Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE"

Transkript

1 Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda bulunulmamasý, törene katýlan Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði üyelerinin tepkisine neden oldu. Bursa Valisi Þahabettin Harput, "Yönetmelik deðiþti. Biz yönetmeliði uyguladýk" derken, törene katýlan CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, "Bu yapýlan Atatürk'e yönelik bir aþýndýrma hareketidir" diye konuþtu. Bursa'da 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 90'ýncý yýldönümü kutlamalarýna saygý duruþu krizi damga vurdu. Sabah saatlerinde Atatürk Anýtý önünde baþlayan kutlamalarda Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað, anýta çelenk býraktý. Çelenk konulmasýnýn ardýndan, saygý duruþunda bulunulmadan Ýstiklal Marþý'nýn okunduðu tören sonrasý protokol üyeleri, bayramlaþma için tarihi Heykel Valilik binasýna geçerken, kutlamaya katýlan Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði üyeleri, bu duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Baþkaný Sultan Yurdanul, geçen yýllarda saygý duruþunda bulunulmasýna raðmen bu yýl bu uygulamanýn kaldýrýlmasýna bir anlam veremediklerini belirtti. Kadýnlar, tepki için Atatürk Anýtý'nýn önünde bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Yurdanul, "Nasýl oluyor da saygý duruþu kaldýrýlýyor? Þehide bugün saygý duymayacaðýz da ne zaman duyacaðýz" dedi. Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk Tarihi Valilik binasýnda kutlamalarý kabul eden Bursa Valisi Þahabettin Harput ise konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Daha önce çelenk yönetmeliðinin deðiþtiði gibi bu konuda da yönetmelik deðiþti. Saygý duruþu nerede bulunulur, nerede bulunulmaz, biz bu yönetmeliði uyguladýk. Bu konular deðerlendirilir. Bu konuda gerçekten bir eksiklik, bir ihtiyaç olursa tekrar gündeme getirilir. Program, tamamýyla yönetmeliðin uygun gördüðü hususlarda yapýlmýþtýr. Bizim unuttuðumuz bir durum söz konusu deðil." Bursa'daki törenler, daha sonra Atatürk Caddesi'nde düzenlenen resmigeçit ile sona erdi. (Son Haber) Türkiye-Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýna uydu sistemli radar üssü kurulmasý Antakya halkýný kaygýlandýrýyor. NATO tarafýndan kurulduðu söylenen radar üssünün ABD askerleri tarafýndan kullanýlacaðý, Suriye, Ýran, Irak ve Ortadoðu yu izleme dinleme görevlerini gerçekleþtireceði belirtiliyor. Yayladaðý ilçesinde Türkiye-Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda bulunan Cebel-i Akra (Keldað) zirvesinde yapýmýna baþlanan uydu sistemli radar üssünün NATO tarafýndan yapýldýðý ve ABD tarafýndan aktif olarak kullanýlacaðý ifade ediliyor. Yüzbaþý Mehmet Yükhan, Türk Milleti nin geleceðini de belirleyen 30 Aðustos zaferinin Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasý oluþturduðunu belirtti. Yükhan, Bu zafer, ulu önder Atatürk ün önderliðinde, çeliklenmiþ bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanýn en güçlü ordularýna karþý elde edilen, hürriyet ve baðýmsýzlýk aþlý ile yanan bir milletin sarsýlmaz azim ve inancýnýn zaferidir. dedi. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama kapsamýnda þiirlerin okunmasýnýn ardýndan konuþan 200 Evler Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Çamcý da 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ve büyük zaferin, 20. yüzyýlýn ilk çeyreðinde mazlum milletlere örnek teþkil eden Türk Kurtuluþ Savaþýnýn son noktasý ve 90 yýldýr bu topraklarda hür, baðýmsýz ve barýþ içerisinde yaþayýþýmýzýn baþlangýcý olduðunu kaydetti. 3 DE Eþsiz Peribacalarýnýn oluþturduðu doðal parkuru ve özel taþ yüzeyiyle dünyanýn en iyi bisiklet pistlerini geride býrakan Nevþehir Kapadokya, dünyanýn en iyi bisikletçilerinden Petr Kraus a eþsiz bir performans sergilemesi için ilham verdi. Nevþehir Üniversitesi, Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu kararý gereði Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði ve Gýda Mühendisliði programlarý ile Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði ve Sýnýf Öðretmenliði programlarýna 40'ar öðrenci alacak. Nefes nefese sarýldý Kamil e. Kulaðýna fýsýldadý. Sakince olsun istedi ayrýlýklarý. Ne olur ayrýlalým, yapamýyorum iþte dedi Kamil in aniden yanmaya baþlayan kulaklarýnýn ýsýsýný hissetti. Ýncecik bir tamam çýktý Kamil in aðzýndan. Ne duyulsun ne de duyulmasýn tarzýnda. Bir boyun eðiþ, bir yýkýlýþ, ufacýk bir isyan. Her þey vardý bu tamam deyiþte Leyla; Banu Bozdemir in ilk romaný Leyla lý haller in kahramaný. Taþradan Ýstanbul a üniversite için gelen genç bir kadýnýn hayata dair arayýþlarýný, keþiflerini anlatýyor Bozdemir yeni romanýnda. Yazdýðý sinema yazýlarý ve çocuk kitaplarýnýn ardýndan Banu Bozdemir in romaný Leylalý Haller Fam Yayýnlarý ndan çýktý. Dersim-Elazýð ve Bingöl sýnýrýnda bulunan Peri vadisinde Dün gece saat 03:00civarýnda Limak ve Askerler Peri Suyu Direniþ Çadýrýnýn bulunduðu Nazimiye'nin Dalýbahçe köyünün Ger mezrasýnda açýlan ateþ sonucunda yangýn çýkardý.

2 Hadi Ýktidar zalim diyelim. Ya zalim iktidarý destekleyen milyonlarca seçmen için ne diyeceðiz? Düþünsenize komþunuz, iþ arkadaþýnýz, sokakta, caddede her an karþýlaþtýðýnýz insanlar aslýnda sizi istemiyorlar. Ýnancýnýza, dilinize, kültürünüze yani sizi siz yapan temel deðerlere karþýlar! Ve daha vahim olaný da bu karþýtlýðý fiili bir saldýrýya dönüþtürüp katliam yapmak istiyorlar! Ýnanýlýr gibi deðil!.. Irkçýlýk konusunda toplum mu iktidarý besliyor iktidar mý toplumu besliyor? Bu kepaze hastalýk nasýl oldu da salgýn haline dönüþtü?.. Ezilen toplumlar için güce tapmak bir hastalýk halidir. Zira kendi gücünün farkýnda deðildir. Yýðýnsal, þekilsiz bir yapýsý vardýr. Devlet ve iktidar güce tapanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Ama biz her þeye raðmen Umudumuzu koruruz güzel günler yaþayacaðýz diye. Umutsuzluða kapýldýðýmdan deðil bir realite ile yüzleþmek için yazýyorum bu cümleleri. Dikkat ederseniz Yeni anayasa süreci yaklaþtýkça kaos da artýyor. Bu kaos üretilen bir kaostur. Liberalizmin Kriz yönetme mantýðýdýr bu. Günümüzde devlet ve iktidarý kontrol eden egemen zihniyet kriz üzerine kuruludur. Tam da Yeni anayasa yapacaðýz denilen ortamda kriz, saldýrýlar, bastýrma ve susturma çabalarý ayyuka çýktý. Çünkü amaç Yeni anayasa yapmak deðil. Amaç nihai bir asimilasyon projesi yapmaktýr. AKP Yeni anayasa yapmaz, yapamaz. Baþtan beri bir tiyatro oynanýyor. Ve liberal Aydýlar hatta Devrimciler bu tiyatroda figüranlýk yapýyorlar. Geçen gün Avrupa dan tatile gelen bir devrimci(!) Siz farkýnda deðilsiniz AKP çok þeyi deðiþtirdi! dedi. Hadi farkýnda olalým, söyle bakalým neyi deðiþtirdi de biz göremiyoruz? dedim. Eskiden hava alanlarýnda kötü muameleye uðrardýk. Þimdi durum düzeldi. Baþka?... Baksanýza Alevi açýlýmý, Kürt açýlýmý, Çingeneler için bile açýlým yapýldý..!!! Aslýnda bu cümle içindeki Bile sözcüðü bir aþaðýlama içeriyordu. Sustum ve dinlemeye devam ettim. Ben de Sahiden göremediðimiz bir þey mi var? Ne de olsa aklý baþýnda biri! diye dinlerken durumun buraya varacaðýný tahmin etmedim deðil. Ama o devam ediyor; Kürtçe televizyon açýldý, okul kitaplarýna Alevilik eklendi. Þunu söylerken pek keyifliydi 12 Eylül darbesini yapan generaller yargýlanýyor. Ýnanamýyorum! Demez mi? Ben de inanamýyorum! Dedim. O kendi dediklerini inanýlmaz bulduðumu sandý. Ama ben bu bakar körlüðe ve akýl tutulmasýna inanamýyordum. Ýçimden En akýllýmýz böyleyse!.. Vay halimize! dedim ama tartýþmanýn ilerleyen dakikalarýnda bunu sesli söylediðimde bir alýnganlýk gördüm. Dedim ki Fark etmeyen biri var ama sen mi ben mi bilemedim? Ben yediðimiz kazýklarý fark edip yenilerinin yaratacaðý acýya adapte oluyorum! Sen yediðin kazýðýn farkýnda bile deðilsin!!! Þaþýrtýcý olan þu ki; Nasýl yani? Sorusuna muhatap kaldým! Bu kadar akýl tutulmasý olabilir mi? Demeyin. Oluyor iþte! AKP bu akýl tutulmasýný Hak tanýyorum derken yaptý. Devleti ve iktidarý kendi küçük aklýnda bu kadar büyüten Bazý Devrimcilerimiz AKPínin sadece Türkiye toplumu içi deðil, Ortadoðu için Yeni dizayn projesi olduðunu göremeyecek kadar siyasal uyuþma hali yaþýyor!!! Kervan yolda düzelir. Atasözüyle kervan yola çýktý. Lakin Kervancý düzgün deðil ki Kervan düzelsin. Kaldý ki toplum da kervan deðil. Bizi deve katarý yerine koyan sistemin akýldaneleri kervancýlýðý çoktan býrakýp uçak, gemi, týr filolarý ile katarý yürütürken kimileri deve kervanýna öncülük etmeye devam ediyor! Boðazýmýzý sýkýp gevþeten iktidar tam da Yeni anayasa sürecinde nefes aldýrmamacasýna sýkýyor. Dünyada ve Ortadoðu da yeni yüzyýlý planlayan efendiler Türkiye yi düzenleme görevini ucubelerin efendisine verdiler. AKP tarafýndan yaratýlan gerginlik, saldýrý, hakaret, inkar, nefret ve þiddet ortamý birçok amaç taþýyor. Bunlardan biri de Yeni anayasa sürecinde oluþabilecek demokratik muhalefetin önünü kesmektir. AKP nin filolardan oluþan kervaný saltanata gidiyor. Ama toplumsal yaþamýn kervaný nihai asimilasyon ve katliam uçurumuna doðru gidiyor!.. Özgür Gündem Haber: Halil Ýmrek / Gürbüz Þahin Antakya Kisecik radar üssünden sonra, ikinci NATO radar üssü kuruluyor. Türkiye Suriye iliþkileri düþmanlýk noktasýna gelmiþken þimdi de Türkiye-Suriye sýnýrýna ikinci bir radar üssü kuruluyor. Türkiye-Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýna uydu sistemli radar üssü kurulmasý Antakya halkýný kaygýlandýrýyor. NATO tarafýndan kurulduðu söylenen radar üssünün ABD askerleri tarafýndan kullanýlacaðý, Suriye, Ýran, Irak ve Ortadoðu yu izleme dinleme görevlerini gerçekleþtireceði belirtiliyor. Yayladaðý ilçesinde Türkiye-Suriye sýnýrýnýn sýfýr noktasýnda bulunan Cebel-i Akra (Keldað) zirvesinde yapýmýna baþlanan uydu sistemli radar üssünün NATO tarafýndan yapýldýðý ve ABD tarafýndan aktif olarak kullanýlacaðý ifade ediliyor. ÝKÝNCÝ NATO RADAR ÜSSÜ OLACAK 2006 Yýlýnda Amanos daðlarýnda yine NATO tarafýndan Kisecik mevkiinde kurulan uydu sistemli radar üssü tam kapasite ile çalýþmaya devam ederken bu kez sýnýrýn sýfýr noktasýna ikinci bir radar üssü kurulmasýnýn kararý verildi ve yapýmýna baþlandý. Antakya merkeze baðlý Kisecik köyü ile Arsuz beldesi arasýnda Amanos Daðlarý nýn zirvesine kurulu olan Kisecik Radar Üssü 770 metre rakýmda bulunuyor yýlýnda açýlan ABD Kisecik Radar Üssü, Ýskenderun Körfezi, Antakya merkez, Suriye ve Akdeniz karasularýyla Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nin çok net görüldüðü zirvede Ýstanbul Öðrenci Kolektifi, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin ulaþýma yaptýðý zammý turnikelerden atlayarak protesto etti ve Paralý eðitim ulaþým zamlarýyla sürüyor dedi Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, ÝETT, Tünel, Metrobüs de dahil Ýstanbul daki tüm toplu ulaþým araçlarýnda yüzde 15 e varan oranlarda zam yaptý. Zamlara ilk tepki üniversitelilerden geldi. Paralý eðitim ulaþým zamlarýyla sürüyor Kolektifler.net in haberine göre Mecidiyeköy Metrobüs Duraðý nda dün (29 Aðustos) Paralý eðitim ulaþým zamlarýyla sürüyor pankartý açan kurulmuþ durumda. Yeni kurulacak ikinci NATO radar üssü ise 1740 metre yükseklikte olacak. Yeni radar üssü, yerel halk tarafýndan Cebel-i Akra olarak bilinen Akdeniz in Güneydoðusunda deniz kýyýsýndan yükselen Keldað ýn üzerine inþa edilecek. BÝRÇOK BÖLGEYE HAKÝM OLACAK Hatay hava koridorunun sýfýr noktasýnda olmasý, Ýskenderun Körfezi ve Domuz Burnuna hakim yapýsý, baþta Suriye ve Kýbrýs olmak üzere Ortadoðu ülkelerini kuþ bakýþý çok net görebilmesi gibi strajetik konuma sahip olan Keldað, Suriye nin Keseb kentinin hemen üstünde bulunuyor. Tarihi eserlerin de bulunduðu Keldað a çýkmak için daðýn eteklerinde bulunan Teknecik jandarma karakolundan izin almak gerekiyor metre yükseklikteki daðýn zirvesinden, havanýn net olduðu zamanlarda Kýbrýs ýn ýþýklarý çýplak gözle dahi görülebiliyor. Bir ay önce zirveye gidecek yolun yapýmý ile çalýþmalarýna baþlanan radar üssünün bir yýl gibi kýsa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor yýllarýnda yine Hatay Kisecik köyü mevkiine NATO tarafýndan yaptýrýlan uydu sistemli radar üssü o dönemde ABD radar üssü olarak gündeme gelmiþti. Altý yýl sonra tam da Ortadoðu da tansiyonun yükseldiði bir dönemde ikinci bir radar üssünün çalýþmalarýna baþlanmasý dikkat çekiyor. Keldað a NATO tarafýndan radar üssü kurulmasýna baþlanmasý bölgedeki tansiyonun giderek artmasýna neden olacak. (Hatay/EVRENSEL) üniversiteliler, turnikelerden atlayarak zammý protesto etti. Çevredekilerin da destek verdiði eylemde herkes turnikelerden atlarken güvenlikçiler de basýn mensuplarýný ve üniversitelileri engellemeye çalýþtý. Üniversiteliler, eðitimin önemli bir unsuru olan ulaþýma yapýlan zamlarla eðitim için harcanan paranýn da arttýðýný ifade ederek, ulaþým zamlarýnýn AKP nin parasýz eðitim geliyor söyleminin yalanladýðýný belirtti. Üniversiteliler basýn açýklamasý yaparak eylemlerini sonlandýrdý. Kolektif üyeleri açýklamalarýnda þu ifadelere yer verdi: Bütün gazetelerde eðitim parasýz yazýyor. Ancak ikinci öðretim harçlarý kaldýrýlmadý. Ayný zamanda bugün Kadir Topbaþ açýkladý ulaþýma yüzde 10 zam geldi. Bizler nasýl harçlarý kaldýrdýysak ayný þekilde ikinci öðretim harçlarýný da kaldýracaðýz. Ve bu zamlarý iki yýl önce turnikeden atlayarak geri kaldýrdýysak yine ayný þekilde bu yýlda zamlarý geri çektireceðiz. Sendika.Org 30 Aðustos 2012

3 Selahattin ÞAHÝN-NEVÞEHÝR Türk Milleti nin büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk ün önderliðinde, yurdunu iþgal eden iþgal güçlerine karþý verdiði mücadele sonrasýnda kazandýðý en büyük zaferin 90. yýldönümü coþkulu þekilde kutlandý. Nevþehir de, 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama etkinlikleri, Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Dursun Ertuðrul un çelenk koymasýnýn ardýndan 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunmasý ile baþladý. Ýstiklal Marþý nýn söylenmesinin ardýndan etkinliklere Vali Savaþ ýn, makamýnda tebrikleri kabulü ile devam edildi. Daha sonra Damat Ýbrahimpaþa Bulvarý üzerindeki tören alanýnda devam eden 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama töreninde Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Dursun Ertuðrul, törene katýlan vatandaþlarýn bayramýný kutladý. Burada düzenlenen törende konuþan Jandarma Yüzbaþý Mehmet Yükhan, Türk Milleti nin geleceðini de belirleyen 30 Aðustos zaferinin Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasý oluþturduðunu belirtti. Yükhan, Bu zafer, ulu önder Atatürk ün önderliðinde, çeliklenmiþ bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanýn en güçlü ordularýna karþý elde edilen, hürriyet ve baðýmsýzlýk aþlý ile yanan bir milletin sarsýlmaz azim ve inancýnýn zaferidir. dedi. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Ýþletmeciliði Tezsiz Yüksek Lisans Programý açýldý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Saðlýk Kurumlarý Nevþehir Üniversitesi tarafýndan saðlýk sektöründen gelen talepler doðrultusunda Yükseköðretim Kurulu (YÖK) e teklif edilen Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Yüksek Lisans Programý nýn açýlmasý YÖK tarafýndan uygun bulundu. Saðlýk Bakanlýðýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda söz konusu programdan mezun eleman ihtiyacý olacaðý öngörülerek Nevþehir Üniversitesinin bu alanda önemli bir ihtiyacý karþýlayacaðý düþünülüyor. Ayrýca Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Yüksek Lisans Kuvvetler Günü kutlama kapsamýnda þiirlerin okunmasýnýn ardýndan konuþan 200 Evler Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Çamcý da 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ve büyük zaferin, 20. yüzyýlýn ilk çeyreðinde mazlum milletlere örnek teþkil eden Türk Kurtuluþ Savaþýnýn son noktasý ve 90 yýldýr bu topraklarda hür, baðýmsýz ve barýþ içerisinde yaþayýþýmýzýn baþlangýcý olduðunu kaydetti. Çamcý, bu zaferin sonunda iþgalci güçlerin ve onlarýn müttefiklerinin Anadolu ve Ýstanbul dahil ülkemizin tamamýný kýsa zamanda terk etmek zorunda kaldýklarýný anlattý. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama Nevþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Halk oyunlarý ekiplerinin gösterilerinin ardýndan askeri geçit töreni ile sona erdi. Törene katýlan vatandaþlar, askerlerin geçici sýrasýnda, kahraman Mehmetçiklere büyük sevgi gösterisinde bulundu. Programý nýn bölge üniversiteleri arasýnda ilk kez açýlmýþ olmasý nedeniyle sadece Nevþehir ili deðil civar illerde de bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen saðlýk personeli için büyük bir fýrsat oluþturacak.

4 AKP nin tarým politikalarý, fýndýk köylüsünü köyünden etti ve mevsimlik iþçi haline getirdi. Ama AKP her geçen seçimde fýndýk diyarý Karadeniz de oyunu artýrýyor. Bunun nedenlerini, fýndýðý ve sorunlarýný, yerinde Ordu da araþtýrdýk Her yýl Aðustos ayýnda baþlayan fýndýk hasadý üç konuyu daha gündeme getiriyor. Birincisi, Türkiye de hükümet eliyle tarýmýn tasfiyesi realitesi ve buradan kaynaklanan tartýþmalar. Ýkincisi köylülüðün çöküþü ve çöken köylülüðün sürdürülebilir yoksulluk olarak kentlerdeki bodrum katlarýnda ve varoþlarda hükümetin makarna kömür yardýmýyla yoksulluðu sürdürebilir hatta kalýcý hale getirmesi. Son olarak da çoktan bir sürdürülebilir felaket halini almýþ olan mevsimlik Kürt iþçilerin periþanlýðý ve Kürt iþçilere sýrf Kürt olduklarý için yapýlan ayrýmcýlýk Bazý dönemler bu tartýþmalarýn üçü birden ulusal çapta medyaya yansýdýðý gibi, bazý dönemler hiçbirinin bile yansýmadýðý görülüyor. Bu yýl nedense konunun medyaya yansýmasý açýsýndan oldukça sakin bir yýl geçiriyoruz. Bunun en önemli nedeni herhalde medyanýn daha birçok konuda olduðu gibi bu konuyu da kanýksamýþ olmasý. Elbette bu konunun ve insanlarýn þok, þok, þok bir þey olmadan ulusal çapta gündeme gelememesinin asýl nedeni de konunun taraflarýnýn genel olarak en yoksullardan oluþmasý. Üreticisinden tüccarýna, iþçisinden aracýsýna kadar kimseyi memnun etmeyen bir tarým ürünü fýndýk. Kimse memnun olmadýðýna göre, peki neden hala üretimi yapýlýyor? Bu soruya kýsaca cevap vermek gerekirse, büyük oranda Ordu ve Giresun da yetiþen fýndýðýn üretici açýsýndan alternatifi yok. Yani endüstrinin olmadýðý, endüstriyel tarýmýn yapýlmadýðý Ordu ve Giresun köylüsü fýndýk üretmeye mecbur. Ýklim ve arazi koþullarý da baþka bir ürün yetiþtirmeye izin vermiyor. Trabzon, Samsun, Bolu ve Düzce gibi kentlerde de kýsmen fýndýk üretiliyor. HER ÞEY KAPÝTALÝZMÝN HÝZMETÝNDEYKEN TARIMIN TASFÝYESÝ Türkiye de yetiþen fýndýk aslýnda dünya fýndýk ihtiyacýný da karþýlýyor. Fýndýðýnýn ve fýndýk etrafýnda baþka þeylerin de tartýþýlmasýnýn bir nedeni de bu önem den kaynaklanýyor. Ancak, fýndýðýn dünyaya pazarlanmasýnda aracýlarýn ya da tüccarlarýn memnuniyetsizliðini anlamanýn zor olduðunu baþýndan söylemek gerek. Çünkü üretici ve iþçinin bir þey kazanmadýðý fýndýktan Avrupa kapitalizmi ve Türkiye deki iþbirlikçilerinin de kazanmadýðýný söylemek mümkün deðil. Avrupa ülkeleri tarým ürünlerini ve çiftçileri korurken Türk devletinin ve hükümetinin sadece fýndýkta deðil, bütün tarým ürünlerinde desteklemeyi kaldýrdýðýný, tarýmý tasfiye etmek için elinden gelen her þeyi yaptýðýný söylemek gerekiyor. Türkiye de bütün deðerlerin, bütün mal ve hizmetlerin evrensel kapitalizmin satýn alacaðý bir biçime getirilmesine itina gösterildiði son dönemde tarýmý, evrensel kapitalizme sunulacak hale getirmeye çalýþmamak, tarýmýn doðrudan tasfiyesine yönelmek herhalde yine global kapitalizmin istediði bir þey. FINDIKTA SÖMÜRÜYE SON Türkiye de öteden beri tarým ürünlerinin üreticiye para kazandýrmadýðý ve öteden beri üreticilerin durumundan memnun olmadýðý biliniyor. Ancak üretici memnuniyetsizliði olarak buðday üreticileri ya da þeker pancarý köylülerinden daha çok fýndýk üreticilerinin sesi duyuluyor. Bunun bir nedeni Ordu ve Giresun köylüsünün fýndýk dýþýnda baþka alternatifi olmamasý nedeniyle caný daha çok yandýðý için daha çok baðýrmasý olsa da, bir nedeni de buralarda sol bir köylü hareketi geleneðinin olmasý. Kökü Mahir Çayanlara kadar dayanan ve daha sonra da devrimcilerin örgütlediði Fýndýkta sömürüye son mitingleriyle kendini gösteren Karadeniz in sol dalgasý bütün Türkiye de hissedilmiþti. Türkiye nin genelindeki diðer tarým ürünlerine göre, oldukça küçük ölçekli aile tarýmý olarak yapýlan Ordu - Giresun fýndýkçýlýðý, her geçen yýl sahibine daha az para kazandýrýyor ve sol köylü hareketinin daha da canlanmasý beklenir. Ama sonuç hiçte böyle deðil. Türkiye nin en büyük üretici mitingi geçtiðimiz yýllarda Ordu da fýndýk üreticileri tarafýndan gerçekleþtirilse de mitingden sonra gerçekleþtirilen son genel seçimlerde fýndýk üreticisi kentlerdeki AKP nin oy oraný Türkiye ortalamasýný 10 puan geçti. Son seçimlerde Türkiye çapýnda yüzde 50 dolayýnda oy alan AKP nin, Ordu- Giresun-Trabzon ve Samsun daki oy ortalamasý yüzde 60 civarýnda. Son dönemde moda haline gelen oradaydým gazeteciði açýsýndan söyleyecek olursak fýndýk diyarý Ordu daydým ve bu yazý bir oradaydým gazeteciliði ürünü. Buraya kadar saydýðýmýz her þeyi yerinde incelemeye çalýþtýk ve bütün sorulara cevap aradýk. YOKSUL KÖYLÜ, DAHA YOKSUL KENTLÝ OLMUÞ Fýndýðýn her geçen gün daha az para etmesiyle daha da yoksullaþan fýndýk üreticilerinin neden kendilerini daha da yoksullaþtýran AKP ye daha sýký sarýldýðýnýn cevabýný arayalým. Bu sorunun cevabýnýn bir kýsmýný, Ordu da yaþayan yaþlý anne ve babamýn fýndýðýný toplayan fýndýk iþçileri üzerinde yapýlan gözlemlerde bulmak mümkün. Bizimkilere her sene Ordu nun köylerinden gelen fýndýk iþçileri bu sene Ordu nun merkezinden geldi. Fýndýk toplama iþçiliði, iþçilikten çok köylülükle ilgili bir þey. Yani geleneksel olarak ihtiyacý olan köylüler, ihtiyacý olan diðer köylülerin fýndýðýný ücret karþýlýðý toplar. Ama bu yýl bahçede gördüðüm ama aslýnda yeni de olmayan bu deðiþiklik Ordu nun sosyolojisiyle ve ekonomisiyle ilgili ciddi bir deðiþikliði de açýklýyor. Bu yýl bizimkilerin fýndýðýný toplayan iþçiler sonuçta bütün özellikleriyle köylüydü ama kentte yaþýyorlardý. Yaklaþýk 20 kiþilik fýndýk iþçileriyle yaptýðým görüþmeler sonrasýnda þunlarý anladým: Köylüler, fýndýk artýk para etmemeye baþlayýnca kente göçmüþler. Kentte de herhangi bir iþ yapmýyorlar ama yerleþtikleri bodrum katlarda, kenar mahallelerdeki kötü evlerde yeþil kartlý, makarna ve kömürlü yeni bir hayat kurmayý becermiþler. Bu yeni kentli kesimin çocuklarýn eðitimi için oradan buradan aldýðý para, belediyenin yardýmlarý, yukarýdaki birileri tarafýndan daðýtýlan diðer yardýmlarla ayakta kalmalarý mümkün oluyor. Bulabildikleri ölçüde de yevmiye karþýlýðý, sigortasýz güvencesiz iþlere gidiyorlar. Bunu daha kaç yýl sürdürebilecekleri ya da bu tür bir yaþam biçiminin sürdürülebilir olup olmadýðý tartýþmalý. AKP KOOPERATÝFLERÝ ÖLDÜRDÜ Yani yeni kentliler, fýndýktan kaybettikleri maddi katkýyý yardýmlardan kazanarak sürdürülebilir bir yoksulluk seviyesine ulaþmýþ oluyor. Bize fýndýk toplamaya gelen herkesin köylerinde fýndýðý varmýþ. Köyde oturup fýndýðýn baþýný beklersek yaþayamayýz diyorlar. Daha önce nasýl yaþýyorlardý? Daha önce fýndýk üreticisi piyasanýn acýmasýz ellerine terk edilmemiþti, fýndýk üreticilerinin en azýndan kooperatifi vardý Fýndýk Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði (FÝSKOBÝRLÝK) Karadeniz fýndýk üreticilerinin haklarýný koruyan, fýndýðýnýn deðerini artýran kooperatif yapýlanmasýydý. FÝSKOBÝRLÝK serbest piyasanýn yanýnda üreticiden yana olan fýndýk alýcýsý olarak piyasayý düzenliyordu. Örneðin fýndýk pazara inmeden FÝSKOBÝRLÝK baskýsýyla hükümet, fýndýðýn taban fiyatýný açýklýyor ve tüccar bu fiyattan daha yukarý ödemek zorunda kalýyordu. Çünkü, üretici zaten fýndýðýný taban fiyattan FÝSKOBÝRLÝK e satacaðýný bildiði için ürünü hemen pazara indirmiyor, tüccarýn dolayýsýyla da Avrupa piyasasýnýn da fiyatý yükseltmesini saðlýyordu. Türkiye de kooperatifleri öldüren yasal düzenlemeden sonra FÝSKOBÝRLÝK de komaya girdi. AKP hükümeti, yönetimi CHP ve MHP lilerden oluþan FÝSKOBÝRLÝK e yardým etme yerine, batmasýna ön ayak olacak bir biçimde Toprak Mahsulleri Ofisi ne (TMO) fýndýk alma yetkisi verdi. TMO geçen yýla kadar 3 yýl fýndýk aldý ve geçen yýldan itibaren artýk fýndýk almayacaðýný açýkladý. Ardýndan hükümet taban fiyat açýklamayacaðýný duyurdu. Çünkü artýk kamusal bir alýcý olmadýðý için serbest piyasaya müdahale edilemezdi. HEPSÝ AKP LÝ BÝRÝ MECBUREN AKP LÝ Serbest piyasaya müdahale edilemeyen bir durumda fýndýk üreticileri hýzla iþçi köylü haline gelmeye baþladý. Ýþte bize fýndýk toplamaya gelenler de bu transformasyondan nasibini alanlar. Ama bu yeni kentliler hallerinden memnun. Kimse kendini kaybedenler tarafýnda görmüyor. Fýndýk iþleri arasýnda bahçede küçük bir kamuoyu yoklamasý yaptým. Kime oy verdiðini açýklayan herkes AKP ye oy attýðýný söyledi. Birisi kendisi istemediði halde mecburen AKP li olduðunu belirtti: Ben Numan Kurtulmuþ u savunuyordum. Þimdi HAS Parti de AKP ye katýldýðýna göre AKP yi neden tercih ettiðine gelince, þu cevaplarý verdi ve bunlarýn tercümeleri þöyle: Çocuk okutuyorum (AKP bize okul masraflarý parasý veriyor), saðlýk hizmetleri düzeldi, (yaþlý ve engelli için evde bakým parasý alýyorum), yollarýmýz düzeldi, bir sürü hizmet yapýlýyor (Kömür daðýtýlýyor, baþka yardýmlar da veriliyor...) Ýnsanca yaþamanýn bu sadakalara baðlý olmadýðý bilincinin geliþmemesi ya da sosyal politikalarýn önemini kavratacak bir siyasetin bu köylülere teðet geçmesi sanýyorum fýndýk üreticilerinin çaresizliðini artýran etkenler arasýnda. Fýndýk üreticisi, AKP politikalarýnýn kendisini mevsimlik iþçi haline getirdiðinin ve sadakaya baðladýðýnýn farkýnda deðil. Fýndýk iþçileri arasýnda bir öðretmen, bir emekli polis, bir muhtar, iki üniversite öðrencisi ve kendini liseyi bitirmiþ ama üniversiteye girememiþ öðrenci olarak tanýmlayan üç kiþi bulunuyordu. Bu kesim ek gelir olarak çalýþtýðýný söylüyor. Hiçbiri ÖDP yi veya EMEP i duymamýþ. Ýki üniversite öðrencisinden biri Bunlar TKP gibi partiler mi diye sordu. MHP yi ve CHP yi yok sayýyorlar. AKP dýþýnda en çok ilgilendikleri parti BDP ydi. Hepsinin ortak dileði yeter ki Kürtler bahçeye girmesin, biz her yere fýndýk toplamaya gideriz di. Yerli mevsimlik iþçinin Kürt mevsimlik iþçiyle rekabetinden çok, Kürt antipatisinin burada daha fazla rol oynadýðý kesin. HOBÝ ÜRETÝCLERÝ VE KÜÇÜK TÜCCARLAR Karadeniz bir yandan bir kamu emeklisi cenneti. Kamu emeklisi olduktan sonra memleketine dönen memurlar, tekrar çiftçiliðe baþlýyor. Birkaç dönüm toprakta adeta hobi bahçeciliði biçiminde fýndýk üretiyor ya da gücü kuvveti yerindeyse yine hobi iþçiliði biçiminde fýndýk toplamaya gidiyor. Fýndýk piyasasýnda kýran kýrana bir mücadele olmamasýnda bu hobi bahçecilerinin rolü sanýldýðýndan daha büyük. Çünkü hobi bahçeciliði sadece emeklilerin deðil, çalýþanlarýn da iþi. Herhangi bir iþi olan biri zaten geçimini o iþten saðladýðý için fýndýðý sanki bir hobi gibi yapýyor ve geçimini sadece fýndýktan saðlayan kesimden kendini ayýrýyor. Bu iki kesimin hiçbir çýkar birliði bulunmuyor ve hobiciler ek gelir olarak gördükleri fýndýk para etmeyince de ek gelirinin biraz düþtüðünü düþünüyor sadece. Beyaz, küçük burjuvalarý oluþturan bu kesim fýndýk konusunda belki diðer bütün konularda olduðu gibi oh olsun bu halka tutumu içinde görülüyor. Endüstriyel tarýma geçiþin olmayacaðý gözlemlenen fýndýk tarýmýnýn uzun erimde en azýndan Ordu ve Giresun da hobi bahçeciliðine dönüþmesi kesin. Ordu ve Giresun da bugün sadece fýndýktan geçinen neredeyse hiç kimse yok. Ancak arazinin bölünmediði ya da geniþ arazi alýmý yapýlabilen Düzce Sakarya gibi kentlerin endüstriyel fýndýk tarýmýna yönelmesi daha akla yatkýn görülüyor. Ordu ve Giresun da alternatif ürün olarak düþünülen kivi üretimi ise, bir anda birçok köylünün kivi üretmeye baþlamasýyla deðersiz duruma düþmüþ. Ordu ve Giresun da fýndýk eðer küresel þirketlere aracýlýk etmiyorlarsa fýndýk tüccarlarý da rahatsýz. Derin bir sermayeye sahip olmayan, daha çok manav gibi çalýþan bu kesim küresel sermaye temsilcileriyle rekabet edememekten, üreticiyle bu kesimler arasýnda yaptýklarý aracýlýktan para kazanamamaktan yakýnýyor. Bu kesimlerin ve üreticilerin en çok yakýndýklarý konulardan biri de alivre satýþ denen daha ürünü görmeden yapýlan önceden satýþ. Parasý olan büyük tüccarlar, kýþýn nakite sýkýþan küçük tüccarlarýn ve üreticinin, ürününü alýyor. Hasat zamaný, alivre satýþtan para aldýðý büyük tüccarýn parasýný ödemek zorunda olan ve bu yüzden fýndýðý ucuza kapatmak isteyen küçük tüccarla, alivre satýþ yapsa da fýndýðýný yok pahasýna elinden çýkarmak istemeyen köylüler arasýnda da bir çýkar çatýþmasý ayrýca çýkýyor. Fýndýðýn en alttakileri ise, Türkiye nin de en alttakileri olan Kürt mevsimlik iþçileri Her ikisinin derdine çözüm olacak program ve siyasetin ortada görünmediði de ayrý bir realite. Sürdürülebilir doðal afet: Kürt sorunu ve mevsimlik iþçiler Gazetenin diðer sayfalarýnda Gizem in mevsimlik Kürt iþçileriyle ilgili gözlemlerini ayrýntýlarýyla okuyacaksýnýz. Gizem ile birlikte Ordu da Efirli ve Uzunisa mevsimlik iþçi kampýna yaptýðýmýz ziyaretlerde iþçilerle yapýlan konuþmalardan ve fýndýk üreticilerinin Kürt ameleler hakkýndaki görüþlerinden edinerek söylenebilecek ilk þey þu: Hayýr, Kürtlerle Türkler eþit deðil, Kürt ve Türk iþçiler de eþit deðil Zaten piyasanýn görünmez eli de böyle düþünüyor ki, iþçi parasý belirlenirken kesin bir ayrýmla Türklerin, Gürcülerin ve Kürtlerin ücretleri üç kategoride belirlenmiþ. Doðal olara en düþük ücret Kürtlere veriliyor. Son dönemde Türkiye nin bütün kentlerinde ve istisnasýz bütün ortamlarda Kürtleri savunmak zorunda kalýyorum. Kürtleri savunduðum bütün ortamlarda hiçbir zaman bu yýlki kadar tek baþýma kaldýðýmý görmedim. Eðitim düzeyi, mesleði, yaþý, Kürtlerle doðrudan iliþkisi olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn hemen herkeste en hafif deyimle söylemek gerekirse bir Kürt antipatisi geliþmiþ. Bütün ortamlarda Kürtler hep haksýz, Kürtler hep suçlu durumda. Kürtler, yoksulluklarý, mevsimlik iþçi olarak çalýþmaya gitmeleri, çok çocuklu olmalarý, çocuklarýnýn eðitimsizliði, anadillerinin Kürtçe olmasý, fýndýðý iyi tanýmamalarý, daldan fýndýðý yaprakla koparmalarý gibi nedenlerden dolayý hep haksýz durumda. PKK, BDP, kaçak elektrik kullanýmýnýn bölgede yüksek olmasý, Kuzey Irak ta kurulan baðýmsýz Kürdistan veya Kuzey Suriye de de Kürt devleti kuruluyor olmasý gibi nedenlerden dolayý da hep suçlu gösteriliyor. Bunlarý Ordu da da yaþadým. Hem de þehit cenazesinin gelmediði sakin ortamlarda. Hem de arkadaþlarla konuþurken. Bir arkadaþ sonunda sihirli cümleyi söyledi de arkadaþlarla kýsmi bir uzlaþý saðladýk: Din konusunda tartýþmak doðru deðil ya, artýk Kürtler konusunda da tartýþýlmasýn Bu aslýnda þu anlama geliyor: Herkes istediði gibi dini ideoloji lehine, Kürtler aleyhine konuþabilir, sen sesini çýkarma! Yani egemen Türk- Ýslam ideolojisi en azýndan taþrada kesin zaferini ilan etmiþ durumda. Ama bu zafer hiçbir biçimde Kürt çocuklarýnýn yýlýn altý ayý yalýn ayak tarladan tarlaya koþmasýný engellemiyor ve kendi deyimleriyle Kürt çocuklarýnýn rezil hayatlarýnda en küçük bir iyileþmeye nende olmuyor. Yýllardýr binlerce Kürt çocuðu eðitim, saðlýk hizmeti, oyun gibi temel çocuk ve insan haklarýndan mahrum olarak amale çadýrlarýnda yaþýyor, tarlalarla çalýþýyor. Sadece bu bile Kürt sorununun bir yanýyla artýk sürdürülebilir felaket ya da sürdürülebilir doðal afet olarak görülmeye baþlandýðýný gösteriyor. Türkiye býrakýn Kürt sorununu çözmeyi, mevsimlik Kürt amelelerinin çocuklarýnýn eðitim, barýnma ve beslenme sorununu çözsün yeter! BirGün Pazar

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı