Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process"

Transkript

1 Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A , Gebze-KOCAEL nar Arslan Aygün Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A , Gebze-KOCAEL Esra Turna Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A , Gebze-KOCAEL Özet Gelitirilen yaz ve ürün kalitesini belirleyen en önemli admlardan biri de test aamasr. Testin, ilgili ekipler tarafndan, ayn standartlar ve kalite hedefi dorultusunda gerçeklenmesi gerekmektedir. Bunu zorlaran etkenlerden biri test ekiplerinin irket organizasyonunda, ürün ya da süreçlere göre farkl bölümlerde yer almasr. Dolayyla yazm testi standartlar belirleyecek, uygulanmas salayacak ve yazm testi kalitesini her test ekibinde ayn seviyeye yükseltecek bir karar mekanizmasna ihtiyaç duyulmaktadr. Bu sayede test ekipleri, ayn kalite hedefini paylaacak, belirlenen test standartlarna göre çalmalar tamamlayacak ve test ile alakal her türlü sorunlar ortak bir platformda dile getirip çözüm bulacaklardr. Turkcell Teknoloji'de, TEC (Test Expert Committee) ile bu platform oluturulmutur. Platformdaki üyeler, kendi alanlarnda uzman ve deneyimli test mühendislerinden seçilir. Bu çalmada, TEC in, yazm kalitesine getirdii kazanmdan bahsedilir. Abstract The most important step, determines the quality of software development, is the test phase. The tests of the project should be run by the testers with the same quality standards regarding the same goal with one another. Sometimes the positions of the testers are different from each other based on the organization, so this situation makes a difficulty while aiming the similar target of software quality. Thus an authority is required in order to determine the software testing quality and apply the test standards to the whole test groups. In addition to that, this decision model, namely authority may also help to keep the same high quality level of software testing applied for each test groups. By this means, test groups are able to complete their tasks based on the standard model. This committee, TEC, lets the test engineers to have great experience in their field of expertise, share their problems and find solutions to them. This study mentions about the bringings of TEC for the quality of software development in Turkcell Teknoloji. 1. Giri TEC, test süreçlerini standartlarma ve gelitirme amacyla kurulmutur [1]. Farkl test çalma gruplar test yöntem ve araçlar konusunda yönlendirmek, yazm testi dünyasndaki standartlarn irket bünyesine adaptasyonunu, yaygnlalmas ve takibini salamak, yazm gelitirmesi ile ortaya çkan ürün kalitesini yükseltmek amacyla Turkcell Teknoloji bünyesinde faaliyet gösterir. 2. TEC Alt Komite Çalmalar Turkcell Teknoloji deki yazm testi standartlarn belirlenmesinde ve bu standartlarn tüm test ekipleri tarafndan uygulanmasnda, dolayyla ürün kalitesinin artmasnda rol oynayan TEC içerisinde, farkl alt komiteler kurulmutur. Bu komiteler, temel olarak, test ekiplerindeki koordinasyonu salar, hangi fonksiyonlarn nasl uygulanaca tespit eder, gruplar arasnda farklk gösteren durumlarda en uygun çözümü belirler ve uygulama yoluna gider. SDLC (Software Development Life Cycle) sürecinde yer alan test rollerinin tüm test ekiplerince benzer ekilde uygulanmas salar. Test gruplarn kullanaca ve ihtiyaç duyduklar test araçlar belirler, test verileri ve ortam kalitesinin iyiletirilmesi, test senaryolarn optimize edilmesi, test edilecek olan kapsamn artmas için çalmalar yürütür, kararlar alr. Zaman k olan

2 projelerde test sürecini verimli klmak adna otomasyon yöntemlerinin uygulanmas salar. Tüm bunlar daki alt çalma gruplar ile gerçekletirir [2]. ras ile, Test El Kitab, Yazm Test Standarlarn Oluturulmas, Test Verisi ve Ortam Kalitesinin Arttlmas, Otomasyon&Performans, SDLC, Test Envanteri, bakl alt komitelerin çalmalarna deinilecektir Test El Kitab Çalmas TEC tarafndan gerçeklenen çalmalardan biri Test El Kitabn hazrlanmas ilemidir. Test El Kitab, Turkcell Teknoloji deki test standartlarn ve i süreçlerinin nasl yürütülecei hakknda detayl bilgi verir. Test gruplar içinde, her seviyedeki çalann referans ald bu kitapçk, Turkcell Teknoloji de gelitirilen yazma ait testlerin kalitesinin öngürülen/hedeflenen seviyeye ulamas anlamnda katkda bulunur [3]. Test El Kitab, Turkcell Teknoloji de, yeni ie balayan bir çalann referans ald temel kaynak ve yönlendirme arac olduu gibi, kdemli çalanlarn da klkla istifade ettii bir doküman haline gelmitir. Test El Kitab, yazm test çeitleri hakknda detay bilgi verir. Okuyucuya, gerçeklenen yazm projesine ait test süreçlerini, çalmann hangi aamasnda ne tür testler yaplmas gerektiini aktarr. Test yapan çalan, test süresince kullanmas gereken temel araçlar yine Test El Kitab ndan örenir. Test ekibi, yazm testi ve kalitesi alannda uzmanla sahip kiilerden oluur. Test ekibi çalan, bulunduu bölüme göre, test ortamlarnda, önyüz, uygulama, altyap, ücretlendirme, raporlama, entegrasyon, vs. kapsaml testler koar. Bu testlerde, canl sistemlere tanmadan evvel, uygulamalarn hatalarn ve eksikliklerinin belirlenmesi amaçlanr. Yazm testlerinin standartlar çerçevesinde koturulmas, sonuçlarn raporlanmas, dokümante edilmesi ve ardndan uygulamann devreye alm aklar, Test El Kitabnda üzerinden durulan temel admlardr. Test ekibi çalanna, hz kazandran fonkisyonlardan biri de otomasyondur. Bu uygulamann kullan, belli aralklarla ayn testlerin yeniden koturulmas durumunda, verimlilii artrmak amacyla öngörülmütür. Test El Kitabnda, otomasyon kalemi de referans alnan konu baklarndan biridir. Öte yandan Turkcell Teknoloji de performans testleri için yararlanlan yazm araçlarn kullan da Test El Kitabnda yerini alr [4-5]. Test ekibi çalan, test ortamnda test edecei uygulamay hazr etmek için nasl bir prosedür takip etmesi gerektii bilgisini, Test El Kitab ndan edinir. Uygulamann farkl bir test ortamna tanmas, oradan da devreye alnmas ve batan sona iletilmesi gereken süreç, yine Test El Kitabnda aktarlmr [6]. Yazmda olduu gibi testlerinde de SDLC sürecini uygulayan Turkcell Teknoloji, gerçeklenen yazm projelerinde, devreye ald ürünün istenen/beklenen kalitede olmas hedefler. Özetle, Turkcell Teknoloji de gelitirilen her uygulamann, test sürecine dahil edilmesi ile birlikte, hedeflenen yazm kalitesine ulamak mümkün olmaktadr. Test El Kitabn, TEC bünyesinde yaynlanmas da buna katkda bulunmutur Yazm Test Standartlarn Oluturulmas, Test Verisi ve Ortam Kalitesinin Arttlmas Çalmalar TEC alt komitelerden biri de, yazm test standartlarn oluturulmas, test verisi ve ortam kalitesinin artlmas çalmas yönetmitir Yazm Test Standartlarn Oluturulmas Bu çalma ile test gruplar tarafndan kullanlan test senaryolarn standart hale getirilmesi amaçlanmr. Daha kaliteli senaryolarn yazlmas ve bunlarn testlerde kullanlmas ile test sürecinin çok daha verimli ve etkin geçirilmesini salamak hedeflenmitir. Dolayyla testler boyunca hata yapma riskinin azaltlmas, yaplacak gözlem ve degerlendirmelerle yanl senaryolarn önüne geçilmesi ya da eksik kalan senaryolarn teste dahil edilmesi, Turkcell Teknoloji de yazm test standardn oturtulmas anlamnda i sürecine dahil edilen önemli yap talarndan biridir. Yukarda bahsi geçen deerlendirme admlarnda kriterler tespit edilmi, bu kriterler ile kalite ölçümlerinin yaplmas öngörülmütür. Test senaryosu için temel tekil eden bu kriterlerin adaki parametreleri kontrol etmesi planlanmr: Test Tan: Test senaryosunun amacn aktarlmas, yaplacak olan test hususunda ksa bilgi verilmesi. Senaryo Tipi ve Test Öncelii: Doru test senaryosunun (fonksiyonel, uçtan uca, performans, güvenlik testi, vs.) tanmlanmas ve testin önceliinin (kritik, orta, düük, vs.) doru yanslmas. Test Senaryosuna Ait Detay Bilgi: Uçtan uca, testin senaryosunu oluturan admlarn yeterli sayda ve anlar olmas. Test Verisi: Testi gerçekleyen tarafndan kullanlmak üzere, test için ele alnacak olan yöntem, araç, ilem, balanlacak olan

3 veritaban/uygulama, tanml kullan bilgilerinin, vs. yeralmas. Test Sonuçlarn Raporlanmas: Uygun araçlar kullanlarak testte elde edilen sonuçlarn anlar ekilde aktarlmas, sonuçlarn, nereden nasl kontrol edilecei bilgisinin sunulmas. Testin Kullanlabilirlii/Güncel Tutulmas: Daha önce kullanlan test senaryolarn kontrol edilip güncellenmesi, eer test ak demi ise de, eskisinin arivlenmesi, yeni senaryonun yazlmas. Otomasyon: Farkl projelerde, 7 defadan fazla koulan ayn test senaryolarn otomatize edilmi olmas. Deerlendirme ileminin uzman test mühendisleri ve yöneticileri tarafndan gerçeklenmesi planlanmr. ekil 1 de deerlendirme süreci, blok diyagram olarak gösterilmitir. htiyaç duyulan test verisini, veritaban için kullanlan sorgu cümlecikleri yoluyla, otomatik olarak üretecek bir uygulamann yazlmas ve kullanma sunulmas, TEC alt komitesi tarafndan alnan kararlar çerçevesinde hayata geçirilen önemli çalmalardan biridir. Test Ortamlarn (sistem, uygulama, veritaban, vs.) sürekli ayakta ve çalr olmas test gruplarn en önemli beklentisidir. Testlerin, yapld süre boyunca ak olmas, kesintiye uramamas test kalitesini ve dolayyla sonuçlar direkt olarak etkiler. Özellikle zaman k öne çkan projelerde ortamlardaki hassasiyet, test gruplarnda daha da artmaktadr. Bu durum, test ortam oluturan tüm sistem ve uygulamalarn desteini veren ekiplerle, test ekibi arasnda servis kalitesi anlamasn mutabakat gündeme getirmitir. Karkl olarak yürürlüe giren bu uygulama ile test ortamlarnda gözlenen farkl kategorilerdeki problemlere, teyit edilen süre içinde çözüm getirilmesi amaçlanmr Otomasyon ve Performans Çalmalar Yazm testinde, özellikle sürüm baml gelitirmelerin yapld sistemlerde, regresyon kapsamnda ya da ayn test senaryosunun bir ylda yediden fazla koulmas durumunda, test senaryolarn otomatize edilmesi ihtiyac gündeme gelir. Tekrarlanan senaryolarn otomatize edilmesi ile zaman kayb önlenir, geni kapsaml ve detayl test etme olana salanr [8]. ekil 1: Test Senaryosu Deerlendirme Süreci Oluturulan test senaryolarn koulmasndan sonra da standart yazm testi kalite yakla takip edilmi, fonksiyonel, duman (smoke test), performans, regresyon (regression), güvenlik testlerine ait sonuçlarn da ayr ayr kalite deerlendirilmesinin raporlanmas hedeflenmitir [7] Test Verisi ve Ortam Kalitesinin Arttlmas Bu çalma ile test verisinin ve üzerinde test yaplan ortamlarn kalitesinin artlmas amaçlanmr. Maskeleme çalmas ile birlikte bilgi güvenliinin de yaatlmas hedeflenmitir. Kullanlan verinin maskeli ve orijinalinden uzak olmas test ortamlar için üretilen verinin rahatlkla kullanlabilirliine imkan vermitir. Bu haliyle, standart veri güvenliinin de koulan testler boyunca salanmas gerçeklenmitir. Yazm testlerindeki önemli noktalardan biri de performans testlerinin nasl yaplacan belirlenmesidir. Test ortamlarnda, canl sistemlerdeki yükü, trafii, kapasite koullar oluturmak mümkün deildir. Bu yükü simülasyon yoluyla oluturacak, bir takm programlara, araçlara ihtiyaç vardr [9]. Bu yüzden ihtiyaçlar takip eden, yöneten ve sorunlar çözmede insiyatif alan bir alt komitenin olmas gerekir. Bu amaca yönelik oluturulan Otomasyon ve Performans Alt Komitesi ile adaki maddelerin gerçeklenmesi hedeflenmitir: Test gruplar için otomatize etmenin standartlarn belirlenmesi Performans test uzmanln, neleri kapsadn belirlenmesi Otomatize edilecek test senaryolarn belirlenmesi Otomasyon ve performans testlerinde kullanlan araçlar için eitim ihtiyaçlarn belirlenmesi ve eitim verilmesi

4 Otomasyonu ve performans testini engelleyen sorunlar için gerekli aksiyonlarn alnmas Her bir uygulama için, ortalama ne kadarlk test talebinin olduunun belirlenmesi 2.4. SDLC Çalmas Yazm ya da ürün gelitiren bir firmada gerçeklenmesi gerekli olan önemli admlardan biri de süreçlerin tanmlanmas ve yönetilmesidir, yani yazm hayat döngüsünün belirlenmesidir (SDLC). SDLC Ak ekil 2 de görülmektedir. SDLC admlarndaki uyum kriterleri belirlenirken ya da güncellenirken test takmlarn ihtiyaçlar iyi analiz eden ve test takna yönelik bu kriterleri tanmlayabilen temsilcilerin olmas gerekir. Bu da SDLC için bir alt komitenin olmas gerekliliini gösterir. Bu alt komite sayesinde yazn hayat döngüsünde, test gruplar için en uygun ve en doru kriterlerin belirlenmesi salanmr [10-11]. SDLC alt komitesi adaki hedefler çerçevesinde çalmalarna yön vermitir. SDLC uyum kriterleri çalmalarnda test tak temsil edilmesi Test takmlarn kriterlerini belirleyecek admlarn sürece dahil edilmesinin salanmas Test takmlar ve TEC ten geri bildirimlerin alnmas 2.5. Test Envanter Çalmas ekil 2: SDLC Ak Sürüm bazl çalan firmalarda, yazm gelitirme ve test kaynaklarndan oluan sistem ya da ürünlere göre flandlm gruplar bulunmaktadr. Kaynak, zaman ve i planlamas ya da i devir sürecinin planlanmas yaprken, mevcut bir envanterin olmas faydal olacaktr. Bu da, envanter çalmas yapan ve bu envanteri sürekli güncel tutan bir alt komite ihtiyac dourur. Test Envanter Çalmas da daki hedefleri baz alr. Üzerinde testi yaplan uygulamalarn neler olduunun resmedilmesi Her bir uygulama için, tecrübeli/deneyim sahibi kaç tane test mühendisinin olduunun çkarlmas 3. TEC Yaplanmasn Çktlarna Yansmas TEC ekibi belirledii hedefler dorultusunda oluturduu yol haritas ile birlikte Test Standartlar belirlemitir. Bu standartlarn tüm test ekipleri tarafndan yaygn kullanlmas için irket içerisinde duyurular ve grup içi paylamlar yaplmr, eitimler verilmitir. çktlar ile öne çkan TEC, tüm Turkcell Teknoloji içinde merak uyandrm, test dünyasna ilgi duyan çalanlarn çalmalara katlma/takip etme isteini arttrmr. TEC sadece Turkcell Teknoloji için deil, Turkcell Grup irketleri için de test konusunda uzmanlna danlan ve önerileri deerlendirilen ekip halini almr. 4. Tartma ve Sonuç Turkcell Teknoloji bünyesinde gelitirilen her bir yazm uygulamasn, test aamasndan geçirilmesi ile birlikte, hedeflenen yazm kalitesine ulalmas mümkün olmaktadr, zira bu sonuç, TEC in yönlendirmesi ile referans alnan ve tüm test ekipleri tarafndan uygulanmakta olan, test standartlar ve ürün kalite hedefi sayesinde elde edilmektedir [11]. Özetle, test standartlarn hayata geçirilmesi, i sürecine yanslmas ve kullann artlmas, TEC bünyesinde gerçeklenen çalmalar ile salanmaktadr. 5. Teekkür Bu bildirinin yazarlar, TEC yaplanmasn mimar olan ve desteini her noktada gösteren Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih nceday ya, Genel Müdür Yardmclar Çaatay ahin e, Uur Serkan Tan a, Yücel Karadeniz e ve nsan Kaynaklar bölümüne, alt komite çalmalarnda gösterdikleri performans ve görüleri ile katkda bulunan TEC çalanlar ve yöneticilerine teekkürlerini sunar. 6. Kaynaklar [1] Tester Handbook, Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. v1, Mays [2] IEEE/EIA Standard for Information Technology- Software Life Cycle Processes, 1998.

5 [3] IEEE Standard for Software and System test Documentation, IEEE 829, pp , July [4] Mathur, A. P., Foundation of Software Testing, Pearson Education, [5] Ould M., Managing Software Quality and Business Risk, Wiley, [6] Temel Test Plan, Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. v1, ustos [7] Godbole N. S., Software Quality Assurance, Alpha Science, [8] Buwalda H., Janssen D., and Pinkster I., Integrated Test Design and Automation Using the Test Frame Methods, Addison-Wesley, [9] Fewster M., and Graham P., Software Test Automation, Addison-Wesley, [10] Kan S.H., Metrics and Models in Software Quality Engineering, 2nd Edition, Addison-Wiley, [11] Farrell-Vinay P., Manage Software Testing, Auerbach Publications, 2008.

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar

Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar Continuous Integration and its Implementations in STM Serkan Zengin STM A.. Ankara szengin@stm.com.tr Hayrullah Kale STM A.. Ankara hkale@stm.com.tr Özet Bu

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Yaz m Do rulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan

Yaz m Do rulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan Yazm Dorulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan Using Requirement Management Tool in Software Verification Process Dervi, Akyüz Yazm Test Birimi ASELSAN MGEO, Ankara dakyuz@mgeo.aselsan.com.tr Özet

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES MÜHENDSLK FAKÜLTES METALURJ VE MALZEME MÜHENDSL BÖLÜMÜ BTRME PROJES YÜRÜTME YÖNERGES

DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES MÜHENDSLK FAKÜLTES METALURJ VE MALZEME MÜHENDSL BÖLÜMÜ BTRME PROJES YÜRÜTME YÖNERGES BTRME PROJES YÜRÜTME YÖNERGES 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bitirme projesi dersinde örencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmak bir sistemi, sistem bileenini veya süreci

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

I. Oturum Oturum Ba kan : Yrd.Doç.Dr. Ufuk TÜRKER 09:50-10:10

I. Oturum Oturum Ba kan : Yrd.Doç.Dr. Ufuk TÜRKER 09:50-10:10 09:30-09:50 Açl - Açl Konumalar I. Oturum Oturum Bakan: Yrd.Doç.Dr. Ufuk TÜRKER 09:50-10:10 Namk Kemal Üniversitesinde Yürütülen Hassas Tarm Aratrmalar Bahattin AKDEMR S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarm Makinalar

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

TÜRK YE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜ Ü PODROM CAD. NO: 12 YEN MAHALLE / ANKARA. Ankara, Say : 119

TÜRK YE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜ Ü PODROM CAD. NO: 12 YEN MAHALLE / ANKARA. Ankara, Say : 119 TÜRKYE KÖMÜR LETMELER GENEL MÜDÜRLÜÜ PODROM CAD. NO: 12 YENMAHALLE / ANKARA Ankara, 27.01.2009 Say: 119 lgi: 15 Ocak 2009 tarih ve B.15.2.TK.0.19.03-00-250 0888 say yazz. lgi yazzla Kurumunuzun stratejik

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Melik³ah Üniversitesi Ders -2: Metod ve Veri Analizi çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m çerik 1 Giri³ Metod Müh.'de Sistematik Yakla³m

Detaylı

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dam ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Hasan EROLU 1 Musa AYDIN 2 1,2 Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi Selçuk

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

CENG 302 Yazılım Mühendisliği Yazılım Mimarisi - Devam. Alper UĞUR

CENG 302 Yazılım Mühendisliği Yazılım Mimarisi - Devam. Alper UĞUR CENG 302 Yazılım Mühendisliği Yazılım Mimarisi - Devam Alper UĞUR Yazılım Mimarisi Gereksinim: NE? Mimari : NE+NASIL GEREKSİNİMLER (software architecture) Requirements : WHAT? Architecture : WHAT + HOW?

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler M. Serhat Yücel, FRM Solvency II Teknik İhtisas Komitesi Yerel bilgi. Küresel Güç. 1 Gündem o o o o Solvency II ve Tarihçesi Sayısal Etki Çalışmaları

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ğ ğ Ö ğ ç ğ ç ğ ç ğ Ö ğ ç ç ç ç Ö Ö Ö ğ ç ğ ç ç ç ç ç ç ç Ö ç Ç ğ Ö ç Ö ç Ö ç ğ

ğ ğ Ö ğ ç ğ ç ğ ç ğ Ö ğ ç ç ç ç Ö Ö Ö ğ ç ğ ç ç ç ç ç ç ç Ö ç Ç ğ Ö ç Ö ç Ö ç ğ Ğ Ğ «Ğ Ğ Ü ç Ö ğ ç ç Ü ç ğ ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ç ğ ç ğ ç ğ Ö ğ ç ç ç ç Ö Ö Ö ğ ç ğ ç ç ç ç ç ç ç Ö ç Ç ğ Ö ç Ö ç Ö ç ğ Ğ ç Ö ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ Ç ç ğ ç ç ç ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ» ç ç ç ç ğ ç

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl YANGIN E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl YANGIN E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎ ETM BAKANLII Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl YANGIN ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1 KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Yangn Eitimi Kurs Program PROGRAMIN DAYANAI : 5580 sayl Özel

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler Simülasyon Modelleme Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler çerik Contents 1 Çe³itli Araçlar 1 1.1 Pareto Analizi.............................

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI Ö RENC LER N

7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI Ö RENC LER N Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ OYUN, HAREKET, DANS VE RM YOLUYLA MÜZK EN 7-11 YA GRUBU ÇOCUK YUVASI ÖRENCLERN SOSYAL GELMLER ÜZERNE ETK Prof. Selmin TUFAN GÜGEF. MEABD.

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler

Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Ku ak Özelle tirmeler Elektrik Enerjisinde Piyasa Kaosu ve Üç Kuak Özelletirmeler Av. Hayati Küçük EMO Hukuk Müaviri Elektrik enerjisi alannda bu güne kadar gerçekletirilen özelletirmeleri üç ayr dönemde ele almak mümkündür.

Detaylı

Phoenix Contact'ta veri koruma

Phoenix Contact'ta veri koruma Phoenix Contact'ta veri koruma irket olarak ürün ve hizmetlerimizle ilgilenmenizden memnunuz ve size kiisel verilerinizin korunmasna yönelik yaklaz hakknda baz kilit bilgiler vermek istiyoruz. Kiisel verilerin

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

Nüfusun büyümesi, ya lanma süreci ve ilaç kullan na kar tavr n de mesi, ticari bask lar (promosyon, reklam vs.) sonucu ilaç kullan ndaki art lar,

Nüfusun büyümesi, ya lanma süreci ve ilaç kullan na kar tavr n de mesi, ticari bask lar (promosyon, reklam vs.) sonucu ilaç kullan ndaki art lar, DEER LAÇLAR RAPORU Herkesin saa ve sak hizmetlerine eit ulama hakkn olduu, sak hizmetlerinin kalitesinin yüksek olduu, dayanma üzerine kurulu ve tüm toplumun katna açk olarak yaplandlm bir sak sistemi

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

TÜRK DEN Z KUVVETLER DEN ZALTILARININ

TÜRK DEN Z KUVVETLER DEN ZALTILARININ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (53-60) TÜRK DENZ KUVVETLER DENZALTILARININ SEÇN AHP LE DEERLENDLMES Dz.Ütm. Hakan PALAZ Hava Harp Okulu Havack ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU

HAYVAN DENEYLER ETK KURULU HAYVAN DENEYLER ETK KURULU Dr. Mustafa Olguner Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Ba!kan kan" Deney hayvanlar"n"n n kullan"m m nedenleri laç,, aa,, gdag ve kullanm gerekli dier maddelerin gelitirme, etkinlik

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA PAZARLAMA ARATIRMASINDA ETK KARAR ALMA Dr. Erkan Özdemir Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ararma Görevlisi Özet Son yllarda genelde iletmelerdeki, özelde ise pazarlamann göz önünde

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ * ÖZET Bütçeler hükümetlerin belirli bir dönem için topluma sunmay planlad hizmetler ve bu hizmetlere ilikin maliyetlerin

Detaylı