Macaristan n Schengen e Kat lmas ndan Sonra Vize lemlerinde Uygulanacak Kurallarla lgili Bilgiler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Macaristan n Schengen e Kat lmas ndan Sonra Vize lemlerinde Uygulanacak Kurallarla lgili Bilgiler:"

Transkript

1 1 Macaristan n Schengen e Kat lmas ndan Sonra Vize lemlerinde Uygulanacak Kurallarla lgili Bilgiler: Schengen kapsam ndaki devletler Schengen devletleri aras nda 21 Aralik 2007 den ba layarak 24 ülke bulunacak. Avrupa Birli i nin 27 üyesinden 22 si (Avusturya, Belçika, Çekistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Almanya, talya, Portekiz, spanya, Slovakya, Slovenya ve sveç) ve bir de Norveç ve zlanda. Avrupa Birli i ne üye devletlerden Bulgaristan, K br s, Birle ik Krall k ( ngiltere), rlanda ve Romanya ise bu tarihten sonra da Schengen kapsam d nda kalacakt r. Vizesiz yolculuk AB ye ve AEA ye (Avrupa Ekonomik Alani) üye ülkelerin yurtta lar ile ayr ca a a daki ülkelerin yurtta lar Macaristan a vize almaks z n girebilirler. Amerika Birle ik Devletleri, Andorra, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Brunei, ili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Hong Kong (yaln zca Hong Kong Special Administrative Region pasaportu olanlar), H rvatistan, zlanda, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Liechtenstein, Makao (yaln zca Regio Administrativa Especial de Macau pasaportu olanlar), Malezya, Meksika, Monako, Nikaragua, Norveç, Panama, Paraguay, Salvador, San Marino, sviçre, Singapur, Yeni Zelanda, Uruguay, Vatikan, Venezuela. Macaristan n tüm haklara sahip Schengen üyeli inin ba lamas yla:

2 2 - Schengen üyesi devletlerin uygulad vizeler ve oturma izinleri Macaristan için de geçerli olacakt r, ayn biçimde - Macar d temsilcilikleri taraf ndan düzenlenmi olan standart Schengen vizeleri ve Macar yetkili birimlerince düzenlenmi olan oturma izinleri de Schengen kapsam na giren tüm ülkelerde geçerlidir. Vize alma zorunlulu u olan yabanc lar n Macaristan a giri biçimleri Schengen vizesi ve ülkeye giri yapma kurallar yaln zca 9 günü geçmeyen kal süresine ili kindir. 90 günü geçen oturma izni kurallar n kimi ülkeler kendi ulusal hukuk kurallar na göre belirlemektedirler. Schengen vizelerinin verilmesinde uygulanan kurallar çe itli ülkelerin konsolosluklar nda birbirleriyle tümüyle çak maktad r, vize ücretleri standartt r. Vizenin ülkeye giri yapmaya yarayan bir ön-izin oldu unu ve buna sahip olan ki iye ülkeye otomatik olarak girme hakk vermedi ini bilmek önemlidir. Giri ve oturma izni ko ullar n n do rulanmas yolcudan s n r geçti i anda istenebilir ve bunu yapamad durumlarda s n rdan geri çevrilebilir. Genel vize kurallar konusunda vize kolayl klar anla malar na göre kolayl klar sa lanabilir. Avrupa Birli i nin Rusya ile böyle bir anla mas vard r ve 21 Aralik 2007 den önce bu kapsama Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya. Moldavya, Karada, S rbistan ve Ukrayna n n da girmesi beklenmektedir. Vize dilekçesi nereye verilir? Her ne denli Schengen anla mas bu kapsama giren tüm ülkelerde rahatça dola abilmeyi sa l yorsa da vize istemini belirten dilekçeyi girilmek istenen

3 3 hedef-ülkenin d temsilcili ine vermek gerekmektedir; pek çok ülkeyi içeren bir yolculuk planlan yorsa bu dilekçe ilk girilecek ülkenin d temsilcili ine verilir. S n r giri lerinde ana kural gere i vize verilmemektedir; bu i lem yaln zca AEA yurtta lar n n aile üyeleri söz konusu oldu unda, öteki ülke yurtta lar na ise tümüyle ola and ko ullarda uygulanabilir. Kimler vize isteminde bulunabilir? D temsilcilikler ana kural gere i a a daki ki ilerin vize istemlerini de erlendirmeye yetkilidir: - giri yap lacak ülkenin yurtta lar n n - giri yap lacak ülkede geçimini sa lamak üzere oturma izni olanlar n - ülkelerinde Macar d temsilcili i bulunmayan ki ilerin 1 Ocak 2008 den ba layarak uygulanacak olan vize ücretleri Havaalan transit vizesi, transit vize ya da k sa süreli oturma iznine hak sa layan vizeye yönelik i lemin ücreti: 60 EURO Oturma iznini almak için uygulanan i lemlerin ücreti: 60 EURO Sezonluk çal ma izni verilmesi için uygulanacak i lemin ücreti: 40 EURO

4 4 Ücret al nmayacak olanlar: 14 ya ndan küçük, ana babas n n pasaportuna kay tl çocuk AEA yurtta n n aile üyesi 6 ya ndan küçük, kendi pasaportuyla yolculuk eden çocuk 5 ki iyi a an çocuk grubunun üyeleri. Vize i lemleri ücreti istemin geri çevrilmesi durumunda geri ödenmez. Vize istemi için gerekli belgeler: - Geçerlili i, istenen vizenin geçerlili ini 3 ay geçen pasaport; - 1 adet, 6 aydan eski olmayan renkli vesikal k foto raf, - eksiksiz, okunakl bir biçimde doldurulmu ve imzalanm vize istem formu; stem formu paras zd r, konsolosluklardan al nabilir ya da D i leri Bakanl n n internet sayfas ndan (www.mfa.gov.hu) ç kt s al narak doldurulabilir. Schengen sorgulama formu standartt r; bu durumda Macar vizesi istendi inde herhangi bir Schengen üyesi devletin sorgulama formu kullan labilir. - sa l k sigortas (ülkede kal süresinin bütününü kapsayan ve her bir Schengen devletinin topraklar nda geçerli olan, acil t bbi i lemin yan s ra sa l k nedeniyle yurda gönderilmesi gerekti inde kullan lmak üzere en az EURO tutar ndaki kar l k oldu unu gösteren yolculuk sigortas ) - istemde bulunan ki inin giri yap lan ülkenin yurtta olmad durumlarda yasal oturma izninin oldu unun kan tlanmas. Vize isteminin tamamlanmas için genel olarak istenenlerin d nda maddi kar l n bulundu unu ve ülkeye giri nedenini de kan tlamak gerekmektedir.

5 5 Konsolos dilekçeye eklenen belgelerin yan s ra ba ka belgelerin, kan tlar n gösterilmesini de isteyebilir. Vize isteminin de erlendirilmesi yasal kurallaa göre 30 gün sürebilir. stemin geri çevrilmesi Ülkeye giri yasa ya da istemin denetlenmesi s ras nda ortaya ç kabilecek kayg lar nedeniyle konsolos vize istemini geri çevirir. Sahte belgelerin sunumu geri çevrilmeyi kendili inden yaratan bir nedendir. Geri çevrilen vize isteminin nedeni - kesinlikle bu istemi yapan ki iye ki isel olmak üzere -, konsolos taraf ndan anlat l r. stemde bulunan ki i bu nedenleri yaz l olarak da isteyebilir. Yasal yollara ba vurmak olana yoktur, ama istemde bulunan ki i i lemle ilgili bir itiraz varsa ikayette bulunabilir. Schengen Bilgilendirme Sistemi (SBS) Vizenin verilmesinden önce Schengen Bilgilendirme Sistemi nin (Schengen Information System - SIS) denetimi kesinlikle zorunludur. stemde bulunan ki i ülkeye giri i yasaklanm olanlar listesindeyse vizeyi ancak ola anüstü durumlarda alabilir. Ki isel verilerin gizlili i konusundaki genel kurallar gere i yurtta lar n: - SBS de dosyalanm olan ve kendileriyle ilgili verilere ula ma

6 6 - yanl verinin silinmesini ya da düzeltilmesini isteyebilme - verilerin düzeltilmesini, silinmesini ya da ödenecek tazminat n miktar n belirlemek üzere yarg ya ya da yetkili makamlara ba vurma haklar vard r. Macaristan n Schengen anla mas na kat lmas ndan sonra herhangi bir kimse kendisiyle ilgili olarak SBS de veri olup olmad konusunda bilgilenmek ya da SBS deki verilerin düzeltilmesini, silinmesini isteyenler Emniyet Genel Müdürlü ününü SIRENE bürosuna ya da veri gizlili inden sorumlu komisere ba vurmal d rlar. SIRENE bürosundan al nan bilginin uygun olmamas durumunda veri gizlili inden sorumlu komiser yard mc olabilir. Emniyet Genel Müdürlü ü SIRENE bürosunun adresi: 1139 Budapest, Teve utca, Veri Gizlili i Komiserinin bürosunun adresi: 1051 Budapest, Nádor u Vize istemiyle ilgili olarak anlat lanlardan ba ka, ayr nt l bilgi edinmek için D i leri Bakanl n n internet sayfas na (www.mfa.gov.hu) ya da Macar d temsilciliklerinin internet sayfalar na bakmalar n rica ederiz.

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN ÜLKELER YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİİ TABLOSU GÖREVE DİPLOATİK HUSUSİ HİZET ATANAN UUA AHSUS SAYI ANAHTARI AFGANİSTAN (90 T T T 2 ALANYA T (90 (90 (90 T 13,20,33 AERİKA B.D.

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Vize Başvurusu Hakkında Genel Bilgiler İki tür vize başvurusunda bulunabilirsiniz: Schengen Devletlerinde kısa süreli ikametler için (90 güne kadar) (ayrıntılar 1. maddede) veya uzun süreli ikametler için

Detaylı

TÜRKİYE YE KARA YOLUYLA SEYAHAT EDECEK SAYIN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!..

TÜRKİYE YE KARA YOLUYLA SEYAHAT EDECEK SAYIN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!.. TÜRKİYE YE KARA YOLUYLA SEYAHAT EDECEK SAYIN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!.. Karayoluyla Türkiye'ye değişik nedenlerle ve özellikle yaz tatillerini geçirmek için yolculuk yapacak olan vatandaşlarımıza,

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı