Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE"

Transkript

1 Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda bulunulmamasý, törene katýlan Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði üyelerinin tepkisine neden oldu. Bursa Valisi Þahabettin Harput, "Yönetmelik deðiþti. Biz yönetmeliði uyguladýk" derken, törene katýlan CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, "Bu yapýlan Atatürk'e yönelik bir aþýndýrma hareketidir" diye konuþtu. Bursa'da 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90'ýncý yýldönümü kutlamalarýna saygý duruþu krizi damga vurdu. Sabah saatlerinde Atatürk Anýtý önünde baþlayan kutlamalarda Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað, anýta çelenk býraktý. Çelenk konulmasýnýn ardýndan, saygý duruþunda bulunulmadan Ýstiklal Marþý'nýn okunduðu tören sonrasý protokol üyeleri, bayramlaþma için tarihi Heykel Valilik binasýna geçerken, kutlamaya katýlan Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði üyeleri, bu duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Baþkaný Sultan Yurdanul, geçen yýllarda saygý duruþunda bulunulmasýna raðmen bu yýl bu uygulamanýn kaldýrýlmasýna bir anlam veremediklerini belirtti. Kadýnlar, tepki için Atatürk Anýtý'nýn önünde bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Yurdanul, "Nasýl oluyor da saygý duruþu kaldýrýlýyor? Þehide bugün saygý duymayacaðýz da ne zaman duyacaðýz" dedi. Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk Tarihi Valilik binasýnda kutlamalarý kabul eden Bursa Valisi Þahabettin Harput ise konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Daha önce çelenk yönetmeliðinin deðiþtiði gibi bu konuda da yönetmelik deðiþti. Saygý duruþu nerede bulunulur, nerede bulunulmaz, biz bu yönetmeliði uyguladýk. Bu konular deðerlendirilir. Bu konuda gerçekten bir eksiklik, bir ihtiyaç olursa tekrar gündeme getirilir. Program, tamamýyla yönetmeliðin uygun gördüðü hususlarda yapýlmýþtýr. Bizim unuttuðumuz bir durum söz konusu deðil." Bursa'daki törenler, daha sonra Atatürk Caddesi'nde düzenlenen resmigeçit ile sona erdi. (Son Haber) Türkiye-Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýna uydu sistemli radar üssü kurulmasý Antakya halkýný kaygýlandýrýyor. NATO tarafýndan kurulduðu söylenen radar üssünün ABD askerleri tarafýndan kullanýlacaðý, Suriye, Ýran, Irak ve Ortadoðu yu izleme dinleme görevlerini gerçekleþtireceði belirtiliyor. Yayladaðý ilçesinde Türkiye-Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda bulunan Cebel-i Akra (Keldað) zirvesinde yapýmýna baþlanan uydu sistemli radar üssünün NATO tarafýndan yapýldýðý ve ABD tarafýndan aktif olarak kullanýlacaðý ifade ediliyor. Yüzbaþý Mehmet Yükhan, Türk Milleti nin geleceðini de belirleyen 30 Aðustos zaferinin Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasý oluþturduðunu belirtti. Yükhan, Bu zafer, ulu önder Atatürk ün önderliðinde, çeliklenmiþ bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanýn en güçlü ordularýna karþý elde edilen, hürriyet ve baðýmsýzlýk aþlý ile yanan bir milletin sarsýlmaz azim ve inancýnýn zaferidir. dedi. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama kapsamýnda þiirlerin okunmasýnýn ardýndan konuþan 200 Evler Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Çamcý da 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ve büyük zaferin, 20. yüzyýlýn ilk çeyreðinde mazlum milletlere örnek teþkil eden Türk Kurtuluþ Savaþýnýn son noktasý ve 90 yýldýr bu topraklarda hür, baðýmsýz ve barýþ içerisinde yaþayýþýmýzýn baþlangýcý olduðunu kaydetti. 3 DE Eþsiz Peribacalarýnýn oluþturduðu doðal parkuru ve özel taþ yüzeyiyle dünyanýn en iyi bisiklet pistlerini geride býrakan Nevþehir Kapadokya, dünyanýn en iyi bisikletçilerinden Petr Kraus a eþsiz bir performans sergilemesi için ilham verdi. Nevþehir Üniversitesi, Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu kararý gereði Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði ve Gýda Mühendisliði programlarý ile Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði ve Sýnýf Öðretmenliði programlarýna 40'ar öðrenci alacak. Nefes nefese sarýldý Kamil e. Kulaðýna fýsýldadý. Sakince olsun istedi ayrýlýklarý. Ne olur ayrýlalým, yapamýyorum iþte dedi Kamil in aniden yanmaya baþlayan kulaklarýnýn ýsýsýný hissetti. Ýncecik bir tamam çýktý Kamil in aðzýndan. Ne duyulsun ne de duyulmasýn tarzýnda. Bir boyun eðiþ, bir yýkýlýþ, ufacýk bir isyan. Her þey vardý bu tamam deyiþte Leyla; Banu Bozdemir in ilk romaný Leyla lý haller in kahramaný. Taþradan Ýstanbul a üniversite için gelen genç bir kadýnýn hayata dair arayýþlarýný, keþiflerini anlatýyor Bozdemir yeni romanýnda. Yazdýðý sinema yazýlarý ve çocuk kitaplarýnýn ardýndan Banu Bozdemir in romaný Leylalý Haller Fam Yayýnlarý ndan çýktý. Dersim-Elazýð ve Bingöl sýnýrýnda bulunan Peri vadisinde Dün gece saat 03:00civarýnda Limak ve Askerler Peri Suyu Direniþ Çadýrýnýn bulunduðu Nazimiye'nin Dalýbahçe köyünün Ger mezrasýnda açýlan ateþ sonucunda yangýn çýkardý.

2 Hadi Ýktidar zalim diyelim. Ya zalim iktidarý destekleyen milyonlarca seçmen için ne diyeceðiz? Düþünsenize komþunuz, iþ arkadaþýnýz, sokakta, caddede her an karþýlaþtýðýnýz insanlar aslýnda sizi istemiyorlar. Ýnancýnýza, dilinize, kültürünüze yani sizi siz yapan temel deðerlere karþýlar! Ve daha vahim olaný da bu karþýtlýðý fiili bir saldýrýya dönüþtürüp katliam yapmak istiyorlar! Ýnanýlýr gibi deðil!.. Irkçýlýk konusunda toplum mu iktidarý besliyor iktidar mý toplumu besliyor? Bu kepaze hastalýk nasýl oldu da salgýn haline dönüþtü?.. Ezilen toplumlar için güce tapmak bir hastalýk halidir. Zira kendi gücünün farkýnda deðildir. Yýðýnsal, þekilsiz bir yapýsý vardýr. Devlet ve iktidar güce tapanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Ama biz her þeye raðmen Umudumuzu koruruz güzel günler yaþayacaðýz diye. Umutsuzluða kapýldýðýmdan deðil bir realite ile yüzleþmek için yazýyorum bu cümleleri. Dikkat ederseniz Yeni anayasa süreci yaklaþtýkça kaos da artýyor. Bu kaos üretilen bir kaostur. Liberalizmin Kriz yönetme mantýðýdýr bu. Günümüzde devlet ve iktidarý kontrol eden egemen zihniyet kriz üzerine kuruludur. Tam da Yeni anayasa yapacaðýz denilen ortamda kriz, saldýrýlar, bastýrma ve susturma çabalarý ayyuka çýktý. Çünkü amaç Yeni anayasa yapmak deðil. Amaç nihai bir asimilasyon projesi yapmaktýr. AKP Yeni anayasa yapmaz, yapamaz. Baþtan beri bir tiyatro oynanýyor. Ve liberal Aydýlar hatta Devrimciler bu tiyatroda figüranlýk yapýyorlar. Geçen gün Avrupa dan tatile gelen bir devrimci(!) Siz farkýnda deðilsiniz AKP çok þeyi deðiþtirdi! dedi. Hadi farkýnda olalým, söyle bakalým neyi deðiþtirdi de biz göremiyoruz? dedim. Eskiden hava alanlarýnda kötü muameleye uðrardýk. Þimdi durum düzeldi. Baþka?... Baksanýza Alevi açýlýmý, Kürt açýlýmý, Çingeneler için bile açýlým yapýldý..!!! Aslýnda bu cümle içindeki Bile sözcüðü bir aþaðýlama içeriyordu. Sustum ve dinlemeye devam ettim. Ben de Sahiden göremediðimiz bir þey mi var? Ne de olsa aklý baþýnda biri! diye dinlerken durumun buraya varacaðýný tahmin etmedim deðil. Ama o devam ediyor; Kürtçe televizyon açýldý, okul kitaplarýna Alevilik eklendi. Þunu söylerken pek keyifliydi 12 Eylül darbesini yapan generaller yargýlanýyor. Ýnanamýyorum! Demez mi? Ben de inanamýyorum! Dedim. O kendi dediklerini inanýlmaz bulduðumu sandý. Ama ben bu bakar körlüðe ve akýl tutulmasýna inanamýyordum. Ýçimden En akýllýmýz böyleyse!.. Vay halimize! dedim ama tartýþmanýn ilerleyen dakikalarýnda bunu sesli söylediðimde bir alýnganlýk gördüm. Dedim ki Fark etmeyen biri var ama sen mi ben mi bilemedim? Ben yediðimiz kazýklarý fark edip yenilerinin yaratacaðý acýya adapte oluyorum! Sen yediðin kazýðýn farkýnda bile deðilsin!!! Þaþýrtýcý olan þu ki; Nasýl yani? Sorusuna muhatap kaldým! Bu kadar akýl tutulmasý olabilir mi? Demeyin. Oluyor iþte! AKP bu akýl tutulmasýný Hak tanýyorum derken yaptý. Devleti ve iktidarý kendi küçük aklýnda bu kadar büyüten Bazý Devrimcilerimiz AKPínin sadece Türkiye toplumu içi deðil, Ortadoðu için Yeni dizayn projesi olduðunu göremeyecek kadar siyasal uyuþma hali yaþýyor!!! Kervan yolda düzelir. Atasözüyle kervan yola çýktý. Lakin Kervancý düzgün deðil ki Kervan düzelsin. Kaldý ki toplum da kervan deðil. Bizi deve katarý yerine koyan sistemin akýldaneleri kervancýlýðý çoktan býrakýp uçak, gemi, týr filolarý ile katarý yürütürken kimileri deve kervanýna öncülük etmeye devam ediyor! Boðazýmýzý sýkýp gevþeten iktidar tam da Yeni anayasa sürecinde nefes aldýrmamacasýna sýkýyor. Dünyada ve Ortadoðu da yeni yüzyýlý planlayan efendiler Türkiye yi düzenleme görevini ucubelerin efendisine verdiler. AKP tarafýndan yaratýlan gerginlik, saldýrý, hakaret, inkar, nefret ve þiddet ortamý birçok amaç taþýyor. Bunlardan biri de Yeni anayasa sürecinde oluþabilecek demokratik muhalefetin önünü kesmektir. AKP nin filolardan oluþan kervaný saltanata gidiyor. Ama toplumsal yaþamýn kervaný nihai asimilasyon ve katliam uçurumuna doðru gidiyor!.. Özgür Gündem Haber: Halil Ýmrek / Gürbüz Þahin Antakya Kisecik radar üssünden sonra, ikinci NATO radar üssü kuruluyor. Türkiye Suriye iliþkileri düþmanlýk noktasýna gelmiþken þimdi de Türkiye-Suriye sýnýrýna ikinci bir radar üssü kuruluyor. Türkiye-Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýna uydu sistemli radar üssü kurulmasý Antakya halkýný kaygýlandýrýyor. NATO tarafýndan kurulduðu söylenen radar üssünün ABD askerleri tarafýndan kullanýlacaðý, Suriye, Ýran, Irak ve Ortadoðu yu izleme dinleme görevlerini gerçekleþtireceði belirtiliyor. Yayladaðý ilçesinde Türkiye-Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda bulunan Cebel-i Akra (Keldað) zirvesinde yapýmýna baþlanan uydu sistemli radar üssünün NATO tarafýndan yapýldýðý ve ABD tarafýndan aktif olarak kullanýlacaðý ifade ediliyor. ÝKÝNCÝ NATO RADAR ÜSSÜ OLACAK 2006 Yýlýnda Amanos daðlarýnda yine NATO tarafýndan Kisecik mevkiinde kurulan uydu sistemli radar üssü tam kapasite ile çalýþmaya devam ederken bu kez sýnýrýn sýfýr noktasýna ikinci bir radar üssü kurulmasýnýn kararý verildi ve yapýmýna baþlandý. Antakya merkeze baðlý Kisecik köyü ile Arsuz beldesi arasýnda Amanos Daðlarý nýn zirvesine kurulu olan Kisecik Radar Üssü 770 metre rakýmda bulunuyor yýlýnda açýlan ABD Kisecik Radar Üssü, Ýskenderun Körfezi, Antakya merkez, Suriye ve Akdeniz karasularýyla Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nin çok net görüldüðü zirvede Ýstanbul Öðrenci Kolektifi, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin ulaþýma yaptýðý zammý turnikelerden atlayarak protesto etti ve Paralý eðitim ulaþým zamlarýyla sürüyor dedi Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, ÝETT, Tünel, Metrobüs de dahil Ýstanbul daki tüm toplu ulaþým araçlarýnda yüzde 15 e varan oranlarda zam yaptý. Zamlara ilk tepki üniversitelilerden geldi. Paralý eðitim ulaþým zamlarýyla sürüyor Kolektifler.net in haberine göre Mecidiyeköy Metrobüs Duraðý nda dün (29 Aðustos) Paralý eðitim ulaþým zamlarýyla sürüyor pankartý açan kurulmuþ durumda. Yeni kurulacak ikinci NATO radar üssü ise 1740 metre yükseklikte olacak. Yeni radar üssü, yerel halk tarafýndan Cebel-i Akra olarak bilinen Akdeniz in Güneydoðusunda deniz kýyýsýndan yükselen Keldað ýn üzerine inþa edilecek. BÝRÇOK BÖLGEYE HAKÝM OLACAK Hatay hava koridorunun sýfýr noktasýnda olmasý, Ýskenderun Körfezi ve Domuz Burnuna hakim yapýsý, baþta Suriye ve Kýbrýs olmak üzere Ortadoðu ülkelerini kuþ bakýþý çok net görebilmesi gibi strajetik konuma sahip olan Keldað, Suriye nin Keseb kentinin hemen üstünde bulunuyor. Tarihi eserlerin de bulunduðu Keldað a çýkmak için daðýn eteklerinde bulunan Teknecik jandarma karakolundan izin almak gerekiyor metre yükseklikteki daðýn zirvesinden, havanýn net olduðu zamanlarda Kýbrýs ýn ýþýklarý çýplak gözle dahi görülebiliyor. Bir ay önce zirveye gidecek yolun yapýmý ile çalýþmalarýna baþlanan radar üssünün bir yýl gibi kýsa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor yýllarýnda yine Hatay Kisecik köyü mevkiine NATO tarafýndan yaptýrýlan uydu sistemli radar üssü o dönemde ABD radar üssü olarak gündeme gelmiþti. Altý yýl sonra tam da Ortadoðu da tansiyonun yükseldiði bir dönemde ikinci bir radar üssünün çalýþmalarýna baþlanmasý dikkat çekiyor. Keldað a NATO tarafýndan radar üssü kurulmasýna baþlanmasý bölgedeki tansiyonun giderek artmasýna neden olacak. (Hatay/EVRENSEL) üniversiteliler, turnikelerden atlayarak zammý protesto etti. Çevredekilerin da destek verdiði eylemde herkes turnikelerden atlarken güvenlikçiler de basýn mensuplarýný ve üniversitelileri engellemeye çalýþtý. Üniversiteliler, eðitimin önemli bir unsuru olan ulaþýma yapýlan zamlarla eðitim için harcanan paranýn da arttýðýný ifade ederek, ulaþým zamlarýnýn AKP nin parasýz eðitim geliyor söyleminin yalanladýðýný belirtti. Üniversiteliler basýn açýklamasý yaparak eylemlerini sonlandýrdý. Kolektif üyeleri açýklamalarýnda þu ifadelere yer verdi: Bütün gazetelerde eðitim parasýz yazýyor. Ancak ikinci öðretim harçlarý kaldýrýlmadý. Ayný zamanda bugün Kadir Topbaþ açýkladý ulaþýma yüzde 10 zam geldi. Bizler nasýl harçlarý kaldýrdýysak ayný þekilde ikinci öðretim harçlarýný da kaldýracaðýz. Ve bu zamlarý iki yýl önce turnikeden atlayarak geri kaldýrdýysak yine ayný þekilde bu yýlda zamlarý geri çektireceðiz. Sendika.Org 30 Aðustos 2012

3 Selahattin ÞAHÝN-NEVÞEHÝR Türk Milleti nin büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk ün önderliðinde, yurdunu iþgal eden iþgal güçlerine karþý verdiði mücadele sonrasýnda kazandýðý en büyük zaferin 90. yýldönümü coþkulu þekilde kutlandý. Nevþehir de, 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama etkinlikleri, Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Dursun Ertuðrul un çelenk koymasýnýn ardýndan 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunmasý ile baþladý. Ýstiklal Marþý nýn söylenmesinin ardýndan etkinliklere Vali Savaþ ýn, makamýnda tebrikleri kabulü ile devam edildi. Daha sonra Damat Ýbrahimpaþa Bulvarý üzerindeki tören alanýnda devam eden 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama töreninde Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Dursun Ertuðrul, törene katýlan vatandaþlarýn bayramýný kutladý. Burada düzenlenen törende konuþan Jandarma Yüzbaþý Mehmet Yükhan, Türk Milleti nin geleceðini de belirleyen 30 Aðustos zaferinin Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasý oluþturduðunu belirtti. Yükhan, Bu zafer, ulu önder Atatürk ün önderliðinde, çeliklenmiþ bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanýn en güçlü ordularýna karþý elde edilen, hürriyet ve baðýmsýzlýk aþlý ile yanan bir milletin sarsýlmaz azim ve inancýnýn zaferidir. dedi. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Ýþletmeciliði Tezsiz Yüksek Lisans Programý açýldý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Saðlýk Kurumlarý Nevþehir Üniversitesi tarafýndan saðlýk sektöründen gelen talepler doðrultusunda Yükseköðretim Kurulu (YÖK) e teklif edilen Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Yüksek Lisans Programý nýn açýlmasý YÖK tarafýndan uygun bulundu. Saðlýk Bakanlýðýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda söz konusu programdan mezun eleman ihtiyacý olacaðý öngörülerek Nevþehir Üniversitesinin bu alanda önemli bir ihtiyacý karþýlayacaðý düþünülüyor. Ayrýca Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Yüksek Lisans Kuvvetler Günü kutlama kapsamýnda þiirlerin okunmasýnýn ardýndan konuþan 200 Evler Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Çamcý da 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ve büyük zaferin, 20. yüzyýlýn ilk çeyreðinde mazlum milletlere örnek teþkil eden Türk Kurtuluþ Savaþýnýn son noktasý ve 90 yýldýr bu topraklarda hür, baðýmsýz ve barýþ içerisinde yaþayýþýmýzýn baþlangýcý olduðunu kaydetti. Çamcý, bu zaferin sonunda iþgalci güçlerin ve onlarýn müttefiklerinin Anadolu ve Ýstanbul dahil ülkemizin tamamýný kýsa zamanda terk etmek zorunda kaldýklarýný anlattý. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Halk oyunlarý ekiplerinin gösterilerinin ardýndan askeri geçit töreni ile sona erdi. Törene katýlan vatandaþlar, askerlerin geçici sýrasýnda, kahraman Mehmetçiklere büyük sevgi gösterisinde bulundu. Programý nýn bölge üniversiteleri arasýnda ilk kez açýlmýþ olmasý nedeniyle sadece Nevþehir ili deðil civar illerde de bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen saðlýk personeli için büyük bir fýrsat oluþturacak.

4 AKP nin tarým politikalarý, fýndýk köylüsünü köyünden etti ve mevsimlik iþçi haline getirdi. Ama AKP her geçen seçimde fýndýk diyarý Karadeniz de oyunu artýrýyor. Bunun nedenlerini, fýndýðý ve sorunlarýný, yerinde Ordu da araþtýrdýk Her yýl Aðustos ayýnda baþlayan fýndýk hasadý üç konuyu daha gündeme getiriyor. Birincisi, Türkiye de hükümet eliyle tarýmýn tasfiyesi realitesi ve buradan kaynaklanan tartýþmalar. Ýkincisi köylülüðün çöküþü ve çöken köylülüðün sürdürülebilir yoksulluk olarak kentlerdeki bodrum katlarýnda ve varoþlarda hükümetin makarna kömür yardýmýyla yoksulluðu sürdürebilir hatta kalýcý hale getirmesi. Son olarak da çoktan bir sürdürülebilir felaket halini almýþ olan mevsimlik Kürt iþçilerin periþanlýðý ve Kürt iþçilere sýrf Kürt olduklarý için yapýlan ayrýmcýlýk Bazý dönemler bu tartýþmalarýn üçü birden ulusal çapta medyaya yansýdýðý gibi, bazý dönemler hiçbirinin bile yansýmadýðý görülüyor. Bu yýl nedense konunun medyaya yansýmasý açýsýndan oldukça sakin bir yýl geçiriyoruz. Bunun en önemli nedeni herhalde medyanýn daha birçok konuda olduðu gibi bu konuyu da kanýksamýþ olmasý. Elbette bu konunun ve insanlarýn þok, þok, þok bir þey olmadan ulusal çapta gündeme gelememesinin asýl nedeni de konunun taraflarýnýn genel olarak en yoksullardan oluþmasý. Üreticisinden tüccarýna, iþçisinden aracýsýna kadar kimseyi memnun etmeyen bir tarým ürünü fýndýk. Kimse memnun olmadýðýna göre, peki neden hala üretimi yapýlýyor? Bu soruya kýsaca cevap vermek gerekirse, büyük oranda Ordu ve Giresun da yetiþen fýndýðýn üretici açýsýndan alternatifi yok. Yani endüstrinin olmadýðý, endüstriyel tarýmýn yapýlmadýðý Ordu ve Giresun köylüsü fýndýk üretmeye mecbur. Ýklim ve arazi koþullarý da baþka bir ürün yetiþtirmeye izin vermiyor. Trabzon, Samsun, Bolu ve Düzce gibi kentlerde de kýsmen fýndýk üretiliyor. HER ÞEY KAPÝTALÝZMÝN HÝZMETÝNDEYKEN TARIMIN TASFÝYESÝ Türkiye de yetiþen fýndýk aslýnda dünya fýndýk ihtiyacýný da karþýlýyor. Fýndýðýnýn ve fýndýk etrafýnda baþka þeylerin de tartýþýlmasýnýn bir nedeni de bu önem den kaynaklanýyor. Ancak, fýndýðýn dünyaya pazarlanmasýnda aracýlarýn ya da tüccarlarýn memnuniyetsizliðini anlamanýn zor olduðunu baþýndan söylemek gerek. Çünkü üretici ve iþçinin bir þey kazanmadýðý fýndýktan Avrupa kapitalizmi ve Türkiye deki iþbirlikçilerinin de kazanmadýðýný söylemek mümkün deðil. Avrupa ülkeleri tarým ürünlerini ve çiftçileri korurken Türk devletinin ve hükümetinin sadece fýndýkta deðil, bütün tarým ürünlerinde desteklemeyi kaldýrdýðýný, tarýmý tasfiye etmek için elinden gelen her þeyi yaptýðýný söylemek gerekiyor. Türkiye de bütün deðerlerin, bütün mal ve hizmetlerin evrensel kapitalizmin satýn alacaðý bir biçime getirilmesine itina gösterildiði son dönemde tarýmý, evrensel kapitalizme sunulacak hale getirmeye çalýþmamak, tarýmýn doðrudan tasfiyesine yönelmek herhalde yine global kapitalizmin istediði bir þey. FINDIKTA SÖMÜRÜYE SON Türkiye de öteden beri tarým ürünlerinin üreticiye para kazandýrmadýðý ve öteden beri üreticilerin durumundan memnun olmadýðý biliniyor. Ancak üretici memnuniyetsizliði olarak buðday üreticileri ya da þeker pancarý köylülerinden daha çok fýndýk üreticilerinin sesi duyuluyor. Bunun bir nedeni Ordu ve Giresun köylüsünün fýndýk dýþýnda baþka alternatifi olmamasý nedeniyle caný daha çok yandýðý için daha çok baðýrmasý olsa da, bir nedeni de buralarda sol bir köylü hareketi geleneðinin olmasý. Kökü Mahir Çayanlara kadar dayanan ve daha sonra da devrimcilerin örgütlediði Fýndýkta sömürüye son mitingleriyle kendini gösteren Karadeniz in sol dalgasý bütün Türkiye de hissedilmiþti. Türkiye nin genelindeki diðer tarým ürünlerine göre, oldukça küçük ölçekli aile tarýmý olarak yapýlan Ordu - Giresun fýndýkçýlýðý, her geçen yýl sahibine daha az para kazandýrýyor ve sol köylü hareketinin daha da canlanmasý beklenir. Ama sonuç hiçte böyle deðil. Türkiye nin en büyük üretici mitingi geçtiðimiz yýllarda Ordu da fýndýk üreticileri tarafýndan gerçekleþtirilse de mitingden sonra gerçekleþtirilen son genel seçimlerde fýndýk üreticisi kentlerdeki AKP nin oy oraný Türkiye ortalamasýný 10 puan geçti. Son seçimlerde Türkiye çapýnda yüzde 50 dolayýnda oy alan AKP nin, Ordu- Giresun-Trabzon ve Samsun daki oy ortalamasý yüzde 60 civarýnda. Son dönemde moda haline gelen oradaydým gazeteciði açýsýndan söyleyecek olursak fýndýk diyarý Ordu daydým ve bu yazý bir oradaydým gazeteciliði ürünü. Buraya kadar saydýðýmýz her þeyi yerinde incelemeye çalýþtýk ve bütün sorulara cevap aradýk. YOKSUL KÖYLÜ, DAHA YOKSUL KENTLÝ OLMUÞ Fýndýðýn her geçen gün daha az para etmesiyle daha da yoksullaþan fýndýk üreticilerinin neden kendilerini daha da yoksullaþtýran AKP ye daha sýký sarýldýðýnýn cevabýný arayalým. Bu sorunun cevabýnýn bir kýsmýný, Ordu da yaþayan yaþlý anne ve babamýn fýndýðýný toplayan fýndýk iþçileri üzerinde yapýlan gözlemlerde bulmak mümkün. Bizimkilere her sene Ordu nun köylerinden gelen fýndýk iþçileri bu sene Ordu nun merkezinden geldi. Fýndýk toplama iþçiliði, iþçilikten çok köylülükle ilgili bir þey. Yani geleneksel olarak ihtiyacý olan köylüler, ihtiyacý olan diðer köylülerin fýndýðýný ücret karþýlýðý toplar. Ama bu yýl bahçede gördüðüm ama aslýnda yeni de olmayan bu deðiþiklik Ordu nun sosyolojisiyle ve ekonomisiyle ilgili ciddi bir deðiþikliði de açýklýyor. Bu yýl bizimkilerin fýndýðýný toplayan iþçiler sonuçta bütün özellikleriyle köylüydü ama kentte yaþýyorlardý. Yaklaþýk 20 kiþilik fýndýk iþçileriyle yaptýðým görüþmeler sonrasýnda þunlarý anladým: Köylüler, fýndýk artýk para etmemeye baþlayýnca kente göçmüþler. Kentte de herhangi bir iþ yapmýyorlar ama yerleþtikleri bodrum katlarda, kenar mahallelerdeki kötü evlerde yeþil kartlý, makarna ve kömürlü yeni bir hayat kurmayý becermiþler. Bu yeni kentli kesimin çocuklarýn eðitimi için oradan buradan aldýðý para, belediyenin yardýmlarý, yukarýdaki birileri tarafýndan daðýtýlan diðer yardýmlarla ayakta kalmalarý mümkün oluyor. Bulabildikleri ölçüde de yevmiye karþýlýðý, sigortasýz güvencesiz iþlere gidiyorlar. Bunu daha kaç yýl sürdürebilecekleri ya da bu tür bir yaþam biçiminin sürdürülebilir olup olmadýðý tartýþmalý. AKP KOOPERATÝFLERÝ ÖLDÜRDÜ Yani yeni kentliler, fýndýktan kaybettikleri maddi katkýyý yardýmlardan kazanarak sürdürülebilir bir yoksulluk seviyesine ulaþmýþ oluyor. Bize fýndýk toplamaya gelen herkesin köylerinde fýndýðý varmýþ. Köyde oturup fýndýðýn baþýný beklersek yaþayamayýz diyorlar. Daha önce nasýl yaþýyorlardý? Daha önce fýndýk üreticisi piyasanýn acýmasýz ellerine terk edilmemiþti, fýndýk üreticilerinin en azýndan kooperatifi vardý Fýndýk Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði (FÝSKOBÝRLÝK) Karadeniz fýndýk üreticilerinin haklarýný koruyan, fýndýðýnýn deðerini artýran kooperatif yapýlanmasýydý. FÝSKOBÝRLÝK serbest piyasanýn yanýnda üreticiden yana olan fýndýk alýcýsý olarak piyasayý düzenliyordu. Örneðin fýndýk pazara inmeden FÝSKOBÝRLÝK baskýsýyla hükümet, fýndýðýn taban fiyatýný açýklýyor ve tüccar bu fiyattan daha yukarý ödemek zorunda kalýyordu. Çünkü, üretici zaten fýndýðýný taban fiyattan FÝSKOBÝRLÝK e satacaðýný bildiði için ürünü hemen pazara indirmiyor, tüccarýn dolayýsýyla da Avrupa piyasasýnýn da fiyatý yükseltmesini saðlýyordu. Türkiye de kooperatifleri öldüren yasal düzenlemeden sonra FÝSKOBÝRLÝK de komaya girdi. AKP hükümeti, yönetimi CHP ve MHP lilerden oluþan FÝSKOBÝRLÝK e yardým etme yerine, batmasýna ön ayak olacak bir biçimde Toprak Mahsulleri Ofisi ne (TMO) fýndýk alma yetkisi verdi. TMO geçen yýla kadar 3 yýl fýndýk aldý ve geçen yýldan itibaren artýk fýndýk almayacaðýný açýkladý. Ardýndan hükümet taban fiyat açýklamayacaðýný duyurdu. Çünkü artýk kamusal bir alýcý olmadýðý için serbest piyasaya müdahale edilemezdi. HEPSÝ AKP LÝ BÝRÝ MECBUREN AKP LÝ Serbest piyasaya müdahale edilemeyen bir durumda fýndýk üreticileri hýzla iþçi köylü haline gelmeye baþladý. Ýþte bize fýndýk toplamaya gelenler de bu transformasyondan nasibini alanlar. Ama bu yeni kentliler hallerinden memnun. Kimse kendini kaybedenler tarafýnda görmüyor. Fýndýk iþleri arasýnda bahçede küçük bir kamuoyu yoklamasý yaptým. Kime oy verdiðini açýklayan herkes AKP ye oy attýðýný söyledi. Birisi kendisi istemediði halde mecburen AKP li olduðunu belirtti: Ben Numan Kurtulmuþ u savunuyordum. Þimdi HAS Parti de AKP ye katýldýðýna göre AKP yi neden tercih ettiðine gelince, þu cevaplarý verdi ve bunlarýn tercümeleri þöyle: Çocuk okutuyorum (AKP bize okul masraflarý parasý veriyor), saðlýk hizmetleri düzeldi, (yaþlý ve engelli için evde bakým parasý alýyorum), yollarýmýz düzeldi, bir sürü hizmet yapýlýyor (Kömür daðýtýlýyor, baþka yardýmlar da veriliyor...) Ýnsanca yaþamanýn bu sadakalara baðlý olmadýðý bilincinin geliþmemesi ya da sosyal politikalarýn önemini kavratacak bir siyasetin bu köylülere teðet geçmesi sanýyorum fýndýk üreticilerinin çaresizliðini artýran etkenler arasýnda. Fýndýk üreticisi, AKP politikalarýnýn kendisini mevsimlik iþçi haline getirdiðinin ve sadakaya baðladýðýnýn farkýnda deðil. Fýndýk iþçileri arasýnda bir öðretmen, bir emekli polis, bir muhtar, iki üniversite öðrencisi ve kendini liseyi bitirmiþ ama üniversiteye girememiþ öðrenci olarak tanýmlayan üç kiþi bulunuyordu. Bu kesim ek gelir olarak çalýþtýðýný söylüyor. Hiçbiri ÖDP yi veya EMEP i duymamýþ. Ýki üniversite öðrencisinden biri Bunlar TKP gibi partiler mi diye sordu. MHP yi ve CHP yi yok sayýyorlar. AKP dýþýnda en çok ilgilendikleri parti BDP ydi. Hepsinin ortak dileði yeter ki Kürtler bahçeye girmesin, biz her yere fýndýk toplamaya gideriz di. Yerli mevsimlik iþçinin Kürt mevsimlik iþçiyle rekabetinden çok, Kürt antipatisinin burada daha fazla rol oynadýðý kesin. HOBÝ ÜRETÝCLERÝ VE KÜÇÜK TÜCCARLAR Karadeniz bir yandan bir kamu emeklisi cenneti. Kamu emeklisi olduktan sonra memleketine dönen memurlar, tekrar çiftçiliðe baþlýyor. Birkaç dönüm toprakta adeta hobi bahçeciliði biçiminde fýndýk üretiyor ya da gücü kuvveti yerindeyse yine hobi iþçiliði biçiminde fýndýk toplamaya gidiyor. Fýndýk piyasasýnda kýran kýrana bir mücadele olmamasýnda bu hobi bahçecilerinin rolü sanýldýðýndan daha büyük. Çünkü hobi bahçeciliði sadece emeklilerin deðil, çalýþanlarýn da iþi. Herhangi bir iþi olan biri zaten geçimini o iþten saðladýðý için fýndýðý sanki bir hobi gibi yapýyor ve geçimini sadece fýndýktan saðlayan kesimden kendini ayýrýyor. Bu iki kesimin hiçbir çýkar birliði bulunmuyor ve hobiciler ek gelir olarak gördükleri fýndýk para etmeyince de ek gelirinin biraz düþtüðünü düþünüyor sadece. Beyaz, küçük burjuvalarý oluþturan bu kesim fýndýk konusunda belki diðer bütün konularda olduðu gibi oh olsun bu halka tutumu içinde görülüyor. Endüstriyel tarýma geçiþin olmayacaðý gözlemlenen fýndýk tarýmýnýn uzun erimde en azýndan Ordu ve Giresun da hobi bahçeciliðine dönüþmesi kesin. Ordu ve Giresun da bugün sadece fýndýktan geçinen neredeyse hiç kimse yok. Ancak arazinin bölünmediði ya da geniþ arazi alýmý yapýlabilen Düzce Sakarya gibi kentlerin endüstriyel fýndýk tarýmýna yönelmesi daha akla yatkýn görülüyor. Ordu ve Giresun da alternatif ürün olarak düþünülen kivi üretimi ise, bir anda birçok köylünün kivi üretmeye baþlamasýyla deðersiz duruma düþmüþ. Ordu ve Giresun da fýndýk eðer küresel þirketlere aracýlýk etmiyorlarsa fýndýk tüccarlarý da rahatsýz. Derin bir sermayeye sahip olmayan, daha çok manav gibi çalýþan bu kesim küresel sermaye temsilcileriyle rekabet edememekten, üreticiyle bu kesimler arasýnda yaptýklarý aracýlýktan para kazanamamaktan yakýnýyor. Bu kesimlerin ve üreticilerin en çok yakýndýklarý konulardan biri de alivre satýþ denen daha ürünü görmeden yapýlan önceden satýþ. Parasý olan büyük tüccarlar, kýþýn nakite sýkýþan küçük tüccarlarýn ve üreticinin, ürününü alýyor. Hasat zamaný, alivre satýþtan para aldýðý büyük tüccarýn parasýný ödemek zorunda olan ve bu yüzden fýndýðý ucuza kapatmak isteyen küçük tüccarla, alivre satýþ yapsa da fýndýðýný yok pahasýna elinden çýkarmak istemeyen köylüler arasýnda da bir çýkar çatýþmasý ayrýca çýkýyor. Fýndýðýn en alttakileri ise, Türkiye nin de en alttakileri olan Kürt mevsimlik iþçileri Her ikisinin derdine çözüm olacak program ve siyasetin ortada görünmediði de ayrý bir realite. Sürdürülebilir doðal afet: Kürt sorunu ve mevsimlik iþçiler Gazetenin diðer sayfalarýnda Gizem in mevsimlik Kürt iþçileriyle ilgili gözlemlerini ayrýntýlarýyla okuyacaksýnýz. Gizem ile birlikte Ordu da Efirli ve Uzunisa mevsimlik iþçi kampýna yaptýðýmýz ziyaretlerde iþçilerle yapýlan konuþmalardan ve fýndýk üreticilerinin Kürt ameleler hakkýndaki görüþlerinden edinerek söylenebilecek ilk þey þu: Hayýr, Kürtlerle Türkler eþit deðil, Kürt ve Türk iþçiler de eþit deðil Zaten piyasanýn görünmez eli de böyle düþünüyor ki, iþçi parasý belirlenirken kesin bir ayrýmla Türklerin, Gürcülerin ve Kürtlerin ücretleri üç kategoride belirlenmiþ. Doðal olara en düþük ücret Kürtlere veriliyor. Son dönemde Türkiye nin bütün kentlerinde ve istisnasýz bütün ortamlarda Kürtleri savunmak zorunda kalýyorum. Kürtleri savunduðum bütün ortamlarda hiçbir zaman bu yýlki kadar tek baþýma kaldýðýmý görmedim. Eðitim düzeyi, mesleði, yaþý, Kürtlerle doðrudan iliþkisi olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn hemen herkeste en hafif deyimle söylemek gerekirse bir Kürt antipatisi geliþmiþ. Bütün ortamlarda Kürtler hep haksýz, Kürtler hep suçlu durumda. Kürtler, yoksulluklarý, mevsimlik iþçi olarak çalýþmaya gitmeleri, çok çocuklu olmalarý, çocuklarýnýn eðitimsizliði, anadillerinin Kürtçe olmasý, fýndýðý iyi tanýmamalarý, daldan fýndýðý yaprakla koparmalarý gibi nedenlerden dolayý hep haksýz durumda. PKK, BDP, kaçak elektrik kullanýmýnýn bölgede yüksek olmasý, Kuzey Irak ta kurulan baðýmsýz Kürdistan veya Kuzey Suriye de de Kürt devleti kuruluyor olmasý gibi nedenlerden dolayý da hep suçlu gösteriliyor. Bunlarý Ordu da da yaþadým. Hem de þehit cenazesinin gelmediði sakin ortamlarda. Hem de arkadaþlarla konuþurken. Bir arkadaþ sonunda sihirli cümleyi söyledi de arkadaþlarla kýsmi bir uzlaþý saðladýk: Din konusunda tartýþmak doðru deðil ya, artýk Kürtler konusunda da tartýþýlmasýn Bu aslýnda þu anlama geliyor: Herkes istediði gibi dini ideoloji lehine, Kürtler aleyhine konuþabilir, sen sesini çýkarma! Yani egemen Türk- Ýslam ideolojisi en azýndan taþrada kesin zaferini ilan etmiþ durumda. Ama bu zafer hiçbir biçimde Kürt çocuklarýnýn yýlýn altý ayý yalýn ayak tarladan tarlaya koþmasýný engellemiyor ve kendi deyimleriyle Kürt çocuklarýnýn rezil hayatlarýnda en küçük bir iyileþmeye nende olmuyor. Yýllardýr binlerce Kürt çocuðu eðitim, saðlýk hizmeti, oyun gibi temel çocuk ve insan haklarýndan mahrum olarak amale çadýrlarýnda yaþýyor, tarlalarla çalýþýyor. Sadece bu bile Kürt sorununun bir yanýyla artýk sürdürülebilir felaket ya da sürdürülebilir doðal afet olarak görülmeye baþlandýðýný gösteriyor. Türkiye býrakýn Kürt sorununu çözmeyi, mevsimlik Kürt amelelerinin çocuklarýnýn eðitim, barýnma ve beslenme sorununu çözsün yeter! BirGün Pazar

5 Nefes nefese sarýldý Kamil e. Kulaðýna fýsýldadý. Sakince olsun istedi ayrýlýklarý. Ne olur ayrýlalým, yapamýyorum iþte dedi Kamil in aniden yanmaya baþlayan kulaklarýnýn ýsýsýný hissetti. Ýncecik bir tamam çýktý Kamil in aðzýndan. Ne duyulsun ne de duyulmasýn tarzýnda. Bir boyun eðiþ, bir yýkýlýþ, ufacýk bir isyan. Her þey vardý bu tamam deyiþte Leyla; Banu Bozdemir in ilk romaný Leyla lý haller in kahramaný. Taþradan Ýstanbul a üniversite için gelen genç bir kadýnýn hayata dair arayýþlarýný, keþiflerini anlatýyor Bozdemir yeni romanýnda. Yazdýðý sinema yazýlarý ve çocuk kitaplarýnýn ardýndan Banu Bozdemir in romaný Leylalý Haller Fam Yayýnlarý ndan çýktý. Bozdemir, romanýnda sosyal medyanýn hayatýmýzdaki etkilerine deðiniyor. Deðiþtiren, baþkalaþtýran ve paylaþým aðlarýnda dolaþan çift kimliklerin oluþumuna dikkat çekiyor. 16 çocuk kitabýnýn ardýndan ilk romanýný yayýmladýn. Ne hissediyorsun? Öncelikle iyi hissediyorum. Tabii dünyanýn en absürt þeyini yapmýþ gibi hissetmiyorum. Piyasada tersine örnekleri daha çok olmasýna raðmen hem çocuk kitabý hem de roman yazan birçok yazar var aslýnda. Ýlginç gelen þey ise ilk romaným olarak lanse edilmesi. Tabii ilk romaným ama arkasýnda 16 tane çocuk kitabý var. Sanki onlarýn biraz önüne geçti gibi insanlarýn gözünde. Ama benim için çocuk kitaplarý yazan birinin ayný zamanda büyükler için de yazmasýna denk düþüyor. YAZMANIN DENGESÝ YOK Romana geçiþin, çocuk edebiyatýndan uzaklaþtýðýn anlamýna mý geliyor? Asla, çocuklar için yazmak çok özel bir þey. Sadece yazým alanýný geniþlettim diyebilirim. Derdinizi yazarak anlatan biriyseniz sadece çocuklar için yazmak yeterli gelmiyor bazen. Önümüzde akan bir yaþam var, sadece yaþamaya çalýþmak da anlamlý deðil, ben etrafýma çok fazla bakan, kurgulayan birisiyim. Ýster istemez taþýyor bir süre sonra içimden. Aslýnda yazmanýn dengesi yok, kim için hangi konuda yazmak istiyorsa yazmalý insan. Özgürlük, deþarj, hayata farklý bakma isteði, hepsi kelimelerle önünüzde açtýðýnýz yollara dönüþüyor. Leylalý hayaller üniversite öðrencisi Leyla nýn gerçekler ve hayalleri arasýndaki gelgitlerini anlatýyor. Taþradan Ýstanbul a üniversite için gelen her gencin aslýnda benzer gelgitleri vardýr. Leyla nýn gelgitleri de senin bu alanda yaptýðýn gözlemlerden mi oluþtu? Ben de Ýstanbul a üniversite okumak için kasabadan geldim. Ablamlar vardý bana destek olan. Ýstanbul hayallere ve acý gerçeklere ayný oranda açýk bir þehir. Hele de Ýstanbul un büyüsüne inanýyorsanýz ufak þeylerden mutlu olmak kadar, istediðiniz gibi olmayan küçücük bir olaydan da hemencecik kýrýlabilirsiniz. Evet gözlemlere dayanýyor çoðunlukla, kendimden, arkadaþlarýmdan ve çevremden insanlarýn yaþadýklarý. Tabii bu yaþanmýþlýklara biraz form deðiþtirttim. Politik formlarý sosyal medya etkilenmeleri yaptým. Çünkü günümüzde birçok þeyin olduðu gibi politik olmanýn da üzerinin sosyal medyayla örtüldüðünü düþünüyorum. LEYLA GERÇEK SEVDA SANAL Üniversite hayatý gerçekten çok farklý kapýlarý açan bir yer. Arkadaþlýklar, gruplar, kulüpler vs. Leyla da bu renkli kapýlarýn ardýndaki yaþamý keþfe çýkýyor. Bu keþifler esnasýnda Leyla nýn kiþiliðindeki deðiþimlerden biraz bahseder misin? Leyla zaten deðiþime açýk bir kýz. Deðiþimin tek yolu da denemek. O da bunu yapýyor ilk senesinde. Öyle deðil midir ilk sene bir arayýþ, kendini bir yerlere adama, kapak atma yýlýdýr. Sen gelirsin ve deneyimli olanlar seni kafalamaya çalýþýr. Ama burada yine üniversitelerde yaþanan boþluk göze çarpýyor. Leyla o kadar yalnýz ki, kendisi talepte bulunuyor adeta beni de aranýza alýn diye. Sosyal medya denen oluþumdan habersiz, kollarýndan, insanlarýn orada kendilerini ifade biçiminden habersiz dalýyor ve tosluyor doðal olarak. Gerçek dünyanýn yalanlarýnýn artmýþ ve toplu olarak karþýsýna çýkmýþ hali. Ben de sosyal medyaya mesafeli olduðum için buralarda arkadaþým Murat Tolga Þen den yardým aldým. Gerçek ve sanal kimliklerin çatýþtýðý, bir ifade biçimi olarak farklý kimliklerin gölgesinde serinleyen kiþilerin varlýðýndan bahsetti. Leyla ne kadar gerçekse, Sevda biraz sanal alem uçuðu! Kitabýnýn kapaðý aslýnda hikayeni tam da merkezinden yakalýyor. Çýrýlçýplak, baþýný eðmiþ bir kadýn ve melek kanadý halinde parçalanmýþ bir klavye. Kapaðýn anlattýðý hikayeyi senden dinleyebilir miyiz? Kapak anlatýmla çok denk düþüyor. Leyla Ýstanbul a umutla gelen bir genç kýz. Hayalleri, umutlarý var. Ama onlarý pek gerçekleþtiremiyor. Artýk hepimiz melek olsak kanatlarýmýz klavye olurdu herhalde. Kanatlarý kýrýlmýþ, tuþlarý kýrýlmýþ, silinmiþ, Ýnternet baþýnda zaman geçirmekten býkmýþ ama kopamayan, hayatýn anlamýný orada arayan Leyla Ýnternet in baþýnda çok vakit geçirmese de orada tanýþtýðý ve kendi hayallerinin dýþýnda yaþayan insanlarýn peþine takýlýyor, mýknatýslanýyor adeta, iç sesi de kendisine eþlik ediyor. Yani hepimiz sosyal medyaya teslim olmuþ durumdayýz, kýrýk ve de dökük! Leyla nýn odasýnýn duvarýndaki çatlak, kitabýn pek çok yerinde geçiyor. Bu çatlamýþ duvar simgesi kurgunla olan baðýný anlatabilir misin? Çatlaklar Leyla nýn sýðýnaklarý ve kaçamaklarý aslýnda. Ailesiyle yaþarken ve onlardan kaçmak isterken iyice açýp nefes aldýðý, Ýstanbul da ise yaþadýðý olumsuzluklardan sýðýnmak istediði duygular. Ýnsan evinin duvarýnda beliren çatlaklara iliþkin anlamlar yükler kimi zaman. Onunki de öyle ama arka planýnda kaçma ve sýðýnma istekleri var! GERÇEK KÝMLÝÐÝ SAKÝN RUMUZU KIZGIN Bugün pek çok kiþinin blogu var. Senin de öyle. Leyla da bilgi açlýðýný gidermek ve kendisini istediði þekilde ifade etmek için bir blog açýyor kendine. Bir de ismini gizlediði farklý bir adres alýyor. Bu iki adres Leyla nýn hayata dair keþiflerinde önemli bir yol oluyor. Günümüzde bu etkiler, deðiþimler hayatýmýzda tam olarak nereye oturuyor? Herkes blog açabilir, bunun sakýncasý yok. Ama farklý kimliklerle derdini anlatmaya çalýþmak, farklý bir kimlikle kinini püskürtmek bana çok saçma geliyor. Ya da o kimliðin arkasýna sýðýnarak cinsel açýlým saðlamaya çalýþmak! Sana alem zaten baþlý baþýna gerçeklikten uzak. Bir de bu alemde baþka kimliklerle var olmaya çalýþmak iyice uçuk! Gerçek kimliðinde sakin, suskun ama yarattýðý diðer kimlikle kýzgýn insanlar görüyorum. Kendi kimliðinle kýzsana kardeþim! Politik olsana, derdini öyle ortaya koysana! Pek bir yere oturmuyor tabii bu sanal gerçeksizlik! Ýþte Leyla gibi belki daha farklý kesimlerden insanlarla tanýþýrsýnýz, baþka da bir açýlýmý yok bana göre! LEYLA'NIN DAHA YAÞAYACAKLARI VAR Sinemaya dair bir kitap yayýnlamayý düþünüyor musun? Sinema üzerine yazdýðým bir kitap var aslýnda. Küçük Sinemacýlar diye. Çocuklara sinemayý anlatýyordu. Kafamda özel olarak sinema kitabý yazma fikri þu an yok. Zaten Leylalý Haller in ikincisini yazmaya baþladým Bence bu uzatýlmasý, ele alýnmasý ve gerektiði zaman eleþtirilmesi gereken bir konu. Ucu bucaðý yok ve gittikçe yayýlýyor, Leyla nýn da daha yaþayacaklarý var!.. (Ýstanbul/EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Güneþ KAÝM Eþsiz Peribacalarýnýn oluþturduðu doðal parkuru ve özel taþ yüzeyiyle dünyanýn en iyi bisiklet pistlerini geride býrakan Nevþehir Kapadokya, dünyanýn en iyi bisikletçilerinden Petr Kraus a eþsiz bir performans sergilemesi için ilham verdi. Kraus, 10 gün süren macerasýnda bisiklet sporu için zorlayýcý olan Kapadokya nýn kendine has tüf zemin yüzeyinde sýnýrlarý zorlayan hareketler yaparak `Güzel Atlar Diyarý ný keþfetti. Dünya Þampiyonu, bisikletiyle peribacalarýnýn arasýndan atladý, eski evlerin tepesinde çatýdan çatýya sýçradý, Kapadokya nýn gizli kalmýþ maðaralarýný ve dehlizlerini keþfetti. Kariyerinin baþýndan beri kazandýðý dünya þampiyonluklarýyla 20 li yaþlarýnda bir efsane ilan edilen Red Bull Sporcusu Petr Kraus, tarihle iç içe mekanlarý ve doðal güzellikleri yer çekimine ve kendi sýnýrlarýna meydan okuyarak keþfetmek için bisikletiyle Kapadokya nýn her yerini dolaþtý. Bisikletiyle dünyanýn dört bir yanýný dolaþan Petr Kraus, Kapadokya nýn özgün ve güzel bir yer olduðunu ve daha önce hiç böyle bir yerde bisiklet sürmediðini söyledi. Petr Kraus, bu performansýnda zaman zaman trial bisiklet disiplininde (bisikletin tekerleklerinin yere minimum temas ettiði, sýçrayýþlarla bir noktadan diðerine gitmeyi hedefleyen disiplin), zaman zaman downhill bisiklet disiplininde performans sergiledi. Kapadokyalýlarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan sporcu, Kapadokyalý çocuklarýn ve gençlerin bisiklet sporuna ilgi duymasý için onlara özel gösteriler yaptý ve gösterdiði hareketlerin püf noktalarýný anlattý. Kraus, Kapadokya yý seçmesinin ardýnda yatan nedenleri ise þöyle özetledi: "10 milyon yýldýr doðaya ve sabitliðe meydan okuyan bir mekandan bahsedildiðini duyunca orayý görmeden yapamayacaðýmý anladým. Bence hayat bir þeylere karþý mücadele etmektir. Mücadelemiz bizi þekillendirir ve ortaya çýkan þeyin ne kadar güzel olduðu mücadelemizin zorluðuyla ölçülür. Kapadokya yý bu kadar güzel yapan þey de volkanik kayalarýn rüzgarlara ve sulara karþý verdiði mücadele olmuþ. Benim yaptýðým sporda da yaþamýmda da mücadele çok önemli yer tutar. Bu yüzden Kapadokya nýn güzelliklerinde kendimden bir þeyler buldum. Ayrýca Kapadokya daki sertleþmiþ volkanik yüzey zaman içinde rüzgar ve yaðmurlar sayesinde özel olarak tasarlanmýþ büyük bir bisiklet parkurunu andýrýyor. Tüf zemin bisiklet sporu için son derece zorlayýcý. Zeminin yapýsý gereði, tekerleði temas ettiði alan hýzlý daðýldýðý için bisikletin kontrolünü saðlamak bir hayli zor. Ama peribacalarý ve diðer kayalýklarýn daðýlýmý o kadar güzel ki. Burada olmak rüya gibi bir þey. Sanki tabiat koskoca bir kenti benim sporum için tasarlamýþ." Ayrýca, Red Bull sporcusu Petr Kraus un Kapadokya macerasý bir belgesel haline getirilecek. Tüm dünyada 100 den fazla ülkede daðýtýlacak olan belgesel, genelde Türkiye nin, özelde Kapadokya nýn tanýtýmýna katkýda bulunacak. BÝSÝKLET SPORUNUN EN ÝLGÝ ÇEKÝCÝ DALI Trial bisiklet, son dönemde birçok alt disipline bölünen bisiklet sporunun belki de en ilgi çekici dalý olarak gösteriliyor. Bisiklet sporunun doðasý gereði bireysel performans gerektiren bu disiplinde sporcunun denge hakimiyetini en zor manevralarda bile koruyabilmesi gerekiyor. Trial bisiklet özel olarak dizayn edilmiþ pistlerde ya da doðal engebeli arazilerde yapýlýyor. Sporun amacý yere mümkün olduðu kadar az temas ederek farklý engellerin üstünden atlamak ve bu þekilde bir noktadan diðerine gitmek. Sporcu, yere her temasta puan kaybeder. Amaç minimum puan kaybýyla parkuru tamamlamaktýr. Downhill bisiklet ise zamana karþý yapýlan bir yarýþtýr. Ciddi yükseklik farklarý olan parkurlarda düzenlenir. Adýndan da anlaþýlacaðý gibi yokuþ aþaðý iniþ rotalarýnda yüksek hýzlarda ve engellere karþý yapýlýr. Engeller genelde engebe, aðaç kökü, kaya gibi doðal yükseltilerdir. Parkur geniþliði coðrafi þekillere ve organizasyona göre farklýlýk göstermekle birlikte genelde 2 M 10 M bandýndadýr. Sürücüler bitiþ noktasýna en kýsa zamanda varmayý hedefler. Genellikle en kýsa düzenli yol ve en hýzlý gidilebilecek yol birbirinden farklýdýr. Eðer sürücü belirlenen güzergahtan çýkarsa, ilk tahliye noktasýndan yarýþý terk edip tekrar baþlamak zorundadýr. Genelde 2-5 dakika sürecek parkurlar çizilir. PETR KRAUS HAKKINDA Petr Kraus 1976 da Çek Cumhuriyeti nde doðdu de trial bisiklet dalýnda gençler kategorisinde ilk Dünya Þampiyonluðunu kazandý. Henüz 17 yaþýndayken kazandýðý baþarýlar, Petr ý elit sporcu kategorisine taþýdý te Dünya Þampiyonasý sýralamasýný dördüncü olarak bitiren Petr ý, bundan sonra tutmak mümkün olmadý ve baþarýlarý çýð gibi büyüdü, ertesi yýl tarihteki en genç dünya þampiyonu oldu te Petr trial bisikletten dað bisikletine geçti ten 1999 a kadar dað bisikleti klasmanýndaki yükseliþini sürdürdü ve dünya sýralamasýnda 2.liðe kadar yükseldi da trial bisiklet kategorisinde üçüncü kez þampiyon olarak dünyanýn en iyisi olduðunu göstermiþ oldu. Petr Kraus, uluslararasý spor camiasýnda kararlý sürüþ tekniði, keskin ve karakteristik stili, anlýk karar verebilme yeteneði ve sýnýrlarý zorlamayý seven tarzýyla tanýnýyor. Yokluklarla büyüyen ve uluslararasý yarýþlara babasýnýn yaptýðý basit bir bisikletle katýlan Petr, bir kauçuk bisiklet lastiði için kazandýðý kupayý Batý Avrupalý sporculardan biriyle deðiþtirdiði günleri hatýrlýyor ve yaþama bakýþýný þöyle özetliyor: "Bir iþi yapmak isteyenlerin dinlemesi gereken tek kiþi vardýr. O da hiç kimsedir. Benim doðru düzgün bisikletim bile yokken þampiyon oluyordum ve bir lastik için kazandýðým kupayý takas ediyordum çünkü hiçbir þey yoktu. Uzaydan gelmiþ gibiydik ama þampiyon bendim çünkü inanarak, isteyerek yarýþýyordum. Kategori deðiþtirdim, yine kazandým. Dünyanýn en iyisi olmak için tek ihtiyacýnýz olan þey istemek." Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Üniversitesi eðitim-öðretim yýlý ek yerleþtirme ile 4 yeni bölüme 40'ar öðrenci alacak. Yeni kurulan üniversiteler arasýnda istikrarlý bir þekilde büyümeye devam eden ve LYS sýnav sonuçlarýna göre yeni öðrencinin tercih ettiði Nevþehir Üniversitesi, Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu kararý gereði Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði ve Gýda Mühendisliði programlarý ile Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði ve Sýnýf Öðretmenliði programlarýna 40'ar öðrenci alacak. YÖK kararýyla birlikte Eðitim Fakültesi ilk kez bu sene öðrenci alarak ders baþý yapmaya hazýrlanýyorken, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesinde 4 bölümde öðrenim verilmeye devam edileceði bildirildi. Yeni açýlan programlarla eðitim-öðretim yýlýnda öðrenime baþlayacak olan öðrencilerle birlikte öðrenim görecek öðrenci sayýsýnýn 3100'ü aþacaðý belirtildi. Nevþehir Üniversitesinde önümüzdeki dönemler itibariyle Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi ile Eðitim Fakültesi bünyesinde açýlacak yeni bölümler ile program sayýsýnýn zenginleþeceði ve öðrenci sayýsýnda da buna paralel olarak artýþlar olacaðý vurgulandý.

7 Televizyon haberlerinde yine her cenahýn güç gösterisi vardý. Haberlerin ardýndan Nuray þöyle dedi: Güç, gösterilen deðil hissettirilen þeydir. Bir an yüzüme baktý ve farkýnda mýsýn? diye sordu, bir zamanlar karþýda Kürt evleri, emmioðlu diye bir türkü vardý, hayatýmýzdan sessizce çýkýp gitti! Böylece bu haftanýn konusunu kucaðýma býrakmýþ olarak bilgisayarýnýn baþýna döndü. Aklýndan geçenleri okumaya çalýþtým, muhtemelen þunlarý düþünüyordu: Güç, gösterilen deðil hissettirilen þeydir. Ýnsan korktuðuna karþý önlem alýr. Ama ürktüðü karþýsýnda çaresizdir. Çünkü görmediðin ama sadece hissettiðin þeyden ürkersin. Þimdi ürkek bir hissiyat var ortalýkta Sanki beklenmedik yerde beklenmedik anda bir þeyin olmasý (mesela bir bombanýn patlamasý, bir linç olayýnýn yaþanmasý) bekleniyor. Bekleniyor! Fýsýltý gazetesiyle yayýlýyor bu ürkeklik. Herkes tedirgin. Þimdiki gençler ancak youtube dan filan dinleyebilir, ama ne güzel türküydü o, 1970 yýlýnda Cem Karaca bangýr bangýr söylerdi. Karþýda Kürt evleri/ Ah leylim vah leylim emmioðlu Sözleriyse adeta geleceðe dönüþ etkisinde, yani 1970 teyken bile 40 yýl sonrasýný hissedebilirdiniz. Siyaset biliminin ve hatta sosyolojinin kendini tekrarladýðý yerde, sosyal psikoloji pat diye devreye giriveriyor, kendi argümanlarýný dayatýyor: Kürtler artýk korkmuyor, korku eþiðini aþtýlar gibi Köþeye kýstýrýlmýþ ve ha bire dövülen ve korkutulan bir kedi yavrusu bile aniden kaplan a dönüþür ve can havliyle tepki gösterir ya, iþte öyle Türkler ise ürkmeye baþladýlar; tedirgin, endiþeli bir bekleyiþ içindeler. Tepkileri uç noktalarda Ya suskunluk ya patlama Bazen de fýrtýna öncesi sessizlikteymiþler gibi Elle tutulamayan ama hissedilen bir sessizlik. Dolayýsýyla, hissettirilen bu ürkekliðin kendisi de ürkütücü. Çocuklar artýk büyük AVM lere gönderilmiyor. Ya bir þey olursa? Yakýn zamana dek her þehit haberi ardýndan birçok evin balkonuna Türk bayraðý asýlýrdý. Dikkat ediyorum, uzun süredir bayrak sayýsý çok azalmýþ ya da hiç asýlmýyor! Þehirlerdeki Kürt evleri Türk evlerinin þimdi çok mu karþýsýnda? Ama 40 yýl önce de Kürt evleri zaten Türk evleriyle iç içe deðilmiþ ki, yine karþýda dururmuþ, öyle Cem Karaca nýn o türküsü, Emmioðlu ele benzer emmioðlu diye devam ediyordu. Emmioðlu ama, ele benziyor, yani yabancýya benziyor! Bu türkünün bir de Müslüm Gürses tarafýndan yorumlanmýþ versiyonu var yýlýnda çýkardýðý ilk plaðýna bu türküyü okumuþ ve Emmioðlu da el oðlu,/ Emmioðlu da Kürt oðlu emmioðlu/ Emmioðlu ele benzer emmioðlu diye Kürt oðlu nu bastýra bastýra söylemiþ türküsünü Gelinen noktadaki güç gösterisi, güçler dengesi ve bunun sonucu ortaya çýkan toplumsal haletiruhiye gazete manþetlerine yansýyor. Yurt gazetesi Þemdinli haberini Ölüm Sessizliði manþetiyle verdi. Ürkütücü. Hürriyet internetin manþeti þöyleydi: Gözleri döndü! 48 saatte 3. saldýrý TSK görünen güç. Tanký, topu, yüz binlerce askeri, sesten hýzlý bombardýman uçaklarý, füzeleri, yani korkutmak ve imha etmek için gerekli bilumum enstrümaný var. Üstelik NATO ordusu. Ama Kürtler artýk korkmuyor. Gözleri dönmüþ! PKK nin görünmeyen gücü var. Bilinen tanýmýyla gerilla harbi veriyor. Bu örgüte terörist diyenler de var elbette. Ama bu iki farklý adlandýrma somut durumu hiç deðiþtirmiyor ki. Çünkü onun görünmeyen gücü, (her þeyi göze almýþ olduðundan ötürü) beklenmedik anda, beklenmedik yerde, her þeyi ama her þeyi yapabileceði ürküntüsünü de yaratýyor. Þimdi Türkler ürküyor. Belki de Kürtlerden hep ürkmüþlerdi. 40 yýl öncesinde de Kürt tedirginliði, dolayýsýyla sansürü vardý. Nitekim bu türkünün radyoda filan çalan resmi versiyonlarýnda karþýda Kürt evleri yerine karþýdadýr evleri denilirdi. Ve türküdeki þu Urfa nýn kýzlarý (baþka versiyonlarýnda Diyarbekir kýzlarý ) kibritsiz kandil yakar lardý. Ne yakarlardý? Kandil! Kandil emriyle Foça eylemini yapan PKK liler, ardýndan Antep eylemini de (sivil katliamý!) yaptýysa Yahut onlar deðil baþkasý yaptýysa? Sonuç (þimdilik) sanki deðiþecek mi? Türklerin algýsýnda ayný ürkeklik var Sonrasý gelecek ve fakat ne olacak ürküntüsü Dikkat edin, korku demiyorum hâlâ ürküntü diyorum Ama hakikaten PKK yaptýysa Bu durumda süreç yine nereye yönelmiþ olur? Bundan 7 yýl önce, 14 Mayýs 2005 tarihinde Öcalan avukat görüþmesinde PKK ye þöyle sesleniyordu: Ne savaþýn, ne savaþmayýn demiyorum... Gerilla savaþý aktiftir, ülke sathýna yayýlým demektir. Bu beyanattan üç gün sonra, Özgür Politika gazetesinin 17 Mayýs günkü manþeti HEDEF METROPOLLER þeklindeydi. PKK ye baðlý HPG nin askeri komuta üyesi Yusuf Turhallý operasyonlarýn devamý durumunda savaþý yayacaklarýný ve Kürt sorununun çözülmemesi halinde metropolleri hedefleyeceklerini söylemiþti. Yedi yýl önce bu köþede Sakýn ha! baþlýðýný attýktan sonra þu soruyu sormuþtum: Metropollerdeki bombalarýn pimi çekilince, bugüne dek patlak vermediðine þükrettiðimiz bir Türk-Kürt çatýþmasý, Kürtlerin ve Türklerin iç içe yaþadýðý kalabalýk kentlerde toplumsal düzeyde gündeme gelmez mi? Þunu da hatýrlatmýþtým: 1999 yýlýndaki duruþmalarda kendisine bebek katili diye yöneltilen suçlamalar karþýsýnda Öcalan, bunlarýn asla tasvip edilmeyecek kitle hedeflenmesi olduðu þeklinde özeleþtiri yapmýþtý. (A. Öcalan, Savunma, Mem yay., s. 143, 144). Ama bu tür eylemlerin kendi kontrolü dýþýnda örgüt içindeki Þemdin Sakýk benzeri çeteciler tarafýndan gerçekleþtiðini de eklemiþti. Avukatlarýyla yaptýðý o görüþmesinde de, Ben size savaþmayýn demiyorum ama Þemdin tarzý savaþ olmaz. Þemdin'in yaptýðý kepazelikti demiþti. Peki PKK liler metropolleri hedef aldýklarýný ilan ettiklerinde, bebekleri, masum insanlarý öldürmeyecek bir bombanýn henüz icat edilmediðini, bunun tam da Þemdin in yaptýðý kepazelik benzeri bir tarz olduðunu bilmiyor muydu? Þehirlerdeki sivilleri hedef alan bir sýcak çatýþma ortamý doðrudan þekilde Türk-Kürt çatýþmasýnýn tetikleyicisi olmaz mýydý? Artýk Kürtlerin de yoðun þekilde yaþadýðý büyük þehirlerde, yani metropollerde sokak çatýþmalarý, yeni tür Maraþlar, Çorumlar ve karþý saldýrýlar gündeme gelmez miydi? Öcalan da, iþte bundan yedi yýl önce, aslýnda böyle bir geliþme ihtimalinin farkýnda olduðundan, operasyonlarla üzerimize gelirlerse, bu yönelimler çoðalýrsa seçeneksiz olmadýðýmýzý bilsinler. (...) Mesele güç gösterisi yapma meselesi deðildir. Yoksa Irak, Çeçenistan, Bosna- Hersek gibi olurdu diye herhalde kendince mefhumu muhalifinden bir hatýrlatmada bulunmaktaydý. Öte yandan yine o günlerde Kürt milletvekili Orhan Doðan metropoller hedeftir diyen PKK ye canhýraþ þekilde seslenerek, Bir güç seni savaþ alanýna çekiyor. Girme. Bu savaþma zeminini ortadan kaldýr diye çýrpýnmaktaydý. Evet, Antep katliamýný ya PKK hakikaten yaptýysa? En azýndan þunu biliyoruz ki, Orhan Doðan ýn vicdaný bugün mesela BDP milletvekili Ertuðrul Kürkçü de yaþýyor: Bu patlamada masum insanlarýn kasýtlý olarak hedef alýndýðýný görüyoruz. Caddenin ortasýnda araba patlatmak demek sivil halký hedef almak demektir. Ben bunun Kürtlerin özgürlük davasý ile iliþkilendirilemeyeceðini söylemek isterim. Peki ama ya PKK yapmadýysa? Nitekim HPG cumartesi günü yayýnlanan açýklamasýnda resmi iddialarý yine yalanladý ve olayýn faili olarak ismi açýklanan gerillanýn kesinlikle hiçbir Kürdistan þehrine adýmýný dahi atmadýðýnda ýsrar etti. Türkümüz Diyarbakýr þad akar diye devam ediyordu. Þad akar demek, neþe içinde, sevinç içinde demek. 40 yýl öncesinin hâlâ gerçekleþemeyen temennisi... Ve ardýndan Urfa Mardin e bakar diye tamamlýyordu temennisini. Urfa ve Mardin ise þimdi hemen diplerindeki Suriye ye bakýyor Yani? Antep teki katliamý PKK yapmadýysa, pekâlâ Suriye, Ýran, ABD (CIA) yapmýþ olamaz mý? Olur, neden olmasýn? Antep teki patlama haziran ayýnda ABD düþünce kuruluþlarýnda muhtemel bir senaryo olarak oynanmýþ! Senaryoya göre, Türkiye nin Suriye ye müdahalesi için Antep te bomba patlatýp koþullar olgunlaþtýrýlýyormuþ. Oyun kelimesi üzerinde durdu bütün yorumcular. Türkiye üzerine oyun oynanýyor! Orta oyunu deðil Ortadoðu oyunu! Kan, ölüm, savaþ, yýkým, acý, gözyaþý Ama hiç böyle bir oyun olur mu? Zalimsen olur. Bal gibi olur. Olmasa da olduruyorlar. Öldürüyorlar. Bir de sosyal psikolojinin senaryosu var: Kötü senaryo þudur: PKK ya da Ortadoðu siyasetleri marifetiyle ortalýk daha fazla karýþýr, ürkek Türkleri haklý çýkaracak þekilde metropollerde büyük can kayýplarý yaþanýrsa, alýþveriþ merkezlerinin, metronun filan havaya uçurulmasý denli korkunç katliamlarla karþýlaþýlýrsa, bu geliþmeler münferit linç hadiselerini aþan Kürt pogromlarýyla sonuçlanýrsa, ya Birleþmiþ Milletler müdahale eder, ya da hükümet olaðanüstü hal, savaþ hali ilan etmek zorunda kalýr. Geçmiþte Bosna da þimdi Suriye de olup biten felaketler tekrarlanýr. Ýyi senaryo, tek cümleliktir: Bütün bunlarý öngörebilecek bir basiret, insanlýk! Hem Türk hem Kürt türkülerinde sýkça geçer, ortak bir kelimemizdir leylim ; sözlüklerde leylim in karþýlýðý olarak her zaman, sürekli diye yazar. Peki o zaman, iki halk birbirine el olarak mý kalsýn yoksa emmioðlu mu desin? Ah leylim vah leylim emmioðlu! Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI Arap Baharý sonrasýnda Ortadoðu'daki çatýþma en çok ABD'ye yaradý. ABD'nin 2011 yýlýndaki silah satýþý bir önceki yýla göre üçe katlandý. ABD'nin en iyi müþterileri ise, Suudi Arabistan, Birleþik Arap Emirlikleri ve Umman oldu. ABD Kongresi tarafýndan hazýrlanan bir rapora göre, ABD 2011 yýlýnda silah satýþýný bir önceki yýla göre üçe katladý yýlýnda dünya genelinde 85.3 milyar deðerinde silah alýmý gerçekleþti. ABD 'nin bundaki payý ise tam 66.3 milyar dolar. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, ABD, 2010 yýlýnda 21.4 milyar dolar olan silah satýþýný 2011 yýlýnda üçe katlayarak 66.3 milyar dolara çýkardý. Rapora göre, ABD'nin en büyük müþterileri ise, Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan,ABD ile 33.4 milyar dolar deðerinde silah anlaþmasý yaparken, onlarý 4.5 milyar dolarla Birleþik Arap Emirlikleri izledi. Körfez'in bir diðer ülkesi Umman'da ABD ile 1.4 milyar dolarlýk silah anlaþmasý yaptý. Suudi Arabistan'ýn ABD ile yaptýðý 33.4 milyar dolarlýk anlaþmaya göre, Washington, Riyad'a 84 yeni nesil F-15 savaþ uçaðý verecek. Ayrýca Suudi Arabistan'ýn mevcut 70 adet F-15 savaþ uçaðýný da modernize edecek. ABD savunma sanayi þirketleri ayrýca Suudi Arabistan'a onlarca Apache ve Black-Hawk savaþ helikopterleri vermek için anlaþmalar imzaladý. Birleþik Arap Emirlikleri de, ABD 'den 3.5 milyar dolar deðerinde füze savunma sistemi satýn aldý. Körfez ülkesi ayrýca, 939 milyon dolar deðerinde 16 adet Chinook helikopteri için anlaþma yaptý. Bir diðer Körfez ülkesi Umman da, Washington 'dan 1.4 milyar dolar karþýlýðýnda 18 adet F-16 savaþ uçaðý satýn aldý. Birleþik Arap Emirlikleri 'ne 16 adet Chinook askeri helikopteri verdi. ABD 'nin, Körfez ülkeleri dýþýndaki en büyük silah müþterileri ise, Hindistan ve Tayvan oldu. Hindistan, ABD 'den 4.1 milyar dolar deðerinde C-17 nakliye uçaklarý alýrken, Tayvan da, Çin korkusu nedeniylewashington 'dan 2 milyar dolar deðerinde füze savunma sistemi satýn aldý. ABD Kongresi'nin raporuna göre, ABD 'yi silah satýþýnda son dönemde Suriye politikasý nedeniyle sorunlar yaþadýðý Rusya izledi. Ancak Rusya geçtiðimiz yýl sadece 4.8 milyar dolar deðerinde silah satýþý yapmayý baþardý. En fazla silah satan üçüncü ülke de Almanya oldu.

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI Çiftçi-Sen son dönemde hayvancýlýkta yaþanan saman ve yem krizine iliþkin bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada hayvancýlýðýn yanlýþlýðý baþtan belli politikalarla yok edildiði, þimdi de bunun sonuçlarýnýn yaþandýðý ifade edildi. Açýklama þöyle: Hayvancýlýkta iþler sarpa sarmýþ durumda de nüfusumuz 40 milyon iken 84 milyon 300 hayvanýmýz vardý. Bugünse nüfusumuz 75 milyonu aþmasýna raðmen hayvan sayýmýz artacaðýna 37 milyona geriledi deki 84 milyon 300 bin hayvanýn saman ihtiyacýný karþýlayabiliyorken, 2012 yýlýnda 37 milyon hayvanýmýz için saman ithal etme kararý alýyoruz. Kurban Bayramýnda kurbanlýk hayvan ithal etmek zorunda kaldýðýmýz yetmiyormuþ gibi þimdi de hayvanlarýmýz için saman ithal etme kararý alýyoruz. Belki günü kurtarýyoruz ama hayvancýlýkla ilgili sorunlarýmýz orta yerde duruyor. Hayvancýlýkla ilgili sorunlarýmýz çok konuþuldu; eleþtiri ve öneriler yapýldý. hükumetlerin kulaklarý ise hep týkalýydý. Vurdumduymazlardý. Sorunlarý çözmek için hiçbir adým atmadýlar, yanlýþtan geri dönmediler. Tam aksine yanlýþlarýný ýsrarlý ve istikrarlý biçimde sürdürdüler. Günü kurtaran çalýþmalar, hayvancýlýkla ilgili sorunlarý geçiþtirme, kökten çözümlere giriþmemek; hayvancýlýðýmýzý çýkmaz bir sokaða sokuyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Eker, saman ithaliyle ilgili olarak, samaný bakanlýk olarak biz ithal etmeyeceðiz, saman ithalini þirketlere yaptýracaðýz diyor. Þirketler, ithal ettiði/edeceði samaný, kamu hizmeti addederek hayvan yetiþtiricilerine kârsýz mý daðýtacak? Ýthal ettiði samanýn üzerine þirket tarafýndan konulacak olan kâr, yetiþtirici maliyetlerini arttýrmayacak mý? Tüketici hayvansal ürünleri daha pahalýya almak zorunda kalmayacak mý? Geçmiþte hayvancýlýkta et piyasasýný düzenlemek, (regüle etme) amaçlý kurulan, þu an, et piyasasýnda çok az oranýnda etkili olan Et ve Balýk Kurumu nda (EBK) basýnýn deyimiyle et rezaleti yaþanýyor. Et Balýk Kurumu nun merkez ve taþrada görevli bazý yöneticileri dahil 15 kiþi hakkýnda, þaplý, veremli ve ölü hayvanlarýn etlerini piyasaya sürmek suçlamasýyla dava açýldý. Yaþanan bu et rezaletinin üzerine herkes bulunduðu yerden çýkarýna olacak sözleri söylüyor, çekiþtiriyor. EBK, yanlýþlarýndan arýndýrýlsýn, kamuya karþý görevini layýkýyla yapsýn. EBK nu doðru çalýþtýralým, çalýþmasýný saðlayalým demek yerine: Et Balýk Kurumu nun durumunun ve imtiyazlarýnýn gözden geçirilmesi kaçýnýlmaz. Devletin kasaplýðý bu kadar olur Allah aþkýna zaten devletin kasaplýkta ne iþi var. yaklaþýmý gösteriliyor. Oysa, bu yaklaþýmlar, bizi bugünkü çýkmaz sokaða taþýyan politikalarýn uygulanmasýna neden oldu. Her þeyi piyasanýn sihirli deðneðine býraktýlar. Yanlýþýn üzerine yanlýþla gidiliyor. EBK na et rezaletini yaþatan, kurumu kuþatan þirketlerin marifeti. EBK unu bu hale düþürenlerin þirketler olduðu söylentisi ayyuka çýkmýþken devletin kasaplýðý bu kadar olur demek ne kadar sahici/samimi bir yaklaþým. Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu olarak; - EBK nun üretici ve tüketici lehine piyasa düzenlemesi yapmasý gerektiðine, -Bizzat yetiþtirici ve üreticileri üretimden pazarlamaya zincirin tüm halkalarýna egemen kýlacak, oluþmasýna destek olacak politikalarýn uygulamaya konulmasýna, -Devletin, sadece kesesinin ve kasasýnýn þiþmesini düþünen, toplumsal sorumluluk kaygýsý taþýmayan þirketleri palazlandýracak politikalarýn terk edilmesine, - Meralarýn ýslah edilmesi, özgür köy (mera) hayvancýlýðýný geliþtirecek ve uygulayacak politikalarýn merkezi devlet politikasý haline getirilmesine, Hayvan yetiþtiriciliðiyle bitkisel üretimin bir arada yapýlacaðý, çýktýlarýnýn karþýlýklý kullanabileceði küçük aile çiftçiliðinin, devlet politikasý olarak uygulanmasý gerektiðine, tarýmda girilen çýkmaz sokaðý ancak bu yolla aþabileceðine inanýyoruz. Abdullah Aysu Çiftçi-Sen Genel Baþkaný Ali Bülent Erdem Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Dersim-Elazýð ve Bingöl sýnýrýnda bulunan Peri vadisinde Dün gece saat 03:00civarýnda Limak ve Askerler Peri Suyu Direniþ Çadýrýnýn bulunduðu Nazimiye'nin Dalýbahçe köyünün Ger mezrasýnda açýlan ateþ sonucunda yangýn çýkardý. Bölgeyi girilmez hale getirerek yangýna hiçbir müdahale edilmesine izin vermiþlerdir. Oraya yakýn ol an tüm dostlarýmýzý ve yaþam savunucularýný dayanýþmaya çaðýrýyoruz. Daha önce Baskýlar gözaltýlar ve tutuklamalarla sindirilmek istenen köylülerindireniþini kýrmaya çalýþanlarýn inadýna Yaþam alanlarýmýza sahip çýkýyoruz.peride Direniþ Kazanacak.. Ayrýca Dersim'in Hozat Ýlçesi'ne baðlý Balören Karakolu'ndan açýlan ateþ sonucuiki ayrý noktada yangýn çýktý. Dün akþam saatlerinde Kýzýlköm Mezrasý ile Nergiz Baba Tepesi civarýndaki bölgelerde de orman yangýný baþladý. Mezrada çýkan yangýný köylüler söndürürken, Nergiz Baba Tepesi'nde çýkan yangýnýn giderek büyüdüðü öðrenildi. Çiçekli Karakolunda açýlan ateþ sonucunda 3 ayrýnoktada ormanlar cayýr cayýr yanmaktadýr. Orman yangýnlarýna Yetkililer tarafýndan hiçbir müdahale yapýlmamýþ ve köylülerin kendi çabalarýnda engellemiþ durumdalar. Bir kez daha haykýrýyoruz. Biz Dersimliler olarak Orman yakmakla, doðanýn savaþ aracý haline getirilmesiyle hiç bir sorunun çözülmeyeceðini bilmekteyiz.sorunlarýn Çözülmesi isteniyorsa çatýþmalý ortamýn kalkmasý ve demokratikleþme adýmlarýnýn atýlmasý gerekmektedir. Ey Ormanlarýmýzý Köylerimizi ateþe verenler: Ormanlarýmýzý yakararak Bizim yaþam alanlarýmýzý korumamýzdan bir adým geri atacaðýmýzý düþünüyorsanýz yanýlýyorsunuz. TARÝHBOYUNCA HEP DÝRENDÝK, DÝRENMEYEDE DEVAM EDECEÐÝZ. 'Türkiye genelinde sürekli bir þekilde orman alanlarýnýn korunmasý ve yangýnlara karþý tedbirler alýnmasý yönünde çalýþmalar yürüten yetkili makamlarýn ilimizde ormanlarýn bizzat askerler tarafýndan yakýlmasýna sessiz kalmalarý çifte standarttýn enbüyük göstergesidir. Yine askeri makamlar TEMA gibi çevre örgütlerinin batýda yürüttüðü meþe kampanyalarýna destek verirken ilimizdeki meþe ormanlarýný özellikle 1994 yýlýnda olduðu gibi 'terörist barýndýrdýðý' gerekçesiyle ile yakmaya ve yok etme çalýþmalarýný yürütmektedir. Orman yasasýnýn ilgili maddesi kasten orman yakma suçunu yakýn zamana kadar idam ile cezalandýrmaktaydý. Yine orman söndürme çalýþmalarýnýn engellenmesi de yetkili memurun görevini yapmasýný engelleme suçunu oluþturmaktadýr diyoruz ve yetkilileri görevlerini yapmaya çaðýrýyoruz. Ormanlarýmýzý yakanlar utanýn","yüzyýllýk çýnarlar ateþinizde yanmayacak" "Dersim'de Orman Yakmalara Köy Boþaltmalara Barajlara Hayýr" Munzuru Koruma Kurulu (DEDEF) 29/08/2012

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı