Erzurum Termal Turizm Potansiyeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erzurum Termal Turizm Potansiyeli"

Transkript

1 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI Erzurum Termal Turizm Potansiyeli Turizm Raporlar No: 3 Süleyman TOY Selim ÇATAKÇI Emine Bilgen EYM RL Murat KARAPINAR Erzurum 2010 Her hakk sakl d r.

2 TE EKKÜR Bu çal man n haz rlanmas nda fikir ve materyal payla m konusunda de erli katk lar n esirgemeyen ba ta Erzurum l Özel daresi Genel Sekreter Yard mc s Say n Mücahit Erco kun a, Palandöken Belediyesi Ba kan Yard mc s Say n Zafer Aynal ya ve Ömer Bastem e te ekkürü borç biliriz. Çal ma Grubu Eylül 2010 i

3 Ç NDEK LER TE EKKÜR... i 1. G R Termal Turizm Türkiye nin Termal Turizm Potansiyeli TRA1 Düzey 2 Bölgesi nin Termal Turizm Potansiyeli ERZURUM UN TERMAL TUR ZM POTANS YEL Aziziye (Il ca) Jeotermal Sahas Pasinler Jeotermal Sahas Köprüköy Jeotermal Sahas Hamamderesi mevkii Jeotermal Sahas (Küçüktüy) Erzurum-Akda Jeotermal Sahas Erzurum-Arzuti Jeotermal Sahas Erzurum-Köse Mehmet Jeotermal Sahas Çat- Hölenk Jeotermal Sahas Çat - Çimenözü Erzurum-Olur Jeotermal Sahas Tekman - Meman Jeotermal Sahas Tekman - Hamzan Jeotermal Sahas Horasan-H z rilyas Köyü Jeotermal sahas ÖNER LER KAYNAKLAR EKLER Ek I. Aziziye kapl ca suyunun ifa özellikleri Ek. 2. Aziziye termal suyun özellikleri Ek 3. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu Ek 4. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu Ek 5. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu ii

4 EK LLER D Z N ekil 1.1. Türkiye de s cak su kaynaklar n n da l m (Özdemir 2007)... 1 ekil 1.2. Termal Turizm Kentleri Projesi... 3 ekil 1.3. Türkiye s ak s... 5 ekil 1.4. Jeotermal kaynaklar n da l m... 6 ekil 2.1. Erzurum'un önemli termal su kaynaklar... 9 ekil 2.2. Aziziye jeotermal alan n n konumu ekil 2.3. Pasinler jeotermal sahas ekil 2.4. Pasinler jeotermal sahas ekil 2.5. Pasinler termal turizm alan ekil 2.6. Köprüköy Deliçermik ekil 2.7. Köprüköy Deliçermik ekil 2.8. Küçüktüy sondaj ekil 2.9. Küçüktüy kuyu ekil Küçüktüy kuyu ekil Kösemehmet kuyu ekil Kösemehmet kuyular ekil Kösemehmet kuyu ekil H z rilyas köyü ekil Mevcut tesis ekil H z rilyas termal kaynak iii

5 TABLOLAR D Z N Tablo 1. Termal sular n s cakl k s n flamas... 7 Tablo 2. Erzurum'da bulunan termal alanlar n listesi... 7 Tablo 3. Erzurum'un önemli termal alanlar... 8 Tablo 4. Pasinler jeotermal sahas ak kan analizi iv

6 1. G R Jeotermal sular n enerji üretiminden s tmaya, bal kç l ktan termal turizme kadar çok geni bir yelpazede kullan m mevcuttur. Alp Himalaya Jeotermal Ku a üzerinde bulunan Türkiye jeotermal su kaynaklar bak m ndan oldukça zengin bir konumdad r. Türkiye jeotermal kaynak zenginli i ve potansiyeli aç s ndan dünyada ilk yedi ülke aras nda, Avrupa'da ise birinci s rada yer almas na ra men, jeotermal s ve kapl ca uygulamalar bak m ndan bu potansiyelinden yeterince yararlanamamakta ve bu aç dan dünyada A.B.D, sveç, Çin ve zlanda n n ard ndan be inci s rada yer almaktad r. Jeotermal kaynaklar n ülke içinde co rafi bölgelere göre da l ma bak ld nda, en yüksek pay (% 77.94) Ege Bölgesi nin ald görülürken, Do u Anadolu Bölgesi % 4.77 lik oranla Marmara Bölgesi nden sonra dördüncü s rada yer almaktad r ( ekil 1.1). ekil 1.1. Türkiye de s cak su kaynaklar n n da l m (Özdemir 2007) 1.1. Termal Turizm Termal turizm, turizmin teorik olarak s n fland r lmas ele al nd nda amaçlar na göre turizm tipleri s n f n n alt ba l olarak sa l k turizmi ile beraber an l r. Bununla 1

7 beraber spor turizmi, kültür turizmi, i turizmi, rekreasyonel turizm ve hatta din turizmi ile de beraber kullan labilir ve çok yak ndan ili kilidir. Termal turizm, mineral içeren termal sular ile çamurlar n insan sa l na yapt olumlu katk lar n uzman hekim denetimindeki fizik tedavi, rehabilitasyon ve egzersiz gibi aktivitelerle desteklendi i alanlara yap lan seyahat hareketidir (Bastem 1997). Termal turizm bir bölgede, Dört mevsim turizme olanak sa lar, Turistik tesislerde yüksek doluluk oran te kil eder, stihdam art r r, Di er alternatif turizm türleri ile beraber rahatl kla kullan labilir ve turistik aktivitelerin çe itlenmesini sa lar, Kür merkezi (tedavi) olanaklar na sahip tesisler maliyetlerini çabuk giderir ve karl i letmelerdir, Yukarda bahsedilen nedenlerle, termal turizm bir ülkede potansiyeli olan ancak geri kalm alanlarda ekonomik ve sosyal refah sa lamak ve kalk nmay tetiklemek için son derece önemli roller üstlenebilir Türkiye nin Termal Turizm Potansiyeli Dokuzuncu Kalk nma Plan Jeotermal Çal ma Grubu Raporu na göre ubat 2005 itibariyle Türkiye nin termal turizm amaçl kulland jeotermal enerji miktar 402 MWt ve kapl ca say s 215 tir. Plan da bu kullan m n 2013 y l nda 1100 MWt a ve kapl ca say s n n da 400 e ç kar lmas hedeflenmektedir (DPT 2006). Türkiye nin toplam jeotermal enerji potansiyeli MWt olarak tahmin edilmektedir (DPT 2006). Bu potansiyel termal turizm aç s ndan bir milyonun üzerinde yatak kapasitesini ifade etmektedir. Böyle bir kapasiteye ula lmas durumunda ise termal turizm sektörü ülkeye y lda toplam 12 Milyar 625 Milyon USD ek ekonomik katk sa lam olacakt r (DPT 2006). 2

8 Kültür ve Turizm Bakanl n n termal turizm anlay ise termal sular n y kanma amaçl kullan m n n d nda insan sa l, zindelik, rekreasyon, e lence, dinlence ve spor tesisleri gibi imkanlar n yer ald ve 12 ay boyunca hizmet verebilen tesislerin yarat lmas eklindedir. Sa l k ve termal turizmin geli tirilmesi amac yla Kültür ve Turizm Bakanl nca ba lat lan Termal Turizm Kentleri Projesi kapsam nda Türkiye de jeotermal potansiyeller dikkate al narak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmi tir (www.kultur.gov.tr; ekil 1.2). ekil 1.2. Termal Turizm Kentleri Projesi Bu alanlar; Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi (Çanakkale, Bal kesir. Yalova), Frigya Termal Turizm Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, U ak, Eski ehir, Ankara), Güney Ege Termal Turizm Bölgesi ( zmir, Manisa, Ayd n, Denizli) ve Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi (Yozgat, K r ehir, Nev ehir, Ni de) eklindendir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geli tirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynakl tesisler ba ta olmak üzere golf, do a turizmi, su sporlar vb. turizm türleri ile bütünle mesi ve yak n çevredeki di er kültürel ve do al de erlerle de ili kilendirilmesi hedeflenmektedir. 3

9 Bu hedefler do rultusunda Kültür ve Turizm Bakanl, termal turizmde k sa vadede bölgelerde yürütülecek çevre düzeni planlama çal malar sonras nda 250 bin yatak kapasitesinin olu turulmas n ; orta vadede pilot bölgelerde belirlenen illerdeki tecrübelerden yararlanarak bu çal malar n tüm ülkeye yayg nla t r lmas ile bir milyon yatak kapasitesine ula may ve uzun vadede ise Türkiye nin Avrupa'da termal turizm konusunda birinci destinasyon ülke olmas n, termal amaçl 15 milyon turistin gelmesini ve termal turizme yönelik 500 bin tesisin i letmeye aç lmas n planlamaktad r TRA1 Düzey 2 Bölgesi nin Termal Turizm Potansiyeli Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerini kapsayan TRA1 Düzey 2 Bölgesi içerisinde Kuzey Anadolu ve Do u Anadolu fay hatlar n n kesi im noktas yer almaktad r. Bu nedenle Bölge jeotermal kaynaklar bak m ndan zengin bir potansiyele sahiptir ( ekil 1.3. ve 1.4.). Ancak yap lan sondajlar n ve mevcut tesislerin yetersizli i nedeniyle bölge bu potansiyelinden çok az miktarda yararlanmaktad r. Tüm Türkiye de 2634/4957 say l Turizmi Te vik Kanunu uyar nca ilan edilmi olan 65 adet Turizm Merkezinden Bölge içerisinde sadece iki tanesi (Pasinler ve Il ca (Aziziye kapl calar ) yer almaktad r. Bölge de yer alan iller aras nda Erzurum gerek sondaj say s n n ve su s cakl n n gerekse bu konudaki tesisle menin fazla olmas nedeniyle termal turizm aç s ndan di er iki ile göre daha avantajl bir konumdad r. Bu nedenle bu çal mada Erzurum un termal turizm potansiyeli ele al nm ve termal turizmin geli tirilmesi konusunda önerilere yer verilmi tir. 4

10 ekil 1.3. Türkiye s ak s 5

11 ekil 1.4. Jeotermal kaynaklar n da l m 6

12 2. ERZURUM UN TERMAL TUR ZM POTANS YEL Termal turizme kaynak de er olan yer alt su kaynaklar n n içinde erimi halde madenlerin bulunmas ve s cakl n n da 33 C nin üstünde olmas artt r (Bastem 1996). S cakl klar na göre termal sular n s n fland r lmas Tablo 1 de verilmi tir. Tablo 1. Termal sular n s cakl k s n flamas S cakl k s n f So uk Il k S cak Çok s cak S cakl k ( C) 20 C den az C C 42 C den fazla Termal sulara ait anlat lan bu özellikler dikkate al nd nda, Erzurum kent merkezi ve ilçelerinde bu kriterlere uygun olan 170 in üzerinde termal turizme olanak sa layacak kayna n oldu u belirtilmektedir (Tablo 2; Bastem 1996 dan güncellenmi tir). Erzurum ve çevresindeki termal sular genel olarak tektonik kökenlidir. Sular n geldi i derinlik 1000 m civar ndad r. Bu sular debi, s cakl k, fiziksel ve kimyasal özellikleri bak m ndan oldukça üstün özellikler ta maktad r. Sodyumlu klorürlü bikarbonatl s n f na giren bu sular termal turizm ve sa l k turizmi için uygun alanlar sunmaktad r. Tablo 2. Erzurum'da bulunan termal alanlar n listesi lçe Termal alan lçe Termal alan A kale K zlarkale Çermi i Çat Köseler çermi i K z l orak Çermi i kiler çermi i Cinis Çermi i Hölenk çermi i Kesik köprü ac suyu Budak çermi i H n s Dere çermik Yel çermi i Demirci çermi i Aziziye Aziziye kapl calar Gemik çermi i Oluklu çermik Yelpis çermi i Zincirli çermik Pasinler Pasinler kapl calar Tuzlu çermik So uk çermik Ads z çermik Küçük çermik Çatak çermi i Büyük çermik Akkaynarca çermi i Pancar çermi i Bal kl çermi i De irmen çermi i Sondaj çermi i Gözeler çermi i Gelingeldi çermi i Cam çemi i Ka mu at kaynarcas Serçe bo az çermi i enkaya Ac su As Bo a çermi i Sar su Horasan Bal klaya içmesi Yelsu Ac Kurun içmesi Tekman Çamurlu çermik Çermik Göko lan çermi i Kantarkaya çermi i Hamzan çermi i Karayaz Gücür çermi i Yukar meman çermi i Yekmal çermi i Orta meman çermi i Narman Çar kl çermi i Oltu Ba akl çermi i Ta burun içmesi Uzun Hamam çermi i Olur Il kkaynak Çermi i Tortum Esendurak çermi i Süngübay r çermi i Köprüköy Deliçermik 7

13 Erzurum kent merkezi ve ilçelerinde yer alan termal su kaynaklar n n say s n n fazla olmas na ra men, bu kaynaklar aras nda termal turizm aç s ndan potansiyeli yüksek olan 1 kaynaktan burada bahsedilecektir (Tablo 3 ve ekil 2.1). Tablo 3. Erzurum'un önemli termal alanlar S ra No. Cinsi Yeri S cakl k Debi Aç klama (ºC) (lt/sn) 1 Termal su Pasinler (sondaj) Termal otel ve Kapl ca 2 Termal su Aziziye (sondaj) Termal otel ve Kapl ca 3 Termal su Hamamderesi - Küçüktüy Tesis yok 4 Termal su Akda 30 5 lkel tesis 5 Termal su Arzuti 31 5 lkel tesis 6 Termal su Kösemehmet Tesis yok 7 Termal su Hölenk (Çat) 32 4 Tesis yok 8 Termal su Olur 38 5 Tesis yok 9 Termal su Köprüköy Çamur havuzlar 10 Termal su Meman (Tekman) 45 2 lkel tesis 11 Termal su Hamzan (Tekman) lkel tesis 12 Termal su Çimenözü (Çat) lkel tesis 13 Termal su H z rilyas (Horasan) lkel tesis 8

14 Şekil 2.1. Erzurum'un önemli termal su kaynakları 9

15 2.1. Aziziye (Il ca) Jeotermal Sahas Bu jeotermal saha Erzurum un merkez ilçesi olan Aziziye de bulunmaktad r. Bugüne kadar MTA taraf ndan çe itli zamanlarda sahan n jeolojik ve jeofizik etütleri yap lm ve sahada 3 adet jeotermal kuyu aç lm t r. Bu kuyulardan bir tanesi Aziziye Belediyesi ne ait kapl can n s cak suyunu temin etmekte, iki tanesi ise kuyu ba vanas kapal haliyle yedek olarak bekletilmektedir. Ayr ca Aziziye Belediyesi ne ait iki adet kapl cada da kapl calar n hemen yak n nda bir k r ktan ç kan yakla k 38 C s cakl k ve 25 lt/sn lik debide s cak su kullan lmaktad r. Aziziye sahas nda hâlihaz r jeotermal ak kanlar n s cakl C ve debisi 60 lt/sn dir. Bu miktar Kültür ve Turizm Bakanl standartlar na göre termalizm aç s ndan bir günde ki inin s cak su ihtiyac n kar layabilecek seviyededir (Anonim 2003). Aziziye lçesi nde bulunan jeotermal sular n MTA laboratuarlar nda yap lan analizler ve T bbi De erlendirme Kurulu nun raporuna göre, romatizmal hastal klara, göz hastal klar na, sinir sistemi hastal klar na, deri hastal klar na ve metabolizma bozukluklar gibi bir dizi hastal klara iyi geldi i tespit edilmi tir (Bkz. Ek 1). Aziziye havzas ndaki jeotermal sulara ait kimyasal analiz sonuçlar Ek 2 de verilmi tir. Analiz sonucu Aziziye de bulunan termal sular n sodyumlu-klorürlü-bikarbonatl termal sular s n f na girdi i belirlenmi tir. Aziziye jeotermal sahas nda bulunan üç adet kuyuya ait MTA analiz formu da Ek 3,4 ve 5 te verilmi tir. Aziziye lçesi gerek bulundu u konum gere i, gerekse sahip oldu u uygun alanlar bak m ndan hem termal turizm hem de termal turizm ile birlikte entegre edilebilecek alternatif turizm faaliyetleri aç s ndan son derece uygun bir aland r. Bu alanda mevcut durumda Aziziye Belediyesi taraf ndan i letilen termal tesislerin geli tirilmesi, kapasitesinin art r lmas, tan t m n yap lmas ve özel sektörün de alana yat r m yapmas ula lmas gereken hedefler aras ndad r. Özellikle k turizmi, golf turizmi ve sporcu turizmi ile entegre edilebilecek olan bir termal turizm destinasyonu olmas için gerekli çabalar n bu alan için harcanmas gerekmektedir. Alan ayr ca Erzurum kent halk n n rekreasyon ihtiyac n kar layabilecek tesislerin yap labilmesi aç s ndan da uygun mekanlara sahiptir. lçenin kuzeyinden güneyine do ru akan Pulur Çay ve çevresi bu 10

16 amaç için son derece uygundur. Bu aktivite için bir çekim merkezi olabilecek lçe, termal turizm potansiyelini de kullanarak turizm ile kalk nma aç s ndan bir model olabilir. lçe de Turizm Te vik Kanunu kapsam nda Termal Turizm Alan ilan edilmi olan ve otel ve tesis yap m için ayr lm olan yüz bin metrekarenin üzerinde bir yüz ölçüme sahip bir alan bulunmaktad r. Belediye s n rlar içerisinde yer alan bu alan tüm alt yap hizmetlerine sahiptir ve özel sektörden gelecek taleplerle tahsisi yap labilecek konumdad r ( ekil 2.2). 11

17 ekil 2.2. Aziziye jeotermal alan n n konumu 12

18 2.2. Pasinler Jeotermal Sahas Bu jeotermal saha Erzurum un 40 km do usunda, Pasinler lçesi nin merkezinde bulunmaktad r. Bugüne kadar MTA taraf ndan çe itli zamanlarda sahan n jeolojik ve jeofizik etütleri yap lm ve sahada 6 adet jeotermal kuyu aç lm t r. Bu kuyulardan 2 adedinin üretimleri kesilmi 4 kuyu ise faal olarak çal maktad r. Kuyulardan 1 tanesi kapl calar n s cak suyunu temin etmek için, 1 tanesi de termal oteldeki havuz ve kabinlerin s cak suyunu temin etmek için kullan lmaktad r. Di er iki kuyu ise kuyu ba vanalar kapal haliyle yedek olarak bekletilmektedir. Pasinler sahas nda mevcut durumda ç kan jeotermal ak kanlar n s cakl C ve potansiyeli debisi 325 lt/sn dir. Bu miktar Kültür ve Turizm Bakanl standartlar na göre termalizm aç s ndan bir günde ki inin s cak su ihtiyac n kar layabilmektedir (Anonim 2003). Pasinler havzas n n jeotermal sular na ait kimyasal analiz tablosuna (Tablo 4) göre, termal sular n sodyumlu klorürlü-bikarbonatl termal sular s n f na girdi i belirlenmi tir. MTA laboratuarlar nda yap lan analizler sonucunda, Pasinler de bulunan jeotermal sular n romatizmal hastal klara, sinir ve kas yorgunlu una, göz hastal klar na, sindirim sistemi hastal klar na ve metabolizma bozukluklar na iyi geldi i tespit edilmi tir. Tablo 4. Pasinler jeotermal sahas ak kan analizi YER PAS NLER PS-2 KUYUSU 13 PAS NLER PS-3 KUYUSU PAS NLER PS-4 KUYUSU ANAL Z TAR H SICAKLIK C DEB (lt/sn.) PH SPES F K KONDÜKT V TE (mho/cm) BUHARLA MA KALINTISI (mg/lt) K (mg/lt) Na (mg/lt) NH4 (mg/lt) ,8 Ca (mg/lt) Mg (mg/lt) As (Total) B (Total) ,3 Li (mg/lt) SiO2 (mg/lt) CO2 (mg/lt) PAS NLER PS-5 KUYUSU

19 HCO3 (mg/lt) CO3 (mg/lt) SO4 (mg/lt) ,6 Cl (mg/lt) I (mg/lt) F (mg/lt) ,1 NO3 (mg/lt) ,58 NO2 (mg/lt) 1 1 0,1 0,1 Kapl ca alan nda i letmecili ini Pasinler Belediyesi nin yapt 2 adet kapl ca ve i letmecili ini Pasinler Kaymakaml n n yapt 72 yatak kapasiteli bir adet termal otel bulunmaktad r. Kapl calar günübirlik olarak gelen 170 ki iye hizmet verecek kapasitedir. Mevcut tesisler ve kapl ca alan ekil 2.3 ve 2.4 te verilmi tir. ekil 2.3. Pasinler jeotermal sahas 14

20 ekil 2.4. Pasinler jeotermal sahas Pasinler Termal Turizm Merkezi, 2634 say l Turizmi Te vik Kanunu uyar nca tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan karar ile Turizm Merkezi ilan edilmi tir. Turizm merkezi alan n n büyüklü ü 18,7 ha d r. alana ait 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan , 1/1000 ölçekli Uygulama mar Plan ise tarihlerinde onaylanm t r. Bu merkez için planlanan yatak kapasitesi 1500 dür. ekil 2.5 te jeotermal sahan n ve yat r m alan n n görünümü verilmi tir. Termal turizm alan nda mevcut durumda bulunan kapl ca ve otel tesisleri bak ms zl k ve i letme s k nt lar nedeniyle hem talep görmemekte hem de mevcut potansiyele uygun hizmet verememektedir. Bu nedenle termal turizm ve tedavi amaçl modern tesislerin kurulmas ekonomik yönden katk sa layabilecek ve istihdam artabilecektir. 15

21 ekil 2.5. Pasinler termal turizm alan 2.3. Köprüköy Jeotermal Sahas Jeotermal saha Köprüköy ilçe merkezine 3 km mesafede bulunmaktad r. Bugüne kadar MTA taraf ndan çe itli zamanlarda sahan n jeolojik ve jeofizik etütleri yap lm olup sahada jeotermal kuyu aç lmam t r. K r k ve çatlak sistemlerinden 27ºC s cakl k ve 30 lt/sn debide al nan jeotermal su 2 adet aç k havuzda halk n kullan m na sunulmaktad r. Köprüköy ilçesinde daha çok mineral miktar yüksek olan çamurlardan yararlan lmaktad r. Köprüköy de bulunan jeotermal sular n yap lan analizleri sonucu, romatizmal hastal klara, solunum yolu hastal klar na, göz hastal klar na, sindirim sistemi hastal klar na ve metabolizma bozukluklar na iyi geldi i tespit edilmi tir. Köprüköy 16

22 sahas nda halihaz r jeotermal ak kan potansiyeli 30 lt/sn olup, bu miktar Kültür ve Turizm Bakanl standartlar na göre termalizm aç s ndan bir günde ki inin s cak su ihtiyac n kar layabilmektedir (Anonim 2003). Köprüköy lçesinde i letmecili ini Köprüköy Belediyesi nin yapt 2 adet aç k havuz ve çamur ünitesi bulunmaktad r. Ayr ca uzaktan gelen insanlar n konaklamas amac ile yap lm bir oda bir mutfaktan olu an pansiyon tipi evler sahada bulunmaktad r. Tesislerin bulundu u yerde piknik alanlar mevcut olup yaz aylar nda günübirlik olarak tesislere gelenler de olmaktad r. Bu alanda sa l k turizmi aç s ndan potansiyel son derece yüksek olmas na ra men, gerek ifal çamurun kullan m ve pazarlanmas gerekse suyun etkin biçimde turizmin hizmetine sunulmas gerçekle tirilememektedir. Bu nedenle bu alanda tesisle meden tan t ma bir dizi yo un çaban n harcanmas gerekmektedir. Mevcut tesislerden ve alan n kullan m durumundan görünümler ekil 2.6 ve 2.7 de verilmi tir. ekil 2.7. Köprüköy Deliçermik ekil 2.6. Köprüköy Deliçermik 17

23 2.4. Hamamderesi mevkii Jeotermal Sahas (Küçüktüy) Bu sahada do u-bat do rultulu oblik at ml normal faylar bulunmaktad r. S cak sular bu faylara ba l olarak ç kmaktad r. Bu sahada MTA taraf ndan Erzurum - Pasinler D- 80 karayolunun 15. kilometresinde Hamamderesi mevkiinde aç lan kuyulardan 30 o C s cakl k ve 22 lt/sn debide jeotermal ç k lar elde edilmi tir. Bu sahada kapl ca tesisleri bulunmamaktad r. Saha içerisinde Erzurum a yakla k 9 km mesafede bulunan bir noktada (Küçüktüy köyü arazisi), 2009 y l nda MTA Genel Müdürlü ü taraf ndan bir sondaj daha yap lm ve 750 m derinli e ula lm t r. Sondaj kuyusundan 51,6 ºC s cakl nda ve 50lt/sn debide artezyenik s cak su elde edilmi tir. Kültür ve Turizm Bakanl standartlar na göre bu saha termalizm aç s ndan bir günde 6000 ki inin s cak su ihtiyac n kar layabilecek potansiyele sahiptir. Elde edilen bu s cak su kayna ile alanda termal otel, Aquapark vb. tesisler yap labilece i gibi Palandöken ve Konakl kayak tesislerine s cak su terfi edilerek kayak turizmi ve termal turizm birle tirilebilir. Küçüktüy Köyü sondaj alan na ait görüntüler ekil 2.8, 2.9 ve 2.10 da verilmi tir. ekil 2.8. Küçüktüy sondaj 18

24 ekil 2.9. Küçüktüy kuyu ekil Küçüktüy kuyu 19

25 2.5. Erzurum-Akda Jeotermal Sahas Akda Jeotermal sahas nda 30 o C s cakl k ve 5 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada ilkel bir kapl ca tesisi bulunmaktad r Erzurum-Arzuti Jeotermal Sahas Arzuti Jeotermal sahas nda 31ºC s cakl k ve 5 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada ilkel bir kapl ca tesisi bulunmaktad r Erzurum-Köse Mehmet Jeotermal Sahas Köse Mehmet Jeotermal sahas nda 25 o C s cakl k ve 10 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada kapl ca tesisi bulunmamaktad r. Sondaj 2010 y l nda yap lan 4 kuyudan ç kan su ile yamaç para ütü, çim kaya, aquapark, sporcu kamplar gibi bir çok alternatif turizm aktivitesi birle tirilebilir. Alana ait görüntüler ekil 2.11, 2.12 ve 2.13 te verilmi tir. ekil Kösemehmet kuyu 20

26 ekil Kösemehmet kuyu ekil Kösemehmet kuyular 21

27 2.8. Çat- Hölenk Jeotermal Sahas Çat Hölenk Jeotermal sahas nda 40 o C s cakl k ve 32 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada kapl ca tesisi bulunmamaktad r Çat - Çimenözü Çat Çimenözü jeotermal sahas 56 ºC s cakl k ve 14lt/sn debiye sahiptir. Erzurum kent merkezine 100 km mesafededir. Serac l k için de uygundur Erzurum-Olur Jeotermal Sahas Olur, Jeotermal sahas nda 38 o C s cakl k ve 5 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada kapl ca tesisi bulunmamaktad r Tekman - Meman Jeotermal Sahas Meman Jeotermal sahas nda 45 o C s cakl k ve 2 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada ilkel kapl ca tesisi bulunmaktad r Tekman - Hamzan Jeotermal Sahas Hamzan Jeotermal sahas nda 56 o C s cakl k ve 12 lt/sn debide jeotermal ç k lar olup, sahada ilkel kapl ca tesisi bulunmaktad r Horasan-H z rilyas Köyü Jeotermal sahas Horasan lçesi ne yakla k 10 km Erzurum a 102 km mesafede bulunan H z rilyas Köyü nde 2009 y l nda yap lan çal malar sonucunda 64 metre derinlikten 11 lt/sn debiye ve 57 ºC s cakl a sahip bir potansiyel elde edilmi tir. Bu alanda bu potansiyel ile 900 yatakl bir tesis kurulabilir. 22

28 Horasan Kaymakaml n n yapt çal malar ile alanda var olan tesisler k smen iyile tirilmi ve 8 m uzunluk ve 4 m geni li e sahip iki havuz yap lm t r. Ancak çok daha yüksek kapasiteli tesisleri kald rabilecek nitelikte termal su potansiyeli alanda mevcuttur. Cilt hastal klar, romatizma, kad n hastal klar ve kemik kireçlenmeleri için ifa kayna oldu u belirtilen termal suyun bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, karbondioksit gaz içerdi i tespit edilmi tir. Rezervi bir hayli büyük olan ve kükürt derecesi insan sa l na yararl derecede oldu u kan tlanan kapl can n tan t m n n ve tesisle mesinin yap lmas için ciddi çal malar n yap lmas gerekmektedir. ekil 2.14, 2.15 ve 2.16 alandan çe itli görünümler sunmaktad r. ekil Mevcut tesis ekil H z rilyas köyü ekil H z rilyas termal kaynak 23

29 3. ÖNER LER Jeotermal sahalar rezervuar s cakl klar na göre 3 grupta toplanmaktad rlar. Yüksek entalpili sahalar (150 o C dan yüksek s cakl k) Orta entalpili sahalar ( o C aras s cakl k) Dü ük entalpili sahalar (20-70 o C aras s cakl k) Erzurum ve çevresindeki önemli jeotermal sahalar dü ük entalpili sahalar oldu undan (36 o C-43 o C) genellikle termal turizm amaçl kullan lmaktad r. Termal turizmin en önemli özelli i uygun tesislerde termal kür uygulamas n n y l n 12 ay devam etmesi ve kür süresine göre uzun konaklamay gerektirmesidir. Bununla beraber, Erzurum ve ilçelerinde sa l k ve termal turizm aç s ndan ula lan seviye standartlar n çok çok gerisindedir. Sa l k ve termal turizmde sa l kl ya ama uygun do al çevreye, iklim ko ullar na, sosyo-kültürel çevre olanaklar na ve ifa özelliklerine ayr ca doktor denetiminde fizik tedaviden yararlanma, dinlenme, e lence-spor gibi insan sa l n korumak, zinde kalmak, hastal klar tedavi ve rehabilite etmek amac yla yap lm modern termal tesislere ihtiyaç duyulmaktad r. Erzurum da bulunan jeotermal enerji potansiyelini daha etkin biçimde harekete geçirebilmek ve bu sayede dört mevsim turizm olana sa layarak ekonomiye katk sa lamak aç s ndan a a daki hususlar n yerine getirilmesi gerekmektedir; l s n rlar içinde yer alan jeotermal potansiyelin tan t m yap larak, termal turizm konusunda ulusal ve uluslararas düzeyde il ile ilgili fark ndal k yarat lmal d r. Bu amaçla her y l panel ve sempozyumlar düzenlenmeli ve alan n bu potansiyeli ile ilgili fark ndal k yarat lmal d r. Belediyeler ve kaymakaml klar n elinde buluna tesislerin etkin çal t r lmas ve bu tesislerin kar edebildi inin gösterilmesi alana özel sektörün gelmesine katk 24

30 sa layabilecektir. Bu nedenle, Erzurum Merkez, Pasinler ve Aziziye lçelerinde termal tesislerin yap m ve geli tirilmesi konusunda ilde yer alan üniversitelerin ilgili bölümleri, l özel daresi, Belediyeler ve turizm yat r mc lar ortak çal malar yapmal d rlar. Bu amaçla uygun ortamlar olu turulmal d r. Erzurum zengin termal su potansiyeli olmas na ra men modern termal tesislere (Termal T p Merkezleri gibi) sahip de ildir. Bu nedenle; l de tüm ihtiyaçlara tam olarak cevap verecek termal tesislerin (Termal otel, termal havuzlar, kapl ca, hamam, sauna, kür merkezleri, sa l k merkezleri, kür parklar v.s.) yap lmas gereklidir. Bugünkü teknoloji ile termal sular ekonomik mesafelere ta nabilmektedirler. Bu nedenle potansiyeli fazla olan termal alanlardan kent merkezi de dahil olmak üzere s cak sular ba ka alanlarda da kullan labilmelidir. Örne in, Küçüktüy köyündeki jeotermal su Palandöken Kayak Merkezine verilebilir ve Aquapark gibi tesislerde kullan labilir. Termal otel ve kür merkezlerinde belirli bir sürede devam eden tedavi s ras nda insanlar n tedavi aktiviteleri d nda kalan vakitlerini de erlendirecekleri ve yerli halk n da gelir elde edebilece i kullan mlar planlan p yap lmal d r. K aylar nda k turizmi ile entegre olabilecek bir termal turizm planlamas yap lmal d r. Özellikle UNIVERSIADE ile kazan lm k turizmi potansiyelinin termal turizme de yönlendirilmesi uygun olacakt r. Bugünkü artlarda termal sular hiçbir özelli i bozulmadan ekonomik olmas durumunda belli mesafelere izoleli paket borular ile s kayb olmadan ta nabilmektedir. Bu uygulama kompleks termal tesisler için gerekli artlar n, uygun ve yeterli arazinin teminini kolayla t rmaktad r. Termal tesislerin k r k ve çatlak sistemlerinden su almalar sürdürülebilirlik aç s ndan olumsuzluklar ta maktad r. Bu nedenle tesislerin yap m nda gelecekte 25

31 suyu garanti edecek teknikler kullan lmal ve yeterli say ve kapasitede kuyular aç lmal d r. Jeotermal ak kan n çevreye bo a at lmamas için reenjeksiyon mutlaka yap lmal ve denetlenmelidir. 26

32 KAYNAKLAR Anonim, T.C. Erzurum Valili i l Geli me Plan. Erzurum. 344 sayfa. Bastem, S., Termal Turizmi ve Erzurum un Termal Turizm Potansiyeli. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otelcilik Anabilim Dal. 94 sayfa. Özdemir, A., Jeotermal enerji ve elektrik üretimi. Jeofizik Bülteni, 55, DPT, (2006). Dokuzuncu Kalk nma Plan ( ). 1 Temmuz 2006 CUMARTES tarihli ve Say l Mükerrer Resmî Gazete. TBMM Karar. (eri im :014) 48A C3824B6070A (eri im , 00:16) 27

33 EKLER Ek I. Aziziye kapl ca suyunun ifa özellikleri 28

34 Ek. 2. Aziziye termal suyun özellikleri 29

35 Ek 3. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu 30

36 Ek 4. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu 31

37 Ek 5. Aziziye'deki kuyulara ait MTA analiz formu 32

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane.

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane. ÇORUH HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU 1 Adem AKPINAR 2 Murat. KÖMÜRCÜ 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z 1 Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı