DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa , 2010 DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ Turan TEMUR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ÖZET Dil becerileri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuma ve sunu alt becerilerinden oluşmaktadır. Dilini etkin ve doğru kullanan bir birey için söz konusu alt becerilerde kendini gerçekleştirmiş denebilir; ancak bireyin dil gelişiminde kendini gerçekleştirmesi bir sürece tabidir. Bu süreç bireyin doğumuyla başlamaktadır. Doğumuyla yaşama merhaba diyen birey, ana diline ilişkin ilk bilgileri dinleme yoluyla edinmeye başlar. Dinleme metni öncesinde ve sonrasında verilen soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine bir etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Öğrencilerin uygulama sürecine ilişkin görüşleri alınmış ve nitel tekniklerden yararlanılarak içerik çözümlemesi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümünde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri (n=28) oluşturmaktadır. Araştırmada metin öncesinde verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyine olan etkisinin, metni dinledikten sonra verilen sorulara göre daha büyük olduğu; dinlediğini anlama düzeyi açısında cinsiyete dayalı bir farklılığın olmadığı, metni dinlemeden önce soruların bilinmesinin seçici ve amaçlı dinlemeye katkı sağladığı, metin sonrasında sorulan soruların ise öğrencilerin metnin tamamına odaklanmalarına sebep olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dinleme, Dinlediğini Anlama, Soru, Dinleme Eğitimi

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa , 2010 THE EFFECTS OF PRE AND POST LISTENING QUESTIONS ON THE LISTENING COMPREHENSION LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS Turan TEMUR Dumlupinar University, Faculty of Education, Department of Elementary Education, ABSTRACT Language skills are consisted of listening, reading, writing, speaking and visual reading and presentation subskills. An individual who uses his language effectively and accurately could be said to have improved himself on the mentioned subskills; however, language development is subject to a process. This process starts with the birth of the individual and s/he acquires the very first information on his or her native language through listening. The present study, which aims to determine whether pre and post-listening questions have any effects on university students listening comprehension skills, is a quasiexperimental one. Besides, the views of the students related to the application process were taken and content analysis was made by using the qualitative techniques. The study group of the research is consisted of 28 juniors studying at Dumlupinar University, Education Faculty, Department of Turkish Language Education. In the research, it was found out that pre-listening questions have greater effects on listening comprehension skills compared to the post-listening questions; there is no difference based on gender regarding the listening comprehension level, seeing the questions before listening to the text contributes to selective and purposeful, whole the post-listening questions enable the students to focus on the whole text. Key Words: Listening, Listening comprehension, Question, Listening education

3 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 305 GİRİŞ Dil becerileri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuma ve sunu alt becerilerinden oluşmaktadır. Dilini etkin ve doğru kullanan bir birey için söz konusu alt becerilerde kendini gerçekleştirmiş denebilir; ancak bireyin dil gelişiminde kendini gerçekleştirmesi bir sürece tabidir. Bu süreç bireyin doğumuyla başlamaktadır. Doğumuyla yaşama merhaba diyen birey, ana diline ilişkin ilk bilgileri dinleme yoluyla edinmeye başlar. Bu açıdan bakıldığında dinleme dil öğrenim sürecinin temelini oluşturur denebilir (Temur, 2001). Birey, örgün eğitime dâhil oluncaya kadar edindiği bilgi, duygu, düşünce evrenini dinleme yoluyla oluşturmaktadır. Temur (2001) bu dinlemenin kendiliğinden oluşa gelen bir süreç olarak başladığını ancak zamanla bir öğrenim yolu haline geldiğini vurgulamaktadır. Dil becerileri farklı alt boyutlarda açıklansa da birbirlerinden bağımsız değildir. Strother a (1987) göre dinleme becerisi, diğer dil becerileri olan konuşma, okuma ve yazma ile önemli derecede ilişkilidir. Örneğin okuma becerisi ile dinlemenin ortak yanları bulunmaktadır. Her ikisi de dil becerileri açısından alıcı dil becerileri olduğundan bireyin kelime hazinelerinin, düşünme ve anlama becerilerinin gelişmesine benzer şekilde katkıda bulunmaktadır. Okuma ve dinleme yoluyla gelişen kelime hazinesi, konuşma ve yazma becerileriyle de bireyin kendini ifade etmesine yardımcı bir özellik taşır. Dinleme becerisi Hem hayata dair ilk bilgilerin öğrenilmesini sağlayan hem de akademik yaşamda bir öğrenme kanalı olarak kullanılan dinlemenin pek çok farklı tanımı ve açıklaması bulunmaktadır. Sever (1997) dinlemeyi, işitileni anlamak veya anlamak amacıyla dikkat harcamak olarak tanımlamakta ve çocuğun yaşamında yer alan ilk ana dili ve anlama etkiliği olarak görmektedir. Özbay (2005) ya göre dinleme; konuşan ya da sesli okuyan bir kişinin vermek istediği sözlü mesajları doğru olarak anlayabilme etkinliğidir; çünkü dinleme sürecinde anlama çabası önemli bir rol oynar. Bu çaba dinleme ile işitmeyi birbirinden ayırt etmektedir. İşitme irade dışı kulağa giden her türlü ses unsurudur; ancak dinleme kişinin tercihine bağlı olarak seçilmiş seslerin bütünüdür. Özbay ın görüşüne benzer olarak işitmenin dinlemeden farklı bir beceri olduğunu vurgulayan Demirel (1999) işitmenin istek dışı, dinlemenin ise amaçlı bir eylem oluğunu belirtmektedir. Petress (1999) dinlemenin işitmeden/duymadan farklı olarak aktif bir bilişsel süreç olduğunu vurgulamaktadır. Göğüş (1978) dinlemenin işitmeden ayrı olarak ruhsal bir yanının varlığından söz etmektedir. Dolayısıyla işitileni anlamak amacıyla konuşulanı iyi takip etmek, dikkat harcamak ve sonuç çıkarmak gerekmektedir. Barın a (1997) göre ise dinleme düşünsel ve eleştirel bir süreç olarak görülmelidir. Bu durumda dinleme bir düşünsel süreç olarak alındığında doğrudan gözlenemeyen bir içsel davranış olarak değerlendirilebilir.

4 306 T. Temur Dinleme her an etrafımızda olup biteni anlamlandırma amacıyla kullandığımız önemli bir zihinsel etkinliktir (Rost, 1994). Kalaycı ve Temur a (2005) göre dinleme yaşamın her anına dağılmış durumdadır. Terminallerdeki duyurulardan; televizyon, radyo yayınlarındaki haberlere, müziklere, konuşmalara; ana dili öğreniminden yabancı bir dil öğrenmeye dinleme becerisi aktif bir şekilde kullanılır. Çocuk okul yaşamının büyük bir bölümünde bilgilerini dinleme yoluyla elde eder. Bütün insanlar dinlemenin faydalı, gerekli ve önemli bir beceri olduğu konusunda hemfikirdirler; ancak dinleme söz konusu olduğunda birbirlerini kulak kesilerek dinlememektedirler. Okullarda öğrencilerin okuma becerileri sürekli olarak gelişmektedir; ancak dinleme becerisi ise bu düzeyde gelişmemekte hatta zamanla düşüş göstermektedir (Osmay,1972). Chastain (1979) dinlemeyi bir dinleyenin kendisine iletilen mesajı tam olarak anlaması olarak tanımlarken Petress (1999) dinlemeyi, sözlü dilde anlamanın gerçekleşmesini sağlayan ve anahtar görevi olan bir beceri olarak görmektedir. Nichols ve Stevens, (1974) dinlemek bir insanın rahatça oturup ses dalgalarının kulaklarına girmesine müsaade etmesi demek değildir. O tıpkı okumak gibi insanın yalnız yazılı harflere bakmasından daha fazla bir şey yapmasına ihtiyaç gösterir. İyi dinlemek faal bir iştirak gerektirir diyerek dinlemenin tıpkı okumak gibi bilişsel bir yanının varlığına vurgu yapmaktadırlar. İnsanlar sürekli iletişim kurma ihtiyacı duymakta ve bu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çeşitli iletişim yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntemlerin en yaygın ve bileneni konuşma yoluyla kurulan iletişimdir. Bu türden bir iletişimin bir boyutunu konuşma öteki boyutunu ise dinleme oluşturmaktadır (Özbay, 2005). Bireyin bu iletişim sürecindeki rolünü Osmay (1980) iki özellikle açıklamaktadır. Bunlardan ilki, bireyin dinleme yoluyla yeni bilgiler öğrenmesi ikincisi ise birey konuşan kişiyi dinleyerek ona değer vermiş, onu önemsemiş olmasıdır. Dinleme sosyal yaşamda özellikle bilginin transferinde önemli bir rol oynamaktadır. Okulda veya günlük yaşamda dinlemeye ayrılan zaman farklı oranlarda ifade edilebilmektedir. Wilt, 1950, (aktaran Winn, 1988) okulda geçirilen zamanın % 50 si, okul dışına geçen zamanın ise % 45 i; Göğüş (1978) öğrencilerin bir günde öğretmen ve arkadaşlarıyla geçirdiği zamanın 2,5-4 saatini dinleme ile geçirdiğini vurgulamaktadırlar. Gün içerisinde iletişime ayrılan zamana ilişkin farklı araştırmalar yapılmış ve farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde gün içerisinde dil becerileri ayrılan yüzdelere göre dinleme beceresi diğer dil becerilere nazaran oldukça fazla kullanılan bir beceri görünümündedir. Aşağıda bazı araştırmaların iletişim sürecinde dil becerilerinin kullanım oranları ile ilgili bulguları tablolaştırılmıştır.

5 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 307 Yazar (lar) Örneklem Okuma Yazma Konuşma Dinleme Werner, 1975 Öğrenci ve işçiler Barker ve Üniversite diğ., 1980 öğrencileri Perras ve Üniversite Weitzel, 1981 öğrencileri Bohlekn, 1999 Üniversite öğrencileri Davis, 2001 Üniversite öğrencileri Janusik ve Üniversite Wolvin, 2007 öğrencileri Etkili bir iletişim dinleme becerisine bağlıdır. Dolayısıyla insanoğlunun ilk öğrendiği bu dil becerisi iletişimin temelidir, denebilir. Bu becerinin etkili bir şekilde kullanımını etkileyecek olumsuz bir durum, insanlar arasında sorunlar oluşmasına neden olacaktır. Dinleme hem bir süreç hem de bir davranış olarak ele alınmalıdır. Dinleme bir süreçtir. Çünkü birey duyduklarını analiz eder, var olan bilgileri ile sentezler ve değerlendirir. Dinleme aynı zamanda bir davranıştır. Çünkü eğitim, kültür ve cinsiyet gibi kişisel özelliklerden etkilenir. Bu durumda dinleme, insan ilişkileri açısında olukça önemli ve bireyin ayrılmaz bir ögesi şeklindedir (Lu, 2005). Dinleme becerisinin iletişim sürecinin temeli olduğunu vurgulayan Wolvin ve Coakley (2000) dinlemenin temel bir beceri olmasını ilk öğrenilen dil becerisi olmasına bağlamaktadırlar. Yukarıda ana hatlarıyla ifade edilen alanyazını değerlendirildiğinde dinleme becerisi hem sosyal yaşamda hem de akademik yaşamda bireyin en fazla kullandığı bir dil beceri görünümündedir. Bu becerinin hem fiziksel (sesin kulağa gelmesi) hem de bilişsel (dikkat, analiz etme, değerlendirme) yönlerinin olduğu görülmektedir. Bu durumda bireyin yaşamında oldukça etkin kullanılan bu beceriye var olandan daha fazla önem verilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Dinleme eğitimi Dinleme eğitimi araştırmaları son seksen yılda oldukça geniş bir bakış açısına sahip olmuştur (Beall ve diğ.,2008). Bazı araştırmalar daha çok dinlemeye harcanan zaman (Werner, 1975; Barker ve diğ.,1980; Perras ve Weitzel, 1981; Bohlken, 1999; Davis, 2001; Janusik ve Wolvin, 2007) üzerinde dururken, bazı araştırmalar ise dinlediğini anlama, dinleme becerisi ve akademik başarı (Conaway, 1982; Brigman ve diğ., 1999; Bommelje ve diğ., 2003), dinleme eğitimi (Imhof, 1998; Johnson ve Long, 2007; Ford ve diğ., 2000) konularını betimlemeye çalışmıştır. Dinleme araştırmalarının yoğunlaştığı alanları üç başlık altında incelemek mümkündür: Dinleme süreci, dinlemenin yararları, dinleme eğitimi. Her bireyin kendine özgü bir öğrenme şekli olduğu gibi kendine özgü

6 308 T. Temur dinleme stratejileri de bulunmaktadır. Devine (1967) yıllar öncesinde dinlemenin eğitimle geliştirilebileceğini vurgulamıştır. Dinleme eğitimi alan öğrencilerin bu eğitimi almayanlara oranla daha başarılı olduğunu aktarmıştır. Dinleme eğitim süreci incelendiğinde öğretmen, öğrenci, öğretim programı, dinleme kanalları ve değerlendirmenin önemli değişkenler olduğu görülecektir (Wolvin ve Coakley, 2000). Bu değişkenler aşağıdaki gibi gösterilebilir. Dinleme okul başarısında oldukça önemli bir yere sahiptir (Wolvin ve Coakley, 2000). Legge (1971) etkili dinleme becerisine sahip öğrencilerin okul başarısının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Erken yaşlarda okula başlayan çocuklarda iletişimin ve öğrenmenin en üst düzeyde dinlemeye dayalı olarak gerçekleştiği söylenebilir. Dolayısıyla ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde öğrenmelerin büyük bir oranda dinlemeye dayalı olarak gerçekleştiği söylenmektedir (Barker ve diğ., 1980; Bohlken, 1999). Winn (1988) ve Özbay (2005) ya göre dinleme becerisinin öğretimine ilişkin yanlış bir algılama söz konusudur. Bu yanlış kanıya göre dinleme becerisi bireyde kendiliğinden oluşmaktadır ve söz konusu beceriyi geliştirmek için herhangi bir eğitime gerek yoktur. Yukarıdaki yanlış kanıya ek olarak Funk ve Funk (1989) kimilerinin dinleme eğitimi olsa dahi nasıl değerlendirileceğinin açık olmadığı görüşünde olduklarını belirtmektedirler. Dinlediğini anlama Dil edinimi ve öğretimine ilişkin çalışmalarda, (Chamot, 1995; Bacon, 1992; Fischer ve Farris, 1995, Jones ve Plass, 2002) uygulamalar davranışçı yaklaşım yerine bilişsel ve yapılandırıcı yaklaşımları tercih edilmiştir. Petress (1999) dinlemeyi, işitme aracılığıyla sinir sistemine ulaşan verilere dikkat harcama ve bu verileri organize etme, işleme olarak ele almaktadır. Goss, (1982) da dinlediğini anlama sürecinin bilişsel bir süreç olduğunu ve algılama, değerlendirme ve hatırlama becerilerinden oluştuğunu vurgulamıştır. Özer e (1996) göre dinleme sırasında anlama her zaman olmayabilir ya da yanlış anlamalar olabilir. Dinlemede yanlış anlamaların önüne geçmenin veya dinlediğini anlamanın yolu geri bildirimde bulunarak etkin bir dinleyici olmaktan geçer. Dinlediğini anlama beceri düzeyine ilişkin hem ana dil (Harley, 2000) üzerine hem de yabacı bir dil veya ikinci bir dil (Rubin, 1994) üzerine çalışmalar yapılmıştır. Dinleme sırasında dinleyici daha iyi anlamak amacıyla dinlediği metin içerisinde bazı ipuçları kullanmaktadır. Bu ipuçları ana dilde dinleme veya yabancı bir dilde dinleme şeklinde farklılaşabilmektedir. Örneğin ana dili İngilizce olan bireyler üzerinde yapılan araştırmalarda (Conrad, 1981,1985 aktaran Berne, 2004) dinleyicilerin temel olarak metin içinde semantik özellikleri daha çok dinlediğini anlamada ipucu olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Buna karşın İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenen orta düzey ve ileri düzey dinleyicilerin ise daha çok sentaksı ipucu olarak kullandıkları görülmüştür. Yabancı bir dili öğrenen bireylerin dil düzeyleri yükseldikçe semantik ipuçlarını kullanma eğiliminde oldukları görülmüştür.

7 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 309 Harley (2000) sınıf seviyesine ve ana diline bakılmazsızın ana dili İngilizce olmayanların dinlediklerini anlamada vurgu, tonlama ve ezgi özelliklerini semantik özelliklerden daha sık kullanıldığını söylemektedir. Bu durum aynı zamanda ana dili İngilizce olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için de geçerlidir. Dolayısıyla Harley (2000) özellikle yabancı bir dilin öğrenilmesi vurgu, tonlama ve ezgi gibi özelliklerin dinleyiciye metni anlaması için önemli derecede dilsel ipuçları sunduğu görüşündedir. Yukarıdaki araştırma sonuçları değerlendirildiğinde bireyin dinlemeye dayalı dil gelişimi için semantik, sentaktik ve ses özelliklerine ilişkin stratejiler konusunda bilgilendirilmeleri gerektiği sonucu çıkmaktadır. Ancak burada Berne (2004) önemli bir konuya vurgu yapmaktadır o da her dil yapısının farklı farklı olmasından dolayı bir dilde geliştirilen strateji diğer bir dil için kullanışlı olmayabilir görüşüdür. Örneğin Türkçe Özne-Tümleç-Yüklem şeklinde bir söz dizimine sahipken İngilizce Özne-Yüklem-Tümleç şeklindedir. Berne ye (2004) göre dinleme öncesi etkinlikler öyle tasarlanmalıdır ki bu etkinlikler ile öğrencilerin dinlemeye karşı motivesi artmalı, ön bilgileri harekete geçebilmelidir. Dinleme sırası ve sonrası etkinlikler ise öğrencilerin dinledikleri ile var olan bilgileri arasında karşılaştırmalar ve yorumlar yapma gibi becerilerde cesaretlendirici özellik taşımalıdır. Dinleme etkinliklerinde öğrencilerin ilgi alanlarına girmeyen konularda çalışma yapıldığı zaman anlamanın zayıf olacağı görüşü oldukça önemlidir. Çünkü öğrencilerin ilgi alanları onların kelime hazinelerinin ve ön bilgilerinin de belirleyicisi gibidir. Dolayısıyla dinleme etkinliğinde kullanılan metinle ilgili olarak öğrencilerin ön bilgilerinin varlığı ve bu ön bilgilerin açığa çıkarılması anlamayı kolaylaştıracaktır (Jones ve Plass, 2002). Akyol a (2006) göre dinleme dört başlık alında incelenebilir. (a) Aktif dinleme, sadece bilgileri, düşünceleri akılda tutma değil; aynı zamanda dinlenilen konu ile ilgili düşünce üretme ve bu düşünceleri söyleme anlamı taşır. Eğer sınıf ortamında öğrenciler dinledikleri ile ilgili olarak sorular soruyor ve cevaplar veriyorlarsa aktif bir dinlemenin gerçekleştiği söylenebilir. (b) Stratejik dinleme, amaç anlamanın derecesini yükselmektir. Stratejik dinleyiciler tahmin becerisi gelişmiş ve metindeki ipuçlarını etkin bir şekilde kullanırlar. (c) Diyalog ve sunuya dayalı dinleme, günlük insan ilişkilerinde oraya çıkan bir dinleme şekli (göz kontağı kurma, dinlediğini hissettirme, konuşmacının sözünü kesmeme vb.) olarak ele alınabilir. (ç) Amaçlı dinleme, başarılı bir dinleyici özelliğidir. Amaçlı dinleyici amacına ulaşmak için dinlediklerine belli noktaları önemserken bazı noktaları ise ihmal edebilir. Amaçlı dinleme kendi içine bilgi edinmeye dayalı, yorumlayıcı, eleştirel, haz almak için dinleme şeklinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Özbay (2005) ise dinleme türlerini gönüllü veya gönülsüz dinleme, motivasyona dayalı dinleme, sempati veya antipati ile dinleme, seçmeli dinleme, yüzeysel

8 310 T. Temur dinleme, etkin dinleme, katılımlı dinleme ve eleştirel dinleme olmak üzere dokuz alt başlık altında incelemektedir. Dinleme stratejileri Her bireyin farklı dinleme stili vardır. Birey dinleme etkinliklerinde baskın olan stilini kullanır (Wortington, 2008). Berman (2003) dinleme öncesi stratejileri tanımlarken tahmin ve dinlenecek konu ile ilgili kelime hazinesine ilişkin bilgi nin dinleyene metni daha iyi anlaması konusunda yardımcı olduğunu belirtmektedir. Dinleme öncesinde bireyin kendine metinle ilgili bazı sorular sorması, içerik tahminlerinde bulunması hangi konulara odaklanması gerektiği konusunda da fikir vereceği görüşündedir. Örneğin metin öncesinde hazırlanan sorular bireyin ana fikri bulmasına, hangi ayrıntıları dikkatli dinlemesi, hangi ayrıntıları ihmal etmesi gerektiği konularında yardımcı olacaktır. Dinleme stratejileri genel olarak dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası şeklinde sınıflandırılmaktadır. Dinleme öncesinde kullanılan stratejiler daha çok metni dinlemeden önce anlamayı kolaylaştırıcı tahmin etme, soru sorma gibi teknikleri içermektedir. Dinleme sırasında ise dinleyici, dinlediklerini daha iyi anlamak amacıyla not alma, vurgu ve tonlamaya dikkat etme gibi stratejiler kullanmaktadır. Dinleme sonrasında ise birey dinlediğini ne kadar anladığını test etmek amacıyla soru sorma, notlarına göz atma gibi stratejiler kullanmaktadır. Parçadan Bütüne Stratejiler: Metnin merkezde olduğu bir stratejidir. Dinleyen metindeki vurgu, tonlama, kelime, dilbilgisi ögelerinden yararlanarak anlama ulaşmaya çalışır. Metinde özel bir bilgiyi yakalamak isteyen dinleyicilerin kullandıkları strateji türüdür. Metnin tamamını değil, ihtiyaç duyulan yeri dikkatli bir şekilde dinlenir. Bütünden Parçaya Stratejiler: Dinleyicinin merkezde olduğu bir stratejidir. Dinleyicinin ön bilgileri, metnin türü, içerik ve metinde kullanılan dil ögelerini barındırır. Ana fikir bulma, tahmin, yorumlama ve özetleme bütünden parçaya örnek stratejilerdir. Üst bilişsel Stratejiler: Stratejik dinleyici üst bilişsel stratejileri(planlama, izleme ve değerlendirme) de rahatlıkla kullanırlar. Bu tür dinleyiciler hangi durumda nasıl bir dinleme stratejisi kullanacağını planlar. Seçtiği stratejinin dinleme sırasında etkiliğini izler. Dinleme amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, dinlediğini anlayıp anlamadığını değerlendirir. Nichols ve Stevens, (1974) iyi dinleyici ile kötü dinleyici arasındaki farklılıkları açıklarken iyi dinleyicinin konuşmacının bütün söyleyeceklerini tamamıyla dinlemeden ve onları iyice anlamadan konuşanın görüşlerinin etkisi altında kalmayacağını vurgulamaktadırlar. Ayrıca iyi dinleyiciler dikkatlerinin dağılmaması için kendi içlerinde mücadele ederlerken; kötü dinleyiciler çok çabuk dikkatlerini kaybederler başka şeylerle ilgilenirler.

9 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 311 Bentley, (2000) dinleme becerisinin teknolojik gelişmelerle yeni boyutlar kazandığı görüşündedir. Ona göre dinleme geçmişte yüz yüze yapılan bir eylemken şimdilerde telefon, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile iletişime geçilen kişilerle aynı ortamda olmanız gerekmemektedir. Dolayısıyla her geçen gün teknolojik gelişmeler, ekonomik gelişmeler ile küreselleşen yeni bir dünya ile karşı karşıya kalındığını bu nedenle de etkili dinlemenin ne olduğu gelecekte daha farklı şekillerde tartışılacak demektedir. Bu çalışma gerek yaşamı anlamlı kılmada gerekse okul başarısında önemli bir yere sahip olan dinleme becerisinin yüksek öğretimde betimlenmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Yöntem Dinleme metni öncesinde ve sonrasında verilen soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine bir etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Ayrıca öğrencilerin uygulama sürecine ilişkin görüşleri alınmış ve nitel tekniklerden yararlanılarak içerik çözümlemesi yapılmıştır. Çalışma Evreni Araştırmanın çalışma evrenini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri (n=28) oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 54 ünü bayanlar (15), % 46 sını baylar (13) oluşmaktadır. Bu öğrencilerinin çalışma evreni olarak seçilmesinde en etkili faktör araştırmanın yapıldığı sırada Anlama Teknikleri: Dinleme Eğitimi dersi alıyor olmalarıdır. Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama Süreci Araştırmada veri toplamak amacıyla iki bilgilendirici metin, her iki metin için ayrı hazırlanmış dörder soruluk anlama ölçeği, öğrencilerin uygulama sürecine ilişkin görüşlerini almak amacıyla düzenlen görüşme formu kullanılmıştır. Metinlerin belirlenmesi İlk aşamada üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeylerini betimlemeye yönelik olarak iki bilgilendirici metin belirlenmiştir. Bu metinler 10 farklı metin içerisinden seçilmiştir. Metinlerin üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine uygunluğunu test etmek amacıyla alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. On farklı metin üç uzman tarafından değerlendirilirken içerik ve kelime hazinesi bakımından güç, orta ve kolay şeklinde derecelendirilmiştir. Uzmanların en uygun gördüğü orta düzey metinlerin arasından iki metin araştırmaya veri toplamak amacıyla seçilmiştir.

10 312 T. Temur Anlama soruları İkinci aşamada araştırmada kullanılacak metinlerden dinlediğini anlama beceri düzeyini yoklayabilecek altışar soru hazırlanmıştır. Bu sorulara yönelik olarak da uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda metinleri çözümlemede yeterli gelecek dörder soru belirlenmiştir. Öğrenci görüşleri Üçüncü ve son aşamada ise üniversite öğrencilerinin metni dinlemeden önce ve dinledikten sonra verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyini nasıl etkilediğini betimlemeleri amacıyla düşünceleri sorulmuştur. Öğrencilere öncelikle Soruları önceden bilmek sizi nasıl etkiledi? sorusu sorulmuş ve düşünceleri yazılı olarak alınmıştır. Daha sonra ise Soruları metni dinledikten sonra öğrenmeniz sizi nasıl etkiledi? sorusu sorularak görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Verilerin Analizi Çalışma evreninden elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilks testi ile yoklanmış ve puanların normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesi çalışma evrenindeki kişi sayısının azlığından (28) kaynaklanmış olabilir. Bu nedenle, dinleme metni öncesinde ve sonrasında verilen soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine bir etkisinin olup olmadığı parametrik olmayan bir teknik olarak Wilcoxon işaretli-sıralar testi ile çözümlenmiştir. Wilcoxon işaretli-sıralar testi için Büyüköztürk (2002) ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlığını test etmek amacıyla kullanılır. demektedir. Öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşleri ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öncelikle her bir öğrencinin uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin görüşlerini yansıtan anahtar kelimeler belirlenmiştir. Daha sonra bu anahtar kelimeler sınıflandırılarak alt temalar oluşturulmuştur. Sınıflandırma sırasında araştırmacı dışında iki uzmanın görüşüne daha başvurulmuştur. Uzmanlardan anahtar kelimelerin hangi alt temaya daha uygun olduğu sorulmuş ve mutabık kalınan noktalar araştırma analiz sürecine dâhil edilmiş ancak görüş ayrılığının olduğu iki anahtar kelime analiz sürecine dâhil edilmemiştir. Bulgular ve Yorum Tablo 2: Dinleme Öncesi ve Sonrası Anlama Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları Sontest- Öntest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Negatif sıra Pozitif sıra Eşit 2 Toplam 28 z p 4.016*.000 *Pozitif sıralar temeline dayalı

11 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 313 Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin soruların önce sorulduğu metinleri anlama düzeyi ile soruların dinleme etkinliklerinden sonra sorulduğu dinleme etkinliklerini anlama düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (z=4.016, p<.05). Fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın negatif sıralar lehine yani ilk uygulama lehine olduğu görülmektedir. Bu bulgu metin öncesinde verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyine olan etkisinin, metni dinledikten sonra verilen sorulara göre daha büyük olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tablo 3: Dinleme Öncesi ve Sonrası Anlama Puanlarının Cinsiyete Göre U-Testi Sonuçları Test Cinsiyet n Sıra ortalaması Sıra Toplamı Metin öncesi Bayan Bay Metin sonrası Bayan Bay U p Tablo 3 te dinleme etkinliklerinde metin öncesi ve sonrasında sorulan soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyinin cinsiyete dayalı olarak değişip değişmediği test edilmiştir. Dinleme etkinliğinde metin öncesi soruları ile dinlediğini anlama becerisi test edildiğinde bayanların (SO=15) baylara (SO=13.92) göre daha başarılı olduğu söylenebilir. Ancak bayanların lehine gözlemlenen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (U = , p>.05). Dinlediğini anlama beceri düzeyinin etkinlik sonrası sorularla test edildiği uygulamada da bayanların (SO=16.20) baylara (SO=12.54) göre daha başarılı olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ancak bu fark da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (U =72.00, p>.05). Bu bulgu dinlediğini anlama beceri düzeyinin etkinlik öncesi sorularla veya etkinlik sonrası sorularla test etmenin cinsiyete dayalı olarak bir farklılık ortaya koymadığı şeklinde yorumlanabilir. Tablo 4: Öğrencilerin Soruları önceden bilmek sizi nasıl etkiledi? Sorusuna Verdiği Cevapların Analizi Kategori Amaç Konu İfade Edilen Amaca yönelik dinlemenin gerçekleşmesi için soruları önceden bilmek daha faydalı (1) Tam olarak neyi bilmem gerektiğini kestirebildiğim için anlamam daha yüksekti. (8) Amaçlı bir dinleme yaparız (10) Amaca ulaşmak için seçici dinleyici oluruz. (17) Hedefime daha rahat ulaşmamı sağladı. (19) Parçada neyi aradığımızı biliyorduk. (20) Dinleyeceğimiz konu hakkında bilgi sahibi yaptığı için neye göre dinleyeceğimiz belli oldu. (2) Neye dikkat etmem gerektiğini bildiğim için anlamam daha yüksekti. (8) Neyi aradığımızı biliyorduk. Konu dışındakiler yüzeysel bir şekilde dinlenildi (18) Sadece istenilen konuyu seçmemize sebep oldu (21) Bizden ne isteğini biliyorduk. Sadece o konuya odaklandım (22) Anahtar kelimeleri not aldım (27)

12 314 Seçici Dinleme T. Temur Doğrudan cevabı dinlediğiz için seçici dinlemek durumunda kaldık (1), (12) Seçici bir dinleyici olmamı sağladı. Dikkatim sadece sorularına cevaplarına odaklanmıştı. (3) (15) (16) (28) Soruların cevabı olacak cümleleri daha dikkatle dinledim (4) Soruları önceden bilmek seçici bir dinleyici olmamı sağladı. (5), (13) Yalnızca soruların cevabı olacak cümleler dinlendi. (6) (23) Daha çok soruların cevapları olan bölümler ilgi çekiciydi. (7) Sadece soruların cevaplarına motive oldum. (9) (14) (19) (24) Seçici bir dinleme yaparız. (10) (25) (26) (27) Metnin tamamını aynı özveriyle dinlemedik. Bizim için gerekli olan bölümler önemli, diğerleri değildi (11) Tablo 4 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin bir dinleme metni öncesinde soruları bilmenin kendilerini nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri amaç, konu ve seçici dinleme olmak üzere üç kategoride toplanmaktadır. Öğrencilerden bazıları (f=6) soruların önceden bilmenin dinlemede amaç belirlemeye önemli etkisinin olduğu görüşündedirler. Öğrenciler amacın bilinmesinin etkili bir dinleme ve sadece amaca göre dinleme açılarından önemsemektedirler. Öğrencilerden bazıları (f=6) önceden soruları bilmenin hangi konunun daha etkin hangisinin ise daha yüzeysel dinlenmesi gerektiği konusunda yönlendirici bir etkisinin olduğunu vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla sorunun içeriği (konusu) metinde odaklanacak yerin belirlenmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (f=21) soruları önceden bilmenin daha çok seçici dinlemeye zemin hazırladığı görüşündedirler. Öğrenciler yalnızca soruların cevapları olabilecek anahtar kavramlara, bölümlere, cümlelere motive olduklarını belirtmektedirler. Tablo 5: Öğrencilerin Soruları metni dinledikten sonra öğrenmeniz sizi nasıl etkiledi? Sorusuna Verdiği Cevapların Analizi Kategori Bütünü dinleme Dikkatli ve etkin dinleme İfade edilen Sadece bir noktaya değil metnin tamamına dikkat ediyoruz. (1) Metnin bütününe odaklandık, metnin tamamı bizim için önemliydi. (2) Genel olarak metinden bir anlam çıkarmaya çalıştım. (4) Dinleyicinin metne odaklanmasını ve metnin tamamının dinlenmesini sağlıyor. (5) (27) (28) Metnin bütününü dinleme zorunluluğu hissettik. Soruların nereden geleceğini bilemiyorduk. Metnin tamamını anlamaya çalışım. (7) (22) Metnin tamamına motive olmamı sağladı. (9) (23) Metnin her bölümünü dinlemeye yoğunlaşırız. (10) (14) (15) (16) Metnin bütününü kafamda tutmaya çalıştım. (19) (21) Konu hakkında daha fazla bilgim oldu. (24) Neyle karşılaşacağımızı bilemediğiz için daha dikkatli ve etkin bir dinleyici olmamız gerekti. (2) (26) Metindeki herhangi bir cümle bana soru olarak gelebileceğinden dikkatim açık, motivasyonum yüksekti. (3) Soruları bilmeden metni dinlemek bizim etkin bir dinleyici olmamızı sağladı. (6), (12), (13) Etkin dinlememi sağladı. (9) Seçici bir dinleme değil aktif bir dinleme yaparız. Metin süresince dikkatimiz daha yoğundur (10) (17) Her cümlenin işimize yarayacağını düşünerek dikkatli bir şekilde dinledik (11) (18) Dikkatimizi bütün parçaya yaymak zorunda kalıyoruz (20)

13 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 315 Yukarıdaki tabloya göre öğrencilerin büyük çoğunluğu soruları metni dinledikten sonra öğrendiklerinden metnin tamamına odaklandıklarını vurgulamaktadırlar. Hemen her bölüm, cümle, kavram veya özel isimlerin her hangi bir sorunun cevabı olabileceği kaygısıyla metnin tamamına motive olduklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler metnin tamamına odaklanmanın dikkat ve motivasyonlarını önemli derecede etkilediği görüşündedirler. Dolayısıyla dikkat sürelerinin daha da arttığını ve etkin bir dinlemenin gerçekleştiğini vurgulamaktadırlar. Tartışma ve Sonuç Her iki uygulamaya yönelik olarak genel bir değerlendirme yapıldığında, öğrencilerin dinleme etkinliğinden önce soruları bildiklerinde dinlediğini anlama düzeyini test eden soruları daha doğru cevapladıkları görülmüştür. Öğrencilerin ilk uygulamaya ilişkin görüşleri incelendiğinde soruları önceden bilmenin amaç ve konu belirlemede etkili olduğu sonucu çıkmaktadır. Bunun yanında öğrenciler dinleme sırasında yalnızca önceden belirtilmiş sorunların cevaplarına dikkat kesildiklerini dolayısıyla seçici dinlediklerini belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen bu bulgu Berne in (2004) dinleme öncesinde yapılacak çalışmalar bireyin dinlemeye karşı motivesini artırır, düşüncesi ile benzerlik göstermektedir. Çünkü metin öncesinde sorulan sorular öğrencilerin dinleme sırasında cevapları bulmaya yönelik olarak motivasyonunu artırmıştır. Jones ve Plass (2002) metnin içeriği ile ilgili ön bilgilerin anlamayı kolaylaştırdığını vurgulamışlardır. Bu araştırmanın bulguları Jones ve Plass ı destekler niteliktedir. Çünkü dinleme öncesinde sorulan sorular metnin içeriği ile ilgili olarak bir ön bilgi oluşturma çabası olarak görülebilir. Dinleme öncesi puanları ile dinleme sonrası puanlarının ortalamaları arasındaki fark bu ön bilgilerden kaynaklanmış olabilir. Berman nın (2003) bireyin dinleme öncesinde kendine bazı sorular sorması, içerik tahminlerinde bulunması hangi konulara odaklanması gerektiğinin göstergesidir görüşü ile bu araştırma bulguları benzerlik göstermektedir. Araştırma bulguları ile Akyol (2006) un stratejik dinleme ve amaçlı dinleme görüşleri de benzerlik göstermektedir. Akyol stratejik dinleyicilerin metindeki ipuçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını belirtmektedir. Bu durumda metin öncesinde sorular sorulması stratejik dinleyiciler yetiştirilmesi noktasında önemli bir etkinlik olarak görülebilir. Sorular metin içinde hangi bölümün daha önemli veya daha önemsiz olduğu konusunda dinleyiciye ipucu vermektedir. Akyol (2006) ayrıca amaçlı dinleyici için bazı noktaları önemserken bazı noktaları ihmal edebilir demektedir. Öğrenci görüşleri incelendiğinde metin öncesinde sorulan soruların amaçlı bir dinleme için zemin oluşturduğu söylenebilir. Yukarıdaki araştırma bulguları ile benzerlik gösteren bu araştırmada seçici bir dinleme olduğundan metnin bütününe odaklanmadıkları ve soruların cevapları dışında kalan bölümleri yüzeysel dinledikleri gibi bir sonuca da ulaşılmıştır. Bu tür bir dinleme etkinliğinde öğrenciler kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Çünkü metin içerisinde neyi, niçin aradıklarını bilmektedirler.

14 316 T. Temur İkinci uygulamada ise öğrencilerin dikkat sürelerinin ve etkin dinleme becerilerinin gelişebileceği söylenebilir. Ancak bu tür bir uygulamada da öğrencilerin metnin bütününe odaklanmalarından kaynaklanan bir kaygı durumu söz konusudur. Çünkü öğrenci hemen her ifadenin bir cevap olabileceği fikrine sahiptir. Dolayısıyla dinlerken kaçırabileceği bir cevabın dinlediğini anlamasını olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle kaygılanmaktadırlar. Yukarıda tartışılan bulgulara dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Metin öncesinde verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyine olan etkisi, metni dinledikten sonra verilen sorulara göre daha yüksektir. (2) Dinleme metni öncesinde soruların bilinmesi konunun ve amacın belirlenmesine katkı sağlamaktadır. (3) Metin öncesinde sorulan sorular öğrencilerin seçici birer dinleyici olmalarına zemin hazırlamaktadır. (4) Dinlediğini anlama soruları metni dinledikten sonra sorulduğunda öğrenciler metni bir bütün olarak dinleme eğilimindedirler ve daha etkin dinledikleri düşüncesindedirler. Bu sonuçlara dayalı olarak da araştırmacı şu önerileri getirebilir: (1) Öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmeye, etkin ve eleştirel birer dinleyici olmalarına yönelik dinleme öncesi, dinleme sırasında ve dinleme sonrası etkinlikler düzenlenmelidir. (2) Öğrencilerin dinlediğini anlama beceri düzeyi kimi zaman dinleme öncesi, sırası kimi zaman da dinleme sonrası sorularla test edilmelidir. KAYNAKLAR Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık. Bacon, S. (1992). Authentic listening in Spanish: How learners adjust their strategies to the difficulty of the input. Hispania, (75) Barın, M. (1997) Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Önemi, Dil Öğretimine Katkıları ve Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili bölümlerinde Uygulanışı. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Barker, L.L., Edwards, R., Gaines, C., Gladney, K. & Holley, F. (1980). An Investigation of Proportional Time Spent in Various communication Activities by College Students. Journal of Applied communication Research.8, Beall, L., M., Rosier J. G., Tate, J., Matten, A. (2008). State of the Context: Listening in Education. The International Journal of Listening, 22, Bentley, S., C. (2000). Listening in the 21st Century. International Journal of Listening, Vol.14, Berman, M. (2003). Listening Strategy Guiede. DynEd International Inc.

15 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 317 Berne, J. E. (2004). Listening comprehension strategies: a review of the literature. Foreign Language Annals.Vol.37, No. 4, Bohlken,B.(1999). Substantiating the Fact that Listening is Proportionately Most Used Language Skill. The Listening Post. 70:5. Bommelje, R., Houston, J. M., & Smither, R. (2003). Personality characteristics of effective listeners:a five factor perspective. International Journal of Listening, 17, Brigman, G., Lane, D., Switzer, D., Lane, D., & Lawrence, R. (1999). Teaching children schoolsuccess skills. The Journal of Educational Research, 92, Büyüköztyürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayınları. Chamot, A. (1995). Learning strategies and listening comprehension. In D.J. Mendelsohn &J. Rubin, (Eds.), A guide for the teaching of second language listening (pp ). San Diego, CA: Dominie Press. Chastain, D. K. (1979). Testing Listening Comprehention Test. Tesol Quarterly, March, Vo. 13, no.1, Davis, D. F. (2001). Two ears and one mouth: two eyes and one hand. The listening Post, 77, Demirel, Ö. (1999). Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegema Yayıncılık. Devine, T., G. (1967). Listening. Review of Educational Research, Vol. 37, no.2. Fischer, R., & Farris, M. (1995). Instructional Basis of Libra. IALL Journal of Language Learning Technologies, 28(1), Ford, W. S. Z., Wolvin, A. D., & Chung, S. (2000). Students self-perceived listening competencies. International Journal of Listening, 14, Funk D. H. & Funk, D. G. (1989). Guidlines for Developing Listening Skills. The Reading Teacher, May, 660. Goss, B. (1982). Listening As Information Processing. Communication Quarterly, 30, Harley, B. (2000). Listening Strategies in ESL: Do Age and L1 Make a Difference? TESOL Quarterly, 34 (4),

16 318 T. Temur Imhof, M. (1998). What makes a good listener? Listening behavior in instructional settings. InternationalJournal of Listening, 12, Göğüş, B. (1978). Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi. Janusik ve Wolvin, (2009). 24 Hours in A Day: A Listening Update To The Time Studies. International Journal of Listening, 23, Johnson, D. I., & Long, K. M. (2007). Student listening in the basic communication course:a comparison of self-report and performance-based competence measures. International Journalof Listening, 21, Jones, L,C. & Plass, J., L. (2002). Supporting Listening Comprehension And Vocabulary Acquisition in French With Multimedia Annotations. The Modern Language Journal, Vol.86. (4) Kalaycı, N. ve Temur, T. (2005) İlköğretim Okullarında Dinleme Becerisini Nasıl Geliştirebiliriz? Eğitime Bakış, Ocak 2005, s Legge, W. B. (1971). Listening Intelligence and School Achievement. In S. Duker (Editor) Listening: Readings II. Scarecrow Press, NJ. Lu, J. (2005). The Listening Style Inventory As An Insturment For Improving Listening Skills. Sino-US English Teaching, May,(2) 5, Nichols, R. & Stevens, L. (1974). Dinleme Sanatı. Bilim ve Teknik Dergisi, (80) Osmay, N. (1972) Dinlemek Sanatı. Bilim ve Teknik Dergisi, (54), 42. Osmay, N. (1980) Düşünme, Konuşma ve Dinleme Üzerine Kısa Düşünceler. Bilim ve Teknik Dergisi, (153), Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Ankara: Akçağ Basım Yayın Dağıtım. Özer, Z. (1996) Duyguları İşitebilme Becerisi Etkin Dinleme. Bilim ve Teknik Dergisi, Ekim, (347) Perras, M. T., ve Weitzel, A. R. (1981). Measuring daily communication activities. The Florida Speech Communication Journal, 9, Petress, K. (1999). Listening: A Vital skill. Journal of Instructional Psychology. Vol.26.

17 Dinleme Metinlerinden Önce ve Sonra Sorulan Soruların 319 Rubin, L. (1994). A Review Of Second Language Listening Comprehension Research. Modern Language Journal, 78 (2), Rost, M. (1994). Inroducing Listening, London: Penguin Group. Sever, S. (1997). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. Strother, D. B. (1987). On Listening. Practical Applications of Research, April, (625). Temur, T. (2001). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Editör: Ayşegül ATAMAN) Ankara: Nobel Yayınları. Werner, E. K. (1975) A Study of Communication Time.Unpublished Master s Thesis. University Of Maryland, College Park. Winn, D. D. (1998). Develop listening skills as a part of the curriculum. The Reading Teacher, november, 144. Wolvin, A. D. Coakley C. G. (2000). Listening Education in the 21 st Century. International Journal of Listening, Vol.14, Worthington, D. (2008). Exploring The Relationship Between Listening Style And Need For Cognition. International Journal of Listening, 22,

18 320 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29, 2010

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 191-206 Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Mustafa SIRAKAYA 1,

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com DEMOKRATİK TOPLUMLARDA ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE ÖĞRENCİLERE

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 137-157 İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kanıt Bağlamındaki İnançlarının, Kanıtlama Süreçlerinin ve Örnek Kanıtları Değerlendirme

Detaylı

The Perceptions Of Primary School Students On Studying Lesson

The Perceptions Of Primary School Students On Studying Lesson 169 İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Üzerine Algıları Serpil DEMİREZEN Nadire Emel AKHAN Özet Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin ders çalışma algılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE PARÇALARÜSTÜ BİRİMLERİN GÖRÜNÜR HÂLE GETİRİLMESİ * ÖZET

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE PARÇALARÜSTÜ BİRİMLERİN GÖRÜNÜR HÂLE GETİRİLMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 367-380, ANKARA-TURKEY YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ

OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ MAKALELERDE CİNSİYET DEĞİŞKENİ Özet Bu çalışmanın amacı okuma becerisinde cinsiyetler arasında çeşitli farklılıkların olup olmadığını, sebepleriyle birlikte, Türkiye de yayınlanan

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı