DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa , 2010 DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ Turan TEMUR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ÖZET Dil becerileri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuma ve sunu alt becerilerinden oluşmaktadır. Dilini etkin ve doğru kullanan bir birey için söz konusu alt becerilerde kendini gerçekleştirmiş denebilir; ancak bireyin dil gelişiminde kendini gerçekleştirmesi bir sürece tabidir. Bu süreç bireyin doğumuyla başlamaktadır. Doğumuyla yaşama merhaba diyen birey, ana diline ilişkin ilk bilgileri dinleme yoluyla edinmeye başlar. Dinleme metni öncesinde ve sonrasında verilen soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine bir etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Öğrencilerin uygulama sürecine ilişkin görüşleri alınmış ve nitel tekniklerden yararlanılarak içerik çözümlemesi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümünde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri (n=28) oluşturmaktadır. Araştırmada metin öncesinde verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyine olan etkisinin, metni dinledikten sonra verilen sorulara göre daha büyük olduğu; dinlediğini anlama düzeyi açısında cinsiyete dayalı bir farklılığın olmadığı, metni dinlemeden önce soruların bilinmesinin seçici ve amaçlı dinlemeye katkı sağladığı, metin sonrasında sorulan soruların ise öğrencilerin metnin tamamına odaklanmalarına sebep olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dinleme, Dinlediğini Anlama, Soru, Dinleme Eğitimi

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa , 2010 THE EFFECTS OF PRE AND POST LISTENING QUESTIONS ON THE LISTENING COMPREHENSION LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS Turan TEMUR Dumlupinar University, Faculty of Education, Department of Elementary Education, ABSTRACT Language skills are consisted of listening, reading, writing, speaking and visual reading and presentation subskills. An individual who uses his language effectively and accurately could be said to have improved himself on the mentioned subskills; however, language development is subject to a process. This process starts with the birth of the individual and s/he acquires the very first information on his or her native language through listening. The present study, which aims to determine whether pre and post-listening questions have any effects on university students listening comprehension skills, is a quasiexperimental one. Besides, the views of the students related to the application process were taken and content analysis was made by using the qualitative techniques. The study group of the research is consisted of 28 juniors studying at Dumlupinar University, Education Faculty, Department of Turkish Language Education. In the research, it was found out that pre-listening questions have greater effects on listening comprehension skills compared to the post-listening questions; there is no difference based on gender regarding the listening comprehension level, seeing the questions before listening to the text contributes to selective and purposeful, whole the post-listening questions enable the students to focus on the whole text. Key Words: Listening, Listening comprehension, Question, Listening education

3 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 305 GİRİŞ Dil becerileri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuma ve sunu alt becerilerinden oluşmaktadır. Dilini etkin ve doğru kullanan bir birey için söz konusu alt becerilerde kendini gerçekleştirmiş denebilir; ancak bireyin dil gelişiminde kendini gerçekleştirmesi bir sürece tabidir. Bu süreç bireyin doğumuyla başlamaktadır. Doğumuyla yaşama merhaba diyen birey, ana diline ilişkin ilk bilgileri dinleme yoluyla edinmeye başlar. Bu açıdan bakıldığında dinleme dil öğrenim sürecinin temelini oluşturur denebilir (Temur, 2001). Birey, örgün eğitime dâhil oluncaya kadar edindiği bilgi, duygu, düşünce evrenini dinleme yoluyla oluşturmaktadır. Temur (2001) bu dinlemenin kendiliğinden oluşa gelen bir süreç olarak başladığını ancak zamanla bir öğrenim yolu haline geldiğini vurgulamaktadır. Dil becerileri farklı alt boyutlarda açıklansa da birbirlerinden bağımsız değildir. Strother a (1987) göre dinleme becerisi, diğer dil becerileri olan konuşma, okuma ve yazma ile önemli derecede ilişkilidir. Örneğin okuma becerisi ile dinlemenin ortak yanları bulunmaktadır. Her ikisi de dil becerileri açısından alıcı dil becerileri olduğundan bireyin kelime hazinelerinin, düşünme ve anlama becerilerinin gelişmesine benzer şekilde katkıda bulunmaktadır. Okuma ve dinleme yoluyla gelişen kelime hazinesi, konuşma ve yazma becerileriyle de bireyin kendini ifade etmesine yardımcı bir özellik taşır. Dinleme becerisi Hem hayata dair ilk bilgilerin öğrenilmesini sağlayan hem de akademik yaşamda bir öğrenme kanalı olarak kullanılan dinlemenin pek çok farklı tanımı ve açıklaması bulunmaktadır. Sever (1997) dinlemeyi, işitileni anlamak veya anlamak amacıyla dikkat harcamak olarak tanımlamakta ve çocuğun yaşamında yer alan ilk ana dili ve anlama etkiliği olarak görmektedir. Özbay (2005) ya göre dinleme; konuşan ya da sesli okuyan bir kişinin vermek istediği sözlü mesajları doğru olarak anlayabilme etkinliğidir; çünkü dinleme sürecinde anlama çabası önemli bir rol oynar. Bu çaba dinleme ile işitmeyi birbirinden ayırt etmektedir. İşitme irade dışı kulağa giden her türlü ses unsurudur; ancak dinleme kişinin tercihine bağlı olarak seçilmiş seslerin bütünüdür. Özbay ın görüşüne benzer olarak işitmenin dinlemeden farklı bir beceri olduğunu vurgulayan Demirel (1999) işitmenin istek dışı, dinlemenin ise amaçlı bir eylem oluğunu belirtmektedir. Petress (1999) dinlemenin işitmeden/duymadan farklı olarak aktif bir bilişsel süreç olduğunu vurgulamaktadır. Göğüş (1978) dinlemenin işitmeden ayrı olarak ruhsal bir yanının varlığından söz etmektedir. Dolayısıyla işitileni anlamak amacıyla konuşulanı iyi takip etmek, dikkat harcamak ve sonuç çıkarmak gerekmektedir. Barın a (1997) göre ise dinleme düşünsel ve eleştirel bir süreç olarak görülmelidir. Bu durumda dinleme bir düşünsel süreç olarak alındığında doğrudan gözlenemeyen bir içsel davranış olarak değerlendirilebilir.

4 306 T. Temur Dinleme her an etrafımızda olup biteni anlamlandırma amacıyla kullandığımız önemli bir zihinsel etkinliktir (Rost, 1994). Kalaycı ve Temur a (2005) göre dinleme yaşamın her anına dağılmış durumdadır. Terminallerdeki duyurulardan; televizyon, radyo yayınlarındaki haberlere, müziklere, konuşmalara; ana dili öğreniminden yabancı bir dil öğrenmeye dinleme becerisi aktif bir şekilde kullanılır. Çocuk okul yaşamının büyük bir bölümünde bilgilerini dinleme yoluyla elde eder. Bütün insanlar dinlemenin faydalı, gerekli ve önemli bir beceri olduğu konusunda hemfikirdirler; ancak dinleme söz konusu olduğunda birbirlerini kulak kesilerek dinlememektedirler. Okullarda öğrencilerin okuma becerileri sürekli olarak gelişmektedir; ancak dinleme becerisi ise bu düzeyde gelişmemekte hatta zamanla düşüş göstermektedir (Osmay,1972). Chastain (1979) dinlemeyi bir dinleyenin kendisine iletilen mesajı tam olarak anlaması olarak tanımlarken Petress (1999) dinlemeyi, sözlü dilde anlamanın gerçekleşmesini sağlayan ve anahtar görevi olan bir beceri olarak görmektedir. Nichols ve Stevens, (1974) dinlemek bir insanın rahatça oturup ses dalgalarının kulaklarına girmesine müsaade etmesi demek değildir. O tıpkı okumak gibi insanın yalnız yazılı harflere bakmasından daha fazla bir şey yapmasına ihtiyaç gösterir. İyi dinlemek faal bir iştirak gerektirir diyerek dinlemenin tıpkı okumak gibi bilişsel bir yanının varlığına vurgu yapmaktadırlar. İnsanlar sürekli iletişim kurma ihtiyacı duymakta ve bu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çeşitli iletişim yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemlerin en yaygın ve bileneni konuşma yoluyla kurulan iletişimdir. Bu türden bir iletişimin bir boyutunu konuşma öteki boyutunu ise dinleme oluşturmaktadır (Özbay, 2005). Bireyin bu iletişim sürecindeki rolünü Osmay (1980) iki özellikle açıklamaktadır. Bunlardan ilki, bireyin dinleme yoluyla yeni bilgiler öğrenmesi ikincisi ise birey konuşan kişiyi dinleyerek ona değer vermiş, onu önemsemiş olmasıdır. Dinleme sosyal yaşamda özellikle bilginin transferinde önemli bir rol oynamaktadır. Okulda veya günlük yaşamda dinlemeye ayrılan zaman farklı oranlarda ifade edilebilmektedir. Wilt, 1950, (aktaran Winn, 1988) okulda geçirilen zamanın % 50 si, okul dışına geçen zamanın ise % 45 i; Göğüş (1978) öğrencilerin bir günde öğretmen ve arkadaşlarıyla geçirdiği zamanın 2,5-4 saatini dinleme ile geçirdiğini vurgulamaktadırlar. Gün içerisinde iletişime ayrılan zamana ilişkin farklı araştırmalar yapılmış ve farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde gün içerisinde dil becerileri ayrılan yüzdelere göre dinleme beceresi diğer dil becerilere nazaran oldukça fazla kullanılan bir beceri görünümündedir. Aşağıda bazı araştırmaların iletişim sürecinde dil becerilerinin kullanım oranları ile ilgili bulguları tablolaştırılmıştır.

5 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 307 Yazar (lar) Örneklem Okuma Yazma Konuşma Dinleme Werner, 1975 Öğrenci ve işçiler Barker ve Üniversite diğ., 1980 öğrencileri Perras ve Üniversite Weitzel, 1981 öğrencileri Bohlekn, 1999 Üniversite öğrencileri Davis, 2001 Üniversite öğrencileri Janusik ve Üniversite Wolvin, 2007 öğrencileri Etkili bir iletişim dinleme becerisine bağlıdır. Dolayısıyla insanoğlunun ilk öğrendiği bu dil becerisi iletişimin temelidir, denebilir. Bu becerinin etkili bir şekilde kullanımını etkileyecek olumsuz bir durum, insanlar arasında sorunlar oluşmasına neden olacaktır. Dinleme hem bir süreç hem de bir davranış olarak ele alınmalıdır. Dinleme bir süreçtir. Çünkü birey duyduklarını analiz eder, var olan bilgileri ile sentezler ve değerlendirir. Dinleme aynı zamanda bir davranıştır. Çünkü eğitim, kültür ve cinsiyet gibi kişisel özelliklerden etkilenir. Bu durumda dinleme, insan ilişkileri açısında olukça önemli ve bireyin ayrılmaz bir ögesi şeklindedir (Lu, 2005). Dinleme becerisinin iletişim sürecinin temeli olduğunu vurgulayan Wolvin ve Coakley (2000) dinlemenin temel bir beceri olmasını ilk öğrenilen dil becerisi olmasına bağlamaktadırlar. Yukarıda ana hatlarıyla ifade edilen alanyazını değerlendirildiğinde dinleme becerisi hem sosyal yaşamda hem de akademik yaşamda bireyin en fazla kullandığı bir dil beceri görünümündedir. Bu becerinin hem fiziksel (sesin kulağa gelmesi) hem de bilişsel (dikkat, analiz etme, değerlendirme) yönlerinin olduğu görülmektedir. Bu durumda bireyin yaşamında oldukça etkin kullanılan bu beceriye var olandan daha fazla önem verilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Dinleme eğitimi Dinleme eğitimi araştırmaları son seksen yılda oldukça geniş bir bakış açısına sahip olmuştur (Beall ve diğ.,2008). Bazı araştırmalar daha çok dinlemeye harcanan zaman (Werner, 1975; Barker ve diğ.,1980; Perras ve Weitzel, 1981; Bohlken, 1999; Davis, 2001; Janusik ve Wolvin, 2007) üzerinde dururken, bazı araştırmalar ise dinlediğini anlama, dinleme becerisi ve akademik başarı (Conaway, 1982; Brigman ve diğ., 1999; Bommelje ve diğ., 2003), dinleme eğitimi (Imhof, 1998; Johnson ve Long, 2007; Ford ve diğ., 2000) konularını betimlemeye çalışmıştır. Dinleme araştırmalarının yoğunlaştığı alanları üç başlık altında incelemek mümkündür: Dinleme süreci, dinlemenin yararları, dinleme eğitimi. Her bireyin kendine özgü bir öğrenme şekli olduğu gibi kendine özgü

6 308 T. Temur dinleme stratejileri de bulunmaktadır. Devine (1967) yıllar öncesinde dinlemenin eğitimle geliştirilebileceğini vurgulamıştır. Dinleme eğitimi alan öğrencilerin bu eğitimi almayanlara oranla daha başarılı olduğunu aktarmıştır. Dinleme eğitim süreci incelendiğinde öğretmen, öğrenci, öğretim programı, dinleme kanalları ve değerlendirmenin önemli değişkenler olduğu görülecektir (Wolvin ve Coakley, 2000). Bu değişkenler aşağıdaki gibi gösterilebilir. Dinleme okul başarısında oldukça önemli bir yere sahiptir (Wolvin ve Coakley, 2000). Legge (1971) etkili dinleme becerisine sahip öğrencilerin okul başarısının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Erken yaşlarda okula başlayan çocuklarda iletişimin ve öğrenmenin en üst düzeyde dinlemeye dayalı olarak gerçekleştiği söylenebilir. Dolayısıyla ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde öğrenmelerin büyük bir oranda dinlemeye dayalı olarak gerçekleştiği söylenmektedir (Barker ve diğ., 1980; Bohlken, 1999). Winn (1988) ve Özbay (2005) ya göre dinleme becerisinin öğretimine ilişkin yanlış bir algılama söz konusudur. Bu yanlış kanıya göre dinleme becerisi bireyde kendiliğinden oluşmaktadır ve söz konusu beceriyi geliştirmek için herhangi bir eğitime gerek yoktur. Yukarıdaki yanlış kanıya ek olarak Funk ve Funk (1989) kimilerinin dinleme eğitimi olsa dahi nasıl değerlendirileceğinin açık olmadığı görüşünde olduklarını belirtmektedirler. Dinlediğini anlama Dil edinimi ve öğretimine ilişkin çalışmalarda, (Chamot, 1995; Bacon, 1992; Fischer ve Farris, 1995, Jones ve Plass, 2002) uygulamalar davranışçı yaklaşım yerine bilişsel ve yapılandırıcı yaklaşımları tercih edilmiştir. Petress (1999) dinlemeyi, işitme aracılığıyla sinir sistemine ulaşan verilere dikkat harcama ve bu verileri organize etme, işleme olarak ele almaktadır. Goss, (1982) da dinlediğini anlama sürecinin bilişsel bir süreç olduğunu ve algılama, değerlendirme ve hatırlama becerilerinden oluştuğunu vurgulamıştır. Özer e (1996) göre dinleme sırasında anlama her zaman olmayabilir ya da yanlış anlamalar olabilir. Dinlemede yanlış anlamaların önüne geçmenin veya dinlediğini anlamanın yolu geri bildirimde bulunarak etkin bir dinleyici olmaktan geçer. Dinlediğini anlama beceri düzeyine ilişkin hem ana dil (Harley, 2000) üzerine hem de yabacı bir dil veya ikinci bir dil (Rubin, 1994) üzerine çalışmalar yapılmıştır. Dinleme sırasında dinleyici daha iyi anlamak amacıyla dinlediği metin içerisinde bazı ipuçları kullanmaktadır. Bu ipuçları ana dilde dinleme veya yabancı bir dilde dinleme şeklinde farklılaşabilmektedir. Örneğin ana dili İngilizce olan bireyler üzerinde yapılan araştırmalarda (Conrad, 1981,1985 aktaran Berne, 2004) dinleyicilerin temel olarak metin içinde semantik özellikleri daha çok dinlediğini anlamada ipucu olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Buna karşın İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenen orta düzey ve ileri düzey dinleyicilerin ise daha çok sentaksı ipucu olarak kullandıkları görülmüştür. Yabancı bir dili öğrenen bireylerin dil düzeyleri yükseldikçe semantik ipuçlarını kullanma eğiliminde oldukları görülmüştür.

7 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 309 Harley (2000) sınıf seviyesine ve ana diline bakılmazsızın ana dili İngilizce olmayanların dinlediklerini anlamada vurgu, tonlama ve ezgi özelliklerini semantik özelliklerden daha sık kullanıldığını söylemektedir. Bu durum aynı zamanda ana dili İngilizce olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için de geçerlidir. Dolayısıyla Harley (2000) özellikle yabancı bir dilin öğrenilmesi vurgu, tonlama ve ezgi gibi özelliklerin dinleyiciye metni anlaması için önemli derecede dilsel ipuçları sunduğu görüşündedir. Yukarıdaki araştırma sonuçları değerlendirildiğinde bireyin dinlemeye dayalı dil gelişimi için semantik, sentaktik ve ses özelliklerine ilişkin stratejiler konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği sonucu çıkmaktadır. Ancak burada Berne (2004) önemli bir konuya vurgu yapmaktadır o da her dil yapısının farklı farklı olmasından dolayı bir dilde geliştirilen strateji diğer bir dil için kullanışlı olmayabilir görüşüdür. Örneğin Türkçe Özne-Tümleç-Yüklem şeklinde bir söz dizimine sahipken İngilizce Özne-Yüklem-Tümleç şeklindedir. Berne ye (2004) göre dinleme öncesi etkinlikler öyle tasarlanmalıdır ki bu etkinlikler ile öğrencilerin dinlemeye karşı motivesi artmalı, ön bilgileri harekete geçebilmelidir. Dinleme sırası ve sonrası etkinlikler ise öğrencilerin dinledikleri ile var olan bilgileri arasında karşılaştırmalar ve yorumlar yapma gibi becerilerde cesaretlendirici özellik taşımalıdır. Dinleme etkinliklerinde öğrencilerin ilgi alanlarına girmeyen konularda çalışma yapıldığı zaman anlamanın zayıf olacağı görüşü oldukça önemlidir. Çünkü öğrencilerin ilgi alanları onların kelime hazinelerinin ve ön bilgilerinin de belirleyicisi gibidir. Dolayısıyla dinleme etkinliğinde kullanılan metinle ilgili olarak öğrencilerin ön bilgilerinin varlığı ve bu ön bilgilerin açığa çıkarılması anlamayı kolaylaştıracaktır (Jones ve Plass, 2002). Akyol a (2006) göre dinleme dört başlık alında incelenebilir. (a) Aktif dinleme, sadece bilgileri, düşünceleri akılda tutma değil; aynı zamanda dinlenilen konu ile ilgili düşünce üretme ve bu düşünceleri söyleme anlamı taşır. Eğer sınıf ortamında öğrenciler dinledikleri ile ilgili olarak sorular soruyor ve cevaplar veriyorlarsa aktif bir dinlemenin gerçekleştiği söylenebilir. (b) Stratejik dinleme, amaç anlamanın derecesini yükselmektir. Stratejik dinleyiciler tahmin becerisi gelişmiş ve metindeki ipuçlarını etkin bir şekilde kullanırlar. (c) Diyalog ve sunuya dayalı dinleme, günlük insan ilişkilerinde oraya çıkan bir dinleme şekli (göz kontağı kurma, dinlediğini hissettirme, konuşmacının sözünü kesmeme vb.) olarak ele alınabilir. (ç) Amaçlı dinleme, başarılı bir dinleyici özelliğidir. Amaçlı dinleyici amacına ulaşmak için dinlediklerine belli noktaları önemserken bazı noktaları ise ihmal edebilir. Amaçlı dinleme kendi içine bilgi edinmeye dayalı, yorumlayıcı, eleştirel, haz almak için dinleme şeklinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Özbay (2005) ise dinleme türlerini gönüllü veya gönülsüz dinleme, motivasyona dayalı dinleme, sempati veya antipati ile dinleme, seçmeli dinleme, yüzeysel

8 310 T. Temur dinleme, etkin dinleme, katılımlı dinleme ve eleştirel dinleme olmak üzere dokuz alt başlık altında incelemektedir. Dinleme stratejileri Her bireyin farklı dinleme stili vardır. Birey dinleme etkinliklerinde baskın olan stilini kullanır (Wortington, 2008). Berman (2003) dinleme öncesi stratejileri tanımlarken tahmin ve dinlenecek konu ile ilgili kelime hazinesine ilişkin bilgi nin dinleyene metni daha iyi anlaması konusunda yardımcı olduğunu belirtmektedir. Dinleme öncesinde bireyin kendine metinle ilgili bazı sorular sorması, içerik tahminlerinde bulunması hangi konulara odaklanması gerektiği konusunda da fikir vereceği görüşündedir. Örneğin metin öncesinde hazırlanan sorular bireyin ana fikri bulmasına, hangi ayrıntıları dikkatli dinlemesi, hangi ayrıntıları ihmal etmesi gerektiği konularında yardımcı olacaktır. Dinleme stratejileri genel olarak dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası şeklinde sınıflandırılmaktadır. Dinleme öncesinde kullanılan stratejiler daha çok metni dinlemeden önce anlamayı kolaylaştırıcı tahmin etme, soru sorma gibi teknikleri içermektedir. Dinleme sırasında ise dinleyici, dinlediklerini daha iyi anlamak amacıyla not alma, vurgu ve tonlamaya dikkat etme gibi stratejiler kullanmaktadır. Dinleme sonrasında ise birey dinlediğini ne kadar anladığını test etmek amacıyla soru sorma, notlarına göz atma gibi stratejiler kullanmaktadır. Parçadan Bütüne Stratejiler: Metnin merkezde olduğu bir stratejidir. Dinleyen metindeki vurgu, tonlama, kelime, dilbilgisi ögelerinden yararlanarak anlama ulaşmaya çalışır. Metinde özel bir bilgiyi yakalamak isteyen dinleyicilerin kullandıkları strateji türüdür. Metnin tamamını değil, ihtiyaç duyulan yeri dikkatli bir şekilde dinlenir. Bütünden Parçaya Stratejiler: Dinleyicinin merkezde olduğu bir stratejidir. Dinleyicinin ön bilgileri, metnin türü, içerik ve metinde kullanılan dil ögelerini barındırır. Ana fikir bulma, tahmin, yorumlama ve özetleme bütünden parçaya örnek stratejilerdir. Üst bilişsel Stratejiler: Stratejik dinleyici üst bilişsel stratejileri(planlama, izleme ve değerlendirme) de rahatlıkla kullanırlar. Bu tür dinleyiciler hangi durumda nasıl bir dinleme stratejisi kullanacağını planlar. Seçtiği stratejinin dinleme sırasında etkiliğini izler. Dinleme amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, dinlediğini anlayıp anlamadığını değerlendirir. Nichols ve Stevens, (1974) iyi dinleyici ile kötü dinleyici arasındaki farklılıkları açıklarken iyi dinleyicinin konuşmacının bütün söyleyeceklerini tamamıyla dinlemeden ve onları iyice anlamadan konuşanın görüşlerinin etkisi altında kalmayacağını vurgulamaktadırlar. Ayrıca iyi dinleyiciler dikkatlerinin dağılmaması için kendi içlerinde mücadele ederlerken; kötü dinleyiciler çok çabuk dikkatlerini kaybederler başka şeylerle ilgilenirler.

9 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 311 Bentley, (2000) dinleme becerisinin teknolojik gelişmelerle yeni boyutlar kazandığı görüşündedir. Ona göre dinleme geçmişte yüz yüze yapılan bir eylemken şimdilerde telefon, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile iletişime geçilen kişilerle aynı ortamda olmanız gerekmemektedir. Dolayısıyla her geçen gün teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmeler ile küreselleşen yeni bir dünya ile karşı karşıya kalındığını bu nedenle de etkili dinlemenin ne olduğu gelecekte daha farklı şekillerde tartışılacak demektedir. Bu çalışma gerek yaşamı anlamlı kılmada gerekse okul başarısında önemli bir yere sahip olan dinleme becerisinin yüksek öğretimde betimlenmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Yöntem Dinleme metni öncesinde ve sonrasında verilen soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine bir etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Ayrıca öğrencilerin uygulama sürecine ilişkin görüşleri alınmış ve nitel tekniklerden yararlanılarak içerik çözümlemesi yapılmıştır. Çalışma Evreni Araştırmanın çalışma evrenini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri (n=28) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 54 ünü bayanlar (15), % 46 sını baylar (13) oluşmaktadır. Bu öğrencilerinin çalışma evreni olarak seçilmesinde en etkili faktör araştırmanın yapıldığı sırada Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi dersi alıyor olmalarıdır. Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama Süreci Araştırmada veri toplamak amacıyla iki bilgilendirici metin, her iki metin için ayrı hazırlanmış dörder soruluk anlama ölçeği, öğrencilerin uygulama sürecine ilişkin görüşlerini almak amacıyla düzenlen görüşme formu kullanılmıştır. Metinlerin belirlenmesi İlk aşamada üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeylerini betimlemeye yönelik olarak iki bilgilendirici metin belirlenmiştir. Bu metinler 10 farklı metin içerisinden seçilmiştir. Metinlerin üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine uygunluğunu test etmek amacıyla alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. On farklı metin üç uzman tarafından değerlendirilirken içerik ve kelime hazinesi bakımından güç, orta ve kolay şeklinde derecelendirilmiştir. Uzmanların en uygun gördüğü orta düzey metinlerin arasından iki metin araştırmaya veri toplamak amacıyla seçilmiştir.

10 312 T. Temur Anlama soruları İkinci aşamada araştırmada kullanılacak metinlerden dinlediğini anlama beceri düzeyini yoklayabilecek altışar soru hazırlanmıştır. Bu sorulara yönelik olarak da uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda metinleri çözümlemede yeterli gelecek dörder soru belirlenmiştir. Öğrenci görüşleri Üçüncü ve son aşamada ise üniversite öğrencilerinin metni dinlemeden önce ve dinledikten sonra verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyini nasıl etkilediğini betimlemeleri amacıyla düşünceleri sorulmuştur. Öğrencilere öncelikle Soruları önceden bilmek sizi nasıl etkiledi? sorusu sorulmuş ve düşünceleri yazılı olarak alınmıştır. Daha sonra ise Soruları metni dinledikten sonra öğrenmeniz sizi nasıl etkiledi? sorusu sorularak görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Verilerin Analizi Çalışma evreninden elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilks testi ile yoklanmış ve puanların normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesi çalışma evrenindeki kişi sayısının azlığından (28) kaynaklanmış olabilir. Bu nedenle, dinleme metni öncesinde ve sonrasında verilen soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine bir etkisinin olup olmadığı parametrik olmayan bir teknik olarak Wilcoxon işaretli-sıralar testi ile çözümlenmiştir. Wilcoxon işaretli-sıralar testi için Büyüköztürk (2002) ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlığını test etmek amacıyla kullanılır. demektedir. Öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşleri ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öncelikle her bir öğrencinin uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin görüşlerini yansıtan anahtar kelimeler belirlenmiştir. Daha sonra bu anahtar kelimeler sınıflandırılarak alt temalar oluşturulmuştur. Sınıflandırma sırasında araştırmacı dışında iki uzmanın görüşüne daha başvurulmuştur. Uzmanlardan anahtar kelimelerin hangi alt temaya daha uygun olduğu sorulmuş ve mutabık kalınan noktalar araştırma analiz sürecine dâhil edilmiş ancak görüş ayrılığının olduğu iki anahtar kelime analiz sürecine dâhil edilmemiştir. Bulgular ve Yorum Tablo 2: Dinleme Öncesi ve Sonrası Anlama Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları Sontest- Öntest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Negatif sıra Pozitif sıra Eşit 2 Toplam 28 z p 4.016*.000 *Pozitif sıralar temeline dayalı

11 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 313 Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin soruların önce sorulduğu metinleri anlama düzeyi ile soruların dinleme etkinliklerinden sonra sorulduğu dinleme etkinliklerini anlama düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (z=4.016, p<.05). Fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın negatif sıralar lehine yani ilk uygulama lehine olduğu görülmektedir. Bu bulgu metin öncesinde verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyine olan etkisinin, metni dinledikten sonra verilen sorulara göre daha büyük olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tablo 3: Dinleme Öncesi ve Sonrası Anlama Puanlarının Cinsiyete Göre U-Testi Sonuçları Test Cinsiyet n Sıra ortalaması Sıra Toplamı Metin öncesi Bayan Bay Metin sonrası Bayan Bay U p Tablo 3 te dinleme etkinliklerinde metin öncesi ve sonrasında sorulan soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyinin cinsiyete dayalı olarak değişip değişmediği test edilmiştir. Dinleme etkinliğinde metin öncesi soruları ile dinlediğini anlama becerisi test edildiğinde bayanların (SO=15) baylara (SO=13.92) göre daha başarılı olduğu söylenebilir. Ancak bayanların lehine gözlemlenen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (U = , p>.05). Dinlediğini anlama beceri düzeyinin etkinlik sonrası sorularla test edildiği uygulamada da bayanların (SO=16.20) baylara (SO=12.54) göre daha başarılı olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ancak bu fark da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (U =72.00, p>.05). Bu bulgu dinlediğini anlama beceri düzeyinin etkinlik öncesi sorularla veya etkinlik sonrası sorularla test etmenin cinsiyete dayalı olarak bir farklılık ortaya koymadığı şeklinde yorumlanabilir. Tablo 4: Öğrencilerin Soruları önceden bilmek sizi nasıl etkiledi? Sorusuna Verdiği Cevapların Analizi Kategori Amaç Konu İfade Edilen Amaca yönelik dinlemenin gerçekleşmesi için soruları önceden bilmek daha faydalı (1) Tam olarak neyi bilmem gerektiğini kestirebildiğim için anlamam daha yüksekti. (8) Amaçlı bir dinleme yaparız (10) Amaca ulaşmak için seçici dinleyici oluruz. (17) Hedefime daha rahat ulaşmamı sağladı. (19) Parçada neyi aradığımızı biliyorduk. (20) Dinleyeceğimiz konu hakkında bilgi sahibi yaptığı için neye göre dinleyeceğimiz belli oldu. (2) Neye dikkat etmem gerektiğini bildiğim için anlamam daha yüksekti. (8) Neyi aradığımızı biliyorduk. Konu dışındakiler yüzeysel bir şekilde dinlenildi (18) Sadece istenilen konuyu seçmemize sebep oldu (21) Bizden ne isteğini biliyorduk. Sadece o konuya odaklandım (22) Anahtar kelimeleri not aldım (27)

12 314 Seçici Dinleme T. Temur Doğrudan cevabı dinlediğiz için seçici dinlemek durumunda kaldık (1), (12) Seçici bir dinleyici olmamı sağladı. Dikkatim sadece sorularına cevaplarına odaklanmıştı. (3) (15) (16) (28) Soruların cevabı olacak cümleleri daha dikkatle dinledim (4) Soruları önceden bilmek seçici bir dinleyici olmamı sağladı. (5), (13) Yalnızca soruların cevabı olacak cümleler dinlendi. (6) (23) Daha çok soruların cevapları olan bölümler ilgi çekiciydi. (7) Sadece soruların cevaplarına motive oldum. (9) (14) (19) (24) Seçici bir dinleme yaparız. (10) (25) (26) (27) Metnin tamamını aynı özveriyle dinlemedik. Bizim için gerekli olan bölümler önemli, diğerleri değildi (11) Tablo 4 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin bir dinleme metni öncesinde soruları bilmenin kendilerini nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri amaç, konu ve seçici dinleme olmak üzere üç kategoride toplanmaktadır. Öğrencilerden bazıları (f=6) soruların önceden bilmenin dinlemede amaç belirlemeye önemli etkisinin olduğu görüşündedirler. Öğrenciler amacın bilinmesinin etkili bir dinleme ve sadece amaca göre dinleme açılarından önemsemektedirler. Öğrencilerden bazıları (f=6) önceden soruları bilmenin hangi konunun daha etkin hangisinin ise daha yüzeysel dinlenmesi gerektiği konusunda yönlendirici bir etkisinin olduğunu vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla sorunun içeriği (konusu) metinde odaklanacak yerin belirlenmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (f=21) soruları önceden bilmenin daha çok seçici dinlemeye zemin hazırladığı görüşündedirler. Öğrenciler yalnızca soruların cevapları olabilecek anahtar kavramlara, bölümlere, cümlelere motive olduklarını belirtmektedirler. Tablo 5: Öğrencilerin Soruları metni dinledikten sonra öğrenmeniz sizi nasıl etkiledi? Sorusuna Verdiği Cevapların Analizi Kategori Bütünü dinleme Dikkatli ve etkin dinleme İfade edilen Sadece bir noktaya değil metnin tamamına dikkat ediyoruz. (1) Metnin bütününe odaklandık, metnin tamamı bizim için önemliydi. (2) Genel olarak metinden bir anlam çıkarmaya çalıştım. (4) Dinleyicinin metne odaklanmasını ve metnin tamamının dinlenmesini sağlıyor. (5) (27) (28) Metnin bütününü dinleme zorunluluğu hissettik. Soruların nereden geleceğini bilemiyorduk. Metnin tamamını anlamaya çalışım. (7) (22) Metnin tamamına motive olmamı sağladı. (9) (23) Metnin her bölümünü dinlemeye yoğunlaşırız. (10) (14) (15) (16) Metnin bütününü kafamda tutmaya çalıştım. (19) (21) Konu hakkında daha fazla bilgim oldu. (24) Neyle karşılaşacağımızı bilemediğiz için daha dikkatli ve etkin bir dinleyici olmamız gerekti. (2) (26) Metindeki herhangi bir cümle bana soru olarak gelebileceğinden dikkatim açık, motivasyonum yüksekti. (3) Soruları bilmeden metni dinlemek bizim etkin bir dinleyici olmamızı sağladı. (6), (12), (13) Etkin dinlememi sağladı. (9) Seçici bir dinleme değil aktif bir dinleme yaparız. Metin süresince dikkatimiz daha yoğundur (10) (17) Her cümlenin işimize yarayacağını düşünerek dikkatli bir şekilde dinledik (11) (18) Dikkatimizi bütün parçaya yaymak zorunda kalıyoruz (20)

13 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 315 Yukarıdaki tabloya göre öğrencilerin büyük çoğunluğu soruları metni dinledikten sonra öğrendiklerinden metnin tamamına odaklandıklarını vurgulamaktadırlar. Hemen her bölüm, cümle, kavram veya özel isimlerin her hangi bir sorunun cevabı olabileceği kaygısıyla metnin tamamına motive olduklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler metnin tamamına odaklanmanın dikkat ve motivasyonlarını önemli derecede etkilediği görüşündedirler. Dolayısıyla dikkat sürelerinin daha da arttığını ve etkin bir dinlemenin gerçekleştiğini vurgulamaktadırlar. Tartışma ve Sonuç Her iki uygulamaya yönelik olarak genel bir değerlendirme yapıldığında, öğrencilerin dinleme etkinliğinden önce soruları bildiklerinde dinlediğini anlama düzeyini test eden soruları daha doğru cevapladıkları görülmüştür. Öğrencilerin ilk uygulamaya ilişkin görüşleri incelendiğinde soruları önceden bilmenin amaç ve konu belirlemede etkili olduğu sonucu çıkmaktadır. Bunun yanında öğrenciler dinleme sırasında yalnızca önceden belirtilmiş sorunların cevaplarına dikkat kesildiklerini dolayısıyla seçici dinlediklerini belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen bu bulgu Berne in (2004) dinleme öncesinde yapılacak çalışmalar bireyin dinlemeye karşı motivesini artırır, düşüncesi ile benzerlik göstermektedir. Çünkü metin öncesinde sorulan sorular öğrencilerin dinleme sırasında cevapları bulmaya yönelik olarak motivasyonunu artırmıştır. Jones ve Plass (2002) metnin içeriği ile ilgili ön bilgilerin anlamayı kolaylaştırdığını vurgulamışlardır. Bu araştırmanın bulguları Jones ve Plass ı destekler niteliktedir. Çünkü dinleme öncesinde sorulan sorular metnin içeriği ile ilgili olarak bir ön bilgi oluşturma çabası olarak görülebilir. Dinleme öncesi puanları ile dinleme sonrası puanlarının ortalamaları arasındaki fark bu ön bilgilerden kaynaklanmış olabilir. Berman nın (2003) bireyin dinleme öncesinde kendine bazı sorular sorması, içerik tahminlerinde bulunması hangi konulara odaklanması gerektiğinin göstergesidir görüşü ile bu araştırma bulguları benzerlik göstermektedir. Araştırma bulguları ile Akyol (2006) un stratejik dinleme ve amaçlı dinleme görüşleri de benzerlik göstermektedir. Akyol stratejik dinleyicilerin metindeki ipuçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını belirtmektedir. Bu durumda metin öncesinde sorular sorulması stratejik dinleyiciler yetiştirilmesi noktasında önemli bir etkinlik olarak görülebilir. Sorular metin içinde hangi bölümün daha önemli veya daha önemsiz olduğu konusunda dinleyiciye ipucu vermektedir. Akyol (2006) ayrıca amaçlı dinleyici için bazı noktaları önemserken bazı noktaları ihmal edebilir demektedir. Öğrenci görüşleri incelendiğinde metin öncesinde sorulan soruların amaçlı bir dinleme için zemin oluşturduğu söylenebilir. Yukarıdaki araştırma bulguları ile benzerlik gösteren bu araştırmada seçici bir dinleme olduğundan metnin bütününe odaklanmadıkları ve soruların cevapları dışında kalan bölümleri yüzeysel dinledikleri gibi bir sonuca da ulaşılmıştır. Bu tür bir dinleme etkinliğinde öğrenciler kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Çünkü metin içerisinde neyi, niçin aradıklarını bilmektedirler.

14 316 T. Temur İkinci uygulamada ise öğrencilerin dikkat sürelerinin ve etkin dinleme becerilerinin gelişebileceği söylenebilir. Ancak bu tür bir uygulamada da öğrencilerin metnin bütününe odaklanmalarından kaynaklanan bir kaygı durumu söz konusudur. Çünkü öğrenci hemen her ifadenin bir cevap olabileceği fikrine sahiptir. Dolayısıyla dinlerken kaçırabileceği bir cevabın dinlediğini anlamasını olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle kaygılanmaktadırlar. Yukarıda tartışılan bulgulara dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Metin öncesinde verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyine olan etkisi, metni dinledikten sonra verilen sorulara göre daha yüksektir. (2) Dinleme metni öncesinde soruların bilinmesi konunun ve amacın belirlenmesine katkı sağlamaktadır. (3) Metin öncesinde sorulan sorular öğrencilerin seçici birer dinleyici olmalarına zemin hazırlamaktadır. (4) Dinlediğini anlama soruları metni dinledikten sonra sorulduğunda öğrenciler metni bir bütün olarak dinleme eğilimindedirler ve daha etkin dinledikleri düşüncesindedirler. Bu sonuçlara dayalı olarak da araştırmacı şu önerileri getirebilir: (1) Öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmeye, etkin ve eleştirel birer dinleyici olmalarına yönelik dinleme öncesi, dinleme sırasında ve dinleme sonrası etkinlikler düzenlenmelidir. (2) Öğrencilerin dinlediğini anlama beceri düzeyi kimi zaman dinleme öncesi, sırası kimi zaman da dinleme sonrası sorularla test edilmelidir. KAYNAKLAR Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık. Bacon, S. (1992). Authentic listening in Spanish: How learners adjust their strategies to the difficulty of the input. Hispania, (75) Barın, M. (1997) Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Önemi, Dil Öğretimine Katkıları ve Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili bölümlerinde Uygulanışı. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Barker, L.L., Edwards, R., Gaines, C., Gladney, K. & Holley, F. (1980). An Investigation of Proportional Time Spent in Various communication Activities by College Students. Journal of Applied communication Research.8, Beall, L., M., Rosier J. G., Tate, J., Matten, A. (2008). State of the Context: Listening in Education. The International Journal of Listening, 22, Bentley, S., C. (2000). Listening in the 21st Century. International Journal of Listening, Vol.14, Berman, M. (2003). Listening Strategy Guiede. DynEd International Inc.

15 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 317 Berne, J. E. (2004). Listening comprehension strategies: a review of the literature. Foreign Language Annals.Vol.37, No. 4, Bohlken,B.(1999). Substantiating the Fact that Listening is Proportionately Most Used Language Skill. The Listening Post. 70:5. Bommelje, R., Houston, J. M., & Smither, R. (2003). Personality characteristics of effective listeners:a five factor perspective. International Journal of Listening, 17, Brigman, G., Lane, D., Switzer, D., Lane, D., & Lawrence, R. (1999). Teaching children schoolsuccess skills. The Journal of Educational Research, 92, Büyüköztyürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayınları. Chamot, A. (1995). Learning strategies and listening comprehension. In D.J. Mendelsohn &J. Rubin, (Eds.), A guide for the teaching of second language listening (pp ). San Diego, CA: Dominie Press. Chastain, D. K. (1979). Testing Listening Comprehention Test. Tesol Quarterly, March, Vo. 13, no.1, Davis, D. F. (2001). Two ears and one mouth: two eyes and one hand. The listening Post, 77, Demirel, Ö. (1999). Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegema Yayıncılık. Devine, T., G. (1967). Listening. Review of Educational Research, Vol. 37, no.2. Fischer, R., & Farris, M. (1995). Instructional Basis of Libra. IALL Journal of Language Learning Technologies, 28(1), Ford, W. S. Z., Wolvin, A. D., & Chung, S. (2000). Students self-perceived listening competencies. International Journal of Listening, 14, Funk D. H. & Funk, D. G. (1989). Guidlines for Developing Listening Skills. The Reading Teacher, May, 660. Goss, B. (1982). Listening As Information Processing. Communication Quarterly, 30, Harley, B. (2000). Listening Strategies in ESL: Do Age and L1 Make a Difference? TESOL Quarterly, 34 (4),

16 318 T. Temur Imhof, M. (1998). What makes a good listener? Listening behavior in instructional settings. InternationalJournal of Listening, 12, Göğüş, B. (1978). Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi. Janusik ve Wolvin, (2009). 24 Hours in A Day: A Listening Update To The Time Studies. International Journal of Listening, 23, Johnson, D. I., & Long, K. M. (2007). Student listening in the basic communication course:a comparison of self-report and performance-based competence measures. International Journalof Listening, 21, Jones, L,C. & Plass, J., L. (2002). Supporting Listening Comprehension And Vocabulary Acquisition in French With Multimedia Annotations. The Modern Language Journal, Vol.86. (4) Kalaycı, N. ve Temur, T. (2005) İlköğretim Okullarında Dinleme Becerisini Nasıl Geliştirebiliriz? Eğitime Bakış, Ocak 2005, s Legge, W. B. (1971). Listening Intelligence and School Achievement. In S. Duker (Editor) Listening: Readings II. Scarecrow Press, NJ. Lu, J. (2005). The Listening Style Inventory As An Insturment For Improving Listening Skills. Sino-US English Teaching, May,(2) 5, Nichols, R. & Stevens, L. (1974). Dinleme Sanatı. Bilim ve Teknik Dergisi, (80) Osmay, N. (1972) Dinlemek Sanatı. Bilim ve Teknik Dergisi, (54), 42. Osmay, N. (1980) Düşünme, Konuşma ve Dinleme Üzerine Kısa Düşünceler. Bilim ve Teknik Dergisi, (153), Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Ankara: Akçağ Basım Yayın Dağıtım. Özer, Z. (1996) Duyguları İşitebilme Becerisi Etkin Dinleme. Bilim ve Teknik Dergisi, Ekim, (347) Perras, M. T., ve Weitzel, A. R. (1981). Measuring daily communication activities. The Florida Speech Communication Journal, 9, Petress, K. (1999). Listening: A Vital skill. Journal of Instructional Psychology. Vol.26.

17 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 319 Rubin, L. (1994). A Review Of Second Language Listening Comprehension Research. Modern Language Journal, 78 (2), Rost, M. (1994). Inroducing Listening, London: Penguin Group. Sever, S. (1997). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. Strother, D. B. (1987). On Listening. Practical Applications of Research, April, (625). Temur, T. (2001). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Editör: Ayşegül ATAMAN) Ankara: Nobel Yayınları. Werner, E. K. (1975) A Study of Communication Time.Unpublished Master s Thesis. University Of Maryland, College Park. Winn, D. D. (1998). Develop listening skills as a part of the curriculum. The Reading Teacher, november, 144. Wolvin, A. D. Coakley C. G. (2000). Listening Education in the 21 st Century. International Journal of Listening, Vol.14, Worthington, D. (2008). Exploring The Relationship Between Listening Style And Need For Cognition. International Journal of Listening, 22,

18 320 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29, 2010

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sonbahar Autumn 2016; Ek Sayı Additional Number 1; 107-115 DOI:10.9775/kausbed.2016.035

Detaylı

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme Etkin Dinleme DİNLEMEK Dinlemeyi öğrenen kişi, her konuşmadan olumlu bir mesaj alır... İnsan iletişiminin büyük bir çoğunluğu sözeldir. Sözel iletişimin ancak yarısı kısa bir süre sonra hatırlanabilir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of Listening Styles of Turkish Teacher Candidates in Terms of Different Variables Sedat MADEN

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

International Journal of Language Academy

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3456 Volume 4/4 Winter 2016 p. 309/317 THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LISTENING COMPREHENSION SKILLS AND SOCIO-ECONOMIC LEVELS

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK/FİNAL SINAVI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK/FİNAL SINAVI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK/FİNAL SINAVI İngilizce Yeterlik/Final Sınavı 4 bölümden oluşmaktadır. Sınav iki gün, dört oturum olarak gerçekleştirilir. Reading

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

YABANCI DİLDE KONUŞMAYA VE KONUŞMA ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLİŞLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

YABANCI DİLDE KONUŞMAYA VE KONUŞMA ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLİŞLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YABANCI DİLDE KONUŞMAYA VE KONUŞMA ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLİŞLERİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Zekeriya Hamamcı Düzce Üniversitesi zekeriyahamamci@yahoo.com Özet Son yıllarda ikinci dil biliş çalışmalarında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO. Eddie Van Halen

DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO. Eddie Van Halen DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO 1294142 Geliştirme - Güncelleme Tarihi: 2009-2015 Versiyon 2 GİRİŞ DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ NEDİR? DBE Öğrenme

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Bölüm Hedef Düşünme türlerinin özelliklerini analiz edebilme Stajda ve öğretmenlikte düşünmeye dayalı öğretim anlayışını uygulamaya yönelik

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 54, ERZURUM 2015, 811-828 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA Amaç KAM 332 dersinin sonunda, öğrenciler okuma becerileri konusunda kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını temel

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

... KULLANARAK DERS ÇALIŞMAYI ÖĞRENİN Aralıklı Alıştırma DERS ÇALIŞMANIZI UZUN ZAMANLARA YAYIN

... KULLANARAK DERS ÇALIŞMAYI ÖĞRENİN Aralıklı Alıştırma DERS ÇALIŞMANIZI UZUN ZAMANLARA YAYIN ... KULLANARAK MAYI ÖĞRENİN Aralıklı Alıştırma MANIZI UZUN ZAMANLARA YAYIN Sınavlar için önceden plan yapmaya başlayın ve her güne biraz zaman ayırın. İki haftaya yayılmış beş saat, bir oturuştaki aynı

Detaylı

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Muamber YILMAZ 1 Özet:

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN KULLANILAN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ Dr. Nilüfer BEKLEYEN Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği A. B. D. ndalkilic@dicle.edu.tr

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1 Şahin ORUÇ Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahinoruc44@hotmail.com İsmail Hakan AKGÜN Arş.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

ETKILI SUNUM SıRLARı

ETKILI SUNUM SıRLARı ETKILI SUNUM SıRLARı Temel Hazırlıklar Başarılı bir sunum yaptığınız hazırlığa bağlıdır. Bu bölümde etkili bir sunum yapmak için gereken sağlam zemini nasıl kuracağınız anlatılıyor. Bu zemin yaratıcı düşünmeyi,

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İşİTMEK VE DİNLEMEK İki ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimin gerçek bir diyalog olabilmesinin bir koşulu: söz hakkının tanınması diğer koşulu: konuşanın

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

DİNLEME ÖNCESİ VE DİNLEME SONRASI VERİLEN SORULARIN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

DİNLEME ÖNCESİ VE DİNLEME SONRASI VERİLEN SORULARIN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 27-45 DİNLEME ÖNCESİ VE DİNLEME

Detaylı