Erzurum Termal Turizm Potansiyeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erzurum Termal Turizm Potansiyeli"

Transkript

1 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI Erzurum Termal Turizm Potansiyeli Turizm Raporlar No: 3 Süleyman TOY Selim ÇATAKÇI Emine Bilgen EYM RL Murat KARAPINAR Erzurum 2010 Her hakk sakl d r.

2 TE EKKÜR Bu çal man n haz rlanmas nda fikir ve materyal payla m konusunda de erli katk lar n esirgemeyen ba ta Erzurum l Özel daresi Genel Sekreter Yard mc s Say n Mücahit Erco kun a, Palandöken Belediyesi Ba kan Yard mc s Say n Zafer Aynal ya ve Ömer Bastem e te ekkürü borç biliriz. Çal ma Grubu Eylül 2010 i

3 Ç NDEK LER TE EKKÜR... i 1. G R Termal Turizm Türkiye nin Termal Turizm Potansiyeli TRA1 Düzey 2 Bölgesi nin Termal Turizm Potansiyeli ERZURUM UN TERMAL TUR ZM POTANS YEL Aziziye (Il ca) Jeotermal Sahas Pasinler Jeotermal Sahas Köprüköy Jeotermal Sahas Hamamderesi mevkii Jeotermal Sahas (Küçüktüy) Erzurum-Akda Jeotermal Sahas Erzurum-Arzuti Jeotermal Sahas Erzurum-Köse Mehmet Jeotermal Sahas Çat- Hölenk Jeotermal Sahas Çat - Çimenözü Erzurum-Olur Jeotermal Sahas Tekman - Meman Jeotermal Sahas Tekman - Hamzan Jeotermal Sahas Horasan-H z rilyas Köyü Jeotermal sahas ÖNER LER KAYNAKLAR EKLER Ek I. Aziziye kapl ca suyunun ifa özellikleri Ek. 2. Aziziye termal suyun özellikleri Ek 3. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu Ek 4. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu Ek 5. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu ii

4 EK LLER D Z N ekil 1.1. Türkiye de s cak su kaynaklar n n da l m (Özdemir 2007)... 1 ekil 1.2. Termal Turizm Kentleri Projesi... 3 ekil 1.3. Türkiye s ak s... 5 ekil 1.4. Jeotermal kaynaklar n da l m... 6 ekil 2.1. Erzurum'un önemli termal su kaynaklar... 9 ekil 2.2. Aziziye jeotermal alan n n konumu ekil 2.3. Pasinler jeotermal sahas ekil 2.4. Pasinler jeotermal sahas ekil 2.5. Pasinler termal turizm alan ekil 2.6. Köprüköy Deliçermik ekil 2.7. Köprüköy Deliçermik ekil 2.8. Küçüktüy sondaj ekil 2.9. Küçüktüy kuyu ekil Küçüktüy kuyu ekil Kösemehmet kuyu ekil Kösemehmet kuyular ekil Kösemehmet kuyu ekil H z rilyas köyü ekil Mevcut tesis ekil H z rilyas termal kaynak iii

5 TABLOLAR D Z N Tablo 1. Termal sular n s cakl k s n flamas... 7 Tablo 2. Erzurum'da bulunan termal alanlar n listesi... 7 Tablo 3. Erzurum'un önemli termal alanlar... 8 Tablo 4. Pasinler jeotermal sahas ak kan analizi iv

6 1. G R Jeotermal sular n enerji üretiminden s tmaya, bal kç l ktan termal turizme kadar çok geni bir yelpazede kullan m mevcuttur. Alp Himalaya Jeotermal Ku a üzerinde bulunan Türkiye jeotermal su kaynaklar bak m ndan oldukça zengin bir konumdad r. Türkiye jeotermal kaynak zenginli i ve potansiyeli aç s ndan dünyada ilk yedi ülke aras nda, Avrupa'da ise birinci s rada yer almas na ra men, jeotermal s ve kapl ca uygulamalar bak m ndan bu potansiyelinden yeterince yararlanamamakta ve bu aç dan dünyada A.B.D, sveç, Çin ve zlanda n n ard ndan be inci s rada yer almaktad r. Jeotermal kaynaklar n ülke içinde co rafi bölgelere göre da l ma bak ld nda, en yüksek pay (% 77.94) Ege Bölgesi nin ald görülürken, Do u Anadolu Bölgesi % 4.77 lik oranla Marmara Bölgesi nden sonra dördüncü s rada yer almaktad r ( ekil 1.1). ekil 1.1. Türkiye de s cak su kaynaklar n n da l m (Özdemir 2007) 1.1. Termal Turizm Termal turizm, turizmin teorik olarak s n fland r lmas ele al nd nda amaçlar na göre turizm tipleri s n f n n alt ba l olarak sa l k turizmi ile beraber an l r. Bununla 1

7 beraber spor turizmi, kültür turizmi, i turizmi, rekreasyonel turizm ve hatta din turizmi ile de beraber kullan labilir ve çok yak ndan ili kilidir. Termal turizm, mineral içeren termal sular ile çamurlar n insan sa l na yapt olumlu katk lar n uzman hekim denetimindeki fizik tedavi, rehabilitasyon ve egzersiz gibi aktivitelerle desteklendi i alanlara yap lan seyahat hareketidir (Bastem 1997). Termal turizm bir bölgede, Dört mevsim turizme olanak sa lar, Turistik tesislerde yüksek doluluk oran te kil eder, stihdam art r r, Di er alternatif turizm türleri ile beraber rahatl kla kullan labilir ve turistik aktivitelerin çe itlenmesini sa lar, Kür merkezi (tedavi) olanaklar na sahip tesisler maliyetlerini çabuk giderir ve karl i letmelerdir, Yukarda bahsedilen nedenlerle, termal turizm bir ülkede potansiyeli olan ancak geri kalm alanlarda ekonomik ve sosyal refah sa lamak ve kalk nmay tetiklemek için son derece önemli roller üstlenebilir Türkiye nin Termal Turizm Potansiyeli Dokuzuncu Kalk nma Plan Jeotermal Çal ma Grubu Raporu na göre ubat 2005 itibariyle Türkiye nin termal turizm amaçl kulland jeotermal enerji miktar 402 MWt ve kapl ca say s 215 tir. Plan da bu kullan m n 2013 y l nda 1100 MWt a ve kapl ca say s n n da 400 e ç kar lmas hedeflenmektedir (DPT 2006). Türkiye nin toplam jeotermal enerji potansiyeli MWt olarak tahmin edilmektedir (DPT 2006). Bu potansiyel termal turizm aç s ndan bir milyonun üzerinde yatak kapasitesini ifade etmektedir. Böyle bir kapasiteye ula lmas durumunda ise termal turizm sektörü ülkeye y lda toplam 12 Milyar 625 Milyon USD ek ekonomik katk sa lam olacakt r (DPT 2006). 2

8 Kültür ve Turizm Bakanl n n termal turizm anlay ise termal sular n y kanma amaçl kullan m n n d nda insan sa l, zindelik, rekreasyon, e lence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanlar n yer ald ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesislerin yarat lmas eklindedir. Sa l k ve termal turizmin geli tirilmesi amac yla Kültür ve Turizm Bakanl nca ba lat lan Termal Turizm Kentleri Projesi kapsam nda Türkiye de jeotermal potansiyeller dikkate al narak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmi tir (www.kultur.gov.tr; ekil 1.2). ekil 1.2. Termal Turizm Kentleri Projesi Bu alanlar; Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi (Çanakkale, Bal kesir. Yalova), Frigya Termal Turizm Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, U ak, Eski ehir, Ankara), Güney Ege Termal Turizm Bölgesi ( zmir, Manisa, Ayd n, Denizli) ve Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi (Yozgat, K r ehir, Nev ehir, Ni de) eklindendir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geli tirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynakl tesisler ba ta olmak üzere golf, do a turizmi, su sporlar vb. turizm türleri ile bütünle mesi ve yak n çevredeki di er kültürel ve do al de erlerle de ili kilendirilmesi hedeflenmektedir. 3

9 Bu hedefler do rultusunda Kültür ve Turizm Bakanl, termal turizmde k sa vadede bölgelerde yürütülecek çevre düzeni planlama çal malar sonras nda 250 bin yatak kapasitesinin olu turulmas n ; orta vadede pilot bölgelerde belirlenen illerdeki tecrübelerden yararlanarak bu çal malar n tüm ülkeye yayg nla t r lmas ile bir milyon yatak kapasitesine ula may ve uzun vadede ise Türkiye nin Avrupa'da termal turizm konusunda birinci destinasyon ülke olmas n, termal amaçl 15 milyon turistin gelmesini ve termal turizme yönelik 500 bin tesisin i letmeye aç lmas n planlamaktad r TRA1 Düzey 2 Bölgesi nin Termal Turizm Potansiyeli Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerini kapsayan TRA1 Düzey 2 Bölgesi içerisinde Kuzey Anadolu ve Do u Anadolu fay hatlar n n kesi im noktas yer almaktad r. Bu nedenle Bölge jeotermal kaynaklar bak m ndan zengin bir potansiyele sahiptir ( ekil 1.3. ve 1.4.). Ancak yap lan sondajlar n ve mevcut tesislerin yetersizli i nedeniyle bölge bu potansiyelinden çok az miktarda yararlanmaktad r. Tüm Türkiye de 2634/4957 say l Turizmi Te vik Kanunu uyar nca ilan edilmi olan 65 adet Turizm Merkezinden Bölge içerisinde sadece iki tanesi (Pasinler ve Il ca (Aziziye kapl calar ) yer almaktad r. Bölge de yer alan iller aras nda Erzurum gerek sondaj say s n n ve su s cakl n n gerekse bu konudaki tesisle menin fazla olmas nedeniyle termal turizm aç s ndan di er iki ile göre daha avantajl bir konumdad r. Bu nedenle bu çal mada Erzurum un termal turizm potansiyeli ele al nm ve termal turizmin geli tirilmesi konusunda önerilere yer verilmi tir. 4

10 ekil 1.3. Türkiye s ak s 5

11 ekil 1.4. Jeotermal kaynaklar n da l m 6

12 2. ERZURUM UN TERMAL TUR ZM POTANS YEL Termal turizme kaynak de er olan yer alt su kaynaklar n n içinde erimi halde madenlerin bulunmas ve s cakl n n da 33 C nin üstünde olmas artt r (Bastem 1996). S cakl klar na göre termal sular n s n fland r lmas Tablo 1 de verilmi tir. Tablo 1. Termal sular n s cakl k s n flamas S cakl k s n f So uk Il k S cak Çok s cak S cakl k ( C) 20 C den az C C 42 C den fazla Termal sulara ait anlat lan bu özellikler dikkate al nd nda, Erzurum kent merkezi ve ilçelerinde bu kriterlere uygun olan 170 in üzerinde termal turizme olanak sa layacak kayna n oldu u belirtilmektedir (Tablo 2; Bastem 1996 dan güncellenmi tir). Erzurum ve çevresindeki termal sular genel olarak tektonik kökenlidir. Sular n geldi i derinlik 1000 m civar ndad r. Bu sular debi, s cakl k, fiziksel ve kimyasal özellikleri bak m ndan oldukça üstün özellikler ta maktad r. Sodyumlu klorürlü bikarbonatl s n f na giren bu sular termal turizm ve sa l k turizmi için uygun alanlar sunmaktad r. Tablo 2. Erzurum'da bulunan termal alanlar n listesi lçe Termal alan lçe Termal alan A kale K zlarkale Çermi i Çat Köseler çermi i K z l orak Çermi i kiler çermi i Cinis Çermi i Hölenk çermi i Kesik köprü ac suyu Budak çermi i H n s Dere çermik Yel çermi i Demirci çermi i Aziziye Aziziye kapl calar Gemik çermi i Oluklu çermik Yelpis çermi i Zincirli çermik Pasinler Pasinler kapl calar Tuzlu çermik So uk çermik Ads z çermik Küçük çermik Çatak çermi i Büyük çermik Akkaynarca çermi i Pancar çermi i Bal kl çermi i De irmen çermi i Sondaj çermi i Gözeler çermi i Gelingeldi çermi i Cam çemi i Ka mu at kaynarcas Serçe bo az çermi i enkaya Ac su As Bo a çermi i Sar su Horasan Bal klaya içmesi Yelsu Ac Kurun içmesi Tekman Çamurlu çermik Çermik Göko lan çermi i Kantarkaya çermi i Hamzan çermi i Karayaz Gücür çermi i Yukar meman çermi i Yekmal çermi i Orta meman çermi i Narman Çar kl çermi i Oltu Ba akl çermi i Ta burun içmesi Uzun Hamam çermi i Olur Il kkaynak Çermi i Tortum Esendurak çermi i Süngübay r çermi i Köprüköy Deliçermik 7

13 Erzurum kent merkezi ve ilçelerinde yer alan termal su kaynaklar n n say s n n fazla olmas na ra men, bu kaynaklar aras nda termal turizm aç s ndan potansiyeli yüksek olan 1 kaynaktan burada bahsedilecektir (Tablo 3 ve ekil 2.1). Tablo 3. Erzurum'un önemli termal alanlar S ra No. Cinsi Yeri S cakl k Debi Aç klama (ºC) (lt/sn) 1 Termal su Pasinler (sondaj) Termal otel ve Kapl ca 2 Termal su Aziziye (sondaj) Termal otel ve Kapl ca 3 Termal su Hamamderesi - Küçüktüy Tesis yok 4 Termal su Akda 30 5 lkel tesis 5 Termal su Arzuti 31 5 lkel tesis 6 Termal su Kösemehmet Tesis yok 7 Termal su Hölenk (Çat) 32 4 Tesis yok 8 Termal su Olur 38 5 Tesis yok 9 Termal su Köprüköy Çamur havuzlar 10 Termal su Meman (Tekman) 45 2 lkel tesis 11 Termal su Hamzan (Tekman) lkel tesis 12 Termal su Çimenözü (Çat) lkel tesis 13 Termal su H z rilyas (Horasan) lkel tesis 8

14 Şekil 2.1. Erzurum'un önemli termal su kaynakları 9

15 2.1. Aziziye (Il ca) Jeotermal Sahas Bu jeotermal saha Erzurum un merkez ilçesi olan Aziziye de bulunmaktad r. Bugüne kadar MTA taraf ndan çe itli zamanlarda sahan n jeolojik ve jeofizik etütleri yap lm ve sahada 3 adet jeotermal kuyu aç lm t r. Bu kuyulardan bir tanesi Aziziye Belediyesi ne ait kapl can n s cak suyunu temin etmekte, iki tanesi ise kuyu ba vanas kapal haliyle yedek olarak bekletilmektedir. Ayr ca Aziziye Belediyesi ne ait iki adet kapl cada da kapl calar n hemen yak n nda bir k r ktan ç kan yakla k 38 C s cakl k ve 25 lt/sn lik debide s cak su kullan lmaktad r. Aziziye sahas nda hâlihaz r jeotermal ak kanlar n s cakl C ve debisi 60 lt/sn dir. Bu miktar Kültür ve Turizm Bakanl standartlar na göre termalizm aç s ndan bir günde ki inin s cak su ihtiyac n kar layabilecek seviyededir (Anonim 2003). Aziziye lçesi nde bulunan jeotermal sular n MTA laboratuarlar nda yap lan analizler ve T bbi De erlendirme Kurulu nun raporuna göre, romatizmal hastal klara, göz hastal klar na, sinir sistemi hastal klar na, deri hastal klar na ve metabolizma bozukluklar gibi bir dizi hastal klara iyi geldi i tespit edilmi tir (Bkz. Ek 1). Aziziye havzas ndaki jeotermal sulara ait kimyasal analiz sonuçlar Ek 2 de verilmi tir. Analiz sonucu Aziziye de bulunan termal sular n sodyumlu-klorürlü-bikarbonatl termal sular s n f na girdi i belirlenmi tir. Aziziye jeotermal sahas nda bulunan üç adet kuyuya ait MTA analiz formu da Ek 3,4 ve 5 te verilmi tir. Aziziye lçesi gerek bulundu u konum gere i, gerekse sahip oldu u uygun alanlar bak m ndan hem termal turizm hem de termal turizm ile birlikte entegre edilebilecek alternatif turizm faaliyetleri aç s ndan son derece uygun bir aland r. Bu alanda mevcut durumda Aziziye Belediyesi taraf ndan i letilen termal tesislerin geli tirilmesi, kapasitesinin art r lmas, tan t m n yap lmas ve özel sektörün de alana yat r m yapmas ula lmas gereken hedefler aras ndad r. Özellikle k turizmi, golf turizmi ve sporcu turizmi ile entegre edilebilecek olan bir termal turizm destinasyonu olmas için gerekli çabalar n bu alan için harcanmas gerekmektedir. Alan ayr ca Erzurum kent halk n n rekreasyon ihtiyac n kar layabilecek tesislerin yap labilmesi aç s ndan da uygun mekanlara sahiptir. lçenin kuzeyinden güneyine do ru akan Pulur Çay ve çevresi bu 10

16 amaç için son derece uygundur. Bu aktivite için bir çekim merkezi olabilecek lçe, termal turizm potansiyelini de kullanarak turizm ile kalk nma aç s ndan bir model olabilir. lçe de Turizm Te vik Kanunu kapsam nda Termal Turizm Alan ilan edilmi olan ve otel ve tesis yap m için ayr lm olan yüz bin metrekarenin üzerinde bir yüz ölçüme sahip bir alan bulunmaktad r. Belediye s n rlar içerisinde yer alan bu alan tüm alt yap hizmetlerine sahiptir ve özel sektörden gelecek taleplerle tahsisi yap labilecek konumdad r ( ekil 2.2). 11

17 ekil 2.2. Aziziye jeotermal alan n n konumu 12

18 2.2. Pasinler Jeotermal Sahas Bu jeotermal saha Erzurum un 40 km do usunda, Pasinler lçesi nin merkezinde bulunmaktad r. Bugüne kadar MTA taraf ndan çe itli zamanlarda sahan n jeolojik ve jeofizik etütleri yap lm ve sahada 6 adet jeotermal kuyu aç lm t r. Bu kuyulardan 2 adedinin üretimleri kesilmi 4 kuyu ise faal olarak çal maktad r. Kuyulardan 1 tanesi kapl calar n s cak suyunu temin etmek için, 1 tanesi de termal oteldeki havuz ve kabinlerin s cak suyunu temin etmek için kullan lmaktad r. Di er iki kuyu ise kuyu ba vanalar kapal haliyle yedek olarak bekletilmektedir. Pasinler sahas nda mevcut durumda ç kan jeotermal ak kanlar n s cakl C ve potansiyeli debisi 325 lt/sn dir. Bu miktar Kültür ve Turizm Bakanl standartlar na göre termalizm aç s ndan bir günde ki inin s cak su ihtiyac n kar layabilmektedir (Anonim 2003). Pasinler havzas n n jeotermal sular na ait kimyasal analiz tablosuna (Tablo 4) göre, termal sular n sodyumlu klorürlü-bikarbonatl termal sular s n f na girdi i belirlenmi tir. MTA laboratuarlar nda yap lan analizler sonucunda, Pasinler de bulunan jeotermal sular n romatizmal hastal klara, sinir ve kas yorgunlu una, göz hastal klar na, sindirim sistemi hastal klar na ve metabolizma bozukluklar na iyi geldi i tespit edilmi tir. Tablo 4. Pasinler jeotermal sahas ak kan analizi YER PAS NLER PS-2 KUYUSU 13 PAS NLER PS-3 KUYUSU PAS NLER PS-4 KUYUSU ANAL Z TAR H SICAKLIK C DEB (lt/sn.) PH SPES F K KONDÜKT V TE (mho/cm) BUHARLA MA KALINTISI (mg/lt) K (mg/lt) Na (mg/lt) NH4 (mg/lt) ,8 Ca (mg/lt) Mg (mg/lt) As (Total) B (Total) ,3 Li (mg/lt) SiO2 (mg/lt) CO2 (mg/lt) PAS NLER PS-5 KUYUSU

19 HCO3 (mg/lt) CO3 (mg/lt) SO4 (mg/lt) ,6 Cl (mg/lt) I (mg/lt) F (mg/lt) ,1 NO3 (mg/lt) ,58 NO2 (mg/lt) 1 1 0,1 0,1 Kapl ca alan nda i letmecili ini Pasinler Belediyesi nin yapt 2 adet kapl ca ve i letmecili ini Pasinler Kaymakaml n n yapt 72 yatak kapasiteli bir adet termal otel bulunmaktad r. Kapl calar günübirlik olarak gelen 170 ki iye hizmet verecek kapasitedir. Mevcut tesisler ve kapl ca alan ekil 2.3 ve 2.4 te verilmi tir. ekil 2.3. Pasinler jeotermal sahas 14

20 ekil 2.4. Pasinler jeotermal sahas Pasinler Termal Turizm Merkezi, 2634 say l Turizmi Te vik Kanunu uyar nca tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan karar ile Turizm Merkezi ilan edilmi tir. Turizm merkezi alan n n büyüklü ü 18,7 ha d r. alana ait 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan , 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan ise tarihlerinde onaylanm t r. Bu merkez için planlanan yatak kapasitesi 1500 dür. ekil 2.5 te jeotermal sahan n ve yat r m alan n n görünümü verilmi tir. Termal turizm alan nda mevcut durumda bulunan kapl ca ve otel tesisleri bak ms zl k ve i letme s k nt lar nedeniyle hem talep görmemekte hem de mevcut potansiyele uygun hizmet verememektedir. Bu nedenle termal turizm ve tedavi amaçl modern tesislerin kurulmas ekonomik yönden katk sa layabilecek ve istihdam artabilecektir. 15

21 ekil 2.5. Pasinler termal turizm alan 2.3. Köprüköy Jeotermal Sahas Jeotermal saha Köprüköy ilçe merkezine 3 km mesafede bulunmaktad r. Bugüne kadar MTA taraf ndan çe itli zamanlarda sahan n jeolojik ve jeofizik etütleri yap lm olup sahada jeotermal kuyu aç lmam t r. K r k ve çatlak sistemlerinden 27ºC s cakl k ve 30 lt/sn debide al nan jeotermal su 2 adet aç k havuzda halk n kullan m na sunulmaktad r. Köprüköy ilçesinde daha çok mineral miktar yüksek olan çamurlardan yararlan lmaktad r. Köprüköy de bulunan jeotermal sular n yap lan analizleri sonucu, romatizmal hastal klara, solunum yolu hastal klar na, göz hastal klar na, sindirim sistemi hastal klar na ve metabolizma bozukluklar na iyi geldi i tespit edilmi tir. Köprüköy 16

22 sahas nda halihaz r jeotermal ak kan potansiyeli 30 lt/sn olup, bu miktar Kültür ve Turizm Bakanl standartlar na göre termalizm aç s ndan bir günde ki inin s cak su ihtiyac n kar layabilmektedir (Anonim 2003). Köprüköy lçesinde i letmecili ini Köprüköy Belediyesi nin yapt 2 adet aç k havuz ve çamur ünitesi bulunmaktad r. Ayr ca uzaktan gelen insanlar n konaklamas amac ile yap lm bir oda bir mutfaktan olu an pansiyon tipi evler sahada bulunmaktad r. Tesislerin bulundu u yerde piknik alanlar mevcut olup yaz aylar nda günübirlik olarak tesislere gelenler de olmaktad r. Bu alanda sa l k turizmi aç s ndan potansiyel son derece yüksek olmas na ra men, gerek ifal çamurun kullan m ve pazarlanmas gerekse suyun etkin biçimde turizmin hizmetine sunulmas gerçekle tirilememektedir. Bu nedenle bu alanda tesisle meden tan t ma bir dizi yo un çaban n harcanmas gerekmektedir. Mevcut tesislerden ve alan n kullan m durumundan görünümler ekil 2.6 ve 2.7 de verilmi tir. ekil 2.7. Köprüköy Deliçermik ekil 2.6. Köprüköy Deliçermik 17

23 2.4. Hamamderesi mevkii Jeotermal Sahas (Küçüktüy) Bu sahada do u-bat do rultulu oblik at ml normal faylar bulunmaktad r. S cak sular bu faylara ba l olarak ç kmaktad r. Bu sahada MTA taraf ndan Erzurum - Pasinler D- 80 karayolunun 15. kilometresinde Hamamderesi mevkiinde aç lan kuyulardan 30 o C s cakl k ve 22 lt/sn debide jeotermal ç k lar elde edilmi tir. Bu sahada kapl ca tesisleri bulunmamaktad r. Saha içerisinde Erzurum a yakla k 9 km mesafede bulunan bir noktada (Küçüktüy köyü arazisi), 2009 y l nda MTA Genel Müdürlü ü taraf ndan bir sondaj daha yap lm ve 750 m derinli e ula lm t r. Sondaj kuyusundan 51,6 ºC s cakl nda ve 50lt/sn debide artezyenik s cak su elde edilmi tir. Kültür ve Turizm Bakanl standartlar na göre bu saha termalizm aç s ndan bir günde 6000 ki inin s cak su ihtiyac n kar layabilecek potansiyele sahiptir. Elde edilen bu s cak su kayna ile alanda termal otel, Aquapark vb. tesisler yap labilece i gibi Palandöken ve Konakl kayak tesislerine s cak su terfi edilerek kayak turizmi ve termal turizm birle tirilebilir. Küçüktüy Köyü sondaj alan na ait görüntüler ekil 2.8, 2.9 ve 2.10 da verilmi tir. ekil 2.8. Küçüktüy sondaj 18

24 ekil 2.9. Küçüktüy kuyu ekil Küçüktüy kuyu 19

25 2.5. Erzurum-Akda Jeotermal Sahas Akda Jeotermal sahas nda 30 o C s cakl k ve 5 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada ilkel bir kapl ca tesisi bulunmaktad r Erzurum-Arzuti Jeotermal Sahas Arzuti Jeotermal sahas nda 31ºC s cakl k ve 5 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada ilkel bir kapl ca tesisi bulunmaktad r Erzurum-Köse Mehmet Jeotermal Sahas Köse Mehmet Jeotermal sahas nda 25 o C s cakl k ve 10 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada kapl ca tesisi bulunmamaktad r. Sondaj 2010 y l nda yap lan 4 kuyudan ç kan su ile yamaç para ütü, çim kaya, aquapark, sporcu kamplar gibi bir çok alternatif turizm aktivitesi birle tirilebilir. Alana ait görüntüler ekil 2.11, 2.12 ve 2.13 te verilmi tir. ekil Kösemehmet kuyu 20

26 ekil Kösemehmet kuyu ekil Kösemehmet kuyular 21

27 2.8. Çat- Hölenk Jeotermal Sahas Çat Hölenk Jeotermal sahas nda 40 o C s cakl k ve 32 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada kapl ca tesisi bulunmamaktad r Çat - Çimenözü Çat Çimenözü jeotermal sahas 56 ºC s cakl k ve 14lt/sn debiye sahiptir. Erzurum kent merkezine 100 km mesafededir. Serac l k için de uygundur Erzurum-Olur Jeotermal Sahas Olur, Jeotermal sahas nda 38 o C s cakl k ve 5 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada kapl ca tesisi bulunmamaktad r Tekman - Meman Jeotermal Sahas Meman Jeotermal sahas nda 45 o C s cakl k ve 2 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada ilkel kapl ca tesisi bulunmaktad r Tekman - Hamzan Jeotermal Sahas Hamzan Jeotermal sahas nda 56 o C s cakl k ve 12 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada ilkel kapl ca tesisi bulunmaktad r Horasan-H z rilyas Köyü Jeotermal sahas Horasan lçesi ne yakla k 10 km Erzurum a 102 km mesafede bulunan H z rilyas Köyü nde 2009 y l nda yap lan çal malar sonucunda 64 metre derinlikten 11 lt/sn debiye ve 57 ºC s cakl a sahip bir potansiyel elde edilmi tir. Bu alanda bu potansiyel ile 900 yatakl bir tesis kurulabilir. 22

28 Horasan Kaymakaml n n yapt çal malar ile alanda var olan tesisler k smen iyile tirilmi ve 8 m uzunluk ve 4 m geni li e sahip iki havuz yap lm t r. Ancak çok daha yüksek kapasiteli tesisleri kald rabilecek nitelikte termal su potansiyeli alanda mevcuttur. Cilt hastal klar, romatizma, kad n hastal klar ve kemik kireçlenmeleri için ifa kayna oldu u belirtilen termal suyun bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, karbondioksit gaz içerdi i tespit edilmi tir. Rezervi bir hayli büyük olan ve kükürt derecesi insan sa l na yararl derecede oldu u kan tlanan kapl can n tan t m n n ve tesisle mesinin yap lmas için ciddi çal malar n yap lmas gerekmektedir. ekil 2.14, 2.15 ve 2.16 alandan çe itli görünümler sunmaktad r. ekil Mevcut tesis ekil H z rilyas köyü ekil H z rilyas termal kaynak 23

29 3. ÖNER LER Jeotermal sahalar rezervuar s cakl klar na göre 3 grupta toplanmaktad rlar. Yüksek entalpili sahalar (150 o C dan yüksek s cakl k) Orta entalpili sahalar ( o C aras s cakl k) Dü ük entalpili sahalar (20-70 o C aras s cakl k) Erzurum ve çevresindeki önemli jeotermal sahalar dü ük entalpili sahalar oldu undan (36 o C-43 o C) genellikle termal turizm amaçl kullan lmaktad r. Termal turizmin en önemli özelli i uygun tesislerde termal kür uygulamas n n y l n 12 ay devam etmesi ve kür süresine göre uzun konaklamay gerektirmesidir. Bununla beraber, Erzurum ve ilçelerinde sa l k ve termal turizm aç s ndan ula lan seviye standartlar n çok çok gerisindedir. Sa l k ve termal turizmde sa l kl ya ama uygun do al çevreye, iklim ko ullar na, sosyo-kültürel çevre olanaklar na ve ifa özelliklerine ayr ca doktor denetiminde fizik tedaviden yararlanma, dinlenme, e lence-spor gibi insan sa l n korumak, zinde kalmak, hastal klar tedavi ve rehabilite etmek amac yla yap lm modern termal tesislere ihtiyaç duyulmaktad r. Erzurum da bulunan jeotermal enerji potansiyelini daha etkin biçimde harekete geçirebilmek ve bu sayede dört mevsim turizm olana sa layarak ekonomiye katk sa lamak aç s ndan a a daki hususlar n yerine getirilmesi gerekmektedir; l s n rlar içinde yer alan jeotermal potansiyelin tan t m yap larak, termal turizm konusunda ulusal ve uluslararas düzeyde il ile ilgili fark ndal k yarat lmal d r. Bu amaçla her y l panel ve sempozyumlar düzenlenmeli ve alan n bu potansiyeli ile ilgili fark ndal k yarat lmal d r. Belediyeler ve kaymakaml klar n elinde buluna tesislerin etkin çal t r lmas ve bu tesislerin kar edebildi inin gösterilmesi alana özel sektörün gelmesine katk 24

30 sa layabilecektir. Bu nedenle, Erzurum Merkez, Pasinler ve Aziziye lçelerinde termal tesislerin yap m ve geli tirilmesi konusunda ilde yer alan üniversitelerin ilgili bölümleri, l özel daresi, Belediyeler ve turizm yat r mc lar ortak çal malar yapmal d rlar. Bu amaçla uygun ortamlar olu turulmal d r. Erzurum zengin termal su potansiyeli olmas na ra men modern termal tesislere (Termal T p Merkezleri gibi) sahip de ildir. Bu nedenle; l de tüm ihtiyaçlara tam olarak cevap verecek termal tesislerin (Termal otel, termal havuzlar, kapl ca, hamam, sauna, kür merkezleri, sa l k merkezleri, kür parklar v.s.) yap lmas gereklidir. Bugünkü teknoloji ile termal sular ekonomik mesafelere ta nabilmektedirler. Bu nedenle potansiyeli fazla olan termal alanlardan kent merkezi de dahil olmak üzere s cak sular ba ka alanlarda da kullan labilmelidir. Örne in, Küçüktüy köyündeki jeotermal su Palandöken Kayak Merkezine verilebilir ve Aquapark gibi tesislerde kullan labilir. Termal otel ve kür merkezlerinde belirli bir sürede devam eden tedavi s ras nda insanlar n tedavi aktiviteleri d nda kalan vakitlerini de erlendirecekleri ve yerli halk n da gelir elde edebilece i kullan mlar planlan p yap lmal d r. K aylar nda k turizmi ile entegre olabilecek bir termal turizm planlamas yap lmal d r. Özellikle UNIVERSIADE ile kazan lm k turizmi potansiyelinin termal turizme de yönlendirilmesi uygun olacakt r. Bugünkü artlarda termal sular hiçbir özelli i bozulmadan ekonomik olmas durumunda belli mesafelere izoleli paket borular ile s kayb olmadan ta nabilmektedir. Bu uygulama kompleks termal tesisler için gerekli artlar n, uygun ve yeterli arazinin teminini kolayla t rmaktad r. Termal tesislerin k r k ve çatlak sistemlerinden su almalar sürdürülebilirlik aç s ndan olumsuzluklar ta maktad r. Bu nedenle tesislerin yap m nda gelecekte 25

31 suyu garanti edecek teknikler kullan lmal ve yeterli say ve kapasitede kuyular aç lmal d r. Jeotermal ak kan n çevreye bo a at lmamas için reenjeksiyon mutlaka yap lmal ve denetlenmelidir. 26

32 KAYNAKLAR Anonim, T.C. Erzurum Valili i l Geli me Plan. Erzurum. 344 sayfa. Bastem, S., Termal Turizmi ve Erzurum un Termal Turizm Potansiyeli. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otelcilik Anabilim Dal. 94 sayfa. Özdemir, A., Jeotermal enerji ve elektrik üretimi. Jeofizik Bülteni, 55, DPT, (2006). Dokuzuncu Kalk nma Plan ( ). 1 Temmuz 2006 CUMARTES tarihli ve Say l Mükerrer Resmî Gazete. TBMM Karar. (eri im :014) 48A C3824B6070A (eri im , 00:16) 27

33 EKLER Ek I. Aziziye kapl ca suyunun ifa özellikleri 28

34 Ek. 2. Aziziye termal suyun özellikleri 29

35 Ek 3. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu 30

36 Ek 4. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu 31

37 Ek 5. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu 32

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI Oktay ÇELMEN* GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü jeotermal enerji konusundaki deneyim ve güvenilirliği ile, 2008 yılından itibaren ülkemiz genelinde, ilgili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI 1.Uluslar arası Sağlık k Turizmi Kongresi ANTALYA Yatırım m ve Đşletmeler Genel MüdürlM rlüğü KÜLTÜR R VE TURĐZM BAKANLIĞI Termal Turizm Şubesi Türkiye

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez Mevkii: Ordulu Yaylası K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 244 ÇAMBAŞI

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

ERZURUM UN YÜKSEK İRTİFA SPORCU KAMPLARI AÇISINDAN POTANSİYELİ

ERZURUM UN YÜKSEK İRTİFA SPORCU KAMPLARI AÇISINDAN POTANSİYELİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM UN YÜKSEK İRTİFA SPORCU KAMPLARI AÇISINDAN POTANSİYELİ İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Notları No: 8 Dr. Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Araştırma

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi,

BÖLÜM I GİRİŞ  Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi, BÖLÜM I GİRİŞ Denizli ili, Burdur, Afyon, Manisa, Uşak ve Muğla illeri ile çevrelenmiştir. Denizli ili İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri arasında geçit yeri olup kara yolları ve demir yolları için kavşak

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

IPARD Programı Kapsamında Tarım-Çevre, LEADER Yaklaşımı ve Kırsal Turizm Uygulamaları

IPARD Programı Kapsamında Tarım-Çevre, LEADER Yaklaşımı ve Kırsal Turizm Uygulamaları KURUMSAL YAPI IPARD Programı Kapsamında Tarım-Çevre, LEADER Yaklaşımı ve Kırsal Turizm Uygulamaları Burcu Özdemir, Seher Muğla, Kadriye Uslu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte Makale www.madencilik-turkiye.com Mine Yılmaz İlkdoğan Deloitte Türkiye Müdür Yardımcısı miyilmaz@deloitte.com Türkiye de Linyit Kömürüne Genel Bir Bakış Berker Adıgüzel Deloitte Türkiye Danışman badiguzel@deloitte.com

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, GÜMÜŞ ÇEŞME MAHALLESİ TİCARET SOSYAL TESİS ALANI YAPI YAKLAŞMA MESAFESİ DEĞİŞİKLİĞİ AMAÇLI 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PAFTA: 21N_IV ADA/

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı