BALKAN SAVAŞLARI'NDAN SONRA MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALKAN SAVAŞLARI'NDAN SONRA MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI"

Transkript

1 BALKAN SAVAŞLARI'NDAN SONRA MAKEDONYA TÜRK EDEBİYATI Balkan Savaşları'ndan sonra Makedonya Türk Edebiyatı'nda görülen durum, bu topraklarda yaşamaya devam eden Türklerin toplumsal, ekonomik, kültür-eğitim durumlarının doğal uzan tısından başka bir şey değildir. Konuya bu açıdan yanaşıldığı takdirde, bu dönemde edebiyatta göze çarpan durgunluğun asıl nedenlerini belirleyebilmek oldukça kolaylaşacaktır. Kanımızca, Makedonya Türk Edebiyatı'nın ilk

2 ve en büyük darbeyi, Balkan Savaşlarıyla birlikte gelen göçle yediği hiç kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçektir. Çünkü, çok kısa sayılabilecek bir zaman dilemi içinde gerçekleşen bu göç, en geniş halk kitlelerinin göçü olmakla birlikte, kitlevi bir aydın göçüydü de aynı zamanda. Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca sadece bu topraklan fethederek değil, aynı zamanda büyük yatırımlar yaparak hayatın her hücresine yer etmesini amaçladığı Türk-İslam kimliğinin büyük ölçüde yok olmaya terk edilmesi anlamına gelen bu göç, Makedonya'da kalan Türklerin sesinin her alanda olduğu gibi edebiyatta da uzun bir süre için nerdeyse tamamen kısılmasına neden olmuştur. Makedonya Türklerinin halk edebiyatından yapılan derlemelere bir göz atılınca edebiyattaki bu suskunluğun ne denli büyük olduğu hemen göze çarpmaktadır. Balkan Savaşları öncesinde olduğu gibi Balkan Savaşları esnasında da Türklere yapılan büyük zulüm ve işkencelere rağmen, derlenip yayımlanan halk edebiyatı metinlerinde bu zulüm ve işkencelerden bahsedildiğine neredeyse lıiç rastlayamadık diyebiliriz. Bunun asıl nedeni nedir bilemeyiz, fakat tahminlerimize göre bunun iki nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri, can derdine düşen, zulüm ve işkenceye maruz kalan Türklerin Balkan Savaşları öncesinde ve esnasında başlarından geçenlerle ilgili türkü yakmayı, destanlar söylemeyi akıllarından geçiremeyecek kadar perişan bir halde olmaları, ikincisi de, Balkan Savaşları sonrasında yaşadıkları baskıların ve çektikleri çilenin korku ve tedirginliğinin etkisi altında susmayı tercih etmiş olmalarıdır. Evlerinden barklarından edilen, soykırım tehdidiyle gözdağı verilen, katliama maruz kalan bu insanların, neşelerinin-kederlerinin, sevinçlerinin-acılarının sözcüsü olan halk edebiyatları aracılığıyla içlerini dökmemelerini başka bir nedene bağlamak olası değil çünkü. Makedonya'daki Türk köylerine yaptığımız ziyaretler sırasında hep bu konuyu aydınlatıcı kimi bilgilere rastlayabiliriz umudunu taşımışızdır. Balkan Savaşları'nın hatırlayabilecek yaşta insanların sayısının yok denecek kadar az olmasına rağmen, hep Balkan Savaşları yıllarından söz açmaya çalışmışızdir yılında uğradığımızda hepi topu sekiz hanenin yaşadığı (şu anda göçe hazırlanan tek bir hanenin kaldığım öğrendik bir süre önce) Dlıga Köyü'nde görüşüp koştuğumuz, Balkan Savaşları yıllarında yedi yaşlarında bir oğlan olduğunu söyleyen Rasim Ağa, o yıllarla ilgili anılarını gözlerinde hâlâ okunan bir dehşetle anlatıyordu: "Dokuz yüz on iki yılıydı. Osmanlı battı. Millet korku içinde, ne yapacağını şaşırmış bir haldeydi. Savaşlar birbirini izledi durdu. Her gelen asker önünden kaçıp köyü terk etmek zorundaydık... "73 Fakat kendisine bu olup bilenlerle ilgili herhangi bir türkü, herhangi bir destan bilip bilmediğini sorduğumuzda, omuzlarını kaldırmakla yetinmişti sadece. Bu durum karşısında bir mesele bizi daima ilgilendirmiştir: Acaba Balkan Savaşları yıllarında Türkiye'ye göç eden yüz binlerce Makedonyalı Türk'ün, ruhlarını saran dehşetin yükünden kurtulduktan sonra, o işkence, o zulüm yıllarına türküler yaktılar mı, destanlar yarattılar mı? Ne yazık ki bu konuda araştırma yapma imkânı bulamadığımız için bu soruya cevap olabilecek herhangi bir bilgiye de sahip değiliz. Sonuç olarak, Balkan Savaşlarından sonraki yıllarda Makedonya Türk Halk Edebiyatı'nın önemli bir varlık gösteremediğini söyleyebiliriz. Bir ulusun kültür dağarcığında halk edebiyatının nedenli önem taşıdığının bilinmesine rağmen, Makedonyalı Türk aydınları maalesef bunun nedenlerini aydınlatmaya yönelik herhangi bir ciddi çalışma yapabilmiş değillerdir. Fakat yine de, Makedonya'da yaşayan Türkler söz konusu olduğunda, son derece çalkantılı geçtiğini söyleyebileceğimiz Balkan Savaşları'ndan günümüze kadarki seksen küsur yıllık dönem içinde olup bitenlere şöyle bir göz atarak, bu nedenleri birkaç esas noktada toplayabiliriz: a. Balkan Savaşları ile birlikte, Makedonya Türk Halk Edebiyatı'nın, Türk Halk Edebiyatı İle bütün bağları kesilmiştir; b. Daha Balkan Savaşları öncesinde başlayan göçün Balkan Savaşlarıyla birlikte yoğunluk ka zanması ve bir daha hiç dinmemesi, Makedonya Türk Halk Edebiyatı'nın toparlanıp canlanmasını engellemiştir; c. Çağdaş Makedonya Türk Edebiyatı'nın ge lişim sürecinde bütün dikkatlerin bu yöne çev rilmiş olması, Makedonya Türk Halk Edebiyatı'nın 73. Suat Engüllü, IVnali'dan Çıktık Yaya, "Birlik" Yayınları, Üsküp, 1989, s

3 geri planda kalmasına ve gereken hamleyi yapmamasına sebep olmuştur; d. Halk Edebiyatının taşıdığı önemin zamanla algılanmasına rağmen, Makedonya Türk Halk Edebiyatı yaratıcılığının teşvik edilmesi yönünde herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Bu karamsar olması kaçınılmaz tabloya rağmen, Balkan Savaşları sonrasında Makedonya Türkleri, Makedonya'da Türk Edebiyatı'nın tekrar filizlenmesinde büyük rolü olan ve nesilden ne-sile aktarılan halk edebiyatı ürünlerini yaşatmak gibi son derece önemli bir işi başarmışlardır.hatta o ağır işkence ve zulüm yıllan ardından bir nebze de olsa düzelen hayat şartları altında, yoğun bir şekilde olmasa bile, halk edebiyatlarına yeni ürünler kazandırmaya başlamış, Krallık Yugoslavya baskı rejimi altındaki ağır hayat koşullarım yarattıkları bu halk edebiyatı ürünleriyle dile getirmekten de geri kalmaşilardır. Bunun en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz ki "Hamdi" türküsüdür.74 Makedonya'nın her yerinde Hıdırellez kutlamalarının yapıldığı ve bu kutlamalar çerçevesinde "mani çekme" (yerel ağızla "martaval çekme") adetinin yer aldığı, nişan törenleri, düğünler, sünnet düğünleri ve diğer eğlencelerde özellikle genç kızların tef çalarak yaptıkları "mani atışmaları"nın hemen her yerde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, bu dönemde Makedonya Türk Halk Edebiyatına yeni yeni manilerin kazandırılmış olduğu da söylenebilir. Fakat, bu dönem halk edebiyatı yaratıcılığına dönük bilimsel çalışma ve araştırmaların yokluğu nedeniyle, halk edebiyatı metinlerine dayanarak o döneme ait olduklarını kesinlikle iler sürebileceğimiz halk edebiyatı ürünleri dışında bir saptama yapabilmemiz bugün için mümkün değildir kanısındayız. Ulaşabildiğimiz bilgilere dayanarak, Balkan Savaşlarından sonraki yıllarda, halk edebiyatı dışında da, yoğunluğuyla dikkatleri çekebilecek bîr edebi yaratıcılıktan söz edemeyiz. Makedonya Türk Edebiyatı'nın bu dönemine değinen yazarların çoğu, o yıllarda Makedonya'da halen faaliyet gösterir durumda olan tekkelerde şiir yazıldığım iddia etmektedirler. Fakat, Üsküp Rifai Tekkesi Şeyhi Şeyh Sadeddin Efendi'den baş- kasının adını vermemektedirler. Kanımızca o yıllarda tekkeler dahilinde kimi edebi çalışmalar yapmış kimselerin bulunması muhtemeldir. Ancak, ne yazık ki bu konuda yapılan araştırmaların yetersizliği yüzünden isimler, dahası da eserler üzerinde durmamız mümkün değildir. Birçok eser yazdığı bilinen Şeyh Sadeddin Efendi'nin edebi çalışmaları bile henüz aydınlığa kavuşmuş değildir. Bu dönemde Üsküp'ten başka, Manastır ve Kalkandelen'de de edebiyatla uğraşan, doğrusu şiir yazanların bulunduğu bilinmektedir. Balkan Savaşlarından sonra Makedonya Türk Edebiyatı'nda görülen suskunluğun göçün dışında da önemli nedenleri vardır. Bu nedenlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: a. Makedonya'da yaşan Türklerin son derece kötü toplumsal, ekonomik durumu; b. Türkçe öğretime son verilmesi; c. Yetersiz, süreksiz ve düzensiz basın et kinliği; d. Özellikle Türkiye'de Latin alfabesine ge çişle, Makedonya Türklerinin ana ülke ede biyatından koparılması; e. Yayıncılık faaliyetinin olmaması; f. Göçün devam etmesi. Makedonya'da yaşayan Türkler, Balkan Savaşlarını izleyen Birinci Dünya Savaşı ve sonrası yıllarında sözün tam anlamıyla kendilerini ağır bir "yaşam kavgası" içinde bulmuşlardır. Kalmak ve gitmek arasında bocalayıp durdukları bu yıllar süresince, en hayatî alanların dışında kalanlarla uğraşmalarım beklemek biraz fazla hayali olmaz mıydı? Üstelik, tabiri caizse, "başsız bırakılmış, perişan bir sürüden farkları yok idiyse" edebiyat düşünmelerini beklemek akla uyar mıydı? Osmanlı'nın kendini kurtarma derdine düştüğü, Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması savaşının verildiği bu yıllar, birdenbire azınlık durumuna düşmenin şaşkınlığını henüz üzerindene atamamış olan Makedonya Türklerinin en temel haklarının bile rafa kaldırılmasının tam zamanıydı. Bu yolda ilk atılan adım Türkçe öğretime son verilmesiydi. Bu, o yıllarda Sırpçayı bilmeyen Türk çocuklarının okuldan caydırılmaları ve öğretim sürelerinin biraz daha uzatılması için 74. "Hamdi" türküsünün 1936 yılında yaratıldığı söylenmekledir. Türküde, Uslrumca'nın Çanaklı Köyü'nden Hamid Hüseyin'in orman bekçisi tarafından öldürülmesi olayı dile getirilmektedir. Muzaffer Selman, Folklorumuz Yararına,

4 son derece isabetli bir karardı. Bu kararla, Türkler arasında yeni bir aydın kuşağının yetişmesine engel olunmuş, Türklerin, ulusal kimliklerini yaşatabilmelerinin özünde yatan manevi değerlerine sahip çıkmaları geciktirilmişti. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Makedonya da Türkçe basın alanında umut verici gelişmeler olmuştur. O yıllarda bu alanda görülen hareketliliğin sürmesi, kuşkusuz Makedonya Türk Edebiyatı'nın kısa sürede canlanmasına büyük katkılarda bulunabilirdi. Ne yazık ki Türkçe basının devamında, güçlenmesinde ve belli bir düzene oturmasında "tehlike" gören krallık yönetimi, bu faaliyetin yasaklanmasını da geciktirmemiştir. Yasaklanmasaydı eğer, o yıllarda oldukça hareketli geçen bu basın faaliyetinin nasıl bir gelişim göstereceğini bugün tahmin etmek mümkün olmadığı gibi gerekli de değildir- ama gerçek olan şudur ki -o aynı yapı içinde kalmaya bile devam etselerdi, yayımlanan bu gazetelerin Makedonya Türk Edebiyatı'nın gelişimine bir hayli yararı dokunacaktı. Çok sayıda Türkçe gazetenin yayımlandığım gördüğümüz bu dönemde, bu basın faaliyeti dahilinde Makedonya Türk Edebiyatı'nın canlanmasını teşvik etmeye çaba harcanıp harcanmadığına, harcandıysa bunun ne denli ciddiyetle ve bilinçle yapıldığına dair bir şeyler söyleyebilmemiz şimdilik mümkün değil. Bu yönde yapılmış herhangi bir çalışma yok çünkü. Makedonya'da Türkçe basınla ilgili çalışmaları bilinen İsmail Eren75 maalesef bu konudaki araştırmalarını sürdürmemiş, sadece Makedonya'da Türkçe yayımlanan gazeteleri tespit etmek ve bu gazetelerle ilgili kimi genel bilgiler vermekle yetinmiştir. Buna rağmen, aynı kaynaklardan yararlandığını gördüğümüz Fahri Kaya'nın hem "Yugoslavya Türk Hikayesi Antolojisi"76, hem "Eski Yugoslavya'da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi" 77 adlı kitaplarındaki incelemelerinde, "... saydığımız gazete ve dergilerin sayfalarında, o dönemde bu topraklarda yaşayan ve yaratan kalem erlerinin birçok değerli şiirleri yanı sıra hi- kayeleri de yer almaktadır ve "... Üsküp'te, Arap harfleriyle gazeteler yayımlandı. Ömürleri kısa olan bu gazetelerin sayfalarında Türkiye edebiyatının olduğu gibi kimi yerli Türk şairlerinin de dizelerine yer veriliyordu..." 79 gibisinden önemli iddialarla ortaya çıktığını görüyoruz. Nedir ki bu iddialarının doğruluğunu güçlendirecek herhangi bir kaynak göstermediği gibi, ne şiir ve öyküleri yayımlanan yazarların adlarını anmakta, ne de bu şiir ve öykülerin hangi gazetelerde, hangi tarihlerde yayımlandıkları hakkında bilgi vermektedir. Kanımızca, o dönemde Makedonya'da yayımlanmış olan bu gazetelerde, bu gibi şiir ve öykülerin yer almış olması ihtimali vardır, ama bu alana yönelik gereken İnceleme ve araştırmalar yapılmadıkça, bu gibi kesin iddialarla ortaya çıkmak, çalışmaların bilimselliği açısında sakıncalıdır. Düşüncemize göre, ciddi bir araştırmayı gerektiren bu gazetelerin yayımlanmasında görülen süreksizlik, bu süreksizliğin sonucu bu gazetelerin yayımının belli bir düzene oturmamışlığı göz önünde bulundurulduğu takdirde, edebiyatın canlandın İması bakımından fazla bir yol kat ettiklerine fazla bir olasılık verilmemelidir. Bu gazetelerin, o yıllarda, başta bir siyasi mücadele aracı olarak görüldüklerini de hesaba katarsak, bu varsayımımızın gerçeği yansıtma şansı daha da artmaktadır. Krallık Yugoslavya yönetiminin, Makedonya'da yaşayan Türkleri, 1928 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen harf inkılâbının semerelerinden yararlandırmama kararı, rejiminin, bura Türklerinin ana ülkeleri ile olan bağlarını zayıflatmak ve zamanla tamamen koparmak niyetinden kaynaklanmaktadır. Bu niyetin hedef aldığı iki ana unsur ise her ulusun kimliğinde en başta gelen dil ve edebiyattır. Krallık Yugoslavya rejiminin bu niyetinin önemli ölçüde başarılı olduğu su götürmez bir gerçektir. Bunun en iyi kanıtı, Makedonya Türklerinin dilinde kısa sürede belirginleşen yoksullaşma 80, ana ülke edebiyatıyla 75. İsmail Eren'in 29. ve 32. dipnotlardaki çalışmalarından başka, Yugoslavya'da dolayısıyla da Makedonya'da yayımlanan gazete ve dergilerle ilgili bir araştırması daha vardır: İsmail Eren, Yugoslav Topraklarında Türkçe Basın, "Sesler" Aylık Toplıım Sanat Dergisi, Üsküp, Kasım 1967, sayı 20, s Fahri Kaya, Yugoslavya Türk Hikâyesi Antolojisi, "Birlik" Yayınları, Üsküp, 1990,262 sayfa. 77. Fahri Kaya, Eski Yugoslavya Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Cem Yaymevi, İstanbul, Birinci Basım 1992,327 sayfa dipnota bakınız, s dipnota bakınız, s Mustafa Kemal Karabasan, Ülkemizin Yerli Türk Halk Edebiyatı Yugoslav Kaynaklarında, Mayıs 1989 tarihlerinde Es kişehir'de düzenlenen IV. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semin eri'nde okunan bildiri, s.2. Karahasan bu bildirisinde bunu şu sözlerle dile getirmektedir:

5 mevcut bağların asgariye inmiş olması 8 *, edebiyatta bîr türlü toparlanmanın sağlanamaması 82 değil midir? İyi kötü bir yayıncılık faaliyetinin başlatılamaması da, Makedonya Türk Edebiyatı'nın varlık gösteremem esinde önemli bir etken olmuştur. O yıllarda şiirle uğraşan bir Şeyh Sadeddin Efendi'nin, bir İzzet Basri Efendinin, kırklı yıllara gelindiğinde "şiir alemine adım atan" Abdül Fettah Rauf'un şiirlerinin kitap halinde yayımlanması durumunda, Makedonya Türk Edebiyatı suskunluğundan sıyrılabilir, önemli bir hareketlenmeye sahne olabilirdi kanısındayız. Tabii ki bütün bu saydığımı?, nedenlerin, Makedonya Türk Edebiyatı bakımından son derece olumsuz gelişmelere sebebiyet vermesinin temelinde, Türkiye Cumhuriyeti'ne göçün devam etmesi yatmaktadır ve 1936 yıllarında tekrar kitlevi bir hal alan bu hiç dinmeyen göç, Makedonya Türklerinin hayatın her alanında yeni sarsıntılar geçirmesine neden olmuş, pek doğal olarak edebiyatın canlandırılabilmesi yükünü taşıyabilecek aydın kişilerin yetişme sürecim baltalamıştır göçünü izleyen yıllarda Krallık Yugoslavyasın'da toplumun bütün kesimlerine yayılan toplumsal kıpırdanmalar sonucu kitlelerin uyanıp bilinçlenmesi, ülke sınırları içinde yaşayan bütün azınlıkları olduğu gibi.makedonya'da yaşayan Türkleri de büyük ölçüde hareketlendirdi. Bu hareketlenme sonucunda Üsküp'te kurulan "Yardım" Cemiyeti o zamana kadar Türkler arasında görülmemiş ölçüde bir sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirmeyi başarmıştır. Cemiyetin Makedonya Türklerinin kültürel faaliyetlerini teşvik ve geliştirme gayretleri doğrultusunda, 1939 yılının Ekim ayında bir edebiyat kolu da kurulmuştur. 83 Nedir ki, "Yardım" Cemiyeti'nin Yugoslavya Komünist Partisi'nin etki alam içine çekilmesi niyetleri dahilinde, kanımızca çalışmaları politik bir zemine kaydırıldığı için edebiyatın yine ikinci plana itilmesine engel olamayan, bununla da Makedonya Türk Edebiyatı'nın canlandırılması yolunda kayda değer bir mesafe alamayan bu edebiyat kolunun etkinliği, kuruluşundan yaklaşık bir buçuk yıl sonra, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte son bulmuştur. Savaş yıllarının araya girmesiyle, Balkan Savaşları sonrasında Makedonya'da yaşayan Türkler arasında görülen ilk ve biricik örgütlü Türk kültür varlığının sesinin duyurulması girişimi olarak bir hayli gecikmeli de olsa ortaya çıkan "Yardım" Cemiyeti, diğer alanlarda oludğu gibi edebiyat alanında da misyonunun tamamlayanı adan mücadele sahnesini terk etmek durumunda kalmıştır. Böylece, Makedonya Türk Edebiyatı da, Balkan Savaşları ardından gömüldüğü suskunluktan kurtarılmanın bu biricik ciddi fırsatından nasibini alamadan, ikinci Dünya Savaşı'mn getirdiği karanlığa gömülmüştür, 81. Suat Engüllü, Hiçbir Şey Bizimle Başlamıyor, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Ekim 1988, s. 229, s Nisan 1980 yılında kendisiyle yapılan söyleşide Necati Zekeriya diğerleri arasında şımlan da söylemişti: "... Bir birikimimiz, bir edebiyat birikimimiz yoktu. Yoktu çünkü gerçekte biz Türk Edebiyatımdan kopmuş bir topluluktuk. Anılarımda kaldığına göre, kurtuluştan sonra okuyabilme fırsatını bulabildiğim ilk birkaç kitap gerçekte Üsküp'te o yıllarda elden ele dolaşan, Türk Edebiyatı'nda Cumhuriyetten sonra yetişen romancıların eserleriydi" 82. Süreyya Yusuf bunu "Türklerin edebiyatta geçirdikleri bunalım" olarak tanımlar. 71. dipnota bakınız, s dipnota bakınız, s. 4. Mustafa Karabasan bu edebiyat kolunda "Ömerler, Nihatlar, Şerefler, Refikler, Selmanlar, AbdüUer, Abbaslar ve diğerleri"nin faaliyet gösterdiklerinden söz etmektedir, fakat andığı edebiyat kolu üyelerinin soyadlarını vermediği için

6

Hüseyin Fazlı ERGÜL 2

Hüseyin Fazlı ERGÜL 2 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 39-51 39 KOSOVA DA TÜRKÇE EĞİTİM ve SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME İHTİYACI 1 The Need of Educating the Primary School Teacher and Education

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye'de ve Dünya da Milliyetçilik

Türkiye'de ve Dünya da Milliyetçilik Türkiye'de ve Dünya da Milliyetçilik Prof. Dr. Ali Çarkoğlu Koç Üniversitesi Bilim Akademisi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Bilim Akademisi 1 Giriş 1 Fransız ihtilalinden (1789) sonra

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma

Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 3, Sayı: 4, 2014 Sayfa: 739-760 Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma Öz Ayşe GÜÇ IŞIK Dr. gucayse@gmail.com Mardin in içinde

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

BALKAN TÜRKLERİNİN II. DÜNYA SAVAŞINDA YAŞADIĞI TRAJEDİ ÜZERİNE BİR ROMAN: DRİNA DA SON GÜN

BALKAN TÜRKLERİNİN II. DÜNYA SAVAŞINDA YAŞADIĞI TRAJEDİ ÜZERİNE BİR ROMAN: DRİNA DA SON GÜN BALKAN TÜRKLERİNİN II. DÜNYA SAVAŞINDA YAŞADIĞI TRAJEDİ ÜZERİNE BİR ROMAN: DRİNA DA SON GÜN Arş. Gör. Abdurrahman KOLCU * ÖZ: Çağdaş Türk Edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Faik Baysal ın Drina

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR?

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? EĞİTİM BROŞÜRÜ DİZİSİ 1 2011 SENDİKA NEDİR? SENDİKA FEDARASYONU, SENDİKA ENTERNASYONALİZMİ NE DEMEKTİR? İşçilerin bir sınıf olarak burjuvaziye karşı örgütlü direnişi,

Detaylı

KÜRESELLEŞME ORTAMINDA TÜRKİYE'DE "BİRLİK VE BERABERLİK", KÜRT KİMLİĞİ VE GELECEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

KÜRESELLEŞME ORTAMINDA TÜRKİYE'DE BİRLİK VE BERABERLİK, KÜRT KİMLİĞİ VE GELECEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER KÜRESELLEŞME ORTAMINDA TÜRKİYE'DE "BİRLİK VE BERABERLİK", KÜRT KİMLİĞİ VE GELECEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Baskın Oran Devlet ve Farklı Kimlikler Devlet kurumunun kimlik konusundaki yaklaşımlarını ikiye indirgeyerek

Detaylı

DOĞU ANADOLU DA KADIN VE AİLE

DOĞU ANADOLU DA KADIN VE AİLE Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 173-192. DOĞU ANADOLU DA KADIN VE AİLE Pınar İlkkaracan Giriş

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Uluslararası Çalışma Örgütü TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Hakan ERCAN ILO - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları, Uluslararası Yayın Hakkı

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk

TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ. Mustafa Öztürk 30 TÜRKİYE DE ENGELLİ GERÇEĞİ Mustafa Öztürk MÜSİAD Cep Kitapları: 30 ISBN 978-605-4383-07-8 Kitap Editörü ABDULLAH SERENLİ Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Kapak Tasarım MEVLÜT EREN Mizanpaj ORHAN TATLICI Baskı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri

Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri Mevlüt Yüksel* Özet Türk-Ermeni ilişkilerinde görmezden gelinen önemli bir sorun daha vardır. Bu sorun Ermenistan

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı