Şerîat ta Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak Yok mudur, Varsa Hükmü Nedir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şerîat ta Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak Yok mudur, Varsa Hükmü Nedir?"

Transkript

1 50 Ebû Muâz Şerîat ta Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak Yok mudur, Varsa Hükmü Nedir? ا ع وذ ب الل م ن ا لش ي ط ان ا لر ج يم ب سم الل الر ح م ن الر حي م ا ل ح م د لل ر ب ال عا ل م ين و الص ال ة و الس ال م ع لى س ي د نا م ح م د و آ ل ه أ ج م ع ين Bundan sonra Sual: Şerîat ta Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak Yok mudur, Varsa Hükmü Nedir? Cevâb: Sabah namazının sünnetinden sonra sağ yanı üzerine yatmanın sabit olup olmadığı ve bunun hükmünün ne olduğu hususunda Kitab dan yani Kur ân dan, İcmâ dan ve ve Kıyas tan bir delil bilinmemekte ise de Sünnet ten gelen bir takım hadîsler ve eserler, ayrıca Tâbiûn ve Mezheb imamlarından yapılan bazı nakiller vardır. Biz burada meseleyi bir mukaddime, altı fasıl ve bir hatime çerçevesinde tahlîl etmeye çalışacağız. Mukaddime, hadîs ve fıkıh kitablarımızda yer alan ve fetvâya medâr olacak bir hususta nassları, Sahabe, Tâbiûn ve müctehid imamların fetva mahiyetindeki kanaatlerini nasıl anlamamız gerektiği, Birinci Fasıl, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem in bu yatmayı yapıp yapmadığı, İkinci Fasıl, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem in bunu emir veya tavsiye edip etmediği, Üçüncü Fasıl, Sahâbe den bu yatmanın kabûl edilip edilmediğine dâir rivâyetlerin bulunup bulunmadığı, Dördüncü Fasıl, Tâbiûn dan bunu kabûl edip etmemeye dair bir rivâyetin gelip gelmediği, Beşinci fasıl, Mezheb İmamlarının bu mevzuda bir sözünün bulunup bulunmadığı, Altıncı Fasıl, Hahefî müelliflerinin herhangi birinin bu mevzu ile alakalı bir sözünün bulunup bulunmadığı, Hâtime de hâsıl-ı kelâm olarak bizim ne diyebileceğimiz ve ne yapabileceğimiz hakkında olacaktır. Tevfîk, sadece Allah dandır. Mukaddime İlim erbabı takdîr ederler ki, hadîs ve fıkıh kitablarımızda yer alan ve fetvâya medâr olacak olan bir hususta nassları, Sahabe, Tâbiûn ve müctehid imamların fetva mahiyetindeki kanaatlerini nasıl anlamamız gerektiği meselesi çok geniş bir Usûl meselesidir; onun burada etraflı anlatılması, sözü uzatmaya, dolayısıyla da esas meselenin yeterince anlatılmasına ve anlaşılmasına gölge düşürür. O yüzden bu hususa kısa işaret ve tenbihler ile iktifa edilecektir: Birinci Tenbîh Bu meselede hadisler varsa, biz müctehid olmadığımızdan ve zamanımızda böyle bir kimseyi maalesef tanımadığımızdan onlardan kendi başımıza hüküm çıkarmaya cesaret etmemeliyiz. Ancak geçmiş imamlarımız tarafından söylenenleri gücümüz nisbetinde ilmi ölçüler içerisinde doğru anlamaya ve anlatmaya gayret edilmelidir. İkinci Tenbîh Bir iki mehazı (kaynağı) kâfî görmeyip imkân nisbetin de geniş ve kuşatıcı bir istikraya (araştırmaya) çalışılma lıdır. Üçüncü Tenbîh Sıradan, gayri ilmî veya taklîd mertebesindeki şahsi kanaatler hatırına delillerle ve imamlarımızın nakilleri ile oynamaya kalkışılmamalıdır. Onların karşılaşılan görüş ve ibarelerinin yerleşik düşüncelere uymayanlarını gör mezden gelmeye veya gizlemeye teşebbüs edilmemeli dir. Hele aynı kişinin ibârelerinden işe elverenini cımbız la alınıp onun asıl kendi görüşü görülmemiş gibi davranılmamalıdır. Emânet-i ilmiyyeye riâyet ederek işe el vermeyen ve kabûl edilmeyen sözleri de ortaya konulmalıdır.

2 Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak - Ebû Muâz 51 Dördüncü Tenbîh Ulemânın bildiği farz edilerek açıkça ifade edilmeyen bir takım şartlar, kayıdlar ve tahsisler ile verilen fetvalar mutlak veya umumi gibi görülüp gösterilmemelidir. Bu sınırlamaların bulunabileceği ilk başta akılda tutulup araştırma ona göre yapılmalıdır. Zîra bu noktanın göz ardı edilmesi sözün yanlış anlaşılmasına ve hatta çarpıtılmasına sebeb olabileceği unutulmamalıdır. Abdülğanî en-nablûsî, Îzâhu d-delâlât isimli risâlesi nde, büyük fakîh ve usûlcü İbnu Nüceym den, O da, bir başka âlimden naklederek şöyle diyor: Meseleleri hakîkati üzere anlamak iki temel esâsı bilmeye muhtâctır: Birincisi: Fakîhlerın mutlak ifâde edip kayıdlandırmadığı (belli şartlara, sebeblere veya başka şeylere bağlamadığı) bir şeyi çoğu kez, doğru anlayış sâhibi ve usûl ile furûa âşinalığı olan kimselerin anlayacağı kayıdlarla kayıdlıdır. Bunları açıklamamaları, ancak, mutehassis ilim tâlibinin doğru anlamasına olan i timâdlarındandır. İkincisi: Bu meseleler, manaları anlaşılabilen ictihadla alakalı meselelerdir. Onlardaki hükmü, tam olarak bilmek, ancak, üzerlerinde kuruldukları ve kendisinden çıkmış oldukları hükmü bilmeğe bağlıdır. Aksi halde, talibe, meseleler karışacak ve onlardaki yönü ve esâsı bilmemekten dolayı, zihni onlarda hayrete düşecektir. Beşinci Tenbîh Nebi Sallallahu Aleyhi ve Selem Efendimizin Söz ve Fiilinin Asgarî Hükmü Nedir? Aliyyu l-kârî henüz mahtût olan sarık risalesinin başlarında şöyle diyor: Evvelâ şunu bil ki, Allah teâlâ, Sevgili sinin mertebesinin kemâlini göstermek için şöyle buyurdu: De ki (Ey Resûlüm!..) siz, Allah ı seviyorsanız, bana tâbi olunuz ki, Allah da sizi sevsin. 1 Böylece O na uymayı, kulun Allah celle celâlühû yu sevmesinin sahîh olmasının şartı, Allah teâlâ nın da kulu sevmesinin sebebi yaptı. Allah teâlâ şöyle buyurdu: 1 Âl-i İmrân:31 Şübhesiz ki sizin için, Allah ı ve âhiret gününü umanlar için Resûlüllah da güzel bir nümûne vardır. 2 Sonra Bil ki, Nebîmiz Efendimiz sallellâhu aleyhi ve sellem in kendi isteyerek yaptığı ve uyulmaya elverişli olan işleri dört çeşittir: Mübâh, müstehâb, vâcib ve farz. Usûl âlimlerimizin açıkça ifâde ettiğine göre, biz Hanefîler topluluğunca sahîh olan, Efendimiz sallellâhu aleyhi ve sellem in (farz, vâcib, sünnet ve mübâh dan) belli bir şekilde yapılmış olan fiillerine, -onları o şekilde yerine getirmek husûsunda, kendine hâs olduklarına dâir delîl bulunmadığı müddetçe- uyarız. Zikri geçen dört şekilden hangi şekil üzere olduğunu bilmediğimiz işlerini, onların en aşağı mertebesi olan mübâhlık üzere yaptığını söyleriz. Bu makamda kısaca şöyle deriz: Nebîmiz Efendimiz sallellâhu aleyhi ve sellem in işi, ikindi namazının iki rekatında selâm vermek gibi sehven olduğu, yemek, içmek, ayağa kalkmak ve bunlardan başka tabîat îcâbı, yâhud teheccüd, kuşluk, nikâhta dörtten fazla kadın almak ve başkaları gibi kendine hâs olduğu bilinirse, bize, O na ittibâ lâzım gelmez. 3 Bunların dışındaki işler olursa, denilmiştir ki, Nebîmiz Efendimiz sallellâhu aleyhi ve sellem e bunları, mübâhlık, mendûbluk ve vâciblik şekillerinden hangi şekil üzere işlediği ortaya çıkana kadar beklemek gerekir. Çünki uymak, fiilin sıfatının bilinmesinden önce gerçekleşmez. Denilmiştir ki; yasaklık delîli bulunmadıkça ona uymak vâcibtir. Çünki Allah teâlâ, Allah a ve Resûlüne itaat ediniz, 4 buyurdu. İ timâd edilen görüş, vâcibliğini, veya mendûbluğu gösteren delil bulunmadıkça, O nun hakkında kesinleşmesi sebebiyle mübâhlığa i tikâd etmektir. Allah celle celâlühû en iyisini bilir. Altıncı Tenbîh Mübâhlar, Iktidâ Gibi İyi Niyetler İle İbâdet Hâline Gelir.. Hafız ve Müctehid İbnu Dakîk el-îd şöyle demiştir: Mübâhlar niyetler ile tâatlar hâline gelir. O yüzden, cinsî birleşme, -eğer kişi onunla hâtunun hakkı- 2 Mümtehîne:6 3 Hatta nikâh gibi bazılarında câiz bile olmaz. 4 Âl-i İmrân:32, 132

3 52 nı yerine getirmeyi ve ona ma rûf ile muâmele etmeyi veya sâlih bir yavru kazanmayı yâhud kendisinin veya zevcesinin iffetini korumayı yâhud da iyi maksadlardan başka bir maksada niyyet ederse- ibâdet olur. 5 Hâfız Aynî, Şeyhi Irâkî den şöyle dediğini naklediyor: Bereketlenmek maksadıyla şerefli mekânları, keza sâlihlerin ellerini ve ayaklarını öpmeye gelince Bu, maksad ve niyyete göre güzel ve övülen bir şeydir. 6 İmâm Birgivî, Tarîkat-ı Muhammediyye sinde, Hamevî de el-eşbâh Şerhi nde, şöyle diyorlar: Mübâhlar, onlarla taatlar için kuvvetlenmek yâhud taatlara ulaşılmak kastedilirse ibâdet olurlar. Yemek, uyumak, mal kazanmak ve (helâl yollardan) cimâ etmek (cinsî ilişkide bulunmak) gibi 7 Allâme Akkirmânî şöyle diyor: Âdetler (Şer î deliller ile yasaklanmadıkça, meşrû ) niyetlerle ibâdetler hâline gelebilir. 8 Birinci Fasıl Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem in Sabahın Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatıp Yatmadığı İmâm Ahmed, Buhârî ve başkaları rivâyet ettiler: س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م { ع ن ع ائ ش ة ق ال ت ك ان ر ي م ن } إ ذ ا ص ل ى ر ك ع ت ي ال ف ج ر اض ط ج ع ع ل ى ش ق ه ال Âişe radıyallahu anhâ dan şöyle dediği rivâyet edildi: Resûlüllah sallallahu aleyhi ve selem sabah namazından önce iki rekat kılınca yatardı. 9 İbnu Ebî Şeybe ve başkaları Âişe radıyallahu anhâ dan şöyle dediğini rivâyet ettiler: { أ ن الن ب ي صلى اهلل عليه وسلم ك ان إ ذ ا ص ل ى الس ج د ت ي ن } ق ب ل ال ف ج ر اض ط ج ع 5 İbnu Dakîk el-îd, Şerhu l-erbaîn (218) Dâru s-selâm,3. baskı,142 6 Aynî, Umdetü l-kârî (9/241) 7 Nablûsî, el-hadika (2/ ), Seyyîd Ahmed el-hamevî, Ğemzu Uyûni l-besâir Şerhu Kitâbi l-eşbâh ve n-nezâir (1/78) 8 Akkirmânî, Şerh-i Hadîs-i Erbaîn (14), Tânevî, Keşşâfu Istılâhâti l-fünûn (1/113) 9 Ahmed İbnu Hanbel (6/254) Nebi sallallahu aleyhi ve selem sabah namazın(ın farzın)dan önce iki rekat kılınca yatardı. 10 İmâm Buhârî ve başkaları, Âişe radıyallahu anhâ nın Urve ye şöyle bir haber verdiğini rivâyet ettiler: { أ ن ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ك ان ي ص ل ي إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة... و ي ر ك ع ر ك ع ت ي ن ق ب ل ص ل ة ال ف ج ر ث م ي ض ط ج ع ع ل ى ش ق ه ال ي م ن ح ت ى ي أ ت ي ه ال م ن اد ي ل لص ل ة } Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem on bir rek at namaz kılardı Ve sabah namazından evvel iki rekat kılar, sonra da münadi (namaza çağıran) namaz için ona gelene kadar sağ yanı üzerine yatardı. 11 İkinci Fasıl Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem in Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmayı Emredip Etmediği Ebû Dâvûd, Tirmizî ve başkaları Ebû Hureyre radıyallahu anhu dan rivâyet ettiler: { إ ذ ا ص ل ى أ ح د ك م الر ك ع ت ي ن ر ك ع ت ى ال ف ج ر ق ب ل ص ل ة الص ب ح ف ل ي ض ط ج ع ع ل ى ج ن ب ه ال ي م ن } Sizden biriniz sabah namazından önce fecrin iki rek atını kılarsa, sağ yanı üzerine yatsın. 12 Üçüncü Fasıl Sabahın Sünnetinden Sonra Yatmanın Kabûl Edilmesi ve Reddedilmesine Dâir Ashab Radıyallahu Anhum dan Yapılan Rivâyetler Evet, Ebû Mûsâ el-eş arî, Râfi İbnu Hadîc, Enes, Ebû Hureyre ve İbnu Ömer radıyallahu anhum un bunu kabûl ettiğine ve yaptığına, İbnu Abbâs radıyallahu anhumâ nın da bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem den haber verdiğine dair rivâyetler vardır. İbnu Abbâs radıyallahu anhumâ nın bunu rivâyet etmesine rağmen kabûl etmemesi düşünülemez. İbnu Ömer radıyallahu anhumâ dan bunu yaptığına dâir rivâyete rağmen reddettiğine dâir de 10 İshâk İbnu Râhûye (824), İbnu Ebî Şeybe (6439), Buhârî (1160), Ebû Avâne (2/279) 11 Ahmed İbnu Hanbel (6/88), Buhârî (1071, 1088, 1107, 1116, 1117, 1118), Nesâî, el-müctebâ (1763 [yakın bir lafızla]), el- Kübrâ (1455), Taberânî, Müsnedü ş-şâmiyyîn (3091,3092), İbnu Hibbân (2467), Beyhakî, el-kübrâ (3/7) 12 Ebû Dâvûd (1261), Tirmizî (420), İbnu Hibbân (2468), Beyhakî (3/45), Ebû Hureyre radıyallahu anhu dan.

4 Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak - Ebû Muâz 53 rivâyetler vardır. İbnu Mes ûd radıyallahu anhu dan ise sadece reddine dâir rivâyet vardır. Şu halde Sahâbe radıyallahu anhum dan kabûle dâir kesin beş kişiden, redde dâir bir kişi mevcuddur. İbnu Ömer radıyallahu anhumâ dan gelen rivâyetler arasında ise ihtilâf vardır. Bu yatmayı kabûl eden Sahâbîlerden bazıları: İbnu Ebî Şeybe, İbnu Sîrin den Ebû Mûsâ el-eş arî, Râfi İbnu Hadîc ve Enes İbnu Mâlik radıyallahu anhum sabahın sünnetinden sonra yatarlardı. 13 İbnu Ebî Şeybe, Ğaylân İbnu Abdullah ın şöyle dediğini İbnu Ömer radıyallahu anhumâ nın sabahın sünnetini kıldıktan sonra yattığını gördüm. 14 İbnu Ebî Şeybe, Mücâhid den Mervan Ebû Hureyre radıyallahu anhu ya sabahın sünnetinden sonraki yatmak hakkında soru sordu. O da Sen de yatmadıkça cevab vermem dedi. 15 Bu yatmayı mekrûh Sahâbîlerden bazıları: İbnu Ebî Şeybe, Ebû s-sıddîk en-nâcî den şöyle dediğini İbnu Ömer radıyallahu anhumâ sabah namazının sünnetinden sonra yatan bir topluluk gördü ve onlara adam gönderip onları bundan nehyetti. Onlar da Biz bununla Sünnet e uymayı kast ediyoruz dediler. Bunun üzerine İbnu Ömer Onlara dön ve bunun bid at olduğunu haber ver dedi. 16 İbnu Ebî Şeybe, Mücâhidden şöyle dediğini Yolculukta ve yolcu değilken İbnu Ömer ile beraber oldum; O nu sabahın sünnetinden sonra yatarken görmedim. 17 İbnu Ebî Şeybe, Saîd İbnu müseyyeb den şöyle dediğini 13 İbnu Ebî Şeybe (6440) 14 İbnu Ebî Şeybe (6442) 15 İbnu Ebî Şeybe (6443) 16 İbnu Ebî Şeybe (6455) 17 İbnu Ebî Şeybe (6446) İbnu Ömer (sabahın) sünnet(in)den sonra yatan bir adamı gördü ve derhal Onu taşlayın veya onu taşlasanız ya dedi. 18 İbnu Ebî Şeybe, İbrâhîm den şöyle dediğini Abdullah dedi ki; Nedir bu sabahın sünnetinden sonra, eşeğin yatıb uzanması ve ağnaması gibi yatıp uzanma ve ağnama?!.. 19 İbnu Ebî Şeybe, İbrâhîm den şöyle dediğini Abdullah dedi ki; Nedir bu adamın hali?!.. (Sabahın sünneti olan) iki rekatı kıldıktan sonra hayvanın ve eşeğin yatıp yuvarlanması gibi yatıp uzanıyor!... Selâm verince sünnetle farzın arasını ayırmış olur. 20 İbnu Ebî Şeybe, Ebû Miclez den şöyle dediğini İbnu Ömer e kişinin sabah namazının sünnetinden sonra ve farzından evvel sağ yanı üzerine yatmasını sordum. O da Şeytan sizinle oynuyor dedi. Dördüncü Fasıl Tâbiûn dan Bu Yatmayı Kabûl Edip Etmediklerine Dair Bir Rivâyetin Gelip Gelmediği. İbnu Ebî Şeybe, Muhammed(İbnu Sîrîn) den Sabahın sünnetini kılınca yattı. 21 İbnu Ebî Şeybe, Urve den Urve mescide girdi. İnsanlar namazdaydı. Hemen iki rekat namaz kıldı. Sonra yanını yere değdirdi. Daha sonra da kalktı insanlarla namaza girdi. 22 Bu Yatmayı Mekrûh Gören Tâbiîler: İbnu Ebî Şeybe, Hasan İbnu Ubeydillah dan şöyle dediğini İbrâhîm (en-nehâî) sabah namazından önce kılınan sünnetten sonraki yatmayı mekrûh görürdü. 23 İbnu Ebî Şeybe, Saîd İbnu Cübeyr in şöyle dediğini Sabahtan önceki iki rekattan sonra yatma, vitir- 18 İbnu Ebî Şeybe (6448) 19 İbnu Ebî Şeybe (6457) 20 İbnu Ebî Şeybe (6449) 21 İbnu Ebî Şeybe (6444) 22 İbnu Ebî Şeybe (6445) 23 İbnu Ebî Şeybe (6447)

5 54 den sonra yat. 24 İbnu Ebî Şeybe, Îsâ İbnu Habbât dan şöyle dediğini Saîd İbnu Müseyyeb i Ne oluyor sizden birine ki, sabahın sünnetini kılınca davar ağnar gibi ağnıyor!.. Ona selam yeter derken işittim. 25 İbnu Ebî Şeybe, İbrâhîm(en-Nehaî) den O, şeytan yatmasıdır dediğini rivâyet etti. 26 İbnu Ebî Şeybe, Hasan dan, sabahın sünnetinden sonra yatmayı beğenmediğini rivâyet etti. 27 İbnu Ebî Şeybe, Esved İbnu Yezîd den, sabahın sünnetini kılınca dizlerini dikip iki elini kavuşturarak oturduğunu rivâyet etti. 28 Hâsılı yatılacağına dâir olan bu maktû rivâyetler, istirâhat için olma ihtimâlini, mekrûhluk veya bid atlık ifâde eden rivâyetler de fasıl maksadıyla veya mescidde büyüklerin yanında edeb gözetilmeden gerçekleşen yatmalar olma ihtimâlini bulundurmaktadır. Beşinci Fasıl Mezheb İmamlarının Bu Mevzû da Bir Sözünün Bulunup Bulunmadığı Evet mezheb imamlarının bu hususta değişik görüşleri ve sözleri vardır. Bedruddîn el-aynî, Buhârî Şerhi nde şöyle demiştir: Âişe radıyallahu teâlâ anhâ dan şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Nebi (sallallahu teâlâ aleyhi ve selem) sabahın iki rekât(sünnet)ini kıldığı zaman sağ yanı üzerine yatardı. Bu bahiste söylenen sözler birkaç çeşittir. Birincisi: Bu hadis, yatmanın sabahın sünnetinden sonra olduğunu göstermektedir. Müslim in Âişe radıyallahu anhâ dan yaptığı bir rivâyette de şöyle denmektedir: Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) sabahın sabah(ın sünnetin)in iki rak atını kılardı; uyanık olur- 24 İbnu Ebî Şeybe (6451) 25 İbnu Ebî Şeybe (6452) 26 İbnu Ebî Şeybe (6453) 27 İbnu Ebî Şeybe (6454) 28 İbnu Ebî Şeybe (6456) sam benimle konuşur, değilsem yatardı. Bu da bazen önce, bazen sonra yattığını, bazen de yatmadığını göstermektedir. Vitir babında geçen İbnu Abbâs hadîsi, sünnetten önce yattığını göstermektedir; çünkü onda Sonra iki rekat kılardı ifadesi vardır. Akabinde onu tekrar zikretti sonra da Sonra yattı ve nihayet müezzin ona geldi, kalktı iki rekat namaz kıldı, sonra da çıktı sabahı kıldı dedi. Bu da açıkça ifade etmektedir ki, yatması sabahın iki rek at(sünnet)inden önceydi. İbnu Abbâs(radıyallahu anhumâ) dan da şöyle dediği rivâyet edilmiştir: { أ ن الن ب ى ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ك ان إ ذ ا ص ل ى ر ك ع ت ى ال ف ج ر اض ط ج ع } (Nebi sallallahu aleyhi ve selem) sabahın sünnetini kılınca yatardı. 29 Bu rivayetlerin arası şöyle bulunabilir: Yatmanın sabahın sünnetinden önce olduğunu gösteren rivayetler, sünnetten sonra da olmadığını lazım getirmez; aynı şekilde, sabahın sünnetinden sonra olduğunu gösteren rivâyetler de ondan önce de olmadığını göstermez. Veyahut (bu yatmayı) terk etmek sabit olduğunda, yatmayı sünnetten önce veya sonra terk etmesi bunların her ikisinin de caiz olmasına yorulur. Görünürde biri birine ters olan (ve biri zayıf olmayan) hadislerin arasını bulup barıştırmak mümkün olursa, araları uygun olacak şekle yorulur; çünkü imkân varsa hepsiyle amal etmek bir kısmını ihmal etmekten evladır. İkinci Nevi Bu yatmanın hükmünün sünnet mi yahut müstehab mı veya vacib mi yahut da başka bir şey mi olduğu hakkındadır. Sabah namazının sünnetinden sonra yatmak hususunda Sahâbe radıyallahu anhum dan, Tâbiûn rahimehullah dan ve başkalarından olan âlimlerin altı ayrı görüşü vardır. Birinci Görüş, Sünnet Olduğudur. İmâm Şâfiî ve talebeleri bu kanaattedirler. İmâm Nevevî, Müslim Şerhi nde sahih veya doğru olan sabahın sünnetinden sonraki yatmanın sünnet olduğudur. Beyhakî, es-sünen(ü l-kübra isimli eserin)de şöy- 29 Bezzâr (1/340), Beyhakî, el-kübrâ (3/45)

6 Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak - Ebû Muâz 55 le dedi: İmam Şâfiî, şuna işaret etmiştir: Hadislerde nakledilen yatmak nafile ile farz arasını ayırmak içindir; bu ayırmanın yatmak veya konuşmak yahut bir yerden bir yere gitmek veyahut bir başka şey ile olması birdir; yatmak bu hususta belirlenmiş tek bir şey değildir. Nevevî, Şerhu l-mühezzeb de Seçilen görüş yatmak tır dedi. İkinci Görüş, Müstehab Olduğudur. Bu, Sahâbe radıyallahu anhum dan bir topluluktan rivâyet edilmiştir ki onlar, Ebû Mûsâ el-eş arî, Râfi İbnu Hadîc, Enes İbnu Mâlik ve Ebû Hureyre radıyallahu anhumdur. Tâbiûn dan bir cemaat da bu kanaattedirler ki onlar, Muhammed İbnu Sîrîn, Urve, Saîd İbnu Müseyyeb, Kasim İbnu Muhammed, Urve İbnu z-zübeyr, Ebû Bekr İbnu Abdirrahmân, Hârice İbnu Zeyd İbni Sâbit, Ubeydullah İbnu Abdillah İbni Utbe ve Süleyman İbnu Yesâr rahimehumullahdır. Bu zatlar sabahın sünnetinden sonra sağ yanları üzerine yatarlardı. Üçüncü Görüş, Farz Olduğu ve Mutlaka Yapılması Lazım Geldiğidir. Bu da İbnu Hazm ın görüşüdür. O şöyle demiştir: Kim sabahın sünnetini kılarsa, ona sabah namazı, ancak sabahın sünnetiyle farzı için aldığı tekbir arasında sağ yanı üzerine yatmasıyla câiz olur. Bu yatmayı ister kasten, ister unutarak, ister onu vaktinde kıldığı zaman, isterse unutarak veya uyuyarak kaza ettiği takdirde terk etmesi birdir. Şayet sabahın sünnetini kılmazsa (farzdan önce) yatması gerekmez. Bu görüşünde Ebû Dâvûd un Ebû Hureyre radıyallahu anhu dan yaptığı şu rivâyeti delil olarak ileri sürdü: Ebû Hureyre radıyallahu anhu Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem in şöyle buyurduğunu söyledi: Sizden biriniz sabah namazından önce iki rekat kılarsa sağ yanı üzerine yatsın. Bunu Tirmizî de rivâyet etti ve Bu, hasen, sahih ve garîb bir hadisdir dedi. İbnu Mâce de Ebû Hureyre radıyallahu teâlâ anhu dan şöyle Resûlüllah sallallahu aleyhi ve selem sabahın sünnetini kıldığı zaman yatardı. Ebû Dâvud un rivâyeti, O nun emrini, İbnu Mâce nin rivâyet ettiği de işini (yaptığını) haber vermektedir. (Aynî, bu görüşü ve mesnedini başkalarından nakledip biri dışında kabullendiği cevablarla reddediyor.) Dördüncü Görüş, Bunun Bid at Olduğudur. Sahabe radıyallahu anhum dan bunun bid at olduğuna hükmedenlerden biri Abdullah İbnu Mes ûd, diğeri de İbnu Ömer radıyallahu anhum dur. İbnu Ömer den böyle hükmettiği ihtilaflıdır. (O nun da yattığına dâir rivayet vardır.) (Bedruddîn el-aynî, burada İbnu Ebî Şeybe den onların bu yatmayı bid at saydıklarını gösteren yukarıya aldığımız rivayetlerini nakletti.) Bu yatmayı mekruh gören Tâbiîler den bazıları da Es ved İbnu Zeyd, İbrâhîm en-nehâî, -ki O, o şeytan yatışıdır dedi- saîd İbnu l-müseyyeb ve Saîd İbnu Cübeyr dir. İmamlardan da Mâlik İbnu Enes rahimehullah dır. Bunu Kadı Iyaz O ndan ve ulemanın cumhûrundan hikâye etti. (Aynî den Bazı Atlamalarla Yapılan Nakil Bitti.) Beşinci Görüş, Bu Yatmanın Evlâ Olanın Zıddı Olduğudur. İbnu Ebî Şeybe, Musannef inde Hasen(-i Basrî) den sabahın sünnetinden sonra yatmayı beğenmediğini rivâyet etti. Altıncı Görüş, Bunun Kendi Başına Hedeflenen Bir Şey Olmadığıdır. Bunu kendisi maksad değildir; maksad ancak, sabahın sünneti ile farzın arasının ya yatma ile veya konuşmayla yahut da bir başka şeyle ayrılmasıdır. Bu da (yukarıda) zikrettiğimiz gibi İmâm Şâfiî den hikâye edilmiştir. Altıncı Fasıl Hahefî Müelliflerinin Herhangi Birinin Bu Mevzu İle Alakalı Bir Sözünün Bulunup Bulunmadığı Bu mevzuda Hanefî Mezhebinin Zâhirurrivâye kitabla rında herhangi bir söz -gördüğümüz ve bildiğimiz kada rıyla- yoktur. Ancak İmâm Muhammed in Muvattâ ında ve sonraki müelliflerinin bir kaçında

7 56 mevcuddur: İmâm Muhammed O, Muvatta ında Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhumâ dan şöyle { ع ن ع ب د اهلل ب ن ع م ر أ ن ه ر أ ى ر ج ل ر ك ع ر ك ع ت ي ال ف ج ث م ر اض ط ج ع ف ق ال اب ن ع م ر م ا ش أ ن ه ف ق ال ن اف ع ف ق ل ت ي ف ص ل ب ي ن ص ل ت ه ق ال اب ن ع م ر و أ ي ف ص ل أ ف ض ل م ن الس ل م } İbnu Ömer radıyallahu anhumâ sabahın sünnetini kılıp sonra yatan bir adam gördü ve Bu ne yapıyor? dedi. Nâfi de (Sünnetle farz) namazının arasını ayırıyor dedim dedi. İbnu Ömer radıyallahu anhumâ Selamdan daha faziletli hangi fasıl (ayırma) varmış? dedi. İmâm Muhammed, Biz ancak İbnu Ömer in sözünü alıyoruz; Ebû Hanîfe nin kavli de budur dedi. 30 Bu rivâyetten, İmâm Muhammed ile görüşünü nak lettiği İmâm Ebû Hanîfe ve dolayısıyla Hanefî mezhebi katında bu yatışın mekrûh olduğunu anlamak bizce açık ve fahiş bir yanlıştır; doğrusu onda sadece faslın bununla yapılmasına itiraz edilmekte ve efdal olanın ne olup olmadığı ifâde edilmektedir. Başka rivâyetlere ba kılmazsa bundan ancak böyle anlaşılabilir; nitekim imâm Muhammed de sadece bu rivâyetle sınırlı sözler söyledi. Bunu böyle anlaşılması lâzım geldiğinin en büyük delillerinden bazısını kaydedelim: Birincisi: Bu yatışın mekrûh veya bid at olduğunu hiçbir âlimin İmâm Muhammed e, İmâm Ebû Hanîfe ye ve Hanefî mezhebine nisbet ettiği -bildiğimiz kadarıyla- görülmemiştir. İkincisi: Mehaz-i İştikak illiyyet bildirir kaidesine göre inkâr manası taşıyan bu ne yapıyor? suâli karşı sında verilen yefsılü (farzla sünnet arasını ayırıyor) şeklindeki cevab üzerine sarfedilen ihbar manasındaki bir inşanın illeti elbette fasıl olmalıdır. Üçüncüsü: Hatta kimileri Hanefî Mezhebinin görüşü nün (kerâhetsiz) bir mubahlık olduğunu açıkça ifade etmişlerdir; nitekim aşağıda gelecektir. Bedruddîn el-aynî O, meseleyi Umde sinde tafsılâtlı olarak açıklar- 30 İmâm Muhammed, Muvatta (H:245) ken ve görüşleri Şâfiî, Mâlik ve Ahmed İbnu Hanbel e nisbet ederken, mekrûh veya bid at olması görüşünü kendisi sahiblenmediği gibi Hanefî mezhebine veya imamların dan birine de isnâd etmemiştir. O nun İmâm Muham med in Muvatta ındaki yukarıya aldığımız sözünü görme miş olması veya görüp de anlamamış olması düşünüle mez. O halde Aynî bu ifadeyi mescidde kuvvetle muhte mel yakışıksız bir halde yatanları gören ve ne yapıyor şunlar? diye soran ve Sünnet ile farzın arasını ayırıyor lar cevabını alması üzerine Selamdan daha faziletli hangi ayırma varmış? diye karşılık veren İbnu Ömer in muhaveresi çerçevesinde söylenmiş büyük bir müctehi din dikkatle sarfedilen ince bir sözü olarak anladı. Yani O nun ve İmâm Ebû Hanîfe nin sözü edilen mekrûhluğu sünnetle farzın arasını ayırmak anlayış ve maksadı dâire sinde gördü. Yoksa onlardan böyle bir nakilde bulunma mak gibi bir kusur işlemesi, işlese bile daha sonraki âlimlerce O na hiçbir itirazın yapılmaması tasavvur edile mez. Aliyyu l-kârî İbnu Âbidîn, sonra da Leknevî, Aliyyu l-kârî den naklediyor: İmâm Muhammed in Muvâtta ını şerheden Muhakkık Munla Aliyy l-kârî de şöyle dedi: Bu böyledir; çünkü (buradaki) 31 selâm sadece (sünnet ile farz ın arasını) ayırmak için (sünnette) geldi. Bu selâm vacib olduğu için, namazdan çıkaran diğer işlerden ve sözlerden daha üstündür. Bu Aleyhissalâtü vesselam efendimiz istirahat için (bazı kere) teheccüd ün sonun da, bir başka zaman da sabahın sünnetinden sonra evinde yatardı diye geçen sözünü iptal etmez. (Aliyyu l-kârî), sonra da şöyle dedi: İbnu Hacer el-mekkî, Şerhu ş-şemâil de şöyle dedi: Buhârî ve Müslim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabahın sünnetini kıldığı zaman sağ yanı üzerine yatardı diye rivayet ettiler. Sabahın sünneti ile farzının arasındaki bu yatma bunun ve sallallahu aleyhi ve sellem in emri yüzünden sünnet oldu. Nitekim bu emri Ebû Dâvûd -sıhhatine itiraz edenlerin hılafına- zararsız bir senedle rivayet etti. Bu da mescidde ve başka yerde bulunanlara -mendub oluşunu eve tahsıs eden- 31 Sonunda farz olmayan sünnetlerde ise ya namazı namazdan veya namazı namaz olmayan şeylerden ayırmak için meşru kılınmıştır.

8 Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak - Ebû Muâz 57 lerin hılâfına- mendub olduğu hususunda açıktır. İbnu ömer radıyallahu anhumâ nın bida ttir sözü, İbrâhîm en-nehaî nin O bir şeytan yatışıdır sözü ve İbnu Mes ûdun onu inkâr etmesi bu rivâyetin onlara ulaşmaması yüzündendir. İbnu Hazm da Farzdır ve sabah namazının şartıdır sözünde ifrata kaçmıştır. (İbnu Hacer in Sözü Bitti.) Bu haberin en üst mertebelere ulaşan bu büyük zatlara, bilhassa da Nebi sallallahu aleyhi ve selem efendimizden hazerde ve seferde ayrılmayan İbnu Mes ûd ve sallallahu aleyhi ve sellem in hallerini son derece araştıran ve bunlara uyan İbnu Ömer radıyallahu anhumâya ulaşmamasının (ihtimâlden) uzak olduğu gizli değildir. O halde doğru olan, onların inkârlarını, geçen (sünnetle farzın arasını) ayırmak illetine (temel var olma sebebine) veya bu yatmayı mescidde büyük zatların arasında yapmaya hamletmektir (yormaktır.) Sallallahu aleyhi ve selem Efendimiz in emri, -sahîh olduğu takdirde- ne açıkça ne de üstü örtülü olarak onun mescidde yapılmasına dair değildir. Çünkü hadîs, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbnu Hibbân ın Ebû Hureyre radıyallahu anhu dan rivâyet ettiği Sizden biriniz sabahın sünnetini kılarsa sağ yanı üzerine yatsın (şeklindeki) gibidir. Şu halde burada mutlak 32 mukayyed e 33 hamledil miştir. 34 Üstelik şayet bu Nebi sallallahu aleyhi ve selem efendimiz in zamanında mescidde yaygın olsaydı elbette bu ileri gelen büyüklere gizli kalmazdı. (Aliyyu l-kârî nin Sözü Bitti.) İbnu Âbidîn O, şöyle diyor: Tenbîh: Şâfiîler, bu hadîse ve benzerlerine tutunarak sabahın sünneti ile farzı arasındaki bu yatmanın sünnet olduğunu açıkça ifade ettiler. Âlimlerimizin sözlerinin açığı bunun (sünnet 32 Şurada burada veya şu zaman bu zaman yahut şöyle bö - le gibi bir sınırlandırma getirmeden sünneti kılarsa yatsın genel ifadesi ile olan rivayetler. 33 Yani evinde olmak kaydıyla sınırlandırılan bir yatmayı göst - ren rivâyetlere 34 Hanefî mezhebindeki Mutlak mukayyede hamlolunmaz kaidesinin şartları ve istisnaları vardır. olduğu nu kabul etmenin) zıddıdır (Sünnet olmadığıdır); çünki onu zikretmediler. Hatta İmâm Muhammed rahimehul lah ın Muvatta ında şu ibâreyi gördüm: (İbnu Âbidîn burada yukarıda geçen İmam Muham med rivâyetini ile sonundaki sözünü ve Aliyu l- Karî nin hadisin ve İmâm Muhammed in sözlerinin altında yazdığı şerhi naklettikten sonra şöyle devam etti:) (Aliyyu l-kârî) mukayyed sözüyle, geçen evindeki sabah namazının sünneti sözünü murad etti. Onun sözünün özü şudur: Aleyhissalâtü ve s-selâm efendimizin yatması sadece evinde olup teşrî (Şerî bir hüküm koymak) için değil, istirahat için idi. Bu yatmayı emreden ve teşrî için olduğunu gösteren hadîs şayet sahih (veya hasen) ise, (zahiri çelişkili gibi görünen) delillerin arasını barıştırmak için bu yatmanın sadece evde olmasının istenmesine hamledilir (yorulur.) Allah teâlâ en iyi bilir. (İbnu Âbidîn in Sözü Bitti.) Allâme Abdu l-hayy el-leknevî O, bu hadîse yazdığı hâşiyesinde şöyle diyor: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz in sabahın sünnetinden sonra veya gece namazından sonra ve sabahın sünnetinden önce (yanı üzerine) yattığında ve yatmayı emrettiğinde ve (bazen de) bu yatmayı yapmadığında hiçbir şübhe yoktur. 35 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem in sabahın sünnetin den sonra yattığına gelince... Bu Âişe radıyallahu anhâ nın hadîsinde şöyle rivâyet edilmiştir: Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem sabahın süne tini kıldığında sağ yanı üzerine yatardı. Bunu Buhârî ve başkaları rivâyet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem in sabahın sünnetin den önce yattığına gelince Allame Leknevî nin sözünün burasında, dipnotta, et-ta lîku l- Mümecced muhakkık ı Takıyyuddîn en-nedvî şöyle diyor: Doğru olan iki hadisin arasını cemetmektir. En güzel cem (barıştırma) Şeyhimiz(Muhammed Zekeriyâ el-kandehlevî) nin babasından (Muhammed Yahyâ dan) -Allah kabrini nurlandırsın ve yattığı yeri serin eylesin- naklettiği şu cemdir: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gece namazını fecrin doğmasından evvel bitirince müezzin sabah namazı için ona gelene kadar yatar, sonra kalkar sabahın sünnetini kılar ve namaza giderdi. Gece namazını sabah doğarken bitirdiği zaman da yine sabahın sünnetini vakti gelince kılar ve ondan sonra yatardı. [Evcezu l-mesâlik:2/329]

9 58 O da Âişe radıyallahu anhâ nın hadîsindedir; onu Mâlik, İbnu Şihâb(ezüZührî)den, O, Urve den, O da Âişe radıyallahu anhâ dan rivayet etti ki Gece Namazı babında geçti. Nebi sallallahu aleyhi ve selem efendimizin bu yatmayı bizzat sözlü olarak emretmesine gelince Bu Ebû Hureyre radıyallahu anhu nun hadîsindedir. O, Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem in şöyle buyurduğunu söyledi: Sizden biriniz sabahın sünnetini kılarsa sağ yanı üzerine yatsın. Bunu, Ebû Dâvûd ve Tirmizî sahîh bir isnâd ile rivâyet ettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve selem efendimizin bu yatmayı (bazen) terk etiğinin sübutuna gelince Âişe radıyallahu anhâ hadîsinde şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlüllah sallallahu aleyhi ve selem, sabahın sünnetini kılınca, ben uyanık idiysem benimle konuşur, değilsem yatar ve nihayet namaz ona haber verilirdi. Bunu, Buhârî, Muslim, Tirmizi ve başkaları rivâyet etti. (Leknevî, burada Aynî den aktardığımız altı görüşü kısaca zikrediyor ve devamla şöyle diyor:) Ben (Leknevî) derim ki: Fiile ve söze dair hadislerin zahiri sabahın sünnetinden sonra yatmayı gerektirmektedir; bu yatma eğer sünnet değilse, müstehab olmaktan aşağı değildir. İbnu Hazm ın ( yatsın ) emri(ni) farz olmaya hamletmesini/yormasını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem in (bazen) yatmadığının da sabit olması iptal etmektedir. İbnu Mes ûd ve İbnu Ömer radıyallahu anhum un bu yatmayı inkâr etmelerine gelince Bu ya hadîsin onlara ulaşmadığına yorulur -ki bu uzak görülecek bir ihtimal değildir; çünki Nebi sallallahu aleyhi ve selem sabahın sünnetini ancak evinde kılıp ondan sonra orada yatıyordu; İbnu Mes ûd ve İbnu Ömer o vakitte evinde bulunmuyorlardı, halbuki Âişe radıyallahu anhâ o vakitteki halini en iyi bilen biriydı ve olduğunu haber verdi- veya onlara bu hadis ulaştı ama onu teşrie değil de istirahata yordular veya onu mescidde değil de sırf evinde olmaya yahut başka bir şeye yordular. Allah en iyi bilir. (Leknevî, burada Aliyyu l-kari den yukarıya aldığımız bir nakilde bulunuyor.) Allâme el-keşmîrî O, şöyle diyor: Denildi ki, sabahın sünnetinden sonraki yatmak sünnetir; bu, Şâfiîlerin görüşüdür. Biz (Hanefîler) de mubâh olduğunu söylüyoruz. Aleyhissalâtü vesselâm ın uykusu ibâdet değil idi. Ben (Keşmîrî) derim ki, Şayet bir kimse, (Nebî sallallahu aleyhi ve selem efendimiz i kendine) nümûne edinse (O nu örnek alsa) ve O nun sabah namazından sonra yatmak âdetine uysa, mutlaka sevab kazanır. Yûsûf el-bennûrî O, altı görüşe -diğer maddelerin içinden almak suretiyle de olsa- iki görüş daha ilâve ederek hulâsa olarak şöyle diyor: Sabahın sünnetinden sonraki yatmak hakkında Sahabe radıyallahu anhum, Tâbiûn rahimehumullah ve onlardan sonra gelen imamlar sekiz görüş üzere olarak ihtilâf ettiler: Birincisi: Sünnettir. Şâfiî ve arkadaşları bu görüştedirler. Beyhakî Süneninde (el-kübrâsında) bunun hakkında tereddüt ettiyse de Nevevî Müslim Şerhi nde sahîh olduğunu söyledi. Nevevî, Şerhu l- Mühezzeb de Muhtâr olan (seçilen görüş) budur dedi. İkincisi: Müstehabdır. Bu, Sahâbe den bir cemâatten rıvâyet edilmiş olup Ebû Mûsâ, Râfi İbnu Hadîc, Ebû Hureyre ve Enes radıyallahu anhum onlardandır. Yine Medîne nin yedi fakîhi ve İbnu Sîrînden nakledilmiştir. Üçüncüsü: Vâcibdir; onsuz sabah namazı sahîh olmaz. Bu İbnu Hazm ın görüşü olup onu sabah namazının sahîh olmasının şartı saymıştır Dördüncüsü: Bid attır. İbnu Mes ûd dan, İbnu Ömer den, Esved İbnu Yezîd den,ibrâhîm en- Nehâî den, saîd İbnu Müseyyeb den ve saîd İbnu Yezîd den rivâyet edilmiştir. İmâmlârdan Mâlik bu görüştedir. Kadı İyâz bunu O ndan ve Ulemânın cumhûrundan hikâye etmiştir. Beşincisi: Bu evlâ olana terstir ki, Hasen-i Basrî den rivâyet edilmiştir. Altıncısı: Bu bizzat hedeflenen bir şey değildir; maksad ancak farz ile sünnetin arasının ya yatmakla veya konuşmakla veyahut bir başka şeyle ayrılmasıdır. Bu, Şâfiî den hikâye edilmiştir. Yedincisi: Yatmak, mescidde değil de evde

10 Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Sağ Yanı Üzerine Yatmak - Ebû Muâz 59 müstehabdır. Bu görüş, İbnu Ömer radıyallahu anhumâ dan rivâyet edilmiştir. Hâfız (İbnu Hacer) el- Feth de Şeyhlerimizden biri bunu kuvvetli bulmuştur dedi. Sekizincisi: Mutlak olarak değil de istirahat için gece namaz kılana müstehabdır. Bunu İbnu l-arabî tercih etmiştir. Abdurrezzâk ın ve Taberânî nin rivâyet etmiş oldukları Âişe radıyallahu anhâ nın Sünnet olarak yatmadı; lâkin O, gecesinde yorulur, istirâhat ederdi (mealindeki) hadîsi buna şahidlik etmektedir. Ancak isnadında ismi belirtilmeyen bir râvî vardır. Kadı Ebû l-velîd el-bâcî, -el-evcez de olduğu gibi- şöyle dedi: Bu, bir ibâdet değildir; Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadece istirahat için yatardı... Kim onu rahatlamak maksadıyla yaparsa bunda bir zarar yoktur; kim de onu sünnet ve ibâdet olarak yaparsa onda hiçbir hayır yoktur. Bunlar el-umde (3/ ) de, el- Feth (3/36) de, ve et-takrîb Şerhi nde söylenenlerin hulasasıdır. (Aynî nn Buhârî Şerhi) el-umde de el-esrem in şöyle dediği yazılıdır: Ahmed e bu yatmak hakkında soruldu, O da Ben onu yapmam dedi. Ben Eğer bir adam onu yaparsa (ne diyeceksin)? dedim. Sonra sustu. Yatarsa sanki onu ayıplamadı. O na Neden bu görüşü almıyorsun? denildi; O da Hakkında sabit bir hadîs yoktur dedi. Ben de O na A meş in Ebû Sâlih den, O nun da Ebû Hureyre den rivâyet ettiği hadîs (var ya) dedim. Bazısı onu mürsel olarak rivâyet etti dedi. (Umde den Nakil Bitti.) Hanefîlerin mezhebi de -İbnu Âbidîn in Reddü l- Muhtâr da Aliyyu l-kârî den naklederek söylemekte olduğu gibi- bunun (Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem in yatışının) Şer î bir hüküm koymak için değil de istirahat için olmasıdır. [Burada ince bir noktaya parmak basmak isteriz: Allâme Bennûrî nin Hanefîlerin Mezhebi diyerek başlayan bu cümlesi ya emirden kat -ı nazar ederek fiille sınırlı olarak anlaşılacak sonraki en sahîhi diye başlayan cümlesi onun tamamlayıcısı olacak veya Aliyyu l-kârî ile İbnu Âbidîn in muradını karşılayacak iyi bir hulasa olmadığına hükmedilecektir. Aksi takdîrde İbnu Âbidîn Hanefî Mezhebinin görüşünü terk ederek kendine âid bir rey beyanı yaptı gibi bir vaziyet ortaya çıkar ki O nu tanıyanlara göre bu açık bir hatalı isnad olur.] İbnu Âbidîn sonra da şöyle dedi. En sahîhi, delillerin arasını barıştırmış olmak için bunun teşrî (Şer î bir hüküm koymak) sebebiyle olmasıdır. (İbnu Âbidîn den Nakil Bitti.) İbnu Âbidîn in bu ifadelerinden Nebî sallallahu aleyhi ve sellem in yatmasının mubahlık bildirmek maksadıyla olduğu anlaşılmaktadır. Şeyhimiz Keşmîrî nin Hanefî ler-den naklettiği görüş de budur. (Mâlik) Nebi sallallahu alethi ve sellem in vitir namazı bâbında Âişe radıyallahu anhâ nın hadîsini İbnu Şihâb (ez-zührî) yoluyla şöyle Gece on bir rek at kılar, onlardan biriyle vitir yapar, bitirince de sağ yanı üzerine yatardı. 36 (Bu hadîsi) Mâlik in yoluyla Müslim de Sahîh inde rivâyet etti. Bu hadîsi rivâyet etmekte İbnu Şihâb da İhtilâf edilmiştir: Onu Zührî nin arkadaşlarından Evzâî, İbnu Ebî z- Zi b, Ukayl, Yûnus, Şuayb ve diğerleri rivâyet ettiler ve yatmanın sabahın sünnetinden sonra olduğunu söylediler. İbnu Abdi l-berr de Zühriden yaptığı rivâyetlerdeki ezberi ve muhkemliği yüzünden Mâlikin rivâyetini tercîh etti; İbnu l-kayyim ve şeyhi de bunu seçti. Lâkin âlimlerin çoğu çok olmaları ve mütâbaatları sebebiyle (Mâlik den) başkalarının rivâyetlerini tercîh ettiler. Hâfız (İbnu Hacer) de Mahfûz olan budur dedi. Bazı âlimler de bunu ( Bazen sünnetten önce, bazen de sonra yattı şeklinde) değişik hallere bağladılar. (Bennûrî den Hulâsa Nakil Son Buldu.) 37 Hâtime Hâsıl-ı kelâm olarak biz ne diyebileceğiz ve ne yapacağız? Biz bütün bu malumattan hareketle esasen haddimiz olmayarak ama mecbur kalarak kısaca şöyle diyoruz: Bir: Nebi sallallahu aleyhi ve selem sabahın sünnetinden evvel veya sonra yattığı sahih ve hasen rivâyetlerle sabittir. İki: Bu yatmanın cumhûra göre sabahın sünnetinden sonra, Mâlik ve bir takımlarına göre de teheccüdden sonra ve sünnetten evvel olduğu ağırlıklıdır. 36 Mâlik, el-muvatta (1/120) 37 Yûsûf el-bennûrî, Meârifu s-sünen (4/68-70)

11 60 Üç: Bazı muhakkıklara göre her iki yatmak da sabit olup doğrusu aralarının cemidir; bazen sabahın sünnetinden önce, bazen de sonradır. Dört: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu yatma fiili kimilerine göre Şer î bir hüküm koymak, kimilerine göre de istirahat içindir. Beş: Sizden biriniz sabah ın sünnetini kılarsa, sağ yanı üzerine yatsın şeklindeki emir sabitse, -ki sahîh veya en azından hasen mertebesindedir ve dolayısıyla sâbittir ve hüccettir- bu emir nebevî fiilin teşrî için olduğunu kuvvetlendirmektedir; hattâ göstermektedir. Altı: Sünnetten sonraki yatmanın hükmü, birçok Sahâbî ye ve Şâfiîlere göre sünnet, Fukaha-i Seb a ve birçoklarına göre müstehab, Mâlik e göre istirahat için olursa zararsız, ibadet için olursa, hayırsız, mekrûh veya bid at, Hanefîlere göre ise mubahtır; bid at veya mekrûh olduğunu hiçbir Hanefî fakıh söylememiştir. Yedi: Aliyyu l-kârînin sözlerini hulâsa ederek Onun sözünün özü şudur: Aleyhissalâtü ve s-selâm Efendimiz in yatması sadece evinde olup teşri (Şerî bir hüküm koymak) için değil, istirahat için idi. Bu yatmayı emreden ve teşrî için olduğunu gösteren hadîs şayet sahih (veya hasen) ise (ki kesinlikle öyledir. Zahiri çelişkili gibi görünen) delillerin arasını barıştırmak için bu (emir), yatmanın sadece evde olmasının istenmesine hamledilir (yorulur); Allah teâlâ en iyi bilir diyen İbnu Âbidîn in sözü mukayyed (sınırlı) bir teşrî de açıktır. Hattâ -Allahu a lem- denilebilir ki, İbnu Ebî Şeybenin Urve den rivâyet ettiği Urve mescide girdi, insanlar namazdaydı, hemen iki rekat namaz kıldı, sonra yanını yere değdirdi, daha sonra da kalktı insanlarla namaza girdi ifadesinde de görüldüğü gibi yanını (edebli bir şekilde) yere değdirmek şekliyle mescidde yatmak da bununla çelişmez. Sekiz: İki Sahâbî nin, bir takım Tâbiî nin ve bazı fakıhlerin itirazları, -Allahu a lem- çok büyük ihtimâl ile farzla sünnetin arasını fasletmek (ayırmak) için veya mescidde muhterem zevâtın huzûrunda saygıyı ihlal eder vaziyette olan bir yatmaya idi. İmâm Muhammed in ve kavlini naklettiği üstadı İmâm A zam ın mezhebi, Mescidde büyüklerin huzurunda gelişigüzel yatıp hürmet ihlaline sebeb olmayı inkâr ve sünnetle farzın arasını ayırmakta selâmın daha faziletli olduğunu beyandan ibârettir. İnkârî bir istifhâma verilen cevâba istinâden sarfedilen Selamdan daha fazîletli hangi fasıl varmış?!.. ifâdelerinden başka hangi mana, hangi fıkhî istinbat kaidesiyle çıkarılabilir?!... Ta mîmi (genellemeyi) gösteren hangi ilmî mesnedimiz vardır? Açık ki yoktur Nitekim Aliyyu l-kârî nin yukarıdaki O halde doğru olan, onların inkârlarını, geçen (sünnetle farzın arasını) ayırmak illetine (temel var olma sebebine) veya bu yatmayı mescidde büyük zatların arasında yapmaya hamletmektir (yormaktır) sözü bu dediğimizi açıkça ifâde etmektedir. Dokuz: Merfû olan fi lî ve kavlî sahîh rivâyetler, mevkûf ve sıhhatte onlarla boy ölçüşemeyecek Sahâbî, Tâbiî ve başka imamlardan yapılan rivâyetlerle asla iptal edilemezler; olsa, olsa yanlış anlamaları ortadan kaldıracak bir şekilde îzâh ve tahsîs edilirler. Burada bu yatmanın sünnetle farzın arasını fasıl için ve mescidde muhterem zevata saygıyı yok edecek bir biçimde olmaması gerektiğini gösterdiği gibi Bu, delillerin tearuzuna dair Usûl-i Fıkıh kaidelerini bilenler nezdinde kat iyyetle böyledir. Aksini müctehidlerimize ve fukahamıza yakıştırmak ve isnad etmek onlara büyük bir haksızlık, hattâ iftirâ olur. On: Unutmamak lâzımdır ki, mezhebler, nassları iptal ve onlardan yakayı kurtarmak için değil, aksine nassları doğru bir biçimde anlamak, açıklamak yanında yanlış anlamalara meydan vermemek ve sapmaların yol ve menfezlerini tıkamak için vardır. Hanefî Mezhebine göre en azından mubahlık ifade ettiği söylenebilecek bu yatmanın hiç değilse ittibâ niyetiyle ibâdet haline intikal edip yatmamaktan evlâ veya müstehab hükmünü alabileceği, -Leknevî nin ifadelerini şaz görüşlerinin çokluğunu göz önünde bulundurarak hesaba katmasak bile- İbnu Dakîk el-îd gibi bir muhaddis ve müctehid ve başka imamların umûmî, Keşmîrî nin bu meseleye has beyanları ve büyüklerin amelleriyle açıklık kazanmıştır. Allahu a lem و ص ل ى اهلل ع ل ى ن ب ي ن ا و ع ل ى ا ل ه و س ل م ت س ل يم ا ك ل م ا ذ ك ر ه الذ اك ر ون و غ ف ل ع ن ذ ك ر ه ال غ اف ل ون و ال ح م د هلل ر ب ال ع الم ين

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak.

Hadis Istılahları. ADL: Râvînin hadîsi bozmadan rivâyet eden dürüst bir müslüman olması. AHZ: Bir şeyhden hadîs almak. Hadis Istılahları Her ilim dalının bir terminolojisi olduğu gibi hadîs ilimlerinin de ıstılahları vardır. Hadîs ıstılahları anlaşılmadıkça hadîs usûlü de anlaşılamaz. Hadîs ıstılahları çok sayıda olduğu

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn

Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü. Muhammed b. Salih el-useymîn Kadının abdestte başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م مسح ا ىلع مخارها يف الوضوء» اللغة

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik Müdrik Müdrik "idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş" gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rek atın rükûunda yetişen kimse

Detaylı

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم جوائز املسابقات يف املناسبات ابلدعية «باللغة

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

Neyse meselemize gelelim. Namaz Vakitlerini Gösteren Âyetler

Neyse meselemize gelelim. Namaz Vakitlerini Gösteren Âyetler Kuyuya bir taş daha atıldı Zır câhil ve edebsiz yine zırvaladı Ümmetin İmamlarının tamamı namaz vaktiyle alakalı bir âyeti -hâşâ- yanlış anlamış veya doğru anlamış ama saptırmış; lâkin Vatikan işbirlikçisi

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR Farz namazlardan sonra en değerli nafile namazın gece namazı teheccüd olduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Gecenin ihya edilmesi yönündeki en önemli amel de gece namazıdır.

Detaylı

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة» باللغة

Detaylı

Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar)

Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar) Kavâid Fi'l-Ezkâr (Zikirler Hakkında Temel Kurallar) KAVÂİD Fİ L-EZKÂR (ZİKİRLER HAKKINDA TEMEL KURALLAR) Zekeriyyâ b. Ğulâm Kâdir el-pâkistânî Sunuş Elhamdulillahi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmu ala

Detaylı

Fıkıh Dünyadaki İmtihan Ahlak Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Sosyal Meseleler

Fıkıh Dünyadaki İmtihan Ahlak Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Sosyal Meseleler Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/baba-hakki-mikoca-hakki-mi] Fıkıh Dünyadaki İmtihan Ahlak Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kötü Huylar ve Kötü Ahlak

Detaylı

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

Mukimlik halinde iki namazı birleştirirken (cem ederken) müekked sünnetler kılınabilir mi? Muhammed Salih el-muneccid

Mukimlik halinde iki namazı birleştirirken (cem ederken) müekked sünnetler kılınabilir mi? Muhammed Salih el-muneccid Mukimlik halinde iki namazı birleştirirken (cem ederken) müekked sünnetler kılınabilir mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 مد هل

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

Tesbih Çekmek Bid at midir?

Tesbih Çekmek Bid at midir? Tesbih Çekmek Bid at midir? - BİD AT DİYENLERİN GÖRÜŞÜ - Boncuklarla olan tesbih bid attır, çünkü Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in zamanında olmayıp, O ndan sonra icad edilmiştir. Lugat âlimleri,

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar?

Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar? 80 Hüseyin Avnî [ Kuyudan Çıkarılan Taşlar ] Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar? ا ع وذ ب الل م ن ا لش ي ط ان ا لر ج يم ب سم الل الر ح م ن الر حي م ا ل ح م د لل ر ب ال عا ل م ين و الص ال ة و الس ال م

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir.

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ب س م الله الر ح م ن الر ح يم BAKARA SURESİ Medeni (hicretten sonra nazil) olup, iki yüz seksen yedi âyetttir. الر ح يم الر ح م ن ب س م الله ل ل

Detaylı

ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ

ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ ŞEYTANIN MUTASAVVIFLARA VAHYİ www.tavhid.org 1 بسم هللا الرحمن الرحيم Tasavvufçulara gelen ilhamların çoğu şeytanın vahiyleridir. Velev ki Rahmani ilham bile olsa ilham ve rüya şeriatte bir delil değildir.

Detaylı

HADÎSLERDE GEÇEN SÜNNET KELİMESİNİN ANLAMI

HADÎSLERDE GEÇEN SÜNNET KELİMESİNİN ANLAMI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 133 HADÎSLERDE GEÇEN SÜNNET KELİMESİNİN ANLAMI Yazan: Abdufettah Ebu Gudde Çev. : Yrd. Doç. Dr. Yavuz KÖKTAŞ KTÜ Rize İlahiyat Fak. Hadis Anabilim

Detaylı

Abdullah Sıddîk el-ğumârî Ter: Abdulmuhsin Muntakım. Risâletü Tavdîhi l-beyân Li Vusûli Sevâbi l-kur ân

Abdullah Sıddîk el-ğumârî Ter: Abdulmuhsin Muntakım. Risâletü Tavdîhi l-beyân Li Vusûli Sevâbi l-kur ân [Şiir] Oku mevtâya kelâmını ilâhımızın/ Bırak husûmeti ulaşmasında sevâbının, Sorulduğu vakit sana delîli açıkça söyle/ Cevâbını; bunu isteyene güzel eyle hitâbını. Ulaşır duâ ve kezâ oruc, lütfuf ola

Detaylı

Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri

Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri Hadisler Işığında Tasavvuf un İslâm daki Yeri بسم الله الرحمن الرحيم Meşhur Cibril hadisinde, din mefhumunu; iman, İslâm ve ihsan başlığıyla üç ana unsura ayıran Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem),

Detaylı

TERAVİH NAMAZI. Teravih namazı. Teravih namazı erkek ve kadınlara [2] 1 / 6 [1] [1] [2] sünnet, bunun cemaatle kılınması ise sünnet-i kifâyedir.

TERAVİH NAMAZI. Teravih namazı. Teravih namazı erkek ve kadınlara [2] 1 / 6 [1] [1] [2] sünnet, bunun cemaatle kılınması ise sünnet-i kifâyedir. luasını, rükû ve secdelerdeki Kâ'be'de Namaz [9] [9] (1) Kâ'be (binasının için)'de hem farz, hem de nafile namaz kalınabilir. Kâ'be'nin üstünde de sütre (siper) edinmeksizin kılınabilir, ne var ki mekruhtur;

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

İki Namazı Cem (Mezheblere göre)

İki Namazı Cem (Mezheblere göre) İki Namazı Cem (Mezheblere göre) HANEFÎ MEZHEBİ Yalnızca hac zamanı Arafatta öğle ile ikindi cem -i takdîm; Müzdelife de de akşam ile yatsı cem -i te hîr edilerek kılınır. Bunlardan birincisi sünnet; ikincisi

Detaylı

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir?

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ما ا كمة ريم لبس ا هب الرجال ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 ما ا

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

Vitir den Sonra Oturarak Kılınan İki Rekat ın Sünnet te ve Fıkıhda Yeri

Vitir den Sonra Oturarak Kılınan İki Rekat ın Sünnet te ve Fıkıhda Yeri Vitir den Sonra Oturarak Kılınan İki Rekat ın Sünnet te ve Fıkıhda Yeri VİTİR DEN SONRA OTURARAK KILINAN İKİ REKAT IN SÜNNET TE VE FIKIHDA YERİ YOKMUDUR? (Bir Hadîs Tahlîli) ثم يوتر ثم يصلى ركعتين و هو

Detaylı

İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER

İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER İLK DÖNEM HADİS- REY TARTIŞMALARI ŞEYBÂNÎ ÖRNEĞİ Mehmet ÖZŞENEL, İstanbul: İFAV, 2015 Ali SEVER İslâmî ilimlerin teşekkülünde Hicrî ilk asırlar farklı yönleriyle değerlendirmeye açık alan olması nedeniyle

Detaylı

Ebû Hureyre radıyallahu anh dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

Ebû Hureyre radıyallahu anh dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Hureyre radıyallahu anh dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Sizden biriniz veya ölü kabre konulunca simsiyah mavi gözlü iki melek ona gelir onlardan

Detaylı

Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı

Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı İshak Emin AKTEPE İnsan Yayınları, İstanbul 2010, 343 sayfa. Tanıtan: Mehmet Sait UZUNDAĞ* İslâm ın Kur an dan sonra ikinci kaynağı olan sünnetin mâhiyeti,

Detaylı

Rükû halinde iken secde yerine bakılacağına dâir delil nedir?

Rükû halinde iken secde yerine bakılacağına dâir delil nedir? Rükû halinde iken secde yerine bakılacağına dâir delil nedir? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 نا هو ادليلل ىلع انلظر إىل موضع

Detaylı

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?)

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) 1436 ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) إذا لم ير اهلالل يللة اثلالثني من شعبان باللغة الرتكية Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn اسم املؤلف عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين Çeviren

Detaylı

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın

Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın Question Tesbih çekmenin faziletleri ve bunun kaynaklarını bana söyleyebilir misin? Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Hz. Fatıma'ya (a.s) öğrettiğine dair kaynakları da. Yani kısacası tesbihin kaynaklarla kısa

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid MÜSLÜMAN KARDEŞLERİ VE ARKADAŞLARI SEVDİĞİNİ AÇIKÇA BEYAN ETMEK مصارحة الا خوان والا صحاب املحبة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Arafat'ta vakfenin vakti

Arafat'ta vakfenin vakti Arafat'ta vakfenin vakti ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 وقت الوقوف بعرفة» اللغة الرت ية «م صالح املنجد رمجة: مد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

I TİKAF. İ'tikâfın Tarifi. İ'tikâf Çeşitleri. İtikaf

I TİKAF. İ'tikâfın Tarifi. İ'tikâf Çeşitleri. İtikaf İtikaf I TİKAF İ'tikâfın Tarifi İ'tikâf, içerisinde bilfiil cemaatla beş vakit namaz kıhnan bir amide bu niyetle kalmaktır. [1] içerisinde beş vakit namazın kılın-nadığı bir camide i'tikâfa girmek caiz

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR

ALLAH IN EVLERİNDE MİSAFİRLİK: İTİKAF MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR MESCİDLER ALLAH A YAKLAŞMA YERLERİDİR Şüphesiz ki (bütün) secde edilen yerler/mescidler Allah( a yaklaşmak ve O na teslimiyeti göstermek) içindir. O halde Allah ile beraber (başka) birine (sığınıp) yalvarmayın.

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 هل ىلع تارك الصيام نو غري عذر قضاء «باللغة

Detaylı

Muhammed Zekeriyâ şöyle diyor: Kadının (iftitâh tekbiri esnâ-sında) ellerini kaldırması hakkında Ahmed den iki rivâyet vardır.

Muhammed Zekeriyâ şöyle diyor: Kadının (iftitâh tekbiri esnâ-sında) ellerini kaldırması hakkında Ahmed den iki rivâyet vardır. Evet, her ne kadar İmâm Nevevî arada fark olmadığını söylediyse de, Hanefîler ve Hanbelîlerde kadın ve erkeğin namazında bir takım farklar görülmektedir. Hanefî âlimlere göre, iftitâh tekbîri, rükû, secde

Detaylı

Kimlerin Tefsiri Kabul Edilir

Kimlerin Tefsiri Kabul Edilir Kimlerin Tefsiri Kabul Edilir Celâlu d-din es-suyûtî Tercüme: Abdulcemil Fânî Zamanımızda gelişigüzel konuşmak her sâhada bir moda hâlini aldıysa da bu bilhassa Kur ân ve Sünnet üzerinde, yani İslâm mevzû

Detaylı

Written by Administrator Monday, 10 November 2014 11:37 - Last Updated Monday, 10 November 2014 11:49

Written by Administrator Monday, 10 November 2014 11:37 - Last Updated Monday, 10 November 2014 11:49 ORUÇLA İLGİLİ, DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR 1. Yanlış Söz: Diyorlar ki: Bir kimsenin, akşam vakti girdikten ve ertesi günün orucu için niyet ettikten sonra bir şey yemesi veya içmesi câiz değildir. Doğrusu:

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin. Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye. Muhammed Salih el-muneccid. Tetkik : Ali Rıza Şahin

Terceme : Muhammed Şahin. Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye. Muhammed Salih el-muneccid. Tetkik : Ali Rıza Şahin Mevlid-i Nebevî'yi kutlamayı müstehap olarak görenlere reddiye [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 الرد ىلع من يرى أن االحتفال

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه

مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه Yolcunun namazı ve orucu ne zaman ve nasıl olur? مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 مk و يف تكون صلاة

Detaylı

Bir rey (fıkhî görüş, ictihâd), ancak rivâyet ile, bir rivâyet de ancak rey ile doğrudur.[4]

Bir rey (fıkhî görüş, ictihâd), ancak rivâyet ile, bir rivâyet de ancak rey ile doğrudur.[4] Şübhe yok ki, insanlar iki guruba ayrılmıştır: Hadîs ve Eser[1] sahipleri ile fıkıh ve nazar ehli (Fakîh ve Müctehid) olanlar. Bunlardan her biri, ihtiyaçta, kardeşinden ayrılmaz, istediğine varabilmekte

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR?

MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 MEKTEBE SELEFİYYE KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 MEVLİD KANDİLİNİ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ

Detaylı

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi?

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Zekatın ödenmesinin zamanı, aslî ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra, nisap miktarı, zekâta tabi ve üzerinden

Detaylı

Yüzük Takmaya Dâir Fıkhî Hükümler 1. Bölüm

Yüzük Takmaya Dâir Fıkhî Hükümler 1. Bölüm Yüzük Takmaya Dâir Fıkhî Hükümler 1. Bölüm [quote width= auto align= left right none border= COLOR color= BLUE title= EDİTÖRÜN NOTU ]Hüsamettin Vanlıoğu Başkanlığında İsmailağa Fıkıh Hey eti tarafından

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Kuyudan Çıkarılan Taşlar (6) Adetli Kadının Orucu ve Namazı

Kuyudan Çıkarılan Taşlar (6) Adetli Kadının Orucu ve Namazı Hüseyin Avni Kuyudan Çıkarılan Taşlar (6) Cümlesinden Olarak Adetli Kadının Orucu ve Namazı ا ع وذ ب ااهلل م ن ا ي ط ان ا لر ج يم ب سم اهلل الر ح م ن الر حي م ا ل م د اهلل ه ر ب ال عا ل ني و الص ال ة و

Detaylı

ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR?

ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR? ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR? www.tavhid.org 1 ر ر ز ي ر ز ي ل Taklid; İbn Kudame el-hanbeli nin tarifiyle- bir kimsenin sözünü delilsiz olarak kabul etmek manasına gelmektedir.

Detaylı

Sakın ilahlarınızı bırakmayın! Sakın ha! Vedd i, Suva yı, Yeğus u, Yeuk u ve Nesr i terketmeyin. (14)

Sakın ilahlarınızı bırakmayın! Sakın ha! Vedd i, Suva yı, Yeğus u, Yeuk u ve Nesr i terketmeyin. (14) Şirk, Yeryüzünde Nasıl Başladı? Sünnet ve cemaat ehli Müslümanların, Allah ın kitabından sonra en sahih kitap olarak kabul ve telakki ettikleri Buhari, Nebi aleyhisselam ın amcasının oğlu olan ve O nun

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Bu Husûs İle Alâkalı Birkaç Rivâyet: (Bir:) Üsâme İbn-i Zeyd (şöyle) dedi:

Bu Husûs İle Alâkalı Birkaç Rivâyet: (Bir:) Üsâme İbn-i Zeyd (şöyle) dedi: Elbiselerde aranacak vasıflardan biri şeffâf ve avret yerine yapışacak darlıkta olmamaktır Zîrâ, avret yerlerini[1] örtecek, soğuk ve sıcağın zararını giderecek vasıfta elbise giymek farzdır.[2] İleride

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı