlefltiriyor. Nereden geldi ini bilmiyorum, ama içimde bu inanç var ve çok büyük: Orada duran adam n benim erke im oldu unu biliyorum. fiimdilik daha fazlas n düflünemiyorum. * ( ng.) leride s k nt çekilebilir. 8

9 Önce bir sosyal yard m görevlisiyle söylefli yap yor. M r lt yla konuflan o çekingen adam, birdenbire karfl s ndakini oldu undan da güvensiz biri haline getirmekten çekinmeyen, sak nmas z, keskin bir sorgulay c ya dönüflüyor. Sosyal yard m görevlisi yapmac k bir kay ts zl kla ona sen diye hitap ediyor. Ischa ona derhal s n rlar - n gösteriyor. Biz burada siz li biz li konufluruz. Baflka her yerde sen ve senin diye hitap edilse de burada olmaz. Evet, flimdi bafltan alal m. Az sonra, Hay r, hay r, hay r! diye ba rd n duyuyorum, Biraz öyle, biraz böyle yaparak beni rahats z etmeyin. Tüm sosyal dan flmanl k yaflam n z boyunca bu hitab kulland n z, ama art k vazgeçmeliyiz. Sosyal dan flman, konuflman n devam nda yeniyetme bir züppe gibi tutuklaflarak yan tlar n biraz öyle, biraz böyleyle, biraz da sorumlulukla süslemeye çal fl yor. Bu adam hapse atmal, diye düflünüyorum öfkeyle. Leonie Smit, Fred van der Spek ve Cor Galis le ayn masada oturuyorum. The Izzies band bir arana me çal yor. Ortama hofl bir hava hâkim. çimi tuhaf bir mutluluk duygusu dolduruyor, sanki hofl bir ortam yaratabilen bir erkekle yaflaman n önceden pay ma düflen k sm gibi. zleyicilerin aras nda stüdyoya kadar bana efllik etmifl olan arkadafl m Eva y ar yorum. En arka s radan bana gülümsüyor, ben de ona gülümsüyorum. Ischa n n Fred van der Spek e, onunla PvdA n n politikas üzerine konuflmak istedi ini, ama s rada Connie Palmen oldu u için sürelerinin fazla olmad n söyledi ini duydu umda dikkatimi biraz daha yo unlaflt r yorum, ancak neredeyse her söyleflide yaflad m asabi halimden eser yok. Az sonra, Bayan Palmen... diye söze giriyor, Üç hafta kadar önce hiç tan nmayan biriydiniz, flimdiyse medyan n gözdesisiniz. Ooo, biraz kafiyeli gibi oldu! Böyle bir fley beklemifl miydiniz? Bir kitap yazd n z, deneme tad nda bir roman, romantik bir deneme, sürükleyici bir kitap, iyi bir kitap, güzel bir kitap. Sohbet içten bir yumuflakl kla ak yor, o flakalar yapm yor, alayc de inmelerde bulunmuyor, ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ayr nt l bir flekilde yazmak ve yazar olmak üzerine, yazaca m her zaman bildi im, yaln zca gerçekleflme süresinin geçmesi gerek- 9

10 ti i, flimdi hayat m n çok daha uyumlu oldu u üzerine konufluyoruz; ailem üzerine, felsefe ve din üzerine ve yazman n her ikisi aras nda bir ba lant halkas oldu u üzerine konufluyoruz. Bunlar söyleflilerde flimdiye kadar de inmedi im konular, ama bütün sohbet boyunca, herkesin ortas nda Ischa yla söylefli yapman n onunla yapmay isteyece im en son fley oldu u duygusundan kurtulam yorum. Program n sonunda Leonie Smit yan ma geliyor. Leonie, neredeyse on y ldan beri Ischa n n radyo program n n kay t yönetmeni. Leonie, Ischa y ilk kez bir radyo söyleflisi s ras nda bu kadar ciddi ve a rbafll gördü ünü, kendisi için bunun çok al fl lmad k bir fley oldu unu söylüyor. Eva da yan m za geliyor ve Leonie nin söylediklerini onayl yor, buna ra men içimde s k nt ve hafif bir huzursuzluk var. Buraya gelirken, bunun Ischa yla birlikteli imin bafllang c olaca na dair sars lmaz bir inanç içindeydim, mamafih devam n n nas l gelece inden emin de ildim ve söylefli boyunca da bu inanc - m n do rulu una dair bir iflaret göremedim. Eva yla birlikte lokale giden merdiveni iniyorum, orada kuruntulu bir flekilde bilardo masas na yaslan yorum. Leonie içecek bir fleyler getiriyor, bunun ötesinde kendimi tan yamaz haldeydim. Tam kendi kendime yan lm fl olup olmad m sorarken, Ischa yüksek sesle konuflarak merdivenden afla iniyor. En ön s rada oturan kad nla sohbet ediyor. Yan ma geliyor ve nas l buldu umu soruyor. dare eder, diyorum. yi bir söylefliydi, de il mi? Birfley söylemeden sadece ona bak yorum. Bundan sonra ne yapmay düflünüyorsun Palmen? diye soruyor. Eve gidece im, diyorum, Hüzünlenece im. Hüzünlenmek, hüzünlenmek... diye nefleyle tekrarl yor. Hem de cuma akflam. Gerçekten de evde oturup hüzünlenmek mi istiyorsun, yoksa benimle yeme e mi gitmek? Bu durumda, seninle yeme e gitmeyi, tabii. Güzel. Yediye çeyrek kala, merkez garda, 2B peronunda, birinci mevkide. kinci mevkiye gitmek yok tamam m, Palmen. Bir 10

11 fleyler daha söylemek istiyor, ama duruyor ve sonra konufluyor: Hay r, hay r, sen asla geç kalmazs n, de il mi? Asla. Bu arada, ben hiç hofl sohbet de ilimdir; demek istedi im, üzerine güzel bir fleyler giy, ne anlataca m bilemezsem hiç olmazsa seyredece im bir fley olsun. Connie her zaman güzel giyinir, hofl sohbettir de... diye karfl - l k veriyor Eva, biraz laubalice. Demek öyle? Evet, diyorum. Sana anlataca m bir y n fley var. Ne peki? diye soruyor ukalaca, ne anlatacaks n bana? Derken gidiyor ve bir dakika sonra, elinde yedi erkek ve bir kad n hakk ndaki kitab mla tekrar karfl mda duruyor. Onun için bir fleyler yazmam bekleyerek Hayat n ve Aflk n Yasalar n bana uzat rken, Asl nda böyle fleyleri asla yapmam ama... diye kemküm ediyor. Ne yazaca m uzun süre düflünmeme gerek yok. Ischa için. Tan flmam z n kaç n lmaz oldu unu zaten biliyordum, yaz yorum. Elinde kitapla bilardo masas n n etraf n dolafl yor. Benden birkaç metre uzaklaflt nda aç p ne yazd m okuyor. Sonra bana bak yor, kitab havaya kald r yor ve bütün lokali ç nlatacak bir sesle ba r yor: Sekizinci benim! Y llar sonra Leonie bana, durumun pek de al flk n olmad bir durum oldu unu söyleyecekti. Gördüklerine inanamad klar için yap m asistan yla birbirlerine hayretler içinde bakakalm fllard. Burada neler oluyor? diye sormufltu yap m asistan. Birbiriniz için yarat lm fls n z, diyecekti Leonie, Biz bunu görür görmez anlam flt k. O önceden gelmifl oturuyor. Onu cam n ard ndan görüyorum. Ben daha kap y açarken yerinden do ruluyor ve aceleyle bir yudum daha maden suyu içiyor. Henüz selamlaflmadan hemen gidece imizi söylüyor, sonra da az önce içti i barda uzat yor bana. Bir yudum içer miyim, diye soruyor. 11

12 Yeme e nereye gidece iz, biliyor musun? Hay r. Söylememifl miydim? Neyse, tamam. Buradan befl dakikal k mesafede. Gidece im yerin Pier 10 oldu unu tahmin ediyorum, ama ona söylemiyorum. kide bir gülmek için durmak zorunda kald m zdan yol on befl dakika sürdü. Bir ben gidemiyorum, söyledi i bir fleye fena halde güldü üm için; bir o gidemiyor, gülmekten iki büklüm yere çak l kald için. Birbirimize s ms k sar lm fl bir flekilde restorandan içeri giriyoruz. Vestiyerde restoran n sahibesi onu selaml yor. flte eflim, Connie Palmen! diye beni tan flt r yor. Restorandan ç kt m zda gece yar s yd. Bütün akflam flen, keyifli ve haflar yd k. Öyle ki, öpüflürkenki sessizlik dahi tuhaf m za gidiyordu. Bana gelir misin? diye soruyor. Hay r. Niçin ama? diye hayretle soruyor ve ard ndan öfkeleniyor: Lanet olsun, o kadar da hesap ödedim! Kendimi tutamay p tekrar gülmeye bafllay nca aç klama yapmaktan kurtuluyorum. Merkez gar n önündeki taksi dura na gidiyoruz. Niçin ona gitmek istemedi imi tekrar sorunca, ciddiye ald m biriyle yata a girmeden önce hep yedi gün iffetli kald m söylüyorum. Yani âdet gördü ümü... Yedi erkek, yedi gün iffetli kalmak! Ne kadar koyu katolik bir kad ns n ama, diyor. Yine de ben sekiz numaray m ama de il mi? diye soruyor. Evet, diyorum. Karfl karfl ya durup da donlar m za yapt m z ana kadar birbirimizi her gün görüyoruz, ama ben kendi evimde uyuyorum. O günden sonra geceleri evimde kald m neredeyse hiç olmuyor. 12

13 On bir y l boyunca Palmstraat da Jordaan bölgesinin kuzeyinde oturdum ve iki y ldan beri de Oud - West taraf nda Allard Piersonstraat da, onun Vaftiz Edilmifl fiairin Meydan dedi i meydana çok yak n oturuyorum. Evim üçüncü katta ve balkonum kendi haline b - rak lm fl bahçelerin oluflturdu u, orta yerinde dall budakl bir kestane a ac n n bulundu u kare bir alana bak yor. Üç erkek kardeflimin evlerinde oldu u gibi benim evimde de babam n imzas var. Annemle birlikte Limburg dan flehre gelip burada haftalarca kald, baz duvarlar y kt, yenilerini ördü, badana yapt, ahflap ifllerini yapt : Masalar, dolaplar, kütüphaneleri... Hepsini bizzat yapt ve bana imkâns z görünen her fleye basit bir çözüm buldu. Buluflmam z n ertesi sabah Ischa afla dan kap y çal yor. Yukar vard nda çekingen, kaçamak bir flekilde etrafa bak yor. Tam hayal etti im gibi, diyor. Evimi gördü ünde flafl racaks n. Orada da ayn ruhtan izler var. Ona babamdan söz ediyorum, gördü ü her fleyi onun yapt n anlat yorum. Böyle bir fleyi gerçekten k skanabilirim, diyor. Kay nbabamla, kay nvalidemle ne zaman tan flaca m? Beni öpüyor, giysilerimi çekifltiriyor, bunun üzerine ona gerçe i söylüyorum, bir fincan kahve içiyor ve gidiyor. Merdivenden inerken arkas ndan bak yorum. Ziyaret edildi, ama yata a girilmedi, diye sesleniyor. Kahkahalar m tutamad - m görünce tekrar yukar geliyor, bana sar l yor ve sonra hoplaya z playa afla iniyor. Yar m saat sonra telefon ediyor ve sonra bir yar m saat sonra yine ar yor: Ona her sorduklar nda nas l bafllad n, biliyor ne anlataca n : Tampon diye f s ldaman n yeterli olaca n. Al flverifl yapmak için k sa bir süre evden ayr ld mda dönüflte telesekreterde notunu buluyorum: Ara beni, yoksa arar m seni. Akflam n geç saatlerine kadar telefon saatte birkaç kez çal yor. Daha yeni tan flt m z için böyle oldu unu düflünüyorum, ama son- 13

14 raki y llarda da de iflen bir fley olmayacak, ben Reestraat tan ayr l r ayr lmaz saat bafl, bazen daha da s k telefon edecek. Karfl l kl durup donlar m za etti imiz günün akflam, merkez garda 2 B peronundaki birinci mevki restoranda, fiiflman Adam bafll alt nda yazd köfle yaz lar n toplad kitaplar n ilk cildinin yay mlan fl n kutluyoruz.yan m zda yay nc m z Mai Spijkers de var, onunla birlikte baz editörler de... Ischa gururlu ve nefleli. Sa eliyle yeme ini yiyor, sol eli ya omzumda, ya saçlar mda. Masadakiler karfl s nda çekingenlik hissediyorum, bu nedenle ona yeterince ilgi gösteremiyorum. E er bir anl na da olsa bana ne kadar düflkün oldu unu hemen belli etmezsen ba rmaya bafllayaca m ve bu hiç de hofl olmayacak, diyor bir ara. Onu huzursuz ya da rahats z eden her fleyi an nda söylemesinden son derece hoflnudum, böyle devam etmesini diledi imi de belirtiyorum. Bunu ben de diliyorum, diye yan tl yor beklenmedik bir ciddiyetle. Mai, o akflam Ischa yüksek sesle gülmesine ra men dile getirilmesinden hoflnut olmad bir fley anlat yor. Söz konusu olan, kitaplardaki ithaflar. Ben de, bu tür ithaflar itici buldu umu ve baflka kitaplarda gördü ümde de öfkelendi imi fark edene kadar kitab m birine ithaf edip etmeme konusunda tereddütte kald m anlat yorum. Yazar n her fleyini borçlu oldu unu iddia etti i anne, baba veya efllere yap lan ithaflar çok duygusal bulmam n yan s ra, bir roman n ilk sayfas nda Bilmem kim için ithaf n okudu umda hemen bu kitab n benim okumam için de il Bilmem kim için yaz ld n düflünüp okumadan kapat p bir kenara koymay tercih ediyorum. Ischa n n yazd her kitapta bir ithafta bulundu unu bilmeden bunlar ironiyle söylüyorum, o da hemen alayc bir karfl l k veriyor. Bunun üzerine Mai, beni korumak için ona fiiflman Adam daki ithaf ve daha bir hafta önce bunu geri alabilmek için neler vermeye haz r oldu unu hat rlat yor. 14

15 Birkaç gün önce bana arma an etti i kitab n içine flunlar yazm flt : Kar m Palmen için. Ischa. fiubat Söylenti çabuk yay l yor. Baz kitapç lar n vitrinlerinde kitaplar - m z imal bir flekilde yan yana duruyor. fiiflman Adam, Hayat n ve Aflk n Yasalar n n yan nda. Gazete hiç okumad mdan NRC Handelsblad daki köflesini görmedi im için, flimdi Ischa n n fiiflman Adam n n ne kadar hüzünlü, karamsar, yaln z ve özy k m e ilimli oldu unu kitaplaflm fl flekilde tan mak beni ürkütüyor. Sen böyle misin? diye soruyorum akflam yatakta. Bazen. Yaflam m boyunca bafl mdan öylesine çok fley geçti ki. Talihsiz bir o land m - ama bir flekilde de de ildim. Sen korkular olan bir adams n, diyorum ve bunun bende kendisine daha fazla güvenmeme sebep oldu unu söylüyorum. Birkaç saatli ine yan ndan ayr ld mda ve tekrar dönüp ona sar larak yüzüne bakt mda bunu yüzünden okuyorum. Beni görür görmez yüzünün sa yan ndaki küçük kaslar çekiliyor ve bak fllar - ma biraz uzunca bir süre karfl l k verme veya bana bir fley söylerken gözlerimin içine bakma cesaretini gösterdi inde, sa gözü se irmeye bafll yor ve gözkapa afla çekiliyor. Yatakta da bütün bu korku ve çekingenli ini nas l gizledi ini, iliflkideki ustal ndan ve abart l utanmazl ktan anl yorum. Ama ben de bütün bu düflündüklerimi dile getiremeyecek kadar flaflk n, mahcup ve çekingenim de Sevgililer Günü nde onun k rk sekizinci do um gününü oturdu u evin alt kat ndaki restoranda birlikte ö len yeme i yiyerek kutluyoruz. Sonra eve gidip yata a giriyoruz. Az sonra kap çal yor. Ç plak bir flekilde pencereye gidip aç yor. Afla daki kifliye, eve bu tür bask nlar n yap lmamas gerekti ine dair bir fleyler söyledi ini duyuyorum. Hay r, kap y açm yorum. Git buradan! diyor. Yan ma döndü ünde, afla da duran n kim oldu unu sormuyorum, ama stüdyoda ilk s rada oturan kad n karfl mda görür gibi oluyorum, flimdi belki elinde bir demet çiçekle afla da kapal kap n n 15

16 önündeydi ve Ischa taraf ndan böylesine ac mas zca bafltan sav ld. Yan ma, örtünün alt na gelirken, Pek çok kad n n can n yakm fls n, diyorum. Art k tahammül edemiyorum. Her gün kusuyorum ve beklenmedik a lama krizleri geçiriyorum. Reestraat tan ayr l p Rozengracht geçerek evime uzanan k sa mesafeyi yürüdü ümde, beni ondan uzaklaflt ran her ad mla onun yan mdaki varl n yitirmek daha da katlan lmaz oluyor. Allard Piersonstraat a gelip de eve vard mda bazen yar yolda, yukar da telefonun çald n duydu um ve arayan n o oldu unu bildi im için merdiveni koflarak ç kmak zorunda kal yorum. Beni flimdiden özledi ini söylüyor, ben de ona ayn fleyleri hissetti imi söylüyorum. Onsuz geçen her an eziyet... Bu arada söyleflileri kabul etmeye devam ediyorum. Her konuflma önerisine karfl l k vermeye, gazete ve dergiler aras nda ay klama yapmamaya kararl y m. Kent merkezinde Luxembourg veya Americain de bir gazeteciyle randevum oldu unda Ischa bir söyleflinin ortas nda her an ortaya ç kabiliyor ve flaflk nl k içinde bakan muhabire mutlaka kar s n görmesi gerekti ini söyleyebiliyor. Bu nedenle, karfl mda oturan n yüzüne bakmak yerine sürekli kap ya bak yorum. Ancak onun yan ndayken tekrar sakinleflebiliyorum. Bazen Reestraat a gitti imde, insana her zaman s cakl k duygusu veren, Adamo nun flark lar n n duyuldu u ve çorba kokusu eksik olmayan bir evde, boxerla beni beklemesinin dokunakl l ve verdi i rahatlamayla daha kap dayken gözyafllar na bo uluyorum. Çorbam n kiflileri etkiledi i söylenirdi... diyor, Ancak hiçbir kad n a layacak denli etkilenmemiflti daha önce. Ischa, benim elimde olmadan böylesine a lay p kusmam ve ikimizin de donumuza yapm fl olmam z Le serieux d emotion * olarak adland r yor. Bu, Ischa n n psikiyatr Louis Tas dan ö rendi i, Jean Paul Sartre a ait bir kavram. Ischa kütüphanesinden, Sartre n * Heyecandan kaynaklanan ciddiyet. 16

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür.

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. Londra Üniversitesi, Goldsmiths College da Dilbilim ö renimi gördükten

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak girdi. Daha sonra Wolverhampton Polytechnic te yüksek lisans

Detaylı

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen bir yerde geçirdi. Yap mc l n üstlendi i Born Again adl

Detaylı

John Fowles Mantissa

John Fowles Mantissa JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061 PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey in Newark kentinde do an Philip Roth, Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi görmüfltür. Ard ndan Chicago da ngiliz

Detaylı

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r.

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r. JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl

JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl bölümünde ö renim gördü. Çeflitli üniversitelerde ve

Detaylı

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan,

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, çeflitli antolojilerde fliirleri yer alan Melville ayn zamanda

Detaylı

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar etmesi, iki y l sonra da annesinin gizemli bir trafik kazas

Detaylı

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n banliyölerinde geçirdi. Iowa Üniversitesi nde e itim gördü- ü s

Detaylı

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün derslerini d flar dan takip etti. Sudan da uluslararas

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi MEHMET KANAR 01.01.1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra, 1970-1971 öğrenim

Detaylı

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704 SAS A STANIS IĆ Sas a Stanis ić 1978 y l nda Do u Bosna n n Vis egrad flehrinde, Bosnal bir annenin ve S rp bir baban n çocu u olarak do du. 1992 y l nda 14 yafl nda bir çocukken S rp birliklerinin, do

Detaylı

FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan

FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan Vigouroux, romanc l n n yan s ra Le secret de famille (1993),

Detaylı

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi gördü. Ard ndan Chicago da ngiliz edebiyat,

Detaylı

ISBN

ISBN DAVID LODGE 1935 te Londra da do an David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun oldu. 1959 da ayn üniversiteden yüksek lisans derecesi ald. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan sonra Fransa'da hukuk tahsili yapmıştır. İran'da beş

Detaylı

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini tamamlad ktan sonra devam etti i Melbourne deki Monash University,

Detaylı

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz TAYEB SALİH Tayeb Salih (1929-2009) Sudan da doğdu. Hartum Üniveristesinde eğitim gördü. Bir süre ülkesinde öğretmenlik yaptıktan sonra İngiltere ye yerleşen Salih, uzun bir süre BBC nin Arapça bölümünü

Detaylı

MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve

MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve simgecilikten yararlanan ve entelektüel bir k flk rt c l k içeren

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi alır. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları,

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight,

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, 2006 PEN/Hemingway Ödülü nün finalisti oldu. 2007 de Granta

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve Goldsmiths College da eğitim gördü. 1995 yılında Ulster

Detaylı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı yıl sonra ordudan ayrılıp, üniversitede İngilizce üzerine

Detaylı

Urs Widmer. Babamın Kitabı

Urs Widmer. Babamın Kitabı URS WIDMER Urs Widmer 1938 de Basel de doğmuştur. Basel, Montpellier ve Paris te Alman Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, ayrıca Tarih öğrenimi görmüştür. Walter ve Suhrkamp yayınevlerinde editörlük

Detaylı

FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les

FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les Ports du Nord, Seuil, 1997; Travesti, Maren Sell, 1991;

Detaylı

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer roman yazmış olmasının yanında, Sartre, Romantic Rationalist

Detaylı

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Pascal Bruckner. H nç Aylar

Pascal Bruckner. H nç Aylar PASCAL BRUCKNER Romanc, denemeci ve filozof Pascal Bruckner 1948 y l nda Paris te do du. Paris Üniversitesi nde ö renim gördü. Felsefe yüksek lisans n n ard ndan, edebiyat doktoras yapt. 1986 y l nda California

Detaylı

ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du de Edinburgh College of Art bitirdi ten 1979 a kadar tiyatroyla ve

ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du de Edinburgh College of Art bitirdi ten 1979 a kadar tiyatroyla ve ALISON FELL skoçyal flair, romanc ve öykücü, 1944 te Dumfries de do du. 1967 de Edinburgh College of Art bitirdi. 1970 ten 1979 a kadar tiyatroyla ve gazetecilikle ilgilendi, Britanya n n ilk feminist

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü.

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. Hindistan daki Benares Hindu Üniversitesi nde Doğu felsefesi

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt MEHMET KANAR 01. 01. 1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra 1970-1971 öğrenim

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di.

Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di. Ursula K. LeGuin LeGuin 21 Ekim 1929 da ABD nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber di. Doğal olarak esinini Kızılderili efsaneleri ve masallarından alarak,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan bir ailedendi. 1927 de Dublin deki Trinity College

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da

ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da Mara-Cassens Ödülü ve 2010 da da en umut vadeden genç yazarlara

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır.

ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır. ROLF LAPPERT 1958 yılında İsviçre nin Zürih kentinde doğan Rolf Lappert, asıl olarak grafik sanatçısı olarak meslek hayatına başlamıştır. Yayımladığı ilk romanlarının ardından uzun süre yazmaya ara vermiş

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada

EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada EDMUNDO PAZ SOLDÁN Nobel ödülü sahibi ünlü yazar Mario Vargas Llosa tarafından yeni neslin en önemli Latin Amerikalı yazarları arasında ilk sırada gösterilen José Edmundo Paz Soldan 1967 yılında Bolivya

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

CONNIE PALMEN 1955 te doğdu. Felsefe ve Hollanda dili edebiyatı okudu. Amsterdam da yaşıyor.

CONNIE PALMEN 1955 te doğdu. Felsefe ve Hollanda dili edebiyatı okudu. Amsterdam da yaşıyor. CONNIE PALMEN 1955 te doğdu. Felsefe ve Hollanda dili edebiyatı okudu. Amsterdam da yaşıyor. Ayrıntı: 295 Edebiyat Dizisi: 102 Hayatın ve Aşkın Yasaları Connie Palmen Kitabın Özgün Adı De Wetten Almanca

Detaylı